Sunteți pe pagina 1din 4

Informația Lipovei

SERIE NOUĂ
Anul 5 | Nr. 87 | 30 ianuarie 2018

Activităţile lunii decembrie la „Sever Bocu”


Ziar realizat cu sprijinul Primăriei Lipova

„Împreună pentru progres” - Când Sfatul Ţării din Basarabia a pro-


un nou subproiect pentru clamat Republica Democratică Moldo-
elevii liceului Sever Bocu, venească. Apoi, la 24 ianuarie se adoptă
în cadrul proiectului ROSE declaraţia de Independenţă.
În cadrul proiectului ROSE, subpro- Prof. Angheluş Emanuela
iectul „ÎMPREUNĂ PENTRU PRO-
GRES”, elevii Liceului „Sever Bocu” au Ediţia I a Cupei „Moş
participat cu ocazia sărbătoririi Zilei Crăciun”la tenis de masă
Naționale a României la excursia tema- În data de 12 decembrie 2017 a avut loc
tică de la Alba Iulia. prima ediție a cupei „Moș Crăciun” la
Au participat elevi din toți anii de stu- tenis de masă.
diu la marea sărbătoare a românilor de Competiția s-a desfășurat în sala de
pretutindeni. sport a Liceului Sever Bocu. Printre par-
Parada militară de la Alba Iulia are o ticipanți s-au numărat chiar și profesori:
semnificație aparte, deoarece la 1 de- Florin GUI-BORZ, Lavinia PETRA- „Numărul de participanți a fost unul Excursie tematică pentru
cembrie 1918 a avut loc Marea Adunare COVSCHI, Eugen DINCĂ, Gabriel LĂU- destul de mare, ceea ce mă face să cred dezvoltarea culturii elevilor
de la Alba-Iulia, moment în care se vo- TARU și Sergiu POPA. că a fost o acțiune sportivă reușită. În Liceului „Sever Bocu” Lipova
tează unirea Transilvaniei cu România, Turneul a durat în jur de 2 ore și s-a final, vreau să le mulțumesc tuturor Dezvoltarea personalității copilului
totodată cerându-se un singur stat desfășurat pe 2 categorii de vârstă: gim- participanților și sperăm să urmeze și prin cultură și cunoaștere a fost scopul
naţional. Cu toate acestea, primul pas a naziu și liceu. Câștigătorul de la gimnaziu o a doua ediție”. excursiei de la Sibiu, din 16 Decembrie
fost făcut, de fapt, între 21 noiembrie - 4 a fost David POP (cls. a VII-a A), iar cel Prof. Educație Fizică, 2017, organizată de prof. Dorin BUZ-
decembrie 1918. de la liceu Radu TĂNĂSIE (cls. a XII-a C). Sergiu Popa GĂU, cu elevii din clasa a VII-a și a VI-a,
împreună cu profesorii și părinții aces-
tora. „Singura sursă certă a unei bucurii
permanente” este cultura, precum spu-
nea Noica.
Cultura ne ajută să fim umani. Privind
o operă de artă sau fiind pur și simplu
în natură latura noastră emoțională
poate fi ușor atinsă. Elevii au avut oca-
zia să viziteze Grădina zoologică, Pala-
tul Brukenthal, Muzeul de Științele
naturii, arhitectura clădirilor medievale
foarte bine conservată în orașul Sibiu și
bineînțeles momente de relaxare în Târ-
gul de Crăciun la finalul zilei.
Prof. Dorin Buzgău

Lipova şi Mica Unire de la 24 ianuarie 1859


de latină, la Academia Mihăileană
din Iaşi. Fiica sa, Lucreţia, a fost bu-
nica politicianului Lucreţiu Pă-
Printr-o intensă şi curajoasă acti- tutul Dezvoltător al Convenţiei de la vis-a-vis de clădirea veche a Li- trăşcanu, care a fost lichidat, tovă-
vitate diplomatică, profitând şi de Paris; legislativul devine subordo- ceului „Atanasie Marienescu”, la in- răşeşte, în anul 1954, pe vremea lui
contextul internaţional, marcat de nat domnitorului, care avea şi drep- tersecţia străzilor Ioan Meţianu şi Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Războiul dintre Franţa şi Austria, tul de VETO! Aurel Vânătu. Conştiinţa obârşiei lipovane se
colonelul Alexandru-Ioan Cuza d). LEGEA RURALĂ, promulgată După şcolarizarea obligatorie în păstrează vie, în activitatea gene-
obţine recunoaşterea dublei alegeri în august 1864, care împroprietă- Lipova, alege cariera militară şi de- ralului Ştefan Şt. Stoika, care, deşi
din partea celor 7 mari puteri ale reşte clăcaşii cu o suprafaţă de- vine ofiţer superior; ajunge chiar departe de Lipova, participă la pu-
vremii, pe o perioadă de 7 ani! pendentă de numărul vitelor din şeful Statului Major al Armatei Ro- nerea bazelor învăţământului co-
Misiunea sa a fost foarte dificilă, gospodăria personală; astfel se mâne, la vârsta de 52 de ani, pe mercial românesc, în perioada in-
deoarece trebuia să colaboreze cu desfinţează claca şi dările, pe care vremea domnitorului A. I. Cuza. Co- Unul dintre fiii colonelului Stoika, terbelică, la Lipova. Astfel, el
două guverne, aflate la Iaşi şi res- ţăranii le aveau de achitat încă din lonelul Ştefan Stoika, prin înalta al III-lea în ordinea cronologică, donează Şcolii Superioare de Co-
pectiv la Bucureşti, la o distanţă de Evul Mediu (circa 560.000 de fami- funcţie ce o deţinea, era mereu vi- Ştefan Şt. Stoika, născut la merţ din Lipova, în anul 1925, un
circa 400 km. De aceea începe lii primesc 2 milioane de hectare); zitat acasă de ofiţeri români, din ar- 25.03.1838, la Bucureşti, a îm- număr de 250 volume, pentru con-
opera de centralizare administra- această reformă a pus bazele Eco- mata austriacă; menţionăm pe co- brăţişat şi el cariera militară şi stituirea unei biblioteci, care a pur-
tivă a celor două principate...; mai nomiei Capitaliste în agricultura Ro- lonelul Popovici şi căpitanul ajunge ofiţer la Curtea Imperială din tat numele „Donaţiunea general
întâi sunt unificate: armata, admi- mâniei. Bathori, amândoi bănăţeni, dar Viena şi pe care o părăseşte fără Ştefan Şt. Stoika”. Directorul şcolii,
nistraţia telegrafului şi cursul mo- e). REFORMA ÎNVĂŢĂMÂNTU- menţionăm şi pe Guvernatorul aus- voia împăratului. Sub domnia lui Aurel Lepădatu, mulţumeşte printr-
nedei! Urmează un programde re- LUI, care propunea reorganizarea triac Caranini, care la stăruinţa A.I. Cuza, ajunge Ministrul Armatei o scrisoare personală şi-l invită pe
forme, conceput împreună cu învăţămâtului, pe 3 trepte de şco- domnitorului BARBU Şirbei, cere Române! Ziua de 24 Ianuarie 1859 generalul Stoika la inaugurarea
principalul său sfetnic, Mihail Ko- larizare: colonelului Ştefan Stoika, anexa- a produs generalului Ştefan Şt. acestei donaţii, care pune bazele
gălniceanu: - prima treaptă = ciclul primar = rea Principatelor Române la Impe- Stoika (1838-1928) o impresie de Bibliotecii Şcolii Comerciale. Inau-
a). SECULARIZAREA AVERI- obligatoriu şi gratuit; riul Austro-Ungar. Colonelul Stoika neuitat, spunând: „îmi amintesc că gurarea a avut loc odată cu inau-
LOR MĂNĂSTIREŞTI (decembrie - a II-a treaptă = ciclul secundar = ripostează scurt şi spune: „viitorul ziua de 24 ianuarie 1859, tata, pe gurarea internatului şcolar, care s-
1863) şi astfel 25% din suprafaţa facultativ (selectiv); românilor este altul, nu o ţară în mine, locotenent şi pe fratele meu a construit în vremea când primar
ţării intră în patrimoniul statului ro- - a III-a treaptă = ciclul universitar care Austria să domine prin legi Nicolae, căpitan, ne-a dus la Mitro- al Lipovei era patriotul local şi naţio-
mân. (3 ani) prin cele două universităţi de străine.” polie, să vedem şi noi cum se alege nal Sever Bocu.
b). REFORMA AGRARĂ, care la Iaşi şi Bucureşti. Colonelul Ştefan Stoika a fost un Domnul! Alegerea a durat toată Dacă în perioada anterioară cu-
este adevărata cheie a procesului f). REORGANIZAREA JUSTIŢIEI; unionist consecvent, făcând parte ziua. În faţa palatului lui Bibescu, ceririi independenţei naţionale, ac-
de modernizare a noului stat de la g). REORGANIZAREA ARMATEI; din Partida Naţională, care a de- era un regiment de infanterie pe tivitatea generalului Stoika era în-
Gurile Dunării, dar care nu a fost În istoria neamului românesc, de pus mari eforturi (1856-1858) pen- care-l comanda colonelul Gogu. dreptată cu precădere, spre lupta
bine văzută de cele 3 mari imperii la 1848 şi până la 1918, trebuie să tru organizarea luptei unioniste, din Prezenţa armatei era un alt motiv, pentru obţinerea acesteia, în pe-
vecine... şi de boieri, care dominau includem şi faptele împlinite de fa- cele două capitale, dar şi în oraşele care ne-a făcut să ne orientăm în rioada următoare, componenta
Camera... milia lipovană Stoika, mai precis a şi târgurile din provincie; a fost şi pregătirea noastră viitoare, pentru principală a activităţii sale era lupta
c). După mai multe încercări colonelului Ştefan Stoika, care s-a deputat în adunările ad-hoc, create uniforma militară.” pentru dobândirea unităţii naţio-
eşuate, urmează Lovitura de Stat născut în Lipova, în anul 1808; de marile puteri, de la Iaşi şi de la Trebuie să menţionăm şi pe Di- nale, înfăptuită pentru scurtă vreme
de la 2 mai 1864, când A. I. Cuza casa familială care este şi azi în Bucureşti, votând reformele conce- mitrie Stoika, un frate mai mic al lui de Mihai Viteazul.
dizolvă Adunarea şi promulgă Sta- aceeaşi formă constructivă, se află pute de A. I. Cuza. Ştefan Stoika, care a fost profesor ✍ Prof. Gheorghe Vasiescu
2 30 ianuarie 2018 Informația Lipovei SOCIETATE

Cea de-a VII-a ediţie a Galei Voluntariatului


la Lipova şi-a recompensat voluntarii
Prima lună a anului 2018 nu putea să
ajungă la final fără a puncta activităţile
de voluntariat, prin bine-cunoscutul
eveniment, Gala Voluntariatului, ajuns
în acest an la ediţia cu numărul 7.
Aşa cum s-a obişnuit de 7 ani încoace,
devenind o reală tradiţie, prin organiza-
rea acestei gale, se doreşte recompensa-
rea şi exprimarea recunoştinţei faţă de
voluntarii care au participat şi au
susţinut diferite activităţi derulate pe
parcusul anului anterior. Cu alte cu-
vinte, este momentul în care se trage
linie şi se face un rezumat al tuturor ac-
tivităţilor voluntare organizate la Li-
pova de-a lungul anului care s-a
încheiat şi se dă startul unui nou an,
unor noi activităţi de voluntariat, noi
provocări, acţiuni şi evenimente, reali-
zate tot prin munca şi colaborarea tutu-
ror persoanelor care, an de an, dau o
mână de ajutor şi participă cu tot ce pot
la evenimentele şi acţiunile cu caracter
voluntar sau caritabil în oraşul Lipova.
Ceea ce este cel mai frumos este fap-
tul că, la fiecare început de nou an, diverse domenii de activitate, persoane CIUTAR MARKET SRL, SC LIPOMIN la minim una dintre activităţile des-
odată cu această Gală a Voluntariatului, de diferite vârste şi cu diferite pasiuni şi SA, SC STACO SRL, EDVIN ZABAN, făşurate pe parcursul anului 2017.
se realizează cu mare bucurie faptul că convingeri, reprezentanţi ai unor insti- Asociaţia Caritas Lipova, coordonată de Activităţi de voluntariat desfăşurate
familia de voluntari creşte de la an la an, tuţii, elevi, profesori, diverse firme, toţi Dl. Lorand Wonerth, reprezentanţii pe parcursul anului 2017 au constat în:
tot mai multe persoane devenind parte aceştia având un singur scop comun: Secţiei de fotbal din cadrul Clubului ecologizări, acţiuni de plantare copaci,
a acestei mari echipe deschise, speciale implicarea în acţiunile de voluntariat. Sportiv „ŞOIMII LIPOVA”, al cărei acţiuni de igienizare, campanii umani-
şi cu atât de multe intenţii şi iniţiative Dintre aceşti colaboatori, la eveni- preşedinte este Dl. Radu Pop, precum şi tare, campanii de prevenţie şi infor-
benevole deosebite. ment au participat reprezentanţi ai Pri- reprezentanţi ai Compartimentului de mare, campanii de strângere fonduri şi
În cadrul Galei Voluntariatului din măriei Oraşului Lipova, reprezentanţi ai Asistenţă Socială din cadul Primăriei donaţii pentru persoanele cu situaţie
acest an, toată munca lor, a voluntari- Poliţiei Lipova, ai Ocolului Silvic, profe- Oraşului Lipova. precară.
lor, a fost prezentată, felicitată şi răs- sori şi elevi din cadrul celor două licee Programul artistic nu a lipsit nici în Pentru toate acestea, dar şi pentru
plătită, prin recunoştinţă infinită, lipovane: Liceul „Atanasie Marinescu” şi acest an din desfăşurarea evenimentu- alte acţiuni, au fost premiaţi toţi aceşti
cuvinte alese şi diplome simbolice. Liceul „Sever Bocu”, reprezentanţi ai lui, acesta fiind unul foarte frumos şi voluntari, elevi, tineri, adulţi sau chiar
Ajunsă în acest an la Ediţia a 7-a, or- grădiniţelor din oraşul Lipova, ai Clubu- complex, cu un program atent ales şi pensionari, care au dorit să susţină vo-
ganizată, la fel ca de fiecare dată, de lui Copiilor Lipova şi nu în ultimul rând, pregătit de către organizatori. luntariatul în oraşul Lipova.
către Centrul Teritorial de de Volunta- reprezentanţi ai ONG-urilor cu care Gala Voluntariatului pentru anul 2017 „Mulţumim instutuţiilor şi tuturor
riat Lipova – coordonator Monica Urs, Centrul de Voluntariat Lipova şi AMC a debutat cu un filmuleţ care a rulat pe celor care ne-au susţinut în activităţile
în colaborare cu Primăria Oraşului Li- Betleem Lipova a colaborat pe parcursul fundalul scenei din incinta Centrului de voluntariat şi extraşcolare şi în anul
pova, Liceul „Atanasie Marienescu Li- anului 2017 în diferite campanii şi acti- Recreativ Orăşenesc Lipova, prezentând 2017, sperând că acest început de nou
pova” şi Liceul „Sever Bocu” Lipova, vităţi de voluntariat, cum ar fi CNRR Cu- imagini din timpul acţiunilor de volun- an, să fie startul pentru cât mai multe
Gala Volunatariatului a avut loc în data veşdia, Asociaţia „Maria din dragoste tariat şi evenimentelor desfăşurate în activităţi noi de acest gen. Ne bucurăm
de 26 ianuarie 2018, la Centrul Recreativ pentru copii” Pâncota, Asociaţia „Haus anul 2017, acesta fiind prezentat de Mo- că în fiecare an marea familie de vo-
Orăşenesc Lipova, unde şi de această der Hoffnung” Cicir, Fundaţia „Ebene- nica Urs – coordonator al Centrului de luntari devine şi mai mare, existând
dată, au fost invitaţi toţi colaboratorii şi zer Moldovan” sau Crucea Roşie Lipova. Voluntariat Teritorial Lipova şi cea care mereu persoane noi în echipa volunta-
sponsorii, care au participat, au sprijinit De asemenea, au luat parte la eveniment a iniţiat această Gală a Voluntariatului. rilor. De la an la an numărul celor dor-
şi au coordonat acţiunile şi evenimen- reprezentanţi ai firmelor din oraşul Li- Filmuleţul a fost urmat de câteva scurte nici de implicare în aceste activităţi a
tele cu caracter voluntar sau caritabil în pova, care au sprijinit campaniile de vo- discursuri susţinute de reprezentanţi ai crescut şi ne dorim o colaborare la fel
oraşul Lipova, de-a lungul anului 2017. luntariat şi caritabile iniţiate în anul primăriei, liceelor şi principalelor insti- de frumaosă şi fructuoasă şi în acest
Această mare familie de voluntari, 2017, dintre aceştia amintind firmele: SC tuţii participante la eveniment şi în final an, dar şi în anii care urmează. ATITU-
prezentă la eveniment, este una dintre OECHSLER ROMÂNIA SRL, SC EVE- a urmat momentul înmânării diplome- DINEA CONTEAZĂ!”, a spus Monica
cele mai mari şi diversificate „familii”, REL ROMÂNIA SRL, SC ROBAC IN- lor, pentru toţi cei prezenţi în sală, Urs, coordonator al Centrului de Vo-
pentru că din ea fac parte persoane din DUSTRIES SRL, SC PLETL SRL, SC aceştia fiind cei care au spus PREZENT, luntariat Lipova.
3 30 ianuarie 2018 Informația Lipovei SOCIETATE

Activitățile vacanței de iarnă la „Sever Bocu”


Una dintre marile probleme ale tine-
rilor noștri este stresul, iar copiii noștri
au de înfruntat mai multe tipuri de
stres. Eu îl grupez în micul stres și ma-
rele stres. Micul stres este stresul copi-
lăriei generat în special de școală, de
unele materii (că deh, nu se poate să ne
placă toate), de unii profesori poate mai
exigenți decât s-ar vrea, de propria lene,
de faptul că nu toți învață, dar se stre-
sează când iau notă mică sau adie mi-
reasmă de test.
De acest mic stres elevii se eliberează
relativ repede atunci când vine vorba de
vacanță, chiar dacă nu au ceva anume
planificat... Marele stres însă e altceva, Este stresul generat și de neîncrederea mâine, este stresul generat de tot mai re- șare, de relaxare reală, de sport în aer
este cel generat de adulții din viața lor, tot mai mare în sistemul nostru de învă- petabila povară „eu cum îmi pot ajuta pă- liber, de râsul acela sănătos al copilăriei
de părinții care se luptă cu problemele țământ și capacitatea acestuia de a-i ajuta rinții, sunt așa de obosiți...”. Acest stres lipsite de griji, de fericire, de satisface-
existenței cotidiene, de certuri, uneori în împlinirea țelurilor, de societatea ro- doare și nu se ameliorează odată cu veni- rea unei nevoi atât de firești și atât de
de despărțiri, de insuccesele și nemul- mânească și oportunitățile pe care aceasta rea vacanței, prin simplul fapt că dorm adânc neglijată pe timpul anului școlar:
țumirile lor, care chiar și nevoit se răs- le oferă, pe scurt de lipsa de perspectivă, mai mult și au un program mai liber. nevoia de joacă, și nu joaca pe gadge-
frâng inevitabil și asupra copiilor din un stres adânc și acid, care arde spiritele O excursie poate fi evadarea potrivită turi, ci joaca reală cu colegii, cu priete-
casă. lor crude cu neîncrederea în ziua de din cotidian, un prilej inedit de deta- nii copilăriei care atât de repede fuge de
la ei, de sport, plimbare, povestiri, po-
vești inventate, farse, de tot ce poate să
le trezească imaginația obosită, sau din
contră inhibată.
Ca dascăl nu am nevoie de alt motiv
ca să organizez o excursie decât râsul
lor, fața lor senină, faptul că pentru cele
câteva zile au avut prilejul să fie fericiți.
De această dată, pentru că e iarnă, ce loc
mai potrivit putea să fie decât la schi, la
schi pe frumoasele creste din Maramu-
reș, în munții Rodnei, la Borșa. Nu am
să vă fac un rezumat al excursiei, am să
las doar ca cele câteva imagini alese să
vorbească singure.
✍ prof. Buzgău Dorin

PRIMĂRIA ORAŞULUI LIPOVA


315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26, tel. +40-257-561133,
fax: +40-257-563067 www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro

ANUNŢURI
În baza cererii existente la Judecătoria Lipova, for- În baza cererii existente la Judecătoria Lipova, for- În baza cererii existente la Judecătoria Lipova, for-
mulată din partea Primăriei Oraşului Lipova, privind mulată din partea Primăriei Oraşului Lipova, privind mulată din partea Primăriei Oraşului Lipova, privind
declararea judecătorească a morţii intimatului Bor- declararea judecătorească a morţii intimatei Bormann declararea judecătorească a morţii intimatului Rudolf
mann Iosif, cu domiciliul necunoscut, se aduce la cu- Barbara, cu domiciliul necunoscut, se aduce la cu- Iosif, cu domiciliul necunoscut, se aduce la cunoştinţa
noştinţa publicului, următorul anunţ: noştinţa publicului, următorul anunţ: publicului, următorul anunţ:
„Invităm ca orice persoană care ar putea furniza „Invităm ca orice persoană care ar putea furniza „Invităm ca orice persoană care ar putea furniza
informaţii cu privire la soluţionarea cererii de de- informaţii cu privire la soluţionarea cererii de de- informaţii cu privire la soluţionarea cererii de de-
clarare a morţii a numitului Bormann Iosif, cu clarare a morţii a numitei Bormann Barbara, cu clarare a morţii a numitului Rudolf Iosif, cu do-
domiciliu necunoscut, proprietar tabular al unui domiciliu necunoscut, proprietar tabular al unui miciliu necunoscut, proprietar tabular al unui
imobil aflat în folosinţa faptică a Oraşului Li- imobil aflat în folosinţa faptică a Oraşului Li- imobil aflat în folosinţa faptică a Oraşului Li-
pova, înscris în CF nr. 2612 Lipova, nr. cad. 5273, pova, înscris în CF nr. 622 Lipova, nr. cad. 5274, în pova, înscris în CF nr. 3313 Lipova, nr. cad. 5270, în
în suprafaţă de 1440 mp, să le comunice instanţei, suprafaţă de 1440 mp, să le comunice instanţei, în suprafaţă de 1440 mp, să le comunice instanţei, în
în termen de 2 luni, la Judecătoria Lipova, în baza termen de 2 luni, la Judecătoria Lipova, în baza termen de 2 luni, la Judecătoria Lipova, în baza
dosarului nr. 31/250/2018 aferent cererii formulată dosarului nr. 32/250/2018 aferent cererii formu- dosarului nr. 28/250/2018 aferent cererii formu-
de reclamantul Oraşul Lipova prin Primar.” lată de reclamantul Oraşul Lipova prin Primar.” lată de reclamantul Oraşul Lipova prin Primar.”

În baza cererii existente la Judecătoria Lipova, for- În baza cererii existente la Judecătoria Lipova, for- În baza cererii existente la Judecătoria Lipova, for-
mulată din partea Primăriei Oraşului Lipova, privind mulată din partea Primăriei Oraşului Lipova, privind mulată din partea Primăriei Oraşului Lipova, privind
declararea judecătorească a morţii intimatei Lulay Er- declararea judecătorească a morţii intimatului Fercht declararea judecătorească a morţii intimatei Matinca
zsebet, cu domiciliul necunoscut, se aduce la cu- Mihaily, cu domiciliul necunoscut, se aduce la cu- Elisabeta, cu domiciliul necunoscut, se aduce la cu-
noştinţa publicului, următorul anunţ: noştinţa publicului, următorul anunţ: noştinţa publicului, următorul anunţ:
„Invităm ca orice persoană care ar putea furniza „Invităm ca orice persoană care ar putea furniza „Invităm ca orice persoană care ar putea furniza
informaţii cu privire la soluţionarea cererii de de- informaţii cu privire la soluţionarea cererii de de- informaţii cu privire la soluţionarea cererii de de-
clarare a morţii a numitei Lulay Erzsebet, cu do- clarare a morţii a numitului Fercht Mihaily, cu clarare a morţii a numitei Matinca Elisabeta, cu
miciliu necunoscut, proprietar tabular al unui domiciliu necunoscut, proprietar tabular al unui domiciliu necunoscut, proprietar tabular al unui
imobil aflat în folosinţa faptică a Oraşului Li- imobil aflat în folosinţa faptică a Oraşului Li- imobil aflat în folosinţa faptică a Oraşului Li-
pova, înscris în CF nr. 3313 Lipova, nr. cad. 5270, în pova, înscris în CF nr. 3313 Lipova, nr. cad. 5270, în pova, înscris în CF nr. 3313 Lipova, nr. cad. 5270, în
suprafaţă de 1440 mp, să le comunice instanţei, în suprafaţă de 1440 mp, să le comunice instanţei, în suprafaţă de 1440 mp, să le comunice instanţei, în
termen de 2 luni, la Judecătoria Lipova, în baza termen de 2 luni, la Judecătoria Lipova, în baza termen de 2 luni, la Judecătoria Lipova, în baza
dosarului nr. 29/250/2018 aferent cererii formu- dosarului nr. 30/250/2018 aferent cererii formu- dosarului nr. 35/250/2018 aferent cererii formu-
lată de reclamantul Oraşul Lipova prin Primar.” lată de reclamantul Oraşul Lipova prin Primar.” lată de reclamantul Oraşul Lipova prin Primar.”
4 30 ianuarie 2018 Informația Lipovei SPORT

Șoimii Lipova parcurge


cantonamentul din Ungaria
Reunită la mijlocul acestei luni, Șoi- gânduri serioase aici, se doreşte recon-
mii Lipova a disputat și un prim test pe struirea echipei. Am reziliat contractul
sinteticul de la Șega, 2-2 cu UTA U19, de comun acord cu formaţia din Valea
goluri reușite de Trabalka și Vasinc, din Domanului, aşa am considerat că este
penalty, după ce juniorii roș-albilor mai bine pentru ambele părţi. După un
conduceau cu 2-0 la pauză. Divizionara an petrecut la Reşiţa aveam nevoie de
terță arădeană a plecat, apoi, cu o dele- o schimbare şi mi-am dorit o echipă
gație numeroasă spre direcția Füzes- unde să fie linişte”, a declarat Fabian
gyarmat, localitate maghiară aflată în Himcinschi. Atacantul a fost lansat în
vecinătatea orașului Debrecen. Acolo și- fotbal de echipa din orașul natal, Uni-
au stabilit lipovanii cartierul general rea Alba Iulia, dar are numeroase echipe
într-un stagiu centralizat de pregătire în carieră, cele mai importante fiind
ce va dura până joi, 1 februarie, în cadrul Empoli (Italia), Poli Timişoara sau Di-
bazei „Thermal Hotel Gara Gyógy - és namo Bucureşti. În 2011 a fost compo-
Wellness Szálloda”. Deplasarea s-a făcut nent al echipei reprezentative sub 17 ani
la bordul unui modern autocar al firmei a României prezentă la turneul final al
Pletl, partenerul clubului lipovan. Con- Campionatului European din Serbia,
dițiile sunt impecabile în țara vecină, cu unde a înscris unicul gol al tricolorilor.
terenuri dotate inclusiv cu nocturnă, UEFA l-a inclus în echipa ideală a tur-
dar și cu posibilități excelente de recu- neului final.
perare. „Avem condiții extraordinare
aici, în Ungaria, facem două antrena- Programul amicalelor iernii
mente pe zi, fiecare de 90 de minute, la La revenirea din cantonament, băieţii
intensitate maximă. Ne antrenăm și în pregătiţi de Flavius Sabău îşi vor măsura
nocturnă, pe un teren sintetic impeca- forţele, în câteva jocuri amicale, cu:
bil. Băieții trag tare atât fizic, dar lu- UTA (7 februarie, în Sînicolau Mic sau
crează mult și cu mingea, pentru a pe Șega, în funcție de vreme), Progresul
integra cât mai bine noii veniți și a Pecica (10 februarie), ACS Ghiroda (14
forma relații de joc cât mai bune”, ne-a februarie), Lunca Teuz Cermei (17 fe-
declarat președintele clubului, Radu Divizionara terță arădeană a efectuat cantonamentul la Füzesgyarmat bruarie) şi Dudeştii Vechi (24 februa-
Pop. Fostul utist Ovidiu Mandache a rie). O altă certitudine e că „șoimii” îşi
fost înlocuit cu orădeanul Dennis Rusu, Oradea), A.Popa - mijlocași; Himcin- mai fac parte, pe lângă „principalul” Fla- vor disputa jocurile de pe teren propriu
acesta fiind cel de-al 23-lea fotbalist care schi, Trabalka, Vasinc - atacanți. „Lotul vius Sabău, preparatorul fizic Bogdan din returul „C4” tot la Pâncota, moder-
a prins lotul pentru Ungaria, în vreme pentru retur e cam acesta, dar dacă Hetco, maseurul Călin Petrică, asisten- nizarea stadionului din Lipova urmând
ce la juniorul Goșa s-a renunțat, el putem să aducem ceva de ultim mo- tul medical Alina Trif și organizatorul să fie finalizată în primăvară. „Tribuna e
având ofertă de la Cugir. ment, care să ne ajute, nu zicem nu. E de competiții Cosmin Trif. deja ridicată, stâlpii pentru nocturnă îi
vorba de posturile de mijlocaș central avem deja în incinsta stadionului, tre-
Condiții excelente la închidere, în special, și cel de fundaș Himcinschi laudă Lipova: buie doar să îi ridicăm, iar gazonul îl
de pregătire, în țara vecină central, dar chiar și dacă nu vom mai „M-a atras proiectul” vom reface odată cu încălzirea vremii.
Distribuția Lipovei în cantonament e transfera, eu spun că stăm bine și Atacantul albaiulian Fabian Him- Așa că meciurile de acasă, din retur, le
următoarea: Bujor, Iliescu - portari; avem un lot echilibrat. Cu excepția lui cinschi (23 de ani) şi mijlocaşul Cristian vom juca tot la Pîncota, dar din sezo-
Iova, Calvin, Pașcu, Turai, Lupșe, Bier, Goșa și Mandache, la care am renun- Poiană (29 de ani), ambii sosiți de la nul viitor ne mutăm în casă nouă, una
Stoin, Kocsis, Vasiu - fundași; S. Popa, țat, toți jucătorii rămân pe loc, inclusiv Școlar Reșița, ocupantă a locului patru frumoasă și modernă”, conchide preșe-
Jichici, C. Poiană, Duță (junior, Turnu juniorii”, mai spune Radu Pop. Delega- după turul din C4, sunt principalele dintele celor de la Șoimii, care supervi-
Măgurele), Filimon, Deta, Tiponuț (ju- ția Lipovei în Ungaria e condusă chiar achiziții ale Lipovei, din această iarnă. zează pregătirea lipovanilor.

Achitarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018


nior, LPS Oradea), D.Rusu (junior LPS de președintele Radu Pop, iar din staff „M-a atras proiectul de la Lipova, sunt ✍ Sorin Haut

Compartimentul Taxe şi Impozite Locale, din cadrul - luni - miercuri: 08:00 – 15:00 Modelul declaraţiilor de impunere se găsesc pe
Primăriei Oraşului Lipova, informează că începând - joi: 08:00 - 18:00 adresa: www.primarialipova.ro/info-pub/formulare/
cu data de 8 ianuarie 2018 se pot achita taxele și im- - vineri: 08:00 - 13:00 4:impozite-si-taxe.html.
pozitele locale pentru anul în curs.
Taxele și impozitele locale pentru anul 2018 au fost
stabilite de Consiliul Local Lipova prin Hotărârea nr.
174 din 13.12.2017, nivelul acestora fiind neschimbat
față de anul anterior, cu excepţia terenului situat în
extravilan în zonele: B, C şi D.
Termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor
locale, aferente primului semestru, este 31 martie 2018.
Termenul de plată pentru taxa pe clădiri/teren este,
lunar, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare.
Impozitul anual datorat aceluiaşi buget local de
către contribuabili, persoane fizice sau juridice,
de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până
la primul termen de plată, 31 martie 2018.
Pentru plata integrală şi cu anticipaţie a obli-
gaţiilor fiscale datorate bugetului local până la
data de 31 martie 2018, persoanele fizice benefi-
ciază de bonificaţie de 10% la impozitul pe clădiri şi
impozitul pe teren.
După această dată, vor fi calculate majorări de
întârziere de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale ne-
achitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau
fracţiune de lună, până la data plăţii.
Programul de lucru în activitatea de relaţii cu pu-
blicul – Compartimentul Impozite şi Taxe Locale: