Sunteți pe pagina 1din 47

1.

Dupa felul subiectelor lor, raporturile civile pot fi grupate in:

raporturi numai intre persoane fizice

raporturi numai intre persoane juridice

raporturi mixte - intre persoane fizice si persoane juridice

2. Capacitatea de exercitiu restransa a unei persoane incepe la varsta de :

14 ani

3. Nu au capacitatea de exercitiu:

minori

persoanele puse sub interdictie judecatoreasca

4. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt:

principiul ocrotirii drepturilor civile al garantarii proprietatii private, egalitatii in

fata legii

5. Dintre izvoarele specifice ale dreptului civil amintim:

a) Legea 112/1995, Legea nr.16/1994, Legea 319/1944

6. Minori cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani pot sa incheie acte juridice:

cu incuviintarea prealabila a parintilor sau tutorelui

7. Capacitatea de folosinta are urmatoarele caractere juridice:

inalienabilitatea, legalitatea, generalitatea

8. Capacitatea civila de exercitiu - caracteristici


egalitatea capacitatii de exercitiu a persoanelor juridice, legalitatea, ge 545i89f
neralitatea

9. Structura raportului juridic este alcatuita din urmatoarele elemente:

subiectele raportului juridic, continutul, obiectul raportului juridic

10. Caracterele raportului juridic civil sunt:

caracterul dublu volitional, social, egalitatea juridica a partilor

11. Actul juridic este:

este o actiune umana facuta cu scopul de a produce efecte juridice

12. In functie de ramura de drept careia ii apartin normele juridice, raporturile juridice

pot fi de :

administrativ, penal, civil, s.a.m.d.

13. Capacitatea de folosinta incepe:

de la nastere

14. Regula prin care o persoana de sex feminin dobandeste deplina capacitate de exercitiu o

intalnim la implinirea varstei de :

18 ani

15. Persoana de sex feminin prin casatorie dobandeste in situatii exceptionale deplina

capacitate de exercitiu la implinirea varstei de:

15 ani
16. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice ia sfarsit :

in momentul incetarii persoanei juridice insasi

17. In functie de nationalitatea persoanei juridice acestea pot fi:

persoane juridice romane, persoane juridice straine, persoane juridice

multinationale

18. Drepturile patrimoniale

sunt acele drepturi care pot fi exprimate baneste in functie de continut fiind reale si de
creanta

19. In functie de criteriul opozabilitatii lor, obligatiile pot fi:

- obligatiile obisnuite

- obligatiile opozabile si tertilor

- obligatiile reale

20. In functie de structura lor obligatiile sunt:

- obligatii complexe

- obligatii pure si simple

- obligatii afectate de modalitati

21. In raport cu natura lor si clasificarea data de lege bunurile imobile sunt:

- imobile prin natura lor

- imobile prin destinatia lor

- imobile prin obiectul la care se aplica


22. Bunurile mobile potrivit clasificarii facute de Codul Civil sunt:

- mobile prin natura lor

- mobile prin determinarea legii

- mobile prin anticipati

R: a

23. Bunurile fungibile sunt acele bunuri:

care in executarea unei obligatii pot fi inlocuite cu altele

24. Bunurile frugifere sunt:

bunuri ce produc periodic fructe civile

25. Bunurile determinate generic sunt acele bunuri care :

sunt bunuri in care particularizarea sau individualizarea lor se face prin numarare,
cantarire, masurare

26. Titlurile de valoare sunt :

biletul la ordin, cambia, CEC-ul, bonuri de tezaur

27. Trasaturile (elementele definitorii) actului juridic civil sunt:

a) existenta unei manifestari de vointa

b) intentia manifestarii de vointa de a produce efecte juridice si sa fie in conformitate cu


legea, manifestarea sa se faca in conformitate cu legea, efectele urmarite fiind de a da
nastere, modifica sau stinge un raport juridic concret

c) - ambele variante

28. In functie de efecte - actele juridice se clasifica in:

constitutive, translative, declarative

29. In functie de scopul urmarit, actele juridice se clasifica in:


acte cu titlu oneros, acte cu titlu gratuit

30. In functie de momentul producerii efectelor avem:

acte juridice incheiate intre vii (inter vivos), acte pentru cauza de moarte (mortis
cauza)

31. In functie de modul de executare actele juridice se impart in :

cu executare dintr-o data, cu executarea succesiva

32. Conditiile esentiale ale unei conventii prevazute de art.948 C.Civ. sunt urmatoarele:

capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partilor care se obliga, un


obiect determinat o cauza licita

33. Conditiile consimtamantului sunt:

sa fie dat de o persoana cu discernamant, sa fie exteriorizat, exprimat cu intentia de


a produce efecte juridice, sa nu fie afectat de vreun viciu de consimtamant ;

34. Viciile de consimtamant sunt:

eroarea, dolul, violenta, leziunea

35. Eroarea viciu de consimtamant imbraca cele doua forme enuntate in art.954 cod civil si
anume:

eroarea asupra substantei obiectului si asupra persoanei

36. Dolul ca viciu de consimtamant se clasifica astfel:

dol principal, dol secundar, dolul malus, dolul bonus, dol sub forma captatiei sau a
sugestiei

37. Conditiile dolului sunt:

sa fie determinant pentru incheierea actului, sa provina de la cealalta parte

38. Violenta se clasifica in functie de persoana asupra careia se indreapta amenintarea


astfel:

asupra persoanei care urmeaza sa contacteze asupra sotului, sotiei, descendentilor,


ascendentilor

39. Actele juridice care pot fi anulate pentru leziune trebuie sa intruneasca urmatoarele cerinte:
sa fie incheiate de minorul intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului
legal, sa fie lezionare pentru minor

40. Obiectul actului juridic civil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa fie licit, sa fie moral, sa fie posibil, sa fie determinat sau determinabil, sa existe, sa
fie in circuitul civil

41. Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de
valabilitate:

cauza sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala

42. In sens larg cerintele de forma ale actului juridic privesc :

forma ceruta pentru validitatea actului juridic, pentru a proba, pentru opozabilitate
fata de terti

43. Termenul in functie de beneficiar poate fi :

in favoarea atat a debitorului cat si a creditorului

44. Regula in functie de beneficiarul termenului o constituie:

termenul in favoarea debitorului

45. In functie de izvor termenele pot fi (voluntar):

voluntar, legal, judicia

46. Conditia este :

un eveniment viitor si nesigur ca realizare de care depinde existenta actului juridic

47. Termenul suspensiv este:

a) acela care, pana la implinirea lui, amana inceputul exercitiului dreptului


subiectiv si al indeplinirii obligatiei

48. Conditia cauzala depinde de:

a) hazard si nu este nici in puterea creditorului si nici a debitorulu

49. Conditia rezolutorie este acea conditie a carei realizare depinde de:
desfiintarea obligatiilor si drepturilor subiective civile

50. In functie de beneficiarul obligatiei, sarcina poate fi :

in favoarea dispunatorului, gratificatului, a unui tert

51. Efectele actului juridic sunt guvernate de trei principii:

principiul fortei obligatorii, al irevocabilitatii, al relativitatii

52. Conform principiului fortei obligatorii:

actul juridic incheiat se impune intre parti intocmai ca legea

53. Conform principiului relativitatii actelor juridice persoanele pot avea una din urmatoarele
pozitii:

parte a actului juridic, tert, avand cauza

54. Tertii (penitus extranei) sunt persoane:

straine actului juridic ce nu au participat in nici un fel la incheierea lui

55. Avanzii - cauza (habentes causam) sunt:

- succesorii universali

- succesorii cu titlu particular

- creditorii chirografari

56. Succesorul universal este acela care :

dobandeste un patrimoniu

57. Actiunea revocatorie sau pauliana este actiunea civila prin care :

creditorul poate sa ceara anularea actelor juridice facute de debitor in frauda


drepturilor sale

58. Actiunea in declararea simulatiei este o actiune prin care:


persoana interesata poate cere instantei de judecata sa stabileasca existenta si
intinderea actului real si sa ceara inlaturarea actului simulat

59. Actiunea oblica este:

actiunea civila prin care creditorul chirografar exercita in numele debitorului sau,
subrogandu-se lui, drepturile si actiunile patrimoniale

60. Nulitatea actului juridic este:

o sanctiune de drept civil care lipseste actul juridic de efectele contrare legii

61. Functiile nulitatii sunt:

a) sanctionatorie, preventiva, executorie

b) sanctionatorie principiului legalitatii, preventiva, mijloc de garantare a

c) preventiva, reparatorie, sanctionatorie, compensatorie

62. Nulitatea absoluta este sanctiunea care se aplica:

a) cand normele legale nerespectate ocrotesc un interes general sau obstesc

b) atunci cand nu sunt respectate normele juridice care ocrotesc un interes particular

c) cand nu sunt respectate normele ce privesc atat interesul general, obstesc cat si pe cel
particular

63. Nulitatea absoluta opereaza in urmatoarele cazuri:

a) lipsa totala a consimtamantului, lipsa sau nevalabilitatea obiectului juridic civil, lipsa
cauzei, cauza ilicita sau imorala

b) incalcarea ordinii publice, frauda legii

c) in ambele situatii

64. Nulitatea relativa poate fi operanta in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand exista vicii de consimtamant


b) lipsa discernamantului in momentul incheierii actului

c) in ambele situatii

65. Nulitatea absoluta

a) poate fi invocata de orice persoana care justifica interes

b) este imprescriptibila

c) este imprescriptibila, poate fi invocata de orice persoana care justifica interes,


nu poate fi acoperita prin confirmare

66. Nulitatea relativa

a) nu poate fi acoperita prin confirmare

b) este imprescriptibila

c) este prescriptibila

67. Nulitatea se clasifica in:

a) nulitatea totala si partiala, absoluta si relativa, de fond, de forma

b) expresa, virtuala

c) ambele variante

68. Prescriptia extinctiva este:

a) o sanctiune de drept civil care stinge dreptul la actiune avand un obiect


patrimonial, daca nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege

b) un mijloc de a dobandi proprietatea sau de a stinge dreptul subiectiv civil si obligatia


civila corelativa

c) este o institutie de drept civil prin care se stinge un drept, subiectul de drept
nemaiavand posibilitatea exercitarii drepturilor si obligatiilor sale civile

69. Prescriptia extinctiva se deosebeste de:

a) prescriptia achizitiva

b) decaderea, termenul extinctiv


c) ambele variante

70. Prescriptia este reglementata:

a) de Decretul nr.167/1958

b) Codul Civil, Codul familiei, Legea societatilor comerciale, s.a.m.d.

c) Ambele variante

71. Actiuni reale prescriptibile sunt:

a) actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata,


actiunea in revendicare imobiliara pentru cazurile de avulsiune, actiunea
posesorie

b) actiunea confesorie, actiunea de revendicare, imobiliara, actiunea in revendicare


mobiliara, actiunea revocatorie

c) actiunea oblica, actiunea pauliana, actiunea in declararea simulatiei, actiunea in


revendicare mobiliara, actiunea in revendicare imobiliara, actiunea posesorie

72. Cererile privitoare la posesiune vor fi admise daca:

a) nu au trecut 2 ani de la tulburare sau deposedare

b) nu au trecut 3 ani de la tulburare sau deposedare

c) nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare

73. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca posesia sunt:

a) sa fie continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar

b) sa fie continua, neintrerupta, netulburata, sub nume de proprietar

c) sa fie continua, neintrerupta, neviciata, netulburata, publica si sub nume de proprietar,


sa fie intemeiata pe dreptul de uzufruct

74. Sunt actiuni nepatrimoniale care sunt prescriptibile extinctiv:

a) actiunea in anulabilitate a unui act juridic

b) pretentiile patrimoniale ce insotesc actiunile nepatrimoniale

c) ambele variante
75. Termenul general de prescriptie extinctiva este de:

a) 3 ani

b) 1 an

c) 5 ani

76. In functie de durata lor termenele se impart in:

a) termene generale si termene speciale

b) termen mai mare decat termenul general, termen mai mic decat termenul general

c) termenul general, termene mai mari decat termenul general, termene mai mici
decat termenul general

77. Termene speciale prevazute in Decretul nr.167/1958: pentru viciile ascunse fara viclenie
ale unui lucru transmis sau unei lucrari executate, termenul este de:

a) 6 luni

b) 1 an

c) 3 ani

78. Dreptul la actiune pentru restituirea pretului biletelor pentru spectacolele care nu au
mai avut loc se prescrie in:

a) 3 luni de la data cand urma sa aiba loc spectacolul

b) 60 de zile

c) 30 de zile

79. Actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama se prescrie:

a) intr-un an de la nasterea copilului

b) in 6 luni de la nasterea copilului

c) nu se prescrie in timpul vietii copilului

80. Actiunea in tagaduirea paternitatii se prescrie in termen de :


a) 1 an de cand tatal a cunoscut despre nasterea copilului

b) 6 luni

c) 3 ani

81. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita in termen de:

a) 6 luni de la nasterea copilului

b) 1 an

c) oricand

82. Dreptul de optiune succesorala are termen de prescriptie de:

a) 1 an

b) 6 luni

c) este imprescriptibil

83. Pentru viciile unor constructii prescriptia curge de la data descoperirii lor, insa cel mai
tarziu de la implinirea termenului de . ani de la predarea lucrarii:

a) 1 an

b) 6 luni

c) 3 ani

84. Pentru anularea unui act juridic pe motive de violenta prescriptia incepe sa curga:

a) de la momentul incetarii violentei

b) de la 6 luni de cand a incetat violenta

c) in termen de 1 an de cand a incetat violenta

85. Pentru dreptul la repararea pagubei produse prin fapta ilicita prescriptia curge:

a) de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba cat si
pe cel ce raspunde de ea

b) la 1 an de cand s-a comis paguba


c) la 6 luni

86. Cauzele de intrerupere a prescriptiei extinctive sunt:

a) recunoasterea dreptului a carei actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia


curge prescriptia

b) printr-un act incepator de executare, introducerea unei cereri de chemare in judecata


ori de arbitrare, chiar daca cererea a fost introdusa la o instanta judecatoreasca ori la
un organ de arbitraj necompetent

c) situatiile prevazute la punctele a si b

87. Cauzele de suspendare a prescriptiei extinctive:

a) cat timp cel impotriva caruia curge termenul de prescriptie este impiedicat de un caz
de forta majora sa faca acte de intrerupere

b) pe timpul cat creditorul face parte din Fortele Armate ale Romaniei si acestea sunt
puse pe picior de razboi, pana la rezolvarea reclamatiei administrative - in situatia
unui contract de transport, prestari servicii, posta, telecomunicatii - dar cel mai tarziu
pana la expirarea termenului de 3 luni socotit de la inregistrarea reclamatiei

c) in situatiile prevazute la pct .a si b

88. Nu pot face obiectul probei :

a) norma juridica, faptele negative nedefinite, faptele notorii

b) norma juridica, faptele notorii

c) faptele notorii, faptele ilicite, norma juridica, faptele negative, nedefinite

89. Conditii generale ale admisibilitatii probelor:

a) sa nu fie oprita de lege, sa fie verosimila

b) sa fie utila, sa fie pertinenta, sa fie concludenta, sa nu fie oprita de lege

c) sa nu fie oprita de lege, sa fie verosimila, sa fie utila, sa fie pertinenta, sa fie
concludenta

90. Mijloacele de proba prevazute de Codul Civil sunt:

a) inscrisurile, marturia, prezumtiile, marturisirea


b) inscrisurile, marturia, mijloacele tehnice audio-video, inregistrarile, expertiza,
marturisirea, prezumtiile

c) marturia, prezumtiile, marturisirea

91. Contractele solemne sunt acele contracte pentru care legea:

a) prevede conditii de valabilitate, forma autentica

b) se incheie prin simplu acord de vointa

c) fiecare parte urmareste obtinerea unui profit

92. Conditiile esentiale pentru formarea contractelor sunt:

a) capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii care se obliga

b) un obiect determinat, o cauza licita

c) conditiile reunite de la punctele a si b

93. Sunt cvasicontracte:

a) gestiunea de afaceri, plata lucrului nedatorat

b) plata lucrului nedatorat, gestiunea de afaceri, imbogatirea fara just temei

c) gestiunea de afaceri, raspunderea civila delictuala, imbogatirea fara just temei, plata
lucrului nedatorat

94. Gestiunea de afaceri trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) cel ce savarseste actele de gestiune sa nu o faca in urma unei intelegeri prealabile cu


geratul, geratul sa nu aiba cunostinta de ceea ce face gerantul

b) amestecul in treburile geratului sa fie constient, cel ce savarseste actele de


gestiune sa nu o faca in urma unei intelegeri prealabile cu geratul, geratul sa nu
aiba cunostinta de ceea ce face gerantul

c) amestecul in treburile geratului sa fie facut ca urmare a unei confuzii, cel ce


savarseste actele de gestiune sa o faca in urma unei intelegeri prealabile cu geratul,
geratul sa aiba cunostinta de ceea ce face gerantul

95. Pentru a putea fi angajata raspunderea civila delictuala se cer indeplinite urmatoarele
conditii:
a) existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, a unui raport de cauzalitate intre
fapta ilicita si prejudiciu, existenta vinovatiei

b) existenta unei plangeri, existenta unui prejudiciu, existenta unei actiuni sau inactiuni
prin care s-a creat un prejudiciu material sau moral, existenta unei vinovatii

c) existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, existenta vinovatiei

96. Conditiile novatiei sunt:

a) existenta unei obligatii valabile, nasterea unei obligatii valabile, noua obligatie
sa aiba un element nou fie in ce priveste obiectul fie partile - sa existe intentia
partilor de a transforma vechea obligatie intr-una noua

b) - sa existe intentia de a nova

- existenta unei obligatii valabile

- sa existe un prejudiciu

- sa se nasca o obligatie noua

- noua obligatie sa aiba un element nou, fie in ce priveste obiectul - novatia obiectiva,
fie in ce priveste partile (debitorul sau creditorul)

c) existenta unei obligatii valabile - nasterea unei noi obligatii valabile

97. Compensatia poate fi:

a) legala, conventionala

b) judecatoreasca

c) ambele variante

98. Contractul de vanzare-cumparare are urmatoarele caractere juridice:

a) este bilateral, cu titlu oneros, comutativ, consensual, translativ de proprietate

b) bilateral, comutativ, consensual

c) sinalogmatic, comutativ, consensual, translativ de proprietate

99. In cadrul contractului de vanzare-cumparare pretul trebuie sa fie :

a) stabilit in bani, determinat sau determinabil, cinstit si serios


b) sa fie determinat, determinabil, cinstit, serios, stabilit in bani sau produse

c) sa fie stabilit in bani, sa fie cinstit si serios, sa fie real la adevarata valoare a bunului

100. Mandatul inceteaza:

a) prin revocarea mandatarului

b) prin renuntare, prin moartea, interdictia, insolvabilitatea si falimentul ori a


mandatarului ori a mandantului

c) ambele variante

101. Codul comercial a fost adoptat la:

a) 10 mai 1887

b) 20 aprilie 1882

c) 1 mai 1865

102.Dreptul afacerilor se coreleaza cu alte ramuri de drept cum ar fi :

a) Dreptul comertului international, Dreptul civil, procesual civil

b) Dreptul proprietatii comerciale, criminologia si penologia, Dreptul roman

c) Dreptul Administrativ, financiar public, penal, executional penal, consular si


diplomatic

103. Izvoarele dreptului comercial sunt:

a) Constitutia, legile comerciale speciale, Codul comercial, uzurile comerciale

b) Codul comercial, civil, legi civile si comerciale speciale, Constitutia, uzuri


comerciale

c) Constitutia, legi comerciale si civile speciale, uzurile comerciale, doctrina,


jurisprudenta, constitutia

104. Sunt fapte de comert:

a) faptele prin care se comercializeaza bunuri mobile si imobile, intreprinderi de


furnituri, de constructii, agentii si oficii de afaceri
b) operatiuni de banca si schimb, cambiile si ordinele in producte sau marfuri,
asigurarile, depozitele pentru cauza de comert, intreprinderile de spectacole
publice, furnituri, constructii

c) cumpararea oricaror producte sau marfuri spre a se revinde, operatiuni de banca si


schimb, intreprinderi de persoane atat pe apa cat si pe uscat, asigurarile, depozitele
pentru cauza de comert

105. Fapte de comert obiective sunt acele fapte care:

a) sunt incluse actele juridice si operatiunile determinate de lege si producatoare


de efecte juridice in temeiul legii, indiferent de calitatea autorului lor

b) actele si faptele savarsite de un comerciant respectiv contracte si obligatiuni daca nu


sunt de natura civila sau daca contrariul nu rezulta din insusi actul

c) a si b

106. Definirea actelor de comert are la baza urmatoarele teorii:

a) teoria valorii, teoria speculatiei, teoria circulatiei, teoria mixta

b) teoria speculatiei, circulatiei, intreprinderii, mixta

c) teoria profilului net, speculatiei, circulatiei, intreprinderii, mixta

107. Constituie monopol de stat urmatoarele domenii si activitati:

a) fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor, explozibililor, stupefiantelor,


medicamentelor, extractia, producerea si prelucrarea in scopuri industriale a metalelor
pretioase si a pietrelor pretioase

b) fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor, explozibililor,


producerea si emisiunea de marci postale si timbre fiscale, producerea si
comercializarea stupefiantelor si a medicamentelor care contin substante
stupefiante

c) ambele variante

108. Pot avea calitatea de comerciant:

a) persoane fizice, persoane juridice

b) persoane fizice, persoane juridice, organizatiile cooperatiste


c) persoane juridice, micii meseriasi, organizatiile cooperatiste, persoane fizice
independente ce desfasoara activitate comerciala

109. Dobandirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica - conditii prevazute de


codul comercial:

a) sa savarseasca acte de comert obiectiv, acestea sa fie savarsite ca profesie


obisnuita

b) pe langa cele de la punctul a - se mai cere ca faptele de comert sa fie savarsite in


nume propriu, existenta autorizatiei administrative

c) a si b

110. Incetarea calitatii de comerciant persoana juridica poate avea loc prin:

a) implinirea termenului pentru care a fost constituita

b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, prin Hotararea adunarii generale

c) ambele variante

111. Auxiliari dependenti sunt:

a) prepusii

b) mijlocitorii si agentii comerciali

c) comisii pentru negot, prepusii

112. Auxiliari independenti sunt:

a) prepusii

b) mijlocitorii si comisii pentru negot

c) mijlocitorii si agentii comerciali

113. Reprezentarea poate fi:

a) legala

b) legala, conventionala

c) legala, conventionala, judiciara


114. Conditiile reprezentarii sunt:

a) existenta imputernicirii (generala, speciala)

b) intentia de a reprezenta, vointa valabila a reprezentantului

c) a si b

115. Incetarea reprezentarii poate avea loc prin:

a) revocarea imputernicirii

b) renuntarea la insarcinarea primita, moartea, interdictia, insolvabilitatea sau lichidarea

c) a si b

116. Puterile agentului de comert sunt urmatoarele:

a) indeplinirea obligatiilor care decurg din imputernicirea ce i-a fost data, personal sau
prin prepusii sai, sa actioneze de buna credinta

b) sa dovedeasca diligenta unui bun profesionist - sa execute imputernicirea prin


substituirea sa, in tot sau in parte cu subagenti in conditiile prevazute de Codul Civil

c) ambele variante

117. Obligatiile agentului conform Legii nr.509/2002 :

a) sa procure si sa comunice comitentului informatiile privitoare la zona pentru care a


primit mandatul, sa actioneze cu toata diligenta pentru incheierea afacerilor cu care
este imputernicit in conditii cat mai bune pentru comitent

b) sa respecte instructiunile rezonabile primite de la comitent imperative, indicative sau


facultative, sa tina registre separate pentru fiecare comitent si la fel si bunurile si
esantioanele acestora

c) a si b

118. Fondul de comert este un ansamblu :

a) de bunuri mobile si imobile pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei


activitati comerciale, in scopul atragerii clientelei si implicit obtinerii de profit

b) fondul de comert este un ansamblu de bunuri corporale si necorporale, mobile


si imobile pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati
comerciale in scopul obtinerii de profit
c) un ansamblu de bunuri necesare unui comerciant in scopul obtinerii de profit din
activitatea comerciala

119. Fondul de comert este alcatuit din :

a) bunuri mobile, imobile, corporale si necorporale

b) patrimoniul

c) a si b

120. Elementele necorporale ale fondului de comert:

a) firma, emblema, clientela si vadul comercial

b) brevetele de inventii, drepturile de autor, marcile de fabrica si comert

c) a si b

121. Emblema - este obligatorie :

a) Nu

b) Da

c) Nu se distinge in lege

122. Factori prin care se atrage clientela sunt de :

a) natura obiectiva

b) natura subiectiva

c) a si b

123. Gradul de atragere a clientilor este determinat de factorii urmatori :

a) locul de amplasare, calitatea segmentului de clientela, calitatea personalului

b) ambient, publicitate, notorietate

c) a si b

124. Drepturile de proprietate industriala sunt alcatuite din :


a) drepturi de autor, brevete de inventii, know-how, desene si modele industriale, marci
de fabrica si de comert, denumiri de origine si indicatii de provenienta

b) know-how, desene si modele industriale, marci de fabrica si de comert, brevetele


de inventii

c) a si b

125. In ce priveste marca aceasta poate fi:

a) marca anterioara, marca colectiva

b) marca notorie, marca de certificare

c) a si b

126. Potrivit Legii nr.26/1990 (Registrul Comertului) fondul de comert:

a) poate sa fie vandut, transmis ca aport intr-o societate comerciala, sau sa faca obiectul
unui contract de locatiune

b) sa fie gajat

c) a si b

127. In functie de tipul de contract si prevederea lui in lege avem doua tipuri:

a) contracte sinalagmatice, contracte unilaterale

b) contracte numite si contracte nenumite

c) contracte solemne si consensuale

128. Dupa cunoasterea intinderii prestatiilor la momentul incheierii lor - contractele


oneroase se impart in:

a) contracte comutative si contracte aleatorii

b) contracte reale - consensuale

c) solemne - bilaterale

129. In functie de numarul partilor obligate contractele se clasifica:

a) contracte sinalagmatice si unilaterale


b) numite si nenumite

c) solemne si consensuale

130. Dupa scopul urmarit contractele se clasifica:

a) contracte cu titlu oneros, contracte cu titlu gratuit

b) comutative si aleatorii

c) bilaterale si unilaterale

131. Contractele aleatorii sunt acelea care :

a) in momentul incheierii nu au certitudinea existentei si intinderii prestatiei

b) urmaresc intotdeauna obtinerea unui profit

c) au loc intre doua parti

132. Contractele comutative sunt acelea in care:

a) partile cunosc de la inceput intinderea drepturilor si obligatiilor

b) fiecare parte urmareste obtinerea unui folos in schimbul folosului procurat celeilalte
parti

c) legea prevede conditii de valabilitate, respectiv forma autentica

133. Contractele solemne sunt cele pentru care:

a) legea prevede conditii de valabilitate forma autentica

b) este obligatoriu sa se incheie intre doua parti

c) intinderea obligatiilor si a drepturilor - a prestatiilor - este cunoscuta de catre parti


inca de la inceputul tranzactiei

134. Conditii esentiale pentru formarea contractelor comerciale sunt:

a) capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil, un obiect determinat

b) o cauza licita

c) a si b
135. Oferta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie ferma, precisa si completa, neechivoca

b) sa fie ferma, precisa si completa neechivoca, avantajoasa

c) a si b

136. Codul comercial prevede ca probe in materie comerciala urmatoarele :

a) acte autentice, acte sub semnatura privata, facturi acceptate, corespondenta, telegrame

b) registrele partilor, proba cu martori, orice alt mijloc de proba admis de legea civila

c) a si b

137. Sunt probe specifice dreptului comercial :

a) factura acceptata, corespondenta comerciala, telegramele

b) registrele comerciale, factura acceptata, corespondenta comerciala, proba cu martorii,


marturisirea

c) a si b

138. Corespondenta comerciala poate sa imbrace variate forme :

a) scrisori, adrese, telegrame, faxuri

b) documente transmise pe suport electronic

c) a si b

139. Codul Comercial art.22 prevede ca registrele obligatorii ale comerciantilor sunt:

a) Registrul Jurnal, registrul inventar

b) Registrul copier

c) Ambele variante

140. Trasatura care particularizeaza contractul de vanzare comerciala - fata de contractul


civil de cumparare consta in :

a) cumpararea este facuta cu scop de revanzare sau de inchiriere


b) vanzarea este precedata de o cumparare facuta cu scop de revanzare

c) ambele variante

141. Pentru ca un act sa capete valoare comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele


conditii:

a) sa existe in momentul cumpararii, sa fie cunoscut de catre co-contractant

b) sa priveasca, in principal, bunul cumparat

c) a si b

142. Trasaturile contractului de vanzare-cumparare comerciala:

a) bilateral, comutativ, translativ de proprietate, consensual

b) bilateral, cu titlu gratuit, translativ de proprietate, comutativ, consensual

c) a si b

143. Incapacitati speciale privind vanzarea

a) interdictia vanzarii-cumpararii intre soti, interdictia intre tutore si minorul aflat sub
tutela sa, cumpararea de catre mandatar a bunurilor pe care a fost imputernicit sa le
vanda

b) interdictii pentru persoanele care indeplinesc anumite functii publice (judecatori,


procurori), interdictia de a cumpara a celor ce administreaza bunurile statului sau de
catre functionarii publici a bunurilor pe care le administreaza sau pe care sunt
insarcinati sa le vanda

c) a si b

144. Obiectul contractului priveste:

a) lucrul vandut si pretul corect

b) categoria de bunuri ce urmeaza a fi vandute

c) a si b

145. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut:

a) sa fie in comert, sa existe in momentul vanzarii-cumpararii, sa poata exista in viitor,


sa fie determinat sau determinabil
b) sa fie proprietatea vanzatorului

c) a si b

146. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca pretul:

a) sa fie cat mai accesibil, sa fie stabilit in bani, sa fie real, sa fie determinat sau
determinabil

b) sa fie real, determinat sau determinabil stabilit in bani

c) a si b

147. Obligatiile vanzatorului - principale :

a) sa predea lucrul - sa raspunda pentru garantie

b) sa predea lucrul, sa asigure transportul, obligatia de garantie impotriva evictiunii si


pentru viciile lucrului

c) a si b

148. Obligatiile cumparatorului

a) sa plateasca pretul lucrului, sa ia in primire lucrul cumparat

b) sa suporte cheltuielile vanzarii

c) a si b

149. Intalnim urmatoarele varietati de vanzare-cumparare comerciala:

a) vanzarea cu gramada, vanzarea pe gustate

b) vanzarea pe incercate, vanzarea cu plata pretului in rate

c) ambele variante

150. Contractul de mandat comercial are urmatoarele trasaturi :

a) sinolagmatic, cu titlu gratuit, consensual, comutativ

b) sinolagmatic, oneros, consensual, comutativ

c) ambele variante
151. Contractul de mandat poate fi:

a) cu reprezentare, fara reprezentare

b) cu titlu oneros si cu titlu gratuit

c) ambele variante a si b

152. Conditii de valabilitate a mandatului comercial:

a) consimtamantul partilor, capacitatea partilor, obiectul contractului, cauza


contractului

b) consimtamantul, capacitatea, obiectul, caracterul oneros, cauza contractului

c) ambele variante

153. Obligatiile mandantului:

a) sa-i puna la dispozitie mijloacele necesare pentru indeplinirea mandatului

b) sa-i puna la dispozitie mijloacele necesare inclusiv informatiile si documentatiile


de care dispune si sumele de bani necesare, sa-i restituie cheltuielile facute din
banii proprii pentru realizarea mandatului, inclusiv pagubele

c) pe langa toate aceste conditii mai este obligat si la plata cheltuielilor voluptuarii
facute de mandatar

154. Incetarea mandatului :

a) la implinirea termenului sau la indeplinirea lui - prin acordul partilor, revocare

b) moartea sau interdictia uneia din parti; la dizolvarea si lichidarea oricarui caz de
insolvabilitate si faliment

c) in ambele variante

155. Deosebirile intre contractul de comision si cel de mandat constau in urmatoarele:

a) la contractul de mandat, mandatarul incheie afacerile in numele si pe seama


mandantului iar, la contractul de comision, comisionarul incheie afacerile in nume
propriu, dar pe seama comitentului - contractul de mandat este un mandat fara
reprezentare

b) la contractul de mandat, mandatarul incheie afacerile in numele si pe seama


mandantului, iar la contractul de comision, comisionarul incheie afacerile in
nume propriu, dar pe seama comitentului - contractul de mandat este un mandat
cu reprezentare, iar contractul de comision este un mandat fara reprezentare

c) in ambele variante

156. Obligatiile comitentului fata de comisionar sunt:

a) de a plati comisionarului cheltuielile facute in indeplinirea contractului, de a


plati comisionul cuvenit comisionarului

b) sa execute mandatul convenit si sa se conformeze instructiunilor

c) a si b

157. Obligatiile comisionarului fata de comitent sunt:

a) sa execute mandatul convenit, daca a vandut la un pret mai mic decat hotarat , trebuie
sa suporte diferenta - cu exceptia in care nu s-a putut efectiv face la pretul stabilit

b) comitentul poate refuza operatiunea, daca s-a facut la un pret mai mare decat cel
convenit si daca nu se plateste diferenta de pret, comisionarul este raspunzator daca
vinde fara autorizatia comitentului

c) in ambele situatii a si b

158. Incetarea contractului de comision:

a) ajungerea la termen, prin revocarea de catre comitent - renuntarea de catre


comisionar, moartea sau interdictia comitentului sau comisionarului cand una din
parti este persoana fizica

b) dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea, falimentul partii, persoana juridica

c) in ambele variante

159. Caracterele juridice ale contractului de consignatie sunt:

a) bilateral, consensual, cu titlu gratuit

b) sinalagmatic, cu titlu oneros, consensual

c) a si b

160. Obligatiile consignantului sunt:


a) sa predea consignatarului bunurile mobile care urmeaza a fi vandute, sa
plateasca consignatarului retributia sau beneficiul acestuia sa restituie
cheltuielile facute de consignatar cu indeplinirea insarcinarii primite

b) sa restituie cheltuielile facute de consignatar cu indeplinirea insarcinarii primite, sa


plateasca consignatarului retributia sau beneficiul acestuia

c) a si b

161. Obligatiile consignatarului :

a) sa ia masurile necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor primite spre


vanzare; sa execute mandatul dat de consignant si sa dea socoteala consignantului
despre indeplinirea mandatului, sa restituie cheltuielile facute cu indeplinirea
insarcinarii primite

b) sa ia masuri necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor primite spre


vanzare, sa execute mandatul dat de consignant si sa dea socoteala
consignantului despre indeplinirea mandatului

c) ambele variante

162. Incetarea contractului de consignatie:

a) prin ajungerea la termenul convenit de parti, prin acordul partilor sau la initiativa
uneia din parti in speta consignant

b) moartea, dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea sau falimentul oricareia dintre parti

c) ambele variante

163. Contractul de report - caractere juridice

a) bilateral, oneros, translativ de proprietate, real, comutativ

b) sinalagmatic, comutativ, oneros, real

c) ambele variante

164. Incetarea contractului de report are loc:

a) ca urmare a producerii efectelor sale

b) prin vointa partilor

c) in ambele variante
165. Caractere juridice ale contractului de cont curent

a) este bilateral, consensual, oneros, este cu executare succesiva

b) sinalagmatic, este un contract intuitiv personal, caracter consensual, oneros

c) a si b

166. Incetarea contractului de cont curent:

a) scadenta termenului convenit, in lipsa conventiei prin retragerea uneia din


parti, falimentul uneia din parti

b) scadenta termenului convenit, retragerea uneia din parti, insolvabilitatea

c) in ambele variante

167. Contractul de leasing - obiectul contractului consta in:

a) bunuri imobile sau mobile

b) inregistrarile pe banda audio si video a pieselor de teatru, a manuscriselor, brevetelor


si a drepturilor de autor

c) in ambele variante

168. Elementele contractului de leasing trebuie sa cuprinda:

a) partile, descrierea bunului ce face obiectul contractului , valoarea totala a


contractului, valoarea ratelor si termenul de plata

b) perioada de utilizare in leasing, clauza privind obligatia asigurarii bunului, valoarea


initiala a bunului, clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la
cumpararea bunului si conditiile in care acesta poate fi exercitat

c) ambele variante

169. Caractere juridice ale contractului de leasing

a) bilateral, oneros, cu executarea succesiva, consensual

b) sinalagmatic, cu titlu gratuit, cu executarea succesiva, consensual

c) ambele variante

170. Caracterele juridice ale contractului de franciza:


a) cu executarea succesiva, sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros

b) bilateral, consensual, cu titlu oneros

c) ambele variante

171. Elementele contractului de franciza sunt:

a) conditiile financiare, durata, conditii de modificare, prelungire, reziliere

b) partile, obiectul, drepturile si obligatiile

c) ambele variante

172. Caracterele juridice ale contractului de gaj comercial :

a) unilateral, accesoriu, real

b) sinalagmatic, cu executarea succesiva, accesoriu, real

c) ambele variante

173. Conditiile de constituire a gajului comercial se refera la :

a) obiectul gajului, drepturile si obligatiile partilor, persoana debitorului, forma si


publicitatea contractului

b) persoana debitorului, forma si publicitatea contractului, obiectul gajului

c) in ambele variante

174. titlul comercial de valoare are urmatoarele caracteristici :

a) are un caracter constitutiv, formal

b) are un caracter literal, confera un drept autonom

c) a si b

175. Clasificarea titlurilor comerciale in functie de continutul lor

a) efecte de comert

b) valori mobiliare, titluri de reprezentare a marfurilor

c) ambele variante
176. Clasificarea titlurilor de valoare dupa modul in care circula:

a) titluri nominative

b) titluri la ordin, la purtator

c) ambele variante

177. Caracterele combiei :

a) este un titlu de credit, are ca obiect plata unei sume de bani, este un titlu complet

b) este un titlu la ordin, este un titlu abstract, creeaza obligatii autonome, creeaza
obligatii neconditionale

c) ambele variante

178. Conditiile de fond ale combiei sunt:

a) consimtamantul, capacitatea, obiectul, cauza

b) consimtamantul, capacitatea, obiectul determinat sau determinabil, cauza ilicita si


posibila

c) ambele variante

179. Mentiunile obligatorii ale combiei sunt:

a) denumirea de combie, ordinul neconditionat de plata a unei sume de bani


determinate, numele trasului

b) indicarea scadentei, indicarea locului unde trebuie facuta plata, numele la ordinul
caruia se face plata, data si locul emiterii, semnatura tragatorului

c) ambele variante

180. Biletul la ordin are urmatoarele caractere juridice:

a) este un titlu de credit la ordin, formal si complet

b) consensual, oneros, formal si complet, cu executare succesiva

c) ambele variante

181. Mentiuni obligatorii ale biletului la ordin :


a) denumirea de bilet la ordin, promisiunea neconditionata de plata a unei sume
determinate, indicarea scadentei

b) locul platii, numele celui caruia trebuie sa i se faca plata sau la ordinul caruia se face
plata - data si locul emiterii, semnatura emitentului

c) ambele variante

182. CEC-ul formal trebuie sa cuprinda:

a) denumirea de CEC, ordinul neconditionat de a plati o suma de bani - numele trasului

b) locul platii, data si locul emiterii, semnatura emitentului

c) ambele variante

183. Formele CEC-ului sunt:

a) cecul cu bara generala, cecul circular, cecul certificat, cecul de calatorie, cecul
platibil in cont

b) cecul cu bara generala, cecul circular, cecul certificat, cecul de calatorie, cecul
platibil in cont, cecul la purtator

c) ambele variante

184. Mentiunile conosamentului sunt:

a) persoana incarcatorului , calitatea si cantitatea lucrurilor incarcate, destinatarul


incarcaturii, resedinta sa, numele capitanului sau patronului, numele,
nationalitatea si capacitatea vasului, locul plecarii si destinatia navei (chiria)

b) chiria, destinatarul incarcaturii, resedinta sa, persoana incarcatorului si resedinta sa,


numele capitanului sau patronului

c) ambele variante

185. Felurile conosamentului:

a) la ordin, la purtator

b) la ordin, la purtator, la destinatar

c) ambele variante

R: a
186. Conosamentul se intocmeste in 4 exemplare ce sunt destinate:

a) capitanului, proprietarului sau armatorului vasului, incarcatorului, destinatarului

b) capitanului, proprietarului, chiriasului navei, armatorului, unitatii bancare,


incarcatorului, destinatarului

c) ambele variante

R: a

187. Societatile comerciale in functie de numarul asociatilor se clasifica in:

a) societati de persoane, societati de capitaluri

b) unipersonale, pluripersonale

c) ambele variante

R: b

188. Elementele de identificare ale societatii comerciale sunt:

a) sediul si nationalitatea, firma

b) firma si capitalul social

c) ambele variante

R: a

189. Organele societatii comerciale se impart in:

a) organe de administrare, organe de conducere

b) organe de control

c) ambele variante

R: c

190. La societatea in nume colectiv - actul constitutiv trebuie sa contina :

a) datele de identificare ale asociatilor, forma, denumirea, sediul si daca este cazul
emblema
b) obiectul de activitate, capitalul social si aportul fiecarui asociat, in numerar si in
natura

c) ambele variante

R: c

191. Adunarea generala ordinara se intruneste :

a) de 2 ori pe an

b) trimestrial

c) cel putin odata pe an

R: c

192. Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii :

a) discutarea, aprobarea, modificarea bilantului contabil, fixarea dividentului, alegerea


administratorilor si cenzorilor - stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli - fixarea
remuneratiei administratorilor si cenzorilor

b) mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate, prelungirea duratei, majorarea,


reducerea sau reintregirea capitalului social, fuziunea cu alte societati sau divizarea,
etc.

c) ambele variante

R: a

193. Capitalul social este divizat :

a) parti de interes, parti sociale

b) actiuni

c) ambele variante

R: c

194. Organele de control ale societatii sunt:

a) asociatii, cenzorii

b) auditorii financiari, interni, persoanele cu atributii de control financiar preventiv


c) ambele variante

R: c

195. Dizolvarea societatii se produce prin:

a) trecerea timpului, imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate, declararea


nulitatii societatii

b) falimentul societatii, alte cauze prevazute de lege sau actul constitutiv

c) ambele variante

R: c

196. Lichidarea cuprinde urmatoarele operatiuni:

a) lichidarea activului si pasivului, predarea gestiunii societatii, inlocuirea organelor de


administrare cu lichidatorii

b) intocmirea si prezentarea bilantului final; intocmirea bilantului contabil atunci cand


durata lichidarii se prelungeste dincolo de exercitiul financiar

c) ambele variante

R: c

197. Care dintre principiile de mai jos, este principiu al dreptului comercial:

a) raporturile juridice de drept comercial sunt raporturi de putere

b) in contractele comerciale, in caz de dubiu se aplica regulile care favorizeaza


circulatia

c) in comert actele juridice sunt cu titlu gratuit

R: b

198. Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, termenul mandatului
neputand fi mai mare de:

a) 3 ani

b) 4 ani

c) 5 ani
R: b

199. La adunarea generala extraordinara, la prima convocare este necesara prezenta


detinatorilor

a) 1 / 2 din capitalul social

b) 1/3 din capitalul social

c) 3 / 4 din capitalul social

R: c

200. La convocarile adunarii generale extraordinare altele decat prima trebuie sa participe
detinatorii :

a) 1 / 4 din capitalul social

b) 1/3 din capitalul social

c) 1 / 2 din capitalul social

R: c

201. Clasificarea contractelor dupa modul in care se exprima vointa partilor

a. contracte de adeziune

b. contracte de scurta durata

c. ambele variante

R. a

202. Prin prejudiciile cauzate prin fapte de concurenta neloiala, termenul de prescriptie pentru
actiunea in daune este de :

a. 6 luni

b. 1 an

c. 2 ani

R. b

203. In obligatiile comerciale acordarea termenului de gratie se face:


a. in maximum 6 luni de la neexecutarea la termen a obligatiei

b. in maximum 1 an

c. este interzisa

R. c

204. Contractul de leasing imbina elemente juridice ce apartin:

a. contractului de vanzare-cumparare, mandat, asigurare

b. locatiunii, imprumutului de consumatie

c. ambele variante

R. a

205. Operatiunile de leasing pot avea ca obiect:

a. bunuri imobile, bunuri mobile

b. inregistrarile pe banda audio si video

c. piese de teatru, manuscrise etc.

R. a

206. Statele europene au constituit Federatia europeana a societatilor de leasing in anul:

a. 1982

b. 1972

c. 1992

R. b

207. La noi in tara leasingul a fost reglementat pentru prima oara prin:

a. Legea nr.90/1998

b. Ordonanta guvernului nr.51/1997

c. Legea nr.99/1999
R. b

208. Leasingul a aparut initial in:

a. Anglia

b. Franta

c. SUA

R.c

209. Leasingul a aparut pentru prima data in:

a. Franta - 1912

b. Anglia - 1887

c. SUA - 1877

R. c

210. In cadrul contractului de leasing utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului iar pretul
de cumparare va reprezenta cel putin:

a. 2/3 din intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata

b. cel putin 50%

c. cel putin 75%

R. b

211. In cadrul contractului de leasing utilizatorul are:

a. dreptul de proprietate

b. folosinta si posesia

c. dreptul de dispozitie

R. b

212. Contractele de finantare a operatiunilor comerciale sunt:

a. contractul de credit, contractul de factoring


b. contractul de leasing

c. ambele variante

R. c

213. Operatiunile de intermediere pe care le realizeaza agentiile sau oficiile de afaceri sunt :

a. mijlocirea incheierii contractelor de vanzare-cumparare

b. obtinerea de informatii, procurarea de clienti

c. ambele variante

R. c

214. Factoring-ul asigura:

a. incasarea creantelor la scadenta

b. nu isi asuma riscul insolvabilitatii debitorului

c. ambele variante

R. a

215. Operatiunile de factoring pot desfasura activitati conform:

a. Legii nr.92/1992

b. Legii 8/1996

c. In cadrul unor departamente specializate

R.c

216. Desfiintarea contului curent:

a. pe cale conventionala, de drept

b. moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre parti

c. ambele variante

R. c
217. Operatiunea specifica contractului de factoring consta in:

a. plata unor comisioane

b. transferul creantelor

c. ambele variante

R. c

218. In ce consta diferentele dintre contractul de forfetaj si contractul de factoring, acestea


constau in principal in:

a. in situatia forfetajului se cumpara creante fara drept de regres

b. in cazul forfetajului se limiteaza riscul finantarii si gestiunea creantelor care i-au fost
cedate

c. ambele variante

R.a

219. Contractul de forfetaj opereaza cu creante:

a. cu o scadenta relativ apropiata

b. scadenta este intre 3 luni si 6 ani

c. scadenta este intre 6 luni si 6 ani

R.c

220. Clauzele de modificare a raspunderii contractuale sunt:

a. clauze de agravare a raspunderii

b. clauze de exonerare a debitorului de orice raspundere

c. ambele variante

R. a

221. Clauzele obligatorii ale contractelor privesc :

a. data si locul incheierii contractului, identificarea partilor, obiectul contractului,


obligatiile si drepturile partilor, durata, numarul exemplarelor intocmite
b. clauze specifice

c. ambele variante

R.a

222. Clauzele abuzive cuprinse in contracte produc efecte:

a. numai in anumite situatii exceptionale

b. nu produc efecte

c. depinde de natura contractului

R. b

223. In ce priveste antecontractul:

a. acesta nu se deosebeste de acordul de principiu

b. in parte produce efectele unui contract de vanzare-cumparare

c. se deosebeste de acordul de principiu

R. c

224. In ce priveste consecintele juridice ale antecontractului acestea sunt:

a. el poate fi revocat de promitent

b. el nu devine caduc prin decesul promitentului

c. ambele variante

R. b

225. Datorita rapiditatii desfasurarii activitatilor comerciale, actele juridice ce se pot incheia prin
manifestarea unei vointe unice sunt:

a. retragerea depozitului din banca, subscriptia unei actiuni

b. ordinul la bursa, retragerea depozitului din banca

c. ambele variante

R. c
226. In ce priveste diferentierea dintre contractele comerciale si cele civile, particularitatile
primelor constau in:

a. contractele comerciale intotdeauna sunt numai oneroase

b. termenul este intotdeauna un element esential

c. ambele variante

R. b

227. In ce priveste emblema:

a. aceasta nu poate fi cedata separat de fondul de comert

b. uneori poate fi cedata si separat

c. aceasta are intotdeauna caracter obligatoriu

R. b

228. Clientela atasata unui fond de comert:

a. in functie de numarul si diversitatea ei poate reprezenta o valoare cu caracter


economic

b. aceasta reprezinta pentru fondul de comert o valoare cu caracter economic

c. numai clientela stabila

R. b

229. Brevetul de inventie are o durata de valabilitate:

a. 10 ani

b. 50 ani

c. 20 ani

R. c

230. Valorificarea drepturilor patrimoniale de autor este prevazuta in Legea :

a. Legea nr.29/1990
b. Legea 8/1998

c. Legea 8/1996

R. c

231. Ipoteca:

a. se inscrie intr-un registru special aflat la judecatoria de pe raza localitatii unde se afla
imobilul ipotecat

b. se inscrie intr-un registru special aflat la Tribunalul de pe raza localitatii unde se afla
imobilul ipotecat

c. in functia de natura bunurilor ipotecate aceasta se inscrie ori pe raza judecatoriei ori a
Tribunalului unde se afla imobilul ipotecat

R. a

232. Dreptul de ipoteca dureaza:

a. 5 ani

b. 25 ani

c. 15 ani

R. c

233. Dreptul de retentie:

a. se invoca pe cale de exceptie

b. el nu constituie o expresie a exceptiei de neindeplinire a contractului

c. dreptul de retentie poate fi aplicat in toate situatiile

R. a

234. Conform Codului civil privilegiile pot fi clasificate in:

a. privilegii generale

b. privilegii generale asupra bunurilor mobile, imobile

c. ambele variante
R. c

235. Cautiunea poate fi:

a. civila

b. comerciala

c. ambele variante

R. c

236. Contractul de fidejusiune poate fi:

a. un contract expres

b. un contract tacit

c. ambele forme

R. a

237. Conventia de la Haga referitoare la vanzarea internationala de bunuri mobile corporale a


avut loc in anul:

a. 1045

b. 1975

c. 1955

R. c

238. In ce priveste transformarea unor unitati de stat in regii autonome aceasta s-a facut prin
Legea nr.:

a. Legea 16/1994

b. Legea 92/1992

c. Legea 15/1990

R.c

239. Conform Legii nr.82/1991, registrele de contabilitate, actele si documentele care au stat la
baza inregistrarilor se pastreaza:
a. 5 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar, in cursul caruia au fost
intocmite

b. 10 ani

c. 15 ani

R. b

240. Conform art.44 C. Com. in obligatiile comerciale:

a. judecatorul acorda termenul de gratie

b. judecatorul nu poate acorda termenul de gratie

c. in situatii exceptionale poate acorda termenul de gratie

R. b

241 .Compensatia nu poate avea loc :

a. atunci cand o persoana reclama ca s-ar fi luat un lucru pe nedrept

b. contribuabilul nu poate opune statului in compensatie creantele pe care le are contra


lui, pentru a nu mai plati impozite si taxe

c. ambele variante

R. c

242. Darea in plata are ca efect:

a. stinge datoria

b. daca noua prestatia consta intr-un bun individual determinat , cel ce face darea in
plata trebuie sa fie proprietarul lucrului care inlocuieste vechea prestatie

c. ambele variante

R. c

243. Remiterea de datorie poate fi in relatiile comerciale:

a. expresa, tacita

b. expresa
c. ambele variante

R. b

244. Remiterea datoriei se va putea dovedi:

a. cu titlu original

b. copie legalizata

c. ambele variante

R. c

245. Forta majora:

a. poate exclude angajarea raspunderii debitorului

b. exclude raspunderea debitorului

c. depinde de prejudiciul cauzat

R. b

246. Forta majora:

a. stinge obligatia impreuna cu garantiile si accesoriile sale

b. aceasta stinge obligatia si atunci cand debitorul si-a asumat expres raspunderea

c. ambele variante

R. a

247. Garantiile particulare pot fi :

a. garantii reale

b. garantii personale

c. ambele variante

R. c

248. Reglementarea juridica a garantiilor mobiliare o gasim in:


a. Legea 31/1990

b. Legea 112/1995

c. Legea nr.99/1999

R. c

249. Garantia reala mobiliara se constituie:

a. pe baza unui contract de garantie

b. se poate constitui si pe baza unei ipoteci

c. in ambele variante

R. a

250. Contractul de garantie se incheie:

a. in forma autentica

b. prin inscris sub semnatura privata

c. in ambele forme

R. c

251. Contractul de garantie se poate referi:

a. la o garantie a bunurilor prezente

b. la o garantie reala asupra unor bunuri viitoare

c. in ambele situatii

R. c