Sunteți pe pagina 1din 107

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI ORDINUL

Nr. 900 din 25.11.2003 pentru aprobarea reglement ării tehnice „Normativ pentru
verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construc ţiilor",
indicativ C 56-02 In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr
10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, In temeiul
prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740 /
2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /
17.12.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11, Ministrul
transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urm ătorul ORDIN: Art. 1.- Se
aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calit ăţii şi recep ţia
lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02, elaborat ă de
Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare în Construcţii şi Economia
Construcţiilor Bucureşti şi prevăzută în anexa1 care face parte integrant ă din
prezentul ordin. Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea l. Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea
reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calit ăţii şi recep ţia lucr ărilor
de instalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaţii". Art. 4. - Direc ţia
Generala Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON TUDOR NUTREA 1 Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor
editat de Institutul National de CercetareDezvoltare în Construc ţii şi Economia
Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti 3 MINISTERUL DE INTERNE CORPUL
POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL MINISTERUL
TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI NORMATIV PENTRU
VERIFICAREA CALITĂŢII Şl AVIZ RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALA ŢII
AFERENTE CONSTRUCŢIILOR INDICATIV C 56-02 Elaborat de: Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC
Bucureşti Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU Nr. 10 din 19.11.2001 La
cererea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII
Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001,
potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din
Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor
Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind
apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997,
modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobat ă cu
Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari
avizează lucra rea „NORMATI V PENTRU VE RI FICAREA CALI TĂŢI I Şl RECEP ŢIA
LUCRĂRILOR DE INSTALA ŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR" Avizul se emite în
baza: • redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modific ările solicitate de
către l.G.C.P.M.; • contractului nr. 358/1999; • avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261
DIN 19 12.2000; • procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinţei comisiei
de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI General de brigadă Vladimir
SECARĂ Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construc ţii
Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU Responsabil temă:
Elaboratori: ing. Melania CRUCEANU ing. Melania CRUCEANU ÎNCERC ing.
Ciprian ENE ÎNCERC ing. Eugen CONSTANTIN INCERC ing Raluca C ĂZĂNESCU
IPCT SA ing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A. sing. Cecilia RADU IPCT S.A. ing Octav
BĂRBUNEANU ICECON ing. Viorel POPESCU ing. Cornel CHIOREANU ing. Leonte
SIMIONESCU A.l.l.R. acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU Coordonat de:
Preşedinte: Avizat de: LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL
INSPECŢIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel Ing. Ştefan FIRESCU 4
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J Director general: ing. Ion STĂNESCU
Responsabil de temă: ing. Mihai CRAINIC 5 Caiet Instalaţii U - Instala ţii electrice
exterioare ................ 68 Caiet Instalaţii I I I - instalaţii
sanitare ............................... 106 Caiet Instalaţii IV - Instalaţii de
încălzire......................... 170 CUPRINS-partea I
l.Scop .................................................................................................... 8 2.
Domeniul de aplicare ....................................................................... 8 3. Obiectivele
activităţii de control .................................................... 9 4.
Terminologie....................................................................................... 9 5.
Documente de referinţă ........................................................... 10 6.
Responsabilităţi ............................................................................... 10 6.1.
Responsabilul tehnic cu execuţia................................. 10 6.2. Inspectorul de
şantier................................................... 11 Caiet Instalaţii V - Instala ţii de ventilare,
climatizare şi încălzire cu aer cald .................................................. 230 Caiet
Instalaţii VI - Instalaţii de gaze naturale ................. 281 Caiet Instala ţii VII -
Conducte magistrale ....................... 342 Anexa I. Terminologie şi
definiţii ................................................ 359 Anexa II. Documente de
referinţă................................................. 363 Anexa III. Aparate de m ăsur ă şi control
....................................... 365 Anexa IV.
Formulare.................................................................... 367 7. Efectuarea
controlului ................................................................... 13 7.1. Controlul preliminar
execuţiei...................................... 13 7.2. Controlul calităţii lucrărilor de
instalaţii ...................... 15 7.2.1. Prevederi generale ............................................ 15
7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente................. 16 7.2.3. Controlul calit ăţii
lucrărilor care devin ascunse .............................................................17 7.2.4.
Controlul calităţii lucrărilor în ta/e determinante ......................................................
17 8. Recepţia lucrărilor ......................................................................... 18 7 Caiet
Instalaţii l - Instalaţii electrice interioare .................. 19 6 N M OR ATIV PENTRU
VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALA ŢII AFERENTE
CONSTRUCŢIILOR Indicativ 56-02 Inlocuieşte C 56-85 l. SCOP Normativul are ca
scop constituirea cadrului generat pentru activitatea de verificare a calit ăţii
lucrărilor de instalaţii. Normativul stabileşte categoriile de verific ări minime care
trebuie efectuate în procesul de control a calităţii lucr ărilor de instala ţii şi indic ă
documentele care stabilesc metodele de verificare şi parametrii de control
obligatorii în activitatea de control a calităţii lucrărilor de instala ţii. Normativul
stabileşte responsabilităţile care revin, in activitatea de control, beneficiarului
investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului, prin responsabilii
tehnici cu execuţia. Normativul stabileşte documentele în care se consemnează
rezultatele verificărilor. Normativul tratează controlul preliminar execuţiei,
controlul calităţii lucrărilor aparente, a celor care devin ascunse si în faze
determinante, şi recepţia lor. aplicându-se pentru lucrările de: - instala ţii electrice
interioare: - instalaţii electrice exterioare: - instalaţii sanitare; - instala ţii de
încălzire; - instalaţii de ventilare climatizare; - instalaţii de gaze; - conducte
magistrale de transport lichide. 3. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL
Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a verifica dac ă acestea corespund
calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995: - Rezistenţă si stabilitate; -
Siguranţă în exploatare; - Siguranţă la foc; - Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea
şi protecţia mediului; - Izolaţie termică, hidrofugă si economie de energie: -
Protecţie împotriva zgomotului. Controlul calităţii lucrărilor de instala ţii pentru a
confirma respectarea în execuţie a proiectului, a caietului de sarcini, a condi ţiilor
impuse de prescripţiile tehnice specifice, a instrucţiunilor tehnice ISCIR. a
normelor de protecţie a muncii, în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor
admisibile prevăzute. 2. DOMENIUL DE APLICARE Normativul se aplică la
verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii destinate construc ţiilor, atât
pentru lucrări noi, cât şi pentru cele de modernizare, modificare, transformare,
consolidare sau reparaţie capitală. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
Aprobat de: în Construcţii şi Economia Construcţiilor MINISTRUL
TRANSPORTURILOR TURISMULUI, cu ordinul ÎNCERC Bucureşti nr. 900 din 25.
11.2003 4. TERMINOLOGIE Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în
SR ISO 8402 şi în Anexa I. 9 8 5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de
referinţă comune, pentru instalaţiile destinate construcţiilor, sunt prezentate în
Anexa II. corespund calitativ cu prevederile din aceste documente, din contract
şi din proiect: • Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a
procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care exist ă agremente
tehnice; 6. RESPONSABILITĂŢI Acest normativ defineşte responsabilit ăţile
inspectorului de şantier, precum si a responsabilului tehnic cu execuţia, din faza
de pregătire până în faza de recepţie a lucrărilor. • Urm ăreşte ca lucr ările s ă se
facă numai de personal specializat şi autorizat pentru meseriile la care
reglementările tehnice au previziuni în acest sens: • Participă la toate verific ările
de calitate şi la încercările care se efectuează pe parcursul execu ţiei; 6.1.
Responsabilul tehnic cu execuţia • Răspunde faţă de executant, conform legii,
pentru asigurarea • Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse: • Solicit ă
prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrări lor ce ulterior devin
ascunse: • Sesizează inspectorul de şantier, ca reprezentant al beneficiarului, şi
proiectantul (după caz), dacă constată neconformităţi. pentru rezolvarea
acestora. verificării calităţii lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizeaz ă:
detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiect, atesta ţi; •
Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de
realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, programul de realizare a
lucrărilor; • Intocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucr ărilor pe care le
coordonează tehnic şi de care răspunde; • Pune la dispoziţia organelor de control
toate documentele necesare pentru verificare: • Opreşte execuţia lucr ărilor în
cazul în care s-au produs abateri • Admite execuţia lucrărilor numai pe baza
proiectelor si 6.2. Inspectorul de şantier • Răspunde faţă de investitor, conform
legii, pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucr ărilor: •
Verifică existenţa tuturor avizelor, acordurilor precum şi respectarea prevederilor
legale privind documentaţia tehnică; • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi
desenate, corelarea acestora, respectarea prevederilor cu privire la verificarea
proiectelor de verificatori atestaţi; • Verifică existenţa în proiect a prevederilor
privind fazele determinante, precum şi a programului de control al proiectantului;
• Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate, privind
existenţa documentelor de atestare a calităţii, 11 de la calitate sau de la
prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucr ărilor numai dup ă
remedierea acestora; • Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi
echipamentelor însoţite de documentele de atestare a calităţii şi care 10
corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate,
contracte, proiecte: • Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente,
neagremen- • Participă la efectuarea probelor; • Preia documentele de la
executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate
documentele prevăzute de reglementările legale. tate tehnic; • Interzice
utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile Ia care reglement ările
tehnice au prevederi în acest sens; • Verifică respectarea tehnologiilor de
execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ
prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în vigoare; •
Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul 7. EFECTUAREA
CONTROLULUI 7.1. Controlul preliminar execuţiei Inspectorul de şantier verific ă: -
existenţa autori/atici de construire conform Legii nr. 50/ 1991, precum şi
îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta; - coresponden ţa dintre
prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului; - existenţa unui sistem propriu de
asigurare a calităţii la executant. Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul
de şantier verifică: - existenţa proiectului verificat de verificatori atesta ţi
conform legislaţiei în vigoare: - existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor
tehnice de execuţie specifice; - existenţa planului de control al calit ăţii lucr ării: -
dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de mică mecanizare, cât şi
eu utilaje de montaj adecvate; - dotarea executantului cu aparatura de m ăsur ă şi
control însoţită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 şi
Listelor speciale anuale); - dacă materialele şi echipamentele aprovizionate
corespund prevederilor proiectului: acesteia şi respectarea de către executant a
măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate; • Cere executantului,
după caz. sistarea execuţiei, demontarea sau refacerea lucrărilor executate
necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane
abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: •
Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconformit ăţile ivite pe
parcursul execuţiei; • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la
cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construc ţii în cazul
efectuării de modificări ale documentaţiilor sau adoptării de noi solu ţii care
schimbă condiţiile iniţiale; • Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie
şi dispune măsuri pentru asigurarea efectu ării de către executant a tuturor
verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice; • Particip ă la realizarea
lucrărilor ce ulterior devin ascunse; • Urmăreşte efectuarea verific ărilor
prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare a verific ărilor
(proceseverbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin
ascunse etc.); 12 13 - dacă materialele şi echipamentele ce se pun în oper ă sunt
însoţite de: - certificatul de calitate al furnizorului; - certificatul de garan ţie,
indicând perioada de timp în care se garantează caracteristicile declarate; -
certificate de atestare a calităţii şi performanţelor emise de institute
specializate abilitate în acest scop; - instrucţiunile de montare, probare,
întreţinere şi exploatare; - declaraţii de conformitate; - agremente tehnice. şi
dacă corespund datelor înscrise în acestea; - dacă condiţiile pentru p ăstrarea si
depozitarea materiale lor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si
stingere a incendiilor si instrucţiunile furnizorului; - dacă materialele si
echipamentele ce se pun în operă au suferit, in timpul transportului, degrad ări de
natură să le compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ; - efectuarea de
probe directe în laboratoare autorizate, proprii sau independente, pentru
materialele şi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor
sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe şantier; - dac ă funda ţiile,
eşafoadele. prevăzute, precum şi golurile prin elementele de construc ţie,
necesare instalaţiilor, au fost executate conform proiectului (dimensiuni, pozi ţii)
şi au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt tratate în
C56 - partea de construcţii). 7.2. Controlul calităţii lucrărilor de instala ţii 7.2.1.
Prevederi generale Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic
cu execuţia, din partea executantului şi de inspectorul de şantier, ca
reprezentant al investitorului. Se verifică respectarea proiectului de execu ţie,
caietului de sarcini, normelor republicane de protecţia muncii şi condi ţiilor de
prevenire şi stingere a incendiilor. Se verifică respectarea momentului mont ării
elementelor de instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construc ţii.
Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilit ă de planul de control al
lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ. Calitatea lucr ărilor de
instalaţii se verifică pentru: - lucrări aparente; - lucrări care devin ascunse; -
lucrări în faze determinante. Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare
element şi tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele
trei tipuri de lucrări. In toate cazurile în care în urma verific ărilor efectuate se
constată neîncadrarea în prevederile proiectului, sau în condiţiile de
admisibilitate prevăzute în prezentul normativ, se procedează astfel: -
responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de şantier, după caz. opreşte
continuarea lucrărilor; - responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de
neconformitate (Anexa IV.1 2 ) si stabileşte împreună cu proiectantul solu ţiile
care se impun; - executantul reface lucrările conform soluţiilor din raportul de
neconformitate; 15 Concluziile verificărilor de la punctul 7.1 se consemneaz ă în
Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV.5). excepţie tăcând ultima
verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predareprimire front de
lucru între constructor şi inspectorul de şantier (Anexa IV.l). 14 - responsabilul
tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică rezolvarea neconformit ătilor;
- dacă se constată înlăturarea neconformităţilor, inspectorul de şantier emite
Dispoziţie de şantier (Anexa IV.I I ) pentru continuarea lucr ărilor; - dac ă se
constată în continuare existenţa de neconformităţi. - inspectorul de şantier
dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora. verbal de prob ă (Anexa
IV). întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de inspectorul de
şantier, pentru fiecare fa/ă de lucrare. 7.2.3. Controlul calităţii lucr ărilor care
devin ascunse Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a
acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construc ţie, se efectueaz ă:
- controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor care
atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente; - proba pentru
partea de instalaţie care devine ascunsă. Aceste verificări se efectueaz ă de c ătre
responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile
înaintea operaţiei de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de
construcţie. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal
pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). întocmit de
responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. 7.2.4.
Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante Faza determinant ă reprezint ă
stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă, nu mai poate continua tar ă acceptul
scris al beneficiarului, executantului şi proiectantului. Constituie faze
determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspec ţiilor
teritoriale în construcţii (conform HGR 272/1994). Pentru lucr ările în faze
determinante se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a
elementelor componente: 17 In caz de neconformităţi. pentru verific ările care se
efectuează prin sondaj, se procedează astfel: - dacă un singur rezultat este
necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un num ăr egal de
sondaje; - dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este
necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga faz ă de lucrare. 7.2.2.
Controlul calităţii lucrărilor aparente Pentru lucrările care r ămân aparente se
efectuează: - verificarea montării elementelor de instalaţie conform prevederilor
fiecărui caiet; - probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba
sau pot funcţiona independent. Responsabilul tehnic cu execuţia verific ă
elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat
pentru fiecare verificare. Inspectorul de şantier verific ă fiecare faz ă a lucr ării
înainte de efectuarea probelor. Proba se efectuează în prezen ţa responsabilului
tehnic cu execuţia si inspectorului de şantier. Rezultatele verificărilor se
consemnează in Procesul-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3) si în Procesul16 - verificarea elementelor cu rol determinant în
continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant). Aceste verificări se efectueaz ă de
către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu
determinant al execuţiei. Verificarea elementelor cu rol determinant se
etectuează funcţie de tipul lor conform prevederilor fiec ărui caiet. Rezultatele
verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal de control al calit ăţii lucr ărilor
în faze determinante (Anexa IV.4), întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi
aprobat de inspectorul de şantier. Caiet Instalaţii IInstalaţii electrice interioare
Cuprins 1. Domeniul de aplicare ..................................................................... 21 2.
Documente de referinţă ................................................................ 21 3. Controlul
calităţii lucrărilor de instalaţii.................................... 21 3.1. Montarea tuburilor /
ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii
interioare...................................... 22 3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin
tuburi sau canalizaţii (plinte).................................................................... 26 3.3.
Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în
instalaţii interioare ......................... 30 3.4. Montarea aparatelor de conectare şi
acţionare ce nu se află în tablourile electrice................................................ 34
3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi
forţă ...................................................................... 34 3.4.2. Aparate şi echipamente
pentru instalaţiile de curenţi slabi .............................................................. 37 3.4.3.
Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare 8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă si preia lucrarea,
aceasta putând fi dată in funcţiune, certificându-se faptul ca executantul si-a
îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei de execuţie si prevederilor
contractuale. Recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construc ţiilor se
efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare, modificare,
transformare, consolidare sau reparaţie. Etapele de realizare a recep ţiei sunt: -
recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; - recep ţia final ă, dup ă
expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect. Recepţia se efectuează
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. „Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr.
273/94) şi a altor reglementări specifice.
incendiu..................................................................... 40 3.4.4. Sisteme tehnice de
pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis (TVCI) şi control
acces ................... 42 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. în
clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori ......... 43 19 18 3.6.
Montarea corpurilor de iluminat...........................................44 1. DOMENIUL DE
APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucr ărilor
cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instala ţii electrice
destinate construcţiilor: - Instalaţii de alimentare cu energie electric ă; - Instala ţii
interioare de iluminat şi prize; - Instalaţii interioare de for ţă; - Instala ţii interioare
de curenţi slabi: telefonie, voice-data, interfonie, recepţie programe R.Tv.,
sonorizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu;
sisteme tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis -
TVCI -, instalaţii de control acces etc.); - Instalaţii de legare la pământ; - Instala ţii
de paratrăsnet; - Reţele de incintă; - Instalaţii de semnalizare de siguranţă. Nu fac
obiectul prezentului normativ: - Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din
industrie, telecomunicaţii, şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploa tare
feroviară; - Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane. 3.7.
Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. baterii de condensatoare,
baterii de acumulatoare................. 48 3.7.1. Tablouri electrice de distribu ţie si
baterii de condensatoare............................................................ 48 3.7.2. Baterii de
acumulatoare..............................................49 3.8. Montarea instala ţiilor de
protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de
atingere).............................................................................. 50 3.8.1. Instala ţia de
protecţie împotriva atingerilor indirecte....................................................................
50 3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, instalaţia de coborâre şi
priza de pământ).................. 51 3.9. Montarea posturilor de transformare, a
grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile
generale........................................................... 52 3.10. Instalaţii de semnalizare de
siguranţă.................................. 55 3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de
interior: rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control, panouri de
control optic, invertoare, redresoare şi baterii de acumulatoare......................... 55
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor 2. DOCUMENTE DE
REFERINŢĂ Docu mentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului, în
Anexa 1-1. de interior la echipamentele de interior...................... 58 3.10.3 Leg ările
de protecţie..................................................60 3.11. Proba de
funcţionare...........................................................62 Anexa 1-1 - Documente de
referinţă ............................................... 64 20 3. CONTROLUL CALITĂŢII
LUCRĂRILOR DE INSTALA ŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verific ă
calitatea: - Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora; 21 -
Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canaliza ţii; - Mont ării
cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora: - Mont ării
aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se afl ă în tablourile electrice
(întrerupătoare, comutatoare, butoane, aparate de comandă, automatizare şi
curenţi slabi); - Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze, în clemele din
tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori; - Montării corpurilor de iluminat şi a
celor destinate iluminatului de siguranţă; - Montării echipamentelor: tablouri de
distribuţie, baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare; - Montarea
instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice; - Mont ării
posturilor de transformare, a grupurilor electrogene şi executarea leg ăturilor în
firide şi in tablourile generale; - Lucrărilor aferente instala ţiilor de semnalizare de
siguranţă; - Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de iluminat de
siguranţă. - trecerile prin ziduri, plafoane şi rosturi de existen ţa şi dimensiunea
golurilor; - etanşarea trecerilor; - manşonarea elastică la rosturi de dilata ţie; doze
de tragere, doze de derivaţii şi doze de aparat; - suportul. • Metoda de verificare -
tipul şi traseul, etanşarea şi manşoanele elastice, dozele: vizual; - diametrul,
dimensiunea golurilor, suportul şi cotele de montaj: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea
tuburilor/ţevilor; - tipul, diametrul, cotele de montaj al tuburilor/ţevilor: dup ă
pozare; - suportul: după pozare, înainte de montarea tuburilor pe suport. • Gradul
da verificare - 100 % • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - modific ări de
traseu (faţă de cel prevăzut în proiect); - alte cote de montaj, alte tipuri şi
diametre de tub/ ţeava decât cele din proiect: - alte tipuri de doze decât cele din
deviz; - se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi suportului, în
cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect. La încheierea lucr ărilor se
efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. 3.1. Montarea
tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instala ţii interioare
a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie • Criteriu/Parametru - traseul; - tipul şi
diametrul; - cotele de montaj; 22 23 • Aparatura de verificare - aparate de
măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) b) Aspectul şi natura
materialului • Criteriu/Parametru - tipul materialului; -aspectul materialului. •
Metoda de verificare - vizual: - pentru tuburi si ţevi din PVC conform STAS 6990; -
pentru tuburi PH1. conform STAS 9562; - pentru ţevi din o ţel conform STAS 403; -
pentru do/e conform STAS 552. • Momentul verificării - înainte de fixare c) Tipul
de îmbinare • Criteriu/Parametru - tipul îmbinării; - aspectul îmbin ării; -
etanşeitatea, dacă este cazul. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul: vizual; -
etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer. • Momentul verific ării - dup ă
executarea îmbinărilor, înainte de proba de etanşeitate (după caz); - înainte de
fixare pe suport sau de montare în canalizaţii. • Gradul de verificare -100% •
Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de îmbinări (faţă de cele
prevăzute în proiect); - defecte vizibile (deform ări, fisuri, lovituri, abateri de
poziţie între elementele îmbinării): - neetanşeităţi. dacă este cazul. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a
tuburilor/ţevilor (Anexa IV. 15) • Gradul de verificare -100% • Condi ţii de
admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în
proiect); - defecte (deformări, fisuri sau cojeli). • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3) 24 25 3.2. Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canaliza ţii
(plinte) a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru - tipul conductelor/cablurilor; -
aspectul; - starea izolaţiei (după caz). • Metoda de verificare - vizual • Metoda de
verificare - numărul conductoarelor: vizual; - secţiunile şi lungimile: prin m ăsurare
directă. • Momentul verificării - înainte de tragere • Gradul de verificare - fiecare
colac • Condiţii de admisibilitate - nu se admit alte dimensiuni pentru conductori
(faţă de cele prevăzute în proiect) • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa III) • Momentul verific ării - înainte
de tragere • Gradul de verificare - 100 % • Condiţii de admisibilitate - nu se admit:
- alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte de
aspect, (culori diferite faţă de cele prescrise în proiect, izolaţie deteriorat ă,
crestături etc.) • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.3) sau Proces-verbal
pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2) c) Identificare
• Documente încheiate - Proces-verbal pentru verificarea calit ăţii lucr ărilor ce
devin ascunse (Anexa l V.2) b) Dimensiuni • Criteriu/Parametru - numărul si
secţiunile conductoarelor; - lungimile necesare, pentru fiecare tronson. 26 •
Criteriu/Parametru - identificarea (culoare, etichetă) • Metoda de verificare -
vizual • Momentul verificării - înainte de tragere • Gradul de verificare - 10 0% 27
• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calit ăţii
lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2) d) Legăturile electrice •
Criteriu/Parametru - tipul şi elementele de legătură (după caz) • Metoda de
verificare -vizual • Momentul verificării - după efectuarea leg ăturilor, înainte de
mascare • Gradul ele verificare -cel puţin 15 % • Condiţii de admisibilitate - nu se
admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect • Aparatura de
verificare • Documente încheiate e) Continuitatea electric ă • Criteriu/Parametru -
continuitatea electrică • Metoda de verificare - prin măsurare directă, conform
normativului I 7, prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului •
Momentul verificării - după pozare, înainte de mascare • Gradul de verificare -
pentru fiecare conductor • Condiţii de admisibilitate - nu se admit discontinuit ăţi
electrice • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a rezisten ţei şi
tensiunii electrice (Anexa MI) • Documente încheiate - Proces-verbal de control a
continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. 13) O
Rezistenţa de izolaţie • Criteriu/Parametru - rezistenţa de izolaţie între
conductoare; - rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ. • Metoda de
verificare - prin măsurare directă, conform normativului I 7. • Momentul verific ării
- după pozare, înainte de mascare. 29 - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa I V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calit ăţii
lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2) 28 • Gradul de verificare -100% . •
Condiţii de admisibilitate - încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de control a continuit ăţii electrice şi a
rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. 13) • Grad de admisibilitate - nu
se admit: - abateri faţă de traseul conductoarelor si dimensiunile suportului
prevăzute în proiect; - trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub
montat îngropat în elemente de structură); - toleranţe diferite faţă de prevederile
proiectului: - se admite: - toleranţa de + 1 0 % la dimensiunile canalizaţiei/
suportului, (când nu este prevăzută în proiect). • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III). • Documente încheiate - Proces-
verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2) 3.3.
Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în
instalaţii interioare a) Trasee şi suporţi • Criteriu parametru - traseul în raport cu
elementele de structură; - dimensiunile suportului; - accesibilitatea la între ţinere;
- doze de tragere, doze de derivaţie şi doze de aparat. b) Modul de fixare şi
distanţele între elementele de susţinere • C riteriu/ parametru - tipul sus ţinerilor; -
distanţa între cabluri; - distanţa între două elemente succesive de susţinere. •
Metoda de verificare - tipul: vizual; - distanţa: prin măsurare directă. • Momentul
verificării - după pozare, înainte de fixare. • Gradul de verificare - prin sondaj,
minim 25 % din elementele de susţinere. • Metoda de verificare - traseul, dozele
şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: vizual; - distanţele şi dimensiunile
suportului: prin măsurare directă. • Momentul verificării - suportul: dup ă montare,
înainte de fixare; - cablurile: înainte de pozarea pe suport. • Gradul de verificare -
prin măsurare: cel puţin l măsurătoare la 10 m. 30 31 • Condiţii de admisibilitate -
nu se admit: - alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele prevăzute în
proiect; - se admite: - toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de
susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa 1V.3). •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3) d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri • Criteriu/Parametru
- poziţia faţă de alte instalaţii; - valoarea distanţei între: - cabluri pentru circuite
de curenţi tari şi curenţi slabi; - cabluri pentru circuite electrice şi conducte de
apă; - cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz; - circuitele
iluminatului de siguranţă de tip l, 2 şi 3 şi circuitele iluminatului normal. • Metoda
de verificare - poziţia: vizual: - distanţele: prin măsurare directă. • Momentul
verificării - după pozare. c) Distanţele între cabluri şi elementele de construc ţie •
Criteriu/Parametru - valoarea distanţei cablu - element de construc ţie. • Metoda
de măsurare - prin măsurare directă. • Momentul verificării - dup ă pozare, înainte
de fixare. • Gradul de verificare - cel puţin în două puncte pe fiecare tronson de
tub/cablu • Condiţii de admisibilitate - se admite: - toleranţa de + 2 cm la valoarea
distanţei cablu element de construcţie (când nu este prevăzut ă în proiect). •
Gradul de verificare - în cel puţin două puncte diferite, pentru fiecare caz, •
Condiţii de admisibilitate - se admite: - toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între
tuburi/ cabluri când nu este indicată în proiect. •. Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 32 33 • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru - locul şi suportul de amplasare;
- distanţele faţă de elementele de construcţie; - distanţele faţă de sursele de ap ă,
gaz; - accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere. 3.4. Montarea
aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se afl ă în tablourile electrice 3.4.1.
Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă a) Tipul şi aspectul •
Criteriu/Parametru - tipul, gradul de protecţie; - aspectul; - reglajul releelor; -
legarea la pământ. • Metoda de verificare - tipul, gradul de protecţie şi reglajul
releelor: vizual, prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi
actele însoţitoare de la furnizor; - aspectul şi legarea Ia pământ: vizual. •
Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixare. • Gradul de verificare
-100%; - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
din proiect (scheme şi deviz) • Aparatura de verificare 34 • Metoda de verificare -
locul, suportul, de amplasare şi accesibilitate la manevrare: vizual; - distantele:
prin măsurare directă. • Momentul verificării - după poziţionare; -înainte de fixare.
• Gradul de verificare -100%; - bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate - nu
se admit: - abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de conductele de ap ă,
gaz; - poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în exploatare şi
întreţinere; - alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect; - se admite o
toleranţă ± 10 % la valoarea distanţelor, în cazul în care nu este indicat ă în
proiect, dacă aceasta nu contravine altor interdicţii din acest normativ, sau I 7.
35 • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verhal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). c) Modul de racordare • Criteriu/Parametru - locul de montare; -
modul de fixare. • Modul de verificare - vizual. • Momentul verific ării - înainte de
proba de funcţionare. - schema electrică a aparatului. • Metoda de verificare -
vizual. • Momentul verificării - după racordare; - înainte de proha de func ţionare. •
Gradul de verificare • Gradul de verificare - 100%. • Condi ţii de admisibilitate - s ă
corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de măsură • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa l
V.3) b) Montarea detectorilor, butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de
avertizare optică şi acustică -100% . • Condiţii de admisibilitate - să respecte
schema electrică a aparatului. • Aparatura de verificare • Documente întocmite -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). 3.4.3.
Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu a) Centrala de
semnalizare incendiu • Criteriu/ Parametru - tipul, codul de produs; 40 •
Criteriu/Parametru - tipul şi codul produsului; - locul de montare; - sistemul de
fixare. • Metoda de verificare - vizual, prin verificarea coresponden ţei cu
prevederile proiectului, ale SR EN 54/1. 2. 4 şi cu prevederile furnizorului •
Momentul verificării - înainte de montare. • Gradul de verificare - bucat ă cu
bucată. 41 • Condiţii de admisibilitate - să corespundă datelor din proiect. •
Aparatura de verificare b) Montarea detectorilor, sirenelor, camerelor
videocaptoare, cititoarelor de cartele, broaştelor electromagnetice • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). 3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis
(TVCI) şi control acces • Criteriu/Parametru - tipul şi codul de produs: - locul de
montare; - modul de tlxare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verific ării -
după montare, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%. •
Condiţii de admisibilitat ' - să corespundă cu datele din proiect. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare.a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). a) Centrala de paz ă contra efrac ţiei •
Criteriu/Parametru -tipul şi codul; - aspectul; - locul de montare; - sistemul de
fixare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - dup ă montare,
înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - să respecte prevederile din proiect. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze, în clemele din
tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori a) Tipul şi aspectul • Criteriu/ Parametru
-tipul: -aspectul. 43 42 • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verific ării -
după montarea aparatelor, a corpurilor de iluminat şi a altor receptori: - înainte
de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100 %. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3) 3. 6. Montarea corpurilor de iluminat a) Tipul şi aspectul •
Criteriu/Parametru -tipul; -aspectul. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor din proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate -
Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităţii lucr ărilo (Anexa IV.3) b) Modul
de racordare • Metoda de verificare - vizual, conform STAS 8114/2-1. STAS 8114/2-
2. • Momentul verificării - după fixare; - înainte de proba de func ţionare. • Gradul
de verificare -1 00 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor din
proiect privind tipul şi aspectul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). •
Criteriu/Parametru - schema electrică de racordare pentru fiecare aparat, cor] de
iluminat sau receptor • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verific ării - dup ă
fixare, înainte de verificarea legăturilor. • Gradul de verificare -100 %. • Condi ţii
de admisibilitate - respectarea schemei din proiect. 45 44 b) Amplasarea •
Criteriu/Parametru - locul de amplasare; - distanţele faţă de elementele de
construcţie. • Metoda de verificare - locul de amplasare: vizual; - distan ţele: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixare. •
Metoda de verificare - tipul elementelor de fixare: vizual; - rigiditatea fix ării: prin
verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglob ării fixe în elementele
de construcţie. • Momentul verificării - după fixare; - înainte de proba de
funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect; - stabilitatea corpului de
iluminat. • Aparatura de verificare • Gradul de verificare - bucat ă cu bucat ă . •
Condiţii de admisibilitate - respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect,
în normativul l 7 sau STAS 6646/1.2.3 şi SR 12294; - se admite toleranţa de ± 1 0
% pentru distanţe, când nu este indicată. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3}. c) Modul de fixare
Criteriu/Parametru - tipul elementelor de fixare; - rigiditatea fix ării. 46 •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat • Criteriu/Parametru -
schema electrică de racordare. • Metoda de verificare - prin măsurare. •
Momentul verificării - după fixare; - înainte de proba de func ţionare. • Gradul de
verificare - bucată cu bucată. . 47 • Condiţii de admisibilitate - respectarea
schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicat ă de proiect sau
furnizor, sau de normativul I7. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
continuităţii electrice (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Gradul de verificare -
bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - nu se admite: - nerespectarea
prexederilor proiectului; - montarea tablourilor electrice sub conducte de ap ă. de
gaz. lângă hidranţi de incendiu, pe casa liftului, în canale de ventila ţie sau coşuri
de fum. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurarea dimensiunilor şi a
rezistenţei prizei de pământ (Anexa 111). 3.7. Montarea echipamentelor: tablouri
de distribuţie, baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare 3.7.1. Tablouri
electrice de distribuţie şi baterii de condensatoare • Criteriu/Parametru -tipul; -
dimensiunile spaţiului de montare; - legătura la priza de pământ; - tipul aparatelor
de măsură şi control; - rezistenţa prizei de pământ. • Metoda de verificare - tipul,
aparatele de măsură şi control, şi legarea la pământ: vizual; - dimensiunile şi
rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. • Momentul verific ării -
dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare; - tipul şi aparatele de măsur ă şi
control: după poziţionare, înainte de efectuarea legăturilor; - rezisten ţa prizei de
pământ: după efectuarea legăturilor. 48 • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de
încercare a prizei de pământ (Anexa i V. 14). 3.7.2. Baterii de acumulatoare •
Criteriu. Parametru - camera: - tipul; - poziţia de montare: - suportul/postamentul.
• Metoda de verificare - tipul şi po/iţia de montare: vizual; - camera şi
suportul/postamentul: prin măsurare directă. • Momentul verificării - camera:
după amenajare, înainte de montarea bateriei; - tipul bateriei şi suportul: înainte
de montarea clemenţilor bateriei. 49 • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).
• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de p ământ (Anexa
IV.14). 3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, • Condiţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de montaj. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor
electrice (tensiunilor accidentale de atingere) 3.8.1. Instala ţia de protec ţie
împotriva atingerilor indirecte • Criteriu/Parametru - tipul; instala ţia de coborâre
şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru -tipul; - materialele şi pozi ţia de montare;
- continuitatea electrică; - rezistenţa prizei de pământ. • Metoda de verificare -
tipul, materialele şi poziţia de montare: vizual; - continuitatea electric ă şi
rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. • Momentul verific ării -
conductorul de captare şi de coborâre, ţevile de protecţie pentru conductorul de
coborâre şi piesele de separaţie: după montare, înainte de fixare; - elementele
prizei de pământ (platbanda, electrozi) şi rezistenţa prizei de pământ: înainte de
mascare; - continuitatea electrică: după montare şi fixare, înainte de proba de
funcţionare. - poziţia de montare; - rezistenţa prizei de pământ. • Metoda de
verificare - poziţia de montare şi tipul: vizual; - rezistenţa prizei de p ământ: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixarea
definitivă. • Gradul de verificare -100%. 50 51 • Gradul de verificare - 100 %. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de
verificare - mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezisten ţei prizei
de pământ (Anexa NI). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.3) si Proces-verbal de încercare a
prizelor de pământ (Anexa IV.14). - postamentul şi canalizaţia de cabluri: dup ă
execuţie, înainte de montare: -tipul: după montare. • Gradul de verificare - 100%. •
Condilii de admisibilitate - respectarea datelor din proiect şi a instruc ţiunilor de
montaj de la furnizor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-
verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). 3.9. Montarea
posturilor de transformare, a grupurilor electrogene şi executarea leg ăturilor în
firide şi în tablourile generale a) Amenajarea spaţiului/locului, tipul de
echipament, postamentul • Criteriu/Parametru - spaţiul/locul; - tip u l; -
postamentul şi poziţia de montare; - canalizaţia pentru cabluri. b) Pozarea
cablurilor • C riteriu/ Parametru - tipul cablului: - starea izolaţiei; - patul de cabluri
(dacă este cazul). • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verific ării - dup ă
pozare, înainte de acoperire. • Gradul de verificare -1 00 %. • Condi ţii de
admisibilitate - să corespundă datelor din proiect. • Aparatura de verificare 53 . •
Metoda de verificare - tipul postului şi poziţia de montare: vizual; - spa ţiul/locul,
postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: prin măsurare directă. • Momentul
verificării - spaţiul/locul: după amenajare, înainte de montarea echipamentului; 52
• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3). c) Aparatura de măsură şi control • Momentul verific ării -
după executarea legăturilor, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de
verificare -100% . • Criteriu/Parametru -tipul; - poziţia de montare. • Metoda de
verificare -vizual. • Momentul verificării - înainte montare. • Gradul de verificare -
1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - să respecte datele din proiect. • Condi ţii de
admisibilitate - să satisfacă cerinţele proiectului. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3.10.1. Tipul şi montajul
echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee, aparate de comand ă şi
control, panouri de control optic, invertoare, redresoare şi baterii de
acumulatoare • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Executarea leg ăturilor
între postul de transformare, grup electrogen, firide şi tablourile generale.
3.10.1.1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee, aparate de comand ă şi
control f i panouri de control optic, invertoare şi redresoare • C'riteriu/Parametru
- tipul, aspectul, poziţia şi cotele de montaj pentru amplasarea echipamentelor; -
tipul, aspectul, poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor fuzibile; - asigurarea
ramelor, dulapurilor cu relee şi a panourilor de control optic dup ă aşezarea pe
pardoseală prin strângere cu şuruburi şi piuliţe; - asigurarea antiseismic ă a
echipamentelor de interior; 55 • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare -
vizual. 54 - marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii; - izolaţia faţă de p ământ.
• Metoda de verificare - tipul, aspectul echipamentelor, marcarea regletelor şi
etichetarea aparaturii, valoarea nominală a siguranţelor: vizual; - asigurarea
echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontahile; - ceilal ţi
parametri de montaj ai echipamentelor: prin măsurare. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). ..
3.10.1.2. Baterii de acumulatoare • C'riteriu/ Parametru - sala bateriei de
acumulatoare: dimensiuni, iluminat, ventilaţie, izolaţie; - tipul bateriilor; •
Momentul verificării - tipul şi aspectul: după poziţionare; - parametrii de montaj,
asigurarea echipamentelor, marca rea regletelor. etichetarea aparaturii, izolarea
faţă de pământ: după montare. • Gradul de verificare „1 0 . 0% - poziţia de montare
a postamentului şi consolidarea antiseismică; - montarea, formarea şi
conectarea bateriei. • Metoda de verificare - sala, tipul bateriilor: vizual; -
montarea şi consolidarea antiseismică; prin verificarea strângerii elementelor
demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii; - postamentul,
formarea şi conectarea bateriei: prin măsu rare directă. • Condi ţii de
admisibilitate - echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului; -
aparatul de comanda si control sau panourile de control optic trebuie s ă
respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: - siguranţele fuzibile vor avea
valoarea conform proiectului; - izolaţia faţa de pământ trebuie sa fie conform ă cu
prevederile proiectului şi reglementările caii ferate: - nu se admit: - alte tipuri de
echipamente faţă de proiect; - echipamente incomplete, carcase sparte, îndoite
sau fisurate; - alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru parametrii de
montaj faţă de prevederile din proiect: - lipsa asigurării stabilităţii
echipamentelor; - schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect. 56 •
Momentul verificării - sala: după amenajare, dar înainte de montarea bateriei; -
tipul: după poziţionare, înainte de montare; - suportul: înainte de montarea
clemenţilor bateriei; - conectarea bateriei: după montare. • Gradul de verificare
-10 0%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor din proiect privind
amenajarea sălii, parametrii bateriei şi detaliile de montaj; 57 - respectarea
indicaţiilor furnizorului privind montarea, formarea şi conectarea bateriei. •
Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi
de la reglementările căii ferate; - se admite modificarea tipului sau sortimentului
de cablu numai cu avizul proiectantului. • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa l
V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucr ărilor ce devin ascunse
(Anexa IV.2). 3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de
interior la echipamentele de interior a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor •
Criteriu/Parametru - tipul cablurilor sau conductoarelor; - rezisten ţa de izola ţie a
unui conductor faţă de toate celelalte la cabluri; - continuitatea conductoarelor; -
modul de pozare; - introducerea cablului în echipament. • Metoda de verificare -
tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual; - rezisten ţa
conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă. • Momentul
verificării - tipul cablurilor: înainte de pozare; - modul de pozare, continuitatea
conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: după montare. • Gradul de verificare - 100
%. b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru -
diagrama de conectare a cablului. • Metoda de verificare - prin m ăsurare direct ă.
• Momentul verificării - după conectare, dar înainte de proba de func ţionare. •
Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea diagramei
de cablaj interior; - respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din proiect; -
nu se admite modificarea schemelor electrice sau a fişelor de montaj decât cu
acordul proiectantului. 59 58 • Apararatură de verificare - mijloace de m ăsurare a
rezistenţei electrice (Anexa III), • Metoda de verificare - vizual. • Momentul
verificării -după realizare. • Gradul de verificare -10 0%. • Condiţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Traseul cablurilor sau
conductoarelor • Criteriu/Parametru - locul de amplasare; - traseul. • Metoda de
verificare -vizual. • Momentul verificării - după pozare. • Gradul de verificare -
100%. • Conditii de admisibilitate - nu se admit modificări ale locului de
amplasare şi traseului (faţă de prevederile proiectului) • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.10.3. Legările de protecţie 3. 10.3.1.Legările de echipolenţializare •
Criteriu/Parametru - modul de legare. 60 - Proces-verbal de verificare-constatare
a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.10.3.2. Conectarea echipamentelor la priza de
pământ • Criteriu/Parametru - modul de conectare la postu! de comand ă. •
Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după conectare. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor din
proiect. 61 • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Condi ţii de admisibilitate
- funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. • Aparatura de
verificare -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instala ţiei (Anexa IV.6).
3.11. Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru - legăturile dintre postul de
transformare şi grupul electrogen; - legăturile dintre grupul electrogen şi
tablourile generale; - legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare;
- legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare şi diferite
echipamente; - legăturile electrice de alimentare dintre echipamente; -
inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare; - lipsa punerilor la
pământ pentru toate barele de alimentare; - funcţionarea aparatelor de pe tabloul
pompelor de incendiu; - funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu
latoare; - funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de condensatori; -
funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă; - receptorii de lumin ă, for ţă
şi curenţi slabi. • Metoda de verificare - prin proba de 72 ore, de func ţionare a
întregii instalaţii • Momentul verificării - înainte de recepţie • Gradul de verificare
- 1 % 00 . 63 62 Anexa l-I STAS 4173/1 STAS 6115/1 - Siguranţe fuzibile de joasă
tensiune. Condiţii generale. - Lămpi electrice cu incandescenţă, pentru iluminat
general. Tipovariante. - Lămpi electrice cu incandescenţă, pentru iluminat
general. Condiţii tehnice generale de calitate. - Iluminatul artificial. Condi ţii
tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de cl ădiri. -
Iluminatul artificial. Condiţii specifice pentru iluminatul în cl ădiri civile. -
Iluminatul artificial. Condiţii specifice pentru iluminatul înc ăperilor pentru
învăţământ şi similare (birouri). - Iluminatul artificial. Condiţii pentru iluminat în
spitale. specifice Documente de referinţă STAS 6115/3 SR EN 54/1 SR EN 54/2+AC
- Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 1: Introducere. - Sisteme
de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi
semnalizare. - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4:
Echipament de alimentare electrică. - Siguranţe cu filet t i p D. Condi ţii tehnice
generale de calitate. - Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instala ţii
electrice. Dimensiuni. - Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferat ă.
Instalaţii de semnalizare automată. - Protecţia împotriva electrocut ărilor. Limite
admise. - Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c.a. şi 250 V
c.c. şi până la 25 A. Forme si dimensiuni. - Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii
electrice până la 380 V c.a. şi 250 V c.c. şi până la 25 A. Calibre de verificare a
prizelor şi fişelor, până la 250 V si până la 16 A. SR 6646/5 STAS 6675/1 STAS 6824
SR 6646/1 SR EN 54/4+AC SR 6646/3 SR 6646/4 STAS 452/1 STAS 552 STAS 1244/3
STAS 2612 STAS 3184/3 - Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. Condiţii
tehnice generale de calitate. - Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul
general. Condiţii tehnice generale de calitate. - Conducte cu izolaţie din PVC
pentru instalaţii electrice fixe. - Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC
neplastifiată. - Tablouri electrice perhru locuinţe. Condiţii tehnice generale. 65
STAS 6865 STAS 6990 STAS 7804 STAS 3184/4 64 STAS 7933 STAS 8114/2 STAS
9954/1 - Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. - Corpuri de iluminat. Corpuri de
iluminat fixe de uz general. Condiţii tehnice speciale. - Instalaţii şi echipamente
electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile.
Prescripţii de proiectare şi montare. - Tuburi pentru instalaţii electrice. Condi ţii
tehnice generale. - Cabluri şi conducte. Metode de încercare. Verificarea calit ăţii
cositoririi. - Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale. - Protec ţia
împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii. - Protec ţia
împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare,
execuţie şi verificare. - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor
electrice cu tensiuni până la l000 Vc.a. şi 1500 Vc.c. - Instrucţiuni tehnice privind
calculul de dimensionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit. ID 5 -
Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în
staţiile de cale ferată cu CED. - Normativ departamental de protecţia omului şi a
instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV
şi 50 Hz. - Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj
interior al instalaţiilor CED. - Normativ departamental pentru proiectarea şi
realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunica ţii pentru
asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. - Normativ pentru proiectarea şi
executarea reţelelor de cabluri electrice. - Normativ de încercări şi m ăsur ători la
echipamente şi instalaţii electrice. - Normativ privind proiectarea clădirilor de
locuinţe. Cerinţe conform Legea nr. 10/1995. - Instrucţia pentru între ţinerea
tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. - Instrucţia pentru întreţinerea tehnic ă şi
repararea instalaţiilor SCB. - Instrucţia pentru întreţinerea tehnic ă şi repararea
instalaţiilor ELF. ID 33 STAS l î 360 STAS 11388/9 STAS 12604 STAS 12604/4 STAS
12604/5 ID 50 PD 184 PE 107 PE 116 *NP016 Instrucţia 350 Instruc ţia 351
Instrucţia 352 I7 I 7/1 I18 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instala ţiilor
interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. - Normativ pentru
proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a
construcţiilor. I20 Legea 18/1996 ((M.O. 75/11.04.1996) - Legea privind paza
obiectivelor, bunurilor şi valorilor. 67 66 Caiet Instalaţii
II_____________________Instalaţii electrice exterioare 3.7. Racordarea receptoarelor
electrice (corpuri de iluminat public / publicitar / decorativ; aparate de
semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei; amplificatori de linie CATV
etc.) ................................................................ 83 3.8. Linii electrice de contact
pentru tracţiunea electrică............. 84 3.8.1. Instalarea şi echiparea stâlpilor de
beton armat sau metal, a plăcilor de aşezare, a traverselor de sprijin şi a
blocurilor de ancorare pentru tracţiunea
electrică .................................................................... 84 3.8.2. Instalarea liniilor
electrice de contact pentru tracţiunea electrică ...................................................
86 3.9. Instalaţii de semnalizare de siguranţă .................................. 91 3.9.1.
Montarea canalelor de beton, tuburilor / ţevilor de la subtraversări şi amenajarea
patului pentru traseul de cabluri exterioare, inclusiv acolo unde pozarea
cablurilor se face direct în sol ................................... 91 3.9.2. Pozarea şi traseul
cablurilor ...................................... 93 3.9.3. Montarea cutiilor pentru distribu ţie
sau pentru Cuprins 1. Domeniul de
aplicare ..................................................................... 70 2. Documente de
referinţă ........................................................... 70 3. Controlul calit ăţii
lucrărilor......................................................... 70 3.1. Executarea re ţelelor
exterioare urbane, de energie, iluminat public, tracţiune, telefonie, ceasoficare şi
CATV executate pe stâlpi de utilizări comune..................... 71 3.2. Executarea
reţelelor exterioare subterane de energie, semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi
de incintă) în: şanţuri, canale vizitabile sau nevizitabile, galerii şi gospod ării de
cabluri ........................................................... 75 3.3. Executarea conexiunilor şi
derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi..........................
77 3.4. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane)................... 78 3.5.
Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor aparataj şi
distribuţie ................................................ 95 3.9.4. Montarea echipamentelor de
exterior: dulapuri, semnale, bobine de joantă ......................................... 96 3.9.5.
Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele
electrogene .......................................................................... 79 3.6. Montarea
instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de
paratrăsnet...................................................................... 81 3.6.1. Instala ţia de
legare la pământ ................................... 81 3.6.2. Instalaţia de paratr ăsnet
(instalaţia de captare, de exterior sau la ramele repartitoare ........................ 98
3.9.6. Legările de protecţie.................................................. 99 3.10. Proba de
funcţionare ....................................................... 101 instalaţia de coborâre şi priza
de pământ).................. 82 68 Anexa 1-
II...................................................................................................... 103 69 1.
DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de preg ătire a
recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică urm ătoarelor categorii de
instalaţii: - Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor; - Reţele
exterioare urbane de energie electrică, iluminat public, telefonie, trac ţiune, CATV
executate pe stâlpi de utilizări comune; - Reţele exterioare subterane (urbane şi
de incintă) pentru energie electrică, semnalizări, telefonie, interfonie, voice-data,
avertizare incendiu, pază-efracţie, control acces, TVC1, CATV, sonorizare,
ceasoflcare, management energetic etc.; - Linii electrice de contact pentru
tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal; - Conectarea de
protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de trac ţiune; -
Instalaţiile de semnalizare de siguranţă. Nu fac obiectul acestui normativ
instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instala ţiilor
de exploatare feroviară. - executării reţelelor exterioare subterane de energie,
semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în; şanţuri, canale vizitabile sau
nevizitabile. galerii şi gospodării de cabluri; - executării conexiunilor şi derivaţiilor
cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi; - montării branşamentelor
(aeriene şi subterane); - montării posturilor de transformare şi a grupurilor
electrogene; - montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor de
paratrăsnet; - racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat
public/publicitar/decorativ; aparate de semnalizare luminoas ă pentru dirijarea
circulaţiei, amplificatori de linie CATV etc.); - echipării stâlpilor şi mont ării liniilor
electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau
metal; - conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a
curentului de tracţiune; - lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare
de siguranţă. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de func ţionare a ntregii
instalaţii. 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt
prezentate la finalul caietului, în Anexa l-II. 3.1. Executarea reţelelor exterioare
urbane, de energie, iluminat public, tracţiune, telefonie, ceasoficare şi CATV
executate pe stâlpi de utilizări comune a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a
accesoriilor acestora • Criteriu/ Parametru -tipul şi parametrii tehnici, pentru
stâlpi; . - fundaţia stâlpilor; 71 3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Pe
parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: - executării reţelelor
exterioare urbane, de energie, iluminat public, tracţiune, telefonie, ceasoflcare şi
CATV, executate pe stâlpi de utilizări comune; 70 - conductorul de legare la
pământ; - dimensiunile suporţilor; - existenţa accesoriilor de montaj (pentru
suporţi şi corpurile de iluminat). • Metoda de verificare - funda ţia, tipul şi
parametrii tehnici ai stâlpilor, accesoriile, conductorul de legare la p ământ:
vizual, prin verificarea cores pondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe
actele însoţitoare ale stâlpilor; - dimensiunile: prin măsurare directă. • Metoda de
verificare - tipul consolelor şi cablurilor, modul de identificare, pozi ţia de montare
a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor: vizual; - dimensiunile şi pozi ţia
consolelor: prin măsurare. • Momentul verificării - fundaţia stâlpilor: dup ă
executare, înainte de fixarea stâlpilor: - tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor,
accesoriile, conduc torul de legare la pământ şi dimensiunile supor ţilor: dup ă
montare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate -
corespondenţa cu datele din proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). • Momentul verificării - tipul, starea şi
poziţia consolelor: înainte de fixare; - tipul, starea şi poziţia de montare a
cablurilor: după de montare, înainte de executarea legăturilor; - tuburile de
protecţie: după montare, înainte de fixare; - modul de identificare: înainte de
tragere. • Grad de verificare -100%.' • Condiţii de admisibilitate - să corespund ă
datelor din proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
consţatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Montarea corpurilor de iluminat
public şi a accesoriilor, amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de
conectică pentru instalaţiile de telefonie, ceasoficare şi tracţiune •
Criteriu/Parametru - tipul; - parametrii tehnici; - accesoriile de montaj. •
Documente încheiate - proces-verbal de verificare-consţatare a calit ăţii (Anexa
IV.3) b) Montarea cablurilor • Criteriu/Parametru - tipul, dimensiunea şi pozi ţia
consolelor; - tipul şi starea cablurilor; - tipul şi starea tuburilor; - modul de
identificare; - poziţia de montare a cablurilor. 72 73 • Metoda de verificare -
vizual, prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în
actele însoţitoare de la furnizor. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului. • Momentul verificării - după montare. • Gradul de
verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.2. Executarea reţelelor exterioare
subterane de energie, semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incint ă) în:
şanţuri, canale vizitabile sau nevizitabile, galerii şi gospodării de cabluri a)
Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor d) Montarea corpurilor de iluminat din
incinte, perimetral, pietonul, decorativ l • Criteriu/Parametru -tipul; -parametrii
tehnici; - accesoriile de montaj. • Metoda de verificare - vizual, prin verificarea
corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele înso ţitoare de la
furnizor. • Momentul verificării - după montare. • Gradul de verificare - bucat ă cu
bucată. • Criteriu/Parametru - tipul şi dimensiunile canalizaţiei; - modul de
aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii de instalaţii (ap ă, canal, gaze,
termice); - căminele de tragere; - cutiile de conexiuni; - protecţia anticoroziv ă
(după caz). • Metoda de verificare - tipul şi modul de aşezare: vizual; - prin
măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect. • Momentul verificării - la
stabilirea traseului; - înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor; - protec ţia
anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau conductorului de protec ţie. 74 75
• Gradul de verificare - vizual: 100%; - prin măsurare: cel puţin 3 măsur ători la 100
m. • Grad de admisibilitate - nu se admit: - abateri faţă de dimensiunile
şanţului/canalului prevăzute în proiect; - toleranţe diferite faţă de prevederile
proiectului. - se admite: - toleranţa de- 10% la dimensiunile şanţului/canalului
(când nu este prevăzută în proiect). • Aparatura de verificare -mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal
pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). d) Distan ţele
între elementele de susţinere • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3. Executarea conexiunilor şi
derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi •
Criteriu/Parametru - tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor; - tipul şi
dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni; - modul de izolare/etan sare a
conexiunilor; - continuitatea electrică. • Metoda de verificare - tipul şi modul de
îmbinare şi izolare/etanşare: vizual; - dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare
directă. • Momentul verificării - tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte
de executarea îmbinărilor; - tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi
tipul de îmbinare: înainte de fixare; - continuitatea electrică: dup ă executarea
conexiunilor. • Gradul de verificare - pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel pu ţin o
verificare pe un tronson de acelaşi diametru; - pentru doze/cutii de conexiuni:
bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului. 77 • Criteriu/Parametru - distanţa între două elemente succesive de
susţinere. • Metodei de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verific ării -
după pozare, înainte de fixare. • Gradul de verificare - prin sondaj, minim 25 % din
elementele de susţinere. • Condiţii de admisibilitate - se admite toleranţa de +
10% pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este
prevăzută în proiect). 76 • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a
dimensiunilor şi a continuităţii electrice (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). -
discontinuităţi electrice; - alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de cele
prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a
continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa IM). 3.4. Montarea
branşamentelor (aeriene şi subterane) • Criteriu/Parametru - tipul
branşamentului; - caracteristicile cablurilor/conductoarelor; - unitatea de m ăsur ă
şi protecţie; - continuitatea electrică; - legarea la priza de pământ; - rezisten ţa
prizei de pământ. • Metoda de verificare - tipul branşamentului, caracteristicile
cablurilor/conduc toarelor, unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la p ământ:
vizual; - continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin m ăsurare. •
Momentul verificării - după montare, înainte de mascare. • Gradul de verificare - 1
% 00 . • Documente încheiate - Proces-verbal de veriflcare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de p ământ (Anexa
IV. 14). 3.5. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene a)
Montarea posturilor de transformare aeriene • Criteriu/Parametru - locul de
montare; - postamentul; - parametrii tehnici ai echipamentului. • Metoda de
verificare - locul de montare şi postamentul: prin măsurare; - parametrii tehnici ai
echipamentului: vizual, prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect. •
Momentul verificării - locul de montare şi postamentul: după executarea
acestora, înainte de montarea echipamentului; - parametrii tehnici ai
echipamentului: după montarea echipamentului, înainte de proba de func ţionare.
• Gradul de verificare -1 00 %. 79 • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte
tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele prevăzute în proiect); -
cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată; 78 • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de măsurare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). 3.6.
Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratr ăsnet 3.6.1.
Instalaţia de legare la pământ • Criteriu/ Parametru - tipul: - poziţia de montare. b)
Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene pe platforme şi
în construcţii special amenajate • Criteriu/Parametru - locul de montare;
-postamentul: - parametrii tehnici ai echipamentului, • Metoda de verificare -
locul de montare şi postamentul: prin măsurare; - parametrii tehnici ai
echipamentului: vizual, prin verifi carea corespondenţei cu datele din proiect. •
Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după po/i ţionare; - înainte de
fixare/mascare. • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării - locul de
montare şi postamentul: după executarea acestora, înainte de montarea
echipamentului; - parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea
echipamentului, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100% . •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor din proiect, •
Aparatura de măsurare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 81 80
3.6.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, instalaţia de coborâre şi
priza de pământ) • Criteriu/Parametru - tipul; - materialele şi pozi ţia de montare; -
continuitatea electrică; - rezistenţa prizei de pământ. • Metodei de verificare -
tipul, materialele şi poziţia de montare: vizual, prin verificarea coresponden ţei cu
datele din proiect; - continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - conductorul de captare şi de coborâre:
după pozare, înainte de fixare; - ţevile de protecţie pentru conductorul de
coborâre şi piesele de separaţie: după montare, înainte de fixare; - elementele
prizei de pământ (platbanda, electrozi): după pozare şi sudare, înainte de
mascare; - continuitatea electrică: după montare şi fixare, înainte de proba de
funcţionare; - rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare, înainte de
mascare. • Gradul de verificare - 100 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor din proiect. • Aparatura de verificare - mijloacele de m ăsurare a
continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ {Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa l
V.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.14). 3.7.
Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/
decorativ; aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circula ţiei;
amplificatori de linie CATV etc.) • Criteriu/Parametru - materialele şi pozi ţia de
montare; - schema electrică de racordare; - continuitatea electrică. • Metoda de
verificare - schema, materialele şi poziţia de montare: vizual; - continuitatea
electrică: prin măsurare directă. • Momentul verificării - schema, materialele şi
poziţia de montare: după executarea legăturilor, înainte de fixare; - continuitatea
electrică: după montare şi fixare, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de
verificare -1 00 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor din
proiect. • Aparatura de verificare - mijloacele de măsurare a continuit ăţii
electrice (Anexa III). 83 82 • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii (Anexa IV.311 şi Proces-verbal de control a continuit ăţii
electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa l V. 13). - fixarea
stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii elementelor dernontabile, a
înglobării fixe în elementele de construcţii şi a stării tensorilor de ancorare. •
Momentul verificării - starea fundaţiilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor
de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea stâlpilor; - tipul,
caracteristicile tehnice, aspectul, starea stâlpilor, accesoriilor, prefabricatelor şi
confecţiilor metalice, verticali tatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liber ă
trecere: după poziţionarea stâlpilor; - fixarea stâlpilor metalici, izolarea şi
conectarea echipa mentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al
curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor. • Gradul de verificare -100%. 3.8.
Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3.8.1. Instalarea şi
echiparea stâlpilor de beton armat sau metal, a plăcilor de aşezare, a traverselor
de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electric ă a) Montajul •
Criteriu/Parametru - tipul, caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor, pre
fabricatelor sau confecţiilor metalice; - verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în
gabaritul de liberă trecere; - starea fundaţiilor stâlpilor, plăcilor de reazem,
traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare; - fixarea stâlpilor metalici; -
izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de
întoarcere al curentului de tracţiune; - tipul, numărul şi aspectul accesoriilor. •
Condiţii de admisibil'itate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalit ăţii (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(vezi Anexa IV.3). b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare -
tipul, caracteristicile tehnice, aspectul, starea stâlpilor, accesoriilor,
prefabricatelor şi confecţiilor metalice, starea fundaţiilor stâlpilor, pl ăcilor de
reazem, traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: vizual; - verticalitatea şi
încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere, izolarea şi conectarea
echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de
tracţiune: prin măsurare directă; 84 • Criteriu/parametru -tipul; -aspectul. 85 •
Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - înainte de mascare. • Gradul
de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de veriflcare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de materiale sau componente faţă de
cele prevăzute în proiect; - alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute
în proiect: - fisuri transversale, bavuri, încovoieri şi torsionări la tirul de contact: -
fire rupte, focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale
stratului de zinc protector; - defecte la „cusăturile" confec ţiilor metalice sudate; -
defecte la protecţia anticorozivă la componentele executate din materiale
feroase; - fisuri, dislocări ale materialelor de fixat cape, arm ături sl ăbite la
izolatori. • Aparatura de verificare 3.8.2. Instalarea liniilor electrice de contact
pentru tracţiunea electrică 3.8.2.1. Instalarea cablului purt ător, a firului de
contact şi a accesoriilor a) Aspectul şi natura materialelor • Criteriu/Parametru -
tipul materialelor; - aspectul materialelor. • Metoda de verificare -vizual. •
Momentul verificării -tipul: după montare; - aspectul: înainte şi după montare. 86 •
Documente încheiate - Proces-verbal de veriflcare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - lungimi; - lăţimi; - grosimi; -
diametre. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. 87 • Momentul verific ării
- după poziţionare, înainte de fixare. • Gradul de verificare - 100 %. - leg ăturile
electrice la ace aeriene, joncţiuni între grupe de linii etc.; - leg ăturile de
protecţie; - toleranţele de montaj: - gabaritul de liberă trecere. • Condiţii de
admisibilitate - nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fal ă de cele
prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare -tipul, legăturile, orientarea,
poziţiile: vizual prin verificarea corespondenţei cu indica ţiile din proiect; -
parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după instalare. • Gradul de verificare -100% . • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). c) Montarea • Criteriu/Parametru - înnădirea cablului purt ător sau a firului
de contact: - înălţimea de pozare, panta zigzagului în aliniament şi abaterea în
curbă a firului de contact; - înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact,
săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de art ă; - înălţimea de pozare,
zigzag sau abatere, distanţa între conductoare, tipul elementului de fixare la
punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact; -
orientarea traverselor rigide şi elastice; - orientarea consolelor şi izolatorilor în
cuprinsul unei zone de ancorare; - poziţia pendulelor în deschidere; - pozi ţia
contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol; - poziţia blocului
compensator; • Condiţii de admisibilitate -se admite: - înnădirea firului de contact
(nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancor ări şi nici
lipiturile executate de fabrică), după cum urmează: în linii curente şi în linii
directe din staţii de ce! mult două puncte pe o zonă de ancorare, cu distanţa între
înnădiri de cel puţin 200 m; pe restul liniilor din staţii (în afara celor directe) se
admit înnădiri cu distanţa între ele de cel puţin 200 m; - nu se admite: - înn ădirea
la cablurile purtătoare ale traverselor elastice; - prelucrarea mecanic ă şi termic ă
a armăturii izolatori lor, precum şi sudarea la aceste arm ături a oric ăror piese; -
nu se admit abateri faţă de proiect pentru: - înălţimea de pozare, panta zigzagului
în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact (toleran ţa la zigzag si
abaterea este de +1 cm); 89 88 - înălţimea constructivă a suspensiei liniei de
contact săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de art ă; - înălţimea de
pozare, zigzag sau abatere, distanţa între conductoare, tipul elementului de
fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de
contact; - orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa pentru
perpendicularitatea faţă de axa căii în plan orizontal este de 1/40); - orientarea
consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare; - poziţia pendulelor
în deschidere; - poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol;
- poziţia blocului compensator {compensatorul să nu intre în gabaritul de liber ă
trecere); - legăturile electrice la acele aeriene, joncţiuni între grupe de linii etc.; -
legăturile de protecţie. • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Gradul de verificare -10 0%. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.9. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3.9.1.
Montarea canalelor din beton, tuburilor/ţevilor la traversări şi amenajarea patului
pentru traseul de cabluri exterioare, inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se
face direct în sol a) Tipul şi aspectul canalului, tuburilor/ţevilor, amenajarea
patului cablurilor 3.8.2.2. Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a curentului
de fracţiune • Criteriu/Parametru - modul de legare. • Metoda de verificare -vizual.
• Momentul verificării - după realizare. 90 • Criteriu/Parametru - tipul şi aspectul
materialelor şi prefabricatelor; - aspectul şi forma canalului; - modul de realizare
a patului cablurilor. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verific ării - tipul şi
aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor; -
aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după executare. 91 • Gradul de
verificare - 1 00 %. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de canal
faţă de cele prevăzute în proiect; - fisuri, spărturi, ale tuburilor/ţevilor şi canalelor
prefabricate. ; • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal
pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). b)
Dimensiunile canalului, tuburilor/ţevilor şi grosimea patului cablurilor • C 'riter
iu/parametru - dimensiunile canalului, respectiv tuburilor/ţevilor; - grosimea
patului cablurilor în canal/şanţ. • Aparatura de verificare mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru
verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). 3.9.2. Pozarea şi
traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru - tipul cablurilor; -
rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte şi faţă de mantaua
metalică, ecran şi armătură; - rezistenţa conductoarelor; - modul de pozare. •
Metoda de verificare - tipul cablurilor, modul de închidere la capete şi modul de
pozare: vizual; - rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare
directă. • Momentul verificării - tipul cablurilor, rezistenţa conductoarelor şi
rezistenţa de izolaţie: înainte de pozare; - modul de închidere la capete: după
pozarea cablului; - modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal, şan ţ,
tub/ţeava. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit
abateri faţă de prevederile din proiect. • Metoda de verificare - prin m ăsurare
directă. • Momentul verificării - dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea
în şanţ; - dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau după realizarea
canalului (după caz); - grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor.
• Gradul de verificare - pentru canale, tuburi/ţevi:prin sondaj 25 % din cantit ăţi; -
pentru patul cablurilor cel puţin 3 măsur ători la 100 m. • Grad de admisibilitate nu
se admit: - abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ ţevilor şi patului de
cabluri prevăzute în proiect 92 93 • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor, a rezistenţei electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa
111). • Documente încheiate - Proces-verba! de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa I V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calit ăţii lucr ărilor ce
devin ascunse (Anexa IV.2). b) Amplasarea cablurilor 3.9.3. Montarea cutiilor
pentru distribuţie sau pentru apărataj şi distribuţie a) Tipul, aspectul şi cablarea
interioară, poziţia şi cotele de montaj • C'riteriu Parametru - tipul, aspectul şi
cablajul interior al cutiei; - blocarea cu masă izolantă: - verticalitatea şi cotele de
montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribu ţie: -
încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere. • Metoda de verificare - tipul,
aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual; - poziţia, cotele de montaj şi
încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă. • Momentul
verificării - înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor: - dup ă montare:
pentru poziţie, cablare interioară, cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de
liberă trecere. • Criteriu'parametru - traseul; -cotele de montaj. • Metoda de
verificare -traseul: vizual; - cotele de montaj: prin măsurare directă. • Momentul
verificării - după pozare. • Gradul de verificare - 100%. • Condi ţii de admisibilitate
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se
admit: - alte tipuri decât cele prevăzute în proiect; - cutii sparte sau fisurate; -
cablaje interioare neconforme cu proiectul; - lipsa capacelor şi garniturilor de
etanşeizare la orificiile neutilizate, precum şi lipsa masei izolante. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 94 95 • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare constatare a calit ăţii lucr ărilor (AnexaIV.3).
b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru -tipul; -aspectul. • Metoda
de verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de mascare. • Gradul de
verificări; - verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor; - încadrarea
echipamentelor montate in gabaritul de libera trecere; - asigurarea
echipamentelor; - vizibilitatea focurilor de semnal. • Metoda de verificare - tipul,
aspectul şi cablarea echipamentelor, vizibilitatea focurilor de semnal: vizual; -
parametrii dimensionali: prin măsurare directă; - asigurarea echipamentelor: prin
verificarea strângerii elementelor demontabile. • Momentul verific ării - tipul,
aspectul şi cablarea echipamentelor, vizibilitatea focurilor de semnal, parametrii
dimensionali: după poziţionare, înainte de fixare; - asigurarea echipamentelor:
după montare. • Gradul de verificare -100%. -100%. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucr ărilor ce devin ascunse
(Anexa IV.2). 3.9.4. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri, semnale,
bobine de joantă a) Tipul şi aspectul echipamentelor, poziţia, cotele de montaj şi
introducerile de cablu • Criteriu/ Parametru - tipul, aspectul şi cablarea intern ă a
echipamentelor; 96 • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de
echipamente faţă de prevederile proiectului; - echipamente incomplete, carcase
sparte, îndoite sau fisurate; - alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de
montaj mai mari faţă de prevederile din proiect; - lipsa asigurării cu piuli ţe la
fixarea pe fundaţie; - distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor, inferioare
celor prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). 97 • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Calitatea protec ţiei anticorozive •
Metoda de verificare - montarea cablurilor: vizual; - schema de conectare
(continuitatea şi rezistenţa de izolaţie): prin măsurare. • Momentul verific ării -
după conectare, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - 1 0% 0 .
• Criteriu/parametru -tipul -aspectul. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul
verificării -după realizare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de montaj; - nu se admite
introducerea cablurilor neizolate în semnal şi dulap. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.9.6. Legările de protecţie 3.9.6.1. Legările de echipoten ţializare •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.9.5. Conectarea cablurilor exterioare la
echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare • Criteriu/Parametru -
modul de legare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verific ării - dup ă
realizare. 99 • Criteriu/Parametru - schema de conectare a echipamentului; -
montarea cablurilor în semnal şi dulap. 98 • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii
de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare
• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3). 3.9.6.2. Legările obiectelor din zona de atingere cu
catenara, la circuitul de întoarcere al curentului de trac ţiune • Criteriu/Parametru
- modul de legare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verific ării -dup ă
realizare. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate 3.9.6.3.
Priza de pământ şi conectarea ei • Criteriu/Parametru - tipul şi rezisten ţa prizei
de pământ; - locul de amplasare; - modul de conectare la postul de comand ă sau
la dulapurile exterioare. • Metoda de verificare - tipul, modul de conectare şi
amplasarea: vizual; - rezistenţa prizei: prin măsurare. • Momentul verific ării -
elementele prizei: după pozare şi sudare, înainte de mascare; - rezistenţa prizei:
după montare şi fixare, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -
100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor din proiect. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).
• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de p ământ (Anexa
IV. 14). 3.10. Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru - leg ăturile dintre postul
de transformare şi grupul electrogen; - legăturile dintre grupul electrogen şi
tablourile generale; 101 - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3). - legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite
echipamente; - legăturile electrice de alimentare dintre echipamente; -
funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă; - func ţionarea
receptoarelor electrice: - integritatea suspensiei, din punct de vedere electric; -
tensiunile de influenţă, de atingere şi de pas; - lipsa scurt-circuitelor şi a
punerilor la pământ pentru barele de alimentare. • Metoda de verificare -
funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin datele indicate de
aparatele existente pe tablouri şi în postul de transformare: - integritatea
suspensiei, tensiunile de influenţă, de atingere şi de pas: prin proba de
funcţionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact; - func ţionarea
întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin proba de funcţionare în regim
dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact; - lipsa scurt-
circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin m ăsur ări ale
continuităţii, rezistenţei de izolaţie, tensiunilor şi curenţilor. • Momentul de
verificare - înainte de recepţie. • G ra d u l d e v e rific a re 100% . • Condi ţii de
admisibilitate - funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de func ţionare a instala ţiei
(Anexa IV.6). 102 Anexa 1-II Documente de referinţă STAS 1244/1 - Siguranţa
circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Clasificarea şi stabilirea categoriei
trecerii la nivel. STAS 1244/2 - Treceri la nivel. Instalaţii neautomate. Prescrip ţii.
STAS 1244/3 - Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferat ă. Instala ţii de
semnalizare automată. STAS 4392 STAS 6990 - Căi ferate normale. Gabarite. -
Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. STAS 7933 STAS 11360 -
Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. - Tuburi pentru instalaţii electrice.
Condiţii tehnice generale. - Do/e de aparat şi doze de ramificaţie pentru instala ţii
electrice. Dimensiuni. STAS 552 STAS 9570/1 - Marcarea şi reperarea reţelelor de
conducte şi cabluri în localităţi. STAS 831 - Linii aeriene. Utilizarea în comun a
stâlpilor pentru linii de energie electrică, de tracţiune şi de telecomunica ţii.
Prescripţii. 103 . SR 8591 STAS 4905 STAS 4483/1 STAS 6675/1 STAS 7757/1 STAS
6271 STAS 12604 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. - Tuburi şi
blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii. - Conducte pentru instala ţii
de telecomunicaţii. Condiţii tehnice generale de calitate. - Ţevi din PVC
neplastifiată. Condiţii tehnice generale de calitate. - Cabluri coaxiale cu izola ţie
de polietilenă. Condiţii tehnice generale. - Prize de pământ pentru instala ţii de
telecomunicaţii. Rezistenţa electrică. Prescripţii. - Protecţia împotriva
electrocutării. Prescripţii. ID28 -Normativul departamental privind
amplasamentul şi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF şi Tc în
profil transversal al căii ferate. - Normativ departamental de protec ţia omului şi a
instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV
şi 50 Hz. - Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj
interior al instalaţiilor CED. - Normativ departamental pentru proiectarea şi
realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunica ţii pentru
asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. - Normativ pentru proiectarea şi
executarea reţelelor de cabluri electrice. - Normativ de încercări şi m ăsur ători la
echipamente şi instalaţii electrice. ID 33 ID 50 PD 184 STAS 12604/4 - Protec ţia
împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii. STAS 12604/5 -
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescrip ţii de
proiectare, execuţie şi verificare. - Normativ pentru proiectarea si executarea
instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. PE 107 PE 116
NP 016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 - Normativ privind
proiectarea clădirilor de locuinţe. Cerinţe conform Legea nr. 10/1995. - Instruc ţia
pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. - Instrucţia pentru
întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB. - Instrucţia pentru între ţinerea
tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. 118 - Normativ pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi
industriale. - Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED. ID 5 Legea 18/1996 (M.O.
75/11.04.1996) - Legea privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor. 105 104 C a
ie t In s ta la ţii III - In s ta la ţii s a n ita re Cuprins 1. Domeniul de
aplicare .............................................................. 108 2. Documente de
referinţă ............................................................... 108 3. Controlul calit ăţii lucr ărilor
de instalaţii.................................. 108 3.6.2. Instalaţii de stingere cu ap ă a
incendiilor ......... 156 3.6.3. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor...............
156 3.6.4. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor ........... 157 3.6.5. Instala ţii
de stingere cu pulbere a incendiilor........... 159 3.6.6. Instalaţii de stingere cu
gaze inerte ......................... 160 3.6.7. Instalaţii de stingere tip Sprinkler, drencer
şi apă 3.1. Montarea conductelor ........................................................ 109 3.1.1.
Prevederi comune ................................................... 109 3.1.2. Conducte
exterioare................................................. 113 3.1.3. Conducte
interioare ................................................ 117 3.1.4. Montarea
racordurilor.............................................. 128
pulverizată............................................................... 160 3.7. Montarea instala ţiilor
solare de preparare a apei calde de
consum......................................................................... 161 3.8. Proba de
funcţionare ......................................................... 163 Anexa l-
III ........................................................................................... 166 3.2. Montarea
armăturilor şi a aparatelor de măsur ă şi
control............................................................................... 129 3.3. Montarea
obiectelor sanitare şi a accesoriilor..................... 131 3.4. Montarea instala ţiilor
de ridicare a presiunii ...................... 134 3.4.1. Recipienţi de
hidrofor.............................................. 134 3.4.2.
Pompe...................................................................... 137 3.4.3.
Compresoare........................................................... 140 3.5. Montarea instala ţiilor
pentru prepararea apei calde de
consum................................................................................... 143 3.5.1.
Schimbătoare de căldură.......................................... 143 3.5.2.
Boilere .................................................................... 146 3.6. Montarea instala ţiilor
pentru stingerea incendiilor (cu apă. abur, CO2, spum ă, pulberi,
azot).......................... 150 3.6.1. Prevederi
comune .......... .......................................150 106 107 1. DOMENIUL DE APLICARE
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucr ărilor cuprinse în
prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii sanitare destinate
construcţiilor: - Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi cald ă; - Instala ţii
interioare şi exterioare de canalizare; - Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci;
- Instalaţii de preparare a apei calde de consum; - Instalaţii de stingere a
incendiilor; - Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum. Nu fac
obiectul prezentului normativ: - Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter
tehnologic din industrie, sere, construcţii agrozootehnice; - Staţiile de corectare
a calităţii apei; - Staţiile de pompare şi de epurare; - Executarea surselor de ap ă. -
instalaţiilor de preparare a apei calde de consum; - instalaţiilor de stingere a
incendiilor (cu apă, abur, CO2, spumă, pulberi, azot); - instalaţiilor solare de
preparare a apei calde de consum, La încheierea lucrărilor se efectueaz ă proba
de funcţionare a întregii instalaţii. 3.1. Montarea conductelor 3.1.1. Prevederi
comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul
materialului; - aspectul materialului. • Metoda de verificare -vizual: - pentru
conductele din PVC conform STAS 6675/3; - pentru conductele din PP conform NP
003; - pentru conductele din oţel conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 6898/1,
STAS 6898/2, STAS 7656; - pentru conductele din cupru conform STAS 523/1; -
pentru conductele din plumb conform STAS 671. • Momentul verific ării - înainte
de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de
admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în
proiect); 109 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt
prezentate la finalul caietului, în Anexa l-III. 3. CONTROLUL CALITĂŢII
LUCRĂRILOR DE INSTALA ŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verific ă
calitatea montării: - conductelor şi racordurilor; - arm ăturilor şi aparatelor de
măsură şi control; - obiectelor sanitare şi accesoriilor; - instalaţiilor de ridicare a
presiunii apei reci; 108 - defecte (fisuri, arsuri sau cojeli): - neuniformit ăţi ale
culorii pentru conductele din PP şi PVC. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate • Documente încheiate - Proces-verbal de veriflcarertenstatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Traseul conductelor - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Dimensiunile • Criteriu/
Parametru - lo c u l d e a m p la sa re. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul
verificării - după pozare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -
nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru
-diametrul; - grosimea. • Metoda de verificare - prin măsurare directă: - pentru
conductele din oţel conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2,
STAS 7656; - pentru conductele din materiale plastice conform STAS 3126. •
Momentul verificării - înainte de debitare, fîletare, executarea îmbin ărilor, dup ă
caz. • Gradul de verificare - cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi
diametru. • Condiţii de admisibilitate - să corespundă prevederilor proiectului. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 110 •
Criteru/'Parametru -tipul îmbinării; - aspectul îmbinării. • Metode verificare - vizual
. 111 • Momentul verificării - după executarea îmbinărilor, înainte de proba de
presiune la rece sau de etanşeitate (după caz); - înainte de lansarea în şan ţ,
pentru conductele exterioare. • Gradul de verificare -100%. • Gradul de verificare
- pentru t i p şi a.spect: 100 %: - pentru grosime: 10 %. • Condiţii de
adminisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzut ă în
proiect): - defecte vizibile, neuniformităţi: - grosimi diferite faţă de prevederile
proiectului: - toleranţe la grosime, diferite faţă de prevederile proiectului. - se
admite: - toleranţa de + 10 % la grosime, când nu este indicată în proiect. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa l V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calit ăţii lucr ărilor ce devin
ascunse, după caz (Anexa IV.2). • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte
tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile (deform ări,
fisuri, lovituri, abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). e) Izolaţia • Criteriu/Parametru - tipul izola ţiei; -
aspectul izolaţiei; -grosimea izolaţiei; - protecţia izolaţiei, după caz. • Metoda de
verificare -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; - grosimea: prin măsurare
directă. • Momentul verificării - după proba de presiune la rece sau etanşeitate
(după caz) şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia; 112 3.1.2. Conducte
exterioare a) Patul conductelor • Criteriu / Parametru - aspectul: -existen ţa şi
uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). • Metoda de verificare -
vizual. 113 • Momentul verificării - înainte de pozarea conductelor. • Gradul de
verificare - 100 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului şi SR 4163-3; - nu se admit: - denivelări: - neuniformităţi ale stratului
de aşezare pe toată lungimea şanţului. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucr ărilor ce devin ascunse
(Anexa IV.2). b) Panta conductelor de canalizare • Criteriu/Parametru - sensul
pantei; - mărimea pantei. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. - valori si
toleranţe ale pantei diferite de cele,prevă zute în proiect. - se admite, conform
STAS 305!: - toleranţa de ± 10 % la \aloarea pantei, când nu este indicat ă în
proiect • Aparatura ac i enficare - mijloace de măsurare a pantei (Anexa II I) . •
Documente încheiate - Proces-verbal pentru verificarea calit ăţii lucr ărilor ce
devin ascunse (Anexa IV.2). c) Proba de presiune la rece pentru conductele de
alimentare cu apă • Criteriu/ Parametru - valoarea presiunii de încercare pe
durata probei: - scurgerile de apă. • Meloda de verificare - prin proba de presiune
la rece. conform l 22. SR -4163-3 şi: - pentru conducte din PP conform NP 003 şi
STAS 6819. SR ISO 3458; - pentru conducte din PVC conform I l şi STAS 6675/7; -
pentru conducte din alte materiale conform l 9. • Momentul verific ării - dup ă
po/arca conductelor; - înainte de proba de etanşeitate. • Gradul de verificare - cel
puţin o măsurare la 100 m. • Condiţii de admisibilitate' - nu se admit: - schimbarea
sensului pantei faţă de prevederile proiectului; 11 4 • Momentul verific ării - dup ă
răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări, realizate
prin sudare: - înainte de izolare, mascare etc. • Gradul de verificare - 100 %. 115 :
• Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - variaţii de presiune mai mari de 5 %
faţă de presiune) de încercare, pe ţoală durata probei: - scurgeri de ap ă vizibile,
pete de umezeală pe conducte, în zona mufelor, la îmbinări. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) . • Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.9). • Documente
încheiate - Proccs-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare
de canalizare (Anexa IV.8). c) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/
Parametru - lipul; -aspectul. • .Metoda de verificare - vizual. • Momentul verific ării
- după proba de presiune etanşeitate: - înainte de izolare, mascare. • Gradul de
verificare - 10 . 0% d) Proba de etanşeitate pentru eonduetele de canalizare •
Criteriu/Parametru - scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de
îmbinare. • Metoda de verificare - vizual. conform STAS 305 l şi I 22. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, l 14, C 127 şi STAS 7335/3 •
Momentul verificării - înainte de acoperire; - la cel puţin 24 de ore dup ă
efectuarea ultimei îmbinări. • Gradul de verificare - 100%. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calit ăţii
lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). 3.1.3. Conducte interioare a) Sensul şi
valoarea pantei • Criteriu/Parametru - sensul pantei: - valoarea pantei. 117 •
Condiţii de admisibilitate - nu se admit scurgeri de apă vizibile. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). 116 • Metoda de
verificare - prin măsurare. • Momentul verificării - după pozare, înainte de fixare. •
Gradul de verificare - cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conduct ă. •
Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu
privire la sensul şi valoarea pantei; - se admite încadrarea în toleran ţa de maxim
+ 1 0 % la valoarea pantei, când nu este indicată în proiect. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). • Condi ţii de admisibilitate -
se admite: - toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de
construcţie (când nu este prevă/ută în proiect). • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-
verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). P ozi ţia şi
distanţele între conducte Criteriu/Parametru - poziţia relativ ă între conducte; -
valoarea distanţei între conducte (apă caldă, apă rece, gaz, electrice, abur, CO2,
spumă, pulberi, azot). • Documente încheiate - Proces-verbal de veriflcare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Distanţele si paralelismului între
conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru - valoarea distan ţei
conductă-element finit de construcţie. • Metoda de verificare - prin m ăsurare
directă. • Momentul verificării - după pozare, înainte de fixare. • Gradul de
verificare - în punctele de sprijin (ancorare); - în cel pu ţin dou ă puncte pe fiecare
tronson rectiliniu de conductă. 118 • Metoda de verificare - poziţia: vizual; -
distanţa: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după pozare, înainte de
fixare. • Gradul de verificare - în cel puţin două puncte diferite, pentru fiecare
caz. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de la prevederile
proiectului; - se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte, când
nu este indicată în proiect sau în normativele I 9, I6 , I 7, ID49. 119 • Aparaturii ele
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . Manşoanele de
protecţie • Criteriu/Parametru - diametrul interior al manşonului: - lungimea cu
care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare
- prin măsurare directă. • Momentul verificării - după înglobarea în elementele de
construcţie; - după montarea conductelor. • Gradul de verificare - p rin so n d a j,
m in im 5 0 % d in tre c e ri. • Documente încheiate - Proces-verhal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor {Anexa l V.3). d) Modul de fixare şi distan ţele între
elementele de susţinere • Criteriu/Parametru - tipul susţinerilor; - distan ţii între
două elemente suceesixe de susţinere. • Metoda de verificare -tipul: vizual; -
distanţa: prin măsurare directa. • Momentul verificării -în cazul prinderii cu
elemente fixe - înainte de pozare; - in cazul prinderii cu elemente mobile - dup ă
poziţionare. • Gradul de verificare - prin sondaj, minim 25 % din elementele de
fixare. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de elemente de
susţinere, faţa de cele prevă/ute în proiect; - se admite: - toleranţa de ± 5 %
pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este
pre\ă/ută în proiect). • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a
dimensiunilor {Anexa 111). • C o n d iţii d e a d m isib ilita te - se a dm ite: - în c ad
rare a în to le ra n ţa d1 0 % p e n tru d ia m e tru l e + in te rio r a l m a n şo n u lu
i; - î n c a d r a r e a î n t o l e r a n ţ a d 1 0±% p e n t r u v a l o a r e a e lu n g i m
i i c u c a r e p a r te a su p e r i o a r ă a m a n ş o n u l u i d e p ă şe ş te
pardoseala. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa I I I ) . • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). f) Montarea compensatoarelor de dilatare •
Documente încheiate - Proces-verhal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 120 • Criteriu/Parametru - tipul şi dimensiunile; - numărul; - locul de
amplasare. 121 • Metoda de verificare - tipul şi numărul: vizual; - dimensiunile şi
locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării - dup ă montarea
conductelor; - înainte de proba de presiune. Gradul de verificare -100%. • Condi ţii
de admisibilitate - se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă dintre
două piese de curăţire succesive, când toleranţa nu este prevăzută în proiect. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (AnexaI ) . II •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). h) L egarea la pământ a conductelor de transport şi distribu ţie din
instalaţiile pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru - legarea la p ământ. •
Metoda de verificare -v iz ual. • Momentul verificării - înainte de prob ă. • Gradul
de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admite absenţa leg ării la
pământ. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederile proiectului cu privire la num ărul, tipul şi
locul de amplasare. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurarea
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). g) Montarea pieselor de cur ăţire la
conductele de canalizare • Criteriu/Parametru - distanţa dintre dou ă piese de
curăţire succesive. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul
verificării - în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (dup ă caz); -
înainte de proba de etanşeitate. • Gradul de verificare -100%. 122 123 i) Proba de
presiune la rece pentru conductele de apă rece, caldă şi pentru stingerea
incendiilor • Criteriu/ Parametru - presiunea de încercare: - scurgeri de ap ă. •
Metoda de verificare - prin proba de presiune la rece: - pentru conducte din PP
conform NP 003 si STAS 6819. SR ISO 3458; - pentru conducte din PVC conform I
l si SR ISO 1167; - pentru conducte din alte materiale conform I9. • Momentul
verificării - înainte de montarea aparatelor si arm ăturilor de serviciu la obiectele
sanitare si la celelalte puncte de consum. j) Proba de presiune la cald pentru
conductele de apă caldă • Criteriu Parametru - presiunea de încercare: - scurgeri
de apă: - comportarea la dilatare/contractare. • Metoda de verificare - prin proba
de presiune la cald conform normativului I9. • Momentul verific ării - înainte de
montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi !a
celelalte puncte de consum. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de
admisibilitate - nu se admit: - variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu
nea de încercare, pe toată durata probei: - scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul: -
deformări datorită dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a presiunii (Anexa I ) . II • Documente încheiate - Proces-verbal pentru
proba de presiune la cald (Anexa IV.10). k) Proba de etanşeitate pentru
conductele de canalizare • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de admisibilitate
- nu se admit: - variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de
încercare, pe toată durata probei: - scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la
îmbinări. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I ) . II
• Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (A nexa
IV.9). • Criteriu/Parametru - scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele
de îmbinare, 124 125 • Metoda de verificare - încercarea de etanşeitate conform
prevederilor normati vului I9. • Momentul verificării - dup ă minim 24 de ore de la
efectuarea ultimei îmbinări; - înainte de vopsire, izolare sau mascare. • Gradul de
verificare -10 0%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit scăpări de aer pe tot
traseul şi la îmbinări. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii
(Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a
tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. 15). m) Calitatea protecţiei anticorozive • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit scurgeri de ap ă vizibile
pe tot traseul şi la îmbinări. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verhal pentru încercarea de
etanşeitate a conductelor interioare de canalizare (Anexa IV.7). •
Criteriu/Parametru - respectarea tehnologiei de protecţie anticoroziv ă (preg ăti
rea suprafeţelor, aplicarea stratului de grund); - aspect. • Metoda de verificare -
respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care confirm ă efectuarea
tuturor operaţiilor prevăzute în tehnologie; -aspectul: vizual. . • Momentul
verificării - după proba de presiune/etanşeitate; - înainte de mascare. • Gradul de
verificare -100% . 1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur, CO2,
spumă, pulberi, azot, din instalaţiile de stingere a incendiilor • Criteriu/ Parametru
- scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Metoda de
verificare - încercarea de etanşeitate cu aer. • Momentul verific ării - înainte de
vopsire, izolare sau mascare. 126 • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: -
nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă; - neuniformit ăţi (b ăşici,
încreţituri), discontinuităţi, 127 • Aparaturii de verificare • Documente încheiate
3.2. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control Tipul arm ăturii sau
a aparatului de măsură şi control şi locul de montare • Criteriu/Parametru - tip ul;
- amplasarea. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verific ării - dup ă
montarea în instalaţie; - înainte de proba de presiune. • Gradul de verificare
-100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului privind
tipul armăturii, a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare. •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Accesul şi posibilitatea de
manevrare • Criteriu/Parametru - spaţiul de acces şi manevră. • Metoda de
verificare -vizual; - prin acţionare directă. 129 Proces- vorbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.1.4. Montarea racordurilor a) Tipul
şi amplasarea • Criteriu Parametru -tipul; - poziţia de montare; - cotele de montaj.
• Metoda de verificare - tipul şi poziţia de montare: vizual; - cotele de montaj: prin
măsurare directă. • Momentul verificării după montarea conductelor; - înainte de
proba de presiune. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul, poziţia şi cotele de montaj.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) . •
Documente încheiate - Proces-verbat de verificare-constaîare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 128 • Momentul verificării - după montarea în instalaţie; - înainte de
probare. Gradul de verificare -100% . 3.3. Montarea obiectelor sanitare şi a
accesoriilor a) Tipul, calitatea şi integritatea • Criteriu/ Parametru - tipul; -
aspectul. • • • Condiţii de admisibilitate - posibilitatea de acces şi manevr ă.
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Sigilarea arm ăturilor • Criteriu/
Parametru - sigilarea (dacă este cazul). • Metoda de verificare -tipul: vizual; -
aspectul obiectelor sanitare: vizual, conform STAS 6686, STAS-8073 şi STAS
2583. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixare. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului privind tipul; - încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de
STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). b) Amplasarea • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verific ării -
după montarea în instalaţie; - înainte de probare. • Gradul de verificare -100%. •
Condiţii de admisibilitate - nu se admite absenţa sigiliului. • Aparatura de
verificare • Criteriu/Parametru - locul de amplasare; • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). 130 -
distanţele faţă de elementele de construcţie. • Metoda de verificare - locul de
amplasare: vizual; distanţele: prin măsurare directă. 131 • Momentul verific ării -
după poziţionare; înainte de fixare. • Gradul de verificare - bucat ă cu bucat ă. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în
proiect; - încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504, când nu sunt indicate
în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate - respectarea tipului de
fixare; - stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Modul de racordare a obiectelor sanitare •
Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metodei de verificare -vizual. •
Momentul verificării - după fixare; - înainte de proba de func ţionare. • Gradul de
verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea solu ţiei de
racordare prevăzută în proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). 133 c)
Modul de fixare • Criteriu/Parametru -tipul elementelor de fixare; - rigiditatea
fixării. • Metoda de verificare - tipul elementelor de fixare: vizual; - rigiditatea
fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglob ării fixe în
elementele de construcţii. • Momentul verificării -după fixare; - înainte de proba
de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucat ă. 132 3.4. Montarea
instalaţiilor de ridicare a presiunii 3.4.1. Recipiente de hidrofor a) Tipul şi
parametrii tehnici • Criteriu/ Parametru - tipul - parametri tehnici • Metoda de
verificare Vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele
însoţitoare şi pe eticheta hidroforului • Momentul verificării - dup ă pozi ţionarea în
instalaţie; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare 10 . 0% • Metoda
de verificare - locul, poziţia de montare si modul de prindere: vizual; -cotele: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - după poziţionarea in instala ţie. • Gradul
de verificare - 100%. • Condiţii de adminisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I) . II • Documente
încheiate - Proces-verhal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa l
V.3). c) Postamentul • Criteriu/ Parametru - dimensiunile • Metoda de verificare -
prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de poziţionarea hidroforului.
• Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate - coresponden ţa datelor
tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru - locul de
amplasare; - poziţia de montare; - modul de prindere; - cotele de montaj. 134 •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului si a
instrucţiunilor tehnice ale producătorului: 135 - nu se admit toleranţe mai mari de
5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). • d) Aparate de măsură, control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul; -
poziţia de montare. • M e to d a d e v e r ific a re e) Modul de racordare în
instalaţie • Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare -
vizual. • Momentul verificării - după racordare; - înainte de proba de func ţionare. •
Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale produc ătorului. •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). . -vizual. • Momentul verific ării - dup ă
execuţia conductelor de legătură. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR. •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.4.2. Pompe a) Tipul şi parametrii
tehnici • Criteriu/Parametru -tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare -
vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele înso ţitoare şi pe
eticheta pompei. 136 137 • Mom entul verificării - după poziţionarea in instala ţie; -
înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile
proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b ) Amplasarea în instala ţie
• Criteriu/Parametru - locul de amplasare; - poziţia de montare; - cotele de
montaj. • Metoda de verificare - locul si pozitia de montare: vizual; • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa1 ) . 11 • Documente
încheiate - Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). c) Postam entul si elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibra ţiilor •
Criteriu/Parametru - tipul; - dimensiunile. . • Metoda de verificare - tipul:vizual; -
dimensiunile: prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de
poziţionarea pompei. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale
producătorului: - nu se adm it toleranţe m ai m ari de 5 % faţă de dim ensiu nile
indicate de proiectant/producător. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa ) . III -cotele: prin măsurare directa. • Momentul
verificării - după po/iţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare - 100 %. • Condi ţii
de admisibilitate respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului. 138 • Documente incheiaie - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 139 d) Modul de racordare
în instalaţie • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate •
Criteriu/Param etru - schema de racordare. • Metoda de verificare - vizual. •
Momentul verificării - după execuţia legăturilor; - înainte de proba de func ţionare.
• Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale
producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - coresponden ţa
datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru - locul de
amplasare; - poziţia de montare; - cotele de montaj. • Metoda de verificare - locul
şi poziţia de montare: vizual; -cotele: prin măsurare directă. • Momentul verific ării
- după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). 141 - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa 1V.3). 3.4.3. Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici •
Criteriu/Parametru -tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual, prin
verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta
compresorului. • Momentul verificării - după poziţionarea în instala ţie; - înainte de
fixarea definitivă. 140 • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Postamentul şi elementele de
amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu, Parametru - tipul; -dimensiunile.
• Metoda de verificare - tipul: vizibil - dimensiunile: prin măsurare directă. d)
Modul de racordare m instalaţie • Criteriu/ Parametru schema de racordare. •
Metoda de verificare - vizual • Momentul verificării - după execu ţia leu ăturitor: -
înainte de proba de funcţionare. • Gradul de veri ţicure - bucat ă cu bucat ă. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului si a
instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). • Momentul verificării - înainte de poziţionarea compresorului. • Gradul c/e
verificare -100% . : • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului; - nu se admit toleran ţe
mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.5. Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum
3.5.1. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/parametru
-tipul: - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual, prin verificarea datelor
tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului. 143
142 • Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie; - înainte de fixarea
definitivă. • Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate -
corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederih proiectului: • Aparatura
de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3): b) Amplasarea în instalaţie • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru - schema de
racordare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - dup ă execu ţia
legăturilor; - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - b u c a t ă cu
b u c a tă . • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a
instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). d) Izolaţia • Criteriu/Parametru - tipul izolaţiei; - grosimea izolaţiei; -
protecţia izolaţiei. 145 • Criteriu/Parametru - locul de amplasare; - poziţia de
montare; - cotele de montaj. • Metoda de verificare - locul şi poziţia de montare:
vizual; - cotele: prin măsurare directă. • Momentul verificării - dup ă pozi ţionarea în
instalaţie. • Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale
producătorului 144 • Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual; -grosimea:
prin măsurare directă. • Momentul verificării - după proba de func ţionare. •
Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie; - înainte de fixarea
definitivă. • Gradul de verificare - 100 %, • Gradul de verificare - pentru flecare
schimbător. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă
de cea prevăzută în proiect sau de producător); - grosimi diferite faţă de
prevederile proiectului sau producătorului. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). • Condiţii de admisibilitate - coresponden ţa
datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). b) Amplasarea în instalaţie • Documente încheiate - Proces-verbal
de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Criteriu/Parametru -
locul de amplasare; - poziţia de montare; - cotele de montaj. • Metoda de
verificare - locul şi poziţia de montare: vizual; - cotele: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare -10
0%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a
instrucţiunilor de montare ale producătorului. 147 3.5.2. Boilere a) Tipul şi
parametrii tehnici • Criteriu,Parametru -tipul; -parametrii tehnici. • Metoda de
verificare - vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele
însoţitoare şi pe eticheta boilerului. 146 • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Aparate de m ăsur ă,
control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul; - poziţia de montare. • Metoda de
verificare -vizual. • Momentul verificării - după fixarea boilerului. • Gradul de
verificare -100% . • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verific ării - dup ă
execuţia legăturilor; - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -
bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). e) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izola ţiei; -
grosimea izolaţiei; - protecţia izolaţiei. • Metoda de verificare -tipul şi protecţia:
vizual; - grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării - dup ă proba de
funcţionare. • Gradul de verificare - pentru fiecare boiler. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR. •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Modul de racordare în instala ţie •
Criteriu/Parametru - schema de racordare. 148 149 • Condiţii de admisibilitate -
nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzut ă în proiect sau de
producător); - grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau produc ătorului. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-consîatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. * •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Montarea rezervoarelor (ap ă, gaze
inerte, spumă, pulberi) 3.6. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu
apă, abur, CO2, spumă, pulberi, azot) 3.6.1. Prevederi comune a) Tipul şi num ărul
elementelor de deversare (conducte de deversare, sprinkiere, drenccre,
pulverizatoare, duze) • Criteriu/Parametru - tipul; - numărul; - dimensiunile; -
aspectul; - tipul şi dimensiunile postamentului/suportului; - mijloacele de
răcire/încălzire {după caz); - tipul, aspectul, grosimea şi protecţia izolaţiei (după
caz). • Metoda de verificare - tipul, numărul, aspectul, mijloacele de r ăcire,
încălzire: vizual; - dimensiunile: prin măsurare directă. , • Momentul verific ării -
tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea
rezervoarelor; - tipul, numărul, dimensiunile, aspectul rezervoarelor, izolaţia şi
mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaţie, înainte de proba de
funcţionare. • Gradul de verificare -100%. • Criteriu/Parametru -tipul; - num ărul;
-aspectul. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării -dup ă montarea în
instalaţie; - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - 100%. 150 •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. 151 • Aparatura
de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Criteriu/Parametru
- poziţia şi locul de montare; - cotele de montaj; - rigiditatea fix ării; - unghiul de
instalare (pentru duzele de deversare). • Metoda de verificare - pozi ţia şi locul de
montare: vizual; - cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă; -
rigiditatea fixării; prin verificarea strângerii elementelor demontabiie şi a
înglobării fixe în elementele de construcţie. • Momentul verific ării - dup ă montare;
- înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - pozi ţia, locul de
montare, cotele de montaj, unghiul de instalare şi rigiditatea fix ării: 100%. - + 5 %
pentru distanţa între element component obiecte din jur; - ± 5 % pentru distan ţa
între element component tavan, măsurată în plan vertical; - ± 5 % pentru distan ţa
între element component pereţi. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare
a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). d) Modul de racordare în instala ţie •
Criteriu/Parametru - schema de racordare; - tipul racordului. • Metoda de
verificare -vizual. • Momentul verificării - după racordare; - înainte de proba de
funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale
producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 153 • Condi ţii de
admisibilitate - nu se adm it: - abateri de Ia prevederile proiectului; - dep ăşirea
următoarelor valori pentru toleranţe, în cazul în care proiectul nu ie indic ă: - + 5 %
pentru distanţa între element component suprafaţă protejat ă; 152
Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Criteriu/Parametru -
marcarea/inscripţionarea. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului şi P 118. • Aparatura de verificare • Metoda de verificare - vizual. •
Momentul verificării - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). - 100%. • Condiţii de admisibilitate g) Montarea buteliilor de
comandă • Criteriu/Parametru -tipul; -numărul; -aspectul; - tipul şi dimensiunile
suportului. • Metoda de verificare -tipul, numărul şi aspectul: vizual;
-dimensiunile: prin măsurare. • Momentul verificării - după montarea în instala ţie;
- înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%. - respectarea
prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). f)
Dispozitive şi aparate de semnalizare, siguranţă, măsură şi control •
Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual. •
Momentul verificării - înainte de proba de funcţionare. • Condi ţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Gradul de verificare - 10
0% . 154 155 3.6.2. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor h) Hidran ţi de ap ă
(furtunuri, ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru - tip u l; - num ărul; -
aspectul; -dimensiunile. • Metoda de verificare -tipul, numărul şi aspectul: vizual;
- dimensiunile: prin măsurare. • Momentul verificării - după montarea în instala ţie;
- înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate -nu se admit: - abateri de la prevederile proiectului; - ţevi de
refulare cu mânere neizolate corespunzător. • Aparatura de verificare - mijloace
de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.6.4. Instala ţii de
stingere cu spumă a incendiilor a) Generatoare pentru producerea spumei şi
camere de înspumare • Criteriu/Parametru -tipul; -aspectul; - tipul şi dimensiunile
postamentului/suportului. • Metoda de verificare - tipul şi aspectul: vizual;
-dimensiunile: prin măsurare. • Momentul verificării - tipul şi dimensiunile
postamentului/suportului: înainte de montarea generatoarelor; 157 • Metoda de
verificare - tipul, numărul şi aspectul: vizual; -dimensiunile: prin m ăsurare. •
Momentul verificării - după montarea în instalaţie; - înainte de proba de
funcţionare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.6.3. Instala ţii de stingere
cu abur a incendiilor a) Hidranţi de abur (furtunuri, ţevi de refulare şi supor ţi) •
Criteriu/Parametru -t ip u l ; -n u m ă ru l; - aspectul; -dimensiunile. 156 - tipul şi
aspectul generatoarelor: după montarea în instalaţie, înainte de proba de
funcţionare. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se
admit abateri de la prevederile proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Dozatoare-
amestecătoare sau proporţionatoare • Aparatura de verificare -mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Dispozitive de etanşare
şi scuturi de protecţie • Criteriu/Parametru - tip u l; -as pectul. • Metoda de
verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de proba de func ţionare. •
Gradul de verificare - 100% . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de
la prevederile proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). •
Criteriu/Parametru - ti p u l; -as pectu l; -tipul şi dimensiunile
postamentului/suportului. • Metoda de verificare - tipul şi aspectul: vizual; -
dimensiunile: prin măsurare. • Momentul verificării - tipul şi dimensiunile
postamentului/suportului: înainte de montarea dozatoarelor; - tipul şi aspectul
dozatoarelor: după montarea în instalaţie, înainte de proba de funcţionare. •
Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de
la prevederile proiectului. 3.6.5. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor a)
Montarea buteliilor de vehiculare • Criteriu/Parametru - t ip u l ; - num ărul; 159
158 - aspectul; - tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. • Metoda de
verificare -tipul, numărul şi aspectul: vizual; -dimensiunile: prin m ăsurare. 3.7.
Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum a) Pozi ţia de
montare a captatorilor solari • Criteriu/Parametru - orientarea spre sud: - unghiul
de înclinare. • Metoda de verificare - orientarea şi înclinarea faţă de orizontal ă:
prin măsurare directă. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de
fixarea definitivă. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevă zute în proiect; - în cazul în
care proiectul nu indică alte valori, se admit toleranţele: - ± 5 grd. pentru
orientare; - ± 2 grd. pentru unghi. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare
a orientării şi unghiurilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Sistemul de fixare şi de
racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru -stabilitate; • Momentul verific ării -
tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor; -
tipul, numărul şi aspectul buteliilor: după montarea în instalaţie, înainte de proba
de funcţionare. • Gradul de verificare - 10 0% . • Condiţii de admisibilitate - nu se
admit abateri de la prevederile proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.6.6.Instala ţii de stingere
cu gaze inerte Conform 3.6.1 3.6.7. Instalaţii de stingere tip sprinkler, drencer şi
apă pulverizată Conform 3.6.1 160 161 - schemă de racordare. • Metoda de
verificare - stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini, prin verificarea
strângerii elementelor demontabile; - schema de racordare: vizual, prin
verificarea documentelor însoţitoare. • Momentul verificării - dup ă execu ţia
legăturilor; - înainte de probare. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.8. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru - pentru toate
instalaţiile: - debitul de apă/gaz; - presiunea de încercare; - pierderile de ap ă/gaz; -
funcţionarea armăturilor; - nivelul de zgom ot produs de arm ături. - pentru
instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi rece: - tem peratura apei; - func ţionarea
obiectelor sanitare. - pentru instalaţiile de canalizare: - condiţiile de scurgere -
pentru instalaţiile de ridicare a presiunii: - presiunea de pornire/oprire a
hidroforului; - presiunea creată de com presor; - funcţionarea elementelor de
siguranţă ale rezervorului. - pentru instalaţiile de preparare a apei calde: - tem
peratura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schim bătoarelor de c ăldur ă -
pentru instalaţiile de stingere a incendiilor: - funcţionarea sprinklerelor,
drencerelor, pulverizaţoarelor şi duzelor de deversare; - funcţionarea
generatoarelor pentru producerea spumei, dozatoarelor-amestec ătoarelor,
buteliilor de vehiculare a pulberilor; 163 • Condiţii de admisibilitate - men ţinerea
poziţiei stabile; - respectarea schem ei de racordare prevăzută de proiectant/
producător. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) M ontarea paravanelor
de protecţie contra vântului • Criteriu/Parametru - locul de m ontare. • Metoda de
verificare - vizual. • Momentul verificării - după montarea instala ţiei. • Gradul de
verificare -100%. 162 - funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare. •
Metoda de verificare - funcţionarea întregii instalaţii, vizual; - debitul şi
temperatura conform I 9, prin încercarea de funcţionare la ap ă rece şi cald ă; -
presiunea de încercare, prin măsurare; - pierderile de apă/gaz, prin proba de
etanşeitate, conform I 9, ID 49; - nivelul de zgomot produs de arm ături: conform
STAS 10968/2; - funcţionarea obiectelor sanitare, prin manevrarea elementelor de
acţionare şi vizual; - condiţiile de scurgere, vizual; - presiunea de pornire/oprire a
hidroforului, prin măsurare; - presiunea creată de compresor, prin măsurare; -
funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului, prin acţionare directă a
robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului apei; -
temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de c ăldur ă,
prin măsurare; - funcţionarea sprinklerelor, drencerelor, pulverizatoarelor şi
duzelor de deversare, prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual; -
funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei, dozatoare l or-am e
stecătoare lor, buteliilor de vehiculare a pulbe rilor, vizual; - func ţionarea
instalaţiei de semnalizare şi comandă, prin acţionarea manuală sau simularea
unui incendiu, conform l 9 sau ID 49 (după caz). • Momentul verific ării - dup ă
încheierea execuţiei instalaţiei. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de
admisibilitate - încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru
debit, temperatură, presiune, Pentru toleranţele nepreci zate se admit
următoarele valori: -± 10% pentru debite; - ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. -
lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanşe i ta ţi; -
funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: STAS 9667 -
pentru lavoare; STAS 11368 - pentru vase de closet; STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 -
pentru pompe; STAS 9576/1 şi SR 13458 - pentru drencere şi pulverizatoare; SR
ISO 6182-1/C2, STAS 9576/2 şi STAS 12904 - pentru sprinklere; STAS 10968/2 -
pentru armături. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a debitului,
temperaturii, presiunii şi nivelului de zgomot (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6). 165 164 A n e
x a l - I I I SR ISO 3458 - Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilen ă
Documente de referinţă STAS 404/1 - Ţevi de oţel, fără sudură, laminate la cald.
(PP) sub presiune, încercarea de etanşeitate la presiune interioar ă. -Aliment ări cu
apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare. SR 4163-3 STAS
523/1 - Ţevi rotunde trase din cupru. Condiţii tehnice de calitate. STAS 530/1 -
Ţevi de oţel, fără sudură, trase sau laminate la rece. STAS 671 - Ţevi rotunde
extrudate din plumb. STAS 5738/1 - Pompe centrifuge, diagonale şi axiale,
încercări. Clasa C. STAS 5738/2 - Pompe centrifuge, diagonale şi axiale, încerc ări.
Clasa B. SR ISO 6182-1/C2 - Protecţia împotriva incendiilor. Sistemul de stingere
automată de tip sprinkler. Partea 1: Prescripţii şi metode de încercare ale
sprinklerelor. STAS 6675/3 - Ţevi din policlorură de vinii neplastifat ă. Metode de
încercare. Indicaţii generale. STAS 6686 SR 6819 - Obiecte sanitare ceramice.
Obiecte din porţelan sanitar. Condiţii tehnice generale de calitate. - Aliment ări cu
apă, aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi de execuţie. SR ISO 1167 - Ţevi
din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea rezistentei ia
presiune interioară. STAS 1478 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la
construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare. STAS I
504 - Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, arm ăturilor
şi accesoriilor lor. STAS 1795 - Instalaţii sanitare. Canalizări interioare. Prescrip ţii
fundamentale de proiectare. STAS 2583 - Obiecte sanitare din font ă, emailate.
Condiţii tehnice generale de calitate. STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale
ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare. SR
ISO 3126 - Ţevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor. 166 STAS 6898/1
- Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 1: Ţevi de uz general. STAS 6898/2 - Ţevi de
oţel sudate elicoidal. Partea 2: Ţevi de conducte. STAS 7656 - Ţevi de oţel sudate
longitudinal pentru instalaţii. STAS 9143 - Armături sanitare. Condi ţii tehnice
generale de calitate. STAS 9576 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor.
Sprinklere, drencere şi pulverizatoare de apă. Reguli şi metode de verificarea
caracteristicilor hidraulice de funcţionare. 167 STAS 9576/2 - Măsuri de siguran ţă
contra incendiilor. Declanşarea NP 003 sprinklerelor. Reguli şi metode de
verificare. STAS 9667 - Instalaţii sanitare, încercări funcţionale ale lavoarelor.
Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de funcţionare. I9 I 9/1 122 - Normativ
pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi
tehnologice cu ţevi din polipropilenă. - Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor sanitare. -Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. -
Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a
reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. - Instrucţiuni tehnice pentru
executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru
prepararea, ape i calde. - Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea
instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale. STAS 10968/2 - Acustica în
construcţii. Nivelul zgomotelor produse de armăturile din instalaţiile sanitare.
Metodă de măsurare in situ. STAS 11368 - Instalaţii sanitare. Verificarea
funcţionării vaselor de closet. STAS 11976 - Instalaţii de stingere cu spumă.
Prescripţii de proiectare. STAS 12245 - Instalaţii de stingere cu abur. Prescrip ţii
de proiectare. STAS 12507 - Instalaţii fixe cu azot. Prescripţii de proiectare. I 42
ID 49 STAS 12523 - Instalaţii fixe de stingere cu pulberi. Prescrip ţii de proiectare.
STAS 12904 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Sprinklere. Reguli şi metode
de verificare a declanşării. SR 13458:2000 - Măsuri de siguran ţă împotriva
incendiilor. Capete de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu
apă. Drencere şi pulverizatoare de apă. Reguli şi metode de verificare a
caracteristicilor hidraulice de funcţionare. ll - Normativ pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC. 169 168
Caiet Instalaţii IVInstalatii de încălzire
__________________________________________________________________________ 3.6. Proba de
presiune la cald - ...................................................220 3 7. Proba de
eficacitate.................................................. 3.8. Proba de func ţionare Anexa 1-
IV........................................................................... 221 222 225 Cuprins 1. Domeniul
de aplicare ................................................................... 172 2. Documente de
referinţă ............................................................... 172 3. Controlul calit ăţii lucr ărilor
de instalaţii.................................. 172 3.1. Montarea conducte
lor ....................................................... 173 3.1.1. Prevederi
comune ................................................... 173 3.1.2. Conducte agent
termic........................................... 177 3.1.3. Conducte de alimentare
combustibil ....................... 190 3.2. Montarea armături
lor ........................................................ 192 3.3. Montarea corpurilor de
încălzire........................................ 193 3.4. Montarea
echipamentului................................................... 196 3.4.1.
Cazane .................................................................... 196 3.4.2.
Arzătoare ................................................................ 200 3.4.3. Sisteme de
expansiune........................................... 202 3.4.4. Staţia de tratare a apei de
alimentare (dedurizare, dozare).................................................................. 204
3.4.5. Pompe................................................................... 206 3.4.6.
Compresoare......................................................... 209 3.4.7. Schimbătoare de
căldură ....................................... 212 3.4.8. Distribuitoare-
colectoare ....................................... 216 3.4.9. Alte aparate de măsur ă, control şi
siguranţă............ 218 3.5. Proba de presiune la
rece.................................................... 219 170 171 1. DOMENIUL DE APLICARE
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucr ărilor cuprinse în
prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de înc ălzire
destinate construcţiilor: - Surse de căldură (centrale termice, puncte termice,
staţii de recuperare a căldurii, etc.); - Reţele termice şi elemente aferente
acestora; - Instalaţii interioare de încălzire centrală; - Instalaţii de preparare a
apei calde de consum. Nu fac obiectul prezentului normativ: - Instala ţiile de
încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie şi din diverse activit ăţi; -
Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de termoficare; - Instala ţiile de
încălzire ale diferitelor mijloace de transport; - Instalaţiile de înc ălzire cu aer cald
(partea de prescripţii caracteristică instalaţiilor de ventilare). 3.1. Montarea
conductelor 3.1.1. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului •
Criteriu/Parametru - tipul materialului; -aspectul materialului, • Metoda de
verificare -vizual: - pentru conductele din PP conform agrement; - pentru
conductele din oţel conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2,
STAS 7656; - pentru conducte din: cupru, polietilenă reticulată, Pexal - conform
agrement. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de
verificare -10 0%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de
materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri pori sau
cojeli); - neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de
referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în Anexa l-I V. 3. CONTROLUL
CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALA ŢII Pe parcursul executării lucrărilor se
verifică calitatea montării: - conductelor; - arm ăturilor; - corpurilor de înc ălzire; -
echipamentelor (din centrale termice, puncte termice etc.). La încheierea
lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instala ţii. 172 173 b)
Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul conductei. • Metoda de verificare -
prin măsurare directă: - pentru conductele din oţel conform STAS 404/1, STAS
530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656; - pentru conductele din materiale
plastice conform fişei de agrement; - pentru conducte din: cupru, polietilen ă
reticulată, Pexal, conform agrement. • Momentul verificării - înainte de
executarea îmbinărilor (înainte de debitare, filetare, după caz). • Gradul de
verificare - cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. •
Condiţii de admisibilitate - să corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru - locul de amplasare. • Metoda
de verificare -vizual. 174 • Momentul verificării - după pozare. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit modificări de traseu
(faţă de cel prevăzut în proiect). • Aparatura de verificare • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). d) Tipul
de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării; - aspectul îmbin ării. • Metoda de
verificare J -vizual. • Momentul verificării - după executarea îmbin ărilor, înainte de
proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz); - înainte de lansarea în
şanţ, pentru conductele exterioare. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în
proiect); - defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de pozi ţie între
elementele îmbinării), 175 • Aparatura de verificare • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). e) Izola ţia
- se admite: - toleranţa de + 10 % la grosime, când nu este indicată în proiect •
Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calit ăţii lucr ărilor ce devin
ascunse (Anexa IV.2), după caz. 3.1. • Criteriu/Parametru - tipul izolaţiei; -
aspectul izolaţiei; -grosimea izolaţiei; - continuitatea izolaţiei la îmbinări,
ramificaţii şi armături; - existenţa protecţiei, termoizolaţiei, după caz; - măsurile
pentru limitarea propagării focului la izolaţiile termice şi protec ţiile lor, executate
din materiale combustibile din clasele C3 şi C4, prevăzute de normativul I 13. •
Metoda de verificare -tipul şi aspectul izolaţiei: vizual; - grosimea: prin măsurare
directă. • Momentul verificării - după proba de presiune la rece sau etanşeitate
(după caz); - înainte de mascare, după execuţia izolaţiei şi înainte de realizarea
protecţiei. • Gradul de verificare - pentru tip şi aspect: 100 %; - pentru grosime:
10 %. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cea
prevăzută în proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi; - grosimi diferite faţă de
prevederile proiectului; - toleranţe la grosime, diferite faţă de prevederile
proiectului. 176 2. Conducte agent termic 3.1.2.1. Conducte exterioare montate
în canale a) Panta conductelor • Criteriu/Parametru - sensul pantei; -m ărimea
pantei. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verific ării -
după pozarea conductelor; - înainte de proba de etanşeitate. • Gradul de
verificare - cel puţin o măsurare la 100 m. • Condiţii de admisibilitate - nu se
admit: - schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului; - valori şi
toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect. 177 • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).
3.1.2.2. Conducte exterioare montate în sol (Conducte preîzolate) a) Dimensiuni
conducte • Criteriu/Parametru -diametrul; - racorduri şi piese speciale. • Metoda
de verificare - prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de agrement. •
Momentul verificării - înainte de pozare şi de executare a îmbin ărilor. • Gradul de
verificare - cel p uţin o v e rific are p e fie ca re tron son d e ace la şi diametru. •
Condiţii de admisibilitate - să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. •
Aparatură de verificare - mijloace de măsurare. • Documente încheiate - Proces
verbal de verificare - constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Patul
conductelor • Criteriu/Parametru - aspectul; - existenţa şi uniformitatea stratului
de aşezare (dacă este cazul). • Metoda de verificare -vizu al. • M om entul
verificării - înainte de pozarea conductelor. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii
de admisibilitate - să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Aparatura
de verificare • Documente încheiate - Proces-verbat pentru verificarea calit ăţii
lucrărilor ascunse (Anexa I V.2). c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul
pantei; -mărimea pantei. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. •
Momentul verificării - înainte de pozarea conductelor. • Gradul de verificare
-100%. 179 178 • Condiţii de admisibilitate - să corespundă prevederilor
proiectului şi NP 029. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-
verbal pentru verificarea calităţii ascunse (Anexa IV.2). lucr ărilor b) Dimensiuni
suporţi pe estacade • Criteriu/Parametru - dimensiuni pentru fiecare tip de
suport; - distanţa între suporţi. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. •
Momentul verificării - înainte de pozarea conductelor. • Gradul de verificare
-100%. 3.1.2.3. Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade •
Criteriu/Parametru - dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi, rigle,
tălpi, întărituri etc.). • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul
verificării - înainte de pozarea conductelor. • Gradul de verificare - 10 0% . •
Condiţii de admisibilitate - nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât
cele prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor ( Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate - nu se
admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei; -m ărimea
pantei. • Metoda de verificare -sensul: vizual; - mărimea pantei: prin m ăsurare
directă. • Momentul verificării - după pozarea conductelor; - înainte de proba de
etanşeitate. 11 8 180 • Gradul de verificare - măsurare la flecare suport tip
estacadă. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - schimbarea sensului pantei
faţă de prevederile proiectului; - valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele
prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru
verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). 3.1.2.4. Conducte
interioare - mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil
evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur; - încadrarea în toleran ţa de
maxim + 10% la valoarea pantei, când nu este indicată în proiect (agent termic
apa caldă sau fierbinte). • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a pantei
(Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) b) Distanţele şi paralelismul între conducte şi
elementele de construcţie • Criteriu/Parametru - valoarea distan ţei conductă-
element finit de construcţie; - valoarea distanţei între conductele de ap ă
caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile. •
Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verificării - dup ă pozare,
înainte de fixare. • Gradul de verificare - în cel puţin două puncte pe fiecare
tronson rectiliniu de conducta, în punctele de susţinere (ancorare) • Condi ţii de
admisibilitate - se admit: - toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei
conductăelement finit de construcţie (când nu este prevăzut ă în proiect); -
distanţele prevăzute de normativul I 13. a) Sensul şi valoarea pantei •
Criteriu/Parametru - sensul pantei; -valoarea pantei. • Metoda de verificare - prin
măsurare directă. • Momentul verificării - după pozare, înainte de fixare. • Gradul
de verificare - cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conduct ă. • Condi ţii de
admisibilitate - se admite: - asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instala ţiei,
prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura panta, în cazul
agentului termic apa caldă sau fierbinte; 182 183 • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-
verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Pozi ţia şi
distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Documente încheiate - Proces-
verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Modul de
fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru - tipul
susţinerilor; - distanţa între două elemente succesive de susţinere. • Metoda de
verificare - tipul: vizual; - distanţa: prin măsurare directă. • Momentul verific ării -
în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare; - în cazul prinderii cu
elemente mobile: după poziţionare. • Gradul de verificare - prin sondaj, minim 25
% din elementele de fixare. - valoarea distanţei între conductele de: - ap ă
caldă/apă fierbinte/abur - apă rece; - apa caldă - abur; - apă caldă/apă
fierbinte/abur - gaz; - apă caldă/apă fierbinte/abur - electrice; - apă cald ă/ap ă
fierbinte/abur - elemente de construcţie din materiale combustibile. • Metoda de
verificare - prin măsurare directă. • Momentul verificării - dup ă pozare, înainte de
fixare. • Gradul de verificare - în cel puţin două puncte diferite, pentru fiecare
caz. • Condiţii de admisibilitate - se admite: - toleranţa de ± 1 0 % pentru distan ţa
între conducte, când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13, I 6, I 7; -
distanţele prevăzute de Normativul 1 13. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate - nu se admit
alte tipuri de elemente de susţinere, faţă de cele prevăzute în proiect; - se admite
toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive
(când nu este prevăzută în proiect). • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate • Proces-verbal de
veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 184 185 e) Manşoanele de
protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului; - lungimea cu
care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare
- prin măsurare directă. • Momentul verificării - după înglobarea în elementele de
construcţie; - înainte de montarea conductelor. • Gradul de verificare - prin
sondaj, minim 50 % din treceri. • Condiţii de admisibilitate - se admite: -
încadrarea în toleranţa de + 1 0 % pentru diametrul interior al manşonului; -
încadrarea în toleranţa de ± l0 % pentru valoarea lungimii cu care partea
superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ăriloi (Anexa IV.3). f)
Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru -tipul; - num ărul; -
locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verific ării - dup ă
montarea conductelor; - înainte de proba de presiune. • Gradul de verificare
-100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului cu
privire la numărul, tipul şi locul de amplasare. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.1.2.5. Proba de presiune la rece pentru conducte •
Criteriu/Parametru - valoarea presiunii de încercare pe durata probei; - scurgeri
de apă. • Metoda de verificare - prin proba de presiune la rece, conform
normativului I 13, Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agrement
pentru conducte din PP, cupru, polietilenă reticulată, Pexal • Momentul verific ării -
după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări,
realizate prin sudare; - înainte de izolare, mascare etc. • Gradul de verificare
-100%. 186 187 • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - variaţii de presiune mai
mari de 5% faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei; - scurgeri de
apă vizibile, pete de umezeală pe conducte, în zona mufelor la îmbinări. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa
IV.9). • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - variaţii de presiune mai mari de
5% faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei; - scurgeri de ap ă
vizibile pe tot traseul; - deformări sau deplasări în punctele fixe datorit ă
dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de
presiune la cald (Anexa IV.10). 3.1.2.7. Protecţia anticoroziv ă • Criteriu Parametru
- respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafe ţelor,
aplicarea stratului de grund); - aspect. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul
verificării - după proba de presiune/etanşeitate; - înainte de mascare. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - nerespectarea
tehnologiei de protecţie anticorozivă; - neuniformităţi (băşici, încreţituri),
discontinuităţi. • Aparatura de verificare 3.1.2.6. Proba de presiune la cald pentru
conductele de apă caldă şi apă fierbinte • Criteriu/Parametru - presiunea de
încercare; - scurgeri de apă; - comportarea la dilatare/contractare. • Metoda de
verificare - prin proba de presiune la cald conform normativului 1 1 3 . •
Momentul verificării - după efectuarea probei la rece; - înaintea finis ării (vopsirii,
izolării), mascării sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile
sau în şanţuri, în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în
elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi, plafoane sau
pardoseli) după închiderea completă a clădirii. • Gradul de verificare - 100%. 188
189 • Documente încheiate - Proces-verbal de veriflcare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3). b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul conductei.
3.1.3. Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul şi natura materialului •
Criteriu/'Parametru -tipul materialului; - aspectul materialului. • Metoda de
verificare -vizual: - pentru conductele din PP conform fişei de agrement; - pentru
conductele de oţel conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 7656. • Momentul
verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare - 100%. •
Metoda de verificare - prin măsurare directă: - pentru conductele din PP conform
fişei de agrement; - pentru conductele de oţel conform STAS 404/1, STAS 530/1,
STAS 7656. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de
verificare -cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. • Condi ţii
de admisibilitate - să corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de
verificare - mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de veriflcare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru - locul de amplasare; -
respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării de evacuare, pe c ăile
de evacuare şi în staţiile pompelor de incendiu. • Metoda de verificare - vizual. •
Momentul verificării - după pozare. 191 • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: -
alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri,
deformări, arsuri); - neuniformitate de culoare pentru conductele din PP. •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 190 • Gradul de verificare - 100%. •
Condiţii ele admisibilitate - nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut
în proiect). • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Accesul şi posibilitatea
de manevrare • Criteriu/Parametru - spaţiul de acces şi manevră. • Metoda de
verificare - vizual; - prin acţionare directă. • Momentul verific ării - dup ă montarea
în instalaţie; - înainte de probare. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare 3.2.
Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru
-tipul armăturii; - amplasarea. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul
verificării - după montarea în instalaţie; - înainte de proba de presiune. • Gradul
de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
armăturii şi locul ei de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). 192 proiectului privind tipul • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3. Montarea corpurilor de
încălzire a)Tipul, calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametrii -tipul; - num ărul de
elemente; - aspectul. • Metoda de verificare -tipul: vizual; - aspectul corpurilor de
încălzire (conform normei de produs, fişei de agrement). 193 • Momentul
verificării - după poziţionare; - înainte de fixare. • Gradul de verificare - 1 00 % . •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului privind tipul; -
încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fişa
de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Amplasarea -
respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere al protecţiei împotriva
incendiilor prevăzute de Normativul I 13 şi adoptate în proiect. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru - tipul elementelor de fixare;. -
rigiditatea fixării. • Metoda de verificare - tipul elementelor de fixare: vizual; -
rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a
înglobării fixe în elementele de construcţii. • Momentul verific ării - dup ă fixare; -
înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucat ă cu bucat ă. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea tipului de fixare; - stabilitatea corpului de
încălzire şi a accesoriilor (armături de închidere, reglare, golire). • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 195 • Criteriu/Parametru - locul de amplasare; -
distanţele minime faţă de elementele de construcţie. • Metoda de verificare -
locul de amplasare: vizual; - distanţele: prin măsurare directă. • Momentul
verificării - după poziţionare; - înainte de fixare. • Gradul de verificare - bucat ă cu
bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea distanţelor şi toleranţelor
indicate în proiect; - încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs sau
fişa de agrement; 194 d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru - schema de
racordare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - dup ă fixare; -
înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -bucat ă cu bucat ă. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea soluţiei de racordare prevăzut ă în proiect.
• Aparatura de verificare - înainte de fixarea definitiv ă. • Gradul de verificare -
100%. • Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice verificate cu
prevederile proiectului sau în fişa de agrement. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). c) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru - locul de
amplasare; - poziţia de montare; -cotele de montaj. • Metoda de verificare - locul
şi poziţia de montare: vizual; - distanţele: prin măsurare directă. • Momentul
verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare -10 0%. • Condi ţii
de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de
montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement, a normativului I 13
şi instrucţiunii ISCIR CI. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). 197 • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.4. Montarea
echipamentului 3.4.1. Cazane a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru
-tipul; -parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual, prin verificarea datelor
tehnice înscrise în docu mentele însoţitoare, în cartea cazanului sau în fişa de
agrement. • Momentul verificării - după poziţionarea pe postament, pe locul de
montaj; 196 • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Postamentul • Criteriu/Parametru -tipul;
-dimensiunile; - elemente de preluare a vibraţiilor. • Metoda de verificare -tipul:
vizual; - dimensiunile: prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de
poziţionarea cazanului. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate ~
respectarea prevederilor proiectului şi a.instrucţiunilor tehnice ale
producătorului sau a fişei de agrement; - nu se admit toleranţe mai mari de 5 %
faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. • Aparatura de verificare
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). d)
Aparate de măsură, control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul; - poziţia de
montare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - dup ă fixarea
cazanului. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului, a instrucţiunilor ISCIR şi fişei de agrement. • Aparatura
de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). e) Modul de racordare în instala ţie •
Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare - vizual. •
Momentul verificării - după execuţia legăturilor; - înainte de proba de func ţionare.
• Gradul de verificare - bucată cu bucată. 199 198 • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale produc ătorului,
a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR. • Aparatura de verificare b)
Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru - locul de amplasare; - pozi ţia de
montare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - dup ă pozi ţionarea
în instalaţie. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale
producătorului sau a celor din fişa de agrement, a normativului I 13 şi
instrucţiunii ISCIR CI. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Modul de racordare în instala ţie •
Criteriu/Parametru - schema de funcţionare. • Metoda de verificare -vizual. •
Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de
funcţionare. 201 • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare
a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.4.2. Arzătoare a) Tipul şi parametrii tehnici •
Criteriu/Parametru -tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual, prin
verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare, în fişa tehnic ă
sau fişa de agrement. • Momentul verificării - după poziţionarea pe locul de
montaj; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile
proiectului sau ale fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). 200 • • Gradul de verificare - bucată cu bucat ă . • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). b)
Amplasarea în instalaţie Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fişei de agrement şi a
instrucţiu nilor 1SCIR. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-
verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.4.3. Sisteme de
expansiune (module sau vase de expansiune închise/deschise) •
Criteriu/Parametru - locul de amplasare; - poziţia de montare; - cotele de montare.
• Metoda de verificare - locul şi poziţia de montare: vizual; - cotele de montare:
prin măsurare directă. • Momentul verificării - după poziţionarea în instala ţie. •
Gradul de verificare -1 00 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale produc ătorului sau ale
fişelor de agrement. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). a) Tipul şi parametrii tehnici •
Criteriu/Parametru -tipul; -parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual, prin
verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare, a instruc ţiunilor
tehnice date de producător şi/sau în fişa de agrement. • Momentul verific ării -
după poziţionarea în instalaţie; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de
verificare - 10 0% . • Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice
verificate cu prevederile proiectului, a normativului l 13, instruc ţiunilor ISCIR şi
STAS 7132. 202 203 c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de
expansiune • Criteriu/Parametru -tipul; - dimensiunile; - cotele de montare. •
Metoda de verificare . - tipul: vizual; - dimensiunile şi cotele de montare: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de poziţionarea sistemului de
expansiune (modu lul sau vasul de expansiune). • Gradul de verificare - 100%. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-consîatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - dup ă pozi ţionarea pe
locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare -100% . •
Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile
proiectului şi a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru - locul de amplasare; -
poziţia de montare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verific ării - dup ă
poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. 3.4.4. Staţia de tratare a
apei de alimentare (dedurizare, dozare) a) Tipul şi parametrii tehnici •C riteriu/P a
ram etru -tipul; - parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului, a normativului I 13, a instrucţiunilor de montare ale
producătorului şi ale fişelor de agrement. 205 204 • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa I V.3). c) Modul
de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru - schema tehnologic ă. • Metoda de
verificare -vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte
de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucat ă cu bucat ă (pe elemente
componente). • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a
instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fişei de agrement şi a normativului l
13. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.4.5. Pompe a) Tipul şi parametrii
tehnici • Criteriu/Parametru -tipul; - parametrii tehnici. 206 • Metoda de verificare
- vizual, prin verificarea corespondenţei datelor tehnice înscrise pe eticheta
pompei cu cele din proiect. • Momentul verificării - după poziţionarea în instala ţie;
- îînainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile
proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Amplasarea în instala ţie
• Criteriu/Parametru - locul de amplasare; - poziţia de montare; -cotele de montaj.
• Metoda de verificare - locul şi poziţia de montare: vizual; - distanţele: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - după poziţionarea în instala ţie. • Gradul
de verificare -100%. 207 • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibra ţiilor d)
Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru - schema de racordare. •
Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după execuţia leg ăturilor; -
înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucat ă cu bucat ă. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a
instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). • Criteriu/Parametru - tipul; -dimensiunile. • Metoda de verificare -tipul:
vizual; - dimensiunile: prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de
poziţionarea pompei. • Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale
producătorului; - nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile
indicate de proiectant/producător. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 208 3.4.6. Compresoare a)
Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul; - parametrii tehnici. •
Metoda de verificare - vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în
documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. • Momentul verificării -
după poziţionarea în instalaţie; - înainte de fixarea definitivă. 209 • Gradul de
verificare - 100 %. • Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice
verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu /Parametru - locul de amplasare; -
poziţia de montare; -cotele de montaj. c) Postamentul şi elementele de
amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru - tipul; - dimensiunile.
• Metoda de verificare - tipul: vizual; - dimensiunile: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - înainte de poziţionarea compresorului. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului; - nu se admit toleran ţe
mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru - schema de
racordare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - dup ă execu ţia
legăturilor; 211 • Metoda de verificare - locul şi poziţia de montare; vizual; -
distanţele: prin măsurare directa. • Momentul verificării - după poziţionarea în
instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale produc ătorului. •
Aparatura de verificare '- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 210 - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucat ă
cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a
instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru - locul de
amplasare; - poziţia de montare; -cotele de montaj. • Metoda de verificare - locul
şi poziţia de montare: vizual; - distanţele: prin măsurare directă. • Momentul
verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare -10 0%. • Condi ţii
de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a instruc ţiunilor de
montare ale producătorului. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Modul de racordare în instala ţie •
Criteriu/Parametru - schema de racordare 213 3.4.7. Schimbătoare de căldur ă a)
Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul; - parametrii tehnici. •
Metoda de verificare - vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în
documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului. • Momentul verificării -
după poziţionarea în instalaţie; - înainte de fixarea definitivă. •Gradul de verificare
-100%. • Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice verificate cu
prevederile proiectului. • Aparatura de verificare 212 • Metoda de verificare -
vizual. • Momentul verificării - după execuţia legăturilor; - înainte de proba de
funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale
producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa IV.3). d) Izola ţia - grosimi
diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului • A p a ra tu ra d e v
erific a re - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verifîcare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru - schema de
racordare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării -dup ă fixare; -
înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucat ă cu bucat ă. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a
instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verifîcare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). 215 • Criteriu/Parametru - tipul izolaţiei; - grosimea izolaţiei; -existenta
protecţiei izolaţiei. • Metoda de verificare -tipul: vizual; - grosimea: prin măsurare
directă. •Momentul verificării - după proba de funcţionare. • Gradul de verificare -
pentru flecare schimbător. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de
izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător); 214 3.4.8.
Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul; -
diametrul/numărul racordurilor. • Gradul de verificare - 100 %. • Condi ţii de
admisibilitate - nu se admit abateri de la prevederile proiectului; - se admite
depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de
construcţie, în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). c)
Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de
amplasare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - înainte de proba
de funcţionare. • Gradul de verificare -10 0%. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verific ării -
înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ăriloi (Anexa IV.3). b)
Amplasarea • Criteriu/Parametru - poziţia şi locul de montare; -cotele de montaj. •
Metoda de verificare - poziţia şi locul de montare: vizual; - distanţa între
elemente: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare; - înainte
de proba de funcţionare. 216 - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3). 217 d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului
• Gradul de verificare -100%. • Criteriu/Parametru -tipul; - amplasarea. • Metoda
de verificare -vizual. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixarea
definitivă. ' • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de
agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). - 100%. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea tipului de suport, a materialelor şi dimensiu nilor
prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.5. Proba de presiune la rece •
Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; -scurgeri de ap ă. • Metoda de
verificare - prin proba de presiune la rece: - pentru conducte din PP conform fişei
de agrement; - pentru conducte din alte materiale conform I 13. • Momentul
verificării - după racordarea echipamentelor din centrala termic ă, punctele
termice, reţelele de conducte şi aparatele consumatoare de căldur ă (corpuri
statice, agregate, suprafeţe de încălzire); - înainte de finisarea elementelor
instalaţiei (izolare, vopsire), de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în
şanţuri, pereţi, planşee. pardoseli, de mascare sau înglobare în elemente de
construcţie; - în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C. •
Gradul de verificare -1 00 %. 219 3.4.9. Alte aparate de măsur ă, control şi
siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul; - poziţia de montare. • Metoda de verificare -
vizual. - • Momentul verificării - după montare. 218 • Condiţii de admisibilitate - nu
se admit; - variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare, pe
toată durata probei; - scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări; - se
admite: - efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezisten ţa nominal ă
corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaţiei. • Aparatura
de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.9). • Condi ţii
de admisibilitate - nu se admit: - variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de
presiunea de încercare, pe toată durata probei; - scurgeri de apă vizibile pe tot
traseul şi la îmbinări; - deformări sau deplasări în punctele fixe datorit ă d i l at ăr i
l or/contractăr i l or. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii şi
temperaturii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de
presiune la cald (Anexa IV.10). 3.7. Proba de eficacitate 3.6. Proba de presiune la
cald • Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; - scurgeri de ap ă; compor
tarea la dilatare/contractare. • Metoda de verificare - prin proba de presiune la
cald conform normativului I13. - • Criteriu/Parametru - gradul de înc ălzire. •
Metoda de verificare - prin proba de eficacitate conform normativului I 13. •
Momentul verificării - după efectuarea probelor la rece şi la cald (când
temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu variază cu mai
mult de ± 3°C). • Gradul de verificare -100%. • Momentul verific ării - dup ă
efectuarea probei la rece; - înaintea finisării (vopsirii, izolării), masc ării sau
închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în şan ţuri, în pere ţi
sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construc ţii
(serpentine sau conducte în pereţi, plafoane sau pardoseli), dup ă închiderea
completă a clădirii. • Gradul de verificare - 10 0% . 220 • Condiţii de admisibilitate
- conform normativului I 13. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
temperaturii (Anexa III). 221 • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba
de presiune la cald (Anexa IV. 10). • Metoda de verificare - funcţionarea întregii
instalaţii, vizual; - debitul şi temperatura conform 113; - presiunea de încercare,
prin măsurare; - pierderile de apă. prin proba de etanşeitate, conform I 13; -
nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2; - func ţionarea
aparatelor de încălzire, prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi
vizual; - condiţiile de scurgere, vizual; - presiunea de pornire/oprire a pompelor,
prin măsurare; - presiunea creată de compresor, prin măsurare; - funcţionarea
elementelor de închidere/deschidere a rezer vorului de zi de combustibil, prin
acţionare directă a robinetelor, de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al
nivelului de combustibil; - temperatura gazelor de ardere, prin măsurare; -
temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldur ă, prin m ăsurare; -
temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare, vizual; - func ţionarea
instalaţiei de automatizare (acolo unde funcţionarea este realizat ă automat). 3.8.
Proba de funcţionare • Criteriu/parametru - pentru toate instala ţiile: -debitul de
apă; - presiunea de încercare; temperatura de încercare; pierderile de ap ă; nivelul
de zgomot produs de armături. - pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic
apă caldă/fierbinte: - temperatura apei; - funcţionarea aparatelor de înc ălzire. -
pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: - condi ţiile de scurgere a
condensului; - presiunea aburului; - funcţionarea aparatelor de înc ălzire, -pentru
cazane: - funcţionarea alimentării cu combustibil; - funcţionarea arz ătoarelor; -
funcţionarea instalaţiei automate de aprindere; - funcţionarea dispozitivelor de
reglare si de eliminare a fumului; - funcţionarea elementelor de
închidere/deschidere şi de siguranţă ale cazanului; - pentru instalaţiile de
preparare a apei calde: - temperatura de intrare/ieşire a apei la schimb ătoarele
de căldură; - pentru aparatele de măsură şi control: - indicarea corectă a datelor.
222 • Momentul verificării - după încheierea execuţiei instalaţiei. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - încadrarea în valorile şi toleran ţele
prevăzute în proiect pentru debit, temperatură, presiune. Pentru toleran ţele
nepreci zate se admit următoarele valori: ± 10% pentru debite; ± 5 % pentru
temperaturi şi presiuni. - lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeit ăţi; 223 ' -
funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: -
Instrucţiuni tehnice ISCIR - pentru recipiente sub presiune, supape de siguran ţă
destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune; -Normativ I 13; - Fişele
de agrement pentru echipamentul din dotare; - STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 -
pentru pompe; - Normativ C 342 - pentru termoizolaţii la elementele de instala ţii; -
Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici - IPCT; - STAS 54, STAS
1308 sau STAS 3317 - pentru combustibil lichid, gaz sau solid; - STAS10400/1 -
pentru robinete de reglare cu ventil; - STAS 1676 - pentru radiatoare din font ă. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a debitului, temperaturii, presiunii
şi nivelului de zgomot. • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de
funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6). Anexa 1-IV Documente de referin ţă STAS
402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet. Dimensiuni şi toleranţe. STAS 404/1
STAS 471 Ţevi de oţel, fără sudură, laminate la cald. Fitinguri din font ă maleabil ă.
Nomenclator. STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru. Condiţii tehnice de
calitate. STAS 530/1 Ţevi de oţel, fără sudură, trase sau laminate la rece. STAS
1056 Armături pentru gaze naturale. Robinet cu cep cu mufe. Dimensiuni. STAS
1155 Planşe pentru armături şi conducte. Tipuri, presiuni şi diametre nominale.
SR ISO 1167 Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor.
Determinarea rezistenţei la presiune interioară. STAS 1180 Arm ături industriale
din fontă şi oţel. Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu
ventil. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 1601 Armături industriale din
fonte. Robinete cu cep. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 1702 Arm ături
industriale din fontă şi oţel. Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere
cu ventil. Condiţii tehnice speciale de calitate. 225 224 STAS 1797/2 STAS 1907/1
Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea radiatoarelor de font ă. Instala ţii de
încălzire. Calculul necesarului de căldura. Prescripţii de calcul. SR ISO 6552
Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Definirea termenilor tehnici.
STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 1: Ţevi de uz general. STAS
6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 2: Ţevi de conducte. SR ISO 7121
Robinete cu sferă, de oţel, cu flanşe. STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. Calculul
necesarului de căldură. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. STAS
2099 Elemente pentru conducte. Diametre nominale. STAS 2250 Elemente pentru
conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime
admisibile. SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor.
STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de
încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C. STAS 7335/3
Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel. STAS 7335/6 Conducte
metalice îngropate. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape şi la treceri
prin cămine. STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instala ţii. STAS
3417 Coşuri şi canale de rum pentru instalaţii de încălzire central ă. Prescrip ţii de
calcul termotehnic. SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilen ă
(PP) sub presiune, încercarea de etanşeitate la presiune interioar ă. Instala ţii de
încălzire. Numărul anual de grade-zile. SR4839 STAS 7941 Ţevi pătrate şi
dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal. STAS 8019 Rezervoare pentru
combustibil lichid. SR ISO 5210 Robinetărie industrială. Prinderea ac ţion ărilor
multitur la robinete. STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. Mufe pentru ţevi. STAS
8382 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de reţinere cu clap ă. Condi ţii
tehnice speciale de calitate. STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal, trase
sau laminate la rece. STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de
căldură. SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux, utilizate la presiune.
Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru STAS 5738/1 Pompe centrifuge,
diagonale şi axiale, încercări. Clasa C. STAS 5738/2 Pompe centrifuge, diagonale
şi axiale, încercări. Clasa B. 226 227 detectarea imperfecţiunilor transversale.
longitudinale şi/sau I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de înc ălzire
centrală. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de înc ălzire
perimetrală la clădiri industriale. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tabl ă de o ţel
ROTERM. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatiz ării instala ţiilor din
centrale şi puncte termice. Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulic ă
prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte.
Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în
instalaţiile de încălzire centrală. Instrucţiuni ISCIR. Normativ de proiectare pentru
reţele termice cu conducte preizolate montate în sol, utilizate la transportul
agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. I 29 SR ISO 10332 Ţevi
din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat de flux)
utilizate la presiune. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeit ăţii.
135 SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate Ia presiune. Clasificarea şi certificarea
personalului pentru examinări nedistructive. SR ISO 11496 Ţevi de oţel f ăr ă sudur ă
şi sudate, utilizate la presiune. Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii
pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare. STAS 11750 Arm ături industriale
din fontă şi oţel. Robinete de închidere. Tipuri, presiuni nominale şi diametre.
STAS 1175 î Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de reţinere. Tipuri,
presiuni nominale şi diametre. STAS 11752 Armături industriale din font ă şi o ţel.
Robinete de comutare. Tipuri, presiuni nominale şi diametre. STAS 11753
Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de reglare. Tipuri, presiuni
nominale şi diametre. STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala. Suprafaţa
echivalentă termic a corpurilor de încălzire. SR EN 26554 Separatoare automate
pentru eliminat condensatul, cu flanşe. Lungimi de legătura faţă-la-faţă. SR EN
26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Clasificare. I 13
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire central ă. 140 I
36 l 37 C1 C4 C 15 NP 029 228 229 C a ie t In s ta la V ţii Instala ţii de ventilare,
clim atizare şi încălzire cu aer cald Cuprins 1. Domeniul de
aplicare............................................................. 233 2. Documente de
referinţă ........................................................ 233 3. Controlul calit ăţii lucr ărilor de
instalaţii............................... 234 3.3. Montarea gurilor de refulare şi
aspiraţie ............................ 248 3.1. Montarea canalelor de aer şi a pieselor
speciale .........-...... 3.1.1. Prevederi comune.................................................. 3.1.2.
Canale montate aparent ......................................... 3.1.3. Canale montate în
ghene/plafoane false................... 3.1.4. Canale montate în aer liber sau în spa ţii
umede ..... 3.2. Montarea dispozitivelor de închidere, reglare şi accesoriile
canalelor de aer.............................................. 3.2.2. Montarea clapetelor de
închidere (cu acţionare 234 234 241 241 242 243 3.2.1. Montarea clapetelor de
reglare şi şibărelor ............. 243 manuală sau automată, antifoc,
antifum) ................ 243 3.2.3. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse, paralele) ......
244 3.3.1. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie), de transfer, de
introducere....................................... 248 3.3.2.
Anemostate........................................................... 249 3.3.3. Panouri de
refulare .................................................. 249 3.3.4. Fante de aer
(introducere/absorbţie)......................... 250 3.3.5. Grătare (pentru montaj în
pardoseală sau contratreptele gradenelor) ....................................... 251 3.3.6.
Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare
transversală ................................... 252 3.3.7. Prize de aer (de perete, de acoperiş,
guri de evacuare în exterior)............................................... 252 3.4. Dispozitive de
protecţie a gurilor de desfumare (şibăre, panouri, trape
etc.).............................................................. 253 3.5. Montarea dispozitivelor de
ventilare naturală organizată .. 254 3.5.1. Grile de absorbţie din
încăperi ............................... 254 3.5.2. Coşuri de evacuare (individuale, cu
colector central şi deversor)................................................ 255 3.5.3.
Deflectoare ........................................................... 255 3.5.4.
Luminatoare............................................................. 256 3.5.5. C ăciuli de protec ţie
pentru canale de aer................ 257 3.6. Montarea dispozitivelor de ventilare
locală ...................... 258 3.6.1. Hote .....................................................................
258 3.6.2. Absorbţii marginale, nişe de laborator ................... 258 3.6.3. Duşuri şi
perdele de aer.......................................... 259 3.2.4. Montarea colurilor cu
aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate)...................................... 3.2.5.
Montarea capacelor de vizitare şi curăţire............... 3.2.6. Punctele de
măsurare............................................. 3.2.7. Montarea compensatoarelor de
dilatare................... 230 245 245 246 247 3.7. Montarea echipamentelor
componente ale instalaţiei de ventilare şi
climatizare................................................ 260 231 3.7.1.
Ventilatoare ............................................................ 260 3.7.2. Baterii de înc ălzire şi
răcire..................................... 261 3.7.3. Filtre de
aer............................................................. 261 3.7.4. Separatoare de
praf.................................................. 262 3.7.5. Camere de
umidificare ............................................ 263 3.7.6.
Ventiloconvectoare.................................................. 264 3.7.7. Aparate cu induc ţie
(climaconvectoare)................... 265 3.7.8. Aparate cu
amestec.................................................. 265 3.7.9. Atenuatoare de
zgomot............................................ 266 1. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de
verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a recepţiei lucr ărilor cuprinse în
prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de ventilare şi
climatizare destinate construcţiilor: - Sisteme de ventilare naturală organizat ă la
clădiri civile şi industriale; - Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau
combinată; - Instalaţii de climatizare parţială; - Instalaţii de climatizare "numai
aer”/”aer apă"; - Instalaţii de încălzire cu aer cald; - Instalaţii de desce ţare; -
Instalaţii de desprăfuire; - Instalaţii de ventilare locală prin absorb ţie/refulare; -
Instalaţii de supraumidificare; - Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor
fierbinţi în caz de incendiu; - Instalaţii de ventilare de înalt ă presiune. Nu fac
obiectul prezentului normativ: - Instalaţiile de ventilare din mine; - Instala ţiile de
ventilare de proces; - Instalaţiile de transport pneumatic; - Instalaţiile de
climatizare pentru automobile, autocare, trenuri, vapoare; - Instalaţiile de avarie;
- Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care folosesc izotopi
radioactivi. 3.7.10. Recuperatoare de căldură ..................................... 267 3.7.13.
Instalaţia de alimentare.......................................... 268 3.8. Montarea aparatelor
pentru ventilare şi încălzire................ 269 3.8.1. Aeroterme pentru abur/ap ă cald ă,
fierbinte............... 269 3.8.2. Generatoare de aer cald ..........................................
270 3.8.3. Dulapuri pentru încălzire......................................... 270 3.8.4.
Ventilatoare de acoperiş ......................................... 271 3.8.5. Instala ţia de
alimentare............................................ 272 3.9. Montarea aparatelor de r ăcire şi
climatizare ...................... 273 3.9.1. Aparate de
răcire .................................................... 273 3.9.2. Aparate de
climatizare............................................. 274 3.9.3. Instalaţia de
alimentare............................................ 275 3.10. Aparate de automatizare, m ăsur ă
şi control ..................... 276 3.11. Proba de
funcţionare ....................................................... 276 Anexa 1-
V..................................................................................... 279 2. DOCUMENTE DE
REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în
Anexa 1-V. 232 233 3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALA ŢII Pe
parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: - canalelor de aer şi a
pieselor speciale; - dispozitivelor de închidere, reglare şi accesoriilor canalelor
de aer; - gurilor de refulare şi aspiraţie; - dispozitivelor de protec ţie a gurilor de
desfumare (şibăre, panouri, trape etc.); - dispozitivelor de ventilare natural ă
organizată; - dispozitivelor de ventilare locală; - echipamentelor componente ale
instalaţiei de ventilare şi climatizare; - aparatelor pentru ventilare şi înc ălzire; -
aparatelor de răcire şi climatizare; - aparatelor de automatizare, măsur ă şi
control. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de
materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri sau cojeli); -
neuniformităţi vizibile cu ochiul liber. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). La încheierea lucrărilor se efectuează proba de func ţionare a întregii
instalaţii. b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare 3.1. Montarea canalelor de
aer şi a pieselor speciale 3.1.1. Prevederi comune a) Aspectul şi natura
materialelor canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul materialelor;
-aspectul materialelor. • Metoda de verificare -vizual, conform 15. 234 •
Criteriu/Parametru -tipul îmbinării; -aspectul îmbinării. • Metoda de verificare
-vizual. • Momentul verificării - după executarea îmbinărilor, înainte de proba de
etanşeitate. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . nu se
admit: - alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect); 235 - defecte
vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de poziţie între elementele îmbin ării). •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Dimensiunile canalelor de
ventilare • Criteriu/Parametru - dimensiunile canalelor de ventilare. • Metoda de
verificare - prin măsurare directă: - conform STAS 9660; - conform normativului I
5. • Momentul verificărilor - după executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare -
cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru (sec ţiune
dreptunghiulară). • Condiţii de admisibilitate - să corespundă prevederilor
proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare •
Criteriu/Parametru - pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor. • Metoda de
verificare - vizual, prin proba cu fum sau prin proba cu solu ţie de ap ă cu s ăpun. •
Momentul verificării - înainte de protecţia anticoroziv ă şi izolare. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit pierderi de aer nici pe
tronsoane, nici la îmbinările tubulaturilor. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la
instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.16). . e) Calitatea protec ţiei
anticorozive • Criteriu/Parametru - respectarea tehnologiei de protec ţie
anticorozivă (pregătirea suprafeţelor, aplicarea stratului de grund); - aspect. •
Metoda de verificare - vizual, conform normativului I 5. • Momentul verific ării -
după proba de etanşeitate; - înainte de mascare. 236 237 • Gradul de verificare
-100%. g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere a canalelor
de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor; - distanţa între dou ă elemente
succesive de susţinere. • Metoda de verificare -tipul: vizual, conform proiectului; -
distanţa: prin măsurare directă. • Momentul verificării - pentru prinderea cu
elemente fixe: înainte de pozare; - pentru prinderea cu elemente mobile: dup ă
poziţionare. • Gradul de verificare - prin sondaj, minim 25 % din elementele de
fixare. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de elemente de
susţinere, faţă de cele prevăzute în proiect; - abateri de la verticală mai mari de 2-
3 mm pe l metru înălţime, pentru canalele de aer verticale. - se admit: - toleran ţa
de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu
este prevăzută în proiect). • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate - nu se
admit: - nerespectarea tehnologiei de protecţie anticoroziv ă; - neuniformit ăţi
(băşici, încreţituri), discontinuităţi. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). f) Traseul canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru - locul de amplasare. .
• Metoda de verificare - vizual, conform proiectului. • Momentul verific ării -dup ă
pozare. • Gradul de verificare -100%. . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit
modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 238 239 h) Izolaţia canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul
izolaţiei; - aspectul izolaţiei; - grosimea izolaţiei. • Metoda de verificare - tipul şi
aspectul izolaţiei: vizual şi conform normati vului I 5; - grosimea: prin m ăsurare
directa. • Momentul verificării - după proba de etanşeitate; - înainte de mascare. •
Gradul de verificare 3.1.2. Canale montate aparent • Criteriu/Parametru -
paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie. • Metoda de verificare -
prin măsurare. • Momentul verificării - după montarea canalelor de aer; - înainte
de proba de etanşeitate. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul
marginilor canalelor faţă de elementele de construcţie. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). - 10 0% . •
Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cea
prevăzută în proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi; - grosimi diferite faţă de
prevederile proiectului; - toleranţe la grosime, diferite faţă de prevederile
proiectului; - se admite: - toleranţa de + 10 % la grosime, când nu este indicat ă în
proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa
III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrăriloi (Anexa IV.3). 3.1.3. Canale montate în ghene/plafoane false •
Criteriu/Parametru - posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor. • Metoda de
verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de acoperirea lor. • Gradul de
verificare -100%. 241 240 • Condiţii de admisibilitate - accesibilitatea la locul de
montare a canalelor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-
verba! pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). 3.2.
Montarea dispozitivelor de închidere, reglare şi accesoriilor canalelor de aer
3.2.1. Montarea clapetelor de reglare şi si barelor • Criteriu/Parametru - locul de
amplasare. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verific ării -
înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%. 3.1.4. Canale
montate în aer liber sau în spaţii umede • Criteriu/Parametru - aspectul term o
izolaţiei; - aspectul hidroizoiaţiei. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul
verificării - după proba de etanşeitate. • Gradul de verificare • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţi i lucr ărilor (Anexa IV.3). -100%. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului: • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.2.2. Montarea clapetelor de închidere (cu
acţionare manuală sau automată, antifoc, antifum) • Criteriu/Parametru -tipul; -
locul de amplasare. • Metoda de verificare - tipul: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu prevederile proiectului; - locul de amplasare: prin m ăsurare
directă. 243 242 • Momentul verificării - după montarea în instala ţie; - înainte de
proba de funcţionare. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.2.4. Montarea colurilor
cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate) • Criteriu/Parametru -tipul;
-poziţia de montaj. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verific ării - dup ă
montarea în instalaţie, • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa 1V.3). 3.2.3. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse, paralele) •
Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare. • Metoda de verificare - tipul:
vizual, prin verificarea corespondenţei cu prevede rile proiectului; - locul de
amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării . - după montarea în
instalaţie; - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 244 3.2.5. Montarea
capacelor de vizitare şi curăţire • Criteriu/Parametru -tipul; - num ărul; - locul de
amplasare; - etanşeitatea. 245 • Metoda de verificare - tipul şi numărul: vizual,
prin verificarea corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin m ăsurare
directă; - etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. • Momentul verific ării - tipul,
numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer, înainte de proba
de etanşeitate. • Gradul de verificare -100%. - locul de amplasare: prin m ăsurare
directă; - etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. • Momentul verific ării - tipul,
numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer, înainte de proba
de etanşeitate. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului privind tipul, numărul şi locul de amplasare;
- absenţa scăpărilor de aer. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) şi Proces-verbal pentru proba de
etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.
16). 3.2.7. Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru - locul de
amplasare. • Metoda de verificare - locul de amplasare: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. 247 • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului privind tipul, num ărul şi locul
de amplasare; - absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu
tubulatura de aer. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de veri fi care-
con sta tare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) şi Proces-verbal pentru proba de
etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.
16). 3.2.6. Punctele de măsurare • Criteriu/Parametru - tipul; - locul de amplasare;
- numărul; - etanşeitatea. • Metoda de verificare - tipul şi numărul: vizual, prin
verificarea corespondenţei cu proiectul; 246 • Aparatura de verificare - mijloace
de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.2. Anemostate •
Criteriu/Parametru - tipul; - locul de amplasare; - numărul. 3.3. Montarea gurilor
de refulare şi aspiraţie 3.3.1. Grile de refulare (simplă/dublă deflec ţie), de
transfer, de introducere • Criteriu/Parametru -t i pul ; - locul de amplasare;
-numărul; • Metoda de verificare - tipul şi numărul: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după montarea canalelor de aer, înainte de montarea
plafonului fals. • Gradul de verificare - montarea garniturii de etanşare. • Metoda
de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului privind tipul, numărul şi locul de amplasare. • Aparatura
de verificare -tipul şi numărul grilelor, garnitura de etanşare: vizual; - locul de
amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montarea
canalelor de aer. • Gradul de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa III). • Documente încheiate - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.3. Panouri de refulare •
Criteriu/Parametru - tipul; - locul de amplasare; - numărul; - montarea garniturii de
etanşare. 248 249 • Metoda de verificare - tipul şi numărul panourilor, garnitura
de etanşare: vizual; - locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul
verificării - după montarea pe suporţi, înainte de finisarea plafoanelor. • Gradul de
verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Aparatura de verificare - mijloace
de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.5. Gr ătare (pentru
montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) • Criteriu/Parametru -tipul; -
locul de amplasare; -numărul. • Metoda de verificare - tipul şi numărul: vizual, prin
verificarea corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin m ăsurare
directă. • Momentul verificării - după montare, înainte de proba de func ţionare. •
Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.4. Fante de aer
(introducere/absorbţie) • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare; - num ărul.
• Metoda de verificare - tipul şi numărul: vizual, prin verificarea coresponden ţei
cu proiectul; - locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verific ării -
după fixarea de tubulatură. • Gradul de verificare - bucat ă cu bucat ă. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului privind tipul, num ă rul şi
locul de amplasare. 250 251 3.3.6. Guri de refulare (pe dou ă sau trei direc ţii) sau
pentru ventilare transversală • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare; -
numărul. • Metoda de verificare - tipul şi numărul: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după montarea în instalaţia de ventilare. • Gradul de
verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Metoda de verificare - tipul şi
numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; - locul de
amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montarea în
instalaţia de ventilare. • Gradul de verificare - bucată cu bucat ă. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). 3.4.
Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre, panouri, trape etc.) •
Criteriu/Parametru - tipul; - materialul; - aspectul; - locul de amplasare; - pozi ţia
de montare. • Metoda de verificare - vizual, prin verificarea coresponden ţei cu
proiectul. • Momentul verificării - înainte de proba de func ţionare. 253 3.3.7. Prize
de aer (de perete, de acoperiş, guri de evacuare în exterior) • Criteriu/Parametru
-tipul; - locul de amplasare; - numărul. 252 • Gradul de verificare - bucat ă cu
bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Documente încheiate - Proces-
verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.5.2. Coşuri de
evacuare (individuale, cu colector central şi deversor) • Criteriu/Parametru — tip
u l; - locul de amplasare. • Metoda de verificare - tipul: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - înainte de finisarea canalelor de aer. • Gradul de verificare -
100% . 3.5. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizat ă 3.5.1. Grile
de absorbţie din încăperi • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de am plasare; - num
ărul. • Metoda de verificare - tipul şi numărul: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după montarea canalelor de aer. • Gradul de verificare -
bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa III). 254 • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal pentru verificarea calit ăţii lucr ărilor ce
devin ascunse (Anexa IV.2). 3.5.3. Deflectoare • Criteriu/Parametru -tipul; - locul
de amplasare; - numărul. 255 • Metoda de verificare - tipul şi numărul: vizual, prin
verificarea corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin m ăsurare
directă. • Momentul verificării -după montare. • Gradul de verificare - bucat ă cu
bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.5.4. Luminatoare • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare; -
numărul. • Metoda de verificare - tipul şi numărul: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după montare. • Gradul de verificare - bucat ă cu bucat ă.
256 • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura
de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). 3.5.5. Căciuli de protecţie pentru canale de aer • Criteriu/Parametru -tipul; -
locul de amplasare. • Metoda de verificare -tipul: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după montarea canalelor verticale de aer. • Gradul de
verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 257 3.6. Montarea dispozitivelor de
ventilare locală 3.6.1. Hote • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare; -
montarea dispozitivelor de filtrare (după caz). • Metoda de verificare - tipul hotei
şi dispozitivele de filtrare: vizual, prin verificarea coresponden ţei cu proiectul; -
locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării - dup ă montare,
înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucat ă cu bucat ă. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). • Momentul verificării - după montare, înainte de proba de func ţionare. •
Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.6.3. Duşuri şi perdele de aer •
Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare. • Metoda de verificare - tipul:
vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - după montare, înainte de proba de
funcţionare. • Gradul de verificare -100.%. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV .3). 3.6.2. Absorb ţii marginale,
nişe de laborator • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare. • Metoda de
verificare - tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; - locul de
amplasare: prin măsurare directă. 258 259 3.7. Montarea echipamentelor
componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare 3.7.1. Ventilatoare 3.7.2.
Baterii de încălzire şi răcire • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare; -
poziţia de montare; - parametrii tehnici; - elementele de amortizare; - modul de
racordare. • Metoda de verificare - tipul, poziţia de montare, parametrii tehnici,
elementele de amortizare, modul de racordare: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după montare, înainte de proba de func ţionare. • Gradul de
verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale produc ătorului. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). • Criteriu/Parametru - tipul; - locul de amplasare; - pozi ţia de
montare; - parametrii tehnici; - modul de racordare şi susţinere (după caz). •
Metoda de verificare - tipul, poziţia de montare, parametrii tehnici, modul de
racordare şi susţinere: vizual; - locul de amplasare: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după montare, înainte de proba de func ţionare. • Gradul de
verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale produc ătorului. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.7.3. Filtre de aer • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare;
-parametrii tehnici; - modul de racordare şi postamentul (după caz). 260 261 •
Metoda de verificare - tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi posta
mentul: vizual; - locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verific ării
- după montare, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucat ă cu
bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a
instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare - mijloace
de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrări lot (Anexa IV.3). • Gradul de verificare -
bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). 3.7.5. Camere de umidifîcare • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de
amplasare; -parametrii tehnici. • Metoda de verificare - tipul, parametrii tehnici:
vizual, prin verificarea cores pondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - după montare, înainte de proba de
funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale
producătorului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa III). 263 3.7.4. Separatoare de praf • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de
amplasare; - parametrii tehnici; - modul de racordare şi susţinere (dup ă caz). •
Metoda de verificare - tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi susţinere
vizual; - locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verific ării - dup ă
montare, înainte de proba de funcţionare. 262 • Documente încheiate - Proces-
verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.7.6.
Ventiloconvectoare 3.7.7. Aparate cu inducţie (climaconvectoare) •
Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare; - parametrii tehnici; - modul de
racordare. • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare; - parametrii tehnici; -
modul de racordare. • Metoda de verificare - tipul, parametrii tehnici, modul de
racordare: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; - locul de
amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării • M eto d a d e verifica re
- după montare, înainte de proba de funcţionare. - tip u l, p a ra m e trii te h n ic i,
m o d u l d e ra c o rd a re : v iz u a l, p rin v erifica rea co re sp on d en ţei cu p ro
ie ctul; • Gradul de verificare - lo cu l d e am p lasare: prin m ă su ra re d irec t ă. -
bucată cu bucată. • M o m en tu l verifică rii - du p ă m o ntare, înain te d e p ro ba
de fu n c ţio na re. • G ra d ul d e verific are - b u c at ă cu b u ca t ă. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate • C o n d iţii d e a d m isibilita te
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor - re sp e c ta re a p r
e v e d e r ilo r p ro ie c tu lu i şi a in s tr u c ţiu n ilo r d e (Anexa IV.3). m o n tare
a le p ro du că to ru lu i. • A p a ra tu ra d e v erifica re - m ijlo ace de m ăsu rare a
d im en siu n ilo r (A nex a III) • D o cu m ente înch eiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 264 3.7.8. Aparate de
amestec • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare. • Metoda de verificare -
tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare:
prin măsurare directă. 265 • Momentul verificării - după montare, înainte de proba
de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucat ă. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.7.10. Recuperatoare de căldură • Criteriu/Parametru -tipul; - locul
de amplasare; - poziţia de montare; - parametrii tehnici; - modul de racordare. •
Metoda de verificare - tipul, poziţia de montare, parametrii tehnici, modul de
racordare: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; - locul de
amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare, înainte
de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucat ă cu bucat ă. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.7.9. Atenuatoare de zgomot •
Criteriu/Parametru - tipul; - locul de amplasare; - parametrii tehnici; - modul de
susţinere. • Metoda de verificare - tipul, parametrii tehnici, modul de susţinere:
vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - după montare, înainte de proba de
funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale
producătorului. 266 267 3.7.11. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru -
tipul şi dimensiunile conductelor de legătură; — locul de amplasare; - panta (dup ă
caz); - izolaţia şi protecţia izolaţiei; -tipul şi distanţele între elementele de
susţinere. • Metoda de verificare - tipul conductelor şi a elementelor de susţinere,
izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; -
dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere, locul de amplasare şi
panta de montare: prin măsurare directă. • Momentul verificării — dup ă montarea
aparatelor, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului; - se admite o
toleranţă de + 10 % la valoarea pantei, când nu este prevăzută în proiect. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa
III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3). 3.8. Montarea aparatelor pentru ventilare şi înc ălzire 3.8.1.
Aeroterme pentru abur/apă caldă, fierbinte • Criteriu/Parametru -tipul; - distan ţele
faţă de elementele de construcţie; - parametrii tehnici; - modul de racordare; -
modul de susţinere. • Metoda de verificare - tipul, parametrii tehnici, modul de
racordare şi de susţinere: vizual, prin verificarea coresponden ţei cu proiectul; -
distanţele: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare, înainte de
proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucat ă. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului; - se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea
distanţelor, când nu este prevăzută în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace
de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 268 9 26 3.8.2.
Generatoare de aer cald • Criteriu/Parametru -tipul; - locul de amplasare; -
parametrii tehnici; - modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea d ţ
evacuare a gazelor arse; - postamentul (după caz). • Metoda de verificare - tipul,
parametrii tehnici, modul de racordare şi posta mentul: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul; - locul de amplasare: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după montare, înainte de proba de func ţionare. • Gradul de
verificare - bucată cu bucată, • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale produc ătorului. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - modul de racordare; - postamentul. • Metoda de verificare
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi postamentul: vizual, prin
verificarea corespondenţei cu proiectul; - distanţele: prin măsurare directă. •
Momentul verificării - după montare, înainte de proba de func ţionare. • Gradul de
verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale produc ătorului. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). 3.8. 4. Ventilatoare de acoperiş • Criteriu/Parametru - tipul; - locul de
amplasare; - parametrii tehnici; - elementele de amortizare; - modul de racordare;
- stabilitatea fixării. • Metoda de verificare - tipul, parametrii tehnici, elementele
de amortizare, modul de racordare: vizual, prin verificarea coresponden ţei cu
proiectul; 271 - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ările (Anexa
IV.3). 3.8 .3. Dulapuri pentru încălzire • Criteriu/Parametru -tipul; - distan ţele faţă
de elementele de construcţie; -parametrii tehnici; 270 - stabilitatea fix ării: prin
verificarea strângerii elementelor demontabile; - locul de amplasare: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - după montare, înainte de proba de
funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale
producătorului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.8.5. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru
- tipul şi dimensiunile conductelor de legătură; - locul de amplasare; - panta de
montare (după caz); - izolaţia şi protecţia izolaţiei; - tipul şi distanţele între
elementele de susţinere. • Metoda de verificare - tipul conductelor şi a
elementelor de susţinere, izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul; - dimensiunile conductelor şi a elementelor de
susţinerelocul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. 272 •
Momentul verificării - după montarea aparatelor, înainte de proba de func ţionare.
• Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului; - se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei,
când nu este prevăzută în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-
verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.9. Montarea
aparatelor de răcire şi climatizare 3.9.1. Aparate de răcire • Criteriu/Parametru
-tipul; - locul de montare; -parametrii tehnici; - modul de racordare; - postamentul
(după caz). • Metoda de verificare - tipul, parametrii tehnici, modul de racordare
şi posta mentul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; - distan ţele:
prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare, înainte de proba de
funcţionare. 273 • Gradul de verificare - bucată cu bucat ă. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Aparatura de verificare - mijloace
de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.9.3. Instala ţia de
alimentare • Criteriu/Parametru -tipul şi dimensiunile conductelor de leg ătur ă; -
locul de amplasare; - panta de montare (după caz); - izolaţia şi protecţia izola ţiei;
-tipul şi distanţele între elementele de susţinere. • Metoda de verificare - tipul
conductelor şi a elementelor de susţinere, izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual,
prin verificarea corespondenţei cu proiectul; - dimensiunile conductelor şi a
elementelor de susţinere, locul de amplasare şi panta de montare: prin m ăsurare
directă. • Momentul verificării - după montarea aparatelor, înainte de proba de
funcţionare. • Gradul de verificare -100%. 3.9.2. Aparate de climatizare •
Criteriu/Parametru -tipul; - locul de montare; - parametrii tehnici; - modul de
racordare; - modul de fixare. • Metoda de verificare - tipul, parametrii tehnici,
modul de racordare şi fixare: vizual, prin verificarea coresponden ţei cu proiectul;
- distanţele: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare, înainte
de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucat ă cu bucat ă. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului. 274 • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului; - se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei,
când nu este prevăzută în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). 275 • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). 3.10.
Aparate de automatizare, măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul; - num ărul; -
locul de amplasare în instalaţie. • Metoda de verificare - tipul şi numărul: vizual,
prin verificarea corespondenţei cu datele proiectului; - locul de amplasare: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - după montare, înainte de proba de
etanşeitate. • Gradul de verificare - bucată cu bucată . • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul, num ărul şi locul de
amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). - pentru dispozitivele de
reglare: etanşeitatea; - pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi
funcţionarea; - pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare:
etanşeitatea şi funcţionarea normală; - pentru capacele de vizitare şi cur ăţire:
etanşeitatea; - pentru punctele de măsurare: etanşeitatea; - pentru gurile de
refulare şi aspiraţie: etanşeitatea; - pentru gurile de introducere: func ţionarea
dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul); - pentru duşurile şi perdelele
de aer: temperatura şi viteza aerului; - pentru ventilatoare: debitul, nivelul de
zgomot şi vibraţii; - pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici; -
pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea şi func ţionarea
normală a mecanismelor de antrenare sau evacuare a prafului (dup ă caz); -
pentru camerele de umidificare: temperatura, presiunea, umiditatea, debitul; -
pentru ventiloconvectoare: temperatura, debitul, nivelul de zgomot şi vibra ţii; -
pentru aparatele cu inducţie: temperatura, viteza, nivelul de zgomot; - pentru
recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul; - pentru generatoarele de aer
cald şi dulapurile de încălzire: temperatura, debitul, nivelul de zgomot şi vibra ţii; -
pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul, presiunea şi temperatura; -
pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală. • Metoda de verificare -
funcţionarea întregii instalaţii, vizual; - pierderile de aer prin proba de
etanşeitate, cu fum sau cu soluţie de apă cu săpun, conform I5; - funcţionarea
aparatelor: vizual, conform I 5; - debitul, presiunea, viteza, temperatura şi
umiditatea, prin măsurare; 277 3.11. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru -
pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor; - pentru canalele de
aer: etanşeitatea, temperatura şi debitul aerului; 276 - nivelul de zgomot şi
vibraţii, prin măsurare; - funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin
manevrarea dispozitivelor de reglare. • Momentul verificării - dup ă încheierea
execuţiei instalaţiei. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -
încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit,
temperatură, presiune, viteză, umiditate, vibraţii şi nivel de zgomot. Pentru
toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 5 % + ± 10 % pentru debitul
de aer; ± 5 % pentru temperatură şi presiune. - funcţionarea în parametrii normali
a elementelor instalaţiei; - lipsa scăpărilor de aer în instalaţie. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a debitului de aer, temperaturii, presiunii,
vitezei, umidităţii, vibraţiilor şi nivelului de zgomot (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de control pentru proba de func ţionare a instala ţiei
(Anexa I V.6). Anexa l-V Documente de referinţă STAS 185/6 - Instalaţii sanitare,
de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale. Aparate de măsurat şi
control. Semne convenţionale. SR ISO 1996-1 - Acustică. Caracterizarea şi
măsurarea zgomotului din mediul înconjurător. Partea 1: Mărimi şi procedee de
bază. STAS 4369 - Instalaţii de încălzire şi ventilare. Terminologie. STAS 6156 -
Acustică în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi
social-culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică. STAS 6562 -
Tuburi Pitot-Prandtl. Metode de măsurare. STAS 6563 - Măsurarea presiunii,
vitezei şi debitului cu tuburi PitotPrandtl. STAS 7347/1 - Determinarea debitelor
fluidelor în sisteme de curgere sub presiune. Metoda micşorării locale a sec ţiunii
de curgere. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje. STAS 7465 - Ventilatoare.
Terminologie şi clasificare. STAS 9660 - Instalaţii de ventilare şi climatizare.
Canale de aer. Forme şi dimensiuni. STAS 10750 - Instalaţii de ventilare şi
climatizare. Rame cu jaluzele. Clasificare şi tipizare. 278 279 STAS 10822 -
Ventilatoare de uz general. Nivel admisibil de vibraţii. Caiet Instalaţii VI A.
Instalaţii de gaze naturale Cuprins 1. Domeniul de
aplicare ............................................................ 282 2. Documente de
referinţă ......................................................... 282 3. Controlul calit ăţii lucr ărilor de
instalaţii.............................. 282 3.1. Montarea
conductelor........................................................ 283 3.1.1. Prevederi
comune.................................................... 283 3.1.2. Conducte gaze
naturale ........................................... 287 3.2. Montarea
armăturilor ........................................................ 296 3.3. Montarea
echipamentelor................................................... 297 STAS 13046/1 - Instala ţii de
ventilare şi condiţionare. Rame cu jaluzele. Determinarea pierderilor de sarcin ă şi
a ratei de scăpări. STAS 13046/2 - Instalaţii de ventilare şi condiţionare. Rame cu
jaluzele. Determinarea caracteristicii de reglare. STAS 13046/3 - Instala ţii de
ventilare şi condiţionare. Rame cu jaluzele. Determinarea valorii momentului
forţei necesare acţionării. I5 I 5/1 I26 - Normativ privind proiectarea şi executarea
instalaţiilor de ventilare şi climatizare. - Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru
ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale. - Instruc ţiuni
tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi
de aer limitate spaţial. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor
naturale....................................................... 297 3.3.2. Distribuitoare-
colectoare......................................... 300 3.3.3. Alte aparate de măsur ă, control şi
siguranţă............. 302 3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de
ardere.......... 303 3.5. Proba de funcţionare .........................................................
307 Anexa 1-V1.A.................................................................................. 310 280 281
1. DOMENIUL DE APLICARE 3.1. Montarea conductelor 3.1.1. Prevederi comune
Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a
produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale. a) Aspectul şi natura materialului Domeniul de aplicare al
prezentului normativ cuprinde siste • Criteriu/Parametru mele de alimentare cu
gaze naturale combustibile, aflate în aval de -tipul materialului; staţia de predare,
cu presiunea egală sau mai mică de: - aspectul materialului. - 6 bar, pentru
conducte de oţel; - 4 bar, pentru conducte de polietilenă, în conformitate cu
Metoda de verificare normativul l 6 - PE. -vizual: - pentru conducte din PP
conform agrement; Nu fac obiectul prezentului normativ: - pentru conductele din
oţel conform STAS 404/1, - Conductele de transport şi staţiile de predare a
gazelor STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656; naturale; - pentru
conducte din Cu, conform agrement. - Instalaţiile tehnologice din schelele
petroliere şi gazifere; • Momentul verificării ; - Staţiile de comprimare din
instalaţiile de utilizare, cu - înainte de executarea îmbinărilor * presiune mai mare
de 6 bar; - Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate. • Gradul de
verificare -100 % . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de
materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri, pori sau
cojeli); - neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate 2. DOCUMENTE DE REFERIN ŢĂ Documentele de
referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în Anexa 1-VI.A. 3. CONTROLUL
CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALA ŢII Pe parcursul executării lucrărilor se
verifică calitatea montării: - conductelor şi racordurilor; - arm ăturilor şi
aparatelor de măsură şi control; -echipamentelor. La încheierea lucrărilor se
efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. 282 - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 283 b) Dimensiunile •
Criteriu/Parametru -diametrul; - grosimea. • Metoda de verificare - prin m ăsurare
directă: - pentru conductele din oţel conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS
6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656; - pentru conductele din materiale plastice
conform fişei de agrement; - pentru conducte din Cu, conform agrement. •
Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare,
fîletare, după caz). • Gradul de verificare - cel puţin o verificare pe fiecare
tronson de acelaşi diametru. • Condiţii de admisibilitate - să corespundă
prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare -mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de veriflcare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Traseul conductelor •
Criteriu/Parametru - locul de amplasare. • Metoda de verificare - vizual. 284 •
Momentul verificării -după pozare. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de veriflcare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). d) Montarea racordurilor •
Criteriu/Parametru -tipul; - poziţia de montare; -cotele de montaj. • Metoda de
verificare - tipul şi poziţia de montare: vizual; - cotele de montaj: prin m ăsurare
directă. • Momentul verificării - după montarea conductelor; - înainte de proba de
presiune. • Gradul de verificare -10 0%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederile proiectului cu privire la tipul, poziţia şi cotele de montaj • Aparatura
de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) 285 • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa IV.3)
e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării; -aspectul îmbin ării. •
Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după executarea îmbin ărilor,
înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz); - înainte de lansarea
în şanţ, pentru conductele exterioare. • Gradul de verificare - 100%. • Condi ţii de
admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în
proiect); - defecte vizibile (deformări, fisuri, loviri, abateri de pozi ţie între
elementele îmbinării). • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-
verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) f) Izola ţia •
Criteriu/Parametru - tipul izolaţiei; 286 -aspectul izolaţiei; - grosimea izolaţiei;
-continuitatea izolaţiei la îmbinări, ramificaţii şi arm ături; - protecţia izolaţiei, dup ă
caz. • Metoda de verificare -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; -
grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după proba de presiune
cu aer sau cu gaz (după caz); - înainte de mascare, după execuţia izolaţiei. •
Gradul de verificare - pentru tip şi aspect: 100%; -pentru grosime: 10%. • Condi ţii
de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în
proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru
verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, după caz (Anexa IV.2). 3.1.2.
Conducte gaze naturale 3.1.2.1. Conducte exterioare montate în sol a) Montarea
racordurilor şi pieselor speciale • Criteriu/Parametru -tipul; 287 - pozi ţia de
montare; -cotele de montaj. • Metoda de verificare - tipul şi poziţia de montare:
vizual; - cotele de montaj: prin măsurare directă. • Momentul verific ării - înainte
de pozare şi executare a îmbinărilor. • Gradul de verificare - cel pu ţin o verificare
pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Condiţii de admisibilitate - conform
prevederilor proiectului şi NP 029. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului; - respectarea prevederilor NP 029. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare a calit ăţii lucr ărilor
ce devin ascunse (Anexa IV.2). 3.1.2.2. Conducte exterioare montate aerian a)
Montarea estacadelor • Criteriu/Parametru - tipul şi dimensiunile elementelor
componente-'ale estacadelor (stâlpi, rigle, tălpi, întărituri etc.); - distan ţa între
estacade; - racordurile şi piesele speciale. • Metoda de verificare - prin m ăsurare
directă. • Momentul verificării - înainte de pozarea conductelor. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit alte dimensiuni (valori
şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace
de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 289 • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-eonstatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). b) Patul conductelor • Criteriu Parametru -aspectul; - existen ţa şi
uniformitatea stratului de aşezare ţdaeă este cazul). • Metoda de verificare -
vizual. • Momentul verificării - înainte de pozarea conductelor. • Gradul de
verificare - 10 0% . 288 b) Montarea suporturilor pe estacade • Criteriu/Parametru
-dimensiunile suporturilor; - distanţa între suporturi; - modul de fixare. • Metoda
de verificare -dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă; - modul de fixare:
prin verificarea strângerii elementele demontabile. • Momentul verific ării -
înainte de pozarea conductelor. • Gradul de verificare • Momentul verific ării -
după pozare, înainte de fixare. • Gradul de verificare - în cel pu ţin dou ă puncte pe
fiecare tronson rectiliniu de conductă, în punctele de susţinere (ancorare). •
Condiţii de admisibilitate - se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei
conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzut ă în proiect). •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru - pozi ţia
relativă între conducte; - valoarea distanţei între conductele. • Metoda de
verificare - poziţia: vizual; - distanţa: prin măsurare directă. • Momentul verific ării
- după pozare, înainte de fixare. • Gradul de verificare - în cel puţin două puncte
diferite, pentru fiecare caz. • Condiţii de admisibilitate - se admite toleran ţa de ±
10 % pentru distanţa între conduc te, când nu este indicat ă în proiect sau în
normativele 16,17,113. 291 -100% . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit alte
dimensiuni (valori şi toleranţe) decâ cele prevăzute în proiect. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ările (Anexa IV.3).
3.1.2.3. Conducte interioare a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi
elementele de construcţie • Criteriu/Parametru - valoarea distan ţei conductă-
element finit de construcţie. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. 290 •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere •
Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor; - distanţa între două elemente succesive de
susţinere; - modul de fixare. • Metoda de verificare - tipul: vizual; - distan ţa: prin
măsurare directă; - modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor
demontabile. • Momentul verificării - în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte
de pozare; - în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. • Gradul de
verificare - prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare. • Condi ţii de
admisibilitate - nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere, faţă de cele
prevăzute în proiect; - se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între dou ă
elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Aparatura
de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). 292 d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al
manşonului; - lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de
construcţie. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verific ării -
după înglobarea în elementele de construcţie; - înainte de montarea conductelor.
• Gradul de verificare - prin sondaj, minim 50 % din treceri. • Condi ţii de
admisibilitate - se admite: - încadrarea în toleranţa de ± l 0 % pentru diametrul
interior al manşonului; - încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii
cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). 3.1.2.4. Proba depresiune cu aer pentru conducte • Criteriu/Parametru -
valoarea presiunii de încercare pe durata probei; - scăp ări de aer pe traseul
conductelor şi la punctele de îmbinare. 293 • Metoda de verificare - prin proba de
presiune cu aer, conform I 6 şi Instrucţiunilor Tehnice ISCIR; - pentru conducte
din PP, cupru, conform fişei de agrement. • Momentul verific ării - înainte de
izolare. • Gradul de verificare - 100% . . • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate - nu se admit: - variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de
presiunea de încercare, pe toată durata probei; - scăp ări de gaze pe traseu; -
deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/
ţevilor (Anexa IV. 15). • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - variaţii de
presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare, pe toat ă durata probei; -
scăpări de aer. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa
III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a
tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. 15). 3.1.2.5. Proba de presiune cu gaze pentru
conducte • Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; - scăp ări de gaze. •
Metoda de verificare - prin proba de presiune cu gaze, conform normativului I 6. •
Momentul verificării - după efectuarea probei cu aer; - înaintea finis ării (vopsirii,
izolării), mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri. 294 3.1.2.6.
Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru - respectarea tehnologiei de protec ţie
anticorozivă (pregă tirea suprafeţelor, aplicarea stratului de grund); - aspect. •
Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după proba de
presiune/etanşeitate; - înainte de acoperire etc. • Gradul de verificare -100%. •
Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - nerespectarea tehnologiei de protec ţie
anticorozivă; 295 - neuniformităţi (băşici, încreţituri), discontinuit ăţi. • Aparatura
de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa I V.3). b) Accesul şi posibilitatea de manevrare •
Criteriu/Parametru - spaţiul de acces şi manevră. • Metoda de verificare -vizual; -
prin acţionare directă. • Momentul verificării - după montarea în instala ţie; -
înainte de probare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -
posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare 3.2. Montarea
armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul
armăturii; -amplasarea. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verific ării -
după montarea în instalaţie; - înainte de proba de presiune. • Gradul de verificare
- 10 . 0% • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului privind tipul şi locul de amplasare. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrări!^ (Anexa IV.3) 3.3. Montarea echipamentelor 3.3.1. Arzătoare şi
aparate interioare de utilizare a gazelor naturale a) Tipul şi parametrii tehnici •
Criteriu/Parametru -tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual, prin
verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare, în fişa tehnic ă
sau în fişa de agrement. 296 297 • Momentul verificării - dup ă pozi ţionarea pe
locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare -100%. •
Aparatura de - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). • Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile
proiectului şi/sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verjficare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). b) Amplasarea în instalaţie •Criteriu/Parametru c) Modul de racordare în
instalaţie • Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare -
vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba
de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucat ă. • Condi ţii de
admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale
producătorului, a fişei de agrement si a instrucţiu nilor ISCIR. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). - lo cu l d e a m p la sa re ; - p o z iţia d e m o n ta r
e . • Metoda de verificare - poziţia: vizual; locul de amplasare: prin măsurare. •
Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare - 10
0% . • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a
instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement, a
Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR, CI. 298 299 3.3.2. Distribuitoare-
colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul; -diametrul şi num ărul
racordurilor. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verific ării
- înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii de
admisibilitate ' • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se
admit abateri de la prevederile proiectului; - se admite depăşirea cu 5 % a
distanţelor între elementele componente şi elementele de construc ţie, în cazul în
care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Suporturi de susţinere a d ist
ribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru -tipul; - amplasarea. •Metoda de
verificare -vizual. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixarea
definitivă. • Gradul de verificare 100%. - respectarea prevederilor proiectului. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ările
(Anexa IV.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru - poziţia şi locul de montare;
-cotele de montaj. • Metoda de verificare - poziţia şi locul de montare: vizual; -
distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Momentul verificării - dup ă
montare; - înainte de proba de funcţionare. 300 • Condiţii de admisibilitate -
respectarea tipului de suport, a materialelor şi a dimen siunilor prevăzute în
proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa
III). 301 • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3). d) Aparate de semnalizare şi control -tipul; • Gradul de
verificare -100%. -locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul
verificării - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instruc ţiunilor
tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.3. Alte aparate de m ăsur ă, control
şi siguranţă • Criteriu/Parametru - tipul; - poziţia de montare, • Metoda de
verificare -vizual. • Momentul verificării - după montare. 3.4. Montarea burlanelor
de evacuare a gazelor de ardere a) Aspectul şi natura materialului •
Criteriu/Parametru -tipul materialului; -aspectul materialului. • Metoda de
verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbin ărilor. •
Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri
de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri, pori sau
cojeli). • Aparatura de verificare 302 303 • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.3). b) Dimensiunile •
Criteriu/Parametru - diametrul; - grosimea. - - sensul şi mărimea pantei: prin
măsurare. • Momentul verificării - după pozare. • Gradul de verificare -100%. •
Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - modificări de traseu (faţă de cel prevăzut
în proiect); - abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea
pantei. • Aparatura de verificare • Momentul verificării •Metoda de verificare prin
m ăsurare directă. - înainte de executarea îmbinărilor • Gradul de verificare - cel
puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Condi ţii de
admisibilitate - să corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate - Proces-
verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Traseul •
Criteriu/Parametru - locul de amplasare; - sensul şi mărimea pantei, dac ă e cazul.
• Metoda de verificare - locul de amplasare: vizual; 304 • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). d) Tipul
de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării; -aspectul îmbin ării. • Metoda de
verificare - vizual. • Momentul verificării - după executarea îmbin ărilor, înainte de
proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Gradul de verificare -100%. •
Condiţii de admisibilitate - nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele
prevăzute în proiect). 305 • Aparatura de verificare • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). e) Modul
de fixare • Metoda de verificare -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; -
grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după execuţie, înainte de
proba de funcţionare. • Gradul de verificare - pentru tip şi aspect: 100 %; - pentru
grosime: 10 %. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de izolaţie
(faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile, neuniformit ăţi. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). • Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării. • Metoda de verificare - prin
verificarea strângerii. • Momentul verificării - după îmbinare. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - fixarea stabilă a burlanelor de
evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa IV.3). 3.5.
Proba de funcţionare ) Proba de etanşeitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru -
presiunea de încercare; - temperatura fluidului de încercare; - temperatura
mediului ambiant; -d urata încercări i. a f) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul
izolaţiei; - aspectul izolaţiei; - grosimea izolaţiei; - protecţia izolaţiei, după caz. 306
• Metoda de verificare - prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6. •
Momentul verificării - după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de
conducte; 307 - în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.
• Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit varia ţii
de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare, pe toat ă durata
probei; - deformări sau deplasări în punctele fixe datorit ă dilat ărilor/contract ărilor.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/
ţevilor (Anexa IV. 15). - comportarea regulatoarelor: prin verificarea indica ţiilor
aparatelor de măsură şi control; - indicarea corectă a datelor de către aparatele
de măsură şi control: vizual. • Momentul verificării - după proba de etanşeitate a
instalaţiei. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - încadrarea
în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debite; pentru toleran ţe
neprecizate se admite valoarea de ±10%; - evacuarea integrală a gazelor de
ardere; - funcţionarea în parametrii normali a elementelor instala ţiei. • Aparatura
de verificare ~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de func ţionare a instala ţiei
(Anexa IV.6). b) Proba de eficacitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea
de utilizare la debit maxim şi minim; - modul de evacuare a gazelor de ardere; -
funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor
naturale; - comportarea regulatoarelor; - indicarea corectă a datelor de c ătre
aparatele de măsură şi control. • Metoda de verificare -funcţionareaîntregii
instalaţii: vizual; - presiunea de utilizare: prin măsurare; - modul de evacuare a
gazelor de ardere: vizual şi prii măsurare; - funcţionarea arzătoarelor şi a
aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor
de acţionare/reglare şi vizual; 309 308 Anexa 1-VI.A Documente de referin ţă STAS
8281 - Instalaţii de gaze naturale. Reţele de transport. Sisteme de distribu ţie şi
utilizare a gazelor naturale. Prescripţii fundamentale. I6 I 6/1 l 6 PE C 130 -
Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale. - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale. C aiet Instalaţii VI-B. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate (G.P.L.)
Cuprins 1. Domeniul de aplicare ................................................................... 312 2.
Documente de referinţă .............................................................. 312 3. Controlul
calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 313 I12 I14 I127 3.1. Montarea
conductelor ..................................................... 313 - Normativ experimental pentru
proiectarea şi executarea 3.1.1. Prevederi
comune ................................................... 313 sistemelor de distribu ţie gaze
naturale cu conducte din polietilenă. 3.1.2. Conducte montate în exteriorul
clădirilor .................. 318 - Instrucţiuni tehnice pentru protec ţia anticoroziv ă a
3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor ................ 321 elementelor de
construcţii metalice îngropate. 3.2. Montarea
armăturilor ...............................................:........ 325 - Normativ privind efectuarea
încercărilor de presiune la 3.3. Montarea
echipamentelor................................................... 327 conductele tehnologice din
oţel. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare - Normativ pentru protec ţia
contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. a
G.P.L.................................................................. 327 3.3.2.
Distribuitoare........................................................... 329 3.3.3. Aparate de m ăsur ă,
control şi siguranţă .................. 331 - Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea
clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din 3.4. Canale de
evacuare a gazelor de ardere ............................. 332 3.5. Montarea recipien ţilor de
stocare a G.P.L........................... 336 oţel. 3.6. Punerea în
funcţiune ......................................................... 339 - Instruc ţiuni de lucru şi de
protecţie a muncii specifice Anexa 1-
VI.B ............................................................................. 3 41 activit ăţii de distribu ţie
a gazelor naturale. 310 311 1. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a
calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplic ă
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) destinate utiliz ării
la consumatori pentru: - Instalaţii de încălzire centrală şi locală; - Instala ţii pentru
prepararea apei calde de consum; - Prepararea hranei; - Laboratoare (sanitare,
şcolare etc.); - Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice. 3.
CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALA ŢII Pe parcursul executării
lucrărilor se verifică: - calitatea materialelor şi montării conductelor, arm ătu rilor,
aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente sistemelor de
alimentare cu G.P.L.; - respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la
amplasarea instalaţiilor de stocare a G.P.L. La încheierea lucrărilor se efectueaz ă
probele conform prevederilor Normativului 131. Nu fac obiectul prezentului
normativ: - Instalaţiile pentru gaze combustibile, altele decât G.P.L.; -
Recipientele de stocare a G.P.L. (fixe sau mobile) ţi echipamentele de reglare,
siguranţă, măsură şi control cu care acestea sunt dotate; - Instalaţiile pentru
depozitarea G.P.L. la furnizor, precum şi pentru transportul G.P.L. de la furnizor la
beneficiar; - Staţiile de distribuţie care utilizează G.P.L. drept carburan ţi pentru
autovehicule; - Recipientele pentru stocarea G.P.L. din instalaţiile tehnologice de
producere a G.P.L. şi din staţiile de distribuţie a acestuia. 3.1. Montarea
conductelor 3.1.1. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului •
Criteriu/Parametru -tipul materialului; - aspectul materialului. • Metoda de
verificare - vizual: - pentru conductele din oţel conform STAS 404/1, STAS 530/1,
STAS 715/2. • Momentul verificării - înainte de punerea în oper ă şi executarea
îmbinărilor. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit:
- alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); 2. DOCUMENTE DE
REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, Anexa l-
VLB. 312 313 - defecte (fisuri, arsurj.twri sau cojeli). - c) Traseul conductelor •
Criteriu/Parametru - locul de amplasare. Aparatura de verificare Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa l
V.3). b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul; -grosimea. • Metoda de
verificare - vizual. • Momentul verificării - după pozare. • Gradul de verificare
-100%. • Condiţii de admisibil Hale - nu se admit modificări de traseu (faţă de cel
prevăzut în proiect). • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-
verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Montarea
racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul; - poziţia de montare; -cotelede montaj. •
Metoda de verificare - tipul şi poziţia de montare: vizual; - cotele de montaj: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - după montarea conductelor; - înainte de
proba de presiune. 315 • Melodti de verificare - prin măsurare directă: - pentru
conductele din oţel conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 715/2 • Momentul
verificării - înainte de punerea în opera şi executarea îmbinărilor (debitare,
filetare, după caz). • Gradul de verificare - cel puţin o verificare pe fiecare
tronson de acelaşi diametru. • Condiţii de admisibilitate - să corespundă
prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 314 • Gradul de verificare - 100%. •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul,
poziţia şi cotele de montaj. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). e) Tipul de îmbinare •
Criteriu/Parametru -tipul îmbinării; - aspectul îmbinării. • Metoda de verificare -
vizual. • Momentul verificării - înainte şi după executarea îmbinărilor, înainte de
proba de presiune cu aer; - înainte de lansarea în şanţ, pentru conductele
exterioare. • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). f) Izola ţia •
Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei; - aspectul izolaţiei; grosimea izolaţiei;
continuitatea izolaţiei la îmbinări, ramificaţii şi armături; protecţia izolaţiei, dup ă
caz. • Metoda de verificare - tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; -
grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării -după proba de presiune
cu aer; - înainte de acoperirea tranşei. • Gradul de verificare - pentru tip şi
aspect: 100 %; - pentru grosime: 100 %. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit:
- alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile,
neuniformităţi. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa III) • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calit ăţii
lucrărilor ce devin ascunse (I 31 - Anexa 2), după caz. 317 • C o n d iţii d e a d m is
ib ilita te - nu se admit: - alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect);
- defecte vizibile (deformări, fisuri, loviri, abateri de pozi ţie între elementele
îmbinării). • Aparatura de verificare 316 g) Vopsirea • Criteriu / Parametru -
culoare; - aspect; - continuitatea la îmbinări, ramificaţii şi arm ături. • Metoda de
verificare -vizual. • Metoda de verificare - tipul şi poziţia de montare: vizual; -
cotele de montaj: prin măsurare directă. •Momentul verificării - înainte de pozare
şi executare a îmbinărilor. • Gradul de verificare - cel puţin o verificare pe flecare
tronson de acelaşi diametru. • Condiţii de admisibilitate - conform prevederilor
proiectului şi Normativului 1 3 1 . • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Patul conductelor - •
Momentul verificării - după proba de presiune cp aer. • Gradul de verificare - 10
0% . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri decât cele prevăzute în
proiect; - defecte vizibile (neuniformităţi, umfl ături, porţiuni neaderente etc.). •
Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). • Criteriu Parametru - aspectul; -
existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). • M e to d a d e
v e rific a re - vizual. . 3.1.2. Conducte montate în exteriorul cl ădirilor • Momentul
verificării - înainte de pozarea conductelor. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii
de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului; - respectarea
prevederilor Normativului 131. 318 319 3.1.2. l. Conducte exterioare montate în
sol a) Montare piese speciale • Criteriu/Parametru -tipul; - poziţia de montare; -
cotele de montaj. • Aparatura de verificare 3.1.2.3. Probele tic rezisten ţa şi
etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru - valoarea presiunii de
re/istenţă: - valoarea presiunii de etanşeitate; - scăpări de aer pe traseul
conductelor si la punctele de îmbinare. • Metoda de verificare - conform 1 3 1 si
Prescripţiilor tehnice ISCIK. • Momentul verificării - dup ă egalarea temperaturii
aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant: - înainte de coborârea în
şanţ ( î n ca/ul încercărilor preli minare): - înainte de izolare. • Gradul de verificare
-100%. • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare a calit ăţii lucr ărilor ce
devin ascunse (I 31 - Anexa 2). 3.1.2.2. Conducte exterioare maniate deasupra
solului a) Montarea suporturilor • Criteriu/Parametru - dimensiunile suporturilor; -
distanţa între suporturi; - modul de fixare. • Metoda de verificare - dimensiunile şi
distanţa: prin măsurare directă; - modul de fixare: prin verificarea strângerii
elementelor demontabile. • Momentul verificării - înainte de pozarea conductelor.
• Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit alte
dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Aparatura de
verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii Iucr ărilor (Anexa
IV.3). • Codiţii de admisibilitate - conform I31. • Aparatura de verificare - mijloace
de măsurare a presiunii (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal pentru
proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV. 15) şi Proces-verbal de recep ţie
tehnică conducte de distribuţie ( I 3 1 Anexa 4). 3.1.3. Conducte montate în
interiorul clădirilor a) Distanţele si paralelismul între conducte şi elementele de
construcţie • Criteriu/Parametru - valoarea distanţei conductă-element unit de
construcţie. 320 321 • Metoda de verificare prin măsurare direct ă • Condi ţii de
admisibilitate - se admite toleranţa de ±10% pentru distanţa intre conducte, când
nu este indicată în proiect sau in normativele • Momentul verificării - dupa
pozare. înainte de fixare. • Gradul de verificare in cel puţin dou ă puncte pe
fiecare tronson rectilinii! tic conducta, în punctele de susţinere (ancorare): •
Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei
conductă-clemenl finit de construcţie (când nu este prevăzut ă in proiect; • .
Aparatura de verificare I31; I7; I13 • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de
veriticare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) mijloace de m ăsurare a
distantelor (Anexa III): c) Modul de fixare ţi distanţele între elementele de
susţinere • Criteriu Parametru calităţii tipul susţinerilor; distanţa între dou ă
elemente succesive de susţinere: - modul de fixare. • Documente încheiate
Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV 3). verificare-constatare a b) Pozi ţia si
distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Metoda de verificare tipul: vizual;
distanta: prin măsurare directă. - modul de fixare: prin verificarea strângerii
elementelor demontbhile. - poziţia relatixă între conducte. - valoarea distan ţei
între conducte. • Metoda de verificare poziţia : vizual distanţa: prin m ăsurare
directă. • Momentul verificării - în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de
pozare; - în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. • Gradul de
verificare • Momentul verificării după po/are. înainte de fixare. - 100%. • Condi ţii
de admisibilitate - nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. Iat ă de cele
prevă/ute în proiect; se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa intre două
elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Gradul de
verificare - în cel puţin două puncte diferite, pentru fiecare ea/. 322 323 •
Aparatura de verificare • mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . e)
Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru
valoarea presiunii de rezistenţă; - valoarea presiunii de etanşeitate; - scăp ări de
aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Metoda de verificare -
conform I3 1 şi Prescripţiilor tehnice 1SCIR. • Momentul verific ării - înaintea
montării regulatorului de presiune treapta II-a (pentru încercarea de rezisten ţă); -
înainte de vopsire. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -
conform I3 1 . • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a presiunii (Anexa
I I I ) . • Documente încheiate - Proees-verbal de verificare-eonstalare a calit ăţii
lucrărilor (Anexa IV.3) d) Manşoane de protecţie • Crriteriu Parametru - diametrul
interior al manşonului; - lungimea cu care manşonul depăşeşte ţaţa elementului
de construcţie. • Metoda de verificare - prin măsurare directa. • Momentul
verificării - după înglobarea în elementele de construcţie; - înainte de montarea
conductelor. • Gradul de verificare . - prin sondaj, minim 50 % din treceri. •
Condiţii de admisibilitate - se admite: - încadrarea în toleranţa de ± 10 % pentru
diametrul interior al manşonului; . - încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru
valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). • Documente încheiate - Proces-xerbal pentru proba de etanşeitate
a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.1 5 ) şi proces-verbal de recepţie tehnic ă instala ţii de
utilizare (I31 - Anexa 5). 3.2. Montarea armăturilor a) Tipul arm ăturii şi locul de
montare • Criteriu Parametru - tipul arm ăturii; - amplasarea. 325 324 • Metoda de
verificare -vizual • Momentul verificării după montarea in instala ţie: înainte de
probele de rezistenţă şi etanşeitate; •Gradul de verificare 100% • Documente
încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa IV.3).
3.3. Montarea echipamentelor 3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a
G.P.L. Tipul si parametrii tehnici • Condiţii de admisibilitate respectarea
prevederilor proiectului privind lipul si locul de amplasare. • Aparatura de
verificare • Documente încheiate Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Criteriu/ Parametru - tipul; - parametrii tehnici. •
Metoda de verificare - vizual prin verificarea datelor tehnice înscrise in
documentele însoţitoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement. • Momentul
verificării - după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitiv ă. •
Gradul de verificare -100% h) Accesul si posibilitatea de manevrare • Criteriu/
Parametru spaţiul de acces si manevră. - • Metoda de verificare vizal prin
acţionare directă. • Momentul verificării după montarea în instala ţie: înainte de
probare. • Gradul de verificare: 100% •Condiţii de admisibilitate - posibilitatea de
acces şi manevră. • Aparatura de verificare • Condiţii de admisibilitate -
corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului si sau a lisei de
agrement. • Aparatura de verificare • Documente incheiale Proces-verbal de
verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) 326 327 b) Amplasarea în
instalaţie • Criteriu Parametru • Gradul de verificare -bucat ă cu bucat ă. • Condi ţii
de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice
ale producătorului, a fi^ei de agrement si a Prescripţiilor tehnice ISC IK. •
Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de lucr ărilor (Anexa
IV.3). 3.3.2. Distrihuitoarc a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul; -
diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda iie venficiire prin măsurare directă.
locul de amplasare: - poziţia de montare. • Metoda de verificare - poziţia: vizual: -
locul de amplasare; prin măsurare. • Momentul verificării - după pozi ţionarra în
instalaţie. • Gradul de verificare - 100 %. verificare-constatare a calit ăţii • Condi ţii
de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de
montare ale producătorului sau a fisei de agrement, a Normativului I3 1 şi a
Prescripţiilor tehnice ISCIR. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Modul de racordare în instala ţie •
Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare 100
%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura
de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). • Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare - vizual.
• Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de
funcţionare. 328 329 b) Amplasarea - • Criteriu/Parametru pozi ţia şi locul de
montare; cotele de montaj. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de
fixarea definitivă. • Gradul de verificare - l0 0 % . • Melodii ile verificare - pozi ţia
si locul de montare: vizual: - distanţa intre elemente: prin măsurare directă. •
Momentul verificării: - după montare: • Condiţii de admisibilitate - respectarea
tipului, a materialelor si a dimensiunilor prevăzute în proiect. - înainte de proba
de funcţionare. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa I I I ) . • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate - nu se
admit abateri de la prevederile proiectului; - se admite depăşirea cu 5 % a
distanţelor intre elementeli • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.3. Aparate de măsur ă, control şi
siguranţă • Criteriu/Parametru componente si elementele de construc ţie, în cazul
în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces – verbal de verificare –
constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) - tipul; - poziţia de montare. • Metoda
de verificare - vizual • Momentul venficării - după montare. • Gradul de verificare
c) Elemente de susţinere a distribuitorului • Criteriu/Parametru - 100%. • Condi ţii
de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice
ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare 331 - tipul; -
amplasarea. • Metzode de verificare - vizual 330 • Documente încheiate Proces-
verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Metoda de
verificare prin măsurare directă. • Monienlu/ verificării înainte de executarea
îmbinărilor. • Gradul de verificare - cel puţin o verificare pe fiecare tronson de
acelaşi diametru. • Condiţii de admisibilitate - să corespundă prevederilor
proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa I I I ) . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere a)
Aspectul si natura materialului • Criteriu/Parametru - tipul materialului: -
aspectul materialului. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verific ării -
înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare - 100 %. c) Traseul •
Criteriu/Parametru - locul de amplasare; sensul si mărimea pantei, dac ă e cazul. •
Metoda de verificare - locul de amplasare: vizual: - sensul si mărimea pantei: prin
măsurare. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: - alte tipuri de materiale ( ţa ţa
de cele prevăzute în proiect): - defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli). • Aparatura
de verificăre • Documente încheiate - Proeces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru • Momentul
verificării - după pozare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisihiiilate -
nu se admit: - modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect): 333 -
diametrul: - grosimea. 332 - abateri de la prevederile proiectului cu privire la
sensul si valoarea pantei. • Aparatura de verificare • Documente incheiate e)
Modul de fixare • Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării. • Meloda de verificare -
prin verificarea strângerii. • Momentul verificării - dup ă îmbinare. - Proces-verhal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Tipul de îmbinare •
Criteriu/ Parametru - tipul îmbinării; - aspectul îmbinării. • Metoda de verificare -
vizual. • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate - fixarea stabila a
canalelor de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente
încheiate Proces - verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa l V.
3). f) Izolaţia • Criteriu/ Parametru - tipul izolaţiei; - aspectul izolaţiei; - grosimea
izolaţiei; - protecţia izolaţiei. după caz. • Metoda de verificare -tipul, aspectul si
protecţia izolaţiei: vizual; - grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verific ării
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz
(după caz). • Gradul de verificare 1 % 00 . • Condiţii de admisibilitate - nu se
admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 334 • Momentul verificării - dup ă execu ţie, înainte
de punerea în funcţiune. • Gradul de verificare - pentru tip si aspect: 100%: 335 -
pentru grosime: 10%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de
izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect): - delecte vizibile, neuniformit ăţi. •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ). •
Documente incheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). • Documente încheiate - Proces-verhal de recepţie tehnic ă a
depozitului de G.P.L. la consumator ( I 3 1 - Anexa 3). b) Amplasarea în instala ţie •
Criteriu/Parametru - locul de amplasare; - poziţia de montare; - modul de prindere;
- cotele de montaj. • Metoda de verificare - poziţia de montare si modul de
prindere: vizual; - locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă. • Momentul
verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condi ţii
de admisibilitate - respectarea prevederilor normativului I31 , proiectului şi
instrucţiunilor de montaj ale producătorului. • Aparatura de verificare - mijloace
de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal
de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Postamentul,
împrejmuirea (după caz) • CriteriuzParametru dimensiuni; material. 337 3.5.
Montarea recipientelor de stocare a G.P.L. a) Tipul si parametrii tehnici •
Criteriu/Parametru - tipul: - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual, prin
verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta
recipientelor. • Momentul verificării - după pozitionarea în instala ţie - înainte de
montarea defintiivă • Gradul de verificare - l 00% • Condi ţii de admisibilitate -
corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura
de verificare 336 • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul
verificării - înainte de poziţionarea recipientelor. • Gradul de verificare - 100 %. •
Documente încheiate - Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G.P.L. la
consumator (I31 -Anexa 3). e) Priza de pământ (la recipiente fixe) •
Criteriu/Parametru -tipul: • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor
(Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verifkare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). - materialul şi poziţia de montare: - continuitatea
electrică: - rezistenţa. • Metoda de verificare - tipul, materialul şi poziţia de
montare: vizual: - continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurarcidirectă. •
Momentul verificării - după montare. • Gradul de verificare -100%. d) Modul de
racordare în instalaţie • Criteriu/ Parametru - schema de racordare. • Metoda de
verificare -vizual. • Momentul verificării - după racordare: - dup ă probele de
rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de alimentare cu G.P.L. • Gradul de
verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului. • Aparatura de verificare 338 • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de verificare - mijloacele de
măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). •
Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.14). 3.6.
Punerea în funcţiune • Criteriu/Parametru - presiunea de utilizare la debit maxim
şi minim; 339 - modul de evacuare a gazelor arse; - funcţionarea arz ătoarelor şi
aparatelor interioare de utilizare a G.P.L.; - comportarea regulatoarelor. • Metoda
de verificare - funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G.P.L.: vizual; -
presiunea de utilizare: prin măsurare; - modul de evacuare a gazelor arse: vizual
şi prin măsurare; - funcţionarea arzătoarelor si aparatelor interioare de utilizare a
G.P.L.: vizual si prin acţionarea elementelor de acţionare-reglare; - comportarea
regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsur ă şi control. •
Momentul verificării - *după probele de rezistenţă şi etanşeitate; - după
inertizarea sistemului. • Gradul de verificare - 10 . 0% Anexa l-VI.B Documente de
referinţă I31 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de
alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.). I33 - Normativ pentru
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.). C130 -
Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticoroziv ă a elementelor de construc ţii
metalice îngropate. I 12. - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la
conductele tehnologice din oţel. I1 4 - Normativ pentru protecţia contra
coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. I27 - Instrucţiuni privind stabilirea
şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din
oţel. CR l - Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instala ţiilor
mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. CR 2 - Prescripţii tehnice pentru
autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub
presiune, instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil. C 8 -
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea,
repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instala ţii
cu gaze petroliere lichefiate, cu capacitatea până la 5000 1. C 20 - Prescrip ţii
tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea, repararea şi
verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din
industria chimică şi petrochimică. 341 • Condiţii de admisibilitate - încadrarea in
valorile prevăzute în proiect pentru debite: - evacuarea integrală a gazelor de
ardere; - funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului. • Aparatura
de verificare - mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). •
Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de func ţionare a instala ţiei
(Anexa IV.6), Proces-verbal de punere în funcţiune a depozitului de G.P.L. la
consumator (I 31 - Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a instala ţiei
de utilizare G.P.L. (I 31 - Anexa 7). 340 Caiet Insalaţii VII 1. DOMENIUL DE
APLICARE t Conducte m agistrale Metodele de verificare a calit ăţii si de preg ătire
a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică urm ătoarelor categorii
de conducte magistrale: - Conducte de aducţiune pentru apă potabil ă şi cu
caracter nepotabil; - Colectoare de canalizare. Nu fac obiectul prez.entului
normativ: - Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie,
sere. construcţii agrozootehnice; - Conductele pentru stingerea incendiilor care
utilizează substanţe speciale (abur. bioxid de carbon, pulbere, spume): -
Conductele din staţii de tratare a apei; - Conductele din staţii de pompare; -
Canalele din staţii de epurare. Cuprins 1. Domeniul de
aplicare .................................................................. 341 2. Documente de
referinţa ............................................................... 343 3. Controlul calit ăţii lucr ărilor
de conducte magistrale ............ 343 3.1. Verificarea elementelor fizice ale
conductelor................... 344 3.2. Pregătirea tranşei! pentru montarea
conductei.................... 345 3.3. Verificarea asamblării şi etanşării
tuburilor........................ 346 3.4. Izolaţia
conductelor............................................................ 349 3.5. Montarea
armăturilor ........................................................ 350 3.6. Proba de presiune pentru
conductele magistrale................. 352 3.7. Marcajul conductelor pe
teren............................................ 355 3.8. Proba de
funcţionare ......................................................... 356 2. DOCUMENTE DE
REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentale la finalul caietului, în
Anexa l-VII. A n e x a I - V ............................................................................... 358 II
3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONDUCTE MAGISTRALE la: Pe
parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor - Elementele fizice
ale conductei: aspectul şi natura materialului, dimensiuni; - Asamblarea şi etan
sarea tuburilor; - Izolarea conductei; - Montarea arm ăturilor; 343 342 - Proba de
presiune; - Marcajul conductelor pe teren. La încheierea lucr ărilor se efectueaz ă
proba de funcţionare a reţelei de conducte. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru
-diametrul conductei. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul
verificării - înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. • Gradul de verificare -
cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Condi ţii de
admisibilitate - să corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare -
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.1. Verificarea elementelor
fizice ale conductelor a) Aspectul şi natura materialului • CriteriuzParametru -
tipul m aterialu lu i; - a s p e c t u l m a te r ia l u lu i. • Metoda de verificare -
vizual: - pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3; - pentru conductele din
oţel conform STAS 404/1. STAS 530/1. STAS 6898/1. STAS 6898/2, STAS 7656. •
Momentul verificării - înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de
materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); ; - defecte (fisuri, arsuri, goluri,
incluziuni de alte materiale etc.). • Aparatura de verificare • Documente
încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor (Anexa
IV.3). 3.2. Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei • Criteriu Parametru -
pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe
peretele tranşei; - executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul
îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee; - pregătirea
tranşei în zonele de intersecţie ale conductei cu magistrale de gaze. petrol, sau
telecomunicaţii; - finisarea manuală a patului conductei. • Documente încheiate -
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucr ărilor (Anexa l V.3). 344 •
Metoda de verificare - vizual. 345 • Momentul verificării - înainte de pozarea
conductelor. • Gradul de verificare -100 %. • Condiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3: - nu se admit: - denivelări; -
ncuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. - umplutura
parţială a conductei, cu excepţia îmbinărilor, centru proba de etanşeitate a
acesteia; - protejarea conductei montate împotriva pătrunderii mpurit ăţilor. •
Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de pozarea
conductelor. • Gradul de verificare - 100 %. •C'ondiţii de admisibilitate -
respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3; - nu se admit: - nerespectarea
unghiului de rezemare pe patul de pozare: - neuniformit ăţi ale stratului de
aşezare pe toată lungimea şanţului; - executarea cu apă în şanţ; - posibilitatea de
inundare a tranşei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-
verbal de verificare-constatare a calităţii crărilor (Anexa IV.3). b)Montarea
conductelor • C'riteriu/ Parametru - La conducte din beton armat precomprimat: -
verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a mufei şi cap ătului drept al
tubului; - rularea uniformă a garniturii pe tot conturul. 347 • Aparatura de
verificare • Documente încheiate - Proces-verhal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor a)
Unghiul de reze maro, straiul de aşezare, starea şanţului .. * Criteriu Parametrii -
respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în
zona specială (mai ales la conductele dinPEIDşi PAFSIN); - rezemarea conductei
pe toată lungimea acesteia. respectându-se panta de montaj proiectat ă, eu
luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor pronun ţate; - executarea
patului de pozare si montarea conductei numai în uscat, eventual cu epuizmente;
- executarea masivelor de ancoraj conform proiectului; - luarea de m ăsuri de
evitare a inundării accidentale a tranşei când conducta montat ă nu e acoperit ă,
pentru a nu fi notată: 346 - La conducte din polietilenă (PEID): - pozarea tuburilor
în tranşee cu ondulaţii largi, pentru a compensa contractarea şi dilatarea; - La
conducte din fonta ductilă: - devierea admisibilă în funcţie de diametru; -jocul
axial maxim; - curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept: - existenţa
şanfrenului şi starea inelului de îmbinare; - La conducte din poliesteri arma ţi cu
fibre de sticlă: - existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul îmbin ării; -
curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: - devierea unghiular ă maxim ă
admisibilă. • Metoda de verificare - vizual; -jocul axial şi devierea unghiular ă: prin
măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de lan sarea în şan ţ. • Gradul de
verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - nerespectarea
condiţiilor privind folosirea materialelor şi a echipamentelor prevăzute în proiect;
- nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării echipamentelor prevăzute în
proiect; - defecte de aspect; - valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite
de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în vigoare; - se ad m it, în c
a zu l în c are n u su n t p rev ă zu te d e p ro iec t, urm ătoarele valo ri: - pentru
fonta ductilă: 348 O Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie de diametru:
Dn 60÷150 5 grade ecart 52 mm Dn 200÷300 4 grade ecart 42 mm Dn 350÷600 3
grade ecart 32 mm Dn 700÷800 2 grade ecart 25mm Dn 900 şi 1000 l grad 30 m
in. ecart 19 m m O Joc axial m axim funcţie de diam etru: D n 60÷200 D n
250÷1000 30 m m 40 m m - pentru conducte din poliesterî armaţi cu fibre de
sticlă: O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de diametru: Dn 300÷525 3
grade 314 mm la 6 m lungime Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime Dn
1200 l grad 105 mm la 6 m lungime. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lu crărilor (A n exa IV .3). 3.4. Izola ţia conductelor
• Criteriu/Parametru -tip u l izo la ţie i; - aspectul izolaţiei; - grosim ea izo la ţiei. •
Metoda de verificare - tipu l şi aspectu l: vizu al; - grosim ea: p rin m etod a d
efectoscopu lu i cu scânteie. 349 • Momentul verificării - după îmbinarea in şan ţ. -
înainte de proba de presiune. • Gradul de verificare - 100 %. • Gradul de verificare
-100% . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de
cea prevăzută în proiect); - defecte vizibile. neuniformităţi; - grosimi diferite faţă
de prevederile proiectului; - toleranţe la grosime, diferite faţă de prevederile •
Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului privind tipul
armăturii şi focul ci de amplasare. • Aparatura de verificare proiectului. - se
admite: - toleranţa de + 10 % la grosime, când nu este indicată în proiect •
Documente încheiate - Proces-verbai de verificare-constatare a calit ăţii lucr ărilor
(Anexa IV.3). b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/ Parametru -
spaţiul de acces şi manevră. • Metoda de verificare -vizual; - prin acţionare
directă. • Momentul verificării - după montarea în instalaţie: - înainte de probare. •
Gradul de verificare - 100%. • Aparatura de verificare - mijloace de m ăsurare a
dimensiunilor {Anexa III). • Documente incheiate - Proces-verbal pentru
verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). 3.5. Montarea
armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru - tipul
armăturii: - amplasarea. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verific ării -
după montarea în instalaţie; 350 • Condiţii de admisibilitate. - posibilitatea de
acces şi manexră. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-
xerbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 351 3.6. Proba de
presiune pentru conductele magistrale a) Conducte sub presiune •
Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; - scurgerile de ap ă. • Metoda de
verificare - verificări preliminare: - durata de timp între montare şi începerea
efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare); - verificarea vizual ă
a calităţii conductei: fisuri, adâncituri, ciobiri ale capetelor, defecte de sudur ă,
exfolieri. rezultate în cursul fazei de montaj; - eventuale deplas ări în plan
orizontal şi vertical, cu excepţia tuburilor din PEID; - asigurarea opera ţiilor de
remediere a deficienţelor constatate în vederea efectu ării probei de presiune; -
probe pe tronsoane de conducte, fără a depăşi 500 m, pregătite pentru proba de
presiune: - starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson şi de
ramificaţie care se vor închide cu capace speciale; - existenţa robinetelor de
aerisire - dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu; - existen ţa în punctele
joase de pe traseu a ventilelor de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de
încercare în afara şanţului; - existenţa masivelor de ancorare proprii conductei
(dacă este cazul) şi a celor necesare efectu ării probei, conform detaliilor de
execuţie aprobate: - acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm deasupra
generatoarei superioare a tubului, efectuata conform caietului de sarcini; -
realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei când exist ă pericolul
inundării şanţului. 352 - verificări la proba pe tronsoane: - se urm ăreşte
efectuarea probei conform STAS 4163-3; - tronsonul conductei de beton armat
precomprimat se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de 3-4 atm.; - la
tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea presiunii se face în trepte pân ă la
presiunea de regim, care se menţine minimum 24 ore, după care se ridică
presiunea în trepte până la atingerea presiunii de probă; - la tronsonul conductei
din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea
de probă, după care. dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii
materialului, se va corecta prin ridicarea sau sc ăderea presiunii; - se verific ă
variaţia temperaturii aerului în timpul probei, care nu trebuie s ă fie mai marc de
2°C. - proba generală a conductelor magistrale de transport: - se execut ă conform
probei pe tronsoane, veriflcându-se: • montarea tuturor arm ăturilor şi
dispozitivelor prevăzute în proiectul aprobat; • umplerea întregii conducte; •
etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane, la arm ături şi dispozitive. •
Momentul verificării - înainte de punerea în funcţiune. • Gradul de verificare
-100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit: - variaţii de presiune mai mari de
5 % faţă de presiu nea de încercare, pe toată durata probei; - scurgeri de ap ă
vizibile, pete de umezeală pe conducte, în zona mufelor, la îmbinări. 353 •
Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). - o toleran ţă
de ± 3 cm la cota fundului canalului. • Aparatura de verificare - mijloace de
măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal
pentru proba de etanşeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV.
17). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV.
18). b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport cu nivel liber
(canale) • Criteriu /Parametru - scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la
punctele de îmbinare. • Metoda de verificare - vizual, conform STAS 3051. având
aceleaşi faze ca la conductele sub presiune, verificându-se suplimentar
următoarele: - panta canalului; - cota fundului canalului în orice sec ţiune; -
închiderea etanşă a tuturor orificiilor; - blocarea extremit ăţilor şi a tuturor
punctelor suscep tibile de deplasare în timpul probei.; - umplerea canalelor din
beton cu apă cu cel puţin 24 de ore înainte; - pierderile de apă. • Momentul
verificării - înainte de acoperire; - la cel puţin 24 de ore dup ă efectuarea ultimei
îmbinări. 3.7. Marcajul conductelor pe teren • Criteriu, Parametru - existen ţa şi
numerotarea bornelor şi căminelor speciale. • Metoda de verificare - vizual, prin: -
verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de
unghi; - verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilome trice a bornelor; -
verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a căminelor speciale şi a
ramificaţiilor. • Momentul verificării - după executarea umpluturilor. • Gradul de
verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor
proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 355 • Gradul de verificare -
100 %. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit scurgeri de apă vizibile; - se
admite: - o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in proiect; 354 3.8. Proba
de funcţionare • Criteriu/parametru - pentru conductele magistrale sub presiune
şi cu nivel • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a debitului şi presiunii
(Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de control pentru proba de
funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6). liber: - poziţia hidranţilor şi a vanelor
îngropate; - poziţia, execuţia şi echiparea căminelor; - refacerea părţii carosabile,
trotuarelor şi a spaţiilor verzi: - debitul de apă; - presiunea de încercare; -
pierderile de apa. • Metoda de verificare - funcţionarea întregii conducte, vizual; -
debitul şi presiunea la conductele sub presiune, prin măsurare; - poziţia
hidranţilor şi a vanelor îngropate, vizual; - poziţia, execuţia şi echiparea căminelor,
vizual; - execuţia masivelor de ancoraj, vizual; - refacerea părţii carosabile, a
trotuarelor şi a spaţiile verzi, vizual; - executarea marcării şi reper ării re ţelelor,
vizual; - spălarea reţelei, vizual. • Momentul verificării - după încheierea execu ţiei
conductei. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - respectarea
prevederilor proiectului; - încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiei
pentru debit şi presiune. Pentru toleranţele neprecizate se adm urm ătoarele
valori: ± 5 % pentru debite; ± 5 % pentru presiuni. 356 357 Anexa 1-VII
Documente de referinţă STAS 404/1 - Ţevi de oţel. fără sudură, laminate la cald.
STAS 530/1 - Ţevi de oţel. tară sudură, trase sau laminate la rece. SR ISO 1167 -
Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea re/istentei
la presiune interioară. STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale ale re ţelelor
exterioare de canali/are. Prescripţii fundamentale de proiectare. SR ISO 3126 -
Ţevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor. SR 4163-3 - Aliment ări cu
apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare. STAS 6675/3 - Ţevi
din policlorură de vinii neplastifiată. Metode de încercare. Indica ţii generale.
SR6819 - Alimentări cu apă, aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi de
execuţie. STAS 6898/1 - Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 1: Ţevi de uz general.
STAS 6898/2- Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 2: Ţevi de conducte. I22 -
Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a
reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. Anexa I Terminologie şi
definiţii 1. Acţiune corectivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor
neconformităţi. defecte sau a altor situaţii nedorite, existente, în scopul prevenirii
repetării acestora. 2. Acţiune preventivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea
cau/elor unor neconformităţi. defecte sau a altor situaţii nedorite, posibile, în
scopul prevenirii repetării acestora. 3. Beneficiar - titular de contract şi
destinatar pentru o lucrare (serviciu, produs), livrat de furnizor. 4. Caiet de
sarcini - document stabilit de beneficiar (client), prin care se definesc clauzele
tehnice, clauzele de calitate şi clauzele administrative aplicabile furniturilor
căutate (produse, servicii, lucrări) şi care serveşte ca bază pentru oferta
furnizorului, putând face obiectul unui contract. 5. Calitate - ansamblu de
caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface trebuin ţe
exprimate sau implicite. 6. Cerinţă (exigenţă, condiţie) - prevedere care
formulează criterii ce trebuie îndeplinite. (SR 10000-1). 7. Condi ţii referitoare la
calitate - exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu
de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ, referitoare la caracteristicile unei
entităţi în scopul de a permite realizarea şi examinarea acesteia. 359 358 8.
Confirmare - consemnarea constatării că o entitate (lucrare, serviciu, document
etc.) îndeplineşte cerinţele (exigenţele) specificate. 9. Conformitate -
satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402). 10. Controlul calit ăţii - tehnici
şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condi ţiilor
referitoare la calitate. 11. Control al calităţii în construcţii - evaluare (verificare) a
conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii, în toate etapele (fazele) de execu ţie
pe parcurs şi în etapa finală, cu cerinţele de calitate specificate, prin folosirea de
mijloace şi metode de control adecvate. 12. Inspectorul de şantier - absolvent al
unei instituţii de învăţământ superior sau şcoli tehnice de specialitate,
reprezentant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a
îndeplinii atribuţiile de inspectorul de şantier. 13. Executanţi (agent economic de
execuţie) - partea contractantă care realizează lucrarea. 14. Faz ă determinant ă -
stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. o dată ajunsă, nu mai poate continua
fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului şi al ISC. 15.
Investitori - persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizeaz ă investi ţii
sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii. A avantaje sporite atât
pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia. 17. Inregistrare - document care
furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor
obţinute. 18. Neconformitate - o deficienţă în caracteristici, documente sau
proceduri care fac ca, pentru un produs, o lucrare sau un serviciu calitatea s ă fîe
inacceptabilă, nedeterminată sau neconformă cu cerinţele specifice.
Neconformităţile pot ti defecte fizice, rezultate necorespunz ătoare la încerc ări,
documente incorecte sau neadecvate. sau abateri de la procedurile stabilite de
execuţie sau de controlul de calitate, încercări si verificări. 19. Plan de control al
calităţii (PCC) - document al programului de asigurare a calit ăţii, care descrie
ansamblul controalelor de calitate, verificări şi încercări necesare, pe faze de
lucrări şi etape de realizare (pe parcursul şi la finalizarea lucr ărilor, livrarea
produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la procedurile aferente. 20.
Procedură - mod (cale, metodă) specificat de a îndeplini o activitate. 21. Proiect -
documentaţie tehnică de concepţie, compusă din piese scrise şi desenate. 22.
Recepţia lucrărilor de construcţii - actul, prin care investitorul atest ă (certific ă)
realizarea lucrărilor de construcţie, în conformitate cu prevederile contractuale
(condiţii generale de contractare, documentaţii tehnice de execuţie, caiet de
sarcini ctc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize
ale organelor autorizate, reglementări 361 16. Imbunătăţirea calit ăţii - ac ţiuni
întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacit ăţii şi eficien ţei
activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura 360 tehnice aplicabile, cartea
tehnică a construcţiei etc.) şi declară că acceptă şi preia lucrările executate şi c ă
acestea pot fi date în folosinţă. 23. Responsabil tehnic cu execuţia - absolvent al
unei instituţii de învăţământ superior tehnic, reprezentant al executantului,
atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea şi verificarea lucr ărilor de construc ţii.
24. Verificare - confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a
faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate. Anexă II Documente de
referinţă Legea 10/1995 (M.O. 5/13.01.1995) - Legea calităţii în construc ţii. Legea
50/1996 (M.O. 3/13.01.1997) - Legea privind autorizarea execut ării construc ţiilor şi
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea 90/1996 (M.O. 157/23.07.1996) -
Legea protecţiei muncii HGR 766/1997 (M.O. 352/10.12.1997) - Hotărâre pentru
aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construc ţii. HGR
272/1994 (M.O. 193/28.07.1994) Regulament privind controlul de stat al calit ăţii în
construcţii. HGR 925/1995 (M.O.286/11.12.1995) - Regulament de verificare şi
expertizare tehnică, de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi
construcţiilor. OG 20/1998 (M.O. 147 bis/1998) - Regulament privind activitatea de
metrologie. Ordinul 13/1996 (M.O.176/05.07.1996) - Ordin al directorului general al
Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie
legală şi a Normelor tehnice de metrologie. M.O.516/25.10.1999 - Regulament de
organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală. 362 C 14 -
Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.
363 C300 - Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata execut ării
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. - Norme tehnice de
proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea locului. P 118
SR ISO 8402 - Managementul calităţii şi asigurarea calităţii. Vocabular. MLPAT
MLPTL NRPM O.M.l 775 ÎNCERC - Ordinul nr. 31/N/21.10.1995. - Ordinul nr.
488/04.03.2002 - Procedură de autorizare a inspectorilor de şantier - Norme
republicane de protecţia şi igiena muncii în construcţii. - Norme generale de
prevenire şi stingere a incendiilor. - Glosar de termeni specifici sistemului
calităţii în construcţii. C.O.C.C. - SA - Condiţii tehnice generale pentru executarea
lucrărilor de construcţii - Lucrări de instalaţii interioare. C.O.C.C. - SA - Manualul
Dirigintelui de specialitate în construcţii 364 ANEXAIV FORMULARE 1. Proces-
verbal de predare-primire front de lucru 2. Proces-verbal pentru verificarea
calităţii lucrărilor ce devin ascunse 3. Proces-verbal de verificare-constatare a
calităţii lucrărilor 4. Proces-verbal de control al calităţii lucr ărilor în faze
determinante 5. Proces-verbal de control preliminar 6. Proces-verbal pentru
proba de funcţionare a instalaţiei 7. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a
conductelor interioare de canalizare 8. Proces-verbal pentru proba de
etanşeitate a conductelor 9. 10. 11. 12. 13. 14. exterioare de canalizare Proces-
verbal pentru proba de presiune la rece Proces-verbal pentru proba de presiune
la cald Dispoziţie de şantier (informativ) Raport de neconformitate (informativ)
Proces-verba! de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izola ţie a
conductoarelor Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ 15. Proces-verbal
pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor 16. Proces-verbal pentru proba de
etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare 17. Proces-
verba! pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber 18. Proces-verbal
pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune . 367 Anexa I V. l
UNITATEA............................. A nexa IV .2 UNITATEA ........................................ P RO
CE S-VE RB AL PEN TR U VER IFIC AR EA CA LITĂ ŢII LUCRĂR iLO R CE DEVIN
ASCU NSE N r................d in..................... P RO C E S -V E R BA L D E P R E D A RE
-P R IM IR E FRO NT DE LUCRU Nr...........din .............. D e lim ita re a fro n tu lu i d
e lu c ru p re d a t (p o z iţie , n iv e l, a x............. e e tc .): F a za d in lu cra re su p
u să ve rifică rii: ........................................................ V e rific a re a s -a f ă c u t p e
b a z a p re v e d e rilo r d in p....................., ro ie c tu l n r p la n ş e lo
r .................................................... in c lu s iv d o cu m e n te le a n e xa te nr ca re
atestă calita tea lucră rilo r p redate .....................................în calitate de c ătre E
le m e n te le d e id e n tific a re (s e c to r, n iv e l, p o rţiu n e.................... , a x e
tc .): de predă tor şi de că tre .................................în calitate de p rim ito
r. ........................................................................................................................ A b a
te rile d e la p ro ie c t c o n s ta ta te : (d im e n s iu n i g e o m e tric e , c o te , a
x e , e x is te n ţa şi p o z iţia g o lu rilo r e tc .) V e rific ă rile s-a u f ă cu t p e b a
za p re v e d e rilo r p ro ie ctu lu i n
r................................ ...................................................................................................
........... Concluzii; planşele nr.............................. şi a regle m en t ărilor tehnice în
vigoa
re ................... .............................................................................................................
.................................................................. - se (nu se) accept ă predarea-prim irea. -
se va accepta după lua rea urm ătoarelo r m ăsuri, la term enele înscrise m a i
jos. .^e fe ctuarea d e co recţii şi re m edie ri, solu ţii ind ica te de pro ie ctan t,
etc.) C o n c lu z
ii: ................................................................................................................ ................
................................................................................................ ....................................
... N u m e le . P re n u m e le S e m n ă tu ra CONSTRUCTO
R: ............................................................................. BE NE FIC IA
R: .............................................................................
EXECUTANT: ............................................................................. R e m e d ie re a d e
fe c te lo r c o n s ta ta te s -a fă c u t p e b a z a s o lu ţiilo r d a te (te N um ele P
r e n u m e le S e m n ă tu r a
...........................prin.................................................................. E XE C U TA
NT : ........................................................................ S e confirm ă e xecutare a co re
spun zătoa re (de ca litate ) a rem e die rilo r.
BENEFICIAR: ......................................................................
Data ....................................... N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra N u m e le
P re n u m e le S e m n ă tu ra
EXECUTANT: ......................................................................
BENEFICIAR: ........................................................................ 369 A test ăm refacerea
(rem edierea) conform prevederilor proiectului. Data .............'....................... CO
NSTRUCTOR: ............................................................................. BENEFIC
IAR: ............................................................................. 368 A nexa IV .3
UNITATEA.................................... Anexa IV.4 I.S .C .....................................
PROCES-VERBAL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE
DETERMINANTE P R O C E S -V E R B A L D E V E R 1 FIC A R E -C O N S T A T A R
E A C A L IT Ă Ţ II L U C R Ă R IL O R N r................d in
*)................................................................................................. C u ocazia
verificării efectuate la: .......................................................... A u sta t la b aza ve
rifică rilo r u rm ă to a re le d ocu m en te : ................................. în c h e ia t a s t ă
z i ............................. N r. de înregistrare la I.S .C .
______________________________________ N r. d e in re g is tra re a la so c ie ta te a co n
tro la tă | C a u rm a re a c o n tro lu lu i s ta tu lu i e fe c tu a t la fa ţa lo c u lu i d
e in s p e c to ru l d e
specialitate ............................................................................................... la o b ie c
tiv u l .............................................................................................
codul ........................................... c e s e r e a liz e a z ă in b a z a a u t o r iz a ţ ie i
d e D in v e rific ă rile e fe c tu a te p e te re n ş i e x a m in a re a d o c u m e n te
lo r a u re z u lta t construire ..............................va la b ilă p â n ă la d a ta d e
nr .....................obiectul urm
ătoarele: ............................................................................................. ........................
....c e s e e x e c u tă p e b a z a p ro ie c tu lu i n r ..................e la b o ra t d
e ................................................, verificat de: A u fo st sta b ilite u rm ă to a re le
m ă su ri (c o n c lu zii): ...................................... N u m e le ş i p re n u m e le A te
s ta t n r In dom en iile
1.....................................................................................................
2....................................................................................................; .
3.....................................................................................................
4....................................................................................................: responsabil
tehnic cu execuţia: M en ţiun i sp e cia le : N u m e le ş i p re n u m e le N um ele
P renu m ele S em nătu ra P R O IE C TA N
T : ....................................................................... B E N E FIC IA
R : ....................................................................... E XE C U T A N
T : ....................................................................... *) S e c o m p le te a z ă p e n tru
to a te fa z e le p re v ă z u te in p ro g ra m u l d e c o n tro l 370 A te s ta t n r. In
d om e n iile la fa za d eterm in
anta : ......................................................................... in pre zen ta executa
ntului: ..................................................................... rep rez
entat ................................................................................ de: .. cu pa rticipa rea
beneficiarului: .......................................................... ............. reprezentat
de: ......................................................................................... inspe cto ru lui de
şantie r: ...........................................a uto riza t .................... nr şi a p ro ie cta n
tu..................................................................................... lu i: reprezentat
de: ......................................................................................... 371 In b a za p re ve d
e rilo r L e g ii 1 0 /1 9 9 5 , a p ro ce d u rii p rivin d co n tro lu l sta tu lu i în
Anexa IV.5 fa z e le d e e x e c u ţie d e te rm in a n te p e n tru re z is te n ţa ş i s
ta b ilita te a c o n s tru c ţiilo r, a p ro b ată p rin O rd inu l M .L .P .A .T . nr. 31 /N /
0 2 .1 0 .1 99 5 , a reg le m e ntă rilo r teh n ice în
UNITATEA........................................................ vig oa re , a con tro lu lu i efectua t
asu p ra lu cră rilo r din te re n şi a do cu m e n te lo r p rivin d: - ca lita tea m a te
ria le lo r şi a e le m en te lo r de co n stru cţii p use în op e r ă, - calitatea lu
crărilor ce au deven it ascunse ; - calitatea lu crărilor constatate de inve stito r,
executant şi pro ie ctant cu prilejul PROCES-VERBAL verificărilor efectuate în
baza obligaţiilo r leg ale şi contractuale. DE CONTROL PRELIMINAR
Nr......................din................................... S e constată că: - S U N T (N U S U N T )
a s ig u ra te c o n d iţii c o re s p u n z ă to a re d e c o n tin u a re a exe cu ţie i
lucră rilo r. - S U N T {N U S U N T ) re sp e c ta te d e ta liile d e e xe cu ţie p re v ă
zu te în p la n şe le :...Cu ocazia verificării efectuate
la: ......................................................... Au stat la baza verificărilor urm ătoarele
documente: ............................. - S U N T (N U S U N T) re spectate pre vederile
reglem en tărilor tehnice în vigoa re : M E N Ţ IU N I S P E C
IA..................................................................... LE: Din verific ările efectuate pe
teren şi examinarea documentelor au rezultat
următoarele: ...................................................................................... Au fost
stabilite următoarele măsuri
(concluzii): ................................ .................................................................................
.......................................... Menţiuni
speciale ................................................................................ : In b a za c e lo r d e
m a i su s , SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR
P re z e n tu l p ro c e s v e rb a l a fo s t în to ............. e x e m p la re , c â te u n c
m it în e xe m p la r p en tru fie ca re se m na ta r şi o rig in a lu l la i.S
.C ....................................... S o c. co m e rcia lă N u m e le P renum ele S em
nătura Numele Prenumele Semnătura
EXECUTANT: ....................................................................................
BENEFICIAR: .................................................................................... 373
I.S.C.................................................................................................................... B E N
E F IC IA R ................................................................... P R O IE C T
A................................................................... NT E X E C U T
A ....................................................................... NT 372 Anexa IV.6
UNITATEA................................................ Anexa IV.7 UNITATEA: PROCES-VERBAL
PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE
CANALIZARE Nr.... din. .......................... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE
FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI Nr...................din............................... P riv in d lu c
ra re a : ............................................................................. E xecutat ă în ca drul
contractulu i n r .........................din.......................... A u s ta t la b a z a v e rific ă
rilo r u rm ă to a re le d o............................... c u m e n te : în urm a probei de fu
ncţionare s-a u constatat urm ătoarele: - (n e)în ca drarea în valo rile şi tolera n ţe
le prev ăzute în pro ie ct; - (ne )fu ncţionare a în p aram etrii norm a li ai elem en
telo r instalaţiei O bs e rv a ţii: .............................................................................. D
en u m ire in sta laţie *) ........................................................................ P roiect n
r ....................................................................................... C aiet de sarc
ini ................................................................................ P rob a a fost efectua ta
conform **) ........................................................ In tim p u l în c e rc ă rii d e e ta n
ş e ita te , in sta la ţiile s -a u u m p lu t c u a p ă d u p ă cu m urm ează: -
Instalaţia de canalizare a apelor m eteo rice, p e toată în ălţim e a clădirii: - In s ta
la ţia d e c a n a liz a re a a p e lo r m e n a je re , p â n ă la n iv e lu l d e re fu la
re p rin sifoa ne le de pardo se ală sau ale o biectelor sanita re . înc e rc are a de
etan ş e ita te s -a e fec tu at p rin v e rifica re a e ta n ş eit ă ţii p e tras e ul
conductelor şi la punctele de îm binare. C oncluzii: - p ro b a d e e ta n ş e ita te a
c o n d u c te lo r in te rio a re d e c a n a liz a re a fo s t coresp un z ătoa re p rev
ed erilor din proiect şi a norm ative lor în vigo are; - n u s -a u c o n s ta ta t s c u
rg e ri d e a p ă p e tras e u l c o n d u c te lo r ş i în p u nc te le d e îm binare; In c
o n c lu z ie , s e c o n s ta tă c ă s u n t (n u s u n t) a s ig u ra te c o n d i ţiile c o
re s p u n - înc e rc area la c o n d uc tele d in P V C s -a efec tu a t d u p ă m in im
u m 2 4 o re d e la zătoa re p en tru e fe ctua re a rec e pţiei ins ta la ţie i. ex ecu
ta rea ultim e i lipitu ri; - c o n d u c te le p re v ă z u te c u e le m e n te d e m a s
c a re ş i iz o la re s e p o t iz o la ş i închide. N um ele P renum ele S em n ătura B
E N E F IC IA R : ...................... ..............;.......................................................... E X E
C U T A N T : ...................................:....................................................................... *)
In s ta la ţie d e ca n a liz are a ap e lo r m e te o ric e /m e n a je re **) S e v a in
d ic a p re s crip ţia te h n ic ă N u m e le BENEFICIAR: EXECUTANT: P re n u m e
le S e m n ă tu
ra ................................................................................... .............................................
....................................... 375 374 Anexa IV.8
UNITATEA.....................................................................................
UNITATEA................................................ Anexa IV.9 PROCES-VERBAL PENTRU
PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE
Nr...................din......................... P R O C E S -V E R B A L PE N TR U P R O B A D E
P R ES IUN E LA R E CE N r................d in..................... D enum ire
instalaţie ........................................................................... D enum ire in sta
laţie ........................................................................... P roiect
nr ....................................................................................... P roiect
nr ................................................................ ...................... C aiet de
sarcini ................................................................................ C aiet de
sarcini ............................................................:................... Valoarea presiunii de
probă .....................(bar), conform proiect. P roba a fost efe ctua t ă co
nform ............................................................ T im p de m enţinere la presiunea de
proba .....................
(ore). ..........................................................................................................................
Ince rcarea de etanşe ita te s-a efe ctuat prin verifica rea etan şeit ăţii pe tra seul
P rob a a fost efe ctu a tă co n.......................................................... fo rm 'i condu
ctelor şi la punctele de îm b ina re. în tim pul p robe i nu s-au constatat:
Concluzii: - variaţii de presiune la m anom etru; -p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o
n d u c te lo r e xte rio a re d e c a n a liz a re a fo st - fisuri, cr ăp ături sau
scurgeri vizib ile de apă la îm b ină ri. co re spun zătoa re pre vederilor din p
roiect şi a norm ativelor în vigoare; - n u s -a u c o n sta ta t s cu rg e ri d e a p ă p
e tra s e u l c o n d u cte lo r ş i în p u n c te le d e Concluzii: îm b in a re ; - în ce
rca re a la co n d u cte le d in P V C s -a e fe c tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d
e la - p ro ba d e p re siu n e la re ce a fo st co re sp u n ză toa re p re ved e rilo r
din p ro ie ct şi executarea ultim ei lip ituri; a norm ativelor în vigoare, - con
ducte le se pot izo la şi în chide. - p ro b a s -a e x e c u ta t în a in te d e fin is a
re a e le m e n te lo r in s ta la ţie i (v o p s ire , izo lare term ică ), de înch ide re a
ace sto ra în can ale nevizitabile sau şanţu ri în pe reţi şi p lanşee , sau de
înglobarea lor în ele m en tele de construcţie; - conductele se pot izola şi închide.
N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BENEFICIAR: EXECUTANT:
BENEFICIAR: ...................................................................................
EXECUTANT:.......................................................................................... N u m e te P
re n u m e le S e m n ă tu
ra .................................................................................................. ..............................
.................................................................... * ) Se va indica prescrip ţia tehnic ă *)S
e v a in d ic a p re s c rip ţia te h n ic ă 376 . 377 Anexa I V. l 0
UNITATEA................................................ UNITATEA................................................
Anexa I V. 11 PROCES-VERBAL "PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD
Nr...................din............... DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr..................d in.....................
Contract: ......................................Beneficiar ...................................... D enum ire
instalaţie ......................................................................... Proiect
nr ...................................................................................... C aiet de
sarcini ............................................................................... Valoarea presiunii de
probă ....................(bar), conform proiect. Tim p de m enţinere la presiunea
de.....................(ore). probă Tem peratura agentului term ic ....................(0C ),
conform proiect. Proba a fost efectuată conform
*) ......................................................... In tim pul probei nu s-au constatat: - varia ţii
de presiune la m anom etru; - fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de ap ă la îm
binări; - deplasări ale punctelor fixe.
Lucrarea:.............................................................................................. F aza de
lucrare neconform ă: ............................................................... D ocum enta ţia de
execuţie: ................................................................... Z ona de lucru în care a
apărut neconform itatea: ....................................... R aport de neconform itate
nr./dată: ........................................................ D escrierea neconform it ăţii şi a m
odului de
rezolvare: ................................ ...................................................................................
................................. ...................................................................................................
............... C oncluzii: - proba de presiune la cald a fost corespunzătoare
prevederilor din proiect şi a norm ativelor în vigoare; - dilat ările şi contractările
elem entelor din instalaţie au fost preluate în condiţii C oncluzii: bune; - s-a
constatat rezolvarea neconform ităţii conform soluţiei date în raportul de - p rob a
s -a ex e c uta t în a in te d e fin is area e le m e nte lo r in s ta la ţiei (vo p s ire ,
leconform itate; izolare term ică), de închidere a acestora în canale nevizitabile
sau şanţuri în pereţi şi - se dispune continuarea lucrărilor. planşee, sau de
înglobarea lor în elem entele de construcţie; - conductele se pot izola şi închide.
N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Prenum ele S em nătura Numele Prenum ele
Sem nătura Inspector de şantier: .............................................................,. R
esponsabil tehnic cu execuţia: ...............................................................
379 ................................................................................... ..........................................
.......................................... *) S e v a in dic a sc rip ţia te hn ica p re 378 Anexa I V.
13 UNITATEA............................................... PROCES-VERBAL DE CONTROL A
CONTINUITĂŢII ELECTRICE Şl A REZISTENŢEI DE IZOLA ŢIE A
CONDUCTOARELOR N r................d in........................... P rivind
instalaţia: ............................................................................. E xecutat ă în cadrul
contractului nr ......................din....:. ................, p roiect nr............................... 1. C
o n tro lu l c o n tin u ită ţii e le c tric e a c o n d u c to a re lo r c u iz o la ţie ş i m
a n ta (a c a b lu rilo r e le c tric e ):s - a e fe c tu a t d u p ă m o n ta re a a c e s
to ra , a p a ra tu l d e m ă s u ra t indicând rezistenţă nulă. D in v e rific ă rile e fe
c tu a te a u re z u lta t u rm ă to a re le : ................................. 2. M ăsurarea
rezistenţei de izolaţie a instalaţiei a ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie a co
nd u cto a re lo r fa ţă de pă m ân t a fo st d e b ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo
laţie între co n du cto a re le circu ite lo r şi co loa ne lo r a fost
de .................................................................................................. C
oncluzii: ..................................................................................... M ă s u r ă t o r ile a
u f o s t e f e c t u a t e c o n f o r m ..................................... cu a p a ra tu
l ...............................tip.......................s e ria.......................... . N um ele
BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em
nătura .................................................................................... .....................................
............................................... 381 Anexa IV.14
UNITATEA...............................................................
UNITATEA..................................................... Anexa IV. 15 PROCES-VERBAL D E ÎN
C E R C A R E A P R IZ E L O R D E P Ă M Â N T N r................d in.........................
1.L o c u l u n d e s e e fe c tu e a z ă în c e rc a re a : ............................................
2.C ondiţii atm osferice: - tem peratura aeru
lui: ....................................................................... - gradu l de u m iditate al solului
(um e d/uscat/foarte usca t): .......................... 3. în cercă rile , m ăsur ă torile exe
cutate şi re zultate le obţinu te: - ve rifica re a co n tinu
ităţii: .................................................................... - ve rifica re a re ziste n ţe i d e d
ispe rsie : ..................................................... M ă s u ră to rile s -a u e x e c u ta t c
u .................................................. a p a ra t
tip............................................seria ....................................................... în cerca rea
a fo st execu tata de: ........................................................... PROCES-VERBAL
PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR
Nr........................................................din......................... D enum ire
instalaţie: ............................. P roiect
nr.: ...................................................................................... C aiet de
sarcini: ............................................................................... P rob a a fost efectuat ă
confo rm *) ......................................................... în ce rca re a d e e ta n şe ita te s
-a e fe ctu a t p rin ve rific a re a e ta n şe ită ţii p e tra se u l conductelor şi la
punctele de îm binare. C oncluzii: - p ro b a d e e ta n şe ita te a tu b u rilo r/ ţe v
ilo r a fo st co re sp u n ză to a re p re ve d e rilo r din proiect şi a norm ativelor în
vigoare; - n u s -a u c o n s ta ta t s c ă p ă ri d e a e r p e tra s e u l c o n d u c te
lo r ş i în p u n c te le d e îm binare. m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BE NE
FICIAR: E XE CU TA NT: ........................................................................ *) S e v a in
d ic a p re ste rip ic ă c h n ţia 4 .C on
cluzii: ................................................................................ N um ele P renum ele S
em nătura BENEFICIAR: .............................................................................
EXECUTANT:................................................................................... 383 382 Anexa I
V. 16 UNITATEA ...................................... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE
ETANŞEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALA ŢIILE DE VENTILARE-
CLIMATIZARE Nr...................din.........................
UNITATEA.................................................... Anexa IV. 17 A3T4T>WJ PROCES-
VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞErTATE A CANALELOR CU NIVEL LIBER
Nr...................din......................... D e n u m ire in s ta la ţie
.....................................tro n so n......................... *) p ro ie ct n r ................p la n şe
le ....................ca ie t d e sa rcin i nr .......................... P ro b a a fo st e fe ctu a t ă
co n fo rm **) ........................................................ E ta n ş e ita te a c a n a le lo r d
e a e r a fo s t v e r ific a tă p rin .............. * * * ) m e to d a Denumire
instalaţie:...................................................................................... P ro ie ct
n..........................................................................:.......... r.: Caiet de
sarcini: ........................................................................................... P ro b a a fo s t e
fe ctu a tă co n fo rm *) ......................................................... in c e r c a r e a d e e
ta n ş e ita te s - a e fe c t u a t p r in v e r i fi c a r e a e ta n ş e it ă ţ ii la îm b in ă
r i le In c e rc a re a d e e ta n şe ita te s-a e fe c tu a t p rin ve rifica re a e ta n
şe ită ţii p e tra s e u l tra n sve rsa le , lo n g itu d in a le a le ca n a le lo r şi p ie
se lo r sp e cia le . ca n a le lo r şi la p u n cte le d e îm b in a re . - la e x e c u t a
r e a in s ta la ţie i ( tr o n s o n u lu i) a u fo s t r e s p e c t a te p r e v e C e r ile
zii: d on clu p r o ie c tu lu i c u p r i n s e î n p la n u r il e d e m o n ta j ş i d e ta li
il e d e e x e c u ţ ie , p r e c u m - şpi r o b a d e e ta n ş e i ta te a c a n a le lo r c
u n iv e l lib e r a fo s t c o r e s p u n z ă to a r e p re re e p re ve d e rile N o rm a
tivu lu i p e n tru p ro ie cta re a şi e xe cu ta re a in s ta la ţiilo r d e ve n tilave
dşi rilo r d in p ro ie ct şi a n o rm a tive lo r în vig o a re ; - n u s -a u c o n s ta ta t
s c u rg e ri d e a p ă p e tr a s e u l c a n a lu lu i ş i în p u n c te le d e clim a tiza
re 1 5 -9 8 ; îmdbinare; - c a lita te a e x e c u ţie i c a n a le lo r d e a e r ş i a p ie
s e lo r s p e c ia le , în a in te ş i u p ă - ca n a lu l se p o a te a co p e ri. m o n ta
re a p e p o ziţie , e ste co re sp u n ză to a re ; - s - a e fe c t u a t v e r i f i c a r e
a m o d u l u i d e f i x a r e ş i s u s ţ i n e r e a in s t a l a ţ i e i (tro n so n u lu i); -
p ro b a d e e ta n ş e ita te a fo s t c o re s p u n z ă to a re p re v e d e rilo
**)' ..................... .................................................................................şi n o rm a tivu
lu i l 5 -9 8 ; - c a n a le le p r e v ă z u te c u e le m e n t e d e iz o la r e ş i m a s c
a r e s e p o t iz o la ş i în ch id e . N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Concluzii:
P re nu m e le S e m n ă tu ra N um ele Prenum ele Sem
nătura ................................................................................... ......................................
.............................................. * ) D elim itarea porţiunilor de instala ţie probate
(poziţie, nivel, axe, alte repere) **) S e va indica instrucţiunea sau procedura de
lucru folosită ***) P roba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu s ăpun
BENEFICIAR: ...................................................................................
EXECUTANT:......................................................................................... *) S e va
indica prescripţia tehnică 384 385 Anexa IV.18
UNITATEA............................................. PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE
PRESIUNE LA CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE
Nr..................din........................ Denumire
conducta:................................................................................. Proiect
nr................................................................................................ Caiet de sarcini
Valoarea presiunii de probă:.......................(bar), conform proiect. Timp de
menţinere la presiunea de probă:.......................(ore). Proba a fost efectuat ă
conform *)................................................................. In tim pu l pro b ei nu s-au con
statat: - variaţii de presiune la manometru; - fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile
de apă la îmbinări. Concluzii: - proba de presiune a fost corespunz ătoare
prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare; - proba s-a executat înainte
de recepţia provizorie a conductei: - conducta se poate acoperi definitiv. N um
ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em
nătura ................................................................................... ......................................
.............................................. *) S e va indica prescripţia te hnic ă 386