Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT

Director………….

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PRIVIND OCUPAREA FUNCŢIILOR DIDACTICE

A. SCOPUL
Prezenta procedură stabileşte modul în care se angajează
personalul didactic de către unităţile de învăţământ şi
modul în care se asigurã respectarea cadrului legal al
încadrării personalului didactic

B. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedurã se aplicã în unităţile de învăţământ
preuniversitar de toate categoriile şi va fi adusă la
îndeplinire de către directorii unităţilor de învăţământ
preuniversitar, începând cu data de …………

C. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Organizarea concursurilor de ocupare a funcţiilor didactice


de către unităţile de învăţământ se face respectând:
• Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
• Metodologia cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar
2013-2014, anexă a OMECTS nr. 6239/14.11.2012

D. OCUPAREA FUNCŢIILOR DIDACTICE


Repere procedurale
Propunem mai jos cele mai importante aspecte care trebuie
să se afle în atenţia directorului unităţii de învăţământ.
(1) cadrele didactice titulare sunt acele cadre didactice
care au contracte individuale de muncă pe o perioadă
nedeterminată;
(2) cadrele didactice debutante, care nu au dobândit
definitivarea în învăţământ dar care au ocupat un post
vacant prin examenul scris de titularizare, după
promovarea examenului de definitivat, cu acordul
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ vor fi
angajate prin decizia inspectoratului şcolar judeţean cu un
contract de muncă nedeterminat;
(3) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior
de lungă şi scurtă durată/postliceal/mediu, încadraţi în
sistemul de învăţământ au obligaţia să finalizeze
pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult 5 ani
de la angajarea în învăţământ;
(4) la nivelul unităţilor de învăţământ, consiliul de
administraţie şi directorul unităţii de învăţământ
răspund de constituirea corectă a posturilor/catedrelor,
de încadrarea titularilor şi de vacantarea
posturilor/catedrelor complete sau incomplete;
(5) proiectul de încadrare cu personal didactic,
analizat în consiliul profesoral şi aprobat de către
consiliul de administraţie este prezentat de directorul
unităţii de învăţământ comisiei de mobilitate a
personalului didactic constituită la nivelul
inspectoratului şcolar judeţean;
(6) unitatea de învăţământ afişează lista cu posturile
vacante/rezervate la avizier şi pe site-ul unităţii în
termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la avizarea
ofertei de posturi vacante/rezervate de către
inspectoratul şcolar;
(7) încadrarea la clase sau grupe de elevi/preşcolari, a
personalului didactic titular, se realizează prin decizia
directorului unităţii de învăţământ, pe baza documentelor
de numire/transfer/repartizare cu respectarea principiului
de continuitate a activităţii didactice de predare la aceleaşi
clase sau grupe de elevi (după analizarea acestuia în
consiliul profesoral şi aprobarea în consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ);
(8) cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de
pensionare, pot fi pensionate, de regulă, la data
încheierii anului şcolar dar şi pe parcursul anului
şcolar, dacă acestea o solicită;
(9) cererile de întregire a normei didactice de predare-
învăţare-evaluare se soluţionează de către consiliul/
onsiliile de administraţie al/ale unităţii/ nităţilor de
învăţământ la care cadrele didactice solicită întregirea;
candidatul formulează o cerere care este aprobată de
către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/
nităţilor de învăţământ; directorul/directorii unităţii/
nităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului
şcolar pentru emiterea deciziei de întregire a normei;
hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la
instanţa de contencios administrativ;
(10) dacă apar situaţii de reducere de activitate şi sunt
vizate două sau mai multe cadre didactice titulare de
aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la:
a. persoana care a obţinut consecutiv calificativul
nesatisfăcător la evaluările anuale din ultimii doi
ani şcolari încheiaţi;
b. persoana sancţionată disciplinar în anul şcolar
curent sau în ultimii doi ani şcolari încheiaţi;
c. persoana angajată la plata cu ora;
d. persoana care îndeplineşte condiţiile legale de
pensionare;
e. persoana încadrată pe o perioadă determinată;
f. una din persoanele care intră în restrângere
solicită plecarea din unitate;
g. specializarea persoanei titulare care intră în
restrângere nu este în concordanţă cu postul
didactic ocupat, conform Centralizatorului;
h. persoane care au absolvit între anii 1978-1994
studii superioare de trei ani;
i. persoana ale cărei studii nu sunt în concordanţă cu
nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ
corespunzător postului didactic ocupat;
j. persoana care nu deţine avizele şi atestatele
necesare ocupării postului didactic;
(11) dacă restrângerea de activitate se face prin concurs
specific, acesta este realizat de o comisie stabilită şi
aprobată de consiliul de administraţie al unităţii; comisia
este alcătuită din: preşedinte – directorul unităţii de
învăţământ, 2 membri evaluatori– inspector de specialitate
şi un cadru didactic titular cu gradul didactic I, cu aceeaşi
specializare a candidatului dar din altă unitate şcolară, un
secretar – cadru didactic titular, membru în consiliul de
administraţie; evaluarea se face printr-o inspecţie specială
la clasă şi o lucrare scrisă din programa de concurs
specifică disciplinei; evaluarea la fiecare probă se face cu
note de la 1 la 10; nota fiecărei probe se stabileşte ca
media aritmetică a notelor date de către cei doi evaluatori
iar nota finală se obţine din media aritmetică a celor 2
note; concursul se anunţă în maxim 48 de ore de la
aprobarea proiectului de încadrare cu personal didactic de
către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
(12) unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au
obligaţia de a reactualiza, de a publica, de a comunica
inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/
atedrelor rezervate didactice/catedrelor rezervate/ acante
complete şi incomplete vacante complete şi incomplete
înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic;
(13) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
poate stabili modalităţi de ocupare şi condiţii specifice de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor, orelor
rezervate/vacante în cadrul fiecărei etape de mobilitate;
(14) cadrele didactice calificate dar netitulare angajate în
unităţile de învăţământ preuniversitar cu contract individual
de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013,
care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008,
2009, 2010, 2011 şi care au obţinut cel puţin nota 7, devin
titulare în unitatea respectivă dacă se certifică valabilitatea
postului/catedrei şi dacă este de acord consiliul de
administraţie al unităţii respective; inspectorul şcolar general
emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată
începând cu 1 septembrie 2013.
Prezenta procedură a fost aprobată cu nr...................,
intră în vigoare cu data de …………. şi va fi adusă la
cunoştinţa tuturor cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Secretar,
…………………….

S-ar putea să vă placă și