Sunteți pe pagina 1din 6

FALUVÉGI ERVIN ZOLTÁN

MĂRIOARA GHILE

45
A
FIZICĂ
FIZIC

EL
AL
Probleme şii teste de evaluare
R

pentru clasa a VI-a


PA
A
R
U
IT
ED
45
A
„… Nu ştiu cum mă vede lumea, dar eu
însumi mă văd doar ca pe un copil care

EL
se joacă pe malul mării, încercând să
găsească din când în când o pietricică
mai netedă sau o scoică mai frumoasă AL
decât cele obişnuite, în timp ce imensul
ocean al adevărului se află nedescoperit,
în întregimea sa, înaintea lui...”
Isaac Newton
R
PA
A
R
U
IT
ED
Mărimi fizice
CORP. SUBSTANŢĂ. PROPRIETĂŢI

Corpurile dintr-o mulţime de corpuri pot fi grupate în submulţimi, imi, pe baza unei
proprietăţi comune tuturor corpurilor din acea submulţime, numite criteriu de

45
clasificare.
Ca şi criterii de clasificare se pot alege: forma,
rma, culoarea, natura materialului din
care sunt confecţionate corpurile, starea de agregare etc.

A
Gruparea corpurilor dintr-o mulţime în submulţimi, imi, pe baza unui criteriu comun,
se numeşte clasificare.

EL
Elementele unei aceleiaşi mulţimi anumită ordine (cres-
imi pot fi aranjate într-o anumită

cătoare sau descrescătoare) pe baza unei proprietăţii comune, măsurabile,
mă numite
criteriu de ordonare.
AL
Ca şi criterii de ordonare se pot alege: lungimea, înă
în ăllţţimea,
înălţimea,
imea, diametrul, volumul,
aria, viteza de deplasare, greutatea etc.
OBSERVAŢIE
R

Unele proprietăţii ale corpurilor pot constitui criterii de ordonare (lungimea,


PA

înălţimea, proprietăţi ale corpu-


imea, diametrul, volumul, aria, durata etc.), dar alte propriet
rilor nu pot constitui criterii de ordonare (forma, culoarea, natura materialului
ţionate corpurile, starea de agregare etc.).
din care sunt confecţionate
ţionate
Proprietăţile sunt însuş
însu şiri
însuşiri
iri caracteristice ale corpurilor. Ele pot fi:
A

– proprietăţii fizice;
– proprietăţăţii chimice.
proprietăţi
propriet
R

Proprietăţileile fizice sunt acele însuînsuşiri care se referă la transformări care nu


ări
U

duc la modifică
modific
modificăriri în compozi
compoziţia substanţei din care este alcătuit corpul.
EXEMPLE: starea de agregare, forma, elasticita
elasticitatea, duritatea, viteza de deplasare,
IT

culoarea, mirosul, gustul, solubilitatea (proprietatea unor substan substanţe de a se di-


zolva) etc.
ăţile
ED

Proprietăţile
Proprietăţ
Propriet ile chimice sunt acele însuşiri care se referă la transformări care duc
la modificări
modific în compoziţia substanţei din care este alcătuit corpul.
EXEMPLE: proprietăţile unor substanţe de a arde, de a rugini, de a fermenta, de a pu-
trezi, de a se uni cu alte substan
substanţe rezultând produşi noi, cu alte proprietăţi etc.
Mărimile fizice sunt proprietăţi ale corpurilor sau fenomenelor care se pot măsura.
EXEMPLE: lungimea, aria, volumul, durata, temperatura, greutatea, masa, densi-
tatea, viteza, forţa etc.
A măsura o mărime fizică înseamnă a compara acea mărime cu o altă mărime
fizică, de acelaşi fel, aleasă prin convenţie ca unitate de măsură.

Fizică – clasa a VI-a  5


Rezultatul unor măsurători se exprimă prin:
– valoare numerică;
– unitate de măsură.
EXEMPLU: L = 5 m; L – simbolul lungimii;
5 – valoarea numerică a lungimii;
m – simbolul unităţii de măsură pentru lungime (metrul).
Valoarea medie a unei mărimi fizice se determină astfel:
– se măsoară de mai multe ori acea mărime fizică,, cu un instrument de
măsură adecvat (sau se determină de mai multe ori printr-un procedeu

45
de măsură indirect);
– se face media aritmetică a valorilor numerice obţinute.
Valoarea medie obţinută este cea mai apropiată de valoarea reală reală a m
mărimii
rimii fi-
zice măsurate.

A
EXEMPLU:

EL
L + L2 + L3 + ... + Ln
Lm = 1
n
n – numărul măsurătorilor
torilor efectuate.
AL
Diferenţa dintre valoarea medie şii rezultatul obţ ţinut
obţinut
ob determinări
inut la una dintre determin
reprezintă eroarea absolută de măsură a acelei mă m ăsur
surăă
măsurători.
EXEMPLU: E = Lm – L1 – eroarea primei mă ăsur
surăători
măsurători
m tori (lungimea mediei minus
R
lungimea obţinută la prima măsurătoare)
toare) sau:
E1 = L1 – Lm – din valoarea mai mare se scade valoarea mai mic mică.
PA

ţţinute
Media aritmetică a erorilor obţinute măsurătorile efectuate reprezintă
inute la toate m
eroarea medie Em.
E + E2 + E3 + ... + En
Em = 1
n
A

determinăării
Rezultatul determinării
rii = valoarea medie ± eroarea medie.
Formulele utilizate la calcularea ariilor şi volumelor, prin metoda indirectă:
R
U

Apătrat = l · l = l2
Adreptunghi = L · l
IT

Vcub = l3
Vparalelipiped = L · l · h
ED

ÎNTREBĂRI
ÎNTREB
1. După ce criteriu puteţi clasifica următoarele corpuri: penar, carte, laptele din-
tr-un pahar, aerul dintr-un balon, cerneala din stilou, tabla, oxigenul dintr-un tub?
2. Specificaţi care dintre expresiile următoare desemnează o substanţă şi care
un corp: oxigen, uleiul dintr-o sticlă, apa din mensură, lapte, mierea din borcan,
cartea de pe bancă, hârtie, apa din Marea Neagră.

6  Fizică – clasa a VI-a


PROBLEME
1. Efectuaţi următoarele operaţii, exprimând rezultatul în metri:
a) 2500 cm + 0,0075 km; b) 3800 mm + 2150 mm;
c) 420 dam + 18000 dm; d) 1500 cm + 0,05 hm;
e) 480 mm – 20 cm; f) 0,005 mm + 100 hm.
2. Efectuaţi următoarele operaţii, exprimând rezultatul în m2:

45
a) 450 mm2 + 0,000255 cm2; b) 0,008 km2 + 2500000000 mm2;
2 2
c) 45500 dm + 0,00245 dam ; d) 0,15 ha + 250000 dm2;
2 2
e) 5000 cm + 125 dm .

A
3. Determinaţi aria curţii şcolii, exprimând rezultatul în m2.

EL
4. Volumul unui corp a fost determinatat în mod independent de mai mul
mulţi elevi,
obţinând rezultatele:
V1 = 120,236 m3, V2 = 120,254 m3, V3 = 120,262 m3, V4 = 120,198 m3,
AL
V5 = 120,302 m3.
Calculaţii valoarea medie a volumului, precum şi
şi eroarea de măsură.
m
5. Căderea cronometrată de mai mul
derea unui corp a fost cronometrată mulţi elevi, obţinându-se re-
R
zultatele: t1 = 1,820 s, t2 = 1,95 s, t3 = 1,875 s, t4 = 1,925 s, t5 = 1,815 s.
Calculaţi valoarea medie şii eroarea fiecă
fiecărei
fiecărei măsurări.
rei m
PA

6. Efectuaţi următoarele
toarele opera ii, exprimând rezultatele în m3.
operaţii,
a) 1520000 mm3 + 238000 cm3; b) 15 dam3 + 29675 mm3;
c) 0,0000245 km3 + 16 cm3; d) 5000 cm3 + 2,5 dm3;
A

e) 1 km + 100 hm + 1000 dam + 100000 dm3 + 10000 m3.


3 3 3
R

7. Un elev se culcă
culcă la ora 21 şi 30 de minute şi pune ceasul să sune la ora 6 şi
20 de minute. Cât timp a dormit elevul?
U

8. 1,8 m dintr-o ţţes


ţesătură
esăătur
tur cu lăţimea de 50 cm costă 5,5 lei, iar 1,5 m dintr-o altă
IT

ţesătură
turăă cu llăţimea
tur ăţimea
ăţimea de 80 cm cost costă 7,5 lei. Care ţesătură este mai scumpă,
ţinând
inând cont de cantitatea de material din care este alcătuită?
ED

9. Pentru placarea podelei unei bucbucătării cu gresie, s-au folosit 150 plăci de
formă pătrată, având latura de 30 cm. Ce suprafaţă are bucătăria?
gresie, de form
10. Un teren de form
formă dreptunghiulară, având aria de 1500 m2, are lăţimea de
50 m. Calculaţi lungimea terenului.
11. Pentru însămânţarea unui ha cu grâu sunt necesare 250 kg seminţe. Ce
cantitate de seminţe este necesară pentru însămânţarea unui teren în formă
dreptunghiulară, având lungimea de 400 m şi lăţimea de 50 m?

8  Fizică – clasa a VI-a


CUPRINS
1. MĂRIMI FIZICE ..........................................................................................................5
Corp. Substanţă. Proprietăţi ........................................................................................5
Întrebări......................................................................................................................6
Probleme.....................................................................................................................8

2. FENOMENE MECANICE ............................................................................................11


Noţiuni
iuni introductive ..................................................................................................11

45
Cinematica punctului material ..................................................................................12
rimi fizice mecanice.............................................................................................13
Mărimi
Efectele interacţiunilor..............................................................................................13
iunilor..............................................................................................13

A
Tipuri de forţee ...........................................................................................................14
ri....................................................................................................................
Întrebări....................................................................................................................15

EL
Probleme...................................................................................................................
Probleme...................................................................................................................16
Test de evaluare........................................................................................................
evaluare........................................................................................................30
AL
3. FENOMENE TERMICE ..............................................................................................31
Noţiuni
iuni introductive ..................................................................................................31
Scări de temperatură..................................................................................................31
..................................................................................................31
R
cire..........................................................................................................32
Încălzire–răcire..........................................................................................................32
Întrebări....................................................................................................................33
....................................................................................................................33
PA

...................................................................................................................34
Probleme...................................................................................................................34
......................................................................................................38
Teste de evaluare ......................................................................................................

4. FENOMENE MAGNETICE ŞŞII ELECTRICE..................................................................40


A

Fenomene magnetice.................................................................................................40
Fenomene electrice ...................................................................................................41
R

Efectele curentului electric........................................................................................42


Întrebări....................................................................................................................45
ri....................................................................................................................
U

Probleme
Probleme...................................................................................................................47
...................................................................................................................47
Test de evaluare........................................................................................................54
evaluare ........................................................................................................54
IT

5. FENOMENE OPTICE .................................................................................................56


ED

lumină. Umbra şi penumbra .......................................................................56


Surse de lumin
Reflexia şi refracţia luminii.......................................................................................57
Lentile
Lentile.......................................................................................................................58
Întrebări....................................................................................................................58
Întreb
Probleme ...................................................................................................................59
Test de evaluare........................................................................................................61

INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI ...........................................................................................62

BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................71