Sunteți pe pagina 1din 10

,'\ #3.

"i\ ;) dr

f ;*::6
a\
$ro.i
li'r-
Copefr! ri ilus&afii de
cocA CREToIU-SBINESCU

A fost odad w imiirat de


cre s indud norocul tocmai la
bitrinele, cind dobindi m drag

"# d
de opila! pe nqme Aleodor. Si
a
'{|p 1r
2
cind fu si m@r, impdratul ii
spus feciorului siu nu ere cm-
m si se duci sd vinere pe mosia
lui Jmltate-om-celare-pe-jum.i-
tate-de-iepure-$cbjop, ce tru w
sc.ipa nepedepsit. Dupi moafi@
tatdluiJ Aleodd se wci in scaunul
tdtine-siu. Degi em copilmdru,
cirmuia lan bine !i toad lumq
eramultmiti de el.
intro zi, nu griu cm ficu,
du fiind pe gindui, cd alunece
qi cnlcn pe pdmintul pocirului de
om. indad e pomeni il slutul
iminte cerindu-i si-i aducd pe
fata lui Verdeg., impdrat, altfel
il fae rob. gi Al6do! n-aw in-
4
Stiue ii didu in dr u solziqor'
Se mai intilni cu u co!b, ce
avs o aripd ruPti, gi-l ingriii'

cotro qi pleci. Ia marginea unui

::1TT:X;tH"ffi:if;f#:;;
p"-
ll
"l
" r{S
,g*fl
Ws1tryil
a
1r'fr" '
--t mUn
la Verdet imperat, acesta se invoi
si-i da fata. Numai ci pentru
asa el trebuia si s ascundi cw
u fi qtiind mai bine € a si nu-l

Corbul ii dete in scf;mb o Penili.


Mai incolo didu de u tiune $i-i
fu mili si-l striveasc4 ia ttrunele
ii dete u pufu$or din aripi. Ajms
10
afle. Scoas deci solzd de peqte,
se gindi la stiuc, 9i se pref5cu
indad intr-m cosicel ascm in
fundul mdrii. Faa lui ochemul
si il zdri. A dou oari corbul il
prefia in pui de 6rb si-l duse
piei la vintul turbat. Du fag
ia il gisi. A treia odt tiunele il
fid o lindini ti il ascunse in pe-
tr- rul fetei @e-l ciud @ ocheanul
-b toati ziu ti nul gisi. (Te simt
pe aproaper dar nu te vid. Tu
m-ai biruit, a ta si fiut,zise fata.
, Cind o dus slutului, faa se
cutrmurd de scirbi gi nu-l voi
de bdrbat o nici u chip. Atunci
spurcicimeaj vizind qi vizind
l3
ce nu are cm se-si implineasci
dorinla,de ciudi, plesni itr Aleo-
do iqi intinse stipinira 9i peste
mo$ia lui.Jmiete-de-om-'cilare-
pe - jumi€e- de - iepure - gchiop.
Apoi o lu5 de so,tie pe fae lui
Verdes imptrrat si trdi; in fed-
cire piri la adinci bdtrineli.

ffi
-l

1e7 |catuiddil | n2:ridIN@a,tu aeetI


&
da
:l

/,;H+ *,

.t

.**'r-fu
t& "1:
rii"r