Sunteți pe pagina 1din 8

AGENŢIA ROMÂNĂ DE

ASIGURARE A CALITĂŢII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

DOCUMENTE SOLICITATE DE ARACIP UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR


ÎN DIFERITE ETAPE ALE EVALUĂRII EXTERNE. BAZA LEGALĂ CENTRALIZATĂ

Secţiunea din Subsecţiunea din platformă Documentul Baza legală


https://calitate.aracip.eu1 https://calitate.aracip.eu
Documente de înfiinţare Hotărâre de Guvern - Actul Actul constitutiv al furnizorului de educație, Legislaţia calităţii
constitutiv al furnizorului de dacă este cazul
educaţie
Documente de înfiinţare Statutul furnizorului de educaţie Statutul furnizorului de educație, dacă este cazul
Documente de înfiinţare Hotărâre judecătorească de Hotarâre judecătorească de înființare a
înfiinţare a furnizorului de furnizorului de educație, dacă este cazul
educaţie
Documente de înfiinţare Codul de identitate fiscala (CIF) Codul de identitate fiscala (CIF) al furnizorului
al furnizorului de educaţie de educație
Documente de funcţionare Documente de deţinere/ utilizare Documente de deținere /utilizare a spațiilor
şi resurse materiale a spaţiilor şcolare şi a bazei școlare
materiale Documente de deținere /utilizare a bazei
materiale
Transferuri de proprietăţi şi
bunuri
Planificare internă PDI/ PAS şi planuri operaţionale/ Proiectul de Dezvoltare Instituţională – PDI / OMECTS nr. 5547/2011
Proiectul de dezvoltare Plan de Acțiune al Şcolii – PAS privind aprobarea
instituţională - PDI / Planul de Regulamentului de
acţiune al şcolii - PAS inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
Planificare internă PDI/ PAS şi planuri operaţionale/ Planuri operaționale OMECTS nr. 5547/2011
Planuri operaţionale privind aprobarea

1
Date introduse de F.E. – Documentele şcolii.
1
AGENŢIA ROMÂNĂ DE
ASIGURARE A CALITĂŢII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

Regulamentului de
inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
Oferta educaţională şi Lista planurilor de învăţământ şi Oferta educațională OMECTS nr. 5547/2011
rezultate educaţionale oferta educaţională/Oferta privind aprobarea
educaţională Regulamentului de
inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
Documente de funcţionare Inventare actualizate Lista dotărilor disponibile
şi resurse materiale Lista cu fondul de carte propriu
Resurse umane State de funcţii Stat de funcții
Documente de funcţionare Regulament şi Regulamentul de ordine interioară OMECȘ nr. 5079/2016
şi resurse materiale contract/Regulamentul de ordine privind aprobarea
interioară Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ
preuniversitar (ROFUIP)
Planificare internă Lista protocoalelor, acordurilor de Lista protocoalelor, acordurilor de colaborare și OMECȘ nr. 5079/2016
colaborare şi a parteneriatelor a parteneriatelor încheiate de unitatea de privind aprobarea
încheiate de unitatea de învățământ, pe ultimul ciclu de învățământ / Regulamentului-cadru de
învăţământ, pe ultimul ciclu de Protocoalele de colaborare cu diferite instituţii, organizare şi funcţionare a
învăţământ / Protocoalele de Parteneriate, cu unităţi de învăţământ similare unităţilor de învăţământ
colaborare cu diferite instituţii, din ţară şi din străinătate preuniversitar (ROFUIP)
Parteneriate, cu unităţi de
învăţământ similare din ţară şi din
străinătate
Documente de funcţionare Regulament şi contract/Contract Contract educațional OMECȘ nr. 5079/2016
şi resurse materiale educaţional privind aprobarea
Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ
preuniversitar (ROFUIP)
Oferta educaţională şi Portofolii de progres ale elevilor Situațiile privind rezultatele elevilor la OMECTS nr. 5547/2011

2
AGENŢIA ROMÂNĂ DE
ASIGURARE A CALITĂŢII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

rezultate educaţionale (fişe/ documente de evaluare, examenele de finalizare a studiilor, privind aprobarea
indicatori de performanţă, performanțele obținute la concursuri și Regulamentului de
lucrări/ teste/ produse ale olimpiade școlare, respectiv situatiile privind inspecţie a unităţilor de
activităţii) inserția absolvenților pe piata forței de muncă, învăţământ preuniversitar
după caz
Oferta educaţională şi Oferta curriculară şi evidenţa Oferta curriculară Legislaţia calităţii
rezultate educaţionale contractelor/Oferta curriculară
Documente de funcţionare Inventare actualizate Lista obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe Legislaţia calităţii
şi resurse materiale aflate în proprietatea unității de învățământ
Oferta educaţională şi Lista planurilor de învăţământ şi Lista planurilor de învățământ și a programelor Legislaţia calităţii
rezultate educaţionale oferta educaţională/Lista școlare
planurilor de învăţământ şi a
programelor şcolare
Management personal Personal didactic Lista cadrelor didactice Legislaţia calităţii
Resurse umane Lista cadrelor didactice şi decizii
de numire pe post
Acte privind inspectiile si controalele efectuate OMECTS nr. 5547/2011
în unitatea de învatamânt pe ultimul ciclu de privind aprobarea
învățământ, conform registrului de procese - Regulamentului de
verbale de inspecții inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
Documente de funcţionare Avize PSI, sanitare şi autorizaţii Autorizația sanitară de funcționare, vizată pe OMS nr. 1955/1995
şi resurse materiale de funcţionare/Autorizaţiile anul în curs pentru aprobarea Normelor
sanitare de funcţionare, vizate pe de igiena privind unitatile
anul în curs pentru ocrotirea, educarea
si instruirea copiilor si
tinerilor, cu completările și
modificările ulterioare
Documente de funcţionare Avize PSI, sanitare şi autorizaţii Autorizaţia de securitate la incendiu, conform HG nr. 571/2016 pentru
şi resurse materiale de funcţionare/ Avize PSI, dacă legislației în vigoare. aprobarea categoriilor de
este cazul, conform legislaţiei în Legea 307/2006 privind apărarea împotriva construcţii şi amenajări
vigoare incendiilor, cu modificările şi completările care se supun avizării
ulterioare şi/sau autorizării privind

3
AGENŢIA ROMÂNĂ DE
ASIGURARE A CALITĂŢII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

securitatea la incendiu
Documente de funcţionare Avize PSI, sanitare şi autorizaţii Autorizația de funcționare din punct de vedere Legea nr. 319/2006 a
şi resurse materiale de funcţionare/ Autorizaţii de al sănătății și securității în muncă sănătății și securității în
funcţionare din punct de vedere al muncă, cu completările și
sănătăţii şi securităţii în muncă modificările ulterioare
Sistemul de management Regulamentul şi deciziile privind Regulamentul CEAC Legislaţia calităţii
al calităţii desemnarea membrilor
CEAC/Regulamentul CEAC
Sistemul de management Regulamentul şi deciziile privind Decizie privind desemnarea membrilor CEAC Legislaţia calităţii
al calităţii desemnarea membrilor
CEAC/Decizii privind
desemnarea membrilor CEAC
Sistemul de management Proceduri obligatorii, strategia şi Strategia CEAC Legislaţia calităţii
al calităţii instrumente de monitorizare
elaborate de CEAC/Strategia
CEAC
Centralizator RAEI Raportul anual de evaluare interna a calitatii – Legislaţia calităţii
RAEI
Sistemul de management Proceduri obligatorii, strategia şi Proceduri operaționale care să suțină Sistemul OSGG nr. 400/2015
al calităţii instrumente de monitorizare de control intern/managerial pentru aprobarea Codului
elaborate de CEAC/Proceduri controlului
obligatorii intern/managerial al
Sistemul de management Proceduri obligatorii, strategia şi Proceduri de autoevaluare instituţională entităţilor publice, cu
al calităţii instrumente de monitorizare modificările şi completările
elaborate de CEAC/Proceduri ulterioare
obligatorii
Arhivă rapoarte Chestionare elevi şi părinţi Proceduri de evaluare sistematică a aşteptărilor OMECȘ nr. 5079/2016
educabililor, privind aprobarea
părinţilor şi altor beneficiari relevanţi Regulamentului-cadru de
Sistemul de management Proceduri obligatorii, strategia şi Proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei organizare şi funcţionare a
al calităţii instrumente de monitorizare personalului unităţilor de învăţământ
elaborate de CEAC/Proceduri preuniversitar
obligatorii

4
AGENŢIA ROMÂNĂ DE
ASIGURARE A CALITĂŢII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

Sistemul de management Proceduri obligatorii, strategia şi Proceduri de comunicare internă, decizie şi


al calităţii instrumente de monitorizare raportare
elaborate de CEAC/Proceduri
obligatorii
Sistemul de management Proceduri obligatorii, strategia şi Proceduri de comunicare externă cu
al calităţii instrumente de monitorizare beneficiarii educației, cu instituții și
elaborate de CEAC/Proceduri angajatori
obligatorii
Sistemul de management Proceduri obligatorii, strategia şi Proceduri de identificare şi de prevenire a
al calităţii instrumente de monitorizare perturbărilor majore
elaborate de CEAC/Proceduri
obligatorii
Sistemul de management Proceduri obligatorii, strategia şi Proceduri de control al documentelor şi al
al calităţii instrumente de monitorizare înregistrărilor
elaborate de CEAC/Proceduri
obligatorii
Sistemul de management Proceduri obligatorii, strategia şi Proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire
al calităţii instrumente de monitorizare şi îmbunătăţire a calităţii
elaborate de CEAC/Proceduri
obligatorii
Sistemul de management Proceduri obligatorii, strategia şi Procedura de informare regulată a elevilor și
al calităţii instrumente de monitorizare părinților privind progresul realizat și
elaborate de CEAC/Proceduri rezultatele școlare
obligatorii
Arhivă rapoarte Chestionare elevi şi părinţi Proceduri de colectare regulată a feed-back- Legislaţia calităţii
ului din partea elevilor şi a altor factori
interesaţi interni şi externi
Arhivă rapoarte Chestionare elevi şi părinţi OMECTS nr. 5547/2011
privind aprobarea
Sistemul de management Proceduri obligatorii, strategia şi Instrumente de monitorizare şi evaluare internă Regulamentului de
al calităţii instrumente de monitorizare specifice unităţii de învăţământ (ghiduri de inspecţie a unităţilor de
elaborate de CEAC/ Instrumente interviu, chestionare, instrumente de analiză învăţământ preuniversitar
de monitorizare şi evaluare cantitativă și calitativă)

5
AGENŢIA ROMÂNĂ DE
ASIGURARE A CALITĂŢII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

internă specifice unităţii de OMECȘ nr. 5079/2016


învăţământ (ghiduri de interviu, privind aprobarea
chestionare, instrumente de Regulamentului-cadru de
analiză cantitativă şi calitativă) organizare şi funcţionare a
Documente de funcţionare Inventare actualizate Documente privind progresul în dotarea cu unităţilor de învăţământ
şi resurse materiale echipamente, materiale, manuale, auxiliarele preuniversitar
curriculare, biblioteca/centrul de documentare şi
informare (CDI)
Resurse umane Portofoliile şi cursurile de Evidenţa activităţii de perfecţionare şi formare
formare continuă ale cadrelor continuă a personalului /participarea cadrelor
didactice/Evidenţa activităţii de didactice la programe şi activităţi de dezvoltare
perfecţionare şi formare continuă profesională
a personalului/ participarea
cadrelor didactice la programe şi
activităţi de dezvoltare
profesională
Resurse umane Portofoliile şi cursurile de Portofolii de progres ale elevilor (fișe /
formare continuă ale cadrelor documente de evaluare, indicatori de
didactice/Portofoliile cadrelor performanță, lucrări /teste / produse ale
didactice activității) *
Portofoliile cadrelor didactice (planificări
calendaristice, proiectele activităților de
învățare, instrumente de evaluare pentru elevi,
seturi de bareme de notare ale testelor /
lucrărilor elevilor) *
Procedură privind accesul la informațiile de Legea nr. 544/2001
interes public privind liberul acces la
Formulare tip – Cerere, solicitare informații de informatiile de interes
interes public; Reclamație administrativă; public, cu completările și
răspuns la cerere; răspuns la reclamație modificările ulterioare
administrativă HG nr. 123/2002 pentru
Registru pentru înregistrarea cererilor și aprobarea Normelor
răspunsurilor privind accesul la informațiile de metodologice de aplicare a

6
AGENŢIA ROMÂNĂ DE
ASIGURARE A CALITĂŢII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

interes public Legii nr. 544/2001 privind


liberul acces la informaţiile
de interes public, cu
modificările și completările
ulterioare
Contracte de muncă Legea nr. 53/2003 -
Decizii de numire pe post Codul muncii, republicată,
Fișe de post cu toate modificările și
Fișe anuale de evaluare a activității completările ulterioare
Decizii de încetare a raporturilor contractuale
Resurse umane Date REVISAL REVISAL (partea care poate fi imprimată)

Scheme orare pe nivel de studiu OMECTS nr. 5547/2011


Orarul unității de învățământ privind aprobarea
Oferta educaţională şi Planul de şcolarizare Planul de școlarizare Regulamentului de
rezultate educaţionale inspecţie a unităţilor de
Registrul de procese-verbale învăţământ preuniversitar
Documente școlare OMECTS nr. 3844/2016
Acte de studii pentru aprobarea
Regulamentului privind
regimul actelor de studii şi
al documentelor şcolare
gestionate de unităţile de
învăţământ preuniversitar
Graficul activitãţilor extracurriculare OMECTS nr. 5547/2011
Resurse umane Organigrama şi documente de Organigrama privind aprobarea
evidenţă a angajaţilor şi a Regulamentului de
posturilor/Organigrama inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar

* Documentele marcate sunt solicitate cadrelor didactice observate la lecţii sau la alte activităţi. Toate celelalte documente sunt
solicitate conducerii unităţii şcolare.

7
AGENŢIA ROMÂNĂ DE
ASIGURARE A CALITĂŢII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

Prin legislaţia calităţii se înţelege:


 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr.
87/2006, cu modificările și compeltările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi
evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
 Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 OMECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea Ghidului general – Calitate în școala din România prin standarde și standarde de
referință, a cerințelor minimale pentru serviciile educaționale, respectiv a standardelor specifice de calitate pentru învățământul
preuniversitar;
 OMECTS nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar.