Sunteți pe pagina 1din 21

1/19/2016

Arii protejate – conexiuni!


• Spatiu geografic clar delimitat, recunoscut, desemnat
Categorii IUCN
• Administrat în baza unor acte legale sau prin alte mijloace eficiente Cat. I a: Rezervatie Naturală Strictă
• Scop: conservarea pe termen lung a naturii precum şi a conditiilor de • Protectie a biodiversitătii şi a caracteristicilor geologice / geomorfologice
mediu şi a valorilor culturale asociate. • Pentru cercetări ştiintifice şi monitorizare
• Control strict al vizitatorilor

Cat. I b: Zonă de sălbăticie


• suprafete mari neafectate de interventii umane
• fără prezentă umană semnificativă permanentă, fără infrastructură modernă
• încadrată în regim de protectie încât să se mentină caracterul natural

Cat. II: Parc national


• suprafete mari naturale sau aproape naturale
• protejează procese ecologice la scară mare, cu ecosistemele şi speciile asociate
• i ducative, recreative şi de vizitare
Activitati e

Cat. III: Monument al naturii


• suprafată redusă
• protejează o formă naturală deosebită (pe şi sub pământ, în apă sau un ecosistem)
• valoare ridicată pentru turism

1
1/19/2016

Categorii IUCN (cont.) Caracteristici AP


AP s-au declarat pt pastrarea valorilor naturale si culturale
Cat. IV: Arie pentru managementul habitatelor şi speciilor
• protejează habitate sau specii clar definite.
• uneori sunt necesare acŃiuni pentru menŃinere sau pentru a păstra starea de Conservare AP Dezvoltare
conservare favorabilă

Cat. V: Peisaj protejat (terestru/marin) Cat. Denumirea Ce se urmareste prin AP


• omul a interactionat cu natura de-a lungul timpului, s-au creat valori ecologice, Ia Rezervatie naturală strictă Protectie strictă
biologice, culturale şi peisagistice Caracter natural
• interacŃiunea om-natură este esentială / conservare Ib Zonă de sălbaticie Protectie strictă

Cat. VI: Arie protejată cu utilizare durabilă a resurselor naturale II Parc national Conservarea naturii
• Suprafete întinse, rezervatii ale biosferei Educatie, recreere, turism
• Conservarea habitatelor, ecosistemelor şi a valorilor culturale împreună cu activitatile III Monument al naturii Conservarea caracteristicilor naturale
asociate, cu exploatarea resurselor naturale într-un mod durabil, compatibil cu
protectia naturii. IV Arii pt. habitate si specii Conservarea speciilor şi habitatelor, prin măsuri
de management
V Peisaj protejat (parc natural) Conservarea carcteristicilor naturale şi culturale,
prin mentinerea interactiunii om -natură
VI RezervaŃii ale biosferei Conservarea naturii prin utilizare durabilă a
resurselor

InterventIaomului /
dezvoltare

2
1/19/2016

Administrarea ariilor protejate Obiective


Reguli de vizitare
Într-o AP putem avea în vedere unul sau mai multe obiective:
VALORI

• Cercetarea ştiintifică
Obiective • Protectia sălbăticiei (zone fără interventie umană)
• Protectia diversitatii speciilor şi diversitătii genetice
Măsuri • Meninerea functiunilor de mediu
• Protectia caracteristicilor naturale şi culturale
• Turism şi recreere
Plan de management • Educatie
• Utilizarea durabilă a resurselor naturale
• Mentinerea activitatilor culturale şi traditionale
Regulament

3
1/19/2016

Relatia AP‐actv. soc.‐economice


Depinde si de Categoriile de arii naturale protejate
a) de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale,
monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale;

b) de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului


natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă
internaţională, rezervaţii ale biosferei;

c) de interes comunitar (siturile "Natura 2000“): situri de


importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de
protecţie specială avifaunistică;

d) de interes judeţean sau local.

4
1/19/2016

Relatia AP‐ planuri de dezvoltare


Rolul in procesul de PT, UAT si DR Zonarea AP
Proces de planificare similar cu cel din UAT În urma inventarierii valorilor ariei protejate şi a
stabilirii obiectivelor, se face zonarea:
zonare functionala + regulament de urbanism
• Zona de protectie strictă
Regimul de protecţie, conservare şi utilizare a ariilor naturale • Zona de management durabil a resurselor naturale
protejate se face prin aplicarea unui management corespunzător
• Zona de dezvoltare durabilă a activitatilor umane
implementat prin intermediul planurilor de management.
• Zona tampon?!

Planul de management are în vedere zonarea şi măsurile ce


Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi se impun pentru fiecare zona în parte.
naţională, precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a
resurselor naturale din ariile naturale protejate trebuie sa fie
armonizate cu prevederile planurilor de management ale ariilor
naturale protejate.

5
1/19/2016

R SEMNIFICATIA ZONARII INTERNE

Prin intermediul planurilor de management se face zonarea


internă a ariilor naturale protejate de interes naţional, prin
definirea şi delimitarea, după caz, a:

‐ zonelor cu protecţie strictă,


‐ zonelor de protecţie integrală,
‐ zonelor‐tampon,
‐ zonelor de dezvoltare durabilă a activităţilor umane.

© 2010 AsociaŃia Altitudine – Arii protejate în România

6
1/19/2016

 Zonele de protecţie integrală


 Zonele cu protecţie strictă
‐ cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural
din interiorul ariilor naturale protejate

‐în aceste zone sunt interzise:


‐ sunt zone de mare importanţă ştiinţifică, în care se interzice
a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale,
desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu
de cercetare, educaţie şi in mod exceptional ecoturism. scopul de protecţie şi/sau de conservare;

b) activităţile de construcţii‐investiţii, cu excepţia celor


destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau
activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate
asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi
naturale.

7
1/19/2016

În zonele de protecţie integrală se pot desfăşura activităţi>


 Zonele‐tampon
‐ştiinţifice şi educative
‐ activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de Fac trecerea între zonele cu protecţie integrală şi cele de
construcţii‐investiţii dezvoltare durabilă.
‐ utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat
numai cu animale domestice
‐ denumite zone de conservare durabilă (în parcurile naţionale )
‐ localizarea şi stingerea operativă a incendiilor
‐ denumite zone de management durabil (în parcurile naturale )
‐ intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea
protejării anumitor specii şi a reconstrucţiei ecologice a
ecosistemelor naturale necorespunzătoare sau degradate
‐ acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi
‐ acţiunile de prevenire/ combatere a înmulţirii în masă a
dăunătorilor forestieri

8
1/19/2016

În zonele‐tampon se pot desfăşura următoarele  Zonele de dezvoltare durabilă a


activităţi:
activităţilor umane

‐ sunt zonele în care se permit activităţi de


‐ ştiinţifice şi educative;
investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar
‐ activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor
construcţii‐investiţii; naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative
‐ utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat, semnificative asupra biodiversităţii.
astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de
floră şi faună prezente;
‐ localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
‐ intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea
protejării anumitor specii şi reconstrucţiei ecologice a
ecosistemelor naturale;
‐ acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi
‐ activităţile de protecţie a pădurilor

9
1/19/2016

AP in Romania
 În zonele de dezvoltare durabilă se pot desfăşura 1467 Braniştea de la Cozia – Mircea cel Bătrân 1904
Codrul secular Slătioara
următoarele activităţi: 1928 Congresul naturaliştilor la Cluj, Emil Racovită
1930
Legea 213, Comisiunea Monumentelor Naturii
‐ activităţi de vânătoare, în zonele de dezvoltare durabilă din parcurile 1931 Primele MN: floarea de colt, nufarul termal
naturale;
1935 PN Retezat
‐ activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere 1938 30 arii protejate
a animalelor;

‐ activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură; 2000 Modernizare - administratii 2007
‐ activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă Aderare la CE - Natura 2000
această posibilitate este prevăzută în planul de management al
parcului şi dacă reprezintă o activitate tradiţională;
‐ lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
‐ aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale
naturală a arboretelor;
‐ activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a
terenului agricol şi creşterea animalelor, în sistemul de agricultură
ecologică;
‐ alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale.

10
1/19/2016

Zone Biogeografice
Premise naturale

Dintre tarile membre ale UE, Romania


detine cea mai mare diversitate biogeografică.
Pe teritoriul României se gasesc 5 regiuni
biogeografice:

• continentală (cea mai comună);


• alpină (în tările cu zone montane);
• panonică (se gaseşte în Ungaria şi tările vecine);
• pontică (doar în România şi Bulgaria);
• stepică (doar în România);

Situri Natura 2000 în România:


108 Arii de Protectie Specială Avifaunistică
11,89% din suprafatatării;

273 Situri de Importanta Comunitară


13,21% din suprafata tării.

11
1/19/2016

AP în România
În rez t v m în Rom nia:
• Parcuri Nationale (13) - cat. II IUCN
Domogled–Valea Cernei, Cozia, M. Rodnei, Călimani, Cheile Nerei-Beusnita…
• Parcuri Naturale (14) - cat IV IUCN
Portile de Fier, Vânători-Neamt,Bucegi, Apuseni…
• Rezervatii ştiintifice (2) - cat I a IUCN
RS Gemenele, RS Pietrosul Rodnei
• Monumente ale naturii (x) - cat III IUCN
Podul lui Dumnezeu, Ghearull Focul Viu, Detunata, Cetătile Ponorului…
• Situri Natura 2000 (108 + 273) - cat V IUCN
M.Făgaraş, Lunca Pogănişului, M. ł arcu, M. Poiana Ruscă…
• Rezervatii ale biosferei (1) - cat VI IUCN
RB Delta Dunării

12
1/19/2016

Parcuri
Natura 2000
nationale Natura 2000 reprezintă
si naturale
o retea de arii protejate, constituită la nivel europeanepbaze
ştiintifice, care cuprinde un eşantion reprezentativ de specii sălbatice
şi habitate naturale de interes comunitar protejate prin legislatia
europeană în vederea garantării mentinerii acestora pe termen lung;
Realizarea Retelei Natura 2000 se bazează pe două Directive ale
Uniunii Europene:
• Directiva Habitate (Directiva 92/ 43 din 1992 privind
conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice);
• Directiva Păsări (Directiva 79/ 409 din 1979 referitoare la
conservarea păsărilor sălbatice)

Situri Natura 2000 în România:


108 Arii de Protectie Specială Avifaunistică
11,89% din suprafata tării;

273 Situri de Importanta Comunitară


13,21% din suprafata tării

13
1/19/2016

14
1/19/2016

15
1/19/2016

Impacte potentiale in AP
Principalele amenintări şi probleme:
• Dezvoltarea rezidentială şi comercială Cadrul legal din ROMANIA


Agricultură şi acvacultură
Energie & minerit
privind ariile naturale
• Transport şi servicii de pasaj protejate
• Utilizarea resurselor biologice
• Intruziunea umană şi perturbarea
• Modificări aduse sistemelor naturale
• Specii invazive
• Poluarea

16
1/19/2016

Directiva „Păsări" nr.79/409/EEC privind conservarea


Directiva „Habitate" nr.92/43/EEC privind conservarea păsărilor sălbatice
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Prezenta Directiva se refera la toate speciile de pasari care


traiesc in mod natural in stare de salbaticie pe teritoriul
european al Statelor Membre .
Scopul Directive este de a contribui la asigurarea biodiversitatii
prin conservarea habitatelor naturale precum si a faunei si
florei salbatice pe teritoriul european al Statelor Membre la Ea are drept obiectiv protectia ,gestionarea si
care Tratatul se aplica. reglementarea acestor specii , precum si a exploatarii lor,
TINAND CONT DE MOBILITATEA ACESTORA .

17
1/19/2016

O.U.G. nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a amenajare a teritoriului naţional ‐ secţiunea a III‐a –
Guvernului nr. 195_2005 privind protecţia mediului zone protejate

Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie Legea evidenţiază zonele naturale protejate de interes
ansamblul tuturor de reglementări juridice privind protecţia naţional şi identifică valorile de patrimoniu cultural naţional,
mediului. care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea
protecţiei acestor valori.

18
1/19/2016

ordonanţă de urgenţă reglementează:


O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi ‐ asigurarea diversităţii biologice, prin conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice pe teritoriul României,
faunei sălbatice, cu modificările şi completările
ulterioare ‐ menţinerea sau restabilirea într‐o stare de conservare favorabilă a
habitatelor naturale şi a speciilor din flora şi fauna sălbatică,

‐ categoriile de arii naturale protejate, tipurile de habitate naturale,


speciile de floră şi faună sălbatică şi alte bunuri ale patrimoniului
natural ce se supun regimului special de protecţie, conservare şi
Scopul acestei ordonanţe de urgenţă îl constituie utilizare durabilă,
garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului
natural, obiectiv de interes public major şi componentă ‐ ‐ măsurile pentru protecţia şi conservarea speciilor de animale şi
plante sălbatice periclitate, vulnerabile, endemice şi/sau rare, precum
fundamentală a strategiei naţionale pentru dezvoltare şi cele pentru protecţia formaţiunilor geomorfologice şi peisagistice
de interes ecologic, ştiinţific, estetic, cultural‐istoric şi de altă natură, a
durabilă. bunurilor naturale de interes speologic, paleontologic, geologic,
antropologic şi a altor bunuri naturale cu valoare de patrimoniu
natural, existente în perimetrele ariilor naturale protejate şi/sau în
afara acestora;

19
1/19/2016

‐ identificarea bunurilor patrimoniului natural care necesită un


regim special de protecţie, pentru conservarea şi utilizarea
durabilă a acestora; • H.G. nr.230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei,
parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea
administraţiilor acestora.
‐ regimul de administrare a ariilor naturale protejate şi
procedurile de instituire a regimului de protecţie pentru alte arii • O.M. nr.1710/2007 privind aprobarea documentaţiei necesare
naturale şi bunuri ale patrimoniului natural; în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de
interes naţional.
‐ responsabilităţile şi atribuţiile pentru punerea în aplicare a
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. • H.G. nr.2151/2004 privind instituirea regimului de
arii naturale protejate pentru noi zone.
‐ constituirea, organizarea şi dezvoltarea reţelei naţionale de arii
naturale protejate, precum şi a regimului acesteia;
• H.G. nr.1581/2005 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată pentru noi zone.

20
1/19/2016

• H.G. nr.1529/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea


Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei,
parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea
administraţiilor acestora.

• H.G. nr.1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate.

• O.M. nr.552/2003 privind zonarea interioară a parcurilor naţionale şi


naturale.

• Ordin nr.1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de


arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

• H.G. nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială


avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura
2000 în România;

21