Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
FACULTATEA ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
DEPARTAMENTUL TELECOMUNICAŢII

L I C E N Ţ A - 2018

SUBIECTELE LA EXAMENUL INTEGRAT DE LICENȚĂ


(PROBA TEORETICĂ) LA PROGRAMUL DE STUDII
525.3 TELERADIO COMUNICAŢII
(a/u 2017-2018)
1. MĂSURĂRI ELECTRONICE,
2. MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII

Chişinău – 2017

1
1. Mijloace de măsurare. Clasificarea mijloacelor de măsurare. Mijloace de
măsurare elementare. Mijloace de măsurare complexe. Clasificarea
mijloacelor de măsurare complexe. Aparate de măsurare. Instalații de
măsurare.

Средства измерений. Классификация средств измерений. Элементарные


средства измерений. Комплексные средства измерений. Классификация
комплексных средств измерений. Измерительные приборы.
Измерительная установка.

2. Metode de măsurare. Metode de măsurare cu comparare succesivă cu


măsura. Metode de măsurare cu comparare simultană cu măsura.

Методы измерений. Методы с последовательным сравнением с мерой.


Методы с одновременным сравнением с мерой.

3. Erori de măsurare. Tipuri de erori de măsurare. Noțiuni utilizate la


aprecierea erorii întâmplătoare. Legile de repartiție a erorilor întâmplătoare.
Procedura de prelucrare a rezultatului la măsurări directe.

Погрешность измерения. Виды погрешностей измерений. Понятия


используемые при оценке случайную погрешность. Законов
распределения случайных погрешность. Процедура обработки
результата при прямых измерений.

4. Structura simplificată a osciloscopului catodic. Modulul de afișare.


Canalul Y al osciloscopului catodic. Atenuatorul. Amplificatorul preliminar.
Linia de reținere. Amplificatorul final.

Упрощенная структура классического осциллографа. Модуль индикации.


Канал Y классического осциллографа. Аттенюатор. Предварительный
усилитель. Линия задержки. Оконечный усилитель.

5. Canalul X al osciloscopului catodic. Structura canalului X. Structura şi


principiul de funcționare a blocului de sincronizare. Structura şi principiul de
funcționare a blocului de balеaj.

Канал X классического осциллографа. Структура канала X. Структура и


принцип работы устройства запуска. Структура и принцип работы
генератора развертки
2
6. Osciloscoape cu funcții speciale. Osciloscopul cu 2 canale cu comutator
electronic. Osciloscopul cu 2 tunuri electronice. Osciloscopul cu eșantionare.
Structura şi funcționare canalului Y a osciloscopului cu eșantionare.

Осциллографы со специальными функциями. Двух канальный


осциллограф с электронным переключателем. Осциллограф с двумя
электронными пушками. Стробоскопический осциллограф. Структура и
принцип работы канала Y стробоскопического осциллографа

7. Generatoare de frecvență joasă. Structura generatorului de frecvență


joasă. Tipuri de oscilatoare primare. Oscilatorul primar de tip RC. Puntea
Wien. Puntea T ordinară şi puntea T dublă.

Низкочастотные генераторы. Структура низкочастотного генератора.


Виды автогенераторов. RC автогенераторы. Мост Вина. Одинарный
и двойной Т-мост.

8. Generatoare de frecvență înaltă. Structura şi funcțiile blocurilor.


Oscilatorul Hartley şi oscilatorul Colpitts

Высокочастотные генераторы. Структура и функции блоков. Генератор


Хартли и Генератор Колпица

9. Generatoare de impulsuri dreptunghiulare. Structura şi funcțiile blocurilor.

Генераторы прямоугольных импульсов. Структура и функции блоков.

10. Metode osciloscopice de măsurare a frecvenței. Metoda citirii nemijlocite


pe scara gradată. Metoda figurilor Lisajoux. Metoda baleiajului circular.
Осциллографические методы измерения частоты. Метод прямого
отсчета по градуированной шкале. Метод фигуры Лиссажу. Метод
круговой развертки

11. Metode analogice de măsurare a frecvenței. Metoda condensatorului.


Metoda de rezonanță. Metoda heterodinei.

Аналоговые методы измерения частоты. Метод конденсатора.


Резонансный метод. Метод нулевых биений.

3
12. Frecvențmetrul digital. Structura şi funcțiile blocurilor. Regimul de
măsurare a frecvenței. Regimul de măsurare a perioadei.

Цифровой частотомер. Структура и функции блоков. Режим измерения


частоты. Режим измерения периода.

13. Metode osciloscopice de măsurare a defazajului. Metoda citirii


nemijlocite pe scara gradată. Metoda elipsei. Metoda semicircumferinței.

Осциллографические методы измерения фазового сдвига. Метод


прямого отсчета по градуированной шкале. Метод эллипса. Meтод
полуокружности.

14. Metode analogice de măsurare a defazajului. Structura şi funcționarea


fazmetrului analogic.

Аналоговые методы измерения фазового сдвига. Структура и принцип


работы аналогового фазометра

15. Fazmetrul digital. Structura şi funcționarea fazmetrului digital. Fazmetrul


digital cu integrarea rezultatului. Structura şi funcționarea acestuia.

Цифровой фазометр. Структура и принцип работы цифрового


фазометра. Цифровой фазометр с интегрированием результата. Его
структура и принцип работы

16. Metode de coborâre/ridicare a frecvenței semnalului în fazmetre.


Metoda heterodinei. Metoda multiplicării-divizării frecvenței.

Способы понижения/повышения частоты сигнала в фазометров. Метод


нулевых биений. Метод умножения-деления частоты

17. Voltmetre analogice. Voltmetre în curent continuu. Voltmetre în curent


alternativ. Valori ale tensiunii măsurate cu voltmetrele în curent alternativ.

Аналоговые вольтметры. Вольтметры постоянного тока. Вольтметры


переменного тока. Значения напряжения, измеренные вольтметрами
переменного тока.

4
18. Aparate electromecanice pentru măsurare tensiunilor şi curenților.
Aparate magnetoelectrice. Aparate electro-magnetice. Aparate electro-
dinamice. Aparate electrostatice.

Электромеханические приборы для измерения напряжений и токов.


Магнитоэлектрические приборы. Электромагнитные приборы.
Электродинамические приборы. Электростатические приборы.

19. Voltmetre digitale. Structura şi funcțiile blocurilor

Цифровые вольтметры. Структура и функции блоков

20. Convertorul analogo-digital cu conversia tensiunii măsurate în frecvență


a impulsurilor. Structura şi funcționarea acestuia.

Аналого-цифровой преобразователь с преобразованием измеренного


напряжения в частоту импульсов. Структура и принцип работы.

21. Convertorul analogo-digital cu integrarea rezultatului. Structura şi


funcționarea acestuia.

Аналого-цифровой преобразователь с интегрированием результата.


Структура и принцип работы

22. Convertorul analogo-digital cu integrare cu dublă pantă. Structura şi


funcționarea acestuia.

Аналого-цифровой преобразователь с интеграцией с двойным наклоном.


Структура и принцип работы

23. Convertorul analogo-digital cu numărare succesivă. Structura şi


funcționarea acestuia.

Цифровой аналоговый преобразователь с последовательным подсчетом.


Структура и принцип работы.

24. Metoda ampermetrului de măsurare a impedanței. Circuitul de măsurare


şi structura măsurătorului de impedanță.

Метод амперметра для измерения сопротивлений. Измерительная цепь и


структура измерителя сопротивлений

5
25. Metoda voltmetrului de măsurare a impedanței. Circuitul de măsurare.
Metoda volt-ampermetrului de măsurare a impedanței. Circuitul de măsurare
în montaj aval şi în montaj amonte.

Метод вольтметра для измерения сопротивлений. Измерительная цепь.


Метод вольтметра-амперметра для измерения сопротивлений.
Измерительная цепь для измерений малых сопротивлений и
измерительная цепь для измерения средних и больших сопротивлений.

26. Conceptul de management, inclusiv: management ca ştiinţă, management


ca echipa de conducere, management ca procesul de bază al organizaţiei
conduse, sarcinile principale.

Концепции менеджмента, в том числе: менеджмент как наука,


менеджмент как команда управления, менеджмент как процесс.
Основные характеристики.

27. Noţiunea de întreprindere şi firmă, trăsăturile comune ale tuturor


întreprinderilor, caracteristici obligatorii care trebuie îndeplinite de
întreprindere.

Определение предприятия и фирмы. Общие черты, характеризующие


предприятие. Обязательные условия, которые должно выполнять
предприятие для своего существования.

28. Clasificarea întreprinderilor: după importanţa pentru economia naţională,


după forma de proprietate, după proveniența capitalului, după obiectul de
activitate, după dimensiunea lor.

Классификация предприятий: по критерию важности для национальной


экономики, по форме собственности, по происхождению капитала, по
виду деятельности, по размеру.

29. Demersuri privind înfiinţarea întreprinderilor, documentaţia obligatorie,


documentaţia suplimentară, instanţele oficiale unde se vor prezenta cererea
de înființare şi documentele respective.

Учреждение предприятий, обязательная документация, дополнительная


документация, официальные инстанции, куда подается заявление об
учреждении предприятия.

6
30. Lichidarea întreprinderii, simptomele falimentului, asistenţa financiară şi
juridică.

Ликвидация предприятия, симптомы банкротства предприятия,


финансовая и юридическая поддержка.

31. Dimensionarea întreprinderii, mărimea optimă a întreprinderii, analiza


punctului de echilibru, pentru ce fel de întreprinderi se utilizează această
metodă.

Определение размеров предприятия, оптимальный размер, анализ точки


безубыточности, для каких предприятий применяется этот метод.

32. Stabilirea profilului întreprinderii: alegerea domeniului de activitate,


obiective materiale şi subiective; alegerea profilului în cadrul domeniului dat
prin stabilirea sortimentului optim.

Выбор профиля предприятия: выбор области деятельности,


материальные и субъективные цели; выбор профиля в рамках
выбранной отрасли методом оптимального ассортимента.

33. Localizarea geografică a întreprinderii, inclusiv: de importanţă locală,


naţională, internaţională.

Географическое расположение предприятий, в том числе: предприятий


местного значения, национального и международного значения, критерии
выбора.

34. Tipurile de întreprinderi: SCNC, SCS, SCA, SA, SRL. Parametri care
caracterizează aceste societăţi, inclusiv: număr de asociaţi; valoarea
capitalului statutar şi caracterul lui; responsabilitatea faţă de creanţe;
conducerea.

Типы предприятий: SCNC, SCS, SCA, SA, SRL. Отличительные


особенности, в том числе: количество ассоциированных членов;
стартовый капитал и его характер; ответственность относительно
кредиторов; команда управления.

7
35. Întreprinderi şi firme internaţionale, inclusiv: multinaţionale, globale, etape
ale evoluţiei procesului de internaţionalizare a afacerii.

Международные предприятия и фирмы, в том числе:


многонациональные, мировые фирмы; этапы процесса
интернационализации предприятий.

36. Alegerea tehnologiei, inclusiv identificarea produselor ce se vor realiza,


precizarea proceselor şi echipamentelor de transformare implicate în execuţia
produselor prin metoda punctului de echilibru.

Выбор технологии, в том числе: идентификация производимой


продукции, выбор процессов и оборудования, вовлеченных в выпуск
продукции методом порога рентабельности.

37. Metodele evaluării produselor alternative: clasificarea.

Методы оценки альтернативных изделий: классификация.

38. Diviziunea procesului conducerii întreprinderii: funcţiunile întreprinderii şi


funcţiunile conducerii, componente ale diviziunii managementului pe verticala
sistemului ierarhic, funcţiile îndeplinite şi posturile ocupate de managerii
nivelelor strategic, tactic şi operaţional.

Разделение процесса управления предприятием, в том числе: функции


предприятия и управления, компоненты разделения менеджмента по
вертикали иерархической системы, функции и занимаемые должности
менеджеров со стратегического, тактического, операционного уровней.

39. Dimensionarea parametrilor fundamentali ai unei structuri de conducere,


aria de control şi numărul de nivele, optimizarea structurii ierarhice funcţie de
aria de control.

Определение основных параметров структуры управления: зона


контроля и количество уровней управления, оптимизация иерархической
структуры по величине зоны контроля.

40. Mecanismul procesului decizional, clasificarea tipurilor de decizii după


cele 4 criterii: gradul structurării, numărul de participanţi, asigurarea
procesului decizional cu informaţii, atitudinea părţilor implicate în rezolvarea
problemei.

8
Механизм процесса принятия решения, классификация видов решений
по 4-м критериям: степень структурирования, количество участников,
обеспечение процесса принятия решений информацией, отношение
сторон, вовлеченных в процесс принятия решения.

41. Tehnici manageriale pentru adoptarea deciziilor, identificarea problemelor


şi stabilirea variantelor de rezolvare – Group-aided Decizion Marking (GADM),
Brainstoming, Phillips 6-6, Frisco, Delphi, metoda grupurilor interactive.

Менеджментские техники утверждения решения – первая фаза, в том


числе: идентификация управленческой проблемы и формулирование
вариантов решения – Group-aided Decizion Marking (GADM): Brainstoming,
Phillips 6-6, Frisco, Delphi, метод интерактивных групп.

42. Adoptarea deciziilor în condiţii de concurenţă, clasificarea jocurilor


strategice.

Утверждение решений в условиях конкуренции, классификация


стратегических игр.

43. Procesul planificării: planul şi planificarea, orizontul de plan.

Процесс планирования: план и планирование, горизонт плана.

44. Sistematizarea tipurilor de planuri: după nivelul ierarhic al conducerii;


după domeniul de activitate; după gradul de repetabilitate; după ciclul de viaţă
al întreprinderii.

Классификация типов планов: по иерархическому уровню управления; по


роду деятельности; по степени повторяемости; по циклу жизни
предприятия.

45. Compartimentul planificării în structura întreprinderii, inclusiv:


compartimente centralizate, descentralizate, echipe de planificare. Destinaţie,
avantaje, dezavantaje.

Отдел планирования в структуре предприятия, в том числе: отделы


централизованного планирования, отделы децентрализованного
планирования бригады планирования, их назначение, достоинства и
недостатки.

9
46. Planificarea strategică: analiza factorilor externi, structura mediului
general şi structura mediului operaţional.

Стратегическое планирование: анализ внешних факторов, структура


общей среды и структура операционной среды.

47. Planificarea strategică: analiza factorilor interni pe funcţiuni: organizaţia şi


managementul acesteia, cercetare-dezvoltare, producţie, marketing, personal,
funcţiunea financiar-contabilă.

Стратегическое планирование, анализ внутренних факторов по


функциям предприятия: организация и менеджмент предприятия,
исследование и развитие, производство, маркетинг, человеческие
ресурсы, финансово-бухгалтерская функция.

48. Instrumentele planificării. Tehnici de prognoză, clasificarea.

Инструменты планирования. Техники прогнозов, классификация.

49. Metode de întocmire a bugetelor, bugete constante, bugete variabile,


bugete cu baza zero, bugete glisante.

Методы составления бюджетов: постоянные бюджеты, переменные


бюджеты, бюджеты с нулевой базой, скользящие бюджеты.

50. Managementul calităţii, costurile calităţii: costurile prevenirii non-calităţii


(Ca); costurile controlului (Cb); costuri interne generate de defecte (C c); costuri
externe (Cd) – reclamaţii.

Менеджмент качества, стоимости качества: Стоимость предупреждения


некачественной продукции (Ca); стоимость контроля (Cb); внутренняя
стоимость дефектной продукции (Cc); внешние стоимости (Cd) – наличие
рекламаций.

10
Exemple de problemele tipice

1. O întreprindere produce şi vinde un produs. Activitatea întreprinderii se


caracterizează de indicii următori: venit din realizare R = 15 mln lei; costurile
variabile Cv = 10 mln lei; costurile fixe Cf = 4 mln lei; profit   1 mln lei. Aflaţi
punctul de echilibru.

Предприятие производит и реализует изделие. Деятельность


предприятия характеризуется следующими показателями: доход от
реализации продукции R = 15 млн леев; переменные издержки C v = 10
млн леев; постоянные издержки Cf = 4 млн леев; прибыль   1 млн леев.
Определите точку безубыточности.

2. O întreprindere produce un produs. Costurile variabile a unităţii de


produs constituie: materiale - 20 mii lei; salariul – 16 mii lei; costurile de regie
variabile – 8 mii lei; costurile de marketing variabile – 4 mii lei. Produsul se
vinde cu 60 mii lei per unitate. Costurile fixe sunt de 136 mln lei. Calculaţi
volumul de producţie X care asigură întreprinderii un profit în valoare de 32
mln lei.

Предприятие производит и реализует изделие. Переменная стоимость


единицы изделия составляет: материалы - 20 тыс. леев; зарплата – 16
тыс. леев; административные переменные расходы – 8 тыс. леев;
переменные коммерческие расходы – 4 тыс. леев. Изделие продается по
60 тыс. леев за единицу. Постоянные издержки составляют 136 млн.
леев. Рассчитайте объем продукции Х, который обеспечит предприятию
прибыль в размере 32 млн. леев.

3. O întreprindere vinde 20 mii de produse. Costul variabil a unităţii de


produs este de 15 mii lei; costurile fixe sunt de 250 mln lei. Întreprinderea
planifică un profit în valoare 50 mln lei. La ce preţ trebuie să fie vândut
produsul respectiv?

Предприятие реализует 20 тыс изделий. Переменная стоимость единицы


изделия составляет 15 тыс. леев; постоянные издержки составляют 250
млн. леев. Предприятие планирует прибыль в размере 50 млн. леев. По
какой цене следует продавать данное изделие?

11
4. Pe piaţă liberă concurează doi parteneri: firma F 1 şi firma F2. Conflictul
dintre ele constă în dorinţă de a câştiga cotă de piaţă pe seamă
competitorului. Strategiile de marketing folosite de către cele două firme şi
plăţile exprimate în procente de cotă de piaţă câştigate de către F 1 pot fi
prezentate în matricea:

Jucător J2(F2) s1 s2
acţionează inundă piaţa
Jucător J1(F1) fără publicitate cu marfă
având preţ
mai mic
S1 publicitate în toate 4% -1%
mediile de
informare
S2 publicitate exclusiv la 3% -2%
TV

Stabiliţi ce strategie trebuie să folosească firmele, pentru realizarea unui plus


de cotă pe piaţă cât mai mare, jocul fiind cu strategii pure. Găsiţi valoarea
jocului.

На свободном рынке конкурируют два партнера: фирма F 1 и фирма F2.


Конфликт между ними состоит в желании увеличить долю рынка за счет
конкурента. Применяемые маркетинговые стратегии фирм и выигрыши
фирмы – максимизанта F1, выраженные в процентах долей рынка,
представлены в следующей матрице:

Игрок J2(F2) s1 s2
действует без заполняет
рекламы рынок
Игрок J1(F1) более
дешевым
товаром
S1 реклама во всех 4% -1%
средствах
информации
S2 реклама только на 3% -2%
TV
Определите какие стратегии должны использовать фирмы для получения
как можно большей доли рынка, определите седловую точку. Игра с
чистыми стратегиями.

12
5. Pe piaţă liberă concurează doi parteneri: firma F 1 şi firma F2. Conflictul
dintre ele constă în dorinţă de a câştiga cotă de piaţă pe seamă
competitorului. Strategiile de marketing folosite de către cele două firme şi
plăţile exprimate în procente de cotă de piaţă câştigate de către F 1 pot fi
prezentate în matricea:

Jucător J2(F2) s1 s2
acţionează inundă piaţa
fără publicitate cu marfă
Jucător J1(F1) având preţ
mai mic
S1 publicitate în toate 5% 4%
mediile de
informare
S2 publicitate exclusiv la -3% 6%
TV

Determinaţi proporţiile xi (0  xi  1; i  1, m) în care jucătorul maximizat F1 va


aplica strategia sa S1, şi de câte ori strategia S 2, astfel încât să rezulte o
valoare optimă V* a jocului. Jocul este cu strategiile mixte.

На свободном рынке конкурируют два партнера: фирма F 1 и фирма F2.


Конфликт между ними состоит в желании увеличить долю рынка за счет
конкурента. Применяемые маркетинговые стратегии фирм и выигрыши
фирмы – максимизанта F1, выраженные в процентах долей рынка,
представлены в следующей матрице:

Игрок J2(F2) s1 s2
действует без заполняет
рекламы рынок более
Игрок J1(F1) дешевым
товаром
S1 реклама во всех 5% 4%
средствах
информации
S2 реклама только на -3% 6%
TV

Определите пропорции Хi (0  xi  1; i  1, m ) , в которых фирма-


максимизант F1 применит стратегию S1 и сколько раз - стратегию S2 с

13
тем, чтобы получить оптимальную цену V* игры. Игра со смешанными
стратегиями.

BIBLIOGRAFIE LA DISCIPLINA
MĂSURĂRI ELECTRONICE

1. David V. Măsurări electronice I, Iaşi. Editura “Gh. Asachi”, 2009.


- 98 p.
2. Miron L., Ursoiu C,. Miron M. Măsurări electrice şi electronice.
Braşov, Editura Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
2003. - 175 p.
3. Robert A. Witte Electronic test instruments. Analog and digital
measurements. New Delhi, Preason Education, 2009, -392 p.
4. Панфилов В.А. Аналоговые методы и средства
электрических измерений, Москва, „Энергетик” 2006, - 112
с.
5. Ратхор Т.С. Цифровые измерения. Методы и схемотехника.
Москва, „Техносфера”, 2004 – 363.
6. Antoniu M. Măsurări electronice. – Iaşi: Editura “Gh. Asachi”,
1996. - 512 p.
7. Nicolai E., Beliş M. Măsurări electrice şi electronice. –
Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică, 1984. – 448
8. Manualul inginerului electronist. Măsurări electronice.
Coordonator – E. Nicolau, Bucureşti, Editura Tehnică, 1989.
9. I. Dumitrescu, C. Bucur, etc. Măsurări electronice. Ploieşti, Ed.
Univ. „Petrol – Gaze”, 2003. Ediţie electronică ( http//www.upg-
ploiesti. ro/curs_msel.htm ).

14
BIBLIOGRAFIE LA DISCIPLINA
MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII

1. M. Ţuţurea. Management. Elemente fundamentale. Sibiu: Ed.


Universităţii „Lucian Blaga”, 2001.
2. N. Neguţ. Cultura antreprenorială. Notiţe de curs. Timişoara:
Universitatea „Ioan Slavici”, 2011.
3. E. Burduş, G. Căprărescu, A. Androniceanu, M. Miles.
Managementul schimbării organizaţionale. Bucureşti: Ed.
Economică, 2003.
4. I. Popa. Managementul organizaţiei. Ploieşti: Ed. Universităţii
de petrol şi gaze, 2005.
5. E. Burduş, I. Popa. Fundamentele managementului
organizaţiei. Bucureşti: Pro Universitaria, 2013.
6. I. Popa. Ghid de realizare a strategiei. Bucureşti: Ed. ASE,
2005.
7. E. Burduş, I. Popa. Management. Teste, probleme, exerciţii.
Studii de caz, Grile de evaluare. Bucureşti: Pro Universitaria,
2013.

15