Sunteți pe pagina 1din 27

1. Particularitățile științei Criminologie.

Definiția și criminalul şi aspectul statistic al fenomenului social al


importanța Criminologiei. criminalităţii. Este important de menţionat că în această
Cri-minologia studiază criminalitatea şi fenomenele ce o perioadă nu exista o unitate de păreri între savanţii care
determină ca o realitate socio-juridică. Deci ea cercetau criminalitatea de pe poziţiile unor discipline
recunoaşte că infracţiunea şi criminalitatea "există diferite Astfel, reprezentanţii şcolii clasice (secolul al
real" şi ca urmare studiază realitatea obiectivă, dar nu XVIII-lea) şi-au concentrat atenţia asupra faptei penale.
construcţiile juridice de tipul componenţei de infracţiune. Atunci încă nu se punea problema delimitării criminologiei
Pentru criminologie este caracteristică abordarea de dreptul penal, astfel încît conceptul de infracţiune este
sociologică a criminalităţii, spre deosebire de ştiinţa în egală măsură utilizat şi în criminologie. Ulterior în
dreptului penal, care îşi concentrează atenţia asupra cadrul orientării sociologice din criminologie, faptei
analizei normelor juridice şi prevederilor dreptului penal infracţionale i se conferă o accepţiune care depăşeşte sfera
referitoare la infracţiuni şi pedepse. în acelaşi timp normativului juridic.
criminologia ca ştiinţă socio-juridică nu se abate de la ca- Cercetările criminologice ale şcolii pozitiviste (sfîrşitul
racteristicile juridice ale criminalităţii, crimei şi secolului al al XlX-lea şi începutul secolului al XX-lea)
criminalului. în acest sens criminologia se deosebeşte de erau orientate spre personalitatea infractorului.
sociologia criminală, care studiază deviaţiile sociale Criminalul era studiat de antropologi, medici, psihologi.
negative. Aşadar, criminologia, cercetînd criminalitatea şi Focalizarea studiului ştiinţific asupra infractorului o
folosind metodele şi teoriile ştiinţelor socio-umane întîlnim însă şi ulterior în cadrul acelor poziţii teoretice ce
adaptate scopurilor ei, pune la dispoziţia juriştilor conferă eficienţa cauzală exclusivă sau prioritară factorilor
concluzii, propuneri şi recomandări care trebuie permanent ce se studiază la nivelul personalităţii individului.5
utilizate la elaborarea legislaţiei penale şi în practica Fenomenul social al criminalităţii era studiat iniţial doar
judiciară. Crimi-nologul trebuie să fie şi jurist şi specialist prin intermediul unor parametri cantitativi, stabilindu-se
în domeniul ştiinţelor sociale (de exemplu, sociolog, totodată gradul de corelare a lui cu alte fenomene şi
psiholog etc.)3 Spre deosebire de alte ştiinţe, criminologia procese sociale. Ulterior, această orientare s-a concretizat
studiază criminalitatea în ansamblu, adică criminalitatea în diverse teorii sociologice, printre care teoriile patologiei
ca fenomen social de masă, ce se află în conexiune cu alte sociale, ale dezorganizării sociale, ale conflictului de
fenomene sociale, are legităţi specifice ale apariţiei, cultură etc.
existenţei şi dezvoltării şi necesită măsuri diverse şi Prima încercare de a unifica obiectul criminologiei a fost
specifice de combatere. întreprinsă încă la sfirşitul secolului al XlX-lea de către
Criminologia, fiind o ştiinţă interdisciplinară şi avînd un juristul şi sociologul italian Enrico Ferri care a elaborat
obiect de studiu complex, este înzestrată cu un teoria multifactorială a criminalităţii, "încălcînd"
instrumentar metodologic de asemenea complex şi totodată tradiţiile monocauzale din ştiinţă. Conform teoriei
totodată original, împrumutat din toate ştiinţele cu care respective obiect al criminologiei este ansamblul factorilor
contactează şi adaptat la scopurile ei. Aceasta îi permite exogeni şi endogeni care determină criminalitatea. Astfel,
cercetarea fenomenului criminalităţii în toată autorul deosebeşte factorii antropologici (endogeni),
complexitatea lui bio-psiho-socială. factorii fizici sau cosmotelurici şi factorii mediului
social.
2. Formarea și definiția obiectului Criminologiei.

Formarea obiectului criminologiei reprezintă un proces


îndelungat şi complicat, determinat de dezvoltarea 3.Obiectul Criminologiei: analiza structurii și
temporară a criminologiei în cadrul altor domenii conținutului.
ştiinţifice, ceea ce a dus la o dominare a sistemului 1. Criminalitatea este fenomenul social-juridic negativ,
conceptual propriu acelor discipline la cercetarea care are legită-ţile sale, se caracterizează prin trăsături
problemelor criminalului, crimei şi criminalităţii. cantitative şi calitative, are conse-cinţe dăunătoare pentru
Consecinţa cea mai directă a fost fragmentarea obiectului societate şi necesită măsuri specifice de influenţă
de cercetare. Fragmentarea obiectului a fost determinată şi anticriminală. Este important de menţionat că
de sistemul monocauzal care domina în ştiinţă la etapa criminalitatea nu este o tota¬litate întîmplătoare de
iniţială de dezvoltare a criminologiei ştiinţifice. In general, infracţiuni, dar reprezintă un sistem cu proprietăţi şi funcţii
pot fi evidenţiate două etape ale procesului de formare a proprii, distincte calitativ de cele ale elementelor
obiectului criminologiei - obiectul fragmentat şi obiectul componente. Fe¬nomenul criminalităţii se află în
unificat. interconexiune cu alte fenomene sociale, fiind frecvent
La etapa iniţială de dezvoltare a ştiinţei criminologiei au determinat de acestea.
fost studiate separat doar anumite aspecte şi laturi ale Aşadar, criminologia propune un model sistematic de
fenomenului infracţional cum sunt: fapta antisocială, analiză a criminali¬tăţii, stabileşte legităţile interacţiunii şi
interdependenţei substructurilor (ele¬mentelor) ei, precum umane ca etapă primară a genezei infracţiunii.
şi conexiunile acestui fenomen negativ cu societatea. Criminologia studiază personalitatea infractorului ca
Criminologia cercetează legităţile de apariţie, existenţă şi purtătoare a cauzelor subiective ale infracţiunii. Astfel,
evoluţie a-fe-nomenului infracţional în societate, personalitatea este considerată verigă principală a
analizează caracteristicile calitative şi parametrii ei sistemului "condiţiile mediului social - personalitatea
cantitativi (nivelul, dinamica, structura etc), trăsăturile infracto¬rului - infracţiunea." Ştiinţa criminologiei
interne şi externe ale criminalităţii. stabileşte care indivizi săvîrşesc mai frecvent infracţiuni şi
In calitate de obiect de studiu al criminologiei este elaborează diverse clasificări şi tipologii ale in¬fractorilor.
criminalitatea pe-nală^ adică ansamblul faptelor negative Personalitatea infractorului prezintă de asemenea un
interzise (prevăzute) de legea pe¬nală, săvîrşite pe un interes deo¬sebit pentru criminologie ca obiect al
anumit teritoriu într-o perioadă concretă de timp. profilaxiei.
Devi¬aţiile sociale negative care nu constituie infracţiuni Cercetările criminologice realizate dovedesc că uneori
sunt cercetate de crimi¬nologie ca determinante comportamentul infractorului este determinat de conduita
criminologice ale anumitor tipuri infracţionale şi la victimei lui, trăsăturile personali-tăţii ei, precum şi de
elaborarea măsurilor de prevenire a lor. Cercetarea relaţiile "infractor-victimă" apărute pînă sau în mo-mentul
profundă şi multilaterală a acestor fenomene şi a incidentului. Astfel, conform rezultatelor investigaţiilor
problemelor de combatere a lor nu face parte din obiectul victimolo-gice efectuate în Republica Moldova, 51,9 la
criminologiei. Suntem de acord cu Rodica Mihaela Stănoiu sută din victimele omorului săvîrşit în circumstanţe
care susţine că a include toate faptele de devianţă în agravante, 73 la sută din victimele infracţiunilor de
obiectul criminologiei ar în-semna a transforma această vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale şi 14,6
disciplină într-o ştiinţă generală despre devianţă şi a o la sută din victimele violului au provocat atentatul criminal
suprapune inevitabil altor domenii de cunoaştere. împotriva lor."
2. Infracţiunea (crima). Criminologia, spre deosebire Principalele sarcini ale victimologiei criminale sunt:
de dreptul penal, cercetarea rolului victimei în mecanismul criminologie al
studiază infracţiunea concretă ca un comportament uman infracţiunii prin prisma personalităţii şi comportamentului
în dezvoltare, ei, a raportului "infrac-tor-victimă" de pînă şi din
adică întregul proces al naşterii şi evoluării infracţiunii, în momentul incidentului, precum şi a situaţii-lor
contextul in¬ victimogene;
teracţiunii personalităţii şi mediului, ce se desfăşoară atît studierea legităţilor şi particularităţilor victimizării şi
în timp cît şi în victimităţii în societate;
spaţiu. Conceptul de comportament infracţional este ceva cercetarea problematicii vinovăţiei victimei, diferenţierii
mai larg decît răspunderii pe-nale şi individualizării pedepsei persoanelor
fapta infracţională (acţiunea, inacţiunea) deoarece include vinovate; elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire
şi etapele pre¬ victimologică; soluţionarea problemei compensării
mergătoare ei. prejudiciului cauzat victimelor prin infracţiune.
Aşadar, studiul criminologie este orientat spre relevarea şi 6. Reacţia socială împotriva criminalităţii se realizează atît
cercetarea cauzelor şi condiţiilor infracţiunii concrete, a prin acţi-unea asupra cauzelor şi condiţiilor ei sociale şi
particularităţilor caracteristice făptuitorului ei şi a individuale (prevenire) cît şi prin reacţia socială împotriva
consecinţelor sociale ale comportamentului infracţional. criminalităţii deja săvîrşite şi descoperite, în vederea
3. Cauzele şi condiţiile criminalităţii sau curmării activităţilor infracţionale, a împiedicării repetării
determinantele criminolo-gice reprezintă prin sine acestora, a tragerii la răspundere penală şi sancţionării
ansamblul fenomenelor social-negative economice, infractorilor, corectării şi ree-ducării condamnaţilor şi
demografice, ideologice, psihologice, politice, de dirijare reintegrării lor sociale post-penale. Problematica
şi organizare, care generează şi determină criminalitatea ca criminologiei include prevenirea criminalităţii, eficienţa
pe un efect al lor. Cauzele şi con¬diţiile criminalităţii, sistemului de pe-depse penale, a regimurilor şi condiţiilor
diverse după conţinutul, natura şi mecanismul acţiunii lor, de executare a pedepsei, precum şi reintegrarea socială a
sunt studiate de criminologie la diferite niveluri: cauzele şi delincvenţilor. Menţionăm că în procesul de comba-tere a
condiţiile fenomenului criminalităţii în ansamblu, ale criminalităţii, criminologia îşi concentrează atenţia asupra
anumitor tipuri infracţionale şi ale infracţiunii concrete. prevenirii acestui fenomen negativ.
4. Personalitatea infractorului este concepută în
criminologie ca sis-tem de trăsături demografice,
psihologice şi sociale ale subiecţilor infracţiu-nilor. Se 4. Sistemul, scopul și funcțiile Criminologiei.
acordă o atenţie deosebită problemei raportului dintre
biologic şi social în structura personalităţii infractorului.
Este cercetat procesul formării denaturate a personalităţii Scopul criminologiei este determinat de obiectul ei de
studiu, raporturile criminologiei cu alte discipline, mai ales mecanismului de influenţă împotriva criminalităţii,
cu ştiinţele penale, precum şi de particularităţile specifice apreciază măsurile de
ale cercetării criminologice. Criminologia, cercetînd prevenire existente precum şi propune introducerea
criminalitatea, tipurile infracţionale, infracţiunile concrete, întemeiată a unor mă
cauzele şi condiţiile lor, estimînd eficienţa măsurilor suri noi, elaborează modele teoretice ale actelor normative
utilizate la combaterea infracţionalismului, elaborează în aspectul
propuneri şi recomandaţii pentru desăvîrşirea luptei preîntîmpinării infracţiunilor, stabileşte teoretic raportul
împotriva criminalităţii, contribuind astfel la stabilirea unei optimal dintre mă- şurile de reprimare a criminalilor şi
politici penale eficiente. celelalte măsuri de prevenire a infracţiunilor. Valoarea şi
Din cele menţionate pot fi evidenţiate scopul general şi eficienţa socială a funcţiei profilactice a criminologiei
particular al ştiinţei respective. Scopul general al depinde de măsura în care sunt realizate funcţiile ei
criminologiei este fundamentarea unei politici penale anterioare. Investigaţiile respective concretizează sarcinile
eficiente în măsură să determine prevenirea şi combaterea şi obiectul profilaxiei, direcţiile şi mijloacele principale ale
fenomenului infracţional. prevenirii, cercul de subiecţi responsabili de realizarea lor,
Funcţia descriptivă sau fenomenologică este prima resursele materiale ce vor asigura atingerea obiectivelor
funcţie după importanţă la cunoaşterea obiectului pronosticate.
criminologiei. Descrierea fenomenului criminalităţii Aşadar funcţia profilactică a criminologiei se
reprezintă prin sine fixarea rezultatelor observării care sunt materializează în elaborarea ştiinţifică a unui sistem
necesare pentru stabilirea legităţilor şi relevarea esenţei eficient de prevenire şi combatere a criminalităţii în
acestui fenomen social negativ. Funcţia respectivă doar baza sintetizării cunoştinţelor teoretice şi rezultatelor «
pregăteşte materialul empiric pentru operaţiile teoretice practice referitoare la fenomenul infracţional, crimă,
unilaterale personalitatea infractorului, cauzele şi condiţiile
. Funcţia explicativă. Explicarea reprezintă prin sine criminalităţii, victima infracţiunii.
relevarea esenţei obiectului cercetării în aşa fel, încît să
fie evidentă şi dovedită subordonarea obiectului explicat 5. Criminologia în sistemul științelor moderne.
(laturilor lui, legăturilor dintre componentele lui etc) Raporturile Criminologiei cu ate științe.
ansamblului de legi ale ştiinţei, sau unei anumite legi, sau
unui principiu al teoriei, sau anumitor reguli (axiome). criminologia interacţionează mai intens cu dreptul
Funcţia respectivă a criminologiei se realizează prin penal. Raportul de dependenţă reciprocă între cele două
explicarea naturii, esenţei şi cauzelor care generează, discipline este determinat de obiectul generic comun -
precum şi a condiţiilor care favorizează fenomenul fenomenul infracţional, şi finalitatea comună - sporirea
infracţional. eficienţei luptei cu criminalitatea. Raportul dintre
Funcţia predictivă. Cercetarea predictivă este criminologie şi dreptul penal este un raport de
caracteristică tuturor complementaritate şi nu de concurenţă sau de subordonare.
ştiinţelor cu excepţia celor excesiv descriptive. Rolul Doctrina dreptului penal şi legea penală pun la dispoziţia
ştiinţei este de a cu criminologiei caracteristica juridică a infracţiunilor şi
noaşte profund şi multilateral fenomenele din natură şi infractorilor, stabilind, astfel, limitele studiului
societate, iar pe baza criminologie
acestei cunoaşteri, de a prevedea desfăşurarea lor viitoare.
în criminologie predicţia vizează anticiparea unor O interdependenţă deosebită se realizează şi în raport cu
modificări cantitative şi calitative ale fenomenului dreptul pro¬cesual penal. Actualmente sporeşte necesitatea
infracţional pe o anumită perioadă de timp în scopul utilizării datelor criminolo¬gice în toate fazele procesului
elaborării şi realizării unor măsuri adecvate pentru preveni- penal, în special la stabilirea circumstanţelor ce au
rea şi combaterea acestuia. Poate fi prevăzută evoluţia contribuit la săvîrşirea infracţiunii, a caracteristicilor
criminalităţii în ansamblu, a anumitor tipuri infracţionale, persoanei făptuitoru¬lui, clarificarea situaţiei comiterii
precum şi evoluarea probabilităţii producerii faptei infracţiunii, motivelor de comportare a tutu¬ror
infracţionale. Prin pronosticarea comportamentului infrac- participanţilor la infracţiune, la pronunţarea sentinţelor de
ţional individual se încearcă să se prevadă posibilitatea condamnare de către instanţele judecătoreşti în raport cu
comiterii în viitor a faptei criminale de către un anumit factorii criminogeni particulari şi generali care au
individ precum şi posibilitatea repetării evenimentului determinat infracţiunea şi consecinţele sale.
(riscul de recidivă). La rîndul ei, criminologia este interesată direct de
Funcţia profilactică. Prin funcţia sa profilactică, dobîndirea şi prelucra¬rea datelor privind cauzele şi
criminologia urmă condiţiile săvîrşirii infracţiunilor concrete, metodele de
reşte scopul de a oferi un răspuns multiplelor necesităţi de comitere, consecinţele criminale, personalitatea
perfecţionare a
infractorului, victimele infracţiunilor etc, rezultate din juridice privind stabilitatea familiei, protecţia ma¬mei şi
activitatea de anchetă şi judecată. copilului, precum şi la elaborarea măsurilor de prevenire a
Criminologia este, de asemenea, strîns legată de dreptul infracţiu¬nilor intrafamiliale şi criminalităţii minorilor.
execuţional pe¬nal sau penitenciar. Interconexiunea dintre Criminologia se află în legătură şi cu numeroase discipline
aceste două ştiinţe se realizează în procesul de cercetare a nejuridice, cum ar fi sociologia, psihologia, statistica,
personalităţii infractorului, în special în domeniul pedagogia, psihiatria etc, care toate studiază din unghiul
combaterii recidivismului, la stabilirea eficienţei executării lor de vedere criminalitatea.
pedepselor şi a măsurilor prin care au fost ele înlocuite, O importanţă deosebită prezintă determinarea raportului
precum şi în cadrul interacţiunii între organele de stat şi dintre crimino-logie şi sociologie. Cunoştinţele sociologice
organizaţiile obşteşti privind resocializarea şi reintegrarea privind relaţiile şi procesele sociale, metodele şi tehnicile
persoanelor care au executat pedeapsa. Dreptul execuţional din sfera sociologiei sunt utilizate în procesul realizării
penal şi crimino¬logia elaborează împreună recomandări studiilor criminologice, fiind adaptate obiectului cercetării.
privind prevenirea recidivismului, sporirea eficienţei Un domeniu comun al sociologiei criminale şi
corectării şi reeducării condamnaţilor şi persoanelor cărora criminologiei este cercetarea im-pactului factorilor
pedeapsa le-a fost înlocuită prin alte măsuri de influenţă. mediului social asupra fenomenului infracţional. Datele
Criminologia este intim legată şi de criminalistică, care sociologiei referitoare la deviaţiile sociale negative care nu
studiază metodele tactice şi mijloacele tehnico-ştiinţifice sunt infracţiuni, impactele macro- şi micromediilor sociale
de descoperire şi cercetare a infracţiu¬nilor. Raportul asupra formării delincvenţilâr sunt extrem de preţioase
dintre criminologie şi criminalistică se realizează în pentru cercetările criminologice aprofundate ale etiologiei
domeniul cercetării cauzelor infracţiunilor concrete. crimei şi criminalităţii, precum şi pentru desăvîrşirea
Criminalistica oferă criminologiei informaţie despre sistemului de prevenire a infracţiunilor.
cauzele şi condiţiile săvîrşirii infracţiunilor concrete, Criminologia are legătură şi cu psihologia, în special cu
caracteristicile situaţiilor de comitere a psihologia soci¬ală şi judiciară. Cunoştinţele psihologice
sunt necesare criminologiei la rele¬varea şi explicarea
infracţiunilor, relaţiile dintre infractor şi victimă, cauzelor şi condiţiilor subiective ale criminalităţii şi
mijloacele tehnice şi tac¬tice de protecţie a persoanei şi in¬fracţiunilor, la cercetarea personalităţii criminalului şi
averii proprietarului de atentatele criminale etc. Datele clasificarea infractori¬lor, a motivaţiei şi mecanismului
respective permit realizarea unor studii criminologice comportamentului infracţional individual, precum şi la
profunde ale problemelor determinării şi cauzalităţii elaborarea unor aspecte importante ale profilaxiei
fenomenului infracţional, pre¬cum şi a mecanismului criminologice.
comportamentului infracţional, perfectarea tipologi¬ilor Pentru criminologie, statistica judiciară constituie una din
criminologice ale infracţiunilor, situaţiilor criminogene sursele cele mai importante vizînd studierea criminalităţii
(victimogene), făptuitorilor şi victimelor infracţiunilor; ca fenomen de masă. Datele statisticii penale a organelor
examinarea recomandărilor crimi-nalisticii ca parte afacerilor interne, procuraturii şi judecătoriilor, precum şi
componentă a sistemului de prevenire şi analiza eficienţei informaţia obţinută în rezultatul cercetărilor criminologice
aplicării acestora. La rîndul său criminologia vine în con-crete reflectă starea, dinamica şi structura
sprijinul criminalisticii cu cunoştinţe extrem de preţioase criminalităţii, cauzele şi condiţiile ei, personalitatea
referitoare la personalitatea infractorilor şi a victimelor, la infractorilor, victimele infracţiunilor şi eficienţa măsurilor
mecanismele trecerii la act, care o ajută la perfecţionarea de prevenire aplicate. Datele statisticii economice,
metodelor proprii de identificare şi cercetare. demografice, socio-cul-turale etc. sunt necesare la
Ştiinţa dreptului administrativ oferă criminologiei date cercetarea determinantelor criminalităţii şi ten¬dinţelor ei.
privind con-travenţiile administrative, precum şi despre Metodele şi procedeele statistice sunt utilizate în procesul
sarcinile şi funcţiile organelor de stat şi formaţiunilor studi¬ului criminologie la colectarea, prelucrarea şi analiza
obşteşti în domeniul prevenirii faptelor ilegale. La rîndul informaţiei referitoare la fenomenele sociale de masă.
său criminologia, în limitele obiectului ei, studiază Criminologia are raporturi şi cu psihiatria, care se ocupă de
sarcinile, conţi-nutul şi eficienţa activităţii acestor organe studiul bo-lilor mintale, a nevrozelor şi psihozelor, în
şi organizaţii, analizează raportul între măsurile de scopuri profilactice. Interconexi-unea dintre aceste două
prevenire a infracţiunilor şi a altor încălcări de lege. discipline se realizează la soluţionarea problemelor de
Datele ştiinţelor dreptului civil şi dreptului familiei etiologie şi prevenire a infracţiunilor comise de persoane
referitoare la sta-rea şi dinamica formelor de activitate a ce suferă de anomalii psihice (nevroze, psihoze etc).
populaţiei, nivelul de trai, divorţuri, conflictualitatea Criminologia nu consideră că ge-neza criminalităţii e
intrafamilială etc. sunt extrem de preţioase pentru crimi- cauzată de-asemenea factori criminogeni, greşeală fă-cută
nologie, care analizează impactul acestor fenomene asupra tocmai de şcoala psihiatrică. Cînd persoanele ce manifestă
criminalităţii. Datele respective sunt utilizate la studierea şi anomalii psihice sunt iresponsabile, faptele lor fiind în
aprecierea sarcinilor, locului şi eficienţei mijloacelor afara domeniului criminalită-ţii, personalitatea acestor
oameni nu intră în sfera preocupărilor criminolo-giei. Dar revoluţionat gîndirea juridică deschizînd noi orizonturi în
atunci cînd persoanele ce manifestă anomalii psihice sunt problematica crimei şi a justiţiei penale. Considerată ca un
respon-sabile pentru faptele lor infracţionale, anomaliile veritabil monument al filozofiei juridice, opera respectivă
psihice constituind doar circumstanţe atenuante, anticipează realizările dreptului penal modern, punînd pe
criminalitatea de acest gen constituie obiect de stu¬diu al primul plan umanismul şi raţiunea, pledînd pentru
ştiinţei criminologiei. ridicarea omului împotriva violenţei şi a sistemului
Raportul criminologiei şi pedagogiei care vizează inchizitorial, subliniind importanţa deosebită a prevenirii
problemele instruirii şi educaţiei se realizează în timpul delictelor119.
studiului criminalităţii minorilor, recidivişti-lor, Punînd accent pe demnitatea umană şi respectarea
infracţionalismului intrafamilial etc. Datele pedagogiei integrală a persoanei, Cesare Beccaria a impus în
sunt necesare de asemenea la elaborarea şi analiza conştiinţa epocii principii fundamentale pentru dreptul
eficienţei măsurilor cu caracter educativ de influenţă penal modern, cum ar fi - legalitatea incriminării şi a
asupra delincvenţilor. Este întemeiată, în opinia noastră, pedepsei, necesitatea individualizării pedepsei,
propunerea unor autori de a evidenţia o astfel de orientare inevitabilitatea pedepsei, caracterul personal al pedepsei,
ştiinţifică cum este pedagogia proporţionalizarea pedepsei în raport cu gravitatea faptei

criminologică sau criminologia pedagogică ca produs al 7. Școala pozitivistă italiană de criminologie.


interacţiunii între criminologie şi pedagogia
O interdependenţă deosebită se realizează şi cu ştiinţele Reprezentanţii străluciţi ai şcolii respective cum ar fi
economice la cercetarea proceselor şi fenomenelor din Cesare Lombroso, Enrico Ferri şi Rafaele Garofalo,
sfera economică care determină criminalitatea, precum şi aducîndu-şi contribuţii originale la studiul
la elaborarea măsurilor economice de prevenire a comportamentului criminal, cu detaşări vizibile de la un
infracţiunilor. Studiind impactul proceselor demografice şi punct de vedere la altul, ţin de o orientare filozofică şi
determinantelor din sfera politică asupra criminalităţii, metodologică unică şi anume de cea care evită gîndirea de
criminologia se află în legătură, de asemenea, cu tip deductivist şi acordă predilecţie cercetării pozitive pe
demografia şi politologia. în calitate de bază metodologică bază de experiment - deci pe bază de fapte observabile
a criminologiei sunt legile, legităţile, categoriile şi şi verificabile. Fondatorul antropologiei criminale şi
noţiunile filozofiei. Crimi-nologia se află în legătură şi cu iniţiatorul pozitivismului în ştiinţele penale rămîne a fi
alte ştiinţe nejuridice cum sunt: cibernetica, genetica, considerat în istoria universală celebrul savant italian
matematica, medicina, futurologia etc. Cesare Lombroso (1835-1909). în lucrarea sa publicată în
anul 1876 "L'uomo delinquente" (Omul delincvent) care
Aşadar, examinarea raporturilor criminologiei cu alte sintetizează rezultatele obţinute de dînsul în numeroasele
discipline vizează în¬suşi locul ei în sistemul ştiinţelor studii psihiatrice şi antropologice a criminalilor, medicul
moderne şi confirmă caracterul autonom, uni¬tar, legist italian susţine că ar fi găsit imaginea-model a
interdisciplinar şi complex al ştiinţei criminologiei. infractorului, pe care 1-a descris ca pe o fiinţă predestinată
să comită delicte datorită unor stigmate fizice şi psihice
6Școala clasică de drept penal și criminologie. înnăscute. Infractorul, în opinia lui Lombroso, este un tip
antropologic deosebit, fiind stimulat de a comite
Reprezentanţii şcolii clasice Cesare Beccaria, Jeremy
infracţiunea în virtutea diverselor trăsături şi particularităţi
Bentham, John Howard, P.I.A. Feuerbach etc, fiind
ale organizării sale. Infractorul nu se formează pe
influenţaţi de ideile iluministe, au respins în mod hotărît
parcursul vieţii, ci se naşte.
conceperea teologică a infracţionalităţii ca rezultat al
influenţei forţelor satanei, consecinţă a uneltirilor
8. Criminologia modernă. Noile tendințe ale
diavolului. Conform opiniei ştiinţifice a acestor savanţi
criminologiei (neoclasică, radicală, moderată).
intelectul şi raţiunea sunt trăsăturile principale ale omului
Direcțiile prioritare de cercetare.
în baza cărora poate fi formulată orice explicaţie privind
comportamentul lui individual şi social. Individul singur
îşi controlează soarta în conformitate cu libera sa voinţă.
Infracţiunea este rezultatul optării conştiente a omului În cadrul şcolii moderne, centrul de greutate al
înzestrat cu o conştiinţă absolut liberă. cercetării criminologice se deplasează de la
Şcoala clasică a dreptului penal şi a criminologiei este problematica comportamentului delicvent şi a "trecerii
reprezentată cel mai pregnant de juristul italian Cesare la act" spre descifrarea proceselor din societate prin care
Beccaria (1738-1794) care a sintetizat ideile iluminiştilor anumite comportamente sunt etichetate drept "criminale",
în monografia "Dei delitti e dele pene" (Despre infracţiuni studiul victimei infracţiunii şi examinarea formelor de
şi pedepse) . Tezele formulate de Beccaria în lucrarea sa au reacţie socială formală sau neformală . Criminologia
modernă a descoperit fenomenul victimei infracţiunii, 14. Biroul ECCP şi Consiliul Ştiinţific Criminologie
precum şi funcţiile controlului formal şi neformal din 10. Conceptul de metodologie a cercetării
partea societăţii care au fost apreciate critic sub aspectul criminologice. Programul cercetării
rolului de curmare cît şi de favorizare a fenomenului criminologice.
infracţional. Printre elaborările conceptual-teoretice ale
criminologiei moderne, privind comportamentul Prin metodologia cercetării criminologice înțelegem
infracţional, pot fi menţionate interactionismul şi sistemul de metode ,procedee și tehnici de colectare
stratificarea - conflictul de cultură151. Interactionismul ,prelucrare și analiză a informației despre criminalitate
propune o nouă abordare a problematicii cauzalităţii în ,personalitatea infractorului ,victima infracțiunii ,cauzele și
criminologie depăşind modelul multifactorial al condițiile criminalității și măsurile de prevenire ale
criminalităţii, care se limita la o enumerare simplă a criminalității ,precum și metodele de prognozare și
factorilor criminogeni. Concepţia stratificării a fost planificare criminologică de elaborare a propunerilor
elaborată pe baza rezultatelor cercetărilor sociologice privind desăfîrșirea practicii de lupta cu criminalitatea și
privind structura societăţii contemporane. Conform acestei de verificare și evaluare a acestor propuneri .Metoda de
concepţii societatea este constituită din diverse grupuri cercetare este considerată modul principal de colectare
sociale diferenţiate în baza diferitor criterii: profesional, ,prelucrare și analiză a datelor .Metodele de cercetare sunt
etnic, ideologic, de vîrstă, sex etc. între aceste gru puri clasificate potrivit gradului de generalitate :
(straturi) există contradicţii, apar conflicte care devin o 1.metode științifice generale
sursă a nemulţă- niirii, iar în unele cazuri un imbold al (sistemică,istorică,logică,comparativă)
încălcărilor de lege. Este fundamental cercetată problema 2.metodele științelor concrete (juridice
cauzalităţii criminalităţii. Un şir de cercetări au fost ,sociologice,psihologice,statistice)
dedicate problemei prevenirii 3.tehnicile de colectare a datelor (chestionarul
infracţionalismului.Criminologi ai RM: Gheorghe ,interviul,colectarea datelor din dosare și acte,teste)
Gladchi, Igor Zaporojan, Veaceslav Untilă, Mihai Laşcu. 4.tehnici de prelucrare a datelor (calcule statistice,procedee
9. Instituții și organizații internaționale de de comparație )
criminologie. Fiind o știință interdisciplinară criminologia folosește mai
1. Asociaţia Internaţională a Juriştilor şi multe metode proprii altor științe :metode
Criminaliştilor sociologice,metode psihologice,juridice
2. Societatea Internaţională de Criminologie ,economice,biologice,medicale.
3. Centrul Internaţional de Criminologie Clinică.4 Criminologia utilizează aceste metode și tehnici într-un
4. Societatea Internaţională de Victimologie, mod specific de abordare și conform obiectului său de
5. Comitetul de Cercetare în domeniul sociologiei cercetare .
deviaţiilor şi controlului social Programul cercetării criminologice –reprezintă dezvăluirea
6. Societatea Internaţională de Protecţie Socială premizelor teoretico-metodologice ale studiului preconizat
7. Comitetul pentru prevenirea criminalităţii şi lupta ,în conformitate cu obiectivele și ipotezele acestuia ,cu
contra delincventei. indicarea procedurilor cercetării și a succesivității
8. Comisia Naţiunilor Unite pentru prevenirea operațiilor de verificare a ipotezelor înaintate ,astfel
criminalităţii şi justiţie penală programul cercetării criminologice cuprinde:
9. Direcţia principală pentru prevenirea 1.concepția cercetării (ideea)
criminalităţii şi justiţie penală 2.obiectivele și ipotezele cercetării
10. Institutul Interegional de Cercetări asupra Crimei 3.metodele tehnice și procedurile de cercetare
şi Justiţiei 4.succesivitatea logică a operațiilor de verificare a
11. Institutul European pentru Controlul şi ipotezelor formulate .
Prevenirea Criminalităţii
12. Centrul Internaţional pentru Reforma Politicii şi
Legii Penale (Vancouver, Canada), institutele
11 Metode si tehnici statistici in cercetarea
ONU pentru prevenirea criminalităţii şi
criminological
tratamentul delincvenţilor din Asia şi Extremul Deosebim 3 metode principale ale vercetari statistici: 1
Orient (UNAFEI - Fuchu, Japonia), America Observarea statistica.2 Centralizarea si grupul datelor
Latină şi Caraibe (ILANUD - San Jose, Costa colectate .3 Prelucrarea si analiza indicate statisticii.
Rica), Arfica (U.N.AFRI - Kampala, Uganda), >Observarea statistica: consta in evidenta si inregistrarea
Australia (A.I.C. - Canbera) şi ţările arabe unitatilor care constitue totalitatea cercetari , precum si
(A.S.S.T.C. - Riyad, Arabia Saudită). trasaturile caracteristice ale acestor unitati . Observarea
statistica poate fi de mai multe feluri : observarea
13. Direcţia pentru problemele criminale a
neintrerupta sau continua: observarea de o singura data
Consiliului Europei
:Observarea directa prin sondaj prin baza de acte , comiterea infractiuni inclusive in procesul executari
observarea compacta sau partial.In scopul realizari pedepsei.
observari statistici sunt folosite fisele de evidenta statistica Cercetarile psihologice ale persoanelor predispose spre
primara , este important ca criminologia sa cunoasca savirsirea infractiunilor contribute la stabilirea gradului de
continutul acestor fise elaborate de organul de drept. manifestre a particularitatilor criminogene ale acestor si
> Centralizarea si grupul datelor statistici care consta in intensificarea in cazurile necesare a masurilor de
sistematizarea si insumarea tuturor fiselor de evidenta profilaxiei cu character educative . in cadrul studiilor
primara apoi grupul acestora in baza criteriilor statistici. psihologice a victimilor infractiunilor sunt descoperite
Gruparea statistica consta in diferentierea totalitatilor acele trasaturi moral-psihologice care determina
sttistice cercetate dupa anumite caracteristici in grupe vulnerabilitatea victimala a acestor sunt elaborate masuri si
omogene din punctual de vedere coloctiv (ex. Dupa tipul modalitati de pervenire victimologica reabilitatre si
innfractiuni sau dupa virsta infracorului) In functiile de resocializare a persoanelor vatamate.
obiectivele deosebim trei tipuri de grupari: 1 gr. Dintre metodele tehnice si procedeele juridice sunt
Tipologic,2 gr destructura sau de variatie ,3 gr, analitic importante pentru cercetarile criminologice in special
> Analiza statistica reprezinta procesul si rezultatul metodele de drept comparat precum si procedeele de
comparari datelor obtinute generalizari acestora,stabiliri analiza a practice de elaborare si aplicare a normelor de
interconexiunilor si legitatilor care caracterizeaza drept.Metoda de drept comparat permite a aprecia
fenomenele si procesele importante sub aspect eficacitatea sistemelor de drept penal executional penal si
criminologic.Scopul analizei statistice nu este caracteristic drept procesula penal in diferite state ale lumii in
unui numar a crimei doar iterpretarea corecta a acestora contextual raportului dintre aceste sisteme si starea
evaluarea si concluziile practice in baza cercetari criminalitati sau alti factor sociali .
numarice.Analiza statistica cuprinde doua faze 1 14.Notiunea si trasaturile principale ale criminalitati .
prelucrarea datelor.2 analiza propriu zisa. Criminalitatea ete un fenomen social
12.Metodele si tehnicile sociologice negative,periculospentru societate .juridic penal si istoric
In cercetarile criminologice frecvent sunt utilizate o-evolutiv care reprezinta un sistemde intractiuni savirsite
urmatoarele metode si tehnici sociologice:metoda pe un anumit teritoriu intro perioada determinate de timp.
chestionari , interviul, testarea observatia , experimental , Treasaturile principale ale crim.
cercetarea dosarelor penale si altor documente, metoda 1 caracterul istorico evolutiv a crim.
aprecieriilor dae de experti 2 natura sociala a criminalitati
Spre deosebire de metodele statistice care presupun 3 natura juridical a crim.
evidenta totala a informatiei necesare , gruparea, 4 pricolul social a crim.
prelucrarea si analiza intregii totalitati statistice, prin 5 caracterul systemic al creim.
metodele sociologice este investigat numai un lot 6 caracterul de masa al crim.
reprezentativ al totalitati , adica un esantion. Prin esantion
se intelege o submultime sau o parte a populatiei statistice 15.Indici statistici ai criminalitati
prelevate dupa unele procedee tehnice de sondaj , bine În literatura de specialitate, criminalitatea este
precizate. El serveste drept sursa de informative pentru caracterizată de trei indici de bază: nivelul, structura şi
investigarea proprietatilor intregii populatii .Asadar dinamica.
esantionull este modelul micsorat al totalitatilor generale,
in literature de specialitate santionul se mai numeste Nivelul criminalităţii este o caracteristică cantitativă
(selectile). exprimată prin suma crimelor săvîrşite şi a persoanelor ce
le-au comis, precum şi prin coeficienţi sau indici relativi ai
13 Metodele si tehnicile psihologice , juridice , criminalităţii.
matimatice Menţionăm la fel că, în practică, pentru caracteristica
In cadrul cercetarilor criminologice pot fi utilizate altfel de cantitativă a criminalităţii se utilizează combinarea a două
metode tehnice si procedee psihologice cum noţiuni: starea şi nivelul criminalităţii.
sunt:chesionarea , interviul,observarea ,
testul,experimental, metode sociometrice.Cu ajutorul Starea criminalităţii reprezintă numărul infracţiunilor
acestor metode si tehnici sunt cercetate trasaturile săvîrşite şi al persoanelor ce le-au comis, pe un anumit
hsihologice ale personalitati infractorlului,, persoanelor teritoriu într-o perioadă de timp stabilită. Nivelul
predispose spre savirsirea infractiunilor , mecanismul criminalităţii reprezintă valoarea determinată din numărul
psihologic al comportamentului infractional, precum si total de infracţiuni săvîrşite pe un teritoriu determinat într-
particularilatile psihologice ale victimilor infractiunilor. o perioadă de timp stabilită, raportat la numărul exact de
Studiul trasaturilor psihologice ale personalitati populaţie, spre exemplu la 1.000, 10.000 sau 100.000.
infractorului urmareste urmatoarele obiective: sa releve Alături de starea criminalităţii, o altă metodă este
sistemul de valori nivelul intelectului , autoaprecierea compararea. Compararea în spaţiu permite compararea
personalitati, reactiile emotive si gradul de schimbare a criminalităţii din două teritorii diferite, evaluată într-un
acestora , stereotipul de reactionare la diferitele situati si interval de timp stabilit. Compararea în timp constă în
capacitatea de a-si schimba modul obishnuit de luare si compararea criminalităţii, evaluată pe un teritoriu stabilit
realizare a deciziilor . sa cerceteze refractarea in constiinta în diferite perioade de timp.
infractorilir a influentilor externe in procesul formari si
realizarii deciziei privind comiterea infractiuni:sa Dinamica criminalităţii reprezintă modificările cantitative
stabileasca daca s-a schimbat atitudinea persoanei dupa şi calitative intervenite în structura acestui fenomen, prin
comparaţie cu intervale de timp şi spaţiu succesive, si crimin.latenta reprezinta ansamblul infr.care desi au fost
reflectînd cursul general al criminalităţii şi tendinţele sale. aduse la cunostinta org.de dr.,din anumite motive nu au
În asemenea mod, dinamica criminalităţii permite a fost ilustrate in datele statisticii oficiale a
elabora atît ipotezele realiste privind cauzele care
criminalitatii.Existenta „cifrei negre”a crimin. Genereaza
generează criminalitatea, cît şi prognoze pentru
desfăşurarea ei probabilă, preconizîndu-se, totodată, un sir de consecinte negative: 1.este denaturata imaginea
mijloace de profilaxie mai eficiente. dimensiunilor si structurii reale a crimin.,a volumului si
Starea criminalităţii, desemnează situaţia dimensională carcaterul prejudiciilor cauzate cetatenilor,organizatiilor si
(spaţial-temporală) a criminalităţii în societate, se societatii in ansamblu.2.se impiedica relevarea
utilizează şi conceptul de structură a criminalităţii. circumstantelor care favorizeaza comiterea infr.3.este
Structura desemnează modul de organizare internă, de limitata posibilitatea de a pronostica criminalitatea si de a
alcătuire a realităţii materiale, obiective, precum şi
elabora metode eficiente de prevenire si combatere a
organizarea fiecărui element component unul faţă de altul.
Dacă starea criminalităţii reprezintă caracteristicile acesteia.Metodele: 1.analiza comparativa a unor indici
cantitative, atunci structura – pe cele calitative. statistici (de exemplu compararea numarului de
omoruri,vatamari corporale grave,mai putin
grave,usoare).2.analiza comparativa a datelor statisticii
16.Formele crim.dupa gradul de relevare si cunoastere. criminale ,a statisticii cu privire la delictele de drept civil
Crim.studiaza formele criminalitatii dupa aceste criterii in contraventiile si incalcarile de disciplina (sunt analizate in
primul rind in scopuri profilactice. Parerile autorilor sunt ansamblu materialele organelor de drept, organelor de
diferite insa pentru analiza criminologica a fenomenului control si organizatilor de protectie a dr.
infr.uneori este rational sa se distinga si sa se precizeze omului)3.compararea datelor statisticii criminale cu
urmatoarele forme de criminalitate: 1.criminalitatea declaratiile,petitiile ,comunicarile despre infractiuni
reala(insumeaza totalitatea infr.savirsite efectiv pe un adresate nu numai organelor de dr. Dar si mass-media
anumit teritoriu,intro perioada de timp precum si a altor organizatii.4.metoda aprecierii date de
determinata,indiferent daca ele sunt sau nu cunoscute de experi.5.efectuarea sondajelor sociologice. 6.metoda
organele de justitie.aceasta categorie are un grad mare de observatiei si experimentului.
generalitate,incluzind toate celelalte categorii de
criminalitate) 2."cifra neagra”a criminalit. Numita si 18.Determinarea si cauzalitatea criminalitatii.
criminalit. Latenta,cuprinde totalitatea infract. Savirsite in Determinarea crimin.sunt acei factori(circumstante sau
cadrul criminalt. Reale,dar nerelevate si desigur determinante) care influenteaza asupra
neinregistrate in statistica generala si cea criminalitatii.procesul determinarii crimin.reprezinta prin
penala)3.criminalitatea relevata (cuprinde totalitatea sine o interactiune complicata a diferitor tipuri de legaturi:
infr.cunoscute si relevate de organele judiciare ce au cauzale,functionale,statistice,legaturi ale starilor
misiunea cunoasterii si urmaririi infr.savirsite in etc.Dependenta functionala releva concordanta obectiva
societate.Ea se subdivide in crimin.inregistrata si paralelismul in concordanta si schimbarea a doi factori(de
crimin.ascunsa).4.crimin.inregistrata(numita si exemplu sporirea somajului genereaza concomitent atit
crimin.aparenta.cuprinde toate acelea fapte care par sa cresterea furturilor cit si reducerea nielului capacitatii de
constituie infractiune si care au foat aduse la cunostinta cumparare).legatura statica releva schimbarea valorii unui
organelor de drept fiind inregistrate in modul anumit factor sau fenomen in functie de schimbarea altuia.
corespunzator).5.crimin.descoperita(cuprinde infr.care fac Legatura starilor se caracterizeaza prin aceea ca o stare a
obiectul unor dosare penale ce au ajuns la punctul unui anumit fenomen in momentul dat,in anumite conditii
inaintarii invinuirii . Se subdivide in crimin.consamnata si va determina in mod necesar starea acestui fenomen in alt
necondamnata). 6.crimin. condamnata (cuprinde totalitatea moment. Cauzalitatea este tipul principal de
infr.pentru care sau pronuntat sentinte de condamnare determinare,este o forma a interactiunii dintre fenomene si
ramase definitive). procese si reprezinta prin sin elegatura
obectiva,genetica(adica acea legatura care
17. „cifra neagra”a genereaza,produce anumite fenomene din altele)dintre
criminalitatii:notiunea,formele,consecintele,metodele doua fenomene:cauza si efect. Cauze ale criminalitatii sunt
de cunoastere. Cifra neagra potrivit literaturii poate fi fenomenele social psihologice care nemijlocit
definita ca ansamblul infractiunilor care se comit efectiv genereaza,reproduce criminalitatea si infractiunea.cele mai
,dar nu sunt incluse in statistica oficiala.Ea cuprinde frecventa cauze ale infractiunilor
infractiunile necunoascute si tainuite. Criminalitatea sunt:lacomia,agresivitatea
necunoscuta reprezinta totalitatea infr.,care au fost comise antiumana,nationalismul,neglijirea regulilor generale ale
dar care din anumite considerente nu au fost aduse la societatii etc.
cunostinta organelor de dr. Sau acestea nu detin nici o
informatie referitoare la ele.Criminalitatea tainuita numita
19.modele de abordare a cauzalitatii in criminologie. In astfel de glande ca hipofiza, epifiza, glanda
literat. Crimin.sunt redate 4 modalitati de explicare a tiroidă, suprarenală, pancreasul generează
criminalitatii: 1.miodelul conditional(factorial)-prin cauza multiple consecinţe, inclusiv tulburări ale
se inteleg conditiile necesare si suficiente pentru efectul psihicului.Aceste rezultate au fost utiliza te şi în
dat sau totalitatea circumstantelor care au determinat criminologie. Şchlapp M.G., SmithE.H. şi
efectul. Se disting doua modalitati ale ale abordarii Berman L. consideră că disfunctiile glandelor
conditionale: modelul monofactorial si multifactorial. endocrine sunt factori criminogeni principali.Au
2.modelul traditional-in cadrul modelului dar prin cauza se fost elaborate tipologii în baza acestor factori.
intelege un impact fortat din exterior care genereaza Astfel, hoţul şi ucigaşul au fost descrişi în
infractiunea si criminalitatea(este utilizata la infractiuni exclusivitate pe baza particularităţilor glandelor
concrete).3.modelul traditional-dialectic –conform acestuia endocrine ale acestora. S -a constatat că circa o
cauza sunt toate fenomenele care genereaza efectul dat.O treime din toţi condamnaţii suferă de o
categorie de baza a modelului dat este notiunea de cauza instabilitate emotivă, cauza probabilă a cărora
nemijlocita sau apropiata a infractiunii.cauza respectiva are sunt patologia glandelor endocrine şi toxicozele
natura subiectiva si se exprima prin trasaturile
personalitatii. 4. Modelul interactionist –prin cauza a Cromozo mul crimei. Una din controversele
comportamentului infractional si criminalitatii se intelege ştiinţifice moderne a fost constituită de apariţia
interactiunea intre mediu si personalitatea faptuitorului. studiilor asupra anomaliilor cromozomilor
sexuali. Pentru femei este caracteristică
20.Nivelurile cauzalitatii fenomenului infractional. îmbinarea de cromozomi XX, iar pentru bărbaţi –
Clasificare cauzelor si conditiilor criminalitatii. îmbinarea de cromozomi XY. S -a stabilit că
Cauzalitatea fenomenelor sociale poate fi cercetata la persoanele care posedă cromozomi suplimentari
nivelul social general(filozofic),de grup(sociologic),si se caracterizează prin agresivitate, comportament
individual(psihologic).La nivelul individual este studiat asocial, labilitate, afectivitate etc.
mecanismul comportamentului infractional
individual,personalitatea infr.si cauzele faptei acesteia. La Inteligenţa şi crima. Autorii teoriilor elaborate
celelalte nivele sunt cercetate starea,structura si tendintele ulterior au ţinut cont deconsecinţele dezvoltării
criminalitatii in ansamblu ,cauzele acesteia precum si insuficiente sau ale devierilor psihi ce, estimîndu-
anumite tipuri de infractiuni.Clasificarea(unii autori) Dupa le drept factori criminogeni. S -au realizat studii
natura acestora: obiective(contradictiile existentei sociale în scopul stabilirii impactului deficitului mental
care genereaza motivatia antisociala) subiective(anumite (oligofrenia) asupra comportamentului. A fost
elemente ale psinologiei sociale care se exprima prin cercetată, de asemenea, influenţa diferitelor boli
necesitatile ,interesele,scopurile etc.a pers.care comit infr.) psihice şi altor tulburări ale echilibrului psihic
Alti autori pun la baza clasificarii conceptul filosofic de (psihopatia), inclusiv a nivelului redus de
cauza complexa –ansamblul tuturor circumstantelor care inteligenţă, asupra criminalităţii.
determina aparitia efectului, si conceptul de cauza
27. Teoria atavismului evoluționist. Teoriile eredității.
specifica adica circumstantele concrete care determina Teoriile biotipurilor criminale. Teoria atavismului
efectul. cauzele si conditiile criminalitatii dupa nivelul evoluţionist a fost elaborată de Cesare Lombraso, profesor
actiunii acestora sunt grupate in :1.cauzele si conditiile de medicină legală şi antropologie la Universitatea din
crimin. in ansamblu sau determinantele generale,2.cauzele Torino, considerat drept creatorul criminologiei
si conditiile anumitor tipuri infractionale ,3.cauzele si antropologice. Teoria dată se bazează pe teoriile
conditiile infractiunii concrete. evoluţioniste ale lui Darwin, lucrările de frenologie ale
medicului vienez Frederik Joseph Gali, studiile de
26. Particularitățile orientării bio - fizionomie ale lui J. K. Lovater, conceptele lui Charles
Morel asupra rolului degenerescentei speciei umane etc.
antropologice în Criminologie. Teoria
Menţionăm că autorul a studiat nu numai contemporanii
endocrinologică a criminalității. Cromozo mul săi, dar şi craniile infractorilor din evul mediu descoperind
crimei. Inteligența și crima. mormintele acestora387. în baza cercetărilor psihiatrice şi
antropologice realizate, C. Lombroso a formulat ipoteza
Teoria endocrinologică. Dezvoltarea medicinii a atavismului evoluţionist, potrivit căreia comportamentul
atras atenţia savanţilor asupra rolului glandelor infracţional reprezintă prin sine un fenomen biologic
cu secreţie internă (endocrine) şi în special natural, determinat de particularităţile fizice şi psihice ale
asupra consecinţelor disfuncţiilor acestora, făptuitorului. Particularităţile fizice ale infractorului erau
fiindcă s-a stabilit că există o interdependenţă considerate caracterele omului primitiv care pot apărea la
anumite persoane sub forma unor "stigmate anatomice". C.
între ele şi sistemul nervos (central şi periferic).
Lombroso a elaborat un tabel cu caracteristici ale
Endocrinologii menţionează că disfunctiile unor infractorului înnăscut, adică astfel de trăsături, care fiind
relevate prin măsurarea directă a caracterelor fizice ale conceptului de prag ce reprezintă nivelul de la care
unei sau altei persoane, ne-ar fi ajutat să decidem dacă excitaţiile exterioare îl determină pe individ să comită
avem în faţă un infractor înnăscut sau nu. infracţiunea. Aşadar, dacă toţi indivizii pot avea reacţii
Teoriile eredităţii Concepţia lombrosiană era criticată nu antisociale, atunci declanşarea acestora este condiţionată
numai de reprezentanţii orientării sociologice în de o anumită intensitate a stimulului. Pragul este specific
criminologie, dar şi de către savanţii care recunoşteau pentru fiecare individ predispus natural la comiterea unor
importanţa esenţială a factorilor biologici în etiologia fapte penale. Unii indivizi comit infracţiunea sub influenţa
crimei. Astfel, medicul englez Charles Goring (1870 - unui stimul slab, alţii - sub influenţa unui stimul mai
1919), cercetînd circa 3000 de recidivişti şi un număr de puternic, sunt persoane care comit fapte socialmente
studenţi, soldaţi şi alte persoane aflate la tratament în periculoase numai în împrejurări cu totul excepţionale.
diferite spitale, nu a descoperit nici o diferenţă Teoria criminologiei clinice În cadrul lucrărilor celui de
semnificativă între trăsăturile fizice ale criminalilor în al VII-lea Congres de Criminologie din a. 1973, de la
raport cu grupul de control. Cercetătorul constată însă o Belgrad, criminologia clinică a fost considerată ca
anumită inferioritate de ordin fizic în rîndul infractorilor reprezentând una dintre tendinţele fundamentale ale
(mai ales sub raportul înălţimii şi al greutăţii), pe care o criminologiei contemporane. Unul din cei mai de seamă
pune însă pe seama eredităţii. Comportamentul social este reprezentanţi occidentali ai criminologiei clinice este Jean
considerat astfel, un comportament moştenit;criminalitatea Pinatel. Această teorie este destul de răspândită în Franţa,
membrilor unei anumite familii (părinţii, copiii, fraţii, Portugalia, Spania, Germania şi America Latină. Ideile
surorile) fiind condiţionată de ereditate. Autorul considera fundamentale ale criminologiei clinice izvorăsc din
că 68 la sută din urmaşii infractorilor devin şi ei infractori, lucrările precursorilor antropologiei criminale italiene şi-n
minimalizînd sau chiar negînd influenţa mediului social. special din cele ale lui Cezare Lombroso. Conceptul de
Goring propune ca remediu împotriva crimei eugenia bază al criminologiei clinice rezidă în noţiunea de “stare de
(modificarea tendinţelor criminale, izolarea şi pericol” cu semnificaţia de periculozitate potenţială a unui
supravegherea celor predispuşi de a comite crime, individ a cărui stare mintală pune în pericol ordinea
reglementări speciale privind procrearea în cazul debililor publică şi securitatea persoanelor. Astfel, faţă de individul
mentali şi epilepticilor). respectiv este necesară internarea într-o instituţie
Teoriile biotipurilor criminale Varianta modernă a psihiatrică pe un termen nedeterminat . Criminologia
antropologiei criminale o reprezintă curentul biotipologic, clinică utilizează o gamă variată de investigaţii, inclusiv
ce are la bază clasificările făcute îndeosebi de E. cele de ordin medical, psihiatric şi psihologic.Sunt foarte
Kretschmer în Germania, N. Pende în Italia şi W. Sheldon interesante recomandările criminologiei clinice în
în S.U.A. Aceste teorii încercau să stabilească legătura domeniul profilaxiei criminale, cum ar fi:- extragerea
între particularităţile constituţiei fizice şi ale chirurgicală a zonelor presupuse a fi zone de agresivitate;-
comportamentului delincvent. \ E. Kretschmer a stabilit utilizarea tranchilizantelor şi antidepresivelor în cazul
următoarele tipuri după constituţia corpului:.leptosom sau delincvenţilor psihopaţi;- castrarea în scopuri terapeutice a
astenic, caracterizat prin trăsături longiline, umeri înguşti delincvenţilor sexuali;- practicarea psihanalizei pentru
şi musculatură subdezvoltată; este tipul rece, înlăturarea răbufnirilor criminale;- utilizarea
rezervat,nesociabil; .atletic, cu musculatură puternică, narcodiagnosticului ş.a
robust, prezintă o bună stabilitate psihologică dar 29. Particularitățile orientării psiho logice în
ocazional poate deveni exploziv; .picnic, scund şi rotund, Criminologie. Teoria psiho morală. Teoria
cu tendinţe spre îngrăşare, este prietenos şi sociabil; personalității criminale.
.displastic, se caracterizează prin disfuncţionalităţi
glandulare. E. Kretschmer era convins că acestor tipuri le Teoriapsihomorală Principalul reprezentant al teoriei
corespund anumite constituţii psihologice. După părerea psihomorale este psihiatrul belgian Etienne de Greeff.
autorului există două forme extreme ale deranjamentului Potrivit autorului, structurile afective ale individului sunt
psihic: schizofrenia şi psihoza maniacal - depresivă. determinate de două grupuri fundamentale de instincte: de
Fiecare din aceste forme corespunde unui anumit tip de apărare şi de simpatie. în cazul cînd copilăria individului
constituţie fizică. este trăită zbuciumat, aceste instincte se pot altera,
28. Teoriile constituției delincvente. Cercetarea bio- instalîndu-se un sentiment de injustiţie, o stare de inhibiţie
antropologică modernă în Criminologie: abordări și şi indiferenţă afectivă. în opinia lui E. de Greeff,
rezultate. Criminologia clinică. personalitatea infractorului se structurează de-a lungul
Teoria constituţiei delincvente Această teorie a fost unui proces lent de degradare morală a individului,
promovată de criminologul italian Benigno di Tulio care a denumit proces criminogen care, în final, îl conduce la
elaborat o concepţie similară cu cea propusă de O. comiterea actului infracţional. în evoluţia acestui proces,
Kinberg, dar cu o semnificaţie mai largă. Potrivit lui B. di autorul distinge trei etape. în prima etapă individul normal
Tulio, constituţia delincventă include concomitent atît suferă o degradare progresivă a personalităţii ca urmare a
elemente de tip ereditar cît şi elemente dobîndite (mai ales, unor frustări repetate. Convins de injustiţia mediului social
în timpul copilăriei). Astfel, constituţia delincventă este în care trăieşte,el nu mai găseşte nici o raţiune pentru a
compusă dintr-o pluralitate de elemente (ereditare şi respecta codul moral al acestui mediu. Această etapă este
dobîndite) ce determină tendinţele criminogene, dar nu duc numită de autor "faza asentimentului temperat", în timpul
în mod automat la comiterea de infracţiuni, ci numai căreia se naşte ideea de crimă. în cea de a doua etapă,
favorizează ca un subiect să comită crima mai uşor decît denumită a asentimentului formulat, individul acceptă
altul. Teoria constituţiei delincvente se mai deosebeşte de comiterea crimei, îşi caută justificări, îşi schimbă modul de
determinismul biologic clasic şi prin introducerea a fi,limbajul, caută un mediu social tolerant.în cea de a
treia etapă apare criza, în decursul căreia este acceptată anumită structură şi încearcă să descrie mecanismul
eliminarea victimei, căutîndu-se numai ocazia favorabilă funcţionării acesteia.
pentru trecerea la act. In această ultimă fază, individul
trece prin aşa-numita stare periculoasă, care anunţă 31. Particularitățile orientării sociologice în
eminenţa trecerii la act. Aceste două concepte ocupă un loc Criminologie. Școala cartografică sau geografică.
central în lucrările lui E. de Greeff. Teoriile ecologice.
Teoria personalităţii criminale Această teorie aparţine TEORII DE ORIENTARE SOCIOLOGICĂ Începutul
cunoscutului penalist şi criminolog francez Jean Pinatel şi secolului XX a fost marcat de o puternică dezvoltare a
reprezintă una din cele mai avansate teorii formulate în sociologiei criminologice pe continentul american.
cadrul orientării psihologice. J. Pinatel construieşte o Delincvenţa, în special cea juvenilă, a constituit o
teorie explicativă centrată în jurul conceptului de preocupare constantă a sociologilor americani.1 Pornind
personalitate criminală, care fără a fi un tip antropologic, de la diversitatea teoriilor este foarte dificilă clasificarea
ca cel lombrozian, adică în mod obiectiv şi genetic lor. Unii autori2 au clasificat teoriile sociologice
determinat – poate deveni un concept operaţional, un contemporane în trei orientări: 1) teoriile structurii sociale
model care poate fi utilizat în cercetările criminologice.J. (curentele culturalist şi funcţionalist); 2) teoriile proceselor
Pinatel respinge teza existenţei unei diferenţe de natură sociale (teoriile învăţării, ale controlului social etc.); 3)
între infractor şi noninfractor. Autorul admite doar teoriile conflictului social. Alţi autori preferă clasificarea
existenţa unei diferenţe de grad (adică diferenţă a propusă de criminologul canadian Denis Szabo, 3 conform
nivelurilor de la care impulsurile endogene şi excitaţiile căruia teoriile sociologice moderne sunt cuprinse fie în
exogene îl determină pe subiect să comită infracţiunea) modelul consensual, fie în modelul conflictual. Examinăm,
între personalitatea infractorului şi personalitatea în continuare, unele dintre cele mai reprezentative teorii de
noninfractorului, ca şi între diferitele categorii de infractori orientare sociologică.
de la ocazional la recidivist înrăit. Pentru a pune în lumină Școala cartografică Reprezentantii principali ai acestei
această diferenţă de grad este necesar să se evidenţieze scoli sunt statistul Belgian A.J Quetele si avocatul francez
trăsăturile psihologice care determină transformarea A.M. Guerry.
asentimentului temperat în asentiment tolerat şi mai apoi Concluzii principal:
trecerea la act. Autorul consideră că trăsăturile frecvent A fost descoperita legea constantei criminaliatatii sau
întîlnite la infractori (egocentrismul, labilitatea psihică, legea mediului saturat – criminalitatea e un fenomen
agresivitatea şi indiferenţa afectivă), luate izolat, nu sunt inevitabil characteristic unei societati concrete in conditii
specifice doar acestei categorii de persoane şi numai concrete . Criminalitatea exista permanent se manifesta
reunirea lor într-o constelaţie conferă personalităţii un constant si se manifesta constant fiinca existent ei e
caracter infracţional. Această constelaţie de trăsă- turi ar determinata de forte cu character stabil
prezenta nucleul central al personalităţii E descoperita legea termica a criminalitatii.
criminale.Referindu-se la rolul fiecăruia dintre cele patru E absolutizat rolul societatii in cauzalitatea criminalitatii
componente ale nucleului personalităţii, Pinatel le atribuie astfel societatea contine in sine embrionul tuturor
următoarea distribuţie: agresivitatea joacă un rol de infractiunilor care urmeaza sa se savirseasca fiindca
incitare, fiind o componentă activă, celelalte trei - donditiile sociale contribuie la dezvoltarea acestora , prin
egocentrismul, labilitatea, indiferenţa afectivă au rolul de a urmare societatea pregateste infractiuni iar infractorul e
neutraliza inhibiţia trecerii la act prin împiedicarea doar o unealta.
indivizilor de a lua corect în considerare aprecierea socială Teoriile ecologiece elaborate si sustinute de scoala
ori sentimentul de compasiune şi simpatie pentru altul,, ecologica din Chicago
adică rolul lor este de a da cale liberă de manifestare a Zona sau arealul geographic este factorul principal al
agresivităţii. cimin.
30. Teoria freudiană. Complexul vinovăției și E elaborate conceptul de zona criminological specifica.
crima. Teoriile post -freudiene. Raspindirea crimin. In orasele mari este subordonata
legitatii corcurilor concentrice.
Teoria freudiană O influenţă deosebită asupra explicării
etiologiei comportamentului infracţional l-au avut teoriile 32. Teoria lui Emil Durkheim. Curentul funcționalist în
psihanalitice. Creator al acestei orientări este psihologul, Criminologice.
fiziologul şi neurologul austriac Sigmund Freud (1856 - Teoria lui Emil Durkheim. Potrivit acestei teorii crimin
1939).Prin cercetările realizate, el a încercat să este determinate de structura sociala . Autorul considera ca
demonstreze existenţa unei personalităţi antisociale ce ţine aspiratiile individului nici o data nu sunt satisfacute deplin,
de sfera psihologiei normale şi să explice mecanismul cu cit persoana are mai multe cu atit ea doreste mai mult,
formării acesteia. Freud era convins că dezvoltarea şi astfel bunurile dobindite nu satisfac da doar stimuleaza
structura personalităţii este determinată de pulsiunile necesitatile persoanei. Mentinerea necesitatiipersonei in
inconştiente (iraţionale) care sunt antagoniste conştiinţei anumite limite se datoreaza controlului extern din partea
umane. Astfel, pulsiunile inconştiente reprezintă factorul societatii .Pe perioada unui astfel de control social
determinant al vieţii psihice . Nucleul teoriei freudiene îl individual e dependent de normele sociale existente, iar in
constituie ideea despre conflictul (războiul) permanent timpul cind societatea e supusa anumitor schimbari sau
dintre pulsiunile iraţionale interne şi necesitatea de a transformari bruste individual nefiind dependendent de
supravieţui în mediul social care este duşmănos pentru anumite norme si valori sociale isi manifesta tendintele
acest individ. Freud presupune că psihicul uman are o egoiste realizindule prin comportament illegal inclusive
infractional.
Curentul functionalist în Criminologice. Teoriile controlului social. Modifica acceptul cercetarilor
Ideea principal a curentului consta in aceea ca criminal. e o criminologice considerind ca nu are rost sa fie studiate
urmare a starii de frustrare a unor indivizii sau gr. sociale cauzele crimin. odata ce majoritatea persoanelor sunt
defavorizate social si economic si care nu sunt capabile predistuse spre sav. Infr. Esenta acestee teorii eurmatoarea:
prin mijloace egae sa atinga scopuri declarate de societate . oamenii respecta normele sociale datorita unui control din
Aceste personae au aceleasi dorinte si idealuri ca si partea societatii.
reprezentantii gr. sociale superioare , dar sepre deosebire Teoria apartenetiei sociale
de ultimii nu le pot dobindi prin mijloace institutionale . Teoria rezistentei la frustrari.
Prin urmare structura sociala creaza stare de tensiune
sociala adica frustrarea individuala sau colectiva care poate 35. Teoriile modelului conflictual în Criminologie.
genera sfirsitul infractiunii. Ordinea sociala e stabilita Atit modelul consensual cit si cel conflictual pornesc de la
atunci cind exista un echilibru dintre scopurile generate de idea ca in societate exista multiple interese contradictorii ,
cultura si mijloace necesare de atingere a acestora. realizarea acestora creaza stari de tesiune sociala. Aceste
Incalcarea echilibrului dintre mijloacele si scopurile modele difera dupa modalitatea de solutionare acestor
determinate de structura sociala serveste drept baza pentru contradictii . Daca modelul consensual considera ca aceste
aparitia starii de anomie sociala. Astfel crimin. Este reactia contradictii dintre gr. sociale pot fi diminuate prin adapt
individului fata de necorespunderea scopurilor declarate de reciproce , restabilirea echilibrului in societate, atunci
societate si mijloacele legale de a le atinge . Una dintre modelul conflictual propune solutioanrea contradictilor pe
cele mai respectate teorii ale curentului este teoria calea conflictului de lupta sau revolutie. Altfel autorii
anomieisociale. Potrivit spciologului American Rober modelului conflict considera ca criminalitatea este o
Merto decalajul dintre scopuri si mijloace determina urmare a inechistatii sociale si poate fi inlaturata prin
crearea in societate a mai multor tipuri de adaptare sau revolutie.
comportament . Tipurile principale de comportament sunt 36. Cauzele și condițiile infracțiunii.
conformitatea, inovatia, ritualismul, retragerea si
rebeliunea. Cauzalitatea criminalităţii

33. Teoria lui Gabriel Tarde. Curentul culturalist în Cauzalitatea constată dependenţa dintre diferite fenomene
Criminologie. şi stabileşte caracterul acestei dependenţe, care constă în
Teoria lui Gabriel Tarde. accea că un fenomen (cauza) în anumite condiţii,
G.T autor al teoriei criminologice a instruirii, potrivit lui generează alt fenomen (efect).
invatarea e modalitateade insusire a diverselor forme Cauzalitatea este o formă a interacţiunii dintre fenomene
comportament inclusive si a comportamentului infractional şi procese, este tipul principal de determinare şi reprezintă
. Invatarea formelor de conduit se realizeaza prin imitatie . prin sine, legătura obiectivă dintre 2 fenomene: cauza şi
Imitatia e o forma a subconstientului care se afla la baza efectul.
intregii activitati sociale. G.T considera ca infractiunea e
meserie , criminalul profesionist dispune de cunostinte Prin cauză înţelegem fenomenul care în mod obiectiv şi
aprofundate si deprinderi sociale intr-un anumit domeniu.. necesar generează alt fenomen.
Cauza se deosebeşte de condiţie, care este un fenomen ce
Curentul culturalist în Criminologie.
favorizează, ajută producerea unui alt fenomen. Spre
Tema centrala a acestui current e analiza raportului intre
exemplu: procurarea unei arme cu care criminalul comite
cultura si criminalitate .Criminalitatea e definite ca
omorul este o condiţie. Deci, specificul condiţiei constă în
adaptarea inversa a indivizilor adica care asimileaza
norme si valori contrare acelor norme si valori care aceea că este un fenomen care nu determină un alt
domina in societate. fenomen, dar ajută la producerea lui. Deci, cauzele şi
La acest curent sunt atribuiete urmatoarele trei teorii: condiţiile acţionează împreună dar au contribuţii diferite.
În criminologie, deosebim următoarele tipuri de cauze:
T asociatiilor diferentiate sau teoria invataturii a comp
infractional .Potrivit teoriei e invatat I urma asocierii a) Cauze generale, care se referă la cauzele mai
individului la persoanele care au atitudine favorabila fata multor feluri de crime;
de el si indebartarea de persoanele care au atitudine
defavorabile fata de conduitele sociale.
 Cauzele legate de persoana criminalului;
Teoria conflictului de cultura
Teoria subculturii delicvente.
Cauzele referitoare la mediu
34. Abordarea cauzalității criminalității prin prisma
modelului consensual și modelului conflictual. Teoriile  b) Cauzele obiective care ar fi legate de
controlului social. aspecte materiale, cum ar fi:
Abordarea cauzalității criminalității prin prisma modelului
consensual și modelului conflictual . Modelul consensual a  Sărăcia;
dominat in criminlogie de la inceputul secolului 20 , pina  Lipsuri materiale;
in anii 60. Teoriile acestui model trateaza inf ca o persoana
inadaptata social .Potrivit acestor teorii in societate exista
c) Cauzele subiective, care se referă la aspectele
anumite norme care apara valorile sociale dominante, iar
psihice ale infractorului:
incalcarea acestora duce la transformarea individului in
infractor.
 Temperamentul; cauze fiziologice (precum şi endocrinologice);
 Caracterul; cauze psihice;
cauze sociale.
d) Cauzele pricipale care au un rol determinant în 37. Mecanismul actului infracțional: noțiunea,
comiterea actului infracţional; structura, conținutul, importanța criminologică.

e) Cauzele declanşatoare care provoacă trecerea la În linii generale, poate fi spus că comportamentul
act: infracţional este o noţiune mai vastă decît fapta
infracţională. Astfel, în dreptu penal, infracţiunea este
 O ceartă sau conflict; definită ca o faptă prejudiciabilă, prevăzută de legea
penală, săvîrşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsa
penală. Din această definţie, reiese faptul manifestării
f) Cauzele ereditare care aparţin elementelor obiective a actului indvidual, care a cauzat prejudicii
dobîndite prin naştere: obiectului de atentare sau l-a pus sub pericolul cauzării
Debilitatea mintală; unor asemenea prejudicii.
Alte boli de natură psihică. Pe criminolog însă, cercetînd cauzele infracţiunii, îl
Cauzele de dezvoltare care se referă la condiţiile de interesează nu numai şi nu atît actul infracţional concret,
dezvoltare a criminalului la influenţe negative din partea cît împrejurările obiective şi subiective, care le-au precedat
unor persoane cu care criminalul s-a aflat în contact. şi de care au fost legate apariţia motivelor infracţiunii,
În literatura ciminologică se utilizează şi termenul de formularea scopurilor, alegerea mijloacelor, luarea
„factor”, prin care se înţelege o cauză, adică factorul ar fi deciziei. Toate aceste împrejurări, în procesul formării lor,
similar cu o cauză. Factorii criminalităţii sau cauzele încă nu constituie infracţiune, un act finalizat. Ele însă pot
criminalităţii ar avea acelaşi sens. Totuşi, după părerea fi incluse în noţiunea comportamentului infracţional care
unor criminologi, ca de exemplu Igor Ciobanu, prin factor cuprinde în sens criminologic atît formarea intenţiei
se înţelege ceva mai mult decît prin cauză, termenul avînd criminale, cît şi realizarea ei faptică.
un sens mai larg, care ar include atît cauza cît şi o condiţie.
În criminologia naţională, una dintre cele mai reuşite Aşadar, comportamentul infracţional reprezintă procesul
clasificări, este făcută de G. Gladkii: care se desfăşoară în timp şi spaţiu, care include în sine
a) Factorii economici; faptele obiective ce formează componenţa de infracţiune,
b) Factorii sociali; precum şi fenomenele sau procesele psihologice (latura
c) Factorii demografici; subiectivă), care determină săvîrşirea actului infracţional.
d) Factorii politici;
e) Factorii juridici; Orice act atît ilicit cît şi cel licit, are loc în incinta unui
În criminologie deosebim următoarele tipuri de cauze: proces, care începe cu apariţia în psihicul individului ideii
de a-l comite şi se finalizează cu realizarea acestei idei,
Cauze generale, care se referă la cauzele mai multor feluri adică, cu însăşi comiterea actului. Iar dacă fapta comisă va
de crime, cauze legate de persoana criminalului şi cauze constitui o infracţiune, procesul în cauză poate fi definit ca
referitoare la mediu; mecanismul actului infracţional.
cauze speciale, care se referă la un singur sector
(domeniu); Mecanismul actului infracţional poate fi realizat în toată
cauze parţiale, care privesc un segment dintr-un lanţ de complexitatea sa, numai la infracţiunile comise cu
cauze; vinovăţie intenţionată.
cauze obiective, care ar fi legate de aspecte materiale ca,
sărăcia, lipsurile materiale etc.; De obicei, el include în sine următoarele etape:
cauze subiective, care s-ar referi la aspectele psihice ale
infractorului; 1. Motivaţia infracţiunii;
cauze principale, care au un rol determinant în comiterea 2. Luarea deciziei şi planificare activităţii
actului infracţional; infracţionale;
cauze secundare, care au un rol mai redus în comiterea 3. Realizarea intenţiilor criminale;
crimei; 4. Comportamentul post – criminal.
cauze determinante, care joacă un rol hotărîtor în
comiterea unei crime, spre exemplu, dorinţa de răzbunare; Este evident că această consecutivitate evolutivă nu este
cauze declanşatoare, care provoacă trecerea la act, spre caracteristică tuturor infracţiunilor. De exemplu,
exemplu, o ceartă sau conflict; infracţiunile săvîrşite în stare de afect, nu conţin de obicei,
cauze ereditare, care aparţin elementelor dobîndite prin etapa de planificare, şi anume, de la apariţia motivului,
naştere, ca debilitatea mintală sau alte boli de natură individul trece imediat la acţiune.
psihică;
cauze de dezvoltare, care se referă la condiţiile de 38.Rolul situației în mecanismul actului infracțional.
dezvoltare a criminalului, la influenţe negative din partea
unor persoane cu care criminalul s-a aflat în contact. Motivaţia infracţiunii se realizează în procesul interacţiunii
Unii autori clasifică cauzele crimei după următoarea ci cu un ansamblu de circumstanţe exterioare, adică cu o
schemă: situaţie concretă de viată. Academicianul rus Cudrcavtcv
cauze fizice (anatomice-morfologice); V.N. defineşte situaţia concretă de viaţă ca un anumit
ansamblu de circumstanţe obiective ale vieţii persoanei personalitatea infractorului, înţelege sinteza trăsăturilor
care nemijlocit influenţează asupra comportării ci în bio-psiho-sociale cu un înalt grad de stabilitate şi care sînt
momentul dat. în sens criminologie situaţia concretă de definitorii pentru acel individ, care, cu vinovăţie, a comis o
viaţă este evenimentul sau starea care determină luarea faptă ce prezintă pericol social şi este prevăzută de legea
deciziei de a săvîrşi fapta social-periculoasă şi duce la penală.
rezultatul criminal ca urmare a intenţiei. Deci, situaţia Gheorghe Mateuţ, înţelege prin personalitatea infractorului
întotdeauna precedă infracţiunea, iar uneori poate şi să ansamblul trăsăturilor individuale bio-psiho-sociale ale
coincidă cu dînsa. Situaţia concretă de viată, fiind un omului, care la un moment dat este marcat de stigmatul
ansamblu de circumstanţe care influenţează asupra juridic al comiterii unei fapte prevăzute de legea penală.
comportamentului persoanei în momentul dat, include atît După Amza, criminalul este acea persoană care a comis o
factori care înlesnesc cît şi factori care împiedică săvîrşirea infracţiune cu vinovăţie sau care a participat ca autor,
infracţiunii. Situaţia concretă de viaţă include următoarele complice sau instigator.
clemente componente: a) obiectul atentării criminale, Oancea arată că infractorul în sens criminologic, este
conceput în sens criminologie" , adică ca element material persoana care a săvîrşit o crimă, o faptă penală pentru care,
al mediului extern (averea proprietarului, persoana, etc.) persoanei respective i se aplică o pedeapsă.
asupra căruia vor fi îndreptate nemijlocit acţiunile Contribuţii importante la studierea personalităţii
criminale ale făptuitorului; b) locul infracţiunii; c) ora; d) infractorului şi-au adus şi criminologii din Republica
luna; e) condiţiile climaterice; f) martorii; g) Moldova, ca de exemplu: Constantin Florea, Valeriu
particularităţile persoanelor (comportamentul, statutul, Bujor, Gheorghe Gladkii. Astfel, după Gladkii,
starea, etc.) şi obiectelor care influenţează asupra modului personalitatea infractorului poartă în sine cauzele săvîrşirii
de acţiune al infractorului. Situaţia concretă de viaţă poate infracţiunii, fiind veriga principală a întregului mecanism
favoriza sau împiedica săvîrşirea actului infracţional. In al comportamentului criminal, iar acele particularităţi ale
baza acestui criteriu deosebim situaţii criminogene şi ei care generează un astfel de comportament trebuie să
necriminogene. Situaţiile criminogene sunt acele formeze obiectul nemijlocit al profilaxiei.
împrejurări care influenţează pozitiv asupra formării În dreptul penal, pe primul plan este situată fapta
intenţiei criminale, scopului infracţiunii, sunt favorabile infracţională, infracţiunea, care are un contur şi o
pentru atingerea rezultatului criminal, adică contribuie la explicaţie foarte completă. În schimb, infractorul,
săvîrşirea infracţiunii. Apariţia situaţiei criminogene poate personalitatea acestuia, este puţin studiată. Chiar atunci
fi determinată, de asemenea, dc comportamentul antisocial cînd se face menţiunea despre vinovăţie, care nu poate fi
sau amoral al subiectului. Astfel, starea dc ebrietate decît o atitudine psihică a omului, tot nu se face menţiunea
sistematică a soţului şi scandalurile permanente, ca urmare despre om, decît indirect. Subiectul infracţiunii îi este
a acesteia, creează o situaţie dc conflict în familie care destinat art. 21 Cod Penal RM, conform căruia, sînt
poate duce la săvîrşirea infracţiunii. pasibile de răspundere penală persoanele fizice,
Situaţiile necriminogene sunt situaţiile care nu responsabile, care, în momentul săvîrşirii infracţiunii, au
favorizează săvîrşirca infracţiunii, împiedică sau în genere împlinit vîrsta de 16 ani. Prin aceasta omul care a comis
exclud posibilitatea comiterii actului ilicit. Pentru subiectul infracţiunea este trecut în umbră, el fiind subînţeles ca un
care pune la calc comiterea unei fapte social-pcriculoasc, subiect asupra căreia este executată pedeapsa.
existenţa unei astfel de situaţii este problematică, deoarece În sfera dreptului penal, noţiunea de infractor îmbracă
ca conţine anumite bariere care împiedică atingerea denumirea de „persoană”, care, în vizorul actualei legislaţii
scopului. în calitate de astfel de bariere pot fi acţiunile penale, poate fi fizică şi juridică.
altor persoane, inclusiv cu funcţii de răspundere, Dreptul penal operează cu noţiunea de subiect al
obstacolele fizice sau regulile speciale care asigură paza infracţiunii. Acest subiect, în momentul efectuării urmăririi
obiectului atentării criminale. Pot împiedica realizării penale şi cercetării penale se numeşte „învinuit”. În
scopului, de asemenea, necunoaşterea de către subiect a momentul în care acţiunea se pune în mişcare în justiţie, şi
căilor de depăşire a obstacolelor, incapacitatea acestuia de subiectul devine parte în procesul penal, el se numeşte
a-şi determina modul de realizare a intenţiei, precum şi „inculpat”. În sfîrşit, persoana fizică împotriva căreia a fost
lipsa unei informaţii complete despre anumite stări şi pronunţată o hotărîre judecătorească de condamnare,
evenimente legate de obiectul atentării criminale. La persoana se numeşte „condamnat”.
categoria situaţiilor necriminogene pot fi atribuite, în Toate denumirile arătate, se referă la una şi aceeaşi
opinia noastră, şi situaţiile neutre, adică care nu împiedică persoană, însă nu au acelaşi conţinut, avînd în vedere
nici nu favorizează comiterea infracţiunii. ipostaze şi faze diferite pe care persoana care a comis
39. Conceptul de personalitate a infractorului. infracţiunea le parcurge. Fiecare din aceste noţiuni au în
Orientarea antisocială și pericolul social al pesonalității vedere persoana celui care a comis infracţiunea, care a fost
infractorului. deferit justiţiei ca purtător al anumitor trăsături, drepturi şi
obligaţii.
1. Noţiunea şi conceptul de personalitate a Dar aceste noţiuni, nu sînt totdeauna identice cu noţiunea
infractorului; de infractor, deoarece nu totdeauna învinuitul este infractor
sau infractorul este învinuit.
Personalitatea infractorului este un concept criminologic Infractorul este definit ca persoana care a săvîrşit cu
complex, care cuprinde noţiunea psiho-socială şi noţiunea vinovăţie, vreuna din faptele pe care legea le pedepseşte ca
juridico-penală a infractorului. infracţiune consumată sau tentativă, ori care a participat la
În literatura de specialitate, opiniile asupra personalităţii săvîrşirea unei asemenea fapte ca autor, instigator sau
sînt foarte diferite. Criminologul Stănoiu, prin complice.
Termenul de infractor îl întîlnim în Codul Penal al RM, Dintre coordonatele biologice ale persoanlităţii
însă fără a fi definit. Întîlnim astfel termenul de „subiect al infractorului, evidenţiem vîrsta şi sexul infractorului.
infracţiunii” persoana care a săvîrşit infracţiunea. Vîrsta infractorului reprezintă o trăsătură individuală a
Putem observa că termenele de „subiect al infracţiunii” şi personalităţii, care, ne indică nivelul de dezvoltare bio-
„făptuitor” sau „persoana care a comis infracţiunea” se psiho-social al acestuia. Astfel, vîrsta caracterizează gradul
suprapun. de dezvoltare a aptitudinilor fizice ale persoanelor, şi
Personalitatea infractorului nu reprezintă un nou tip al anume:
personalităţii umane, dar este o personalitate obişnuită, – Forţa fizică;
care se caracterizează prin unele trăsături specifice. – Dezvoltarea instinctelor, inclusiv a celor sexuale.
Specificul constă în prezenţa pericolului social la infractor. La fel, vîrsta caracterizează nivelul dezvoltării psihice,
În asemenea mod, dacă am exclude pericolul social din intelectul persoanei. Vîrsta caracterizează nivelul
comportamentul infractorului, am avea un om normal. dezvoltării sociale (profesia persoanei, starea civilă,
În raport cu cele expuse anterior, putem spune că prin experienţa de viaţă, etc.).
noţiunea de „personalitate a infractorului”, înţelegem Criminologia cunoaşte 5 categorii de vîrstă:
ansamblul trăsăturilor individuale, bio-psiho-socio- – Copilăria;
culturale, precum şi totalitatea calităţilor sociale ale omului – Adolescenţa;
care, în corelaţie cu alte condiţii impersonale, determină – Tinereţea;
comiterea unei fapte prevăzute de legea penală. – Vîrsta adultă;
Personalitatea infractorului apare acolo şi atunci, unde şi – Vîrsta a III-a.
cînd a fost săvîrşită infracţiunea. De regulă însă, Statistica relatează că pentru vîrsta copilăriei şi
personalitatea infractorului, apare cu mult înainte de adolescenţei, ponderea o deţin infracţiunile contra
săvîrşirea infracţiunii. persoanei, bazate pe aplicarea forţei fizice.
Trăsătura principală ca caracterizează personalitatea Pentru vîrsta adultă ponderea o deţin criminalitatea
infractorului este aceea că el a săvîrşit o crimă. Nu este profesională şi cea organizată. Pentru vîrsta bătrîneţii,
criminal cel care are numai intenţia de a săvîrşi o crimă. ponderea o deţine recidivarea unor fapte comise în
Personalitatea infractorului este un concept criminologic perioada adultă.
complex care include 2 noţiuni: Sexul reprezintă ansamblul trăsăturilor morfologice şi
Noţiunea psiho-socială de personalitate; sociale, prin care indivizii se împart în:
Noţiunea juridico-penală a infractorului; a) Bărbaţi;
Iată de ce, în cadrul tuturor curentelor, teoriilor, şcolilor b) Femei.
criminologice, personalitatea infractorului a fost şi este În cadrul orientării psihologice, accentul în formarea
definită în mod diferit. La sistematizarea modului de personalităţii se pune pe factorii individuali, subiectivi. În
definire a conceptului indicat, trebuie să reieşim din această ordine de idei, se înscrie teoria personalităţii
principalele orientări criminologice, şi anume: criminale a lui Pinatell. Conform concepţiei personalităţii
Orientarea biologică; criminale, criminalul are un şir de trăsături de bază cum ar
Orientarea psihologică; fi următoarele:
Orientarea sociologică. – Egocentrismul, prin care criminalul se dovedeşte a
În cadrul orientării biologice, personalitatea infractorului fi egoist şi foarte individualist.
este sinonimă cu „individualitatea fizică şi patologică”, – Labilitatea, după care criminalul are o construcţie
adică cu o sumă de stigmate, care configurează portretul. psihică şi morală, schimbătoare.
Conform concepţiei bio-tipologice, comportamentul – Lipsa de afectivitate, prin care criminalul se
omului depinde de tipul constituţiei anatomice. În anumite manifestă lipsit de milă, de căinţă, de simpatie.
condiţii, tipul constituţiei anatomice contribuie într-o mare – Agresivitatea, unde criminalul are tendinţe spre
măsură la inadaptarea socială. violenţe şi cruzime.
Printre teoriile bio-tipologice se numără şi teoria lui În concluzie, Pinatell, susţine că personalitatea criminală
Kretschmer „teoria constituţiei predispozant există cu 2 condiţii:
delicvenţiale”. După el, principalele tipuri bio-tipologice a) Ea trebuie să întrunească toate trăsăturile de mai sus;
sînt: b) Persoana dată trebuie să prezinte o stare de pericol
a) Tipul picnic; social.
b) Tipul atletic; Pentru caracterizarea personalităţii, se utilizează
c) Tipul astenic; particularităţile psihice, şi anume:
d) Tipul displastic. – Temperamentul;
Tipul picnic se caracterizează prin statură medie, faţa – Caracterul;
rotundă, gît scurt şi gros, pîntece rotund şi care este – Aptitudinile;
comunicabil. – Inteligenţa.
Tipul atletic se caracterizează prin statură medie, Aceste particularităţi psihice, i-au parte nemijlocit la
musculatură dezvoltată, uneori puternic fizic, autoritar. constituirea personalităţii infractorului, ele formînd
Tipul astenic se caracterizează prin statură înaltă, este slab, ansamblul însuşirilor, stărilor şi proceselor de natură
cu umeri drepţi, faţa prelungită, burtă trasă, rezervat, puţin subiectivă ale individului, determinate de mecanismele
comunicabil. sale cerebrale şi interacţiunea acestora cu lumea.
Tipul displastic, este asocial, retras şi dificil în relaţiile cu Temperamentul constituie ansamblul de particularităţi ale
alţi oameni. psihicului, determinate de tipul de activitate nervoasă
superioară a individului. Deci, temperamentul este o
dimensiune energetico-dinamică a personalităţii umane, pentru individul care a comis o infractiune.Personalitatea
manifestată în acţiuni şi comportamente. infractorului este un produs al procesului de socializare in
Una din primele tipologii, cunoscute în prezent, este care are lod invatarea si asimilarea de catre individ a
următoarea:
valorilor, normelor , dispozitiilor ,modelelor de conduita
a) Holeric – persoana este puternică, energică,
predispusă spre agresivitate, crize nervoase; caracteristice societatii respective ,comunitatii sau grupului
b) Sangvinic – persoana activă, impulsivă, echilibrată în social . Procesul de formare a personalitatii este un process
sentimente, optimistă, rezistentă, comunicativă; interactionist si nu se desfasoara sub influenta unilaterala a
c) Flegmatic – persoana calmă, liniştită, răbdătoare, factorilor sociali. Personalitatea este o consecinta a
indiferentă la ceea ce se întîmplă împrejur, are o voinţă interactiunii didactice dintre ansamblul caracteristicilor
slabă; organizarii interne a individului si ansamblul factorilor
d) Melancolic – se caracterizează prin capacitate redusă
mediului social.
de muncă, lipsit de rezistenţă, emotiv, foarte prudent,
sensibil şi este dependent de grupul social.
Trasaturile personalitatii infractorului:
Caracterul este o totalitate a însuşirilor psihice şi morale
ale individului uman, manifestate în comportamentul şi
acţiunile sale, în atitudinile şi poziţia sa faţă de sine, faţă  Trasaturi social-demografice-
de alţii, faţă de societate şi faţă de valorile unanim sexul,visrta,etnia,apartenenta la populatia rurala
recunoscute ale acesteia. Între temperament şi caracter, sau urbana
există o strînsă legătură, şi anume că temperamentul  Trasaturi juridco-penle- prezenta antecedentelor
cuprinde manifestările dinamice ale personalităţii, iar penale, recidivist deosebit de periculos
caracterul cuprinde relaţia cu lumea interioară şi cu
 Trasaturi sociale- cetatenia,profesia, grupul
mediul.
Temperamentul totdeauna determină anumite trăsături ale social, starea civila,
caracterului. De aici, pot fi evidenţiate mai multe tipuri de  Trasaturi psihologice- necesitatile deformate,
caracter, şi anume: interesele negative si motivatia criminogena,
Tipul armonios – adaptabil la mediu, pozitiv faţă de dezvoltarea denaturata a sistemului de valori.
cerinţele sociale, optimist, sociabil şi este principial;  Trasaturi biologice- prezenta diferitor
Tipul conflictual cu mediul – este foarte impulsiv,
patologii,disfunctii,dereglari, deficient a statutului
nereţinut, egoist şi care se supraapreciază;
Tipul cu conflicte interne – nu poate armoniza raportul fizic.
dintre social şi personal, se subapreciază, afectat de
nevroze sau chiar de stări patologice grave; 42. Clasificări și tipologii ale infractorilor. Importanța
Tipul influenţabil – lipsit de opinie, principii, este practică a analizei criminologice a personalității
dependent de grup, uşor influienţabil, fără iniţiativă. infractorului.
Aptitudinile reprezintă categoria însuşirilor psihice, care
determină capacitatea omului de a realiza anumite Clasificarea si tipologia infractorilor este una dintre cele
performanţe în activitatea profesională. Aptitudinile pot fi mai actuale probleme criminologice.Clasificarea
înnăscute şi dobîndite pe parcursul vieţii. criminologica trebuie sa reflecte cauzele
Un factor psihic important în etiologia crimei este
comportamentului infractional individual,specificul
capacitea de judecată şi nivelul mintal al criminalului.
Inteligenţa contribuie la rezolvarea problemelor, adoptarea acestora sis a contribuie la elaborarea si realizarea
deciziilor, alegerea comportamentului în fiecare situaţie profilaxiei eficiente a infractiunilor.
concretă, alegerea mijloacelor pentru atingerea scopului.
Orientarea sociologică - Clasificarea infractorilor dupa categoriile
În orientarea sociologică, conceptul de personalitate a infractiunilor savirsite, conform careia infractorii
infractorului este bazat pe ideea că persoana este rezultatul se clasifica in hoti, jefuitori, escroci, ucigasi,
influenţelor determinate de factorii socio-culturali. Printre defaimatori, violatori, huligani.
teoriile de orientare sociologică se înscriu:
– Teoria apărării sociale; In criminologia occidentala clasificarile pers. Delicvente se
– Teoria marxistă, etc. caracterizeaza prin pragmatism , positivism,
Aceste teorii acordă o mare importanţă influenţei factorilor neopozitivism.Frecvente clasificari sunt:
sociali, în apariţia şi formarea, modelarea personalităţii
umane. De exemplu, teoria marxistă defineşte 1)personae cu deprinderi criminale,adica infractori
personalitatea ca o expresie a ansamblului relaţiilor potentiali.
sociale, individul uman aflîndu-se într-o dependenţă
determinată faţă de condiţiile vieţii materiale. Astfel, se 2)infractori profesionisti
recunoştea influenţa decisivă a factorului economic.
41. Formarea personalității infractorului. 3)infractori ocazionali

Personalitatea infractorului este o sinteaza a trasaturilor O alta clasificare este dupa caracterul si gradul
bio-psiho-sociale cu un inalt de stabilitate,definitorii antisociabilitatii,infractorii se clasifica in:
 Infractor ocazional- pers care a comis pentru In RM n-au fost effectuate pina in present cercetari
prima data o infractiun ce prezinta un pericol victimologice cu exceptia unui singur studio stiintific
social redus , fapta care este in contradictie cu complex al infractiunilor grave de violenta contra
caracterul preponderent social-pozitiv al conduitei persoanei. Lucrari cu character victimologic din RM sunt
anterioare actului infractional. citeva: L.Cusnir ; Iu.Dimitrov; E.Martincik.
 Infrcator situational – pers care a comis pentru
prima data o infractiune, insa grava sub impactul Victimologia reprezinta stiinta personalitatii si
defavorabil al situatiei externe ,fapta care este in comportamentul victimei si consecintele directe ale
contradictie cu caracaterul preponderant social- actului agresional asupra victimei.
pozitiv al conduitei anterioare actului infractional.
Obiectul victimologiei conform opiniei lui Frank L,V. este
 Infractor instabil – pers care a savirsit pentru victimitatea ca fenomen criminal- psihologic care reflecta
prima data o infr , dar care in trecut a comis interconexiunea si interdependenta ,real existente ce se
incalcari de lege si fapte amorale. petrec in viata si care se intilnesc in majoritatea cauzelor
 Infractor inrait – pers care a comis in repetate ori penale si deaceea merita o atentie deosebita si un studio
infrcatiuuni ,inclusive condamnata anterior. special.In centrul stdiului vicimologiei se afla toate
 Infractor deosebit de periculos – pers care in victimele indifferent de faptul ce rol au jucat ele in infr
repetate rinduri a comis infr , grave anterior savirsite
condamnata,inclusiv recunoscuta recidivist
deosebit de periculos. 44. Victima infracțiunii: concept, clasificări, tipologii.
Victimizare și victimitate.
Tipologia:
Conceputl legal de parte vatamata este defenit in art 47
-Tipul criminal consecvent se caracterizeaza prin cel mai CPP RM : parte vatamata este persoana careia i s-a
inalt grad al contaminarii criminale printr-o pricinuit prin infr o dauna morala ,fizica sau materiala
antisociabilitate stabilia si vasta a personalitatii,comiterea .Recunoasterea ca parte vatamata se face prin ordonanta
infractiunii de catre aceste pers este un stil obisnuit de data de pers care efectueaza cercetarea penala,de
conduita ,deseori fiind o profesie originala anchetatorul penal sai prin incheiere data de instant de
judecata.
-Tpul criminal situativ – se formeaza intr-un mediu
contradictoriu care influenteaza atit pozitiv cit si negativ Clasificrea:
,astefel personalitatea lor este dedublata fiind formata din
calitati atit poziive cit si negative I. In dependent de semnele infractiunii care au
cauzat prejudiciu: victemele infractiunilor
-Tipul situativ – este contrar opus tipului criminal-statornic sexuale; victemele infractiunilor contra
,se caracterizeaza prin defecte morale neinsemnate: liosa proprietatii; victimele accidentelor rutiere;
resurselor volitive,emotionale, si intelectuale necesare II. Deosebim victime dupa: dupa forma vinovatiei
pentru a se descurca cu success in situatiile complicate. sau motivul infractiunnii
III. Clasificarea victimelor in dependent de legaturile
-Tipul ocazional – infractorii respective sunt mai putini la
sociale dintre infractor-victima: rudenia,
numar comparative cu acei din tipurile precedente si dupa
concubinajul, vecinatatea, relatii de serviciu ,
calitatile personalitatii
relatii de prietenie, amoroase,ostile,pur si simplu
43.Victimologie criminologică: istoricul, obiectul, cunoscuti.
definiția, locul în sistemul științelor.
Una din cele mai valoroase tipologii din punct de vedere
Ideile victimologice au luat nastere cu multe veacuri in stiintific este cea a lui Stephen Schafer.Folosinf drept
urma . Autoprotectia potentialelor victim la inceputurile criteriu de baza gradul de participare si raspindire al
omenirii servea drept modalitatea de baza ce influenta victimei,astfel sunt 7 tipuri de victie: victim care anterior
asupra criminalitatii.Victima infr a devenit drept obiect al faptului infractional nu au avut nici o legatura cu faptasul;
criminologiei numai dupa al doilea razboi Mondial. victim provocatoaare; victim care precipita declansarea
Crminologul german Hans von Heting in lucrarea sa actiunii raufacatorului; victim slabe sub aspect biologic;
Interactiunea dintre infractor si victima propune pentru victim slabe sub aspect social; victime autovictimizante;
prima data o conceptie dinamica a aparitiei criminalitatii . victim politice.
La baza orientarii victimologice in criminology stau de
Prevenirea victimologica este orientate asupra proceselor
asemenea lucrarile stiintifice ale lui Beniamin Mendelsohn
si factorilor victimogeni.Componenetle obiectului
si Ellenberger.
profilaxiei sunt victimizarea si victimitatea.
Victimizarea este procesul de transformare a unei personae Victimele nesociabile sunt initiatoriituturor conflictelro
sau comunitati umane in victima infr si rezultatul acesti posibile din cause neinsemnate.,sunt initiatorii
process.Astfel,victimizarea este procesul de transformare a certurilor,discutiilor neprietenoase.
unei pers sau a unei comunitati umane in victima a
infractiunii, in al doilea rind victimizarea este rezultatul Victime ale infr de vatamare a integritatii corporale in cea
total al infr comise. mai mare parte sunt pers predispuse la consumul alcoolului

Nivelurile victimizarii: nivelul primar – victimele directe Cercetarile criminologice ale situatiilor victimogene au
ale infractiunii; nivelul secundar-victimele membrii constatat ca imppactul lor asupra personalitatii
familiei patimitului,care au suferit d efapt. infractorului este determinat mai laes de comportamenul
victimei .Cu toate ca acest comportament este foarte divers
Conceptul de victimitate poate fi formulate in baza dupa caracteristicele si formele de manifestare la savirsirea
urmatoarelor idei: diferitor categorii de infr, pot fi relevate anumite asemanari
ale situatiilor victimogene dupa acest indice in procesul
 Victimitatea este o capacitate, stare de comiterii infractiunilor de acelasi tip sau chiar de diferite
vulnerabilitate victimala sporita a unei anumite tipuri.
persoane sau comunitati umane;
 Victimitatea este determinate de interactiunea O clasificare propusa de M.Antonian a situatiilor dupa
anumitor factori persoanli si exxteriori; comportamentul victimei:
 Victimitatea poate fi potential sau realizata;
 Situatiile in care actiunile victimelor poarta un
 Victimitatea nu are character fatal;
caracter provocator ,adica include in sine
45. Rolul victimei în mecanismul actului infracțional. pretextul savirsirii infr.Acestea sunt comportari
„Vinovăția” victimei. Situația victimogenă. ilegale si amorale.
 Situatiile in care actiunile pers vatamate sunt
Aparitia victimologiei este o marturie obiectiva a studierii imprudente si ceeaza astfel conditii favorabile
comportamentului si personalitatii victimei infractiunii, a pentru savirsirea crimei
caror importanta este vadita. Victima se manifesta diferit  Situatiile in care actiunile prsoanei vatamate sunt
in cazul infr. Printre vicitme intilnim: victime agresive – legale dar stirnesc o comportare ilegala din partea
care provoaca comiterea infr.; pasive- care nu dau riposta infractorului.
agresorului desi au posibilitatea; increzute- in sine si care
demonstreaza o neintelegere totala a pericolului.Sunt si In RM in urma analizei practicii judiciare privind
victim care nu-s capabile sa se apere.toate aceste victime omorurile intentionate ,vatamarile intentionate grave ale
indifferent de dorinta lor ,contribuie la comiterea infr integritatii corporale si violurile se disting 4 tipuri
.Subliniind importanta majora a personalitatii partii generalizate de situatii victimogene dupa comportamentul
vatamate la crearea situatiei victimogene nu se admite victimei :
existent victelor inascute , dar se sustine opinia ca pe
parcusrul vietii unele pers pot capata anumite trasaturi - Situatiile cu comportament provocator a vicitmei
fizice, psihice si sociale datorita carora ele pot fi - Situatiile in care victima are un comportament
predispuse a fi in anumite conditii victime a infr. Uneori neatent,usuratic, riscant, neprevazator,creind
victim a infr pot devein pers ,care din anumite motive sunt conditii obiective favorabile ptr comiterea infr
impovaratoare pentru infractor,iar omorul este pentru - Situatiile in care comportamentul victei este
infractor un mijloc de a se eschiva de la indeplinirea pozitiv,dar stirneste o reactive negativa,un
obligatiilor fata de el.De ex. Victim a infr pot fi pers comportament illegal din partea infractorului
bolnave si de virsta inaintata ,nou-nascuti, unul din soti - Situatiile cu comportamentul neutral al pers
,subiect fata de care infractorul este dator cu sume de bani. vatamate in cadrul primului tip de situatii ,am
evidentiat situatiile create de o provocare active a
Agresivitatea caracteristica victimelor se manifesta in victimei si situatiile aparute ca urmare a unei
circumstante favorabile in raport cu orice pers, inclusiv din provocari passive a pers vatamate
cercul apropiatilor victimei. Victimele care poseda aceasta
calitate au suferit de pe urma infr comise de pers straine 51.Sistemul ,subiectii si masurile de prevenirea a
,precuum sic a rezultat al conflictelor familiale. infractiunii .Subiectii Institutile profilaxiei,
organizatiile, persoanele cu functie de raspundere precum
Victima caracterizata prin despotism de regula nu intra in si persoanele particulare care sunt imputernicite prin lege
conflict cu strainiisi este o pers necurajoasa,blinda,se de a identifica, neutraliza cauzele si conditiile
supune uunor tensiuni psihologice. criminalitatii. Dupa conpetenta- subiectii profilaxiei se
clasifica in: Organele puterii de stat de competenta Este un proces multi-fazic-complex, format din elemente
generala ( Guvernul,Presedintele, administratia publica interdependente. Astfel, dezvoltarea pozitivă a societăţii,
locala), Subiectii nespecializati- organizatiile de sport si perfecţionarea instituţiilor economice, politice, sociale, ar
cultura ( Sectii sportive, club de dans), Subiectii partial contribui activ la prevenirea generală a criminalităţii. În
specializati- institutiile medicale, serviciul de pompieri, acelaşi timp, scopul prevenirii criminalităţii nu este
Subiectii specializati- instata de judecata, procuratura, îndreptat direct spre schimbarea situaţiei economice, dar
MAI, SIS, politia rutiera, institutiile penitenciare. acestea influenţează un şir de manifestări negative, ca:
Organizatiile nestatale: organizatiile de paza si securitate Sărăcia; Şomajul, Totodată, lupta împotriva criminalităţii
private, servicii de detectiv privat.O importanta imensa are nu urmăreşte în mod direct ridicarea culturii populaţiei, dar
restabilirea institutiilor de garda populara si a consiliilor de acestea, evident, influenţează comportamentul, interesele
profilaxie in institutii si organizatii mai ales pe linga şi motivaţia faptelor umane, iar în consecinţă, alegerea
intreprinderi mari. Clasificarea masurilor de dintre bine şi rău, între un comportament legal şi unul
prevenire a criminalitatii ilegal. Această formă de prevenire, adică prevenirea
generală a criminalităţii, cuprinde principalele domenii ale
A)Dupa nivelul social masurile de prevenire a criminalitatii vieţii sociale, ca de exemplu: domeniul economic,
se divizeaza in: administrativ, cultural, etc. Datorită existenţei aspectelor
specifice acestor domenii de activitate, acestea pot genera
- Masuri sociale generale, aceste masuri constau in intreaga
cauzele săvîrşirii infracţiunilor. Această complexitate a
dezvoltare pozitiva a societatii (ridicarea nivelului de trai,
situaţiilor criminogene, l-a determinat pe Enrico Fairy să
protectia sociala a paturilor vulnerabile, dezvoltarea
susţină că folosirea numai a pedepselor nu este suficientă
economie nationale), prin intermediul acestor masuri printre
în lupta împotriva criminalităţii. Asta deoarece, după
altele se influenteaza si asupra cauzelor si conditiilor
Enrico Fairy, este necesară şi lupta cu motivele sociale
criminalitatii.
care o generează, creşterea rolului educaţiei, perfecţionarea
- Contracararea patologiilor sociale, prin patologie sociala se administraţiei, perfecţionarea condiţiilor economice, etc.
intelege (alcoolism, narcomanie, taxicomanie, prostitutie, Prevenirea generală în perspectivă, trebuie să aibă un
vagabondaj).In criminologie este bine cunoscut faptul sa caracter de lungă durată, trebuie să cuprindă toate sferele
patologiile sociale sus numite au legaturi nemijlocite cu vieţii umane. De exemplu: în sfera economică, dezvoltarea
criminalitatea, spre deosebire de masuri sociale cu caracter producerii şi utilizarea tehnologiilor performante,
general in care prevenirea criminalitatii nu se evidentiaza micşorarea inflaţiei, crearea unor noi locuri de muncă,
aparte in cadrul masurilor ce tin de contracararea patologiilor ridicarea nivelului salariului la nivel european, în sfera
sociale, prevenirea criminalitatii reprezinta in sine una din socială crearea clasei sociale de mijloc, întărirea relaţiilor
directiile de lucru, de lupta cu conducerea vehiculelor in de familie, etc.
stare de ebrietate.
PREVENIREA SPECIALĂ Prevenirea specială este
- Prevenirea specializata (criminologica), spre deosebire de acea formă de prevenire care vizează împiedicarea directă
celelalte niveluri prevenirea specializata tine de prevenirea a comiterii infracţiunii. În cazul prevenirii speciale a
cauzelor si conditiilor criminalitatii. infracţiunilor, este vorba despre fapte concrete, de
infracţiuni pe cale de a se comite şi care pot fi împiedicate
B)Dupa volum prevenirea infractiunilor se clasifica in: şi prevenite. În acest context, poliţia are un rol important în
prevenirea specială prin atribuţiile speciale care-i revin.
- Prevenirea generala care este indreptata contra cauzelor si
conditiilor criminalitatii, prevenirea generica are ca scop Măsurile care împiedică comiterea anumitor infracţiuni, în
prevenirea cauzelor si conditiilor unor grupuri de infractiuni cazul prevenirii speciale, pot fi următoarele:
asupra proprietatii, violentei, contra ordinii publice.
1. Avertizarea cetăţenilor despre locurile în care se pot
- Prevenirea individuala consta in lucrul profilactic cu săvîrşi infracţiuni;
persoana concreta,insanatosirea mediului cu influenta
negativa asupra subiectului sau scoaterea acestuia din mediul 2. Protejarea automobilelor cu instalaţii de alarmă, etc.
respectiv.
Prevenirea specială a criminalităţii are un caracter cu mult
- Aplicarea masurilor ce nu sufera aminare in caz ca mai concret decît prevenirea generală. Astfel, potrivit art.
influenta criminala este formata insa nu sa inceput realizarea 2, Cod Penal al R. M., prin prevenirea specială, putem
acesteia înţelege prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni.
52.Prevenirea generala, speciala,individuala
Prevenirea specială a criminalităţii în cel mai direct mod,
PREVENIREA GENERALĂ are strînse legături cu prevenirea generală, doar că,
măsurile prevenirii speciale sunt cu mult mai concrete şi 53.Organele de mentinerea a ordinii de drept ca
au limite în timp, spaţiu şi asupra persoanelor. Totodată, subiectii ai activitatii de prevenirea a infractiunii
prevenirea generală acţionează în cadrul întregii societăţi,
cuprinde multiple sfere, şi anume: economică, socială, Prevenirea infracțiunii poate fi fie o activitate separată a
politică, culturală, educativă, etc. unui stat sau a unui organism public sau a unei persoane
particulare, fie poate acționa ca un subprodus al acțiunilor
Măsurile juridice de drept pot fi parte componentă atît a sale. În conformitate cu aceasta, este posibil să se
prevenirii generale, cît şi a celei speciale. identifice subiectele specializate și nespecializate de
prevenire a criminalității.În activitățile subiecților
Măsurile de prevenire specială a criminalităţii, sunt şi ele specializați, prevenirea criminalității este principala sau
extrem de diverse, şi pot fi clasificate după mai multe una dintre principalele direcții. Printre aceste subiecte se
criterii, şi anume: Juridice; Economice; Educative, etc. numără în mod tradițional agențiile de aplicare a legii :
instanța , procuratura , poliția , serviciile de securitate de
1. După tipul realizării, deosebim următoarele etape de
stat , vama etcEntitățile specializate includ, de asemenea,
prevenire specială:
organisme de control: taxe, antimonopol, sanitar-
a) Etapa pre-infracţională; epidemiologice , de mediu , financiare și alte tipuri de
supraveghere și control.Printre actorii nestatali implicați în
b) Etapa infracţională propriu-zisă; prevenirea criminalității , ca parte a activității sale de bază
în literatura de specialitate se numără organizații non-
c) Prevenirea recidivismului. guvernamentale și persoanele care asistă agențiile de
aplicare a legii în punerea în aplicare a protecției statului
2. După caracteristica juridică, deosebim:
de drept ( gărzilor populare oferită în mod voluntar ,
a) Măsuri preventive speciale, şi anume: puncte de poliție comunitară , liber - profesioniști și
asistenți publice agențiile de aplicare a legii), securitate
Măsurile bazate pe normele de drept, dar privată întreprinderi și servicii de securitate, mass-media
nereglementate de acestea, ca de exemplu: popularizarea specializate .Cercul subiecților nespecializați nu este clar
studiilor şi cunoştinţelor juridice, în scop educativ- definit. Aproape toate organizațiile și cetățenii participă la
preventiv; procesul de prevenire a criminalității, crearea de locuri de
muncă, îmbunătățirea teritoriului, organizarea activităților
Măsurile care sunt reglementate direct de normele de agrement pentru minori etc.
juridice.

3. După mecanismele de aplicare a măsurilor speciale,


putem evidenţia:

a) Sesizări ale organului de urmărire penală în cauza 54.Conceptul,trasaturile ale criminalitatii organizate
penală.
Crima organizată - este o formă de infracțiune , care se
PREVENIREA INDIVIDUALĂ caracterizează printr - o activitate infracțională constantă
desfășurate de organizațiile criminale (grupuri organizate,
Vizează cercul de persoane care încă nu au comis crime, bande, rețele criminale și alte astfel de grupuri ilegale)
dar în viitorul apropiat, le pot comite. Acest tip de având o structură ierarhică, bazei materiale și financiare și
activitate preventivă, este îndreptat asupra unei persoane guvernamentale relații, bazate pe corupție mecanisme.
concrete şi a micro-mediului său social. Aşadar, prevenirea
individuală trebuie să fie îndreptată, ca şi în cazul Convenția definește următoarele concepte care constituie
prevenirii speciale, nemijlocit, asupra persoanei şi a esența crimei organizate:
particularităţilor ei negative, asupra micro-mediului, care
participă cel mai activ, la formarea personalităţii, precum a) „grup criminal organizat“ înseamnă un grup structurat
şi asupra cauzelor şi condiţiilor care pot genera, ori de trei sau mai multe persoane, care există pentru o
favoriza, comiterea crimei. perioadă de timp și care acționează în mod concertat, cu
scopul de a comite una sau mai multe infracțiuni grave sau
Scopul prevenirii individuale constă în depistarea acestor infracțiuni stabilite în conformitate cu prezenta convenție,
persoane, exercitarea unei influenţe pozitive asupra lor, în scopul de a obține , direct sau indirect, beneficii
precum şi asupra micro-mediului din care fac parte, de a se materiale sau financiare;
abţine de la comiterea crimelor sau de a înlătura cauzele şi
condiţiile care o pot genera.
b) «infracțiuni grave“ înseamnă o infracțiune pedepsită cu (yakuza)Yamaguchi Gumi ;Sumiyoshi Rengo (7000 de
închisoare pe o perioadă maximă de cel puțin patru ani sau membri, 170 de clanuri);Inagawa Kai (7000 de membri,
o pedeapsă mai gravă; 300 de clanuri).;Hong Kong (triade)În (40.000 de membri,
10 clanuri);
c) „grup structurat“ înseamnă un grup care nu este formată
la întâmplare pentru comiterea imediată a unei infracțiuni 55.Cauzele si conditiile criminalitatii.Prevenirea a
și care nu are nevoie să aibă roluri clar definite pentru criminalitatii
membrii săi, continuitatea convenită de calitatea sa de
membru sau o structură dezvoltată. Cauzele cresterii violentei si crimei organizate sunt dificil
de identificat si explicat datorita existentei unor diferente
Crima organizata - scurt istoric al unui fenomen global sensibile în ceea ce priveste amploarea si intensitatea lor
(Sicilia) de la o tara la alta; majoritatea specialistilor si
cercetatorilor considera ca sursele acestor fenomene rezida
Nu degeaba crima organizata si, in special, mafia ca forma în perpetuarea unor structuri politice, economice si
de manifestare a ei, a fost intotdeauna asociata cu sudul normative deficitare, în mentinerea si accentuarea
Italiei. Prima mentiune a unei organizatii criminale, in discrepantelor sociale si economice dintre indivizi, grupuri
sensul clasic al termenului, este facuta in secolul al IX-lea, si comunitati si intensificarea conflictelor si tensiunilor
in Sicilia, in timpul dominatiei arabe asupra acestei insule. sociale si etnice.
Alte izvoare istorice plaseaza acest fenomen 200 de ani
mai tarziu, in acelasi loc, in timpul ocupatiei normande. In Obiectivele
fapt, Sicilia a fost o colonie exploatata rand pe rand de
greci, cartaginezi, romani, arabi, normanzi, germani, 1. compatibilizarea instituţională şi funcţională cu structurile
francezi, aragonezi, spanioli, bourboni si, mai ales, de europene;
Inchizitie. Sicilia a devenit astfel terenul propice 2. perfecţionarea legislaţiei în domeniu;
dezvoltarii fenomenului de banditism ca lupta impotiva 3. optimizarea activităţilor structurilor implicate în
asupritorilor. "Vendetta" - razbunarea si mafia erau combaterea criminalităţii organizate;
putinele arme la indemana celor fara aparare intr-o lume in 4. creşterea eficienţei activităţilor operative prin utilizarea
care justitia era la bunul plac al seniorului feudal. tehnologiei informatice şi de comunicare;
5. îmbunătăţirea comunicării inter-instituţionale în scopul
Principalele trasaturi ale Crimei Organizate combaterii eficiente ale criminalității organizate;
6. intensificarea activităţilor de combatere a traficului şi
Nivelul inalt de profesionalizare a gruparilor criminale consumului ilicit de droguri având ca efect creşterea
care au adoptat si perfectionat principiile de organizare si capturilor de droguri de mare risc și reducerea cererii de
regulile de actiune ale structurilor de tip mafiot. De droguri;
asemenea, se manifesta tendinte de intelectualizare a 7. contracararea deturnării de precursori din circuitul legal;
gruparilor criminale prin absorbtia, in interiorul acestora 8. confiscarea bunurilor şi valorilor folosite la săvârşirea de
de persoane ce ocupa functii oficiale in domeniul infracţiunii sau obţinute din săvârşirea infracţiunilor
finantelor, comertului, bancilor, administratiei, justitiei dar privind criminalitatea organizată;
si a unor reputati avocati, experti si tehnicieni in cadrul
comunicatiilor si logisticii. În lupta împotriva grupurilor criminale organizate
existente, agențiile de aplicare a legii se străduiesc, în
Internationalizarea; afacerile ilegale de amploare - primul rând, să le desființeze. Pe lângă reacționarea la
contrabanda, evaziune fiscala, traficul de armament, de infracțiuni și identificarea făptuitorilor lor impecabili,
droguri, de materiale radioactive, taxa de protectie si sarcina principală este identificarea liderilor grupurilor
"recuperarile de debite"- nu se pot derula si finaliza fara criminale și aducerea lor în fața justiției; acest lucru poate
realizarea unui parteneriat intre infractorii autohtoni si cei fi folosit inclusiv promovarea membrilor bandei mai puțin
ce actioneaza pe teritoriul altor state. periculoase, care , în schimbul cooperării cu agențiile de
aplicare a legii este atenuat în mod semnificativ ca posibile
Consolidarea fuziunii dintre grupurile criminale si lumea
penalități (până la o respingere totală a urmăririi penale
politica; se inregistreaza in prezent tendinta de "folosire a
functiei publice" pentru realizarea afacerilor, in spatele sau 56. Conceptul și trăsăturile criminologice ale
pe spatele careia se deruleaza afacerile. criminalității de violență. Violenţa nu constituie un
- OPG în lume .statele Unite ale Americii -Cosa fenomen nou, apariţia şi evoluţia ei fiind strâns legată de
Nostra.;Columbia-Narcomafia).;Italia-Mafia ,Camorra evoluţia indivizilor, grupurilor, organizaţiilor, instituţiilor şi
,Ndrangeta ,Nuova Sacra Corona Unita ;Federația Rusă- societăţilor umane. Violenţa constituie o permanenţă
160 000 de membri, 12 000 de grupuri.;Japonia umană, fiind intim legată de evoluţia şi de funcţionarea
societăţii. Există însă dificultăţi reale în definirea actelor personalităţii umane, dar este o personalitate obişnuită,
comise prin violenţă, dificultăţi ce sunt determinate atât care se caracterizează prin unele trăsături specifice.
de varietatea formelor de violenţă întâlnită în diverse Specificul constă în prezenţa pericolului social la infractor.
societăţi, cât şi de diferenţele în ceea ce priveşte În asemenea mod, dacă am exclude pericolul social din
sancţionarea acestora, mai ales că, de multe ori, violenţa comportamentul infractorului, am avea un om normal. In
acoperă o gamă largă de comportamente individuale şi cadrul tuturor curentelor, teoriilor, şcolilor criminologice,
sociale care îşi au propria lor etiologie. Totodată, personalitatea infractorului a fost şi este definită în mod
aprecierea şi definirea violenţei se face în funcţie de diferit. La sistematizarea modului de definire a
anumite criterii istorice, culturale şi normative, dar şi în conceptului indicat, trebuie să reieşim din principalele
funcţie de anumite criterii şi contexte subiective şi orientări criminologice, şi anume: Orientarea biologică
accidentale, care sunt însă relative spaţial şi temporal Orientarea psihologică;
(atât de la o societate la alta, cât şi de la o perioadă la Orientarea sociologică.
alta). Pe plan intern şi internaţional, violenţa este
amplificată de actele de terorism şi criminalitate 57. Cauzele și condițiile criminalității de violență.
organizată, comise în scopul de a determina frică, spaimă Rolul victimei în mecanismul infracțiunilor violente.
şi groază în rândurile opiniei publice, dar şi de o serie de
ntâlnite în realitatea socială, infracţiunile săvârşite prin
infracţiuni care aduc atingere drepturilor şi libertăţilor
violenţă sunt fapte materiale care reprezintă manifestări
individului (omoruri, violuri, tâlhării, agresiuni fizice etc.).
exterioare ale individului care exprimă atitudinea sa faţă
Multiplele stări conflictuale manifestate, mai ales în prima
de valorile sociale, fiind sancţionate de legea penală.
perioadă a tranziţiei din ţara noastră, amplificarea
Infracţiunile săvârşite prin violenţă reprezintă acte ilicite
frustrărilor, îndeosebi în rândul celor care se simt
care presupun folosirea sau ameninţarea folosirii forţei şi
marginalizaţi, stresul determinat de nesiguranţa socială şi
constrângerii în scopul producerii unor prejudicii morale
de lipsa de perspectivă, mai ales a tinerilor, apariţia unor
sau materiale sau vătămării integrităţii persoanei (omor,
interese în sfera relaţiilor de afaceri, precum şi
viol, loviri, vătămări corporale etc.) sau bunurilor acesteia
proliferarea unor subculturi violente, reprezintă factori ce
(tâlhărie, distrugere etc.). Una din cauzele criminalitatii de
favorizează creşterea riscului de apariţie a
violenta o reprezinta saracia si incapacitatea unor indivizi
comportamentului agresiv.
de a face fata nevoilor din viata datorita neadaptarii
Creşterea criminalităţii de violenta în perioada de tranziţie
recurg la comportamente antisociale si acte de violenta.
s-a datorat şi unor modificări importante la nivelul
Alte cauze ale infracţiunilor săvârşite cu violenţă sunt de
controlului social. Frica, ce constituia în trecut principalul
ordin individual (cum ar fi alcoolismul, conflictele
instrument de control social, a dispărut. Societatea civilă
interpersonale etc.).
aflată în curs de refacere nu a reuşit să pună nimic în locul
In ciuda câtorva excepţii, la tineri se poate afirma că
fricii. Legea nu numai că nu şi-a recăpătat autoritatea, dar
violenţa se întâlneşte cel mai frecvent. Factorii hormonali
dimpotrivă, aceasta a fost într-o continuă scădere. La
explică în parte prezenţa unei agresivităţi superioare la
nivelul politicii penale s-a produs o anumită relaxare,
aceştia, dar presiunile culturale şi subculturale joacă în
constând în dezincriminarea unor fapte, abolirea pedepsei
mod evident un rol important; Clasa social, acest factor a
capitale, introducerea cauţiunii.Personalitatea
fost menţionat în legătură cu mişcările sociale din
infractorului de violenta.Personalitatea infractorului este
ghetouri, dar într-o manieră generală se poate spune că
un concept criminologic complex, care cuprinde noţiunea
violenţa este cu atât mai frecventă cu cât păturile socioe
psiho-socială şi noţiunea juridico-penală a infractorului În
conomice se situează la un nivel mai jos. A fost în acelaşi
literatura de specialitate, opiniile asupra personalităţii sînt
timp emisă ideea că în grupurile cele mai defavorizate
foarte diferite. Criminologul Stănoiu, prin personalitatea
violenţa este frânată de apatie şi de sentimentul de
infractorului, înţelege sinteza trăsăturilor bio-psiho-
neputinţă; La individul uman, agresivitatea apare ca o
sociale cu un înalt grad de stabilitate şi care sînt definitorii
manifestare determinată de o nevoie vitală ca foamea,
pentru acel individ, care, cu vinovăţie, a comis o faptă ce
apărarea, sexualitatea etc., toate aceste necesităţi vitale
prezintă pericol social şi este prevăzută de legea penală.
fiind supuse însă controlului cortical, ceea ce permite o
Gheorghe Mateuţ, înţelege prin personalitatea
creştere considerabilă a rolului proceselor cognitive care
infractorului ansamblul trăsăturilor individuale bio-psiho-
fac posibil exerciţiul mental (judecata, raţionamentele),
sociale ale omului, care la un moment dat este marcat de
posibilitatea de a prevedea consecinţele unui act şi de a
stigmatul juridic al comiterii unei fapte prevăzute de legea
elabora şi realiza proiecte. Instinctul agresiv este însă
penală.
temperat de controlul exercitat de (conştiinţa morală),
Personalitatea infractorului nu reprezintă un nou tip al
care guvernează comportamentul uman în funcţie de o de criminalitate ce se manifestă printr-o permanenţă a
scală normativă şi valorică existentă în societate la un activităţii criminale a participanţilor (practicarea sub
moment dat. Rolul Supereului depinde însă de modul de formă de îndeletnicire), activitate ce constituie principala
structurare a acestuia. Când instanţa morală nu este sursă a veniturilor lor şi necesită o specializare a
formată sau se destramă, agresivitatea devine o realitate cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor (metodelor şi
ca mod de existenţă sau ca act.Criminalitatea de violenta mijloacelor de comitere a infracţiunilor), precum şi
este comportamentul orientat spre distrugere. Tot ce se apartenenţa criminalilor, care posedă o anumită
opune sau se împotriveşte individului, grupului sau specializare, la o subcultură şi la un mediu criminal relativ
societăţii este agresivitatea. Actul de împotrivire este închis şi ierarhizat.
violenţa. Prevenirea criminalității de violență. Prin Profesionalismul criminal nu constituie o achiziţie recentă
conceptul de prevenire, se înţelege luarea unor măsuri a societăţii umane. Acest fenomen îşi are obârşia într-un
care să conducă la împiedicarea comiterii crimelor. Prin trecut îndepărtat, deşi a cunoscut o ascensiune deosebită
activitatea de combatere a criminalităţii înţelegem un în ultimele secole, odată cu dezvoltarea urbană intensă.
ansamblu de măsuri juridico-penale, luate de organele de Cercetătorii evidenţiau că principala sferă de manifestare
stat specializate, în temeiul legii, pentru realizarea a profesionalismului criminal sunt infracţiunile
scopului procesului penal şi anume constatarea la timp şi patrimoniale (în orice caz, putem spune că ele au un
în mod complet, a faptelor care constituie infracţiuni, substrat cupidant). Se aprecia, de regulă, că purtătorii
astfel ca orice persoană care a săvîrşit o infracţiune să fie profesionalismului criminal se disting printr-o dezvoltare
sancţionată penal, potrivit vinovăţiei sale, şi nici o intelectuală suficientă, o subcultură pronunţată (argou,
persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. tatuaj, norme de comunicare cu „ai lor” şi „străinii”,
Se poate spune ca prevenirea, reprezinta un ansamblu de tendinţă spre întrajutorare etc.), specializarea pe
masuri impotriva actiunii factorilor generatori sau infracţiuni de un anumit tip şi anumite metode de
favorizatori ai infractiunii, pentru asigurarea respectului comitere şi de tăinuire. De altfel, asemenea constatări au
fata de legea penala si promovarea ordinii si disciplinei in fost confirmate, în repetate rânduri, de cercetările
relatiile sociale. Activitatea de prevenire se infatiseaza ca concrete efectuate.
o succesiune de acte susceptibile sa declanseze un proces
cauzal autentic indreptat spre anihilarea, paralizarea sau 59. Determinantele și prevenirea criminalității
slabirea factorilor potential favorizatori ai infractiunii. profesionale.
Prevenirea nu este doar opera unui specialist ci ea solicită
De menţionat că specializarea presupune comiterea
efortul tuturor. Dincolo de recomandări foarte limitate, ea
infracţiunilor de un anumit tip şi utilizarea unor anumite
implică apelul la o schimbare de mentalităţi... O societate
mijloace şi metode de săvârşire a infracţiunilor (numai
unde se reînnoadă comunicarea, unde constrângerile
infracţiunile de furt cunosc peste 25 de modalităţi de
rămân suple, unde omul este luat constant în
comitere şi, respectiv, tot atâtea specializări). Integrarea
consideraţie, va refuza violenţa. Refuzând această sfidare,
în mediul criminal comportă adoptarea subculturii
se va naşte o lume nu fără violenţă, dar mai
criminale, împărtăşirea criteriilor de ierarhizare,
liniştită”(Răspuns violenţei, tomul 1,Presses Pocket, Paris,
respectarea statutelor ierarhice etc. Din punct de vedere
1977, pag, 222). Programele de prevenire Cel mai
al manifestării, criminalitatea profesională cuprinde
cunoscut program de prevenire este Proiectul Zonei
faptele penale comise de persoane a căror activitate
Chicago (Chicago Area Project) şi a fost inspirat de teoria
infracţională poartă trăsăturile profesionalismului
ecologică a „Şcolii din Chicago”. În conformitate cu
criminal. În esenţă, criminalitatea profesională reprezintă
aceasta, rata criminalităţii poate fi redusă ca efect al
un fenomen social negativ care rezidă în asigurarea
ameliorării mediului social (prin îmbunătăţiri de ordin
existenţei pe cale criminală, adică activitatea criminală
social, economic şi cultural; schimbări atitudinale prin
este sursa de existenţă pentru unii indivizi. De aceea, în
implicarea directă a cetăţenilor la reducerea
situaţia în care unele trăsături ale profesionalismului
criminalităţii). Chiar dacă a fost contestat şi nerezistând în
criminal se manifestă mai puţin pregnant, trebuie să ne
timp (decât între 1930-1950), Proiectul Zonei Chicago a
conducem după acest indiciu esenţial. În categoria
determinat o scădere considerabilă a delincventei în
criminalilor profesionişti cercetătorii includ şi persoanele
oraşul respectiv.
cu funcţii de răspundere care comit unele infracţiuni cu
58. Conceptul și trăsăturile criminologice distincte ale caracter economic. Este vorba de acei funcţionari care,
criminalității profesionale. Personalitatea criminalului folosindu-se de funcţia deţinută, comit sistematic anumite
profesionist. Criminalitatea profesională constituie un tip
infracţiuni cu caracter economic, asigurându-şi pe această comiterii infracţiunilor de către recidivişti. Acordarea de
cale un venit suplimentar, relativ constant. sprijin în adaptarea persoanelor de curând revenite din
locurile de detenţie presupune atât susţinerea
61.Cauzele si conditiile criminalitatii recidivistilor multiaspectuală a acestora, cît şi înfăptuirea unui control
asupra lor. Din atare optică se impune: a) demararea
În procesul de analiză a cauzelor şi condiţiilor imediată a unor astfel de acţiuni şi realizarea lor bine
criminalităţii recidiviştilor, este necesar a face distincţie orientată pe parcursul a 1-3 ani; b) explicarea temeiului şi
între fenomenele şi procesele ce au loc: 1) anterior primei locului unde se pot adresa persoanele respective pentru
condamnări sau a altor măsuri cu caracter juridic aplicate obţinerea asistentei sociale, psihologice, medicale şi
în legătură cu fapta dată (dar care continuă ori reapar juridice; crearea unei reţele de centre de ajutor şi
ulterior); 2) preponderent în timpul executării pedepsei reinscrarea socială, care ar acorda atare asistenţe; c)
(aplicării altor măsuri juridice, înlocuitoare); 3) în perioada înfiinţarea de aziluri, care ar permite celor fără familie să
postpenitenciară. În cazul infracţiunilor de recidivă, un rol se refugieze în primele luni de libertate, beneficiind de
important îl joacă, în formarea şi realizarea motivaţiei asistenta unui personal special; d) instruirea specializată a
criminogene, influenţa de grup („contagiunea”), influenţa unor cadre de lucrători sociali care ar interacţiona tocmai
comportărilor ilicite „de fundal”, precum beţia şi cu un atare contingent, instruire ce ar include pregătirea
alcoolizarea, narcomania, jocurile de noroc, prostituţia etc. necesară depăşirii unor eventuale situaţii dificile, posibile
Influenţă are şi nerespectarea principiului de diferenţiere şi mai cu seamă în cazul persoanelor cu multiple antecedente
individualizare a pedepsei şi executării acesteia, penale; e) elaborarea unei legislaţii adecvate în materie,
inoportunitatea sau insuficienţa măsurilor de adaptare care ar permite atingerea acestor obiective. Binevenită ar fi
socială după executarea pedepsei ori după stabilirea conlucrarea multilaterală a organelor de resort cu diverse
pedepsei neprivative de libertate, lipsa unui sistem de fonduri, organizaţii de binefacere şi asociaţii de ajutor
plasare în câmpul muncii şi susţinere a contingentului în mutual persoanelor cu antecedente penale şi rudelor lor.
cauză. În cazul recidiviştilor înrăiţi şi deosebit de
periculoşi, motivaţia de săvârşire a infracţiunilor are ca 65.Cauzele și condițiile criminalității minorilor. Măsuri
dominante respectarea tradiţiilor mediului criminal, de prevenire a criminalității minorilor.
egoismul şi egocentrismul excesiv, parazitismul,
agresivitatea şi cruzimea, care devine uneori un scop în Delincvenţa juvenilă este o componentă a criminalităţii. Ea
sine. Motivaţia de recidivă denotă un proces intensiv de este un fenomen de devianţă, manifestat prin incapacitatea
alunecare spre un stil de viaţă criminal, spre deprinderea unor minori/adolescenți de a se adapta la normele de
de a comite infracţiuni „la comandă”, la solicitarea conduită din societate. Această incapacitate este datorată
liderului, în absenţa oricărei confruntări de motive unor cauze de ordin bio-psiho-social.
(opţiuni), frământări deliberative, fapt legat şi de În ţara noastră, există unii tineri şi minori care participă
experienţa criminală (inclusiv căutarea şi utilizarea destul de activ la săvârşirea unor fapte penale. Ei participă
situaţiilor criminale).PREVENIREA -Printre mijloacele şi săvârşesc îndeosebi infracţiuni cum ar fi: furturi, violuri,
speciale de prevenire a recidivei le indicăm pe acelea care vătămări corporale, infracţiuni de lovituri cauzatoare de
ţin de activitatea investigativ-operativă, de anchetă penala moarte, omor şi tentativă de omor.
şi de dezbaterile judiciare; de stabilirea pedepselor şi de Criminalitatea în rândul minorilor are multe cauze diferite
sistemul acestora; de executarea pedepselor; de lucrul de cele ale criminalităţii adulţilor. Analizând acest
postexecutoriu cu contingentul recidiviştilor. În ceea ce fenomen, pe genuri de infracţiuni s-au desprins
priveşte depistarea infracţiunilor, cercetarea penală, următoarele:
ancheta penala şi dezbaterile (examinarea) judiciare Cauzele specifice ale apariției delicvenței juvenile sunt:
importanţă are realizarea următoarelor acţiuni: a) - creşterea situaţiilor de abandon şcolar a unor elevi
asigurarea efectiva a inevitabilităţii pedepsei, stimulând cunoscuţi cu comportament deviant sau preocupări
formarea la infractori a reprezentărilor privind riscul şi antisociale, lipsa unei activităţi utile;
„inconvenienţa” infracţiunilor; b) obţinerea informaţiilor - lipsa de supraveghere permanentă de către părinţi,
iniţiale necesare stabilirii unei sancţiuni ce ar corespunde supraveghetori, tutori etc.;
plenar faptei comise, personalităţii făptuitorului şi - familiile dezorganizate din rândul cărora provin unii
mobilurilor infracţiunii; c) aplicarea masurilor de curmare minori infractori ai căror părinţi sunt cunoscuţi cu
menite să anihileze continuarea activităţii criminale. antecedente penale;
Contează mult efectuarea, pornind de la materialele - Intermitență în educaţia minorilor de către şcoală, unităţi
dosarelor, a unor acţiuni de profilaxie, precum lichidarea de ocrotire (case de copii, şcoli de reeducare, şcoli
speluncilor, dispersarea (descompunerea) grupurilor speciale) alte instituţii cu atribuţii în acest sens;
predispuse spre încălcări de drept, tragerea la răspundere a - necunoaşterea din timp a anturajului, a locurilor şi
persoanelor a căror inactivitate a creat condiţii favorabile mediilor frecventate de minori;
- lipsa unei legături permanente între familie şi şcoală; și cele care aparțin grupului în care s-a încadrat sau în care
- influenţa unor infractori majori aflaţi în anturajul trăiește în prezent. Delicvența juvenilă constituie o
minorilor prin determinarea acestora de a comite fapte problemă socială complexă, a cărei cunoaștere și explicație
antisociale; trebuie să stea la baza măsurilor de politică socială și
- consumul de către unii minori de substanţe halucinogene penală. Actualmente, problemele educării, adaptării și, în
şi alcool pentru creşterea unei stări euforice. special, ale promovării generației tinere devin extrem de
Principala cauză însă, a apariţiei atitudinilor antisociale o presante și dificile, nerezolvarea lor conducând la
constituie influenţa mediului social şi proceselor psihice la consecințe ireversibile pentru conduita copiilor și tinerilor.
nivelul conştiinţei individului. Un rol important îl au şi Diminuarea cauzelor și a condițiilor, care generează sau
împrejurările concrete de viaţă ale individului. În acest favorizează manifestările antisociale în rândul minorilor și
context actul infracţional nu trebuie examinat ca o simplă tinerilor, solicită elaborarea unor modele etiologice
reacţie la factorii extern, deoarece situaţia concretă de viaţă predictive. În acest sens, toate măsurile întreprinse trebuie
dă naştere prin ea însăşi la un act de voinţă, ci numai când să se raporteze cel puțin la trei niveluri: macrosocial,
se corelează cu personalitatea unui individ, când trece prin microsocial și individual.
interesele, obiceiurile, mentalităţile, particularităţile
psihice ale individualităţii sale. Deci, pentru a găsi cauzele 64. Conceptul și trăsăturile criminologice distincte ale
şi condiţiile care favorizează delincvenţa juvenilă, trebuie criminalității minorilor. Personalitatea infractorului
să pornim de la analiza structurii interne ale individului şi minor.
a factorilor externi, care pot fi cauze ale acestui fenomen
Din păcate, în Republica Moldova, conceptul de
negativ sau condiţii care influenţează şi alimentează
criminalitate a minorilor nu se deosebește prea mult de cel
manifestările de acest gen.
al delincvenței juvenile. Totuși, în urma studiilor efectuate,
Este bine cunoscut faptul că delicvența juvenilă, nu în
considerăm că este mult mai oportun a utiliza conceptul de
ultimul rând, este însoțită de frecvente fenomene ale
criminalitate a minorilor, deoarece aceasta reprezintă
absenteismului și abandonului școlar. Din totalul de minori
totalitatea acțiunilor sau inacțiunilor anume din punct de
care au comis infracțiuni în 2010, 85,7% sunt persoane
vedere penal săvârșite pe un anumit teritoriu, într-o
neîncadrate în sistemul de educație. Cu referire la statului
anumită perioadă de timp, de către persoane minore care
social al minorilor implicați în săvârșirea infracțiunilor,
încă nu au atins majoratul, iar delicvența juvenilă
conform datelor prezentate de organele de ordine, se
reprezintă anume totalitatea delictelor săvârșite la un
stabilește că pentru anul 2010: 40,2% fac parte din familii
moment dat, într-un anumit mediu de către persoane care
vulnerabile; circa 22% provin din familii monoparentale;
nu au ajuns la maturitate. Criminalitatea minorilor este
8% din familii cu mulți copii; circa 26% sunt din categoria
parte componentă a fenomenului criminalității în
celor rămași fără îngrijirea unui sau a ambilor părinți, ca
ansamblu, în același timp, are particularitățile sale
urmare a plecării acestora la muncă peste hotare; 4,2%
specifice, care permit cercetarea acesteia ca obiect de sine
sunt beneficiari ai instituțiilor rezidențiale.
stătător al criminologiei. Trăsăturile distincte ale
O caracteristică specifică a delicvenței minorilor este
criminalității minorilor sunt determinate, în mod dominant,
gradul mare de latență pe care îl posedă (nu sunt
de personalitatea infractorului minor care este în acest sens
descoperite și înregistrate toate delictele acestei categorii
un element-cheie în structura criminologică a tipului
de vârstă). Din această cauză, experții din domeniu
infracțional respectiv.
apreciază că nivelul real al criminalității minorilor este de
2-3 ori mai mare decât cel înregistrat. Considerăm că Personalitatea infractorului minor este elementul-cheie
imposibilitatea stabilirii situației reale a delicvenței care determină în mod dominant specificul criminalității
juvenile este completată și de inexactitatea parametrilor minorilor. Factorul principal care urmează să fie luat în
demografici ai populației, ținându-se cont de faptul că un considerare la examinarea personlității infractorului minor
număr mare de cetățeni sunt emigrați peste hotarele este vârsta care condiționează anumite schimbări de ordin
republicii. Se constată că delicvența minorilor și a tinerilor biologic, psihologic și psihic în structura personalității.
este cu mult mai „sensibilă” la metodele de luptă cu ea, la Trăsăturile specifice ale criminalității minorilor sunt
intensitatea controlului din partea familiei, instituțiilor determinate de particularitățile fiziologice-soma- tice,
educaționale, serviciilor sociale, a societății decât psihice și morale ale minorilor, precum și de inma-
criminalitatea adulților, circa 80% din infracțiuni se comit turitatea socială a acestora.
în apropierea locului de trai și de studii.
Conchidem astfel, că potențialul pericolului pe care îl 66. Analiza criminologică a stării criminalității în
prezintă un minor sau un tânăr, este în funcție de mai Republica Moldova.
multe componente, între care vom găsi atât personalitatea,
cât și situația în care se află, atât problemele trecutului lui,
cât și cele din prezent, atât aspectele ce țin de individ, cât
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind aplicarea armelor de foc, explozivelor şi grenadelor au fost
situaţia infracţionalităţii în anul 2015. săvîrşite 75 infracţiuni, inclusiv 30 cazuri de huliganism,
15 cazuri de vătămări intenţionate, 5 cazuri de tîlhării şi 4
Infracţiuni înregistrate. cazuri de omor.

Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne în Din numărul total de infracţiuni înregistrate, 16,0% sunt
anul 2015, pe teritoriul republicii au fost înregistrate 39,8 săvîrşite de persoane în vîrstă aptă de muncă, dar fără
mii infracţiuni, înregistrînd o scădere de 4,8% faţă anul ocupaţie. Totodată, de către minori sau cu participarea
precedent, iar comparativ cu anul 2011 nivelul acestora au fost comise în jur de o mie infracţiuni sau 2,5%
infracţionalităţii a crescut cu 13%. Rata infracţionalităţii din total infracţiuni înregistrate. Comparativ cu anul
constituie 111 infracţiuni la 10 mii locuitori, faţă de 99 precedent se remarcă o reducere cu 14% a infracţiunilor
infracţiuni în anul 2011. săvârşite de minori şi în special a infracţiunilor privind
viaţa sexuală şi contra patrimoniului.
Cea mai mare rată a infracţionalităţii rămîne a fi
înregistrată în localităţile urbane şi mai cu seamă în mun. Minorii cel mai frecvent sunt implicaţi în săvîrşirea
Chişinău şi Bălţi - 173 infracţiuni la 10 mii locuitori şi furturilor, cu o pondere de 69,0%, după care urmează
respectiv 127 infracţiuni, ceea ce depăşeşte nivelul mediu jafurile – 6,9% şi huliganismul – 4,0%. În anul 2015, la
pe ţară de 1,6 ori. În dependenţă de distribuţia geografică a 100 mii copii în vîrstă de pînă la 18 ani revin circa 144
infracţionalităţii se constată o concentrare mai mare în infracţiuni comise de minori, comparativ cu 174 în anul
UTA Găgăuzia (92 infracţiuni la 10 mii locuitori) şi 2011. Cel mai mare nivel al ratei infracţionalităţii juvenile
regiunea Sud (87 infracţiuni la 10 mii locuitori). La nivel în ultimii 5 ani, fiind înregistrat în anul 2012.
de raion, cea mai mare rata a infracţionalităţii s-a
înregistrat în Ialoveni (106 infracţiuni la 10 mii locuitori), În anul 2015 au fost înregistrate mai multe infracţiuni
Cantemir (105 infracţiuni la 10 mii locuitori) şi Căuşeni economice comparativ cu anul precedent, în special s-a
(99 infracţiuni la 10 mii locuitori). Un nivel mai mic al majorat numărul cazurilor de contrabandă (+ 6,0%),
infracţionalităţii se atestă în Rîşcani (66 infracţiuni la 10 falsificarea banilor (de 1,5 ori). De asemenea, a crescut
mii locuitori), Nisporeni (63 infracţiuni la 10 mii locuitori) numărul infracţiunilor militare (de 1,5 ori) şi în grupuri
şi Făleşti (54 infracţiuni la 10 mii locuitori ). organizate (de 1,3 ori). În acelaşi timp, au fost înregistrate
mai puţine cazuri de infracţiuni contra familiei şi minorilor
Fiecare a cincea infracţiune este din categoria celor (cu 15,1%), contra patrimoniului (cu 5,9%), şi sănătăţii
excepţional de grave, deosebit de grave şi grave, inclusiv publice (cu 5,4%).
3,6% revin infracţiunilor excepţional de grave şi deosebit
de grave, iar 16,9% revin celor grave. În ultimii 5 ani se În structura infracţiunilor înregistrate, fiecare a doua
înregistrează mai multe infracţiuni din categoria celor mai infracţiune este comisă contra patrimoniului (51,7%), după
puţin grave (+5%) şi a infracţiunilor uşoare (+32%). La 10 care urmează infracţiunile în domeniul transporturilor
mii locuitori, în medie revin 22,9 infracţiuni grave, cele (14,7%), infracţiunile contra familiei şi minorilor (5,2%) şi
mai multe infracţiuni fiind înregistrate în mun. Chişinău infracţiunile contra securităţii şi a ordinii publice (4,4%).
(40 cazuri la 10 mii locuitori).

Pe parcursul anului 2015, aproape fiecare a şasea


infracţiune a fost săvîrşită în locuri publice, iar cu

S-ar putea să vă placă și