Sunteți pe pagina 1din 38

1

NORMATIV
, REALIZAREA
PRIVIND PROIECTAREA
EXPLOATAREA ' LOR
CONSTRUC TII
'
SI ...,
DE COPII
PENTRU GRADINITE
INDICATIV NPOl l-97

196
1.2. Condi�e de utili�are.. , realizarea lii exploatare
a
NORMATJV PRIVIND PROIECTAREA, REALIZAREA �I lndlcativ: NPOll-97
onn auv ulu1 pentro pr�iectarea
EXPLOATAREA CONSTRUC'fDLOR PENTRU GRADINTfE DE COPII Prevederil e n
. . "i standardelor de
l.2.1. auAan·tor '"
itelor de ..
copu cores pund leg1lo1, h0t"r
gradin
nologn··1e li'. cali
tatea constroc\iilor din
. .md organizarea teh
stat pnv
1. GENERALITATI Romania.
\ele
&'" n itelor de
uti. a n-r>:.di
copii se vor respcta cerin
1.1 Domeniul de aplicare. ect area .
�1 ex e c
1.2.2. tn proi : .
Le ge a nr. l0/1995, lii
anume:
1.1.1 Preze ntul nonnativ c uprinde totalitatea instrucµunilor, regulilor. ale cons trUC 1 or stab1hte de
\.1··1
de calita te . . uran\a la foe;
1ndrumarilor tebn ice cu caractcr obligatoriu �i recomandarilor . .
ilita t a.. s iguran \a ,n exploatarc, s1g
rczisten\a lil. stab e
izolaµa
op\jonale, pentru proiectarea, verificarea proiectelor, execuµa �i
am enilor, refacere a
�.1 Protec\ia mediului;
igiena, srui Mat e a o otnva
cxploatarea construcl,iilor p en tru gradinilc de copii, co nform
�i econ onua de
. energi· e,· protec\ia imp
prevederilor di n Legea !nvl'l\aJDantului 84/1995, pe ntru gr.l'ldini\e cu ten.mca,• h"
1 drof u ga
program prelungit �i saptAmanal.din Legea 10/1995 privind cali tatea zgo motu lui .
in construcl,ii, din Legea 125/1996 pentru modificarea �i completarea '
or se refera
Legii 50/1991 privind autorizarea executarii construc\iilor lii din ca\i ate al e co nstru .. r destinate .gradini\el
c\Hlo
1.2.3. Cer intel. e de t
ponente.
Hotararea nr. 51/1996 privin d unele ml'lsuri pentru imbu nlitl'l\irea
las arnen t, I a c ladi ri lii la funcµunile lor com
activitl'lµi de prev e nire �i stingere a incendiilor la amp
.
. act1v "tl'ltii di n gradini\e
folosi\i in prezentul
l.1.2. Prevede rile prezentul ui nonnativ s e referl'l la grlidini\ele de copii c e .
1fic1 . 1 .
l.2.4. Tennenii spec A anexa nr . I
tat m
se executl'l din fonduri de stat sau din fonduri private �i se vor aplica
normativ au defin
i\ia �i in\elcsul pr ez.en
in mod corespun zlitor �i la lucrarile de repara\ii, consolidari,
extindere sau d e am en ajari in cllidiri existente destinate grlidini\elor. se poate incadra -in
caz nle
. in
A car e �ema de proiectare nu
tru , inveslitorul sau
u

,
1.25. Pen
al pre z.e n tul u1. norm aliv
anu mil. e preve deri e
1.1.3
.
Pentru grlidini\elelc cu program normal prevl'lzut de ac ei�i lege a
Min . mantului, prezentand
. .isteru1w. tnvl'ita
invli\AJ1lantului se vor elimina din tcma de proiectare, c u avizul se vor adresa . .
pro1. ectantul . obtinerii av1zulu1.
Ministerului !nvli\limantului, acele funcfiuni ce nu sunt necesare. ·1or
01 prop u n en Am vederea
an
fundamentarea stn. cta
l .1.4. Normativul stabil e�te ceri nfele de calitate, coresp unzlitoare cll\dirilor
Utilizatorii. ntulu i
pentru gradini\e de copii, ce trebuic proiectate. realiz.ate �i men\inute, 1.3.
. or, pro1 , te conform preze .
. ectate �1. rearza
. . zatoru. n-r>:.di
o>� nitel•
la eel puµn acei�i parametri, pc 1ntreaga duratl\ de existe n\li a 1.3.l . Uuh personalul administraUv . �1 de
construqiei. su t copu · · , e d ucatoarel e '
normativ n
desfalioarA proc.esltl edu
cativ
care paru . .
cipa �J. or gamzeazA lii
servici " morale lii pregalirii
u

d ere a de...
"' ,ol tl'lrii psihofizi. ce. soc.1a\e "i
in v e

cop u\or pentru lico a\a. 199

198
'

S-ar putea să vă placă și