Sunteți pe pagina 1din 9

Telefonul meu a scos un clinchet.

B: in doudzeci de minute plec de la serviciu.

Amoprittelefonul, n-am luat in seam6 mesajul lui Blake qi mi_am


indreptat din nou atenfia citre Alli. Ea qi-a dat dupr ureche o quvifr
din pirul ei castaniu, apoi a continuat si puni la curent echipa cu sta-
tisticile sdptiminale privind evolufia afacerii pe care o lansaserim de
curind pe internet, Clozpin. Am ascultat-o cu atenlie, simfindu_mi
recunoscitoare pentru ci revenise in echipa noastri.
Alli se intorsese in Boston de numai citeva siptimini, dar in sfbr-
git se afla din nou in acelaqi orag gi acelagi apartament cu Heath. El
era fericit, ea era fericiti, iar dupi fiascoul cu Risa, eu nu mai puteam
de bucurie la gindul ci prietena mea igi reluase funcfia de director
de marketing. o invitasem pe Alli intoarcr incr dinainte s-o
sd se
concediez pe Risa pentru ci divulgase informatii confidengiale des-
pre companie.

8 Pasiuneamelitoarc
MercdithWild 9

M-au trecut fiorii cand mi-am amintit povestea. Alli era o fantan[
de optimism, dar tridarea Risei inci mi durea. Nu mai primisem nicio
veste de la ea dupi ultima noastr[ intalnire qi, cumva, ticerea dintre
noi m[ inspiimAnta mai mult decit orice altceva' Aq fi wut si-i pun
la indoiala capacitatea de a lansa un site concurent impreunl cu Max,
dugmanul de moarte al lui Blake, care fusese cit pe ce si investeascl
in firma noastri, dar necunoscutul mi ingrijora' Daci aveau si reu-
geasca s[-i ademeneasci de partea lor pe cei care i9i fbceau publicitate
la noi? Daci aveau sd poat[ si clideasca ceva cu adevarat mai
bun 9i
si satisfac[ o nevoie pe care Clozpin n-o acoperea?
CuocontribufiefinanciaricaaluiMaxgicudateleconfiden-
pale pe care Risa le culesese direct din tot ceea ce invllasem eu in
putinul timp de cdnd ocupam postul de director executiv al com-
paniei, orice era posibil. Iar ceva legat de felul in care plecase Risa'
inclrcatl cu atita venin 9i resentimente, imi redeqtepta toate nesigu-
ranlele pe care le aveam privind conducerea unei afaceri. Nu inclpea
indoiald cd incl eram o incepltoare. lmi pl[cea s[ cred ci puteam sl
mi afirm, qi din unele puncte de vedere o frcusem, insi mai aYeam
multe de invitat.
Un nou mesaj a sosit pe telefon, fhri sd mi distragl mai pufin
decit atunci cdnd vibra Pe masa de sticli din sala de gedinfe'

B: Erica?

Mi-am dat ochii peste cap 9i am tastat in grabi un rlspuns' $tiam


ci urma si md sdciie pani cind aveam si-l iau in seami'

E. Sunt intr-o ;edinfd. Te sun duPd.

B: Te vreau goald in patul meu pAnd sd ajung acasd' Ar trebui sd


pleci curhnd.

E: Am nevoie de mai mult timP.


B: in nici o ord o sd fiu in tine. in biroul tdu, tn patul nostru, tu
alegi. Ter mind- li treab a !

Dintr-odati, aerul din inclpere mi s-a plrut rece pe pielea mea


incinsi. M-am cutremurat, iar sfhrcurile mi s-au intirit, frecdndu-mi-se
in mod nepldcut de bluzi. Cum reus,ea s[-mi fac6 aga ceva? Citeva
cuvinte bine alese, qi inci trimise prin sMS, mr ftceau sd mi uit la ceas.

- Erica, mai e weun subiect despre care ai wea si discutim?


Privirea mea a intdlnit-o pe a lui Alli. Ea a ridicat din sprAncean[,
de parcl ar fi gtiut cI eram cu mintea in altl parte. Nu m6 puteam
gAndi decdt la consecinlele faptului c[-l lisam pe Blake si agtepte, iar
reactia fizicdla ceea ce presimleam cI ayea si mi se intAmple deve-
nise deja greu de ignorat. Mi-am adunat gdndurile, l[sand deoparte
promisiunile lui Blake, qi m-am intors in prezent.

- Nu, cred ci e-n reguli. VI mulpmesc tuturor!


Mi-am strdns repede lucrurile, neribditoare sI plec. Mi_am flu_
turat m6.na in semn de salut c6tre ceilalli, care s-au imprdEtiat pe la
mesele lor de lucru. Alli m-a urmat in biroul meu.

- Ce s-a intimplat cu Perry? N-am vrut s[ deschid subiectul in


timpul qedinfei, pentru ci e o situatie ciudatl.
- Mai nimic. Mi-a mai scris un e-mail, dar inci nu i-am rispuns.
Nu aveam weme sS intru in detaliile complicate ale situafiei, daci
voiam si respect ora-limiti impusl de Blake.

- Te g6ndeEti sI accepli s[ fie furnizor de publicitate?


- Nu sunt sigur[.
inci aveam pireri contradictorii pe tema asta.
Ochii mari qi ciprui ai lui Alli se lirgiserd de uimire.

- Blake gtie c[ tipul a luat legitura cu tine?


Nu.
-
I-am aruncat o privire criticl, aritdndu-i clar qi frrl cuvinte c[ nici
nu voiam si afle. Cand il vizusem ultima dat[ pe Issac perry, Blake
il finea de gdt, cu spatele lipit de un zid, gi il ameninla cu amputarea
dac[ va mai indrizni si se atingi de mine. Nu voiam si-i scuz lui Isaac

ro Pasiune amefitoare
Mercdithwild tt

comportamentul urit din acea sear[ 9i eram la fel de putin dispusl


s[-1 iert pe cdt era gi Blake' Insi afaceri]e sunt afaceri'
se bucure daci o si ajungi si lucrezi cu Perry'
- Blake n-o s[ laPtoPul in geanti.
Miam indesat
Crezici eu nu qtiu asta?
-
Relaliile lui Blake imi influenlau mult mai multe decizii strate-
gice privind afacerea decit ag fi wut sI recunosc. Alli s-a sprijinit de
masa mea.
Atunci ce-o s[ faci? Probabil ci Perry !i-a ficut o ofertl impre-
-
sionantl, din moment ce inc[ nu l-ai tefuzat categoric'
Perry Media Group reprezintl multe publicalii multimedia de
- ci am incredere in el, dar aq putea md'car s1-1
pe tot globul. Nu spun
ascult pini la caplt.
Alli a ridicat din umeri.
Eu suslin otice crezitu cI e mai bun pentru companie' Nu
-
m-ar deranja nici s[ am de-a face cu el personal, daci aqa te-ai simfi
mai in largul tiu.
prefera s-o scot eu insimi la caplt' Putem
Mersi, Alli! Dar aq
-
discuta mai mult pe tema asta a1t6 dati. Acum trebuie s[ plec. Mi
aqteaptd Blake.
Ah, ieqifi in orag?
-
Aili s-a luminat pe loc, femeia de afaceri din ea displrand 9i fiind
inlocuitl de energica buni prieteni, cea cate ficea ca fiecare zi s[ fie
un pic mai veseli.
Aeem, ne-am fbcut planuri. Ne vedem mai tirziu! am spus eu'
-
incercdnd s6 nu par prea enigmaticl, inainte de a m[ strecura afari
din birou gi de a-mi lua rimas-bun.
Un minut mai tdrziu, ieEeam din cl6dire, in arqila de la lnceputul
hli august. Traficul orelor de virf gonea pe lingi mine, iar telefonul
mi-a sunat inainte s6 apuc si fac primul pas cltre casl' Am gemut 9i
,m inceput s5 scotocesc prin geanti. Blake putea deveni innebunitor
rlc insistent. cand miam g6sit mobilul, pe ecran imi apirea in schimb
un numir din Chicago
Alo? am rlspuns eu govditoare.
-
Erica?
-
Da, cine
- e?
Eu, Elliot.
-
Mi-am dus mdna la gurd, inibugind sunetul de uimire ce mi,a
sclpat la auzul vocii tatilui meu vitreg.
Elliot?
-
Ai o clipd? Te-am prins intr-un moment nepotrivit?
-
Nu, e-n regull.
-
Am impins uqile qi am intrat in cafeneaua Mocha, aflatd la par-
terul clldirii, ca si fug pentru un timp de cildurl.

- Ce mai faci? N-am mai vorbit de o vesnicie.


El a rAs.
Am fost ocupat.
-
Am zdmbit in sinea mea. Nu-i mai auzisem glasul de foarte multl
vreme.

- Bineinfeles. Ce fac copiii?


- Le merge foarte bine. Cresc tare repede!
- Te cred! Beth ce face?
E bine. S-a intors la munci, acum ci toli copiii sunt la
-
gcoall, aga ci nu se plictisegte. Amindoi suntem pringi pin[ peste
cap.
$i-a dres vocea gi a tras zgomotos aer in piept.
Ascultl, Erica, gtiu cd nu prea m-am priceput s[ fin legitura
-
cu tine. Zdu, md, simt groaznic din cauza asta! Chiar am vrut s6 vin
la ceremonia de absolvire. Doar ci a fost agitafie pe-aici...
Nicio problemi, Elliot! Te infeleg. Ai multe pe
- cap.
Mersi.
-
El a oftat incet.
Intotdeauna ai fost cu capul pe umeri. pann gi c6nd erai mici.
-
Uneori cred ci ai fost mai echilibrati decit mine. $tiu ci mama ta s-ar
mindri cu femeia care ai devenit.
Mulpmesc! Sper sd fie aga.
-
rz Pasiuneamelitoare
Muedithwir t3

Am inchis ochii,IisAnd ca amintirea mamei si punl stlpinire pe


mintea mea. ln ciuda aparentei forp de care continuam s[ dau dovadl,
m[ durea sufletul cdnd ml gindeam la vremurile in care eram tofi
trei fericifi. Ele se sfArqiseri brusc cind mama fusese diagnosticati
cu cancer, o boal[ care-gi croise drum prin trupul ei cu o itezialar'
manti qi care ne-o ripise prea curAnd.
Dupi moartea mamei, vielile noastre o luaseri in direclii diferite,
dar speram ca Elliot s[-qi fi gisit fericirea alituri de noua lui solie 9i
de copiii lor. Chiar daci prepl fusese lipsa unei copil[rii cat de cit
normale pentru mine. Pe mine mi crescuseri internatul 9i apoi facul-
tatea, insi nu-mi puteam imagina nicio alti cale' Asta era viafa mea'
iar cilltoria ml adusese la Blake, la un trai care in sfargit incepea si
capete contur, acum ci-mi incheiasem studiile'
in ultimul timp m-am gAndit mult la Patricia' Nu-mi vine si
-
cred ci s-au scurs aproape zece ani. Uneori, viafa ili scapl printre
degete. Mi-am dat seama cdt de mult timp a trecut de cAnd n-am
mai vorbit cu tine.
E adevlrat.ultimii ciliva ani au zburat ca prin ceati. Mai ales
-
cei recen[i. Eram nebuni cdnd mi consideram ocupatd lnainte'
intre afacere Ei relafia cu Blake, existenfa mi se diduse deja de
citeva ori peste cap. Tocmai cand lucrurile incepeau si se domoleasci,
riafa pirea si ne provoace cu ceva nou.
Ei bine, o si vid daci pot ajunge curAnd la Boston' Nu suport
-
ileea de a lisa s[ treacdzeceani fbra... qtii tu, un soi de comemorare.
Ii datorlm mlcar atAt.
Buzele mi s-au curbat intr-un suris trist'

- Ar fi frumos. Mi-ar Pllcea.


- Grozav! O si v[d cealegi
Pot face.
o dati, iar eu o si fac la rindul meu
Anuntl-mi dacl
-
pnegltirile de aici.
Perfect! o s[ vorbesc curind cu Beth 9i o si te anunl ce am decis.
-
-Abiaa$tept.Iv{i-arpllceafoartemultsiterevidqi,bineinfeles,
si-i cunosc pe cei din familia ta.
Familia fa. Cuvintele mi-au p[rut stranii de indatd ce le-am rostit.

- Ai griji de tine, Erica! Jinem legitura.


Mi-am luat rlmas-bun, dar imediat ce am inchis, am primit un
nou apel. Inima a inceput si-mi bati mai tare cind am vlzut numi:-
rul lui Blake.
Fir-ar sd fie!

*r*.*

Am intrat in apartament qimi-am lisat lucrurile sd cadl pe masa


de lucru din bucitirie. Becurile erau stinse, dar soarele dup[-amie-
ziise strecura prin ferestrele acoperite de jaluzele. cind am intrat in
sufragerie, am auzit vocea lui Blake.
Ai intirziat!
-
M-am risucit qi l-am gisit la barul din celilalt cap[t al inciperii.
Era gol pinl la brdu, descull, gi finea in minl un pahar fbr[ picior, pe
jumitate gol. Chipul ii era lipsit de orice emolie gi totugi inc[rcat de
o for|l care m-a umplut imediat de neribdare. Ochii lui verzi parci
luceau in lumina slabr din cameri. iqi linea maxilarul incordat, rera-
xindu-l doar cdte pu[in, ca sI soarbi din b6uturi.
- imi pare rdu. M-a sunat...
Vino incoace!
-
Am ldsat ca urmdtoarele cuvinte s6 mi se stingd incet pe buze. Nu
aveam si discutim despre neagteptatul telefon al lui Elliot, cel pulin nu
pentru moment. Era ceva nefiresc in privirea cu care m[ fixa, in aspri_
mea neiertitoare a tonului pe care rostise cele doud cuvinte scurte.
M-am indreptat incet citre el, pAnI cind ne-au mai despirlit
doar cdliva centimetri, iar crldura a inceput s6 radieze intre noi. Nu
incdpea indoiali ci Blake era splendid, frumuselea mascurind adus6la
perfecfiune. inalt gi zvelt, trupul lui imi scurtcircuita creierul mai de
fiecare dat[. Iar momentul acela nu fbcea exceptie. I-am atins pieptul,
incapabili sd rezist apropierii de el. Mugchii iau tresrrit drept rispuns.
Scoate-fi bluza! mi-a spus.
-
14 Pasiuneametitoare
tltercdithWild ls

Pre! de o clipd i-am cercetat ochii, insl n-am gisit niciun pic de
umor in ei. Stitea in fala mea ca o statuie, ca o operi de arti superb
sculptati, rece gi neclintita. Mi-am l5sat degetele si alunece foarte
ugor peste abdomenul lui, urmlrindu-i forma pini la talia blugilor
llsali mult in jos, Peste golduri.
Egti OK? i-am qoPtit'
- Nu era nevoie si-mi rlspundl'
il mai vizusem in starea aceea.
deoarece qtiam deja c[ ceva sau cineva il cllcase pe nervi in cursul
zilei. Blake a treslrit, o reaclie abia perceptibill'
Imediat o s[ mi simt mai bine.
- scos bluza 9i am aruncat-o
$tiind ce l-ar putea duce acolo, mi-am
pe podea.
E mai bine?
-
Mi-am inclinat capul intr-o parte, sperdnd si-l scot la iveali pe
amantul juciuq din el. Dar privirea i-a rlmas neschimbati, mai ofe-
lit[ oricind.
ca
laqi si aqtePt, Erica.
- S[ nu m[eramai
periculos de gravi. Mi-am linut risuflarea, incer-
vocea lui
cind in zadar sdpreiau controlul asupra reacfiilor propriului corp
la prezenla lui. In mine lignea acel puternic amestec intre dorinli
qi

neribdare. Aminuntele zilei s-au incelogat, trecind in planul al doilea


fala de ceea ce se intimpla acolo, in clipa aceea, fafi de birbatul domi-
nant care mai avea doar citeva secunde pini si se descarce fbc|nd
:ex qi folosindu-mi foarte bine trupul pentru treaba asta'
Mi-am coborit mdna spre conturul puternic al erecliei lui qi l-am
mingdiat prin materialul inmuiat de uzurl al pantalonilor'
Acum sunt aici. Las6-mi si-mi rlscumpir greqeala'
-
Blake m-a prins de incheieturl.
O s[ !i-o rlscumPeri, crede-mi!
-
L-am privit printre gene' El mi-a dat drumul, dupi care qi-a dus
ntina citre pieptul meu. Degetele i-au alunecat peste marginea din
&nteln a sutienului qi peste pielea de sub ea. simpla lui atingere m-a
bcaldt. Mi-a impins in jos cu brutalitate cupa sutienului, mi-a cuprins