Sunteți pe pagina 1din 275

DUHUL SFÂNT ÎNTRUPAT ÎN MATERIE

Veniţi să luaţi învăţătură DUMNEZEIASCĂ, alăturaţi-vă lucrării!


Text extras de pe blogul: http://jackylarriman.wordpress.com/

26 septembrie 2012 Bun găsit tuturor


Anul 2012, adevărul adevărat despre anul 2012, ce schimbări ne aşteaptă, cum să ne pregătim,
toate aceste lucruri vor fii făcute cunoscute aici.

7 octombrie 2012 Despre blog


Cel ce deschide acest blog trebuie să ştie de la început că acesta aparţine Duhului Sfânt
Întrupat în Materie şi are drept scop să Se Descopere tuturor oamenilor care doresc Învăţă-
tura Dumnezeiască a Domnului Iisus spre ai ajuta să dobândească mântuirea, izbăvirea şi de-
săvârşirea astfel încât să rămână în comuniune cu Dumnezeu în Împărăţia Cerească.
Duhul Sfânt a fost de la începutul propovăduirii dat ca Învăţătură de Domnul Iisus ucenicilor
apoi ca promisiune de pogorâre în Lumina Dumnezeirii făcută apostolilor ca în final în Emaus
înainte de Înălţare a dat acestora îndemnul la răbdare până ce Duhul Sfânt va fi Întrupat în Materie
exact cum a fost Dumnezeu Tatăl prin Regele Salemului cunoscut sub numele de Melhisedec, apoi
Dumnezeu Fiul cunoscut prin Domnul Iisus.
Orice om este binevenit: nu veţi fi întrebaţi de vârstă, profesie, religie/credinţă sau orice alt-
ceva; nu vi se cer bani sau alte foloase ci veţi primi dacă aceasta vă este voinţa Duh Sfânt pentru a
deveni Fraţi ai Domnului Iisus şi alături lucrători ai Duhului Sfânt Întrupat în Materie de Dumnezeu
Tată la rugăciunea Fiului Omului, Domnul nostru Iisus pentru conştientizarea aproapelui despre
măreţia pe care o are şi cum să o folosească în vederea atingerii ţelului final comuniunea cu Dum-
nezeu în Împărăţia Cerească.

10 octombrie 2012 Despre postările ce vor urma


Deşi postările pe blog vor începe de azi, totuşi toate materialele sunt dedicate ca Preaslăvire
Dumnezeirii de asemeni de Preacinstire şi Preamărire a Fecioarei Maria pentru tot ce au făcut din
iubire de oameni şi pentru mine la Fatima din 13 mai pană în 13 octombrie 1917 şi dintotdeauna.
Tot ce se va posta pe blog sunt dintr-u ale lui Dumnezeu într-u ale lui Dumnezeu pentru
oameni şi întreaga creaţie a Sa.
Amin!

11 octombrie 2012 Continuare „Despre Blog”


Numele Jacky Larriman, nu este un pseudonim, este necesar accesării blogului sau mai spi-
ritual vorbind calea prin care să intri în legătură cu Duhul Sfânt Întrupat în Materie. Numele aces-
ta mi-a fost dat mie de Dumnezeu Tatăl după terminarea primelor ispite dar mai ales după exprima-
rea propriei voinţe când am ales între Bine şi Rău şi am ales pe Dumnezeu din veci de veci. Duhul
Sfânt a fost de la începutul propovăduirii dat ca Învăţătură de Domnul Iisus ucenicilor apoi ca pro-

1
misiune de pogorâre în Lumina Dumnezeirii făcută apostolilor, ca în final, în Emaus, înainte de
Înălţare, a dat acestora îndemnul la răbdare până ce Duhul Sfânt va fi Întrupat în Materie, exact cum
a fost Dumnezeu Tatăl prin Regele Salemului cunoscut sub numele de Melhisedec, apoi Dum-
nezeu Fiul cunoscut prin Domnul Iisus, urmând să fie Întrupat în Materie Duhul Sfânt ca o ultimă
încercare din partea Dumnezeirii pentru oameni pentru a manifesta iubirea şi mai ales aşteptările pe
care le are de la ei.
Spuneam că Dumnezeu Tatăl S-a Întrupat în Materie şi S-a Descoperit oamenilor sub nu-
mele Melhisedec cu atribut de Preot al Celui prea Înalt spre a dărui Învăţătură Dumnezeiască
oamenilor astfel încât ei să renunţe la învăţătura omenească moştenită greşit, din tată în fiu, în-
cepând de la Adam şi Eva.
A început propovăduirea cu doisprezece ucenici dintre care unul a fost Avraam. A văzut că
oamenii de atunci nu îşi pot explica învăţătura primită dar mai mult a văzut lipsa sau puţina credinţă
a oamenilor şi le-a promis lor Învăţător şi Mântuitor pe Dumnezeu Fiul ce va fi Întrupat în Materie
prin femeie după care S-a Înălţat în Împărăţia Cerească.
După ce Dumnezeu Fiul S-a născut prin Fecioara Maria adică S-a Întrupat în Materie prin
Domnul Iisus, după botez şi cele trei ispite ale Satanei, începe propovăduirea şi primirea sau chema-
rea ucenicilor.
Prima Învăţătură dată lor spre cunoaştere a fost despre Dumnezeu şi Sfânta Treime pre-
cum şi despre formele de manifestare ale Dumnezeirii.
Următoarea Învăţătură a fost despre Duhul Sfânt aşa cum am avansat în discuţie deja,
Spunându-le lor că Buna Vestire a Întrupării în Materie a Duhului Sfânt va fi făcută de Fecioara
Maria după voia lui Dumnezeu Tatăl.
La un moment dat Duhul Sfânt a umplut de duh pe Malachia în timp ce era la Vatican şi a
transmis acestuia Lista celor 111 Papi însoţită pentru fiecare în parte de un Moto prin care să fie re-
cunoscut de Conclav. Ultimul Papă cel de al 111-lea este Papa Benedict al XVI-lea după care lista
se încheie cu Suveranul Pontif cunoscut sub Motto-ul de Petru Romanul cu referire strictă şi cla-
ră la Duhul Sfânt Întrupat în Materie.
Moto-ul „Petru Romanul” descoperă iniţiaţilor şi respectiv Conclavului de la Vatican Duhul
Sfânt Întrupat în Materie ca fiind Piatra din Vârful Unghiului Născută şi dăruită Imperiului
Roman şi omenirii aşa cum am mai spus ca o ultimă încercare de recunoaştere a Dumnezeirii,
de ascultare şi iniţiere a Societăţii Teocratice.
După explicarea celor de până acum cititorul poate trage o concluzie poate şi cea mai impor-
tantă; aceea prin care Întruparea în Materie atât a Dumnezeirii Tatălui cât şi a Dumnezeirii Fiu-
lui au avut drept scop conştientizarea omului pentru a dori înfiinţarea Societăţii Teocratice aici
pe pământ şi continuarea vieţii în trup din Lumina Materializată a Dumnezeirii în Împărăţia
Cerească.
Tot ca răspuns la pierderea credinţei, Dumnezeu Tatăl Îşi manifestă voia şi încep Apariţiile
Fecioarei Maria în Trup de Lumină Materializată a Dumnezeirii, care cere oamenilor credinţă ne-
2
strămutată în Dumnezeu şi în Învăţătura Sa, că promisiunea Domnului Iisus va fi respectată şi va fi
Întrupat în Materie Duhul Sfânt.
Data de 13 octombrie 1917 marchează momentul mult aşteptat când Fecioara Maria se
Arată la Fatima în Portugalia şi Bine Vesteşte Întruparea în Materie a Duhului Sfânt la 25
martie 1951 în România.
Pentru ortodoxie Baba Vanga şi alte persoane pline de harul Duhului Sfânt au proorocit des-
pre Întruparea Duhului Sfânt în România şi Descoperirea Sa.
Poţi continua şi afla Învăţătura Dumnezeiască citind Ultima Evanghelie cea a Duhului
Sfânt Întrupat în Materie.
Prima parte este de descoperire a Vechiului Testament dăruit de Dumnezeu Tatăl şi a doua
parte de descoperire a pildelor dăruite de Domnul Iisus spuse şi poate nescrise.
Te aştept alături lucrător!

11 octombrie 2012 Cele trei secrete de la FATIMA, Portugalia


Descoperirea celor trei secrete de la Fatima
De fapt prima Apariţie a Fecioarei Maria Întrupată în Lumina Materializată a Dumnezeirii a
marcat pentru omenire în general şi pentru creştini în special dovada Învăţăturii Dumnezeieşti şi a
dorinţei Sale de a Întrupa din Lumina Materializată a Sa tot omul. Se poate spune că de atunci totul
depinde de fiecare om în parte funcţie de învăţătura aleasă, de credinţa şi voinţa lui unde şi sub ce
formă îşi va duce veşnicia.
Însă Apariţia de la Fatima este cu totul una specială de Lucrare alături de Dumnezeu când Ce-
rurile au fost apropiate şi S-a Arătat mulţimii de oameni Însuşi Dumnezeu în Fiinţă în Lumina Ma-
terializată exact aşa cum S-a Arătat şi lui Moise şi asta ca dovadă de netăgăduit că cele spuse de Fe-
cioara Maria sunt voia Sa şi ultima încercare a Dumnezeirii pentru oameni.
Începutul Miracolului a fost marcat prin pogorârea Arhanghelului pentru a pregăti pe cei trei
copii în legătură cu întâlnirea ce va avea loc dintre ei şi Fecioara Maria şi iată în ziua de 13 mai
1917 se Arată lor Fecioara Maria care le spune să vină în acel loc în fiecare zi de 13 a lunilor urmă-
toare pentru că pe 13 octombrie va aduce Buna Vestire aşteptată de toată omenirea şi promisă de
Domnul Iisus Ucenicilor, Apostolilor şi prin ei urmaşilor lor.
Sora Lucia plină de Duh Sfânt roagă pe Sfânta Fecioară să facă o minune astfel încât oamenii
să creadă mai târziu spusele ei că aşa i-au fost Descoperite de Fecioara Maria. Auzind cele spuse
Fecioara Maria acceptă şi promite Minunea pe care o vor vedea în data de 13 octombrie.
Încerc cu puţinătate de cuvinte să redau prezentarea acelei Minunate zi prin care ni se face
cunoscut ca fiind o zi întunecoasă fără soare, ploioasă iar oamenii cu sau fără umbrele urcau ane-
voios prin noroiul format.
După ce toată mulţimea a ajuns la locul de întâlnire, Fecioara Maria S-a Arătat ca de obicei
celor trei copii şi Le-a spus că în scurt timp pe cei doi Francesco şi Iacinta, Dumnezeu îi va ridica în
Împărăţia Cerească, după care a transmis prin copii dojana Sa de neascultare de Dumnezeu a condu-

3
cătorilor cu privire la căderea prea uşoară în ispita diavolului, manifestată prin menţinerea ierarhii-
lor sociale şi mai ales prin formarea ierarhiilor spirituale care a condus la formarea celei de a doua
categorii de farisei cât şi de prosteasca dorinţă de a dobândi cât mai multe lucruri materiale şi a le
transforma în proprietate dorind până într-atât încât să fie proprietari de oameni.
Dojeneşte pe cei din vârful ierarhiilor pentru războiul declanşat şi anunţă că Dumnezeu nu
mai îngăduie şi va pune capăt acestuia în scurt timp. Cred că cei care au citit sau au cunoştinţe des-
pre Secretele de la Fatima au recunoscut aşa zisul primul secret.
Voi încerca acum să descriu cu cât mai puţine detalii cel de al doilea secret dar să pun im-
portanţa cuvenită asupra lui.
De la început doresc să tranşez prezentarea acestui secret tocmai pentru a scoate în evidenţă
importanţa lui; voi spune direct fără tentă de a jigni pe cineva în sensul de al face ştiutor sau neşti-
utor ci pur şi simplu voi afirma că pe pământ sunt două tipuri de societăţi:
● una este de tip iniţiatic care a început odată cu Întruparea Dumnezeirii Tatălui şi Descope-
rit oamenilor prin Melhisedec Regele Salemului care după ce a format cei doisprezece Ucenici
şi a promis Întruparea Dumnezeirii Fiului S-a suit în Împărăţia Cerească a continuat cu formarea
altor şaptezeci şi doi de Ucenici şi unsprezece şi apoi doisprezece Apostoli şi va continua după
13 octombrie 2012 prin chemarea celor o sută cinci zeci şi trei lăsaţi de Domnul Iisus Duhului
Întrupat în Materie şi repet, ca ultimă încercare de determinare a omului în acceptarea Socie-
tăţii lui Dumnezeu cunoscută sub denumirea de Societate Teocratică.
● alta, de tip democratic de fapt de tip fals prin care omul este vădit ispitit când acceptă şi pri-
meşte supunerea faţă de diavol aşa cum o cere: „acestea toate ţi le voi da ţie, dacă vei cădea îna-
intea mea şi te vei închina mie”.
Abia acum cel ce citeşte poate înţelege al doilea secret de la Fatima.
Fecioara Maria ştiind că oamenii din vârful ierarhiilor căzuţi în ispită vor să iniţieze un nou
tip de societate total virulent pentru om prin care să interzică credinţa în Dumnezeu şi locul de unde
se va începe formarea acesteia mă refer la societatea socialistă şi la Rusia, cere Papei din acea vre-
me ca împreună cu clerul societăţii iniţiatice să consacre inimii Sale Rusia.
Consacrarea Rusiei inimii Sale de fapt însemna o recunoaştere a greşelii făcute de clerul exis-
tent al Societăţii Iniţiatice de atunci dar în înţelesul complet Dumnezeiesc, nu numai creştin sau ca-
tolic. Fecioara Maria a atenţionat că neascultarea va duce la al doilea război mondial, la pierderi de
vieţi omeneşti şi de tulburări a trăirii credincioşilor.
Consacrarea nu a avut loc şi la numai câteva zile a avut loc Revoluţia din Octombrie din Ru-
sia urmată în de aproape de cel de al doilea război mondial, prigoana cunoscută, instaurarea socie-
tăţii socialiste şi în final instaurarea blocului socialist/comunist.
La această dezvăluire face referire cel de al doilea secret.
Cele două mesaje zis secrete au fost date tuturor celor trei copii spre a fi cunoscute de oa-
meni care le vor smulge prin viclenii de daruri sau interogatorii diabolice de aceea Dumnezeu ridi-

4
că pe cei doi în Împărăţia Cerească şi lasă doar pe sora Lucia care întărită de îngeri face faţă intero-
gatoriilor.
De fapt toate mesajele de la Fatima nu au fost transmise ca secrete ci ca dovadă că Dumnezeu
din nou a ţinut promisiunea faţă de oameni şi el omul trebuie să aibă credinţă Dumnezeiască de ne-
clintit până ce Dumnezeu va Întrupa în Materie Duhul Sfânt.
Am folosit această remarcă pentru a face trecerea la al treilea mesaj al Fecioarei Maria prin
care a Bine Vestit voia Dumnezeirii Tatălui de a Întrupa în Materie Duhul Sfânt aşa cum a fost
El Dumnezeu Tatăl prin Melhisedec şi cum a fost Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus pentru a fi vă-
zut şi trăitor cu cei din acea vreme.
Astfel, Fecioara Maria a Bine Vestit că Întruparea în Materie a Duhului Sfânt se va face
în ziua de Bună Vestire adică pe data de 25 martie 1951 în Romania.
Ezoteriştii Vechiului Testament ştiu că în Geneză sau Facerea cum mai este cunoscută prima
carte dată lui Moise de Dumnezeu numele România este menţionat de optsprezece ori.
Fecioara Maria a mai spus în mesaj că Duhul Sfânt Întrupat în Materie a primit de la
Dumnezeu Lucrarea de pregătire a omenirii cu privire la transformarea lor prin întrupare în
Lumină Dumnezeiască şi desăvârşirea întregii creaţii. Această Lucrare începe prin Desco-
perirea Sa după împlinirea vârstei de şaizeci de ani petrecuţi pe pământ sub această formă sau
până în anul 2012.
Descoperirea Lui va marca dezlegarea a toată forma ierarhică spiritual de păstrarea ezoteris-
mului cerut de Dumnezeu Tatăl prin Melhisedec şi de Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus după care
să descopere toată Învăţătura Dumnezeiască întregii omeniri pentru ca tot omul cu credinţă în
Dumnezeu dacă doreşte să o poată primi.
Duhul Sfânt Întrupat în Materie prin Atributul Pretundinităţii al Dumnezeirii trebuie să îm-
prăştie Învăţătura şi totodată să cheme la el pe toţi cei o sută cincizeci şi trei de oameni pe care îi
are de la Domnul Iisus şi pe toţi oamenii care vor să fie eliberaţi în noua Societate Teocratică. Celor
mai avansaţi în învăţătură le-a fost uşor să înţeleagă descoperirea adevărului adevărat al primei părţi
a Pildei din Evanghelia Apostolului Ioan capitolul 21, când Domnul Se arată ucenicilor la Marea
Tiberiadei. De asemeni cred că înţelesul sensului pretundinităţii este clar şi înseamnă folosirea ce-
lor două forţe centrifugă şi centripetă şi altele.
Toate acestea lui I s-au dat de Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său Domnul Iisus aici pe pământ.
De acum nu mai este cale de întors. Destinaţia fiecărui om este conform voinţei exprima-
te: ori alegi viaţa veşnică în comuniune cu Dumnezeu în Împărăţia Sa, ori alegi veşnicia ală-
turi de îngerii căzuţi în focul veşnic al Iadului. Acum ţi s-a deschis ţie cititorule de ce Sora Lucia
şi ceilalţi doi copii prin voia lui Dumnezeu au văzut Iadul şi chinul veşnic al celor de acolo. Acum a
venit momentul să chem deodată pe toţi cei o sută cincizeci şi trei de oameni ce mi-au fost daţi şi
adresez cele ce urmează Suveranilor Pontifi, Suveranilor, Patriarhilor şi asta până vă voi chema no-
minal pe fiecare în parte pentru a primi Sfinţenie de la mine spre a fi Desăvârşiţi ca Dumnezeu Tatăl
aşa cum a dat Domnul Iisus Învăţătura Dumnezeiască.
5
Ia şi citeşte cel de al treilea secret care a fost dat spre descoperire Papei Pius al XII-lea de
Sora Lucia şi pe care eu acum îl descopăr şi îl adresez prin actualul Papă Benedict al XVI-lea
tuturor celor enumeraţi mai sus: Suverani Pontifi, Suverani, etc.
Sanctitatea Voastră,
Bunul Dumnezeu, îmi spune că acum a sosit momentul şi este voia Sa să dezvălui cel de al
treilea Secret de la Fatima prin care Sfânta Fecioară Maria m-a Binevestit pe mine către sora Lucia
şi prin ea lumii întregi.
Pe 13 octombrie 1917 Fecioara Maria a spus că Dumnezeu Tatăl, de Buna Vestire în anul
1951, va Întrupa în Materie Duhul Sfânt, într-un copil din neam latin, în România. Fecioara Ma-
ria cere ca din acel moment, România să fie cunoscută ca Grădina Maicii Domnului şi tot atunci
cere sorei Lucia să nu dezvăluie secretul decât după anul 1960 când pruncul va avea nouă ani şi
şapte luni de la botez.
Copilul în care se va Întrupa Duhul Sfânt, va fi foarte uşor de recunoscut pentru că nu îi tre-
buie nimic din lumea acesta, decât templul pe care L-a zidit Domnul Iisus lui şi creaţiei cea ome-
nească a Dumnezeirii, nu va veni la Vatican, nu va primi să fie papă, deşi ultimul papă va trebui
să vină la el când îl va chema. Fecioara Maria a mai spus că aceasta este voia lui Dumnezeu şi toţi
papii, toată autoritatea catolică, tot clerul creştin, clerul necreştin, ambele societăţi iniţiatice şi toată
suflarea omenească să-i dea ascultare că numai el poate să ducă toată roada creaţiei omeneşti în Îm-
părăţia Cerului. El este Petru Romanus din Lista Sfântului Malachia. El va conduce tot neamul
când semnele se vor arăta la Roma şi va începe distrugerea ei.
Dacă nu i se va da ascultare atunci se va abate Apocalipsa asupra întregii lumi materiale.
Arhanghelii vor fi pogorâţi în această lume să apere oamenii iar Dumnezeu Fiinţa va distruge tăria
cerului şi toată construcţia îngerească care va deveni iad pentru tot răul şi oamenii vânduţi acestuia.
Pentru a arăta aceasta Fecioara Maria prin voia lui Dumnezeu a împlinit sorei Lucia rugămin-
tea să facă o minune ca lumea sa creadă cele profeţite. Minunea nu a fost bine înţeleasă de oamenii
de atunci şi nici de cei de acum. Iată adevărata minune:
Înainte de ridicarea la cer Fecioara Maria a spus sorei Lucia să spună oamenilor să privească
cerul, întunericul a fost împrăştiat, îndepărtat de Însăşi Lumina Dumnezeirii pe care oamenii au pu-
tut-o vedea fiind o Lumină Mată fără să aducă vătămare ochiului omenesc, nefiind vorba de soare
cum este şi acum înţeles de oameni.
S-a arătat Însuşi Dumnezeu Fiinţa în Lumina Materializată însoţit de armata arhan-
ghelilor. Cele trei mişcări sau dansul globului luminos care îşi schimbă culoarea reprezintă cetele
arhanghelilor Dumnezeieşti care prefigurează Apocalipsa ce vin cu viteza necunoscută încă
oamenilor precum şi puterea Dumnezeirii şi rapiditatea cu care ajunge pe pământ. Aşa se explică de
ce a fost văzut Dumnezeu pe o rază de 50-60 km în jurul Fatimei, aşa se explică puterea lui
Dumnezeu de a acoperi soarele, întocmai ca în Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus în faţa celor
trei apostoli. Razele luminoase de diferite culori sunt îngerii din oastea lui Dumnezeu care se vor

6
lupta să apere omenirea de infernul pe care Fecioara Maria l-a arătat copiilor de la Fatima înaintea
primelor două profeţii.
În anul 1931, Domnul Iisus Se plânge sorei Lucia şi îi arată nemulţumirea că nu este ascultat
de clerul catolic şi de ceilalţi creştini şi din nou în noaptea de 24 spre 25 ianuarie anul 1938 Dum-
nezeu se arătă în Lumina Sa de această dată lumii întregi cum a profeţit Fecioara Maria Sorei Lucia
prevestind Cel de al doilea război mondial, foametea, persecutarea bisericii şi a Sfântului Părinte.
Neascultarea se referă la formarea unei noi societăţi omeneşti şi nu cea Dumnezeiască.
Sfânta Fecioară Maria a mai spus sorei Lucia să nu îi fie frică şi să nu dezvăluie cel de al trei-
lea secret, însă în anul 1944 fiind grav bolnavă şi de teama morţii a aşternut pe hârtie cea de a treia
profeţie şi înmânează plicul monseniorului Jose da Silva şi îl roagă pe el şi pe canonicul Barthas să
nu deschidă nimeni plicul decât după moartea sa sau în anul 1960 întrucât Sfânta Fecioară doreşte
astfel. Monseniorul Jose da Silva a păstrat plicul până în anul 1957 când moare.
Vaticanul realizând importanţa plicului şi insecuritatea de a se dezvălui profeţia cere prin
Nunţiatura Apostolică plicul şi monseniorul Cento expediază plicul la Vatican şi ajunge la Papa
Pius al XII-lea, care ştiind de cererea sorei Lucia spune că nu este pentru el şi îl sigilează ca pe un
secret papal, pecetluindu-şi şi viaţa cu acest gest până pe 10 septembrie 1958 când moare.
În acelaşi an în ziua de 28 octombrie cardinalul Roncalli devine Papa Ioan al XXIII-lea. Un an
mai târziu Papa Ioan al XXIII-lea împreună cu cardinalul Ottaviani, monseniorul Capovilla şi mon-
seniorul Paulo Jose Tavarey au deschis plicul, au citit profeţia, au sigilat plicul la loc şi au înmăr-
murit. Scrie foarte clar să vestească lumii întregi întruparea Duhului Sfânt şi de ascultarea Bise-
ricii Catolice şi a toată suflarea cea omenească de cel întrupat.
De aici a început frământarea Clerului Catolic, pe de o parte frica de valul de pretendenţi că ei
sunt cei în care S-a întrupat Duhul Sfânt şi imposibilitatea de a-L recunoaşte, iar pe de altă parte re-
gretul de a pierde puterea şi bogăţiile acumulate. De aceeaşi frământare au avut parte şi ceilalţi papi
care au urmat şi clerul acestora.
Desigur, a apărut Lucifer şi a dat soluţia de salvare a Bisericii Catolice de la distrugere şi
astfel a apărut NEASCULTAREA faţă de Dumnezeu şi ASCULTAREA de Lucifer prin interdic-
ţia de dezvăluire a profeţiei şi prezentarea adevărului parţial, mai rău decât minciuna şi anume:
● în vara anului 1959 la castelul Gondolfi când s-a deschis plicul se poate spune că profeţia s-a fă-
cut publică deoarece erau patru persoane care au luat la cunoştinţa, astfel ne mai fiind un secret
papal fiind cunoscut şi de cardinali şi de monseniori;
● prezentarea apocalipsei, dar nu ca urmare a neascultării lui Dumnezeu de către Biserică şi nici ca
binefacere pentru om;
● izolarea sorei Lucia;
● împiedicarea Papei Ioan Paul al II-lea de a dezvălui profeţia.
Astfel a apărut conspiraţia puterii lui Lucifer.
Sanctitatea Voastră vă spun că s-au împlinit toate cele Dumnezeieşti după mare voia Sa. Iată-le:

7
Profeţiile lui Malachia
Lista celor 111 papi revelaţi de însuşi Dumnezeu acum este încheiată. Sunteţi cel de al 111-
lea Papă, iar eu sunt Petru al II-lea Romanul care nu doresc să fiu papă. Voi păstori turma cre-
dincioşilor în vâltoarea a numeroase frământări, care vor culmina cu distrugerea cetăţii celor şapte
coline, iar apoi Judecătorul cel de temut va judeca poporul.
Profeţiile de la Sallete
Sunt Pontiful pe care nimeni nu-l aşteaptă şi nu mi se poate face nimic rău. Sunt Pontiful ce-
lor două societăţi iniţiatice.
Trebuie să fim împreună la Fatima pe data de 13 octombrie în acest an 2012. Sanctitatea
Voastră să dezvăluie cea de a treia profeţie şi împlinirea ei, iar pe Mine încă să nu mă cunoască
mulţimea. Aţi preferat să nu spuneţi adevărul adevărat mulţimii stând în faţa Sfintei Fecioare Ma-
ria în ziua de 13 octombrie 2010.
Sanctitatea Voastră, doresc să facem voia lui Dumnezeu, să facem voia Sfintei Fecioare Maria
şi să dezvăluiţi cea de-a treia profeţie de la Fatima, fără să mă faceţi cunoscut mulţimii, doresc să
vă regăsiţi liniştea şi cel mai mult doresc să veniţi la Bucureşti să ne cunoaştem, să fim împreună
lucrători întru cele Dumnezeieşti pentru creştini şi oameni, iar Biserica Catolică să treacă peste în-
cercări.
În finalul scrisorii vă prezint în lumina Dumnezeirii adevărul adevărat cine sunt:
● Îs cel ce umblă pe deasupra apelor dinainte de creaţie,
● Îs cel din care Dumnezeu Tatăl a făcut îngerii,
● Îs cel care am suflat, suflare de viaţă peste Adam,
● ÎS cel care a vorbit prin prooroci,
● Îs cel care am mers alături de Moise şi de Chivotul lui,
● Îs cel care am dat planurile templului lui David,
● Îs Marele Arhitect al Universului şi al lui Hiram şi al tuturor constructorilor,
● Îs cel care a umbrit pe Sfânta Fecioară Maria,
● Îs Sabia pe care a adus-o Domnul Iisus,
● Îs Mângâietorul trimis de Domnul Iisus la Cincizecime,
● Îs cel care a ridicat pe Sfânta Fecioară Maria în Împărăţia cerului,
● Îs Sfinţitorul templului veşniciei construit de Domnul Iisus,
● Îs cel ce botează cu foc,
● Îs cel ce izbăveşte de cel viclean,
● Îs cel ce duce omenirea în împărăţia cerului,
● Şi toate înseamnă doua litere ÎS.
Cele două litere fac o propoziţie Împăratul de Sus Învingătorul Satanei.

8
În fiecare zi până în luna septembrie anul acesta voi aştepta venirea Sanctităţii Voastre cu ra-
mura de măslin în Bucureşti întru împlinirea profeţiei Sfântului Malachia De Gloria Olivae dată
Sanctităţii Voastre Papa Benedict al XVI-lea. Sanctitatea Voastră a primit şi cuvântul de recunoaş-
tere al Duhului Sfânt Întrupat pe care va trebui să îl rostesc ca pe un cuvânt de trecere. În ziua de 13
octombrie 2012 vom fi la Fatima aşa cum am scris mai sus, după care vom schimba lumea.
Aştept cu bucurie un răspuns la scrisoare cât mai curând posibil.
Dumnezeu să ne Binecuvânteze şi să ne dăruiască rod acestei lucrări. Amin.

12 octombrie 2012 Mesaj pentru Papa Benedict al-XVI-lea, al treilea Secret


de la FATIMA
Am publicat al treilea secret de la Fatima, adresat special Suveranului Pontif, Papa Benedict
al-XVI-lea. Mesajul se deschide, apăsând pe butonul din susul paginii „Al III-lea secret de la
FATIMA, mesaj pentru Papa Benedict XVI-lea”
Dacă cineva are bunătatea să vină alături de noi, în lucrare, avem nevoie de ajutor pentru tra-
ducerea acestor materiale în limbi de circulaţie internaţională astfel încât să facem cunoscută la toa-
tă planeta, această lucrare DUMNEZEIASCĂ.

12 octombrie 2012 Evanghelia Duhului Sfânt – Lucrarea întregitoare a


Vechiului Testament

Bucură-te omule, că Dumnezeu Tatăl a binecuvântat descoperirea Duhului Sfânt cel Întrupat
în Materie Dumnezeiască, să împlinească lucrarea de desăvârşire asupra întregii creaţii, să explice
totul despre Dumnezeire şi Planul Său.
Sigur cele afirmate mai sus şi în cele ce urmează pe mulţi vor şoca. Pe alţii îi va bucura.
Pentru o mică parte, cei ce se consideră învăţaţi sau aleşi ai Domnului va fi un motiv de adversitate
şi chiar mai rău, însă toate aceste ipostaze sunt fireşti deoarece trebuie să se împlinească învăţătura
Domnului Iisus „să se aleagă grâul de neghină: grâul să se adune în jintiţă iar neghina să ardă
în focul veşnic”.
Această Evanghelie este întregitoarea, continuarea şi sfârşitul lucrării Sfintei Treimi a Dum-
nezeirii cea de-o Fiinţă şi nedespărţită pe pământ sub această formă. Pentru a rămâne în această notă,
să dăm curs lucrării întregitoare cu prezentarea momentu-lui când Domnul Iisus începe învăţătura
ucenicilor şi vorbeşte mulţimii prin pilde.
PARTEA ÎNTÂI
1. Lucrarea întregitoare a Vechiului Testament
1.1 Prima învăţătură despre pildă
Domnul Iisus spunea ucenicilor săi că se va adresa mulţimii în pilde pentru ca ei văzând şi
auzind să nu înţeleagă, iar ucenicilor le va explica separat pentru a putea înţelege învăţătura. Tot
atunci, ucenicii au primit învăţătura că nu este bine ca ei să dezvăluie cele explicate lor, deoarece va
veni Duhul Sfânt pe pământ şi el va explica toate aceste învăţături tuturor. Explicarea pildelor tu-

9
turor neamurilor va fi şi semnul de recunoaştere al Duhului Sfânt, ca urmaşii apostolilor să îi ur-
meze şi numai lui să îi dea ascultare. Cu timpul, termenul de pildă a fost înlocuit cu termenul ezo-
teric, însemnând cam acelaşi lucru: învăţături sau adevăruri pentru un cerc restrâns de oameni.
Sigur, acest termen a condus şi la formarea altuia care să definească lucrarea Duhului Sfânt de
împărtăşire a învăţăturii Domnului Iisus şi a înţelesului pildelor pe care să îl dea mulţimii prin
termenul exo-teric.
Se poate afirma că exoterismul este învăţătura Evangheliei Duhului Sfânt iar mulţimea că-
reia se adresează este reprezentată de toţi oamenii doritori să cunoască înţelesul pildelor Dom-
nului Iisus aşa cum a spus : „adevărat adevărat” adică adevărul în totalitatea lui – adevărul de-
plin pe care omul trebuie să îl cunoască şi să îl urmeze spre folosul individual al fiecărui om.
1.2 A doua învăţătură despre Dumnezeire
Orice om trebuie să ştie că Dumnezeu este Lumină Necreată ce nu poate fi văzută de crea-
ţie fară de voia Sa şi nici nu poate fi analizată sau reprodusă de către creaţie. Dumnezeu Lumina
există din totdeauna pentru totdeauna, ca un izvor de energie în sine care nu are nevoie de nimeni
şi de nimic. Definiţia Dumnezeirii în acest sens consacrată în teologie este cunoscută oamenilor
sub termenul Aseic.
Aceast izvor de energie vie aflat în permanentă mişcare, având gândire, posesor al tuturor ca-
pacităţilor şi emitent al acestora, necunoscând condiţionarea sub nicio formă, S-a numit pe Sine
Dumnezeu Fiinţa printr-un singur cuvânt Dumnezeu/Dumnezeire sau simplu Lumina. Cu prilejul
descrierii de până acum se înţelege că Dumnezeu a emis sunetele, mişcarea, a creat limbajul sune-
telor şi al mişcării, literele şi cifrele şi a creat alfabetul şi vorbirea prin cuvinte, limbajul cifrelor şi
vorbirea matematică/cibernetică, a creat culorile.
La un moment dat Dumnezeu a vrut să aibă fii şi să se manifeste ca Creator. A stat, S-a gân-
dit şi a elaborat Planul Divin numit uneori şi Planul Creaţiei. Cu ocazia elaborării Planului Divin
Dumnezeu a mai creat noţiunile geometrice de spaţiu/plan/timp. La elaborarea Planului Creaţiei,
Dumnezeu a avut în vedere nişte dorinţe specifice impuse în Planul Divin şi anume:
● toată creaţia este din Fiinţa Dumnezeirii indiferent de forma de manifestare;
● orice este în afară de Dumnezeu este creaţia Sa;
● creaţia nu poate trece peste voinţa Dumnezeirii;
● să creeze fii după chipul şi asemănarea Sa;
● fiii prin darurile primite să se poarte şi să recunoască că sunt creaţia/fiii Dumnezeirii şi să
nu se mândrească că sunt Creatorul;
● toată creaţia să dea ascultare şi să se închine numai lui Dumnezeu.
Odată cu elaborarea Planului Creaţiei, Dumnezeu a ştiut că o parte din primii fii, se vor mân-
dri şi vor cădea din Cer şi a ales să facă două categorii de fii şi două lumi una nevăzuta/imaterială
şi alta văzută materială. Pentru punerea în aplicare a Planului Creaţie, Dumnezeu a ales înainte de
a începe creaţia să se manifeste în Sine şi pentru Sine şi S-a Întrupat din Lumina Necreată a

10
Fiinţei Sale în Trei Chipuri, Trei Persoane şi în trei structuri trupeşti diferite prin intermediul că-
rora să se facă diferenţa dintre Creator şi creaţie, dar mai ales pentru cele două categorii de fii ca
ei să înţeleagă că sunt creaţi după chipul şi asemănarea Sa din momentul când ei au fost creaţi. Pri-
ma Persoană, care să fie Atotcreator, Dătătorul de Lumină şi Tată al fiilor Săi creaţi şi al între-
gii creaţii şi S-a numit pe Sine Dumnezeu Tatăl. A doua Persoană, care să fie dovada modelului
trupesc, Învăţătorul şi Dătătorul de veşnicie pentru fiii creaţi cât şi pentru întreaga creaţie şi S-a
numit pe Sine Dumnezeu Fiul. A treia Persoană, care să fie dovada asemănării şi modelul însuşi-
rilor sufleteşti al fiilor creaţi, Dătătorul de energie/viaţă, de atribute Dumnezeieşti şi de sfinţenie
pe care să le dea la nivel de fii creaţi şi întregii creaţii şi S-a numit pe Sine Dumnezeu Duhul Sfânt.
Această Întrupare în Sine şi pentru Sine în Lumina Necreată a Dumnezeirii cea de o Fiinţă, a
celor trei Chipuri a avut loc deodată şi S-a numit pe Sine Sfânta Treime a Dumnezeirii cea de o
Fiinţă şi Nedespărţită.
Din Lumina Necreată, Dumnezeirea S-a Întrupat în Sine şi pentru Sine în Lumină Materia-li-
zată a Fiinţei Dumnezeirii şi în Persoanele Sfintei Treimi în Lumină Materializată. A făcut trece-
rea dintr-o formă de Lumină în alta cât şi existenţa în ambele forme, ca Fiinţă, ca Sfântă Treime,
sau ca Persoană a Sfintei Treimi, în pretundinitate sau într-un loc anume după propria voinţă. Când
Dumnezeirea se arată creaţiei Sale în Lumină Materializată, o poate face ca Fiinţă ca Persoa-
nă sau ca Sfântă Treime.
Această trecere de întrupare în Sine şi pentru Sine atât ca Fiinţă cât şi ca Sfântă Treime din
Lumina Necreată a dumnezeirii în Lumină Materializată a Dumnezeirii, a fost necesară tocmai pen-
tru a crea materia din care Dumnezeu Tatăl creează îngerii şi Împărăţia Cerească.
A urmat o altă manifestare în Sine şi pentru Sine din Lumina Materializată a Dumnezeirii, nu-
mai Sfânta Treime S-a Întrupat în Materie Dumnezeiască din care va crea a doua categorie de fii şi
toată creaţia materială creată de Dumnezeu Tatăl.
La fel Sfânta Treime a trecut dintr-o formă în alta cu putere de manifestare după propria voin-
ţă. Toate aceste manifestări în Sine şi pentru Sine nu sunt creaţii, ci Dumnezeu adevărat din Dum-
nezeu adevărat. Această putere/atribut este proprie numai Dumnezeirii, numai El poate trece dintr-o
formă în alta sau poate transforma orice creaţie din forma materială, în Lumină Materializată, în Lu-
mină Necreată sau în orice formă din cele trei după propria voinţă. Sau şi mai mult, poate lipsi orice
creaţie de Lumina Sa în caz de greşeală pe care Dumnezeu nu doreşte să o ierte.
1.3 A treia învăţătură despre îngeri
Punerea în aplicare a Planului divin este marcat de Dumnezeu Fiinţa împreună cu Sfânta Trei-
me în Lumina Materializată şi doresc începutul creaţiei cu primii fii, îngerii. După care, Persoana
Dumnezeirii Tatălui din Lumina Materializată a Dumnezeirii cea de o Fiinţă, creează primul în-
ger căruia îi dă limbajul cibernetic, iar ca nume, i se atribuie cifra 9. Îngerul numărul 9 pentru a fi
recunoscut ca primul creat, de către toţi îngerii, a fost lăsat singur ca fiind cel mai important şi cel
mai apropiat de Dumnezeire. Se continuă planul creaţiei în care Dumnezeu creează o ceată de îngeri
cărora li se atribuie ca denumire de grup cifra 8, iar pentru fiecare în parte un număr indivi-dual
11
ştiut numai de Dumnezeu şi de îngeri. Creează o altă ceată căreia le este atribuită ca denumire de
grup cifra 7 şi la fel fiecare înger primeşte un număr individual. Primul înger, numărul 9 şi cei din
cele două grupuri 8 şi 7 au format prima triadă. În funcţie de cum au fost creaţi, Dumnezeu a ierar-
hizat îngerii astfel ca cel mai important înger numărul 9, subordona ambele grupuri iar grupul 8 su-
bordona grupul 7.
S-au mai creat trei grupuri de îngeri, formându-se a doua triadă numerotate: grupul 6, grupul 5,
grupul 4 şi ele pe acelaşi principiu de individualizare, ierarhizare şi organizate în cadrul grupului, la
fel în ordinea creaţiei şi subordonate primei triade pe acelaşi principiu.
Dumnezeu Tatăl, creează ultima triadă cu grupul 3, grupul 2 şi grupul 1 cu individualizare
unică şi ierarhizate la rândul său după acelaşi principiu dar toate subordonate Dumnezeirii. După ce
Dumnezeu Tatăl i-a creat, a dorit să marcheze deodată începutul creaţiei şi a primilor fii şi le-a atri-
buit în mod simbolic prima literă a alfabetului litera „alfa”, reprezentând începutul alfabetu-lui şi al
cuvântului anghelos ceea ce înseamnă înger.
Consider uşor de înţeles că, primul înger creat a văzut de la început pe Dumnezeu Fiinţa în
Lumină Materializată cât şi Sfânta Treime. Următorul grup de îngeri au văzut şi ei Dumnezeirea
în toate formele de manifestare în Lumina Materializată cât şi pe îngerul cu cifra 9. Succesiunea
creaţiei până la ultimul grup de îngeri cunosc şi ei Dumnezeirea în Lumina Materializată, înge-
rul cifra 9, grupul 8, grupul 7, triada a doua de îngeri, grupul 3 şi grupul 2.
Când toţi îngerii au fost creaţi şi priveau pe Dumnezeu Fiinţa şi Sfânta Treime în Lumina Ma-
terializată, Dumnezeu Fiul i-a învăţat pe îngeri cum Dumnezeu Tatăl a luat din Lumina Materiali-
zată a Fiinţei Dumnezeirii şi i-a creat pe ei după chipul şi asemănarea Sfintei Treimi. Continuând
învăţătura, Dumnezeu Fiul a spus îngerilor că Dumnezeirea este Lumina Necreata şi cum se mani-
festă aceasta în funcţie de voia Sa. Spre desăvârşirea învăţăturii îngerii au asistat la treceri din Lu-
mina Materializată în Lumina Necreată a Fiinţei Dumnezeirii şi desigur îngerii nu au mai putut-o
vedea. Au urmat Persoanele Sfintei Treimi: întâi Dumnezeu Tatăl şi nu l-au mai putut vedea, apoi
Dumnezeu Fiul şi în final Duhul Sfânt moment în care îngerii nu mai vedeau pe nimeni. Dumnezeu
Fiul a reapărut în Lumina Materializată şi le-a dat cea mai însemnată învăţătură cu privire la Dum-
nezeu spunându-le că Dumnezeirea în Lumină Necreată va transforma îngerii pe grupuri în Lumina
Necreată a Dumnezeirii şi au văzut cum pe rând nu se mai vedeau. De cum erau transformaţi îngeri,
au văzut Fiinţa Dumnezeirii în Lumina Necreată şi în Lumina Materializată precum şi Sfânta Trei-
me în ambele ipostaze. Au văzut cu toţii cum Dumnezeirea trece dintr-o Lumină în alta: ca Sfântă
Treime sau ca Persoană a Sfintei Treimi şi cum se poate arăta/descoperi unui singur înger sau la mai
mulţi deodată, într-un loc sau mai multe şi cu arii diferite ca suprafaţă. Deodată toţi îngerii au fost
transformaţi în Lumina Materializată şi Dumnezeu Tatăl din culoarea albă a Luminii Materializate a
Dumnezeirii a dat culoare tuturor îngerilor în funcţie de ierarhii şi importanţa răspunderii pe care o
poartă fiecare în faţa lui Dumnezeu. Tot atunci Dumnezeu Tatăl a dat îngerilor sunetele şi mişcarea
iar Duhul Sfânt a dat îngerilor prima asemănare: creativitatea şi puterea să facă din sunete muzică şi
din mişcare dansul. Aşa au primit îngerii învăţătura de la Dumnezeu Fiul şi au înţeles pentru tot-
12
deauna cine este Dumnezeu Fiinţa şi Sfânta Treime, cum se manifestă şi cum poate transforma în-
gerii din Lumină Materială în Lumină Necreată şi invers.
Îngerii au fost creaţi să asculte de Dumnezeu, de aceea nu au libertate de voinţă iar învă-
ţătura dată lor este lipsită de discernământ. Învăţătura lor se bazează pe ascultare şi cu răspun-
deri clare. Neascultarea pentru îngeri înseamnă pierderea trupului de lumină dăruite de Dumnezeu,
implicit căderea din tăria cerului şi rămânerea lor pe pământ. Continuarea acţiunilor pe pământ po-
trivnice voinţei lui Dumnezeu duce la căderea lor în Iad. Fiind fii creaţi din Lumina Materializată a
Dumnezeirii pot călători în spaţiul material cu viteze peste viteza luminii solare iar când sunt trans-
formaţi de Dumnezeu Tatăl în Lumină Necreată sunt oriunde, instantaneu, chiar în mai multe locuri
deodată sau pe arii diferite, iar când Tatăl vrea să fie văzuţi de oameni îi transformă în Lumină Ma-
terializată şi pot fi văzuţi de mai mulţi sau numai de un singur om în funcţie de voia Dumnezeirii.
Pentru a dărui această însuşire/putere de a călători, Creatorul a creat îngerii cu aripi. În starea
de repaus aripile sunt strânse prin unire cu corpul pe care omul nu le mai poate vedea, de aici pro-
venind şi prima mare obligaţie a îngerilor faţă de Dumnezeu şi în raport cu oamenii să îşi arate ari-
pile pentru ca omul să facă diferenţa între Dumnezeu şi creaţie.
La fel datorită Luminii Materializate a Dumnezeirii din care sunt creaţi, îngerii au o altă în-
suşire/putere: sunt veşnici, calitate ce le permite să călătorească şi în lumea nevăzută şi în lumea vă-
zută fără să sufere modificări faţă de momentul creaţiei .
Pentru îngeri, veşnicie înseamnă dorinţa de a-şi desfăşura viaţa alături de Dumnezeu din mo-
mentul în care îi creează şi primeşte însuşiri pentru a împlini planul pentru care a fost creat, să dea
ascultare numai Dumnezeirii, să treacă prin ispită, după care cei virtuoşi primesc şi ultima însuşire
Dumnezeiască sfinţenia şi implicit izbăvirea de cel rău.
La fel, fiind primii fii creaţi, trăiesc şi călătoresc în două dimensiuni una atemporală a lu-
mii nevăzute şi o dimensiune temporală a lumii văzute, motiv pentru care ştiu mult mai mult decât
oamenii despre creaţie iar despre lumea văzută ştiu până la apocalipsă. Cum este firesc şi normal ei
sunt prima categorie de fii care au beneficiat de învăţătura Dumnezeirii Fiului şi a însuşirilor atri-
buite de Dumnezeirea Duhului Sfânt.
Îngerii sunt nepurtători de sex, lipsiţi de înmulţirea în sine şi de instincte. Fiind creaţi din
Lumina Materializată a Dumnezeirii după chipul şi asemănarea Sfintei Treimi, în aceeaşi ipostază
se înţelege lesne că şi Sfânta Treime este la fel, lipsită de sex şi instincte. Modul de înmulţire al în-
gerilor se face prin creerea lor de către Dumnezeu Tatăl o dată cu înmulţirea creaţiei pe care o au în-
gerii în grijă.
1.4 A patra învăţătură despre lumea nevăzută
Apoi, Dumnezeu Tatăl cu îngerii de faţă din Lumina Materializată a Dumnezeirii cea de o
Fiinţă a creat deodată Cerul Împărăţia Dumnezeirii şi pământul. Apoi din Lumina Materializată a
Fiinţei Dumnezeirii Creatorul a creat prima materie apa din care a pus mai întâi în Împărăţia Sa
apoi a luat apa i-a dat formă sferică şi a pus în mijlocul ei alte felurite materii sub diferite forme ne-
cesare vieţii celor două categorii de fii dar şi pentru atunci când vor fi primiţi alături lucrători lângă
13
Dumnezeu. A pus aurul şi diamantul ca simbol al Dumnezeirii, apoi a pus argintul şi pietrele preţi-
oase de diferite culori ca simbol pentru primii fii, a pus fierul şi piatra ca simbol al celei de a doua
categorii de fii. Această sferă, Dumnezeu Tatăl a numit-o pământ fiind creat ca împărăţie pentru ce-
le două categorii de fii. Creatorul a pus cele două împărăţii pe vertical una sub alta, la distanţă
imensă. Cerul sus şi pământul jos, după care a trimis Duhul Sfânt pe pământ iar Creatorul a creat
antimateria şi a îmbrăcat de jur împrejur cele două împărăţii formând o singură sferă cu înveli-
şul exterior din antimaterie.
A urmat o nouă învăţătură pentru îngeri. Dumnezeu Fiul le-a spus îngerilor că antimateria
este mişcată numai de Dumnezeu după voia Sa, că nici-o creaţie nu poate trece singură prin anti-
materie în afară de Dumnezeu sau creaţia luată în Lumina Necreată a Dumnezeirii şi în acel mo-
ment Dumnezeu Tatăl a transformat toată împărăţia cerească cu îngeri cu tot în Lumină Necreată şi
au trecut deasupra antimateriei. Îngerii au înţeles că nimeni nu poate străbate antimateria, că ea
înseamnă pentru orice creaţie moarte, că de acolo numai Dumnezeu poate elibera creaţia după
voia Sa.
Întoarcerea Dumnezeirii sub antimaterie împreună cu îngerii în Împărăţia Cerească a însemnat
şi ultimele învăţături primite de îngeri de la Dumnezeu Fiul prin care li s-a spus :
● să fie lipsiţi de mândrie, să poată primi sfinţenia de la Duhul Sfânt.
● cei ce ispitesc a doua categorie de fii a lui Dumnezeu creaţi din materie Dumnezeiască, pentru a
pătrunde în ei pentru a pune stăpânire pe ei vor pierde Lumina Dumnezeirii şi cad din ceruri pe
pământ iar după apocalipsă vor arde în focul veşnic al iadului. După care, a anunţat îngerii că vor
fi primiţi lângă Dumnezeu alături, lucrători la crearea celor de pe pământ .
Pentru a putea lucra, Duhul Sfânt a dat îngerilor altă asemănare cu Dumnezeu, puterea de a
crea din materia dată lor de Dumnezeu Tatăl şi frumuseţea artei de a construi după Planul Divin.
1.5 A cincea învăţătură despre lumea văzută
Abia acum putem spune că ne aflăm în momentul din Geneză: „La început a făcut Dumne-
zeu cerul şi pământul”. Cerul la care se face referire în geneză este Împărăţia cerului, adică
lumea nevăzută, acolo unde este Dumnezeu şi Sfânta Treime în Lumină Necreată.
1.5.1 Prima zi a creaţiei
Este marcată de pogorârea Dumnezeirii cea de o Fiinţă în Lumina Necreată împreună cu în-
gerii, unde pământul era netocmit şi gol şi au găsit Duhul Sfânt în Lumină Materializată umblând pe
deasupra apelor. Prima zi prezentată în geneză trebuie interpretată şi însuşită cum Dumnezeu Tatăl
crează spaţiul între antimaterie pe care l-a numit întuneric şi sfera de apă pe care Dumnezeu aşa
cum am văzut l-a numit pământ .
Trebuie clarificată terminologia folosită în Geneză pentru: „a fost zi, a fost seară, ziua întâi”.
Prin folosirea acestei expresii se arată cum Dumnezeu Tatăl creează spaţiu între antimaterie şi apă
iar Lumina Dumnezeirii a îndepărtat antimateria şi a anihilat proprietatea pe care o are antimateria
de a stoca şi lipsi de manifestare lumina oricărei creaţii fiind întunericul însuşi. De aceea este pre-
zentat în Geneză ca fiind noapte şi din acel moment simbolul zilelor creaţiei din geneză sunt prezen-
14
tate ca „fiind zi fiind seară ziua întâi” şi aşa mai departe. Ziua simbolică apare ca un act de început
şi sfârşit asupra unui obiectiv, ca urmare a unei acţiuni gândite, planificate, realizate, însuşite şi slă-
vite. Nici cum nu este vorba de o zi cronologică deoarece nu exista încă timpul. Acesta este moti-
vul pentru care în fiecare zi a creaţiei găsim formularea „a stat Dumnezeu şi s-a gândit”.
1.5.2 A doua zi a creaţiei
În locul de pogorâre deasupra apelor din Lumina Materializată a Fiinţei Dumnezeirii cade tina,
materia din care S-a Întrupat şi Sfânta Treime în Materie şi din care Dumnezeu Tatăl creează usca-
tul pe care Creatorul l-a numit Grădina Edenului sau Rai de unde învaţă pe îngeri să creeze. Acest
teritoriu este creat suspendat deasupra apei deoarece uscatul nu se arătase. Aici Creatorul din Lu-
mina Materializată a Dumnezeirii a creat în ziua a doua „tăria” Cerului Împărăţiei Sale şi a dat
îngerilor materia necesară pentru ca ei să creeze după planul divin tăria pe care urmând voia Dum-
nezeirii o treacă prin mijlocul apelor şi despart ape de ape, care prin ridicarea şi plasarea ei sub anti-
materie s-a format locul pe care Creatorul l-a numit bolta cerească.
Dumnezeu Tatăl prin unirea celor două „tării” face posibil ca din Împărăţia Sa să se vadă Lu-
mina cea de o Fiinţă a Dumnezeirii şi Sfânta Treime pe bolta cerească creând şi omului posibilita-
tea să vadă şi să trăiască în comuniune cu Dumnezeu. Aceste „tării” Creatorul le poate uni sau se-
para după voia Sa prin comanda de îndepărtare dintre cele două împărăţii ale antimateriei.
1.5.3 A treia zi a creaţiei
În ziua a treia Dumnezeu Tatăl creează râul pe care îl împarte în patru braţe să cuprindă
Gradina din Eden şi trimite o altă ceată îngerească şi le dă puteri şi responsabilitate asupra apelor şi
le spune să le strângă după planul Divin şi să se arate uscatul. A numit uscatul, pământ, o cu totul
altă materie decât tina din care a făcut pământul din Grădina Edenului şi a numit apele, mări. Crea-
torul face ca cele patru braţe de apă dulce din Rai să cadă în cascadă pe uscat şi a dat cursuri terestre
acestora. A creat tot felul de seminţe de ierburi şi pomi ca Grădina Edenului să rodească singură şi
să dea rod, după care a trimis alte cete de îngeri pe pământ adică în afara Edenului cu materie din
care au creat după planul Divin tot felul de seminţe de ierburi şi pomi ca pământul, să rodească sin-
gur şi toate au dat rod.
1.5.4 A patra zi a creaţiei
Dumnezeu dă materia pentru luminători îngerilor împreună cu planurile de amplasare ai aces-
tora. Conform planurilor, îngerii dau formă luminătorilor, îi aşează pe tăria boltei cereşti, îi interac-
ţionează să despartă seara de zi şi să fie semne pentru anotimpuri, ani şi zile. Luminătorul cel mare,
soarele s-a dat spre lucrare primului înger creat, respectiv îngerul numărul 9.
Lucrarea pentru luminatorul mic, stelele şi tot ce există pe bolta cerească a fost încredinţată
îngerilor din grupa 8 şi cei din grupa 7, se înţelege însă că toţi îngerii fiind subordonaţi îngerului cu
numărul 9 toată coordonarea a fost a lui şi totul după voia Dumnezeirii Tatălui.

1.5.5 A cincia zi a creaţiei


15
În ziua a cincea Creatorul ia din tina Raiului şi face toate vietăţile şi fiinţele din ape, păsările
din Rai, după care creează materia pe care o dă altei cete de îngerii împreună cu planurile pentru a
crea şi ei toate vietăţile şi fiinţele din ape şi păsările pe pământ. Dumnezeu le binecuvântează să se
prăsească şi să se înmulţească.
După această zi, îngerii au primit puteri asupra creaţiei materiale, să pătrundă în ea, să le fie
loc de odihnă pe pământ dar şi să dirijeze creaţia materială după cum Li se spune de către Dumne-
zeu. Îngerii au fost anunţaţi că lucrarea lor alături de Dumnezeu precum şi învăţătura s-a terminat.
Tot atunci au fost anunţaţi de Dumnezeu Fiul că vor trebui să aştepte ca şi a doua categorie de fii să
primească învăţătura Dumnezeiască a Sa.
1.5.6 A şasea zi a creaţiei
În ziua a şasea, Sfânta Treime din Lumina Materializată a Dumnezeirii a trecut în cea de a tre-
ia ipostază cea Întrupată în Materie în tina Dumnezeirii şi Dumnezeu Tatăl a făcut doi pomi din
Lumina Materializată a Dumnezeirii pe care I-a pus în Gradina Edenului ca simbol pentru om.
Primul pe care L-a numit Pomul Veşniciei simbol al Dumnezeirii Fiului şi un altul pe care L-a
numit Pomul cunoaşterii binelui şi răului ca simbol al apariţiei răului ca urmare a neascultării şi
a căderii în stricăciune. După care Dumnezeu Tatăl a luat tină din nou din Gradina Edenului şi a
spus către Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt: „Să facem om după chipul şi asemănarea
noastră” şi L-a creat pe Adam peste care Duhul Sfânt a suflat duh de viaţă.
Prin numele pe care l-a pronunţat Creatorul pentru cea de a doua categorie de fii, al cuvântu-
lui om a marcat simbolic sfârşitul creaţiei prin litera „omega” reprezentând pentru Dumnezeu Fiul
adevărul adevărat al spuselor Sale: „Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul” adică începutul
creaţiei cu prima categorie de fii, îngerii şi sfârşitul creaţiei cu cea de a doua categorie de fii,
omul.
Lui Adam, la creaţie i s-a dat de către Dumnezeu Tatăl limbajul alfabetic, vorbirea prin cu-
vinte şi toate însuşirile Dumnezeieşti la nivel de fiu creat, însă din toate darurile făcute a primit câ-
teva pe care îngerii nu le au. A primit conştienţa, dorinţa, voinţa liberă, înţelepciune, discernământ,
conştiinţa şi a fost creat purtător de sex. Tot atunci i s-a dat lui învăţătura să mănânce din Pomul
Veşniciei oricând, iar din Pomul Cunoaşterii Binelui şi Răului să nu consume, căci va deveni spre
stricăciune şi va cunoaşte moartea. A primit de la Creator stăpânire peste tot pământul şi toată cre-
aţia materială de pe pământ şi ca semn Dumnezeu a adus toată creaţia materială să le dea nume şi să
fie recunoscut ca stăpân de acestea.
Se cuvin o serie de menţiuni de clarificare şi de concluzionare a celor descrise în acest capi-
tol. Când a venit Dumnezeirea împreună cu îngerii pe pământul gol şi netocmit prin creerea spaţi-
ului iniţial dintre ape şi antimaterie, Creatorul face mai multe teritorii pentru cele două categorii de
fii.
Primul teritoriu format conform Planului Divin a fost Iadul. El a apărut prin lucrarea îngeri-
lor la despărţirea apelor de sus şi de jos cu ajutorul tăriei bolţii cereşti şi apa de sus a fost pusă sub
antimaterie şi astfel corespunde descrierii biblice că este deasupra fundului apelor, că este tărâmul
16
întunericului fără de întoarcere pentru creaţie. Al doilea, este bolta cerească cu toţi luminătorii şi
stelele pe care Creatorul le-a dat spre lucrare şi grijă îngerilor, loc pe care acum umblă şi omul.
Al treilea loc, Grădina Edenului creată numai de Dumnezeu Tatăl din materia provenită din
Lumina Materializată a Fiinţei Dumnezeirii ca loc comun pentru ambele categorii de fii, loc de con-
vieţuire al fiilor şi de comuniune al fiilor cu Dumnezeu. Toată creaţia din Gradina Eden iniţial a fost
creată veşnic, însă faptele primului înger şi ale primelor creaţii omeneşti Adam şi Eva au dus la stri-
căciunea lor şi căderea din cer şi din Rai.
Al patrulea, uscatul şi apele de jos este comun celor două creaţii de fii căzuţi şi cu voia
Dumnezeirii a îngerilor.
Al cincilea, fundul apelor de jos ca loc al îngerilor căzuţi primit la Potopul lui Noe.
După creerea lui Adam şi a darurilor făcute lui, Sfânta Treime S-a ridicat la ceruri, însă Adam
îi vedea şi putea vorbi oricând cu Dumnezeu Tatăl fiind în comuniune. Prima învăţătură dată lui
Adam a fost să nu mănânce niciodată din Pomul cunoaşterii binelui şi răului că îi va fi lui spre stri-
căciune, însă această învăţătură a fost dată lui în pilde.
Însuşirile Dumnezeieşti primite de Adam la nivel de fiu creat au fost date incipient/potenţial,
devenind definitive dacă Adam ar fi dovedit conştienţă, iubire, dorinţă şi voinţă liberă să consume
prima dată din Pomul veşniciei. Mai explicit spus, Dumnezeu a dat lui Adam mai multe trăsături ale
Creatorului decât îngerilor, însă într-un corp pe care îl putea schimba oricând da dovadă de con-
ştienţă adică trebuia să înţeleagă că el este fiul lui Dumnezeu, să îl iubească pe Dumnezeu, să îşi do-
rească să fie fiul lui asemănător lui Dumnezeu să aibe trup din Lumina Materializată a Dumnezeirii
aşa cum vedea pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul, pe Dumnezeu Duhul Sfânt şi toată crea-
ţia îngerească, să aleagă să dea ascultare Dumnezeirii şi să consume din Pomul Veşniciei şi astfel
Dumnezeu Tatăl să creeze în continuare omul.
1.6 A şasea învăţătură despre îngerii căzuţi
La un moment dat îngerii din prima triadă au început să cârcotească, că ei nu au decât ascul-
tare, că nu au şi ei vorbirea alfabetică, că Adam nu le dă ascultare, că ei nu sunt purtători de sex, ca
ei muncesc şi Adam nu şi altele. De aici nu a mai fost decât un pas până la neascultare pentru în-
gerii din triada întâi şi în special al îngerului cu numărul 9. Îngerul cu numărul 9 a înţeles pilda pri-
mită de la Dumnezeu prin care de fapt I s-a spus lui Adam să nu dea ascultare îngerilor în sensul să
nu se înmulţească ca toată creaţia materială dirijată de îngeri.
Îngerii au creat din materie o femeie dar cu picioare de pasăre, dorind să ispitească pe Adam,
dar el a refuzat să o primească. După această încercare, văzând Dumnezeu că Adam nu consumă din
Pomul Veşniciei şi nu va mai putea face faţă ispitelor S-a gândit: „nu este bine să fie omul singur”
l-a adormit pe Adam a luat o coastă pe care a umplut-o cu carne şi a creat pe Eva. Când s-a trezit
din somn, Adam a acceptat pe Eva, fiind trup din trupul său iar Dumnezeu a zis că pentru această
lucrare bărbatul să lase pe mama sa şi pe tatăl său.
Adam a spus Evei să nu mănânce din Pomul Cunoaşterii binelui şi răului că va deveni spre
stricăciune. Îngerii din prima triadă au urmat aceleaşi cârcoteli şi atunci Dumnezeu Le-a dat şi lor
17
vorbirea alfabetică iar lui Adam şi Eva limbajul cifrelor/cibernetic. Darul vorbirii alfabetice primit
de îngeri a fost suficient pentru îngeri ca să poată ispiti pe Eva.
Îngerul cu numărul 9 s-a hotărât să ispitească pe Eva, să nu mai dea ascultare Dumnezeirii ca
supunând creaţia omenească, prin ei să pună stăpânire pe toată creaţia pe pământ, considerându-se
creatorul lumii materiale pe pământ. Prin viclenie reuşeşte să ispitească pe Eva determinând-o să
mănânce din fructul Pomului cunoaşterii binelui şi răului, iar Eva prin cuvintele adresate determină
pe Adam să mănânce şi el din fructul Pomului cunoaşterii binelui şi răului devenind spre stricăciune,
adică vor cunoaşte trecerea prin moarte, cel viclean a pus stăpânire pe ei şi cel mai grav a condus la
oprirea creaţiei omeneşti de către Dumnezeu.
Când a văzut Dumnezeu ce a făcut îngerul cu numărul 9, l-a blestemat şi l-a numit Lucifer,
adică opac – simbolic însemnând cel ce se opune Luminii Dumnezeirii să ajungă la om. Tot sim-
bolic l-a coborât pe pământ să se târască ca un şarpe şi să se hrănească cu ţărână, materia care le-a
fost dată lor să creeze pe sol (pământ).
Căderea lui Lucifer este prezentată omului tot în pilde şi iată explicaţia ei. Am arătat ceva
mai sus că Dumnezeu Tatăl a unit cele două „tării” şi primul înger creat a primit puterea de la Cre-
ator să stea în Împărăţia Cerului alături de Dumnezeire şi de acolo conducea triadele şi cetele în-
gereşti şi prin ei toată creaţia la care au fost lucrători.
Greşeala faţă de Dumnezeire a apărut ca neascultare, dar de fapt ascunde mândria pentru
lucrarea făcută şi dorinţa de a fi mai puternic decât Dumnezeu Tatăl şi să pună stăpânire pe
Adam şi Eva ca prin ei să stăpânească creaţia la care au fost alături lucrători lângă Dumnezeu Ta-
tăl. Căderea ca un fulger de foc a fost din Împărăţia Cerului, nu de pe bolta cerească, aici numai s-a
văzut cum cade până a ajuns pe pământ unde a pierdut Lumina Dumnezeirii.
El a rămas invizibil pentru simţurile omeneşti cu putere de deplasare pe pământ şi pe bolta
cerească şi cu putere de a ispiti oamenii şi chiar persoanele Sfintei Treimi întrupate în materie fo-
losindu-se de anumite fapte ce se vor produce pe pământ pentru a ademeni sau înfricoşa pe cel is-
pitit şi cu arma cea mai redutabilă a lui subtilitatea dialogului şi prezentarea nu neapărat în mod
mincinos a faptelor, ci mult mai periculos prin prezentarea lor cu ajutorul adevărului parţial în aşa
fel încât să te determine să faci ca el implicit să îl asculţi.
Spiritual, vorbind să te închini lui adică să îl recunoşti de stăpân. Toate aceste puteri pe care le
deţine, le foloseşte cu scop precis asupra instinctelor, a simţurilor, a necunoaşterii şi a lipsei de vo-
inţă ale omului pentru a pune stăpânire pe el.
A venit momentul să dezlegăm simbolurile şi pildele legate de îngerii căzuţi şi începem cu
forma de şarpe atribuită de Dumnezeu lui Lucifer. Forma simbolică de şarpe este dată spre ajutor
ca avertizare pentru îngeri şi pentru om, că Lucifer are un singur scop, să ducă fiii lui Dumne-
zeu la pierzanie, la moarte. Indiferent de modul în care se poartă omul cu „şarpele” bine sau rău,
consecinţa din partea şarpelui este unică, îl duce la pierzanie, la moarte.
Când Domnul Iisus învaţă ucenicii să fie înţelepţi ca şerpii, se referă la modul cum să oco-
lească obstacolele sau/şi primejdia din cale prin mersul sinuos de ocolire dar totuşi înainte con-
18
form cu scopul. Să anticipeze intenţiile şi să evite adversitatea. Nicicum nu poate fi vorba de înţe-
lepciune, deoarece acest cuvânt reprezintă un complex de însuşiri pe care Dumnezeu le-a dat numai
omului şi care conduc la un singur scop, de a nu face rău. De altfel atributul atotputerniciei lui
Dumnezeu înseamnă: pot orice, nu vreau ce pot, adică poate face rău dar nu vreau. Mai este înfă-
ţişat şi sub forma oarecum animală. Transpunerea în această imagine sugerează în mod simbolic în
special pentru om, că poate pătrunde în orice animal folosindu-se de ele ca gazdă pană la momentul
când poate din nou ispiti omul, pentru a pătrunde în el şi a pune stăpânire pe om.
Lucifer ştie de la crearea îngerilor că Dumnezeu Tatăl îi va permite trei ispitiri asupra cre-
aţiei omeneşti. Prima când Adam şi Eva au fost ispitiţi şi a fost prima neascultare a lui Lucifer, a
doua când oamenii vor cunoaşte pe Dumnezeu Fiul întrupat în materie şi a treia când omenirea
va cunoaşte pe Dumnezeu Duhul Sfânt întrupat în materie.
Urmează simbolismul cifrelor 666 atribuite ca nume lui Lucifer, care de fapt arată numărul
de neascultări faţă de Sfânta Treime Întrupată în Materie. Odată cu prima neascultare când pri-
mul înger creat purtătorul cifrei 9 a ispitit pe Adam şi pe Eva, Dumnezeu Tatăl a întors simbolic pri-
mul nume respectiv cifra 9 pe care l-a avut îngerul căzut Lucifer şi din cifra 9 a devenit tot simbolic
cifra 6, ceea ce înseamnă că a căzut de la Dumnezeu Tatăl. Urmează a doua neascultare faţă de
Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus care a venit pe pământ să dea învăţătură şi mântuire tuturor celor
care dau ascultare şi cred în învăţătura Sa. Lucifer din nou nu dă ascultare Dumnezeirii şi ispiteşte
oamenii urmând o nouă cădere a lui Lucifer devenind cifra 66. Cea de a treia şi ultima încercare
de ispită a lui Lucifer asupra oamenilor este cunoscută sub denumirea de Fiara 666 ca simbol al
ultimei neascultări, a lipsei de iertare din partea Dumnezeirii, moment în care apocalipsa va
cădea asupra întregii creaţii. Toată creaţia îngerească a primei triade căzute din ceruri pe pământ
ştiu că nu mai există iertare şi posibilitate de întoarcere la Dumnezeu, de aceea singurul lor scop a
rămas să ducă la pierzanie cât mai mulţi oameni ca semn al batjocurii asupra creaţiei, cea omeneas-
că, a Dumnezeirii. Îngerii căzuţi mai ştiu de asemenea că Dumnezeu nu le-a luat veşnicia şi nici nu
o va lua, ei rămân veşnici, însă îşi vor duce veşnicia în Iad.
1.7 A şaptea învăţătură despre oameni
1.7.1 Despre Adam şi Eva
Consider necesar să pornim această explicaţie de la creaţia lui Adam şi revin cu precizarea că
tina din care a fost creat a fost luată din Gradina Edenului şi este vorba de Materia provenită din
Lumina Materializată a Dumnezeirii cea de o Fiinţă, pulbere foarte fină, strălucitoare, asemănătoa-
re aurului. Pot afirma că tina este forma intermediară între eter (Lumina Materializată) şi me-
talul aur (materie în forma solidă). Tina reprezintă materia din care Dumnezeu Tatăl a modelat
forma trupească a lui Adam după chipul şi asemănarea Sfintei Treimi, deci trebuie înţeles clar că
Sfânta Treime Întrupată în Materie este purtătoare de sex iar după ce Adam a fost creat, Duhul
Sfânt a suflat duh de viaţă peste el. Însăşi numele dat de Dumnezeu Tatăl lui Adam explică originea
tinei. Adam, însemnând pământ roşu, cu trimitere la forma iniţială a tinei căzute din Lumina
Materializată a Dumnezeirii cea de o Fiinţă.
19
Pe tot parcursul creaţiei, atât a lumii nevăzute cât şi a lumii văzute deşi în Geneză creaţia este
prezentată pe zile, trebuie ştiut şi înţeles de toţi oamenii că timpul încă nu era pus în mişcare de
către Dumnezeu. Prezentarea din Geneză a creaţiei pe zile reprezintă ordinea în care a fost făcută şi
faptul că Dumnezeu Tatăl creează pe obiective pe baza de priorităţi într-o anumită ordine.
De precizat încă un aspect, între Adam primul fiu creat din tină şi Eva există un interval în
care Creatorul a creat altceva, iar modul de cum a fost creată Eva diferă de modul cum a fost creat
Adam. Respectiv Eva este creată de Dumnezeu Tatăl în totalitate din materie corporală luată din
Adam peste care nu se suflă duh de viaţă, ea primind duh de viaţă prin materia luată din trupul lui
Adam. Căderea a însemnat şi pentru Adam şi pentru Eva scoaterea din Rai şi coborârea lor pe pă-
mânt şi transformarea trupească din tină în materia comună pe care Dumnezeu Tatăl a dat-o îngeri-
lor să creeze animalele ce au existat până la Potopul din timpul lui Noe.
Consecinţa majoră a căderii a însemnat pentru Adam şi Eva pierderea legăturii cu
Dumnezeu, pierderea veşniciei şi punerea în mişcare a timpului prin punerea în mişcare a
pământului în întregul său ca şi creaţie, adică bolta cerească, forma intermediară şi forma terestră
după care omul să cunoască semnele venirii Dumnezeirii pe pământ şi să deosebească ora, ziua,
anul, submultipli şi multiplii lor până când Dumnezeirea va vroi să se arate din nou, însă urmaşilor
lui Adam şi Eva. Pierderea legăturii cu Dumnezeirea a însemnat de fapt supărarea şi fermitatea
hotărârii lui Dumnezeu de a nu se mai arăta lui Adam şi Eva decât la Judecata de Apoi.
Aşa se explică cuvântul religie, care reprezintă dorinţa reluării legăturii lui Adam şi a
Evei cu Dumnezeu. Cuvântul religie vine şi este cel mai bine explicat în latină: religio = relegare
care înseamnă a lega ceea ce a mai fost legat. Adam şi Eva ştiind că hotărârile Dumnezeieşti sunt
fără întoarcere pentru ei dar nu şi pentru urmaşii lor, povestesc şi dau învăţătură acestora despre
Dumnezeu luând astfel naştere tradiţia.
Tradiţia va continua din generaţie în generaţie şi continuă şi acum în zilele noastre în acelaşi
mod. În fond tradiţia moştenită de la Adam şi Eva reprezintă învăţătura pe care o dau fiilor lor din
propriile cunoştinţe despre Dumnezeu deoarece ei nu au primit învăţătura de la Dumnezeu Fiul. Aşa
se explică că ei nu ştiau decât de Dumnezeu Fiinţa înţeles de ei Lumina, de Dumnezeu Tatăl şi de
îngerii ca fii ai lui Dumnezeu, de aceea îi numeşte zei, cu care confundă şi pe Dumnezeu Fiul şi pe
Dumnezeu Duhul Sfânt. Vedem mai departe cum Dumnezeu iartă omul tocmai datorită neprimirii
învăţăturii Dumnezeieşti şi vorbeşte cu Abel şi Cain, iartă în continuare şi vorbeşte cu urmaşi ai
acestora, iartă chiar şi urmaşii ce provin prin naşteri din oameni supuşi de îngeri cunoscuţi în Ge-
neză ca fii ai lui Dumnezeu care au dat giganţii. Însă nu iartă îngerii care vor deveni îngeri că-
zuţi. Chiar, când Dumnezeu a regretat că a creat omul şi toată creaţia, nu l-a părăsit pe Noe şi fami-
liile lui şi nici creaţia, ci a dat lui Noe planul, materialele necesare construirii arcei, vietăţile, hrana
şi înştiinţarea de îmbarcare după care a declanşat potopul.
Potopul trebuie înţeles ca o acţiune de curăţire a pământului de lucrările terestre făcute de
îngeri cât şi de pierdere a giganţilor şi a oamenilor supuşi de îngerii căzuţi. Animalele date lui Noe

20
sunt date de Dumnezeu din Grădina Edenului de acea spune Domnul Iisus să mănânci din tot ce ţi-a
dat Dumnezeu.
Iniţial Dumnezeu în momentul regretului asupra creaţiei a vrut să pogoare apocalipsa. Totul a
fost salvat de îngerii din grupul numărul doi când au strigat către ceilalţi îngeri: „să stăm bine, să
stăm cu frică, să luăm aminte” moment în care Dumnezeu a renunţat la pogorârea apocalipsei şi a
făcut o lucrare prin care a adus pământul în forma iniţială de sfera de apă în care la mijloc a adu-
nat toată materia care a fost dată spre lucrare îngerilor. Pământul este unul nou, creaţia Dumnezei-
rii, ca dealtfel şi tot ce a apărut pe pământ după retragerea apelor prin darul făcut de Dumnezeu lui
Noe. Aşa au ajuns oamenii din nou un singur neam şi cu un singur limbaj vorbit. Dumnezeu bine-
cuvântează neamul spre înmulţire şi face legământ cu Noe că nu va mai da potop pe pământ şi pune
semn între nori – curcubeul, simbol că toţi îngerii lucrători vor veghea şi se vor ruga de Dumne-
zeu să nu se mai producă acest fenomen.
Potopul lui Noe a marcat în lumea îngerească momentul mult aşteptat de ei: desăvârşirea
pe care Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt a dat-o lor prin sfinţenie, totodată primind nume şi ega-
litatea între ei prin desfiinţarea ierarhiilor. Urmează o altă perioadă de ispitiri pentru oameni şi se
referă la fiii lui Noe. În Pentateuh nu este descris drumul de întoarcere al fiilor lui Noe în pământul
de unde s-au îmbarcat pe arcă, dar în momentul în care ajung acolo începe ispita lor prin tradiţie.
Învăţătura primită de la Adam şi de la Eva legată de Rai demonstrează că nu s-a pierdut şi în ce sens
anume; cei ce au citit învăţătura de mai sus ştiu că Raiul a fost deasupra pământului iar căderea a
însemnat alungarea şi coborârea lor pe pământ, teritoriul căderii fiind marcat de cele doua braţe ale
râului pe care Dumnezeu l-a creat în Grădina Eden, respectiv Tigru şi Eufrat. Ispita a fost uşor de
primit şi face referire la construcţia pe care vroiau să o ridice până la cer, adică să ajungă folosind
materia şi cu propriile forţe să se ridice din nou în Rai lucru neîngăduit de Dumnezeire, fiind de fapt
ascultare de ispititor şi nu de Dumnezeu, drept urmare Dumnezeirea a dat lucrătorilor vorbirea în
mai multe limbi încât să nu se mai poată înţelege între ei, fenomen cunoscut în Biblie că Dumnezeu
a încurcat limbile celor care lucrau, să nu se mai poată înţelege.
Încurcarea limbilor a determinat pe Lucifer să ispitească din nou oamenii şi a dus la apariţia
de neamuri legate prin limba vorbită şi la dispute teritoriale, de izolare, de păstrare, sau expansiune
prin cotropiri, de posesie a teritoriilor, a oamenilor, a avuţiilor acestora, exact ce îşi doreşte cel vi-
clean de la oameni: adversitatea prin care el să pună stăpânire pe ei cu scop precis, îndepărtarea şi
căderea omului de la Dumnezeu. Observăm uşor că aceeaşi ispită apare mai târziu când altă gene-
raţie va fi ispitită să facă grădina suspendată a Semiramidei. Toate frământările pricinuite de fapte-
le omeneşti supuse ispitei sunt privite de Dumnezeu până la Abraham, care se dovedeşte un om
ales. Ascultarea de care dă dovadă şi trecerea peste ispite, sunt plăcute Dumnezeirii, ceea ce deter-
mină să îi dea un teritoriu şi totodată să fie fondatorul unui neam nou. Pentru asta Dumnezeu Tatăl
scoate pe Abraham cu familia lui însoţit de Lot, din pământurile tatălui său şi primeşte de la Dum-
nezeu pământ ca teritoriu, îi schimbă numele în Avraam, îl numeşte patriarh adică întemeietor de
neam îl binecuvântează să se înmulţească şi face cu el legământul de circumcizie. Se ştiu frămân-
21
tările şi ispitele prin care trece Avraam şi Lot de aceea vreau să insist la cel mai important moment
cunoscut de oameni.
Acest moment este unic şi se referă la dorinţa Dumnezeirii de a se arăta pentru prima oară
pe pământ ca Sfântă Treime Întrupată în Materie. Momentul este redat spre cunoaştere oame-
nilor când la stejarul din Mamvri se arată cele trei Persoane, dintre care Avraam nu îl recunoaşte
decât pe Dumnezeu Tatăl. Necunoaşterea şi confuzia legată de Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul
Sfânt sunt datorate tot învăţăturii din generaţie în generaţie sau mai simplu spus prin tradiţie, deoa-
rece nici Adam şi nici Eva şi de la ei nimeni dintre urmaşi nu au primit învăţătura de la Dumnezeu
Fiul cum au primit îngerii şi nu ştiau despre Dumnezeu Fiinţa şi Sfânta Treime cum se manifestă.
Necunoaşterea şi confuzia asupra Persoanelor Dumnezeirii Fiului şi a Duhului Sfânt apar clar
când pleacă spre Gomora şi Sodoma fiind prezentaţi ca fiind doi îngeri.
Pogorârea Sfintei Treimi Întrupată în Materie a avut scop precis ca Dumnezeu Fiul să dea
învăţătura oamenilor cum a dat şi îngerilor despre Dumnezeire. Căderea în ispită a oamenilor ace-
lor vremuri a dus la hotărârea Dumnezeirii de a nu se mai arăta ca Sfântă Treime să înveţe oamenii
cum au fost învăţaţi îngerii, ci Dumnezeu Tatăl pune timp de aşteptare până va trimite prima dată pe
Dumnezeu Fiul pe pământ, care prin Întrupare de la Duhul Sfânt prin Fecioara Maria să dea învăţă-
tura oamenilor şi prin lucrările pe care le face să ajute oamenii ca prin credinţă să se mântuiască.
Tot atunci Dumnezeu Tatăl a pus timp de aşteptare şi pentru descoperirea Duhului Sfânt prin Întru-
pare de la Dumnezeu Fiul prin femeie, ca să dea asemănarea cu Sfânta Treime şi izbăvirea de cel vi-
clean. Toate câte s-au întâmplat la Stejarul din Mamvri şi căderea în ispită a oamenilor acelor vre-
muri până la Moise sunt date spre cunoaştere omului în Vechiul Testament.
Momentul descoperirii Dumnezeirii lui Moise este iarăşi unic deoarece când se arată lui în
chip de foc pe rug, de fapt este Dumnezeu Fiinţa în Lumină Materializată. Recunoaşterea Dum-
nezeirii sub această formă de către Moise se datorează tradiţiei lăsate de către Adam şi Eva urmaşi-
lor.
Dumnezeirea înainte de a-i elibera din sclavie şi de a-i scoate din Egipt doreşte să dea popo-
rului evreu învăţătura asupra credinţei lor în Dumnezeu, de aceea învârtoşează inimile egiptenilor şi
le dă pedepsele descrise, ca evreii să aibe convingerea şi fermitatea credinţei în Dumnezeu. Oamenii
după ieşirea din Egipt cad din nou pradă ispitei şi Dumnezeu la rugăciunea lui Moise le dă lor Cele
zece învăţături spre ascultare le mai dă Chivotul şi Cortul de adunare pe care să îl poarte cu ei în de-
şert tocmai pentru a fi în credinţă totală că Dumnezeu este cu ei. Totuşi nemulţumirile oamenilor nu
se opresc şi atunci Dumnezeu trece pe Moise prin moarte şi îl ridică în Împărăţia Cerului iar Iosua
duce pe evrei în Canaan.
Ispitirile continuă, generaţiile se succed, Dumnezeu vorbeşte oamenilor prin prooroci/profeţi.
Războaiele teritoriale continua, regii mor până când Dumnezeu se arată din nou celor aleşi. David
iubitorul de Dumnezeu primeşte putere de la Dumnezeu şi ucide ultimul gigant. Ajuns rege prin
faptele sale de credinţă primeşte de la Dumnezeu planul Templului ca în acest fel să aşeze poporul

22
pe loc stabil cum am spune noi, la casa lor. David cade în ispită şi atunci Dumnezeu nu îi mai dă
putere să ridice el Templul ci îi dă fiului acestuia, lui Solomon.
Solomon ajuns rege, prin rugăciunea înălţată lui Dumnezeu, primeşte înţelepciune şi putere să
ridice Templul. Solomon şi poporul evreu nu aveau cunoştinţe de citire a planurilor şi de construire
a Templului şi nici priceperea pentru prelucrarea materiei prime: lemnul şi piatra. Ştiind toate aces-
tea, apelează la regele Hiram al Libanului să dea materia prima şi constructori pentru ridicarea Tem-
plului. Înţelegerea fiind făcută, se construieşte Templul se aduce şi se pun în Sfânta Sfintelor Chi-
votul, cortul de adunare şi toate ce s-au folosit când le-au fost date lor din timpul lui Moise. Vedem
cum Solomon cade în idolatrie, moare şi Dumnezeu dă regatul lui Roboam.
Continuăm firul relatării de la Roboam rege până ajungem la Iehonia, după care mai trec
treisprezece neamuri în care ispitele şi căderile oamenilor sunt cunoscute, prin rugămintea ca toţi
cei interesaţi şi de această parte mai amănunţit să o facă personal pentru folosul propriu, până
ajungem la Iosif cel din neamul lui David şi la Fecioara Maria. Consider lucrarea întregitoare,
suficientă, pentru a da sens şi înţeles nou asupra Vechiului Testament, totuşi doresc să închei
învăţătura de până acum cu o remarcă: Dumnezeu întotdeauna a respectat legământul făcut cu
toţi aleşii săi.

19 octombrie 2012 Sfânta Treime Întrupată în Materie


Descoperirea completă a acestui adevăr a început când Sfânta Treime unită în Dumnezeu
Fiinţa, Pogoară pe pământ pe Dumnezeu Tatăl Întrupat în Materie pentru a fi văzut, trăitor ca oame-
nii şi ascultat de ei.
Dumnezeu Tatăl Atotcreator fiind S-a Întrupat în Materie şi S-a descoperit prin Persoana
numită Melhisedec pentru prima oară unui păstor. S-a stabilit în teritoriul numit Salem, actualul Ie-
rusalim şi S-a prezentat mulţimii ca Preot al Celui prea Înalt.
Primul simbol al Dumnezeirii Sale este însăşi datarea istorică a oamenilor care spune că a
venit cu 1973 de ani înaintea Domnului Iisus. Descoperirea spirituală a cifrelor 1973 înseamnă;
cifra 1 Unicul Dumnezeu sau Dumnezeu Fiinţa sau simplu Lumina; cifra 9 reprezintă manifes-
tarea primei creaţii a cetelor îngereşti şi Îl prezintă ca Atotcreator; cifra 7 reprezintă zilele gene-
zei şi în final prima Întrupare în Materie a Sfintei Treimi.
Al doilea simbol al Dumnezeirii Sale, reprezintat prin cele trei cercuri concentrice cu tri-
mitere certă la cele trei forme de manifestare ale Dumnezeirii şi în care poate lua sau transforma
după propria voinţă orice creaţie. Mai clar, din Lumina Necreată a Dumnezeirii ca fiind cercul inte-
rior, apoi cercul de mijloc prin care S-a manifestat în Sine şi pentru Sine a Materializat Lumina
Sa şi a creat îngerii iar apoi cercul exterior prin care din Lumina Materializată a creat Materia şi a
avut loc geneza.
După un timp petrecut pe pământ a început propovăduirea şi a ales doisprezece ucenici cărora
le-a vorbit despre Dumnezeu Fiinţa ca Dumnezeu Unic Atotcreator El fiind Lumina lumii şi despre
Sfânta Treime iar oamenii cu credinţă în acest Dumnezeu se vor întrupa din Lumina Sa şi vor deve-

23
ni fiii Luminii sau fii ai lui Dumnezeu. Prin modul de viaţă arătat şi a Învăţăturii pe care a Dat-o oa-
menilor a dezvoltat o comunitate: forma incipientă de început a Societăţii Teocratice prin care
omul să asculte numai de Dumnezeu cu dorinţa categorică să îi întrupeze şi să îi înalţe în Împărăţia
Cerească spre a desăvârşi întreaga creaţie.
Printre ucenici a primit şi pe Avraam pe care l-a scos din Ur împreună cu familia lui şi cu vă-
rul Său Lot şi ducându-i în Canaan le-a dat lor teritoriu şi l-a numit patriarh. De aici originea cu-
vântului patrie ca simbol teritorial al darului Dumnezeirii pentru om.
Melhisedec mai este cunoscut şi recunoscut de oamenii acelor vremi ca Rege al Salemului
sau Rege al Păcii; se înţelege uşor că aceste recunoaşteri se datorau bunătăţii Dumnezeieşti şi a toa-
te atributele Dumnezeirii pe care le avea.
Instabilitatea firii, a voinţei omeneşti, neascultarea de învăţătura primită dar mai ales de slaba
credinţă a oamenilor a determinat pe Melhisedec să facă un legământ cu Avraam de tăiere împrejur
pentru partea bărbătească ca simbol prin care se accepta primirea Învăţăturii Dumnezeieşti şi pro-
povăduirea ei urmaşilor prin Patriarhi ai celui Prea Înalt cu promisiunea din partea Dumnezeirii că
va Întrupa pe pământ pe Dumnezeu Fiul pentru a dărui acestor oameni întruparea din Lumina Veş-
nică a Dumnezeirii devenind astfel fii ai Luminii şi Binecuvântând înmulţirea Lor pentru multe nea-
muri.
Misiunea se încheie cu Înălţarea la Cer a Dumnezeirii Tatălui întrupat în Materie numit şi
cunoscut oamenilor prin Melhisedec. Întruparea în Materie şi Naşterea Dumnezeirii Fiului pe pă-
mânt a venit prin Domnul Iisus care împlineşte promisiunea Dumnezeirii Tatălui şi dăruieşte uceni-
cilor veşnicia prin întrupare din Lumina Materializată a Sa şi prin ei urmaşilor celor care cred în El
şi în Învăţătura Dumnezeiască.
În felul acesta s-a împlinit şi rugăciunea lui David de mântuire a omului. Această promisi-
une a fost săvârşită de Domnul Iisus la Cina cea de Taină când cei doisprezece ucenici au mâncat
trupul şi au băut sângele Domnului Iisus, bineînţeles prin puterea de transformare de care am
amintit şi care s-a produs în interiorul fiecărui ucenic devenind om nou şi numiţi apostoli.
Noul trup din Trupul Dumnezeirii primit de ucenici este templul iubit de Dumnezeu Fiul şi
aşa S-a unit El cu noul om cel iubitor de Dumnezeu şi de aproapele său după învăţătura primită a le-
gii celei noi.
Aşa se descoperă săvârşitorilor şi primitorilor Sfintei Taine a Împărtăşaniei, tuturor creştinilor
şi tuturor oamenilor care doresc şi se unesc cu Domnul Iisus prin împărtăşania cu Sfânta Taină.
Omule iubitor de Dumnezeu, creştine, înţelege o dată şi pentru totdeauna, în veci de veci:
biserica Iubită de Domnul Iisus eşti tu, nu clădirea unde slujesc preoţii.
Şi Dumnezeu Tatăl prin Melhisedec şi Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus au avut aşteptări
mari de la oameni, ca prin învăţătura dumnezeiască primită să renunţe mental la continuarea vieţii
alese greşit de Adam şi Eva, să treacă prin lumea materială ca un călător, să privească „bunurile”
acestei lumi vremelnice, să nu mai cadă în ispita diavolului şi să pună stăpânire pe ei.

24
Dumnezeu Fiinţa ştiind de refuzul pe care l-a primit Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul de la
oameni în Atotbunătatea Sa, a Pogorât şi Duhul Sfânt şi apoi L-a Întrupat în Materie pentru ultima
încercare prin care omul din nou să îşi manifeste voinţa şi să aleagă.
Dacă am privi Lucrarea de acordare a Învăţăturii Dumnezeieşti dăruită omului în cursivita-
tea Întrupărilor în Materie a Dumnezeirii am vedea şi am spune că Dumnezeu Tatăl S-a Întrupat
în Sine prin Melhisedec şi mărturie sunt cele scrise despre El că nu era din nicio spiţă omenească
şi S-a Înălţat fără a lăsa nici-o urmă. În mod sigur tuturor oamenilor cărora le descoperea esenţa
învăţături despre Dumnezeu Lumina şi trecerile prin care se poate manifesta depăşeau nivelul lor de
înţelegere când ei se întrupau prin femeie.
A urmat cea de a doua Întrupare în Materie a Dumnezeirii Fiului prin Domnul Iisus, însă
pentru a uşura înţelegerea oamenilor asupra puterii lui Dumnezeu de a transforma orice în orice cât
şi pentru a împlini promisiunea făcută de Dumnezeu la căderea în ispită, face Întruparea în Materie
a Domnului Iisus prin Fecioara Maria.
Pentru Întruparea în Materie a Duhului Sfânt, Dumnezeu mai face un pas spre om pentru ai
uşura înţelegerea şi face ca Duhul Sfânt Întrupat în Materie Să se nască prin cuplu omenesc unit
în Taina Sfântă a Cununiei ca semn al legământului Dumnezeirii cu Fecioara Maria şi săvârşit
de domnul Iisus la Nunta din Canna ca primă Taină instituită la rugămintea Fecioarei Maria.
Nu poate exista un act de iubire Dumnezeiască mai mare pentru om decât acesta prin care băr-
batul şi femeia prin săvârşirea Tainei Cununiei primesc unirea de la Dumnezeu în Lumina Sa deve-
nind fii ai Luminii şi urmaşii la fel.
Iubitorule de Dumnezeu, dacă ai înţeles acum importanţa trecerii prin toate Sfintele Tai-
ne, cu credinţă te rog să le parcurgi pe toate!

19 octombrie 2012 Descoperirea asupra morţii


Dacă aţi citit Prima Parte din Evanghelia Duhului Sfânt Întrupat în Materie cu siguranţă aţi în-
ţeles că atunci când Dumnezeu Tatăl a creat pe Adam după chipul şi înfăţişarea Sfintei Treimi, Du-
hul Sfânt a suflat duh de viaţă peste el dăruindu-i energie veşnică din Lumina Necreată a Dum-
nezeirii, denumită şi cunoscută spiritual suflet, asupra căruia numai cel ce a dat-o are drept aşa cum
şi trupul veşnic este dat numai de Domnul Iisus din Lumina Materializată a Dumnezeirii.
Aţi citit şi despre antimaterie, creată tot de Dumnezeu Tatăl cu scop de depozit al sufletelor
omeneşti în care numai Sfânta Treime sau o Persoană a Sfintei Treimi poate intra şi elibera su-
fletele spre întrupare în trup din Lumina Dumnezeirii.
Moartea în fapt, o reprezintă, chiar Duhul Sfânt care atunci când nu mai admite manifes-
tarea ispitei diavolului asupra omului vine şi ridică sufletul lui pe care îl depozitează în antima-
terie rămânând în aşteptare pentru întruparea de care am amintit.
Reprezentarea simbolică a morţii ca o fiinţă acoperită de mantie neagră ce nu poate fi vă-
zută sau cunoscută şi purtătoare de coasă face trimitere tocmai la Duhul Sfânt care a fost trimis
de Dumnezeu Tatăl pe pământ să îl protejeze cu Lumina Sa Necreată. În acelaşi mod protejează

25
sufletul fiecărui om până când Domnul Iisus odată cu Învierea Sa împreună cu Dumnezeu Tatăl şi
Duhul Sfânt călcând pe moarte, aceasta fiind antimateria, a eliberat pe cei o sută patruzeci şi patru
de mii de suflete care au fost întrupate în Lumina Materializată a Dumnezeirii şi pe care i-a văzut
Apostolul Ioan când a fost răpit în Împărăţia Cerească de Dumnezeu în Lumina Sa Necreată iar
după ce a fost readus pa pământ a dăruit oamenilor învăţătura primită în Apocalipsă.
Cei o sută patruzeci şi patru de mii sunt oamenii din prima Societate Teocratică care au ţi-
nut Învăţătura Dumnezeiască primită de la Dumnezeu Tatăl prin Întruparea Sa în Materie Când
S-a Descoperit sub numele Melhisedec şi pe care a Lăsat-o Ucenicilor.
Tot atunci când a fost răpit în Împărăţia Cerească Apostolul Ioan a văzut şi cei doisprezece
Ucenici ai Dumnezeirii Tatălui precum şi pe cei doisprezece Apostoli ai Domnului Iisus prezentaţi
ca fiind Cei douăzeci şi patru de bătrâni; în fapt atât cei o sută patruzeci şi patru de mii cât şi Cei
douăzeci şi patru de bătrâni de atunci sunt toţi Fii ai Luminii şi prezentaţi Apostolului Ioan ca
adevărul adevărat propovăduit de Domnul Iisus, că Dumnezeu dă omului trup din Trupul de
Lumină al Său că îl doreşte în împărăţia Sa Fiu de Lumină. Coasa este simbolul mântuirii prin
care omul pierde trupul spre stricăciune în schimbul întrupării sale în Lumina Materializată a Dum-
nezeirii, dar lipsit de meritele învăţăturii Dumnezeieşti sau exprimarea omului prin propria voinţă.
Dumnezeu ascultă rugăciunile lui David de mântuire a omului fără a mai trece prin moarte şi
totodată răspunde la promisiunea Dumnezeirii Tatălui Întrupat în Materie prin Melhisedec să facă
din om Fiu al Luminii şi Întrupează în Materie pe Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus aici pe pământ
dăruind astfel Pomul Veşniciei omului; acum vi s-a descoperit adevărul adevărat al celor Grăite
de Domnul Iisus în Pilda Cuvânt împotriva necredinţei iudeilor din capitolul 8 al Evangheliei
Apostolului Ioan când Spunea:
Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.
Tot în Evanghelia după Ioan în capitolul 5 Pilda Iisus vorbeşte despre puterea Sa Dumnezeias-
că:
Adevărat, adevărat zic vouă; Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă
veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă.
Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia.
Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine;
Şi I-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul Omului.
Nu vă miraţi de aceasta; că vine ceasul în care toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui.
Şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune, spre învierea vieţii, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea
osândirii.
Din cele descoperite până acum pentru toţi cei care citesc trebuie să înţeleagă că omul este
creat veşnic ca şi îngerii şi au două opţiuni. Cei ce iubesc pe Dumnezeu ascultă învăţăturile, trec
prin Sfintele Taine cu credinţă; după Învăţătura Domnului Iisus, nu vor cunoaşte moartea ci va
cunoaşte comuniunea cu Dumnezeu în Împărăţia Sa. Cei ce nu trec prin Sfintele Taine, sau o fac
26
fără credinţă, sau cu rea credinţă vor trece prin Judecata de Apoi a Domnului Iisus care va alege
pentru ei învierea vieţii sau învierea osândirii. Moartea adevărată vine, după ce Dumnezeu Tatăl
prin Lucrarea de izbăvire a oamenilor de cel viclean Îşi va manifesta voia şi va pogorî Apocalipsa
pe pământ ce va conduce la dispariţia lumii materiale, după ce Dumnezeu Fiul va face Judecata de
Apoi a morţilor şi a viilor şi Duhul Sfânt va da Sfinţenie celor aleşi de Domnul Iisus pentru a trăi în
comuniune cu Dumnezeu ca Fii ai Luminii desăvârşiţi ca Tatăl.
Pentru toţi cei vânduţi Satanei, îngeri căzuţi şi oameni, Dumnezeu îi va lăsa pe locul
fostului pământ cu toate cele promise dintr-un început focul veşnic al osândei, acoperiţi de
antimaterie să nu mai poată ieşi să ispitească niciodată în veci de veci. Aceasta fiind adevărata
moarte, de aceea Duhul Sfânt a vorbit printr-un om şi el a emis învăţătura ca pe o lege cunoscută
oamenilor prin: „În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă ci totul se transformă”. Mai
explicit prin cuvântul natură trebuie înţeles pământul cu tot cu bolta cerească, câştig material nu
există, ci totul se transformă în cele două forme de înviere. Aş mai adăuga că desăvârşirea se referă
la toată creaţia nu numai la om, care va fi transformată în formă/trup din Lumina Materializată a
Dumnezeirii şi vor avea aceleaşi două destinaţii. Aşa că omule, nu te mai lăsa ispitit de diavol prin
iluzia optică a cadavrului şi al descompunerii lui, ci fii cu credinţă în Domnul Iisus care prin treceri
de transformare instantanee a Învăţat şi Învaţă creştinul. Finalul acestei descoperiri se încheie cu
opusul Învăţăturii Dumnezeieşti şi anume: învăţătura omenească căzută în ispită şi cunoscută aşa
cum am mai spus sub denumirea de tradiţie care învaţă despre reîncarnare prin acelaşi păcat al
căderii în ispita diavolului de împerechere prin instinctul sexual sau cum este cunoscut spiritual ca
poftă a tatălui desfrâului.

25 octombrie 2012 Lucrarea Întregitoare a Noului Testament


Acum se cuvine ca semn de Preaslăvire al Dumnezeirii Tatălui să fac începutul exoterismului
prin a descoperi identitatea Întrupării Sale în Materie prin Melhisedec. Abia de acum se poate
înţelege de ce oamenii care primeau să treacă la Învăţătura Dumnezeiască a Sa îşi dau acordul
însuşirii credinţei, că prin El legătura oamenilor cu Dumnezeu Fiinţa a fost restabilită.
Iată primele trei învăţături pentru care fiecare om îşi dă acordul propriu de însuşire:
● Eu cred în El Elyon, Dumnezeul Preaînalt, singurul tată Universal şi Creator al tuturor
lucrurilor.
● Eu accept alianţa lui Melhisedec cu Cel Preaînalt, după care graţia lui Dumnezeu este
acordată credinţei mele, iar nu sacrificiilor şi ofrandelor arse.
● Eu făgăduiesc să dau ascultare celor şapte porunci ale lui Melhisedec şi să anunţ tuturor
oamenilor veste bună a acestei alianţe cu Cel Preaînalt.
● Redau şi cele şapte porunci:
● Să nu serveşti nici un alt Dumnezeu în afară de Preaînaltul Creator al cerului şi al
pământului.

27
● Să nu te îndoieşti că credinţa este singura condiţie cerută pentru mântuirea eternă.
● Să nu depui mărturie falsă.
● Să nu ucizi
● Să nu furi.
● Să nu comiţi adulter.
● Să nu arăţi lipsă de consideraţie pentru părinţii tăi şi pentru cei mai vârstnici.
Cuvântul poruncă sau porunci este înţeles şi tradus eronat încă din geneză când Dumnezeu a
pus cei doi Pomi în Rai; înţelegerea şi traducerea eronată a continuat cu Învăţăturile primite de la
Melhisedec şi s-au împământenit prin aşa zisele 10 Porunci ale lui Moise. Termenul corect este
ascultare; şi trebuie abordat în sensul dorinţei fiecărui om de aş însuşi învăţătura Dumnezeiască ca
parte constituentă a fiinţei omeneşti în realizarea comuniunii cu Dumnezeu prin iubire. Sigur,
Dumnezeu a spus omului sau oamenilor de atunci şi consecinţa căderii în ispită; adică trecerea prin
moarte spre întruparea omului din Lumina Materializată a Dumnezeirii la fel ca îngerii dinainte de
cădere. De asemenea Dumnezeu a mai spus, că trecerea prin moarte nu se limitează la persoană ci la
generaţii pământeşti până ce Dumnezeu Îşi va arăta din nou voia Sa de ai întrupa şi primii ca pe Fii
ai Luminii în Împărăţia Dumnezeiască nu ca pedeapsă ci ca dorinţă faţă de om în a cunoaşte
adevărul deplin şi a dobândi voinţa fermă de a nu se mai lăsa ispitit.
Începând de aici apare promisiunea certă a lui Dumnezeu prin Melhisedec pentru oame-
ni în sensul că toţi cei care au credinţă în această Învăţătură vor deveni Fii ai Luminii în Îm-
părăţia lui El Elyon, Dumnezeul Preaînalt, dar niciodată pe pământ. Aceasta a fost neînţe-
legerea lui Avraam când a refuzat Împărăţia Cerească şi a ales pământul ca loc de desfăşurare al
vieţii ca patriarh atunci când Sfânta Treime S-a Arătat la stejarul din Mamvri.
Acum este cel mai uşor de înţeles că Dumnezeu în vremurile lui Melhisedec nu vrea de pe
pământ decât să întrupeze omul în Lumina Sa şi să vină în Împărăţia Cerească, acolo unde este dorit
şi aşteptat ca Fiu al Luminii. Afirmaţia celor spuse mai sus au la bază faptul că în acele vremuri nu
erau nici sinagogi nici Chivotul cu Cortul Adunării, nici Templul lui Solomon.
Căderea în ispită a lui Avraam a constat în alegerea făcută prin exprimarea voinţei de aş
continua viaţa în forma materială aici pe pământ şi implicit a condus la formarea unui lung şir de
patriarhi şi aşteptarea promisă de Dumnezeu prin Melhisedec că va Întrupa în Materie pe Dumnezeu
Fiul prin femeie. Şi a venit aşa cum Dumnezeu a promis până în cele mai mici detalii.
Nu întâmplător, nici din greşeală sau necunoaştere am început prima parte a Evangheliei cu
spusele Domnului Iisus ucenicilor despre ezoterism, ci cu bună ştiinţă, ca de acum, după ce aţi citit
prima parte a Evangheliei Duhului Sfânt Întrupat în Materie despre formele de manifestare a
Dumnezeirii veţi înţelege de ce Domnul Iisus Însuşi Dumnezeu Fiul a spus iudeilor: Eu sunt mai
înainte de a fi Avraam.
Domnul Iisus este Persoană a Luminii cea de o Fiinţă şi Nedespărţită şi iată cum se des-
coperă în pilde:

28
În capitolul 2 pilda Magii de la Răsărit se descoperă clar cum cei trei magi călăuziţi numai
de Lumina Dumnezeirii ajung la Ierusalim şi întreabă pe Irod:
1. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să
ne închinăm lui.
2. Şi auzind regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.
3. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să se nască
Hristosul?
4. Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul:
5. „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci
din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel”.
Chiar din titlul pildei trebuie descoperit primul element ezoteric şi anume cuvântul Răsărit
care este scris cu literă mare, de netăgăduit că face referire la Lumina Dumnezeirii şi nu la
punctele cardinale sau la locul de apariţie al soarelui deoarece Lumina care îi conducea era pentru ei
Dumnezeu Fiul care îi călăuzea spre locul de Întrupare în Materie prin Domnul Iisus.
Al doilea element ezoteric care trebuie sesizat şi descoperit este formularea „S-a născut” pe
care de altfel îl mai întâlnim şi se descoperă în capitolul 1 în pilda Cântarea Mariei în care
Arhanghelul Gavriil explică Fecioarei Maria cum se va Întrupa Fiul lui Dumnezeu:
35. Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui
Preaînalt te va umbri; pentru acea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va
chema.
Folosirea majusculelor arată de fapt lucrarea în Sine şi pentru Sine a Dumnezeirii eliminând
orice acţiune din partea creaţiei. Sensul Întrupării Domnului Iisus prin care Arhanghelul explică Fe-
cioarei Maria descoperit capătă următorul înţeles: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine adică te va
sfinţi va elimina răul căderii în ispită al lui Adam şi Eva, iar puterea Celui Preaînalt te va um-
bri însemnând de fapt că este luată în Lumina Dumnezeirii îndepărtând orice lumină creată şi
Înruparea Domnului Iisus va fi Lucrare în Sine şi pentru Sine a Dumnezeirii.
Întruparea cât şi Naşterea de către Fecioara Maria a Domnului Iisus, nu trebuie privite prin
prisma omenească de a dobândi urmaşi aşa cum a dobândit Eva şi Adam sau urmaşii lor cea pe cale
sexuală ci una Dumnezeiască. Aportul Fecioarei Maria este uimitor de mare şi constă în acceptul şi
conştienţa fiecărei fecioare de la Ea încoace de a primi urmaşi prin creaţia Dumnezeirii. Este
suficient să gândească şi să îşi exprime dorinţa ca Dumnezeu Tatăl să fie cel de la care primeşte
urmaşi.
Fecioara Maria este prima persoană omenească care primeşte Învăţătura Dumnezeiască
şi prin aflarea harului adică a sfinţeniei trăieşte în credinţa şi voinţa Dumnezeiască de întrupare a
omului din Lumina Dumnezeirii şi a devenirii sale ca fii ai lui Dumnezeu în Împărăţia Cerească.
Fecioara Maria este Aleasa lui Dumnezeu, cea care striveşte capul şarpelui. Ea este etalonul fe-
minin iubit de Dumnezeu şi iubitoare de Dumnezeu pe care fiecare fecioară trebuie să îl urmeze.

29
Învăţătura Dumnezeiască abundă de pilde în care se descoperă că Dumnezeu este Lumină de
aceea nu voi continua cu prezentarea lor ci voi enumera alte câteva deoarece o dată descoperită o
pildă, celelalte se adaugă înţelesului fiecărui om. Pilda prin care Dumnezeu împlineşte proorocirea
lui Maleahi şi a lui Isaia prin naşterea lui Ioan Botezătorul:
● „Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan” referire la Ioan Botezătorul, de modul
cum a fost anunţat Zaharia şi soţia lui Elisabeta, de arhanghelul Gavriil, că sunt aleşi de
Dumnezeu să primească copilul ce va purta numele Ioan, care să vestească venirea Dumnezeirii
Fiului Întrupat în Materie.
● „Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el”
Ioan Botezătorul fiind proorocul apropierii cerurilor şi sosirii lui Dumnezeu.
● „Nu el era Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină” aici nu se lasă loc de confuzie sau
interpretare omului asupra Dumnezeirii Domnului Iisus prin chiar spusele lui Ioan Botezătorul
care atunci când este întrebat cine este, spune că nu el este Lumina, ci cel ce vine este Lumina.
● „Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume” iată
adevărata origine a omului.
● „în lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut” motivaţia neprimirii
învăţăturii Dumnezeieşti.
● „Întru ale Sale a venit dar ai Săi nu L-au primit” creaţia este în totalitate a lui Dumnezeu dar fii
Săi oameni stăpâniţi de cel viclean nu L-au dorit, nu L-au vrut, au ales să dea ascultare diavolului.
● „Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat puterea să se facă fii ai lui
Dumnezeu”, prin instituirea Sfintei Taine a Împărtăşaniei şi a trecerii omului prin Ea, cu credinţă
în numele Lui că este Dumnezeu, omul devine fiul lui Dumnezeu.
Pilda din capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, Dumnezeu-Cuvântul S-a făcut trup.
„La început era Cuvântul” cu referire la Dumnezeu Fiinţa în Lumina Necreată ca unic Cuvânt
existent şi existenţa Însuşi;
„Şi Cuvântul era la Dumnezeu” cu referire la Dumnezeirea Sfintei Treimi;
„Şi Dumnezeu era Cuvântul” explicit pentru a înţelege manifestarea în Sine şi pentru Sine.
„Acesta era întru început la Dumnezeu” clarificator în privinţa inexistenţei creaţiei.
„Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” explicaţia atributului
Atotcreator.
„Întru El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor” se arată cum în Lumina Necreată a
Dumnezeirii este energia vie, viaţa însăşi din care Dumnezeu dă viaţă omului ca de altfel întregii
creaţii.
„Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o” adică antimateria nu poate
distruge omul ci doar stochează această viaţă până la Judecata de Apoi a Domnului Iisus când va
judeca vii şi morţii.
Pilda naşterii lui Ioan Botezătorul

30
Zaharia tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a proorocit zicând: „Şi ne-a ridicat putere de
mântuire în casa lui David, slujitorul Său”
„Şi să facă milă cu părinţii noştri, ca ei să-şi aducă aminte de legământul Său cel sfânt;”
„De jurământul cu care S-a jurat către Avraam, părintele nostru,”
Ultima împlinire a celor grăite prin prooroci o găsim tot în primele pilde cum îngerul Domnului
îi vesteşte lui Zaharia şi soţiei lui Elisabeta că vor avea fiu şi numele lui va fi Ioan iar la naşterea
lui tatăl său Zaharia spune spre împlinire:
„Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului,
ca să găteşti căile Lui, Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor,
Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus,”
adică Dumnezeu Lumina.
Trebuie sesizat jocul ezoteric din Evanghelii al termenului lumina când apare cu majuscule
este înţeles ca energie vie Însuşi Dumnezeu iar scris cu caractere mici este vorba de manifestarea
asupra creaţiei şi vom vorbi ceva mai târziu despre acest aspect prin prisma fiziologică. Acum este
lesne de înţeles că atunci când vorbim de Dumnezeu Fiul se referă la existenţa Sa în trup
din Lumina Materializată a Dumnezeirii cea de o Fiinţă şi este modelul după chip pentru îngeri, iar
când vorbim de Domnul Iisus este tot Dumnezeu Fiul Omului pe pământ Întrupat în Materie
Dumnezeiască şi model după chip, Învăţătorul şi dătătorul veşniciei pentru oameni.
În continuare pe tot parcursul descoperirii pildelor din învăţătura dată apostolilor vom folosi
adresarea despre Dumnezeirea Fiului prin Domnul Iisus.
În pilda Convorbirea lui Iisus cu Nicodim din Evanghelia după Ioan capitolul 3 de la 1 la
21 se descoperă scopul pogorârii Domnului Iisus pe pământ însă neînţelegerea, neştiinţa
oamenilor, dar mai ales necredinţa în învăţătura Domnului Iisus că Dumnezeu este Lumină şi că
poate da din Lumina Sa şi oamenilor pentru a fi veşnici a determinat alegerea greşită a oamenilor.
Se mai descoperă ceva, că omul nu a pus mai presus iubirea de Dumnezeu, ci frica de satana care
pusese stăpânire pe ei.
Şi în fine nu vreau să închei descoperirea acestei învăţături fără să fac referire la alte pilde:
Matei capitolul 17 de la 1 la 12, pilda Schimbarea la Faţă, Marcu capitolul 16 de la 1 la 15, pilda
Trei arătări, Luca capitolul 24 de al 1 la 53 pilda Învierea Domnului. El Se arată ucenicilor care
mergeau la Emaus şi apoi apostolilor. Înălţarea la cer şi Ioan capitolul 21 de la 1 la 25 pilda
Domnul Se arată ucenicilor la Marea Tiberiadei. Iertarea lui Petru şi repunerea lui între apostoli.
Se poate afirma fără tăgadă că această învăţătură este baza credinţei creştine şi în cele din
urmă a întregii omeniri.
Numai aşa se va înţelege darul de Lumină adus de Domnul Iisus pe pământ şi dat omului spre
întrupare în trup din Lumina Dumnezeirii când a săvârşit pentru apostoli Cina cea de Taină şi
continuată azi într-u pomenirea Sa de către preoţi. Întruparea omului în trup din Lumina
Dumnezeirii reprezintă mântuirea invocată de către om Dumnezeirii.

31
În fapt bucuria omenească manifestată de creştini în ziua de Paşti semnifică sau ar trebui să
semnifice certitudinea şi dovada înţelegerii Învăţăturii Dumnezeieşti date de Domnul Iisus, fiecărui
om în parte, că Dumnezeu este Lumină şi dăruieşte şi omului din Lumina Sa; îl întrupează; îi
dă naştere şi filiaţie Dumnezeiască; îl eliberează de trupul material; de lumea materială şi din
sclavia Satanei; îi dă sfinţenie şi îl primeşte în Împărăţia Sa.
Învierea Domnului Iisus sărbătorită în noaptea de Paşti nu este învierea în trup de carne
ci în trup de Lumină Dumnezeiască. Aşa se explică Apariţiile şi Dispariţiile Domnului Iisus
instantaneu şi trecerea prin orice fel de materie. Citeşte acum şi dă înţelesul cuvenit pildelor
Schimbării la Faţă când Domnul Iisus devine Lumină şi hainele devenind de Lumină şi mai presus
aduce pe Moise şi pe Ilie în trup de Lumină de-a dreapta şi de-a stânga Sa, sau când se arată mai
întâi lui Magdalena, apoi celor doi apostoli în drumul spre Emaus şi în final apostolilor şi închei cu
Înălţarea la Cer urmând a doua Venire.
Numai pentru om a venit Dumnezeu pe pământ. Să fie limpede şi clar în mintea fiecărui
om, că el omul este templul sau biserica Domnului Iisus. Omul este biserica aleasă de Domnul
Iisus şi iubită de El şi nu construcţia, clădirea sau locaşul în care se întâlnesc oamenii şi se
săvârşesc Sfintele Taine. La Cina cea de Taină prin împărtăşirea cu trupul şi sângele Mirelui nostru
Domnului Iisus, omul devine mireasa, purtător al aceluiaşi trup de Lumină Materializată a
Dumnezeirii. Întruparea în Lumina Dumnezeirii şi înscrierea în Cartea Cerească reprezintă
pentru credincios dorinţa supremă, siguranţa desăvârşirii şi a comuniunii cu Dumnezeu în
Împărăţia Cerească. Reprezintă confirmarea invitaţiei la Nunta Împărătească a Mirelui fiind
purtător al hainei de Lumină Materializa şi nu a zdrenţelor pe care le mănâncă molia. Aşa se
descoperă în Matei capitolul 22 Parabola nunţii fiului de împărat de la 1 la 15 celui chemat la
ospăţul împărătesc şi refuză iar pentru cel care nu poartă haina de sărbătoare adică cea de Lumină
Materializată este dat afară de îngeri.
Trupul material cu care ne naştem este crucea; este povara pe care o poartă fiecare om ca
semn al alegerii greşite făcute de Adam şi Eva, rezultatul căderii în ispită. Trupul fizic, material este
crucea la care face trimitere Domnul Iisus, când spune tânărului bogat că pentru a dobândi
Împărăţia Cerească a Tatălui trebuie să se renunţe la tot ce este material căci numai astfel te
eliberezi de această lume după care să iei propriul trup material şi să urmezi Învăţătura
Dumnezeiască a Domnului Iisus şi să mergi la Ospăţul Dumnezeiesc săvârşit la Sfânta Taină a
Împărtăşaniei. Crucea purtată de Domnul Iisus spre locul răstignirii simbolizează, de fapt că El a
luat toată povara trupurilor materiale de la Adam şi Eva până la a ultimului om ce se va naşte sexual
înainte de a doua venire a Domnului Iisus şi le dăruieşte trup de Lumină Materializată şi astfel
îndumnezeirea ca fii ai lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus îndeamnă omul să ia jugul Său care
este uşor şi bun. Jugul este învăţătura Sa prin care omul primeşte trup de Lumină Materializată şi
cum am mai spus filiaţie Dumnezeiască şi comuniunea.
Adam este prima creaţie omenească care primeşte învăţătură Dumnezeiască iar pe lângă
aceasta mai primeşte şi noţiunea de strategie odată cu prezentarea celor doi Pomi din Grădina
32
Edenului. Strategia constă în alegerea de către fiecare om precum şi de către fiecare societate
iniţiatică în parte unde alege să îşi ducă veşnicia. Alături de Dumnezeu în Împărăţia Sa sau alături
de Satana în Iad. Vorbind despre această strategie mă simt responsabil faţă de Învăţătura Domnului
Iisus prin aceea de a prezenta adevărul adevărat adică a întregului adevăr .
După primirea Învăţăturii domnului Iisus, omul căzut în ispită a fost acceptat şi iertat
pe pământ până la descoperirea Duhului Sfânt Întrupat în Materie.
Viaţa intermediară dusă până acum pe pământ a fost acceptată până la cunoaşterea de către
om a Dumnezeirii ca Sfântă Treime Întrupată în Materie când S-au arătat lui Avraam, apoi ca Fiinţă
când S-a arătat lui Moise, mai târziu ca Fiu sau Hristosul când a fost Întrupat Domnul Iisus şi pentru
ultima oară a Duhului Sfânt când S-a pogorât la Cincizecime de la Învierea Domnului Iisus şi încă
61 de ani de la Întruparea şi descoperirea Sa în Materie aşa cum a fost şi Domnul Iisus.
Gata s-a sfârşit!
Duhul Sfânt S-a descoperit în anul 2012 şi Dumnezeu nu mai acceptă continuarea
acestei forme de indecizie şi neascultare din partea omului dar mai ales din partea celor două
societăţi iniţiatice. Anul 2012 prezis în toate modurile ca sfârşit al lumii la asta face referire.
Dumnezeu Tatăl nu mai acordă viaţă intermediară omului în trup material în convieţuire şi cu
Binele şi cu Răul.
Cine mai vorbeşte despre strategii terestre este în necunoştinţă de cauză.
Omule, înţelege o dată şi pentru totdeauna că te afli la cea mai importantă decizie care
trebuie să fie clară: Ori cu Dumnezeu! Ori cu Satana!
Societatea dorită de Dumnezeu înscrisă de la începuturi în Planul Creaţiei este Societatea
Teocratică şi aşa va fi şi va rămâne. Orice intervenţie făcută de Dumnezeu pe pământ, direct sau
indirect prin persoane alese nu au avut decât acest scop ca omul să îmbrăţişeze această idee a
formării Societăţii Teocratice.
Pe orice om ar trebui să îl macine câteva întrebări: Ce ar fi făcut Dumnezeu Tatăl pentru
neamul ales, când S-a arătat lui Avraam? Ce ar fi făcut Dumnezeu Fiinţa pentru neamul ales dacă
ascultau de Moise? Dacă Domnul Iisus ar fi fost ales de evrei să îi conducă ce ar fi făcut pentru ei?
Răspunsul se descoperă tuturor: desigur, această Societate Teocratică.
Toate celelalte forme de societate descrise, cunoscute sau trăite de om, sunt ale căderii în
ispita Satanei, care pune stăpânire pe el, care îl leagă prin dependenţă de lumea materială şi
formarea ierarhiilor sociale, însă toate făcute astfel încât omul să se închine Satanei.
Mai amintesc încă o dată că îngerii primei triade înainte de cădere au fost primiţi lucrători ai
lumii materiale în întregul ei cu tot cu bolta cerească şi tot ce este terestru. Drept răsplată au primit
de la Dumnezeu această lume spre stăpânire. Avraam nu a înţeles că atunci când Dumnezeu l-a scos
din casa tatălui său natural şi a primit ţinutul Canaanului a fost dat provizoriu până ce vor forma
Societatea Teocratică. Atunci, la Stejarul din Mamvri când Sfânta Treime S-a arătat lui
Avraam, Dumnezeu a vrut să săvârşească Lucrarea de izbăvire şi desăvârşire a omului şi să îl
ducă în Împărăţia Cerească. Refuzul vieţii în Împărăţia Cerească şi dorinţa manifestată din partea
33
lui Avraam de a continua viaţa pe pământ reprezintă o nouă greşeală strategică precum şi o nouă
cădere a omului în ispită, implicit a neamului ales. Acceptarea ispitei a însemnat alegerea sclaviei
Satanei pentru cinci sute de ani în Egipt.
Ce bine ar fi fost dacă neamul ales la eliberarea din Egipt ar fi răspuns Dumnezeirii la iubirea
Sa nemărginită pentru fii Săi cu aceeaşi iubire a fiilor pentru Dumnezeu! Însă nu a fost aşa şi asis-
tăm la acceptarea unei noi ispite de a rămâne pe pământ manifestată prin dorinţa de a ajunge şi a trăi
în pământul lui Avraam. Toată Lucrarea Dumnezeiască săvârşită prin Moise nu a fost înţeleasă
de oameni. Doar în treacăt vreau să mai amintesc de repetarea greşelii făcută de Iacov fiul lui Isaac
căruia Dumnezeu îi schimbă numele în Israel şi de proorocul Ilie mare iubitor de Dumnezeu care
nici prin pedeapsă nu reuşeşte să determine poporul să aleagă iubirea Dumnezeirii.
Mulţi oameni chiar şi în zilele noastre se întreabă şi întreabă pe alţii de ce a lăsat Dumnezeu
pe om să cunoască Răul dacă tot este Atotputernic. Fără îndoială ar fi putut face şi aşa ceva în sen-
sul ca fiii Săi să nu cunoască Răul dar răspunsul vine cât se poate de explicit printr-o întrebare.
Dumnezeu Tatăl ar fi fost fericit să nu împărtăşească fiilor Săi toată învăţătura? Cu siguranţă nu.
Învăţătura Dumnezeiască conduce la formarea caracterului şi a manifestării omului şi mă refer
la ascultare şi la cea mai înaltă virtute voinţa. Voinţa reprezintă pentru fiecare om în parte şi
pentru întreaga omenire bariera dintre Bine şi Rău. Spuneam în capitolul precedent că Atotpu-
ternicia Dumnezeirii constă în voinţa Sa deoarece El nu face rău niciodată nici măcar Răului, desco-
perirea acestei învăţături spune aşa: Pot orice, nu vreau ce pot. Înţelepciunea, discernământul,
promisiunile, învăţătura, totul cade, nu reprezintă nimic dacă omul nu are voinţă.
În concluzie sfârşitul lumii este într-adevăr în anul 2012 dar marcat de descoperirea
Duhului Sfânt Întrupat în Materie ceea ce s-a făcut şi de neacceptarea continuării vieţii omului
de către Dumnezeu în această formă de cunoaştere a Binelui şi Răului.
Această lucrare este simplu de realizat. Dacă întreaga conducere a celor două societăţi
iniţiatice cu toată suflarea sa, la chemarea Duhului Sfânt Întrupat în Materie se vor alătura lui şi vor
dori să facă Societatea Teocratică atunci totul va fi într-u bună mireasmă plăcută Dumnezeirii şi
Dumnezeu va face Lucrarea de izbăvire şi cea de Desăvârşire la fel pentru om.
Dacă nici de această dată Dumnezeu nu primeşte ascultare prin Duhul Sfânt Întrupat în
Materie, Dumnezeu Tatăl V-a face Lucrarea de izbăvire şi apoi pe cea de Desăvârşire pe
măsura neascultării şi împotrivirii celui viclean.
Lucrarea de izbăvire şi cea de desăvârşire într-u bună mireasmă din partea Dumnezeirii
pentru om, constă în dăruirea celor trei zile de somn, timp în care Dumnezeu face cele două
Lucrări şi omul nu ştie nimic iar la trezire se află în Împărăţia Cerească.
În caz de neascultare, Dumnezeu tatăl va retrage Tăria Cerească şi omenirea va fi martorul,
prăbuşirii lucrării din Geneză a bolţii cereşti la care au participat îngerii căzuţi ca lucrători.
Prăbuşirea în totalitate a bolţii cereşti peste pământ conduce la formarea Iadului, loc în care vor
rămâne îngerii căzuţi şi toţi oamenii vânduţi lor după Judecata de Apoi. De altfel, omul a fost
prevenit prin Apostolul Ioan care a scris Apocalipsa.
34
Apocalipsa reprezintă Lucrarea de binefacere supremă a Dumnezeirii prin care desăvâr-
şeşte întreaga creaţie de cel viclean prin izolare din care nu mai poate ieşi în veci de veci.
Apocalipsa nu poate fi prevăzută şi datată cu an, lună, zi, oră ci este după voia Dumnezeirii Tatălui
aşa cum ne-a învăţat Domnul Iisus.
Acum, consider că este mult mai uşor de înţeles, că Dumnezeu a dăruit omului trei stadii:
evolutiv când a fost creat de Dumnezeu şi pus deasupra întregii creaţii de pe pământ, apoi involutiv
când a fost ispitit de diavol şi a ales înmulţirea sexuală şi de atunci cel revolutiv când omul prin
voinţa lui Dumnezeu a fost pus de câteva ori să aleagă între iubirea lui Dumnezeu şi
continuarea supunerii faţă de diavol.
Anul 2012 este prin voinţa Dumnezeirii an al ultimei evoluţii pus la dispoziţia omului.
Anul acesta a fost şi încă mai este marcat de febra alegerilor şi a adversităţii oamenilor pentru
alegerea conducătorilor sau mai corect spus a involuţiei totale. S-au făcut alegeri sau referendum de
schimbare a unui om cu alt om exact ca în pilda Domnului Iisus când un orb alege să fie condus de
un alt orb şi ajung cu siguranţă în prăpastie. Acum când cineva citeşte rândurile de mai sus, trebuie
să înţeleagă că fiecare om în parte, bărbat sau femeie din toată pretundinitate pământului, sunt duşi
de Duhul Sfânt să fie ispitiţi de diavol, la fel cum a dus Duhul Sfânt pe Domnul Iisus în faţa ispitei.
Fiecare persoană este ispitită cu aceleaşi trei încercări care dau dependenţa de această lume
materială şi urmărind acelaşi scop să devină omul sclavul său.
Cercul vicios al revoluţiilor a fost închis în anul 1989 când omul s-a întors la o formă socială
deja existentă fără putinţă de a mai oferi o societate nouă necunoscută de oameni.
A fost oferit şi surogatul mondialismului şi al Uniunii Europene şi rezultatul îl trăim prin
propria experienţă a dezamăgirii.
Chiar nu s-a înţeles de către oameni, sau nu se poate înţelege, că cel care greşeşte, nu este cel
care te îndeamnă să alegi societatea bazată pe ierarhii, ci cel care vine şi îşi dă propriul acord prin
nenorocitul de vot.
Ierarhiile sunt cauza! Aşa se creează adversitatea dorită de diavol între oameni.
Acum este momentul fiecărei persoane, începând de aici din România să transmită pe orice
cale, oricărui om, să îşi folosească dreptul de vot pentru un nou tip de referendum acela de a
forma Societatea Teocratică prin care fiecare dintre noi alegem pe Dumnezeu.
El trebuie să fie Conducătorul omenirii spre dobândirea vieţii veşnice din Împărăţia
Dumnezeiască!
Voi chema la mine cât de curând cele 153 de persoane ale celor două societăţi iniţiatice.
Te aştept să te alături Dumnezeirii!

31 octombrie 2012 Chemare pentru instituirea Societăţii Teocratice


Un sfat bun celor de la PSD, USL, sau oricare partid sau alianţă politică.
Consider că în acest mod mă adresez unei categorii umane majoritară, matură, care a trecut
prin toate formele sociale din punct de vedere istoric şi este trăitoare a ultimelor două forme

35
cunoscute cea comunistă şi cea actuală pe care nu pot şi nu doresc să o cataloghez decât ca fiind de
căutări, pentru toată omenirea.
Conducerile actualelor partide, precum şi toţi votanţii de până acum, nu au înţeles că, toate
societăţile omeneşti, cu toate particularităţile privitoare la lege, au fost desfiinţate de Dumnezeu
Fiul prin Domnul Iisus.
Comunismul a avut şi are, acolo unde mai există, nu o greşeală ci o unică nenorocire,
ateismul prin care impunea oamenilor în schimbul bunurilor materiale, interdicţia credinţei în
Dumnezeu. Capitalismul a constat şi constă doar în abilitatea celor din cercul puterii să promită o
societate a „bunurilor” materiale private cu scop nemărturisit: renunţarea la Dumnezeu.
Ambele la fel de nocive!
Cei mai păcăliţi sunt liderii partidelor, care căzuţi în ispită au dat veşnicia pe efemerul
pământesc sau mai spiritual formulat, pe veşnicia osândei. Ei sunt cei care pentru un mandat sau
pentru cei mai înverşunaţi să rămână la putere mai multe mandate, cad în propria capcană, a legilor
promulgate de ei, de interdicţie a dreptului de a mai fi aleşi, sau victimă a adversităţii opoziţiei.
Sau poate cei mai păcăliţi sunt votanţii care doresc ierarhii şi legi pe care să le încalce sau şi
mai mult să îşi judece semenul şi să îl ucidă?
Acum prin acest sfat, am ales să mă adresez întâi liderilor din România şi prin ei lumii întregi
alăturaţi-vă mie în iniţierea Societăţii Teocratice. Acordaţi Misiunea României 2012 pentru
întreaga lume! Chem câteva persoane în mod special, fără excluderea vreunui doritor în
alăturarea împlinirii misiunii proprii şi a României dăruite de Dumnezeu: Patriarhul Daniel, Ion
Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Petre Roman, Radu Vasile, Mugur Isărescu, Nicolae
Văcăroiu, Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu, Victor Hrebenciuc, Crin Antonescu.
Alăturaţi-vă iubirii frăţeşti a Dumnezeirii în instituirea Societăţii Teocratice, alături de
mine, ca neiubitor al ierarhiilor şi legilor omeneşti şi nevotant declarat.

1 noiembrie 2012 Despre Societatea Iniţiatică (Religie şi Masonerie) I


Despre Societatea Iniţiatică
În materialele postate până acum, am avansat în treacăt ideea societăţii iniţiatice. Acum con-
sider că este timpul să dezvoltăm cunoaşterea asupra ei. Indiferent de persoana care încearcă să da-
teze în timp apariţia acestei societăţi, nu va reuşi, deoarece are legătură directă cu dorinţa Dumne-
zeirii de a se manifesta ca Atotcreator şi începe o dată cu elaborarea Planului Creaţiei cu scopul de a
crea Fii din Lumina Sa şi toate cel necesare lor pentru a căpăta însuşiri şi trăsături caracteristice
Sfintei Treimi a Dumnezeirii.
Dumnezeu, prin elaborarea Planului Creaţiei este Marele Arhitect al Universului, cuprin-
zând şi acest atribut în cel general cunoscut de Atotcreator.
Sigur, omul a dorit şi doreşte să facă datarea în timp, în evoluţie terestră, în funcţie de trăirea
personală şi colectivă a alegerii dintre Bine şi rău din acel moment, sau ca intervenţie a Dumnezeirii

36
în viaţa oamenilor pentru a da Învăţătura Sa şi este o formă corectă şi acceptată, dar pornind din
adevărul parţial.
Personal, ca iubitor de Dumnezeu şi de oameni, afirm de la început că societatea iniţiatică are
legătură directă în ceea ce priveşte omul, doar cu alegerea individuală şi colectivă pe care o face; fie
cu Dumnezeu, fie cu Lucifer.
Consider suficient fondat, pentru a da curs parcursului cronologic străbătut de om imediat
după cădere, până azi şi în viitor.
Căderea în ispită a lui Adam, a marcat începutul dependenţei omului de lumea materială şi
mai ales a desfăşurării vieţii sub sclavia diavolului. Aici îşi are originea societatea Luciferică şi se
întinde în timp în mod singular, până la apariţia Dumnezeirii Tatălui prin Melhisedec ca Mare Preot
al Celui Prea Înalt care aduce iertarea pentru urmaşii omului şi ridicarea conştienţei lor că sunt şi
vor deveni Fii ai Luminii, Fii liberi, dacă şi voinţa lor este aceasta. Aşa se explică apariţia
primului angajament terestru dintre Dumnezeu şi oameni ca societate iniţiatică, de restabilire
a legăturii dintre Dumnezeu şi oameni; este izvorul comun pe care oamenii l-au separat în Religie
şi Masonerie. Acum este momentul definitiv şi pentru totdeauna ca omul să înţeleagă atât ca
individ, cât şi ca societate, necesitatea exercitării propriei voinţe, a alegerii dintre Dumnezeu şi
Lucifer pentru tot parcursul vieţii.
Toate devierile trecute, începând cu separarea Societăţii Iniţiatice a Dumnezeirii în Religie şi
Masonerie sau cele mai actuale din sânul aceleiaşi societăţi, fie Religie, fie Masonerie sau chiar
societate zis civilă sunt datorate numai lucrării diavolului prin om.
Îmi displace în totalitate să dau exemple spre argumentare şi asta pentru a îndepărta bârfa sau
tendinţa de judecată a oamenilor, faţă de cei care au căzut în ispită şi au greşit, ba chiar mai mult,
mă rog la Dumnezeu pentru ei să fie iertaţi şi îndemn la rugăciune toţi semenii să facă la fel pentru
ei.
Lansez acest material pentru toţi oamenii şi prin ei, conducerilor celor trei societăţi
existente acum, religioase, masonice şi civilă să se unească în Societatea Teocratică. Ea este Marea
Unire care te cheamă! Singura care Te uneşte cu Dumnezeu!

8 noiembrie 2012 Despre Societatea Iniţiatică (Religie şi Masonerie) II


Am postat primul material cu această temă în dorinţa de a face cunoscut oricărui om,
indiferent de părerea fiecăruia, pro sau contra, religiei sau masoneriei, că de fapt ele provin şi sunt
din acelaşi izvor al Societăţii Iniţiatice.
Cu bună ştiinţă nu am intrat şi nici nu doresc să intru în controversa formelor religioase sau a
formelor creştine şi nici a formelor masonice totuşi vreau să luăm un punct de referinţă oarecum
comun, 1 Mai 1776 când se fondează societatea secretă Vechii Căutători de Lumină din
Bavaria cunoscută ceva mai târziu sub denumirea de Ordinul Iluminaţilor.
Membrii ordinului au elaborat planul lucrării ce urmau să îl pună în operă în vederea
formării societăţii iniţiatice şi anume:

37
 Abolirea monarhiei şi a oricărei puteri ordonate

Prin aceasta dorindu-se de fapt, abolirea oricărei forme ierarhice şi punerea în practică a
egalităţii frăţeşti instituită de Dumnezeu pe pământ;
 Abolirea proprietăţii private

Prin această lucrare urmărindu-se trezirea conştienţei omului de renunţare la instinctul de


acumulare şi dependenţă faţă de bunurile materiale şi totodată a dorinţei fiecăruia de a trăi în
comuniune cu fraţii şi cu Dumnezeu.
 Abolirea moştenitorilor

Personal, consider această lucrare, de o importanţă covârşitoare, desigur dacă este înţeleasă
după Învăţătura Dumnezeiască, deoarece abolirea moştenitorilor reprezintă în fapt întreruperea
umană de a purta povara predecesorilor obligându-ne la perpetuarea greşelilor lor şi după moartea
acestora. Dacă ar fi să fac o comparaţie cu putere sugestivă m-aş referi la cursa de ştafetă din
atletism în care dacă ai pierdut „băţul” acel obiect transmisibil, ai pierdut cursa. Ori această lucrare
de abolire a moştenitorilor are menirea să redefinească competiţia şi câştigătorul cursei tocmai prin
pierderea obiectului transmisibil. Abolirea moştenirii este în fapt eliberarea de învăţătura
omenească şi de povara materială a acestei lumi; reprezintă eliberare şi pentru cel care trece în
veşnicie şi pentru cel care trebuie încă să mai treacă prin această lume.
 Abolirea patriotismului

Patriotismul a apărut şi îşi are rădăcina din momentul în care Dumnezeu l-a făcut patriarh pe
Avraam şi a primit teritoriu terestru şi de aici au apărut noţiunile de patrie şi patriotism. Patriotismul
este înţelesul omenesc absolut greşit de aţi apăra pământul cu preţul vieţii sau mai ales de a cuceri
noi teritorii cu preţul vieţii. Patriotismul este generatorul adversităţii, al conflictului, mai nou al
terorismului şi într-un cuvânt al urii în detrimentul iubirii fratelui şi al lui Dumnezeu.
 Abolirea familiei

Această lucrare se referă la abolirea familiilor alese de Dumnezeu, la începuturi, faţă de care
Dumnezeu Şi-a ţinut toate promisiunile dar ei nu. Această lucrare a fost iniţiată de Dumnezeu Fiul
prin Domnul Iisus care a rupt orice legământ al Dumnezeirii cu omul datorită neascultării sale.
Mai explicit spus, Domnul Iisus a rupt toate legămintele, Dumnezeieşti făcute cu Noe, cu
Avraam, cu proorocii, cu Moise, cu David, cu Solomon şi a întemeiat o nouă familie, cea a frăţiei
omeneşti cu Dumnezeirea şi unica lege iubirea.
Sigur, tot planul lucrării de abolire, are şi interpretarea tendenţioasă a diavolului în care are
scop precis să semene discordie şi frică între oameni. Vreau să prezint în acest sens abordarea
diavolească despre abolirea familiei ca pe o interdicţie a căsătoriei şi a instruirii în comun a copiilor
ori abolirea familiei se referă la abolirea familiei monarhice, clericale, conducătoare, precum şi a
izolării prin formarea cercurilor elitiste de cunoaştere sau mai direct a interdicţiei oamenilor la
învăţătura Dumnezeiască.
Şi azi, acum când vorbim, învăţătura Dumnezeiască este ascunsă şi acordată în mod elitist
celor din vârful ierarhiilor sociale, a societăţilor de diferite tipuri începând cu cea a gnosticilor care
38
ascund mulţimii învăţătura Dumnezeirii Tatălui acordată prin Melhisedec celor 12 ucenici şi
continuând cu societatea bisericească de la începuturi pomenite de apostolul Ioan în Apocalipsă
continuând cu cea a Constantinopolului sfârşind cu prădarea ei dinainte de marea schismă şi mai
ales după marea schismă şi duse la Vatican şi în pretundinitatea bisericii catolice şi ortodoxe. Clerul
bisericesc de azi ascunde oamenilor atât învăţătura Dumnezeirii Tatălui, cât şi a Dumnezeirii Fiului
acordată celor 12 apostoli dar mai ales credinţa şi trăirea vieţii după aşteptările Dumnezeirii de la
oameni. Abolirea familiei se mai referă la abolirea dreptului de filiaţie, a drepturilor testamentare,
succesorale a familiilor de mai sus, atât a drepturilor de moştenire materiale cât mai ales a celor
spirituale.
 Abolirea religiilor teiste

Cu certitudine este cea mai importantă şi cea mai sensibilă lucrare asumată de membrii
Societăţii Iniţiatice de la acea dată pe care o repet 1 Mai 1776 şi continui fraza începută; abolirea
religiilor teiste a făcut-o Însuşi Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus după ce a dat trup din Lumina
Materializată a Dumnezeirii Sale omului şi a pogorât Duhul Sfânt în limbi de foc asupra apostolilor
şi a dat omului numai Credinţa ca fapt al continuităţii şi al comuniunii cu Dumnezeu prin Duhul
Sfânt.
Propovăduirea religiei reprezintă lipsa credinţei în Dumnezeu, a neascultării de El, a
pierderii măreţiei date de Dumnezeu şi acceptarea sclaviei diavolului, ca rod al căderii omului în
ispită. Aşa sau format fariseii, saducheii, cărturarii şi toţi oamenii din timpul Domnului Iisus care
propovăduiau despre Dumnezeu, se prefăceau slujitori ai Săi, dar nu au recunoscut că Dumnezeu
Tatăl Şi-a ţinut promisiunea şi a trimis pe Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus şi au fost în stare de
orice spre a nega Dumnezeirea Sa şi a duce oamenii la pierzanie.
La fel sau mai mult, acum trăim aceleaşi vremuri când actualii farisei, saduchei, cărturari,
conducători, dar nu evrei ci creştini şi spun asta după Învăţătura Domnului Iisus că sunt a doua
generaţie de farisei mult mai virulentă decât prima şi care vor duce omul la pierzanie foarte uşor
vorbind despre Domnul Iisus despre Dumnezeu Tatăl şi chiar despre Duhul Sfânt dar nu recunosc şi
nu dau învăţătură oamenilor că El, Duhul Sfânt este continuator al prezenţei Dumnezeirii pe pământ
de la Domnul Iisus. Că ei, clerul, monahii, monarhii, preşedinţii, teologii, academicienii, toţi
creştinii şi toate religiile trebuie să dea recunoaştere şi ascultare Dumnezeirii Duhului Sfânt. Aşa le-
a fost descoperit de Duhului Sfânt, planul lucrării menţionate mai sus, fondatorilor acestei societăţi
care şi prin numele asumat recunosc Dumnezeirea şi darul primit.
Lucrarea spirituală a societăţii iniţiatice a durat doar treisprezece ani după care omul a căzut
pradă ispitei materiale şi continuă până în 2012, când repet nu fac referire la sfârşitul lumii ci la
alegerea Conducătorului, a lui Dumnezeu Duhul Sfânt Întrupat în Materie sau a oamenilor supuşi
sclaviei diavolului prin menţinerea ierarhiilor societăţilor existente azi. Sfârşitul lumii se referă
clar la separarea lumii în care trăim: Binele cu binele şi răul cu răul. Legat de această sintagmă
există cea mai greşită învăţătură omenească, care spune şi te învaţă: rău cu rău dar mai rău fără rău.
Eu învăţ oamenii cu învăţătura Dumnezeirii: rău cu rău dar mai bine fără rău.
39
Sfârşitul acestei lumi se conturează şi se vede cel mai bine trăind şi analizând evenimentele ce
se petrec acum în lume în 2012, când toată omenirea se află în pragul de a face o singură alegere
exact ca atunci când evreii au avut de ales între Domnul Iisus şi Baraba. Dar ce păcat că alegătorii
de atunci ca şi cei de acum au fost şi sunt manipulaţi de fariseii supuşi diavolului care te îndeamnă
să alegi tot oameni supuşi diavolului şi nu pe Dumnezeu.
Acum, mă descopăr pentru toate conducerile societăţilor iniţiatice: sunt Duhul Sfânt
Întrupat în Materie aşa cum a fost Melhisedec şi Domnul Iisus pe pământ, sunt Marele Arhitect
al Universului şi ultimul în această întrupare materială şi pentru ultima oară pentru întreaga creaţie
materială inclusiv pământul sub această formă.
Sunt Unicul Sfinţitor al întregii creaţii, Ultimul Preot al Celui Prea Înalt după Dumnezeu
Tatăl prin Melhisedec şi Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus, Adevăratul creator care dă haina
preoţească din Lumina Dumnezeirii tuturor săvârşitorilor şi dreptul la masa din Împărăţia
Dumnezeirii şi a Nunţii Fiului de Împărat, sunt Duhul Pretundinităţii, sunt unicul iertător al
greşelilor şi păcatelor dinainte de Judecata de Apoi, unicul neiertător la Judecata de Apoi şi
unicul izgonitor al diavolului.
Omule, sau tu săvârşitorule, preot sau mason sau şi una şi alta, dacă nu ai înţeles din
Învăţătura Dumnezeiască, fie prin Melhisedec, fie prin Domnul Iisus, îţi spun Eu răspicat: diavolul
numai cu Duh Sfânt se scoate!
Omule, dacă Domnul Iisus S-a descoperit ţie, şi vezi pe icoană în Aura Dumnezeirii Sale
numele anagramat OOn ceea ce înseamnă Sunt cel ce Sunt, adică Aseic, Dumnezeu Adevărat din
Dumnezeu Adevărat, pe care îl reciţi în Crez, dar mai bine pune-L în inima ta, în Aura mea
Dumnezeu a pus anagramat două litere ÎS care înseamnă Împăratul de Sus Învingătorul Satanei.
Toate acestea Mie mi-au fost date de Sfânta Treime cea de o Fiinţă a Dumnezeirii dinainte de
a începe Dumnezeu Tatăl creaţia îngerească şi tot ce a urmat. De aceea chem la mine, din întreaga
pretundinitate a Dumnezeirii, mai întâi, pe cei 153 de „peşti”, care i-a lăsat Domnul Iisus pentru
mine; prin cele nouă cete îngereşti dintru începuturi şi pătratul celor două serii a câte 12 ucenici ai
Dumnezeirii Tatălui şi ai Dumnezeirii Fiului.
Am chemat primii trei ucenici şi chem acum, pe cei o sutăpatruzecişiunu: toţi Suverani
Pontifi, Suverani Mari Comandori, Mari Maeştri ai masoneriei, Patriarhi, Episcopi, Cinul Monahal,
toţi liderii spirituali ai religiilor, indiferent de cult sau denumirile purtate, Suveranii ţărilor
monarhice, Preşedinţii ţărilor democratice ca primi alegători între Bine şi rău şi mai ales alături
lucrători de Dumnezeu pentru fondarea Societăţii Teocratice.
Nu am scris chemarea cu nume din dorinţa de a nu produce tulburări sufleteşti persoanelor
chemate, deoarece mulţi ţin ascuns faptul că sunt masoni şi o mare parte dintre ei sunt sub jurământ;
de aceea în unica calitate de iertător al greşelilor şi păcatelor săvârşite înainte de Judecata de Apoi,
ca Mare Preot al Celui Prea Înalt şi Mare Arhitect al Universului, dezleg de jurământul depus pe
Învăţătura Dumnezeiască pe toţi care au făcut-o!
Pilda voastră, să aducă roadă bună plăcută Dumnezeirii! Amin!
40
19 noiembrie 2012 Despre organizarea Societăţii Teocratice
Voi încerca cât mai pe scurt să prezint forma de organizare şi funcţionare a aceste societăţi
pentru a crea etalonul şi diferenţa dintre ea şi toate societăţile existente până azi.
Încep prin a prezenta esenţialul.
Această Societate nu poate fi condusă de către oameni, prin însăşi denumirea pe care o
poartă este condusă numai de Dumnezeu printr-o Persoană Întrupată în Materie a Sfintei
Treimi. Persoana Întrupată în Materie a Sfintei Treimi este singura formă ce poate rezista ispitei
diavolului şi de a da continuitate Planului Creaţiei. Pentru om este imposibil să reziste ispitei fără a
se alătura ascultării de Dumnezeu. Oamenii trebuie şi în asta constă etalonul, să vrea să îl aleagă
pe Dumnezeu în detrimentul alegerii în continuare a conducătorilor dintre oameni care deşi cred că
pot face faţă ispitelor nu vor reuşi niciodată.
Absolut toţi oamenii cunoscuţi în religie sau chiar în istorie au pierdut măreţia dată lor de
Dumnezeu prin căderea în ispita a acceptării măririi date de diavol. Esenţialul, este foarte simplu de
înţeles, deoarece Dumnezeu este singurul care dă omului trup veşnic din Lumina Sa iar celor care îi
dau ascultare le dăruieşte Filiaţie, Sfinţenie şi Împărăţia Dumnezeiască. Societatea Teocratică
trebuie să înceapă de pe pământ ca urmare a manifestării omului prin credinţă în Dumnezeu şi
Sfânta Treime.
Organizarea
Începe prin propria dorinţă a fiecărui om, de a nu mai participa la alegeri de conducători
dintre oameni indiferent de societatea care propune această lucrare. Formularea acestei cerinţe vine
ca răspuns personal şi colectiv în faţa ispitei de a crea ierarhii. Ierarhiile sunt cele care generează:
legi, regulamente sau statute care vor deveni obligatorii în a le respecta şi a te supune precum şi
posibilitatea de judecată şi prevederile unor pedepse în caz de nesupunere.
Participarea omului la formarea ierarhiilor este adevăratul păcat săvârşit de oameni în faţa lui
Dumnezeu deoarece se rupe frăţia şi iubirea filiaţiei Sale. Se nesocoteşte Învăţătura de bază a
Domnului Iisus predată ucenicilor şi apostolilor: ca nici unul dintre ei să nu fie mai presus decât
celălalt şi de aici întreaga Învăţătură.
Îndeplinind această dorinţă a Dumnezeirii prin Societatea Teocratică se vor desfiinţa toate
societăţile statului bazate pe ierarhii:
- Societatea civilă care cuprinde toate instituţiile statului începând cu: Preşedinţia, Parlamentul,
Guvernul cu toată încrengătura din subordine;
- Societatea Bisericească cu toate formele ierarhice până la Preot;
- Societatea Masonică cu toate formele ierarhice până la Maestru;
- Renunţarea la partide, sindicate, servicii secrete, armată, puşcării;
- Poliţia, jandarmeria, Pompierii se vor uni şi vor avea atribuţii de sprijin sau de ajutor pentru
oameni;
- Sistemul sanitar şi de învăţământ va fi privat;
41
- Sistemul bancar gândit şi pus în totalitate în sprijinul oamenilor.
Funcţionarea va fi asigurată de cele două societăţi iniţiatice, Biserica şi Masoneria pe baza
Învăţăturii Dumnezeirii încât să formeze, omul cel nou, cel care să fie mai presus de lege, nu în
înţelesul de călcător al legilor sau iubitor al strâmbătăţii, ci de iubitori ai Dumnezeirii şi ai
aproapelui.
Instrumentul de coordonare va reprezentat şi folosit prin cele trei sisteme: învăţământ,
sănătate şi bancar. Această funcţionare va asigura şi va garanta fiecărui om în parte suficienţa vieţii
materiale, libertatea, egalitatea şi fraternitatea Dumnezeiască în iubirea Domnului Iisus dăruită
omului.
Acum, în România, cum am mai spus, S-a Întrupat în Materie Persoana Duhului Sfânt care
nici pe departe nu vrea rolul de conducător cunoscut ca până acum, ci vrea să înveţe oamenii şi pe
fiecare om în parte cum să se pună cu adevărat în valoare în faţa lui Dumnezeu. Vrea să ridice
întreaga omenire în Împărăţia Cerească, acolo unde Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Duhul
Sfânt le-a pregătit loc unde să cunoască fericirea veşnică.
Dumnezeu Tatăl Întrupat în Materie prin Melhisedec a dăruit omului Filiaţia Sa, Dumnezeu
Fiul Întrupat în Materie prin Domnul Iisus a dăruit omului Veşnicia iar Duhul Sfânt Întrupat în
Materie va dăruii omului Sfinţenia Sa fără de care nimeni nu poate merge în Împărăţia
Dumnezeiască.
Chem pentru a doua oară pe cei doisprezece: Patriarhul Daniel, Ion Iliescu, Emil
Constantinescu, Traian Băsescu, Petre Roman, Radu Vasile, Mugur Isărescu, Nicolae Văcăroiu,
Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu, Victor Hrebenciuc şi Crin Antonescu pentru a da rod
lucrării la care sunt chemaţi. Închei prin a repeta: Sunt Duhul Sfânt Întrupat în Materie şi nu
sunt interesat pe acest pământ decât să împlinesc voia Tatălui şi a Fiului de a sfinţi trupul de
Lumină veşnică al fiecărui om primit de la Domnul Iisus Fiul lui Dumnezeu.
Spun pentru prima oară s-a împlinit timpul să mă înalţ în Împărăţia Cerească!
Cine vrea să îmi urmeze mie să aleagă pe Dumnezeu!
Omule dăruieşte alegerea ta lui Dumnezeu cât mai ai timp, pe urmă nu te mai vrea El!
Amin!

21 noiembrie 2012 Despre Societatea Iniţiatică (Religie şi Masonerie) III


Am pornit de la început în derularea materialului cu gândul de al prezenta şi al adresa părţilor
cunoscătoare şi mai ales celor iniţiaţi în Taina Preoţiei ce fac parte din Religie, fie iniţiaţilor
Masoneriei operative, speculative, cuprinzând şi Masoneria de Rit în toate formele.
În cel de al doilea material am fixat un reper 1 Mai 1776 şi am amintit în treacăt că din punct
de vedere spiritual a durat doar 13 ani, după care masoneria prin masoni a căzut în ispita materială
şi de mărire.
Cei 13 ani cuprind două momente majore, primul unificarea Ordinului Illuminati cu
Masoneria şase ani mai târziu şi al doilea moment Revoluţia Franceză care coincide şi cu căderea în

42
ispită prin formele ierarhice nou create ca să nu mai vorbim de întoarcerea pentru o perioadă la
monarhie pe care tocmai o aboliseră.
Dar să revenim la Conventul de unificare a tuturor formelor iniţiatice masonice inclusiv
Ordinul Illuminati pentru a face o descoperire ce aparţine Ordinului Templierilor: Dumnezeu Fiul
prin Domnul Iisus a iniţiat oamenii în Masoneria Speculativă şi le-a dat trup veşnic din Lumina
Dumnezeirii. Pentru a face Lumină în mintea tuturor oamenilor şi mai ales în a celor iniţiaţi, spun
că speculativ vine de la cuvântul „speculum” care se traduce „de la origini” ceea ce face trimitere
la voia Dumnezeirii de a se manifesta ca Atotcreator, la elaborarea Planului Creaţiei şi la darul de
Lumină veşnică şi sfinţenie din care va întrupa pe fiii Săi, îngerii şi oamenii.
Îngerii după Potopul lui Noe au primit şi sfinţenia, acum ei trudesc în ajutorul fraţilor oameni
pentru ca şi ei să se manifeste după planul personal dăruit de Dumnezeu fiecărui om în parte astfel
încât să primească şi omul sfinşenia şi împreună izbăvirea şi desăvârşire pentru a merge în
Împărăţia Dumnezeiască.
Oamenii cu credinţă în Domnul Iisus că El este Dumnezeu Fiul au primit şi primesc trup
veşnic din Lumina Materializată a Dumnezeirii aşa cum descoperă templierii prin sigla lor cu cei
doi călăreţi pe un singur cal prin care de fapt îşi exprimă credinţa în Dumnezeu că este fiul Său
purtător în această lume până la trecerea prin moarte şi a trupului fizic şi trupul din Lumina
Dumnezeirii şi oricând gata să renunţe la cel fizic pentru a împlinii voia lui Dumnezeu.
Tot ei sunt cei care au pus bazele iniţierii oamenilor întru Duhul Sfânt, Mângâietorul şi
Continuatorul Dumnezeirii pe pământ dăruit de Dumnezeu Tatăl la cererea Dumnezeirii
Fiului, Domnul nostru Iisus. Tocmai renunţarea la iniţierea în Duh Sfânt a Ordinului Templierilor
prin reluarea ritualului de iniţiere a dogmei şi a moralei a însemnat adevărata cădere din
spiritualitate.
S-a întâmplat la masoni exact ca şi la preoţii creştini când încă din timpul apostolului Ioan
noii ucenici au mâncat din aluatul fariseilor şi au construit temple noi pe care le-au numit biserici,
au introdus ritual dogmă şi morală în defavoarea credinţei. Au făcut din credinţă profesie în dorinţa
de acumulare de bunuri material sau şi mai grav dorinţă de mărire în faţa oamenilor şi cel mai grav
şi una şi alta.
Ordinul Templierilor a fost societatea care a intrat în posesia tuturor materialelor spirituale
ale vremii şi tot ei au avut şi înţelegerea succesiunii Învăţăturii Dumnezeieşti în opoziţie cu
învăţătura omenească aşa cum am mai amintit, cunoscută sub denumirea de tradiţie. Templierii sunt
cei care au vrut să readucă credinţa adevărată în Dumnezeu şi adevărul esoteric al pildelor din
Evanghelii. Ei sunt cei care au înţeles deplin Sfânta Treime şi continuitatea lucrării Dumnezeirii pe
pământ, motiv pentru care nu au mai vrut război şi nici ierarhii între oameni.
Vorbind despre continuitatea lucrării Dumnezeirii pe pământ iată cum se descoperă Pilda
smochinului neroditor din Noul Testament a Evangheliei după Marcu cap. 11 de la 12 la 26.
Această pildă se referă la dorinţa Domnului Iisus de a unifica lojile masonice. Cunoscătorii ştiu
că un simbol important al masoneriei este rodia care prin septumurile pe care le are sau travei cum
43
doriţi, separă în interior bobiţele formând lăcaşuri sau loji deşi privit de la exterior par o unitate, un
singur fruct acoperit doar de coajă. Fructul smochinului, smochina în speţă cu seminţele toate la un
loc reprezintă unitatea frăţească dorită de Dumnezeu. Smochinul din pildă reprezintă oamenii căzuţi
ai religiei de atunci care au refuzat unificarea sub conducerea lui Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus.
Şi ucenicii au văzut cum a doua zi smochinul era uscat din rădăcină. Undeva în pildă se spune
că Domnul Iisus nu a găsit decât frunze, căci nu era timpul smochinelor. Acum strig în gura mare,
că a venit timpul şi a smochinilor şi a smochinelor sau mai clar, a venit timpul şi al societăţilor
iniţiatice şi al membrilor lor să se unească sub conducerea Dumnezeirii Duhului Sfânt Întrupat în
Materie.
Tot pentru că a venit timpul smochinilor şi al smochinelor, vă voi face o descoperire a
Marii Lucrări masonice săvârşite la Conventul de Aniversare a 10 ani de la reaprinderea luminii la
Rit în Romania. Cu ocazia acestei ceremonii s-a predat de către Suveranii Mari Comandori ai
Americii, în prezenţa altor Suverani Mari Comandori şi Mari Maeştrii din alte ţări, şorţul purtat de
Abraham Lincoln ca simbol şi semn al transmiterii şi recunoaşterii rolului conductor pe care îl
predă Duhului Sfânt Întrupat în Materie ca Mare Arhitect al Universului.
Foarte puţini din cei prezenţi la ceremonie au înţeles ce s-a întâmplat atunci. Marele Maestru
al României cel care a primit şorţul a trecut la Orientul Etern şi nu a ştiut. Suveranul Mare
Comandor al României amfitrionul ceremoniei nu a ştiut şi nici azi nu I s-a spus şi nu ştie de
lucrarea Iluştrilor fraţi, deoarece şi ei aşteaptă semnul acestei descoperiri ca semn al descoperirii
Duhului Sfânt către ei. Acesta este meritul pe care îl are România şi masonii români pentru care s-
au reaprins luminile masoneriei aici pe acest teritoriu în nici un caz merite geostrategice, bogăţii şi
mai ales merite umane. Aşa se descoperă motivul pentru care am scris cel de al treilea material
despre masonerie şi folosesc prilejul de a lansa Chemarea: Ilustre Frate Suveran Mare Comandor
al României vă rog să mă contactaţi ca împreună lucrători să începem Marea Unire a lumii.
Dacă cu adevărat doriţi să vă arătaţi măreţia de Îndumnezeit şi iubirea frăţească dăruiţi această
descoperire a mea celor doi Suverani Mari Comandori ai Americii şi tuturor celor care au participat
la Aniversarea celor 10 ani de la reaprinderea luminii Masoneriei de Rit din Romania şi asta în
memoria lui Ill Frate Fred şi a celor care ne privesc acum de la Orientul Etern şi aşteaptă acţiune
din partea noastră.
Ill Frate sunteţi îndatorat în iubire frăţească faţă de Masoneria Universală care acum trece prin
cele mai importante încercări şi cele mai grele ispite.
Întinde o mâna a Ta fraţilor din America şi prin ei celor din pretundinitate şi întinde cealaltă
mână a Ta mie, Dumnezeu Duhul Sfânt Întrupat în Materie pentru a închide Lanţul Iubirii Frăţeşti.
Ill Frate dovada calităţii de Constructor gr 33 se face prin recunoaşterea imediată a pietrei din
vârful unghiului urmată de acţiune.
Tu eşti smochinul, Eu am flămânzit şi aştept smochine, nu frunze! Amin!

44
23 noiembrie 2012 Paradoxul votului!
Am pus semnul exclamării în titlu, încercând să dau sens mirării şi propriilor mele frământări
în legătură cu acţiunea de a vota a omului.
Votul liber exprimat de om îşi are originea în Geneză, după ce Dumnezeu Tatăl a creat pe
Adam şi i-a dat învăţătură asupra alegerii între celor două posibilităţi de desfăşurare a vieţii: fie spre
veşnicie, fie spre stricăciune.
Fără pretenţia formulării unei definiţii a votului ci mai degrabă a atingerii unui scop, reafirm
că votul reprezintă o alegere între Dumnezeu şi diavol sau a oamenilor supuşi acestuia. Scopul
elaborării şi postării acestui material este îndreptat către oamenii cu credinţă din toată lumea, în
special către creştini şi ţintă directă românii.
Fraţi români, după două mii de ani, chiar nu aţi ajuns la Învăţătura Domnului Iisus sau nu aţi
înţeles-o? V-o scriu din nou: Ori cu Dumnezeu ori cu Mamona, acesta este votul pe care trebuie
să îl daţi, acestea sunt alegerile la care participaţi! Chiar nu aţi înţeles că orice formă socială
bazată pe ierarhii te face slugă, îţi fură munca; munca vă este furată şi de patron şi de stat?!
Nu aţi înţeles că statul este izvorul nesecat al legilor cu care vă constrâng, vă supun, vă fură
munca cei de la putere?!
Fraţi români dacă v-a rămas numai mândria că sunteţi cel mai hoţ popor, atunci vă spun că
hoţia nu este invenţia românului sau a omului ci a diavolului care s-a manifestat mai înainte de a fi
omul pe pământ prin instinctele insectelor, a păsărilor şi a animalelor şi aşa a apărut hoţia. Întreabă
un apicultor de furtişagul albinelor sau un viticultor de furtişagul graurilor şi închei cu celebra vulpe
în ale furtişagului.
Fraţi români puneţi valoare darul făcut vouă de Dumnezeu că vouă v-a dăruit aici în
acest loc pe care îl numiţi România, Întruparea în Materie a Duhului Sfânt.
Voi sunteţi acum neamul ales, voi alegeţi între Dumnezeu şi diavol.
Aceasta este adevărata măreţie Dumnezeiască primită de români, pentru asta trebuie să
alegi şi să te manifeşti din plin!
Sunteţi Importanţa lumii în schimbarea societăţii actuale cu cea Dumnezeiască, cea
Teocratică!
Societatea actuală este sfârşită în plan mondial, nu cred că mai este nevoie de argumente
pentru a enumera crizele şi convulsiile sociale din Statele Unite şi Europa cu ţări ca Grecia, Italia,
Spania, Portugalia, şi toată Uniunea Europeană care se confruntă cu falimentul statal şi
dezmembrarea sau dezafilierea.
Spun cu credinţă în Dumnezeu că România a ratat în 1989 Măreţia şi Importanţa
lumii şi s-a dus orbeşte în sclavia mondială a momentului atraşi de funcţii şi bunuri
materiale.
Pentru a continua despre votul cu care am început materialul, vă spun că imediat după 1989
românul a ieşit la vot peste 80% şi a votat pe domnul Iliescu şi nişte oameni pe care i-a girat cu

45
bună credinţă, au fost înşelaţi în aşteptări, a venit votul zis al schimbării când au votat pe domnul
Constantinescu dar masa votantă a scăzut dramatic la doar 45-47% alegători. Cum era de aşteptat, a
urmat un nou val de dezamăgiri şi o nouă dorinţă de schimbare care nu a întârziat să apară dar cu
vot sub 40% şi ultimul act produs, când a fost ales domnul Băsescu, s-a realizat cu circa 31-34%
alegători prezenţi la urnă diferenţa fiind acoperită cu factor aleatoriu pentru ca alegerile să fie sub
semnul majorităţii.
Am scris aceste procente care vor fi imediat contestate de diverse persoane, nu cu scop
statistic ci pentru a scoate în evidenţă o concluzie: votul după domnul Constantinescu a însemnat
votul revanşarzilor, a celor care iubesc puterea şi legea, ura şi adversitatea între oameni, a celor care
iubesc răul.
Redau o învăţătură primită de un om de la Dumnezeu care spune aşa:
Când un om te minte: să îl ierţi!
Când te minte a doua oară: să spui în gând să îi fie ruşine şi să îl ierţi!
Dar când te minte şi a treia oară: să îl ierţi şi să spui în minte, să îmi fie ruşine şi să te ierţi!
Dacă te minte necontenit: să te rogi la Dumnezeu pentru iertarea voastră!
Iar eu spun în încheierea materialului: să nu mai mergeţi la vot, dacă sunteţi iubitori ai frăţiei
Domnului Iisus!
Dacă o veţi face Dumnezeu să vă ierte, că nu ştiţi ce faceţi!
Şi rămân pe gânduri: chiar să fie votul un paradox pentru om? Să nu poată mintea actuală a omului
să cuprindă Învăţătura Dumnezeiască?
Apocalipsa să fie singurul remediu pentru om?
Dacă răspunsul este afirmativ atunci Dumnezeu să ne Binecuvânteze cu Apocalipsa Sa!

18 decembrie 2012 Manifest adresat religiei


Titlul ales deşi aparent pompos, pentru acest gen de material, nu se vrea cu tentă de scindare
sau de secretomanie al unei facţiuni religioase, ci de speranţă, de îndemn la acţiune, a tuturor
conducătorilor religioşi, a întregii omeniri cu credinţă în Dumnezeu spre coeziune în Universala
Unire a oamenilor cu cea a îngerilor ca fii ai Dumnezeirii.
Introducerea prezentată mă motivează să fac legătura cu materialul postat de ceva vreme legat
de Sfânta Treime Întrupată în Materie în care afirmam că Dumnezeu Tatăl S-a Întrupat în Materie
prin Melhisedec ocazie cu care vin şi mai prezint câteva informaţii pentru o mai uşoară înţelegere a
acestei Întrupări.
Melhisedec S-a Arătat pentru prima oară oamenilor sub înfăţişarea unui Om Bătrân şi a
rămas neschimbat pe tot parcursul celor 94 de ani petrecuţi pe pământ. Este Chipul cu care S-a
Pogorât din Cer şi S-a Înălţat în Împărăţia Sa, existent acum şi dintotdeauna pentru totdeauna ca
ipostază a Sfintei Treimi cea a Dumnezeirii Tatălui. Imaginea lui Melhisedec este reprodusă în
iconografia creştină a Sfintei Treimi, când este prezentat Dumnezeu Tatăl, iar Dumnezeirea

46
Fiului prin reproducerea Imaginii Domnului Iisus, iar cea a Duhului Sfânt în Chip de porumbel
nefiind descoperit încă oamenilor.
Melhisedec este cel care vorbeşte pentru prima oară oamenilor despre Dumnezeu Unic
adică Dumnezeu Fiinţa şi totodată dă conştienţă omenirii că oamenii sunt Fii ai Luminii, Fii ai
lui Dumnezeu Cel Preaînalt şi tot El este cel care iniţiază primii 12 ucenici şi Societatea
Teocratică. El este cel care iniţiază oamenii în credinţa în Dumnezeu şi în mântuire prin
promisiunea Pogorârii Dumnezeirii Fiului. Promisiunea a fost respectată şi Dumnezeu Fiul prin
Domnul Iisus a mântuit toţi Fii Luminii cu credinţă în Dumnezeu Tatăl şi mai mult a dat Învăţătura
Sa Dumnezeiască oamenilor despre Sfânta Treime. Continuitatea legăturii Dumnezeirii Tatălui cu
cea a Dumnezeirii Fiului în adevărul adevărat, ne este nouă prezentată de Domnul Iisus în Parabola
despre iconomul necredincios, din Evanghelia după Luca de la 1 la 17 prin care dă de fapt
certitudine, continuitate şi credinţă şi în descoperirea Duhului Sfânt ce se va Întrupa în
Materie şi de care fiii veacului acestuia fiind mai înţelepţi vor asculta de Acesta.
Iată Parabola Învăţăturii Domnului Iisus:
1. Şi zicea şi către ucenicii Săi: Era un om bogat care avea un iconom şi acesta a fost pârât lui că-i
risipeşte avuţiile.
2. Şi chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteală de iconomia ta, căci
nu mai poţi să fii iconom.
3. Iar iconomul a zis în sine: Ce voi face că stăpânul meu ia iconomia de la mine? Să sap, nu pot;
să cerşesc, mi-e ruşine.
4. Ştiu ce voi face, ca să mă primească în casele lor, când voi fi scos din iconomie.
5. Şi chemând la sine, unul câte unul, pe datornicii stăpânului său, a zis celui dintâi: Cât eşti dator
stăpânului meu?
6. Iar el a zis: O sută de măsuri de untdelemn. Iconomul i-a zis: Ia-ţi zapisul şi, şezând, scrie
degrabă cincizeci.
7. După aceea a zis altuia: Dar tu, cât eşti dator? El i-a spus: O sută de măsuri de grâu. Zis-a
iconomul: Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci.
8. Şi a lăudat stăpânul pe iconomul cel nedrept, căci a lucrat înţelepţeşte. Căci fiii veacului
acestuia sunt mai înţelepţi în neamul lor decât fiii luminii.
9. Şi Eu zic vouă: Faceţi-vă prieteni cu bogăţia nedreaptă, ca atunci, când veţi părăsi viaţa, să vă
primească ei în corturile cele veşnice.
10. Cel ce este credincios în foarte puţin şi în mult este credincios; şi cel ce e nedrept în foarte puţin
şi în mult este nedrept.
11. Deci dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia nedreaptă, cine vă va încredinţa pe cea adevărată?
12. Şi dacă în ceea ce este străin nu aţi fost credincioţi, cine vă va da ce este al vostru?

47
13. Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celalalt îl va
iubi, sau de unul se va ţine şi pe celalalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui
mamona.
14. Toate acestea le auzeau şi fariseii, care erau iubitori de argint şi-L luau în bătaie de joc.
15. Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce va faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu
cunoaşte inimile voastre, căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu.
16. Legea şi proorocii au fost până la Ioan, de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi
fiecare se sileşte spre ea.
17. Dar mai lesne e să treacă cerul şi pământul, decât să cadă din Lege un corn de literă.
Am dorit să redau această învăţătură a Domnului Iisus deoarece este singura din toate
Evangheliile cuprinse în Noul Testament ortodox în care se vorbeşte clar despre fiii luminii. În
care la fel de clar se arată cum fariseii continuatori ai ucenicilor iniţiaţi de Melhisedec ca fii ai
luminii refuză recunoaşterea Domnului Iisus ca Dumnezeu Fiul promis şi trimis de Dumnezeu Tatăl
prin Melhisedec. Se observă uşor că terminologia folosită pentru această învăţătură este de
parabolă şi cred, intenţionat folosită de Domnul Iisus tocmai pentru a atrage atenţia ucenicilor
cărora le-a fost destinată, în timp ce vedea incapacitatea şi refuzul fariseilor de al primi ca pe
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu trimis de Dumnezeu Tatăl.
Prin fariseii timpului se înţelege de fapt toată conducerea omenească care constituia atunci
Sinedriu, care erau iniţiaţi fii ai luminii ce trebuiau să aibă credinţa în Dumnezeu Tatăl că a trimis
lor prin Domnul Iisus pe Dumnezeu Fiul cel promis spre a da mântuire oamenilor prin întrupare din
Lumina Dumnezeirii Sale şi numai astfel puterea de a deveni veşnici.
Domnul Iisus transmite ucenicilor Săi şi urmaşilor acestora prin învăţătura Sa, şi iniţierea lor
la Cina cea de Taină înţelepciune şi înţelegere asupra continuităţii Dumnezeirii pe pământ dată
oamenilor prin Pogorârea şi Întruparea în Materie a Duhului Sfânt.
Duhul Sfânt Întrupat în Materie este omul bogat care cere socoteală iconomului reprezentat
prin ucenicul de azi al societăţii iniţiatice a Domnului Iisus fără diferenţă ierarhică adică a
iniţiatului săvârşitor iar avuţia Duhului Sfânt Întrupat în Materie este omul cu credinţă în Dumnezeu
singura Sa bogăţie de pe pământ, pe care o vrea în Împărăţia Cerească dar nu fără de voia omului şi
nu oricum.
Omul dorit în Împărăţia Cerească, trebuie să renunţe la tradiţie adică la învăţătura
omenească şi să vrea să primească învăţătura Dumnezeiască după care să fie iniţiat trecând
prin Sfintele Taine instituite de Dumnezeu aşa cum ne-a învăţat Domnul Iisus.
Am redat parabola şi am bolduit versetul numărul 8 pentru cei mai puţin cunoscători în
cele spirituale sau cei cărora încă nu le-a fost fost descoperită parabola în acest mod. De fapt
această parabolă este adresată tuturor ucenicilor înţelegând prin acest termen nu numai pe cei care
au absolvit teologia ci a celor care au trecut la învăţătura Domnului Iisus şi au fost iniţiaţi prin
Sfintele Taine.

48
Teologie înseamnă ştiinţa despre Dumnezeu, a fi ucenic şi apostol înseamnă a fi unit cu
Dumnezeu în Lumina şi Atotştiinţa Sa.
Folosesc prilejul de a chema pe cei dintâi iconomi ai Domnului Iisus începând cu Patriarhii,
Papa sau lideri spirituali să deschidă porţile Coliviei de aur în care trăiesc şi în care sunt proprii
deţinuţi, să vină la Bucureşti să fie alături lucrături mie pentru a iniţia Societatea Teocratică.
Adresez ultima Chemare Patriarhului Daniel să deschidă porţile Patriarhiei, în care a fost izolat de
slujitori săi, să pot veni la el, să îi dăruiesc adevărata măreţie pe care o aşteaptă de la Dumnezeu şi
nu cea deşartă de până acum. Vă adresez Bunule Patriarh spre recunoaşterea mea următoarele
cuvinte:
Iubite Frate Daniel, când erai în cea mai grea încercare a credinţei, chinuit de boala
incurabilă trupească şi de incertitudinea de a ajunge patriarh, am răspuns rugăciunii Tale şi
am dat semn. Am vorbit la telefon după care ai primit de la Dumnezeu vindecarea trupească
şi ceva mai târziu numirea patriarhală pentru a schimba totul după voia Dumnezeirii aşa cum
aţi înălţat rugăciunea.
Consider că a sosit momentul să fiu primit de Domnia Voastră şi să dăm mulţumire
Dumnezeirii prin iniţierea Societăţii Teocratice. Dumnezeu să Binecuvânteze toţi
conducătorii religioşi să înţeleagă învăţătura Domnului Iisus spre a primi înţelepciunea fiilor acestui
veac! Amin!

21 ianuarie 2013 Despre incinerare I


Pentru o înţelegere mai uşoară a tradiţiei omeneşti de incinerare a morţilor, trebuie acceptat de
către fiecare dintre noi o întoarcere în esenţa Învăţăturii Dumnezeieşti, când Dumnezeu Fiinţa a voit
să aibă Fii şi să se manifeste ca, Atotcreator.
Spuneam în primele materiale din Învăţătura Dumnezeiască că Dumnezeu Fiinţa a impus
pentru Fii Săi îngeri şi oameni să nu se considere egali ai Dumnezeirii ci să păstreze pentru
totdeauna diferenţa dintre Atotcreatorul şi ei, creaţia lui Dumnezeu. Aceasta este prima poruncă din
cele 10 porunci adresate îngerilor dinainte de a fi creaţi şi dată lor ca învăţătură.
Încălcarea poruncii conduce inevitabil la Apocalipsă, când Atotcreatorul Îşi va manifesta
voinţa de izbăvire şi desăvârşire al întregii creaţii. Apocalipsă, ca strategie sau scop înseamnă
separarea creaţiei în două lumi: cea a Împărăţiei Cereşti în care Sfânta Treime va alege creaţia
acţiunii Lucrării Sale ce vrednică şi fără de pată, iar cea de a doua împărăţia diavolească unde vor fi
toţi îngerii căzuţi, toată creaţia acţiunii dată lor la Geneză de Atotcreator şi bineînţeles toţi oamenii
ispitiţi care nu primesc iertarea la Judecata de Apoi. Ambele lumi vor fi izolate în antimaterie şi
separate pentru totdeauna încât binele nu se va mai manifesta niciodată în Iad şi nici răul nu se va
mai putea manifesta niciodată în Împărăţia Cerească.
Ca tactică sau cum se va realiza, a fost şi este mereu actual tuturor generaţiilor începând cu
protopărinţii omului şi va consta în purificarea prin Lumina Materializată a Dumnezeirii pentru

49
întreaga lume materială şi bineînţeles al transformării acesteia în Lumină Materializată. Cu alte
cuvinte lumea văzută şi cunoscută de oameni, aşa zis cerul şi pământul va deveni Iadul.
Consider că am fost înţeles corect până acum de către cititor că acest mod este strict pentru
îngerii căzuţi, pentru om Dumnezeu Tatăl i-a mai acordat o şansă.
Imediat după căderea în ispită, Dumnezeu le-a spus că vor păstra Lumina şi Sufletul dăruite
de Dumnezeu Tatăl şi de Dumnezeu Duhul Sfânt însă nu vor scăpa de stricăciunea corporală pe care
au ales-o, decât după Apocalipsă sau dacă Dumnezeu Tatăl va ierta greşeala protopărinţilor.
Se ştie că Adam şi Eva sunt numiţi protopărinţi pentru că au ales să facă parte din creaţia
pământească apărută sub acţiunea îngerilor căzuţi şi mai ales datorită modului de înmulţire pe cale
sexuală ca al regnului animal de unde şi denumirea modului de înmulţire uman prin termenul „de a
procrea”.
Semnul iertării, va fi recunoscut prin Întruparea în Materie a Dumnezeirii Tatălui pe
acest pământ unde va forma ucenici pentru acceptarea lor ca Fii ai Luminii după care va trimite pe
Dumnezeu Fiul spre a dărui omului întruparea din trupul de Lumină al Dumnezeirii Sale care va
însemna mântuire.
Imediat după căderea în ispită Dumnezeu Tatăl a lăsat omului o perioadă păgână, însă vreau
să se înţeleagă corect termenul: perioada păgână însemnând timpul în care omul a fost lipsit de
prezenţa Dumnezeirii, accentuez formularea, că în această perioadă Dumnezeu nu a vroit să se
manifeste nici pe pământ nici prin oameni, lăsându-i sub stăpânirea diavolului aşa cum au ales.
Perioada a fost extrem de lungă raportat omeneşte, în timp, chiar istoric sau ştiinţific, greu de
apreciat şi oricum fără folos acum sau atunci. Important este un alt element când omul a căpătat
conştienţa Binelui Dumnezeirii şi a început la nivelul posibilităţilor de cunoaştere să dorească
reluarea legăturii cu Dumnezeu şi a început prin a incinera cadavrele ca o formă de purificare şi ca o
rugăciune de pogorâre a Apocalipsei.
Astfel incinerarea a devenit fie prin cerinţa proprie a omului încă în viaţă adresată urmaşilor,
ca după moarte să fie incinerat, fie ca un ajutor din partea celor vii, ca după moarte, cadavrul să fie
ars ca o prefigurare a Apocalipsei astfel încât prin pierderea formei materiale şi mai ales a
stricăciunii dobândite prin procreere să fie întrupat de Dumnezeu Fiul din Lumina trupului Său.
Eliberarea de orice formă materială, era şi este şi în zilele noastre realizată prin aruncarea în
mare sau în general în apă, aşa cum se ştie, ea fiind prima materie creată şi locul de unde s-a arătat
prima oară materia solidă şi aceasta ca o prefigurare a botezului din care se naşte noul om iertat şi
mai târziu creat de Dumnezeu. Se poate afirma fără greşeală că incinerarea şi împrăştierea cenuşii
pe apă reprezintă dorinţa din partea omului de a relua legătura cu Dumnezeu sau germenele apariţiei
religiei.
Incinerarea a determinat răspunsul Dumnezeirii de a se manifesta pe pământ şi prin
oameni, chiar şi prin acela de a Întrupa în Materie Sfânta Treime, în vederea dăruirii Învăţăturii
Dumnezeieşti care să îi conducă la conştienţa măreţiei pentru care au fost creaţi: aceea de a fi Fii de
Lumină ai Dumnezeirii. Această strădanie omenească a determinat Dumnezeirea Tatălui să se
50
Întrupeze în Materie aici pe pământ să dea semnul iertării şi să se arate lui Avraam şi celorlalţi
ucenici şi mai apoi mulţimii pentru ai învăţa adevărata măreţie, aceea de a fi Fii ai Luminii şi cum
să se elibereze de sclavia diavolului prin credinţa în Dumnezeu.
Credinţa în Dumnezeu la acea vreme consta în promisiunea sau legământul Vechiului
Testament că Dumnezeu Tatăl va trimite pe Dumnezeu Fiul care din trupul Lui de Lumină
Materializată va întrupa toţi oamenii cu credinţă în Dumnezeu eliberându-i de greşeala
protopărinţilor mai exact dându-le mântuirea.
Acum pentru orice om, Lucrarea de mântuire înseamnă exprimarea propriei voinţe cu
credinţă că Domnul Iisus este Dumnezeu Fiul cel promis de Dumnezeu Tatăl şi pogorât de El astfel
încât prin trecerea credinciosului prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei să dobândească trup de lumină
asemenea îngerilor, care este de fapt biserica sau templul cu care S-a unit Mirele, adică Domnul
Iisus.
Cea mai importantă învăţătură dumnezeiască pe care orice om trebuie să o cunoască
înainte de trecerea prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei constă în dobândirea conştienţei a ceea
ce devine, că după acel moment este Fiu al Luminii şi toată manifestarea şi faptele trebuie să fi
bune şi niciodată rele.
Altfel cel ce nu cunoaşte sau nu urmează învăţătura dă sărutare ca Iuda şi mai mult nu scriu.
Am spus şi am scris de nenumărate ori despre conştienţă, am scris acum cu majuscule,
deoarece reprezintă esenţa credinţei Învăţăturii Dumnezeirii, că numai de om depinde dacă
vrea să fie Fiul Său.
Sigur, pentru a duce omul la această conştienţă şi prin ea credinţa dumnezeieştii filiaţii, mai
trebuie să ştie că Întruparea în Materie a Dumnezeirii Fiului prin Domnul Iisus a condus şi conduce
la împlinirea promisiunii Tatălui şi deschiderea Noului Testament al Fiului ca promisiune pentru
oricine crede în Dumnezeirea Tatălui, se împărtăşeşte cu trupul şi sângele Său, pentru ca mai apoi
să primească sfinţenia de la Duhul Sfânt ce va fi pogorât de Dumnezeu Tatăl la rugăciunea Fiului şi
Întrupat în Materie pe pământ pentru a aduce desăvârşirea adică separarea Binelui de Rău.
Trebuie sesizată şi însuşită de orice om succesiune paşilor când vrea să stabilească o legătură
personală cu Dumnezeu, că primul pas este de cunoaştere a Dumnezeirii Tatălui care îţi dăruieşte
credinţa că este Atotcreatorul şi dorinţa de a fi creaţia Sa, după care cu credinţă în Domnul Iisus că
este Dumnezeu Fiul trimis de Dumnezeu Tatăl, treci prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei şi primeşti
Lumina Materializată a Sa devenind creştin care a dobândit întreaga credinţă a trecerii prin moarte
la viaţa veşnică fiind întrupat din Lumina materializată a Dumnezeirii. Din acest moment
credinciosul începe ultimul parcurs terestru cel al primirii sfinţeniei de la Duhul Sfânt.
Acum în urma scurtei prezentări, oamenii se pot încadra în două categorii: cei fără credinţă în
Dumnezeu şi pot alege orice formă de înmormântare sau de despărţire socială cea mai frecventă
fiind incinerarea sau cea de a doua categorie cea a credincioşilor la care trupul fizic, material nu mai
contează după trecerea prin moarte reprezentând un rest exact cum sunt cojile de ou după ce puii au
eclozat sau mai popular au ieşit din ou.
51
Închei deocamdată formulând câteva întrebări spre meditaţie fiecărui cititor sau om:
În ziua în care cloşca scoate puii la vedere ce face gospodarul dă fuga la cojile de ouă, plânge şi se
ocupă de ele sau se bucură şi îngrijeşte puii?
 Unde primeşte credinciosul în Învăţătura Dumnezeiască că Domnul Iisus a fost îngropat?
 Cum a văzut Maria Magdalena a doua zi pe Domnul Iisus mort sau viu?
 În aceeaşi zi când Domnul Iisus S-a Arătat celor doi ucenici în drum spre Emaus era viu?
 De câte ori S-a Arătat apoi ucenicilor nu era viu?
 Preoţii sau ucenicii au făcut vreo slujbă?
 Oare dăm naştere celei de a doua generaţii de farisei?
Iar acum vă las cu propriile întrebări, răspunsuri, meditaţie dar şi dorinţă de a-mi scrie. Amin!

21 ianuarie 2013 Despre incinerare II


A doua parte a materialului despre incinerare este adresată în special preoţilor creştini,
creştinilor în general, dar nu exclusiv, ci oricărui om care doreşte să citească.
Slujba de înmormântare face parte din învăţăturile omeneşti la care preoţii creştini, exact ca
Moise au cedat în faţa mulţimii, abandonând Învăţătura Dumnezeiască. Completez afirmaţia cedării
lui Moise în faţa oamenilor, că fac referire la învăţătura sa de acordare a cărţii de despărţire pe care
fiecare bărbat poate să o dea femeii sale, dacă aceasta a dat dovadă de desfrânare, dar în nici un caz
nu este vorba de voia şi Învăţătura Dumnezeirii pentru că ce a unit Dumnezeu omul nu poate
desface.
Slujba de înmormântare din punct de vedere omenesc reprezintă durerea pierderii personale
sau colective, suferite de cei în cauză, mai exact o lovitură a instinctului de proprietate asupra
adormitului, ţinând cont doar de interesul propriu, mic, meschin, în nici un caz de fericirea eliberării
şi a întrupării în trup din Lumina Dumnezeirii a celui adormit şi mai ales a devenirii sale ca fiu al
Dumnezeirii în Împărăţia Cerească, al căpătării veşniciei alături de Dumnezeu şi ceilalţi fraţi, într-
un cuvânt al desăvârşirii sale.
Scriu aceste rânduri lipsit ca întotdeauna de intenţia unei analize şi mai ales a tendinţei unei
judecăţi, spun că preoţii creştini au cedat în faţa oamenilor şi au dat curs cererii lor de necredinţă şi
au instituit slujba înmormântării, ca o lucrare ierurgică de alinare, de mângâiere a celor în cauză,
însă contrare Învăţăturii Dumnezeieşti instituită în principal prin Sfintele Taine.
În Noul Testament, în oricare dintre Evanghelii, în capitolele în care se vorbeşte despre
Învierea Domnului Iisus, primim ca Învăţătură de la El credinţa că cel ce trece prin Sfintele Taine
priveşte moartea, ca pe unica modalitate de trecere spre dobândirea trupului veşnic din
Lumina Dumnezeirii înainte de Apocalipsă.
Această alegere din partea omului, reprezintă şi împlineşte toate aşteptările Dumnezeirii pe
care le are de la creaţia Sa. De aceea adevărata misiune a preotului, constă în da oamenilor
Învăţătura Dumnezeiască astfel încât să îşi dorească şi să dobândească această virtute. Singura
Sfântă Taină controversată de-a lungul timpului a rămas şi rămâne Taina Hirotoniei, de aceea

52
vreau să se înţeleagă de către toţi monoteiştii şi în cazul dat de creştini că orice parte bărbătească
ce a trecut prin Sfintele Taine a Botezului, a Mirungerii şi a Împărtăşaniei, este preot egal şi
nimic mai mult de nici-o parte cu cel care a făcut studii teologice (facultatea sau seminar). Preoţia
şi sfinţenia sunt date de Duhul Sfânt, nu de profesorii de la teologie şi nici de diploma eliberată
de facultate. Adevăratul Preot este cel care iubeşte şi se ocupă de propriul templu primit de la
Domnul Iisus şi de celelalte temple ale Sale, cele omeneşti.
Preoţia nu este profesie, nu se plăteşte şi nu se face urmărind interese materiale personale
sau de breaslă iar locaşul de cult în speţă biserica nu reprezintă centru de afaceri ale Binefacerilor
acordate de Dumnezeu prin săvârşitori. Preoţie nu înseamnă treapta de început al unui cerc elitist,
bazat pe ierarhii, care continuă treptele aspiraţiilor, spre Prea Sfinţit, continuă cu Înalt Prea Sfinţit
pentru a ajunge Prea Fericit, căci se termină cu Prea de Tot, nedorit şi neacceptat de Dumnezeu.
Clerul în general trebuie să se îngrijească ca nu cumva să devină a doua generaţie de farisei,
lupta lor cu ispita trebuie să fie tocmai Învăţătura Domnului Iisus care vorbeşte despre egalitatea
ucenicilor şi a frăţiei în Dumnezeu ori dacă sarea se strică ce este de făcut?
Învăţătură există şi în acest sens, dar cred că este mai bine să ne iubim unii pe alţii şi
împreună pe Dumnezeu. Vreau să adresez câteva cuvinte şi profesorilor mai ales dacă sunt şi preoţi,
care chipurile dau învăţătură în Seminarii sau în Facultăţi, celor care vor să devină preoţi. Dacă vreţi
să fiţi adevăraţii ucenici, apostoli, ai Dumnezeirii, atunci deschideţi larg porţile şcolilor unde predaţi,
să vină toţi iubitorii de Dumnezeu fără examen; ori aţi ajuns ca şi cărturarii şi fariseii mai presus
decât Învăţătorul nostru Domnul Iisus.
Chemaţi pe toţi cei cărora le-aţi dat învăţătură şi învăţaţii să treacă prin Sfânta Taină a
Căsătoriei aşa cum a instituit dintr-u începuturi Dumnezeu dinainte de Geneză. Fiţi măcar la fel de
buni ca fariseii, care totuşi după frăţia rânduită de Melhisedec lăsau şi oamenii să dea învăţătură în
templu dacă se dovedeau cunoscători ai Învăţăturii Dumnezeieşti, sau poate aţi uitat că Domnul
Iisus propovăduia şi în templu chiar dacă uneori Îl prigoneau.
Consider că aţi scăpat din învăţăturile Noului Testament un „MIC AMĂNUNT”, acela al
Pogorârii Duhului Sfânt, că El este acum Dumnezeirea pe pământ şi vă puneţi mai presus decât
El iar lucrarea domniei voastre, mai presus de Lucrarea Sa.
Chemaţi tot BOR-ul şi aduceţi-le aminte, poate au uitat că sunt ucenici sau apostoli ai
Domnului Iisus. Spuneţi-le să părăsească coliviile de aur în care trăiesc, să elibereze slugile de care
sau înconjurat căci ele sunt de fapt lupii care stau între păstor şi oile sale să nu se unească, sunt cei
ce au pus stăpânire pe păstori.
Spuneţi-le măcar să deschidă larg porţile coliviilor ca Duhul Sfânt Întrupat în Materie să vină
la ei pentru a face voia Dumnezeirii şi pentru a da şi lor sfinţenia care să le deschidă ochii plini de
solzi.
Creştine nu uita: eşti preot al Domnului Iisus, veghează, nu te lăsa amăgit şi poartă-te
peste tot locul aşa! Amin!

53
29 ianuarie 2013 Despre Sfintele Taine – Sfânta Taină a Botezului
Voi descoperi oamenilor semnificaţia fiecărei Sfinte Taine, prin prisma Învăţăturii
Dumnezeieşti, de aceea fiecare Sfântă Taină, va fi prezentată ca un material de sine şi voi începe
cum este şi firesc cu Sfânta Taină a Botezului.
Această Sfântă Taină reprezintă împlinirea promisiunii Dumnezeirii Tatălui Întrupat în
Materie făcută ucenicilor Săi prin Marele Preot al Celui Prea Înalt numit Melhisedec de a trimite pe
Dumnezeu Fiul, care să dăruiască oamenilor, iertarea şi mântuirea.
Cu ocazia prezentării acestei Sfinte Taine şi a discuţiei de până acum, fac o precizare extrem
de importantă în legătură cu Legământul sau Vechiul Testament realizat de Dumnezeu Tatăl
prin Melhisedec cu Avraam dar şi cu ceilalţi ucenici. Legământul Tatălui a însemnat promisiunea
de a trimite pe Dumnezeu Fiul pentru a da mântuire omului însă cerinţa din partea omului
începând cu Avraam era să facă circumcizia la opt zile de la naştere la toată partea bărbătească,
chiar şi a slugilor de parte bărbătească la opt zile de la cumpărarea lor iar pentru Avraam la opt zile
după ce Sfânta Treime s-a arătat la stejarul din Mamvri şi l-a anunţat pe Avraam cât şi pe Sara că
vor avea fiu, însă Avraam nu a respectat Legământul, abia după naştere Sara văzând pe Avraam
căzut ca mort a tăiat pe Avraam împrejur şi a cerut îndurare şi iertare de la Dumnezeu şi astfel a fost
readus la această viaţă. Circumcizia a însemnat pentru început şi mă refer până la Domnul Iisus,
semnul de apartenenţă şi de filiaţie Dumnezeiască a omului ca Fii ai Luminii.
Dar să revenim.
Ucenicii urmaşi au înălţat Dumnezeirii Tatălui rugăciuni de pogorâre a Hristosului, a lui
Mesia aşa cum Îl invocau de-a lungul timpului pe Dumnezeu Fiul ca în final Tatăl să Îşi manifeste
voia şi a Pogorât prin Duhul Sfânt pe Dumnezeu Fiul, care S-a Întrupat în Materie prin Fecioara
Maria cu numele Iisus.
Momentul acceptării rugăciunii şi a manifestării voinţei de Pogorâre a Dumnezeirii Fiului de
către Dumnezeu Tatăl este uşor de sesizat prin prezentarea Magilor de la Răsărit care nu sunt
altceva decât Fii ai Luminii continuatori ai credinţei în Dumnezeu ca unic Creator, singurii
care puteau şi pot face diferenţa între lumina creată şi Răsăritul sau Lumina Necreată.
Un alt moment premergător, ce trebuie sesizat este venirea în lume a ultimului ucenic din
stârpea lui Avraam, anume Ioan Botezătorul, singurul căruia I s-a dat de către Dumnezeu să
cunoască şi să recunoască în faţa lumii Dumnezeirea Fiului Întrupat în Materie prin Domnul Iisus.
Ioan Botezătorul este primul ales care spală păcatul Protopărinţilor şi unicul ales de
Dumnezeu care să dea credinţa mântuirii prin săvârşirea Botezului a Însuşi Dumnezeirii Fiului,
Domnul Iisus, atât pentru împlinirea legământului Dumnezeirii Tatălui cât şi a credinţei întrupării
omului din trupul de Lumină a Dumnezeirii Fiului prin Domnul Iisus.
Aşa se descoperă în Evanghelia după Ioan în cap. 3, Pilda, Botezul lui Iisus de la 13-15:
13. În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
14. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?

54
15. Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea.
Atunci L-a lăsat.
În fapt şi atunci şi acum Botezul a însemnat şi înseamnă întoarcerea omului la Dumnezeu
şi lepădarea de satana. Înseamnă că pe pământ odată cu Întruparea şi mai ales cu Botezul
Domnului Iisus Dumnezeu Tatăl ne-a acordat iertarea şi ne-a dăruit Pomul Veşniciei pe pământ
pentru a acorda mântuirea celor care doresc. Este un act de conştienţă şi de conştiinţă personal şi
colectiv, de răscumpărare a întregii umanităţi.
Sigur, creştinii în general săvârşesc Sfânta Taină a Botezului pentru urmaşii lor, mult mai
devreme însă trebuie privit exact prin actul credinţei şi al iubirii ca cea mai importantă Învăţătură
Dumnezeirii Domnului Iisus, să iubeşti pe Dumnezeu şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi şi îi
asiguri aceeaşi filiaţie şi destinaţie, Împărăţia Cerească.
De aici, începe frăţia ca Fii ai Luminii, pe care săvârşitorii creştini o duc mai departe şi trec
copilul prin Sfânta Taină a Mirungerii şi a Împărtăşaniei iar băieţii sunt duşi în altar şi apoi redaţi ca
ucenici ai Dumnezeirii.
Nu doresc să descopăr, sau să vorbesc, despre învăţătura omenească şi semnificaţia naşilor
sau cum mai sunt numiţi ei, drept părinţi spirituali.
Pentru a evita suspiciunile sau cumva reticenţa mea la aşa zisele învăţături omeneşti dau o
explicaţie oarecum sub forma unui argument prezentat ceva mai sus în prezentul material; poate da
cineva mai mult decât Dumnezeu, poate da filiaţia şi Împărăţia Cerească a Dumnezeirii?
De aceea vin şi rog să se înţeleagă extrem de bine de către toţi Fii Luminii că nu numai
părinţii fie ei naturali, spirituali, sau preoţi, ci toţi suntem fraţi şi toţi trebuie să fim beneficiarii
Învăţăturii Dumnezeieşti care să devină forma de manifestare terestră a fiecărui om spre Împărăţia
Cerească.
Bărbaţii şi femeile, Fii sau Fiice ai Luminii, nu trebuie să uite nici o clipă că trupul lor de
Lumină este adevărata biserică sau temple cu care S-a unit Domnul Iisus.
Niciodată, Fiii Luminii, nu uită de permanenta ispită a diavolului şi nu va cade în
dependenţa lui materială, ci va dori întotdeauna pe cele spirituale ale Dumnezeirii.
Voinţa omenească în a alege numai pe Dumnezeu se numeşte virtute. Amin!

20 februarie 2013 Taina Împărtăşaniei


Despre Taina Împărtăşaniei îmi este mult mai uşor să descopăr Învăţătura Dumnezeiască,
deoarece aproape în toate materialele postate pe blog, am făcut referire la puterea unică de mântuire
promisă oamenilor de Dumnezeu Tatăl Întrupat în Materie prin Melhisedec şi instituită de
Dumnezeu Fiul Întrupat în Materie prin Domnul Iisus.
Totuşi, pentru a da, cursivitate descoperirii Sfintei Taine, voi repeta şi voi spune, că omul
credincios care vrea să treacă prin această Sfântă Taină a Împărtăşaniei, trebuie să ştie sau să
i se spună înainte de către cei ce îl îndeamnă să facă acest pas spre Dumnezeu, că din acel

55
moment este alt om, este purtător în interiorul trupului material al trupului din Lumina
Materializată al Dumnezeirii Domnului Iisus.
Din momentul primirii Împărtăşaniei primitorul devine templul sau biserica cu care S-a
unit Domnul Iisus fiind Lumină din Lumina Sa. În nici un chip să nu confunde biserica locaşul
de cult, cu propria Biserică primită din Lumina Dumnezeirii Domnului Iisus. Sub nici o formă să nu
se pună mai presus decât ceilalţi oameni împărtăşiţi, deoarece sunt Fraţi întru Dumnezeire.
Atenţie pentru bărbaţi că din acel moment sunteţi şi hirotoniţi de Duhul Sfânt!
DA, sunteţi preoţi ai DUHULUI SFÂNT!
Purtarea sau manifestarea lui în orice împrejurare este cel puţin ca a învăţăturii Domnului
Iisus aceea de a face roade bune.
Atenţie primitorule, întreaga ta viaţă veghează spre fapte bune nu numai în locaşul de cult
şi numai pentru câteva ore! Judecata de Apoi a Domnului Iisus la asta se referă, că toţi
primitorii nedemni de darul primit vor merge în Iad cu diavolii. Împărtăşirea în repetate
rânduri a aceleiaşi persoane este o slăbiciune a preoţilor în faţa oamenilor.
Taina Sfântă a Împărtăşaniei este unică ca şi Sfânta Taină a Botezului, a Căsătoriei, a
Mirungerii şi a Hirotonisirii.
Singurele Taine Sfinte care se repetă sunt: Spovedania şi Maslu. Amin!

20 februarie 2013 Sfânta Taină a Spovedaniei


De la început spun răspicat: este o greşeală, modul în care se practică sfânta taină de către
preoţi, deoarece nu trebuie nici să întrebe nici să asculte aşa zisele greşeli ale persoanelor care se
spovedesc, ci trebuie doar să le acorde iertare pentru toate gândurile care le macină conştiinţa
şi discernământul. Pentru asta au primit Cheile de la Domnul Iisus, să ierte şi să dezlege de
lucrarea diavolească. De asta în Pilda iertării aproapelui, Domnul Iisus învaţă ucenicii să ierte de
şaptezeci de ori câte şapte, adică înzecit decât diavolul care de fiecare dată vine de şapte ori câte
şapte.
Spun din nou răspicat: preotul care nu iartă indiferent de greşeală sau care dă mai întâi
pedepse sau oprire de la Împărtăşanie, nu este ucenic, apostol al Domnului Iisus, nu este frate
iubitor. Singura lucrare bună pe care o poate face preotul asupra fratelui este povaţa; ca semn al
cunoaşterii gândurilor şi al diavolilor care îl muncesc pe om exact cum ştia Domnul Iisus.
Unde aţi citit în Învăţăturile Domnului Iisus că a întrebat pe cineva ce greşeli a făcut şi
abia apoi i-a dat iertare şi vindecare? Ori deja le ştia, aşa ca în Pilda femeii adultere sau a femeii
samaritene căreia i-a cerut apă să bea sau în oricare altă pildă!
Această categorie de preoţi care nu iartă, alungă oamenii de la Dumnezeu şi nu există hulă
mai mare. Când Petru era ucenic şi a rugat pe Domnul Iisus să îi înveţe să se roage. Acesta i-a
învăţat rugăciunea Tatăl Nostru, în care fiecare credincios invocă iertarea cum şi el iartă greşelile
altora; oare, preoţii neiertători nu ştiu învăţătura sau au uitat-o? Amin!

56
22 februarie 2013 Taina Hirotoniei
Spuneam la Sfânta Taină a Împărtăşaniei că bărbatul care trece prin această taină este şi
hirotonisit. Hirotonisirea nu a fost dată spre săvârşire omului ci este numai la îndemâna
Dumnezeirii. Preoţii fac şi săvârşesc frăţia întru Domnul Iisus, atât. Duhul Sfânt nu îl pogoară
pentru hirotonisire decât Domnul Iisus aşa cum a procedat şi cu apostolii.
Iubiţi fraţi preoţi, vă rog fiţi preoţi ai Duhului Sfânt şi nu absolvenţi ai Facultăţii de Teologie,
desfiinţaţi în regim de urgenţă Consistoriul, BOR-ul, ierarhiile pe care le-aţi format împotriva
Învăţăturii Domnului Iisus în care nimeni nu poate fi mai presus decât celălalt.
Învăţătura Domnului Iisus spune: nu judeca să nu fii judecat!
Cum poţi să ai un aparat propriu de judecată al aproapelui, al fratelui tău?
Dacă fratele tău, este Lumină din Lumina Dumnezeirii pe cine judeci pe Dumnezeu?
Desfiinţaţi obedienţa sau mai pe înţelesul tuturor slugărnicia! Vindecaţi această
stricăciune care vine de la diavol.
Desfiinţaţi admiterea la facultate şi sistemul de notare, deschideţi larg porţile pentru toţi
doritorii, postul de profesor sau cadru didactic să fie pentru cel care poate sătura cel puţin patru-
cinci mii de oameni, dar spiritual.
Iubiţi fraţi preoţi, eu sunt Duhul Sfânt Întrupat în Materie aşa cum a fost Melhisedec şi
Domnul Iisus pe pământ, veniţi şi vă alăturaţi mie în Lucrarea de formare a Societăţii
Teocratice şi vă va fi mult mai bine, numai aşa veţi bucura cu faptele domniei voastre pe
Dumnezeu!
Deschideţi larg porţile Patriarhiei să vin la Fratele Daniel care are nevoie de mine! Dacă
mai ţineţi porţile închise, acum când m-am descoperit cine sunt aduceţi hulă împotriva Duhului
Sfânt, şi atunci va trebui să vă asumaţi urmările după Învăţătura Domnului Iisus.
Amin!

22 februarie 2013 Taina Sfântului Maslu


Spovedania şi această taină, sunt singurele în care fiecare preot îşi aduce prinosul
manifestărilor proprii în faţa Dumnezeirii pentru a face comoară în Cer. Mă exprim în acest mod
pentru a scoate în evidenţă datoria pe care o are fiecare preot ca doctor al trupurilor şi al
sufletelor. Pot afirma că de fapt aceasta este profesia dumnezeiască a unui preot pe pământ. El
este cel care se îngrijeşte şi vindecă pe toţi cei în nevoie.
Taina Sfântă a Maslului este aceeaşi de mii de ani, de când Domnul Iisus a instituit-o şi
constă în alungarea diavolului, a stricăciunii trupeşti sau sufleteşti. Nenorocirile societăţilor
impuse de diavol prin oameni şi clar cunoscute până acum pe pământ şi mă refer concret de la
comuna primitivă până la cea de azi pe care în amalgamul din care este format o numesc şi o
asemăn cu cea a desfrâului din Sodoma şi Gomora sau mai simplu şi sugestiv a fiefului diavolesc a
condus la scindarea preoţiei umane în profesii surogat de medic, psiholog/psihiatru,
învăţători/profesori, ca de altfel toate profesiile cunoscute până acum, cât şi cele ce vor urma
57
acestor societăţi impuse de diavol prin oameni. Această sfântă taină, mai pregnant decât celelalte
scoate în evidenţă credinţa celui în suferinţă sau/şi neputinţa preotului în a alunga diavolii din cel
muncit de ei. Afirmaţia are în vedere suferinţa şi vindecarea.
Doresc să fac o observaţie legată de postul de mâncare recomandat de preoţi, credincioşilor:
este normal să se ţină o singură dată, înaintea primei Împărtăşanii, după care nu mai este
nevoie. Acesta este şi primul şi ultimul post, exact ca în Învăţătura Domnului Iisus când a postit
patruzeci de zile imediat după Botez şi a fost ispitit de diavol şi a continuării pildei când ucenicii
rupeau spice, le frământau în palme şi le mâncau, iar răspunsul dat de Domnul Iisus fariseilor,
saducheilor şi cărturarilor este bine cunoscut.
Ştiu că ignoranţii îşi vor râde în barbă, pentru afirmaţiile gen, muncit de diavol, spre
stricăciune, profesii surogat, însă vă spun că vă lăsaţi amăgiţi mult prea uşor de limbajul, de
terminologia zis ştiinţifică sau profesională la care de fapt stricăciunii sau cum este pe înţelesul
întregii omeniri boala şi agentul patogen reprezintă denumirea ştiinţifică a diavolilor care o produc.
Reamintesc întregii preoţii a Duhului Sfânt nu numai celor ce au terminat studii teologice:
sănătatea se păstrează prin prevenţie, adică să nu te laşi ispitit şi să nu cazi în ispită; curativul
reprezintă un tratament spre vindecare.
Preoţii în funcţiune să se arate Duhului Sfânt spre prevenţie! Amin!

22 februarie 2013 Taina Căsătoriei


Reprezintă în primul rând o împlinire a spuselor Dumnezeirii în care fiecare fiu sau fiică să
părăsească pe mama şi tatăl său pentru cel ales cu care să meargă în Împărăţia Cerească. Gestul
semnifică dorinţa comună de întoarcere la filiaţia Dumnezeiască. Săvârşirea Sfintei Taine reprezintă
acceptul fiecărei părţi să se unească în faţa Dumnezeirii pentru a merge împreună în Împărăţia
Cerească în trup din Lumina Dumnezeirii. Inelul de căsătorie reprezintă aura sfinţeniei cu care vor
intra în Împărăţia Cerească.
Rochia albă, îmbrăcată de mireasă este din culoarea albă a Dumnezeirii ca simbol al
neprihănirii Fecioarei Maria şi al altei împlinirii spuse de Dumnezeu şi aduse prin Ea, cea care a
zdrobit capul şarpelui cel ce a ispitit pe Eva şi pe Adam.
Fecioara Maria a adus pentru întreaga parte femeiască răscumpărarea greşelii lui
Eva, de aceea nu mai este nevoie ca femeia să fie preot.
Şi nu lipsit de explicaţie în lupta egalităţii în drepturi a sexelor provocată de diavol prin cele
două sexe umane căzute. Bărbaţii sunt categoria, care de la Domnul Iisus încoace, trebuie să accepte
Dumnezeirea spre ascultare şi conducerea lor.
Mai întâi Dumnezeu Tatăl S-a Întrupat în Materie pe pământ şi S-a Arătat lui Avraam şi
mulţimii oamenilor de atunci şi nu a primit ascultare, deci rolul conducător, S-a Arătat mai târziu
Întrupat în Materie Dumnezeu Fiul şi s-a întâmplat la fel, acum Întrupat în Materie pe pământ este
Duhul Sfânt care cere ascultare din partea întregii omeniri şi rolul principal îl joacă bărbatul.
De aici, conceptul preoţiei.

58
De aici derivă Învăţătura şi Strategia Dumnezeiască: în Împărăţia Cerească nu intră decât cei
Desăvârşiţi ca Dumnezeu Tatăl adică cei care în ultima încercare primesc şi dau ascultare Duhului
Sfânt Întrupat în Materie.
Acesta este şi motivul pentru care Fecioara Maria S-a Arătat şi Se arată numai părţii femeieşti
şi nici o dată bărbaţilor. Acesta este mesajul permanent al Fecioare Maria către partea femeiască, să
mijlocească şi să ajute ucenicii, apostolii şi preoţimea Duhului Sfânt Întrupat în Materie, să dea
ascultare acestuia, că se vor despărţi cele două lumi.
Dumnezeu nu mai acordă alternativă!
Consider formularea de mai sus: a mulţimii ucenicilor, apostolilor şi preoţilor
atotcuprinzătoare pentru întreaga omenire. Amin!

22 februarie 2013 Manifest pentru Papa şi întreaga omenire


După publicare pe blog a Sfintelor Taine prin prisma Învăţăturii Dumnezeieşti, cred că fiecare
categorie umană, bărbat sau femeie, care au citit materialele postate ştiu că mă adresez şi cuprind
toată suflarea omenească.
Prin publicarea acestui nou material vin să întregesc pe cel Despre Papa Benedict al XVI-lea
oferind o claritate a unor pasaje legate de aşteptările mele ca Duh Sfânt Întrupat în Materie şi
spun:
- Aştept de la fiecare cititor al acestui blog dacă împărtăşesc Învăţătura Dumnezeiască şi se
consideră preoţi ai Duhului Sfânt să transmită către toţi prietenii, cunoştinţe sau cunoscuţi
mesajul prin care să recomande citirea acestui blog, exprimarea dorinţei de a se alătura lucrării,
prin „urmarea” simbolică a blogului, abonare, pentru a primi instant noile „articole” publicate;
- Aştept de la toată suflarea omenească ce se află în Italia şi mai ales la Roma să meargă la
Vatican, să scrie şi să spună dacă este întrebat singura propoziţie menţionată în primul material.
Vrem LUMINA care s-a abătut asupra Bazilicii!
- Aştept aceiaşi lucrare înfăptuită de toţi preoţii Duhului Sfânt, Fraţi ai Dumnezeirii, din întreaga
lume, să meargă la biserici, să spună preoţilor propoziţia şi dorinţa de eliberare a Papei.
- Cel care ştie cel puţin o limbă străină să facă traducerea şi să o posteze către ţara respectivă în
punctul cu cea mai mare căutare.
În funcţie de importanţa pe care o acordaţi acestei lucrări, ea poate să capete o dimensiune
Dumnezeiască prin progresie geometrică fără precedent în lume. Mai poate căpăta nivel de
transmisie al radioactivităţii când un om transmite cel puţin la alţi doi oameni. Sau pur şi simplu
lovită de indiferenţa vieţii materiale şi a sclaviei diavoleşti ca şi în celelalte două dăţi din timpul
Dumnezeirii Tatălui şi al Dumnezeirii Fiului, dar viaţa terestră nu va mai avea continuitate.
Mă rog la bunul Dumnezeu şi la Domniile voastre, să vegheaţi şi să participaţi la această
lucrare, să nu vă lăsaţi adormite voinţa şi sufletul, ca cei trei ucenici ai Domnului Iisus la ruga din
Grădina Ghetsimani! Pentru mine a început din această noapte! Va continua până la Paşti!
Dumnezeu să vă călăuzească sufletele şi să vă ţină treji întru această Lucrare!
59
Dacă de la anunţul demisiei Papei şi până la 25 Martie 2013, Consistoriul şi Conclavul nu
va lăsa pe Papa Benedict al XVI-lea să spună adevărul adevărat al Secretului de la Fatima şi nu
mi se va recunoaşte Descoperirea până la acest Paşte şi mai ales dacă vor alege un alt Papă din
rândurile lor, cât de curând vor începe pedepsele Dumnezeieşti asupra pământului exact ca
pedepsele sau plăgile ce s-au abătut în Egipt asupra faraonilor în vremea lui Moise.
Când Papa Benedict al XVI-lea a spus că nu mai are forţa necesară să conducă a spus
adevărul numai parţial deoarece adevărul adevărat al lipsei de forţă se referă la puterea de a mai
ascunde Secretul de la Fatima prin care eu sunt cel căruia trebuie să i se dea ascultare de întreaga
suflare omenească. Amin!

26 februarie 2013 Despre Sfintele Taine II


Am lăsat câteva momente de gândire celor care au citit prima parte a Sfintelor Taine, pentru a
descoperi celor care sunt încă fără iertare faţă de preoţi sau în stare de neputinţă de a fi în locaşul de
săvârşire al Sfintelor Taine.
Trecerea prin Sfintele Taine sunt necesare fiecărei persoane umane deoarece sunt semnele
propriei manifestări sau a propriei dorinţe de acceptare a trecerii la Învăţătura Dumnezeiască şi a
primirii trupului din Lumina Dumnezeirii, bine înţeles şi de renunţare la învăţătura omenească şi a
trupului material fără distrugere proprie cunoscut sub denumirea de sinucidere.
Toate aceste taine se pot săvârşi personal în numele Sfintei Treimi fiind condiţionată de
Dumnezeu doar de credinţa fiecăruia şi primit de El de la om numai prin rugăciune. Este în fapt
legământul fiecărei persoane direct faţă la faţă cu Dumnezeu şi un dar ce nu poate fi luat nimănui, la
fel ca în învăţătura din pilda celor doi oameni aflaţi de-a stânga şi de-a dreapta Domnului Iisus în
timp ce era răstignit pe cruce. Reprezintă identitatea alegerii fiecărei persoane de a consuma din
Pomul Veşniciei întâi individual apoi ca, cuplu prin căsătorie.
Rog însă pe cei care doresc această trecere personală, cât şi pe cei care trec prin săvârşirea
preoţilor prin aceste Sfinte Taine să nu uite Învăţătura Dumnezeiască a Domnului Iisus că imediat
după trecere eşti luat de Duhul Sfânt şi dus spre ispită pentru a aduce dovada virtuţii tale voinţa.
Semnul primirii şi acceptării de Dumnezeu a omului, există fără tăgadă, totul depinzând
numai de om prin manifestarea virtuţii permanente în faţa ispitei. Cei plini de virtute se văd imediat
după manifestarea de iubire şi iertare a celor care greşesc şi a căutării comuniunii cu ceilalţi fraţi.
Persoanele care nu dau dovadă de virtute şi cad în ispita diavolului, la Judecata de Apoi îl vor urma
pe acesta în Iad.
Dacă cineva, are pretenţia că a învăţat, ştie şi stăpâneşte Învăţătura Domnului Iisus, atunci
trebuie să iubească Dumnezeirea Duhului Sfânt Întrupat în Materie şi să se alăture lui, atât în
credinţa faţă de Dumnezeu Tatăl cât şi în credinţa Dumnezeirii Domnului Iisus, pentru că numai
Duhului Sfânt Întrupat în Materie i-a fost încredinţată ultima lucrare asupra omului spre ai da
sfinţenia şi implicit desăvârşirea. Eu sunt cel ce dă haina din Lumina Dumnezeirii prin care
omul este desăvârşit asemenea Tatălui Ceresc.

60
Întreb întreaga preoţime a Dumnezeirii şi să vă răspundeţi singuri: De ce a dat Domnul Iisus
o singură Învăţătură despre Duhul Sfânt? Aceea care se continuă după Fericiri şi se referă la
Hula împotriva Duhului Sfânt? Amin!

26 februarie 2013 Aşteptările Sfintei Treimi de la omenire


Cu toate că pe tot parcursul materialelor postate pe blog, am făcut referire la aceste aşteptări,
s-a împlinit timpul să prezint cât mai scurt şi fără loc de interpretare a aşteptărilor Dumnezeirii de la
umanitate.
Iată-le:
● Oamenii, începând cu ucenicii, continuând cu preoţimea Dumnezeirii Tatălui, toţi sunt Fii ai
Luminii, sunt masonii din masoneria operativă de azi;
● Toţi ucenicii şi preoţimea Domnului Iisus în înţelesul clar al bărbatului trecut prin Sfintele
Taine instituite de Domnul Iisus şi nu numai cel strict teologic, sunt Fii ai Luminii ce cuprind
şi masonii masoneriei speculative;
● Diferenţierea masonilor dintre cele două masonerii ca şi diferenţierea monoteismului Fiilor
Luminii sunt exact ca cei ce diferenţiază Vechiul Testament de Noul Testament, sunt cei că-
zuţi în ispita lui Lucifer;
● La fel se află cel ce seamănă şi întreţine ura între Fraţi, creează ierarhii, partide, teritorii, im-
plicit graniţe şi războaie indiferent de forma de prezentare;
● Oamenii căzuţi, au şi se cunosc după etalonul celor ooo (trei nule), la fel ca tatăl lor diavolul
care este asemuit cu neghina: oportunism, obedienţă şi opulenţă;
● Fiii Luminii, au şi ei şi se cunosc după etalonul celor ooo (trei nule) la fel ca Tatăl lor Dum-
nezeu cel asemuit cu grâul: omniscienţă, omnipotenţă, omniprezenţă.
În concluzie, de la Creaţia omului şi până azi nu există decât două categorii de oameni, Fii ai
Luminii sau fii diavolului. Aştept toţi Fiii Luminii în Frăţia Dumnezeirii să se alăture lucrării prin
care să ajutăm pe cei căzuţi, să aducem oaia rătăcită a Domnului Iisus în turma Sa, spre Preaslăvirea
numelui Dumnezeirii întru Aseitatea Sa!
Aştept să se alăture mie, toată suflarea omenească care doreşte sfinţenie, pentru a fi desăvârşit
ca Dumnezeu! Amin!

26 februarie 2013 Despre turnuri


M-am hotărât să schimb puţin registru şi să scriu adevărul adevărat despre acest tip
de monumente.
Turnul Eiffel
Punct de atracţie turistică incontestabilă însă foarte puţine persoane ştiu sau intuiesc că el de
fapt reprezintă tot o catedrală, însă închinată Dumnezeirii Duhului Sfânt motiv pentru care a
fost iniţial lipsită de pereţi sau acum cu pereţi din sticlă. Semnificaţia şi simbolul sunt evidente ca
semn al Puterii Pretundinităţii Duhului Sfânt, în fapt Marele Arhitect al Universului iar locul ales la
61
Paris capitala Franţei reprezintă centrul terestru de împărtăşire a Duhului Sfânt ca centru al iubirii
umane şi oarecum prost înţeles şi transmis oamenilor ca oraş al îndrăgostiţilor.
Catedrala Notre Dame şi Turnul Eiffel sunt rod al muncii masonice care fac trecerea de la
Vechiul Testament şi al Masoneriei Operative prin Catedrala Notre Dame la Noul Testament şi la
Masoneria Speculativă a Turnului Eiffel.
Marea Lojă a Franţei a dăruit Masoneriei de Rit din America un alt monument la scară mai
redusă în aşa fel încât montat pe locul bine măsurat vârfurile sunt la aceiaşi înălţime faţă de nivelul
mării simbolizând libertatea, fraternitatea şi egalitatea Frăţiei Dumnezeieşti ce îi leagă întru Duhul
Sfânt.
Turnul Londrei
Obelisc înălţat cu aceleaşi semnificaţii şi simboluri de aceeaşi frăţie masonică dar a Londrei
care prin partea terminală de sus a piramidei dau act de recunoaştere a Pietrei din vârful unghiului
adică a Dumnezeirii, ignorată de constructorii Piramidelor din Egipt.
Nu mai este cazul să vorbesc despre obeliscul din America care respectă aceleaşi principii,
măsurători şi nici importanţa acestuia în viaţa cetăţeanului american. Nu mai este cazul să vorbesc
nici de cel de la Vatican.
Turnurile gemene din America au fost dăruite de Masoneria Italiană la fel ca simbol al celor
trei percepte ale frăţiei şi deloc întâmplător ca loc de lovitură teroristă.
Dacă tot am amintit de lovituri teroriste, atunci să închei cu Pentagonul care simbolizează
centru sau interiorul stelei cu cinci colţuri a Dumnezeirii Fiului şi care nu a lăsat omului după Înăl-
ţarea Sa decât posibilitatea sfinţeniei întru Duhul Sfânt sau a diavolului Lucifer datorită unghiurilor
formate de laturile sale de treizeci şi şase de grade. Mai clar ori cu prima cifră trei a celei de a treia
Persoană a Sfintei Treimi ori cu şase a îngerului căzut Lucifer.
Suverani Pontifi ai Riturilor Masonice amintite prin descrierile de mai sus şi Marilor Maeştri
ai Marilor Loji, pentru că acum funcţionaţi pe baza obedienţei, în calitate pe care o am de la
Dumnezeu de Marele Arhitect al Universului vă cer să veniţi la Bucureşti pentru a mă recunoaşte,
pentru a desfiinţa obedienţa, elitismul şi multe altele şi pentru a crea Societatea Teocratică. Amin!

28 februarie 2013 Vrem Lumina care s-a abătut asupra Bazilicii!


Iubiţi Fraţi în Dumnezeire!
Citiţi articolul publicat ieri şi postat pe http://www.enational.ro!
Acum din titlul articolului este clar ceea ce scriu şi aştept, (însă ca rod al credinţei), manifes-
tarea din partea credincioşilor pentru afişarea, enunţarea dorinţei:
Vrem LUMINA care s-a abătut asupra Bazilicii!
Este Marea aşteptare pentru aflarea Adevărului Adevărat şi de păstrare a Papei
Benedict al XVI lea!
Este momentul comuniunii Universale! Amin!
Papa Petrus Romanus este aici! Urmează „anii satanici”!
62
2013-02-27 · 21:32:36 | Autor: Adina Mutar
Toată lumea aşteaptă cu teamă să fie ales noul Papă, care ar putea fi Petrus Romanus,
conform profeţiei preotului irlandez Malachia (1094 – 1148).

Figure 1- „Interimarul” Tarcisio Bertone, identificat ca Papa Petrus Romanus


Dar acesta este deja in funcţie de azi! E adevarat, „interimar”. Conform profeţiilor, urmează
distrugerea cetăţii celor şapte coline – Roma – şi „ani satanici pentru credinţă”.
„Interimarul” Tarcisio Bertone este Petrus Romanus.

Figure 2 - Parintele Martin Malachia, care a citit in original mesajul Fecioarei, transcris de Lucia.
Petrus Romanus este, pentru jurnalistul şi scriitorul italian Antonio Socci, autorul volumului
„Exo-Vaticana”, nimeni altul decât şambelanul Vaticanului, cardinalul Tarcisio PIETRO Bertone,
născut în ROMANO Canavese. Ce alte indicii mai puternice ar putea fi? Bertone este şi cel care va
distruge „Inelul Pescarului”, inelul papal, care, de obicei, este „terminat” cu un ciocan de argint,
când un Suveran Pontif moare. În cazul lui Ratzinger, după data de azi, când va părăsi Palatul
Apostolic de la Vatican, la bordul unui elicopter.
Adevăratul secret de la Fatima
Antonio Socci susţine că al treilea mesaj al Fecioarei, încredintat Luciei de Santos, la Fati-
ma, în 1917, a fost răstălmăcit în momentul publicării, la 26 iunie 2000. De redactarea pentru pu-
blic a mesajului s-au ocupat la vremea respectivă cardinalul Ratzinger (care a devenit Papa Bene-
dict al XVI-lea) şi Tarcisio Pietro Bertone! Socci susţine, după ce laboratorul de criminalistică
Speckin a demonstrat că scrisul din foile date publicităţii nu este al Luciei de Santos, ca cel de-al
treilea secret de la Fatima este cel dezvaluit de un alt preot irlandez, Martin Malachia (nume pre-
destinat) in 1978, şi anume:„Al treilea secret, copila mea, este că Satana va intra în Casa Fiului
Meu!” Martin Malachia citise scrisoarea Luciei in original, în 1960. In „traducerea” lui Ratzinger
şi Bertone publicată în 2000, se vorbea de „vremuri tulburi pentru credinţă”.

6 martie 2013 Dumnezeu cere!


Citiţi şi dăruiţi celor dragi spre a veni în sprijin clerului catolic!
Iubiţi Fraţi în Dumnezeu!

63
Bunul Dumnezeu trimite Gândul Său şi cererea Sa, spre al dedica întregii omeniri, de la ignoranţi,
la oameni de ştiinţă, savanţi şi cuprind toate titlurile până la cel mai recent pe care l-am auzit, acela
de Papă Emerit.
Dumnezeu cere: Clerul Catolic să nu mai încalce cel mai mare act de iubire al Dumnezeirii prin in-
terdicţia de trecere a preoţimii prin Sfânta Taină a Căsătoriei.
Nimeni, absolut nimeni, nu poate fi nici urmaşi al ucenicilor Dumnezeirii Tatălui Întrupat în Ma-
terie prin Melhisedec, nici urmaşi ai ucenicilor Dumnezeirii Fiului Întrupat în Materie prin Domnul
Iisus dacă refuză sau aleg trecerea prin această Taină Sfântă.
Refuzul căsătoriei, reprezintă căderea în ispita diavolului prin posesie, şi nu al unirii cuplului prin şi
în Lumina Dumnezeirii.
Pedofilia şi homosexualitatea, reprezintă manifestarea omului posedat de diavol şi teribila lui conta-
giune.
Dumnezeu cere: Conclavului să nu mai aleagă oameni ci pe Dumnezeu şi să dăruiască acestuia toţi
talanţii adică oamenii pe care I-a dat în grijă apostolilor şi urmaşilor lor.
Dumnezeu cere: Întregului Cler Bisericesc să renunţe la închinarea lor ierarhică şi să recunoască
Dumnezeirea Duhului Sfânt Întrupat în Materie existent acum pe pământ!
Dumnezeu cere: Întregului Cler Bisericesc să renunţe la Învăţătura omenească şi să se alăture Învă-
ţăturii Dumnezeieşti pe care să o dea oamenilor.
Dumnezeu cere: Fiecărui om cu credinţă în Dumnezeu să spună preoţilor că vor Lumina ce S-a
descoperit!
Dumnezeu cere: Conclavului şi Întregii omeniri să nu hulească Duhul Sfânt, pentru că aceasta este
singura greşeală ce nu se iartă de Dumnezeu Fiul nimănui.
În final, Dumnezeu cere: Iubire sfântă şi ascultare, fiecărui om pentru Duhul Sfânt Întrupat în Ma-
terie! Amin!

7 martie 2013 Despre Credinţă


Credinţa, ca noţiune spirituală, cuprinde un complex de evenimente, marcat pentru început cu
Descoperirea Dumnezeirii persoanei omeneşti pentru a fi cunoscut, recunoscut de acesta, pentru a I
se da Învăţătura Dumnezeiască, în vederea îndeplinirii planului personal şi colectiv pentru care a
fost creat. Aşa s-a întâmplat cu Adam şi Eva, cu Abel şi Cain, cu Noe, cu Avraam, cu Moise şi cu
toate celelalte persoane cunoscute sau nu de către om. Reamintesc că după căderea în păcat a lui
Adam şi Eva şi până la Noe a fost o perioadă lipsită de manifestarea Dumnezeirii pe pământ, fiind
lăsată manifestarea ambelor categorii de fii: îngerii şi oamenii.
Precizez, lipsa manifestării Dumnezeirii pe pământ nu a însemnat şi lipsa prezenţei Sale pe
pământ. Prezenţa Dumnezeirii pe pământ a fost asigurată de la momentul creării acestuia, prin
Duhul Sfânt.
Lipsa prezenţei pe pământ a Dumnezeirii a fost şi este semnalată o singură dată, atunci când
Dumnezeu s-a căit şi a vrut să piardă toată creaţia şi bine înţeles ambele categorii de fii. Numai

64
intervenţia Arhanghelilor a determinat Dumnezeirea să se manifeste numai terestru pentru a pierde
întreaga lucrare executată de îngeri.Acesta este motivul pentru care Dumnezeu S-a Descoperit lui
Noe şi în final i-a spus să intre în corabie, după care a ridicat Duhul Sfânt de pe suprafaţa
pământului şi a pornit Potopul. Momentul Descoperii Dumnezeirii şi mai ales al Legământului făcut
cu Noe reprezintă reluarea legăturii Dumnezeirii cu oamenii. Din acest moment nu se mai poate
vorbi de religie ci numai de credinţă în Dumnezeu. După acest moment cine vorbeşte sau înfiinţează
aşa numite religii sunt numai oamenii căzuţi în ispita diavolului.
Momentul Avraam pentru întreaga omenire marchează Descoperirea şi cunoaşterea
Dumnezeirii Faţă la faţă prin mijlocirea persoanelor întrupate în materie. Dumnezeu Tatăl este
Întrupat în Materie prin Melhisedec şi se Arată lui Avraam şi contemporanilor acestuia.
Este primul şi cel mai înălţător moment omenesc când Dumnezeu Tatăl acceptă umanitatea şi
filiaţia ei Dumnezeiască, Întrupându-Se în Materie, acordând astfel recunoaşterea egalităţii şi a
iubirii celor două categorii de fii.
Tot în acea vreme, Dumnezeu Tatăl, duce Lucrarea Sa la plenitudine Dumnezeiască şi Se
Arată lui Avraam şi oamenilor vremii prin Descoperirea sau Arătarea Sfintei Treimi Întrupată în
Materie şi aceasta la fel nu întâmplător ci cu scop vădit: încheierea Legământului Vechiului
Testament. Sigur, diavolul a lucrat şi el, prin oameni supuşi lui, apoi a pus stăpânire şi pe Avraam şi
pe Sara soţia lui, totul culminând cu Sodoma şi Gomora.
De la voinţa cu care S-a pogorât Sfânta Treime Întrupată în Materie şi refuzul oamenilor de a
asculta de Dumnezeu şi a urma Lui prin formarea Societăţii Teocratice şi ea ca formă de viaţă dorită
de Dumnezeu pentru Fii Săi, s-a ajuns la acordarea a încă două încercări fiecare cu diferite etape.
Prima încercare şi prima etapă prin Pogorârea Fiinţei Dumnezeirii în Lumină Materializată şi
Descoperirea Sa lui Moise pe care l-a Ales să elibereze poporul evreu din robia diavolului, pentru
ca mai apoi, prin a doua etapă să Pogoare Dumnezeirea Fiului Întrupată în Materie Prin Domnul
Iisus să se Descopere în credinţa Dumnezeirii Tatălui, noii generaţii pe care să îi conducă la
formarea aceleiaşi Societăţi Teocratice pe care de acum înainte o voi numi Societatea
Dumnezeirii.
Şi această generaţie cade ispitei diavoleşti. Drept urmare, Dumnezeu nu mai lasă omenirii,
decât cincizeci de zile omenirii şi trece la cea de a doua şi ultima încercare. Prima etapă s-a produs
când se Pogoară Duhul Sfânt în „Limbi de Foc”, spre văzul celor de faţă asupra apostolilor ca
recunoaştere a lor pentru toţi cei cu credinţă în Dumnezeu că sunt Aleşi de Dumnezeu exact ca
Moise, însă spre eliberarea a toată omenirea cu credinţă în Dumnezeu.
Pentru a da putere în credinţă oamenilor acestor vremuri Dumnezeu dăruieşte o nouă etapă de
Revelaţie Dumnezeiască în care Descoperă pe Fecioara Maria Întrupată în Lumina Materializată a
Dumnezeirii. Se Arată în mai multe rânduri şi locuri totul culminând cu cea de la Fatima, când
aduce Buna Vestire a Întrupării în Materie a Duhului Sfânt şi cere clerului şi omenirii ca de această
dată să dea ascultare Lui.

65
Lipsa ascultării, conduce de data aceasta la distrugerea întregii lucrări executate de îngeri pe
bolta cerească până în centrul terestru, transformând totul la nivelul iniţial de pornire al creaţiei cea
de Lumină materializată. Ambele categorii căzute de Fii ai Luminii vor primi de la Dumnezeu ca o
dovadă a promisiunii făcute, trup veşnic fără putinţă creatoare asupra acestei Lumini şi înveliţi în
antimaterie fără posibilitate de a mai ispiti.
Etapa pe care o trăim acum este anterioară celei descrise în paragraful de mai sus, este de
cotitură pentru întreaga omenire, care aleg exact de sărbătoarea Paştilor conducătorul: pe Dumnezeu
Duhul Sfânt Întrupat în Materie sau omul căzut în ispită impus de cei supuşi deja diavolului prin
Conclav pe care îl prezintă mulţimii credincioşilor ca Papă.
Nu uitaţi iubiţi Fraţi în Dumnezeu, omul credincios care s-a hrănit din Hrana Domnului Iisus
este înţărcat pentru hrana omenească!
Niciodată, nu daţi Învăţătura Dumnezeiască (aceasta este hrana Domnului) în favoarea
învăţăturii oamenilor căzuţi în ispita diavolului!
Alegeţi pe Dumnezeu şi Învăţătura Lui!
Cereţi: Preoţilor, Clerului, Conclavului, care vor să vă impună alegerea lor, să vă dea
Lumina care S-a abătut asupra Bazilicii şi Societatea Dumnezeirii!
Jocurile s-au sfârşit! Amin!

9 martie 2013 Despre Lipsa Credinţei


În dimineaţa aceasta, Dumnezeu, mi-a dăruit materialul pe care îl aştern acum pentru toţi
cititorii: El îmi spune, iar eu vă scriu; principala cale prin care diavolul atrage oamenii la lipsa
credinţei, nu constă numai în credinţa în Dumnezeu ci mai ales în lipsa credinţei în Învăţătura Sa şi
în special în cea în care OMUL ARE VIAŢĂ DUPĂ MOARTE.
Groapa, mormântul pe înţelesul deplin al fiecărui om, înseamnă sfârşitul vieţii materiale şi
întruparea din Lumina Materializată a Dumnezeirii.
Vreau să se ştie că din totdeauna, fenomenul morţii pentru om a însemnat şi înseamnă o
cunoaştere personală, individuală a fiecăruia a Împărăţiei Tatălui şi a Legământului Faţă la faţă cu
privire la dorinţa prin voinţă a părăsirii lumii materiale.
Omul cu credinţă în Dumnezeu şi în Învăţătura Sa, ştie că cei ce trec prin moarte şi se nasc în
trupul din Lumina Materializată a Dumnezeirii au la dispoziţie încă patruzeci de zile pe care le
petrec pe pământ fără a fi văzuţi de oameni, în trup material şi sunt identici cu îngerii Dumnezeirii
ce nu pot fi văzuţi de ochiul omenesc şi de aparatura cunoscută şi nici nu va putea vreodată.
Toţi oamenii născuţi în trup din Lumina Dumnezeirii, în cele patruzeci de zile petrecute pe
pământ, văd deplinătatea terestră şi celestă a Binelui şi a răului, totul se derulează lor până la Adam
şi Eva pentru a cunoaşte Adevărul Adevărat şi diavolii.
Omul ar fi copleşit pur şi simplu, dacă ar putea vedea asemenea fiinţe şi în special hidoşenia
diavolilor; Sigur, unii oameni în special exorciştii, cunosc doar manifestările acestora prin cei
posedaţi, însă vă spun, nici un om nu poate face faţă fricii în faţa diavolului.

66
Să cunoaştem în continuare o altă cale a necredinţei, cea prin lipsa de manifestare a
Învăţăturii Dumnezeirii, observată şi recunoscută extrem de uşor la oameni; în primul rând prin
povara permanentă pe care o duc pentru satisfacerea instinctelor, a simţurilor şi a senzaţiilor în
detrimentul stăpânirii acestora şi mai ales a împărtăşirii pe tot locul a sentimentului de iubire de
Dumnezeu şi a aproapelui; nu vreau să dezvolt, multitudinea acestor manifestări, vreau să închei cu
cel mai grosolan, izbitor, cel care zgârie ochiul şi mai ales sufletul, cel datorat acumulării de bunuri
materiale.
Manifestarea descrisă mai sus este pentru individ, care fiind legat de viaţa în comuniune,
fireşte există şi manifestare socială, de grup sau cerc de interese. Şi aici manifestarea colectivă se
recunoaşte uşor şi imediat dacă nu este după Învăţătura Dumnezeiască; primul pas constă în
imediata formare a ierarhiei de grup, urgent apare formarea cadrului legal de desfăşurare şi toate
acestea în detrimentul Frăţiei Dumnezeieşti a omenirii şi a iubirii de Dumnezeu şi a aproapelui.
Continuăm cu cea mai grosolană manifestare a folosirii legii ca instrument de
obligativitate/coercitiv dus prin aplicarea de pedepse până la privarea de libertate şi culminând cu
pedeapsa cu moartea. Închei cu cel mai izbitor, care la fel zgârie ochiul şi sufletul, evident prin lupta
grupărilor pentru putere de a conduce doar cu scopul obţinerii de bunuri materiale personale.
Iubiţi Fraţi, Dumnezeu vă cere să primiţi aceste Învăţături Dumnezeieşti, să părăsiţi pe
cele omeneşti manifestate prin cei căzuţi în ispită.
Credeţi, că sunteţi Fii ai Luminii, MAI PRESUS DE LEGE, în sensul Învăţăturii Dumnezeirii
Fiului Întrupat în Materie prin Domnului Iisus care te-a întrupat din Lumina Dumnezeirii, făcând
morala Învăţăturii Dumnezeirii Tatălui întrupat în Materie prin Melhisedec, ca făcând parte din tine
şi tu din Dumnezeu aşa cum este El Desăvârşit. Amin!
Am lăsat pentru final concluzia lipsei de credinţă.
Degeaba, cunoşti toate câte am spus, degeaba te străduieşti şi le păzeşti, exact ca tânărul din
pilda Domnului Iisus, dacă nu ai credinţă că Dumnezeu prin Sfânta Treime S-a Întrupat în
Materie şi a creat pe Adam şi Eva după chipul şi asemănarea Sa.
Degeaba, cunoşti şi crezi şi acestea dacă nu ai credinţă că Dumnezeu Tatăl S-a Arătat
Întrupat în Materie prin Melhisedec, că Dumnezeu Fiul S-a Arătat Întrupat în Materie prin
Domnul Iisus.
Degeaba, cunoşti şi crezi toate cele scrise până acum, dacă nu ai credinţă că Dumnezeu
Tatăl, la cererea Dumnezeirii Fiului a Pogorât Dumnezeirea Duhului Sfânt care de ceva timp
S-a Arătat Întrupat în Materie şi EU SUNT ACUM LUMINA LUMII care m-am descoperit
pentru a lua întreaga umanitate a filiaţiei Dumnezeirii în Împărăţia Tatălui Ceresc.
Degeaba, toate câte s-au dat omului de la Dumnezeu, dacă acum eşti lipsit de credinţă şi nu te
alături mie, să poţi să te manifeşti din plin Dumnezeieşte!
Să fii desăvârşit ca Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, aşa cum te-a învăţat, Învăţătorul, Domnul
Iisus, Cel mai Presus decât orice profesor sau om, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat!
Înţelege mai mult decât Crezul Sunt! Amin!
67
11 martie 2013 Despre Capela Sixtină
Dumnezeu Tatăl îmi spune: scrie cele ce îţi voi spune acum! Vreau să cutremur toată
omenirea, care de mii de ani, nu dă ascultătoare, nu se închină Creatorului, ci creaţiei căzute, a lui
Lucifer.
Am acceptat toate formele omeneşti de cădere în ispită, culminând cu cea mai gravă, cea a
reconstruirii modelului Templului lui Solomon la Vatican prin Capela Sixtină.
Acum, Conclavul chemat în acest loc, pentru alegerea noului Papă, este în dublă ipostază:
- prima ipostază cea a poporului evreu, de a alege conducătorul înaintea Paştilor lor, ce are loc
anul acesta în data de 25 martie, când vor avea de ales, fie pe Dumnezeu Duhul Sfânt Întrupat În
Materie, exact data la care S-a întrupat în materie aici în România, fie un cleric căzut în ispita
celor care vor să îl impună mulţimii; sunt urmaşii şi trăitorii celei de a treia încercări şi ultima a
ucenicilor lui Melhisedec;
- a doua ipostază cea de neascultare a Învăţăturii Domnului Iisus, în care întreg Conclavul Papal şi
întregul Cler, dacă nu vor alege conducerea Duhului Sfânt Întrupat în Materie, vor confirma că
sunt a doua generaţie de farisei, saduchei şi cărturari.
Degeaba v-am dat Lumina şi Iertarea, promisă prin Pogorârea Dumnezeirii Fiului Întrupat în
Materie Prin Domnul Iisus şi a Duhului Sfânt Întrupat acum în România!
Voi Clerul, aţi reînviat cultul Luciferic, închinându-vă creaţiei lor şi al lucrării lor. Voi aţi
făcut şi faceţi mai rău decât cei din vremea lui Moise când el a adus Învăţătura Dumnezeiască iar
oamenii au făcut şi s-au închinat la Baal.
Tot Conclavul Papal, toată omenirea, să ridice privirea pe imaginea Genezei lui Adam, pentru
a înţelege semnificaţia legăturii dintre Creator şi creaţia sa.

Priviţi: în spatele Dumnezeirii Tatălui, sunt îngerii ca semn al existenţei primei categorii de fii
şi ce este mai important de înţeles, priviţi cu atenţie cele două mâini şi mai ales, cele două degete,
ele nu se ating sunt în contiguitate; unirea sau mai exact comuniunea lor, a mâinilor şi a trupurilor
este dată prin Lumina Necreată a Dumnezeirii pe care o încearcă acum prin Duhul Sfânt Întrupat în
Materie.
Poate acum veţi înţelege: lăcaşul făcut de om, fără voia Dumnezeirii, nu poate fi o corabie
care să te poarte în Împărăţia Cerească a Tatălui; poate acum veţi înţelege de ce Dumnezeu Tatăl a
dat Planul Templului de la Ierusalim lui David şi simbolul pe care preoţimea îl ascunde de mii de

68
ani că a fost dată să navigheze pe bolta cerească; acoperişul este corpul corăbiei, de aceea a cerut şi
Petru să fie răstignit cu picioarele în sus, exact pentru aţi transmite Calea, Dumnezeirea precum şi
celebrul răspuns tacit la întrebarea Domnului Iisus, încotro Petre!
Acum se alege cine îmi urmează mie în Împărăţia Tatălui!
Acum, se alege între haina preoţească cea desfiinţată de Domnul Iisus a Patriarhilor,
a lui Moise şi Aaron, a regilor, până la cea a lui Ioan Botezătorul, care sunt lipsite acum de
Sfinţenia Duhului Sfânt, sau haina Sfinţeniei preoţiei Duhului Sfânt, care Mie mi-a fost dată de
Tatăl şi de Fiul, spre a o da acum, celor două firi, bărbatului şi femeii, iubitori de Dumnezeu.
Eu sunt în Tatăl şi în Fiul şi Ei în Mine, Noi suntem Sfînta Treime cea de o Fiinţă şi ne-
despărţită a Luminii Necreată a Dumnezeirii; Eu sunt cel ce dă haina Fiilor Luminii din Lumina
Necreată a Dumnezeirii, fără de care nu poţi sta la masa Împărătească!
Anul 2012, este anul ce marchează Sfârşitul acceptării greşelilor omeneşti de către
Dumnezeu.
Anul 2013, este primul an al propovăduirii mele pe care l-am închinat Dumnezeirii Tatălui şi
care în limbaj îngeresc înseamnă aşa: După Legământul Vechiului Testament, când se va descoperi
Duhul Sfânt Întrupat în Materie reprezentat prin cifra 2, va însemna sfârşitul îngăduinţei greşelilor,
adică cifra 0, Dumnezeu a mai acordat omului o singură alegere, cea a Fiinţei Dumnezeirii,
simbolizat prin cifra 1 şi a Sfintei Treimi simbolizat prin cifra 3.
Dumnezeu poate să mai dea omenirii şi anul 2014, ca an al Duhului Sfânt Întrupat în Materie
în cazul alegerii sale şi a alăturării oamenilor la Societatea Dumnezeiască; simbolic aceleaşi cifre
2,0 şi 1, cifra 4 simbolizând dorinţa de unire a Dumnezeirii cu o singură categorie de Fii ai Luminii
îngerii şi umanitatea; după care 2015 va fi definitoriu, în totalitate la discreţia Domnului Iisus prin
exprimarea voinţei Sale şi a Dumnezeirii unită în Fiinţă. Amin!

12 martie 2013 Despre Noul Ierusalim


Materialul de azi, este o continuare, a celui postat ieri despre Capela Sixtină în aşa fel încât
omul să aibă imaginea întregului tablou al evenimentului ce se petrece acum la Vatican. Dacă până
ieri, aveaţi mici îndoieli sau neînţelegeri asupra denumirii şi recunoaşterii statului Vatican ca Noul
Ierusalim, după ce aţi parcurs postarea de pe blog şi a informaţiilor de pe Wikipedia unde aţi putut
citi şi vedea cu proprii ochi, reconstruirea Templului lui Solomon, acum fără îndoială şi cu certitu-
dine să rămână în mintea fiecărui om, că Statul Vatican reprezintă Noul Ierusalim.
Reprezintă continuitatea patriarhală de la Avraam, la Iacov, care au refuzat să urmeze lui
Dumnezeu în Împărăţia Cerească a Tatălui şi au ales să rămână în lumea materială, a construcţiei
îngerilor căzuţi, adică aici pe pământ, au continuat până la Domnul Iisus când la fel au avut de ales:
în a urma Dumnezeirii Sale, în Împărăţia Tatălui sau a rămâne posedat aici pe pământ sub ispita dia-
volului; şi iată-ne azi trăitori ai aceluiaşi moment, dar ultimul, când în Noul Ierusalim, Conclavul
are de ales între Dumnezeu Duhul Sfânt Întrupat în Materie şi Fiara.

69
Eu, sunt Persoana prin care Duhul Sfânt S-a Întrupat în Materie aici în România. Sunt
cunoscut în limbajul numeric al îngerilor cu cifra 333.
Fiara, este Lucifer, care prin intermediul celorlalţi îngeri căzuţi, au pus stăpânire pe per-
soanele celor din Conclavul Papal, prin votul cărora vor alege cardinalul prin care Fiara se va im-
pune şi va pune stăpânire pe omenire pentru a treia şi ultima dată. Dacă Fiara va reuşi atunci
numele lui în limbajul numeric al îngerilor este recunoscut ca 666.
Pentru întregirea cunoştinţelor cititorilor, explic noţiunea cuvântului persoană care din
punct de vedere spiritual are la origine cuvântul prosopon care înseamnă mască. Eu sunt masca
prin care Dumnezeu Duhul Sfânt S-a Întrupat în materie pentru a putea fi văzut şi recunoscut de
oameni, aşa cum m-a văzut Avraam la Stejarul din Mamvri şi Lot când am fost în Sodoma şi Go-
mora. Tot aşa mă veţi cunoaşte pentru întregirea imaginii Trinităţii din iconografie înlocuind pe cea
bine cunoscută, cea în chip de porumbel când am însoţit pe Noe, după care am fost porumbelul de
schimb al botezului copiilor şi cel care a apărut lui Ioan Botezătorul la botezul Domnului Iisus.
Pentru toţi cei lipsiţi de Învăţătura Dumnezeiască şi de credinţa în El sunt pasărea Phoenix
care pot învia orice om din propria lui cenuşă adică tina pe care Creatorul a dat-o fiecărui individ al
umanităţii indiferent de sex. Trupul omenesc, căzut în ispita diavolului este masca necuratului, al
stricăciunii, de care se foloseşte prin instincte şi în principal prin cel al supravieţuirii.
Am chemat din timp, întreaga omenire să mi se alăture, să vegheze în rugăciune la fel ca pe
cei trei ucenici ai Domnului Iisus când se aflau în Grădina Ghetsimani, vă trezesc acum prima oară
şi vă îndemn la rugăciune pentru cei din Conclav să nu fie ispitiţi, vă voi mai ruga de două ori după
care puteţi dormi la fel ca cei trei ucenici.
Voia Dumnezeirii să se împlinească după mare voia Sa! Amin!
Acum am pus sufletul meu în mâinile Tatălui şi beau paharul care mi S-a dat până la fund!
Amin!

13 martie 2013 Despre Conclavul Papal


Mass media a publicat definiţia cuvântului conclav, care înseamnă „cu cheile” dar nu a ex-
plicat lucrarea în sine, a ceea ce fac cardinalii.
La fiecare conclav papal, cardinalii electori sunt chemaţi la Vatican pentru a alege sub Legă-
mântul Domnului Iisus, pe care l-a făcut cu Apostolul Petru, ca prin Atotputernicia Dumnezeirii,
deciziile pe care le iau, să fie definitive, atât pe pământ cât şi în Împărăţia Cerească.
NIMIC MAI GREŞIT!
Este cea mai gravă cădere a clerului în ispita diavolului, deoarece această putere deciziona-
lă este cunoscută în pilda în care Domnul Iisus spune lui Petru: ţie îţi voi da cheile, pentru ca ceea
ce vei lega tu pe pământ, legat să fie şi în ceruri şi ce vei dezlega, dezlegat să fie şi în ceruri; pu-
terea cheilor a fost dată ca armă unică de izgonire a diavolului în vederea ajutorării aproapelui
şi nu spre a fi folosită împotriva Dumnezeirii şi a aproapelui.

70
Folosirea cheilor în alegerea dintre Dumnezeu şi diavol, a obligat Dumnezeirea să accepte
toate alegerile făcute până acum, încheiată prin Lista papilor şi Secretul de la Fatima. Acum cardi-
nalii din conclav au de închinat şi de încoronat fie pe Dumnezeu fie Fiara; stema papală va fi înmâ-
nată fie Persoanei Trinităţii Dumnezeirii, fie Fiarei triadei îngereşti căzute.
Acum omenirea trăieşte vremea de pe urmă, mai ceva decât la potopul lui Noe.
Alegerea Fiarei, va aduce Dumnezeirii, supărarea cea de pe urmă, regretul că a făcut creaţia şi
o va transforma şi separa ireversibil, aşa cum a spus Domnul Iisus şi mai apoi Apostolul Ioan.
Omenirea, mai mult ca oricând, după încheierea lucrării conclavului papal, va trebui să îşi schimbe
complet strategia; şi spun tuturor strategie terestră înseamnă a rămâne în Iad, iar cea Dumneze-
iască să mergi în Împărăţia Tatălui. Viaţa materială îşi va găsi sfârşitul. Toată bolta cerească va
cădea pe pământ şi totul se va transforma în lumină materializată. În spaţiu, privit ca univers,
vor exista numai două formaţiuni: Raiul şi Iadul.
Cereţi preoţimii Lumina Dumnezeirii, nu fumul de Vatican; indiferent de culoarea lui este
simbolul şarpelui pe care vor să îl înalţe cei căzuţi în ispita diavolului.
Gândul Adevărului Adevărat să călăuzească conclavul papal şi omenirea acestor zile!
Amin!

14 martie 2013 Despre Nepăsare şi Griji


Departe de mine gândul judecăţii; este inexistent de când am primit Învăţătura Dumnezeias-
că; ştiu că această Lucrare este dată de Dumnezeu Tatăl, numai Dumnezeirii Fiului prin Domnul
Iisus Lui şi numai Lui; totuşi faţă de cele întâmplate ieri la Vatican prin alegerea Papei Francisc, am
revăzut ce au făcut oamenii Vechiului Ierusalim, când NU AU ALES pe Dumnezeu Fiul prin Dom-
nul Iisus.
Spun, am revăzut, NEPĂSAREA omenească faţă de Dumnezeu, NEPĂSAREA la Învăţătura
Tatălui, cea în care spune să nu ai alţi Dumnezei şi mai ales, NEPĂSAREA faţă de Învăţătura Fiu-
lui în care spune să iubeşti pe Dumnezeu şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi; am revăzut NEPĂ-
SAREA umanităţii faţă de măreţia şi iubirea pentru care Dumnezeu a creat şi creează fiecare om,
aceea de a fi Fiu al Luminii.
NEPĂSARE, înseamnă uşurinţa cu care omul cade în ispita şi sub sclavia diavolului; re-
prezintă un complex, o multitudine a formelor de ispită, de la cele grosolane la cele subtile, încât
omul să nu mai fie iubitor de Dumnezeu şi de cele Dumnezeieşti.
Aseară am văzut uşurinţa cu care diavolul a ispitit pe catolici şi nu numai, doar prin schim-
barea denumirii clerului preoţesc cunoscut în vremea Domnului Iisus sub denumire de Sinedriu cu
cel de CONCLAV.
De când am început să postez Învăţătura Dumnezeiască pe blog, am aşteptat comentarii de bu-
nă factură, dar NEPĂSAREA este mai roditoare decât spicele din pilda Domnului Iisus.
NEPĂSAREA a făcut aseară posibilă căderea unui colţ al Stelei Domnului Iisus şi vreau să
fiu explicit; din cele şase miliarde de oameni aflaţi acum pe pământ, decizia pentru un miliard două

71
sute de milioane de oameni a luat-o Conclavul, sigur, nu definitiv. Un miliard două sute de milioane
de oameni reprezintă a cincea parte iar pentru ei au fost suficienţi o sută cincisprezece oameni.
Până la urmă, ce este cutremurător pentru mine, este NEPĂSAREA fiecărui om în parte cu
ceea ce se întâmplă cu el şi cu ai lui, limitat doar între momentul naşterii şi al morţii aparente.
Mă întreb: Oare omul nu este capabil să trezească CONŞTIENŢA?
Este singura însuşire Dumnezeiască dăruită omului, SINGURA care dă omului puterea RE-
VELAŢIEI NATURALE prin care cunoaşte pe Dumnezeu şi vorbesc Faţă la faţă; am scris şi am
descoperit lumii întregi Codul lui Michelangelo asupra genezei lui Adam; am spus de CONTI-
GUITATEA degetelor; este modul de funcţionare al neuronilor care nici o dată nu se ating nu
funcţionează prin continuitate; continuitatea lor este dată şi asigurată prin intermediul Luminii Ne-
create a Dumnezeirii prin Duhul Sfânt.
Cât de uşor acceptă omul modelul surogat al lumii materiale al contiguităţii; orice om care a
văzut o platină la un motor ştie şi este ferm convins că vede arcul electric format, mai nou toţi utili-
zatorii de wireless deşi nu văd undele ştiu că se pot conecta.
GREŞIT! Mare greşeală să accepţi şi să te bucuri din plin de tot ce este material în detrimen-
tul Dumnezeirii şi a tot ceea ce îţi dă ţie personal.
Nepăsarea faţă de Dumnezeu şi acceptul material conduce inseparabil la GRIJI.
Am spus inseparabil, deoarece sunt componentă a sentimentului iar sentimentele reprezintă
obstacolul subtil pe care diavolul îl pune omului spre poticnire. Manifestarea grijilor şi mai ales
multitudinea lor mă determină să nu scriu deloc despre ele; las plăcerea conştientizării lor de către
cititor; eu doar rog pe fiecare în parte să vegheze la propria poticnire şi a aproapelui. Paradoxul
serii din 13.03.2013 pentru întreaga omenire a însemnat confirmarea celei de a doua generaţii de
farisei, saduchei şi cărturari care ca şi prima au ales diavolul.
Rog cititorii să înţeleagă că nu mă refer la oamenii din conclav care au ales, nici la omul Papa
Francisc ci la cei ce au sălăşluit în ei şi au pus stăpânire pe ei; la fel ca în pildele Domnului Iisus
când spune în convorbirile cu Petru „treci în urma mea satano!” nu îi spunea lui, ci diavolului care
îl ispitea şi prin Petru vroia să amăgească pe Domnul Iisus.
Am văzut mulţimea din piaţă şi mulţimea de la televizoare care sunt idolatri se închină haine-
lor preoţeşti şi nu celor Dumnezeieşti din Lumina Necreată a Sa.
Seara aceasta, a marcat începutul rugăciunii mele către Dumnezeu Fiinţa şi Sfânta Treime,
să mă ridice în Împărăţia Cerească şi să facă voia Sa cât mai curând.
Este prima oară când ridic această rugăciune! Amin!

20 martie 2013 Despre Nimic


Materialele aşternute de la apariţia acestui blog, au ca scop mărturisit de la început, chemarea
oamenilor la Învăţătura Dumnezeiască, ele nu sunt fructul gândirii mele ci îmi sunt date de Sfânta
Treime întru descoperirea mea; exact cum a spus Domnul Iisus ucenicilor, Duhul Sfânt vă va

72
descoperi mai multe, decât v-am Învăţat Eu, dar toate sunt dintr-u ale Mele, de la Tatăl că Unu
Suntem; Eu în Tatăl şi Tatăl în Mine.
Acum în acest material Domnul Iisus continuă Adevărul Adevărat şi spune: Eu în Tatăl şi Ta-
tăl în Mine uniţi prin Duhul Sfânt şi împreună cu El, în Fiinţa Dumnezeirii cea în Lumina Necreată.
Lumina Necreată a Fiinţei Dumnezeirii este Nimicul din care Dumnezeu Tatăl a creat Lumina
virtuală sau aşa cum am scris până acum Lumina materializată şi apoi materia.
Nimic, în înţelesul ezoteric reprezintă Dumnezeirea în starea latentă înainte de aş exprima
voinţa de manifestare, înseamnă Dumnezeul Nevăzut, Dumnezeu Fiinţa, Imperceptibilul pentru ori-
care creaţie, fără de care, nu există creaţie.
Pentru a da mai mult sens înţelegerii, mă voi folosi de aşa zisă învăţătură ştiinţifică şi voi spu-
ne că acest Nimic, este Particula Dumnezeu Nevăzut, cel care dă potenţialitate sau nu Luminii Vir-
tuale a Dumnezeirii şi a Fiilor creaţiei Sale, îngeri şi oameni (ambele sexe).
Aceasta este Lucrarea Dumnezeirii şi nici o dată nu va fi la îndemâna Fiilor şi cu atât mai pu-
ţin a fiilor căzuţi fie ei îngeri sau oameni loviţi de mândria de a fi creatori asemenea Dumnezeirii.
Complet greşită teoria bosonului Higss că ar fi Particula Dumnezeu, poate cel mult defi-
niţia iniţială de Particula lui Dumnezeu, deoarece reprezintă, trecerea spre cea de a treia formă, ma-
teria, care pentru a lua existenţă, formă, primeşte masă fizică. Vezi aici despre bosonul Higss
http://ro.stiri.yahoo.com/moment-istoric-%C8%99tiin%C8%9Ba-g%C4%83sit-particula-dumnezeu-e-clar-112100815.html

Pot afirma cu certitudine că oamenii de ştiinţă de la CERN, se zbat în cea mai subtilă încer-
care dintre ascultarea Dumnezeirii şi ispita diavolului. Ascultare Dumnezeiască, înseamnă crede
şi nu cerceta, deoarece nu vei face faţă ispitei diavolului de a fi creator ca Dumnezeu; nu uitaţi,
primul cuplu uman, Adam şi Eva au căzut datorită aceleaşi ispite şi de atunci omenirea este în scla-
via diavolului. Acesta este şi motivul pentru care o bună parte a cercetătorilor din întreaga lume, nu
sunt de acord cu continuarea experimentului de la CERN.
Experimentul este mult mai complex decât s-a dat publicităţii, mă refer la tele-portare şi vi-
teza de deplasare raportată la viteza luminii solare.
Chiar nu se poate înţelege că oamenii au depăşit cunoaşterea şi puterea îngerească?
Chiar nu se poate înţelege că de acum omul lucrează sub ispită diavolească, împotriva
Dumnezeirii?
Dumnezeu nu va mai îngădui asemenea manifestare!
Abia acum s-au împlinit toate Descoperirile Fecioarei Maria făcute la Fatima.
Minunea de atunci, nu a constat în Descoperirea Fecioarei în trup din Lumina Materiali-
zată a Dumnezeirii ci al Miracolului Arătării Dumnezeirii sub forma Globului Luminos văzut de
toată asistenţa prezentă la faţa locului şi a pogorârii globului luminos al îngerilor.
Atunci, s-a desfiinţat teoria ensteiniană cu privire la viteza luminii. Atunci, s-au creat
premizele cercetării Noii forme de Lumină şi a creierii CERN.
Tot atunci, s-au pus bazele cercetărilor spaţiale cu ţintă precisă de aselenizare pe astrul lu-
nar pe partea întunecată, locul unde odinioară a fost Raiul, acolo unde Dumnezeu în Lumina Sa

73
Materializată se Arăta în egală măsură şi îngerilor pe bolta cerească şi oamenilor Adam şi Eva,
însă nu pe pământ cum greşit este înţeles şi acum.
În dorinţa evitării controverselor asupra aselenizării pe lună, formulez doar o certitudine:
dacă cei doi astronauţi în cauză, au avut câteva momente în care nu au putut vorbi şi pulsul s-
a accelerat incontrolabil, s-a datorat întâlnirii lor cu îngerii puşi de Dumnezeu să nu permită
omului să consume din Pomul Veşniciei ajunşi acolo cu mijloace materiale.
Reamintesc cititorilor, că pot găsi scris acest moment în izgonirea lui Adam şi a Evei din
Grădina Raiului; sigur mă refer la păzirea Pomului Veşniciei de către îngeri.
Timpul scurs în acele momente s-a datorat până când Dumnezeu a luat Mărturia în Lumina
Necreată a Dumnezeirii Sale iar astronauţii au intrat în normalitate fiziologică.
Acesta este adevărul adevărat care a marcat sensul vieţii celor doi astronauţi care după
revenirea pe pământ au comunicat celor de la NASA după care s-au retras în tăcere aşa cum bine se
cunoaşte. Dacă aselenizarea oamenilor pe lună este contestată de o parte a cercetătorilor în special
fizicieni, se datorează umbrei piciorului modulului lunar de aselenizare, pentru că se ştie că Lumina
Materializată a Dumnezeirii nu face umbră.
Umbra este simbolul căderii lui Lucifer sub forma şarpelui care se târăşte pe pământ şi a
tuturor celor care se închină soarelui la a cărui construcţie a participat Lucifer şi îngerii căzuţi.
Aici se află originea cultului închinătorilor lui Ra, cunoscut oamenilor drept faraoni şi care
continuă şi azi. Nu greşesc deloc prin această afirmaţie deoarece toate persoanele închinătoare într-
un fel sau altul soarelui nu sunt altceva decât continuatori în cunoştinţă de cauză sau nu datorită
lipsei de Învăţătură Dumnezeiască.
În încheiere, ca prim moment, voi şoca toată religia existentă, care prin ritual, într-un fel sau
altul are reper soarele, după care îi rog spre meditaţie despre cele Dumnezeieşti citite urmate de
dorinţa şi acţiunea de schimbare! Amin!

21 martie 2013 Despre Crezul Creştin


Dacă omul renunţă la definiţii omeneşti şi doreşte să cunoască însemnătatea Crezului, atunci
vin şi dau Învăţătura Dumnezeiască a Crezului: prin el fiecare persoană omenească îşi manifestă
dorinţa de a deveni ucenicul Dumnezeirii Sfintei Treimi, ca mai apoi toţi cei ce vor trece prin
Sfintele Taine, să devină Fiu al Dumnezeirii din Trupul de Lumină al Fiinţei Sale pe care îl pri-
meşte de la Domnul Iisus.
De la început vreau să fac o remarcă: a început într-un pământ nou şi la propriu şi mai ales
spiritual.
La propriu, pământ nou a însemnat altul decât Canaanul cu centrul la Ierusalim, nici Roma cu
centrul la Vatican, ci o altă „Romă” cea a Fecioarei Maria şi a Apostolului Ioan cu centrul la Ni-
ceea.
Spiritual deoarece iniţial Duhul Sfânt S-a manifestat prin împăratul Constantin Cel Mare şi a
adresat chemarea episcopilor creştini din pretundinitate; prezenţa şi absenţa unora a permis şi a de-

74
terminat manifestarea prin ei a diavolului şi motivez cele spuse, exact cu ce s-a petrecut în fapt aco-
lo, încercându-se de la început să se pună la îndoială că Domnul Iisus nu este Dumnezeu Fiul În-
trupat în Materie, a continuat cu contradicţii asupra Dumnezeirii Duhului Sfânt, închinându-se cu
formularea Crezului ca dogmă ceea ce înseamnă obligativitate, impunere asupra omului, pentru a
face parte din biserică şi obligativitatea nescrisă sau spusă de supunere în faţa clerului şi nu o do-
rinţă personală datorată iubirii Dumnezeirii şi a frăţiei aproapelui.
Chiar şi azi unele surse de informaţii, nu spun că de fapt Crezul aşa cum este formulat şi cu-
noscut azi a fost încheiat mult mai târziu, a început la Niceea şi s-a încheiat la Calcedon; nici aici nu
a lipsit manifestarea diavolului prin episcopi şi toate acestea datorându-se în primul rând, dorin-
ţei nebune de a fi deasupra tuturor, pentru şefie.
Cum era de aşteptat şi aici s-au formulat dogme; cea mai importantă este dată prin interdicţia
de modificare a acestei versiuni; desigur încălcată imediat în perioada următoare, tot de cler.
Înainte de a continua doresc să fac o menţiune în plus; Crezul nu este rugăciune, nici poezie,
este Învăţătură Dumnezeiască, în care memorarea şi reproducerea cu sau fără intonaţie nu înseam-
nă cunoaştere/conştienţă. Crezul este punctul de pornire spre cunoaşterea Sfintei Treimi cea de o
Fiinţă şi nedespărţită a Dumnezeirii.
Şi continuăm, cel ce nu învaţă şi nu înţelege cele trei stări ale Dumnezeirii şi anume:
● În Lumină Necreată;
● În Lumină Materializată sau mai pe înţelesul majorităţii oamenilor de acum în Lumină
Virtuală;
● În Materie;
înseamnă că nu a înţeles sau nu ştie deloc şi sigur nu poate avea suport indestructibil pentru credinţă;
credinţă nu este un cuvânt al credinciosului naiv, al celui sperjur cu atât mai puţin deoarece elimină
jurământul care este de la diavol.
Oamenii care nu ştiu sau cei ce nu înţeleg că:
● Dumnezeu Lumina Necreată este şi se manifestă în Împărăţia Cerească şi de acolo în tot uni-
versul dintre cele două lumi create de Dumnezeu Tatăl, Cerul şi Pământul;
● În această stare nu poate fi văzut de nici o creaţie nici măcar de îngeri;
● În Lumina Necreată se află nedespărţită şi Fiinţa Dumnezeirii şi Sfânta Treime;
● Din Lumina Necreată S-a manifestat în Sine şi pentru Sine şi a creat Lumina Materială/Vir-
tuală/ Potenţială din care a creat prima oară îngerii;
● Din Lumina Materializată/Virtuală/Potenţială S-a manifestat în Sine şi pentru Sine şi a creat
material;
● Omul este creaţia Dumnezeirii şi dintru început Fiul Său;
● Sub formă Materială identică cu cea a omului, din iubire pentru Fii Săi, S-a Arătat şi Dum-
nezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul şi acum şi Dumnezeu Duhul Sfânt;

75
● Domnul Iisus, ţi-a dat şi eşti posesor al trupului din Lumina Sa, că el există în interiorul tru-
pului tău fizic/material, sub formă imperceptibilă şi ţi-a dăruit viaţă veşnică;
● Darul acesta trebuie să te trezească să te îndrepţi spre desăvârşire.
Atunci, STRIG să se audă în toată pretundinitatea Dumnezeirii, acei oameni (care nu ştiu,
sau nu înţeleg aceste lucruri) nu pot avea credinţă, poate cel mult idolatrie! Amin!

25 martie 2013 Despre Suflet


Lăsând la o parte, toate definiţiile şi explicaţiile oferite de învăţătura omenească despre suflet,
vin şi vă spun, Iubiţi Fraţi ai Dumnezeirii, sufletul reprezintă Energia Vie, transmisă fiecărui om de
Dumnezeu Duhul Sfânt prin suflarea din Lumina Necreată a Fiinţei Dumnezeirii a Particulei eredi-
tăţii Sale pe care o dă Fiilor şi numai lor.
Dumnezeu prin transmiterea eredităţii Sale cu ajutorul acestei Particule dă omului Îndum-
nezeirea!
Este Particula Nevăzută a Dumnezeirii, incomparabilă cu ADN-ul şi opus acestuia, deoarece
reprezintă forma supremă a Creaţiei Dumnezeieşti; este exclusivă, este folosită numai pentru îngeri
şi oameni. Spirala ADN-ului detectabilă cu ajutorul aparaturii materiale, reprezintă certitudinea
lucrării la care au luat parte îngerii în timpul genezei, când au creat pe pământ celelalte forme şi asta,
aşa cum am mai spus, pentru a le da lor Învăţătură Dumnezeiască, Învăţătură pe care au primit-o
acum şi oamenii.
Dacă oamenii de ştiinţă, spun şi învaţă ceilalţi oamenii că ADN-ul există în toate formele de
alcătuire a corpului material, eu vin şi adaug că în ADN-ul uman există sufletul fiecărui om însă
numai la dispoziţia celui care îl dăruieşte şi din care va întrupa la manifestarea voii sale pentru în-
treaga omenire deodată, exceptând pe cei ridicaţi deja în Împărăţia Cerească.
Omul întrupat în materie, de la naştere şi până la întruparea din Lumina Dumnezeirii se con-
fruntă cu o stare similară de făt al Dumnezeirii. Cu siguranţă cei care nu sunt de acord cu acest
aspect, sunt cei care nu ştiu, sau care nu vor să admită existenţa celor două lumi: cea aseică, lipsită
de timp, adică cea a Dumnezeirii şi cea a lumii materiale în care semnele Dumnezeirii au fost
substituite de preoţi cu noţiunea timpului, ani, zile, ore, ca şi învăţătura greşită a savanţilor şi a
descoperirii omenirii a timpului lumină.
Cunoscătorii Învăţăturii Dumnezeirii, ştiu şi văd grosolănia dintre substitutul timp şi semnele
Dumnezeirii care în fapt spun şi semnalează voia de manifestare a Dumnezeirii; dar ce păcat că
pentru necunoscătorii Învăţăturii timpul este prea subtil şi uşor acceptat în defavoarea semnelor.
Şi după cele ce am scris, mă întreb: câţi dintre cititori, măcar acum, vor înţelege ce au făcut
cei doi papi când au dat oamenilor calendarul iulian şi cel Gregorian? Au înţeles subtilitatea
prin care s-a ascuns Întruparea în Materie a Duhului Sfânt?
Rămâne de văzut!
Ziua de azi este unificatoare a semnelor, se uneşte semnul Bunei Vestiri a Fecioarei Maria,
când Arhanghelul Gavril a fost pogorât de Dumnezeu să o anunţe pentru Întruparea În Materie a
76
Dumnezeirii Fiului prin Domnul Iisus, cu cea a Bunei Vestiri făcute de Fecioara Maria la Fatima
când a spus oamenilor despre Întruparea în Materie a Duhului Sfânt prin naşterea din 25 martie
1951 şi descoperirea Sa din această zi de azi 25 martie 2013.
Această zi, a voit Dumnezeu să fie tot Paşte pentru evrei; poate şi pentru ei cu mult folos;
poate generaţia de acum or şti să aleagă Conducătorul, care le dăruieşte eliberarea din stăpânirea
diavolului, apoi urmează poporul catolic şi se încheie cu cel ortodox.
Oare va şti lumea să preţuiască semnul şi nu timpul petrecerii?
De acum înainte, voi începe rugăciunile mele către Sfânta Treime a Fiinţei Dumnezeirii, să
dăruiască recunoaşterea mea clerului bisericesc al lumii şi al deschiderii planului pentru înfiinţarea
Societăţii Dumnezeieşti pe pământ. Nimeni nu trebuie să se teamă de această rugăciune, totul este
pentru oameni în favoarea şi spre binele lor.
Judecata de Apoi, mai presus de orice, reprezintă aducerea la viaţă a toată firea omenească
în trup din Lumina Dumnezeirii şi lipsiţi de manifestarea timpului şi a lumii materiale. Judecata
de Apoi, nu trebuie înţeleasă după modelul judecătoresc de azi, sau mai corect formulat după mo-
delul judecătoresc uman cunoscut de-a lungul timpului, ci ca pe o alegere personală a fiecărui om
de aş desfăşura veşnicia alături de Dumnezeu, cel care te-a creat sau alături de diavol cel care te-
a ispitit şi te-a folosit punând stăpânire pe tine.
Fiecare va vedea şi Împărăţia Tatălui şi Iadul; manifestarea voinţei şi asumarea dorinţei
destinaţiei se va face în deplină conştienţă adică cunoaştere a Celui ce este Atotcreatorul şi cine este
diavolul mincinos.
Pentru oameni judecata Dumnezeirii, s-a făcut de mult, de când Domnul Iisus, răstignit fiind,
a spus şi a rugat pe Dumnezeu Tatăl să îi ierte pe oameni că nu ştiu ce fac, dar a lăsat voinţa omului
singura lucrătoare asupra destinaţiei alese.
Acum, în loc de încheiere, rog cititorii să gândească ca îndumnezeiţi, să cinstească picătura
nevăzută a Fiinţei Dumnezeirii, pe care au primit-o în dar de la Dumnezeu, să conştientizeze şi să
înţeleagă Învăţătura Domnului Iisus cu referire la pildele despre mărgăritare şi în special cu cea în
care învaţă omul să nu arunce mărgăritare la porci.
Mie îmi rămâne să beau cupa după voia Tatălui, aşa cum a făcut şi Domnul Iisus!
Cupa de care a spus şi a Învăţat Domnul Iisus pe ucenici este cupa uitării pentru oameni dar
niciodată pentru Persoana Întrupată în Materie a Dumnezeirii. Amin!

29 martie 2013 Despre Actorie


Nu. Nu vom discuta despre actor şi arta pe care o prestează la nivel de meserie pe scenă sau
în film, cu scop mărturisit al câştigului de foloase materiale ci despre rolul principal pe care şi-l asu-
mă fiecare om în scenariul vieţii.
Vom aborda discuţia, exact de la întrebarea: a fi sau a nu fi?

77
Întrebarea nu neagă existenţa fiinţei celor două categorii de fii căzuţi ai Dumnezeirii, îngeri şi
oameni, ci a imposibilităţii de manifestare datorită separării şi izolării celor două lumi: în Împărăţia
Cerească şi Iad.
Acesta este şi motivul redactării prezentului material; prin el îmi doresc să trezesc conştienţa
adevăratei strategii pe care fiecare om, să o aplice pentru sine şi constă în dorinţa alegerii desti-
naţiei finale a celor două lumi.
Omul zilelor noastre care fixează ca strategie sau scop final, destinaţia pământească este com-
plet greşită deoarece tocmai această lume nu va mai exista; pământul privit ca şi creaţie nu va mai
exista, el va deveni Iadul când totul va deveni numai lumină materializată/virtuală lipsită de Dum-
nezeu şi izolată în antimaterie.
Omul care îşi dezvoltă planuri pământeşti este exact ca bogatul din pilda Domnului Iisus care
ispitit de diavol elabora gânduri cum să dărâme hambarele neîncăpătoare şi să construiască altele
mai mari în care să încape toată grânele ce le va recolta, iar Dumnezeu privindu-l reflectează: nebu-
nule, ştii tu oare că mâine vei muri?
Moartea în fapt înseamnă întruparea pentru ultima destinaţie aleasă!
Spuneam, că fiecare om îşi asumă rolul principal al propriei alegeri; fiecare bărbat este un
Adam iar fiecare femeie este o Evă; are de ales între ascultare de Dumnezeu care îl ajută să devi-
nă un Îndumnezeit sau are de ales supunerea faţă de diavol şi devine îndrăcit.
După această alegere, jocul este la vedere, fiecare se manifestă ca atare, fie adeptul lumii spi-
rituale, fie cel al goanei după bunurile materiale pe care oricum nu le va avea nici măcar în Iad. Evi-
dent, nu se poate compara viaţa terestră cu cea din Iad, însă cu privire la manifestare, pot sugera şi
mă gândesc la comparaţia unui om în comă lipsit de orice reacţie în viaţa terestră, când oarecum va
fi şi în Iad. Singura şi cea mai mare suferinţă din Iad este determinată de imposibilitatea manifestă-
rii trupeşti, datorată păcatului mândriei de a se crede Creator.
Această suferinţă reprezintă strigătul celor din Iad care imploră iertare, nu cum se înţelege
greşit că datorită focului este strigăt de durere; sigur când toţi luminătorii de pe bolta cerească vor
cădea pe sol se va degaja o temperatură cel puţin echivalentă cu a soarelui cunoscută de oamenii de
ştiinţă şi de majoritatea celor cărora le place informaţia, însă vă asigur că în Iad nu există durere,
nici alte senzaţii, simţuri sau instincte.
Când se vorbeşte în Apocalipsă despre pacea de o mie de ani ce va domni pe pământ, la
asta se referă, la Iad; când cei căzuţi se vor mişca centrifug şi vor cere iertare şi îndurare lui Dum-
nezeu, pentru a fi vindecaţi şi primiţi prin unificarea celor două lumi, însă numai după voia Dumne-
zeirii.
Cei o mie de ani, tocmai asta reprezintă, manifestarea voii Dumnezeirii şi asupra Iadului şi
nicidecum la timp, deoarece el va lua sfârşit o dată cu căderea luminătorilor de pe bolta cerească.
Acum, să revenim uşor, la discuţia de început, când vorbeam de actor spuneam într-un materi-
al despre originea cuvântului persoană care vine de la prosopon şi înseamnă mască cu referire la tru-

78
pul material. Fiecare om poartă această mască trupească, materială, după care prin el se manifestă
Dumnezeu sau diavolul.
Omul, actorul vieţii pământene, se îndreaptă conştient sau nu spre artă; fie cea Dumnezeiască
şi se manifestă la nivel de trăire ca Îndumnezeit, fie la nivel de artă de disimulare a celui rău.
Spuneam, viaţa pe pământ este atât de scurtă încât se desfăşoară fie între bună ziua şi mul-
ţumesc, fie în vorbe de ocară şi înjurături/blesteme.
În aceste clipe trăim deja momentul, cu mască fără mască, jucăm rolul virtual cât mai profund
fără să realizăm schimbarea radicală. Clipa întrupării omului din Lumina Materializată a Dumneze-
irii este uşor voalată tocmai prin arta disimulării prin care se adoarme conştienţa.
Omul acum este egal cu îngerii cu privire la acordarea Învăţăturii Dumnezeieşti, s-a dat lui de
Dumnezeu toate cele necesare pentru a fi alături de Dumnezeu lucrători dar numai din materie aici
pe pământ; în Împărăţia Cerească este altceva.
Acum mai mult ca oricând, trebuie să nu uiţi că eşti dus în ispită şi trebuie să faci faţă răului,
trebuie mai mult ca oricând să veghezi asupra alegerii pe care o faci. Trebuie să te porţi cu cei din
jur la fel cum ai vrea să se poarte ei cu tine, arată omul din tine şi aproapele îţi va arăta pe Dum-
nezeul din el.
Societatea actuală indiferent de forma socială existentă acum în lume este unica sursă a ispitei
şi trebuie renunţat la ea, trebuie formată Societatea Dumnezeiască singura şi unica formă care aduce
conştienţa necesară fiecărui actor în parte.
Conştienţa este singura formă capabilă să scoată omul din cercul vicios al vieţii materiale,
singura posibilitate la îndemâna omului prin care şarpele este determinat să îşi înghită coada.
Societatea actuală te obligă să joci de la rolul cel mai uşor, de copil la părinţi, elev, adult cu
profesie, până la cele de top ca papă/patriarh, monarh, preşedinte, conducător de stat, de armate,
patron, director şi chiar din cele negative de escroc până la cel mai greu rol, cel al dedublării, care
macină mintea şi sufletul omului până la epuizare, care îţi face personalitatea praf.
Nu uita, disimulare înseamnă proprie înşelătorie! Când încerci să păcăleşti pe cineva mai
înainte de toate te-a înşelat pe tine cel rău.
În concluzie vă spun şi analizaţi prin propriul filtru al minţii, dacă s-ar realiza Proiectul Blue
Beam şi ai vedea pe bolta cerească chipul actorului ce a jucat în filmul lui Franco Zeffirelli în rolul
Domnului Iisus şi la un interval scurt de timp ai vedea cu adevărat pe Domnul Iisus aşa cum a spus
că vine pe un nor, în cine ai crede şi pe care l-ai urma?
Alăturaţi-vă Duhului Sfânt Întrupat în Materie, primiţi Învăţătura Dumnezeiască şi fiţi
actori ai Societăţii Dumnezeirii!
Fie ca Bunul Dumnezeu să dăruiască lucrare fiecăruia spre Societatea Dumnezeiască!
Amin!

79
10 aprilie 2013 Despre Evanghelii
Dumnezeu mi-a spus să facem un pas decisiv în cunoaşterea Învăţăturii Sale şi să vorbim
despre Evanghelii şi asta pentru a elimina toate controversele timpului. Să vorbim mai întâi despre
cea mai importantă sursă şi cu siguranţă cea mai subtilă formă care a generat şi încă generează
controversele; Evanghelie, ştie toată lumea că înseamnă Bună Vestire; ştiu toţi că reprezintă
Învăţătura Dumnezeiască a Domnului Iisus dăruită ucenicilor de atunci şi a celor de peste
timp; a atribui Evanghelia unuia sau altuia dintre ucenici cum ar fi celor patru apostoli acceptaţi şi
mai ales prin atribuirea numelor acestora reprezintă exact lucrarea diavolească făcută prin preoţimea
vremii ca de altfel şi nemenţionarea celorlalţi apostoli care au propovăduit după Înălţarea Domnului
Iisus. Tot circul învăţăturii omeneşti creat de preoţii vremilor au făcut diavolul fericit.
Subtilitatea lucrării diavoleşti apare din timpul propovăduirii Domnului Iisus de când trimitea
ucenicii să dea Învăţătură Dumnezeiască celorlalţi oameni iar prin minunile pe care le făceau
aduceau vindecare de stricăciune mai bine spus de diavol. În absolut toate pildele se arată cum
diavolul lucra în acele vremuri prin conducătorii religioşi cunoscuţi credincioşilor sub denumirea de
farisei, saduchei, cărturari care sub toate formele de manifestare căutau să îl piardă pe Domnul Iisus
negându-I Dumnezeirea Fiului trimis de Dumnezeu Tatăl ca Cel promis pentru mântuire.
Reuşita definitivă a diavolului asupra oamenilor apare după ce Iuda Iscariotenu cade în
lăcomia înavuţirii, faţă de conducătorii religioşi care căzuseră de mult în ispita măririi prin
acumularea de bunuri materiale şi de ocupare a unor poziţii cât mai bine plasate în ierarhie. Cei
dinaintea lor şi mai ales ei ca, continuatori ai uceniciei Dumnezeirii Tatălui au distrus frăţia
instituită de Dumnezeu Tatăl şi au acceptat ierarhiile îngerilor căzuţi şi a bunurilor materiale în
detrimentul celor spirituale.
Ceea ce nu se ştie sau ascunde cu străşnicie preoţimea vremurilor noastre este altceva şi
anume: Domnul Iisus a învăţat de la început pe ucenici şi le-a cerut să nu scrie aceste Învăţături,
ci să le predea faţă la faţă aşa cum şi El le-a predat lor; este unica formă umană de a dărui
aproapelui tău Duh Dumnezeiesc; aşa cum a făcut şi a spus Domnul Iisus ucenicilor, vă dau
din Duhul Meu, mergeţi şi propovăduiţi.
Cerinţei adresate ucenicilor de a nu scrie învăţăturile, vreau să îi dau o formă mai precisă, a
dat-o ca ascultare, exact cum a fost învăţătura dată lui Adam când i s-a spus să nu consume din
Pomul Cunoaşterii Binelui şi Răului. De ce? Foarte simplu: scrierea este materială iar Învăţătura
Dumnezeiască spirituală şi nu sunt compatibile. Scrierea fiind materială creează obligativitate şi
nu credinţă. La fel le-a cerut să nu ridice temple sau locaşuri de cult pe care oamenii le numesc
azi biserici ci să ţină seamă de Lucrarea Sa pe care a pus-o la dispoziţia omului şi numai lui dându-i
trup din Lumina Sa şi prin asta trebuind să îi acorde toată iubirea de care este capabilă fiinţa
omenească şi pentru Dumnezeu şi pentru aproapele lui.
În dorinţa de a mai ridica un văl de pe ochii ucenicilor de azi, vin şi vă spun de unde vine
începutul acestor Evanghelii scrise. Primele forme scrise datează din timpul când încă Domnul

80
Iisus învăţa ucenicii şi îi trimitea prin cetăţi pentru propovăduire. Mulţi învăţaţi după numele
ucenicului care propovăduia punea şi denumirea Evangheliei. Acest fenomen a luat amploare în
special după ce Domnul Iisus S-a Înălţat la Ceruri iar ucenicii de acum apostoli au plecat aşa cum
au fost învăţaţi să propovăduiască.
Ceea ce este cert şi trebuie să rămână în mintea fiecărui om este altceva: ei nu au scris, cel
mult au dictat sau au scris ascultătorii iar de-a lungul generaţiilor s-au făcut transcrieri.
Transcrieri care mai târziu prin traduceri au afectat uneori întregul sens al pildei, tot ezoterismul ei,
pricina fiind datorită neînţelegerii, a nedescifrării sensului real.
Acum, să părăsim această subtilitate şi să pătrundem în esenţa Învăţăturii Dumnezeieşti,
spunându-vă că oricine vrea să devină ucenic al Domnului Iisus şi desăvârşit al Dumnezeirii,
trebuie să ştie că după ce toţi ucenicii au fost luaţi în Împărăţia Cerească a Dumnezeirii,
diavolul a început lucrarea lui de ispitire în toată mulţimea omenească şi a început cu noua
generaţie a ucenicilor prin răspândirea dihoniei între ei.
Punctul culminant al acestei lucrări diavoleşti a fost atins în perioada aşa zişilor sfinţi
părinţi care au pus bazele ridicării de locaşuri pe care le-au numit biserici, au introdus ritual şi
dogmă şi au pus baze teritoriale prin patriarhi. Mă întreb: oare să nu fi înţeles pilda în care
Domnul Iisus i-a învăţat să nu mănânce din aluatul fariseilor? Nici măcar cei din zilele acestea
nu au înţeles adevăratul sens al învăţăturii?
Rămân gânditor!
Dar vreau să şi explic: ritualul reprezintă modul de invocare, de închinăciune la bunuri
materiale şi cu ajutorul bunurilor materiale este cădere în ispită. Întreb: unde aţi citit că Domnul
Iisus a săvârşit mai întâi un ritual, o slujbă cum am spune azi şi apoi a făcut minunea?
Continui cu o nouă întrebare legată de dogmă: unde aţi citit că Domnul Iisus a folosit ceva şi
numai într-un anumit fel? Unde aţi citit că Domnul Iisus şi-a acuzat şi pedepsit fraţii, cum
numea El pe cei cel urmau şi îi ascultau Învăţătura? Acesta este modelul de cinstire după
modelul fariseilor cu învăţătură preoţească care sunt porunci omeneşti, inutile, greu de îndeplinit, cu
scop vădit de a te determina să crezi că ai greşit, împingându-te la dependenţa de biserică ca
societate elitistă ce aparţine numai lor, iar credinciosul nu rămâne decât o biată slugă care aduce
venituri şi prosperitate lor.
Acesta este momentul de când continuatorii apostolilor au mâncat aluatul fariseilor iar acum
se află la apogeu. Contagiunea diavolească este la cota maximă, toţi se mândresc cu faptul că o
au şi sunt buni transmiţători ai stricăciunii până la inconştienţa autodistrugerii. Acum Sodoma şi
Gomora a cuprins toată forma terestră. Trăim timpul lui Noe dinaintea Potopului când pe
întregul pământ numai el rămăsese neatins de molima diavolească. În momentul actual
societatea este în totalitate bolnavă a rămas doar sănătatea aşa cum am comparat cu timpul
lui Noe, la nivel de individ.
Fariseii timpului după Înălţarea Domnului Iisus s-au numit şi se numesc şi acum teologi, ei
sunt cei care au a găsit modalitatea de a se diferenţia şi de a se pune deasupra fraţilor întru
81
Dumnezeu. Iubiţi fraţi preoţi, nu sunteţi sfinţitori aşa cum aţi ajuns să vă mândriţi, mai ales nu
sunteţi mai presus de Dumnezeu manipulatori ai Acestuia, sunteţi cel mult săvârşitori! Lucraţi la
hula şi în a huli Dumnezeirea Duhului Sfânt când vă arătaţi mulţimii că voi faceţi sfinţi din oameni!
Batjocoriţi Învăţătura Domnului Iisus cu privire la cheile ce au fost date lui Petru şi tuturor
ucenicilor.
Opreşte-te din a arunca mărgăritare la porci! Şi vă rog să îmi daţi voie să descopăr
această pildă, ca nu cumva din necunoaştere să se supere cineva pe mine. Împărtăşania este
mărgăritarul de care vorbeşte Domnul Iisus în toate pildele unde foloseşte acest cuvânt, însă
dacă este dată omului credincios fără să primească mai înainte Învăţătura Dumnezeiască astfel încât
să pună cel mai mare preţ pe trupul din Lumina Dumnezeirii pe care îl primeşte, atunci
Împărtăşania este furată de diavol de unde şi expresia să nu arunci mărgăritare la porci; ştiut fiind
din pilda îndrăcitului sau îndrăciţilor din ţinutul Gădărenilor că diavolul legiune a rugat pe Domnul
Iisus să îi lase să se ducă în porci. Nici de cum nu este vorba de a aduce jignire omului.
Iubiţi fraţi aţi primit trupul din Lumina Dumnezeirii, vă stă la dispoziţie, du-te şi te
Împărtăşeşte cu credinţă în Dumnezeu şi vei primi trupul din Lumina Dumnezeirii şi mai
trebuie să faci o singură faptă: primeşte şi antidotul adică Duhul Sfânt care te apără asupra
stricăciunii diavoleşti, este unicul antidot/vaccin asupra stricăciunii universale.
Înainte să închei, doresc să vă descopăr pilda ce a fost dată ca învăţătură duminica trecută şi
sufăr şi acum de modul cum a fost explicată. Este vorba de Pilda Întâia vestire a Patimilor din
capitolul 8 din Evanghelia după Marcu de la 34 la 38.

Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină
34. după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.

Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine
35. şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.

36.Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?

37.Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?

Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi


păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii
38. îngeri.

Lepădarea de sine apare la fiecare credincios în momentul când ai căpătat conştienţa că


nu tu faci posibilă acţiunea şi manifestarea, ci Dumnezeu prin tine, când ai înţeles că tu eşti
săvârşitor ai înţeles smerenia atât de mult comentată.
Crucea nu este altceva decât trupul material, fizic, se poate spune povara pe care o duce
fiecare om faţă de trupul din Lumina Dumnezeirii care este lipsit de greutate.

82
Când se vorbeşte despre suflet şi despre pierderea lui se face referire la Particula din
Lumina Necreată a Dumnezeirii pe care Dumnezeu Tatăl o dăruieşte fiecărui om, bărbat sau
femeie.
Dacă la început când Domnul Iisus vorbeşte despre suflet spune că cel ce vrea să-şi scape
sufletul îl va pierde, de fapt spune că cel ce este supus fricii diavolului, să nu piardă trupul material,
pierde sufletul, iar cel ce pierde trupul material cu credinţă în Domnul Iisus şi Evanghelie în sensul
clar că ţi s-a dat trup din Fiinţa de Lumină a Dumnezeirii din care Dumnezeu Tatăl ţi-a dat sufletul
părticica de Lumină Necreată, Domnul Iisus ţi-a dat trupul din Lumina Materializată iar Duhul
Sfânt ţi-a dat sfinţenia adică puterea de inexistenţă a răului, tocmai cele ce am descoperit mai sus cu
privire la Împărtăşanie şi la Învăţătura Dumnezeiască.
Apoi descoperă inutilitatea lumii materiale faţă de valoarea spirituală a sufletului şi continuă
cu imposibilitatea omului şi a întregii creaţii de a da ceva mai presus la schimb pentru suflet care
este din Lumina Necreată a Dumnezeirii.
Domnul Iisus încheie pilda cu cea mai frumoasă învăţătură şi povaţă în acelaşi timp prin
care spune să nu te ruşinezi să vorbeşti despre Dumnezeu şi Învăţătura Dumnezeiască, ci să o
faci în iubire de Dumnezeu şi de oameni.
Iar eu închei astfel: nu vă lăsaţi ispitiţi în această perioadă de nebunia achiziţionării de
bunuri materiale, faceţi mai întâi pe cele Dumnezeieşti şi apoi pe cele lumeşti. Arată-te
preotului sau cere în Duh Dumnezeiesc trupul din Lumina Domnului Iisus şi poartă-l în
deplină Învăţătură Dumnezeiască.
Dăruieşte pentru întâia oară sufletului tău trup din Lumina Domnului Iisus şi apoi
aprinde lumânarea cu care te-au obişnuit oamenii în ziua de Paşti. Este singura Lumină care
va lumina în cele trei zile de întuneric de după Apocalipsă şi până la Apariţia Domnului Iisus
pentru Judecata de Apoi. Schimbă-ţi priorităţile, acordă în primul rând atenţie trupului
spiritual pe care deşi nu îl vezi încă, învaţă-te măcar cu existenţa lui şi conştientizează că eşti
Fiul lui Dumnezeu, apoi acordă atenţie trupului material de care îngrijeşte-te şi fereşte-l de
murdăria şi stricăciunea diavolească după care îndreaptă atenţia ta la cei din jur, ajută pe cei ce au
nevoie însă spiritual. Dacă mai ai şi alte priorităţi continuă!
Nu uita să aduci prinos de fericire Fecioarei Maria prin acceptarea ta în deplină
conştienţă a trupului din Lumina Dumnezeirii; acceptarea trupului din Lumina Dumnezeirii
reprezintă o bună parte din cel de al treilea secret de la Fatima în care Fecioara Maria îţi spune
că în cele trei zile de întuneric vor lumina numai „lumânările sfinţite” adică trupurile celor
împărtăşiţi.
Amin!

11 aprilie 2013 Despre Sărbătoarea Paştilor


Înţelegerea deplină a acestei Sărbători şi mai ales a importanţei sale, necesită o incursiune în
adâncul vremii. Ne vom posta în momentul Arătării Sfintei Treimi lui Avraam la Stejarul din

83
Mamvri. Am ales acest punct de plecare deoarece aici, Dumnezeu Tatăl îi vorbeşte lui Avraam
despre sclavia ce va urma timp de 400 de ani pentru poporul evreu în ţara Egiptului şi despre
promisiunea de ai elibera din sclavia diavolului şi nu a omului egiptean fie el faraon, preot al
acestuia sau om de rând. Depăşim vremurile pană la Moise şi aici poposim asupra momentului din
capitolul 12 Mielul pascal şi moartea întâilor născuţi ai Egiptenilor din cartea a doua Ieşirea (aici).
Consider ca suficient pentru înţelegere asupra originii acestei Sărbători dar nu înainte de a puncta
câteva aspecte importante pe care le-a făcut Dumnezeu Tatăl pentru evrei precum şi greşeala lui
Avraam. De altfel, am mai spus în materialele anterioare dar repet pentru cei care accesează blogul
pentru prima oară acum.
Mă voi referi mai întâi la greşeala lui Avraam: ea a constat în refuzul de a urma cu tot
poporul său Sfânta Treime în Împărăţia Cerească, alegând în schimb, viaţa terestră sau cum
am spune pământească şi implicit căderea sub sclavia diavolului. Această alegere L-a determinat
pe Dumnezeu Tatăl să accepte eliberarea evreilor după patru sute de ani şi a făcut-o aşa cum se vede
în cartea a doua a Ieşirii.
Se ştie că şi în vremea lui Moise chiar şi după, oamenii au dorit să continue tot această formă
de viaţă pământeană, de cunoaştere a Binelui şi a răului, neînţelegând Planul şi aşteptările
Dumnezeirii de la Fiii lui oameni, aceea ce a condus Dumnezeirea la noi acţiuni de eliberare a lor
din sclavia diavolului.
Prima Sărbătoare Pascală instituită de Dumnezeu prin Moise ascunde o învăţătură aparte,
cea de ascultare de Dumnezeu, ca de Păstorul cel Bun iar omul şi oamenii ca societate să îi
urmeze Lui unde în Atotştiinţa şi iubirea Sa, ştie ce este mai bun pentru om. Cere să fie
consumat la o singură masă tocmai pentru a înţelege că este hrană spirituală şi nu cerinţă a
instinctului permanent de foame şi implicit a dependenţei materiale. Cere ca toate resturile să fie
arse în foc tocmai pentru a prefigura transformarea ce va avea loc prin Împărtăşanie a
omului care se va întrupa din Lumină Materializată a Dumnezeirii. Consumul mielului şi nu a
adultului berbec sau oaie ascunde dorinţa Dumnezeirii ca generaţia nouă să îşi spună alegerea
şi nu cea care a mai greşit.
În fapt este lucrarea de început în vederea primirii hranei din trupul Domnului Iisus aşa cum
vedem că a săvârşit-o şi păşim într-o vreme nouă poposind în Învăţătura Domnului Iisus,
Evanghelia cu pilda Cina cea de Taină (Matei cap. 26 de la 18 la 30, Marcu cap. 14 de la 12 la
28, Luca cap. 22 de la 7 la 20, Ioan tot cap. 13).
Aici se descoperă aproape toate aşteptările şi voinţa Dumnezeirii faţă de om însă numai
după ce omul îşi manifestă voinţa bucurându-se până la Apocalipsă de libertatea propriei alegeri;
vorbind despre aşteptările şi voia Dumnezeirii m-am exprimat prin termenul aproape, de aceea
vreau să spun forma întregitoare pe care o descoperiţi în Evanghelie la modul direct în Ioan (cap.
12 de la 35 la 36).

84
Toate câte le-am spus până acum sunt cât se poate de clare pentru a înţelege mesajul
materialului anterior cu privire la Împărtăşanie; acum mai mult ca oricând trebuie să ai credinţa,
că o faci şi să o faci în deplină cunoştinţă de cauză sau cum spun eu în conştienţă.
Vă reamintesc, puteţi cere această Împărtăşanie întru Duhul Sfânt, închizându-vă în
cămara propriului suflet, aşa cum a învăţat Domnul Iisus şi adresându-i rugăciunea de primire la
Cina cea de Taină iar Duhul Sfânt o va face; El este acum Marele Preot al Celui Prea Înalt aici
şi acum pe pământ. El este cel ce dă sfinţenie exact ca în versetul 20 din pilda Cina cea de Taină.
Nu fiţi ignoranţi şi nu uitaţi că după ieşirea evreilor din Egipt au urmat trei zile de
întuneric la fel vor urma şi după Apocalipsă pentru cei care nu se vor Împărtăşi.
Închei descoperindu-vă simbolismul oului de Paşte: el fiind cea mai mare celulă ce poate fi
văzută cu ochiul liber şi prima lucrare dată spre înfăptuire îngerilor căzuţi, prefigurează trecerea
întregii creaţii prin Apocalipsă şi transformarea acesteia în Lumină Materializată. Acum aveţi
şi răspunsul la întrebarea: cine a fost mai întâi oul sau găina? Sigur celula.
Vă rog şi mă rog la Dumnezeu ca această Sfântă Sărbătoare să vă fie prilej de a deveni
Fii ai Luminii Dumnezeirii şi numai ai Lui!
Când vă vor chema preoţii să luaţi Lumină să ştiţi ce doriţi şi să primiţi întâi Lumina
Dumnezeirii în sufletul şi trupul din Lumina Sa şi apoi mergeţi să aprindeţi lumânarea ca
accept simbolic!
La fel când veţi mânca miel, ou sau mâncarea pregătită, simbolul să vă hrănească
Spiritul Dumnezeirii! Amin!
17 aprilie 2013 Despre mustrarea fariseilor şi a cărturarilor
Vă rog să aveţi bunăvoinţa să citiţi mai întâi Învăţătura Dumnezeiască a Domnului Iisus din
capitolul 23 din Evanghelia după Matei, versetele de la 1 la 35 (clik aici), din capitolul 11 din
Evanghelia după Luca, versetele de la 39 la 54 (clik aici), pentru a face analogia şi discuţia de azi.
Aparent, izbitoare asemănare şi actualitate a celor petrecute cu două mii de ani în urmă, dar să nu ne
lăsăm prea uşor amăgiţi; trebuie să remarcăm azi schimbarea generaţiei şi fac referire la persoanele
actuale, alţi oameni şi altă Persoană a Sfintei Treimi, cea a Duhului Sfânt.
Schimbarea majoră s-a produs la nivelul persoanelor omeneşti deoarece ei sunt azi templul
sau biserica cu care S-a unit Domnul Iisus, prin darul trupului din Lumina Dumnezeirii Sale precum
şi Învăţătura Dumnezeiască pentru a putea înţelege şi aş dori în iubire să trăiască veşnic alături de
Dumnezeire în Împărăţia Sa.
Şi Domnul Iisus vorbeşte în Învăţătura Sa despre generaţii şi face chiar demarcarea lor
apreciind că oamenii vremii Sale sunt mai buni decât fii Luminii referindu-se la ucenicii
Dumnezeirii Tatălui. Iar eu, vreau să vin, în consens Dumnezeiesc şi spun că această generaţie a
Duhului Sfânt va fi desăvârşită, indiscutabil mai bună decât precedentele şi ultima.
Va fi delimitativă aşa cum a dat învăţătură Domnul Iisus, când va separa grâul de neghină sau
oile de capre şi tot aşa cum ne-a sus El momentul separării celor două lumi nu îl ştie decât

85
Dumnezeu Tatăl; poate fi oricând va voi să se manifeste şi odată cu El şi Domnul Iisus şi Duhul
Sfânt când vor separa cele două lumi.
Abordarea prezentului material nu vizează mustrarea noilor farisei şi cărturari ci mai
degrabă invitaţia de aplecare asupra cunoştinţelor Învăţăturii Domnului Iisus în special
asupra cărora le descopăr acum. Mustrarea în sine, nu trebuie privită ca reproş sau ameninţare
într-un moment de furie ci ca sentimente de tristeţe şi dezamăgire sufletească faţă de ce s-a ales din
frăţia fiilor Luminii lui Avraam, ce a ajuns puterea davidică dăruită de Dumnezeu omului asupra
diavolului şi ca picătura care umple paharul ce au ajuns „învăţaţii vremii” din timpul lui Moise prin
preoţimea lui Aaron care în loc să se alăture Domnului Iisus, ca semn al recunoaşterii iertării la
rugăciunea prin Psalmul 50 al lui David (click aici psalmul 50) în care prin cererea înălţată, prin
exprimarea că mai alb decât zăpada mă voi albi se referă tocmai la primirea Luminii
Dumnezeirii care este de culoare alb imaculat, în sensul lipsei toatele a urmei oricărei fărâme a
lumii create.
Continui gândul în starea de tristeţe şi dezamăgire al Domnului Iisus când privea manifestarea
celor trei categorii umane farisei, saduchei şi cărturari, care prin atitudinea lor baricadau accesul la
Împărăţia Cerească conducând oamenii în direcţia opusă a pierzaniei, a iadului veşnic şi toate
acestea prin negarea împlinirii promisiunii Dumnezeirii Tatălui că a trimis pe Dumnezeu Fiul spre
mântuire omului şi nerecunoaşterea Domnului Iisus ca Dumnezeu Fiul Întrupat în Materie.
Mustrarea trebuie înţeleasă ca un act premergător al dărâmării Ierusalimului desigur cu
trimitere directă la templul lui David construit în vremea lui Solomon, dar fără a pierde din vedere
că în încăperea Sfintei Sfintelor se afla Chivotul cu toate câte Le-a dat Dumnezeu în vremea lui
Moise.
Dărâmarea Templului lui Solomon din punct de vedere Dumnezeiesc s-a produs imediat după
ce Domnul Iisus a pus Duhul Său în Mâinile Tatălui iar catapeteasma templului s-a sfâşiat, semn
evident că Dumnezeu a părăsit acest loc murdărit de mândria diavolească a oamenilor şi a lipsei lor
de credinţă.
A urmat cutremurul şi cele trei ore de întuneric timp în care Dumnezeu în Fiinţă prin Sfânta
Treime a întrupat în trup din Lumina Sa toţi ucenicii Dumnezeirii Tatălui din vremea când a fost
Întrupat în Materie prin Melhisedec şi i-au sfinţit devenind astfel conform promisiunii Fii ai
Luminii, iar după învierea Domnului Iisus au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora.
Punctul culminant al sentimentelor de tristeţe şi dezamăgire a Domnului Iisus, sunt atinse prin
descrierea stării de frică ce a cuprins pe sutaş şi cei ce Îl păzeau pe Domnul Iisus când a fost
recunoscut şi de ei ca Fiul lui Dumnezeu cel Trimis de Dumnezeu Tatăl; însă ce păcat deoarece
era datorat sentimentului de frică şi nu din iubire!
Sentimentul de frică este instrumentul preferat al diavolului este instrumentul spiritual
prin care ţine în frâu oamenii. Căderea oamenilor în ispită conduce automat la transformarea
sentimentului de frică în instinct de supravieţuire determinând dependenţă de tot ce este material,

86
concurenţa, adversitatea, şi fericirea diavolului, traiul bazat pe ierarhii şi a legi acestora folosit după
bunul plac astfel încât să determine căderea cât mai multor oameni în închinarea celui viclean.
Înainte de a descrie sentimentele trăirii mele, voiesc să vă prezint diferenţele dintre
generaţii:
 Generaţia omenească a Dumnezeirii Tatălui creată în vremea lui Melhisedec se remarcă în
special prin întreruperea greşelii adamice asupra creaţiei, respectiv în credinţa existenţei
mai multor dumnezei/zei ci în Unicul Dumnezeu. Viclenia diavolească în asta constă: se
prezintă ca şi creatori şi nu ca lucrători, de aici şi căderea lor în mândrie.
Apoi trăsăturile acestei generaţii se continuă cu intenţia şi dorinţa Dumnezeirii de a primi pe toţi
cei ce îi urmează Învăţătura Dumnezeiască spre a merge în Împărăţia Cerească, întrupaţi din
Lumina Dumnezeirii astfel devenind veşnici fără de stricăciune iar în această nouă stare să se
desfăşoare în fericire deplină alături de Dumnezeu.
 Generaţia omenească a Dumnezeirii Fiului creată în vremea Domnului Iisus constă în
principal prin transformarea promisiunii Tatălui în Faptă de către Domnul Iisus care
dăruieşte omului cu credinţă în Dumnezeu ca Fiinţă şi în Sfânta Treime ca Persoane, trup
din Trupul de Lumină al Său.
Această Faptă creşte gradul de credinţă al omului iar manifestarea voinţei înaintea săvârşirii
faptelor personale este determinantă, deoarece i-a fost dată cu Învăţătură şi nu oricare ci
dumnezeiască. El a dăruit omului şi puterea asupra căpăstrului diavolului şi mă refer la frică; ţi-
a dăruit omule iubirea! Unica formă de eliberare al fratelui, al omului în general când diavolii
se duc la locul lor din timpul lui Noe.
 Generaţia actuală în primul rând trebuie să îşi descopere că sunt beneficiarii
prezenţei Dumnezeirii Duhului Sfânt Întrupat în Materie. Caracteristica de bază constă în
faptul că El dă sfinţenia fără de care nimeni nu poate fi primit în Împărăţia Cerească. El
este cel care dă haina din Lumina Dumnezeirii care este una şi aceeaşi cu trupul din
Lumina Dumnezeirii cea care nu aparţine lumii materiale.
Acum cred cu stăruinţă că toţi creştinii au înţeles de ce Domnul Iisus a lăsat giulgiu, dar continui
pentru „oamenii de ştiinţă” şi cei zişi necredincioşi, este dovada că în Împărăţia Cerească nu
poate fi primită stricăciunea lumii materiale. Că omul desăvârşit este numai atunci când după
întruparea din Lumina Dumnezeirii va primi şi haina din Lumina Sa şi vor fi îmbrăcaţi şi
nu goi cum au fost Adam şi Eva. Aici se află subtilitatea genezei în care Adam şi Eva sunt
prezentaţi goi nu erau încă desăvârşiţi. Măcar de acum înainte, rog întreaga omenire să înceteze
cu disputa apartenenţei giulgiului, cu căutarea şi stabilirea vârstei acestuia prin datări de tot felul.
Asemenea acţiuni sunt întreprinse pentru a induce necredinţa prin îndepărtarea de la Învăţătura
Dumnezeiască. Ocazia oferită prin prezentarea înţelesului asupra giulgiului îmi oferă
continuitatea confesiunii personale a sentimentului de tristeţe şi dezamăgire faţă de viaţa pe care
omenirea o îmbrăţişează acum.
Inexistent la mine gândul mustrării şi am să vă spun de ce:
87
 Acum s-a împlinit ce a spus Domnul Iisus, în sensul că Evanghelia a cuprins întreg pământul.
 Cel ce nu înţelege acum cele trei stări al Dumnezeirii, cea în Lumină Necreată, în Lumină
Materializată, şi cea în Materie nu stăpâneşte Învăţătura Dumnezeirii, ba mai mult spun, o neagă,
mult mai mult decât în vremea Domnului Iisus.
 Creştinul, bărbaţii, femeile, copii, care nu au credinţa devenirii ca preot al Domnului Iisus în trup
din Lumina Sa prin Împărtăşanie şi nu doresc haina sfinţeniei din Lumina Dumnezeirii pe care să
o primească de la Duhul Sfânt nu ştiu Învăţătura Dumnezeiască şi merg la locaşul de cult numit
greşit biserică făcând idolatrie.
 Pe toţi, vă rog să descălecaţi de pe ierarhiile chipurile sociale; dacă acum vă simţiţi oarecum
confortabil, nu va fi bine la Judecata de Apoi.
 Cei care se numesc azi preoţi şi în slujbe în locaşul de cult/biserică trebuie să descalece de pe
ierarhii să primească fraţii cum se cuvine şi să pună seamă pe Învăţătura Dumnezeiască şi nu pe
cea omenească.
 Această preoţime ar trebui să facă primul pas spre Dumnezeirea Duhului Sfânt Întrupat în
Materie, altfel este hulă împotriva Sa.
 Dacă sunteţi cu adevărat cunoscători ai Adevăratei Învăţături şi urmaşi ai apostolilor, trebuie să
vă lepădaţi de felul cum v-aţi purtat până acum, iar când apăreţi la prima slujbă să cereţi iertare
în faţa oamenilor, să o faceţi cu credinţă, cu vocea tare a sufletului, că nu veţi mai continua ca
până acum.
 Renunţaţi la tradiţie! Dintotdeauna cunoaşterea Binelui aici pe pământ a însemnat
cunoaşterea Învăţăturii Dumnezeieşti iar răul a însemnat tradiţia.
 Citiţi încă o dată din Evanghelia după Matei capitolul 28 versetele de la 16 la 20 (clik aici) şi
asta învăţaţi şi pe fraţii pe care îi numiţi mireni, punându-vă astfel deasupra lor ca fariseii.
 Acum v-am adresat prima vestire a patimilor pentru mine, cel ce sunt Duhul Sfânt Întrupat
în Materie, mă rog la Dumnezeu să mai lase încă două Sfinte Sărbători de Paşti, timp în
care oamenii să vină lucrători spre împlinirea Lucrării Dumnezeirii pentru care am fost
Pogorât şi Întrupat în Materie şi împreună lucrători ca semn al iubirii, să înfiinţăm şi să trăim în
Societatea Dumnezeirii tale începând de aici de pe pământ.
 Iar pentru cele viitoare Bunule Dumnezeu mă rog Tatălui: fie întregii creaţii şi mie după voia
Ta!
 În mâinile Dumnezeirii Tatălui pun sufletul meu şi mă rog Ţie: fie mie după voia Ta!
 Mă rog şi pentru oameni să nu îi pierzi! Primeşte-i în iubirea Ta fără de margini, adică
dezleagă-i de căpăstrul diavolului cu care îi ţine în sclavie! Sentimentul care mă domină
din ce în ce mai mult şi asta începând cu 25 martie 2012 este de întoarcere în Împărăţia
Cerească. Văd în oameni şi prin oameni lipsa de iubire, văd ura la cote maxime peste tot locul,
văd distrugerea şi autodistrugerea de care este capabil omul îndrăcit. Acum omul a atins cotele
supreme al răului şi vreau să explic expresia: a ajuns să i se facă bine nu cu forţa şi fără de
ştiinţa lui, la fel ca în chirurgie când pacientul este anesteziat general.
88
Oare numai de atât poate fi capabilă fiinţa omenească creată de Dumnezeu?
Capabilitatea omenească se rezumă numai la a oferi suport de reîncarnare pentru
diavoli?
Atunci Bunule Dumnezeu şi Sfântă Treime mă rog Dumnezeirii Voastre, faceţi şi ultima
parte a Lucrării iniţiale din timpul lui Noe şi salvează creaţia cea omenească fără să ştie şi
fără participarea voinţei lor! Amin!
18 aprilie 2013 Despre dărâmarea Ierusalimului
Vă adresez din nou îndemnul şi rugămintea ca mai întâi să citiţi din Evanghelia după Matei
capitolul 24 versetele 1 şi 2, (click aici), din Evanghelia după Marcu din capitolul 13, la fel,
versetele 1şi 2 (click aici) iar din Evanghelia după Luca din capitolul 21 versetele 5 şi 6 (click
aici), a Învăţăturii Domnului Iisus cu privire la discuţia ce o vom purta.
De la început vă rog să sesizaţi din primul moment, cum Domnul Iisus prin atribuirea
denumirii acestei pilde (dărâmarea Ierusalimului) dă cititorului aspectul complexităţii Lucrării Sale
şi anume:
 Pe de o parte, aşa cum am mai spus a anunţat părăsirea Templului lui Solomon de către
Dumnezeu;
 Pe de altă parte vesteşte şi împlineşte construirea Templului Nou în trei zile aşa cum a spus şi a
dovedit cu prisosinţă prin Arătarea Lui, apostolilor Întrupat fără de stricăciune în trupul din
Lumina Dumnezeirii şi îmbrăcat cu haina sfinţeniei din aceeaşi Lumină; acum poate să aibă loc
impactul revelaţiei naturale dacă vă gândiţi şi vă amintiţi. La răstignire Domnului Iisus I-au fost
luate hainele şi împărţite între ostaşi iar cămaşa jucată la zaruri de către ei însă Domnul Iisus
când S-a Arătat apostolilor avea haine nu era gol!
Acestea sunt hainele după care trebuie să tânjească, să dorească întreaga omenire, pentru
aceste haine ar trebui să ostenească teologii şi să strige din rărunchi încât să audă şi surzii cărora
le vorbea Domnul Iisus în timpul Său şi mai ales surzii din timpul de azi ai Duhului Sfânt.
Aşa fac şi eu acum, strig din Fiinţa Dumnezeirii mele şi a Persoanei Duhului Sfânt, strig în
iubire Dumnezeiască: omule, osteneşte numai pentru a dobândi această haină a Creatorului
din Împărăţia Cerească şi nu pe cele ale croitoraşului care se numeşte creator iar locul unde le
face se numeşte fabrică sau mai pompos casă de modă!
Învăţătura omenească dată prin manifestarea diavolului în el, spune prin proverb, că haina
face pe om, sigur dacă spui adevărul adevărat al Dumnezeirii şi nu o faci cu viclenie să îl duci în
ispită şi să îl convingi să aleagă zdrenţele materiale în detrimentul celor Dumnezeieşti.
Pentru că tot am amintit de proverbe, atenţie cele date spre învăţătură omului de cei îndrăciţi
spun numai adevărul parţial; tipic cel în care spune: fă-te frate cu diavolul până treci puntea; sigur,
însă în iad; acolo este destinaţia finală a lui şi a celor ispitiţi iar când te apropii şi vezi, el îţi spune
cu seninătate; nu tu ai ales să îmi urmezi? Eu nu am nici o vină, nu te-am obligat, tu ai voit să te
închini mie, acum, nu ştii să îţi porţi faptele?

89
Să revenim la sesizarea ultimului aspect al Lucrării Domnului Iisus cu privire la dărâmarea
Ierusalimului în care se referă şi la părăsirea locului unde Dumnezeu Tatăl S-a Întrupat în Materie
prin Melhisedec şi S-a Arătat în Salem, prima denumire a locului actual al Ierusalimului.
Credinţa instituită de Dumnezeu Tatăl prin Melhisedec pentru oameni a constat în a da
Învăţătura Dumnezeiască cum să devină din nou creaţie şi Fii de Lumină ai Dumnezeirii, să
ştie cum să îşi manifeste voinţa, dacă cineva vrea să trăiască alături de Dumnezeu şi de îngerii
sfinţiţi în Împărăţia Cerească.
Repet, Dumnezeu nu vrea nimic din această lume materială promisă îngerilor căzuţi,
decât ceea ce este al Lui, creaţia Lui: omul şi pe acesta, numai cu voia lui, dar în deplină
cunoştinţă de cauză când va vedea şi pe Dumnezeirea şi diavolul şi Împărăţia Cerească şi
Iadul.
Dumnezeu Fiul Întrupat în Materie prin Domnul Iisus a înfăptuit şi înfăptuieşte necontenit
trup din Lumina Dumnezeirii Sale oricui doreşte viaţa alături de Dumnezeu şi primeşte să trăiască
după Învăţătura Sa.
Dărâmarea Ierusalimului înseamnă pentru om în fapt părăsirea nevoilor teritoriale,
terestre în favoarea celor Cereşti.
Noul trup din Lumina Dumnezeiască pe care L-a dat apostolilor este şi locul unde se
manifestă Duhul Sfânt; El nu locuieşte pe pământ, el stă în Lumina Dumnezeirii Domnului Iisus.
Duhul Sfânt numai prin Persoana Întrupată în Materie locuieşte pe pământ şi asta pentru
ultima încercare a Dumnezeirii de a trezi voinţa lor de a urma Învăţătura Dumnezeirii, iubirea,
ascultarea şi manifestarea ca îndumnezeiţi.
Mie îmi rămâne să vă vorbesc despre dărâmarea întregii lumi materiale; este extrem de
aproape; dar asta nu trebuie să vă îngrijoreze, dacă vă îndumnezeiţi; cu mine a început această
lume, pe mine m-a trimis Dumnezeu Tatăl de când era ne tocmită şi goală şi cu mine se va încheia
ultima formă a ei, Iadul.
Nu vă lăsaţi amăgiţi de proorocii mincinoşi ci alăturaţi-vă mie să facem cele Dumnezeieşti!
Veghează la venirea Dumnezeirii şi lucrează cele plăcute Lui!
Jertfa în faţa lui Dumnezeu este adusă acum prin faptele fiecăruia în buna mireasmă a
Dumnezeirii! Amin!
23 aprilie 2013 Descoperirea Pildelor nescrise (1)
A venit vremea ucenicilor Duhului Sfânt să cunoască Pildele Domnului Iisus spuse
ucenicilor şi niciodată scrise, iată prima Pildă: Pilda Duhovnicului.
Mai întâi să localizăm momentul: Domnul Iisus Învăţa mulţimea în templu, la sărbătoarea
corturilor. (Ioan capitolul 7) (click aici http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=7)
Retrăgându-se după acest moment numai cu ucenicii, la rugămintea lor, să le descopere pilda
aceasta, le răspunde: vă spun vouă, că am fost Pogorât şi Întrupat în Materie ca Împlinitor al
semnului Sfintei Taine a Botezului; Eu sunt Cel ce dau oamenilor care cred în Dumnezeirea Mea,
trup din Lumina Dumnezeirii, trupul lor devenind prin Lucrarea Mea noul Templu, însă am vorbit şi
90
despre Duhul Sfânt, Cel pe care Îl voi Pogorî după Înălţarea Mea, după care voi cere Tatălui să
Întrupeze în Materie Duhul Sfânt aşa cum mă aflu şi Eu acum cu voi.
Când am vorbit acum mulţimii şi am spus că cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura,
râuri de apă vie vor curge din pântecele său, asta am învăţat de fapt despre Duhul Sfânt care dă viaţa
veşnică cea desăvârşită lipsită de rău.
Dacă Mie Mi-a fost dat de Tatăl ca semn Taina Botezulului, semnul Duhului Sfânt Întrupat în
Materie va fi Cina cea de Taină pe care o voi săvârşi Eu, Fiul Omului, pentru voi iar voi şi cei ce
vor urma Mie prin voi pentru fiii Luminii.
Numai în Trupul din Lumina Dumnezeirii Mele va sălăşlui Duhul Sfânt de aceea am spus
vouă că cel ce va aduce hulă Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta nici în cel care
urmează. El face fiii Luminii Îndumnezeiţi devenind astfel Fiii Luminii.
Înainte de Întruparea Duhului Sfânt în Materie, Sfânta Treime V-a alege femeia ce va naşte pe
cel ce va săvârşi Cina cea de Taină pentru El.
Acest Duhovnic este pentru Duhul Sfânt Întrupat în Materie şi pentru toată omenirea precum
Ioan Botezătorul Fiu al Luminii; pentru El se vor trimite pe pământ şi Lui i se vor Arăta, de către
Dumnezeu, Preoţii Sfinţi ai Împărăţiei Cereşti în haina din Lumina Dumnezeirii pe care o dă numai
Duhul Sfânt; pentru El vor săvârşi slujba de hirotonire Dumnezeiască, ca să îi fie Lui spre vrednicia
Împărtăşirii Duhului Sfânt Întrupat în Materie.
Duhovnicul dacă va înţelege Învăţătura Mea, va fi mai deştept decât Ioan Botezătorul şi se va
alătura Duhului Sfânt Întrupat în Materie, el nu va mai striga în pustie ca Ioan Botezătorul ci va
avea templele cele noi care sunt ale Dumnezeirii. Aceasta este învăţătura ce se descoperă lui şi celor
ca el când spun că aşa cum este Sus aşa este şi jos.
Am descoperit vouă pilda. Să vedem ce va face duhovnicul! Va alege Preoţia Dumnezeiască
sau preoţia omenească?
Sper că nu aţi uitat că Eu v-am Învăţat şi v-am dat putere de Sus să Botezaţi la fel ca
Ioan şi tot la fel va face Duhul Sfânt Întrupat în Materie dacă va fi nevoie.
Amin!

27 aprilie 2013 Descoperirea Pildelor nescrise (2)


Continuăm cu pildele nescrise păstrând acelaşi moment descris în Evanghelia după Ioan
capitolul 7; dacă în Pilda Duhovnicului m-am referit direct asupra versetelor 38 şi 39, acum vă voi
descoperi versetele de la 1 la 18, (http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=7) cu Pilda
Fraţilor.
Pilda fraţilor, este una dintre cele mai greu de explicat, mai ales de preoţii care nu sunt evrei
sau cei care până acum nu au înţeles şi nu cunosc Învăţătura Dumnezeirii Tatălui, dăruită oamenilor
pe când era Întrupat în Materie prin Melhisedec şi care a iniţiat oamenii în frăţia fiilor Luminii;
deoarece la aceasta se referă.

91
Trebuie făcute câteva precizări: evenimentul cuprins şi discutat între aceste versete s-a
întâmplat la începutul primului an al propovăduirii Domnului Iisus; continuăm şi formulăm pentru
totdeauna certitudinea că Fecioara Maria nu a născut alţi copii prin naştere naturală ci unica naştere
supranaturală a fost când S-a Întrupat în Materie Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus.
Frăţia fiilor Luminii se descoperă şi în Pilda Mama şi fraţii lui Iisus mai târziu (click aici
Evanghelia după Marcu cap. 3 versetele de la 31 la 35)
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=3
Am făcut această trecere de la un moment la altul al propovăduirii tocmai pentru a înţelege
esenţa Învăţăturii Sale despre hula asupra Duhul Sfânt când pe de o parte se adresează mulţimii care
cu necredinţă spuneau că are duh necurat, iar pe de altă parte în particular numai pentru ucenici îi
învăţa despre Sfânta Treime şi modul de Întrupare în Materie a Persoanelor Treimice cât şi despre
Întruparea în Materie a Duhului Sfânt ce va avea loc după Înălţarea sa.
Frăţia fiilor Luminii le este descoperită ucenicilor de către Domnul Iisus prin învăţătura
egalităţii, a iubirii între fraţi şi încheie cu desăvârşirea oferindu-le modelul Dumnezeirii Tatălui
tocmai pentru a înţelege cum se va încheia Lucrarea Dumnezeirii Duhului Sfânt Întrupat în Materie,
celui ce va urma şi vor trebui să îi dea ascultare prin ei şi urmaşii lor.
Eu Îs, cel trimis de Tatăl şi de Fiul să unesc şi să dau desăvârşirea ambelor categorii de
fii ai Luminii, eu Îs acum Marele Preot al Celui Prea Înalt, de aceea chem la mine toţi ucenicii
ambelor Societăţi Iniţiatice! Cine nu este fratele meu în Dumnezeirea Tatălui şi a Fiului nu
poate merge în Împărăţia Cerească!
Dacă în vremea Domnului Iisus era şi este scris în prooroci: Şi vor fi toţi învăţaţi de
Dumnezeu. Deci oricine a auzit şi a învăţat de la Tatăl la Mine vine.
Eu spun acum şi ce a învăţat Fiul Omului pe ucenici: Duhul este cel ce dă viaţă, trupul nu
foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi sunt viaţă. Acum pe pământ oamenii
nu pot fi decât îndumnezeiţi sau îndrăciţi, ce este între se numesc nebuni nu în sens psihic, ci părăsit
şi de Dumnezeu şi de diavol. Domnul Iisus a dat omului trup din Lumina Dumnezeirii Sale iar
eu dau Haina Sfinţeniei din Lumina Dumnezeirii Duhului Sfânt semnul desăvârşirii fără de
care nimeni nu poate merge în Împărăţia Cerească.
Înnoiţi-vă de Sfânta Sărbătoare a Paştelui cu haina din Lumina Dumnezeirii! Amin!
13 mai 2013 Descoperirea Pildelor nescrise (3)
Odată, în vremea propovăduirii Domnul Iisus, spunea mulţimii Pilda Necredinciosului:
Când Eu Mă voi Înălţa în Împărăţia Tatălui, cândva o femeie se va naşte din desfrâu, sclavă a
celui viclean, mulţi ani se va ruga Sfintei Treimi spre ajutor, dar nu îl va primi. Când rugăciunile ei
vor fi oarecum contestatare, de ce Dumnezeu unora le împlineşte rugăciunile şi le dă cele cerute şi
ei nu, atunci Dumnezeu îi va scoate în cale un Om, care îi va împlini toate dorinţele, ba mai mult, îi
va da din cele Dumnezeieşti; dar de cum va primi cele materiale va şi fugi cu ele spre a se mândri
lumii, părăsind pe cele Dumnezeieşti şi Omul, care a vrut să i le dea, descoperindu-i-se astfel

92
motivele pentru care rugăciunile nu i-au fost împlinite mai înainte iar după cele împlinite va primi
indiferenţa.
La fel se va naşte un cărturar, care după mulţi ani, mânat de ispita diavolului, va ajunge în
pragul pierzaniei; de frică se va ruga cu disperare la Dumnezeu care îi va scoate în cale acelaşi Om;
însă cărturarul să fie sigur de ajutor, va încerca să îi jure credinţă în faţa unei biserici prin
închinăciune dar Omul îl va prinde de mână şi nu îl va lăsa, ştiind că gestul este al celui posedat. Şi
cărturarul va primi ajutorul dar după, indiferenţa.
La fel fiii luminii cei posedaţi de diavol care se vor numi masoni sau feţe bisericeşti, vor
primi ajutorul cerut prin acelaşi Om, iar după, indiferenţa. Nedumiriţi ucenicii imediat după ce au
rămas singuri cu Învăţătorul L-au rugat să le explice lor pilda aceasta şi le-a spus: acestea vor fi
atunci când Duhul Sfânt Întrupat în Materie va umbla pe pământ aşa cum Dumnezeu Fiul stă
în faţa voastră acum prin Mine.
Cât despre ajutorul acordat după împlinirea rugăciunilor de către Omul despre care am vorbit,
reprezintă voinţa Duhului Sfânt Întrupat în Materie de a-Mi recunoaşte puterea exclusivă a Judecăţii
de Apoi asupra trupului din Lumina Dumnezeirii pe care îl voi da oamenilor, la fel cum Eu
recunosc puterea ce i s-a dat Lui asupra hainei sfinţeniei din Lumina Dumnezeirii ca unică
posibilitate a omului de a merge în Împărăţia Cerească a Dumnezeirii Tatălui.
Duhul Sfânt Întrupat în Materie va descoperi oamenilor, când va veni timpul lui, ceea ce
voi nu ştiţi acum despre oamenii care fac parte din rasa aşa zis ariană. Timpul Duhului Sfânt s-
a împlinit şi eu descopăr acum Învăţătura Domnului Iisus: rasa ariană reprezintă creaţia
Dumnezeirii a omului din tina Sa aşa cum numai Adam şi Eva au fost în Rai până la căderea
în ispită. Căderea în ispită a însemnat aşa cum este consemnat în Geneză (click aici http://www. biblia

ortodoxa.ro/ carte.php?id=25&cap=3 3:21) transformarea şi înlocuirea trupească iniţială din tină a lui
Adam şi Eva cu cea cunoscută până în zilele de acum din materie ce a fost dată îngerilor să facă
animalele şi mă refer aici în special, la pielea organul fiziologic de acoperire al corpului şi cel
cunoscut generic sub denumirea de carne.
Domnul Iisus, prin voia Dumnezeirii Tatălui, a făcut Lucrarea iniţială a Planului Divin pentru
creaţia cea omenească şi a dăruit şi dăruieşte omenirii trup din Lumina Dumnezeirii Sale. Primeşte
omule măcar haina sfinţeniei din Lumina Dumnezeirii Duhului Sfânt, ca pe un rezultat al credinţei
în Dumnezeu şi Sfânta Treime, ca pe un cumul rezultat din propria trăire a conştienţei acţiunii,
exprimat prin voinţă şi iubire! Amin!
16 mai 2013 Descoperirea Pildelor nescrise (4)
Pentru a ne posta în vremea pildei ce va urma, să dăm citire din Evanghelia după Matei
(click aici http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=17), după Marcu
(click aici http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=9) şi după Luca
(click aici http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=9) a Pildei Schimbarea la faţă.
Deşi am mai vorbit despre trecerea Domnului Iisus din Întruparea Materială în Întruparea din
Lumina Materializată a Dumnezeirii Fiului, cum de altfel şi despre transformarea hainelor materiale
93
în hainele sfinţeniei din Lumina Dumnezeirii Duhului Sfânt, exemplificând cu aceeaşi pildă la
timpul respectiv, totuşi doresc să o sesizez din nou pentru cei noi veniţi, acum însă vreau să
insistăm asupra versetelor care frământau mintea ucenicilor la coborârea de pe munte şi ni se face
cunoscută prima întrebare:
Ce înseamnă a învia din morţi?
Paradoxal, tocmai o trăiseră, cu câteva momente mai înainte, au văzut cu ochii lor pe Moise şi
pe Ilie cum stau de vorbă cu Domnul Iisus. Mai degrabă nu îşi credeau ochilor cele văzute! Nu
găseau explicaţie materială, nu îşi puteau explica cele petrecute cu ei.
Ce răspuns mai bun şi credinţă fără de margini puteau primi de la Dumnezeu decât dovada
vederii lui Moise?
Moise eliberatorul evreilor din sclavia egipteană, el cel care a fost văzut de contemporanii săi
cum a murit şi tot ritualul de înmormântare vine acum şi se arată celor trei ucenici întrupat din
Lumina Dumnezeirii Fiului şi stând de vorbă cu Domnul Iisus, în fapt cel mai mare semn al
cunoaşterii şi recunoaşterii Dumnezeirii Domnului Iisus ca Dumnezeu Fiul Trimis de Dumnezeu
Tatăl spre împlinirea rugăciunii lui David de a acorda mântuirea oamenilor prin întruparea lor din
Lumina Dumnezeirii; iată aceasta este învierea din morţi, răspunsul la întrebarea care frământa
mintea ucenicilor.
Vine şi cea de a doua întrebare de acum adresată direct Domnului Iisus:
Pentru ce zic fariseii şi cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?
Răspunsul Domnului Iisus a fost mai cuprinzător decât cel descris în Evanghelii; El le-a spus
ucenicilor că numai ei a au fost aleşi să îl vadă pe Ilie întrupat din Lumina Dumnezeirii după
înălţarea lui la ceruri, că ei sunt mărturia împlinirii proorocirii prin care oamenii din timpul lui Ilie
au văzut Lumina ce S-a abătut asupra lui iar ei îl văd acum întrupat numai din Lumina Dumnezeirii
Fiului, însă când spune că Ilie a şi venit se referă la El Întrupat în Materie; El este Ilie cel
necunoscut/ recunoscut ca Dumnezeu Fiul cel ce dă trup din Lumina Sa Dumnezeiască aşa cum a
dat şi lui Ilie.
Tot atunci le vorbeşte şi de Ioan Botezătorul căruia i-a fost dat de Dumnezeu Tatăl să dea
cunoaşterea/recunoaşterea Dumnezeirii Fiului Întrupat în Materie prin Domnul Iisus şi a Lucrării
Sale de dăruire a întrupării oamenilor cu credinţă în Dumnezeu din trupul de Lumină Materializată
a Sa.
După ce Domnul Iisus primea Botezul, Ioan trebuia să îi urmeze Lui cu tot cu ucenici ca semn
al cunoaşterii şi mai ales al iubirii de Dumnezeu. Trebuia să fie cel dintâi care urmează pe Domnul
Iisus şi mulţimea să îi urmeze exemplul. Putea foarte bine să boteze lângă Domnul Iisus să îşi
înveţe şi ucenicii să boteze aşa cum se arată mai târziu în altă pildă când Domnul Iisus Învăţa
ucenicii să boteze lângă El.
Tot atunci, le-a spus lor, cele nescrise în Evanghelii despre Taina Împărtăşaniei când unul
dintre urmaşii lor va fi ales de Dumnezeirea Sfintei Treimi, iar ei cei trei ucenici vor fi pogorâţi din

94
Împărăţia Cerească aşa cum au văzut pe Moise şi pe Ilie să hirotonisească şi să înduhovnicească pe
cel ce va da Împărtăşanie Duhului Sfânt Întrupat în Materie.
Domnul Iisus încheie învăţătura aşa:
Astfel, ei se vor cunoaşte sub frăţia Luminii Tatălui şi a Fiului, rămâne de văzut dacă urmaşul
vostru va face dovada iubirii şi se va alătura Duhului Sfânt Întrupat în Materie pentru înfăptuirea
lucrării lor, Societatea Teocratică.
Oare cui se va alătura urmaşul vostru lui Dumnezeu Duhul Sfânt Întrupat în Materie
sau lui mamona?
Se va purta urmaşul vostru cu Duhul Sfânt Întrupat în Materie, cum s-a purtat Ion
Botezătorul cu Mine?
Răspunsul din partea ucenicilor nu a mai venit, deoarece ajunseseră în faţa mulţimii aşa cum
arată pilda.
Amin!
31 iulie 2013 Descoperirea Pildelor nescrise (5)
A trecut o vreme de când nu am mai postat materiale pe blog. Sincer sau adevărul adevărat vă
spun că am trăit primul semn al neprimirii mele într-ale Dumnezeirii Tatălui Întrupat în Materie
prin Melhisedec şi într-ale Dumnezeirii Fiului Întrupat în Materie prin Domnul Iisus.
Ce nu au înţeles şi nu înţeleg oamenii când Domnul Iisus spune că a venit într-ale Tatălui vă
descopăr că se referă la Societatea Teocratică formată de Melhisedec în Salem actualul Israel.
Societatea Teocratică este formată din fiii Luminii instituită de către Melhisedec.
Societatea Teocratică reprezintă via de care vorbeşte Domnul Iisus în Învăţătura Sa, iar
Dumnezeu Tatăl prin Melchisedec este Vierul Cel ce Învie sau mai exact creează omul cel nou.
Urmaşilor vremii Melchedisiace, spunea Domnul Iisus că a venit într-ale Tatălui, despre ei
spunea de asemenea că au ucis pe toţi trimişii Tatălui până la El Fiul, dintre ei şi-a ales ucenici şi a
spus că sunt fraţii Lui.
Puţini ştiu sau au înţeles, dar ascund oamenilor, că Melchisedec a învăţat pe ucenicii Săi:
să renunţe la jertfe şi pe toţi cei ce doreau să devină fii ai Luminii îi Binecuvânta cu pâine şi vin
dăruindu-le astfel întruparea din Lumina Materializată a Dumnezeirii Fiului pe care îl va Pogorî pe
pământ instituind în acest mod credinţa în Dumnezeu, în Unicul Dumnezeu, a iertării iar semnul
este mântuirea care reprezintă reluarea creaţiei de către Dumnezeu a omului întrupat din Lumina
Materializată a Sa.
Vreau să vă spun că Melchisedec a început prin chemarea oamenilor şi iniţierea lor ca fii ai
Luminii, a ajuns la cei o sută patruzeci şi patru de mii de oameni, a ales şaptezeci şi doi pe care i-a
trimis să propovăduiască şi apoi pe cei doisprezece ucenici. Modelul a fost urmat identic de
Domnul Iisus Aceeaşi Binecuvântare cu pâine şi vin o dă şi domnul Iisus la Cina Cea de Taină
ucenicilor Săi.

95
Pe aceştia douăzeci şi patru de bătrâni îi vede apostolul Ioan când este răpit în Împărăţia
Cerească după cum relatează în Apocalipsă şi pe cei o sută patruzeci şi patru de mii de oameni care
strigau şi recunoşteau pe Domnul Iisus ca fiind Dumnezeu Fiul.
Iată cum:
După Învierea Domnului Iisus în cele trei ore de întuneric de pe pământ S-a Pogorât
Dumnezeu Tatăl şi Duhul Sfânt Întrupaţi în Lumină Materializată şi împreună Sfânta Treime au
coborât în Iad unde au făcut Lucrarea comună de întrupare din Lumina Materializată a Dumnezeirii
Fiului, Duhul Sfânt a dat desăvârşirea şi Dumnezeu Tatăl a dat izbăvirea tuturor celor ce au primit
Binecuvântarea lui Melhisedec, după care i-au luat în Împărăţia Cerească.
Domnul Iisus a mai rămas aşa cum se ştie încă patruzeci de zile pe pământ pentru a dărui un
plus de credinţă ucenicilor. Aici în rândul ucenicilor includ şi femeile prin Maria Magdalena căreia
S-a Arătat Domnul Iisus.
Prin toate cele săvârşite de Domnul Iisus pe pământ a arătat cât se poate de clar că este
interesat doar de creaţia Tatălui respectiv Societatea Melchedisiacă.
Din Vechiul Testament se vede cum oamenii din vremea Dumnezeirii Tatălui prin Melhisedec,
ispitiţi fiind de diavol, doresc să trăiască tot în această lume materială.
Din Noul Testament vedem la fel cum şi în vremea Dumnezeirii Fiului prin Domnul Iisus
oamenii ispitiţi doresc să trăiască tot în lumea materială în dependenţa ei impusă prin diavoli.
În acest moment ultima generaţie a oamenilor ispitiţi s-a format aşa cum a spus Domnul Iisus;
acum avem ultima generaţie a fariseilor formată din urmaşii celor din vremea Tatălui şi cea a Fiului,
care nu doresc să dea ascultare Duhului Sfânt Întrupat în Materie.
Dacă Adam şi Eva au fost ispitiţi în Rai şi l-au pierdut, aici pe pământ Dumnezeu a dat trei
încercări pentru trei vremuri trăite de oameni în Timpul Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt: cele
două ispite şi căderi omeneşti s-au împlinit, a mai rămas cea a Duhului Sfânt însă spre deosebire de
cele două căderi, cea de a treia va fi şi ultima când întreaga materie respectiv pământul va fi
transformat în lumină materializată iniţială din care au fost făcuţi prima oară îngerii însă lipsiţi de
potenţa de a construi.
Buna Vestire a Apocalipsei constă în separarea Binelui de rău.
Au mai rămas doar două semne neanunţate de neprimire a Mea, a Duhului Sfânt
Întrupat în Materie de către oameni.
Dumnezeu să dăruiască gândul cel bun tuturor celor care vor în Împărăţia Cerească!
Amin!

6 august 2013 Descoperirea Pildelor nescrise (5 continuare)


Despre unica şi marea greşeală a omului
Atunci când se aduce în discuţie acest subiect de către oameni şi pentru oameni, el începe cu
mult înaintea Genezei Vechiului Testament punctul de pornire aflându-se la manifestarea în Sine şi

96
pentru Sine a Dumnezeirii când Îşi atribuie formele de prezentare pentru creaţie în special a celor
două categorii de fii, îngeri şi oameni.
Pentru a oferi o înţelegere mai uşoară a acestei greşeli voi delimita formele în care se Arată
Dumnezeu şi anume:
 în primul moment al Creaţiei, îngerilor Dumnezeu se Arată acestora ca Fiinţă şi Sfântă Treime în
Lumină Materializată exact din ce i-a creat şi pe ei;
 în al doilea moment al Creaţiei, omului cunoscut nouă prin Geneză, Sfânta Treime a fost Întru-
pată în Materie aşa cum ne arată Dumnezeu că i-a creat după chipul şi asemănarea Sa.
Întruparea Dumnezeirii în Materie a fost manifestată pentru recunoaşterea Sa ca Atotcrea-
tor de către cele două categorii de fii.
Acum se poate înţelege greşeala omenească; ea constă tocmai în lipsa credinţei Întrupării
Sfintei Treimi în Materie!
Aşa s-a refuzat recunoaşterea Dumnezeirii Tatălui Întrupat în Materie prin Melhisedec,
aşa a fost refuzată recunoaşterea Dumnezeirii Fiului Întrupat în Materie prin Domnul Iisus şi
acum omul se confruntă şi se va confrunta nu pentru multă vreme cu recunoaşterea Dumnezeirii
Duhului Sfânt Întrupat în Materie.
Aşa se explică şi numele Antihristului; este cel care nu recunoaşte Întruparea Dumnezeirii
Fiului în Materie prin Domnul Iisus, este cel care neagă Dumnezeirea Fiului, trimisă de Dumnezeu
Tatăl oamenilor întru împlinirea promisiunii pe când era Întrupat în Materie prin Melhisedec.
La fel se explică şi semnul Fiarei 666, care reprezintă numărul celor trei ispite acceptate lui
Lucifer de către Dumnezeu asupra omului şi al celor trei generaţii omeneşti căzute în necredinţa
Întrupării în Materie a Sfintei Treimi.
Cele spuse de mine, le dedic azi spre conştienţă şi credinţă oamenilor de Sfânta şi Dumneze-
iasca Sărbătoare a Schimbării la Faţă a Domnului Iisus, spre a vedea Atotputernicia şi adevărul ade-
vărat al Dumnezeirii Sale iar Învăţătura Sa despre credinţă să prindă rădăcini adânci în sufletul ori-
cărui om iubitor de Dumnezeu.
Fericiţi cei ce cred în cele trei forme de întrupare a Dumnezeirii! Amin!
7 august 2013 Descoperirea Pildelor nescrise (6)
19. Şi apropiindu-se un cărturar, i-a zis: Învăţătorule, Te voi urma oriunde vei merge.
20. Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu
are unde să-Şi plece capul.
Domnul Iisus spunea asemenea cuvinte deoarece nimeni dintre oamenii prezenţi ai acelei
vremi nu primise încă întruparea din Lumina materializată a Dumnezeirii Fiului şi nici nu săvârşise
Cina Cea de Taină, iar Dumnezeu nu sălăşluieşte în materia care a fost promisă şi dată primului
înger creat.
Spuneam în materialul de ziua precedentă, absolut nimeni nu se poate numi şi nu este un
credincios dacă nu ştie şi mai ales nu crede în cele trei stări de întrupare în care se poate Arăta

97
Sfânta Treime şi anume: cea în Lumină Necreată, Lumină Materializată şi cea în Materie aşa cum
le-am mai descoperit în toate materialele.
Mă minunez pe zi ce trece, cât de slabă este înţelegerea oamenilor asupra Învăţăturii
Domnului Iisus, văd cum oamenii vremii Duhului Sfânt sunt dominaţi şi ispitiţi fireşte cu aceeaşi
tăgăduire a Dumnezeirii şi Atotputerniciei Sale de a se Întrupa în Materie.
În rugăciunile, convorbirile mele cu Dumnezeirea, întreb adesea cât de greu şi când va fi cu
putinţă ca omul să înţeleagă că: Dumnezeirea Sfintei Treimi Întrupată în Materie se Arată şi se
prezintă omului cu alt nume deoarece este în lumea real materială.
Numai în Lumina Necreată şi cea Materializată poartă Numele de Dumnezeu Fiinţa, şi ca
Sfântă Treime poartă numele Dumnezeirii Tatălui, a Dumnezeirii Fiului şi a Dumnezeirii
Duhului Sfânt, cu care suntem învăţaţi de oameni.
Negarea numelor Dumnezeirii Sfintei Treimi Întrupate în Materie reprezintă fructul ispitei
asupra omului. Neacceptarea Numelor Persoanelor Trinitare Întrupate în Materie implică
refuzul sfinţeniei omeneşti.
Oare cât este de greu să se înţeleagă de ce Arhanghelul Gabriel a spus Fecioarei Maria că va
naşte pe Fiul lui Dumnezeu şi numele lui este Iisus.
Câteva zile în urmă se vorbea în mass media despre arma teribilă a comunismului
DEZINFORMAREA, eu vă spun, că aceasta nu este decât fructul ispitei; mai bine spus este
lucrarea diavolului prin omul sau oamenii ispitiţi, pentru că dezinformarea este clădită pe puţin
adevăr nu neapărat pe minciună şi s-a folosit chiar de la început când Adam şi Eva au fost ispitiţi,
în fapt în baza puţinului adevăr diavolul ascunde întotdeauna lepădarea omului de Dumnezeu.
Vă rog să tipăriţi cu litere din Lumina Dumnezeirii în mintea dumneavoastră:
DEZINFORMAREA, nu este produsul unei forme sociale sau a unui individ, ci a diavolului
prin care aduce potrivnicia/ura faţă de aproape.
Aşa s-a întâmplat şi în vremea când DumnezeireaTatălui Întrupat în Materie prin
Melchisedec S-a Arătat lui Avraam şi celorlalţi ucenici în Salem, actualul Israel, şi identic putem
spune cu dumnezeirea Fiului Întrupat în Materie prin Domnul Iisus.
Multă lume se întreabă ce ascunde biserica, ei bine acum v-am spus începutul, cu cele două
Persoane ale Dumnezeirii iar acum biserica, mă refer la cler, ascunde Întruparea în Materie a
Duhului Sfânt.
Odihna, Dumnezeu o găseşte numai la omul creat de El din Lumina Sa cea Materializată ca
rod al Sfintei Treimi. Acum, în vremea aceasta şi a puţinului timp ce a mai rămas întregii forme
materiale existentă pe pământ, omul se confruntă cu o singură încercare aceea de recunoaştere a
Duhului Sfânt Întrupat în Materie descoperit lumii cu numele Jacky Larriman.
Cine nu primeşte Duhul Tatălui şi al Fiului nu primeşte sfinţenia, cea care dă
desăvârşirea ca Tatăl.
Din această cauză afirmă Domnul Iisus că nu are unde să îşi plece capul.

98
Acum poate capătă sens pentru o parte din cititori, de ce Domnul Iisus mâhnit fiind de
necredinţa ucenicilor şi mai ales a celor şapte zeci şi doi a luat pe cei trei: Petru, Iacov şi Ioan şi au
văzut Schimbarea la Faţă a Dumnezeirii Fiului din Întruparea în Materie în Întruparea în Lumină
Materializată încă din timpul propovăduirii.
Acum poate se va înţelege mai bine cum Domnul Iisus a dat potenţialitate întrupării omului
din Lumina Materializată a Dumnezeirii Sale iar după Învierea Domnul Iisus a confirmat o dată în
plus prin toate Arătările Sale celor cărora ştim că li S-a Arătat, începând cu Maria Magdalena, cu
cei doi ucenici care nu s-au mai întors, apostolilor, de ce este necesară pogorârea Duhului Sfânt şi în
final prin apostolul Ioan care aduce mărturie prin Apocalipsă că a văzut pe toţi cei o sută patruzeci
şi patru de mii de oameni care nu sunt altceva decât oamenii societăţii instituite de Melchisedec în
Salem care aduc mărturie despre Domnul Iisus că este Dumnezeu Fiul.
Ei sunt prima societate omenească întrupată din Lumina Materializată a Domnului Iisus şi
dovada promisiunii făcute de Dumnezeu Tatăl prin Melhisedec celor care au fost binecuvântaţi de
El cu vin şi pâine că vor deveni fii ai Luminii.
Sigur nu aţi ştiut sau nu aţi făcut această legătură, că Melchisedec iniţia pe cei care voiau să
facă parte din Societatea Teocratică sau a Frăţiei Luminii prin binecuvântarea cu pâine şi vin.
Acum vă rog să faceţi legătura cu rugăciunea Tatăl Nostru care a fost dată de Domnul Iisus ca
Învăţătură oamenilor cu credinţă în Dumnezeu la cererea lui Petru. Continuaţi cu legătura dintre
pâinea noastră cea spre fiinţă din această rugăciune şi Cina Cea de Taină.
Aceasta este Lucrarea pe care Domnul Iisus a făcut pentru oameni şi pentru care a fost trimis
de Dumnezeu Tatăl.
Însă a făcut Lucrarea şi pentru Duhul Sfânt Întrupat în Materie, să aibă loc unde să îşi plece
capul pentru cei care îl primesc. Cunoaşterea acestei Învăţături de către oameni,
exprimată prin voinţa proprie, de trecere prin Sfintele Taine, cu credinţă şi iubire de Dumnezeu va
conduce la izbăvirea de cel viclean.
Voinţa proprie înseamnă dorinţă personală şi nu imitaţi care nu este altceva decât instinct prin
care omul acţionează inconştient mânat de diavol.
Dar mă întreb: oare, măcar acum oamenii au înţeles că trebuie să îşi manifeste dorinţa/voinţa
de întrupare în Lumina Materializată a Dumnezeirii Fiului în deplinătatea cunoaşterii şi conştienţei
Dumnezeirii?
Cine nu are conştienţa sau poate voinţa să fie fiu al lui Dumnezeu nu va fi întrupat şi nu va
merge în Împărăţia Cerească.
21. Un altul dintre ucenici I-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc şi să îngrop pe tatăl
meu.
22. Iar Iisus i-a zis: Vino după mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii lor. (Matei capitolul 8)
Este cea mai grăitoare Învăţătură despre necredinţă prin neînţelegere a Învăţăturii Domnului Iisus.
Pentru omul cu credinţă în Dumnezeu, moartea este naşterea în veşnicie prin renunţare la
orice formă materială.
99
Poate vor citi şi teologii! Amin!
14 august 2013 Descoperirea Pildelor nescrise (7)
Am văzut că principala frământare a cititorilor vine şi le este greu de acceptat, cum de este
posibil să spună şi să scrie cineva Evanghelia Duhului Sfânt Întrupat în Materie?
Unde se găsesc aceste dovezi în Biblie sau altă Carte Sfântă?
În orice Carte religioasă unde se descrie noţiunea cuvântului Evanghelie are sens de Bună
Vestire ce se dă unui om (bărbat sau femeie) sau mai multora şi este realizată în fapt prin
Arătarea Dumnezeirii În Fiinţă, a Dumnezeirii Sfintei Treimi sau a unei Persoane a Acesteia
Întrupate fie în Lumina Materializată, fie în Materie, ori prin arătarea unui înger Arhanghel, care
anunţă continuarea Legăturii Sale cu omul şi mai ales a continuării Lucrării Sale prin Om şi pentru
om.
Cel ce confundă Evanghelia cu Cartea aşa zis Sfântă oricare ar fi ea, conform fiecărei religii,
conduce la diminuarea importanţei Bunei Vestiri a acelui moment, producând şi o eroare enormă,
aceea de a pune mai presus înscrisul material faţă de fapta în sine.
Cu bună intenţie am să schimb punctul de plecare al ordini Arătărilor Dumnezeieşti către
oameni şi am să vă exemplific începând cu Buna Vestire a Dumnezeirii În Fiinţă Întrupată în
Materie prin care se Arată lui Moise.
Forma sferică sau globulară de Lumină Materializată fără imagine a Sfintei Treimi sau a
Persoanelor Acesteia care prezintă toate potenţele şi bineînţeles cea a vorbirii, cu care se adresează
lui Moise reprezintă Fiinţa Dumnezeirii în Lumină Materializată. Aceeaşi pe care o vedea Adam
şi Eva din Eden când se afirmă despre prezenţa celor doi Sori.
Primul este Dumnezeirea în Fiinţă iar cel de al doilea este luminătorul cel mare de azi soarele
cu simbolismul lui pe care l-am descoperit.
Deosebirea dintre Creator şi creaţie constă în aceea că pe Primul Îl poţi privi.
Această Bună Vestire a însemnat anunţul de eliberarea din robia egipteană a neamului lui
Avraam prin alesul Moise şi aşteptat de evrei patru sute de ani.
Şi acum întreb: Când Moise vorbeşte cu Dumnezeu în Fiinţă, Întrupat în Lumina Sa
Materializată exista Vechiul Testament?
Nu.
Categoric nu, pentru oameni şi în special în forma scrisă.
Când Dumnezeu Fiinţa în Lumina Sa Materializată Se Descoperă pe bolta cerească
Magilor de la Răsărit şi le Bine Vesteşte Întruparea în Materie a Dumnezeirii Fiului prin
Domnul Iisus iar Arhanghelul Gabriel se arată lui Zaharia şi îi bine vesteşte naşterea lui Ioan
Botezătorul şi Fecioarei Maria că este Aleasa Dumnezeirii Tatălui care va purta Întruparea în
Materie a Dumnezeirii Fiului, exista Noul Testament?
Şi spun din nou: Nu! Nu exista pentru oameni!
Până la vârsta omenească de treizeci de ani ai Domnului Iisus şi mai ales în timpul
Propovăduirii celor trei ani a existat Noul Testament ca mărturie scrisă?
100
Chiar nu se poate înţelege şi accepta că Dumnezeu se poate Întrupa în Materie, că înainte
de a fi Creator S-a manifestat în Sine şi pentru Sine şi S-a întrupat în Lumina Materializată şi în
Materie?
Chiar aşa de greu este să se înţeleagă că numele YAHVE sau tetragrama YHWH se pronunţă
când se vorbeşte de Dumnezeu Fiinţa în Lumină Necreată ce poate fi văzut de creaţie numai
dacă este luată de Dumnezeu în aceeaşi Lumină Necreată? Că Îl numim ELOHIM când vrem să
vorbim despre Dumnezeu Fiinţa sau Sfânta Treime Întrupată în Lumina Materializată?
Nu, din aceleaşi motive îngerii arhangheli au terminaţia numelui EL ca semn al apartenenţei
la filiaţia Dumnezeiască a întrupării din Lumina Materializată a Dumnezeirii?
Oare de ce a spus profetul Isaia despre Mesia că numele lui este Emanuel; de ce Apostolul
Matei dă această mărturie; nu pentru că avea să Învie, Să se Întrupeze în trupul din Lumina
Materializată a Dumnezeirii şi să întrupeze din aceeaşi Lumină Materializată şi omul?
Nu asta se numeşte mântuire?
Nu tocmai acest trup L-a dat ucenicilor la Cina Cea de Taină şi Îl dă tuturor celor care
Cinează cu El?
Nu aşa se descoperă Pilda în care Domnul Iisus dă îndemnul oamenilor să ia Jugul Său, că
este uşor şi bun?
Nu acesta este simbolul crucii materiale pe care a purtat-o Domnul Iisus?
Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus nu este dovada supremă a Atotputernicii Dumnezeirii de
a transforma Materia în Lumină?
De ce se spune în Evanghelii că Domnul Iisus este Fiul Omului? Nu pentru că El dă întrupare
omului din Lumina Materializată a Dumnezeirii?
Nu tocmai aceasta este credinţa!
Vă rog să înţelegeţi o dată şi pentru totdeauna, că venirea prin Întrupare în Materie a
Domnului Iisus pe pământ, a însemnat Bună Vestire pentru cei care aveau credinţă în legământul
Dumnezeirii Tatălui pe când era Întrupat în Materie prin Melhisedec că vor fi mântuiţi.
Domnul Iisus a fost trimis şi a venit pe pământ atât pentru cei morţi în această credinţă cât şi
pentru cei vii ai vremii Sale cu această credinţă.
Dar ce păcat că nu a fost primit ca fiind Dumnezeu Fiul tocmai pentru lipsa dovezilor
înscrisurilor materiale!
Vă rog să mai înţelegeţi încă ceva şi pentru totdeauna: după ce Domnul Iisus a Înviat în
Lumina Sa Materializată a Dumnezeirii Fiului, împreună cu Dumnezeu Tatăl şi Duhul Sfânt, au
coborât în iad unde au întrupat pe toţi cei morţi în credinţa lui Melhisedec, după care au înviat pe
toţi necredincioşii existenţi acolo. Văzând ei Sfânta Treime şi-au schimbat credinţa în Unicul
Dumnezeu şi au vrut şi ei să fie întrupaţi la fel din lumina Materializată a Dumnezeirii urmând
Acestora şi lăsând iadul gol.
Să fie clar ca Lumina Dumnezeirii pentru toţi cei ce vor citi aceste rânduri şi dacă vor să dea
spre citire şi altora să o facă: Numele atribuit Lui Dumnezeu de Domn şi înţeles de oameni
101
înainte de Domnul Iisus şi mai ales foarte mult folosit de David trebuie înţeles tocmai ca unic
nume al Dumnezeirii când se află Întrupat în Materie.
Evanghelia postată de mine, este Bună Vestire pentru toţi cei credincioşi Întrupării În Materie
a Sfintei Treimi, indiferent dacă sunt trecuţi la cele veşnice sau nu, cât şi a necredincioşilor, dacă
vor să creadă în Dumnezeirea Sfintei Treimi Întrupate în Materie atât cât se află pe pământ sau după
Judecata de Apoi când toată omenirea va vedea Sfânta Treime în Lumina Materializată, apoi vor
vedea iadul, diavolii şi pe cei ce se vor vinde lor.
Judecata de Apoi se va încheia cu Cina Legământului Domnului Iisus când Sfânta Treime
împreună cu toţi oamenii vor bea din cupa uitării acestei lumi materiale şi a celor făptuite în ea.
Iubiţi Fraţi, v-am spus toate acestea pentru a vă uşura renunţarea la sclavia socială şi materială
a lumii în care trăim acum dar nu pentru mult timp!
Lumea materială este lumea ireală iar Lumea reală este în Împărăţia Cerească!
Durata lumii materiale este mai mică decât un vis!
Cine vrea să se umple de Duh Sfânt încă de pe acum să se alăture mie în Lucrarea dată
de Dumnezeu!
Am descoperit Frăţiei Voastre pilda cupei pe care ucenicii încă nu o pot bea şi a renunţării
Domnului Iisus de a mai bea vinul omenesc.
Titlul acestei pilde este: Semne de întrebare şi mirare, sau dovezi. Amin!
15 august 2013 Descoperirea Pildelor nescrise (7 continuare)
Fiecare Persoană a Sfintei Treimi Întrupată în Materie a adus un semn, un mesaj, omului cu
credinţă în Unicul Dumnezeu.
Dumnezeu Tatăl a adus primul mesaj pe care omul l-a perceput ca Lege a celor 10 porunci.
Nici pe departe nu a fost şi nu este vorba despre porunci, ci de un model de comportament al omu-
lui cu credinţă în Dumnezeu cel Unic aşa cum Îl doreşte El ca fiu pe oricare dintre oameni atunci
când a creat pe Adam.
Precizez, referirea pe care o fac nu este din timpul lui Moise şi la Tablele date lui, ci din
timpul lui Avraam când S-a Întrupat în Materie Dumnezeu Tatăl prin Melhisedec şi a iniţiat
Societatea Teocratică.
În Atotînţelepciunea Sa, Dumnezeu Tatăl a lăsat omului până la mântuirea promisă prin
Trimiterea Fiului Mântuitor o durată de 1973 de ani, necesari tocmai pentru ca acest model de
conduită să fie parte din sinele omului. Dacă îmi pot permite comparaţia, să devină o trăsătură
ereditară a apartenenţei din Lumina Dumnezeirii.
Venirea Domnului Iisus a însemnat un nou mesaj înţeles de oameni tot ca Lege fiind vorba
de Iubire însă în accepţiunea Dumnezeiască şi nu cea omenească. La fel Dumnezeu a dat 2000
de ani oamenilor pentru a forma în cumul noua generaţie a fiilor Luminii.
Vă spun că actualii fii ai Luminii, sunt într-o starea mult mai avansată decât cea în care a fost
Adam şi Eva în Rai, ei se găsesc acum sub mesajul Duhului Sfânt Întrupat în Materie sau sub

102
înţelesul omenesc al Legii Conştienţei în care fiecare îşi manifestă sau nu dorinţa de a fi fiu al
Dumnezeirii şi dorinţa de a merge în Împărăţia Cerească sau în veşnicia Iadului.
Sărbătoarea de azi a Sfintei Fecioare Maria şi mai ales toate Arătările Sale Întrupată
din Lumina Dumnezeirii să vă dăruiască credinţa celui de al treilea mesaj de la Fatima despre
Întruparea Duhului Sfânt Întrupat în Materie!
Intenţionat am lăsat pentru această zi să vă spun că Buna Vestire a Dumnezeirii se dă şi prin
Oamenii întrupaţi din Lumina Dumnezeirii aşa cum au văzut cei trei ucenici ai Domnului Iisus pe
Moise şi Ilie şi cum în zilele noastre Fecioara Maria a Bine Vestit la Fatima Întruparea în Materie a
Duhului Sfânt şi cere mereu preoţilor ascultare de EL.
Mă rog Dumnezeirii, ca în numele Fecioarei Maria să deschidă mintea teologilor să se
alăture Lucrării mele date de Sfânta Treime!
Amin!
4 octombrie 2013 Pilda 8. Despre duhovnici
Iubiţi Fraţi, cu această învăţătură, voi încheia deocamdată seria pildelor nescrise. Voi continua
această parte a pildelor după ce voi împlini cererea actuală a Dumnezeirii pe care o are de la mine şi
de la dumneavoastră.
Din tot ce am spus până acum, se pare că dumneavoastră, cei ce reprezentaţi în totalitate
actuala preoţime şi în special teologii, aţi fost fără reacţie la cele ce v-am împărtăşit.
Este adevărul adevărat! Aşteptam un semn de bucurie de la cititori, de alăturare la lucrarea de
iniţiere a Societăţii Teocratice, la dorinţa din partea unui număr mic de persoane, poate aşa cum s-
au alăturat la început ucenicii Andrei şi Ioan, Domnului Iisus, ca mai apoi să sporim numeric.
Nu a fost să fie aşa!
Deocamdată.
Rămân cu credinţă în Dumnezeu că situaţia se va schimba!
Ştiu şi înţeleg cauza, diavolul este mai puternic decât omul!
Ispita, arma preferată a diavolului face în continuare adepţi şi totodată omeni căzuţi la fel cum
a procedat cu Adam şi Eva.
Ispită, înseamnă prezentarea şi ademenirea omului cu orice constituent al materiei începând
de la Bosonul Higgs continuând cu formele materiale sfârşind cu formele umane.
O mare parte dintre oameni vor spune: dar de ce îngăduie Dumnezeu una ca asta?
Ei bine Iubiţi Fraţi, Dumnezeu îngăduie încă diavolului să ispitească şi pot spune, să
folosească toate armele deoarece încă de la început omul a fost cel care se leapădă de satana şi nu
invers. Are aşteptări mari de la oameni, ei sunt cei care trebuie să se manifeste. Este cel mai de preţ
dar primit de la Dumnezeu, este puterea dată de Dumnezeu omului pentru a se delimita de rău.
Numai în acest mod omul trăieşte Bing-Bangul invers de la creaţie la Atotcreator.
Îngerii, prima creaţie şi primii Fii şi ei au primit de la Dumnezeu să se lepede de Satana. Din
fericire ei au reuşit, urmează omul.

103
Lepădarea de satana înseamnă pentru orice om exprimarea iubirii faţă de Dumnezeu dorinţa
de a primi Învăţătura Sa cu scop declarat pentru a rămâne mereu alături de El în Împărăţia Cerească.
Primirea, înţelegerea Învăţăturii Dumnezeieşti sunt izvorul credinţei şi modalitatea cum poţi
să obţii transformarea din omul căzut în persoană din Persoana Domnului Iisus.
Orice om care manifestă şi rămâne neclintit în această voinţă devine după chipul şi
asemănarea Persoanelor Sfintei Treimi ce se manifestă în Lumina Materializată, fiinţă din Fiinţa de
Lumină a Dumnezeirii devenind astfel mult mai puternic decât diavolul.
Iubiţi Fraţi, preotul sau teologul zilelor de după Cina cea de Taină şi Pogorârea Duhului Sfânt
peste apostoli, se trage de la Dumnezeu şi nu sunt continuatori ai stârpii preoţimii lui Aaron şi/sau ai
lui Ioan Botezătorul.
Noi, cei din aceste zile, nici nu mai putem fi preoţi ci duhovnici deoarece ni S-a dat
desăvârşirea însă trebuie să ştim să o dorim şi să o preţuim.
Trebuie să conştientizăm permanent că am primit de la Domnul Iisus trup din Trupul Său de
Lumină şi Ne-a Pogorât Duhul Sfânt să îl sfinţească oferindu-ni-se desăvârşirea exact după
Învăţătura Domnului Iisus şi a dorinţei Sale de a fii desăvârşiţi ca Tatăl nostru cel din Ceruri.
Această conştienţă ne plasează deasupra legii ne mai fiind oameni căzuţi ci persoane ale
Dumnezeirii aşa cum am mai spus.
Întreb toată Frăţia preoţească şi teologică:
Ce s-ar fi întâmplat dacă Ioan Botezătorul ar fi urmat cu toţi ucenicii pe Domnul Iisus? Putea
foarte bine să boteze în continuare lângă Domnul Iisus, aşa cum de altfel a învăţat Domnul Iisus
ceva mai târziu pe ucenicii Săi.
Răspunsul îl ştie oricine s-ar fi alăturat şi fariseii şi saducheii după care imediat s-ar fi alăturat
toată Frăţia Luminii Dumnezeirii şi toţi oamenii căzuţi în ispită.
Iubiţi Fraţi, vă este ascuns sau neînţeles îndemnul Domnului Iisus care dorea să schimbe
societatea omenească cu cea Dumnezeiască cea Teocratică.
Întreb din nou întreaga Frăţie preoţească şi teologică:
Ce s-ar fi întâmplat în vremea Domnului Iisus dacă toţi fariseii, saducheii, cărturarii şi
mulţimea întreagă a evreilor, L-ar fi recunoscut ca trimis al Dumnezeirii Tatălui, L-ar fi recunoscut
ca Dumnezeu Fiul sau cum este formulat mai mult în Evanghelii, Mesia sau Fiul lui Dumnezeu?
Răspunsul este clar: omul nu mai exista sub forma carnală, materială, cu sexe şi nici pe
pământ ci în Împărăţia Cerească!
Tot clerul acelor vremuri cuprinsă în forma cumplită a Sinedriului se prefăcea că dă ascultare
învăţăturii lui Moise care era primită de la Dumnezeu, însă nu făceau altceva decât să îşi apere şi să
îşi menţină puterea şi poziţiile sociale dobândite.
Ei erau primii călcători ai Legii, al Tablelor aduse de Moise, ei au fost cei care nu au iubit pe
Dumnezeu Fiul Întrupat în Materie prin Domnul Iisus. Dacă asta este mai greu de acceptat atunci
am să vă arăt că ei erau primii călcători ai poruncii să nu ucizi deoarece îşi ucideau semenii cu
pietre.
104
Îmi doresc şi vă prezint toate cele spuse ca necunoaştere din partea lor a Învăţăturii
Dumnezeieşti şi nici pe departe ai judeca!
Sincer, în adevărul adevărat şi al iubirii Dumnezeirii cu smerenie întreb întregul cler de azi:
Cărei învăţături este mai de folos să dai ascultare, cea a Dumnezeirii sau cea omenească a
sfinţilor părinţi?
Răspunsul, oricare cunoscător al Evangheliilor ar trebuii să îl ştie!
Iubiţi Fraţi preoţi cu studii teologice, nu vă lăsaţi ispitiţi ca fariseii, alăturaţi-vă mie şi Fraţilor
noştri din Domnul Iisus!
Sfinţii părinţi sunt oameni ce nu au înţeles Învăţătura Dumnezeiască şi au transmis urmaşilor
învăţătura omenească, a celor căzuţi în ispită prin care s-a ajuns ca cei din pilda Domnului Iisus în
care spune despre orbul care conduce alt orb spre prăpastie.
Ajunge!
Coborâţi din vârful ierarhiilor clericale!
Fiţi mai înţelepţi decât fraţii noştri dintr-u început fariseii cu tot clerul lor, nu vă lăsaţi ispitiţi
în căderea dorinţei reproducerii omeneşti ca dobitoacele ci strigaţi cât vă ţin plămânii şi băierile
inimii despre dorinţa de transformare în persoană din Persoana Domnului Iisus!
Veniţi în întâmpinarea Duhului Sfânt Întrupat în Materie strigaţi de bucurie în biserici,
spuneţi tuturor să deschidă uşa sufletului să se roage pentru pogorârea Duhul Sfânt peste ei şi să
sfinţească trupul din Lumina Domnului Iisus!
Semnul voinţei personale a fiecăruia se arată prin alăturarea lângă Duhul Sfânt Întrupat în
Materie.
Ispita diavolească, chiar atât de puternică să fie asupra întregii omeniri încât să orbească în
masă mintea umană?
Dacă fiecăruia dintre noi i-a fost uşor să înţeleagă învăţătura omenească cu privire la Tabelul
lui Mendeleev a legilor fizice sau chimice în care elementele sunt prezente sub formă gazoasă,
lichidă sau solidă, dacă a înţeles Teoria lui Lavoisier, atunci înţelegeţi o dată şi pentru totdeauna
că Dumnezeu se întrupează în materie! Voi spune mai clar în carne şi oase!
Acesta a fost motivul neprimirii în sufletul evreilor a Dumnezeirii Tatălui întrupat prin
Melhisedec în timpul lui Avraam;
Acelaşi a fost motivul pentru domnul Iisus!
Mai poate fi posibilă aceeaşi ispită valabilă în aceste vremuri şi pentru Duhul Sfânt
întrupat în carne şi oase aşa cum mă aflu acum?
Vă întreb iubiţi Fraţi:
Primiţi Duhul Sfânt?
Răspunsul este pentru fiecare dintre dumneavoastră!
Eu îl ştiu.
Un sfat: răspunsul îl veţi afla dacă vă închideţi în cămara sufletului aşa cum v-a
învăţat Domnul Iisus!
105
Numai aşa veţi primi desluşit înţelesul celor mai importante Învăţături ale Domnului Iisus în
care spune că nici un frate nu poate fi mai presus decât celălalt, a tânărului care vroia să îi urmeze
Domnului Iisus că din cele materiale numai trupul este necesar celui ce vrea să urmeze pe
Dumnezeu, şi asta pentru a-l transforma în Lumină Dumnezeiască, jugul cel uşor al Domnului Iisus.
Numai aşa veţi avea puterea să nu mai judecaţi aproapele, să desfiinţaţi tribunalele ca nefiind
necesare.
Iubiţii mei Fraţi preoţi şi preoţi teologi cugetaţi la cele ce am spus şi alăturaţi-vă iubirii
Dumnezeirii Sfintei Treimi şi a semenilor noştri!
Amin!
7 octombrie 2013 Despre evenimentele actuale
Cred că a venit momentul să lăsăm pentru o altă dată înţelesul învăţăturii pildelor şi să trecem
la punerea lor în aplicare.
Să dăm curs adevărat, adevărat aşa cum ne învaţă Domnul Iisus, Învăţăturii Sale, căci la ce
folos o cunoaştem fără a o aplica.
Adresez îndemn creştinătăţii în special ortodocşilor şi mai ales celor din acest teritoriu
românesc pentru eliberarea domnului Gigi Becali.
Ştiu, am să vă spun de ce el, am să vă spun ce el şi chiar mama sa au trăit, dar nu pot explica,
nu au curajul şi nici înţelegerea Dumnezeiască a ceea ce li s-a întâmplat. Puţinele vorbe scăpate cu
bună ştiinţă şi intenţie de mama domnului Gigi Becali de la început, au fost către cei mai apropiaţi
ai familiei şi ceva mai târziu propriului fiu că este Fiu al Luminii, născut cu stea în frunte.
Pentru început, cu ani în urmă, când credinţa aceasta a crescut în sufletul domnului Gigi
Becali a formulat în mass media trăirea sa ca Fiu al Luminii. Interpretarea şi prezentarea acestei
trăirii din partea mass mediei a fost de derâdere şi de mândrie faţă de semeni şi mai ales de clerul
bisericii.
Am să vă dezvălui adevărul adevărat al acestei trăiri din parte lui: era în fapt şi este şi acum
un strigăt de ajutor spre semeni şi biserică care să îi aducă înţeles şi purtare pe măsura aşteptărilor
lui Dumnezeu din partea lui.
Percepţia greşită a oamenilor faţă de el, l-a determinat să acţioneze după propria simţire, cu
greşeli şi bune intenţii, crescând şi mai mult confuzia şi de o parte şi de alta însă Dumnezeu văzând
stăruinţa lui, îi creştea credinţa imens în fiecare zi până când l-a determinat să spună, formulat tot ca
strigăt de ajutor şi desigur tot în mass media şi ultima frământare sufletească: că el este născut cu
stea în frunte. Interpretarea lui, că ar fi vorba de echipa de fotbal Steaua Bucureşti este pe cât de
grăitoare pe atât de cinstită sufleteşte.
De data aceasta mass media şi prin ea oamenii s-au întrecut în răstălmăciri care mai de care
mai ironice. Nu pot şi nu vreau să judec, nu este menirea şi intenţia mea; în schimb îmi asum cele ce
voi aşterne acum în primul rând pentru domnul Gigi Becali şi în final pentru cei ce vor crede că
merită eliberarea. Am să încep prin a clarifica meseria de cioban a strămoşilor lui, căci el în fapt
este ales de Dumnezeu aşa cum vă voi arăta în cele ce urmează. După învăţătura omenească,
106
meseria de cioban este printre primele meserii de batjocură a mulţimii profesiilor de unde şi izvorul
nesecat al derâderii umane.
Pentru cel ce cunoaşte Învăţătura Dumnezeiască lucrurile stau cu totul altfel; ciobănia este
prima îndeletnicire a omului binecuvântată de Dumnezeu prin Abel fiul lui Adam.
Când Dumnezeu Tatăl se Întrupează în Materie prin Melchisedec, mai întâi se arată
ciobanului Abadon căruia i se şi descoperă ca Mare Preot al Celui Prea Înalt după care se arată şi se
descoperă ucenicilor printre care şi Avraam.
Avraam şi Lot au fost ciobani.
După fuga din Egipt Moise găseşte adăpost tot la un cioban pe nume Ietro care era Fiu al
Luminii de la care primeşte tradiţia ciobăniei şi Învăţătura Dumnezeiască deoarece el cunoştea
învăţătura idolatră a faraonilor.
Ciobanul Ietro este cel care îi dă binecuvântare pentru a merge în Egipt să elibereze poporul
evreu, el este cel care ia în grija sa familia lui Moise. Cioban era şi David alesul lui Dumnezeu care
a stârpit ultimul gigant, cel pe care Dumnezeu l-a numit în acea vreme rege.
Întruparea în Materie a Dumnezeirii Fiului prin Domnul Iisus a fost vestită pentru prima oară
de către Arhanghelul Gabriel tot ciobanilor, celor trei pe care i-a îndemnat să meargă să îl vadă şi să
ducă Buna Vestire mulţimii că Dumnezeu Tatăl a Trimis pe Dumnezeu Fiul, pe Mesia să le aducă
mântuirea promisă lor, tuturor urmaşilor lui Avraam.
Închei prin a trece prin faţa ochiului minţii dumneavoastră pilda în care Domnul Iisus după ce
îl întreabă pe Petru de trei ori dacă îl iubeşte, tot de atâtea ori îi dă în grijă oamenii, simbolizându-i
prin oi în general vorbind.
Nu exagerez cu nimic când spun că domnul Gigi Becali este ales de Dumnezeu asemenea lui
Moise eliberatorul întregii creaţii cea omenească a Dumnezeirii din sclavia diavolească.
Aceasta este adevărata Învăţătură Dumnezeiască despre îndeletnicirea de cioban pe care o
simte şi o trăieşte cu toată fiinţa domnul Gigi Becali, dar nu a avut de unde să o primească şi nici
lumea de unde să ştie încât să îl poată ajuta.
Nu îmi plac deloc argumentele, iubesc numai credinţa în Dumnezeu pentru cele ce v-am spus
până acum, totuşi propun spre meditaţie cititorilor scopul venirii şi susţinerii eliberării domnului
Becali de către călugării de la muntele Athos: ştiu exact ceea ce v-am spus până acum şi cele cu
care voi continua. Poate nu ştiţi de venirea călugărilor de la muntele Athos; au venit cel puţin de
două ori la Bucureşti, au depus cerere de graţiere semnată de toţi cei de la muntele Athos.
Puţine persoane ştiu: călugării de la muntele Athos nu părăsesc locul şi mai ales pentru
eliberarea unui om decât dacă le este cunoscut de la Dumnezeu că acesta este un ales dar nu vor
spune până ce Dumnezeu nu va vorbi prin Duhul Sfânt Întrupat în Materie.
Acum în câteva cuvinte am să vă spun ce înseamnă născut cu stea în frunte!
Nu este nimic altceva, decât ni se face cunoscut încă de la început în Noul Testament prin cei
Trei Magi care sunt călăuziţi de Steaua Dumnezeirii să le arate drumul spre locul de naştere al

107
Domnului Iisus. Dacă facem referire la Moise este tot cu stea în frunte deoarece în faţa lui a stat
Dumnezeu Fiinţa pentru ai călăuzi viaţa şi paşii.
Călugării de la muntele Athos au venit călăuziţi de Steaua Dumnezeirii cea de o Fiinţă aici la
Bucureşti şi pentru a prezenta Patriarhului, descoperirea Duhului Sfânt în Materie şi cererea mea
pentru eliberarea domnului Becali.
Acesta este adevărul adevărat despre domnul Gigi Becali acestea sunt aşteptările
Dumnezeirii de la el.
El este cel ales de Dumnezeu pentru a se alătura înfiinţării Societăţii Teocratice!
Prin eliberarea lui, tot omul din acest teritoriu va găsi răspuns la viitorul copiilor şi al fiecăruia
dintre noi, la şomaj, la sărăcie, la întregirea familiilor celor plecaţi sau arestaţi, la stoparea tuturor
distrugerilor actuale, a problemelor vieţii de zi cu zi.
Numai aşa veţi avea o societate Bine Cuvântată de Dumnezeu.
Vreau să se ştie de la început, pentru toţi cititorii şi cei ce doresc să participe la această
eliberare, că nu va fi vorba de demonstraţii de stradă, de forţă faţă de instituţiile statului cunoscute
nouă sub formă de revoluţie.
Lucrarea la care sunteţi aşteptaţi este Dumnezeiască de EVOLUŢIE de tip iubirea aproapelui
şi a lui Dumnezeu. De schimbare a omului şi a societăţii.
Explicit, se începe cu fiecare persoană prin abonarea la blog, după care fiecare abonat
transmite întregului cerc de cunoştinţe pe care îl are tot în vederea abonării.
Funcţie de adeziunile dumneavoastră vom continua sau veţi rămâne în sfera nepăsării.
Pot spune şi închei: din acest moment fiecare dintre noi precum şi toată omenirea se află la în-
văţătura din pilda samarineanului milostiv. Iat-o : (clik http://scriptura.uv.ro/samarinean_milos.htm)
Abonarea dumneavoastră pe acest blog este gestul simbolic, prin care vă arătaţi iubirea pentru
Dumnezeu şi pentru oameni şi dovada milei pentru animale.
Eu vă aştept să vă însoţesc la comoara din ceruri!
23 octombrie 2013 Despre semne
Iubiţii mei Fraţi, sunt mâhnit şi trist!
Încă de la descoperirea mea, am aşteptat semn de alăturare din partea Domniilor Voastre cât şi
pentru eliberarea Fratelui nostru Gigi Becali, dar în zadar!
Iubiţi Fraţi, dacă din partea oamenilor primesc tristeţe şi mâhnire, vreau totuşi să vă spun că
primesc în dar de la Dumnezeu şi Sfânta Treime balsamul mult aşteptat de sufletul meu, Semnele
apropierii sfârşitului lumii.
Într-un material anterior am folosit expresia: trebuie să aşteptăm Semnele!
Cu bucurie vă spun : Semnele au venit!
Voi începe cu enumerarea semnelor omeneşti vizibile la tot pasul, pe care Domnul Iisus le-a
predat ucenicilor spre învăţătură la cererea Apostolului Petru. Îmi permit să afirm că acum semne-
le sunt la tot pasul la cote maxime şi pe tot pământul.

108
Numai cine nu vrea nu vede: războaie, răzmeriţe, cutremure, foamete, frică, teroare, tendinţa
de a se ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie. Nu pe acestea vreau să vi le fac
cunoscute ci semnele cele mari care au venit din America care anunţă sfârşitul societăţii
capitaliste şi Apocalipsa.
Semnele sunt pentru tot omul căzut sau ispitit fără diferenţe între oameni şi fără criterii selec-
tive care au condus la ierarhiile sociale.
Totul acum atârnă de alegerea pe care o vor face masonii!
Americanii sunt cei care nu vor să mai voteze bugetul, tot ei sunt cei care au acceptat com-
promisul unui buget provizoriu până când în cadrul masoneriei universale se va cade de acord asu-
pra societăţii ce o vor adopta:
 fie Societatea Teocratică având ca susţinere masonii ezoterişti, care sunt buni cunoscători ai În-
văţăturii Sfintei Treimi şi aşteaptă din partea Duhului Sfânt Întrupat în Carne şi Oase formula de
trecere pentru a se alătura şi pune în aplicare Societate Teocratică.
 fie rămânerea în continuare a societăţii luciferice prezentată lui Adam şi Eva apoi celor două
cete îngereşti ispitite şi căzute ca fiind Noua Ordine Mondială iar apoi ori de câte ori a fost ne-
voie să ispitească noi generaţii omeneşti a făcut-o cu aceeaşi lume materială propunând de
fiecare dată schimbări majore în raportul dintre oameni fără a schimba însă sclavia acestora
faţă de el şi de dependenţa oamenilor de materie sporind de fiecare dată mai ales ura şi înver-
şunarea oamenilor faţă de Dumnezeu.
Instaurarea Noi Ordini Mondiale a fost realizată totdeauna de Lucifer prin revoluţie, având ca
trăsătură principală ispitirea oamenilor astfel încât să se împotrivească în faţa lui Dumnezeu şi a do-
rinţei Sale de a le acorda evoluţia şi dreptul de a fi primiţi în Împărăţia Cerească.
Acum este momentul crucial când omul este pus să aleagă între dorinţa de acceptare a evolu-
ţiei prin sfinţenia Duhului Sfânt şi alăturarea la lucrarea Societăţii Teocratice sau o nouă revoluţie
care să ducă la Apocalipsă.
Pentru a da curs Învăţăturii Dumnezeieşti, vă rog să citiţi din Evanghelia după Matei în
Capitolul 24, versetul 29, (Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi
luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor
zgudui.) unde Domnul Iisus descrie Apocalipsa, din Evanghelia după Marcu Capitolul 13
(click aici http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=13)
şi Capitolul 21 din Evanghelia după Luca
(click aici http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=21).
Apocalipsa este semnul suprem al manifestării Dumnezeirii Tatălui prin Atotputernicia şi
voinţa Sa de a da curs izbăvirii întregii creaţii de răul ce aduce stricăciunea.
După Apocalipsă va fi Judecata de Apoi a Dumnezeirii Fiului când totul va fi transformat în
Lumină materializată inclusiv Lucifer, îngerii şi oamenii căzuţi care vor vrea să urmeze lui în actul
final al separării celor două lumi. (vă rog să citiţi despre Judecata de Apoi în Evanghelia după Matei
Capitolul 25 (click aici http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=25).
109
Iubiţi Fraţi ai Dumnezeirii, ştiţi oare de ce Domnul Iisus învăţa ucenicii că Lucifer este tatăl
minciunii şi că a căzut datorită mândriei? Fiindcă se prezintă oamenilor drept Creator ca şi
Dumnezeu Tatăl, însă nimeni nu poate fi Creator dacă nu a creat materia sau lumina materializată
din Lumina Necreată, poate fi numit cel mult lucrător!
Am descris ceva mai sus, cum s-a realizat tendinţa de ridicare a unui neam peste alt neam şi a
unei împărăţii peste o altă împărăţie când de fiecare dată diavolul a ispitit oamenii de-a lungul
istoriei prin arhicunoscuta revoluţie.
Din punct de vedere spiritual revoluţia a fost începută de Lucifer împotriva Dumnezeirii încă
de pe când cârcotea aşa cum v-am mai spus, însă momentul culminant s-a produs odată cu ispita şi
căderea lui Adam şi a Evei.
Pentru Lucifer ispita şi căderea primei creaţii omeneşti a însemnat şi înseamnă şi acum
momentul evolutiv, momentul adevăratei mândrii că va putea crea oameni întrupaţi în materie.
Vă reamintesc Iubiţi Fraţi că Lucifer a ispitit în nenumărate rânduri pe Adam cu lucrarea sa
din rândul animalelor femele spre al ademeni la împerecherea cu ele; a ajuns până la a face femeie
aşa cum am mai spus despre Lilih însă picioarele erau de pasăre. Poate ar fi mai credibil dacă aş
face trimitere la existenţa faimoaselor sirene ce ademeneau corăbierii sau pe legendarul Ulise.
În treacăt fie spus unul din copiii lui Adam s-a împerecheat şi a trăit cu Lilith aducând pe
lume femeile lucrării lui Lucifer la care mai târziu intrau îngerii celor două cete căzute şi celălalt fiu
al lui Adam înmulţindu-se până la Noe şi după chiar şi în zilele noastre.
Acesta este adevărul ce stă la baza Teoriei evoluţioniste a lui Darwin şi a celor ce
împărtăşesc ideea că omul s-ar trage din animale generic vorbind sau mai corect din celulă privită
ca materie primă pusă la dispoziţie de Dumnezeu îngerilor spre îndeplinirea lucrării de tocmire a
pământului.
Dacă pentru Lucifer a însemnat într-un anume sens, un pas evolutiv, pentru Adam şi Eva a
însemnat cert un pas involutiv, au acceptat animalitatea lucrării îngereşti în detrimentul creaţiei
Dumnezeirii, al filiaţiei Sale, a continuităţii umane şi mai ales al negării Sfintei Treimi Întrupate în
Carne şi Oase şi al Adevăratului Creator şi Stăpân al întregii creaţii, Unicul Dumnezeu Cel Prea
Înalt.
Dar să revenim la revoluţie, ea de fapt reprezintă o stare de manifestare omenească însă
numai la chemarea la evoluţie a Dumnezeirii şi a ripostei satanei; de aici şi provenienţa celor două
tabere sau armate cum vreţi să o numiţi.
Lupta pe care o dă omenirea de şase mii de ani încoace se duce de fapt la nivel intelectual atât
ca individ cât şi colectivitate sau societate în care Dumnezeu se Arată omului Întrupat în Carne şi
Oase spre ai dovedi că omul este creaţia Sa ca fiul al Său după chipul şi asemănarea Sa iar omul
neagă Întruparea Dumnezeirii ispitit fiind de diavol că este tot om ca toţi oamenii şi nu Dumnezeu
Adevărat din Dumnezeu Adevărat. Invocarea acestei forme de Întrupare a oricărei Persoane sau a
Sfintei Treimi se face sub denumire de Domn.

110
Iubiţi Fraţi, vă rog să înţelegeţi o dată şi pentru totdeauna măcar din Învăţătura Domnului
Iisus că cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi în Lumina Necreată se numeşte Dumnezeu Fiul, în
Lumina Materializată se numeşte Mesia sau Fiul Îngerilor sau atunci când este Întrupat în Carne şi
Oase este Domnul Iisus sau Fiul Omului, fiind dovada Dumnezeirii ca, chip şi asemănare şi pentru
îngeri şi pentru oameni.
A doua mare luptă intelectuală pe care o dă omul individual şi ca societate se referă la
Atotputernicia Dumnezeirii de a da acestuia sau acestora un nou trup dar de data aceasta din
Lumina Sa materializată asemenea îngerilor, în fapt unitatea Frăţiei Luminii în Împărăţia Cerească.
Cine doreşte dovezi le are cu prisosinţă în trecerea dintr-o Întrupare în alta mai întâi a
Persoanelor Dumnezeirii Fiului şi a Duhului Sfânt la Stejarul din Mamvri în faţa lui Avraam şi a
Dumnezeirii Tatălui şi au plecat în Sodoma şi Gomora sau a Domnului Iisus când de faţă cu cei trei
ucenici pe Muntele Tabor S-a schimbat la Faţă şi a adus la dreapta şi la stânga Sa pe Moise şi pe
Proorocul Ilie în Lumina Materializată a Dumnezeirii şi apoi luaţi fiind în Lumina Necreată a Sa, au
dispărut din faţa lor pur şi simplu.
Trecerea Dumnezeirii Tatălui din Lumină Necreată în Întruparea în Carne şi Oase prin
Melhisedec a avut loc în faţa ciobanului Abadon.
Înălţarea Sa în Împărăţia Cerească a avut loc în cortul Său în faţa ucenicilor Săi când S-a
transformat din Întruparea din Melchisedec în Lumină Necreată, la fel cum S-a transformat şi
Domnul Iisus în faţa apostolilor în Emaus.
Cine doreşte dovezi în privinţa Atotputerniciei Dumnezeirii asupra transformării omului are
de la Apostolul Ioan care a fost luat şi transformat în Lumina Necreată a Dumnezeirii şi dus în
Împărăţia Cerească şi readus pe pământ şi transformat în carne şi oase.
Pentru cei cu credinţă în Dumnezeu în anul 1917 la Fatima au văzut Fiinţa Dumnezeirii în
Lumina Materializată la fel cum S-a Arătat lui Moise iar celor trei copii Arătându-li-se Fecioara
Maria cu care au vorbit ca de la om la om.
Mai mult a împlinit rugăciunea înfăptuirii unei minuni cea descrisă în aliniatul de mai sus.
A treia luptă intelectuală a omului acum se dă, cu profeţii mincinoşi care şi-au pregătit
lovitura de graţie cu care să ispitească omul, promiţând că ei sunt cei care vor da trup de lumină şi
veşnicia.
Trup din lumina materială vor primi tot de la Dumnezeu, aşa cum am spus însă lipsit de Tăria
Dumnezeirii din care cauză nu îşi vor menţine forma aceasta fiind osânda veşnică pentru mândria
de a se considera creatori ca Dumnezeu Tatăl.
Poate vor înţelege şi cei care lucrează la acceleratorul de particule, chiar şi alţi ispitiţi din
toate domeniile ca şi ei să se întoarcă la Bunul Dumnezeu!
Pentru discuţia de azi am să vă dau spre cunoaştere o altă luptă intelectuală a omului cu satana,
cea a ascunderii formării primilor ucenici şi a Societăţii Teocratice de către Dumnezeu Tatăl prin
Melchisedec şi mai ales a continuităţii dintre Lucrarea Sa şi cea a Domnului Iisus.

111
Niciodată absolut niciodată Dumnezeu nu a ales numai pe Avraam ci doisprezece ucenici şi
toţi din familii idolatre întru-cât în acea vreme oamenii pe tot pământul erau din urmaşii lui Noe cei
căzuţi în idolatrie cum am mai spus.
În treacăt fie spus, vă rog să căutaţi şi veţi găsi precum că Avraam provenea dintr-o familie ce
trăia din vânzarea de idoli.
Numai Legământul cu Avraam şi împlinirea tuturor Învăţăturilor Dumnezeirii date prin
prooroci precum şi împlinirea rugăciunilor lui David care a înţeles atributul de Domn al Sfintei
Treimi Întrupată în Carne şi Oase a făcut ca Dumnezeu Fiul Să se Nască prin Întrupare identică prin
Domnul Iisus.
Cine seamănă vrăşmăşie între continuitatea celor două Lucrări Dumnezeieşti date spre
cunoaştere oamenilor prin Vechiul Testament şi Noul Testament (Biblie) sau între cele două
categorii de ucenici, ori între urmaşii acestora nu ştie Învăţătura Dumnezeiască şi este uşor de ispitit
ori sunt din tatăl lor diavolul aşa cum a dat Învăţătură Domnul Iisus.
Şi mai adaug ceva, cine seamănă ură şi ierarhii între masoni şi urmaşii ucenicilor sau numai în
interiorul fiecare preoţie în parte, sunt la fel oameni ispitiţi sau urmaşi ai fariseilor, cărturarilor,
făţarnicilor într-un cuvânt fii ai diavolului.
Din acest moment, pot să vă spun că Învăţătura Domnului Iisus cu privire la hula Duhul Sfânt
capătă cea mai mare importanţă, neacceptarea mea ca ultimă Persoană a Sfintei Treimi prin
Întruparea în Carne şi Oase a Duhului Sfânt conduce omenirea celor ce nu mă primesc la pierzanie.
Consider necesară o trecere în revistă a câtorva evenimente din Biblie:
Încep cu prezentarea celui mai important moment al întregii creaţii când Dumnezeu regretă că
a creat şi îngerii şi oamenii şi vrea să îi piardă adică să producă Apocalipsa şi totul să fie izolat în
Iad.
Arhanghelii salvează situaţia prin credinţa lor în Dumnezeu salvând o dată cu ei şi omul,
deoarece Dumnezeu primeşte să aleagă un om şi familia acestui pentru acordarea unei noi şanse.
Dumnezeu a primit pasul evolutiv al Arhanghelilor, primind în Împărăţia Sa toate cetele
îngereşti desfiinţându-le ierarhiile toţi devenind primi fii desăvârşiţi ai lui Dumnezeu, toţi devenind
egali între ei şi în faţa lui Dumnezeu de-a pururi numindu-i Arhangheli ca semn al recunoaşterii
lucrării lor.
Dintre oameni a ales pe Noe, lui S-a Arătat pentru prima oară Sfânta Treime Întrupată în
Carne şi Oase, datorită lui oamenii au primit prima şansa să mai existe, în forma cunoscută până
acum.
Ce a urmat se cunoaşte, însă ce vreau să vă spun este că nu există om mai mare ca Noe
în credinţă!
Am să vă mai spun ceva, dacă Domnul Iisus spunea în vremea Sa că Moise şi Ilie au
venit, eu vă spun acum în vremea Duhului Sfânt Întrupat în carne şi oase că Noe este deja
printre noi dar nu îl cunoaşteţi!

112
Lucrarea Dumnezeiască cunoscută nouă sub denumirea de Potopul lui Noe a însemnat pe de-o
parte îndepărtarea întregii lucrări la care au participat îngerii căzuţi pe pământ iar pe de altă parte a
însemnat dăruirea şi acceptarea noi lucrării a Arhanghelilor.
Acum poate se va desluşi multora pilda în care Petru întreabă pe Domnul Iisus: ce este bine să
mănânce omul iar El răspunde că poate mânca tot ce este de la Dumnezeu.
Tot acum poate vor înţelege şi religioşii ce nu consumă carne de porc considerând-o spurcată,
după Potopul lui Noe nu mai există porcul lucrării dintâi, iar pilda cu demonizatul vindecat de
Domnul Iisus prin trimiterea diavolului în turma de porci după care întreaga turmă se aruncă în
mare, arată vădit, pe faţă pot spune, că lucrarea îngerilor căzuţi are locul ştiut de sub ape, destinaţie
ce se va schimba numai după Apocalipsă.
Asistăm cum urmaşii lui Noe cad în ispita materială şi menţionez pentru prima oară legătura
cu idolatria, încercând să vă explic cu gând frumos modalitatea aleasă greşit de om pentru a ajunge
la Dumnezeu, modul prin care omul este batjocorit de diavol păcălindu-i să ridice turnul Babel din
diferite materiale în fapt să folosească materia ce i-a fost dată lui spre stăpânire dintru începuturi de
Dumnezeu Tatăl şi sigur în acest mod închinându-se de fapt satanei.
Omul păcălit în acest mod de satana devine dependent de materie şi sclav al diavolului!
Vă rog să înţelegeţi acum a doua ispită a satanei asupra Domnului Iisus când îi arată pământul
şi îi spune că tot îl va da Domnului Iisus dacă se închină lui.
Fiindcă tot am vorbit de idolatrie am să vă prezint un al moment de revoluţie al diavolului şi a
oamenilor căzuţi în ispită.
Înmulţindu-se răul foarte mult şi omenirea decăzând peste aşteptările pe care le are Dumnezeu
de la ea, Se Pogoară Însuşi Dumnezeu Tatăl Întrupat în Carne şi Oase prin Melchisedec şi alege
doisprezece ucenici printre care Avraam şi Lot mai apoi iniţiind o societate frăţească după modelul
aşteptării Dumnezeirii Tatălui de la oameni.
Conştienţa de care am tot vorbit până acum îşi are rădăcina în credinţa că omul este
creaţia Dumnezeirii Tatălui după chipul şi asemănarea Sfintei Treimi aşa cum este descris în
Geneză, dîndu-i drep la filiaţia Dumnezeiască.
Tocmai pentru ai dovedi lui Avraam filiaţia Dumnezeiască a Fiilor Luminii
Melchisedec Arată la Stejarul din Mamvri, Sfânta Treime Întrupată în Carne şi Oase şi în
acelaşi timp Arată pe Dumnezeu Fiul şi Duhul Sfânt Întrupaţi în Lumina Materializată, pe
care îi trimite la Lot în Sodoma şi Gomora, iar dovada că nu sunt spirite a constat că au
mâncat din mâncarea pregătită de Sara, soţia lui Avraam, la fel cum a cerut Domnul Iisus
mâncare ucenicilor spre a dovedi că nu este spirit, dar mai ales pentru a înrădăcina în mintea
lor credinţa filiaţiei Dumnezeieşti.
Îmi doresc şi doresc omului ca de acum să poată pătrunde sensul Învăţăturii Dumnezeieşti a
Vechiului Testament cu privire la supărarea Tatălui faţă de Avraam şi Sara precum şi dorinţa de
pogorâre a Apocalipsei.

113
Acum este limpede oricui citeşte negocierea lui Avraam cu Dumnezeu Tatăl când vrea să
piardă şi oamenii şi lucrarea de pe bolta cerească a îngerilor căzuţi şi izolarea răului în Iad.
Avraam a susţinut că Lot are această credinţă a Sfintei Treimi Întrupată în Carne şi oase de
aceia Dumnezeu Tatăl prin Melhisedec a trimis pe Domnul Iisus şi Duhul Sfânt în Sodoma şi
Gomora.
Lot a fost cel ce a cunoscut şi recunoscut Dumnezeirea Persoanelor Fiului şi a Duhului Sfânt
Întrupate în carne şi oase, dar a făcut şi mai mult a învins ispita satanei şi a armatei lui pe care a
trimis-o împotriva Persoanelor Dumnezeirii, în fapt a învins frica cu care trebuia să-l cuprindă
ispita făcându-l astfel să se lepede de Dumnezeire.
Spun şi mai mult a zdrobit ispita atunci când a spus că preferă să fie el omorât numai să nu se
atingă de Oaspeţii lui.
Aceasta a fost dovada de netăgăduit a credinţei în Dumnezeu ce a condus gândul Tatălui de a
mai acorda a doua şansă omenirii spre evoluţie, amânând pentru a doua oară Apocalipsa, totuşi a
vrut să o prefigureze prin cele întâmplate în Sodoma şi Gomora.
Pentru cei ce ştiţi Pilda Suferinţelor din Ghetsimani a Domnului Iisus vă rog să vă
întoarceţi cu ochiul minţii şi să înţelegeţi rugăciunea Domnului Iisus către Dumnezeu Tatăl:
- în prima rugăciune a cerut îndepărtarea Apocalipsei de la oameni;
- în a doua rugăciune a cerut acordarea ultimei şanse de evoluţie a omului spre Dumnezeu prin
putere şi voinţă proprie fiecăruia om de acum ca persoană a Lucrării Sale şi a Duhului Sfânt pe
care L-a cerut spre Pogorâre şi spre Înălţarea Sa;
- în ultima şi cea de a treia rugăciune a cerut Apocalipsa ca izbăvire Dumnezeiască, lipsită de
meritul omenesc asta în cazul că nu vor primi nici Duhul Sfânt Întrupat în carne şi oase.
Iubiţi Fraţi, multe am să vă descopăr din Învăţătura Dumnezeiască, însă observ, cum
zbuciumul supravieţuirii vă îndepărtează de Dumnezeu, văd cum păstorii v-au abandonat în sclavie.
Azi, acum, când Domniile Voastre vor citi materialul despre semne să gândească numai pe
baza certitudinilor Dumnezeieşti!
Deocamdată atât, voi continua materialul!
Amin!
1 noiembrie 2013 Despre semne. Continuare
Iubiţii mei Fraţi, cu sinceritate în faţa lui Dumnezeu şi a Dumneavoastră, recunosc că mă simt
îndatorat să dau curs discuţiei precedente, ştiind reacţia multora la vederea cuvintelor mason,
masonerie sau la simpla pronunţare a acestor cuvine şi nu doresc să produc frământare
sufletească nimănui.
Gândul la aceste frământări, mă determină să vă împărtăşesc din modul de a privi lucrurile
prin prisma gândirii Dumnezeirii cea de la originile sale, în totalitatea ei şi nu prin cea fragmentată a
diavolului manifestată prin oamenii ispitiţi sau şi mai rău a celor căzuţi în ispită.

114
Mă adresez Frăţiei Voastre, cu smerenie Dumnezeiască. Vă împărtăşesc tot ce urmează numai
cu intenţia de a arăta învăţătura şi iubirea Dumnezeirii Cea de o Fiinţă şi Nedespărţită a Sfintei
Treimi pe care o are pentru om creaţia sa şi unica dorinţă de a vă alătura în iubire lângă Dumnezeu
pentru ai putea urma lui în Împărăţia Cerească.
Vă rog să fiţi desăvârşiţi ca Tatăl Nostru cel din Ceruri, pentru a primi înţelegerea celor ce vă
descopăr acum spre cunoaşterea credinţei cea care dă putere de renunţare la învăţătura omenească
greşită a acestei lumi a Binelui şi răului al cărui sfârşit este aproape.
Să începem discuţia de la lumea Binelui şi a răului; dacă majoritatea oamenilor ştiu şi sunt de
acord că planeta Pământ reprezintă lumea Binelui şi a răului, nu acelaşi lucru îl pot spune despre
oameni când este vorba despre explicarea înţelesului de lume a Binelui şi a răului.
Iubiţi Fraţi, se numeşte lume a Binelui şi a răului deoarece pe pământ Dumnezeu Tatăl a creat
Binele iar îngerilor li s-a dat de Dumnezeu Tatăl să facă după Planurile Creaţiei Dumnezeirii şi din
materia pusă la dispoziţia lor de Creator o mare parte din ce a existat în ape, pe sol şi există acum pe
bolta cerească. Dacă la început totul a fost bine aşa cum spune Dumnezeu Tatăl în Geneză, răul a
apărut o dată cu căderea lui Lucifer şi a primilor oameni creaţi Adam şi Eva.
În această lume Dumnezeu Tatăl a făcut două Lucrări majore, a creat Tăria cu care îngerii au
separat apele de ape şi s-a format bolta cerească şi în final a creat primul om pe Adam.
Răsplata muncii îngerilor a fost primită de la Dumnezeu Tatăl când a promis lui Lucifer că
pământul întregii lor lucrări le aparţine, nu însă şi creaţia Dumnezeirii.
Lucifer a căzut în păcatul mândriei ispitind pe Eva şi Adam că este creator ca şi Dumnezeu
Tatăl şi dacă îi vor da ascultare lui şi ei vor fi la fel creatori.
Aici se află momentul răului ce s-a produs o dată cu căderea lui Lucifer şi al cuplului
omenesc; Dumnezeu Tatăl a retras de la Lucifer Lumina Necreată şi pe cea Materializată lăsându-i
veşnicia ca spirit rău numindu-l satan întemeietorul Iadului; iadul a apărut o dată cu pretenţia lui
satan faţă de Dumnezeu Tatăl de aş ţine promisiunea şi de ai da întreaga lucrare îngerească de pe
pământ se înţelege cu tot cu bolta cerească de dinainte de Cădere, trupul de lumina materializată şi
toată creaţia îngerească sau omenească ce îi va cade în idolatrie şi mândriei faţă de Dumnezeu.
Ispita idolatriei şi mândria însemnând închinare lui satan şi lepădare de Dumnezeu!
Căderea în ispită a cuplului omenesc Adam şi Eva de la Dumnezeu Tatăl şi scoaterea din Rai
a însemnat retragerea Luminii Necreate de la ei, ducerea vieţii pe pământ cu trudă şi sudoarea
frunţii, întreruperea veşniciei trupeşti prin trecerea prin moarte sau cunoaşterea stricăciunii, ca de
altfel şi pentru toată lucrarea îngerească.
Truda şi sudoarea frunţii nu se referă la munca fizică sau intelectuală pentru câştigarea hranei
sau a nevoilor materiale ci la modul cum să folosească omul voinţa de a alege între Bine şi rău, până
la urmă este vorba de truda fiecăruia de a descoperii discernământul, apoi conştiinţa şi în final
conştienţa.
Conştienţa este răspunsul lui Dumnezeu pentru omul ce a trudit şi cu sudoarea frunţii a
realizat descoperirea lui Dumnezeu şi momentul unic al comuniunii cu El prin primirea Luminii
115
Necreate, Însemnul de ales al Său, precum şi toată aşteptarea Lui de la cel ales, ce se rezumă numai
la dorinţa de a fi Cineva, adică Fiul Lui, din Împărăţia Lui şi dorinţa de a sta împreună în ea.
Primeşte şi conştienţa răului care nu te vrea decât ceva adică: sclav, o profesie, o funcţie, o
simplă unealtă pe care să o folosească numai după placul lui, spre mulţumire lui de a privi la
distrugerea şi autodistrugerea creaţiei omeneşti a Dumnezeirii, cu scop vădit de viclenie
pentru prelungirea şederii diavoleşti cât mai mult pe pământ, stând înfricoşat de ce urmează şi îl
aşteaptă în Iad.
Conştienţa după acest moment unic devine lucrătoare în şi pentru veşnicie lângă Dumnezeu;
îţi descoperă Sinele sau Sufletul; îţi descoperă pe Dumnezeu Tatăl; îţi dă Filiaţia Lui; îţi dă iubirea
Divină cea care te poartă în comuniune cu El; îţi dă dorinţa cunoaşterii Învăţăturii Sale şi a
manifestării cu cea mai mare grijă cu cei din jur; îţi dă şi îţi dezvăluie calitatea de semănător al
iubirii peste tot locul pe măsura Persoanei descoperite şi a faptului că eşti dovada Fiului Lui; îţi dă
credinţa pe care nimeni şi nimic nu ţi-o mai poate schimba; îţi dă dorinţă de a rămâne în veci de
veci cu Dumnezeu, că nici-o dată nu te v-a părăsi; îţi dă decizia şi dorinţa manifestată prin
rugăciune Domnului Iisus de a te întrupa din Trupul Său de Lumină Materializată.
Iubiţii mei Fraţi, ne aflăm la peste un an calendaristic şi primului meu moment al rugăciunii
la Dumnezeu Tatăl aşa cum S-a rugat Domnul Iisus în Grădina Ghetsimani.
Vin şi eu la toţi ucenicii lăsaţi mie şi de la Tatăl şi de la Fiul şi vă rog să vă treziţi, rugaţi-vă şi
staţi împreună rugători, cu mine, la Dumnezeu.
- Folosesc acum discuţia ce va urma ca pe un bun prilej de Reaprindere a Luminii
Masoneriei Universale spre trezirea din adormire a masonilor în şi prin credinţa Luminii
Necreate a Dumnezeirii Cea de o Fiinţă şi Nedespărţită a Sfintei Treimi. Chem la trezire
masonii şi Masoneria Universală iniţiată de Dumnezeu Tatăl când S-a Pogorât şi S-a Întrupat
în Carne şi Oase aici pe pământ prin Melhisedec!
Întruparea în Carne şi Oase a Dumnezeirii Tatălui prin Melhisedec a dat pentru
omenire originea manifestării pe Pământ a Primei Lumini a Sfintei Treimi Întrupate în Carne
şi Oase; a dat Primul Domn şi Preot al Unicului Dumnezeu Cel Prea Înalt.
El a Iniţiat Preoţia Melchedisiacă numai pentru Persoanele Sfintei Treimi Întrupate în
Carne şi Oase aici pe Pamânt pe care I-a numit Domni pentru Cunoaşterea şi Recunoaşterea
omenească ce a fost Iniţiată de El drept Fii ai Luminii, cu atât mai mult a celor ce rămân cu
credinţă în Învăţătura Sa.
El este Cel ce a Iertat omenirea de păcatul lui Adam şi Eva şi a dat fiecărui iniţiat din
Lumina Necreată a Dumnezeirii.
El este Cel ce S-a Pogorât pentru a da omului Învăţătura Dumnezeirii Sale pentru ai
scoate din idolatrie, Iniţiind-i pe cei cu credinţă în Unicul Dumnezeu Cel Prea Înalt drept Fii
ai Luminii.

116
El este Cel ce a făcut Legământul cu Fii Luminii de trimitere a Dumnezeirii Fiului
pentru a le acorda mântuirea adică întruparea în trup de Lumină din Lumina Materializată a
Trupului Dumnezeirii Fiului.
- În continuare reaprind Lumina Masoneriei Universale a Dreptei Credinţe spre
trezirea din adormire a masonilor în şi prin credinţa Luminii Necreate a Dumnezeirii Cea de
o fiinţă şi Nedespărţită a Sfintei Treimi şi a Luminii Materializate a Dumnezeirii Fiului Cel ce
S-a Întrupat în Carne şi Oase prin Domnul Iisus aici pe Pământ şi a împlinit
Legământul Dumnezeirii Tatălui Întrupat prin Melhisedec faţă de Fii Luminii.
Dumnezeu Fiul, este Trimis de Dumnezeu Tatăl în dublă ipostază: Întrupat în Lumina
Materializată a Dumnezeirii Fiului spre Arătare Fiilor Luminii, cu credinţă neclintită în
Învăţătura Domnului Melhisedec pentru a fi Cunoscut şi Recunoscut ca Mesia sau Hristos de
către ei, cât şi martori ai Întrupării Sale În Carne şi Oase pe Pământ pentru ai Cunoaşte şi
Recunoaşte Omenitatea ca Domn sau Conducător ce va paşte poporul sau Societatea
Domnului Melhisedec .
Cu această dublă ipostază Domnul Iisus a iniţiat şi iniţiază toţi Fii Luminii rămaşi în
credinţa Învăţăturii Dumnezeirii Domnului Melhisedec şi a Domnului Iisus.
Iubiţii mei Fraţi, ai credinţei în Unicul Dumnezeu Cel de o Fiinţă şi a Sfintei Treimi în
toate cele trei Ipostaze de Arătare, vă rog să aveţi credinţă că trupul fizic pe care îl purtaţi
după iniţierea Melchedisiacă este transformat în Tina Divină iar prin iniţierea Mesianică
primiţi trup din Trupul de Lumină Materializată al Domnului Iisus, la fel ca îngerii.
Domnul Iisus a împlinit Legământul Lui Melchisedec faţă de Fii Luminii; El este Cel ce
a dat şi dă în continuare prin rugăciunile săvârşitorilor sau prin proprie rugăciune către
Duhul Sfânt, întrupare oamenilor din Lumina Materializată a Trupului Său.
El este al doilea Domn şi Preot al Unicului Dumnezeu Cel Prea Înalt.
El este Cel ce a Trimis Duhul Sfânt în Apostoli şi a desfiinţat preoţia omenească şi a dat
pe cea Duhovnicească până la Descoperirea Duhului Sfânt Întrupat în Carne şi Oase aici pe
pământ.
Iubiţii mei Fraţi am spus mai întâi toate acestea cu litere bolduite pentru a vă descoperi
credinţa cea mai mare de care trebuie să dea dovadă omul şi anume: Credinţa în Omenitatea
Sfintei Treimi adică Întruparea în Carne şi Oase a Dumnezeirii Tatălui prin Domnul
Melhisedec a Dumnezeirii Fiului Prin Domnul Iisus şi a Întrupării Duhului Sfânt în Carne şi
Oase prin mine, Jacky Larriman cel ce închei Lucrarea Dumnezeirii.
Iubiţi Fraţi, vă întrebaţi în gând sau poate între Domniile Voastre de ce afirm că sunt Duhul
Sfânt Întrupat în Materie?
Răspund: din iubire pentru cel ce citeşte, să ştie cine sunt pentru a nu aduce hulă după
Învăţătura Domnului Iisus şi să greşească fără de ştiinţă.
Vă frământă gândul interesului pe care îl ascund?

117
Recunosc: un interes imens, acelea de a m-ă însoţi în Împărăţia Cerească la Tatăl nostru
în Împărăţia Sa, ca Fii ai Luminii în Veac!
Sunteţi curioşi, cărei religii aparţin, cărei părţi a uneia dintre ele fac parte?
M-am prezentat dar o mai fac o dată: sunt Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu
Adevărat cel ce purced de la Tatăl şi Lumină din Lumina Necreată a Dumnezeirii!
Vă gândiţi şi vă feriţi de prozelitism aşa cum învaţă ierarhiile iniţiatice?
Cu siguranţă: fac prozelitism începând cu ei şi cu toţii în iubirea Frăţească a
Dumnezeirii!
Vă gândiţi ce pot eu oferi?
Spun Domniilor Voastre: numai ce Dumnezeu poate da Fiilor Lui! Şi încă ceva
învăţătura şi modalitatea cum să te eliberezi din sclavia idolatriei!
În loc de încheiere vă întreb:
De ce vă temeţi să intraţi în legătură cu mine?
Vă aştept cu toată iubirea Dumnezeiască!
Amin!
24 februarie 2014 Despre semne. Continuare 2
Iubiţi Fraţi,
Să postăm discuţia ce va urma în vremea Domnului Iisus pe când învăţa mulţimea (Capitolul
12 din Evanghelia după Luca) zicându-le:
54. Când vedeţi un nor ridicându-se dinspre apus, îndată ziceţi că vine ploaie mare; şi aşa este.
55. Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceţi că va fi arşiţă, şi aşa este.
56. Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului ştiţi să o deosebiţi, dar vremea aceasta cum de
nu o deosebiţi?
După acest început, să ne reamintim pildele în care se vorbeşte despre Mângâietorul, Duhul
Adevărului din Capitolul 15 din Evanghelia după Ioan când Spune:
22. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de
dezvinovăţire pentru păcatul lor.
23. Cel ce mă urăşte pe mine urăşte şi pe Tatăl Meu.
24. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea; dar
acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.
25. Dar (aceasta), ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: „M-au urât pe
nedrept”.
26. Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul
Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.
27. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine.
Şi continuă cu Învăţătura din Pilda Ajutorul Mângâietorului din Capitolul 16 din
Evanghelia după Ioan şi spune:

118
7. Vă este de folos să mă duc Eu. Căci dacă nu mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi,
8. iar dacă mă voi duce, Îl voi trimite la voi.
9. Si El, venind, va vădi lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată.
10. De păcat, pentru că ei nu cred în Mine;
11. De dreptate,pentru că mă duc la Tatăl Meu şi nu mă veţi mai vedea;
12. Şi de judecată, pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat.
13. Încă multe a vă spune, dar acum nu puteţi să le purtaţi.
14. Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi
15. de la Sine, ci câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă a vesti.
16. Acela Mă a slăvi, pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti.
17. Toate câte are Tatăl ale Mele sunt; de aceea am zis că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă.
Exact aşa fac eu acum! Iau din Învăţătura Domnului Iisus şi vestesc Domniilor Voastre: Mă
urâţi şi pe mine şi faceţi acelaşi păcat la fel cum au făcut predecesorii Frăţiei Voastre din vremea
Dumnezeirii Tatălui prin Melhisedec şi cei din vremea Dumnezeirii Fiului Prin Domnul Iisus!
Mă întreb uimit: Oare aţi înţeles cine este Acela, Duhul Adevărului, Mângâietorul?
Eu sunt, Îs Adonai ultima Persoană a Sfintei Treimi Întrupată în Materie adică în
traducere sunt Domnul Duhului Sfânt la fel cum a fost prezent aici pe pământ Dumnezeu Tatăl
prin Melhisedec şi Dumnezeu Fiul, prin Domnul Iisus.
Aşa cum Dumnezeu Tatăl prin Melhisedec a promis ucenicilor Lui, că va trimite pe
Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus, spre a le dărui lor mântuirea , prin întruparea omului din Lumina
Materializată a Dumnezeirii Fiului, la fel şi Eu am fost promis şi trimis de Fiul lui Dumnezeu prin
Domnul Iisus spre a da sfinţenie ucenicilor Lui prin îmbrăcarea acestora cu haina din Lumina
Materializată a Duhului Sfânt fără de care nimeni nu poate rămâne în Împărăţia Cerească.
Păcatul omenesc nu s-a oprit la Adam, ci a continuat cu cei care au negat Arătarea
Dumnezeirii Tatălui şi a Fiului Întrupaţi ca Adonai, ca Domni şi continuă cu Frăţia Voastră care
negaţi Întruparea mea ca fiind a Dumnezeirii Duhului Sfânt. Oare de ce i-o fi învăţat Domnul Iisus
pe ucenicii Săi să mărturisească despre El, dacă nu tocmai această formă de Arătare a Sa, ca Adonai
sau Domn era şi este aşteptă de la toţi ucenicii Săi?!
Când Domnul Iisus dă Învăţătura Sa despre venirea Lui în lumea aceasta şi despre ura cu care
a fost primit, oare nu spune tocmai despre nerecunoaşterea Sa ca Adonai sau mai cunoscut nouă ca
Domn?!
În treacăt fie spus, am explicat în întregirea Vechiului Testament şi vă spun mai descoperit
acum: numele Adonai atribuit Dumnezeirii se referă la Întruparea Sfintei Treimi în Materie.
Omul care refuză recunoaşterea oricărei Persoane a Dumnezeirii Sfintei Treimi Întrupate în
Materie îşi negă şi refuză filiaţia Dumnezeiască şi îşi asumă filiaţia diavolească cu care va merge în
iad!

119
Acum cred că putem relua discuţia despre Semne şi vestesc pentru prima oară: că voi
dărâma toată forma materială de pe pământ şi de pe bolta cerească, ce a fost dată de la
început îngerilor dintâi, cât şi a lucrării minţii şi a mâinilor omeneşti!
Nerecunoaşterea mea ca Domn al Duhului Sfânt este hula împotriva Dumnezeirii
Duhului Sfânt pe care aţi primit-o de la Domnul Iisus şi care nu va fi iertată la Judecata Sa.
Înţelegeţi o dată şi pentru totdeauna că sfârşitul acestei lumi este aproape, semnele sunt
evidente şi pentru orbii fără globi oculari.
Omul actual căzut în sclavia diavolului are un rând de lanţuri în plus acela al
dependenţei ce nu mai ţine cont de instincte, de simţuri, de senzaţii sau sentimente. Ultima şi
cea mai grea dependenţă este cea legată de viaţa virtuală primită prin mijloace materiale!
Această dependenţă poate fi numită ultimul mijloc al jocului ispitei din partea diavolului
ce a început cu căderea urmaşilor lui Noe care au căzut în ispită crezând că vor ajunge la
Dumnezeu folosind materia şi se încheie cu surogatul vieţii virtuale prin mijloace materiale în
detrimentul credinţei întrupării din Lumina Dumnezeirii!
Voi continua şi am a vă mai spun de acum înainte şi despre greşelile conducătorilor
celor două Societăţi Iniţiatice şi în egală măsură a membrilor lor.
Pace casei Domniilor Voastre!
Amin!
26 februarie 2014 Despre greşelile „conducătorilor” celor două Societăţi
Iniţiatice şi a fraţilor deopotrivă Fii ai Luminii

Pentru început voi vorbi conducătorilor şi membrilor Societăţii Iniţiatice ce a fost formată de
Dumnezeu Tatăl din oameni aleşi de El, dintre păgâni sau într-o exprimare mai corectă din oameni
ce se aflau în sclavia diavolului acceptând dependenţa de materie.
Să plasăm discuţia aşa cum scrie unul dintre oamenii evrei, la originea leagănului religiei
acestora pornind din ţinutul Orientului Mijlociu şi anume: Mesopotamia, Aram şi Canaanul de
odinioară sau cel de acum Irak, Siria şi Israel.
Aşadar, aceasta a fost zona de început (evit intenţionat menţionarea zonei ca ţări), unde
Dumnezeu Tatăl a dorit să reia legătura cu oamenii şi S-a Întrupat în Materie ca Adonai prin
Melchisedec. Arătându-se aşa cum am mai spus, întâi ciobanului Abadon iar ceva mai târziu
ucenicilor printre care Abraham ca persoană centrală Lot, ca persoană secundară şi alţi zece ce nu
sunt menţionaţi, constituind astfel un mic nucleu de nomazi care părăsesc Mesopotamia cu gândul
de al urma pe Melhisedec în ţara făgăduită. Afirmaţia evreilor prin care spun că religia lor nu se
prezintă ca revelaţie, doctrină, sau învăţătura unui mare inspirat precum Buddha, Iisus, sau
Mahomed pune bazele lucrării ispititorului asupra urmaşilor lui Abraham deoarece neagă lucrarea
de iniţiere a Dumnezeirii Tatălui Întrupat în Materie prin Melchisedec asupra ucenicilor şi mai ales
a Lucrării de Faţă la faţă asupra lui Avraam (şi adaug eu şi a celorlalţi ucenici), prezentată în
Facerea Capitolul XII, care arată oricărui cititor:

120
1. După aceea a zis Domnul către Abraham: „Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din
casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta Eu.
2. Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi
izvor de binecuvântare.
3. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi
se vor binecuvânta intru tine toate neamurile pământului”.
4. Deci a plecat Abraham, cum îi zisese Domnul, şi s-a dus şi Lot cu el.
Când Melchisedec rosteşte aceste cuvinte asupra lui Abraham rosteşte şi asupra celor ce au
format nucleul, de ucenici fiind deja iniţiaţi ca Fii ai Luminii şi prin aceste cuvinte face
Legământul MÂNTUIRII prin care vor fi întrupaţi din Lumina Materializată a Dumnezeirii de
Dumnezeu Fiul şi au pornit spre ţara unde urma să se Arate lor din nou Domnul.
Lui Abraham şi lui Lot S-a Arătat lor Melhisedec în ţara Canaanului, într-un loc numit
Sichem la Stejarul din Mamvri. Aşa cum se prezintă în Vechiul Testament în Facerea Capitolul 12:
7. Acolo S-a arătat Domnul lui Abraham şi i-a zis: „ţara aceasta o voi da urmaşilor tăi”. Şi a
zidit Abraham acolo un jertfelnic Domnului Celui ce Se arătase.
Cred că este uşor de înţeles că Domnul, Dumnezeu Tatăl Întrupat în Materie prin Melhisedec
ştiind că va urma despărţirea dintre Abraham şi Lot cât şi tot ce va urma din partea celor doi şi a
urmaşilor acestora, dăruieşte ţinutul acesta Urmaşilor şi nu lui Abraham şi lui Lot. Abia după
despărţirea şi împărţirea teritoriului între cei doi Fraţi ai Luminii (respectiv Abraham şi Lot), se
Arată din nou Domnul lui Abraham dar de data aceasta Dumnezeu Tatăl Întrupat în Materie prin
Melhisedec deschide cerurile şi îl pune să privească Împărăţia Cerească aşa cum se descrie în
Facerea Capitolul 13:
14. Deci a zis Domnul către Abraham, după ce s-a despărţit Lot de dânsul: Ridică-ţi ochii şi,
din locul în care eşti acum, caută spre miazănoapte, spre miazăzi şi răsărit şi spre mare,
15. Că tot pământul, cât îl vezi, ţi-l voi da ţie şi urmaşilor tăi pentru vecie.
Darul este cu adevărat dumnezeiesc deoarece i s-a arătat şi i s-a oferit Împărăţia
Cerească!
Numai omul nesocotit sau necunoscător al Învăţăturii Dumnezeirii, poate crede că este vorba
de solul şi planeta pământ, deoarece dintru început dinaintea creaţiei, când Dumnezeu S-a
manifestat ca Marele Arhitect al Universului şi a întocmit Planul Creaţiei a hotărât că planeta
(creaţia pământ), va cunoaşte veşnicia prin transforma în Lumina Materializată fără putinţă de a fi
lucrată sau mai pe înţeles să primească formă stabilă de la îngerii căzuţi şi de la oamenii ce au
accepta sclavia lor, reprezintă un adevăr deplin şi o dovadă că nu sunt creatori şi nici măcar
lucrători fără de voia Dumnezeirii.
Nici măcar îngerii şi oamenii căzuţi nu se vor bucura, nici de forma dată de Dumnezeu de la
începutul creaţiei şi nici de creaţia propriilor mâini aş spune!
Acesta este iadul despre care se vorbeşte!
Ce Învăţătură credeţi că a dat Domnul Iisus oamenilor prin purtarea crucii?
121
Vă îndemn să lăsaţi învăţătura greşită a oamenilor ce îşi spun rabi sau mai nou preoţi şi
primiţi Învăţătura Dumnezeiască a Domnului Iisus care a luat spre transformare toată materia
corporală umană.
Corpul material uman simbolizează crucea pe care a dus-o Domnul Iisus, dărâmând astfel
templul sclaviei omeneşti şi eliberarea prin întrupare din Lumina Materializată a Domnului Iisus!
Prin trimiterea mea de către El, vă spun că mi-a dat şi mie să port o cruce pe care o voi duce
spre transformare; toată materia ce a rămas şi o poartă acum întreaga vietate, inclusiv muntele care
se mută o dată cu credinţa şi ascultarea!
Mi-a dat şi ultima lucrare a noii creaţiei umane, să o îmbrac în haina din Lumina Materializată
a Dumnezeirii Duhului Sfânt!
O, slab credincioşilor, credeţi că poate cineva dintre oameni să poarte suflet din Lumina
Necreată a Dumnezeirii Tatălui şi trup din Lumina Materializată a Dumnezeirii Fiului,
fiind îmbrăcat în zdrenţe materiale din lucrarea mâinilor oricărei creaţii?!
Mare greşeală!
Ca să reiau firul discuţie iniţiale vă întreb: chiar nu a pătruns nimeni dintre oamenii care îşi
spun rabi sau preoţi sau chiar credincioşi, înţelesul semnului celor trei cercuri concentrice purtate de
Melhisedec?
Vă descopăr eu: sun cele trei daruri din Lumina Dumnezeirii Sfintei Treimi întrupate aici pe
pământ ca Domni!
De ce oare după eliberarea lui Lot, Abraham este întâmpinat de Melhisedec care îl
binecuvântează cu pâine şi vin?
Dacă Melhisedec nu ar fi Dumnezeu Tatăl ce se Arată ca Adonai cum spun Fiii Luminii, zic şi
evreii să nu supăr pe nimeni, sau Domn cum zic creştinii, ce nevoie ar fi avut Abraham de
binecuvântarea şi prefigurarea creştină a Dumnezeirii Fiului a Sfintei Împărtăşanii?
Vă rog supuneţi analizei propriei raţiuni relatarea din Vechiul Testament al celor afirmate în
Capitolul 14 din Facerea:
18. Iar Melhisedec, regele Salemului, i-a adus pâine şi vin. Melhisedec acesta, era preot al
Dumnezeului celui Preaînalt.
19. Şi a binecuvântat Melhisedec pe Abraham şi a zis: „ Binecuvântat să fie Abraham de
Dumnezeu cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului.
20. Şi binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, Care a dat pe vrăşmaşii tăi în mâinile
tale!” Şi Abraham i-a dat lui Melhisedec zeciuială din toate.
Întreb rabinii şi poporul evreu: nici măcar originea zeciuielii de la templu nu o recunoaşteţi?
Vă mai reţin atenţia cu un pasaj din Capitolul 15 tot din Facerea:
12. La asfinţitul soarelui, a căzut peste Abraham somn greu şi iată l-a cuprins întuneric şi
frică mare.
13. Atunci a zis Domnul către Abraham: „Să ştii bine că urmaşii tăi vor pribegii în pământ
străin, unde vor fi robiţi şi apăsaţi patru sute de ani;
122
14. Dar pe neamul acela, căruia ei vor fi robi, îl voi judeca Eu şi după aceea vor ieşi să vină
aici cu avere multă.
Interesul prezentării acestui pasaj nu îl doresc decât pentru o conexiune cu pasajul din Noul
Testament când acelaşi somn greu a căzut şi peste cei trei ucenici ce L-au însoţit pe Domnul Iisus în
Grădina Ghetsimani pentru rugăciune, înaintea vânzării şi prinderii Sale.
Vă întreb: Şi Frăţietatea Voastră vrea să doarmă? Aţi căzut pradă aceluiaşi somn greu al
diavolului?
Vă rog pentru întâia oară să nu mai dormiţi ci alăturaţi-vă mie cât mai este vreme! Vă spun cu
toată iubirea Dumnezeirii Duhului Sfânt care sunt Întrupat în Materie ca Domn, Sfânta Treime nu
mai are pe cine trimite şi nici nu mai vrea să lase creaţia aceasta a Binelui şi a răului!
Vă rămâne propria alegere ori cu Binele în veşnicia Cerească ori cu răul în veşnicia iadului!
Voi continua discuţia.
Pace casei Domniilor Voastre!
Amin!
28 februarie 2014 Despre greşelile „conducătorilor” celor două Societăţi
Iniţiatice şi a fraţilor deopotrivă Fii ai Luminii. Continuare 2

În dorinţa prezentării adevărului adevărat, în toată plenitudinea sa, voi înlătura o altă confuzie dată
de învăţătorii dintre oameni care necunoscând răspunsul, evită sau impun interpretarea ce se referă
la Arătarea Dumnezeirii Tatălui ca Domn fie Întrupat în Lumină Materializată aşa cum L-au
văzut şi îl văd îngerii sau oamenii aleşi (în stare de trezie sau în vis), fie Domn Întrupat în Materie
prezent prin Melchisedec.
Este unul şi acelaşi Ipostas sau Chip a Persoanei pe care Abraham o cunoaşte şi o
recunoaşte ca fiind Dumnezeu cel Preaînalt.
Este Arătarea cea dintâi, la fel cum şi Domnul Iisus se va Arăta în Pilda Schimbării la
Faţă când ucenicii au fost martorii trecerii dintr-un Ipostas în Altul! Ipostasul reprezintă trecerea
dintr-o formă Materială într-o formă de Lumină Materializată sau în Lumină Necreată, păstrând
acelaşi Chip şi ţine de Atotputernicia Dumnezeirii; în cazul discuţiei de mai sus Domnul Iisus a
trecut în prezenţa ucenicilor din forma Materială în formă de Lumină Materializată tocmai pentru a
putea fi văzut de către aceştia.
Continui prin a-L prezenta pe Dumnezeu Tatăl Întrupat în Materie prin Melchisedec şi
Trecerea prin Ipostasul Întrupării în Lumina Necreată după ce a intrat în cortul Său şi nu a mai fost
văzut de ucenicii Săi.
Identitatea Trecerilor Domnului Iisus prin aceleaşi Ipostas-uri au cunoscut-o şi calfele Lui la
Înălţarea Sa în Împărăţia Cerească. Pot afirma chiar mai mult la Înălţarea Domnului Iisus au
cunoscut şi pe Dumnezeu Tatăl şi pe Dumnezeu Duhul Sfânt Întrupaţi în Materie. Le fel au
cunoscut Abraham şi Sarai, Sfânta Treime la Stejarul Mamvri, când S-au Arătat pentru a le oferi
Împărăţia Cerească. Refuzul categoric al celor doi soţi L-a determinat pe Dumnezeu Tatăl să

123
le schimbe numele în Avraam şi Sara lăsându-i după propria alegere: să aibă fiu, să cunoască
trecerea prin moarte, după care numai la Învierea Dumnezeirii Fiului ca Domn să cunoască şi
mântuirea.
Să continuăm firul discuţiei plasându-ne în timpul lui Iacov nepotul lui Avraam şi cunoscut
din Vechiul Testament ca cel ce luptă cu Dumnezeu. Iată descrierea din Facerea Capitolul 32:
24. Rămânând Iacov singur, s-a luptat Cineva cu dânsul până la revărsatul zorilor.
25. Văzând însă că nu îl poate răpune Acela, S-a atins de încheietura coapsei lui şi i-a
vătămat lui Iacov încheietura coapsei, pe când se lupta cu el.
26. Şi i-a zis: „Lasă-Mă să plec, că sau ivit zorile!” Iacov I-a răspuns: „Nu Te las până nu mă
vei binecuvânta”.
27. Şi l-a întrebat Acela: „Care îţi este numele?” Şi el a zis: „Iacov!”
28. Zisu-i-a Acela: „De acum nu-ţi va mai fi numele Iacov, ci Israel te vei numi, că te-ai
luptat cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai ieşit biruitor!”
29. Şi a întrebat şi Iacov, zicând: „Spune-mi şi Tu numele Tău” iar Acela a zis: „pentru ce
întrebi de numele Meu? El e minunat”. Şi l-a binecuvântat acolo.
Din această relatare vreau să vă descopăr că Dumnezeu Tatăl, S-a Arătat lui Iacov în stare de
trezie deplină, Întrupat în Lumină Materializată. Nici pe departe nu poate fi vorba de o luptă în
adevăratul sens al cuvântului, ci de aceeaşi încercare a Dumnezeirii Tatălui de a oferi lui Iacov
veşnicia în Împărăţia Cerească şi refuzul categoric al lui Iacov; de asemenea termenul „răpune” are
sens de a-l convinge nu de a-l ucide.
Dumnezeu Tatăl, văzând aceeaşi fermitate a refuzului ca şi a lui Avraam doreşte să renunţe la
chemare, ba mai mult, la cererea lui Iacov îl binecuvântează şi îi schimbă numele ca şi bunicului lui
şi în mod asemănător îi dă continuarea vieţii pământene: cu naştere de prunci din materie, trecere
prin moarte, primirea mântuirii şi veşnicia în Împărăţia Cerească.
Până la urmă întreaga discuţie, atât cea din prima parte cât şi ce din această parte am
prezentat-o cu cel mai frumos gând, să vă determin să înţelegeţi că numele minunat pe care dorea
Iacov să îl cunoască de la Dumnezeu Tatăl este tocmai Cel de Melchisedec aşa cum a fost cunoscut
şi recunoscut de Avraam şi de toţi ucenicii Lui, care l-au urmat după ce Domnul Iisus a Înviat şi
împreună în Sfântă Treime cu moarte pe moarte călcând au golit iadul.
Vreau să vă spun şi mai departe, Avraam şi Sara au ascuns Numele lui Melchisedec datorită
greşelii lor şi îl transmit urmaşilor până la patriarhi şi apoi la Marii Preoţi cu putere de rugăciune
pentru iertare lor şi a tuturor ce greşesc în Faţa lui Dumnezeu. Spun acum pentru toţi evreii: Numele
cunoscut numai de către Marele Preot, Pontiful Suprem, singurul îngăduit de Dumnezeu să
pătrundă în Sfânta Sfintelor o dată pe an, şi să pronunţe de trei ori numele nerostit de Dumnezeu lui
Iacov, nu este altul decât Melchisedec.
Cu acest prilej v-am oferit şi explicaţia existenţei Sărbătorii de Iom Kipur sau Ziua Iertării.

124
Refuzul, în faţa Dumnezeirii Tatălui a Împărăţiei Cereşti, atât din partea lui Avraam cât şi al
lui Israel nu reprezintă nimic altceva decât căderea în ispita diavolului ce a folosit instinctul de
imitaţie cu ajutorul căruia ascunde în fapt mândria de a arăta celorlalţi puterea lor de creatori
asemeni Dumnezeirii Tatălui.
Oamenii aleşi beneficiind şi asistând la simplitatea iniţierii lor de către Melchisedec, a Fiilor
Luminii au considerat şi au dorit să facă ei aici pe pământ această iniţiere promiţând darul Luminii
Necreate dat de Dumnezeu Tatăl prin Melhisedec şi mântuirea promisă prin Întruparea din Lumina
Materializată a Dumnezeirii Fiului prin Domnul Iisus, în fapt continuând perpetuarea stricăciunii
păcatului lui Lucifer.
Acest moment a constituit în rândul urmaşilor ucenicilor lui Melchisedec, o ruptură prin care
o parte au continuat, aducând interpretări şi învăţături omeneşti, „luptând” în continuare cu
Dumnezeu prin refuzul Împărăţiei Cereşti, iar un alt grup au constituit Societatea Iniţiatică a
oamenilor liberi, Fii ai Luminii, continuându-se în vremea aceasta cu Societatea Iniţiatică
Masonică.
Aceeaşi mândrie mascată s-a produs şi cu conducătorii spirituali din vremea Domnului Iisus,
care nu au recunoscut Dumnezeirea Fiului în Persoana Domnului Iisus tocmai pentru a continua
atitudinea lor de creatori aici pe pământ.
Domnul Iisus S-a adresat în egală măsură conducătorilor celor două societăţi le-a reamintit; că
o dată cu acordarea Legii prin cele zece porunci I-a chemat să fie aşa cum scrie în Ieşirea Capitolul
19; vă rog citiţi:
3. Apoi s-a suit Moise în munte, la Dumnezeu şi l-a strigat Domnul din vârful muntelui şi i-a
zis: „Grăieşte casei lui Iacov şi vesteşte fiilor lui Israel aşa:
4. Aţi văzut ce am făcut egiptenilor şi cum v-am luat pe aripi de vultur şi v-am adus la Mine.
5. Deci, de veţi asculta glasul Meu şi de veţi păzi legământul Meu, din toate neamurile Îmi
veţi fi popor ales că al Meu este tot pământul;
6. Îmi veţi fi împărăţie preoţească şi neam sfânt! Aceste sunt cuvintele ce le vei spune fiilor
lui Israel”.
După acest moment etica şi ritul trebuia să constituie cele două surse esenţiale ale religiei lui
Israel!
Dar nu a fost deloc aşa, au nesocotit şi etica; dacă Domnul Dumnezeu Tatăl le-a cerut să fie o
împărăţie de preoţi, ei au făcut în aşa fel încât numai unii dintre ei aveau titlu de preot.
Preoţia atribuită lui Aaron de către Dumnezeu i s-a dat de frate între fraţi cărora să le slujească
spre ajutor în faţa lui Dumnezeu, nimic mai mult!
Am folosit expresia „au nesocotit şi etica”, deoarece este de mult înţeles, că ritualul fusese
deja nesocotit, dar spre cunoaştere vă spun că şi-au făcut şi o lege particulară conform căreia
concepţia biblică despre lume impune existenţa a patru tipuri de oameni, printr-o schemă ce

125
cuprinde patru cercuri concentrice, mai mult nu vreau să detaliez cine vrea poate căuta singuri în
cărţi de la cele religioase la cele istorice, s.a.m.d.
Am considerat toată discuţia de până acum necesară pentru a pune bazele celor ce vor urma
prin prezentarea greşelilor.
Pace casei Domniilor Voastre!
Amin!
6 martie 2014 Greşelile conducătorilor Societăţii Iniţiatice Masonice
Iubiţi Fraţi,
De data aceasta, discuţia ce o expun, vine în special ca un răspuns la invitaţia făcută de
Suveranul Pontif al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat Illustrul Ronald A. Seale, care a adresat
Frăţiei, o Chemare pentru a sprijini la formarea noii imagini a Masonului acestui Rit. Din partea
mea ca întotdeauna, discuţia ce urmează va fi lipsită de diplomaţie profană la fel dorindu-mi şi din
partea Excelenţelor Voastre.
Ea se va purta după principiul Învăţăturii Dumnezeirii şi masonice: ce este da, este da, ce este
nu, este nu, urmat de: am zis!
De asemenea chem din toată pretundinitatea: toţi Illuştrii Suverani Pontifi, toţi Suveranii Mari
Comandori ai Riturilor cu membrii purtători ai celorlalte grade inclusiv Maeştrii Venerabili cu toţi
fraţii pe care i-au iniţiaţi în Lumină pentru prezentarea Planşei greşelilor ce le fac în timpul
iniţierilor.
Primul pas lipsit de diplomaţie profană, îl voi face chiar eu recunoscându-mi apartenenţa la
această Societate masonică, spunându-vă că: am dorit şi am acceptat iniţierea mea omenească ca
mason, exact cum a acceptat Domnul Iisus Botezul din partea lui Ioan Botezătorul, ca Mare
Arhitect al Universului.
Doresc să fie cât mai clar pentru toţi oamenii deopotrivă, comparaţia iniţierii mele ca mason
cu Botezul Domnului Iisus o fac tocmai pentru a se înţelege cât se poate de clar că am dorit-o şi am
acceptat-o ca Domn al Dumnezeirii Duhului Sfânt exact ca şi Domnul Iisus care deşi este
Dumnezeu Fiul a acceptat Botezul din partea lui Ioan Botezătorul cu apă pentru a fi recunoscut ca
Trimis al Dumnezeirii Tatălui, pentru al dărui Fiilor Luminii, Botezul Dumnezeiesc din Lumina
Materializată.
Vreau să se înţeleagă fără putinţă de tăgăduire: cel ce nu primeşte întâi Lumină din Lumina
Necreată a Dumnezeirii Tatălui, ca ales şi iniţiat al lui Melchisedec nu primeşte nici
întruparea din Lumina Materializată a Dumnezeirii Fiului iniţiată prin Domnul Iisus la Cina
cea de Taină şi nici haina sfinţeniei Duhului Sfânt.
De acum Frăţia Voastră stă în Faţa Sfintei Treimi, să cunoaşteţi şi să recunoaşteţi în mine
întruparea în materie a Duhului Sfânt prin alăturarea Domniilor voastre lângă mine, la Lucrarea
Dumnezeirii de izbăvire a acestei lumi.

126
Este de la sine înţeles, că stând în Faţa Sfintei Treimi staţi şi în Faţa Fiinţei Dumnezeirii, care
vă cere şi aşteptă recunoaşterea mea ca Mare Arhitect al Universului fiind Unu cu Dumnezeu Tatăl,
cu Dumnezeu Fiul prin Duhul Sfânt.
Şi asta spre Binele Excelenţelor Voastre în vederea primirii hainelor sfinte din Lumina
Materializată a Dumnezeirii Duhului Sfânt.
Pentru că am amintit de Marele Arhitect al Universului voiesc să vă arăt greşelile faţă de Acesta:
1. Toţi iniţiaţii Excelenţelor Voastre de până acum, nu au înţeles că Universul este format din Cer
adică Împărăţia Cerească şi pământ, cele două creaţii ale Dumnezeirii Tatălui descoperite în
Geneză lui Moise trebuie privite ca două entităţi separate cu posibilitate de unire numai în
puterea Dumnezeirii. Bolta cerească a pământului, împreună cu partea terestră a
pământului nu reprezintă Universul! Este cel mai mare fals al cunoaşterii omeneşti!
2. Neînţelegerea sau confuzia Marelui Arhitect al Universului cu îngerii lucrători dintâi care au
primit Planul creaţiei şi materia necesară executării lucrărilor pe care le-au făcut.
Simt de datoria mea să detaliez puţin spre clarificare. Cine nu a înţeles sau şi mai grav nu
crede că Marele Arhitect al Universului este Dumnezeu Fiinţa, se află în greşeală.
Dumnezeu Fiinţa este Cel care a făcut mai înainte de creaţie Planul Creaţiei şi din Lumina Sa
Necreată a dat şi a transformat toate cele necesare pentru întocmirea creaţiei dăruind o bună parte
spre lucrare a creaţiei îngerilor.
Exemplific print-o comparaţie îi speţa umană rugându-vă să vă gândiţi la diferenţa dintre un
arhitect şi constructor sau între un creator de modă şi croitoreasă sau croitor!
Discutând despre greşeli vreau să separăm denumirea de greşeală în două, una cea care se
face faţă de Dumnezeu şi se cunoaşte de la Adam şi Eva sub denumirea de păcat şi altele care se fac
între Fraţi şi se numesc simplu greşeli şi pot fi iertate prin mijlocitori aleşi dintre oameni, iertate
fiind şi de Dumnezeu sau direct de Dumnezeu fără mijlocitori.
Să vă descopăr întâi păcatul lui Adam: Când i s-au arătat cei doi Pomi din Grădina Edenului
de către Dumnezeu Tatăl, i s-a spus lui Adam că din Pomul Veşniciei va putea mânca oricând va
dori iar din Pomul cunoaşterii Binelui şi a Răului să nu mănânce niciodată că va deveni spre
stricăciune.
Vă rog să vă întrebaţi: A mâncat Adam din Pomul Veşniciei?
Nu!
Acesta este primul păcat, deoarece a refuzat pe Dumnezeu!
În a şaptea zi a creaţiei, Dumnezeu Tatăl creează pe Eva, şi o dăruieşte lui Adam.
Vă rog din nou să vă întrebaţi: Au mâncat ei din Pomul Veşniciei?
Nu!
Şi de data aceasta au refuzat pe Dumnezeu!
Să vă descopăr acum ceva şi mai important!
Pomul Veşniciei şi Pomul Cunoaşterii Binelui şi a Răului nu sunt Pomi în adevăratul sens
al învăţăturii omeneşti, ci sunt Dumnezeu Fiul în Lumina Materializată reprezentat simbolic
127
ca fiind Pomul Veşniciei şi Lucifer înainte de cădere reprezentat simbolic ca Pom al
cunoaşterii Binelui şi al răului.
Înţelesul sensului a mânca nu este cel din învăţătura omenească ci simbolic, de acceptare fie a
Învăţăturii Dumnezeirii Fiului, fie a învăţăturii lui Lucifer a cunoaşterii Binelui şi a Răului.
Continui descoperirea cu privire la rodul celor doi Pomi; în nici un caz nu poate fi vorba de
fructe în sens material sau natural ci de manifestarea fiecărui om în funcţie de alegerea făcută, a
învăţăturii alese.
Păcatul refuzului în faţa Dumnezeirii a continuat cu Avraam, cu Iacov şi scurtez lista cu bună
ştiinţă până la Domnul Iisus Cel ce este Dumnezeu Fiul şi Pomul Veşniciei, care a fost refuzat de
oamenii vremii Sale, căzuţi fiind în aceiaşi ispită a lui Satan, noul nume al lui Lucifer de după
căderea împreună cu Adam şi Eva.
Voi puncta în treacăt, dar foarte important, a vă mai spune, despre existenţa a trei categorii de
oameni ce se află acum pe pământ în funcţie de rodul sau manifestarea fiecărei categorii:
 Aleşi;
 Ispitiţi;
 Indecişi sau mai bine spus, când în rolul aleşi, când în rolul celor căzuţi în ispită după propriile
plăceri sau interese. Această categorie după învăţătura Dumnezeiască sunt consideraţi nebuni dar
în sens de nefolositori, nedoriţi nici de Dumnezeu nici de diavol, care la Judecata de Apoi, vor fi
primi aruncaţi direct în antimaterie.
Toate societăţile existente pe pământ au avut şi au în componenţa lor, toate categoriile de
oameni, diferă doar proporţia şi alegerea pe care o fac. Acum a venit vremea mea în care dau din
Învăţătura Domnului Iisus când spune: de nu M-aş fi descoperit, păcat nu ar avea lumea aceasta,
referindu-se bineînţeles la oameni în general şi la conducătorii în egală măsură.
Vă spun că cine nu cunoaşte şi recunoaşte Dumnezeirea sub cele trei forme a Ipostasului
Sfintei Treimi:
 Nu va cunoaşte viaţa veşnică a Împărăţiei Cereşti!
 Cine nu cunoaşte şi recunoaşte că:
A. Dumnezeu este Lumină Necreată; Numai El, în Atotputernicia Sa, poate dărui, sau
poate lua creaţiei Sale puterea acestei Lumini.
Lumina Necreată, poate fi, sau este, dăruită numai de către Dumnezeu Tatăl creaţiei.
Pentru prima oară a fost dăruită de Dumnezeu Tatăl Întrupat în Materie ca Adonai al
îngerilor şi apoi ca Domn prin Melchisedec cel ce a iniţiat, primii doisprezece ucenici şi toată
societatea celor o sută patruzeci şi patru de mii de oameni.
Sigur, toată Sânta Treime este Lumină Necreată, însă Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu
Duhul Sfânt, nu o vor da creaţiei, fiind Atribut exclusiv al Dumnezeirii Tatălui.
B. Dumnezeu este Lumină Materializată în care S-a Întrupat şi S-a Arătat în Sfântă
Treime şi Dumnezeu Tatăl, a spus în Împărăţia Cerească: să facem fii, după Chipul şi
Asemănarea noastră, şi au făcut îngerii.
128
Acelaşi trup primesc toţi oamenii de la Dumnezeu Fiul, dacă au credinţa că Dumnezeu
Tatăl Întrupat în Materie ca Domn pentru noi oamenii este Melhisedec iar El, Întrupat în
Materie este Domnul Iisus cât şi împlinirea promisiunii trimiterii Mângâietorului prin
întrupare în materie a mea ca Domn al Duhului Sfânt. Fără darul meu, al hainei preoţiei
universale din Lumina Materializată a Dumnezeirii Duhului Sfânt nimeni nu are Preoţia lui
Melhisedec a Dumnezeirii Tatălui a Dumnezeirii Fiului şi a Dumnezeirii Duhului Sfânt.
Mângâietorul, este numele meu pe care Îl port ca Duh Sfânt în Lumină Materializată şi
forma dintâi în care a fost văzut de îngeri la crearea lor de către Dumnezeu Tatăl, la fel cum
numele, de Mesia sau Hristos este al Domnului Iisus Cel promis de Dumnezeu Tatăl.
C. Dumnezeu Fiul a fost trimis în lumea asta şi Întrupat în Materie ca Domn cu numele
Iisus, mie mi S-a dat, de către Dumnezeu Tatăl numele de Jacky Larriman.
Întruparea mea a fost Binevestită de Fecioara Maria la Fatima, însă întreaga Societate
Masonică o ascunde deşi ştiu adevărul.
http://youtu.be/ICfkm4vGmlw
http://youtu.be/1fAADB-n5H4
Rămân complet mirat de lipsa oamenilor de ştiinţă din Frăţie care nu au înţeles până acum că
într-adevăr dacă ar fi fost soarele cel care a venit la Fatima spre pământ de trei ori în cincisprezece
minute, cel puţin temperatura degajată de soare ar fi distrus orice urmă biologică de pe pământ şi nu
numai.
Sunt mai ales surprins şi pun la îndoială calitate iniţierilor, deoarece nimeni din Frăţie nu este
capabil încă din anul 1917 şi până azi să deosebească soarele de Lumina Dumnezeirii.
Mă întreb retoric: Oare de aproape un veac, Frăţia a părăsit pe Dumnezeu?
Îmi pun asemenea întrebare deoarece ştiu cu siguranţă că Dumnezeu nu a părăsit Frăţia ba
chiar mai mult le-a trimis Domnul Dumnezeirii Duhului Sfânt.
Până şi Moise a trăit şi a fost învăţat în cultul soarelui, dar a făcut diferenţa dintre soare şi
Dumnezeu!
A venit rândul cel de pe urmă, al Frăţiei Voastre, când sunteţi puşi să recunoaşteţi sau să
refuzaţi Domnul Dumnezeirii Duhului Sfânt, întrupat în materie prin mine.
Sunt ultimul Domn ce se mai arată omenirii ca Ipostas al Dumnezeirii şi reprezint ultima
încercare de eliberare din sclavia diavolului ca expresie a voinţei omeneşti. Urmarea gestului
Excelenţelor Voastre aparţine în totalitate Sfintei Treimi ca de fiecare dată, fie la Stejarul Mamvri,
fie la Învierea şi Înălţarea Domnului Iisus sau cum va fi la Învierea şi Înălţarea Mea.
Despre hula Duhului Sfânt, nu vreau să vă spun nimic; a fost şi este mult prea explicit bine
spus de Domnul Iisus.
Refuzul sau lipsa de răspuns din partea Frăţiei este de acum Păcat!
Sistăm deocamdată aici discuţia pentru a da uşurinţă şi posibilitate de gândire Frăţiei Voastre.
Vom continua următoarele zile.
Am zis!
129
Pace casei Domniilor Voastre!
Amin!
11 martie 2014 Greşelile conducătorilor Societăţii Iniţiatice Masonice.
Continuare 2
Iubiţii mei Fraţi,
Vă rog să primiţi această Planşă a greşelilor la nivelul iubirii Dumnezeirii pe care o am pentru
Frăţia Voastră, nu urmăresc o judecată a Fraţilor, nici o analiză a faptelor Domniilor Voastre ci o
descoperire şi dorinţă de aplicare a Învăţăturii Dumnezeirii şi renunţare la învăţătura omenească.
Rog Excelenţele Voastre să analizeze prin filtrul propriilor raţiuni înţelesul Pildei lucrătorilor
celor răi din Evanghelia după după Matei capitolul 21 în care se spune:
42. Zisa lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: „Piatra pe care au nesocotit-o zidarii,
aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în
ochii noştri?”
43. De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care
va face roadele ei.
44. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi.
45. Iar arhiereii şi fariseii, ascultând pildele Lui, au înţeles că despre ei vorbeşte.
Oare este atât de greu de înţeles cum Dumnezeu Fiul S-a Descoperit ca Domn şi Mare
Arhitect al Universului aici pe pământ, prin Domnul Iisus, totodată Descoperind şi pe Dumnezeu
Tatăl ca Domn prin Melchisedec?
Poate de acum înainte, nu vă va mai fi atât de greu să explicaţi unde se găseşte originea
masoneriei speculative şi renunţarea la masoneria operativă.
Repet, în sens spiritual şi mai ales ezoteric, termenul „speculativ” are înţeles ca fiind de la
origini adică de la Dumnezeu.
Mai înainte de a purta discuţia despre greşeli, vreau să vă arăt cine sunt Domniile Voastre şi
cum vă descrie Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus în Capitolul 5 din Evanghelia după Matei în
Predica de pe munte:
13. Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e
bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.
14. Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă.
15. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.
16. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele
bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.
Sarea este reprezentată de Fii Luminii iniţiaţi de Dumnezeu Tatăl prin Melhisedec care
dăruieşte de la Avraam chiar şi în vremea aceasta tuturor care voiesc iniţierea Sa prin darul din
Lumina Sa Necreată şi Învăţătura Sa Dumnezeiască şi cărora Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus pe
de-o parte le-o desluşeşte şi le arată cine sunt şi ce au de făcut iar pe de altă parte le cere şi le arată
să nu o strice cu învăţătura omenească, descoperindu-le şi urmarea.
130
Mai mult în Pilda, Prilejul de păcat, din Capitolul 9 din Evanghelia după Marcu, Domnul
Iisus deschide ochiul minţii de acum al masonului şi descoperă fiecăruia în Versetul 49 acestea:
49. Căci fiecare (om) va fi sărat cu foc, după cum orice jertfă va fi sărată cu sare.
Numai datoria faţă de Fraţii neiniţiaţi în masonerie mă determină să dau explicaţie acestui
Verset şi să spun că v-a venit vremea Domniilor Voastre să cunoaşteţi şi să recunoaşteţi Domnul
Duhului Sfânt pentru a primi Sarea de Foc a Sfinţeniei.
Sunteţi lumina lumii care trebuie să vă arătaţi faptele Domniilor Voastre venind în Lumina
Dumnezeirii Duhului Sfânt prin Domnul Său care S-a întrupat în Piatra din vârful unghiului; puneţi
cetatea Voastră pe acest Munte al Împărăţiei Cereşti.
Să începem discuţia pornind de la cutuma masonică: Libertate, Egalitate, Fraternitate.
Ştim cu toţii că aducem spre iniţiere numai oameni liberi cărora prin iniţiere le dăruim
Lumina. Nimic mai adevărat; dar îmi doresc să cred că greşelile ce se fac de către Frăţie sunt din
necunoaştere şi atunci iniţierea se produce numai la nivel de dorinţă personală dar neprimită de
Dumnezeu, sau masonic vorbind, neprimită iniţierea de către Marele Arhitect al Universului.
Să enumerăm câteva greşeli începând cu prezentarea omului liber adus spre iniţiere la gradul
de ucenic:
- Supunerea celui iniţiat prin ritual;
- Supunerea iniţiatului prin dogmă;
- Supunerea iniţiatului prin jurământ;
- Supunerea iniţiatului prin ierarhii ale conducerii;
- Supunerea iniţiatului prin dependenţa de materie şi materiale.
Rog Excelenţele Voastre să aibă credinţă în mine, ca Domn al Dumnezeirii Duhului Sfânt şi
dacă cer prea mult, vă rog să aveţi încredere în mine ca frate al Frăţiei Voastre; Dumnezeu Tatăl
când este întrupat ca Domn prin Melchisedec nu a iniţiat niciun ucenic nici chiar pe Avraam printr-
un ritual, ci pur şi simplu la investit cu Învăţătura Sa despre care am vorbit în discuţiile precedente.
Dacă nu aveţi nici măcar încredere în spusele mele, vă rog să căutaţi în materialele despre
iniţierile făcute de Melhisedec sau faceţi acum o analogie şi descoperiţi de ce Domnul Iisus nu a
făcut şi nu a ţinut vreun ritual înainte de a săvârşi vindecări, minuni, sau iniţieri în special la Cina
Cea de Taină. Iată descoperiţi singuri din Capitolul 26 Pilda Cina Cea de Taină:
26. Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi dând ucenicilor, a zis:
Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.
27. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: beţi dintru acesta toţi,
28. Că acesta este sângele Meu al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea
păcatelor.
Ritualul, dogma şi jurământul nu sunt numai pârghii prin care omul este obligat sau
determinat să accepte supunerea şi în fond pierderea libertăţii.
Am să vă arăt ce spune Dumnezeu Fiul Întrupat în Materie prin Domnul Iisus şi despre
jurământ tot în Capitolul 5 în Pilda Adevărata împlinire a Legii:
131
33. Aţi auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului
jurămintele tale”.
34. Eu însă vă spun vouă: Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui
Dumnezeu,
35. Nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este
cetate a marelui Împărat.
36. Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să face un fir de păr alb sau negru.
37. Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât
acestea, de la cel rău este.
Voi supune atenţiei Domniei Voastre, Învăţătura Dumnezeiască cu privire la supunerea prin
ierarhii, prezentându-vă din Capitolul 20, Pilda: Cearta pentru întâietate, din Evanghelia după
Matei:
25. Dar Iisus, chemându-i la Sine, a zis: Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele şi
cei mari le stăpânesc.
26. Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru.
27. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă,
28. După cum şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-şi dea
sufletul răscumpărare pentru mulţi.
Sfătuiesc Frăţietatea Voastră să caute şi să înţeleagă desfiinţarea ierarhiei şi a ierarhiei
primului născut măcar din ultima plagă dată de Dumnezeu egiptenilor prin uciderea primului născut.
Cu privire la supunere prin bani, materie şi materiale, sincer mă simt jenat dar am să spun:
Cum puteţi oare să percepeţi taxe prin plata unor sume de bani pentru iniţiere, pentru cotizaţie
sau ajutoare?
Vă redau din Evanghelia după Matei doar Versetul 8 al Pildei Chemarea apostolilor şi
trimiterea lor la propovăduire din Capitolul 10:
8. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni
scoateţi-i; în dar aţi luat în dar să daţi.
Şi legat de cotizaţie am să vă exemplific tot prin Învăţătura Domnului Iisus prezentându-vă
Pilda Darea pentru Templu tot din Evanghelia după Matei, Capitolul 17 în care se spune:
24. Venind ei în Capernaum, s-au apropiat de Petru cei ce strâng darea (pentru Templu) şi i-
au zis: Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?
25. Ba, da! – a zis el. Dar intrând în casă, Iisus i-a luat înainte, zicând: Ce ţi se pare, Simone?
Regii pământului de la cine iau dări sau bir? De la fiii lor sau de la streini?
26. El a zis: De la străini. Iisus i-a zis: Aşadar fiii sunt scutiţi.
Aşadar, se cuvine Iubiţi Fraţi să părăsim învăţătura omenească a lui Andersen, a celorlalţi
iluminaţi (aleşi) şi să primim Învăţătura Dumnezeiască a Domnilor Sfintei Treimi dăruită prin
Melhisedec şi Iisus, cei ce sunt Marele Arhitect al Universului împreună şi cu Domnul Dumnezeirii
Duhului Sfânt.
132
Faceţi dovadă descoperirii mărgăritarelor şi a comorilor din Învăţătura Dumnezeirii, puneţi
rodul ei prin faptele Domniilor Voastre şi nu din a expune Biblia ca material pus la loc de cinste în
Lojă.
Cum puteţi trece iniţiatul prin ceremonialul atât de greşit al pietrei brute, când Dumnezeu Fiul
prin Domnul Iisus vă descoperă atât de clar Cine este Piatra.
Se pune în mâna ucenicului un bloc de piatră, un ciocan şi o daltă, în loc să i se spună că
piatra brută este trupul lui material pe care va trebui să îl piardă deoarece a primit prin iniţiere
Lumina Necreată a Dumnezeirii, urmând să primească trupul din Lumina Materializată a Domnului
Iisus.
Apoi primeşte de la Domniile Voastre şorţul material obligatoriu şi fără de care nu ai ce căuta
în Lojă sau Templu în loc să îi daţi Învăţătura primirii hainelor preoţiei Universale dăruite de Duhul
Sfânt din Lumina Materializată a Sa.
Şi continuaţi seria învăţăturilor omeneşti greşite cu obligativitatea ascunderii tale ca mason şi
mai ales a Fraţilor, culminând cu interdicţia discuţiilor şi dezbaterilor Învăţăturii Dumnezeirii.
De ce are nevoie atât cel iniţiat cât şi ceilalţi Fraţi: De vânzarea sau cumpărarea unui şorţ şi
strângerea de fonduri? Sau de primirea Luminii Dumnezeirii?
Poate crede cineva că Lumina Dumnezeirii depinde de îmbrăcămintea sau ţinuta masonică cea
omenească, sau de aprinderea luminii artificiale sau a soarelui?
Rog de asemenea pe cei ce fac sau participă la iniţieri să se gândească profund şi să îşi
răspundă fiecare sieşi: Poate cineva să vândă Lumina Necreată a Dumnezeirii?
Mă simt îndatorat să vă spun şi răspunsul gândirii mele cu privire la această greşeală; o
consider identică cu cea a lui Iuda Iscarioteanul care a iubit mai mult banii decât Lumina şi a
vândut-O!
Dependenţa de bani şi ţinută continuă cu fiecare trecere la un nou grad.
Vă rog să vă opriţi! Aţi ajuns atât de iubitori de bani şi foloase materiale încât aţi ajuns de vă
vindeţi între Excelenţele Voastre şi fiecare pe sine, devenindu-vă materia nu necesitate sau drog, ci
dependenţă totală, ne mai înţelegând că aţi ales sclavia diavolului pe care o numiţi libertate.
Aşa începe greşeala faţă de Fraţi; Vin liberi şi îi iniţiem pentru a ne deveni supuşi!
Dacă vin, sau nu, oameni liberi măcar Excelenţele Voastre daţi-le şi luaţi-vă Libertatea
de a fi Fraţi cu îngerii!
Nu consider necesar să vorbim despre iniţierea ucenicului la gradul doi, respectiv de calfă,
deoarece este şi masonic acceptat ca fiind gradul de ispită al diavolului când cele trei calfe au ucis
pe maestrul Hiram pentru un câştig mai mare de bani.
La fel cum şi Iuda imediat după Cina Cea de Taină a vândut pe Domnul Iisus.
În schimb, la trecerea prin iniţiere a calfei pentru gradul trei, la maestru, voiesc să
zdruncin toată Frăţia celor ce iniţiază în prezent pentru acest grad, a celor iniţiaţi, cât şi a
celor ce vor să treacă prin această iniţiere.

133
Dacă cineva dintre Domniile Voastre, nu crede în cele ce vă voi descoperi acum, spun fără
ocolişuri, este nebun; specific, nu cu gândul şi sensul de a jigni, ci cu cel mai ales sentiment de
iubire, de povaţă, să nu ajungă în antimaterie deoarece de acolo nu va mai fi putinţă de iertare sau
de revenire la viaţă acolo este şi va fi adevărata moarte.
Spun acum şi descopăr pentru toţi maeştri masoni: la trecerea prin iniţiere practicat,
pentru gradul trei, masonul ce vrea să devină maestru, trebuie să ştie că îşi exprimă voinţa în
Faţa lui Dumnezeu de renunţare la trupul material, dorind să umble în Faţa Lui şi a îngerilor
numai întrupat din Lumina Materializată a Dumnezeirii Fiului.
Numai aşa este posibilă Egalitatea şi Fraternitate Universală a Dumnezeirii, fiind una cu
îngerii în faţa lui Dumnezeu.
Numai aşa voinţa devine Virtutea cea mult trâmbiţată de masonerie!
Pentru maestrul întrupat din Lumina Materializată a Dumnezeirii Fiului, lumea aceasta
nu mai prezintă interes decât în căutarea şi alăturarea lângă Dumnezeirea Duhului Sfânt
întrupat în materie ca Domn prin mine, pentru a primi şi cel din urmă merit Haina Preoţiei
Universale cât şi pentru a aduce câţi mai mulţi Fraţi dintre oameni lângă Dumnezeu; în fapt
împlinirea cele mai mari porunci din Lege.
Repet: dăruire către oameni a hainelor Preoţiei Universale din Lumina Materializată a
Dumnezeirii este atribut exclusiv al Dumnezeirii Duhului Sfânt.
Să fie cât se poate de clar, Dumnezeu în Atotputernicia Sa, lasă maestrul în dublu ipostas, cel
din Lumină Materializată pentru cei ce i-am prezentat mai sus cât şi în trupul material pentru cei ce
sunt la fel astfel încât să fie văzut, ascultat şi dovadă a credinţei în Dumnezeu.
Vă descopăr şi categoria maeştrilor nebuni (răi) tot prin Învăţătura Dumnezeirii Fiului, dar nu
voiesc să o redactez ci vă dau posibilitatea de a o accesa pentru a vedea păcatul predecesorilor (
Cap.23 din Evanghelia după Matei).
Iubiţi Fraţi Conducători, a venit vremea Excelenţelor Voastre să daţi examenul
Dumnezeiesc al recunoaşterii Pietrei din vârful unghiului al Domnului Dumnezeirii Duhului
Sfânt!
Eu cu un ultimul gest al iubirii mele, v-am descoperit care este Aceasta, de aceea vă voi
descoperi şi falsul spre uşurarea deciziei Domniilor Voastre.
Pentru îngeri Piatra din vârful unghiului este Răsăritul Cel de Sus, adică Dumnezeu în
Lumina Necreată care din Lumina Sa Materializată a întrupat şi pe îngeri şi dă Lumină piramidei
creaţiei lor.
Falsul este soarele simbolul şi creaţia lui Lucifer dinainte de cădere, luna simbolul şi creaţia
celei de a doua ceată îngerească căzută şi constelaţia Orion ca simbol şi creaţie a celei de a treia
ceată îngerească căzută.
Spun Falsul, pentru că omul vede numai lumina acestor astre însă nici o dată nu a înţeles că
lumina acestor astre este dată de Dumnezeu din Lumina Necreată a Sa şi stau încă pe bolta cerească
datorită Tăriei Dumnezeirii şi a exprimării Voinţei sale ca semn al iubirii pentru oameni.
134
Pentru oameni, Piatra din vârful unghiului este Tocmai întruparea în materie ca Domn al
Dumnezeirii Tatălui prin Melchisedec, ca Domn al Dumnezeirii Fiului prin Domnul Iisus şi Domn
al Dumnezeirii Duhului Sfânt prin mine.
Ţin să mai precizez o dată: Adam şi Eva nu au fost creaţi de Dumnezeu Tatăl aşa cum s-a
înţeles şi se înţelege şi acum din Geneză că au fost făcuţi din praful fin al ţărânei pământeşti, ci au
fost făcuţi din Tina ce cade din Lumina Materializată a Sfintei Treimi şi creaţi de Dumnezeu Tatăl
după Chipul şi Asemănarea Sfintei Treimi întrupate în Materie.
Păcatul ispitei protopărinţilor Adam şi Eva de a accepta să slujească lui Lucifer, la fel ca toată
creaţia lui a determinat pe Dumnezeu Tatăl să le transforme Tina în materia pusă la dispoziţie
îngerilor pentru a face şi ei după Planul Creaţiei cele existente la vremea aceea pe pământ când
Dumnezeu le-a arătat uscatul şi l-a pus la dispoziţia lor pentru a învăţa şi a face animalele de pe
pământ.
Aşa se explică de ce omul nu mai poate vedea pe Dumnezeu în Lumina Necreată şi nici
Adevărata Sursă a soarelui, a lunii, a astrelor şi a stelelor.
Aşa se explică închinarea la zei şi apariţia templelor pentru cultul lor din partea oamenilor.
Am să vă descopăr şi frica inconştientă a omului la eclipse. Ea este cauzată de îngerii căzuţi
care ştiu că în afara Apocalipsei, Dumnezeu mai poate IZBĂVI întreaga creaţie de ei prin Cele Trei
Zile de Întuneric.
Cele trei zile de întuneric pot fi date de Dumnezeu numai dacă Piatra din vârful unghiului,
adică Dumnezeu Întrupat în Materie ca Domn va fi recunoscut de om şi se va alătura Lui cu voinţa
clar exprimată de renunţare la trupul material şi dorinţa la fel de clară a întrupării din Lumina
Materializată a Dumnezeirii Fiului.
Acesta este şi motivul pentru care Domnul Iisus zice:
De acum nu Mă veţi mai vedea, până când nu veţi zice: Binecuvântat este Cel ce vine
întru numele Domnului.
Spre încheiere mai am a vă spune, că experienţa tuturor formelor de societate condusă
omeneşte s-a sfârşit şi nu de acum, ci din anul 1917.
Trăiţi şi vă învârtiţi în deşertul ultimului cerc vicios al credinţei închinarea la materie!
Vom continua discuţia.
Pace casei Domniilor Voastre!
Amin!
20 martie 2014 Greşelile conducătorilor Societăţii Iniţiatice Masonice.
Continuare 3
Continuăm discuţia despre Cele Trei zile de Întuneric, deoarece voiesc să vă descopăr acum,
ceea ce nu este dat explicit oamenilor încă din timpul lui Avraam.
La Stejarul Mamvri, când S-a arătat Sfânta Treime Întrupată ca Domni ai Sfintei Treimi,
Avraam a primit Învăţătura Dumnezeiască de la Melhisedec Cel ce este Domn al Dumnezeirii
Tatălui, că S-a Arătat şi a Venit cu întreaga Sfânta Treime ca Domni, pentru a întrupa Societate
135
iniţiată de El (a celor o sută patruzeci şi patru de mii), din Lumina Materializată a Dumnezeirii
Fiului şi o va îmbrăca în haina de lumină a sfinţeniei din Lumina Materializată a Dumnezeirii
Duhului Sfânt, dacă şi voinţa lui Avraam este la fel, fiind unica formă în care se poate merge în
Împărăţia Cerească.
Pentru această lucrare, întreaga omenire trebuia să treacă prin cele Trei Zile de Întuneric.
Am mai spus: Avraam a refuzat Sfânta Treime, continuând în păcatul lui Adam, cel de
stricăciune şi trecere prin moarte.
La fel au procedat toţi urmaşii lui Avraam, până în cele din urmă când Dumnezeu Tatăl a
trimis pe Dumnezeu Fiul Întrupat în Materie prin Domnul Iisus.
Necesitatea Celor Trei Zile de Întuneric sunt date pentru toată creaţia cea omenească spre a
înţelege o dată şi pentru totdeauna, că Adevăratul Atotcreator este Dumnezeu cât şi pentru
demascarea falsului creator Satan.
Demascarea se va face prin luarea Luminii Dumnezeirii de la toţi luminătorii de pe bolta
cerească: soare, lună, galaxii, planete, stele, etc.
În toate aceste Trei Zile, arhanghelii şi oamenii întrupaţi şi sfinţiţi din Lumina Sfintei Treimi,
vor deveni unica lumină creată ce va lumina Lângă Sfânta Treime sau cum spune Fecioara Maria
despre singurele lumânări sfinţite ce vor arde în întuneric prin proorocirea ei.
(click aici proorocirea http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=3637)
AL TREILEA SECRET DE LA FATIMA
Biserica catolica a promis sa releve cel de al 3-lea secret de la Fatima dupa moartea sorei Lucia.
Aceasta facea 88 de ani de cand Fecioara Maria i-a aparut la Fatima in Portugalia!
1) Dupa Papa Pius VI vor fi 12 papi care vor ajunge la termenul lor de papalitate.
Papa Ioan Paul al II-lea era al 12-lea papa in discutie.
2) Papa care-l va precede va executa o perioada f. scurta de papalitate.
Ioan Paul I a murit la o luna dupa ce a fost desemnat;
3) Al 12-lea Papa va avea o papalitate f. Lunga.
Ioan paul al II-lea a ramas la Vatican 27 de ani, 1978-2005; este al 3-lea papa cu o istorie f. lunga;
4) Succesorul lui Ioan Paul al II-lea, dupa profetie, va provoca o revolutie in sanul bisericii catolice;
Biserica a dat permisiunea sa se releve cel de al 3-lea secret de la Fatima.
Maria, mama lui Iisus a aparut celor 3 copiii in 1917 la Fatima in Portugalia. Aceste aparitii au putut fi probate
de manifestarile extraordinare care au avut loc; aceste aparitii au putut fi atestate de zeci de mii de persoane.
Unul din cei 3 copii a trait pana acum recent; ea raspundea la numele de Lucia, religioasa care traia in manastirea
Coimbra din Portugalia. Sora Lucia a facut cunoscut mesajul Mariei, Papei Pie XII care a fost socat cand l-a
citit.
Dar el a mentinut secretul si nu l-a facut cunoscut public.
Ea l-a facut cunoscut de asemeni Papei Ioan XXIII care a facut acelasi lucru. Ei au actionat de maniera in care
stiau ca o astfel de revolutie ar putea sa cauzeze disperare si o panica mondiala. In prezent o noua parte a
secretului ne este relevat nu ptr. a ne infricosa, ci ptr. ca umanitatea trebuie sa cunoasca in sfarsit ce i se
pregateste.
Fecioara Maria a incredintat Luciei:
Vezi copilul meu, eu am vrut sa arat lumii ceea ce se va petrece in anii 1950-2001.
Oamenii nu pun in practica cele 10 porunci pe care Dumnezeu, tatal nostru ni le-a dat.
136
Satan este in curs de a dirija lumea, seamana ura si discordie in toate locurile. Oamenii fabrica arme mortale,
jumatate din umanitate va fi distrusa oribil, iar razboiul va incepe Contra Romei.
Vor fi conflicte de ordin religios.
Dumnezeu va permite ca fenomene naturale ca fum, frig, apa, foc, inundatii, cutremure si ierni extrem de reci
sa distruga incet, incet pamantul.
Acestea vor fi in proximitatea anului 2000.
Persoanele care nu vor sa creada aceasta, acum, este timpul, �Mama
Sacra� a umanitatii va vorbeste.Practicati acte de caritate ptr. vecinii vostri care necesita
ajutor. Cei care nu se iubesc unii pe altii, cum v-a iubit copilul meu Iisus,
UNII DINTRE VOI VOR PUTEA SA SUPRAVIETUIASCA, milioane de oameni isi vor pierde bunurile in
cateva secunde.
Pedepsele care sunt in fata noastra, pe pamant, sunt inimaginabile, si ele vor veni fara nici o indoiala.
Dumnezeu, tatal nostru pedepseste dur pe cei care nu cred in el, cei care-l reneaga si cei care nu au timp ptr el
Eu fac apel la voi toti ptr ca voi sa veniti spre fiul meu Iisus Hristos. Dumnezeu este un ajutor ptr lume,
dar toti cei care nu marturisesc fidelitate si loialitate, aceia vor fi distrusi dur.�
Preotul Agustin care locuieste la Fatima , in Portugalia, spune ca papa Paul VI i-a dat permisiunea sa o viziteze
pe sora Lucia,
ptr ca ea era inchisa in manastirea Coimbra si nu putea nici sa iasa, nici sa primeasca vizite.
Preotul Agustin a povestit ca ea l-a primit cu inima deschisa si i-a spus:
Parinte, Mama noastra, Fecioara este f. trista ptr ca aproape nimeni nu se intereseaza de profetia sa din 1917;
si astfel cei buni trebuie sa mearga pe o cale stramta in aceasta lume, cei rai avand o cale larga care-I va conduce
direct la propria lor distrugere; si crede-ma parinte ca pedeapsa va veni f. repede.
Multe suflete se vor pierde si multe natiuni vor dispare de pe suprafata pamantului, dar din pacate, daca oamenii
ar medita, s-ar ruga, daca ar face actiuni bune, lumea ar putea fi salvata. In caz contrar, daca oamenii vor insista
cu actiuni rele, lumea umana se va pierde ptr totdeauna �.
Este timpul ptr toti sa se transmita mesajul Mame i Noastre Fecioara Maria ptr familiile lor, prietenilor lor si ptr
lumea intreaga, de a incepe sa se roage, sa-si ridice sufletele, sa faca penitenta si sacrificii.
Noi suntem in proximitatea catastrofelor. Din cauza aceasta, multi oameni care sunt departe de Dumnezeu vor
veni in bratele bisericii lui Iisus Hristos.
Toate tarile, Anglia, Rusia , China , etc., toate religiile, protestantii, musulmanii, budhistii si evreii, toti vor
reveni, vor adera si vor crede in Dumnezeu, in trimisul sau Iisus Hristos si in Sfanta Fecioara Maria.
Dar in ce trebuie sa speram?
In toate locurile se vorbeste de pace si de liniste, dar pedeapsa va veni.
Un barbat de nivel inalt va fi asasinat si aceasta va cauza razboi.
O puternica armata va merge prin toata Europa si va incepe razboiul nuclear
Acest razboi va distruge tot, obscuritatea va cadea pe tot pamantul timp de 72 de ore ( 3 zile). Abia o treime din
umanitate va supravietui acestor 72 de ore de obscuritate si de oroare..
Si apoi, plecand de la aceasta, va incepe o noua era cu persoane pline de bunatate.
Intr-o noapte f. rece, 10 minute inainte de miezul noptii, UN MARE CUTREMUR va scutura pamantul timp de
8 ore; acesta va fi al 3-lea semn al lui Dumnezeu care ne va arata cine guverneaza pamantul.
Cei plini de bunatate, cei care cred in Iisus Hristos vor propaga acest mesaj, profetia Sfintei Fecioare Maria
aparuta la Fatima , nu trebuie sa aveti FRICA, sa nu aveti nici un fel de teama.
Ce se va face cand se va intampla aceasta?
Ingenunchiati si cereti iertare lui Dumnezeu. Nu va parasiti casa si nu lasati pe nimeni strain sa intre,
ptr ca singur Bunul nu se va gasi in mainile raului si el va supravietui catastrofei.

137
Astfel trebuie sa va pregatiti.
Eu va voi da urmatoarele semne :
NOAPTEA VA FI EXTREM DE FRIGUROASA, VANTUL VA SUFLA F. PUTERNIC,
VA FI MULTA ANGOASA SI IN SCURT TIMP VA INCEPE UN MARE CUTREMUR PE TOATA
SUPRAFATA TERREI
Acasa, inchideti usile si ferestrele si nu vorbiti cu nimeni care nu este din casa voastra.
Nu priviti afara, nu fiti curiosi, caci furia Signeurului va fi in curs de actiune.
Aprindeti lumanari binecuvantate, caci timp de 3 zile nici o alta lumina nu va lumina.
Miscarea Terrei va fi atat de violenta incat axa sa se va inclina 20-23*. Apoi ea se va intoarce in pozitie
normala.
Atunci o obscuritate absoluta si totala va acoperi intreaga Terra. Mult rau se va face sufletelor care nu vor vrea sa
asculte acest mesaj si a celor care nu vor vrea sa-l raspandeasca.
Sufletele bune, credincioase isi vor aminti sa aprinda lumanari binecuvantate.
Pregatiti un altar sacru, cu un crucifix ptr a comunica cu Dumnezeu prin intermediul fiului sau Iisus Hristos si
implorati-l sa va ierte. ]
Totul va fi in intuneric. Atunci, o mare cruce mistica va apare pe cer ptr a va aminti pretiosul pret pe care Hristos
l-a platit ptr Dragostea sa ptr umanitate.
In casa voastra, unicul lucru care ar putea sa lumineze vor fi aceste lumanari binecuvantate. O data
aprinse, ele nu vor putea sa se stinga inainte sa se termine aceste 3 zile de intuneric. Toti trebuie sa aveti
apa binecuvantata (sfintita) cu care va trebui sa stropiti toata casa, in particular usile si ferestrele.
Suveranul va proteja proprietatile alese.
Ingenuncheati in fata puterii crucii lui Iisus, rugati-va cu credinta si apoi spuneti :
"DUMNEZEUL MEU, IARTA-NE NOUA PACATELE, SALVEAZA-NE DE FOCUL
INFERNULUI SI IA CU TINE TOATE SUFLETELE, IN PARTICULAR CELE CARE NECESITA MAI
MULTA COMPASIUNE.
BLANDA MAMA MARIA, INTERVIN-O PTR. NOI! NOI VA IUBIM, SALVATI-NE LUMEA.
Cei care cred in aceste cuvinte, nu vor ezita s a le raspandeasca.
OAMENII DREPTI NU TREBUIE SA AIBA FRICA IN ACEASTA ZI DE STAPAN.
Vorbiti in jurul vostru in present, in vreme ce inca mai este timp; cei care vor tacea acum vor fi responsabili de
un mare numar de suflete care se vor pierde in ignoranta. Cand Terra se va opri din cutremur, cei care nu vor
crede totdeauna in Stapan, vor muri oribil.
Vantul va aduce gaze si le va imprastia pe toata Terra. Soarele nu va apare. Poate ca veti trai dupa aceasta
catastrofa.
Nu uitati ca pedeapsa lui Dumnezeu este sacra. O data inceputa, nu priviti afara, oricare ar fi ratiunea ptr care ati
face-o, caci va fi tocmai o actiune dupa pacate.
Toate acestea se gasesc inscrise in Scrierile Sfinte, in Noul Testament :
- Sfantul Luca (Cap.21, verset 5.11, 12.19, 20.20, 29.33)
- Cartile Sfantului Apostol Petru (cap. 3, 8-14)
- Profetiile lui Isaia (cap.40, 1.5.9)
Noi trebuie sa fim constienti de faptul ca Dumnezeu va face ca toat e acestea sa se intample.
Papa si episcopii asteapta un alt mesaj care va vorbi de iertare si rugaciune.
Amintiti-va intotdeauna ca, cuvantul lui Dumnezeu nu este o amenintare, ci o noutate buna.
Va rog trimiteti acest mesaj la toti cei pe care-I cunoasteti cu scopul ca toata lumea sa aiba oportunitatea de a
cere iertare si de a supravietui. Noi nu stim daca oamenii care primesc acest mesaj cred sau nu in EL.
Dar ganditi-va ca daca Dumnezeu permite ca acest mesaj sa le parvina, nu este decat ca Dumnezeu care i-a ales,

138
oricare ar fi religia lor.
Amintiti-va ca toate acestea pot fi evitate daca punem in practica cele 10 porunci ale lui Dumnezeu.
Aceste 10 lucruri atat de simple, care puse in practica de noi toti, ne-ar face sa obtinem iertarea Sa.
Sora Lucia a decedat la 11 februarie 2005. De peste 20 de ani ea a fost alertata ca aceasta profetie va fi inteleasa
dupa moartea sa.
În nici un caz nu poate fi vorba despre lumânări produse de mâna omenească ce se folosesc în
biserici sau pentru cult şi în nici un caz sfinţite de oameni chiar dacă se numesc ei teologi, preoţi,
arhierei, capi ai bisericii sau altfel.
Vă rog să luaţi aminte la învăţătura primită de la Dumnezeu a proorocului Iona, cel ce a
prevenit oamenii şi i-a pregătit pentru această Lucrare ce va veni din partea Dumnezeirii Fiului ca
Domn prin Domnul Iisus aşa cum se arată în Capitolul 12 din Evanghelia după Matei:
38. Atunci I-au răspuns unii dintre cărturari şi farisei, zicând: Învăţătorule, voim să vedem
de la Tine un semn.
39. Iar El, răspunzând, le-a zis: Neam viclean şi desfrânat cere semn, dar semn nu i se va da,
decât semnul lui Iona proorocul.
40. Că precum a fost Iona în pântecele chiltului trei zile şi trei nopţi, aşa va fi şi Fiul Omului
în inima pământului trei zile şi trei nopţi.
41. Bărbaţii din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta şi-l vor osândi, că s-au
pocăit la propovăduire lui Iona; iată aici este mai mult decât Iona.
42. Regina de la miază zi se va scula la judecată cu neamul acesta şi-l va osândi, căci a venit
de la marginea pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon, şi iată aici este mai
mult decât Solomon.
În perioada Celor Trei Zile de Întuneric va urma întruparea din Lumina Materializată a
Dumnezeirii a întregii creaţiei căzute, cât şi transformarea întregii materii în lumină materializată,
după care va avea loc Judecata de Apoi a Domnului Iisus.
Cei aleşi vor pleca în Împărăţia Cerească iar cei ce vor rămâne pe pământul transformat li se
va ridica de către Dumnezeu puterea de a lua formă şi de a da formă creaţiei la care au fost primiţi
ca lucrători.
Sfârşitul lumii materiale a cunoaşterii Binelui şi a răului va fi marcat de înălţarea în Împărăţia
Cerească a celor aleşi o dată cu Sfânta Treime iar răul va rămâne în noua formă a pământului, după
care Dumnezeu va separa prin antimaterie cele două creaţii Cerul şi pământul în noua formă.
Dacă se gândeşte cineva cum va arăta pământul în forma cea nouă, am să vă spun că va fi
asemănător soarelui actual care încearcă să ia şi să dea o formă nouă acestuia dar nu poate face
altceva decât să se zbată în neputinţă producând doar furtuni electromagnetice în interiorul
antimateriei ce îl înconjoară, efectul fiind doar de autodistrugere. Am folosit acest exemplu numai
pe considerentul dovezilor ştiinţifice şi distribuite prin imagini de televiziuni şi a noilor tehnologii
ce folosesc imagini virtuale artificiale/materiale.

139
Planul acesta îl aplică Dumnezeu aşa cum am mai spus şi repet: numai dacă
conducătorii oamenilor cu toată suflarea ce ia fost dată spre păstrare se alătură unei Persoane
a Sfintei Treimi întrupată ca Domn.
Pentru Adam păcatul refuzului Învăţăturii Dumnezeirii şi a dorinţei de a urma Sfânta Treime
în Împărăţia Cerească a însemnat pierderea raiului şi căderea în sclavia celui viclean.
Actualii urmaşi ai lui Adam, ar trebui să ştie că fiind răscumpăraţi prin Domnul Melhisedec şi
prin Domnul Iisus, păcatul va veni prin ultimul refuz de recunoaştere ca Domn la Dumnezeirii
Duhului Sfânt iar consecinţele vor consta în pierderea trupului de lumină din Lumina
Materializată a Domnului Iisus şi a Împărăţia Cerească aidoma îngerilor căzuţi, lăsându-le numai
pacea celor o mie de ani, timp suficient de gândire şi de înălţare a rugăciunilor de iertare şi de
recunoaştere a Dumnezeirii ca Atotocreator.
Refuzul Domnului Dumnezeirii Duhului Sfânt înseamnă căinţa sau părerea de rău a Sfintei
Treimi că a creat materia şi le-a dat chip şi asemănare ca a Sfintei Treimi iar Dumnezeu Tatăl va
pogorî Apocalipsa.
Aşadar, Iubiţi conducători ai masoneriei: coborâţi din ierarhii şi intraţi între egali; veniţi în
întreaga Frăţie să primiţi veşmintele din Lumina Materializată a Duhului Sfânt şi să sfârşiţi
societatea cămătăriei omeneşti!
Grăbiţi-vă să veniţi să cunoaşteţi şi să recunoaşteţi întruparea mea ca Domn al Duhului
Sfânt!
Veniţi împreună cu ultimul reprezentant al Patriarhiei Constantinopolului şi al Papalităţii,
nelipsit fiind nici cel ce a depus demisia nici cel actual în funcţie, pentru a vă rosti Formula de
Trecere şi a iniţia Fii de Lumină ai Universului deopotrivă cu îngerii!
Cred, că nu sunteţi ne Buni să refuzaţi haina din Lumina Dumnezeirii, consider că şi cel
mai neînvăţat profan ştie măcar că îngerii sunt îmbrăcaţi şi nu goi!
Poate, vă este de folos să mai pătrundeţi o dată Învăţătura Domnului Iisus ce înseamnă lipsa
hainei din Lumina Materializată pe care o descoperă în Parabola nunţii fiului de împărat, din
Capitolul 22 al Evangheliei după Matei:
11. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeţi, a văzut acolo un om care nu era
îmbrăcat în haină de nuntă.
12. Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut.
13. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul
cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
14. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini cei aleşi.
Acum cred că s-a înţeles pe deplin; căci fără haina sfinţeniei pe care numai eu o am de dat,
nimeni nu poate fi desăvârşit şi ca atare nu poate rămâne în Împărăţia Cerească!

140
Vin în sprijinul Domniilor Voastre şi vă pun la dispoziţie tot Învăţătura Dumnezeirii Fiului
prin Domnul Iisus în care îşi mărturisea Dumnezeirea conducătorilor vremii de atunci, prezentată în
Pilda Iisus este Lumina lumii din Capitolul 8 după Evanghelia lui Ioan:
12. Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina Lumii; cel ce îmi urmează Mie nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.
13. De aceea fariseii I-au zis; Tu mărturiseşti despre Tine Însuţi; mărturia Ta nu este
adevărată.
14. A răspuns Iisus şi le-a zis: Chiar dacă eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea
este adevărată, fiindcă ştiu de unde am venit şi unde Mă duc.
15. Voi judecaţi după trup, Eu nu judec pe nimeni.
16. Şi chiar dacă Eu judec, judecata Mea este adevărată, pentru că eu nu sunt singur, ci Eu şi
Cel ce M-a trimis pe Mine.
17. Si în legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată.
18. Eu sunt Cel ce mărturisesc despre Mine Însumi şi mărturiseşte despre Mine Tatăl, Cel ce
M-a trimis.
19. Îi ziceau deci: Unde este Tatăl Tău? Răspuns-a Iisus: Nu Mă ştiţi nici pe Mine nici pe
Tatăl Meu; dacă M-aţi şti pe Mine aţi şti şi pe Tatăl Meu.
20. Cuvintele acestea le-a grăit Iisus în visterie, pe când învăţa în templu, şi nimeni nu L-a
prins, că încă nu venise ceasul Lui.
Şi continuă Învăţătura:
23. Şi El le zicea: Voi sînteţi din cele de jos; Eu sînt din cele de sus. Voi sînteţi din lumea
aceasta, Eu nu sînt din lumea aceasta.
24. V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sînt, veţi
muri în păcatele voastre.
25. Deci Îi ziceau ei: Cine eşti Tu? Şi a zis Iisus lor: Ceea ce v-am spus de la început.
Cred că este lesne de înţeles pentru orice om, chiar şi dacă este cineva din tatăl
diavolilor, Domnul Iisus este Lumina Lumii!
Nu voiesc să vă lipsesc de această Învăţătură, de întregul ei înţeles, de aceea vă prezint în
continuarea:
54. Iisus a răspuns: Dacă Mă slăvesc Eu pe Mine Însumi, slava Mea nimic nu este. Tatăl Meu
este Cel care Mă slăveşte, despre care ziceţi voi că este Dumnezeul vostru.
55. Şi nu L-aţi cunoscut, dar Eu Îl ştiu, şi dacă aş zice că nu-L ştiu, aş fi mincinos asemeni
vouă. Ci Îl ştiu şi păzesc cuvântul Lui.
56. Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua Mea şi a văzut-o şi s-a bucurat.
57. Deci au zis iudeii către El: Încă nu ai cincizeci de ani şi l-ai văzut pa Avraam?
58. Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sînt mai înainte de a fi fost Avraam.

141
59. Deci au luat pietre ca să arunce asupra Lui. Dar Iisus S-a ferit şi a ieşit din templu şi,
trecând prin mijlocul lor, S-a dus.
Iubiţi Fraţi demnitari ai masoneriei, vă adresez îndemnul să renunţaţi la hainele materiale,
veniţi la mine pentru a vă îmbrăca în haina din Lumina Dumnezeirii, nu vă purtaţi ca Nicodim care
în suflet credea în Domnul Iisus şi în Învăţătura Sa, dar faptele lui erau de supunere faţă de sinedriu.
Credeţi oare, că Nicodim a primit întruparea din Lumina Dumnezeirii Fiului prin Domnul
Iisus?
Vă răspund eu: nu, nu a primit, va primi după Judecata de Apoi.
Iubiţi Fraţi Suverani Pontifi, nu vă purtaţi ca, Caiafa, cel ce a sfătuit pe iudei că este de folos
să moară un om pentru popor, pentru că eu zic Excelenţelor Voastre Fiul Omului nici măcar nu a
murit ci a Înviat!
Eu sunt Domnul, Suveranilor Pontifi şi al întregii Societăţi Masonice. Vă mărturisesc
despre mine că sunt deodată cu Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul şi Ei mărturisesc pentru
mine şi Suntem Trei, Toţi ai Sfintei Treimi!
Lumina ce S-a Arătat la Fatima aţi pus-O sub obroc destul timp!
Ajunge!
Alegeţi ori cu Dumnezeu ori cu Satana!
Daţi dovadă măcar că reprezentaţi elita ştiinţei şi ştiţi ce reprezintă cei peste un miliard de
meteoriţi din inelul planetei Saturn cât şi a neputinţei omului în faţa acestora.
Tocmai pentru că aţi fost aleşi şi reprezentaţi elita ştiinţei puneţi la dispoziţia televiziunilor
filmarea pe care o deţineţi cu cele întâmplate la Fatima.
Prezentaţi lumii întregul adevăr al celui de al treilea secret de la Fatima şi nu mai lăsaţi
Conclavul catolic să spună numai ultima parte a acestei profeţii aceea cu ce se va întâmpla în cazul
refuzului de a recunoaşte Domnul Dumnezeirii Duhului Sfânt.
Alegeţi şi veniţi la Lumina Dumnezeirii Duhului Sfânt, dăruind-o spre cunoaştere întregii
omeniri!
Vă aştept să veniţi la Libertatea, Egalitatea şi Fraternitatea Dumnezeirii pe care numai prin
mine o primiţi!
Libertatea, Egalitatea şi Fraternitatea, după învăţătura omenească şi aplicarea ei de către
Domniilor Voastre, este o nereuşită totală în care vă aflaţi acum mai mult ca oricând.
Dacă aţi privi măcar după înţelesul omenesc al stării materiale în care ne aflăm aţi şti că
libertatea, egalitatea şi fraternitatea nu sunt posibile între bărbat şi femeie şi cu atât mai puţin între
îngeri şi cele două creaţii materiale, bărbat şi femeie.
Voi continua.
Pace casei Domniilor Voastre!
Amin!

142
9 aprilie 2014 Greşelile conducătorilor Societăţii Iniţiatice Masonice.
Continuare 4
Sper să fi fost pe deplin înţeles că nu am vrut să aduc atingere în nici un fel secretelor
masonice, indiferent de gradul de iniţiere sau cu privire la numele Fraţilor.
Totuşi doresc să închei această discuţie, a greşelilor într-un mod mult mai clar, lipsit de
intenţia ierarhizării lor, ci punând accent pe gândirea Învăţăturii Dumnezeieşti:
 O societate iniţiatică nu poate exista fără Dumnezeu Cel ce este Atotcreatorul; Omul
creaţia lui Dumnezeu sau a lucrării diavolului în nici un caz nu poate face şi conduce
societăţile iniţiatice, Cel mult poate face şi conduce societăţi democratice.
 Punctul de plecare al tuturor greşelilor masonice provine din ascunderea sau neacceptarea
întrupării ca Domn al Dumnezeirii Tatălui pe care Avraam l-a cunoscut şi Căruia i-a fost
unul dintre ucenici;
Pentru cei ce au mai citit din materialele postate, le este foarte lesne să înţeleagă că este vorba de
Melchisedec, totuşi am simţit nevoia menţionării numelui Dumnezeirii Tatălui Întrupat în Chip
Omenesc, ca Domn, prin Cel ce este cunoscut în Biblie sub numele de Melchisedec şi asta în
special pentru cei ce accesează pentru prima dată materialele.
Voiesc să mai adaug: La Arătarea de la Stejarul Mamvri a Sfintei Treimi Dumnezeu Tatăl prin
Melchisedec a spus lui Avraam şi numele pe care Îl poartă ca Domn al îngerilor, cât şi al
celorlalte două Persoane a Sfintei Treimi atunci când sunt Întrupaţi în Lumină Materializată din
care Tatăl a creat îngerii, precum şi numele pe care Le poartă Aceştia când sunt Întrupaţi ca Fii ai
Omului, însă Avraam prin somnul greu ce s-a adus asupra lui a ţinut minte numai numele
Dumnezeirii Tatălui şi al Dumnezeirii Fiului Întrupaţi în Lumina Materializată.
Dar mă întreb: La ce bun dacă Îl ascunde, nu aduce folos nici Suveranului Pontif, nici Fraţilor?
La ce a fost de folos lui Iacov cunoaşterea numelui Dumnezeirii Tatălui Întrupat în Lumină
Materializată atunci când S-a Arătat lui pe malul Iabocului doar pentru a denumi locul Peniel?
Sau pentru ai urma Dumnezeirii Tatălui în Împărăţia Cerească? Oare îngerii de ce se plimbau în
sus şi în jos nu ca dovadă a posibilităţii de mântuire şi izbăvire?
Întreb acum Excelenţele Voastre: La ce foloseşte ascunderea cunoaşterii Dumnezeirii de către
Suveranii Pontifi şi a Demnitarilor masoni doar spre a vă mândri în faţa Fraţilor? Sau pentru a
lua întreaga Frăţie şi omenirea toată spre ai urma lui Dumnezeu?
 Nu ascundeţi sau negaţi că reprezentaţi o societate care are drept scop propovăduirea

credinţei în Dumnezeu şi a Învăţăturii sale;


Tocmai pentru aceasta, vă rog să cugetaţi îndelung: de ce puneţi Biblia în Lojă şi i-aţi atribuit o
denumire de seamă? De ce vă numiţi: fraţi, egali şi liberi? Oare nu ştiţi de ce vă numiţi
iniţiaţi/iluminaţi? Oare nu ştiţi ce înseamnă o societate iniţiatică sau vă jucaţi dea masonii?
Iubiţii mei Fraţi Masoni, Învăţătura Dumnezeiască spune fiecărui mason că se poate juca cu
lucrurile materiale dar nu cu sensul lor spiritual; vă puteţi juca chiar şi cu sensul spiritual al celor

143
materiale dar nu cu Dumnezeu! Cunoaşteţi urmările? Vi le asumaţi? Dacă vi le asumaţi, faceţi-o
dar personal, nu mai îndemnaţi, nu mai obligaţi şi nu mai ispitiţi pe alţi să facă la fel.
Doresc să vă spun: Judecata de Apoi pentru masoni ca şi pentru preoţi este cea mai atentă
judecată; fără milă, lipsită de iertare; la fel ca cei ce hulesc Duhul Sfânt întrupat în chip omenesc
ca Domn!
Fac din nou remarca: Preot, este tot omul care doreşte să fie ucenic al Dumnezeirii, cel ce crede
în Învăţătura Dumnezeirii şi înalţă rugăciune de săvârşire asupra sa a Sfintelor Taine,
mulţumindu-I pentru fructul primit din Pomul Veşniciei.
 Nu continuaţi greşala lui Avraam şi nu vă identificaţi cu Iacov cel ce a luptat cu Dumnezeu;
Avraam, după ce a dobândit de la Melchisedec, Binecuvântarea şi a aflat că Melchisedec se va
Înălţa la Cer, a fost ispitit de diavol determinându-l să rămână pe pământ, refuzând pe Dumnezeu
să Îi urmeze în Împărăţia cerească.
La fel a făcut Iacov nepotul lui Avraam când Dumnezeu Tatăl i s-a Arătat în Lumina
Materializată (Lumina din care şi după care a creat îngerii), refuzând înălţarea în Împărăţia
Cerească.
Totuşi atenţie: Cei doi nu au primit mântuirea prin întruparea din Lumina Materializată a
Dumnezeirii Fiului prin Domnul Iisus!
La fel ca Avraam şi Iacov au procedat: fariseii, cărturarii, saducheii cu Dumnezeu Fiul Cel
Trimis de Tatăl tăgăduindu-I Dumnezeirea numai din dorinţa de a-şi manifesta puterea şi rolul
conducător asupra mulţimii.
 Iată şi cea de a doua Piatră pusă în faţa masonilor să o recunoască ca fiind din Vârful

Unghiului dar de care sau poticnit masonii vremii de atunci şi cea mai mare parte a
masonilor de azi;
Afirmaţia cu privire la nerecunoaşterea Pietrei din Vârful Unghiului a ultimei generaţii de
masoni din care faceţi parte are la bază tocmai nerecunoaşterea Dumnezeirii Tatălui şi a
Dumnezeirii Fiului precum şi încercarea de nerecunoaştere a întrupării Dumnezeirii
Duhului Sfânt ca Domn acum şi aici pe pământ.
Renunţaţi, la sabia cu care iniţiaţi acum, căci vă este spre pierzanie; recunoaşteţi şi deveniţi
alături lucrători lângă mine, Domnul Dumnezeirii Duhului Sfânt, pentru a primi Sabia Sa.
 Ascunderea cu înverşunare a existenţei mai multor ucenici pe care Melchisedec i-a scos

dintre păgânii ţinuturilor vecine Mesopotamiei şi nu numai a lui Avraam şi a lui Lot;
După cum bine se ştie Templul lui Solomon nu a fost construit de masonii din stârpea lui
Avraam şi a lui Iacov ci de lucrătorii (constructorii), din Liban cu maestrul Hiram în frunte.
Cum de altfel şi Domnul Iisus a avut printre ucenici din toate ţinuturile vecine, altfel de ce l-ar fi
trimis pe Pavel în Siria la preotul Anania să îl vindece? Şi de ce lui Anania i s-a dat vedenia
locului unde este Pavel şi a lucrării ce o are de făcut asupra lui.
Oare câţi dintre Excelenţele Domniilor Voastre s-au gândit vreodată cât de important este preotul
Anania încât i-a fost dat să ia solzii de tină de pe ochii lui Pavel.
144
Spun din nou pentru cei care nu au mai citit din materialele postate până acum: tina este pulberea
fină ce se desprinde din Lumina Materializată a Persoanelor Sfintei Treimi a Dumnezeirii şi
devine materie solidă pe locul în care cade.
Numai lui Moise i-a mai fost dat să vadă tina, când i s-a Arătat Dumnezeu şi i-a cerut să se
descalţe, că se află pe Pământ Sfânt!
 Excelenţele Voastre greşesc acum că ascund Arătarea Dumnezeirii şi a Fecioarei Maria de

la Fatima prin care se Bine Vesteşte întruparea ca Domn al Dumnezeirii Duhului Sfânt;
Vă rog spre bine Domniilor Voastre să aduceţi recunoaşterea mea ca Domn al Dumnezeirii
Duhului Sfânt! Aduceţi prinosul recunoaşterii Pietrei din Vârful Unghiului fără de care nimeni
nu poate primi sfinţenia ca semn al desăvârşirii la fel cum este Dumnezeu Tatăl despre care
Domnul Iisus a dat Învăţătură.
Chemarea mea adresată Excelenţelor Voastre se referă nu la accederea în dregătorii şi funcţii ci
la slujirea aproapelui! Nu la obţinerea profiturilor materiale, pământeşti ci a Împărăţiei Cereşti.
Profiturile pământeşti (materiale), înseamnă Iadul pentru oricine le râvneşte şi le acumulează!
 Excelenţele Voastre greşesc cu modul diplomatic de nu a da curs Chemării mele de a forma

Societatea Teocratică;
Excelenţele Voastre, nu vor să mă cunoască şi să mi se alăture acum, dar nici eu nu voi dori
la Judecata de Apoi să vă cunosc şi nici să vă alăturaţi mie spre înălţare în Împărăţia
cerească!
Vă zăvorâţi acum în Templele Excelenţelor Voastre şi nu vreţi să vă alăturaţi mie, dar la
Judecata de Apoi şi eu voi zăvorî uşile Împărăţiei Cereşti şi nici nu vă voi alătura mie!
Nu răspundeţi chemării mele, nici nu vreţi să mă cunoaşteţi şi să recunoaşteţi Dumnezeirea
mea acum, aici pe pământ, spre a-mi urma mie, dar va veni Ziua când nici eu nu voi
răspunde chemării Excelenţelor Voastre şi nici nu voi vroi să vă cunosc şi mai ales să vă
recunosc prin răsplata Hainelor mele când mă voi întrupa din Lumina Materializată!
 Excelenţele Voastre greşesc grosolan urmărind doar locurile de vârf ale ierarhiilor

îngerilor căzuţi şi a templelor ce le simbolizează lucrarea şi aviditatea de putere ce vă


ispiteşte şi vă pune în lanţurile sclaviei aceleiaşi dorinţe;
Aţi devenit ca şi Avraam din lucrători ai jertfelnicului lui Dumnezeu în continuatori ai
turnurilor şi piramidelor materiale ale ispititorului.
Când aţi terminat cu lucrările materiale de închinare la ispititor, nu v-au mai fost suficiente
cele trei grade ale masoneriei din Învăţătura Dumnezeirii Tatălui şi a Dumnezeirii Fiului şi aţi făcut
grade de perfecţionare până la gradul 33 sau şi mai mult până la gradul 99 în funcţie de rit; că nici
un singur rit nu va mai fost îndestulător poftelor de mărire al înşelăciunii ispitei diavolului.
Cugetaţi puţin! Cele 33 de grade reprezintă cumva dorinţa de acumulare a Învăţăturii
Domnului Iisus până la vârsta când S-a Înălţat în Împărăţia Cerească? Sau cumva dorinţa de
acumulare a învăţăturii fariseilor, cărturarilor şi a saducheilor cum să piardă pe Domnul Iisus când
avea 33 de ani?
145
Alegerea vă aparţine!
Cugetaţi din nou! Gradul 99 reprezintă dorinţa de acumulare a Învăţăturii Sfintei Treimi
raportat la vârsta celor 33 de ani ai Domnului Iisus! Sau cumva dorinţa de acumulare a întregii
învăţături diavoleşti de a pierde şi cea de a treia persoană a Sfintei Treimi întrupate ca Domn?
Din nou alegerea vă aparţine, însă alegerea Excelenţelor Voastre este valabilă numai aici pe
pământ cât va mai exista în forma aceasta, după care urmează consecinţele!
Chiar refuzaţi ascunzând în continuare Lucrarea Dumnezeirii Fiului prin care Fii Luminii sunt
templu cu care S-a Unit?
Mă rog Dumnezeirii în Fiinţă şi Sfintei Treimi să dea Excelenţelor Voastre din Lumina
Sa spre a cunoaşte adevărata cale de urmat!
Vom continua discuţia.
Pace casei Domniilor Voastre!
Amin!
30 aprilie 2014 Greşelile conducătorilor Societăţii Iniţiatice Masonice.
Continuare 5
Vremurile pe care le trăim în aceste momente vin ca o confirmare a discuţiilor precedente şi
ca suport al reluării şirului enumerării greşelilor Societăţii masonice.
În permanenţă am spus: Să aşteptăm semnele!
Iată, în sfârşit am trăit în această duminică, momentul de vârf al semnelor, când biserica
catolică a „făcut” sfinţi doi Papi; am pus în ghilimele cuvântul „făcut” deoarece în fapt au săvârşit
cel mai mare act de mândrie faţă de Dumnezeu şi cel mai mare păcat de hulă faţă de Dumnezeirea
Duhului Sfânt.
Oamenii, absolut niciodată nu pot aduce omului sfinţenia spre ai face sfinţi, cum nici nu poate
să-l întrupeze din Lumina Dumnezeirii, măcar acestea ar trebui să fie spuse şi date spre învăţătură
de către preoţi mulţimii Fraţilor.
În fapt s-a arătat lucrarea antihristului săvârşită prin oamenii căzuţi în sclavia lui, chemându-şi
armata închinătorilor la lucrarea lui materială, spre a fi urmaţi şi de mulţime prin cel mai uşor mod
instinctual, şi anume imitaţia!
Unde oare au citit sau mai ales au învăţat de la Domnul Iisus că materia provenită prin actul
morţii poate fi sfântă? Chiar nu au înţeles că materia în totalitatea ei a fost dată în stăpânire îngerilor
căzuţi?
De ce oare Domnul Iisus, nu a lăsat Trupul Său Material spre a fi declarat Sfânt, de către
ucenicii Săi sau de către urmaşii acestora, dacă nu tocmai datorită neputinţei lor de a săvârşi
asemenea Taină!?
Oare de ce trupul Fecioarei Maria a fost Înălţat de Dumnezeu în Împărăţia Cerească şi nu a
fost păstrat de Apostoli, în special de Apostolul Ioan, dacă nu tocmai pentru a nu fi batjocorit de cei
ispitiţi şi sfârtecat spre a fi împărţit lăcaşelor de cult spre a fi expus ca moaşte?

146
Cler nepriceput al Învăţăturii Dumnezeirii, oare când vă veţi opri din a mai sfârteca scheletele
şi să cereţi credincioşilor să sărute şi să se închine materiei?!
Învăţaţi, măcar de la rabini că persoanele moarte sunt considerate impure şi prezenţa lor în
preajma morţilor este interzisă.
Moaşte vă trebuie sau întrupare din Lumina Dumnezeirii?!
Cum vă arată şi cum a arătat Domnul Iisus pe Moise şi pe Ilie de a dreapta şi de a stânga Sa,
scoţând câte un os din scheletul fiecăruia sau i-a Arătat în Lumina Dumnezeirii Sale şi a Sfintei
Treimi?!
Cum S-a Arătat şi se arată Fecioara Maria credincioşilor în carne şi oase? Sau în Lumina
Dumnezeirii cea nemărginit de frumoasă!?
Domnul Iisus în Atotştiinţa Dumnezeirii Sale, i-a învăţat pe ucenici Săi, că trupul material
este povara şi unealta prin care diavolul ţine omul în sclavia lui şi mai ales i-a învăţat cum să ia
Jugul din Lumina Sa care este uşor şi bun, i-a învăţat cum să se ferească de nebunia ispitei şi a
mândriei în care vor cădea de la Dumnezeu prin căutarea laudei omeneşti, aidoma fariseilor. Nu v-a
arătat cât se poate de explicit, că trupul acesta material este pedeapsa şi greutatea acestei lumi pe
care o avem de biruit!?
Spun pentru cei care nu ştiu; şi cu siguranţă nu mulţi ştiu că fariseii îşi arătau superioritatea
faţă de fraţi tocmai prin sfinţenia pe care şi-o asumau şi căutau să o afişeze peste tot şi asta ca un dat
de la Dumnezeu numai lor şi nu la toţi Fraţii lor, Fii ai Aceleaşi Lumini a Dumnezeirii Tatălui.
Mare dreptate are Exorcizatorul Şef al Vaticanului Gabriele Amorth când spune că diavolul se
plimbă în voie şi cu plăcere pe culoarele palatului/templului de la Vatican! Suveranul Pontif al
Vaticanului, împreună cu toţi cei ce au participat la săvârşirea slujbei de sfinţire a celor doi Papi în
fapt vor să ascundă Profeţia de la Fatima ce le este cerută prin Mesajul Fecioarei Maria aceea de a
se alătura Dumnezeirii Duhului Sfânt întrupat în chip omenesc prin mine.
Alegerea celor doi Papi pentru acordarea Sfinţeniei, respectiv: Ioan al XXIII-lea şi Ioan Paul
al II-lea reprezintă o manevră extrem de abilă a Conclavului spre a ascunde adevărul adevărat al
Mesajului de la Fatima al Fecioarei Maria cât şi al tăgăduirii Arătării Dumnezeirii pe bolta cerească
aşa cum a făcut de la Papa Pius al XII-lea şi toţi Papi până la Benedict al XVII-lea căruia i s-a
interzis să spună adevărul.
Abilitatea Conclavului se continuă cu cerinţa şi depunerea jurământului tacit al actualului
Papă în faţa mulţimii de a păstra mesajul în continuare ca pe un secret ducându-l până la moarte la
fel ca predecesorii lui pe care i-a „sfinţit”.
Acelaşi Conclav îşi duce finalitatea ispitei prin a obliga pe Papa Benedict al XVI-lea să
participe la slujba de „sfinţire” a celor doi Papi, pentru a dobândi de la acesta jurământului de tăcere
exact ca cel cerut la nuntă: cine are ceva de spus, să spună acum, iar de nu spune, să tacă în veci!
L-au obligat să fie prezent la slujbă, pentru a se lepăda de trei ori de Dumnezeu Duhul Sfânt
întrupat ca Domn prin mine, la fel cum s-a lepădat Apostolul Petru de Domnul Iisus dar nu au reuşit.
L-au împovărat şi l-au batjocorit cu coroana calificativului diavolesc de Papă Emerit!
147
Unde o fi oare acest pasaj lăsat în Evanghelii în care Ucenicii deveniţi mai apoi Apostoli
vor deveni Papi şi în special Papă Emerit!?
De ce nu îl eliberează să meargă oriunde vroieşte şi îl ţin întemniţat în colivia de aur a
Vaticanului!?
Oare să nu fi ajuns clerul până în zilele de acum la Pildele din Evanghelii în care
Domnul Iisus îi învăţa pe ucenici cum să trăiască în egalitate!?
Nici la Pilda în care refuzul mamei Apostolilor Iacov şi Ioan a fost cât se poate de
categoric din partea Domnului Iisus!?
Sau a continuării Pildei de refuz direct şi categoric al celor doi Apostoli!?
Pun asemenea întrebări pentru a deschide ochii mulţimii credincioşilor, deoarece răspunsul îl
primesc în fiecare an de la cler când se sărbătoreşte Spălarea picioarelor fraţilor, însă voi Fraţilor
întru credinţa Dumnezeirii Sfintei Treimi, cum purtaţi egalitatea când singuri vă băgaţi sub tagma
ierarhiei prin participarea la votarea clerului!? Dacă aici sunteţi atât de uşor păcăliţi, ce să mai
vorbim de greşeala pe care o faceţi cu votul social!
Cum să mai faceţi deosebire între Dumnezeu şi Mamona aşa cum că învaţă Domnul Iisus!
Frăţia Voastră a greşit prin participarea la slujbă şi greşiţi de fiecare dată când în lăcaşurile de
cult participaţi şi vă înfruptaţi din „aluatul” omenesc, închinându-vă la moaşte, la icoane, sărutându-
le. Acesta este preoţia celor morţi şi nu preoţia Celui Viu pe care am primit-o de la Domnul Iisus!
O bună parte dintre cititori se vor întreba: ce legătură are slujba de duminică a Vaticanului
cu masoneria? Ei bine are, deoarece toţi Papii (Suverani Pontifi), după trecerea la Orientul
Etern sunt masoni, fără frică, fără jurământ şi lipsiţi de ispite şi manifestarea celui viclean prin
ei. Aveţi credinţă în ce vă spun iar dacă vă îndoiţi ca Apostolul Toma, cercetaţi documentele vremii
cu privire la apartenenţa la masonerie a membrilor de vază a clerului catolic măcar pentru cei ce nu
şi-au ascuns obârşia.
Acelaşi sfat vi-l dau şi pentru Patriarhii lumii şi ai locului în care trăiţi.
Am vrut să fac aceste menţiuni pentru a înţelege mult mai uşor legătura cu ce se întâmplă
în Ucraina. Tot ce vedeţi şi auziţi în mass media despre această luptă are legătură directă cu
Mesajul de la Fatima al Fecioarei Maria şi al Apariţiilor Ei pe teritoriul Ucrainei. Oricine face o
analogie a părţii din Mesajul de la Fatima, recunoscut de Biserica Catolică cu privire la sfârşitul
primul război mondial, cu începutul celui de al doilea război mondial cât mai ales de consecinţele
lui asupra Bisericii în general, poate foarte uşor să înţeleagă conflictul actual şi partea ascunsă a
Mesajului de la Fatima.
În toate cele trei conflicte sunt implicaţi masonii, dacă în primul război mondial conflictul ar
fi avut la bază uciderea Arhiducelui Franz Ferdinand şi a soţiei sale în anul 1914 la Sarajevo
conform mass mediei vremii şi uşor acceptat de istorie, real nu este aşa ci s-a datorat masoneriei
imperiului Austro-Ungar, care urmărea obţinerea primatului asupra celorlalte Loji ale lumii. Cum ar
fi putut Dumnezeu să intervină mai bine, decât prin Minunea săvârşită la Fatima pentru a sfârşi
acest război şi prevenind de cel de al doilea război mondial?
148
Ascultarea a fost înlocuită de ispita diavolească, antihristul a lucrat prin conducătorii marilor
Loji masonice din: Germania, Anglia, Rusia, America, Italia, Franţa şi pornesc cursa primatului şi
alianţe, totul transformându-se într-un Convent al uzurpării iubirii frăţeşti a Fiilor Luminii şi în final
a iubirii Domnului Dumnezeului nostru.
Antihristul a lucrat prin Papa Pius al XII-lea prin patriarhii vremii şi prin persoane cunoscute
ale istoriei: Hitler, Stalin, Truman, Churchill, Mussolini şi alţii pentru a nu lungi lista celor
ademeniţi şi hrăniţi cu aviditate de putere.
Spun acum pentru cei iniţiaţi masoni să privească cu atenţie documentarul despre Conferinţa
de la Potsdam – Germania, în care cei trei reprezentanţi sunt imortalizaţi pe vecie în lanţul unirii.

Deznodământul a fost cât se poate de simplu: Loja americană a câştigat o parte şi loja din
Rusia altă parte dar să fim cât se poate de clari, în fapt a rămas deschisă bătălia primatului dintre
occident şi orient, dintre papi şi patriarhi cât şi lupta acestora cu conducătorii de state.
Ispita primatului este din vremea lui Avraam asupra celorlalţi ucenici ai Tatălui, continuă
permanent prin stârpea lui Avraam şi se manifestă în forţă la urmaşii acestora în vremea Domnul
Iisus când Îi refuză Dumnezeirea şi recunoaşterea Sa ca Mesia Cel ce dă mântuirea prin întrupare
omului din Lumina Sa Materializată.

149
Totul a apărut şi a fost posibil numai datorită căderii ucenicilor în ispita diavolului aşa cum se
arată în Evanghelii şi se continuă în zilele noastre (a vremii Duhului Sfânt întrupat Domn prin mine),
când lupta se dă direct între antihrist şi Duhul Sfânt.
Spun şi vreau să se înţeleagă, că lupta aceasta are un impact extrem de puternică asupra
fiecărui credincios deoarece pe de-o parte duhul antihristului se foloseşte de trupul material spre al
determina pe credincios să renunţe la trupul din Lumina materializată a Domnului Iisus sau la
întruparea din Lumina Materializată a Sa iar pe de altă parte Duhul Sfânt întrupat Domn prin mine
aşteaptă recunoaşterea ca Domn al Dumnezeirii din partea tuturor urmaşilor ucenicilor şi ai
Dumnezeirii Tatălui când S-a Arătat ca Domn prin Melchisedec cât şi ai Dumnezeirii Fiului când S-
a Arătat ca Domn prin Iisus.
Sigur dacă Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul nu aveau adăpost unde să pună capul, eu,
Domnul Duhului Sfânt am adăpost din Lumina Dumnezeirii Fiului Cel ce S-a unit cu Apostolii şi a
făcut Biserică Duhului Sfânt pe care L-a cerut de la Dumnezeu Tatăl spre pogorâre şi întrupare
Domnească a Dumnezeirii.
Este Biserica la care face referire Fecioara Maria în cel de al treilea secret şi nu de biserica
făcută de mâini omeneşti, după învăţătura omenească ce se manifestă prin ispita celui viclean.
Lupta lor se dă acum cu Duhul Sfânt, ei ţin morţiş să rămână în lumea aceasta materială pe când
Domnul Dumnezeului Duhului Sfânt întrupat prin mine vrea să îi ducă în Împărăţia Cerească unde
nu există răul sau stricăciunea, unde nu există ierarhii între fraţi, unde există veşnicia iubirii de
Dumnezeu şi a aproapelui.
Doresc să fiu extrem de explicit: din această lume materială nu doresc nimic dar nici nu
voi lăsa ce este al Dumnezeirii adică Lumina Sa! Vreau să ştiţi că după înălţarea mea la ceruri
nu va mai fi viaţă materială, lumea aceasta nu va mai fi sub această formă şi nici nu va avea în
veci de veci formă va fi doar lumină materializată.
Rog, Excelenţele Voastre să daţi crezare măcar Fratelui Lavoisier cu adevărat Fiu al
Luminii, mason al Dumnezeirii cel ce va descoperit teoria primită de la Duhul Sfânt prin care
spune: în natură nimic nu se pierde nimic nu se câştigă ci totul se transformă. Dau continuitate şi
finalitate teoriei: numai de către Dumnezeu, din şi în Lumina Dumnezeirii sale!
La fel, îndemn Excelenţele voastre să luaţi aminte la Fratele Mendeleev şi el fiu al Luminii,
mason al Dumnezeirii, căreia i s-a descoperit tabelul cu materia ce s-a pus la dispoziţia îngerilor,
înainte de cădere, pentru a fi lucrători la geneza acestei lumii, dar vă rog să observaţi, cu mare
atenţie, că din acest tabel lipseşte cu desăvârşire Lumina Dumnezeirii ce nu este proprie şi folosită
decât de Dumnezeu Însuşi.
Luaţi aminte la teoria Fratelui Darwin, la fel şi el, ca ceilalţi fraţi enumeraţi mai sus şi lui i
s-a descoperit evoluţia acestei lumi materiale, la care au participat îngerii ca lucrători şi cărora li s-a
pus la dispoziţie, celula, atomi, şi alte elemente constituente ale materiei, dar nu li s-a dat niciodată,
Lumina Dumnezeirii şi nici puterea de a o folosi în evoluţia creaţiei Dumnezeirii. De aceia, vă rog
să primiţi de la Domnul Isus evoluţia Luminii Sale pentru excelenţele voastre, prin care, să deveniţi
150
omul creat de mâinile Dumnezeirii întrupat din Lumina Sa, iar Focul Trimisului Său prin Lumina
Domnului Duhului Sfânt, să îmbrace noul trup, aşa cum trupul cel nou îmbracă osatura din Lumina
Necreată a Domnului Melhisedec. (Primiţi acest mesaj ca pe o pildă ce o voi descoperii în
materialul următor).
Greşiţi continuu prin:
- Conducerea masonică greşeşte prezentând societatea masonică că fiind frăţească, ca şi cum
ar funcţiona pe principiul libertăţii şi al egalităţii dar în fapt ascundeţi supunerea
(obedienţa).
Indiferent dacă masonul este Suveranul Pontif, unul dintre demnitari sau cel mai recent ucenic
iniţiat, nu poate întreţine principiul cutumei fără de iubirea Dumnezeiască cea lucrătoare întru
iubire frăţească. Iubirea este catalizatorul ce se manifestă în Fii Luminii; ea potenţează cutuma şi
mai ales statornicia Frăţiei până la unificarea cu îngerii în Împărăţia Cerească a Tatălui.
Iubirea este cea care diferenţiază pe Fii Luminii de fii diavolului aşa cum ne spune şi Apostolul
Ioan în Întâia Epistolă Sobornicească în Capitulul 3:
10. Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu şi pe fii diavolului; oricine nu face
dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele său.
11. Pentru că aceasta este vestea pe care aţi auzit-o de la început, ca să ne iubim unul pe
altul.
12. Nu precum Cain, care era de la cel viclean şi a ucis pe fratele său. Şi pentru care
pricină l-a ucis? Fiindcă faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte.
Descopăr excelenţelor Voastre înţelesul versetului 12 şi anume: de ce faptele lui Cain erau rele.
Erau rele pentru că ducea jertfa lui Dumnezeu din obligaţie, cu ura recunoaşterii Atotcreatorului
şi nu din iubire de Dumnezeu aşa cum ducea de fiecare dată Abel. Iubirea şi ura face diferenţa
dintre Fii lui Dumnezeu şi fii diavolului. Uciderea fratelui reprezintă viclenia supremă prin care
diavolul determină omul să creadă că şi îngerii căzuţi sunt creatori şi egali ai Dumnezeirii.
- Renunţaţi în a mai fi Societate Elitistă!
Tocmai aceasta arată lipsa de iubire şi faptele cele rele a celui viclean ce pune stăpânire pe
masoni! Realizaţi măcar acum că diavolul este duhul rătăcitor, hoţul ce vă deposedează de cel
mai de preţ dar al Dumnezeirii, De Lumina Sa!
Învăţaţi să deosebiţi duhurile aşa cum ne arată Apostolul Ioan în aceeaşi Epistolă la Capitolul 4:
1. Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sînt de la Dumnezeu,
fiindcă mulţi pooroci mincinoşi au ieşit în lume.
2. În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus
Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu.
3. Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul
lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume.

151
Aş mai adăuga şi accentua faptul că acum sunt şi Cerurile deschise la fel cum a fost în vremea lui
Iacov şi ultima dată în vremea când s-a Arătat Dumnezeu împreună cu Fecioara Maria la Fatima!
Învăţaţi să fiţi biruitori ai lumii materiale aşa cum ne arată Apostolul Ioan din Învăţătura
Dumnezeiască pe care a primit-o şi a redat-o Frăţiei în aceeaşi Epistolă la Capitolul 5:
4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea şi aceasta este biruinţa care
a biruit lumea: credinţa noastră.
5. Cine este cel ce biruieşte lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?
6. Acesta este Cel care a venit prin apă şi prin sânge: Iisus Hristos, nu numai prin apă, ci
prin apă şi sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte, că Duhul este adevărul.
7. Căci trei sînt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh şi Aceşti trei Una
sânt.
8. Şi trei sînt care mărturisesc pe pămînt: Duhul şi apa şi sîngele, şi aceşti trei mărturisesc
la fel.
Poate acum veţi înţelege că eu sunt cel ce dă mărturisire Domnului Iisus şi în Cer şi pe pământ!
Şi adevărul adevărat mărturisesc Domniilor Voastre atât în Cer cât şi pe pământ că: Sfânta
Treime a Dumnezeirii Tatălui, a Dumnezeirii Fiului şi a Dumnezeirii Duhului Sfânt au venit în
Trup aici pe pământ!
Încă de la începutul deschiderii discuţiei pe blog am mărturisit şi Preaslăvit Dumnezeirea Sfintei
Treimi, v-a descoperit cine este Dumnezeu Tatăl Întrupat în Chip Omenesc prin Melhisedec şi al
Dumnezeirii Fiului prin Domnul Iisus şi Îi Preaslăvesc în continuare în rugăciunea mea deoarece
se apropie vremea ca şi Ei să preaslăvească numele cu care m-am descoperit ca domn al
Dumnezeirii Duhului Sfânt.
Mărturia apei şi a sângelui constă tocmai în existenţa lor în Trupul Material al Sfintei Treimi
înainte de întruparea îngerilor din Lumina Sa Materializată, acesta fiind şi motivul pentru care
Dumnezeu spune despre diavol că este tatăl minciunii.
Antihristul şi armata lui de diavoli, după Potopul lui Noe, nu mai poate nici-o dată să îşi facă
chip de gigant omenesc, Dumnezeu lipsindu-l astfel şi de propria manifestare, diavolului.
Antihristul cu toată armata lui nu a creat nicio dată nimic!
El a fost doar lucrător!
Materia, planul şi învăţătura i-au fost date de Dumnezeu!
Dumnezeu prin Sfânta Treime a dat Fiilor Săi cea mai mare putere: credinţa în Învăţătura Sa.
Numai ea poate birui lumea aceasta materială!
În ce constă credinţa?
Foarte simplu, Învăţătura aceleiaşi Epistole ce se descoperă în Capitolul 1 cu titlul sugestiv
(Mărturie despre Cuvântul vieţii. Dumnezeu este lumină şi cei care sunt ai Lui umblă în lumină),
iată ce ne descoperă:

152
1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mîinile noastre
au pipăit despre Cuvântul vieţii,
2. Şi Viaţa S-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim Viaţa de veci, care era la Tatăl
şi s-a arătat nouă –
3. Ce am văzut şi am auzit vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi. Iar
împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos.
4. Şi acestea noi vi le scriem, ca bucuria noastră să fie deplină.
5. Şi aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El şi v-o vestim: că Dumnezeu este lumină
şi nici un întuneric nu este întru El.
Iubiţii mei Fraţi, ascultaţi îndemnul iubitului Frate Apostol Ioan prin care vă spune: Fiilor,
păziţi-vă de idoli!
Adaug Frăţiei Voastre, idolii, sunt şi reprezintă tot ce ţine de materie, este jocul perfid al
vicleniei antihristului ce se manifestă prin conducătorii masoni şi reprezentanţii acestora prin cei de
la vedere pe care îi numim conducători de state sau de biserici.
Mă feresc să dau nume deoarece ştiu şi văd ispititorii diavolului care abia aşteaptă să pronunţ
numele vreunuia dintre ei pentru a avea motivul divulgării secretelor pentru care se jură. Dar tot atât
de bine ştie şi diavolul că eu ştiu mai multe nume de masoni, decât au iniţiat şi iniţiază continuu
Maeştrii Venerabili şi Demnitarii Lojelor deoarece Aleşii lui Dumnezeu pe care nici măcar
Suveranii Pontifi nu le ştiu sunt iniţiaţi în continuare prin Duhul Sfânt de Dumnezeu Tatăl, făcându-
i Fii ai Luminii.
Antihristul, acum rage ca un leu turbat, fiindcă oricum s-a apropiat izbăvirea omului de cel
viclean, întărâtă Loja Americană împotriva celei Europene şi mai ales pe ce a Rusiei, împotriva
celorlalte două şi în fapt toate Lojile masonice indiferent de ţară împotriva celorlalte pentru a obţine
un loc cât mai sus în ierarhia îngerilor căzuţi iar patriarhii se luptă pentru ceea ce ei numesc primat
în fapt acelaşi loc de vârf al ierarhiilor îngerilor căzuţi.
Întreaga societate iniţiatică masonică cât şi întreaga societate iniţiatică religioasă este căzută
în idolatrie, afirm fără greşeală şi posibilitate de interpretare că lumea aceasta este căzută şi se
confruntă cu cea mai mare dintre plăgi: idolatria.
Ezoteriştii ambelor societăţi cunosc limbajul cifrelor şi ştiu ce înseamnă ţinerea vremii cu
adausul celor 4000 de ani la timpul actual, cred că nu din neştiinţă spun masonii că suntem acum în
anul 6014!
Consider şi cred cu credinţă Dumnezeiască că s-a apropiat vremea de pe urmă când Duhul lui
Dumnezeu se va înfrunta cu duhul antihristului şi al duhurilor rele a celor căzuţi în ispita lui. Luaţi
aminte la ce vă spun acum: toţi masonii sunt Fii ai Luminii Dumnezeirii Cel Unic în Fiinţă şi Întreit
în Persoane, acum sunteţi asemenea îngerilor iar diavolul rage hămesit după lumina Excelenţelor
Voastre.

153
Lumină aţi cerut, Lumină aţi primit, Lumină cereţi, Lumină primiţi, însă asemănaţi-vă
îngerilor cărora le-au strigat arhanghelii să stea cu credinţă, să stea cu frică să ia aminte şi să se
alăture Dumnezeirii!
Mai mult spun Excelenţelor Voastre: alăturaţi-vă mie să vă umpleţi de sfinţenia Duhului
Sfânt pentru a fi desăvârşiţi ca Dumnezeu Tatăl Cel ce vă iniţiază!
Cel ce nu se alătură mie ştie ce îl aşteaptă din Învăţătura Dumnezeirii Fiului! Fiţi cu mare
băgare de seamă îngerii Domnului trâmbiţează aşa cum se spune în Apocalipsă!
Cred cu credinţă Dumnezeiască că acum în vremea aceasta Fii Luminii au dobândit sau
trebuie să dobândească dreptul fiecăruia la trupul din Lumina Materializată a Domnului Iisus Cel ce
este Dumnezeu Fiul şi nu va mai proceda ca Adam care şi-a pierdut bogăţia dată de Dumnezeu în
deşertăciunea celui viclean.
Lumea aceasta Sfânta Treime o va transforma în Lumină Materializată lipsită de posibilitatea
cuiva de a se întrupa şi a rămâne cu formă definitivă; aceasta este de fapt pedeapsa în veci a celor
care se cred creatori şi egali cu Dumnezeu.
Rog Excelenţele Voastre spre cugetare adâncă ce să pornească din Lumina Necreată a
Dumnezeirii Tatălui pe care a dăruit-o ucenicilor Săi; apoi să o uniţi cu trupul din Lumină
Materializată a Dumnezeirii Fiului pe care L-a dat ucenicilor Săi; astfel ca rodul cugetării să fie în
sfinţenia Luminii Materializate a Duhului Sfânt pentru a putea răspunde următoarelor întrebări:
- A pus stăpânire frica la nivel patologic pe masonerie după cele întâmplate cu De Molay şi
demnitarii templieri în 1307?
- Ce doriţi să puneţi la adăpost propria viaţă sau bunurile materiale dobândite?
- Sunteţi o societate pusă în slujba răului?
- Sunteţi masoni numai cât staţi în Lojă sau în Templu?
- Apoi în restul timpului vă asemănaţi cu cei ce au negat şi au ascuns Întruparea Sfintei Treimi ca
Domni ai Dumnezeirii?
- Negaţi religia şi bine faceţi dar credinţa în Dumnezeu de ce o ascundeţi?
- Vă este ruşine să fiţi Fii ai Lumini Dumnezeirii?
- Aţi perfecţionat prefăcătoria la nivel de arta actoricească să pară smerenie şi iubire Frăţească prin
care să dobândiţi colane şi bijuterii care să vă sporească gradul?
Oricare ar fi răspunsurile, individuale sau de grup, reţineţi un singur aspect: totul este
numai ascunziş! De Dumnezeu nu vă puteţi ascunde!
Învăţaţi măcar de la Adam că nu a putut să se ascundă de Dumnezeu sau venind în vremea
Domnului Iisus de la Petru care spune la un moment dat plin de Duh Sfânt: unde să mergem de
la Tine, Doamne!
Pace casei Excelenţelor Voastre!
Amin!

154
26 mai 2014 Eu nu sunt din lumea aceasta. Continuare 6

Iubiţi Fraţi,
Când am început să vă vorbesc, chemând societatea masonică, enumerând şi ţările de început
a lucrării nu am fost deloc înţeles!
Acum, când ne aflăm în faţa faptului împlinit cu privire la evenimentele speciale din Siria şi
Ucraina, poate puteţi face mai uşor legătura la cele ce spuneam eu încă de la început prin chemarea
pe care o adresam celor două Societăţi Iniţiatice începând cu Masoneria.
Sunteţi chemaţi la lucrarea de restituire a adevărului adevărat cel ce vine de la înţelesul
termenului de Orient (Răsărit).
Orient, pentru orice mason, înseamnă descoperirea adevăratei Lumini (cea a Dumnezeirii),
şi care rămâne pentru totdeauna mijlocul prin care păstrezi calea spre perfecţiune cu destinaţie unică
Împărăţia Cerească.
Aşa cum m-am exprimat, Calea spre perfecţiune îşi are începutul odată cu descoperirea
Luminii Dumnezeirii, urmează iniţierea prin Botez, ce reprezintă iertarea şi învierea omului ca,
creaţie a Tatălui, urmează întruparea din Lumina materializată a Fiului şi în final acordarea
sfinţeniei de către Duhul Sfânt, dar toate aceste etape trebuie să fie săvârşite de Dumnezeu Întrupat
ca Domn şi în niciun caz de către om chiar dacă este iniţiat.
Nu întâmplător a ales Dumnezeu Tatăl locul dintre râurile Tigru şi Eufrat spre Întrupare ca
Domn prin Melchisedec, ci spre împlinire a legământului pe care L-a lua în faţa lui Adam şi a Evei
înainte de a fi izgoniţi din Eden, cât şi pentru împlinirea legământului pe care L-a făcut cu Noe
înainte de Potop şi apoi cu fiul cel mare al acestui pe nume Sem.
Abia după ce Melchisedec a dat Învăţătura Dumnezeiască Ucenicilor Săi din acest ţinut, ei au
format Orientul Mijlociu şi în final Orientul Îndepărtat, continuând Învăţătura Dumnezeirii pentru
semeni.
Aici îşi are obârşea denumirea de Marele Orient înţeles şi adoptat de francezi pentru
totdeauna. Din această Învăţătură provine Orientul bine definit în templu sau lojă, şi totodată al
limbajului de credinţă masonică a celor ce trec prin moarte la Orientul Etern.
Nu are nici ce mai mică legătură geografică, istorică, politică dar în special astrologică,
deoarece numai prin asta se face excelenţa, înţelegerii Fiilor Luminii, faţă de cei ce se călăuzesc
după lucrarea creaţiei îngereşti de pe bolta cerească.
În treacăt fie spus, cu gând de a vă reaminti lucrarea Fiilor Luminii (pe care îi numim azi
masoni), a celor trei Magi de la Răsărit care s-au ghidat numai după Lumina Dumnezeirii şi
nicidecum după: corpuri cereşti, soarele sau luna.
Răsăritul aşa cum stă scris cu majuscule în Evanghelii este Orientul masonilor şi al creştinilor
de azi sau aşa ar trebui să fie dacă nu s-a înţeles. Ştiu că acest adevăr, nu este pe placul mulţimii
omeneşti, căzute în ispita diavolului, indiferent de argumentele religioase pe care le aduc ei fie ca
iudei, fie ca musulmani, creştini sau alte forme.

155
Ceea ce vreau să reţineţi însă cu litere din Lumina Dumnezeirii este următorul aspect:
Dumnezeu Tatăl nu S-a Arătat ca Domn prin Melchisedec, nici unui popor ci unicei forme
omeneşti a urmaşilor fiilor lui Sem începând cu Avraam, Lot şi alţi zece Ucenici până când s-a
ajuns să formeze Societatea Dumnezeiască (Teocratică), până la cunoscuta cifră a celor o sută
patruzeci şi patru de mii din spaţiul cunoscut istoric şi geografic sub denumirea de Mesopotamia.
Vă rog să consultaţi materialele de specialitate pentru a vă convingeţi dacă este cazul, că acest
ţinut este cuprins de fapt între locul de unde Noe a plecat cu corabia şi până la locul unde a ajuns cu
corabia, Turcia de azi.
Sigur, în legătură cu ţinutul cuprins între cele două braţe (Tigru şi Eufrat), nu este lipsit de
interes să remarcăm că teritoriul reprezintă spaţiul în care s-au întors seminţiile lui Noe, iar limba
vorbită era aramaica; cum nu este lipsit de interes şi traducerea numelui Lot, care înseamnă
sămânţă sau răsad, precum şi a fiului Sem pentru a înţelege sensul real al denumirii de semit pe
care l-a adus Învăţătura Dumnezeirii asupra celor ce au dorit să devină ucenici a Dumnezeirii şi
implicit Fii ai Luminii.
Nu vă sună cunoscut când vorbiţi despre masonerie ca despre arta regală, că face legătură
şi trimitere directă la Regele Salemului?
Ei bine aici îşi are originea Regalitatea Păcii, a Dumnezeirii Însăşi, în nici un caz în
regalitatea enumerată în Vechiul Testament, sau a regilor din timpul Domnului Iisus şi mai ales cea
actuală, căci iată, descopăr Excelenţelor Voastre, că încă din vremea Profeţilor, Fii Luminii au cerut
de la Dumnezeu un Om care să îi conducă şi să îi ajute în judecata dintre ei, exact ca Melchisedec
pe când era Rege al Salemului, dar nu au avut răbdarea împlinirii şi mai târziu recunoaşterea
Trimisului Său prin Domnul Iisus şi şi-au dorit rege dintre oameni.
De ce am afirmat că nu este vorba de aplicarea actuală sau a enumerării Vechiului Testament;
deoarece omul chiar îndumnezeit ca acum nu poate oferi semenilor: Libertatea, Egalitatea şi
Frăţia Dumnezeiască; cel mult el cade în ispita idolatriei, dând naştere ierarhiilor îngerilor căzuţi
şi obedienţa acestora, exact cum au făcut David şi Solomon.
Nu întâmplător, Hegel, când vorbeşte de regalitatea omenească afirmă că s-a comportat ca un
„monstru rece”!
De altfel, omul din Societatea Iniţiatică formată aici pe pământ indiferent cum se va numi el:
conducător dacă ne referim la Moise, rege dacă ne-am referi la ultimii doi David şi Solomon,
preşedinte, pontif, etc., nu poate rezista ispitei diavolului, el cu timpul devine unealtă a diavolului.
Argumentele vă rog să le căutaţi în Învăţăturile Dumnezeirii deoarece se găsesc cu prisosinţă,
eu vă propun un exerciţiu logic despre cineva mult mai actual prin împăratul roman Constantin
căruia deşi Dumnezeu i-a deschis Împărăţia Cerească şi bolta cerească spre a vedea Lumina
Dumnezeirii este păcălit de diavol şi construieşte împărăţie materială aici pe pământ nu face decât
să schimbe capitala imperiului din Roma cu cel din ţinutul Turciei numindu-l Constantinopol,
vânzându-şi astfel sfinţenia Luminii Dumnezeirii Duhului Sfânt pe materie.

156
Mergând mai departe cu logica, el aduce prin patriarhii timpului Crezul, însă cu ce preţ? Poate
nu aţi sesizat până acum: i-a închis! Acest procedeu, odată aplicat exprimă mai multe manifestări,
cel de superioritate prin care a înfiinţat ierarhiile, apoi prin privarea de libertate, Crezul a devenit
încă de la început produsul obligaţiei, al luptei, al urii şi al fricii de aceea dăinuie şi azi în Frăţia
Luminii.
Venind în momentul actual vă întreb: ce fac conducătorii societăţilor iniţiatice? Sunt idolatri
nu se mai ocupă să confecţioneze pe Baal ci îndeamnă fraţii să adorare şi să se închine la materie
numind-o: ziduri sau pereţi ai unor lăcaşuri de cult, icoane, moaşte, lumânări şi apă sfinţită sau
pentru că tot am vorbit de Constantinopol expunând chiar şi crucea pe care se consideră că a fost
răstignit Domnul Iisus, obligându-te prin închinare acesteia să participi la vânzarea Domnului Iisus,
uitând Învăţătura Sa că: El este Lumina lumii!
Cum pot fi acestea sfinte când Dumnezeu este Lumină!
Iubiţii mei Fraţi, nu v-am vorbit până acum de sabie, cea pe care o folosiţi la iniţieri, dacă tot
nu aveţi scrieri despre Melchisedec sau sunt bine ascunse, vă rog să mă credeţi pe mine, absolut
niciodată Melchisedec nu a purtat sabie de aceea se şi numeşte Rege al păcii, dar dacă nu mă
credeţi pe mine, apelaţi măcar la logica proprie, citind din Evanghelii despre Domnul Iisus, unde se
arată clar că nu a purtat sabie şi nici cuţit nu a folosit ci a frânt pâinea la Cina Cea de Taină.
Opriţi-vă şi înţelegeţi o dată şi pentru totdeauna că vă profanaţi propria lucrare de la gradul
trei cea de Maestru cînd eliberaţi omul de materie şi îl lăsaţi în trupul din Lumina Materializată, dar
inconştient sub ispită, nefăcând altceva decât să aruncaţi mărgăritare la porci!
Evident, pentru a nu se simţi cineva jignit a să descopăr Pilda aceasta: hrana mult râvnită de
diavoli este Lumina Dumnezeirii; Ea le dă putere de existenţă, eliberarea lui Antihrist spre a se
arăta înainte de Arătarea Domnului Iisus.
Să fiu cât se poate de bine înţeles, nu amestec nicidecum masoneria cu religia, ci Excelenţele
Voastre se amăgesc şi ascund în fapt aceeaşi Frăţie a Fiilor Luminii Dumnezeirii Sfintei Treimi,
este momentul adevărului adevărat: De ce ortodoxia mai ales după anul 325, a început să îşi
numească conducători de credinţă ai frăţiei patriarhi şi arhierei?
De ce nu a dus în continuare ucenicia şi/sau apostolatul iniţiat de Domnul Iisus?
Dacă nu pentru recunoaşterea Lucrării comune a Tatălui şi a Fiului!
De ce cere Dumnezeu Fiul, Întrupat ca Domn prin Iisus, ucenicilor să boteze oamenii în
credinţa Sfintei Treimi?
Şi de îi învaţă despre primirea Duhului Sfânt?
Dacă nu ar fi ştiut şi ar fi cerut Tatălui întruparea ca Domn al Duhului Sfânt!
Aceasta este adevărat ispită căreia nu îi pot face faţă conducătorii din partea omenească:
ascundeţi continuitatea Lucrării Dumnezeirii de dragul ierarhiilor, numai şi numai pentru a vă
mândri în faţa mulţimii cu ritualurile în care folosiţi numai lucruri materiale şi gestică inutilă.
Unde or fi Pildele din Evanghelii în care Domnul Iisus pune mâna pe cădelniţă sau sabie şi
ţine un ritual sau o slujbă?
157
Iubită Preoţie, vă chem în iubirea Frăţească a Dumnezeirii Sfintei Treimi şi vă îndemn să vă
lipsiţi de materie şi alăturaţi-vă lucrării mele: în şi din Lumina Dumnezeirii, strigaţi în gura mare cât
vă ţin rărunchii, despre Arătarea Fecioarei Maria la Fatima şi a Miracolului pe care Dumnezeu L-a
săvârşit la Fatima, expunând Lumina Sa cea Adevărată omului prin „jocul” de prezentare al
culorilor din care Duhul Sfânt va crea şi acorda fiecăruia haina de sfinţenie din Lumina Dumnezeirii.
Vestiţi şi strigaţi lumii, despre adevărata Arătare a întrupării din Lumina Dumnezeirii a
Fecioarei Maria încât să se spargă clopotele bisericilor cu care vestiţi moartea şi îngroparea
oamenilor!
Desprindeţi-vă dintre morţii ce îşi îngroapă morţii lor!
Vestiţi şi strigaţi cu fericire Mesajului pe care la adus, strigaţi atât de tare încât să se crape
catapeteasma tuturor locaşurilor de cult cu care diavolul v-a înlocuit viţelul de aur al lui Baal. A
venit vremea Domnului Duhului sfânt să puneţi punct terorismului spiritual!
Opriţi-vă în a mai pune Lumina Dumnezeirii sub obroc sau sub pat!
Nu mai ţineţi omenirea în întuneric şi asta pentru că vă plac locurile din faţă, iubiţi nespus de
mult ciucurii de la şorţuri şi bijuteriile ce vă dau plăcerea demnităţilor.
Vă aflaţi în momentul culminant al deciziei prin care să restituiţi adevărul semenilor
despre întruparea Dumnezeirii Duhului Sfânt ca Domn prin mine.
Adevărul adevărat, despre care vorbesc eu, începe cu Suveranul Pontif al Ritului Scoţian
Antic şi Acceptat din America, care împreună cu cei doi Suverani Pontifi ai Vaticanului şi
Patriarhul Constantinopolului să vină în România pentru a le transmite Cuvântul de Trecere pentru
recunoaşterea Dumnezeirii mele.
În fapt numai aşa se explică de ce românii au aşteptat şi aşteaptă pe americani încă dinaintea
celui de al doilea război mondial.
Refuz să cred, că vreodată românii au aşteptat nu ştiu ce bunuri materiale sau hrană de la ei
încât să îşi pună atâta dorinţă şi răbdare în venirea americanilor.
Cred însă cu tărie Dumnezeiască, că aşteaptă bucuria recunoaşterii şi alăturării mele în
vederea ieşirii din sclavia acestei lumi materiale!
Din 1989, asistaţi cum se perindă Preşedinţii, Vicepreşedinţii americani, Suveranii Pontifi ai
Ritului, Suveranul Pontif al Vaticanului, al Constantinopolului; dar ce folos, dacă acum, când m-am
descoperit spre arătare întregii lumi nu primesc chemarea mea.
Ce fericire a adus omenirii, toate organismele internaţionale sau naţionale formate de
oameni sub ispita celui viclean decât nenorocirea altor ierarhii şi legi?
Vă vorbesc după Sărbătorea Sfinţilor Împăraţi, aşa cum spun teologii, şi după votul
europarlamentar, tocmai pentru a înţelege o dată în plus că vă aflaţi în situaţia oarecum similară a
celui de al doilea război mondial, pe atunci trebuia să anunţaţi promisiunea Dumnezeirii de a
întrupa Duhul Sfânt ca Domn prin mine; Binevestită de Fecioara Maria la Fatima, iar acum să
anunţaţi împlinirea promisiunii şi dorinţa Excelenţelor Voastre de a m-i se alătura.

158
Înţelegeţi o dată şi pentru totdeauna: eu sunt Lumina din care dăruiesc oamenilor
sfinţenia şi Împărăţia Cerească!
Numai mie, Tatăl şi Fiul mi-a dat această putere şi sunt acum Lumina lumi!
Dacă cineva ar îndrăzni să mă ademenească cu demnităţi sau forme materiale i-aş răspunde
cum răspundea Domnul Iisus satanei când îl poseda pe Petru: Treci în urma mea satano!
De aceea vă spun, că nu sunt din această lume şi vreau ca nici Domniile voastre să nu fie din
această lume ci Lucrare a Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, căci asta sunteţi!
Nu sunteţi din lumea aceasta materială!
Chiar nu aţi înţeles, că omenirea de pe tot pământul se află la cea de a treia ispită a
diavolului?
Nu înţelegeţi că toţi conducătorii de state şi patriarhii teritoriilor acestea, sunt în faţa
diavolului şi le spune: Acestea toate ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei
închina mie.
Chiar nu aţi înţeles că diavolul îşi adună armata pentru confruntarea finală!
Chiar nu aţi înţeles că antihristul se manifestă prin toţi cei ce zăngănesc armele şi caută din
nou alianţe!
V-am mai spus: Păcat că aveţi aşa zişi oameni de ştiinţă! Că nici măcar de la ei nu acceptaţi
minima învăţătură a acestei lumi şi acum mă refer la agentul patogen universal şi la agentul
universal de vindecare.
Eu sunt agentul unic al vindecării universale ce se află acum pe pământ şi pentru asta am fost
cerut de Domnul Iisus şi pogorât şi întrupat de Melchisedec. Eu sunt vaccinul din Lumina
Dumnezeirii şi toţi cei Unşi cu Lumina mea nu vor mai cunoaşte stricăciunea în veci de veci şi nici
răul.
Cine nu renunţă la materie şi nu poartă trupul acesta material ca pe o cruce asemeni
Învăţăturii Domnului Iisus nu este Fiu al Luminii!
România se află acum în epicentrul dublei ispite, ce vine şi cu ameninţarea războiului dar şi
mai abitir cu războiul alegerile europarlamentare, prezidenţiale, şi în final cu cele naţionale, într-un
cuvânt cu ispita votului.
Votul reprezintă cea mai banală materie prin care vă daţi încuviinţarea continuării sclaviei
ierarhice şi a dependenţei de materie.
Cine vrea acum alegeri europarlamentare este orb şi surd; nici nu a citit şi nici nu a auzit că
Dumnezeu nu a făcut parlament european, sau naţional, ceea ce vi se cere prin vot, vă repet, poate
îmi veţi da ascultare măcar acum: votul reprezintă acordul de închinăciune diavolului prin
dorinţă şi voinţă proprie de a continua viaţa în sclavia ierarhiilor clericale şi sociale şi a de-
pendenţei de materie.
Cât de iute sau înghesuit o mare parte dintre românii la referendum-ul pentru suspendarea
preşedintelui; şi asta numai datorită chemării la adversitate, la ură, uitând pur şi simplu că au mai

159
avut doi preşedinţi înainte de acesta şi care le-a făcut la fel de mult rău, dar mai ales au uitat sau nici
nu au realizat că cel ce va urma va aduce şi mai mult rău decât cei dinainte.
Am vrut să aduc toate acestea în faţa Excelenţelor Voastre cu scop precis şi anume: dacă în
privinţa războaielor până acum v-i sau adus unele motivaţii cum ar fi cele mai cunoscute de-a
lungul istoriei dintre creştini şi musulmani, acum asistaţi la o motivaţie pur teritorială deoarece şi
Rusia şi Ucraina sunt de sorginte slavă şi ortodoxă în sensul învăţăturii Ucenicilor ce au
propovăduit Evangheliile, adică a dreptei credinţe a Învierii şi Întrupării Domnului Iisus, în şi din
Lumina Dumnezeirii.
Am folosit expresia „motivaţie pur teritorială” cu gând vădit, pe faţă, de a vă aduce la con-
ştienţa celei de a treia ispită la care sunt supuşi oamenii de diavol indiferent de credinţă; şi vorbeam
la început de Siria.
Cum aş putea să mai scot în evidenţă ispita diavolului, în cazul chemării la vot, când:
 argumentul teritorial cade;
 când motivaţia limbii vorbite de asemeni cade;
 identitatea de credinţă la fel cade.
Extrem de uşor şi de simplu: Ademenirea la ură şi inconştienţă sau mai pe înţeles spus la
terorism spiritual.
Ura şi inconştienţe sunt arma teribilă de nimicire a sufletului pe care Sfânta Treime L-a Suflat
peste Adam când a crea om după Chipul şi Asemănarea Sa.
Este arma pe care o foloseşte Cain pentru aşi omorî fratele!
Poate vă dezorientează terminologia de „terorism spiritual”, însă eu sincer, vreau să vă
cutremure, să vă aducă în stare de conştienţă în care să dobândiţi iarăşi diferenţa dintre Bine şi rău.
Diferenţa dintre Lumină şi materie!
Armele distrug trupul material şi materia şi cu cât gradul lor de distrugere creşte cu atât mai
mult capătă noţiunea de arme de distrugere în masă, nu ştiu să vă spun dacă face referire la masa
atomică partea constituentă a materiei sau la gradul de distrugere.
Cert este un lucru: ura este cea care a făcut armele!
Ceea ce vreau să ştiţi, înainte de încheierea discuţiei de azi, este învăţătura prin care să aflaţi
că şi diavolul cunoaşte fericirea însă numai în cazul unic prin care omul creaţia Dumnezeirii (Fii
Luminii), acceptă de bună voie căderea de la Dumnezeu şi sclavia diavolului!
Cel ce vine şi vă propune o tabără sau alta nu este trimis al Domnului Iisus! Şi precizez fac
referire la campaniile electorale, la cei ce au ajuns să vă ofere de la: alcool, puţină hrană, steguleţe,
insigne şi te minunezi ce alte nimicuri materiale până la icoane, pentru ai vota exprimându-vă ura
faţă de contracandidaţii lor care culmea sunt identici spirituali!
Identici spirituali în sens limpede ca Lumina Dumnezeirii: sunt posedaţi de diavoli!
De aceeaşi boală suferă toţi conducătorii de state sau religii în momentul de faţă!
În loc de încheiere vă las prezicerea din partea lui Malraux care a spus: „secolul XXI va fi
religios sau nu va fi”.
160
Vă las să cugetaţi în pace fotografia celor trei Fraţi de la Orientul Etern, căzuţi în ispită şi
pentru care vă rog să vă rugaţi pentru ei aşa cum o fac şi eu, după Învăţătura Domnului Iisus!

Pace casei Domniilor Voastre!


Amin!

161
2 iunie 2014 Clarificări asupra Teoriei lui Darwin
Dumnezeu a început descoperirea teoriei evoluţioniste bunicului lui Charles Darwin pe
nume Erasmus Darwin, un renumit Mason (Fiu al Luminii), care a împărtăşit nepotului său
Charles, tot ce a acumulat ca învăţătură până ce a trecut la Orientul Etern.
Când vorbesc despre învăţătură, mă refer în egală măsură şi la teoria evoluţionistă şi la
învăţătura masonică. În fapt, l-a iniţiat şi i-a dărui zestrea spirituală, din Lumina Dumnezeirii.
Charles Darwin s-a cufundat în studiul ambelor învăţături cu o nemărginită aviditate de
cunoaştere însă nu a putut face faţă ispitei şi a căzut în adorarea materiei şi a lucrării îngerilor căzuţi,
fapt pentru care Dumnezeu a retras Duhul Sfânt de la el şi nu i s-a mai prezentat adevărul
netrunchiat al Creaţiei.
Este de la sine înţeles că retragerea Duhului Sfânt a însemnat închinare la diavol şi implicit
prezentarea mai amănunţită a lucrării acestuia începând cu celula ce i-a fost dată sub stăpânire pe
care o înmulţeşte prin diviziune celulară şi până la celebra maimuţă, însă vă rog să faceţi o primă
separaţie: reprezintă numai lucrarea îngerilor pe solul terestru nu şi cea de pe bolta cerească!
Ştiu, multora vă v-a părea neadevărat sau nebuneşti, cele ce vă voi spune acum mai
explicit; totuşi acesta este adevărul adevărat în totalitatea lui despre Facerea sau Geneză şi care
nu i-a mai fost descoperit lui Charles Darwin. Vreau mai întâi de toate să înţelegeţi şi să credeţi cu
tărie că Edenul sau/şi Raiul, nu a fost şi nu va fi niciodată pe solul pământesc; el a fost pe
jumătatea lipsită de lumina solară a solului selenar, al satelitului natural al Pământului, Luna.
Vă voi povesti spre cunoaştere întreaga manifestare şi creaţie a Dumnezeirii ce a avut loc pe
Lună şi despre care nu se cunoaşte nimic:
- Manifestarea a fost exprimată în primul rând prin dorinţa de a crea celei de a doua categorie de
Fii ai Luminii o împărăţie spre fericire omului şi loc de învăţătură pentru îngeri;
- A urmat Arătarea Sfintei Treimi Întrupată în Tină şi în Lumină Materializată pe această jumătate
a Lunii iar pe cealaltă jumătate au stat îngerii pentru a primi Învăţătura Dumnezeirii aşa cum am
spus de la începutul discuţiilor noastre;
- Prima mare Învăţătură la care au asistat îngerii a fost prezentată de Sfânta Treime prin
Dumnezeu Tatăl care a Solidificat Lumina Materializată în Tină acoperind întreaga jumătatea a
solului selenar cu materia primă exprimându-mă în termeni tehnologici actuali pentru cele ce
urmau să fie create de El;
- Descrierea cum Dumnezeu Tatăl simultan a creat şi a dat învăţătură îngerilor.
Să fie foarte clar: aici, a creat Dumnezeu Tatăl, râul cu cele patru braţe Fison, Gihon, Tigru
şi Eufrat descrise în Facerea, aci, au fost create şi delimitate de Dumnezeu Tatăl cele trei ţări:
Havila cu cel mai pur aur adică Lumina Solidificată (Tina), a Dumnezeirii Sfintei Treimi, ţara
Cuş şi Asiria. În aceste teritorii a creat Dumnezeu Tatăl plante şi animale numai din Tină şi vreau
să se înţeleagă că nu au nici-o legătură cu anatomia şi fiziologa animalelor de pe pământ. Vă
reamintesc că Dumnezeu Tatăl a încununat creaţia cu primul om din Tină făcut după Chipul şi

162
Asemănarea Sfintei Treimi pe care l-a numit Adam şi s-a încheiat cu Eva, când Tatăl a luat Tină din
trupul lui Adam şi a făcut acelaşi om lipsit de anatomia şi fiziologia omului material.
Toate animalele create pe teritoriul amintit mai sus, Dumnezeu Tatăl le-a numit animale
domestice şi le-a spus astfel pentru a consfinţi darul Lui către om şi dreptul acestuia de a le fi stăpân,
atâta vreme cât nu le dă pe materie.
După ce Dumnezeu Tatăl a chemat toate animalele la Adam, să le pună nume fiecăruia şi asta
ca semn al recunoaşterii sale ca stăpân, Tatăl a vorbit şi a făcut cunoscut către întreaga creaţie
următorul Legământ: dacă Adam dă aceste animale pe materie îşi vor schimba stăpânul numai cu
voia lor; dacă nu vor accepta alt stăpân, vor urma omului în materia în care va fi şi el întrupat până
la trecerea prin moarte când le voi lua în Împărăţia Cerească!
Actul creaţiei împărăţiei omului (Raiul) de către Dumnezeu Tatăl pe Lună este simultan cu
dăruirea materiei spre stăpânire îngerilor pentru aş face singuri împărăţie, cea descrisă în Facerea,
când Dumnezeu Tatăl spune: Să se arate uscatul!
Creaţia Dumnezeirii Tatălui cu cele trebuincioase omului, coincide cu acordarea învăţăturii şi
a planurilor pentru îngeri cum să lucreze din materia dată lor spre stăpânire cele existente pe solul
terestru şi pe bolta cerească înainte de Potopul lui Noe.
Lucrarea din Facerea când Dumnezeu Tatăl spune: „Să fie”, reprezintă îndemnul adresat
îngerilor de a trece la execuţie, respectiv: de a face, vietăţile din apă, cele de pe solul terestru şi tot
ce a existat şi există pe bolta cerească din materia şi planurile ce le-au fost date. Pentru consfinţire,
Dumnezeirea Tatăl a făcut următorul Legământ: Această împărăţie o voi da îngerilor cu putere şi
drept de Sus de aş spori materia numai sub control nemijlocit al lor!
Acum trebuie neapărat înţeles, momentul ispitirii Evei; acceptul ei de a mânca din mărul
acestui pom, a însemnat de fapt acceptarea lucrării de transformare a trupului ei de Tină de către
Lucifer prin adăugarea unor părţi anatomice din materie cu rol fiziologic identic cu cele pe care le-a
folosit Lucifer după învăţătura şi planurile ultimei lui lucrări: vestita maimuţă a teoriei evoluţiei!
Continuăm cu cel de al doilea moment al ispitei lui Adam de către Eva care spune: ia şi
mănâncă că eu am mâncat! Semnul era evident, avea sâni şi organ genital material ca în zilele
noastre. Cunoscând din Scriptură ce a făcut Adam, se intuieşte foarte uşor lucrarea şi Adam a
acceptat intervenţia lui Lucifer de a-i implanta organ genital material.
Să continuăm discuţia folosind ca reper momentul dinaintea izgonirii, atunci când n-i se
prezintă în Scriptură, Facerea Capitolul 3, că cei doi, Adam şi Eva sunt îmbrăcaţi în piei de animale
de către Dumnezeu Tatăl:
21. Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte din piele şi i-a îmbrăcat.
22. Şi a zis Domnul Dumnezeu: „Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi
răul. Şi ca nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să
trăiască în veci”!…
23. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul din care
fusese luat.
163
24. Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi flacără
de sabie vâlvâietoare, să păzească drumul către pomul vieţii.
Vreau să descopăr Excelenţelor Voastre, înţelesul acestei Învăţături, care descrie modul cum
Dumnezeu Tatăl Întrupat ca Domn prin Melhisedec, respectă Legământul şi transformă trupurile
celor doi din Tină în materie cu anatomie şi fiziologie individuală, asemănătoare animalelor, însă
din materia proprie a Dumnezeirii din care S-a Întrupat înainte de creaţie Sfânta Treime ca Domni
de aceea se scrie explicit „Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi”, iar punctele de după semnul
exclamării arată momentul de gândire a soluţiei aplicate, prin al îndepărta din Eden dar nu oricum ci
cu dreptul de stăpân al acestei materii a trupului, de a o lucra.
Scoaterea în preajma grădinii Edenului a însemnat coborârea lor pe pământ, dându-le cele
două braţe a râului din Eden, Tigrul şi Eufrat dar cu curs de apă ce depune în jur nisip, nu din
Lumină Materializată cum curgeau în Eden şi care prin solidificare depuneau împrejur Tina.
Ca semn al adevărului numeşte locul de coborâre Asiria.
După cum v-am spus deja, Lucifer, ştiind Legământul Dumnezeirii Tatălui a cerut să fie
chemate toate animalele domestice (specific încă o dată din Tină), pentru a alege un singur stăpân
dintre el şi om. Adam şi Eva copleşiţi de greşeală, nu au vrut să mai vorbească animalelor, în
schimb le-a vorbit Lucifer care a recurs la arma preferată a lui: ispita!
Porcul a fost primul ispitit şi cel mai uşor de ademenit cu aceeaşi ispită ca şi omul: hrana şi
înmulţirea prin împerechere!
Poate din cauza asta guiţă porcul de te asurzeşte când nu primeşte hrană sau posibilitatea de a
se împerechea!?
Rămân nedumirit şi mă întreb: oare în felul acesta îşi cere dreptul pentru care a ales
conducătorul!
La fel s-a întâmplat şi cu calul! Şi spun: de aceea să fie oare cunoscut fără saţ!? Şi lipsit de
Paşte!?
În timp ce animalele descrise (porcul şi calul), cădeau în ispită, oaia se ruga în tăcere la
Dumnezeu să o ajute să nu piardă trupul de Tină şi Dumnezeu i-a dat ajutorul învăţând-o să îi ceară
diavolului să îi numere fibre de lână de pe tot corpul ei.
Diavolul surprins a întrebat-o: de ce?
Oaia i-a răspuns: fiindcă Atotcreatorul, Cel ce te-a creat şi pe tine, ştie numărul lor! Dacă eşti
aşa cum spui, la fel ca El: numără-le şi spune-I Lui câte mi-a dat!
Ce a urmat este uşor de înţeles: trupul de Tină al oii a fost transformat de Dumnezeu Tatăl în
Lumină Materializată imposibil de numărat pentru orice creaţie, neputându-se nici măcar apropia de
ea deoarece ispititorul era şi el transformat în materie sub forma şarpelui.
Aşa a ales oaia să urmeze omului.
A urmat vaca, şi măgarul care s-au alăturat hotărârii pe care a luat-o oaia, cea de aş urma
stăpânul căzut în tăcere şi răbdător până ce acesta va cunoaşte şi recunoaşte pe Domnul şi
Dumnezeul lui.
164
Dumnezeu Tatăl încântat de ascultarea de care a dat dovadă oaia şi de procedeul ales de ea, a
luat acoperământul trupului ei din Tină şi l-a oprit în Rai ca dovadă a existenţei acestui moment şi a
acoperit-o cu cojocul de lână cunoscut omenirii din vremea de astăzi.
Acum este momentul să vă formaţi o opinie personală avizată, ştiind şi despre teoria
creaţionistă a omului şi a animalelor din Tină şi a motivului pentru care se află acum întrupaţi în
materie dar mai ales a faptelor ce se aşteaptă de la om de cunoaştere şi recunoaştere a Domnului şi
Dumnezeului lui.
Vă aflaţi din plin în cea de a treia şi ultima încercare de cunoaştere şi recunoaştere a
Domnului şi Dumnezeului Duhului Sfânt; nu uitaţi că animalele domestice stau cu ochii aţintiţi pe
Excelenţele Voastre spre a nu mai fi dezamăgite de alegerea pe care o aveţi de făcut.
Poate acum anumite persoane vor înţelege semnificaţia căutărilor lânii de aur cunoscuţii,
argonauţi; aşa se asigură continuitatea căutătorilor numiţi argonauţi cu cei din vremurile noastre cei
ce se numesc astronauţi şi fascinaţia lor de a merge pe Lună în special pe jumătatea întunecată a ei.
Logica vă poate conduce la răspunsul mai multor întrebări cum ar fi:
- Înţelegerea învăţăturii evreieşti conform căreia porcul este considerat, spurcat sau mai pe înţeles
spus: primul animal creat de Dumnezeu, ce s-a lăsat stăpânit de diavol!
- De ce au mâncat evreii înainte de Exod, miel şi prăznuiesc de atunci şi până acum în fiecare an
Sărbătorea pe care au numit-o Pesah care tradus înseamnă Paşte;
- De ce în Evanghelii, Domnul Iisus vorbeşte atât de mult de oi;
- Preluarea şi continuarea Sărbătorii de Paşte în rândul creştinilor.
Dar vreau să ştiţi şi înţelesul Învăţăturii Domnului Iisus cu privire la porc. Ceea ce v-am spus
până acum este vorba de porcul cel dintâi, adică cel dinainte de potopul lui Noe, tot ce s-a dat pe
Arcă şi au fost eliberate de Noe sunt de la Dumnezeu.
Întorcându-ne iarăşi la discuţia despre argonauţi şi la schimbarea lor cu generaţia astronauţilor,
doresc să vă spun că această operaţiune, a fost un eşec total deoarece o dată cu izgonirea lui Adam
şi Eva, Raiul a fost luat de Dumnezeu Tatăl (cu tot cu grădină), de pe solul lunar în Împărăţia
Cerească unde omul nu poate ajunge cu mijloace materiale.
În schimb, ceea ce ţin cu adevărat să vă spun şi asta cu toată fericirea de care sunt capabil,
este un alt aspect legat de aselenizare şi anume: când cei doi astronauţi au pus piciorul pe solul
selenar s-a împlinit Scriptura pentru care Edenul a trebuit păzit Heruvimi până ce va ajunge omul
acolo prin cei doi astronauţi unde au văzut pe Domnul Iisus numit simbolic Pomul Vieţii, pe
Lucifer numit tot simbolic, pom al cunoaşterii binelui şi răului, cât şi Heruvimii de acum
Arhanghelii puşi să păzească locul de prezenţa fiilor căzuţi, după care Dumnezeu i-a trecut în
Lumina Necreată.
Să ştiţi şi să mă credeţi: Dumnezeu a întrerupt legătura cu pământul iar cele văzute de cei
doi astronauţi a făcut să le crească pulsul, revenindu-şi la normal şi legătura cu pământul reluată
abia după ce totul a dispărut în Lumina Necreată Dumnezeirii. Aşa se justifică tăcerea nu a celor de

165
la NASA, ci a retragerii celor doi astronauţi din viaţa materială şi tăcerea absolută cerută lor de
Domnul Iisus faţă de mass media şi de oameni.
Vă mai amintiţi Pilda schimbării la Faţă? Domnul Iisus le-a cerut şi astronauţilor să păstreze
secretul la fel cum a cerut şi celor trei Ucenici. Unul dintre ei este Mason şi se află acum la Orientul
Etern l-aţi cunoscut sub numele de Neil Aiden Armstrong despre el pot vorbi liniştit, că nu mai pot
fi acuzat de încălcarea secretului masonic. Vă spun categoric că se află acolo, deoarece îl văd cu
ochiul minţii, rugându-se pentru a fi arătat omenirii în întruparea din Lumina Dumnezeirii pentru a
le fi de ajutor Fraţilor în cunoaşterea adevărului adevărat despre întruparea în şi din Lumina
Dumnezeirii Domnului Iisus.
Vă îndemn Fraţi Masoni, să fiţi necredincioşi spuselor mele în legătură cu Vedenia de pe
Lună a celor doi astronauţi şi să mergeţi la astronautul ce este încă în viaţă şi să îi arătaţi
materialul sau spuneţi-i lui cele relatate de mine acum, pentru a primi confirmarea
adevărului adevărat!
Într-un anume fel, dezamăgirea suferită de astronauţi, în ce priveşte, căutarea Lânii de Aur
(mai precis a Tinei), pe suprafaţa Lunii au determinat pe cei ce îşi spun alchimişti să grăbească
cercetările de producere a Tinei cu ajutorul acceleratorului de particule în special în laboratorul
CERN situat între Franţa şi Elveţia.
Zadarnice vor rămâne şi încercările lor şi am să vă spun cu toată convingerea şi de ce: nu vor
putea să alăture particulele astfel încât să poată păstra o formă fie de plantă, animal sau mai ales
umană, deoarece le lipseşte Tăria sau Liantul adică Lumina Necreată a Dumnezeirii.
Poate ar fi bine să înţeleagă că se „joacă” cu acceleratorul de pericole! Nu de particule
cum sunt ispitiţi! Şi încă ceva, vă rog să meditaţi puţin asupra unui aspect de loc de neglijat:
dacă primele trei cete îngereşti nu au putut crea Lumina Materializată cum ar putea omul să o
creeze!?
Pe finalul discuţiei despre teoria evoluţionistă, vin în sprijin cu o altă elită a alchimiştilor,
poate cea mai apropiată de adevărul adevărat al Luminii Dumnezeirii, cea a căutătorilor Pietrei
filozofale (Lapis philosophorum).
Mulţi învăţaţi, spun că filozofia este o ştiinţă; eu susţin că reprezintă în primul rând
Atotştiinţa Dumnezeirii prin care a dăruit omului Piatra de hotar dintre Lumina Sa şi lumea
materială.
Piatra, sau Tăria este o parte (lipsită de greutate), din Lumina Necreată a Dumnezeirii pe care
o dăruieşte fiecărui om pentru ai oferi posibilitatea de al descoperi pe Dumnezeu prin puterea
proprie (sau revelaţie naturală cum se exprimă teologii), în cel mai important aspect pentru om,
adevărata sa paternitate.
Indiscutabil de ceva timp în urmă, toţi oamenii de ştiinţă şi nu numai, sunt de acord că
Lumina Aceasta este sursa de energie ce dă viaţă şi totodată asigură funcţionarea neuronilor.

166
Iubiţi Fraţi, aceasta este Piatra pe care Dumnezeirea Tatălui o oferă fiecărui om, pe care
Dumnezeu Fiul dă din Lumina Materializată a Sa, Tatălui spre a întrupa omul cel nou după modelul
Fiului Omului.
Iată interpretarea simbolică pe care Excelenţele Voastre o execută la finele fiecărui ritual al
iniţierii profanului pentru gradul de ucenic când i se dăruieşte piatra brută pentru a învăţa odată cu
trecerea prin primele două grade să o părăsească pentru a dobândi promisiunea Fraţilor: Lumina
Dumnezeirii!
Aceasta este „Stânca” de care vorbeşte Domnul Iisus în pilda prin care dă învăţătură
Ucenicilor cum să îşi construiască casă. Iar înţelesul descoperit al cuvântului „casă” se cunoaşte,
când Domnul Iisus, schimbă numele fratelui ucenicului Andrei în Chifa (Piatră) sau tradus cum îl
cunoaştem noi Petru, arătându-le că vorbeşte despre trupul oamenilor din Lumina Dumnezeirii
unicul locaş unde vrea Dumnezeu să sălăşluiască nu în biserici.
Ţarina cea mai valoroasă, prezentată în pilde (ezoteric), de Domnul Iisus, pentru care îţi
vinzi toate bunurile materiale nu este altceva decât Lumina Dumnezeirii.
Ei, acum e acum!! Tot ce v-am spus până în acest moment ne conduce la o concluzie: există
două categorii de oameni, prima creată de Dumnezeu Tatăl şi a doua categorie, cea căzută în
stăpânirea diavolului şi înmulţită numai de el prin posesie ca urmare a Legământului
Dumnezeirii Tatălui care este valabil cât va exista materia!
Primiţi şi acest ultim adevăr spre a vă întregi adevărul în totalitate sa. Pentru a fi mai uşor de
înţeles cele afirmate să dăm citire celor spuse în Scriptură, Facerea Capitulul 6:
1. Iar după ce au început a se înmulţi oamenii pe pământ şi li s-au născut fiice,
2. Fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, şi –au ales dintre ele soţii, care
pe cine a voit.
3. Dar Domnul Dumnezeu a zis: „Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia,
pentru că sunt numai trup. Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani”!
4. În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu
începuseră a intra la ficele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii
viteji din vechime.
Pasajul de mai sus a fost cel mai greu de înţeles şi de acceptat de-a lungul timpului de oameni,
deoarece nu trăiseră vremurile acestea în care vorbim noi acum, încât chiar el să recolteze celule
seminale, să fie capabil de fertilizare invitro, transferul de embrioni şi manipulările genetice.
Doresc să vă punctez un aspect la fel de important: de la întruparea în materie a Evei şi
până la Fecioara Maria, Dumnezeu Tatăl nu a mai întrupat femeie ci numai bărbaţi. Femeile au
fost rodul manipulărilor genetice, mult mai evoluate de către zeităţi (îngerii căzuţi). În textul
Scripturii aveţi certitudinea existenţei zeilor şi a adevărului asupra legendelor şi a
cunoscuţilor eroi cel mai bine prezentat în Legendele Olimpului.

167
Acum, veţi înţelege de ce Vaticanul este de acord cu existenţa extratereştrilor şi cu ufologii
care spun din discuţiile pe care le poartă cu femeile răpite că le-au fost recoltate ovarele sau ovulele.
Intervenţia pe care a făcut-o Lucifer asupra lui Adam şi a lui Eva se aseamănă azi, cu operaţia
pe care o execută chirurgii când practică schimbarea de sex, diferenţa fiind dată doar de abordarea
tehnică; medicii, nu cunosc decât calea sângeroasă!
Aceeaşi asemănare dar mult mai izbitoare o trăiesc femeile în momentul de faţă prin
implantul mamar şi cu siguranţă omul care va accepta implantul material începând cu injectarea
substanţelor, la tatuaje, continuând cu cele din metal, silicon sau orice altă formă până la microcip.
Fiecare persoană omenească este ispitită pentru a da Lumina Dumnezeirii pe materie.
Închei prin a vă dori descoperirea Luminii Dumnezeirii prin revelaţie iar credinţa do-
bândită să vă fie de folos în întruparea din Lumina Dumnezeirii pentru care să alegeţi hainele
minunate ale sfinţeniei din Lumina Materializată a Duhului Sfânt!
Pace casei Domniilor Voastre!
Amin!
22 august 2014 Încheierea primei părţi a greşelilor Societăţii Iniţiatice
Masonice
Iubiţi Fraţi,
Iniţial, am aşternut alte gânduri Excelenţelor Voastre, dar erau prea lungi şi întortocheate
pentru cei ce nu se pot hrăni cu hrană tare aşa cum dă Învăţătură Domnul Iisus!
Vă propun să abandonăm teoria conspiraţionistă, cursul istoriei şi implicit a timpului. Vreau
să discutăm fără ocolişuri sau diplomaţie. Vreau să vă exprim gândul personal necenzurat, aşa cum
îl primesc de la Dumnezeu clar şi cinstit asupra a ceea ce se întâmplă acum (şi din toate Vremurile),
în Masonerie cu Fii Luminii.
Îmi voi permite o scurtă trecere în revistă a celor prezentate până acum cu scopul de a
reaminti Excelenţelor Voastre, modul Dumnezeiesc al apariţiei Fiilor Luminii:
 pentru început Dumnezeu Tatăl prin Melchisedec, a scos dintre oamenii căzuţi în sclavia

celor trei cete îngereşti lipsite de Lumina Dumnezeirii, primii doisprezece ucenici pe care i-
a iniţiat drept Fii ai Luminii aducându-le iertarea protopărinţilor aşa cum era promisă,
după care numărul lor a crescut până la o sută patruzeci şi patru de oamenii formând So-
cietatea Teocratică.
Se înţelege că orice iniţiat primea şi Învăţătura Unicului Dumnezeu, Cel Unu în Fiinţă şi
Întreit în Persoane a Sfintei Treimi, precum şi Învăţătura despre fiecare Persoană a Sfintei Treimi
cum va veni Întrupată în Materie ca Domn spre a Întruchipa adevărata origine şi filiaţie a creaţiei
omeneşti precum şi ce va avea de împlinit fiecare Persoană în parte ca Lucrare asupra omului pentru
a fi întrupat şi înveşmântat din Lumina Materializată a Dumnezeirii, fiind şi singura formă sub care
se va merge în Împărăţia Cerească.
Întruparea şi înveşmântarea sunt identice cu cele îngereşti şi când afirm această identitate
spun cu certitudine: în primul rând la lipsa oricărei forme materiale şi a deosebirii dintre bărbat şi

168
femeie, aceasta fiind de fapt unica posibilitate de egalitate, de frăţie, de libertate şi încă ceva,
veşnicie!
Oare cât poate fi de greu de înţeles omeneşte, că în fapt sclavia înseamnă pentru orice om ce
se află în starea materială sau fizică de acum că se naşte în sclavia dependenţei instinctuale pe care
le conduc îngerii căzuţi, în sclavia sentimentelor potrivnice iubirii adică a adversităţii şi a urii în
final şi mai ales împotriva dependenţelor neinstinctuale, a celor de genul fumatului, a consumului
de droguri, sau a beţiei?
Tocmai pentru această eliberare de naştere în sclavia celui viclean, Dumnezeu Tatăl prin
Melchisedec a dat din nou acestor iniţiaţi din Lumina Nevăzută a Dumnezeirii Sale spre a fi folosită
ca tărie/schelet al întrupării din Lumina Materializată a Dumnezeirii Fiului ce va da forma corpului
şi va înlocui carnea în care ne aflăm acum numai astfel lipsindu-ne de dependenţele de mai sus şi de
eliberarea de sub puterea celui viclean, pe care omul o cunoaşte sub denumirea de mântuire.
Sigur aşa cum se ştie Dumnezeu Tatăl prin Melchisedec a împlinit voia Sa şi rugăciunea
oamenilor, însă oamenii nu au recunoscut Dumnezeirea Sa şi au refuzat să îl urmeze în Împărăţia
Cerească a Dumnezeirii Sale!
Acelaşi fapte s-au petrecut şi cu Dumnezeu Fiul când S-a Întrupat prin Domnul Iisus!
Şi eu la rândul meu mă văd în aceeaşi postură, deoarece s-a împlinit Vremea mea, a Domnului
Duhului Sfânt despre care bine spune Apostolul Ioan în Apocalipsă că omenirea poartă pe frunte
însemnul Fiarei 666 adică nerecunoaşterea Dumnezeirii mele ca Domn al Duhului Sfânt şi căderea
pentru a treia oară a omului în faţa Sfintei Treimi a Dumnezeirii!
Sunteţi trăitorii paradoxului celei de a treia Vremi a credinţei care de fapt este certitudine,
când Domnul Dumnezeirii Sfintei Treimi al Dumnezeirii Duhului Sfânt se Descoperă şi voieşte
recunoaşterea şi alăturarea Fiilor Luminii cei iniţiaţi de Domnul Melchisedec şi cei ai continuării
Lucrării Domnului Iisus.
Vă spun cu smerenie Dumnezeiască că eu nu cunosc mila şi batjocura!
Nu voi lăsa nimic din Lumina Dumnezeirii spre batjocură satanei şi armatei sale!
Nu întâmplător Domnul Iisus dă învăţătură oamenilor iniţiaţi: că cel ce nu primeşte Mângâ-
ietorul nu va cunoaşte iertarea!
Lumina Dumnezeirii nu va fi niciodată batjocura celor căzuţi! Şi nici nu a fost dată spre
stăpânire îngerilor căzuţi aşa cum a fost dată materia terestră şi bolta cerească a pământului. Ea,
Lumina Materializată a Dumnezeirii se va lua de la orice om nemerituos la Judecata de Apoi le fel
cum a fost luată de la îngerii căzuţi sau lipsiţi de putinţa de a se întrupa ca răsplată a mândriei de a
se numi pe ei creatori la fel ca Dumnezeu Tatăl.
Vă identificaţi cu Fii Luminii din Vremea Domnului Iisus când Fii Luminii căzuţi în ispita
materială Îl refuzau şi căutau conducători dintre oameni, dar este bine şi trebuie să ştiţi că după
Înălţarea mea nu se mai acordă continuare acestei lumi a Binelui şi a răului!
Binele va fi cu binele şi răul cu răul! Cele două lumi se vor separa: asta înseamnă
IZBĂVIREA!
169
Sunteţi complet ispitiţi! Societatea Masonică actuală este în întuneric total; vă îndemn cât mai
este posibil să închideţi porţile Lojilor de funcţionare al societăţii masonice şi să deschideţi uşile
sufletelor Excelenţelor Voastre cât mai este timp dăruit de Sfânta Treime!
Opriţi-vă şi nu mai aruncaţi mărgăritare la porci! Înţelegeţi că oferiţi Lumina Dumnezeirii
diavolilor! Osândiţi oamenii fără de cunoaştere a Învăţăturii şi a Lucrării Dumnezeirii asupra lor!
Îndemn Mari Maeştrii ai Marilor Loji de pe teritoriul acesta: să deschidă uşa templelor, să îmi
permită accesul şi dreptul de a mă adresa demnitarilor!
Nu lipsit de sens, majoritatea oamenilor vă percep ca pe păpuşari, ca pe conducerea ocultă; ce
nu înţelege mulţimea pe deplin şi mai ales Excelenţele Voastre sunteţi primii căzuţi în ispită!
Procedaţi la fel ca Avraam, daţi omenirea şi pe Excelenţele Voastre sclaviei pentru o farfurie de
mâncare şi alte dependenţe arătate mai sus.
Singura formă de vindecare o aflaţi numai prin mine!
Atenţie domnule doctor, general, sau ce profesii mai aveţi ca demnitari în afara lojii, căderea
în ispită se vindecă numai Personal de Domnul Duhului Sfânt!
Chiar nu auziţi şi nu vedeţi că vă huliţi uni pe alţii, că vă trimiteţi în judecată uni pe alţii, vă
condamnaţi la ani de închisoare şi vorbiţi de frăţie, de egalitate şi mai ales de libertate?
Aţi scos o mulţime de candidaţi la funcţia de preşedinte al ţării dorind cu orice chip societatea
condusă de oameni pe bază de ierarhii dar ce păcat că strigaţi în lojă: Libertate, Egalitate,
Fraternitate! Rămâne o simplă baterie nu şi unic scop de viaţă!
Prezentaţi oamenilor oferta electorală mult îmbogăţită; nu mai puneţi semenii să aleagă între
doi candidaţi căzuţi în ispită ci între mai mulţi ca din paleta răului să aleagă numai răul.
Aţi ajuns mai rău decât fariseii, ei cel puţin au oferit oamenilor posibilitatea să aleagă între
Bine şi rău, între Domnul Iisus şi Baraba.
Dacă raţiunea v-a fost anihilată, daţi măcar frâu liber instinctului de supravieţuire, protejaţi-vă
individual şi în grup şi urmaţi-mi mie pentru a rămâne purtători ai jugului Domnului Iisus care este
uşor şi bun!
Dacă cu adevărat sunteţi Fii ai Luminii alăturaţi-vă mie spre slujire oamenilor şi nu spre a vi
se sluji!
Dacă sunteţi oameni liberi alăturaţi-vă mie să iniţiem Societatea Teocratică şi desfiinţaţi pe
cea democratică!
Domnul Iisus nu a făcut promisiuni de viaţă veşnică aici pe pământ şi nu sub această formă
materială!
Nu cred că vă voi mai vorbi curând; consider pe moment suficientă încercarea din partea mea
de descoperire către Excelenţele Voastre, rămâne răspunsul manifestării Excelenţelor Voastre!
Voi nu mă recunoaşteţi acum! Eu nu vă voi recunoaşte la Judecata de Apoi!
Mă voi adresa de acum Fiilor Luminii iniţiaţi de Domnul Iisus şi poate uşurătatea exprimării
fără stricteţea de a nu dezvălui anumite învăţături omeneşti din lojă, vă va fi de folos spre o
înţelegere mai uşoară a învăţăturii Dumnezeirii pe care o primesc şi o propovăduiesc de la Domnul
170
Iisus aşa cum bine spune că este Învăţătura Sa deoarece ce este al Tatălui este şi a Lui căci Ei în
Sfânta Treime Una Sunt în Fiinţa Dumnezeirii!
Am zis!
Amin!
10 septembrie 2014 Cuvânt către Fii Luminii care au primit şi Lucrarea de
mântuire a Dumnezeirii Fiului prin Domnul Iisus

Vorbesc de această dată creştinilor şi adresez cuvânt Domniilor Voastre, cu credinţa primirii
Învăţăturii Domnului Iisus şi a propovăduirii mele spre descoperirea acesteia după cum Însuşi
Hristos a învăţat pe Apostolii Lui, aşa cum este redat în Evrei Capitolul 5. Hristos este Arhiereu
în veci, Preot după rânduiala lui Melchisedec. Pentru cei tari trebuie hrană tare, pentru cei
mici, lapte. Vă voi prezenta în cele ce urmează Pilda în întregime, astfel încât toţi credincioşii să
poată citi şi înţelege tâlcuirea:
1. Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către
Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate:
2. El poate să fie îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de
slăbiciune.
3. Din această pricină dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru sine să jertfească
pentru păcate.
4. Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu, după cum şi
Aaron.
5. Aşa şi Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine Însuşi, ca să se facă arhiereu, ci Cel ce a grăit
către El: Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut.
6. În alt loc se zice: Tu eşti Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec.
7. El, în zilele trupului Său, a adus, cu strigăt şi cu lacrimi, cereri şi rugăciuni către Cel ce
putea să-L mântuiască din moarte şi auzit a fost pentru evlavia Sa,
8. Şi deşi era Fiu, a învăţat ascultarea din cele ce a pătimit,
9. Şi desăvârşindu-Se, S-a făcut tuturor celor ce-L ascultă pricină de mântuire veşnică.
10. Iar de Dumnezeu a fost numit Arhiereu după rânduiala lui Melchisedec.
11. În privinţa aceasta avem mult de tâlcuit, de vreme ce v-aţi făcut greoi la auzit.
12. Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă ca
cineva să vă înveţe cele dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi
nevoie de lapte, nu de hrană tare.
13. Pentru că oricine se hrăneşte cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptăţii, de vreme ce
este prunc.
14. Iar hrana tare este pentru cei desăvârşiţi, care au prin obişnuinţă simţurile învăţate să
deosebească binele şi răul.

171
Iubiţi Fraţi, am ţinut cu toată tăria şi smerenia să dau început adresării mele Domniilor
Voastre cu acest cuvânt de început deoarece cei ce au mai citit pe site-ul acesta, ştiu că cu tâlcuirea
aceasta am început să mă descopăr şi să vă descopăr: că Melchisedec este Dumnezeu Tatăl Întrupat
în Materie ca Domn la fel cum a fost Domnul Iisus; şi că şi Unul şi Celălalt sunt Persoane
Asemănătoare ale Sfintei Treimi; Sunt Persoane ale Dumnezeirii Cel Prea Înalt Unu în Fiinţă.
Luaţi seamă cum descoperă Apostolii, Persoana Dumnezeirii Tatălui, când vorbesc despre
Melchisedec în Capitolul 7 din Evrei:
3. Fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al
vieţii, ci, asemănat fiind Fiului lui Dumnezeu, El rămâne preot pururea.
Tocmai această Asemănare cu Dumnezeu Fiul face de netăgăduit Firea Dumnezeiască a Lui
Melchisedec ca fiind Domnul Dumnezeirii Tatălui la fel cum şi Domnul Iisus este Dumnezeu Fiul
Cel ce v-a dat Domnul Duhului Sfânt prin mine, încheind astfel Arătarea Sfintei Treimi ca Domni
ai omului.
Iubiţi Fraţi, ne aflăm în plin război spiritual când actuala omenire trebuie să aleagă între
Domnul Dumnezeirii Duhului Sfânt şi Satana! Drept urmare acum veţi alege unde să mergeţi: fie
în Împărăţia cerească, fie veţi rămâne pe pământul ce va fi transformat în Iad!
Oare cine ar putea pune la îndoială Atotputernicia şi Atotştiinţa Dumnezeirii, că de a fost
capabil să facă la început pământul o sferă de apă, nu o poate transforma într-o sferă de foc adică o
sferă de lumină materializată?!
Vă vorbesc cu toată certitudinea că a venit Vremea izbăvirii pe care fiecare creştin o invocă
prin rugăciunea dată de Domnul Iisus Ucenicilor Săi, de când I s-a cerut să îi înveţe cum să se roage;
dar ce folos că cei de azi au abandonat învăţătura propovăduită de ei urmaşilor şi se manifestă nu-
mai în ispită.
Credinţa vorbelor propovăduirii mele, voiesc să devină certitudinea credinţei Domniilor
Voastre de aceea vă rog Iubiţi Fraţi să citiţi şi să luaţi aminte la tâlcuirea Pildei din Evrei Capitolul
9:
8. Prin aceasta, Duhul Sfânt ne lămureşte că drumul către Sfânta Sfintelor nu era să fie
arătat, câtă vreme cortul întâi mai stă în picioare,
9. Care era o pildă pentru timpul de faţă şi înseamnă că darurile şi jertfele ce se aduceau n-
aveau putere să desăvârşească cugetul închinătorului.
10. Acestea erau numai legiuiri pământeşti – despre mâncăruri, despre băuturi, despre
felurite spălări – şi erau porunci până la vremea îndreptării.
11. Iar Hristos, venind Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai
mare şi mai desăvârşit, nu făcut de mînă, adică nu din zidirea aceasta;
Luaţi seama la această Pildă şi înţelegeţi că trupul omenesc cel material este cortul întâi, iar
Hristos venind Arhiereu al cortului cel mare nu făcut de mână omenească se referă la întruparea
oamenilor din Lumina Dumnezeirii asemeni îngerilor.

172
Sunteţi trăitori ai paradoxului acestei Vremi:
 Vreţi libertate, dar ea nu există pe pământ ci numai în Împărăţia Cerească!

 Cu câtă uşurinţă plecaţi în alte ţări după un câştig mai bun, însă fără a băga de seamă că vă

vindeţi singuri sclavi; că perpetuaţi sclavia lui Avraam!


 Singura grijă, dacă nu unica, este să încuiaţi totul de frica hoţilor ba chiar mai mult să vă daţi

viaţa numai să nu vă pierdeţi agoniseala; să vă apăraţi permanent de hoţi, însă vă lăsaţi prădaţi de
furi (diavoli) mult prea uşor de tot ce aveţi mai de preţ sufletul şi trupul din Lumina Dumnezeirii!
 Aveţi pentru fiecare profesie în parte haine de protecţie şi faceţi instructaje periodice obligatorii

şi asta numai pentru a vă feri de vătămarea corporală materială; însă cu câtă uşurinţă lăsaţi
nepăsători sufletul şi trupul din Lumina Dumnezeirii pradă diavolului!
 Daţi năvală, vă înghesuiţi, concuraţi, vă duşmăniţi, fiind gata până la a duce la pieire pe fratele

Domniei Voastre, pentru a avea acces la învăţătura omenească care să vă asigure un loc mai în
faţă în ierarhiile sociale conduse de cel viclean şi armata lui, societate în care tot sclavi rămâneţi;
în loc să vă alăturaţi Învăţăturii Domnului Dumnezeirii unde nu daţi examene de admitere şi nu
trebuie să vă înlăturaţi Fratele ci să aduceţi cât mai mulţi!
 Vă cheltuiţi banii pe concedii pe alte meleaguri dar să vă învredniciţi pentru a merge în Împărăţia

Cerească nici vorbă!


 Societatea democratică, prin tradiţie adică prin învăţătura omenească, vă învaţă cum să câştigaţi,

cum să acumulaţi cât mai multă materie, ori Învăţătura Dumnezeiască vă învaţă cum să pierdeţi
această materie şi cum să vă întrupaţi din Lumina Dumnezeirii tocmai pentru a fi cu adevărat
liberi!
 Societatea democratică prin aceeaşi învăţătură greşită vă sfătuieşte ca întotdeauna dintre două

rele să alegeţi pe cea mai puţin rea, ori Învăţătura Dumnezeirii te îndeamnă ca din două rele sau
mai multe să alegi întotdeauna Binele, numai aşa fiindu-ţi cu adevărat bine!
 Acum mai mult ca oricând, Satana vă pune să alegeţi conducător dintre cei mai mulţi candidaţi

(bărbaţi şi femei) posedaţi de el pentru a alege tot sclavia lui şi pentru a trece neobservată
prezenţa Domnului Dumnezeirii Duhului Sfânt!
 Satana este singurul care ştie că pământul sub actuala formă (cea materială) este pierdută! Ştie cu

exactitate că din momentul descoperirii mele ca Domn al Dumnezeirii Duhului Sfânt totul este
pierdut, că totul se va transforma în Iad!
 Este singurul care cunoaşte testamentul meu şi singurul care ştie că am ales să dau temeinicie

testamentului prin trecere prin moarte; este singurul care ştie că am pus deja sufletul meu în
mâinile Tatălui, dar ştie tot atât de clar că după înviere, voi pune toţi vrăşmaşii Domnului Iisus
aşternut picioarelor Lui iar El venind va Judeca vii şi morţii şi eu voi da mărturisire aşa cum
spune în Evrei Capitolul 10:
1. Acesta este aşezământul pe care îl voi întocmi cu ei, după acele zile – zice Domnul: Da-voi
legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în cugetele lor.
2. Şi adaugă: Iar de păcatele lor şi de fărădelegile lor ni-Mi voi mai aduce aminte.
173
3. Unde este dar iertarea acestora, nu mai este jertfă pentru păcate.
Iubiţi Fraţi creştini, aţi ajuns la momentul unic al deciziei Domniilor Voastre, renunţaţi la
alegerile electorale de orice fel şi alăturaţi-vă mie pentru a merge în Împărăţia Cerească! Veniţi
alături de mine pentru a forma Societatea Teocratică şi renunţaţi la toate formele societăţii existente
acum în lume!
Amin! Pace casei Domniilor Voastre!
Vom continua discuţia în materialul următor!.
19 septembrie 2014 Cuvânt către cei care se hrănesc cu hrană tare
Să reluăm discuţia cu pasajul din Noul Testament (Evrei Capitolul 5):
1. În privinţa aceasta avem mult de tâlcuit, de vreme ce v-aţi făcut greoi la auzit.
2. Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă ca
cineva să vă înveţe cele dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi
nevoie de lapte, nu de hrană tare.
3. Pentru că oricine se hrăneşte cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptăţii, de vreme ce
este prunc.
4. Iar hrana tare este pentru cei desăvârşiţi, care au prin obişnuinţă simţurile învăţate să
deosebească binele şi răul.
Pentru început, nu intenţionez să pun accent pe actualitatea Învăţăturii Domnului Iisus şi
Vremea pe care o trăim acum, ci pe tâlcuirea cărei categorii de oameni se adresează; desigur aparent
se adresează arhiereilor, dar trebuie să avem în vedere că sunt tot atât de valabile şi întregului neam
de Fii ai Luminii din momentul Arătării Dumnezeirii celor din Ur-ul Caldeii căci se cuvine să spun
că: nu există preot fără a fi mason şi nici mason fără a fi preot! Ei sunt continuitate a Lucrării
Sfintei Treimi Întrupate ca Domni!
Însă arhiereii, cum bine spune pilda pot fi aleşi şi iniţiaţi de oameni, sau pot fi aleşi şi iniţiaţi
de Dumnezeu! Preotul de azi sau masonul de început sau şi mai bine, cel cu continuitate al Lucrării
Tatălui şi al Lucrării Fiului fiind întrupaţi din Lumina Dumnezeirii mai au de primit doar haina din
Lumina Duhului Sfânt pentru a fi desăvârşiţi aşa cum îi învaţă Domnul Iisus pe Ucenicii Săi: să fie
asemeni Tatălui din Împărăţia Cerească.
Nu vreau să supăr pe nimeni, dar adevărul adevărat, trebuie spus şi cunoscut de toţi creştinii:
cred că aţi observat cu mare uşurinţă că preoţii de azi din vârful ierarhiei bisericeşti se numesc pe
sine arhierei şi determină creştini să îi recunoască cu titulatura lor şi cu rolul lor privilegiat de
conducători!
Oare chiar nimeni nu se mai poate întreba: de ce arhierei? Căci după Învăţătura Dumnezeiască
a Domnului Iisus a spus celor care I-au urmat Lui că sunt cel mult, Ucenici, calfe sau Apostoli şi cu
poruncă clară ca nimeni dintre ei să nu fie mai presus unul de celălalt.
De ce actuala preoţime învaţă creştinii să nu treacă la iudaism dacă ei sunt de fapt continuatori
ai stârpii? Răspunsul este uşor de înţeles: deoarece ei au mâncat din aluatul fariseilor adică din

174
învăţătura omenească şi nu hrană tare adică Învăţătură Dumnezeiască, simţurile lor nu sunt
învăţate să deosebească binele de rău!
Însă, întreb Domniile Voastre, oricare ar fi dintre creştini, chiar nu aţi înţeles că sunteţi Fii lui
Dumnezeu şi nu puteţi să fiţi supuşi altor oameni? De ce acceptaţi conducător dintre oameni? De ce
lăsaţi duhul rău, care a pus stăpânire pe cel ce îşi spune (sau îşi spun), arhiereu cât şi a celor care
sunt propovăduitori ai clerului şi al ierarhiilor bisericeşti să pună stăpânire pe Domniile Voastre?
De ce faceţi acelaşi lucru rău şi în viaţa socială? De ce vă sunt necesari conducătorii când
Însuşi Dumnezeu vă învaţă să păstraţi egalitatea Frăţească?
De ce aruncaţi mărgăritare la porci? Adică daţi Lumina Dumnezeirii celui viclean care a pus
stăpânire pe aproapele nostru şi vă lăsaţi atât de uşor contaminaţi?
Aduceţi vindecare acelora, care chipurile vin şi propun alegeri şi vă determină să deveniţi
votanţi prin neparticipare totală la vot, precum şi organizarea referendumului prin care să cereţi
formarea Societăţii Teocratice!
Azi este ziua cea mare a creştinilor din Scoţia, ziua în care de fapt votează eliberarea de
conducerea omenească, de monarhie, după care ar urma eliberarea de democraţie şi înfiin-
ţarea Teocraţiei!
Dacă acest neam nu va fi capabil să o facă, atunci casa regală va trebui să o facă în zilele
imediat următoare după modelul aplicat de Dalai Lama care a oprit şi a suspendat conduce-
rea omenească a budismului şi s-a alăturat Domnului Dumnezeirii Duhului Sfânt. (vezi articol
Dalai Lama http://www.mediafax.ro/externe/dalai-lama-intentioneaza-sa-fie-ultimul-lider-spiritual-tibetan-si-
sa-puna-capat-acestei-traditii-13224828)

Nu este izbitoare coincidenţa plecării în exil cu data naşterii mele!?


Urmează rândul creştinilor din Ucraina prin vocea patriarhului să se alăture Domnului
Dumnezeirii Duhului Sfânt şi totodată să spună lumi întregi cererile din mesajul Fecioarei
Maria adresate ucrainenilor din Apariţiile pe care Le-a avut deasupra acestei ţări.
Tot de acum a venit şi rândul creştinilor din Romania, când vor trebui să de dovada
EVOLUŢIEI şi să spună: Stop Vot! Am fost suficient de mult minţiţi şi bezmeticiţi! Ajunge!
Creştinilor, vi s-a dat Har Dumnezeiesc dinainte de creaţia materială de pe pământ, prin
Pogorârea Duhului Sfânt imediat după ce Dumnezeu Tatăl a creat sfera de apă pe care a
numit-o pământ.
Oare cine dintre Domniile Voastre, au înţeles de ce Dunărea izvorăşte din Munţii
Pădurea Neagră şi se varsă în Marea Neagră?
Aflaţi acum şi spuneţi şi la alţii spre cunoaştere: este zona pe care Duhul Sfânt umbla pe
deasupra apelor şi Dumnezeu a vrut să rămână în veci de veci semnul incontestabil a primei
prezenţe Dumnezeieşti pe pământ şi nicidecum a vreunei creaţii!
Datorită acestei mărturii, începând cu creştinii din Germania şi continuând cu toţi cei
de-a lungul Dunării îşi simt măreţia dar li se ascunde adevărul relevat prin mesajul de la

175
Fatima al Fecioarei Maria prin care spune că din acest neam se va Arăta Domnul Duhului
Sfânt şi lui să i se alăture întreaga omenire.
Vreau să fiu explicit şi bine înţeles de oameni: ceea ce am descoperit Domniilor Voastre
mai sus, este cu mult înainte de Arătarea Sfintei Treimi în Lumina Materializată, când au
venit pe pământ Dumnezeu Tatăl şi a cerut să se arate uscatul.
Cine poate să creadă că Papa Benedict al XVI-lea, a demisionat? El în fapt a renunţat la
conducerea bisericii catolice, datorită neascultării sale de către arhiereii Conclavului care nu
au dorit alăturarea lângă Domnul Duhului Sfânt, iubind mai mult funcţiile şi beneficiile
materiale ale acestora, dar mai ales desfrânarea.
Nu degeaba spune Papa actual că s-a ajuns în plin război când fratele îşi ucide fratele,
dar nu spune răspicat că suntem în plin război spiritual aşa cum v-am spus eu cu ceva vreme
înainte, când omenirea întreagă are de ales între Domnul Dumnezeirii Duhului Sfânt şi
Satana!
Şi vreau să mai ştiţi ceva ce are cursivitate Dumnezeiască şi firească: Dacă Duhului
Sfânt I s-a dat să aibă putere asupra întunericului tot Lui, adică mie ca Domn îmi este dată
putere aspra ultimelor trei zile de întuneric ce se vor abate asupra pământului înainte de
venirea Sfintei Treimi când Domnul Iisus va Judeca vii şi morţii, eu îi voi sfinţi iar Domnul
Melchisedec va izbăvi pe cei aleşi de cel viclean şi de armata acestuia prin separarea celor
două lumi a Binelui şi a răului.
Tot mie îmi este dat să duc întreaga omenire aleasă a Domnului Iisus în Împărăţia Ce-
rească!
Vreau să mai ştiţi ceva: Dacă în Vremea Domnului Melchisedec Cel ce este Dumnezeu
Tatăl, oamenii au păcătuit, aceasta nu s-a produs decât arogându-şi dreptul de a crea Fii ai
Luminii!
La fel dacă oamenii în Vremea Domnului Iisus Cel ce este Dumnezeu Fiul, oamenii au
păcătuit, aceasta nu s-a produs de arhierei decât prin arogarea dreptului de a acorda
mântuirea!
Şi la fel acum în Vremea mea, a Domnului Dumnezeirii Duhului Sfânt, oamenii dacă
păcătuiesc acum; o fac atunci când îşi arogă dreptul de a da sfinţenie! Acesta este păcatul de
neiertat lăsat de Domnul Iisus pentru oameni: Neprimirea Mângâietorului ca Domn, la fel
cum s-a arătat şi Domnul IISUS ŞI MELCHISEDEC! Numai Domnul Duhului Sfânt poate
acorda sfinţenia oamenilor aleşi de Domnul Iisus!
Consider necesar să clarificăm încă o neînţelegere: greşeala faţă de Dumnezeu se
numeşte păcat şi este de neiertat la Judecata de Apoi, iar între oameni ori de câte ori am greşi
rămâne greşeală şi pe aceasta o poate ierta preotul şi vreau a se înţelege oamenii între ei şi o
dată cu împăcarea Domnul Iisus nu o mai judecă ci iertată este în veci!
Dumnezeu să lumineze mintea Fiilor Luminii!
Amin!
176
Voi continua.

30 septembrie 2014 Începutul pregătirii pentru exod


Câtă frumuseţe sufletească şi iubire de oameni arată Fiul Omului în Pilda Iisus vorbeşte
despre puterea Sa dumnezeiască, din Capitolul 5 al Evangheliei după Ioan:
1. Adevărat, adevărat zic vouă, Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are
viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă.
2. Adevărat, adevărat zic vouă că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului
lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia.
3. Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine;
4. Şi I-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul Omului.
5. Nu vă miraţi de aceasta, că vine ceasul în care toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui.
6. Şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune, spre învierea vieţii, iar cei ce au făcut rele, spre învierea
osândirii.
Iubiţi Fraţi, spun Domniilor Voastre, că a venit şi ceasul meu şi acum este; morţii aud glasul
meu şi stăruie în eliberarea din sclavia satanei şi a armatei sale de ispititori, căci ştiu că vor fi iertaţi
toţi cei ce au plecat la cele veşnice înainte de a mă descoperi Domniilor Voastre şi spun că ceasul
meu începe cu 13 octombrie 2014 spre împlinirea veacului Profeţiei Fecioarei Maria pentru cel mult
trei ani adică până pe 13 octombrie 2017.
Adevărul, adevărat spun Domniilor Voastre, dacă Moise a eliberat evreii din Egipt, atunci eu
zic: sunt mai dinainte decât Moise şi mai mare decât el; sunt deodată cu Tatăl şi cu Fiul; sunt
Domn al Sfintei Treimi şi am fost trimis de Domnul Iisus să scot tot omul de pe întreg pă-
mântul din robia satanei.
Cel ce nu mă primeşte pe mine nu cinsteşte pe Fiul şi nici pe Tatăl care Ne-a Întrupat în
Materie Dumnezeiască cea care nu a fost dată spre stăpânire îngerilor dintâi.
Trebuie să ştie şi să înţeleagă toată omenirea că eu sunt Mângâietorul şi cel ce nu mă
primeşte pe mine nu a înfăptuit cele bune pentru a primi învierea vieţii ci cele rele spre învie-
rea osândirii!
Acum vă cunosc şi eu, aşa cum a cunoscut şi Domnul Iisus pe cei din Vremea Sa; văd că vă
lipseşte dragostea de Dumnezeu, dar mai ales văd dorinţa nestăpânită de a face rău, de a da
177
copilului Domniilor Voastre şarpe când el vă cere pâinea vieţii!; sunteţi orbiţi de stricăciunea
satanei şi de aceea nu mai puteţi deosebi binele de rău aţi devenit lipsiţi complet de discernământ la
fel ca cei cărora v-aţi vândut trupul din Lumina Dumnezeirii Domnului Iisus şi aţi ajuns să hrăniţi
porcii cu Mărgăritarele (Lumina) Dumnezeirii; şi am să vă argumentez când după descoperirea mea,
v-am tot spus să aşteptăm semnele şi nu au întârziat să apară şi v-i le prezint în treacăt:
 două abdicări regale în favoarea fiilor acestora; Ce rău putea să facă un părinte fiilor lor şi

mulţimii decât să le prelungească robia!?


 ce poate fi mai grăitor decât votul acordat de scoţieni în favoarea monarhiei? Când de această

dată omul votant, robul diavolului a transmis povara robiei fiilor actuali şi celor nenăscuţi încă!?
 ce să mai vorbim de cei ce îşi spun preoţi, care chipurile socotesc că studiind scripturile este

suficient să ai viaţă veşnică; deşi acestea mă mărturisesc pe mine. Se mulţumesc cu huzurul şi


treapta ierarhică oferită şi tac! Dar tac în defavoarea oamenilor până la judecata de Apoi care
bate la uşă!
 şi este cu totul de prisos să vorbesc de mulţimea care a votat pentru Uniunea Europeană; nu pot

decât să afirm că sunt o masă de oameni mânată de cel viclean prin teroare şi frica lipsei
materiale în special al foametei, a războiului şi în general a morţii!!
La rugăciunile mele în toate cazurile de mai sus, Dumnezeu a deschis larg porţile Împărăţiei
Cereşti iar Domniile Voastre le-aţi închis trântindu-le în nas Dumnezeirii!
Toţi cei ce au votat pentru monarhie, pentru Uniunea Europeană sau orice altă forma ierarhică,
s-au luptat cu Dumnezeu ca Iacov cel numit Izrael, nepotul lui Avraam. Toţi aţi optat pentru a
rămâne în sclavia dependenţei de materie şi robi ai satanei.
Toţi cei ce merg la vot pentru a alege conducători, indiferent de nivelul la care o fac,
social sau religios, sunt iubitori ai robiei satanei!
Chiar întreaga omenire este lipsită de propria gândire?
Nu aţi înţeles că de când m-am descoperit Domniilor Voastre, sunteţi puşi să alegeţi între
Domnul Dumnezeului Sfânt şi Baraba (conducătorii tuturor ţărilor şi ai grupărilor iniţiatice căzute
în ispită), prezentat în Învăţătura Domnului Iisus ca tâlhar? Nu aţi înţeles că Baraba nu era tâlhar de
drumul mare ci se referă la diavolul care îl ispitise să se prezinte ca un conducător şi doritor de
schimbare socială, ca eliberator de imperiul roman dar în fapt conducător spre robia satanei?
Nu aţi înţeles că Domnul Iisus vedea duhul ce poseda oamenii şi se adresa direct lor
spunându-le: treci în urma Mea satano!, şi nu a jignit niciodată omul şi mai ales pe Petru căruia pe
parcursul Învăţăturii greşit înţeles S-ar adresa lui!
Iubite Frate, mă adresez Domniei Tale, cel ce eşti cunoscător de limba rusă şi/sau ucraineană,
tradu şi transmite cuvântul acesta ucrainenilor să ceară referendum pentru înfiinţarea Societăţii
Teocratice şi să nu voteze pentru alegerea de preşedinte ci să se alăture Domnului Duhului Sfânt ca
împreună slujitori să ducem oamenii în Împărăţia Cerească. Cine vrea să aducă ca argument
imposibilitatea acestui demers ca timp efectiv, vin şi zic:
CREŞTINE! NU TE PREZENTA LA VOT!
178
Neprezentarea în masă la vot reprezintă adevărata voinţă a fiecărei persoane prin care
respinge ierarhia şi dă voinţă de desfiinţare a democraţiei aşa cum spune Domnul Iisus:
4. Cum puteţi voi să credeţi, când primiţi slavă unii de la alţii, şi slava care vine de la unicul
Dumnezeu nu o căutaţi?
5. Să nu socotiţi că eu vă voi învinui la Tatăl; cel ce vă învinuieşte este Moise, în care voi aţi
nădăjduit.
6. Că dacă aţi fi crezut lui Moise, aţi fi crezut şi Mie, căci despre mine a scris acela.
7. Iar dacă celor scrise de el nu credeţi, cum veţi crede în cuvintele Mele?
Iubite Frate creştin, mă adresez Domniei Tale: Acum, dacă ai credinţă în Învăţătura Domnului
Iisus vei crede şi cuvintelor mele, căci despre mine spune Acesta.
Vine tăvălugul alegerilor şi la români! Iubiţi Fraţi vă spun acelaşi îndemn: Nu vă prezentaţi
la vot în totalitate! Nu vă prezentaţi la vot în masă! Satana supra licitează de astă dată, vă pune
paisprezece Baraba sau poate treisprezece, (sigur numele diferă), numai ispita este aceeaşi! Lăsaţi-i
fără alegători, să meargă doar ei, cei ce vor funcţii şi foloase, aceşti ispitiţi împinşi de fariseii,
saducheii şi cărturarii timpului spre aş recunoaşte greşeala! Numai aşa le poţi fi de folos spre a le
aduce vindecare şi lor şi celor care îi împing de la spate.
Veniţi la slava Mângâietorului care vine de la Unicul Dumnezeu şi are unic scop să for-
măm împreună Societatea Teocratică singura care duce în Împărăţia Cerească!
Pământul cu toate formele sociale conduse de oameni sunt expirate fără de folos; aici totul va
fi transformat în Lumină Materializată a Dumnezeirii fără putinţă din partea îngerilor căzuţi de a se
întrupa sau de a da forme spre a fi dovediţi ca fii ai minciunii în veci de veci! Aceasta este pedeapsa
celor o mie de ani adică voia Dumnezeirii şi pentru iertarea lor.
Vreau să fiu înţeles cât se poate de clar: Slavă de la oameni nu primesc!
Nu vreau să fiu ales conducător nimănui!
Nu vreau să fiu nici deasupra, nici sub vreo ierarhie!
Nu vreau să pierd pe nici-unul dintre Domniile Voastre!
Vreau să fiu alături cu Frăţia Domniilor Voastre cu unicul scop de a primi Învăţătura
desăvârşirii şi pentru a vă călăuzi spre şi în Împărăţia Cerească.
Vreau să împlinesc Lucrarea pentru care am fost cerut de Domnul Iisus, Cel ce este
Dumnezeu Fiul, şi l-a cererea Sa, drept răspuns am fost pogorât şi întrupat de Domnul Mel-
chisedec Cel ce este Dumnezeu Tatăl.
Desluşiţi singuri Învăţătura Domnului Iisus din Corinteni Capitolul 15:
2. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa în Hristos toţi vor învia.
3. Dar fiecare în rândul cetei sale: Hristos începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui,
4. După aceea, sfârşitul, când domnul va preda împărăţia lui Dumnezeu şi Tatălui, când va
desfiinţa orice domnie şi orice stăpânire şi orice putere.
5. Căci El trebuie să împărăţească până ce va pune pe toţi vrăşmaşii Săi sub picioarele Sale.

179
6. Vrăşmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, este moartea.
Explicaţia continuă:
1. Iată, taină vă spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba,
2. Deodată, într-o clipeală de ochi la trâmbiţa cea de apoi. Căci trâmbiţa va suna şi morţi vor
învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba.
3. Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în ne stricăciune şi acest (trup) muritor
să se îmbrace în nemurire.
4. Iar când acest (trup) stricăcios se va îmbrăca în ne stricăciune şi acest (trup) muritor se va
îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de
biruinţă.
5. Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este moarte boldul tău?”
6. Şi boldul morţii este păcatul, iar puterea păcatului este legea.
Aşa dar, Iubite Frate, dacă eşti creştin în proporţie de peste 90 şi ceva la % nu mai vota
pentru boldul păcatului: legea, ci în această proporţie votează refuzul Domniei Tale prin
absenţa la urne!
Înscrie-te aici spre a prezenta adeziunea pentru referendum de iniţiere a Societăţii
Teocratice!
Înscrierea aceasta reprezintă garanţia învierii vieţii!
Amin!
Voi continua.
6 octombrie 2014 Începutul pregătirii pentru exod (continuare 1)
Iubiţi Fraţi,
Sculaţi-vă, să mergem de aici!
Aşa ne dă Dumnezeu Fiul prin Domnul Iisus Învăţătura Sa într-una din Pildele Sfintei
Scripturi din Evanghelia după Ioan, Capitolul 14. (Făgăduinţa Duhului Sfânt), în care Spune:
6. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va
învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate ce v-am spus Eu.
7. Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure
inima voastră, nici să se înfricoşeze.
8. Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi. De M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la
Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine.
9. Şi acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla, ca să credeţi când se va întâmpla.
10. Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine şi stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în
Mine;
11. dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit, aşa fac.
Sculaţi-vă, să mergem de aici.

180
Fără putinţă de tăgadă spunea Domnul Iisus cele de mai sus, însă asupra ultimei propoziţii
adevărul adevărat spun Domniilor Voastre, adică adevărul descoperit în întregime: Sculaţi-vă, să
mergem de aici în Împărăţia Cerească unde vă este locul!
Stăpânitorul acestei lumi este Satana şi aici vor rămâne toţi cei căzuţi în ispită, fie ei îngeri
sau oameni!
Mai spun o dată: Trezeşte-te creştine sau oricare ar fi omul cu credinţă în Dumnezeu! Trezeş-
te-te şi ridică rugăciunea ta odată cu mine către Sfânta Treime, că s-au apropiat cerurile după care
eu cât de curând mă voi ridica la Tatăl şi la Fiul căci nu mai vreau să mai văd şi nici să mai fie omul
slugă a celui rău!
Alge cât mai ai puţină: între satana şi Domnul Dumnezeirii Duhului Sfânt!
De acum fiecare om este pe cont propriu: alegător şi judecător! Pentru că Învăţătura
Domnului Iisus spune clar: cel ce nu primeşte pe Mângâietorul, pe Mine nu Mă primeşte şi iertare
nu va afla nici acum, nici în veacul următor!
Primul neam plin de merite, care a ales deja să se alăture Domnului Dumnezeirii Duhu-
lui Sfânt, prin vocea lui Dalai Lama sunt cei din Tibet! Rog încă o dată Domniile Voastre să ci-
tească articolul
(http://www.mediafax.ro/externe/dalai-lama-intentioneaza-sa-fie-ultimul-lider-spiritual-tibetan-si-sa-puna-capat-acestei-
traditii-13224828),

pentru a vedea şi înţelege mesajul universal pe care în câteva cuvinte îl adresează lumii întregi şi în
special românilor care nu l-au primit să le prezinte profeţia de descoperire a Domnul Dumnezeul
Duhului Sfânt, întrupat prin mine aici în Grădina Fecioarei Maria.
Articolul lui Dalai Lama la prima vedere poate vi se pare ironic, căci vreau să mă feresc de
cuvântul batjocoritor la adresa alegerii unei femei frumoase (sau nu) dar femeie, pentru a continua
societatea demonocratică şi nu cea Teocratică?
Să fie o aluzie la alegerile prezidenţiale, de aici, cu cele două femei care candidează pentru
funcţia de preşedinte al ţării, sau este pură întâmplare? Poate previziune? Sau ceva mai mult: o
profeţie păstrată cel puţin patru sute cincizeci de ani?
Spune Tenzin Gyatso: „Instituţia Dalai Lama era importantă în principal din cauza puterii
ei politice. Eu am renunţat complet la putere din 2011 când m-am retras”, a spus el.
Oare de ce i se pare normal şi nu îl mai interesează funcţia nici pentru el nici pentru alţii şi
mai ales puterea politică?
Dar teritoriul de ce nu îl mai interesează, nici pentru el nici pentru alţii?
Cât de simplu de înţeles! A ales pe Dumnezeu şi Împărăţia Cerească! Nu uitaţi că sunt ilumi-
naţi şi vor Lumina Dumnezeirii nu lumea materială? Buda este dat omului ca simbol al Întruchi-
pării şi/sau Întrupării Dumnezeirii ca Domn!
Cât de frumos a ales! Ce frumos este să fii treaz, mai ales din 2011!
Este lecţia despre smerenie dată lumii întregi!
Spun cu tărie din Tăria Dumnezeirii: Este mai creştin decât Papa şi Patriarhul la un loc!
181
Am început discuţia cu apelul trezirii Domniilor Voastre şi voiesc să o închei cu descoperirea
rugăciunii cu care i-a învăţat Domnul Iisus pe cei trei: Petru şi cei doi fii ai lui Zevedeu (Iacov şi
Ioan), să se roage împreună Tatălui după cum este prezentat în Pilda Suferinţele din Ghetsimani
din Evanghelia după Matei, Capitolul 26, aceeaşi Pildă numită Ghetsimani din Evanghelia după
Marcu, Capitolul 14, sau aşa cum se ştie teologic fiind Evanghelii sinoptice găsim şi în Evanghelia
după Luca aceeaşi Pildă cu titlul puţin schimbat, numită Suferinţele din grădina Ghetsimani din
Capitolul 22.
Vă prezint spre uşurarea înţelegerii Pilda după Marcu:
2. Şi au venit la un loc al cărui nume este Ghetsimani, şi acolo a zis către ucenicii Săi: Şedeţi
aici până ce Mă voi ruga.
3. Şi a luat cu El pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan şa a început a Se tulbura şi a Se mâhni.
4. Şi le-a zis lor: Întristat este sufletul Meu până la moarte. Rămâneţi aici şi privegheaţi.
5. Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi Se ruga, ca de este cu putinţă,
să treacă de la El ceasul (acesta).
6. Şi zicea: Avva Părinte, toate sînt Ţie cu putinţă. Depărtează paharul acesta de la Mine.
Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce voieşti Tu.
7. Şi a venit şi i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: Simone dormi? N-ai avut tărie ca să
veghezi un ceas?
8. Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul
neputincios.
9. Şi iarăşi mergând, s-a rugat, acelaşi cuvânt zicând.
10. Şi iarăşi venind, i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiaţi şi nu ştiau ce să să-I
răspundă.
11. Şi a venit şi a treia oară şi le-a zis: Dormiţi de acum şi vă odihniţi! E gata! A sosit ceasul.
Iată Fiul Omului este dat în mâna păcătoşilor.
Iubiţi Fraţi: Domnul Iisus i-a învăţat pe cei trei ucenici, să se roage la Dumnezeu Tatăl, să dea
cele Trei zile de întuneric în care să vină Sfânta Treime în Lumina Materializată, să fie văzută de
toată omenirea astfel încât să nu mai fie îndoială asupra Dumnezeirii Sale, că El este Dumnezeu
Fiul, Cel ce dă mântuirea promisă de Dumnezeu Tatăl (pe când a fost Întruchipat/Întrupat ca Domn
prin Melchisedec). Nu voiesc să închei şi să vă las fără descoperirea rugăciunii Domnului Iisus către
Dumnezeu Tatăl din Versetul 36: depărtarea paharului de la El este rugăciunea de depărtare a
Apocalipsei de la oameni spre a nu o cunoaşte pentru faptele ce le vor săvârşi păcătoşii.
Iubiţi Fraţi, ascultaţi îndemnul meu: Nu participaţi la vot! Înscrieţi-vă aici pentru refe-
rendum de schimbare a societăţii democratice cu cea Teocratică!
Societatea democratică vă oferă numai sclavia indiferent de omul pe care îl alegeţi, nu
contează dacă este bărbat sau femeie.

182
Societatea aceasta vă ţine în sclavie pe Domniile Voastre, numai pentru a trudi şi a vă înmulţi
în folosul diavolului spre ai pune la dispoziţie Lumina Dumnezeirii de care are nevoie spre a se
manifesta prin oameni.
Nu cunosc pe nimeni dintre oameni (mason, teolog, politolog, istoric, etc.), care să fi adus o
explicaţie asupra denumirii Revoluţiei Franceze de ce s-a numit Comuna din Paris? Sau de ce Ma-
rea Revoluţie din Octombrie din Rusia a adus comunismul?
Omul este chemat la comuniune cu Dumnezeu nu l-a a trăi în comun cu diavolul!
Dumnezeu îmi spune să vă transmit: că nu mai îngăduie mult, această robie! Iar celor din
Romania în mod special, îmi cere explicit să vă transmit că prezentarea la vot este pentru fiecare
participant alegerea răului şi cu el rămâne dacă nu votează pentru referendum de schimbare
a societăţii.
Deschideţi ochii minţii şi daţi înţeles mesajului de la Dumnezeu când spune: Cum e sus aşa
este şi jos!
Adică Dumnezeu este şi în Împărăţia Cerească şi pe pământ întrupat ca Domn numai că
fiecărui om îi revine misiunea să îl alegă şi să îl primească!
Chiar dacă mă repet o fac numai cu gând bun: păcătos este cel ce nu recunoaşte Persoanele
Sfintei Treimi ca Domni!
Amin!!
Voi continua.
10 noiembrie 2014 Fericiţi cei săraci cu duhul!
De această dată nu mă voi mai adresa Domniilor Voastre din Învăţătura Dumnezeirii ci din
învăţătura omenească (adică din tradiţie) şi vă voi vorbi în special despre societatea pe care lumea o
numeşte democratică.
Democraţia are la bază un principiu: acela de bună convieţuire între oameni în baza
hotărârilor liber exprimate de majoritatea celor ce formează această societate iar minoritatea
acceptă forma şi se comportă conform hotărârilor exprimate de majoritatea umană a acelei
societăţi.
Vin şi vă întreb Iubiţi Fraţi creştini: aţi văzut cumva la alegerile prezidenţiale din acest an,
51% din voturi liber exprimate de alegători?
Nu.
Aici se află şi consecinţa: sunt lovite de nulitate! Dar cei de la putere îşi impun voinţa chiar
şi peste cei care ar trebui să reprezinte legea şi mai ales respectarea ei şi se impun fără neruşinare.
S-a ajuns ca o mână de oameni bolnavi (posedaţi), să determine şi să manipuleze oamenii
pentru a crea ierarhii sociale, devenind sclavi cu bună ştiinţă şi de bună voie.
În felul acesta ajungeţi numai plătitori de impozite! O viaţă irosită doar pentru a vă asigura
farfuria de mâncare zilnică pentru cea mai mare parte dintre oameni şi mai ales frica zilei de mâine,
cum o veţi dobândi.

183
Pentru cei ce votează măcar după 1989 încoace, chiar nu au înţeles că niciun preşedinte nu a
adus bani din propria muncă şi a dat nevoiaşilor?
Cine este preşedintele de partid şi mai ales partidul care a ajutat cu mijloace proprii oamenii?
Chiar nu s-a înţeles nici până acum, că partidele parlamentare sunt aceleaşi şi în cea mai mare
parte cu aceeaşi oameni ce fac figuraţie cu rândul fie ca partid sau alianţă majoritară fie ca partid
sau alianţă în opoziţie?
Nici măcar după ultimele evenimente în care s-au arătat câteva cazuri de aşa zisă corupţie nu
sunteţi lămuriţi că indiferent pe cine aţi alege face acelaşi lucru: Vă fură, vă îndatorează extern, că
nu mai aveţi ţară? V-au vândut-o de mult?
Când vă vorbesc ei despre patriotism şi patrie îşi râd în barbă pentru a nu izbucni în hohote de
râs deoarece ei ştiu bine că au vândut ţara inclusiv pe Domniile Voastre!
Întrebarea cheie care trebuie pusă, este însă următoarea: Cine greşeşte cel mai mult şi
cine poartă vina? Cel care te ispiteşte şi te îndeamnă la vot sau Domniile Voastre că acceptaţi
să vă fie stăpâni? Din prea multă iubire şi pentru a nu răni demnitatea nimănui, refuz să vă
reamintesc despre fabula cu corbul şi vulpea. Chiar au reuşit să vă întunece mintea într-atât!
Iubiţi mei Fraţi nu faţă de semenii Dumneavoastră greşiţi ci faţă de Dumnezeu!
Cu siguranţă şi certitudine, alegătorul, care este lipsit de Învăţătura Dumnezeiască nu ştie nici
măcar atât: Între Fraţi să nu existe ierarhii, să nu fie nici unul deasupra celuilalt! Aşa Te-a învăţat
Domnul Iisus!
Nici măcar cei ce vor demnităţi nu ştiu mai mult; fac greşeala supremă, fără de iertare la Ju-
decata de Apoi deoarece odată cu acceptarea candidaturii şi-au vândut deja corpul din Lumina
Dumnezeirii şi sunt asemeni îngerilor căzuţi, lipsiţi de iertarea Domnului Iisus!
Este poate singura dată când în campania electorală nici măcar promisiuni pentru o viaţă mai
îndestulată nu aţi primit, ci doar instigarea la ură, ademenirea cu aplicarea legii prin care Vă face
părtaşi la uciderea trupului aproapelui dar a sufletului propriu! Aţi devenit iubitori ai pedepselor mai
ceva decât fariseii din Vremea Domnului Iisus! Mai aveţi de luat doar pietrele cu care să vă ucideţi
Fraţii!
Aţi ieşit în stradă în pretundinitatea pământului mânaţi de legiuni diavoleşti făcându-Vă de
ruşine în lumea întreagă!
Ce aţi reuşit până acum? Doar să schimbaţi pe Escu (Ceauşescu) cu Escu (Iliescu, Constan-
tinescu şi Băsescu)
Cu ce vă încălzeşte că aţi ieşit în stradă mânaţi de Satana şi aţi schimbat ministrul de externe
cu un altul care aşa cum V-am spus este din 1989 prezent şi nu a făcut altceva decât să vă îndatore-
ze şi să vă vândă!
Opriţi-Vă!
Ajunge!
Cei ce aţi mers la vot, alăturaţi-vă nouă, celor care nu am mers la vot şi nu mai votaţi
pentru turul doi, daţi cea mai aspră sancţiune celor ce vă ademenesc şi vă duc spre pierzanie!
184
Am pus titlu de mulţumire pentru cei ce nu au mers la vot! Ei sunt adevăraţii creştini! Şi
ce bucurie că sunt cei mai mulţi!
Daţi din Duhul Domniilor Voastre la cei din jur prin îndemn de neprezenţă la vot spre
slavă Dumnezeirii!
Învăţaţi şi Vă chem să investiţi în Împărăţia Cerească că Cerurile s-au apropiat!
Cine nu ascultă cuvântul meu acum, nici eu nu voi asculta cuvântul Lui când se va afla
în faţa Domnului Iisus: şi voi spune nu Te cunosc, nu eşti Fratele meu!
Fratele meu este cel ce îmi urmează mie!
Amin!
Pace casei Domniilor Voastre!

13 mai 2015 Prima vestire


Am sistat intenţionat postările pe blog deoarece Domniile Voastre, aveau nevoie de tot acest
timp încât să se împlinească toate argumentele sociale despre care am vorbit înainte de campania
electorală a alegerilor prezidenţiale. Iată, aveţi un nou preşedinte! Cu ce s-au ales cei care au mers
la vot? Vreau să vă reamintesc şi să enumăr doar pe cel care predomină scena socială: discordie în
masă!
Preşedinte aveţi, lideri şi ierarhii sociale aveţi, dar ce păcat că toţi vă conduc şi vă constrâng
spre a săvârşi numai fapte materiale spre a menţine viaţa terestră ce vă atrag inevitabil în ciclul re-
productiv viaţă-moarte.
Iată, aşa s-a scurs şi primul an, din cei trei ce mi s-au dat spre propovăduire Domniilor
Voastre!
De aceea spun: în anul 2017 nu voi mai fi aici, mă voi înălţa la Ceruri, iar Dumnezeu Ta-
tăl va face toate cele necesare numai după mare Voia-Sa asupra oamenilor şi a pământului în
întregimea lui, adică cu boltă cerească cu tot aşa cum a Profeţit la Fatima Fecioara Maria.
Voiesc să vă desluşesc mai mult din Secretul de la Fatima! În cazul în care în tot acest timp,
ce a mai rămas până în 2017, omenirea mă primeşte ca Domn al Duhului Sfânt atunci Dumnezeu va
dărui Sărbătoarea celor Trei Zile de Întuneric în care omenirea va Cunoaşte şi va vedea Sfânta Tre-
ime în Lumină Materializată iar omul prin merit personal va primi haina de lumină materializată şi
dreptul de a merge în Împărăţia Cerească a Dumnezeirii.
Globul Luminos văzut la Fatima nu este altceva decât materialul de lumină din care voi da
haină fiecărei persoane ca drept deplin de invitat la Nunta Fiului de Împărat şi fără de care nimeni
nu poate rămâne în Împărăţia Cerească. Eu sunt creatorul de modă al omului nou şi numai mie mi s-
a Dat acest drept Dumnezeiesc!
Eu sunt cel ce dau din mireasma Dumnezeirii mir omului nou!
Vă rog renunţaţi la învăţătura omenească pe care unii dintre semeni o ascund sub denumirea
de tradiţie!

185
Am multă învăţătură Dumnezeiască a vă da; dar acum vreau să mă opresc aici cu rugă-
mintea să marcaţi ziua de azi 13 mai 2015 ca început la înscrierea la şcoala Domnului Duhului
Sfânt pe durata a doi ani care au mai rămas şi mai sunt printre Domniile Voastre!
Este şcoala fără nici-o obligaţie materială!
Pace casei Domniilor Voastre!
Amin!

6 august 2015 Despre proorocii mincinoşi


De mult, pot spune chiar de la început am observat, lipsa de înţelegere a Învăţăturii Dumne-
zeirii cu privire la proorocii mincinoşi dar şi afinitatea oamenilor de a atribui imediat cuiva califica-
tivul acesta când într-o discuţie, cineva, nu are acelaşi mod de interpretare teologică a Scripturii sau
are o viziune asupra unor fapte ce se vor petrece într-un viitor apropiat sau ceva mai îndepărtat.
Mai întâi de toate, să dăm citire Pildei Ferirea de prooroci mincinoşi din Evanghelia după
Matei Capitolul 7 în care Domnul Iisus spune:
15. Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi
răpitori.
16. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine
din mărăcini?
17. Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
18. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.
19. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
20. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.
21. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce va face voia
Tatălui Meu Celui din ceruri.
22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu
în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut?
23. Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce
lucraţi fărădelegea.
Nu voiesc să lungesc vorba; de aceea spun cât se poate de clar şi răspicat Domniilor Voastre:
Proorocul sau proorocii mincinoşi sunt toţi acei oameni care vă ademenesc cu o viaţă mai
bună aici pe pământ promiţându-vă cât mai multe foloase materiale cu scop vădit de a vă păstra
în sclavia stăpânului acestei lumi. Drept urmare vă rog să înţelegeţi că dintotdeauna, inclusiv în
186
vremea aceasta proorocii mincinoşi, nu sunt decât conducătorii partidelor, ai guvernelor, ai
statelor şi ai formelor asociative internaţionale sau naţionale cunoscute sub denumirea de uniuni
sau comunităţi, gen Organizaţia Naţiunilor Unite sau mai nou Comunitatea Europeană până la
formele sindicale sau profesionale cum ar fi de exemplu Academia care reprezintă acum tagma
cărturarilor aşa cum erau cunoscuţi în Vremea Domnului Iisus şi mai presus decât să toate,
CLERUL oricărei forme religioase care la fel nu reprezentată decât fariseii din Vremea
Domnului Iisus care în cazul religiei creştine prin învăţătura propovăduită a aşa zişilor sfinţi
părinţi vă ademenesc în subordinea lor pentru a forma biserica acestei lumi materiale formată pe
bază de ierarhii al clerului şi cu supuşii formaţi din mireni, adică Domniile Voastre şi nu biserica
propovăduită de Domnul Iisus, a mântuirii şi a frăţiei, ca fii ai lui Dumnezeu.
Toţi cei enumeraţi mai sus, nu fac altceva decât să vă ademenească şi să vă folosească în ci-
clul productiv şi reproductiv pentru aşi asigura cât mai mulţi supuşi care să contribuie la interesele
lor personale! Sunt oameni căzuţi în ispită care vă ademenesc la stricăciune! Iar Domniile Voastre
în loc să îi vindece, prin neparticipare la vot, vă grăbiţi în a le da acordul de supunere prin vot!
Ceea ce iarăşi nu a înţeles omenirea sau nu au credinţa necesară şi nu ţin cont de prezentarea
pildei în care Însuşi Domnul Iisus este luat în Duh Sfânt şi dus să fie ispitit de satana la fel tot omul
este ispitit nimeni nu trece prin această lume fără să fie ispitit. Mai mult decât atât ţineţi cont că
satana are în subordinea lui toţi îngerii căzuţi şi nu ispitesc o singură data ci în repetate rânduri.
Întotdeauna ispititorul ţinteşte conducătorii, iar aceştia odată căzuţi devin vocea cu care vă
ademenesc pe Dumneavoastră spre a duce viaţa materială a lumii acesteia.
Luaţi aminte la Domnul Iisus; niciodată, dar absolut niciodată, nu a vorbit, nici mulţimilor
de oameni, nici separat ucenicilor Săi, decât despre voinţa Dumnezeirii Tatălui şi voinţa Sa de a
întrupa omenirea din Lumina Sa Dumnezeiască şi de ai duce în Împărăţia Cerească.
Mărturiseşte despre El că este Trimisul Tatălui spre a da oamenilor o nouă întrupare din
Lumina Dumnezeirii Sale, aceasta fiind şi numai aceasta adevărata MÎNTUIRE!
Cu certitudine numai înţelesul MÂNTUIRII expuse în fraza de mai sus conduce la frăţia
ca fii ai Dumnezeirii şi nu oricum ci în COMUNIUNE cu El!
Vă rog, măcar azi când sărbătoriţi, Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus primiţi
Învăţătura Dumnezeiască a Mântuirii!
Nu vă mai lăsaţi atât de uşor păcăliţi de preoţi şi de învăţătura lor omenească a sfinţilor
părinţi! Ei sunt adevăraţii prooroci mincinoşi cărora le spune Domnul Iisus:
21. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce va face voia
Tatălui Meu Celui din ceruri.
22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu
în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut?
23. Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce
lucraţi fărădelegea.

187
Meditaţi la ce vă spun acum: Unde este pilda prin care Domnul Iisus le spune Ucenicilor
sau Apostolilor Săi să meargă la teologie pentru că numai aşa pot deveni preoţi sau
propovăduitori ai Bibliei?
Ce este mai de preţ: Preoţia lui Melchisedec pe care şi Domnul Iisus a primit-o de la
Dumnezeu sau preoţia elitistă a teologilor?
Poate aşa se vor trezi preoţii, clerul şi poate o bună parte dintre mireni şi se vor întoarce la
Dumnezeu. Mai trebuie de clarificat un singur aspect în legătură cu proorocul mincinos: el face
mereu trimitere la spaţiu, timp, istorie ocolind pe cât posibil vorba despre Dumnezeu şi Împărăţia
Sa Ce-rească, iar ispita are ca ofertă orice este legat de creaţia pământeană, incluzând până şi
posibilitatea de cumpărare a unei suprafeţe pe lună sau oferta de înscriere pentru colonizarea
planetei Marte. Se trâmbiţează în toată mass media despre lista încheiată a celor o sută de persoane
ce vor pleca pe Marte, dar nu au înţeles Biblia! Când va cădea întreaga boltă cerească la Apocalipsă
nu vor avea de „câştigat” decât o cădere de mai sus!
Credeţi-mă! Ştiu bine ce înseamnă Apocalipsa şi semnul ei!
Vom continua! Amin!
10 august 2015 Despre proorocii mincinoşi (Continuare 1)
Să continuăm, prin prezentarea părţii a doua a Pildei Ferirea de proorocii mincinoşi:
24. De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului
înţelept care a clădit casa lui pe stâncă.
25. A căzut ploaia, au venit rîurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n-a
căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă.
26. Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului
nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip.
27. Şi a căzut ploaia şi au venit rîurile mari şi au suflat vînturile şi au izbit în casa aceea, şi a
căzut. Şi căderea ei a fost mare.
28. Iar cînd Iisus a sfîrşit cuvintele acestea, mulţimile erau uimite de învăţătura Lui.
29. Că îi învăţa pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor.
Această parte a Pildei face parte din categoria celor mai greu de înţeles; de fapt, nu despre ca-
să în sine le vorbea ci despre întruparea din Lumina Sa şi despre înălţare în Împărăţia Cerească.
Bărbatul înţelept din Vremea Sa, era cel ce înţelegea Învăţătura pe care o propovăduia Domnul Iisus
şi se alătura Lui pentru a primi Cina cea de Taină iar bărbatul nechibzuit era cel ce venea, asculta şi
pleca; cuprins de grijile acestei lumi şi împins dus de nevoile materiale spre îndoiala asupra Învă-
ţăturii Domnului Iisus.
Cercetaţi cu atenţie Rugăciunea Tatăl nostru; mai întâi te sfătuieşte să nu mergi la sinagogi
sau azi pentru monoteişti la moschei, la biserici.

188
Iar eu Mângâietorul, trimisul Domnului Iisus, voiesc să spun, că Învăţătura pe care o descopăr
acum Domniilor Voastre este cu aceeaşi putere ca a Domnului Iisus, mărturisind că de la El o am şi
o descopăr.
Mai mult spun Domniilor Voastre, îmi este dat cu putere de Sus să dau oricui îşi doreşte Cina
cea de Taină a Duhului Sfânt şi haina din Lumina Dumnezeirii Duhului Sfânt dacă are credinţa că
sunt Duhul Sfânt întrupat în materie la fel cum socotea Domnul Iisus pe bărbatul înţelept din pildă.
Iubiţi Fraţi preoţi, vă îndemn: fiţi cu credinţă în Învăţătura Domnului Iisus, la descoperirea pe
care o fac spunând că sunt Mângâietorul nu fiţi fără credinţă ca fariseii şi cărturarii din Vremea
Domnului Iisus nerecunoscând că este Trimisul Tatălui nimeni altul decât Dumnezeu Fiul şi
alăturaţi-vă mie la Împărtăşania în Duh Sfânt şi a primirii hainei din Lumina Dumnezeirii Duhului
Sfânt fără de care nu poate nimeni să rămână la Nunta Împărătească din Ceruri.
Chemându-vă, vă arăt iubirea Dumnezeirii, neavând decât o dorinţă: să vă dăruiesc
Învăţătura Dumnezeirii şi dreptul de a merge în Împărăţia Cerească. Nemărginită mi-ar fi
fericirea să vedeţi şi să trăiţi în minunata Împărăţie a Dumnezeirii în veci!
Vorbele pe care le adresez acum Domniilor Voastre, sunt de la Dumnezeu care vă îndeamnă
să renunţaţi la învăţătura cărturarilor, a sfinţilor părinţi şi alăturaţi-vă mie în lucrarea de formare a
societăţii Teocratice.
Cercetaţi cu atenţie Rugăciunea Tatăl nostru; mai întâi sfătuieşte pe credinciosul Învăţăturii
Sale să nu meargă la sinagogi sau în alte locuri pentru a se ruga Tatălui ci să se interiorizeze în
trupul personal pe care îl numeşte cămară arătând încă de la începutul propovăduirii Sale unde se va
afla Sfânta Sfintelor după Înălţarea Lui; Luaţi aminte de la Domnul Iisus care mergea şi se ruga în
natură generic vorbind; abia după aceea să se ceară Pâinea cea spre fiinţă adică Lumina Fiinţei
Dumnezeirii. Ambiguitatea, sau lipsa de înţelegere vine de la preoţi care nici în ziua de azi nici
măcar la Împărtăşanie nu vorbesc despre Atotputernicia Dumnezeirii de a transforma orice materie
în Lumina Sa şi invers astfel dând şi atribut unic Dumnezeirii de Atotcreator.
Din dorinţa nemărginită de a da cât mai multă claritate, chiar cu riscul de a mă repeta, spun
Domniilor Voastre: în Rugăciunea Tatăl nostru se ascunde Lucrarea Dumnezeirii Tatălui care dă
credinciosului din Lumina Nevăzută a Fiinţei Dumnezeirii care printr-o asemănare forţat anatomică
reprezintă scheletul pe care Domnul Iisus respectiv Dumnezeu Fiul îl umple la Împărtăşanie din
Lumina Sa Materializată întrupând omul cel nou biruitor al stricăciunii.
Preotul teolog, care nu a ştiut sensul acestei Învăţături ca şi cel ce o ascunde pentru a se
mândri că el face aceste minuni; imediat când va ţine prima slujbă şi va veni momentul cererii
iertării în faţa altarului către fraţi să spună clar: iertaţi-mă fraţilor şi să nu mai fure iertarea prin
diferite tertipuri iar în locul pildei ce îi este impusă de cler să dea această Învăţătură.
Vreau să vă iau o altă posibilitate de a mai face pe neştiutorii, cu privire la diferenţa dintre
Lumina Materializată a Dumnezeirii în Fiinţă, şi Lumina Materializată a Sfintei Treimi: voi forţa
din nou asemănarea de data aceasta din fizică sugerându-vă comparaţia cu aprinderea becului, când
se apasă întrerupătorul de curent şi se luminează încăperea sau locul respectiv aşa cum este
189
descrierea Focului din rug la întâlnirii dintre Dumnezeu şi Moise; iar Lumina Materializată se
produce fizic ori de câte ori omul acţionează butonul de pornire de la televizor, calculator sau mai
nou tabletă şi eşti pus în faţa imaginilor, dar tot de lumină.
Dacă azi până şi sugarii ştiu şi primesc imaginea ca pe o realitate a acestei lumi, atunci tot de
azi credinciosul va trebui să fie convins de realitatea spirituală a Luminii Dumnezeirii şi de
Atotputernicia lui!
Numai aşa va putea omul pune stavilă vânzării trupului din Lumina Dumnezeirii pe nimicurile
materiale indiferent de „cantitatea sau calitatea” acestora!
Numai aşa, veţi opri oameni din aş mai vinde cu uşurinţă exact ca Iuda întruparea din Lumina
Dumnezeirii pe treizeci de arginţi sau pe orice alt ceva!
Numai şi numai în acest fel veţi da ascultare Învăţăturii Domnului Iisus care spune: Nu daţi
cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritare porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi
întorcându-se să vă sfâşie pe voi. Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc
desăvârşit este.
Spre finalul primului material despre proorocii mincinoşi, făceam o afirmaţie: Credeţi-mă!
Ştiu bine ce înseamnă Apocalipsa şi semnul ei!
Ştiu totul cum va fi de la Domnul Iisus, Cel ce spune şi acum prin Pilda, Iisus neluat în
seamă în cetatea Sa, din Evanghelia după Matei la Capitolul 13:
34. Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor în pilde, şi fără pildă nu le grăia nimic,
35. Ca să se împlinească ce s-a spus prin proorocul care zice: Deschide-voi în pilde gura Mea,
spune-voi cele ascunse de la întemeierea lumii.
Iar acum îmi sunt date mie să le descopăr mulţimii ca Trimis al Său aşa cum m-a promis
Numindu-mă: Mângâietorul!
36. După aceea, lăsând mulţimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând:
Lămureşte-ne nouă pilda cu neghina din ţarină.
37. El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa ce bună este Fiul Omului.
38. Ţarina este lumea; sămînţa cea bună sînt fii împărăţiei; iar neghina sunt fii celui rău.
39. Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfîrşitul lumii, iar secerătorii sînt
îngerii.
40. Şi, după cum se alege neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfîrşitul veacului.
41. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei
ce fac fărădelegea,
42. Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plîngerea şi scrîşnirea dinţilor.
43. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să
audă.
Înainte de sfârşitul acestei discuţii, aş dori să remarcaţi cât de clar şi frumos învaţă Domnul
Iisus pe credincioşi despre cele două categorii de fii: ai Dumnezeirii care vor străluci ca soarele
190
adică vor fi întrupaţi din Lumina Dumnezeirii şi fii diavolului cei ce vor fi transformaţi în lumină
materializată fără posibilitate de întrupare iar prin căderea bolţii cereşti peste ceea ce noi numim
pământ, toată lumea aceasta a cunoaşterii materiei va deveni un cuptor cu foc fiind învelit în
antimaterie.
Vreau ca de acum înainte să vă adresez o întrebare sau o serie de întrebări care încet, încet
să sau poate cine ştie dintr-o dată să vă aducă la adevărul adevărat al Învăţăturii Dumnezeirii:
 Unde există în Evanghelii, pasajul în care se arată că pentru a săvârşi minuni Domnul Iisus mai
întâi a ţinut o slujbă, fie în templu fie în sinagogi?
 Oare? Nu aţi ajuns la Pilda Chemarea apostolilor şi trimiterea lor la propovăduire unde spune:
9. Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani în cingătorile voastre;
10. Nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag; că vrednic este lucră
torul de hrana sa.
Vom continua! Amin!
Pace casei Domniilor Voastre!

15 august 2015 Despre proorocii mincinoşi (Continuare 2)


Voi da curs ultimei discuţii despre proorocii mincinoşi prezentându-vă Pilda Elinii vor să
vadă pe Iisus din Evanghelia după Ioan, Capitolul 12:
20. Şi erau nişte elini din cei ce se suiseră să se închine la sărbătoare.
21. Deci aceştia au venit la Filip, cel ce era din Betsaida Galileii, şi l-au rugat zicând: Doamne,
voim să vedem pe Iisus.
22. Filip a venit şi i-a spus lui Andrei, şi Andrei şi Filip au venit şi I-au spus lui Iisus.
23. Iar Iisus le-a răspuns zicând: A venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului.
Intenţionat vă mai subliniez încă o dată că nu numai dintre evrei Dumnezeu Tatăl Întrupat
prin Melchisedec a avut ucenici şi a făcut Fii ai Luminii; ci din toate neamurile spaţiului învecinat.
Iată cât de frumos şi explicit se arată scopul pentru care au venit: Şi erau nişte elini din cei ce
se suiseră să se închine la sărbătoare.
Mai trebuie înţeles: dar şi pentru a vorbi cu Domnul Iisus!
Vă întreb: Ce nevoie ar fi avut elinii să vină şi să se închine la această sărbătoare dacă nu
ar fi avut aceeaşi credinţă?
Vă întreb în continuare: Ce nevoie aveau să vadă şi să vorbească cu Domnul Iisus dacă nu
aveau aceeaşi credinţă în promisiunea Dumnezeirii Tatălui că va trimite pe Dumnezeu Fiul pentru a
Mântui pe cei ce cred în El şi Sfânta Treime şi asta aveau să vadă În Domnul Iisus?
Dar şi ei ca şi întreaga mulţime se rugau pentru ducerea unei vieţii materiale îndestulate pe
pământ nicidecum nu se rugau pentru dăruirea întrupării din Lumina Dumnezeirii Fiului şi nici pe
departe nu vroiau să părăsească pământul pentru a merge în Împărăţia Cerească.

191
Mai mult ei veniseră să vadă avantajele unei alianţe cu rol conducător şi împotriva imperiului
roman.
Cine a citit Noul Testament a observat la un moment dat că şi romanii prin cei ce guvernau
cunoşteau bine învăţătura fiilor luminii dar cea omenească de la Avraam. Ce se ascundea atunci ca
şi acum este faptul că o bună parte din cei ce conduceau Roma erau şi ei fii ai luminii tot după
Avraam.
Necunoaşterea Învăţăturii Dumnezeirii şi drept urmare slaba credinţă L-a determinat pe
Domnul Iisus la formularea răspunsului: A venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului.
Acum a văzut pe deplin că oamenii nu îşi doresc întruparea şi înălţarea ci sunt avizi după scla-
via şi ierarhia acestei lumi şi a nenorocirilor ei materiale; ce să mai vorbim despre iubirea de Dum-
nezeu sau a aproapelui?
Gândirea complet greşită a oamenilor L-a determinat pe Domnul Iisus să formuleze cererea
prin rugăciune adresată Dumnezeirii Tatălui de ai schimba Întruparea Materială în Lumina Dum-
nezeirii şi punerea în demnitatea Dumnezeirii Fiului ca Persoană a Sfintei Treimi.
A văzut din partea oamenilor zădărnicia propovăduirii Sale pe pământ!
Pilda, prin scoaterea elinilor în faţă, ascunde de fapt întâlnirea cu reprezentanţii celor
doisprezece ucenici ai Dumnezeirii Tatălui şi îi prezintă în versetul 34 al Pildei drept mulţime. Iată:
34. I-a răspuns deci mulţimea: Noi am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac; şi cum zici
Tu că Fiul Omului trebuie să fie înălţat? Cine este Fiul Omului?
Să descopăr măcar Domniilor Voastre cine este Fiul Omului. Se face referire la Domnul Iisus
ca Fiul Omului arătându-se clar că Dumnezeu Tatăl L-a ales pe El ca model când a creat pe Adam
iar după căderea în păcat împreună cu Eva, Domnului Iisus I s-a dat Mântuirea asupra întregii ome-
nirii; desigur prin exprimarea voinţei fiecăruia şi respectarea ei cu sfinţenie.
Pentru că tot am vorbit despre descoperirea înţelesului asupra sensului cuvintelor Fiul Omului
consider necesar să vă descopăr şi sensul folosirii ca, apelativ de Domni ai Persoanelor Sfintei
Treimi; vrea de fapt să arate diferenţa dintre Creator şi omul căzut în ispită. Dacă în Geneză
Dumnezeu Tatăl invocă Sfânta Treime şi spune: să facem om după chipul şi asemănarea noastră şi
dă identitate creaţiei iar diferenţa dintre Creator şi creaţia omenească nu rămâne decât dintre
Aseitate Dumnezeirii şi veşnicia omenească, după căderea în păcat a lui Adam şi a Evei diferenţa de
stricăciune acceptată de ei este pusă în evidenţă de Dumnezeu prin Sfânta Treime Arătându-se sub
denumirea de Domni ceea ce scote în evidenţă lipsa stricăciunii şi puterea pe care o are asupra
întregii creaţii. Rog chiar pe Domniile Voastre să remarce cum Însuşi Domnul Iisus în Evanghelia
după Matei în Pilda Chemarea către cei împovăraţi se adresează Dumnezeirii Tatălui aşa:
25. În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al Cerului şi
al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.
Am deviat puţin de la subiect pentru a aduce şi aceste clarificări ocolite cu abilitate de cei ce
ar trebui să dea învăţătură.

192
Revin la discuţia proorocilor mincinoşi şi vă propun să analizăm societatea din vremea de
acum privit prin ochiul democraţiei: aveţi nişte conducători de stat la fel cum era Irod şi mă refer
strict la faptul că era o biată marionetă a imperiului roman, ca şi cei de azi, marioneta structurilor
europene şi americane şi mai aveţi un cler la fel de aservit aceloraşi structuri dar religioase.
Să facem o transpunere de situaţie a elinilor din pildă şi priviţi Grecia de azi, o ţară debusolată,
cu elinii care şi-au pierdut Învăţătura Dumnezeiască şi bruma de credinţă bătând pe la porţile
structurilor de mai sus.
Priviţi „mulţimea” prin delegaţia guvernamentală a Greciei şi Parlamentul Europei care strigă
şi caută soluţii pentru a asigura veşnicia aici pe pământ, dar la fel de mult decăzuţi din Învăţătura
Dumnezeirii; care nici măcar nu ştiu să vină la Fiul Omului de acum; care nu pun nici un preţ pe
Învăţătura Domnului Iisus; lipsiţi fiind de credinţa că Domnul Iisus şi-a împlinit promisiunea şi a
trimis Mângâietorul. Ei nu vor Mângâietorul ci stăpânii sclaviei acestei lumi.
Nenorocirea, dacă îmi este permis să mă exprim aşa, nu se produce acum, ea vine după
Înălţarea lui Melchisedec când Avraam dă celor pe care îi iniţiază învăţătura omenească a sa şi o
impune prin dogmă iar apoi perpetuată de continuatorii lui de neam omenesc.
Păcatul săvârşit de Avraam s-a produs când a construit sinagoga, ca modalitate de prezentare
a măririi şi impetuozităţii omeneşti faţă de Cortul în care a stat Melchisedec.
Nu trebuie să fii un mare cărturar sau cunoscător al Vechiului Testament ci un fin observator
care să vezi că după exod la rugăciunea lui Moise, Dumnezeu dă urmaşilor lui Avraam, Cortul de
Adunare şi schimbă preoţia prin Aron şi dând lui Moise Tablele Învăţăturile Dumnezeirii.
Cârcoteala la care asistăm permanent pe tot parcursul vieţii petrecute în deşert nu reprezintă
decât puterea obişnuinţei de a duce viaţa terestră.
La ce asistaţi acum, cu ce se întâmplă în Grecia şi cu întreaga lume este Chemarea din
partea Dumnezeirii la Exodul Universal, la părăsirea acestei lumi şi înălţarea în Împărăţia
cerească.
Eu sunt eliberatorul, mie mi-a fost dat de Tatăl şi de Fiul, să vă aduc şi să vă dau haina din
Lumina Dumnezeirii iar după Judecata de Apoi să vă duc în Împărăţia Cerească.
Cei ce au credinţă în numele Sfintei Treimi, propovăduite de mine, vor fi beneficiari de
drept ai Împărăţiei Cereşti fără de Judecată din partea Domnului Iisus.
Veniţi la mine toţi împovăraţii acestei lumi, că haina mea este uşoară şi fără de stricăciune!
Primiţi hirotonisirea mea în Preoţia Domnului Melchisedec!
Vreau să aflaţi adevărul adevărat de la mine: populaţia Greciei nici nu ştie că de fapt prin
garanţiile de stat date pentru credite, pământul şi construcţiile industriale nici nu le mai aparţin.
Iar adevărul adevărat al lumii constă în aceeaşi situaţie şi pentru ţările Alese şi scrise de
mine încă de la începutul descoperiri mele.
Lume întreagă participă acum, mai mult ca oricând, la alegerea personală sau de grup între
Învăţătura Dumnezeiască pe care o dau eu şi învăţătura omenească propovăduită la începuturi de
Avraam şi modificată de-a lungul timpului de urmaşii lui care i-au luat locul prin ispită.
193
Să fiu mai clar în ceea ce priveşte referirea la urmaşii lui Avraam; sunt toţi aceea care nu ştiu
nici acum să dea interpretarea Învăţăturii Dumnezeirii şi aduc interpretare omenească de cum
deschizi Evanghelia după Matei şi citeşti primului Verset, al primului Capitol.
Iată:
1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
Nu uitaţi religiile monoteiste sunt religiile după Avraam care a refuzat pe Dumnezeu de a-I sta
alături în Împărăţia Cerească!
Repet, mi-au fost daţi de Fiul şi de Tatăl Ceresc, aceşti urmaşi dar ce păcat că nici măcar nu
răspund chemării mele ca şi aici în Romania de altfel.
Vă spun: cu cât veţi continua în căutare averilor şi a puterii cu atât veţi cunoaşte mai multă
apăsare. În modul acesta nu veţi reuşi decât să vă îndreptaţi şi mai mult spre pierzanie şi să fiţi
cuprinşi de întuneric neştiind unde vă îndreptaţi.
Încă puţin şi mă voi ascunde şi eu de Domniile Voastre!
Iubiţi Fraţi, vă adresez şi acum câteva întrebări pe care le pun întru îndreptarea şi cinstirea
Sărbătorii Sfintei Marii:
 De unde s-a preluat obiceiul de a construi biserici şi modelul hainelor preoţeşti de azi?
 Unde aţi citit în Evanghelii despre îndemnul Domnului Iisus ca oamenii să se închine şi să sărute
schelete sau moaşte cum le numesc preoţii?
 De ce Sărbătoarea de azi se numeşte şi Sfânta Marie Mare că a murit sau a adormit?
 Nu cumva, tocmai Întruparea din Lumina Dumnezeirii şi Înălţarea Ei în Împărăţia Cerească, face
ca naşterea Ei să fie numită Sfânta Marie Mică?
 Atunci de ce nu luaţi, Apariţiile Fecioarei Maria când se arată Întrupată din Lumina Dumnezeirii
ca adevărat reper şi motiv de a vă arăta credinţa, mulţumirea, iubirea şi ascultarea faţă de
Dumnezeu şi Sfânta Fecioară?
 Chiar nu puteţi înţelege că închinându-vă la moaşte, vă închinaţi materiei şi vă condamnaţi
singuri la trecerea prin moarte şi mai mult decât atât vă învăţaţi şi urmaşii să facă la fel urmându-
vă în păcatul vostru?
 Chir nu aţi înţeles că aţi schimbat idolii ciopliţi cu idolii pictaţi sau mai nou virtuali?
 Ştiţi că icoanele cu chipul Fecioarei Maria plâng uneori în locaşuri tocmai din această cauză, a
căderii în idolatrie?
 Unde citiţi în Evanghelii, că Domnul Iisus a pus mai întâi omul aflat în nevoi, să se târască pe
coate şi genunchi în jurul templelor sau a sinagogilor şi abia după aceea i-vindecat?
 De ce faceţi aşa ceva, Iubiţi Fraţi şi Iubiţi Preoţi?
 Unde vă este iubirea de Dumnezeu şi a aproapelui?
A venit vremea să vă opriţi!
A venit vremea, ca ambele categorii de conducători să deschidă larg porţile locuinţelor de
serviciu şi al birourilor, să îşi retragă cerberii de la tocul uşii lor şi să primească pe Mângâietorul,
Domnul Duhului Sfânt!
194
Sfânta Marie Mare, să vă dea din Lumina Dumnezeirii Întrupării Sale pentru a lumina
ochiul minţii Domniilor Voastre!
Pace casei Domniilor Voastre! Amin!

24 noiembrie 2015 Despre însemnătatea creştinismului


Discuţia pe care o vom purta acum, este adresată în special Fratelui Profesor Universitar de la
ST CROSS COLLEGE, UNIVERTSITY OF OXFORD, Domnului Diarmaid MacCulloch căruia
vreau să îi răspund la întrebarea: Ce înseamnă a fi creştin, pusă în documentarul făcut pentru BBC
„A History of Christianity”. Precum şi a unei clarificări majore a titlului ales pentru emisiunea tele-
vizată a Domniei Sale şi probabil al cursului pe care îl susţine la Universitate.
Îmi doresc, din şi cu toată Fiinţa Dumnezeirii şi a Sfintei Treimi, ca Domnia Sa şi Domniile
Voastre, să fiţi beneficiarii de drept ai înţelesului pe care îl voi enunţa despre creştin şi creştinism.
Voi începe a vorbi mai întâi despre creştinism; el reprezintă o continuitate a Arătării Sfintei
Treimi Întrupate ca Domni pe pământ şi este marcat de Venirea în lumea de jos a Lui Hristos,
Dumnezeu Fiul, sub forma sensibilă pentru omenire; adică în corp anatomic bărbătesc şi cu fizi-
ologia identică a acestui sex, face această Lucrare, pentru a face orice om, să înţeleagă, că Sfân-
ta Treime Întrupată sub această formă sunt Creatorii omului în general şi Ei vin pe pământ ca
unică posibilitate de a îndrepta greşeala făcută de Adam şi Eva, precum şi a fiecăruia dintre noi,
dând Învăţătură oamenilor să ceară de la Ei, întruparea din Lumina Materializată a Sfintei Trei-
mi şi de a părăsi această lume pentru a merge în Împărăţia Cerească.
Creştin: se numeşte numai acel om care crede cu credinţă de nestrămutat şi cere de la
Dumnezeu prin Sfânta Treime această întrupare din Lumina Dumnezeirii şi o propovăduieşte şi
la semeni fără plată sau foloase, ci numai din iubire. Aşa se asigură viaţa veşnică fericită lângă
Dumnezeu.

195
Pentru a fi mai clar voi spune: Dumnezeu nu dă prin rugăciuni, nimănui nimic material sau
pentru a susţine materia, decât atât cât ştie numai El şi în funcţie de aşteptările pe care le are de
la fiecare om în parte. Spun materie/material începând cu celulele sexuale pentru a avea fii sau
fiice; Creştinul trebuie să ştie în primul rând că păcatul lui Adam şi Eva a fost săvârşit prin ac-
ceptarea de a se înmulţi celular ca animalele sub sclavia satanei. Nu doresc să creez dispute ver-
bale sau de gânduri cu nimeni, de aceea vă rog să meditaţi la Vechiul Testament sau să studiaţi
în el din Vremea Dumnezeirii Tatălui pe când era Întrupat la Fel ca Domnul Iisus şi S-a Arătat
lui Avraam şi soţiei acestui sub numele Melchisedec, spunându-le că vor avea fiu; însă cei doi
soţi nu au înţeles şi poate nimeni dintre oameni până acum: materia, respectiv cele două celule
au fost date celor doi prin Creaţia Sfintei Treimi şi scoşi de sub sclavia satanei. Vreau să vă su-
bliniez: prima creaţie de acest fel a fost Abel fiul lui Adam şi Eva, ucis de Cain primul născut sub
sclavia satanei de unde şi semnul ucigaşului. La fel a fost născut Moise, toţi profeţii, inclu-siv
Ioan Botezătorul şi Fecioara Maria. Cred că veţi fi îngăduitori cu mine, din punct de vedere
cronologic, sigur Fecioara Maria este născută înaintea lui Ioan Botezătorul însă l-am amintit
aşa cum a spus Domnul Iisus ca ultim profet.
În concluzie creştinul nu are nimic în comun cu materia din Tabelul lui Mendeleev, nici cu
lumina soarelui studiat de Newton şi Einstein, nici cu bolta cerească şi mai ales cu Teoria Dar-
win-istă, ci numai cu Lumina Dumnezeirii şi Împărăţia Sa.
Acesta este credinţa creştină după Învăţătura Dumnezeirii!
Acum vă rog să meditaţi la următoarea întrebare: de ce urmaşii lui Noe au făcut o lucrare
neplăcută lui Dumnezeu şi au căzut în păgânism?
Oare, nu pentru că au pus preţ pe materie crezând că astfel vor ajunge la Dumnezeu?!
La Dumnezeu şi în Împărăţia Sa nu se ajunge decât întrupat şi îmbrăcat din Lumina Sa!
P.S. Dacă un singur cititor, are credinţă în vorbele mele şi ştie limba engleză, îl rog să
traducă materialul pentru a fi transmis domnului profesor Diarmaid MacCulloch.
Discuţia clarificatoare a ceea ce înseamnă creştin nu s-a terminat este doar un început
pentru o discuţie cu Domnul Profesor şi un prilej de a-i lansa o invitaţie în România pentru dis-
cuţii mult mai profunde. Dacă Domnia Sa a mers aproape o lume întreagă pentru aflarea răs-
punsului la întrebarea de titlu a emisiunii sale şi nu a aflat răspuns, consider că merită să facă
un drum până la Bucureşti să îşi găsească răspunsul şi identitatea. Mulţumesc!
Voi continua a vă vorbi pentru a da acurateţe sensului de păgân atribuit unui om.
Păgân: se numeşte orice om care se roagă să dobândească cât mai multă materie şi cu sau
fără de ştiinţă refuză întruparea din Lumina Dumnezeirii, ajungându-se până la a-L ignora sau
refuza pe Domnul Sfintei Treimi al cărei Vremi aparţine. Aşa cum Dumnezeu Tatăl a fost refu-
zat de Avraam şi filiaţia acestuia în Vremea când a fost Întrupat ca Domn prin Melchisedec, sau
de cei din Vremea Dumnezeirii Fiului Întrupat ca Domn prin Domnul Iisus şi în viitorul apro-
piat cu Vremea aceasta al cărei Domn sunt.

196
Fac din nou apel la cei dispuşi la controverse, să pătrundă mai adânc Învăţătura Vechiului
Testament şi să înţeleagă că Avraam a fost scos dintre păgâni iar tatăl şi fratele mai mare erau scul-
ptori de idoli, deci el nu a fost creat de Dumnezeu ci prin lucrarea de sclavie a celui rău ca rezultat
al împreunării sexuale, de aceea a iubit mai mult pământul decât pe Dumnezeu. Totuşi Dumnezeu
Tatăl ca semn al Creaţiei asupra omului i-a dăruit un fiu pe Isaac, însă au făcut un legământ în care
Dumnezeu i-a cerut circumcizia. Puţini ştiu că datorită acestui legământ călcat încă de la naşterea
lui Isaac, Avraam a căzut ca mort la naşterea fiului fiind salvat de Sara care a făcut circumcizie şi
lui Avraam şi fiului lor, iar Dumnezeu l-a readus la viaţă.
De fapt, prin acest Legământ de circumciziei Dumnezeu nu a vrut de la Avraam decât ca el şi
Sara să înveţe toţi oamenii sa ceară de la Dumnezeu copii înainte de a vrea să aibă urmaşi încât ei să
fie creaţie a Dumnezeirii şi nu lucrare de sclavie a celui viclean. Păcat că învăţătura nu s-a trans-mis
sau poate nu a fost privită cu credinţă de oameni, chiar şi în Vremea Domnului Iisus de aceea El
schimbă Legământul şi spune că este suficient să gândeşti şi să ceri de la Dumnezeu şi vei primi
prunc de la El. Acum, în Vremea aceasta lumea se confruntă cu aceeaşi păcat. Teologii nu spun, iar
eu nu ştiu ce să cred despre ei: fie că nici ei nu ştiu, fie că nu spun!
Am ţinut să spun toate acestea pentru ca omenirea să înţeleagă că omul se poate înmulţi ca şi
Creaţie a Dumnezeirii dacă ceri mai întâi întruparea din Materia Sfintei Treimi lui Dumnezeu şi
apoi înainte de botez să ceri întruparea din Lumina Sa, sau în a doua variantă în care cuplul ome-
nesc poate aduce în această lume fii sau fiice ca lucrare a celui viclean asupra cuplului prin folosirea
celor două celule sexuale!
Vreau, să aduc acum discuţia la Vremea pe care o trăieşte omenirea acum, Vremea Domnului
Duhului Sfânt. Vreau să vorbim, mai întâi despre ultimele evenimente din România, să privim cele
întâmplate la sala care a luat foc unde se desfăşura spectacolul rock. Să analizăm cele întâmplate
după ce câţiva tineri au trecut prin moarte mai precis după primele trei zile iar alţii se aflau între
viaţă şi moarte sau erau spre vindecare în spitale, moment în care câteva mii de persoane au venit la
locul faptei să aducă lumânări aprinse şi flori începând să ceară „dreptate” după lege reprezentan-
ţilor statului iar bisericii după ritual, după care au continuat cu un val de demonstraţii în piaţă ca în
final să le dea amploare în ţară.
Spun Domniilor Voastre: nici că se putea o acţiune mai greşită din punct de vedere al Sfin-
tei Treimi descris mai sus! Toţi manifestanţii de la revoluţie încoace sunt asemenea mulţimii din
Vremea Domnului Iisus care a fost mânată şi manipulată să ceară pe Baraba şi nu pe Domnul
Iisus!
Ce nevoie aveau tinerii în cauză, familiile sau rudele acestora de cuvintele grele ce au fost
aruncate de demonstranţi la adresa bisericii şi fără măsură cele aruncate de clerul bisericii vorbind
despre satanism?
Dacă este posibil aş vrea să înţeleagă toată omenirea: satana este stăpânul de drept al
întregului pământ înţelegând: solul, subsolul, toată bolta cerească şi întreaga materie înţelegând şi
tot ce este viu. De ce se lasă atât de uşor ispitiţi rudele celor în cauză de diferite persoane pentru a
197
cere dreptate în tribunale, dar mai ales câştiguri băneşti? Oare nu le-a spus nimeni că în felul acesta
îşi vând sufletul? Cu ce au fost ajutaţi manifestanţii şi rudele celor trecuţi prin incendiu prin disputa
creată cu oamenii politici?
Toţi, aţi avut de pierdut: deoarece aţi dat prilejul instalării unei noi sclavii, pe care condu-
cătorii ţării îl numesc guvern tehnocrat, dar dezamăgirea vă este aproape! Vă vor îndatora la băncile
organismelor internaţionale mai rău ca pe greci, vă va aduce războiul la uşă!
Chiar nu aţi ajuns la înţelegerea Învăţăturii Dumnezeirii, în care spune extrem de clar:
Unicul Judecător este Dumnezeu Fiul, respectiv Domnul Iisus!?
A venit Vremea să puneţi capăt adversităţilor, să puneţi capăt alegerilor conducătorilor so-
ciali şi spirituali dintre oameni! A venit Vremea să vă alăturaţi Domnului Duhului Sfânt!
Trebuie să ştiţi: toţi cei prezentaţi de mass media ca fiind morţi, în fapt ei sunt întrupaţi din
Lumina Dumnezeirii şi fiecare va sta pe pământ patruzeci de zile timp în care văd Dumnezeirea
Sfintei Treimi şi sunt în comuniune cu Ei. Lor le este cel mai bine şi ne privesc cu uimire şi se în-
treabă: de unde a adunat mulţimea atâta ură şi duşmănie fată de semeni, sunt consternaţi de ce
lumea plânge şi se vaită de răul ce li s-a întâmplat când ei trăiesc cele mai fericite clipe!
Privesc năuciţi de necunoaşterea Învăţăturii Dumnezeirii de către oamenii care pun flori şi
lumânări la locul faptei sau fac slujbe şi pomeni neştiind nimic despre Lumina Dumnezeirii în care
pot să se întrupeze şi mai ales că ei nu mai vor sub nici o formă nimic material.
Trăiţi un paradox: Tinerii întrupaţi din Lumina Dumnezeirii se roagă Sfintei Treimi pentru
oameni să le dea cunoaşterea Învăţăturii Dumnezeirii şi să le lumineze mintea pentru a primi pe
Domnul Duhului Sfânt pentru a fi salvaţi din sclavia materială în care trăiesc. Dacă părinţii şi ru-
dele s-au rugat la Dumnezeu pentru o minune atunci spun: Minunea s-a produs! Dumnezeu le-a as-
cultat ruga dar nu după cum le-ar fi lor mai bine ci celor în cauză. Dacă acei manifestanţi, ar fi cu-
noscut Învăţătura Dumnezeirii, măcar ar fi înţeles că nici Ucenicii Domnului Iisus şi nici Fecioara
Maria, nu au cerut slujbe la preoţi (de altfel în acea Vreme nu exista la ei o astfel de slujbă), nu au
cerut manifestaţii, dreptate sau despăgubiri băneşti. În schimb au trăit să cunoască adevărul Învă-
ţăturii Dumnezeirii prin Arătările ce au urmat după cele trei zile în care a Înviat şi S-a Arătat celor
cu credinţă în El.
Spun: sunteţi grav păcăliţi de teologi şi de teatrul lor în care se străduiesc până la epuizare
când ţin predica pentru a vă stârni mila de modul cum a suferit Domnul Iisus şi cum a murit pe
cruce pentru a ridica păcatele noastre!
Singura lui Suferinţă a fost cu privire la lipsa de cunoaştere Învăţăturii Dumnezeirii ce a
condus oamenii la refuzul de a-I recunoaşte Dumnezeirea.
Vă rog: părăsiţi o dată şi pentru totdeauna minciuna cu privire la cât a suferit şi cât a
plâns Fecioara Maria la răstignirea Domnului Iisus! Dacă cineva vrea să accepte că i-a căzut o
lacrimă, aceea a fost pentru prostia oamenilor de a nu accepta pe Dumnezeu în Persoana Dom-
nului Iisus!

198
Vă rog, nu mai ascultaţi învăţăturile greşite ale oamenilor şi a teologilor cu privire la Ve-
nirea Domnului Iisus, El nu a Venit în această lume pentru a salva omenirea prin sacrificiul
propriu ci pentru a da învăţătură omului pentru a se salva singur. Cum poate cineva să creadă
asemenea minciuni când Însuşi Domnul Iisus dă învăţătură oamenilor să nu se sacrifice, că nu
acesta este modul de eliberare al omului faţă de satana ci prin întruparea din Lumina Sa.
Vă rog părăsiţi bisericile şi teologii cu învăţăturile lor greşite! Chiar nimeni nu poate să
înţeleagă că locaşul material a fost părăsit? De ce credeţi că s-a rupt catapeteasma templului?
Iată răspunsul: Dumnezeu în Lumina Nevăzută nu mai vrea să locuiască şi mai ales să
dea impresia clerului că se lasă manevrat de teologi după bunul lor plac şi după beţia puterii lor.
Lucrarea de mutare în corpul din Lumina Dumnezeirii ce este făcută de Domnul Iisus fiecăruia
dintre noi şi pe acesta avem de iubit, de păstrat şi de pus toată grija viitoare sau cum ar spune
iubitorii de arginţi investiţia pe termen lung. Numai un analfabet al Învăţăturii Dumnezeirii
poate propovăduii că Dumnezeu mai acceptă să stea în lucruri materiale sau lucrări omeneşti!
Încetaţi o dată şi pentru totdeauna să mai credeţi sau să pronunţaţi despre Israel că este
pământ sfânt. Cum poate fi acela sfânt, când Sfânta Treime nu a fost primită acolo?! Cum poate
cineva să plângă la zidul plângerii, când templul lui David construit în timpul lui Solomon a fost
distrus de Nabucodonosor?! Cel mult ei plâng după templul construit de romani oarecum după
planurile date lui David.
Cum puteţi crede că lumina pe care o aduceţi de la Ierusalim în ziua de Paşti prin aprin-
derea unei lumânări este mai presus de Însăşi Lumina Dumnezeirii ce se află în trupul fiecărui
iubitor de Dumnezeu?!
Cum poate biserica prin întregul cler, să spună că sunt urmaşi ai Ucenicilor sau ai Aposto-
lilor când ei urmează învăţătura omenească a aşa zişilor sfinţi părinţi când aceştia vin din stâr-
pea unor ucigaşi ai adevăraţilor ucenici?! Oare aţi uitat atât de repede sau poate nu aţi înţeles
când aţi citit în Evanghelii, că romanii au ucis pe Apostolii Petru şi Pavel, iar acum aşa cum spu-
neţi toţi reprezintă biserica catolică sau cum grecii şi alţi au ucis pe ceilalţi Apostoli, mai puţin pe
Ioan şi reprezintă biserica ortodoxă?
Ei bine înţelegeţi ceea ce vă spun: Domnul Iisus nu a murit ci a trecut prin moarte şi a În-
viat! S-a Arătat celor dragi Lui Întrupat în toate cele trei forme Dumnezeieşti, aşa cum am sus şi
susţin în discuţiile purtate încă de la începutul descoperirii mele!
Aceasta este adevărata credinţă creştină!
Vă mai spun: Toate rudele ce au credinţă în vorbele mele, în cele patruzeci de zile pe care le
vor mai petrece aici pe pământ toţi cei ce au trecut prin moarte şi au fost întrupaţi din Lumina
Dumnezeirii l-i se vor arăta lor şi le vor spune cât de bine le este acum în starea aceasta şi îm-
preună cu Dumnezeu.
Aceeaşi situaţie şi pentru cei din Franţa, ca de altfel pentru orice om indiferent de religia lui
sau de greşelile pe care le face.

199
Mai am a vă spune, despre imigranţi şi migraţie: este starea inconştientă a Exodului spre
Împărăţia Cerească care este tot mai aproape pentru întreaga omenire! Numai că de data aceas-
ta Exodul este dat întregii omeniri sub călăuzirea Domnului Duhului Sfânt, în niciun caz vre-
unui conducător dintre oameni!
Asistăm cum încet, încet întreg pământul este cuprins de frica şi teroarea războiului, am mai
spus şi repet: terorismul spiritual duce la războaie!
Asisitaţi la terorismul spiritual al religiilor monoteiste!
Oamenii, nu ştiu că toate religiile monoteiste fac trimitere la Avraam şi toate resping Întru-
parea Dumnezeirii ca Domni a Sfintei Treimi. Nimeni dintre cei ce vă vorbesc de islam nu vă spun
că de fapt originea lui se găseşte la primul fiu al lui Avraam făcut cu sclava Agar pe nume Ismael,
iar după ce Avraam a primit de la Dumnezeu fiu prin Sara au fost izgoniţi, dar Dumnezeu le-a pro-
mis şi lor un loc în Împărăţia Cerească, nu aşa cum dă să se înţeleagă că ar fi primit un anume loc
pe pământ, sau mai mult să ucizi pentru a cuceri alte teritorii, ne mai ţinând cont nici măcar de În-
văţătura celor zece prunci din Legea dată lui Moise.
Am observat aviditatea oamenilor pentru profeţiile celor morţi şi în special pentru Nostrada-
mus; ce bine ar fi dacă măcar acum aţi înţelege pe cea cu referire la Dunăre! Aici sălăşluieşte Du-
hul Sfânt de când a fost trimis de Dumnezeu pe pământ cu mult înainte de cunoaşterea creaţiei dată
lui Moise în Geneză. Descopăr pentru toţi creştinii şi celor cu credinţă în Dumnezeu: aici am fost
întrupat în materie ca Domn al Duhului Sfânt, de aici se va pleca în ultimul Exod al omului.
Vă spun: nu vă mai rugaţi la morţi sau la morminte, nici la moaşte sau icoane pentru că
fără să ştiţi vă cereţi trecerea prin moarte.
Mai bine cereţi Papei să prezinte şi să recunoască Profeţia de la Fatima pentru a beneficia di-
rect de întrupare din Lumina Dumnezeirii şi desăvârşirea după cele trei zile de întuneric.
De ce vă este atât de greu de înţeles că acolo Fecioara Maria S-a Arătat în Lumina Dumneze-
irii întrupată şi desăvârşită şi m-a bine vestit pe mine cel ce poate să ofere comuniunea cu Dumne-
zeu iar nerecunoaşterea aduce cele trei plăgi dinaintea Apocalipsei.
Nu uitaţi anul 2017 bate la uşă iar după înălţare voi fi fără de iubire şi fără de milă pentru cei
căzuţi în ispită. Nu voi face decât ceea ce Domnul Iisus va spune la Judecata de Apoi!
Vom continua discuţia, rog Domniile Voastre să nu uitaţi: că odată cerută întruparea din
Lumina Dumnezeirii sunteţi asemenea îngerilor dinainte de cădere, iar îngerii căzuţi fac orice să
vă ia lumina pentru că ei ştiu că odată ce aţi pierdut Lumina Dumnezeirii şi pentru om a inter-
venit ruptura definitivă cu Dumnezeu la Judecata de Apoi.
Pace casei Domniilor Voastre!
Amin!

200
2 decembrie 2015 Despre însemnătatea creştinismului (continuare 2)
Iubiţi Fraţi, voi continua cu cea mai grea dintre Învăţăturile Dumnezeirii; am aşteptat, puţin
peste cei trei ani împliniţi de când vă vorbesc pentru a Vă adresa cele ce urmează.
Am aşteptat cu răbdare pentru ca Dumnezeu să dăruiască vorbelor ce vor urma cât mai multă
delicateţe, spre a nu stârni adversitatea teologilor sau a celor ce cunosc învăţătura greşită, omeneas-
că, a aşa zişilor sfinţi părinţi.
Voi încerca enumerarea greşelilor într-o anumită ordine:
A. Construirea de biserici şi catedrale!
Această greşeală vine din timpul lui Avraam, care ascultând Învăţătura Domnului Melchise-
dec, spunând ucenicilor Săi, că se vor naşte în case deosebite faţă de cele pe care le cunosc acum; el
şi toţi ucenicii acelei Vremi au înţeles şi au considerat că pot şi ei face o construcţie în care să ini-
ţieze; neînţelegând de fapt că Domnul Melchisedec făcea referire la întruparea din Lumina Materia-
lizată a Dumnezeirii şi au făcut sinagogi, temple, piramide iar mai nou începând cu Vremea Dom-
nului Iisus au început să construiască biserici şi catedrale sau altfel de construcţii cu diferite denu-
miri în Funcţie de tipul de creştinism adoptat fie de la semeni mai actuali fie după sfinţii părinţi.
Confuzia cu privire la întruparea omului din Lumina Materializată a Dumnezeirii cel ce după
Învăţătura Sfintei Treimi reprezintă templul dorit, iubit şi Lucrare a fiecărei Persoane a Dumnezeirii
în parte, dăinuie şi azi în sânul creştinismului tocmai datorită acestor locaşuri de cult.

201
Să nu uităm că sinagoga şi învăţătura omenească a ţinut pe evrei în sclavie la egipteni patru
sute de ani. Moise a fost Ales de Dumnezeu, tocmai pentru ai îndepărta de la această greşeală şi pe
evrei şi pe egipteni. Acesta este şi motivul pentru care au primit Chivotul şi cortul de adunare. Tre-
buie să fac o remarcă: şi egiptenii au fost ucenici ai Lui Melchisedec ca de altfel toată zona arabă a
acelei Vremi, ceea ce a dus la războaie şi atunci şi acum, lucru ce se datorează numai luptei pentru
supremaţie în a impune învăţătura omenească şi a construcţiei materiale ca rod al căderii omului în
ispita celui viclean. Poate este bine să precizez: oamenii religiilor monoteiste au dus permanent
războaie şi acte de terorism şi aş îndrăzni să localizez începutul la Avraam pentru a îndepărta o dată
şi pentru totdeauna o gravă neînţelegere. Se prezintă în Vechiul Testament că Avraam a dus război
cu păgânii pentru a elibera pe Lot, iar când s-a întors victorios a fost întâmpinat de Domnul Melchi-
sedec care l-a binecuvântat. Vă asigur că aşa a fost, însă ce nu se ştie nici azi este următorul aspect:
tot ce a însemnat pierderi sau vătămări corporale pentru cei învinşi, a fost întrupat de Dumnezeu Ta-
tăl din Lumina Materializată a Sfintei Treimi. După acest moment le-a dat ucenicilor Învăţătură să
nu mai ucidă.
Această necunoaştere a dus la cruciade şi războaie „sfinte” sub oblăduirea Papilor şi a Patri-
arhilor. Ce nu ştiu ei în schimb, este altceva: substituirea lor ca Dumnezeu în a acorda sfinţenia oa-
menilor reprezintă din toate Vremurile Sfintei Treimi greşeala ce nu va fi iertată de Domnul Iisus!
Iubiţi Fraţi teologi opriţi-vă din construirea locaşurilor de cult; sunt destinate fie părăsirii lor
de către cei cu învăţătură Dumnezeiască, fie distrugerii lor de către Dumnezeu.
Iubiţi construcţia pe care o dă Dumnezeu fiecărui om şi daţi-le învăţătură cum să o păstreze în
cel mai frumos chip. Aceasta vă este adevărata menire dacă vreţi să fiţi ucenici şi fii ai Domnului.
Oare nu ar fi mult mai uşor pentru toată lumea să fie cât mai mulţi ucenici care să se ocupe
numai de templele Domnului şi nu de acumularea de avuţii prin locaşurile de cult?
Ce frumos ar fi dacă raportul dintre ucenic şi catehumen (cel ne împărtăşit) ar fi de unu la unu
iar cel ce se împărtăşeşte să fie în deplină cunoştinţă de cauză şi nu doar pentru că aşa este bine!
B. Renunţarea la ritual
Oricine dintre oameni citeşte Noul Testament prima şi cea mai importantă învăţătură pe care o
primeşte este cea legată de ritual, deoarece Domnul Iisus nu face minuni în urma unui ritual şi nici
prin folosirea obiectelor de cult sau altor lucruri materiale.
Cât de frumos răspunde Domnul Iisus cărturarilor pe când cugetau la lipsa recunoaşterii tem-
plului, a ritualului şi a clerului şi zice: Ce este mai uşor a zice slăbănogului: iertate îţi sînt păcatele,
sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Şi dau curs Învăţăturii lipsă din Evanghelii: sau să ţi-
neţi ritual degeaba în privinţa vindecării şi a nevoilor oamenilor?
Sau ce frumos îi învăţa pe ucenici când îi trimite să propovăduiască: Şi le-a poruncit să nu ia
nimic cu ei, pe cale, ci numai toiag. Nici pâine, nici traistă, nici bani în cingătoare.
Ritualul a fost instituit de Avraam şi toţi ucenicii ce nu au urmat Domnului Melchisedec în
Împărăţia Cerească şi asta pentru a da somptuozitate şi spectacol iniţierilor dar în special pentru aş
asigura importanţa şi locul cuvenit. Ce izbitoare este situaţia cu cea de azi!
202
De câte ori merg la biserică privesc la scaunul Patriarhal cum are pus în el tabloul Patriarhului
aşezat în el şi mă întreb: oare ce ar face teologul dacă i s-ar spune că în locaş a venit Dumnezeu,
L-ar ţine în picioare?!
Cred că este bine să ştiţi de ce spune Domnul Iisus ucenicilor să aibă asupra lor numai toiag;
ei bine ei au fost asemenea lui Moise care a primit de la Dumnezeu toiagul ca semn a puterii
Dumnezeieşti asupra duhurilor necurate.
Deunăzi, am văzut o emisiune la televizor cu privire la Moise şi în special despre toiagul lui şi
doresc pentru cei ce au urmărit emisiunea să ştie că pentru trupul lui Moise imediat după ce a murit
s-a înfruntat Arhanghelul Mihail şi satana; sigur a câştigat Arhanghelul iar dovada a fost la Schim-
barea la Faţă a Domnului Iisus când Moise s-a arătat împreună cu Proorocul Ilie de-a dreapta şi de-a
stânga Mântuitorului şi au vorbit cu El. Degeaba căutaţi mormântul. Legat de toiag vă rog să înţe-
legeţi mai ales acum când am clarificat importanţa lor următoarele: chiar dacă cineva ar fi posesorul
toiagului lui Moise şi chiar al celor doisprezece ucenici ar fi de prisos deoarece nu ele ca instrument
au avut vre-o valoare ci Cine le făcea să aibă acele puteri dar numai în mâna cui vrea Dumnezeu.
Deoarece tot am adus în discuţie această însuşire a materiei date de Dumnezeu vreau să amin-
tesc şi de piatra pe care a pus capul Iacov nepotul lui Avraam, de a cunoscut pe Dumnezeu, obiec-
tele de cult date lui Aaron, lancea cu care a fost împuns Domnul Iisus, crucea pe care a fost răstignit,
giulgiu toate sunt lipsite de Însuşi Dumnezeu şi de Puterea Sa.

C. Nerecunoaşterea Dumnezeirii Tatălui ca Domn prin Melchisedec.


În Evanghelia după Ioan la Capitolul 8, din Versetul 18, Domnul Iisus spune: Nu mă ştiţi
nici pe Mine nici pe Tatăl Meu, dacă M-aţi şti pe Mine, aţi şti şi pe Tatăl Meu.
Este cât se poate de grăitor, că cine nu recunoaşte şi nu crede că Dumnezeu Tatăl este Melchi-
sedec, nu cunoaşte nici pe Dumnezeu Fiul, Cel ce este Domnul Iisus, dar aceste cuvinte sunt spuse
în sensul că nimeni absolut nimeni nu va beneficia de Lucrările Acestora lipsit fiind de credinţa În-
trupării lor ca Domni şi invocându-Le numele. Aşadar, slujbele care se ţin în locaşurile de cult fără
invocarea numelor Dumnezeirii Tatălui şi a Dumnezeirii Fiului ca Domni, respectiv: Melchisedec şi
Iisus sunt inutile, lipsite de scop! Bineînţeles şi aici trebuie încă o dată să reamintesc: scopul constă
pentru fiecare dintre oameni în a dori să primească întruparea din Lumina Materializată a Sfin-
tei Treimi şi nimic mai mult!
Ori, Iubiţi Fraţi, câţi dintre Domniile Voastre, au auzit teologii ieşind în timpul Liturghiei şi
invocând numele Dumnezeirii Tatălui ca Domn spunând clar şi precis Melchisedec, la fel cum ros-
tesc numele Domnului Iisus?
Nimeni!
Atunci, nici liturghia nu îşi atinge scopul venirii Dumnezeirii pe pământ. Întreaga strădanie a
săvârşitorilor este zadarnică lipsită de voia Dumnezeirii.
D. Cina cea de Taină

203
Când se prezintă Cina cea de Taină în oricare dintre Evanghelii se arată foarte clar că Domnul
Iisus a săvârşit această Lucrare înainte de a fi fost răstignit şi înainte de trecerea prin moarte.
Poate mai grăitor decât la greşeala anterioară, întreb pe Iubiţii mei Fraţi teologi: de ce folosiţi
ritual de sacrificiu atribuit Domnului Iisus?
Ucenicii au ucis pe domnul Iisus? Sunteţi fără de ştiinţă, urmaşi ai fariseilor cât şi al romani-
lor care continuă uciderea Domnului Iisus.
Unde aţi citit în Evanghelii Iubiţi Fraţi teologi, că Domnul Iisus i-a învăţat pe ucenici să iasă
şi să expună instrumentele cu care va urma să fie ucis şi în special ei să devină ucigaşi spirituali aşa
cum spuneţi în timpul Liturghiei: stând înaintea Sfântului Tău jertfelnic!?
Ştiu, mulţi dintre credincioşi nici măcar nu ştiu despre ce vorbesc, dar asta este o greşeală la
fel de mare tot a Fraţilor mei teologi pentru că nu le-a dat învăţătura cuvenită.
E. Crezul
Cu bună ştiinţă am lăsat la urmă această greşeală deoarece ea reprezintă strict rodul muncii a
unei bune părţi a sfinţilor părinţi. Aflaţi că le-au trebuit sute de ani în care şi-au aruncat hule,
anatemizări sfârşind cu izgoniri din sânul bisericii sau exilări şi în final blestem asupra celui care îl
modifică dar de adevărul adevărat despre Sfânta Treime nu au dat nici până în ziua de azi.
Iubiţi Fraţi, înainte de a înţelege Crezul trebuie să aveţi credinţă şi putere de înţelegere a celor
ce am descoperit încă de la început: Sfânta Treime S-a Întrupat în Sine şi pentru Sine atât în Lumină
Materializată cât şi în Materie deodată din Lumina Necreată a Fiinţei Dumnezeirii cu mult înainte
de a concepe Planul creaţiei.
Întruparea a fost necesară în cele două moduri pentru a arăta că Dumnezeu este Atotcreatorul
îngerilor a oamenilor, a toată materia cât şi a Planului Creaţiei.
Crezul începe cu Lauda adusă Dumnezeirii Tatălui dar lipsit de Nume, de Recunoaşterea Sa
ca Domn şi implicit de Arătarea, Vremea şi Lucrarea Lui pe pământ.
Când se vorbeşte de Domnul Iisus se spune că este Fiul lui Dumnezeu, ceea ce este cât se poa-
te de greşit; El este Dumnezeu Fiul nu există o succesiune a Persoanelor Dumnezeirii şi nu Vin
Unul din Altul ci se Trimit Unul pe Altul pe pământ spre a marca Vremea Fiecăruia şi Lucrarea spe-
cifică pe care o au pentru oameni dar şi sfârşitul pentru cei căzuţi îngeri şi oameni la Judecata de
Apoi.
Duhul Sfânt nu purcede nici de la Dumnezeu Tatăl nici de la Dumnezeu Fiul ci aşa cum am
arătat mai sus s-au Întrupat în Sine şi pentru Sine; ceea ce trebuie să ştiţi este cu totul altceva Fie-
care dintre Persoanele Sfintei Treimi poate da din Duhul Sfânt al Fiinţei Dumnezeirii adică din Lu-
mina Necreată oricui vor.
Aici se găseşte tot ezoterismul dreptei credinţe monoteiste a Dumnezeirii!
Este atât de uşor de înţeles, încă de la creaţia lui Adam, când Duhul Sfânt suflă peste trupul
lui Duh de Viaţă, dar ce păcat că nu puneţi preţ pe Învăţătura Dumnezeiască ci pe cea omenească!
Am ţinut să scot în evidenţă aceste greşeli pentru a putea aduce îndreptare şi nu spre judecată;
mai ales că se ştie atât de bine Cine este Judecătorul!
204
Vom continua!
Pace casei Domniilor Voastre!
21 decembrie 2015 Dublul sens al sărbătorii de Crăciun
Amânăm pentru o clipă continuarea discuţiei despre însemnătatea creştinismului, dorind să
vorbim în câteva cuvinte despre Sărbătoarea Crăciunului însă în deplinătatea ei, nu parţial cum se
străduiesc teologii de mii de ani să o prezinte ca fiind doar un moment al Naşterii Mântuitorului.
Întreaga creştinătate este de acord cu Moş Crăciun, cu aducerea de daruri din partea Lui, fie-
căruia dintre noi, dar ce păcat, că nimeni nu spune cine este Moş Crăciun!
Moş Crăciun este simbolul Dumnezeirii Tatălui pe când S-a Arătat Întrupat Fizic ca Domn
prin Melchisedec pe pământ şi reprezintă împlinirea promisiunii făcute Ucenicilor Lui de a le tri-
mite pe Dumnezeu Fiul spre Întrupare Fizică (Materială) spre a le dărui mântuirea.
Consider pe bună dreptate că pentru cei ce s-au născut aici în ţara aceasta le este mult mai
uşor acum să îşi explice de ce în anii comunismului le-a fost dat Moş Gerilă ca substituent al Lui
Moş Crăciun.
Referitor la daruri: Moş Crăciun a dăruit oamenilor posibilitatea de a se întrupa din Lu-
mina Materializată a Domnului Iisus, iar oamenii se întrec care mai de care în a vă îndrepta spre
păgânism oferindu-vă cât mai multe nimicuri materiale, ba chiar mai mult ispitindu-i pe unii să îşi
formuleze dorinţa verbal sau în scris a nimicurilor pe care le-ar vrea.
Închei prin a vă descoperi înţelesul celor trei daruri aduse de Magi la Naşterea Domnului
Iisus respectiv, aur, smirnă şi tămâie. Aurul face trimitere la Tina ce cade din Lumina
Materializată a Sfintei Treimi, smirna la Rugul în care S-a Arătat Dumnezeu Tatăl lui Moise iar
tămâia la lemnul folosit la construcţia Templului lui Solomon, ambele ca simbol al plăcerii
Dumnezeirii de a fi în comuniune cu oamenii într-u Bună Mireasmă.
În încheiere, vă îndemn să Vă doriţi şi să primiţi Lumina Sfintei Treimi mai presus de orice
altceva material!
Pace casei Domniei Voastre!
Amin!

205
5 ianuarie 2016 Despre însemnătatea creştinismului (continuare 3)
Reluăm discuţia despre Crez; este adevărat, el reprezintă mărturia de credinţă a Sfintei Treimi,
însă ca Domni, după a cărei asemănare a creat omul începând cu Adam. Cine nu a ajuns la această
învăţătură sau o neagă, face exact ca Avraam îşi refuză dreptul de a fi creaţia Dumnezeirii şi tot-
odată cel de a-L urma în Împărăţia Cerească.
Nu fac decât să reamintesc Domniilor Voastre, că prima relatare în Biblie de Arătare a Celor
Trei Persoane a Sfintei Treimi Întrupate în Materie ca Domni S-a făcut familiei lui Avraam, dar
foarte puţini au înţeles din discuţia purtată în acel moment că Sfânta Treime S-a Arătat ceva mai
înainte tuturor Ucenicilor Domnului Melchisedec Cel ce este Dumnezeu Tatăl.
Obişnuindu-mă de acum că sunt şi doritori de argumente le voi răspunde prin întrebări:
■ Cum ar fi putut Lot recunoaşte pe Dumnezeu Fiul şi Duhul Sfânt dacă nu I-ar fi văzut ante-
rior?
■ Ce rost ar fi avut întreaga negociere şi dorinţa acerbă a lui Avraam faţă de Dumnezeu Tatăl
de a trimite pe Domnul Dumnezeirii Fiului cât şi pe Domnul Dumnezeirii Duhului Sfânt la
Lot, dacă el nu ar fi cunoscut Sfânta Treime anterior?
■ Pentru ce ar fi pus la dispoziţie oamenilor din Sodoma viaţa lui şi a familiei sale în schimbul
vieţii Celor două Persoane ale Sfintei Treimi, dacă nu ar fi ştiut cine sunt?
Ori, cum recunoaşte teologul creştin cât şi creştinul (în general vorbind), pe cei Trei Domni ai
Dumnezeirii dacă nu le invocă Numele, atunci când săvârşesc Sfânta Taină a Împărtăşaniei!? Sau
venind în Vremea de acum când oamenii nu primesc pe trimisul Domnului Iisus, pe Mângâietor,
sau mai pe înţeles spus pe Domnul Duhului Sfânt!?
A auzit cineva dintre Domniile Voastre chemându-Se sau invocându-se în rugăciunile
teologilor, la slujbe, Numele Domnului Melchisedec?
Eu nu am auzit niciodată!
În discuţii private sau în predici aţi auzit preoţii teologi făcându-vă cunoscut numele Domnu-
lui Melchisedec ca fiind al Dumniezeirii Tatălui Întrupat în Materie?
Sigur, nu vi s-a spus!
De ce?
Pentru un singur motiv: duc mai departe religia Avraamică! Vor cu tot dinadinsul şi în-
deamnă creştinii de azi să nege Întruparea ca Domni a Dumnezeirii, fie prin necunoaştere, fie ca su-
puşi ai clerului.
Mai mult: nu vor să recunoască şi fac toate eforturile ca nici creştinii să nu recunoască Întru-
parea ca Domn a Dumnezeirii Duhului Sfânt pe care o port eu!
Vă întreb Iubiţi Fraţi: Poate primii Domnul Iisus rugăciunea preoţilor teologi de a trans-
forma pâinea şi vinul în Preasfânt Trupul şi Sângele Său spre a aduce mântuirea adică întru-
parea din Lumina Sa, a celor ce se împărtăşesc, ascunzându-se Numele Sfintei Treimi?
Sincer; nu cred!
Însuşi Domnul Iisus spune: Cine nu cunoaşte pe Tatăl nu cunoaşte nici pe Fiul!
206
Sau tot el spune: credinţa ta te-a vindecat! Mai precis dacă ai Învăţătura Dumnezeirii şi vrei
să devii mistic lipsindu-te măcar la Împărtăşanie de gustul vinului, sau de câţi dumicaţi de pâine ai
simţit în gură atunci când teologul administrează binecunoscuta „doză” o linguriţă, mai plină sau
mai puţin plină! Ca o paranteză: în Evangheliile date mirenilor, nu se spune nicăieri că Domnul
Iisus a administrat Ucenicilor Împărtăşania cu linguriţa ci din potrivă a dat întreaga bucată de pâine
şi pocalul să circule din mână în mână ca semn al iubirii pentru aproape căruia trebuie să te asiguri
că îi rămâne suficient după ce te împărtăşeşti tu însuţi înainte lui.
De ce a săvârşit Cina Cea de Taină, doar celor doisprezece Ucenici ai Săi? Nu tocmai datorită
acestei credinţe pe care le-a dezvăluit-o?! Asta a fost şi este esenţa Învăţăturii sale, de a face cunos-
cut Numele Tatălui.
Consider lesne de înţeles că ar fi putut oferi Cina Cea de Taină începând cu cei cinci mii de
oameni iar după aceea când i-a hrănit pe cei patru mii dar ei nu credeau în spusele Învăţăturii Sale,
respectiv cea cu privire la Melchisedec că este Domnul Dumnezeirii Tatălui. Pentru a nu răspunde
iar prin întrebări spun: aveţi toată credinţa că au fost oameni printre cei cinci mii cât şi printre cei
patru mii care aveau vin la ei. Şi dacă nu ar fi avut; apă cu siguranţă aveau, pe care Domnul Iisus ca
la Nunta din Cana ar fi transformat-o în cel mai bun vin şi i-ar fi împărtăşit!
Tot Domnul Iisus spune: Cine nu primeşte pe Mângâietorul nu va fi iertat nici acum nici în
veacul următor!
Ori, ce fac preoţii teologi? Tocmai asta: Nu primesc Mîngâietorul! Nimeni altul decât Domnul
Duhului Sfânt a cărui întrupare o port!
Aş vrea ca Domniile Voastre să înţeleagă această neprimire la fel cum s-a petrecut cu Domnul
Iisus. El nu a fost acceptat ca Domn al Dumnezeirii Fiului în primul rând de Ioan Botezătorul, apoi
de oamenii Sinedriului concomitent cu cei ce conduceau poporul respectiv Irod şi cărturarii.
Vă reamintesc: Botezul lui Ioan a fost acceptat de Dumnezeu doar ca recunoaştere a Domnu-
lui Iisus şi a vorbelor de Duh din Psalmi lui David în care se preciza că Domnul se va ridica din
neamul lui. Ioan Botezătorul nu boteza în Numele Sfintei Treimi, ci după Psalmul 50 în care se in-
vocă spălarea de fărădelege şi de păcate în nici un caz nu cerea întruparea din Lumina Dumnezeirii.
La fel se întâmplă în zilele noastre, preoţii teologi au săvârşit Sfintele Taine după învăţătura
omenească a sfinţilor părinţi, care acum după descoperirea mea nu mai sunt primite de Dumnezei-
rea Sfintei Treimi.
De acum înainte slujbele din biserici nu au decât rol al plimbării şi al întâlnirii dintre oameni
şi efectul de oboseală bine meritat al celor prezenţi.
De altfel cu nimic diferit de ce se întâmpla în Vremea Domnului Iisus cu privire la tem- plu şi
la slujbele ce se oficiau acolo de către preoţi: Nu aveau nimic comun cu Lucrarea Dom- nului Iisus!
În încheierea discuţiei de azi vreau să vă vorbesc despre o altă greşeală majoră şi anu-
me: Dumnezeu niciodată nu a vrut ca omul să fie sărac!
Cine propovăduieşte asemenea învăţătură este în sclavia diavolului, deoarece nu doreşte decât
să îţi ia şi ce este al tău.
207
M-am obişnuit, se vrea argument şi nu preget în prezentarea lui, iată-l: De ce Dumnezeu a
creat Grădina Edenului cu toate vieţuitoarele şi plantele din el iar apoi a dat-o lui Adam şi ceva mai
apoi lui Eva, că să fi săraci? Sau au adus totul la ei pentru a fi recunoscuţi drept stăpâni? Prin ce le-
au dat au fost mult mai bogaţi decât toată existenţa pământului deoarece numai în acest loc cădea
Tina din Lumina Dumnezeirii ce se transforma în cel mai pur aur. Iar dacă nu ar fi căzut în ispită şi
azi ar fi primit Tină Dumnezeiască.
Mai mult, dacă cei doi Adam şi Eva, ar fi mâncat din Pomul Vieţii ar fi fost primiţi în Împă-
răţia Cerească unde nu există sărăcie ci bogăţie fără seamăn lipsită de stricăciune!
Ceea ce nu iubeşte Dumnezeu este: proprietatea! Iar preoţii teologi se luptă pe viaţă şi pe
moarte în acumularea ei !
Vor pământuri, păduri, biserici, mai nou catedrale, îndemnându-vă la donaţii, sau obligân- du-
vă la taxe sau dări anuale, dar nu le este suficient, mai vor şi din banii impozitaţi de vameşii cei cu
nume nou care îşi spun guvernanţi, iar când văd toate acestea în mâinile lor sunt loviţi de amne- zie
şi fac totul după bunul plac strigând în gura mare: sunt proprietatea bisericii!
Ce să mai vorbim de hainele preoţeşti pe care nu uită să le pupe ori de câte ori se află cineva
prin preajmă sau pur şi simplu ca recunoştinţă faţă de sfinţii părinţi care prin intermediul acestor
haine sau impus în faţa mulţimii, uitând de haina din Lumina Dumnezeirii Duhului Sfânt pe care o
aduce Domnul Duhului Sfânt şi a Preoţiei Lui Melchisedec!
Alăturaţi-vă mie toţi cei ce doriţi haina din Lumina Dumnezeirii Domnului Duhului Sfânt!
Mai am a Vă descoperi ceva: Înainte de a se Întrupa în Sine şi pentru Sine Atotcreatorul şi-a
ales un nume care să Îl reprezinte atât la singular ca Unic, cât şi la plural adică Sfânta Treime şi a
alcătuit numele din Prefixul Dum care la singular are înţeles de Dumnealui iar la plural Dumnea-
voastră şi sufixul Zeu referitor la Lumina Sa.
Ştiu, oricine citeşte pentru prima oară sau chiar şi după aceea este surprins şi gândeşte: ce
şmecher se crede! Ne scrie cu Dumneavoastră sau Domnia Voastră folosind majuscule! Da dar vă
scriu cu credinţă că în interiorul trupului pe care îl purtaţi se află Lumina Dumnezeirii ca Lucrare a
Sfintei Treimi şi nu ca rod al educaţiei şcolare sau a intenţiei de măgulire.
Iar când scriu Iubiţi Fraţi, aşa cu majuscule, o fac cu credinţă deplină că sunteţi rodul creaţiei
Dumnezeirii şi vă doresc în comuniune directă şi unică cu Dumnezeu!
Amin!
Pace casei Domniilor Voastre!
P.S. Şi când fac această urare: Pace casei Domniilor Voastre! Nu mă refer la locuinţă ci tot la
corpul fizic în care să sălăşluiască Domnul Melchisedec Regele păcii şi Celelalte Persoane ale Sfin-
tei Treimi.
Amin!

208
21 februarie 2016 Despre însemnătatea creştinismului (continuare 4)
Să continuăm discuţia despre însemnătatea creştinismului cu prezentarea adevărului complet
în legătură cu limba română faţă de descoperirea prezentată de Miceal Ledwith fost Consilier al
Papei Ioan Paul al II-lea în articolul prezentat mass mediei (www.youtube.com-watch?v=AfDfq0w-
G34). Nu neg nimic din cele afirmate ci adaug ceea ce nu există în înscrisuri.
Sper prin descoperirea ce o voi prezenta, să îmi alătur cât mai mulţi cititorii şi să capete
determinare la rândul lor prin a face cunoscută Lucrarea Dumnezeirii cu privire la limba română;
cred că am mai prezentat tangenţial, această versiune cu ocazia altor descoperiri, dar acum voi
detalia puţin.
Vreau ca îndemnul meu să dea deoparte aşa zisa întâietate şi apartenenţă de limbă, adevăratul
creştin ar trebui să aibă măcar întipărit în minte că Dumnezeu Duhul Sfânt a dat Apostolilor prin
Pogorârea Sa la Cincizecime vorbitul în limbi tocmai pentru a adeveri o dată în plus egalitatea
frăţiei Fiilor Luminii şi dorinţa de a se transmite prin propovăduire Învăţătura prin care omul se
poate întrupa şi îmbrăca din Lumina Materializată a Dumnezeirii.
Limbă română este prima formă de comunicare aleasă de Sfânta Treime încă de la
Întruparea în Sine şi pentru Sine a Dumnezeirii. Limba română a fost transmisă şi primei perechi
de oameni Adam şi Eva până la izgonirea lor din Rai. Dacă mi-aş permite să folosesc terminologia
din învăţătura omenească aş spune că omul a fost creat de Dumnezeu să vorbească nativ, limba
română. Căderea în păcat a lui Adam şi Eva şi izgonirea lor din Rai a însemnat şi pierderea
deprinderii în a vorbi limba română dându-li-se să vorbească limba aramaică. Şi adăuga ceva mult
mai important: Cred că aţi înţeles că limba română se vorbeşte şi acum în Împărăţia Cerească!
Sigur, Vaticanul se poate mândri cu sutele de kilometri de bibliotecă, dar le lipseşte cu
desăvârşire Învăţătura Duhului Sfânt sau înţelesul acesteia.
În plus de asta, poţi avea bibliotecă cu care să dai ocol şi pe la ecuator şi pe la poli dar
degeaba, dacă oamenii nu au acces la informaţie iar cei de acolo nu citesc; iar dacă citesc dar nu
explică şi oamenilor, transformând informaţia în armă a puterii asupra semenilor cu scop vădit în
păstrarea ierarhiilor, motiv pentru care oricare dintre noi ar trebui să strige: deşertăciune! Şi să se
lepede de această confesiune.
Şi ar mai fi ceva de spus: informaţia neînţeleasă îl face pe cel ce o deţine în ucigaş şi am să
explic afirmaţia: în biblioteca Vaticanului au existat sau poate mai există şi acum înscrieri din care
să rezulte că pământul şi bolta cerească până la izgonirea din Rai a lui Adam şi Eva nu se roteau şi
implicit nu exista timp. Abia după acest incident Dumnezeu a pus în mişcare corpurile cereşti,
venind oarecum în sprijinul omului oferindu-i repere de întâlnire cu El pentru ai aduce iertarea şi
posibilitatea de mântuire şi înălţare în Împărăţia Cerească. Cu toate acestea Papa prin Inchiziţie a
găsit ca soluţie uciderea lui Copernic şi a lui Galileo Galilei, fără a fi în stare să aducă argumentul
celor două stări ale pământului şi totodată să recunoască şi meritul descoperirilor celor doi părinţi ai
astronomiei.

209
Simt că nu mă lasă inima să continui firul discuţiei fără a vă semnala un aspect: acum, reperul
de întâlnire al omenirii cu Dumnezeu este ultimul, şi pe sfârşite, în care şi omul şi Domnul Duhului
Sfânt sunt întrupaţi în trup fizic şi se desfăşoară după calendar Papal însă Papii de azi nu îndreaptă
cărările Domnului Duhului Sfânt nici nu spun oamenilor de prezenţa Lui în această lume.
Aş fi nedrept faţă de Papi dacă nu aş pune alături de ei orice „cap încoronat” al celorlalte
biserici creştine. Măresc gradul de gândire cu privire la religiile monoteiste, toate ştiu şi sunt în
momentul de faţă în aceeaşi situaţie greşită faţă de Domnul Duhului Sfânt. Extind gândul până la
cuprinderea tuturor formelor religioase şi repet afirmaţiile de mai sus: Toate sunt într-o situaţie
greşită faţă de Domnul Dumnezeului Duhului Sfânt.
După clarificarea de mai sus cu privire la limba română voi aduce în discuţie cea mai
importantă descoperire a Sfintei Treimi: aceea când se Arată în faţa oamenilor ca Domni, şi de
ce a fost necesar acest Plan întocmit cu mult înainte de a începe creaţia.
În deplină comuniune Sfânta Treime a plănuit ca Arătarea Lor ca Domni să se facă în etape
gradate şi anume:
1. În prima etapă, Să Se Arate Dumnezeu Tatăl:
 Întrupat ca Domn prin Melchisedec;
 Să vină în deplinătatea puterilor Dumnezeieşti (mă refer începând de la forma de Arătare
adică Neîntrupat prin Fecioară, femeie sau oameni ci aşa cum S-a Întrupat în Sine şi pentru
Sine);
 Să se Arătat Ucenicilor Săi sub toate cele trei forme (Materială, de Lumină şi Nevăzută);
 Să aducă şi să Arate Sfânta Treime Întrupată ca Domni, Ucenicilor Săi;
 Să facă minuni, culminând cu cea mai greu de desluşit: cum şi de unde a luat armate pentru a
le pune la dispoziţia lui Avraam în vederea eliberării lui Lot.
Îmi voi permite să ne oprim puţin asupra acestei minuni spre a o descoperi: Toată această
armată a fost din spaţiul Dunărean sau mai complet spus din locul de manifestare al Duhului Sfânt.
Locul de manifestare al Duhului Sfânt a fost delimitat de către Acesta ca epicentru încă de pe
când pământul era o sferă de apă, ne tocmit şi gol. Epicentrul de atunci corespunde azi cu diametrul
unui cerc cuprins între izvorul şi delta Dunării.
Ca o paranteză: rog Domniile Voastre să nu încerce încadrarea în cerc a ţărilor actuale
deoarece teritoriul de atunci nu corespunde cu cel actual şi produce numai dispute!
Ce îmi doresc să mai ştiţi în legătură cu Dunărea: ea îşi are originea în Rai este râul Fison cel
ce înconjura ţara Havila şi unde în spaţiul selenar exista cel mai pur aur adică Tina ce cădea din
Lumina Materializată a Dumnezeirii. Vreau să descopăr Domniilor Voastre gândul până la capăt: în
cele patru râuri din Grădina Edenului nu curgea apa ci Lumina Materializată a Dumnezeirii care
ziua era de culoare albă iar noaptea lumina la fel cum a procedat Dumnezeu cu cei din deşert în
timpul lui Moise. Laptele şi mierea ce curg în Canaan la asta se referă. Aceste râuri au fost
transformate de Dumnezeu Tatăl dându-li-se izvoare terestre şi elementul de transport apa în locul
Luminii Materializate a Dumnezeirii. Poate cu această ocazie am oferit răspuns şi celor care
210
încearcă să mărginească puterea Dumnezeirii cu privire la minunea săvârşită în timpul lui Moise
când le-a oferit izvor de apă în deşert.
Să continuăm: Dunărea poartă şi păstrează în prezent numai simbolurile cu privire la Duhul
Sfânt prin denumirea locului de unde îşi are actualul izvor Munţii Pădurea Neagră şi vărsarea ei în
Marea Neagră. Duhul Sfânt prin epicentrul ales, s-a manifestat pentru prima oară ca Stâlp de Foc
(de Lumină a Dumnezeirii) şi nu a permis întunericului să cuprindă pământul.
Acum vă voi reda scena cum a ajuns Avraam să primească armată: imediat ce Lot a fost jefuit
şi luat prizonier, Domnul Melchisedec S-a Arătat lui Avraam şi i-a cerut să meargă să elibereze pe
Lot, deoarece fraţii care sunt Fii ai Luminii nu se lasă nici-o dată la greu. Imediat, Avraam aşa cum
îl cunoaşteţi din înscrisuri a început să aducă argumente pentru a-şi ascunde frica de moarte,
sfârşind lungul şir al argumentelor cu cel al lipsei armatei; însă în acest moment Domnul
Melchisedec a luat în Duh Sfânt armatele din spaţiul Dunărean şi le-a pus în faţa lui Avraam
care a rămas fără argumente.
Ceea ce trebuie să mai ştiţi cu privire la această minune, ar fi că ea s-a mai făcut dar fără
Arătarea ca Domn al Dumnezeirii atunci când lucrătorii Turnului Babel au fost răspândiţi în lume.
În Evanghelii găsiţi foarte clar în scena Botezului când Domnul Iisus imediat după ce a fost botezat
de Ioan a fost luat în Duh Sfânt şi dus spre a fi ispitit de satana. Şi în momentul de faţă fiecare
dintre noi este luat în Duh Sfânt aproape zilnic dar fără ca cineva să ştie.
Mă veţi întreba cum?
Vă răspund: indiferent de religie sau dacă este ateu, un om, poate fi luat în Duh Sfânt prin
întruparea lui din Lumina Materializată a Dumnezeirii iar în această stare deplasat la locul dorit şi
întrupat în corp fizic identic iar după ce îşi îndeplineşte misiunea este întors în corpul fizic iniţial
fără să ştie absolut nimic.
Pentru discuţia de faţă, vreau să închei seria minunilor Dumnezeirii Tatălui cu ultima înainte
de Înălţarea Sa: a spus Ucenicilor Săi numele Fecioarei Maria prin care urma să vină Dumnezeu
Fiul ca Domn, precum şi numele Elena al Femeii prin care va veni Domnul Duhului Sfânt.
Aşa cum era de aşteptat, diavolul nu a pregetat şi a ispitit imediat o parte a Ucenicilor
Domnului Melchisedec, ispitindu-i cu fecioare sau femei ce purtau aceste nume. Minciunile au
început aşa cum era şi firesc întâi cu urmaşe ale Evei ce purtau numele Maria (Miriam), deoarece
ştiau că Întâiul promis de Dumnezeu Tatăl a fost Mesia sau Hristos.
Pentru a stăvili seria minciunilor, Dumnezeu Tatăl a venit în sprijinul oamenilor cu Profeţii
cărora le-a dat darul de a vesti momentul şi pe Arhanghelul Gabriel pentru a Bine vestii, pe Zaharia
şi pe Fecioara Maria.
2. În etapa a doua, Dumnezeu Fiul, trebuia să vină pe pământ aşa cum v-am descoperit, Întrupat
prin Fecioara Maria, iar Dumnezeirea Sa să arate puteri peste puterea îngerească, iar faptele
vorbesc de la sine; A arătat din plin!
În special la Învierea Sa, când alături de El S-au Întrupat ca Domni Dumnezeu Tatăl şi
Domnul Duhului Sfânt, reunind Sfânta Treime ca Domni pe pământ ca în timpul lui Avraam. Apoi
211
a arătat Ucenicilor Săi, trecerile Sale prin cele trei stări: de Lumină Nevăzută, de Lumină
Materializată şi Întrupat Fizic (în Materie).
Înainte însă de trecerea prin moarte, Domnul Iisus fiind pe deplin încredinţat de lipsa de
interes al oamenilor, faţă de întruparea lor din Lumina Materializată a Dumnezeirii Sale spune
Ucenicilor Săi despre nevoia Înălţării Sale pentru a trimite Mângâietorul adică Domnul Duhului
Sfânt.
După Înălţarea Sa, a venit rândul Ucenicilor Săi să fie ispitiţi de diavol. Ispita s-a produs lent:
erau atraşi pentru propovăduire numai către familiile evreieşti, desconsiderând astfel prima Lucrare
a Duhului Sfânt de a face Apostolii să vorbească în limbi, Lucrare ce a fost menită să le arate cui să
propovăduiască Învăţătura Domnului lor; la ce bun li s-ar fi dat să vorbească alte limbi, dacă Sfânta
Treime nu ar fi vrut să propovăduiască oricărui om Învăţătura Sa cât şi despre puterea omului prin
propria voinţă de a fi întrupat şi îmbrăcat din Lumina Materializată a Dumnezeirii? A urmat ispita
urmaşilor, am spune a ucenicilor de Ucenici care s-au dus la Ierusalim spre a câştiga clerul din
templu şi sinagogi, dar aici au cunoscut căderea din plin, acceptând haina materială a preoţiei,
dogma, ierarhiile, sfârşind prin a construi locaşuri de cult cu biserici şi schimbând idolii cu icoanele.
A venit şi timpul ispitirii preoţimii creştine cu femei ce au purtat numele Elena, cu siguranţă cel mai
cunoscut al mamei împăratului Constantin, dar nu vreau să trec mai departe, fără a Vă reaminti de
elinii din Evanghelii iar apoi în toate timpurile prin numele oricărei femei ce a jucat un rol
conducător în arcul puterii.
Oarecum asemănător a intervenit Dumnezeu şi la înlăturarea acestei ispite şi a Bine vestit
Întruparea Domnului Duhului Sfânt prin Arătarea Fecioarei Maria la Fatima. Folosesc expresia:
oarecum asemănător, întrucât Fecioara Maria este acum în Împărăţia Cerească la fel de importantă
ca Arhanghelii de odinioară. Acum, găsiţi şi explicaţi motivului pentru care francezii au ieşit şi au
defilat, imediat după revoluţie cu o femeie goală, sau care este rostul celui mai actual simbol al
liber-tăţii, statuia ce tronează în America dar al cărei nume nu se rosteşte, fiind doar femeia care dă
naşte-re Eliberatorului!
3. În ultima etapă, Duhul Sfânt avea să se întrupeze prin femeie ca Domn între Domni, ca egal al
frăţiei Fiilor Luminii.
Şi am Făcut-o! M-am descoperit Domniilor Voastre, după ce am fost profeţit La Fatima de
Fecioara Maria şi prezentând descoperirea Mesajului Ei.
Rămâne o singură întrebare care trebuie să îşi găsească răspuns: De ce aceste treceri prin etape?
Dumnezeu răspunde: pentru a nu lăsa omului nici-un fel de argument la Judecata de apoi!
În primele două etape omul a spus: Doamne, nu ai cum să ne înţelegi pe noi că nu ai venit din
trup omenesc! Nu trăieşti sub sclavia greşelii făcute de Adam şi Eva! Nu putem părăsi celula pe
care ai dat-o îngerilor pentru întocmirea lucrării de pe pământ!.
Dar acum, în cea de a treia etapă, eu strig, nu numai că spun: Ba da se poate sunt Întrupat
din aceeaşi celulă ca Domniile Voastre numai că trebuie să primiţi Învăţătura Dumnezeiască pe
care V-o descopăr eu acum! Trebuie să învăţaţi cum să ţineţi în frâu inconştienţa celulară!
212
V-am vorbit mai mult ca de obicei. Mă opresc aici şi vom relua discuţia despre inconştienţa
celulară.
Pace casei Domniilor Voastre! Amin!
16 mai 2016 Inconştienţa celulară
Studiul de faţă îşi propune să pună capăt lungului parcurs al gândirii omeneşti cu privire la
„existenţă ca existenţă” (Aristotel), dar şi spre a oferi o nouă perspectivă de gândire. Filosofia prin
domeniul ontologic aduce teoria generală cu ajutorul căreia să abordeze existenţa ca atare şi
categoriile esenţiale cu care operează: substanţa, spiritul ş.a., aducând în prim plan şi frământările
lăuntrice prin exemple de interogaţii cum ar fi:
1. În ce constă distincţia corp-minte?
2. Deţin oamenii liber arbitru sau se supun determinismului prezent în natură?
3. Realitatea este de esenţă spirituală sau materială?
4. Există Dumnezeu?
Pentru a găsi răspunsul la prima interogaţie să ne folosim tot de ştiinţă însă schimbând
punctul de plecare, nu vom mai porni de la existenţa umană şi a modului propriu de gândire ci vom
porni de la un organism unicelular (euglena verde), care din punct de vedere taxonomic poate face
parte fie din regnul vegetal fie din cel animal sau poate face trecerea de la un regn la altul. S-a
dovedit ştiinţific că aceste organisme sunt alcătuite din: membrană, citoplasmă, organite şi nucleu,
vorbind strict de ce ne interesează, prezentând funcţii de relaţie, de nutriţie şi de reproducere. Se
deduce cu uşurinţă că alcătuirea organismelor cât şi funcţiile pot fi uşor evidenţiate datorită păstrării
individualităţii pe care nimeni nu o poate nega şi care conduce la acceptarea noţiunii de corp.
Seria dovezilor ştiinţifice continuă şi pun la dispoziţia omului noi descoperiri de astă dată din
domeniul fizicii care arată că, materia este lumină condensată de unde concluzia fermă şi clară a
unei nevoi de redefinire a corpului din punct de vedere anatomo-fiziologic pentru organismelor
unicelulare.
Definiţie: Corpul, este lumină condensată alcătuit din: membrană, citoplasmă, organite şi cea
mai mare parte din nucleu, ce asigură individualitate, unitate morfologică şi funcţională numai sub
controlul direct şi nemijlocit al informaţiilor ce sunt permanent transmise de la cromozomii şi
genele din nucleu prin intermediul biofotonilor.
Poate ar trebui de făcut o menţiune: am ales acest tip de abordare tocmai pentru a înlătura
eroarea de bază a anatomiştilor şi fiziologilor în care leagă mintea de cap şi creier ori în cazul
acestor organisme trebuie să se accepte că sunt lipsite de cap şi creier (acefale), ca parte anatomică,
dar prezenţa funcţiilor, dependenţa lor de interrelaţia internă şi externă ne obligă să recunoaştem
existenţa unei prelucrări a informaţiilor primite sub forma unor mesaje ce sunt supuse unei analize
şi deciziei de acţiune ce va fi adoptată în conduita de răspuns şi pe care fără a greşi o putem numi
minte.
Vorbim despre o minte inconştientă ce înglobează numai reacţia de răspuns la diferiţi
excitatori interni sau externi pentru a se adapta şi susţine viaţa propriului organism. Tot oamenii de
213
ştiinţă din domeniul fizicii dovedesc că locul de prelucrare al informaţiilor se află în nucleu iar
mintea este alcătuită din „tripleta”: cromozom, genă, biofoton. Descoperirea biofotonului aduce o
altă dovadă ştiinţifică: cea cu privire la rolul pe care îl joacă acesta datorită încărcăturii energetice
pe care o poartă şi cu care alimentează cromozomii şi genele formând un complex de lumină intern.
Alimentarea cromozomilor şi genelor cu energie de către biofotoni şi funcţionarea
complexului de lumină intern se asigură prin schimbul de energie cu fotonii solari de unde decurge
şi dependenţa de lumină solară a organismelor unicelulare aduse în discuţie.
Dacă seria descoperirilor ştiinţifice a ajuns până aici asta nu înseamnă că mecanismul de
funcţionare al complexului de lumină se opreşte în stadiul acesta ci continuă cu o parte
neinterpretată a descoperirilor care din lipsa probelor materiale nu au fost enunţate.
Prima şi cea mai importantă este legată de existenţa la nivelul extern al membranei celulare a
unui complex de lumină extern ce permite schimbul de energie şi de mesaje între fotonii solari şi
biofotonii organismului unicelular. Acest tip de biofotoni sunt numiţi biofotoni de du-te-vino
datorită însuşirilor pe care le au putându-se transforma fie în fotoni fie în biofotoni ai complexului
intern sau invers în funcţie de mesajul ce se impune de transmis şi prelucrat organismului unicelular
sau spre al dirija altui organism. După încheierea acestui circuit are loc transferul şi prelucrarea
informaţilor între biofotonii complexului de lumină extern cu cel intern.
În complexul de lumină intern prin proprietatea energetică şi informaţională pe care o au
biofotonii acţionează ca decodificatori/codificatori/sintetizatori, determinând cromozomii şi genele
să se comporte ca nişte filamente asigurând unitatea de acţiune şi răspuns a întregului organism ca
un tot unitar. Aceste filamente devenind surse consumatoare de energie şi producătoare de lumină şi
bine înţeles emiţătoare şi receptoare de mesaje şi informaţie ce pot fi puse în evidenţă prin undele
propagate.
Aşa se prezintă în mare mecanismul de prelucrare cu rol de asigurare al energiei şi al
informaţiilor de procesat pentru biofotoni, cromozomi şi gene în cazul în care celulei îi este
necesară numai viabilitatea, numai susţinerea şi desfăşurarea propriei vieţi.
Există a doua situaţie în care organismului unicelular prin mesajele transmise de fotonii solari
biofotonilor de du-te-vino i se impune reproducerea. În acest caz apare o particularitate: necesarul
de biofotoni noii celule sunt captaţi din fotonii solari de către complexul de lumină extern care prin
echipare cu toate informaţiile sunt transformaţi în biofotoni şi transferaţi complexului de lumină
intern unde vor fi folosiţi în sinteza celor două jumătăţi a cromozomilor ce vor forma cele două
organisme, pentru a condensa lumina necesară formării corpului şi a separării lor cu tot
echipamentul necesar existenţei individuale a fiecărui organism în parte încheindu-se astfel un
ciclul reproductiv.
Organismul unicelular în funcţie de mesajele ce se sunt schimbate permanent între fotoni şi
biofotoni indiferent de numărul ciclurilor reproductive la un moment dat moare, ocazie cu care
apare o altă particularitate: biofotonii complexului de lumină internă se transformă în biofotoni de
du-te-vino, părăsind în totalitate cromozomii şi genele şi migrează în complexul de lumină extern.
214
Aici biofotonii sub acţiunea fotonilor solari corectează şi elaborează informaţii ce conferă
rezistenţă la factorul determinant al morţii ocazie cu care sunt transformaţi în fotoni şi dirijaţi către
alte complexe de lumină exterioare şi folosiţi pentru formarea de organisme noi cu grad mare de
adaptabilitate şi rezistenţă sporită ceea ce conduce la variabilitate, mai bine cunoscută în
microbiologie sub forma de suşe sau tulpini noi rezistente la factorul nociv. Întregul proces descris
trebuie privit ca un act de gândire, impus de informaţia primită, de aceea este numit inconştient, ce
poate fi recunoscut drept minte şi poate servi la formularea unei noi definiţii cu privire la minte.
Definiţie: Mintea reprezintă sistemul de prelucrare al informaţiilor primite prin care cele două
complexe de lumină interacţionează pentru a oferi corpului viaţă, individualitate, specificitate de
specie la reproducere şi adaptabilitate la mediu.
Lipsa acesteia conduce la pierderea individualităţii şi dezintegrarea corpului manifestată prin
moarte. Mintea, posedă şi prelucrează toate informaţiile interne şi externe ale organismului
asigurând adaptabilitatea, viabilitatea şi transcrierea caracterele morfologice cât şi a funcţiilor
printr-un cod specific de informaţii înscris în cromozomi şi gene strict format numai din lumină
care prin intermediul biofotonilor decodifică, codifică, sintetizează cromozomii/genele şi transmit
permanent mesaje într-un limbaj cu aceeaşi specificitate către toate elementele constitutive ale
corpului astfel încât: ele să execute operaţiunea cerută ca un tot unitar lipsite fiind de posibilitatea
de a cunoaşte cauza şi consecinţele acţiunii lor.
Mai trebuie menţionat că biofotonii sunt controlaţi direct de fotonii luminii solare dar ai
polarităţii negative a energiei solare care produce inconştienţa sau „supunerea oarbă” la deciziile
transmise prin fotonii solari.
Mintea nu moare şi nu se pierde atât timp cât va exista lumină solară şi/sau posibil schimbul
dintre biofotoni şi fotoni ci se conservă sub forma unui mesaj în fotonii solari sau sunt transferaţi
altor complexe externe şi transformaţi în biofotoni ce va conduce la apariţia de organisme nou mai
bine adaptate mediului.
A se înţelege prin mintea nu moare referirea la proprietatea biofotonilor de a înmagazina,
stoca şi transcrie informaţia şi la posibilitatea biofotonilor de a se transforma în fotoni şi invers,
doar cromozomii şi genele mor redevenind lumină condensată.
Inconştienţa, se manifestă şi poate fi observabilă prin instincte şi senzaţii.
Argumentele ştiinţifice prezentate până acum sunt suficiente pentru a da răspuns primei
interogaţii cu privire la distincţia dintre corp şi minte:
– Corpul este lumină condensată produsă de sistemul de lumină intern ce conferă individualitate
prin formă şi reacţie de răspuns unitar de adaptare;
– Mintea reprezintă sistemul alcătuit din cele două complexe de lumină ce formează centrul de
prelucrare al energiei şi informaţiei care prin prelucrare dă corpului ceea ce înţelegem prin viaţă,
prin schimb şi prelucrare permanentă cu fotonii solari menţine viaţa corpului îi asigură reproducerea
şi în final dispune moartea corporală.
Cu cât se avansează analiza pe scara evolutivă a organismelor pluricelulare se poate susţine şi
215
demonstra existenţa minţii în fiecare celulă exact prin tipul de specializare a procesului de
condensare a luminii pe care îl ia celula pentru a forma: ţesuturi, organe, sisteme, cât şi prin apariţia
diferitelor afecţiuni specifice celulei sau diferitelor părţi componente ale corpului.
Organismele pluricelulare diversifică latura inconştientă adăugând pe lângă instincte şi senzaţii:
simţurile indiferent că sunt cinci, şase sau mai multe, dorinţele până la nivel de autodistrugere şi
sentimente până la cel mai uşor de evidenţiat, ura;
– Instinctele cresc şi ele numeric pe scara evolutivă. Deşi în mare parte descrise, totuşi voi mai
menţiona câteva la om, chiar cu riscul de a isca controverse sau nemulţumiri oamenilor de ştiinţă ce
au ca obiect de cercetare studiul instinctelor. Acestea sunt: inteligenţa, înţelepciunea, memoria,
emoţia, religia, concurenţa, performanţa, automatismul, curiozitatea, imitaţia, obişnuinţa, viciul,
proprietatea, legea, ierarhia socială, prefăcătoria, învăţătura omenească, etc.
Mintea inconştientă este lipsită de liberul arbitru ea se supune determinismului prezent în
natură. Tot la inconştienţă se adaugă o excepţie: majoritatea organismelor în înţelesul general pot
primi şi utiliza fotoni solari pozitivi numai pentru a dezvolta sistemul imunitar pentru formare de
anticorpi.
Datorită greşelilor de interpretare a anatomiştilor şi fiziologilor de a plasa mintea în creier şi
atribuind acestuia un rol exclusiv celulelor nervoase, inconştientul a fost intuit mult mai târziu şi
descris pentru prima oară de specialiştii unei alte ramuri a filosofiei, psihologia care au prezentat
inconştientul, ca făcând parte din sistemul psihic la om alături de subconştient şi conştient.
Intuiţia a fost bună însă lipsa dovezilor ştiinţifice de până acum au determinat prezentarea
celor trei componente în mod eronat, deoarece la om numai conştientul face parte din psihic. Ori aşa
cum s-a prezentat până acum, la celelalte organisme pluricelulare din ambele regnuri, inconştientul
face parte din minte iar subconştientul şi conştientul lipsesc.
De aceea se impune mai întâi o distincţie clară dintre suflet şi minte la fiinţele umane.
Spre deosebire de orice alte organisme, la om apare sufletul, ce poate fi prezentat ca parte din
sursa ce alimentează orice formă de energie existentă cunoscută sau necunoscută de ştiinţă,
nedetectabil, intangibil, lipsit de structură şi greutate, de o cu totul altă natură, manifestându-se
extracelular dar prezent în corp şi care interacţionează prin energia proprie direct cu o interfaţă a
subconştientului. Această parte a sursei pe care o numim suflet, are o singură componentă de
manifestare numită conştient.
Sufletul la om prin conştient sintetizează la nivelul minţii o formaţiune ca o membrană ataşată
de o parte a minţii ce duce la apariţia subconştientului raţional, inconştientul la rândul său conduce
la ataşarea unei alte membrane pe partea opusă a minţii cu rol de interfaţă a subconştientului
iraţional.
La prima conexiune voită de om a subconştientului cu conştientul se instalează în
subconştient complexul de lumină intern al sufletului ca partea raţională a minţii care
interacţionează numai cu complexul de lumină extern al sufletului ce se instalează concomitent în
conştient. Partea raţională a minţii din subconştient concomitent instalează o formaţiune cunoscută
216
sub denumirea de discernământ. La prima exprimare a discernământului se instalează o altă
formaţiune cunoscută şi ea sub denumirea de conştiinţă.
Deşi am prezentat în câteva cuvinte structura sufletului şi am semnalat prezenţa unei singure
surse pentru toate energiile, totuşi consider bine de ştiut următoarele: niciodată, absolut niciodată,
energia sufletului nu se atinge cu energia solară; cele două sisteme ale complexelor de lumină
funcţionează distinct, ducând informaţii fiecare părţii de subconştient aparţinător, unde
discernământul prin voinţă este cel care impune manifestarea. Voinţa rămâne pârghia cu ajutorul
căreia omul îşi şlefuieşte trăsăturile de caracter ce conduc la formele de manifestare şi determină
personalitatea fiecăruia dintre noi. Informaţia primită la nivelul inconştientului lucrează ca un
impuls ce determină o acţiune iar informaţia primită de conştient determină raţionamentul şi le
trimite în subconştient sub forma gândurilor.
Reprimarea gândurilor transmise de conştient în repetate rânduri produce la nivelul
subconştientului un dezechilibru al raportului dintre informaţia raţională şi informaţia inconştientă
cea ce conduce la apariţia aşa ziselor afecţiuni mintale.
Atingând sfera afecţiunilor trebuie făcută o remarcă: cu mult înainte de a fi organismele
unicelulare au fost microbii şi anticorpii generaţi de cei doi poli ai energiei solare: microbii sunt
generaţi de polul negativ, anticorpi de polul pozitiv dar este bine de ştiut că înaintea lor au fost
fotonii şi biofotonii.
În orice interacţiune voită subconştient-conştient primul transmite toate informaţiile cu privire
la cerinţe iar cel de-l doilea transmite partea raţională, modul de rezolvare, ordinea şi justeţea
acţiunilor iar în subconştient funcţie de forţa imprimată de discernământ respinge fie manifestarea
conştientă fie manifestarea inconştientă. Voinţa de a păstra conectat permanent interfaţa
subconştientului cu conştientul cât şi dorinţa de a imprima numai forţă pozitivă discernământului
devine virtute pentru om.
Sufletul ca parte a sursei se stabileşte în organism prin aport exogen total, după ce mintea a
format embrionul. El şi îşi manifestă prezenţa prin prima mişcare imprimată fătului. În corpul
fătului sufletul se instalează extra celular, complet liber, emite energie şi lumină care nu creează
dependenţă organismului uman, aş afirma chiar ceva mai mult, emite semnale de prezenţă însă
aşteaptă să fie un act voit de om, niciodată nu se impune minţii persoanei lăsând la latitudine
acesteia toate deciziile cu privire la modelarea vieţii şi a caracterului evidenţiat prin manifestare.
Sufletul ca lumină nu a fost şi nu poate fi pus în evidenţă între celulele ce alcătuiesc corpul
uman, dar asta nu exclude existenţa sufletului şi a luminii sale. Se înţelege de la sine că sufletul
fiind parte a sursei se conectează prin proprii fotoni şi comunică în afara organismului numai cu
entitatea sursei oferind doar informaţii conştiente/raţionale şi alcătuiesc forţa pozitivă a
discernământului.
De asemenea trebuie să se înţeleagă că sufletul şi implicit conştientul lipsesc la orice alte
organisme cu corp din lumină condensată inclusiv organismele sau fiinţele extraterestre.

217
Acum s-a ivit prilejul să răspundem celei de a doua interogaţii şi spunem: Da, am fost
concepuţi şi creaţi să existăm numai pe baza liberului arbitru pe care o numim voinţă şi
discernământ pe care o manifestăm permanent prin alegerea de a trăi conştient sau inconştient.
Va urma!

27 mai 2016 Inconştienţa celulară (Continuare 2)


Sufletul este cel care oferă omului latura raţională a subconştientului şi implicit a minţii. Prin-
cipala trăsătură de caracter a sufletului pe care o aduce din conştient în subconştientul omului este
conştienţa.
Dacă ar fi să formulăm o definiţie pentru conştienţă, ea ar trebui să facă referire la următoa-
rele aspecte: reprezintă principala informaţie transmisă de către suflet complexului intern al subcon-
ştientului raţional din minte prin care se face cunoscut persoanei prezenţa unei surse proprii de exis-
tenţă fără a mai fi nevoie de utilizarea dependenţei schimbului dintre fotonii solari şi biofotonii ce-
lulari prelucraţi de minte inconştientă. Conştienţa trebuie să conducă fiecare persoană la dorinţa de
întrupare din lumina acestei energii a sursei şi deprinderea comunicării cu ea astfel încât prin schim-
bul de informaţii să contribuie permanent la creşterea şi dezvoltarea treptată a noului corp numai
din lumina acestei energii ce imediat după moartea corpului anatomo-fiziologic, noul om să îşi poa-
tă exprima şi desfăşura existenţa nestingherit conform atributelor dobândite.
Deocamdată să ne oprim aici cu prezentarea despre suflet şi să facem o scurtă prezentare şi a
minţii omeneşti: ea trebuie redefinită şi acceptată ca fiind un sistem format din cele două complexe
de lumină ce prelucrează informaţiile primite de inconştient şi subconştient prezent în toate celulele
ce alcătuiesc corpul uman, permanent interconectate la fotonii energiei solare şi prin manifestarea
voinţei cu fotonii energiei sufletului.
Deja trebuie acceptat şi înţeles pentru totdeauna că mintea nu este situată în cap, creier şi nici
procesul de prelucrare al informaţiilor şi coordonare al organismului nu se datorează celulelor ner-
voase. Dacă trebuie expus un argument atunci nu trebuie amintit decât un singur exemplu: perpetua-
rea speciei şi transmiterea caracterelor ne este asigurată nu prin celule nervoase, ci sexuale!
Mintea în toată complexitatea ei asigură celulelor viabilitatea şi reproducerea pentru a forma
corpul cu tot sistemul anatomo-fiziologic, bine cunoscut, numai că, trebuie privit şi redus la simpli-
tatea modului de funcţionare a unui organism unicelular păstrând acelaşi principiu: inconştienţa!
Mintea şi corpul privite ca organism, rămâne dependent de condiţiile naturale în care caută numai
soluţii de adaptare, fie de a evita moartea, fie de a o provoca.
Cel mai uşor mod de adaptare prin provocarea morţii şi totodată cel mai studiat se poate ob-
serva în cazul afecţiunilor sau îmbolnăvirilor fie la nivel celular, ţesut, organ, fie extins la mai multe
organe sau la întreg corpul prin contaminare cu fotoni solari ce poartă mesaje de origine microbiană.

218
Prin intermediul schimbului de mesaje dintre fotonii cu încărcătură pozitivă ai energiei sola-
re şi biofotonii cu aceiaşi încărcătură din minte la nivelul inconştient omul primeşte mesaje capabile
să dezvolte anticorpi cu care să intervină în însănătoşirea nivelului afectat.
Printr-un alt mecanism al schimbului de informaţii între fotonii cu încărcătură negativă ai
energiei solare şi biofotonii agentului patogen conduc la apariţia unor noi tulpini sau suşe rezistente
la anticorp.
Bazându-se pe observaţie, oamenii de ştiinţă din domeniul medicinii şi farmacologiei au pus
bazele procedeelor de vaccinare sau tratament prin aport exogen de culturi sau substanţe medica-
mentoase care să contribuie la grăbirea procesului de ameliorare sau vindecare dar se ştie că şi a-
ceste procedee contribuie la grăbirea din plin a apariţiilor de tulpini şi suşe noi rezistente la trata-
ment ce conduc la scăderea sistemului imunitar al organismelor.
Aşa se prezintă tabloul cu agent patogen extern, dar ce se întâmplă în cazul în care afecţiunile
se manifestă la nivelul inconştientului minţii când se produce o dereglare de polaritate a biofotonilor
şi se autodistruge sistemul imunitar în sine.
Intuiţia s-a manifestat din nou în rândul oamenilor de ştiinţă din psihologie aducând o nouă
specializare psihanaliza păstrând principiul de tratament bazat pe acţiune asupra mesajelor biofoto-
nilor ca factor de remediu sau vindecare din inconştientul minţii ceea ce a condus la o eroare şi mai
mare.
De fapt în ce a constat intuiţia psihanaliştilor? Ei ştiau din practica psihologiei că pot interveni
prin discuţii cu pacienţii asupra modului lor de gândire şi a le oferi oarecum posibilitatea cunoaşte-
rii şi a altor modalităţi de rezolvare a unor frământări la care pacientul nu întrezărea vreo soluţie de
rezolvare. De aici nu a fost nevoie decât de o sclipire din partea psihologilor pentru a înţelege că de
fapt gândurile nu sunt decât informaţii ce pot fi extrase prin hipnoză din mintea pacientului pentru a
cunoaşte în prima fază afecţiunea iar în cea de a doua să distribuie altă informaţie impusă de tera-
peut direct în mintea pacientului capabilă să conducă la ameliorarea sau vindecarea afecţiunii.
Psihanaliza pentru început a cunoscut un real succes desigur obţinut în primul rând de iniţia-
torii specializării care prin cunoştinţe de ordin spiritual au desluşit puterea energiei pozitive a incon-
ştientului iar prin voinţă şi credinţă au trecut prin revelaţie naturală şi li s-a descoperit modul cum să
conecteze inconştientul pacientului pentru a transfera propriul gând pacientului.
Munca terapeutului cu pacienţii care au prezentat ameliorări semnificative sau vindecări a
constat în principal în încrederea de a le împărtăşi acestora învăţătura spirituală dobândită de ei, de-
sigur cu menţiunea să nu fie făcută public pentru a nu fi izolat sau respins de cercurile ştiinţifice şi/
sau religioase ale ţării în care profesau, chiar şi din punct de vedere al protecţiei profesionale pentru
a nu fi asemuiţi cu cei ce practică magia.
Rezultatele obţinute au fost influenţate şi de capacitatea de înţelegere a noii învăţături de către
pacienţi, trebuind să se debaraseze şi de învăţătura dogmatico-cultică primită pe linie religioasă a
formatorilor, ceea ce nu a fost de loc uşor.

219
Tot rezultatele au fost cele care au încurajat psihanaliştii să aplice şi telepatia cu scop unila-
teral ţinând cont doar de voinţa lor excluzând voinţa pacienţilor provocând deviaţia de la scopul bun,
dumnezeiesc, spre scopul rău al conduitei terapeutice aplicate în speţă prin violarea inconştientului
pacienţilor sau a celor cărora le era adresat.
La toate acestea a mai contribuit şi nevoia de a ascunde chiar practica prin explicaţii de gen
ezoteric sau elitist, formând un complex de împrejurări ce a condus la pierderea esenţei dumneze-
ieşti, devenind cu timpul ceea ce a ajuns acum psihanaliza, o profesie controversată.
Nu trebuie pierdut din vedere un alt aspect major: terapeuţii lucrând numai la nivelul energii-
lor şi fotonilor solari au fost primii şi cei mai expuşi la dereglarea propriului echilibru din inconşti-
ent cât din subconştientul iraţional provocându-şi grave afecţiuni, determinând pe de o parte redu-
cerea drastică a numărului practicanţilor cât şi crearea unei rezerve în adoptarea acestei meserii.
Trebuie înţeles că psihanaliza nu reprezintă un domeniu al ştiinţei ci al atotştiinţei ce se reali-
zează exact prin legătura dintre Dumnezeu ca sursă (Q) şi sufletul celorlalte două părţi implicate:
terapeutul şi pacientul.
Trebuie înţeles că ştiinţa este apanajul minţii în interrelaţia cu mediul iar atotştiinţa este apa-
najul sufletului în interrelaţia cu Dumnezeu ca sursă Q.
Dacă ar fi de formulat o greşeală capitală făcută de psihanalişti aici se localizează: toţi doresc
să fie oameni de ştiinţă ne înţelegând că ştiinţa se adresează minţii inconştiente iar atotştiinţa se a-
dresează conştientului sufletului şi a legăturii acestuia cu subconştientul raţional al minţii.
Pentru a fi corecţi până la capăt extindem greşeala la toate domeniile ştiinţifice în care omul
îşi practică profesia.
Necunoaşterea greşelii determină treptat transformarea din terapeut în pacient, indiferent dacă
ne referim la psihanaliză în speţă sau la alte domenii medicale, la învăţământ prin cuplul educator
(profesor)-elev, sau la raportul angajat-angajator, şef-subaltern, preot-mirean, ceea ce nu va condu-
ce în final decât la ridicarea gradului de contagiune. De aceea apare necesitatea pregătirii progresi-
ve în cunoaşterea noii învăţături, pentru a putea dobândi conştienţa, asupra modului de protecţie/
profilaxie personală şi colectivă, funcţie de gravitatea bolii cât şi a pragului maxim pe care îl poate
atinge în folosirea energiei din propriul conştient pentru ca în final să poată rămâne interconectat cu
conştientul sursei.
Psihanaliza prin prisma celor prezentate în acest studiu se referă în primă parte la analiza afec-
ţiunilor mintale produse la nivelul fotonilor şi biofotonilor datorate schimbului de mesaje dintre:
- fotonii solari şi biofotonii din inconştient ce produc dereglări ale sistemul imunitar;
- biofotonii din inconştient şi acelor din conştient ce se manifestă prin forţă la nivelul subconşti-
entului producând dereglări la nivel comportamental şi psihic ;
- iar în cea de a doua parte cu stabilirea conduitei terapeutice pentru echilibrarea raportului de me-
saje ale biofotonilor proveniţi din conştient şi ai biofotonilor din inconştient ca posibilitate de re-
mediu, condusă până la apelarea energiei sursei din conştient în vederea vindecării de o aşa ma-

220
nieră încât pacientul să poată redobândi stare de sănătate fără sprijin exogen de substanţe natu-
rale sau sintetice.
Progresul şi dezvoltarea mijloacelor de practicare a vieţii virtuale, prin mijloace informaţio-
nale conduce la o creştere a ratei afecţiunilor atât la nivelul minţii cât şi la nivelul sufletului. Cele de
la nivelul minţii se manifestă prin diminuarea nevoii de a acţiona la nivelul subconştientului raţio-
nal iar aceasta diminuează până la dispariţie voinţa de a accesa conştientul ceea ce conduce în final
la imposibilitatea de a descoperi sufletul implicit la descoperirea modului de întrupare din lumina
sufletului.
În asemenea situaţie tratamentul bolilor prin metode medicale tradiţionale cu agenţi medica-
mentoşi naturali sau de sinteză sunt complet ineficienţi.
Acum se face imperios necesar apariţia unei şcoli de formare a altei generaţii de cadre medi-
cale şi psihoterapeuţi cu alt grad de cunoaştere care să lucreze la nivelul conştientului, a sufletului şi
a sursei Dumnezeirii care să intervină în vindecarea minţii ca beneficiu propriu şi pus în slujba ome-
nirii.
Dintre specialiştii din domeniu „psiho” sau domenii conexe nimeni nu a lucrat conceptual la
folosirea sursei, cu referire directă la Dumnezeu, nimeni nu a abordat un concept pentru suflet şi pu-
terea vindecătoare a energiei sale, cum de altfel nimeni nu a oferit un concept despre posibilitatea
de a folosi lumina conştienţei.
A venit momentul să renunţăm la tradiţionalism, la conceptul de demult atribuit pentru minte
şi să înţelegem că mintea a devenit sau poate deveni sursa de infecţie a tuturor bolilor iar biofotonii
agenţii patogeni ai gândurilor contagioase, a venit vremea să acceptăm şi să implementăm noile
descoperiri ale ştiinţelor conexe cum ar fi biofizica, neuroteologia dar nu bazate pe cercetarea ştiin-
ţifică ci pe cea atotştiinţei ca modalitate de profilaxie şi tratament. Trebuie să se manifeste din par-
tea personalului medical, al cadrelor universitare al cercetătorilor şi savanţilor curaj şi credinţă în
promovarea unei noi învăţături şi aplicarea ei. Întreaga învăţătură până la urmă trebuie să ne condu-
că pe fiecare dintre noi la înţelegerea următorului mesaj: ne naştem datorită inconştienţei celulare, o
dobândim şi ne ţine sclavi în această lume indiferent de dorinţele noastre iar ce stă în putinţă fiecă-
ruia este tocmai dorinţa de întrupare din lumina sufletului pe care nu o cunoaştem, nu o apreciem şi
nu o punem în practica vieţii. Timpul inconştienţei celulare este pe sfârşite a mai rămas puţin şi din
timpul voinţei de a apela conştient sufletul de a se întrupa prin voinţă personală din Lumina Dumne-
zeirii. În continuare vom descoperi împreună din Învăţătura Domnului Iisus Cel ce este Dumnezeu
Fiul, cum învăţa pe ucenici ce înseamnă naşterea din nou şi mai apoi în cele patruzeci de zile de
după Înviere ce însemnătate au următoarele fraze: „Dacă scoateţi la iveală ceea ce este în voi,
atunci asta vă va salva. Dacă, însă, nu scoateţi la lumină ceea ce este în voi, atunci asta vă va dis-
truge”. Dorim să încheiem studiul cu o chemare: Alătură-te nouă!
Va urma!

221
9 martie 2017 Inconştienţa celulară (Continuare 3)
Vă propun să schimbăm modul de abordare al acestei teme şi să analizăm inconştienţa celu-
lară din punct de vedere practic al Vremii pe care o trăim.
Nimeni, absolut nimeni dintre oameni nu realizează că trăieşte ultima parte a Vremii
Mângâietorului, toate naţiunile pământului îşi aleg conducători dintre oameni, indiferent că
vorbim despre păturile socio-politice sau religioase în detrimentul recunoaşterii şi primirii
Mângâietorului nimeni altul decât Domnul Duhului Sfânt, Cea de a Treia Persoană a
Dumnezeirii, Cea care vă vorbeşte şi Îs!
Poate exista un exemplu mai bun de inconştienţă celulară? Cu certitudine: Nu!
Inconştienţa celulară s-a manifestat la om ori de câte ori Dumnezeu S-a Arătat ca Domn de
aceea nu ne rămâne decât să privim în urmă la Vremea când Dumnezeu Tatăl S-a Întrupat ca Domn
pe pământ şi S-a Arătat în Persoana Lui Melchisedec oferind poporului ales posibilitatea de ai
întrupa din Lumina Dumnezeirii Sale dar şi cea mai mare cinste de a-L urma şi de a fi părtaşi în
Împărăţia Cerească.
Fără a intra în alte detalii, cei ce au citit despre acea Vreme ştiu de refuzul lui Avraam, al lui
Lot şi chiar a lui Iacov nepotul lui Avraam şi mă rezum la atât.
Refuzul a însemnat prima cădere în păcat a oamenilor ce se reproduc sexual (celular), şi
primul 6 din simbolismul spiritual al numelui diavolului, 666.
Cum bine se ştie Dumnezeu Tatăl prin Persoana Domnului Melchisedec din iubire pentru
oameni înainte de Înălţare a făcut o promisiune aleşilor Lui cărora le-a transmis: Vă voi trimite pe
Mesia nimeni altul decât Dumnezeu Fiul ce va marca Cea de a doua Vreme a Dumnezeiri Cea a
Întrupării Dumnezeirii Fiului ca Domn Arătându-se prin Persoana Lui Iisus pentru a împlini aceeaşi
misiune însă pentru urmaşii voştri.
Promisiunea s-a împlinit dar nici păcatul recunoaşterii şi al refuzului nu a întârziat, să apară
tot datorită inconştienţei celulare producându-se şi cea de a doua cădere în păcat, completându-se
încă o cifră 6 la simbolismul numelui diavolului.
Nu intenţionez câtuşi de puţin să intru în detalii dar vreau să precizez că miza a crescut de
fiecare dată: dacă Lucrarea din Vremea Domnului Melchisedec se referea la cei 144 de mii de per-

222
soane alese, în Vremea Domnului Iisus a fost vorba de mult mai multe persoane care au dat dovadă
de inconştienţă celulară, cu certitudine, milioane.
Asistăm şi de această dată la o dovadă de iubire fără egal pentru oameni din partea Dumne
zeirii Fiului, cât şi la o promisiune! Poporul ales de Dumnezeu este iertat de Domnul Iisus pentru
nerecunoaşterea Sa şi implicit pentru refuzului de a primi noua întrupare din Lumina Sa, însă
promisiunea se aseamănă cu o pedeapsă: Trimisul Său Mângâietorul nu se V-a mai Întrupa şi nici
nu se V-a Arăta întâi acestui popor nefiindu-I necesară recunoaşterea lor!
Dacă am privi cu atenţie asemănarea dintre Vremea Domnului Iisus şi Vremea
Mângâietorului de acum am fi surprinşi, dar tot inconştienţa celulară este cea care ne orbeşte şi ne
determină să acţionăm identic.
Dacă lumea nu ar fi lipsită de conştienţă ar înţelege că:
 Orice conducător ar alege dintre oameni, indiferent că vorbim de viaţa socială sau de cea

religioasă, nu vă poate asigura decât sclavia pe pământ faţă de cel viclean.


Ce a oferit preoţimea sau regele iudeilor din Vremea Domnului Iisus celor care le-au dat
ascultare şi au ales pe Baraba?
Ce au primit cei din Vremea aceasta şi hai să le spunem pe nume; creştinii care au dat
ascultare preoţilor, regilor, sau preşedinţilor, în afară de sclavie, şi de perpetuare a trupului de
stricăciune participând activ la sporirea numărului de sclavi cu miliarde de persoane pe care cu
mândrie o numesc spor demografic?
 Oricâte manifestaţii sau proteste aţi face, dacă cerinţele vă sunt îndreptate către dobândirea de

bunuri materiale sau băneşti pentru a duce o viaţă mai bună aici pe pământ, mai bine nu le faceţi!!
Nu uitaţi că aşa s-a vândut Iuda, preoţii, regele din timpul lui împreună cu tot poporul!!
Rolul acestor proteste fie că vorbim de cele din Vremea Domnului Iisus fie că vorbim de
Vremea Mângâietorului pe care o trăim acum în clipele aceste la cea mai mare intensitate nu au
decât un singur rol de a îndepărta omul de Dumnezeu, de al determina să nu Îl recunoască drept
Dumnezeu şi să nu Îl aleagă pe El Conducător spre ai conduce în Împărăţia Cerească.
 Recunoaşterea Mângâietorului ca Domn al Duhului Sfânt înseamnă conştientizarea întrupării din

Lumina Dumnezeirii şi diminuarea importanţei trupului material care ne ţin în sclavie. Mai mult:
nimeni dintre oameni nu poate da haina de preoţie a lui Melchisedec şi sub nici-o formă nu se va
da celor în trup material!!
Aici, mai întâi şi cel mai mult ar trebui să gândească cinul preoţesc şi călugăresc, apoi mirenii
care ar fi trebuit învăţaţi de ei.
Degeaba se strâng în Bucureşti sute de mii de oameni sau milioane în ţară dacă nu se
strâng pentru a primi pe Domnul Duhului Sfânt şi al recunoaşte drept conducător, cu care să
formaţi societatea teocratică!
Degeaba veniţi cu copii în Piaţa Victoriei dacă nu asta doriţi pentru Domniile Voastre şi
fii voştri!

223
Ridicaţi-vă măcar la nivelul mulţimii care au pregătit intrarea Domnului Iisus în
Ierusalim!
Fiţi mai presus decât ei rămâneţi credincioşi Mie şi cereţi conducătorilor sociali şi
spirituali să Mă recunoască şi să Îmi dea ascultare în formarea societăţii Teocratice!
Fiţi mândria creştinismului şi nu umiliţii inconştienţei celulare ca până acum!
Pentru ce scandaţi şi cereţi în Piaţa Victoriei vă conduce în Piaţa Pierzaniei, Vă
condamnaţi singuri ţi din inconştienţă urmaşii!!
 Pământ sfânt nu a existat şi nu există decât acolo unde se manifestă Dumnezeu Întrupat ca Domn.

Singurul loc sfânt de pe pământ în această Vreme este Romania unde trăieşte şi se manifestă
Domnul Dumnezeirii Duhului Sfânt!
Dar şi centrul ispitelor de unde se emite inconştienţa!
Ce folos este pentru oamenii din acest ţinut şi pentru omenirea întreagă dacă nu Mă
recunoaşteţi pentru a dărui izbăvirea de cel viclean.
Cine poate crede că evreii ar fi fost liberi dacă Dumnezeu nu ar fi ales pe Moise să îi scoată
din Egipt? Dar acum cine crede că poate scăpa de sclavia de pe pământ fără a merge în Împărăţia
Cerească şi fără ajutorul Mângâietorului este complet inconştient!
 Dacă lumea nu ar fi lipsită de conştienţă ar şti că Dumnezeu nu se mai manifestă şi nici nu mai

stă în temple sau biserici ci se află în comuniune numai cu oamenii.


Puteţi să construiţi temple, sinagogi, catedrale sau biserici pentru fiecare membru al familiei şi
să locuiţi permanent numai în Sfânta Sfintelor sau în altare dar nu vă ajută decât să fiţi cei mai
autentici inconştienţi!
 Lipsa de conştienţă se poate vedea prin programarea de summit-uri sau sinod-uri panortodoxe.

Cei în cauză se comportă ca bogatul din pilda evanghelică care îşi făcea planuri de extindere
şi îmbogăţire neştiind că în noaptea acelei zile avea să moară.
Lista inconştienţei poate continua dar pentru moment prefer să mă opresc aici; nu însă înainte
de a face o remarcă: Termenul de inconştienţă celulară folosit nu are rol de a jigni ci de a înţelege că
omul nu trăieşte de fapt decât prin intermediul informaţiilor pe care le primeşte de la cel care îl
stăpâneşte!
Dovada celor spuse se găseşte descoperită in Evanghelia după Ioan, Capitolul 8:
1. De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu.
2. Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început,
a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că ne este adevăr întru el. Cînd
grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
Omul care dă dovadă de conştienţă primeşte informaţii de la Dumnezeu şi este fiul Său!
Aşadar, Iubiţii mei fraţi, ai acestui ţinut arătaţi lumii întregi că sunteţi creştini lucrare a
Dumnezeirii şi organizaţi mitingul de primire al Domnului Duhului Sfânt, astfel încât pe 24
martie la Papa şi pe 25 martie a.c. la Summitul de la Roma, conducătorii Domniilor Voastre să
aibă vestea de întregire frăţiei cu care să se prezinte!
224
Umpleţi-vă de harul Duhului Sfânt!
Amin!

24 martie 2017 Inconştienţa celulară (continuare 4)


Referitor la inconştienţa celulară, ceea ce este surprinzător (oarecum), este un alt aspect şi
anume: nici măcar acum întreaga pleiadă de oameni de ştiinţă şi de clerici de vârf ai ortodoxiei, nu
cunosc interpretarea Învăţăturii Dumnezeirii prezentată în Biblie!
Voi începe exemplificarea cu privire la clerici deschizând Noul Testament la Evanghelia după
Luca Capitolul 16 Versetele 13 şi 17 în care se spune:
13. Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul va urî şi pe celălalt
îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui
Dumnezeu şi lui mamona.
14. Toate acestea le auzeau şi fariseii, care erau iubitori de argint şi-L luau în bătaie de joc.
15. Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar
Dumnezeu cu noaşte inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urîciune este
înainte lui Dumnezeu.
16. Legea şi proorocii au fost pînă la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se
binevesteşte şi fiecare se sileşte spre ea.
17. Dar mai lesne e să treacă cerul şi pământul, decât să cadă din Lege un corn de literă.
Oare, clerul creştin a citit şi înţeles sensul celor de mai sus?!
Categoric: Nu!
Oare, Papa, Patriarhii şi alte capete încoronate ale creştinismului au înţeles că nu pot fi în acelaşi
timp reprezentanţi ai Dumnezeirii şi slujitori ai vieţi materiale bazată pe ierarhii sociale!?
Că nu te poţi închina şi lui Dumnezeu şi conducătorilor de state şi ce să mai vorbim despre a fi şi
conducător de stat ca în cazul Papei?
Întreg clerul ortodox nu a înţeles epistola, că nu trebuie să fie iubitori de arginţi şi de lege, ci de
Dumnezeu!
Ce exemplu oferă mirenilor când se luptă prin tribunale după recuperarea avuţiilor materiale
apelând la lege, când se înghesuie să facă biserici şi catedrale pe tot locul pentru a strânge cât mai
mulţi bani, prefăcându-se mari iubitori de Dumnezeu şi dătători de învăţătură dumnezeiască?!
Clerul creştin a ajuns un biet continuator al fariseilor şi saducheilor, despre care în Evanghelia du-
pă Matei, Capitolul 16, Domnul Iisus a spus:
6. Iar Iisus le-a zis: Luaţi aminte şi feriţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor.
7. Iar ei cugetau în sine lor, zicând: Aceasta, pentru că nu am luat pîine.
8. Dar Iisus, cunoscîndu-le gîndul, a zis: Ce cugetaţi în voi înşivă, puţin credincioşilor, că
n-aţi luat pîine?

225
9. Tot nu înţelegeţi, nici nu vă aduceţi aminte de cele cinci pîini, la cele cinci mii de oameni,
şi cîte coşuri aţi luat?
10. Nici de cele şapte pîini, la cei patru mii de oameni, şi cîte coşuri aţi luat?
11. Cum nu înţelegeţi că nu despre pîini v-am zis? Ci feriţi-vă de aluatul fariseilor şi al sa-
ducheilor.
12. Atunci au înţeles că nu le-a spus să se ferească de aluatul pîinii, ci de învăţătura fari-
seilor şi a saducheilor.
Clerul creştin prin învăţătura predată ascund, ca fariseii şi saducheii, numele Dumnezeirii Tatălui
Întrupat ca Domn prin Melchisedec, negând astfel Creatorul omului; dau o interpretare voit greşită
a Dumnezeirii Fiului numindu-L pe Domnul Iisus Fiul lui Dumnezeu Tatăl şi nu Dumnezeu Fiul
Cel ce poate da omului un nou trup din Lumina Sa şi peste toate acestea cel mai grav ascunziş pe
care îl practică clerul de acum este prezenţa Mângâietorului ca Domn Întrupat al Dumnezeirii
Duhului Sfânt pe care întreaga omenire trebuie să-L primească şi să-L recunoască pentru a fi primiţi
în Împărăţia Cerească!!!
Inconştienţa înaltă a clerului creştin constă în menţinerea învăţăturii avraamice (a patriar-
hilor), sau a sfinţilor părinţi într-un cuvânt a învăţăturii omeneşti (dar asta doar în aparenţă
deoarece informaţia este impusă de Lucifer), în detrimentul Învăţăturii Dumnezeirii.
Ce dovadă mai bună doriţi decât Crezul în care se nu se spune numele Dumnezeirii Tatălui Întrupat
ca Domn anume: Melchisedec! Şi nici al Mângâietorului!! Chiar nu aţi înţeles sau nu ştiţi cum
a fost impus Crezul şi de cine?
Şi mai şi: Chiar nu ştiţi ce ură şi schisme a adus!! În treacăt fiind spus schisme ce continuă şi
acum, poate mult mai acerb!
Crezul este lege impusă prin blestem!
Iar lege, nu însemnă decât sclavia faţă de energia şi materia întunecată existentă în lumea materială,
ea este stăpânul acestei lumi şi este reprezentată de îngerii căzuţi şi de cuplul uman, cel căzut
stăpânit în totalitate de satan.
Nu aş dori să se înţeleagă că sunt împotriva clerului sau că aduc cuvinte de hulă acestora, ci dim-
potrivă le descopăr şi vă descopăr că satana este adevăratul stăpân al acestei lumi, iar pe conducă-
tori cu predilecţie îi stăpâneşte personal.
Aduc în sprijinul afirmaţiilor mele Învăţătura Domnului Iisus care în aceeaşi Evanghelii şi Capitol
spune:
23. Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi eşti;
că nu cugeţi la cele ale lui Dumnezeu, ci ale oamenilor.
O fac cu aceeaşi iubire pe care Domnul Iisus o avea faţă de Petru şi sunt animat de aceeaşi dorinţă
de a-i vindeca şi de a-i lua în Împărăţia Cerească.

226
Satana a împins pe Papa şi pe conducătorii Europei la întâlnirea de azi de la Vatican şi mâine
de la Roma, spre a impune legea sa şi nerecunoaşterea Mângâietorului al cărui Domn
Întrupat sunt Eu.
Ce moment mai prielnic ar fi putut să aleagă satana prin ei spre a mă nega decât sărbătoarea
zilei mele de naştere şi a Bunei Vestiri a Domnului Iisus?!
Primiţi Învăţătura Duhului Sfânt spre izbăvire!
Amin!
29 martie 2017 Inconştienţa celulară (continuare 5)
Continuând discuţia despre inconştienţa celulară să dăm curs Evangheliei după Matei tot din
Ca- pitolul 16, unde Domnul Iisus spune:
24. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.
Această pildă poate fi catalogată drept cea mai frumoasă invitaţie la Învăţătura Dumnezeiască!
Aceasta este adevărata şcoală care te îndrumă şi îţi dă viaţă aseică în Împărăţia Dumnezeirii şi toate
câte sunt acolo fără de plată sau obligaţie!
Ce vrea să spună Domnul Iisus omului prin cerinţa de lepădarea de sine? Nimic altceva decât
renunţarea la informaţia impusă prin fiecare celulă de satan şi la cumulul acestor informaţii care cre
ează falsa învăţătură omenească controlată în întregime de satan prin îngerii şi oamenii căzuţi de la
Dumnezeu.
Ce înseamnă: să-şi ia crucea?
Pentru oameni înseamnă să-şi ia fiecare trupul material provenit din reproducerea celulelor sexuale,
purtătoare a informaţiilor satanei şi să urmeze pe domnul Iisus pentru a primi Învăţătura Sa, pentru
ca mai apoi să primească întruparea din Lumina Dumnezeirii Sale purtătoare a informaţiilor Dum-
nezeieşti aducându-le astfel mântuirea adică posibilitatea de a nu mai fi stăpânit de satan iar odată
înţeles să pui preţ şi importanţă pe acest trup, dând dovadă de iubire pentru Cel care ţi l-a dat Îl poţi
recunoaşte şi urma pe Domnul Duhului Sfânt pentru a fi primit în preoţia lui Melchisedec şi pentru
al urma în Împărăţia Cerească.
Sigur toţi creştinii sunt păcăliţi de povara crucii de lemn pe care a purtat-o Domnul Iisus; dar vă rog
să faceţi diferenţa între Întruparea Domnului Iisus care a fost făcută deodată cu Tatăl şi cu Duhul
Sfânt din Fiinţa Dumnezeirii în Sine şi pentru Sine rămânând Materie Dumnezeiască din totdeauna
pentru totdeauna, dinainte de a fi orice creaţie a Dumnezeirii, ea ne fiind dată spre stăpânire
îngerilor sau oamenilor.
Crucea de lemn purtată de Domnul Iisus, nu are decât sens simbolic pentru victoria satanei asupra
omului care nu şi-a putut părăsi starea de sclav al informaţiei diavoleşti. Sau mai plastic spus: vic-
toria puterii informaţiei asimilate în celula dătătoare de materie (celulele seminale), decât informaţia
purtată de trupul din Lumina Dumnezeirii!!
Culmea!!! … inconştienţa creştină cu privire la crucea de răstignire a Domnului Iisus persistă şi
acum căci după ce a fost găsită de Elena mama împăratului Constantin stă mărturie fiind expusă o
227
parte la Patriarhia Constantinopolului, o altă parte la Vatican iar părţi din ea numai necuratul ştie cu
exactitate pe unde se află.
Mă abţin să vorbesc despre nenorocirea individuală de a purta cruce la gât indiferent de materialul
din care este confecţionată sau despre nenorocirea învăţăturii clericale de a fi unicul mod de
identificare ca creştin sau semn al urmării Domnului Iisus. Dacă ar fi să vorbesc despre comerţul cu
acest element material cât şi despre oricare alt material de cult m-aş rezuma a spune numai atât:
Dacă ar veni şi vedea Domnul Iisus aşa ceva i-ar alerga cu biciul ca pe schimbătorii de bani!
Sau poate aşa se face diferenţa dintre informaţia bazată pe legea impusă de diavoli prin ce-
lule seminale şi mai apoi în întreg corpul uman şi informaţia bazată pe o întrupare net supe-
rioară din Lumina Dumnezeirii dar care este lipsită de lege fiind guvernată doar de iubire.
Avansez puţin discuţia pe care o vom purta despre inconştienţa celulară a oamenilor de ştiinţă şi
mai punctez o dată despre materie şi energia întunecată: ea este forma prin care acţionează diavolii
(înţelegând întreaga formă căzută), când în fracţiuni de secundă străbat, infectează şi parazitează
corpul uman cu milioane de informaţii de energie întunecată ai legiunilor diavoleşti supunând
voinţa şi adormind conştienţa omului.
Această energie care ne invadează şi se manifestă prin diavoli asupra noastră îl face pe satana ne-
ruşinat deoarece nu ne întreabă dacă vrem să îl primim şi nici pe departe nu se manifesta ca energia
Dumnezeirii care aşteptă permisiunea fiecărui om pentru ai imprima propria informaţie spre folos,
spre ai fi dătător de viaţă şi nu spre nenorocire ca satana care-l duce numai la stricăciune.
De ce este satana tatăl minciunii: fiindcă el şi lumea aceasta dată lui spre stăpânire nu are energie
proprie el fiind alimentat de Dumnezeu din energia Sa şi nu este nici creator ci doar un stăpânitor
care se ocupă cu reproducerea!
Înainte să mai adaug acestei discuţii legate de informaţiile cu care diavolii bombardează corpul
uman să citim ce spune Domnul Iisus (Evanghelia după Luca, Capitolul 11), în legătură cu ceea
ce avem de clarificat:
24. Când duhul cel necurat iese din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi,
negăsind, zice: Mă voi întoarce la casa mea, de unde am ieşit.
25. Şi venind, o află măturată şi împodobită.
26. Atunci merge şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el şi intrând, locuieşte acolo; şi
se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi.
Cred că este pe deplin edificator cu privire la cele spuse mai sus însă ceea ce rămâne de clarificat
este următorul aspect: acum duhul când revine în trupul curăţit revine cu nouă duhuri necurate care
sunt elitiste pentru a impune omului voia şi legea lor faţă de semeni!
Nu aş dori să încheiem discuţia fără un scop socio-spiritual aşa că revin la cele ce s-au întâmplat la
Roma cu privire la Summit şi la întâlnirea de la Vatican: Toţi conducătorii participanţi au fost in-
vadaţi de duhul necurat suprem (satana), pentru aş impune legea lui celor prezenţi şi prin ei celor ce
iau ales spre a nu recunoaşte şi a nu primi pe Mângâietorul (Dumnezeirea Duhului Sfânt) al cărui
Domn sunt şi nu cumva împreună să înălţăm rugăciune Dumnezeirii Sfintei Treimi pentru venirea
228
pe pământ a celor trei zile de întuneric, timp în care toţi morţii vor fi readuşi la viaţă după care
cerurile se vor deschide şi orice om va putea să vadă Împărăţia Dumnezeiască şi Lumina
Dumnezeirii în Fiinţă şi Sfânta Treime în toată splendoarea Sa după care se va asista la venirea
Domnului Iisus pe norul din lumina Dumnezeirii dezvăluind hidoşenia duhurile rele speriate fiind
de ce li se va întâmpla. Apoi vom fi martori ai Înaltei Judecăţi pentru fiecare om în parte existând
un moment decisiv în care el îşi manifestă fie dorinţa de a fi de partea Dumnezeirii fie de cea a
îngerilor căzuţi şi în funcţie de alegerea făcută îşi va dobândi întruparea.
Semnul celor trei zile de întuneric va fi subiectul discuţiei viitoare.
Aţi asistat şi la întâlnirea de la Vatican şi la Summit-ul de la Roma la cel mai pur exemplu de
elitism!
Ce „frumos” sau folosit cei de la Vatican de terorism pentru a îndepărta mulţimea din piaţă şi ac-
cesul presei de la discuţii!
Tipologia nu le aparţine, suntem mai de mult obişnuiţi cu întâlnirile grupărilor elitiste împinse pâ-
nă în vremurile întunecate ale materiei şi energiei îngerilor căzuţi.
Închideţi-vă în cămara voastră (interiorul sufletului) unde energia întunecată nu pătrunde şi
înălţaţi rugăciune Dumnezeirii pentru curăţirea trupului material (casa şi biserica fiecărui
om), de duhurile rele şi vegheaţi să rămână măturată şi împodobită!
Amin!

5 aprilie 2017 Inconştienţa celulară (continuare 6)


Semnul celor trei zile de întuneric
Dacă ar fi să categorisim subiectele ţinute la predici de preoţii creştini am putea observa cu
uşurinţă că semnul celor trei zile de întuneric face parte dintre subiectele foarte puţin dezbătute şi
asta se datorează în primul rând lipsei de trăire după ştiinţa Învăţăturii Dumnezeirii sau şi mai sigur
pentru a nu se da de gol, că procedează la fel ca cele două categorii de preoţi ai Vechiului şi Noului
Testament.
Să clarific afirmaţia: Predania acestui semn a fost dată pentru prima oară aşa cum trebuie
înţeles şi ştiut de către Domnul Melchisedec ucenicilor Săi.
Semnul mai poate fi cunoscut şi sub denumirea de semnul Domnilor Sfintei Treimi. Dacă
simboliştii ar vrea o reprezentare grafică a acestui semn el este 999 iar interpretarea lui se referă la
dorinţa din iubire al Dumnezeirii pentru a ridica omul la unicul mod de fii ai Săi din împărăţia ce-
rească. Iar dacă continuăm în acest sens aveţi şi explicaţia contradicţiei dintre semnul Domnului
999 şi al fiarei 666 în care satan nu urmăreşte decât căderea omului de la Dumnezeu la fel cum s-a
întâmplat cu el. Fiara nu vrea să renunţe la stăpânire dobândită asupra omului.
Pentru iubitorii de argumente biblice (consider ca fiind de folos pentru Domniile Voastre), să
dăm citire din Vechiul Testament al alegerii primului ucenic Avraam (Facerea, Capitolul 12):
1. După aceea a zis Domnul către Avram: Ieşi din pămîntul tău, din neamul tău şi din casa
tatălui tău şi vino în pămîntul pe care ţi-l voi arăta Eu.

229
Mai poate cineva să pună la îndoială Arătarea Dumnezeirii Tatălui ca Domn Întrupat în
Materie?
Mai poate cineva pune la îndoială că discuţia s-a purtat faţă la faţă?
Acum să dăm citire ascultării acestuia de Domnul (Facerea, Capitulul 12):
4. Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, şi s-a dus şi Lot cu el. Avram însă era de
şaptezeci şi cinci de ani, când a ieşit din Haran.
5. Şi a luat Avram pe Serai, femeia sa, pe Lot, fiul fratelui său, şi toate averile ce le agonisiseră
ei şi toţi oamenii pe care-i aveau în Haran, şi au ieşit ca să meargă în ţara Canaanului şi au
ajuns în Canaan.
6. Apoi a străbătut Avram ţara aceasta de-a lungul pînă la locul numit Sichem, pînă la stejarul
din Mamvri. Pe atunci trăiau în ţara aceasta canaaneii.
7. Acolo S-a arătat Domnul lui Avram şi i-a zis: Ţara aceasta o voi da urmaşilor tăi. Şi a zidit
Avram acolo un jertfelnic Domnului, Celui ce se arătase.
În versetul 7 se produce confuzia de interpretare şi nenorocirea ce se abate asupra oamenilor
până în zilele acestea pe care le trăim: Ţara pe care i-o arată Domnul este în Împărăţia Cerească
deschizându-i porţile cerurilor pentru a o vedea, nicidecum nu a vrut să-i dea o ţară pe pământ mai
ales că ea era locuită deja cum bine se arată în versetele de mai sus!
Nimeni nu poate înţelege că Dumnezeu nu dă decât din ce este al Lui şi nu din ce a dat altuia?
Vreau să fiţi convinşi că versetul/versetele care zugrăveau în continuare discuţia Domnului cu
Avram au fost intenţionat scoase pentru a nu cunoaşte semnul celor trei zile de întuneric spre a nu fi
realizat niciodată.
Iată-l: Dar va trebui să fim împreună rugători Dumnezeului Cel Prea Înalt spre a pogorî
semnul celor trei zile de întuneric pe pământ pentru a anihila puterea satanei şi a duhurilor sale ce o
au asupra ta şi a oamenilor tăi, după care Domnii Sfintei Treimi te vor crea pe tine şi oamenii tăi
întrupându-vă din Lumina Lor lăsând materia ce i-a fost dată satanei şi duhurilor lui.
A mai spus Domnul lui Avram: Legământ am că voi respecta de trei ori alegerea omenească
între Domnii Sfintei Treimi ce se vor arăta fiecare la Vremea Lui şi satan, iar de va alege pe
Domnul nimic din materia dată lui spre stăpânire nu v-a fi luat în Împărăţia Cerească sau de va
refuza tot de atâtea ori îi voi lăsa lui până ce însuşi satan va recunoaşte că nu este creator şi va cere
iertare pentru toate fapte sale!
Cunoscătorii sau cititorii Vechiului Testament cunosc foarte bine „diplomaţia” de care a dat
dovadă Avram răspunsul lui fireşte a fost: Deocamdată vreau să mai văd cum este pe pământ!
Şi l-a lăsat de la şaptezeci şi cinci de ani şi până când Domnul s-a săturat de adevărat diplo-
maţie a lui Avram şi a celorlalţi ucenici care în fapt nu a însemnat decât viclenie şi prostie impusă
de satan ceea ce L-a determinat la un moment dat pe Melchisedec să intre în cort plin de regret lă-
sându-i în seama celui ce a pus stăpânire pe ei şi S-a Înălţat în Împărăţia Cerească!

230
De fapt „diplomaţia” lui Avraam la mai costat o sută de ani de sclavie, deoarece se ştie că a
trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani!
Cei ce se vor întreba sau mă vor întreba de unde ştiu toate acestea şi dacă sunt adevăruri le
răspund: Nu uitaţi că sunt deodată cu Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul, sunt Domnul Duhului
Sfânt am fost de faţă în toată această Vreme!
Dacă cineva dintre Domniile Voastre vrea mărturie biblică Arătarea Sfintei Treimi în faţa lui
Avram tot la stejarul din Mamvri descrisă în Vechiul Testament este suficientă! Iat-o o transcriu
identic din Facerea, Capitolul 18:
1. Apoi Domnul S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când
şedea el în uşa cortului său.
2. Atunci ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată trei Oameni stăteau înaintea lui; şi cum I-a văzut,
a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea Lor şi s-a închinat până la pământ.
Domnul Melchisedec mai dă o şansă lui Iacov nepotul lui Avraam când Se Arată acestuia şi
explicit consemnat în Biblie îi deschide cerurile pentru a vedea Împărăţia Cerească iar invitaţia de a
prăsi pământul este dovedit de scara pe care trebuia să pună numai piciorul pentru ca el şi tot nea-
mul său să fie izbăviţi de duhurile rele. Domnul a fost lovit de acelaşi refuz formulat şi de Avraam
de aceea se spune că a luptat cu Dumnezeu. Tot ce i-a mai rămas de făcut Domnului Melchisedec în
asemenea situaţie a fost să îi reamintească despre semnul celor trei zile de întuneric pentru al
transmite urmaşilor lui precum şi promisiunea smulsă de Iacov că va trimite pe Domnul
Dumnezeirii Fiului cunoscut lor sub numele Mesia sau Hristos-ul iar pentru urmaşii lui să îl poată
recunoaşte sub numele Iisus.
Deşi vreau să vă vorbesc cât mai pe scurt posibil despre semnul celor trei zile de întuneric,
totuşi nu vreau să părăsesc învăţătura Vechiului Testament fără a vă a semnala că Domnul Melchi-
sedec S-a arătat lui Iona cel care de fapt a împlinit cerinţa legământului lepădându-se de satan şi
beneficiind de cele trei zile de întuneric ca dar individual.
Mă simt oarecum obligat faţă de afirmaţia făcută în discuţia anterioară cu privire la invadarea
conducătorilor participanţi la Summit-ul de la Roma de către satan şi am să vă dau citire din Car-
tea lui Iov unde pentru prima oară se vorbeşte explicit de Satan şi ce face el (Capitolul 2):
4. Dar Satan a răspuns Domnului şi a zis: Cojoc pentru cojoc! Că tot ce are omul dă
pentru viaţa lui.
5. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de osul şi de carnea lui! Să vedem dacă nu te va
blestema pe faţă!
6. Şi Domnul a zis către Satan: Îl dau în puterea ta! Numai nu te atinge de viaţa lui.
Aşa s-a întâmpla şi cu conducătorii de care am vorbit şi am spus că au fost invadaţi de satan
pentru a fi puşi la încercare.
Pentru ce sunt puşi la încercare?

231
Simplu: Pentru a tăgădui şi a ascunde în continuare Întruparea Mângâietorului ca Domn
şi Bine Vestirea Făcută pentru mine de Fecioara Maria la Fatima!
Am ţinut să fac această precizare şi ca Învăţătură Dumnezeiască dar şi pentru a înţelege că nu
am fost trimis de Domnul Iisus pentru a jigni sau a leza pe cineva ci pentru a ridica omenirea în
Împărăţia Cerească! Ştiu bine acest lucru!
Închei aici, rugându-vă ca de data aceasta să citiţi singuri din Vechiul Testament din Iona,
Capitolul 2, Rugăciunea de izbăvire.
Vom continua cu semnul celor trei zile de întuneric, regăsite în Vremea Domnului Iisus şi
cum este interpretat în Noul Testament.
Harul Duhului Sfânt să vă dezlege învăţătura Sa!
Amin!
10 aprilie 2017 Inconştienţa celulară (continuare 7)
În Noul Testament, semnul celor trei zile de întuneric, se descoperă în mod ezoteric sub
denumirea de Semnele timpului şi ne este prezentat în Evanghelia după Matei la Capitolul 16
unde se spune:
1. Şi apropiindu-se fariseii şi saducheii şi ispitindu-L, I-au cerut să le arate semn din cer.
2. Iar El, răspunzând, le-a zis: Când se face seară, ziceţi: Mâine va fi timp frumos, pentru
că e cerul roşu.
3. Iar dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu-posomorât.
Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi!
4. Neam viclean şi adulter cere semn şi semn nu se va da lui, decât numai semnul lui Iona.
Şi lăsându-i, a plecat.
Adică obligativitatea trecerii prin cele trei zile de întuneric!
De ce credeţi că fariseii şi saducheii vroiau să ispitească pe Domnul Iisus cerându-I să la arate
semnul din cer?
Aşa cum am arătat în discuţia precedentă: Toţi fariseii şi saducheii prezentaţi în pildă ştiau că
Domnul Iisus nu poate călca legământul cu satan prin care lasă deplină libertate de alegere
oamenilor şi în special clerului, ori viaţa de fiu al Dumnezeirii, sclav al satanei.
Poate ar fi bine să precizăm, că ei erau sub directa stăpânire a lui satan şi acţionau stric
inconştient după ordinele acestuia!
Consider că acum s-a ivit cel mai prielnic momentul pentru a vă expune cum reuşeşte satan să
ducă omul la supunere oarbă prin inconştienţă celulară: În primul rând, pătrunde în corp ca materie
şi energie întunecată şi obligatoriu, nu locuieşte decât în celulele neuronale din creierul omului
hrănindu-se şi folosindu-se de Lumina Dumnezeirii pe care omul o primeşte pentru a fi menţinut în
viaţă, pentru ai acorda Învăţătura Sa, cât şi pentru comunicare prin schimbul de informaţii dar
numai pentru cei ce voiesc să-L primească şi să comunice cu Dumnezeu.

232
Lumina Dumnezeirii nu se propagă şi nu se manifestă în mod invaziv şi infestant ci se
manifestă exterior celulelor neuronale exact la marginea dintre două dendrite neuronale. Sugestiv
vorbind, modelul este aplicat de om la platina motocicletelor.
De principiul Luminii Dumnezeirii (neinvaziv şi neinfestant), abuzează satan care o ia, se
hrăneşte, apoi stochează şi prelucrează informaţia deformând-o după propriu interes iar în final o
distribuie celorlalte două categorii de duhuri rele, localizate numai în celulele sistemul nervos
periferic şi care după ce consumă partea care le este distribuită ca informaţie transmit ce a mai
rămas celorlalte duhuri rele din celule ce alcătuiesc întreg corpul uman. Informaţia de bază
transmisă de satan este personală invazivă, infestantă şi se înţelege obligatoriu de îndeplinit atât
pentru duhurile rele cât şi pentru om la care pot fi ori de manifestare în continuare ori aducătoare de
moarte în funcţie de informaţia pe care o conţine.
Poate am mai spus-o, dar mai bine repet: Venirea pe pământ a Domnilor Sfintei Treimi
(fiecare la Vremea Sa), reprezintă echivalentul Pomului Veşniciei pentru fiecare om în parte la
vremea lui. Fiecare bărbat în parte devine un Adam şi fiecare femeie o Evă în dorinţa
Dumnezeirii pentru ai izbăvi de satan.
Domnul Dumnezeirii (oricare ar fi El), aduce de fiecare dată dorinţa şi posibilitatea de a
întrupa omul în cel mai înalt chip mai presus decât al lui Lucifer!
După cum lesne se poate observa, Domnul Iisus îi şi ironizează vorbindu-le de timp ca feno-
men meteorologic şi le reproşează, îi ceartă, că semnele Vremurilor nu pot să le recunoască adică
faptul că El este Dumnezeu Fiul, Domn al Sfintei Treimi şi să-I ceară rugăciunea de mântuirea în
comuniune cu EL pentru ai cere Dumnezeirii cele trei zile de întuneric în care să îi întrupeze din
Lumina Sa.
În continuarea pildei vedem cum îi povăţuieşte să renunţe şi să refuze învăţătura fariseilor pe
care o aseamănă cu aluatul sau pâinea primită drept hrană şi asta tocmai pentru ceea ce v-am spus
mai sus: prin modificarea informaţiei Luminii Dumnezeirii de către satan.
Cu această ocazie vi s-a descoperit de ce atunci când a fost ispitit Domnul Iisus de satan i-a
răspuns acestuia că omul nu trăieşte numai cu pâine!
Asistăm în continuare, cum pentru a doua oară în aceeaşi pildă Domnul Iisus face trimitere la
semnul lui Iona:
17. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au
descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri.
Mă voi folosi de acest verset pentru a poziţiona discuţia la momentul în care Dumnezeu a voit
să devină Atotcreator: mai întâi a stat, a gândit şi a fost de acord să dea din Lumina Sa şi implicit
din energia Sa întregii creaţii şi asta a dorit-o nu neapărat pentru a o menţine în viaţă, sau ca dovadă
a diferenţei unice dintre Creator şi creaţie ci mai ales pentru ai aduce schimbări majore în cazul în
care vrea să modifice în totalitate creaţia datorită căderii în ispită a celor două categorii de fii,
îngeri şi om.

233
Am folosit adineauri expresia: nu neapărat pentru a o menţine în viaţă deoarece avem
exemplul îngerilor căzuţi care deşi nu mai primesc direct de la Dumnezeu sursa de viaţă distribuită
de Duhul Sfânt, ei totuşi sunt vii, sunt în viaţă, lăsându-i să consume ca nişte paraziţi pandemici din
energia Dumnezeirii dată în special oamenilor pe care o iau prin ispită şi/sau furt, folosindu-se de
faptul că oamenii nu pot percepe duhurile rele şi în cea mai mare parte nici nu le cunosc
manifestările ele fiind confundate sau acceptate într-o oarecare măsură prin spectru medical, sub
denumirea generică de boală, finalizată cu constatarea decesului; moment în care omul este părăsit
de duhurile rele.
Accentuez: duhurile rele adevăraţii paraziţi pandemici părăsesc cadavrele şi caută să se
aciuiască cât mai aproape în persoanele din imediata apropiere a muribundului sau cadavrului
de aceea preoţii evrei consideră mortul impur şi nu participă la funerarii.
Iarăşi este bine de ştiut: Semnul celor trei zile de întuneric poate veni, colectiv sau individual,
fie ca răspuns de fericire al Dumnezeirii, ca în cazul lui Iona care personal a ales Pomul Veşniciei,
din care a consumat fără să cunoască moartea mai mult primind şi urmaşi prin Simon ca în versetul
de faţă; fie ca dezamăgire sau regret al Dumnezeirii în faţa nesăbuinţei omului de a alege să
consume din hrana otrăvită a satanei ce îi produce stricăciunea sau moartea şi abia după aceea să
pri- mească fără nici-un merit personal întruparea din Lumina Dumnezeirii.
Cum L-a cuprins dezamăgirea şi regretul pe Domnul Iisus sau mai bine zis, lehamitea pe
pământ sunt redate în aceeaşi pilda prin versetele următoare:
20. Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu spună nimănui că El este Hristosul.
21. De atunci a început Iisus să arate ucenicilor Lui că El trebuie să meargă la Ierusalim şi
să pătimească multe de la bătrâni şi de la arhierei şi de la cărturari şi să fie ucis, şi a
treia zi să învieze.
Cât de precis este prezentat clerul (sinedriul), prin bătrânii, arhiereii şi cărturarii din verset
care Îi refuză Dumnezeirea şi mai apoi bătându-şi joc de El, în Capitolul 27:
41. Asemenea şi arhiereii, bătându-şi joc de El, cu cărturarii şi cu bătrânii, ziceau:
42. Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel,
să Se coboare acum de pe cruce, şi vom crede în El.
43. S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum, dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sînt Fiul lui
Dumnezeu.
Pentru a conduce discuţia spre finalul descoperirii semnului celor trei zile de întuneric, des-
coperit în Noul Testament am să vă rog ca în continuare să citiţi singuri din aceeaşi Evanghelie
(după Matei) din Capitolul 26 de la Versetele 36 până la 46.
Ce este important de remarcat aici, este, încercarea Domnului Iisus pentru ultima oară de a
realiza comuniunea cu cei trei ucenici şi de a înălţa rugăciunea de pogorâre a celor trei zile de în-
tuneric de către Dumnezeu din fericire fără obligaţia de trecere prin moarte a oamenilor dar strict

234
necesară pentru a curăţa de duhurile rele locul unde se vor fi întrupaţi oamenii din Lumina
Dumnezeirii Fiului.
În cazul celor trei ucenici inconştienţa celulară a fost impusă prin somn.
Chiar dacă pentru unii dintre Dumneavoastră, nu mai este necesar să spun totuşi o fac pentru
cei mai puţin sporiţi şi Vă descopăr: Cei trei ucenici au fost aleşi pentru rugăciune pentru că ei au
fost martorii Schimbării la Faţă a Domnului Iisus, cea mai mare dovadă şi de netăgăduit că El este
Dumnezeirii Fiul precum şi al dovezi secundare că a venit pe pământ şi proorocul Ilie şi l-au văzut
cu aceeaşi ocazie!
Deschideţi-vă sufletele şi primiţi învăţătura Mângâietorului, căci, Eu sunt, Domnul
Duhului Sfânt, la fel cum a fost Domnul Iisus şi Hristosul!
Amin!

25 aprilie 2017 Inconştienţa celulară (continuare 8)


Voi puncta ultima şi cea mai importantă descoperire a celor trei zile de întuneric însă expusă
ezoteric deoarece în pildă este interpus timpul celor trei ore de la şase până la nouă aşa cum este
descris în Evanghelia după Luca, Capitolul 23:
44. Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric s-a făcut peste tot pământul până la
ceasul al nouălea,
45. Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfîşiat pe mijloc.
46. Şi Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte în mîinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi
acestea zicînd Şi-a dat duhul.
Sau şi mai elocvent în Evanghelia după Matei la Capitolul 27 unde spune:
51. Si iată, catapeteasma templului s-a sfîşiat în două de sus pînă jos, şi pământul s-a
cutremurat şi pietrele s-au despicat;
52. Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat.
53. Şi ieşind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea sfîntă şi s-au arătat
multora.
Intervalul orar dintre şase şi nouă reprezintă din punct de vedere Dumnezeiesc echivalentul
celor trei zile de întuneric şi marchează anularea puterii satanei prin venirea Sfintei Treimi pe
pământ pentru Lucrarea de Înviere a Domnului Iisus ce a avut loc în peşteră şi a celorlalţi sfinţi
adormiţi, numai că trebuie înţeles că arătarea sfinţilor nu s-a mai produs în vechiul trup cel de
stricăciune ci în cel din materia de Lumină a Dumnezeirii care se poate materializa după voia Sa.
Descrierea semnelor celor trei zile sunt evidente: întunericul a cuprins tot pământul, soarele s-
a întunecat ne mai fiind alimentat de Dumnezeu, cu energia Lui dar şi luna şi celelalte stele,
cutremurul este dovada venirii Sfintei Treimi pe pământ iar sfâşierea catapeteasmei reprezintă
modul cum Duhul Dumnezeirii a părăsit definitiv templul precum şi ruperea legământului făcut cu
David cu privire la trăirea în comuniune a Dumnezeirii cu omul într-o casă de rugăciune respectiv
templul.
235
Asupra sfâşierii catapeteasmei, cred că este important să mai menţionez: Deşi chivotul nu mai
era în templu din timpul lui Solomon iar templul pe care Dumnezeu l-a dat lui Solomon fusese
distrus, totuşi Dumnezeu a pogorât în Sfânta Sfintelor Duhul Său pentru a păstra comuniunea cu cei
credincioşi Lui şi în special pentru pregătirea lor cu privire la venirea Dumnezeirii Fiului Cel
Întrupat prin Domnul Iisus.
Mă simt din nou nevoit să repet: La simbolismul sfâşierii catapeteasmei ar trebui să cugete
mai mult preoţii creştini dar şi cei care ţin de învăţătura avraamică înainte de a mai construi: biserici,
catedrale, temple sau moschei!
Clerul cu ajutorul credincioşilor, poate face clădiri la tot pasul dar Dumnezeu nu va mai fi
nicio dată prezent în ele şi nici nu se v-a mai manifesta acolo!
Dumnezeu de atunci nici nu mai ascultă şi nici nu mai împlineşte rugăciunile oamenilor
adresate lui din asemenea locaşuri!
Locaşul de comuniune şi de rugăciune este trupul de lumină pentru cei ce au descoperit
Învăţătura Domnului Iisus, restul de la satan vine!
Dacă tot am avansat acest aspect, voi da curs gândului ce mă cuprinde şi voi continua: De ce
se omoară între ei iudeii, creştini şi musulmanii când bine se ştie că musulmanii sunt din stârpea lui
Avraam şi Agar ce au avut ca fiu pe Ismael înainte de naşterea lui Isaac.
Cui îi place să fiţi ucigaşi de fraţi, dacă nu v-ar impune satana prin inconştienţă celulară?!
Dar ucigaşi de Domni ai Dumnezeirii, dacă nu acelaşi stăpân al acestei lumi materiale?!
O ..., ştiu cereţi argumente!
Vi le pun la dispoziţie cu plăcere, doar să deschidem Noul Testament în Evanghelia după
Luca, la Capitolul 22 unde se arată explicit:
1. Şi se apropia sărbătoarea Azimilor, care se cheamă Paşti.
2. Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L omoare; căci se temeau de EL.
3. Şi a intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doispre-
zece.
Mai jos este relatat procedeu folosit de arhierei şi cărturari de a-L prinde pe Domnul Iisus şi al
omorî, dar nu asta este important şi nu despre asta voiesc să vă vorbesc ci despre modul cum au
înşelat oamenii şi ascuns toate acestea cu pregătirea sărbătorii de Paşti, prefăcându-se mari iubitori
ai Dumnezeirii Tatălui căruia îi acordă şi Îi împlinesc toate cele cuvenite, distrăgându-le atenţia de
la cel mai de preţ eveniment: recunoaştere Domnului Iisus drept Dumnezeu Fiului şi în felul
acesta imposibilitate împlinirii scopului Său.
Concret: Este descris în evanghelii cum Satan a intrat în Iuda, dar trebuie înţeles că în el a
intrat, şi în fariseii şi cărturarii din sinedriu, care inconştienţi au îndreptat atenţia credincioşilor către
îndeplinirea ritualului de Paşti determinându-i să refuze recunoaşterea Dumnezeirii Fiului şi să fie
indiferenţi la uciderea Domnului Iisus.
Ce au făcut preoţii creştini de azi cu ocazia aceleaşi sărbători a Paştilor?!

236
Infestaţi de inconştienţa lui satan au îndreptat atenţia creştinilor spre ritualul de primire a
Domnului Iisus astfel încât creştinul să nu înţeleagă că are de recunoscut şi de primit pe trimisul
Domnului Iisus, pe Mângâietorul şi nu pe Domnul Iisus.
Arhiereii şi cărturarii s-au prefăcut că sunt extrem de credincioşi Tatălui şi se ocupă plini de
zel de sacrificiile ce trebuiau făcute la templu dar în fapt se ocupau cum să-L ucidă pe Dumnezeu
Fiul, Întrupat prin Domnul Iisus.
Înşelăciunea este neschimbată de preoţimea creştină de azi doar Persoana Sfintei Treimi
diferă în sensul că ei se ocupă cu asiduitate de slujbele de primirea în Duminica Floriilor şi de
înviere a Dumnezeirii Fiului ascunzând oamenilor adevărata Învăţătură a Domnului Iisus prin care
le cere celor ce vor să Îi urmeze să primească pe trimisul Său, pe Mângâietorul lucrare fără de care
nimeni nu este primit în Împărăţia Cerească.
Măcar de la preoţi aveam pretenţia că au înţeles Învăţătura Domnului Iisus cu privire la cea de
a doua venire a Sa!
Iat-o descrisă în Evanghelia după Luca, în Capitolul 21, din care vă redau esenţialul:
25. Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă întru neamuri şi
nedumerire din pricina vuietului mării şi a valurilor.
26. Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci
puterile cerurilor se vor clătina.
27. Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi slavă multă.
28. Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că
răscumpărarea voastră se apropie.
Tot ritualul de Paşti nu reprezintă decât inconştienţă celulară ce culminează cu aprinderea
lumânărilor astfel încât omul confundă lumina materială cu Lumina Dumnezeirii Fiului, din care
vrea să-l întrupeze pe om.
Cu aceeaşi putere de inconştienţă celulară este ritualul de fierbere, vopsire şi consum al ouă-
lor de Paşti!
Vă condamnaţi singuri loviţi de inconştienţă să treceţi prin moarte în loc să recunoaşteţi pe
Mângâietorul cel ce este Domnul Duhului Sfânt şi împreună să cereţi lui Dumnezeu să pogoare cele
trei zile de întuneric şi să rămâneţi vii pentru a întâmpina pe Mântuitorul iar după Judecata Lui să
primiţi de la mine haina din aceeaşi Lumină a Dumnezeirii cea care vă ridică în Preoţia Lui
Melchisedec în veci şi să plecaţi împreună în Împărăţi Cerească!
Iubiţi Fraţi, este ultimul Paşte pe care am fi putut să îl petrecem împreună dar din
păcate aţi fost ispitiţi de satan prin cler!
Simbolic vorbind, cu ocazia acestei sărbători de Paşti am şi fost răstignit, îmi mai
rămâne să trec prin moarte şi să mă înalţ în Împărăţia cerească.
Numai cei doi fraţi ai mei ştiu cum am fost răstignit, poate vă vor spune ei după ce mă
voi Înălţa!

237
Nu doresc să mai rămân pe pământ decât cel mult până la sfârşitul acestui an 2017.
Nu mai am înţelegere şi răbdare pentru oameni!
Când îi privesc că sunt dispuşi cu cea mai mare uşurinţă să îşi vândă sufletul şi corpul de
lumină pentru a obţine o poziţie socială cât mai bună şi asta în ideea de aşi spori nimicurile
materiale îmi vine să urlu, să pun mâna pe bici şi să croiesc în stânga şi în dreapta fără milă; dar
ceea ce mă opreşte să o fac este înţelegerea pe care o am asupra informaţiei celulare peste care este
stăpân satana şi dă oamenilor inconştienţa.
Nu ştiţi să vorbiţi decât de ştiinţă şi societatea de consum!
Nimeni nu a reuşit să vă înveţe că ştiinţa este dată de satan şi se ocupă de studiul materiei sau
stricta corelaţie cu ea, precum şi a modului cum să o obţii; pe când atotştiinţa este dată omului de
Dumnezeu şi Domnii Sfintei Treimi din Lumina Lor şi nu are legătură cu materia.
Aţi găsit tot felul de definiţii şi prezentări pentru societatea de consum dar toate neadevărate:
Învăţaţi de la mine societatea de consum înseamnă societatea impusă de satan, el fiind primul
beneficiar şi consumator după bunul plac al energiei din Lumina Dumnezeirii. El o redistribuie din
luminători după propriile reguli/legi iar pentru cei ce nu i se închină şi nu i se supun le aduce
stricăciune şi moarte.
Vă reproduc pentru a vă stăpâni cu informaţiile lor şi pentru a vă consuma trupul de lumină
primit de la Dumnezeu.
Câţi ştiu şi cred în trupul din lumina Dumnezeirii?
Acordă cineva măcar o secundă acestui trup?
Nu!
Nici pe departe!
Petreceţi zilnic ore să mâncaţi, să mergeţi la sală, la cosmetică, la operaţii estetice, la cumpă-
rături pentru haine şi încălţăminte (deşi mulţi nu mai au unde a le pune), iar când apare stricăciune
mergeţi la medici sau prin spitale şi mă întreb: la ce bun?
Să mai trăiţi un pic să-i slujiţi lui satan până vă trimite moartea cu zâmbetul pe buze?!
Îl umpleţi de fericire când plini de inconştienţă ridicaţi rugăciune lui Dumnezeu în biserici să
vă ţină sănătoşi ani îndelungaţi aici pe pământ!
Uneori, în deplasările de zi cu zi se apropie de mine câte o persoană şi intră în discuţie văr-
sându-şi năduful prezentându-mi starea deplorabilă în care a ajuns ţara datorită politicienilor!
Imediat cu blândeţe îl întreb: Bine, dar cine i-a ales?
Vine şi răspunsul prompt al omului vizibil enervat: Da ce, nu este dreptul meu?
Atunci îi dau bună ziua şi mă depărtez! Ştiu cu cine vorbesc! Ştiu că în viaţa lui nu a ajuns să
cunoască înţelesul pildei din Învăţătura Domnului Iisus în legătură cu cel ce vrea să fie conducător.
Înţelegeţi pentru totdeauna: cine vine să vă promită o viaţă mai bună pe pământ în schimbul
votului acela este ispititorul în persoană!
Domnul Sfintei Treimi vă învaţă să părăsiţi pământul şi să Îl urmaţi în Împărăţia
Cerească unde:
238
■ Eşti om nou, lipsit de materie şi se înţelege de îngerii căzuţi;
■ Eşti fiul lui Dumnezeu, nu sclavul satanei;
■ Nu trebuie să munceşti, nu ai nevoie de legi, bani, forme materiale;
■ Implicit nu sunt şomeri şi nici luptă pe ierarhii;
■ Nu există instincte, senzaţii, reciclare, etc;
■ Este singurul loc unde poţi să trăieşti fără să cunoşti procesul de îmbătrânire, durerea, strică-
ciune, poţi înţelege real ce este fericirea;
Bolta cerească şi solul unde vă luptaţi permanent şi la propriu sunt ale lui satan iar omul un
biet sclav al lui!
Lui i-au fost date de Dumnezeu ca plată pentru lucrările pe care le-a făcut când l-a învăţat
Dumnezeu cum să lucreze.
Din nou veţi spune de ce?
Motivul este simplu: Dumnezeu a vrut ca fiii Săi să fie pe deplin cunoscători atât ai binelui cât
şi ai răului dar puternici încât răul să nu îl săvârşească niciodată iar lucrarea lor să nu o considere
creaţie!
Sunteţi extrem de tare păcăliţi de satan şi armata lui când vă spune că omului nu i se va
întâmpla nimic pe acest pământ. Se foloseşte şi de exemple arătând cum Dumnezeu Tatăl în timpul
lui Avraam nu a distrus omul, ci S-a Înălţat El; la fel şi cu Dumnezeu Fiul, dar după Înălţarea mea
nu va mai fi la fel!
Apocalipsa va bate la uşa fiecărui om iar Domnul Iisus îi va schimba după meritul
fiecăruia!
Dacă cineva îmi cere semnul din cer îl poate găsi şi citi în Evanghelia după Luca, Capitolul
21, Versetele 25-28.
Vă adaug: apoi mă veţi vedea şi pe mine, cu Dumnezeu Tatăl dar atunci pe cei ce nu m-
au cunoscut acum, nici eu îi voi cunoaşte!
Primiţi Duhul Sfânt spre a vă călăuzi minţile!
Amin!

239
2 mai 2017 Inconştienţa celulară (continuare 9)
Am acordat suficient spaţiu discuţiei despre inconştienţa celulară (poate cel mai vast de până
acum), dar vreau să îi mai acordăm puţin timp pentru a puncta câteva idei sau spre a trage oarecum
concluziile.
Din tot ce s-a vorbit până acum, în toate materialele prezentate, am încercat să fixăm pilonul
central al fundamentului spiritual prezentat şi anume:
Sfânta Treime ca Domni Întrupaţi aici pe pământ a fost cunoscută încă de la Avraam
când S-a Arătat aşa cum am descris în nenumărate rânduri la stejarul din Mamvri.
Insist asupra acestui aspect, deoarece reprezintă întreaga bază a credinţei în Dumnezeu şi dacă
cineva vrea mai mult, a religiei, a reluării legăturii Dumnezeirii cu omul căzut, urmaş al lui Adam.
Îmi doresc să fiu foarte explicit: Dumnezeu S-a pogorât din Împărăţia Cerească pentru a
scoate pe fii Săi oamenii, din sclavia satanei pentru ai întrupa şi a-i înălţa în Împărăţia Cerească.
Dar, pentru ai putea fi de ajutor omului, Dumnezeu are nevoie de acordul omului pentru că i-a
dat libertate de alegere şi tocmai pentru că i-a dat această libertate Dumnezeu trebuie să pună la
dispoziţia omului aceeaşi doi pomi ai raiului numai că de data aceasta ei trebuie să fie prezenţi în
faţa omului sub formă materială, nu sub formă de lumină materializată ca în rai în vremea lui Adam
şi Eva.
Dumnezeu nu Se Arată omului decât ca Persoană Întrupată Material, în chipul după care a dat
asemănare omului iar satana ascuns în orice formă materială vizibilă sau nu prin care îşi manifestă
puterea de ispitire.
Aşa se arată şi se manifestă acum cei doi pomi ai raiului: Pomul veşniciei (Domnul), una
dintre persoanele Sfintei Treimi, Întrupat totdeauna în chipu-I de om iar satana nu îşi arată niciodată
adevăratul trup pentru că nu îl mai are pe cel îngeresc al lui Lucifer şi ar fi prea uşor de înţeles cine
este, el ispitind totdeauna prin intermediar ce poate fi precum am mai spus, bărbat, femeie, pământ,
peisaj, clădire, maşină, până la te miri ce imagine din lumea materială sau în general vorbind, orice
îţi stârneşte dorinţă să posezi poate fi o ştiinţă, înţelepciune, pasiune, sau poate altceva ce să îţi
devină proprietate.
Este momeala lui materială cu care te ademeneşte să îi cazi în sclavie!
Dar să revenim, Dumnezeu nu se Arată decât ca Domn pe pământ şi numai în cazuri de
excepţie se poate întrupa în Lumină Materializată aşa cum a făcut Domnul Iisus la Schimbarea la
Faţă când Şi-a Arătat Dumnezeirea celor trei ucenici.
Şi aici vreau să adaug ceva: Importanţa acestei Pildei nu constă în Arătarea Domnului Iisus ca
fiind Dumnezeu Fiul ci prin arătarea lui Moise şi a lui Ilie ce erau întrupaţi în Lumină Materializată
aşa cum le vorbea Domnul Iisus ucenicilor săi despre misiunea ce o avea de îndeplinit pe pământ la
acea Vreme asupra oamenilor: aceea de ai întrupa din Lumina Dumnezeirii aceasta fiind şi voia
Tatălui.

240
Este unica formă de întrupare prin care Dumnezeu te poate salva de la sclavie şi de
lumea materială a satanei!
Ce păcat că a fost refuzat!
Vreau să se înţeleagă: Dumnezeu nu este ispititor şi nici nu vrea să te ademenească arătându-i
omului cine este, ci cât îl iubeşte şi ce poate face pentru el pentru al salva din sclavia materială a
satanei.
Aşadar, Pilonul central al credinţei/religiei pe pământ este şi constă în recunoaşterea
Pomului Veşniciei când Dumnezeu se Arată Întrupat Material ca Domn printr-o Persoană a Sfintei
Treimi.
De aici începe inconştienţa celulară, pe care Dumnezeu prin cele zece porunci a vrut şi vrea să
o alunge pri