Sunteți pe pagina 1din 12

Capitolul 13

Recombinarea genetică

1.CS Meioza asigură:


a) creşterea organismului;
b) recombinarea la procariote;
c) variabilitatea mutaţională;
d) variabilitatea combinativă;
e) numai variabilitatea fenotipică.

2.CS Care din afirmaţiile menţionate este corectă?


a) în meioză are loc reducerea numărului de cromozomi;
b) meioza reprezintă o diviziune simplă ecvaţională;
c) meioza asigură regenerarea ţesuturilor;
d) în rezultatul meiozei se formează 4 celule diploide;
e) meioza se referă la diviziunea directă.

3.CS În ce fază a meiozei are loc disjuncţia cromozomială?


a) profaza I;
b) anafaza II;
c) anafaza I;
d) profaza II;
e) telofaza I.

4.CS Alegeţi o afirmaţie falsă:


a) meioza reprezintă o diviziune indirectă;
b) meioza constă din două diviziuni succesive;
c) în rezultatul meiozei are loc dublarea numărului de cromozomi;
d) meioza decurge pe parcursul maturizării gameţilor;
e) în cadrul meiozei are loc crossing-overul.

5.CS Care din afirmaţiile prezentate este falsă?


a) meioza implică două diviziuni succesive;
b) meioza este precedată de o interfază;
c) între două diviziuni meiotice are loc replicarea ADN;
d) în timpul meiozei are loc recombinarea genetică;
e) din meioză rezultă gameţii.

140
6.CS În profaza I a meiozei are loc:
a) dezorganizarea fusului de diviziune;
b) conjugarea cromatidelor surori;
c) clivarea longitudinală a cromozomilor;
d) conjugarea cromozomilor neomologi;
e) schimbul reciproc de fragmente între cromozomii omologi.

7.CS În metafaza I a meiozei are loc:


a) conjugarea cromozomilor omologi;
b) decondensarea cromozomilor;
c) gruparea bivalenţilor din cromozomii omologi în placa ecuatorială;
d) organizarea fusului de diviziune;
e) restabilirea învelişului nuclear.

8.CS Alegeţi fenomenul ce are loc în anafaza II:


a) disjuncţia cromatidiană;
b) clivarea transversală a centromerului;
c) migrarea cromozomilor bicromatidieni spre polii celulei;
d) formarea fusului de diviziune;
e) formarea bivalenţilor.

9.CS Recombinarea în meioză se produce în:


a) profaza I;
b) profaza II;
c) telofaza I;
d) anafaza II;
e) metafaza I.

10. CS Când se formează bivalenţi de cromozomi omologi?


a) în mitoză;
b) în meioza II;
c) în anafaza I;
d) în profaza I;
e) în telofaza II.

11. CS Alegeţi faza meiozei în care cromozomii pereche se


organizează în plan ecuatorial:

141
a) anafaza I;
b) anafaza II;
c) profaza I;
d) metafaza I;
e) metafaza II.

12. CS Ce fenomen se produce în anafaza I?


a) disjuncţia cromatidiană;
b) separarea cromozomilor şi migrarea lor spre polii celulei;
c) formarea fusului de diviziune;
d) formarea bivalenţilor;
e) sinteza ADN.

13. CS Evidenţiaţi fenomenul ce se produce în metafaza II:


a) formarea bivalenţilor;
b) separarea cromozomilor;
c) aranjarea cromozomilor în plan ecuatorial;
d) formarea plăcii metafazice din bivalenţi;
e) eliberarea cromozomilor omologi din bivalent.

14. CS Complexul sinaptonemal:


a) se formează în anafaza I;
b) asigură conjugarea cromozomilor omologi;
c) asigură crossing-overul între cromozomi neomologi;
d) se formează pe parcursul mitozei;
e) este specific numai cromozomilor sexuali.

15. CS "Vezicula sexuală" reprezintă:


a) rezultatul unirii celulelor sexuale;
b) structura formată din cromozomii X şi Y în profaza I;
c) cromozomul X inactivat;
d) cromozomul Y inactivat;
e) un bivalent format din doi cromozomii X.

16. CS Structura Holliday:


a) se formează în cadrul transducţiei la eucariote;
b) este caracteristică celulelor procariote;

142
c) se formează în mitoză;
d) reprezintă modelul de rupere şi reunire încrucişată a catenelor
complementare de ADN;
e) apare în leptotenă.

17. CS Alegeţi o afirmaţie falsă:


a) conjugarea reprezintă o modalitate de transfer al materialului
genetic de la o bacterie la altă;
b) bacteriile implicate în conjugare sunt identice genetic;
c) conjugarea este condiţionată de prezenţa plasmidei F;
d) conjugarea are loc prin formarea punţilor citoplasmatice;
e) conjugarea sporeşte rezistenţa bacteriilor.

18. CS Recombinarea genetică la procariote nu se realizează prin:


a) transformare;
b) mutaţie;
c) transpoziţie;
d) conjugare;
e) transducţie.

19. CS Recombinarea genetică la eucariote se realizează prin:


a) conjugare celulară;
b) hibridarea celulelor somatice;
c) transpoziţie;
d) mutaţie;
e) transducţie.

20. CS Alegeţi procesele care se referă la recombinarea genomică:


a) asortarea independentă a cromozomilor;
b) conjugarea cromozomilor neomologi;
c) formarea chiasmelor;
d) combinarea aleatorie a gameţilor;
e) crossing-overul.

21. CS Alegeţi din afirmaţiile prezentate una falsă pentru


recombinarea intracromozomială:
a) este rezultatul combinării cromozomilor neomologi de origine

143
diferită;
b) are loc în meioză;
c) sporeşte variabilitatea genetică;
d) se referă la cromozomii omologi;
e) este rezultatul crossing-overului.

22. CS Recombinarea intercromozomială:


a) are loc în procesul fecundaţiei;
b) are loc în mitoză;
c) este rezultatul crossing-overului;
d) are loc prin transpoziţie;
e) apare în rezultatul asortării independente a cromozomilor
neomologi de origine diferită.

23. CS Numărul de combinaţii posibile în rezultatul recombinării


genomice la om este de:
a) 24;
b) 223 ;
c) 232 ;
d) 223 x 223 ;
e) 232 x 232 .

24. CM Alegeţi afirmaţiile care se referă la rolul biologic al


meiozei:
a) asigură creşterea organismului;
b) sporeşte variabilitatea combinativă;
c) asigură regenerarea ţesuturilor;
d) asigură recombinarea intracromozomială;
e) asigură recombinarea intercromozomială.

25. CM În metafaza I cromozomii sunt:


a) monocromatidieni;
b) bicromatidieni;
c) tetracromatidieni;
d) despiralizaţi;
e) condensaţi la maximum.

144
26. CM Cromozomii omologi:
a) în meioza I sunt dispuşi în pereche la organismele diploide;
b) conţin loci diferiţi;
c) sunt similari în mărime, formă;
d) sunt identici după structura locilor;
e) conjugă în meioză.

27. CM În anafaza I a meiozei au loc următoarele procese:


a) conjugarea cromozomilor omologi şi formarea bivalenţilor;
b) separarea cromozomilor omologi;
c) spiralizarea şi condensarea cromozomilor;
d) dublarea cantităţii de ADN;
e) deplasarea cromozomilor spre polii celulei.

28. CM Bivalenţii sunt:


a) doi cromozomi omologi bicromatidieni;
b) doi cromozomi neomologi bicromatidieni;
c) două cromatide nesurori;
d) formaţi în timpul meiozei;
e) formaţi în timpul mitozei.

29. CM Diviziunea meiotică reducţională asigură:


a) dublarea materialului genetic;
b) reducerea numărului de cromozomi;
c) separarea cromatidelor;
d) formarea celulelor diploide;
e) recombinarea intracromozomială.

30. CM Alegeţi afirmaţiile care sunt caracteristice profazei I a


meiozei:
a) este de cea mai lungă durată;
b) constă din 5 stadii;
c) are loc disjuncţia cromozomilor omologi;
d) are loc recombinarea intercromozomială;
e) are loc recombinarea intracromozomială.

31. CM În anafaza II a meiozei are loc:

145
a) dispariţia anvelopei nucleare;
b) deplasarea cromatidelor spre polii celulei;
c) organizarea fusului de diviziune;
d) separarea cromozomilor omologi;
e) disjuncţia cromatidelor.

32. CM Alegeţi afirmaţiile corecte:


a) segregarea independentă a perechilor de cromozomi se realizează în
mitoză şi meioză;
b) segregarea cromozomilor monocromatidieni are loc în meioza I;
c) segregarea cromozomilor bicromatidieni are loc în meioza I;
d) segregarea cromatidelor are loc în meioza I;
e) segregarea cromatidelor are loc în meioza II.

33. CM În profaza I meiotică au loc următoarele procese:


a) fiecare cromozom se separă longitudinal;
b) între cromatidele surori ale bivalenţilor se formează chiasme ;
c) între cromatidele nesurori ale bivalenţilor se formează chiasme ;
d) crossing-overul;
e) despiralizarea ADN-ului.

34. CM Crossing-overul reprezintă:


a) schimb nereciproc de segmente cromatidice;
b) totalitatea proceselor care conduc la formarea de noi combinaţii
genetice;
c) segregarea independentă a cromozomilor;
d) schimb reciproc de gene între cromozomi omologi;
e) o sursă de variabilitate combinativă.

35. CM Recombinarea intracromozomială are loc:


a) în procesul fecundaţiei;
b) în timpul meiozei I;
c) în rezultatul crossing-overului;
d) prin transpoziţie;
e) la eucariote.

36. CM Alegeţi afirmaţiile care sunt false pentru recombinarea

146
intercromozomială:
a) are loc în anafaza I a meiozei;
b) este rezultatul asortării independente a cromozomilor omologi;
c) apare în procesul crossing-overului;
d) numărul de combinaţii posibile poate fi 2n ;
e) este legată de combinarea independentă a cromozomilor neomologi.

37. CM Recombinarea genetică:


a) este un proces universal în natură;
b) are un rol important în selecţia naturală;
c) sporeşte variabilitatea genetică;
d) este sursa modificărilor mutaţionale;
e) este specifică numai eucariotelor.

38. CM Alegeţi afirmaţiile corecte:


a) mecanismele de recombinare genetică sunt identice la toate
organismele;
b) mecanismele de recombinare sunt diferite la procariote şi eucariote;
c) recombinarea genetică asigură stabilitatea materialului genetic;
d) recombinarea genetică are loc spontan în natură;
e) recombinarea genetică poate fi naturală şi indusă experimental.

39. CM Recombinarea genetică asigură:


a) variaţii individuale;
b) capacitate diferită de adaptare a indivizilor din populaţie;
c) noi combinaţii de gene;
d) dinamica evoluţiei biologice;
e) formarea doar a combinaţiilor avantajoase de gene.

40. CM Alegeţi enunţurile care caracterizează recombinarea


genică:
a) formarea ADN-ului recombinant;
b) clivarea ADN poate avea loc în diferite puncte ale moleculei;
c) formarea moleculelor hibride cu participarea catenelor de origine
diferită;
d) schimbul reciproc de fragmente de ADN între cromatidele surori
poate avea loc în toate celulele;

147
e) schimbul reciproc de fragmente între cromozomi omologi.

41. CM Recombinarea prin transpoziţie:


a) este specifică numai eucariotelor;
b) se întâlneşte la procariote şi eucariote;
c) are loc în procesul fecundaţiei;
d) este rezultatul crossing-overului;
e) este legată de migrarea fragmentelor scurte de ADN într-un loc nou.

42. CM Alegeţi fenomenele care se referă la recombinarea


intracromozomială:
a) asortarea independentă a cromozomilor;
b) conjugarea cromozomilor omologi;
c) formarea chiasmelor;
d) formarea moleculelor hibride de ADN;
e) schimb exact de fragmente între cromozomi neomologi.

43. CM Recombinarea genetică la eucariote se realizează prin:


a) poliploidizare;
b) conjugare;
c) crossing-over;
d) conversie genică;
e) transducţie.

44. CM Conjugarea bacteriană:


a) presupune cuplarea a două bacterii de "sexe" diferite,
notate F+ şi F- ;
b) determină transferul plasmidei F;
c) este un fenomen de recombinare genetică;
d) transferul genelor se realizează cu ajutorul bacteriofagilor;
e) sporeşte variabilitatea.

45. CM Componenţii procesului de conjugare sunt:


a) bacterii F+ ;
b) plasmide;
c) bacteriofagi;
d) bacterii F- ;

148
e) pilii F.

46. CM Transformarea genetică:


a) este consecinţa transferului de material genetic prin intermediul
unei legături intercelulare;
b) se caracterizează prin pătrunderea în bacterie a moleculelor de
ADN din exteriorul celulei;
c) este condiţionată de plasmidele F;
d) se poate realiza numai între bacterii ce aparţin aceleiaşi specii;
e) se poate realiza între specii şi genuri diferite.

47. CM Componenţii procesului de transformare sunt:


a) bacterii;
b) plasmide;
c) bacteriofagi;
d) ADN liniar;
e) ADN circular.

48. CM Recombinarea genetică la procariote:


a) se efectuează prin fenomenele de transformare, conjugare şi
crossing-over;
b) poate fi situs-specifică;
c) are loc numai în natură;
d) poate fi naturală şi indusă în condiţii de laborator;
e) are un rol aplicativ pentru obţinerea medicamentelor.

49. CM Rolul recombinării genetice la procariote:


a) asigură variabilitatea mutaţională;
b) sporeşte rezistenţa la preparatele medicamentoase;
c) reprezintă sursa de variabilitate genetică;
d) asigură selecţia naturală a procariotelor;
e) oferă posibilitatea obţinerii preparatelor farmaceutice noi.

50. CM Alegeţi enunţurile care se referă la rolul biologic al


recombinării genetice la procariote:
a) reprezintă o sursă de mutaţii;
b) reprezintă o sursă de variabilitate combinativă;

149
c) asigură selecţia naturală;
d) permite obţinerea preparatelor farmaceutice;
e) sporeşte rezistenţa la factorii externi.

51. CM Alegeţi enunţurile care se referă la rolul pur medical al


recombinării genetice la procariote:
a) sporeşte variabilitatea genetică;
b) asigură selecţia naturală;
c) asigură adaptarea procariotelor;
d) permite obţinerea preparatelor farmaceutice;
e) sporeşte rezistenţa bacteriilor patogene la preparatele
medicamentoase.

52. CM În recombinarea situs-specifică participă:


a) complex enzimatic Rec ВCD;
b) ADN fagic;
c) secvenţe specifice de nucleotide;
d) ADN bacterian;
e) secvenţe nespecifice de nucleotide.

53. CM Recombinarea genomică:


a) este specifică procariotelor;
b) este rezultatul asortării independente a cromozomilor neomologi;
c) are loc în procesul fecundaţiei;
d) este asigurată de combinarea aleatorie a gameţilor;
e) are loc în meioză.

54. CM Recombinarea genetică la eucariote poate fi:


a) genomică;
b) prin transpoziţie;
c) intracromozomială;
d) intercromozomială;
e) intracromatidică.

55. CM Celulele competente:


a) celulele în care a avut loc crossing-overul;
b) celulele pregătite pentru transformare;

150
c) por fi obţinute în condiţii de laborator;
d) se obţin prin incubarea la temperaturi scăzute în prezenţa Ca2+ ;
e) se întâlnesc numai în natură.

151