Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” București

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 15, sector 6


Telefon: 0214103831
Fax: 0214118708

Vizat DIRECTOR,

Vizat Şef Arie Curriculară,

Disciplina: Filosofie
Profesor: Nona Carmen RAPOTAN
Clasa: a XII-a E, F
Nr. ore pe săptămână: 3 ore
Anul şcolar: 2017– 2018
Săptămâna „Școala Altfel”: 26 – 30.03.2017

PLANIFICARE ANUALĂ LA DISCIPLINA FILOSOFIE

SEMESTRUL I
Nr. Nr. Săptămâna
Unităţi de învăţăre Competenţe specifice Conţinuturi
crt Ore
1. 1.1. Definirea conceptelor şi categoriilor PROBLEMATICA NATURII UMANE
OMUL esenţiale pentru studiul filosofiei morale. Problema filosofică a omului. Esenţa 3 11.09 - 17.09.2017
1.5. Caracterizarea diferitelor genuri şi stiluri de omului.
Omul este o persoană nu un lucru. 3 18.09 - 24.09.2017
filosofare.
Omul - fiinţă socială. 3 25.09 – 01.10.2017
OMUL FIINŢĂ CULTURALĂ. 3 02.10 - 08.10.2017
Împlinirea omului prin cultură.

4.2. Compararea soluţiilor date de diferite


Sensul vieţii. 3 09.10 - 15.10.2017
concepţii filosofice la probleme specifice
cunoaşterii umane.
1.1. Definirea unor
5.1. Formularea conceptelor şi categoriilor
opinii personale, judecăţi FILOSOFIA
esenţiale pentru studiul filosofiei morale. Ce este filosofia?
9 16.10 - 05.11.2017
2.1. Compararea unor puncte de vedere diferite Genuri şi stiluri filosofice
2. FILOSOFIA
asupra problematicii naturii umane.
2.2. Utilizarea argumentării, a analizei de text
FILOSOFIE ŞI VIAŢĂ
etc. în caracterizarea problematicii libertăţii,
Rostul şi valoarea filosofiei
responsabilităţii, egalităţii şi dreptăţii.
6 06.11 – 19.11.2017
3.1. Argumentarea unor poziţii diferite privind
raportul identitate - alteritate în definirea
persoanei.
MORALA 1.2. Identificarea unor concepte şi categorii
3. specifice gnoseologiei. BINE ŞI RĂU
3.1. Argumentarea unor poziţii diferite privind Specificul filosofiei morale 9 20.11 - 10.12.2017
raportul identitate - alteritate în definirea Ce este binele?
persoanei. Concepţii despre bine şi rău
TEORII MORALE 3 11.12 - 17.12.2017
3.2. Recunoaşterea consecinţelor etice implicate
- Eudemonismul
de o anumită poziţie filosofică.
- Hedonismul
4.1. Formularea unui punct de vedere propriu
- Etica deontologică
pornind de la o sursă mediatică.
1.2. Identificarea unor concepte şi categorii
specifice gnoseologiei.
3. MORALA
3.1. Argumentarea unor poziţii diferite privind
raportul identitate - alteritate în definirea
persoanei. Probleme de etică aplicată 3 18.12 - 24.12.2017
3.2. Recunoaşterea consecinţelor etice implicate
de o anumită poziţie filosofică.
4.1. Formularea unui punct de vedere propriu
pornind de la o sursă mediatică.
4.
EVALUARE 1.1., 1.4., 1.5., 2.1., 3.2., 4.1.
Teste, aplicații, evaluarea portofoliilor 3 15.01. - 21.01.2018

RECAPITULARE
5. OMUL
SEMESTRIALĂ
1.1. ,1.4., 1.5., 2.1. , 4.1., 5.3. FILOSOFIA 6 22.01 - 02.02.2018
MORALA

SEMESTRUL AL II-LEA
6. POLITICA 2.2. Utilizarea argumentării, a analizei de text FILOSOFIA POLITICĂ 3
etc. în caracterizarea problematicii libertăţii, Libertate şi responsabilitate social-politică
responsabilităţii, egalităţii şi dreptăţii. 12.02 - 18.02.2018
3.3. Explicarea problemelor de legitimitate a Conceptul şi problema filosofică a libertăţii. 3 19.02 - 25.02.2018
puterii în temeiul unor abordări filosofice. Liberul arbitru. 26.02 - 04.03.2018
5.1. Formularea unor opinii personale, judecăţi
de valoare argumentate asupra raportului stat – Libertate şi autoritate. 3
EGALITATE ŞI DREPTATE 3 05.03 - 11.03.2018
cetăţeni.
Evoluția ideii de dreptate.
3
Ce este dreptatea? 12.03 - 18.03.2018

3
Conceptul aristotelic al dreptăţii 19.03 - 25.03.2018

3
Teorii politice moderne şi contemporane. 11.04 - 15.04.2018
Teoriile contractului social.
IDEALUL DEMOCRATIC.
DREPTURILE OMULUI
3 16.04 - 22.04.2018
Ce sunt drepturile?

2.2. Utilizarea argumentării, a analizei de text


etc. în caracterizarea problematicii libertăţii,
responsabilităţii, egalităţii şi dreptăţii.
3.3. Explicarea problemelor de legitimitate a
6. POLITICA puterii în temeiul unor abordări filosofice.
Rolul criticii în democraţie.
5.1. Formularea unor opinii personale, judecăţi 3 23.04 - 29.04.2018
de valoare argumentate asupra raportului stat –
cetăţeni.
5.4.Aplicarea cunoştintelor şi metodologiei
specifice filosofiei în aprecierea unor situaţii de
viaţă.
7. CUNOAŞTEREA 1.2. Identificarea unor concepte şi categorii OPINIE ȘI CUNOASTERE 3 30.04 – 06.05.2018
specifice gnoseologiei. - Problema întemeierii cunoaşterii.
1.3. Caracterizarea premiselor presupuse de o - Problema surselor cunoaşterii
FORME DE CUNOAŞTERE ŞI TIPURI
poziţie filosofică în gnoseologie.
DE ADEVĂR.
4.2. Compararea soluţiilor date de diferite
- Cunoasterea nemijlocită şi cunoaşterea
concepţii filosofice la probleme specifice
mijlocită 3 07.05 – 13.05.2018
cunoaşterii umane.
- Analitic şi sintetic
4.3. Formularea unui punct de vedere
- Cunoaşterea a priori şi cunoaşterea a
argumentat şi coerent în legătură cu o problemă
posteriori
de cunoaştere dată.
5.4. Aplicarea cunoştintelor şi metodologiei
Adevăr şi eroare. 3 14.05 - 20.05.2018
specifice filosofiei în aprecierea unor situaţii de
viaţă.
OMUL
RECAPITULARE 1.1. , 1.2. , 1.3., 1.4., 1.5., 2.1. , 2.2., 4.1., 4.3., FILOSOFIA
8. ANUALĂ 5.1., 5.3. MORALA 3 21.05 - 27.05.2018
POLITICA
CUNOAŞTEREA