Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


MCO II

METODOLOGIA
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

PROFESOR: MASTERAND:

Conf.univ.Violeta State Neagu Mădălina


Situația financiară a firmei PETROM prin
metoda ratelor

Tipul activității de cercetare: aplicativă(reprezentată de activitatea destinată în


principal utilizării cunoștințelor științifice pentru perfecționarea sau realizarea de
produse, tehnologii și servicii)
Poziționarea epistemologică: constructivism
Obiectul cercetarii
1.Este importantă cunoașterea mediului și a interdependențelor mediu-firmă?
Având în vedere obiectul de activitate al firmei, în ceea ce privește mediul extern,
putem spune că Petrom este influențată direct?
2.Este necesară o analiză a ratelor(solvabilității, lichidității, de acoperire
financiară, a rentabilităților:comerciale, economice și financiare) pentru a păstra
poziția financiară a firmei?
3.Elaborarea acestei dizertații îmi va aduce beneficii personale și profesionale?
Ipotezele și problematica cercetării
Problematica cercetării- elaborarea unor prognoze economice multiple care să
aibă la bază scenarii de viitor cât mai complexe
Ipotezele cercetarii
1.Pentru orice firmă cunoașterea și analiza mediului ambiant , a fizionomiei din
mecanismul său de funcționare reprezintă punctul de unde incepe identificarea
oportunităților, dar și a pericolelor, a amenințărilor ce se prefigurează la adresa
sa. De aceea se impune cu necesitate cunoașterea conținutului și a cerințelor
mediului, precum și a modificărilor cantitative și calitative care apar în sfera lui,
chiar anticiparea evoluției viitoare a mediului, astfel încât întreprinderea sa se
poata adapta la noua lui structură.
Trecând de la aspectele teoretice la practică putem afirma că și pentru Petrom,
mediul de marketing are o importanță deosebită. Având în vedere obiectul de
activitate al firmei, în ceea ce privește mediul extern, Petrom este influențată
direct de o serie de factori precum: ratele de schimb ale principalelor valute, care,
din păcate sunt fluctuante; inflația; climatul politic și social; resursele energetice
care se diminuează de la an la an.
2.Este necesară o analiza ratelor pentru compania Petrom, deoarece pe baza
concluziilor, să poata fi luate măsuri de îmbunătățire a activității, astfel încât
Petrom să își mențină și să își întărească poziția de lider pe piața produselor
petroliere din România. Cei mai mulți din indicatorii calculați și analizați în cadrul
proiectului arată și demonstrează că societatea are o poziție economică solidă, iar
în cazul indicatorilor care prezintă evoluții descrescătoare, Petrom și-a revizuit
opțiunile de dezvoltare, și-a schimbat strategiile viitoare pentru menținerea
echilibrului economico-financiar. Pe baza analizei economico-financiare rezultă
imaginea de ansamblu asupra firmei, imagine care prezentată managementului
poate să servească ca suport al deciziilor viitoare.
3.Elaborarea acestei lucrări a reprezentat un important beneficiu personal și
profesional, deoarece mi-a oferit prilejul unei familiarizări cu compania petrolieră
și i-am putut urmări poziția financiară prin analiza efectuată pe baza situațiilor
financiare, nu doar pe baza unor simple cifre de raportări statistice oficiale, ci și
pe baza efortului propriu de analiză, cunoaștere și detaliere a unor aspecte
semnificative din compania Petrom.
Metodele de cercetare
În vederea atingerii obiectivelor am folosit 2 studii: studiul documentar si studiul
cantitativ.
Bibliografie
1.Bătrâncea Ioan (coord.)-Analiza financiară pe bază de bilanţ , Presa Universitară
Clujană, Cluj- Napoca, 2001;
2.Bucur Ion, Diagnostic economico-financiar , Editura Universitară, Bucureşti 2006
3.Coman Florin – Contabilitatea financiară a societăţilor comerciale, Editura Fundaţiei
Româniade Mâine, Bucureşti, 2006;
4.D u m i t r u M a r i n – Gestiunea Financiară a Întreprinderii,Ediţia a- II-
a, E ditura Funda ţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005;
5.Dumitru Marin – Finanţele Întreprinderii, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti,2006;
6.Eros-Stark Lorant, Pantea Ioan Marius – Analiza situaţiei financiare a firmei,
Elemente teoretice.Studiu de caz, Editura Economică, Bucureşti, 2001;
7.Ionescu Cicilia – Contabilitate, baze şi proceduri, Ediţia a-II-a, Editura Fundaţiei
România deMâine, Bucureşti, 2007;
8.Ionescu Ci cilia Reglementări contabile conforme cu Directivele Europene ref
eritoare laelaborarea situaţiilor financiare- Suport de curs – Bucureşti, 2007;
9.Feleagă (Malciu) Liliana, Feleagă Niculae – Contabilitate Financiară o abordare
europeană şi internaţională, Volumul I, Editura InfoMega, Bucureşti, 2005;
10.Feleagă (Malciu) Liliana , Feleagă Niculae – Contabilitate Financiară o abordare
europeană şiinternaţională, Volumul II, Editura InfoMega, Bucureşti, 2005;