Sunteți pe pagina 1din 17

Antreprenoriatul reprezintă procesul dinamic de creare a unei noi afaceri sau de

identificare şi implementare de noi oportunități economice ȋn cadrul afacerilor deja


existente fiind astfel generator de valori.

Antreprenoriatul se corelează cu progres tehnologic cu o creştere economică, creare


de locuri de muncă şi problematică de mediu.

Antreprenorul este aceea persoană care inițiază sungură sau ȋn asociere, o afacere,
investeşte capital şi ulterior prin inovație şi creativitate promovează succesul acestuia.

Antreprenorul trebuie să aibă: - spirit de inițiativă

- dotință de a face

- capacitate organizatorică

- puterea de decizie

- capacitatea de a-şi asuma riscuri

- capacitatea de a fi lider

- originalitatea

- centrat pe rezultate

- materialism

- flexibilitate

Abilități antreprenoriale: - creativitate;

- inovare;

- asumarea riscului

- capacitatea de menegment al proiectelor

- atingerea obiectivelor propuse

Trăsături comune ȋntreprinzătorilor de succes: - dorința de asumare a riscului


economic

- dorința de a fi propriul său stăpȃn

- de a conduce şi de a nu fi condus

- spirit inovator

- nevoia de succes (de ȋmplinire, realizare)


- acceptarea incertitudini

- ȋncrederea ȋn sine

- perseverența şi hotărȃre

- spiritul de inițiativă

- sesizarea oportunităților de afaceri

- potențialul de muncă ridicat

Trăsături impropi ȋntreprinzătorilor de succes: - lăcomia

- neseriozitatea

- acțiunile pripite

- neȋncrederea ȋn oameni

- necunoaşterea domeniului şi mediului de afaceri care poate duce la faliment

Trăsături irelevante pentru succesul ȋn afaceri: - vȃrsta

- sexul

- starea civilă

- nivelul de educație

- religie

Cele mai frecvente greşeli ale ȋncepătorilor: - cercetarea neadecvată şi icoerentă a


pieței

- evaluarea greşită a concurenților

- lipsa de inovație

- lipsa de consecvență

- presupuneri simpliste

- proiecte ireale

- stabilirea inadecvată a prețurilor

- capital inițial insuficient

- prea multe cheltuieli de regie


- lipsa de atenție față de fluxul de numerar

- delegarea funcției de vȃnzări unui angajat

- necunoaşterea clienților

- elaborarea unui program de marketing nepotrivit

- tratarea incorectă a angajaților

- tendința de a acționa de unul singur

Motivații pentru a deveni antreprenor: profesional; psihologice; materiale

Motivații profesionale pentru a deveni antreprenor: - eşti propriul tău şef deținȃnd
astfel controlul asupra viitorului tău

- libertatea de a alege

- mai multe oportunități de a-ți pune ȋn valoare cunoştințele, creativitatea, ȋn


domeniul ales

- satisfacția de a desfăşura o activitate atractivă

- şansa de a te afirma ȋn domeniul ales

- sesizarea unor oportunități oferite de piață şi fructificarea acestora

- punerea ȋn practică a unei idei mai vechi sau ai unui hobby

- ȋnlocuirea unui eşec profesional anterior cu demararea unei afaceri propri posibile
aducătoare de progres.

Motivații psihologice: - statutul şi respectul social ce decurg din activitatea de


antreprenor

- extinderea relațiilor sociale

- sentiment de ȋmplinire personală

- sentiment de independență

- eliminarea activități de rutină şi stimularea creativități ȋn noua activitate

- aplicarea unor cunoştințe dobȃndite anterior ȋntr-un anumit domeniu de activitate

- dorința de a te alinia la nivelul prietenilor, cunoştințelor, care au reuşit ȋn afaceri sau


de a-i depăşi

Motivații materiale: - şanse de a obține cȃştiguri mai mari


- asigurarea unui nivel de trai ridicat pentru sine şi pentru familie

- siguranța locului de muncă şi astfel siguranța financiară

Ce aşteaptă romȃni de la antreprenoriat: - 42 % au optat pentru „independență față


de un angajator, să fiu propriul şef”

- 41 % doresc „posibilitatea unui al doilea venit”

- 26 % au ca scop principal „propria ȋmplinire şi posibilitatea de a-şi pune ȋn practică


ideile”

- 19 % vor „o mai bună compatibilitate ȋntre familie, timp liber şi carieră”

- 13 % vezează „să se ȋntoarcă la alternativa de şomaj”

Cel mai importante 3 calități ale unui antreprenor de succes: - viziunea

- motivația

- pasiunea

- ȋncrederea

- atenția acordată clientului

- toleranța la risc

- flexibilitatea

- proactivitatea

- rezistență

- integritate

- abilitatea ....

- focus pe calitate

- loialitate

Cadrul de dezvoltare a antreprenorului: cei 5 piloni care facilitează ...

* sprijin coordonat prin mentori, asociați şi cluburi de antreprenori, incubatoare de


afaceri, parcuri şi centre de afaceri

* accesul la finanțare de tip seed: start-up: expansiune, capital de creştere

* reglementare şi impozitare: - facilități fiscale, cȃt de uşor se ȋncepe o afacere,


legislație şi politici care susțin antreprenoriatul
* educație şi formare: - educație preuniversitară; educație universitară; cursuri
antreprenoriale specifice; educație informală; ȋnvățare continuă

* cultura antreprenorială: - toleranța la risc şi eşec; preferință pentru a fi propriul


stăpȃn şi a acționa pe cont propriu; cultura inovației şi a cercetării; aprecierea bunăstări
creată prin forțe propii

Funcțiile antreprenorului: - funcția de inițiere şi organizare a producției: - sarcini


tehnice (alegerea locației, dotarea cu echipamente) şi sarcini economice (cheltuieli, benefici)

- funcția de autoritate

- funcția de asumare a riscurilor

- funcția de inovare

Obiective antreprenoriale: De natură personală: - securitate şi siguranță

- asigurarea unui statut social

- garantarea propii independențe

- reuşită ȋn afaceri

- autoȋmplinirea

Alte afaceri: - generale: - prestarea de servici necesare societății astfel ȋcăt să


realizeze profit

- asumarea unor responsabilități sociale ( protecția


consumatorului, realizarea intereselor....)

- secundare: - specifice fiecărui domeniu funcțional (producție)

- mixte: - cele care corelează realizarea profitului cu satisfacția consumatorului,


ȋntreprinzătorului şi salariaților

Dificultăți ȋn dezvoltarea antreprenoriatului: - lipsa de capital

- atitudinea față de risc

- lipsa de ȋncurajare din partea statului

Cauzele falimentului: - 44 % incompetența conducătorilor

- lipsă de calități fizice, intelectuale, morale, tenacitate, energie, sacrificii, ataşament,


voluntarism, capacitate decizională, previzională

- 17 % lipsa experienței manageriale


- coordonare inadecvată a angajaților

- folosirea incorectă a resurselor materiale, financiare sau umane

- 16 % experiența dezechilibrată ........

- 17 % lipsa experienței ȋn domeniu .....

- 1 % neglijența – lipsa continuități lipsa unui control eficient ....

- 1 % fraude şi dezastre: - politici financiare ilegale; inundații, incendii.

Planul de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului ȋn U.E, 2020

Domenii de intervenție: - cadrul de reglementare

- facilitarea transferului afacerii

- proceduri eficiente pentru insolvență şi acordarea unei a doua şanse pentru cazurile
oneste de faliment

- sprijin pentru noii antreprenori

- ȋmbunătățirea accesului la finanțare

- educația antreprenorială şi treining-ul pentru tineri

- ȋncurajarea potențialului antreprenorial al fermierilor

- seniori – a doua carieră şi experiență ȋn business

- sprijin specific pentru imigranți, minotități şi alte grupuri cu potențial antreprenorial

Cadrul de reglementare: - simplificarea procedurilor administrative

- abrogarea legislației şi formalităților administrative naționale cȃnd se utilizează


documente publice transfrontaliere ȋn U.E

- one stop shop pentru ȋnființarea noilor afaceri

- one stop shop pentru impozitare şi rapoarte financiare

- simplificarea procedurilor pentru eliberarea autorizațiilor şi permiselor de


funcționare

- impozite şi contribuții sociale pe cashflow-ul facerilor


- contribuții pentru securitate şi protecție socială egale pentru angajat şi angajator

- ȋmbunătățirea calității şi varietății serviciilor suport pentru afaceri

Facilitarea transferului afacerii: - ȋmbunătățirea prevederilor legale, administrative şi


impozitare pentru transferul afacerilor

- ȋmbunătățirea prevederilor pentru informare şi consiliere ȋn domeniul transferului


afacerilor

- dezvoltarea de platforme pentru promovarea a pieței pentru transferul cu succes al


afacerilor

Produceri pentru insolvență şi acordarea unei a doua şanse pentru cazurile de


faliment: - dezvoltarea şi extinderea programelor pentru mentorat, instruire, consiliere şi
sprijin pentru a doilea start-up

- punerea ȋn aplicare a unor proceduri mai rapide şi mai uşoare pentru inițierea noilor
afaceri şi lichidarea celor falimentare

- conştientizarea comunităților de afaceri şi financiare pentru ȋnlăturarea stigmatului


de eşec

- instrumente financiare specifice pentru ȋnființarea celei de-a doua afaceri

Sprijin pentru noii antreprenori: - creşterea şi ȋmbunătățirea serviciilor suport pentru


afaceri

- furnizarea de sprijin dedicat IMM-urilor pentru a beneficia de oportunitățile


antreprenoriatului degital

- sprijin dedicat IMM-urilor pentru producția verde

- ȋmbunătățirea implementării pieței unice digitale

- asistență şi consiliere personalizată pentru elaborarea micromultinaționalelor la


distanță, pe piețe transfrontaliere

- sprijin dedicat pentru ca IMM-urile să beneficieze de treining european (vocațional,


tehnic, master sau doctorat)

- programe de sprijin pentru treining dedicat, finanțare şi internaționalizare pentru


pentru IMM-uri cu ȋnalt potențial de creştere

- sprijin dedicat pentru inovare ȋn ȋntreprinderile noi

Ȋmbunătățirea accesului la finanțare: - crearea unor noi platforme „hub” pentru


ȋnvățarea antreprenorială
- comportamentul şi abilitățile antreprenoriale să fie ȋnglobate ȋn curricula regională,
națională la toate nivelele

- toți tineri să aibă o experiență antreprenorială ȋnainte de a absolvi ȋnvățămȃntul


secundar

- dezvoltarea unui cadru orientativ pentru ȋncurajarea şi sprijinirea dezvoltării


instituțiilor de educație antreprenorială

- extinderea educației antreprenoriale susținută de programe U.E

- dezvoltarea treining-ului antreprenorial ȋn paralel cu planurile național ocupaționale

Ȋncurajarea potențialului antreprenorial al femeilor: - extinderea rețelelor de femei


ambasadori ale antreprenoriatului şi de mentori

- treining antreprenorial personalizat pentru femei

- crearea de investitori femei şi schimb de experiență ȋntre femeile antreprenor

- drepturi şi facilități egale pentru creşterea copiilor pentru femeile antreprenor şi


cele angajate

Seniorii – a doua carieră şi experiență ȋn business: - ȋnființarea de rețele de voluntari


seniori pentru consilierea tinerilor antreprenori neexperimentați

- treining antreprenorial pentru seniorii fără experiență ȋn business

- acordarea de granturi seniorilor pentru a deveni antreprenori

Etapele procesului antreprenorial: 1) Identificarea şi evaluarea oportunității

2) Dezvoltarea prin planul de afaceri

3) Definirea şi determinarea resurselor necesare

4) Managementul afacerii

Factorii care influențează activitatea antreprenorială: Factorii interni: - mărimea


ȋntreprinderi

- tipul şi specificul activități

- personalitatea şi pregătirea antreprenorului

- nivelul de pregătire al persoanelor implicate

- cultura firmei

Factorii externi: - caracteristicile şi funcționalitatea sistemului economic


- conjunctura economiei naționale (inflația, legislația, rata dobȃnzi)

- piața pe care firma acționează

Formele de organizare a unei activității antreprenoriale: - fără personalitate juridică,


persoană fizică autorizată (PFA); ȋntrepreindere familială (ȊF) sau ȋntreprindere individuală
(ȊI);

- cele cu personalitate juridică: domeniul Societăți Comerciale; Societate ȋn nume


colectiv; Societate ȋn comandită simplă; Societate ȋn camandită pe acțiuni; Societate pe
acțiuni; Societate cu răspundere limitată.

Criterii de alegere a formei de organizare a activități antreprenoriale: - natura


activității ce urmează a fi organizată

- mărimea acesteia şi posibilitățile de dezvoltare

- numărul viitorilor parteneri de afaceri

- gradul de implicare şi de răspundere asumat de fiecare dintre ei

- capitalul social disponibil ȋn comparație cu cel necesar

- ponderea participării fiecărui partener la constituirea capitalului social

- caracteristicile specifice fiecăruia dintre diferitelor forme de organizare prevăzute ȋn


legislația ȋn viguare

Avantajele şi dezavantajele la constituirea PFA: Avantaje: - costuri mici de ȋnființare

- contabilitatea ȋn partidă simplă

- PFA cu normă de venit nu au obligația de a ține evidență contabilă

- apartenență la un inspector fiscal

- taxe datoare statului reduse

- recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor la data ȋncasării, respectiv plății

- posibilitatea ȋn cazul PFA la normă, de a plăti impozit pe o sumă mai mică (norma)
decȃt cȃştigul efectiv realizat

- nu se datorează impozit pe veniturile din devidente

Dezavantaje: - necesitatea dovezii privind competența ȋn domeniul de activitate ales

- neȋncrederea băncilor

- puterea financiară redusă


- sunt limitate cheltuielile deductibile pentru derularea activității

- forța de muncă ce poate fi utilizată se rezumă la cea a persoanei fizice ce se


ȋnregistrează ca PFA

- potențial de dezvoltare redus (nu are angajați)

- cota de asigurări sociale de sănătate se aplică la tot venitul net (la aceeaşi bază ca
impozitul pe venit)

Ȋn cazul ȋntreprinderilor individuale: Avantaje: - posibilitatea de a angaja personal

- costuri mici la ȋnființare

- contabilitate ȋn partidă simplă

- apartenență la un inspector fiscal

- recunoaşterea cheltuielilor şi veniturilor la data ȋncasări, respectiv plăți

- nu se datorează impozit din dividente, cȃştigurile obținute după achitarea


impozitului asupra veniturilor nete aparține titularului

Dezavantaje: - declarațiile care survin odată cu angajarea de personal

- necesitatea dovezii privind competența ȋn domeniul

- neȋncrederea băncilor

- puterea financiară redusă

- sunt limitate cheltuielile deductibile pentru derularea activității

- dreptul de a fi angajator atrage după dine obligația achitării unor contribuții la


asigurările sociale cea ce solicită suplimentarea resurselor firmei

La constituirea ȊF: Avantaje: - contabilitatea ȋn partidă simplă

- costuri mici de ȋnființare

- apartenența la inspector fiscal

- recunoaşterea cheltuielilor şi veniturilor

- posibilitatea de a folosi forța de muncă a altor persoane limitate la familie

- nu se datorează impozit pe veniturile din dividente, cȃştigul net obținut după


achitarea impozitului......

Dezavantaje: - declarați ce trebuie ȋntocmite şi depuse persoanelor din familie


- necesitatea dovezi privind competența conducătorului din domeniul ales

- neȋncrederea băncilor

- puterea financiară redusă

- sunt limitate cheltuielile ductibile pentru demararea activității

- se poate utiliza doar forța de muncă a familiei

- potențial de dezvoltare redus (nu are alți angajați ȋn afară de membri familiei)

- cota de asigurări sociale de sănătate se aplică la tot venitul net

Avantaje şi dezavantaje la constituirea unui SRL: Avantaje: - potențial de dezvoltare


mare

- răspundere limitată la valoarea capitalului depus la dispoziția societăți (cu excepția


asociatului administrator)

- nu este necesar să se prezinte dovadă de competență pentru domeniul de activitate


ales

- credibilitatea ridicată oferită de sistemul bancar

Dezavantaje: - obligativitatea ținerii unei evidențe contabile ȋn partidă dublă

- multitudinea de declarații ce trebuiesc depuse ȋn termen

- costuri de ȋnființare relativ mari

- posibilitatea de a fi controlat de mai multe surse: Garda Financiară, Agenția


Națională de administrare Fiscală, Casa Județeană de Pensii CAS, Inspectorul teritorial de
muncă, Agenția pentru Protecția Mediului, Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor

- nr. acționatilor nu poate fi mai mare de 50

- dreptul de a fi angajator atrage după sine obligația achitării unor contribuții la


asigurările sociale la fondul de salarii

- obligativitatea plăți impozitului pe venit de dividente

Societățile pe acțiuni: Avantaje: - garantarea se face cu patrimoniu social

- răspunderea limitată a acționarilor (numai pentru plata acțiunilor lor)

- acționari pot vinde acțiunile fără a afecta derularea afaceri

- posibilități ridicate de finanțare datorită fluidități circulației acțiunilor


- proprietatea asupra societății sau parțială poate fi transferată cu uşurință altui
investitor

Dezavantaje: - ȋnființarea este mai greoaie cu mai multe formalități; limită de capital
25000

- necesită minim 2 acționari pentru ȋnființarea societății

Administrarea societăților pe acțiuni. Sistem unitar: - societatea este condusă de


unul sau mai mulți administratori, totdeauna nr. important de organizați ȋntr-un consiliu.
Consiliul poate delega conducerea societăți, alegerea directorului

Sistemul decalist: - conducerea societății este asigurată de un director şi un consiliu


de supraveghere

- directoratul asigură activitatea şi conducerea societăți şi raportează consiliului de


supraveghere

- consiliul de supraveghere controlează directoratul şi raportează Adunării Generale a


Acționarilor

Societatea ȋn nume colectiv. Avantaje: - organizare mai simplă

- nu există restricți ȋn privința limitei capitalului social

- deciziile se iau de către majoritatea celor care dețin capitalul social

- administrat de 1 sau mai mulți administratori obligatoriu persoane fizice

Dezavantaje: - garanția atȃt cu patrimoniul social cȃt şi cu răspunderea nelimitată a


societăților

Societatea ȋn comandită simplă. Avantaje: - organizare simplă

- nu există restricții ȋn privința limitei minimei de capital

- răspunderea este ȋn limita aportului de capital ȋn cazul camanditorilor

- administrată de 1 sau mai mulți asociați comanditați

Dezavantaje: - comanditarii participă la beneficii nu şi la conducerea firmei

- comanditați răspund solidar şi nelimitat

Societatea comanditată pe acțiuni. Avantaje: - comanditorii sunt obligați numai la


plata acțiunilor

Dezavantaje: - răspundere nelimitată a asociaților comanditați


- valoarea capitalului social mare

Elemente importante ȋn alegerea ideei de afacere: - personalitatea antreprenorului

- abilitățile şi experiența

- produsele sau serviciile deficitare pe piață

- potențialul pentru activității de import şi export

- probleme ecologice ce pot deveni oportunități de afaceri

Identificarea şi evaluarea oportunității: - descrierea idei şi a componentelor


oportunități

- percepția valorii reale a oportunității (piața, activitățile, informații esențiale)

- identificarea constrȃngerilor şi a riscurilor

- oportunitatea comparată cu aptitudinile şi obiectivele personale

- definirea ideii de afacere

- poziționarea şi strategia de lansare pe piață

Idei de afaceri: - ȋnființarea unei ferme zootehnice

- ȋnființarea unei unități pentru fabricarea de produse din prelucrarea producțiilor


animaliere

- stații de incubație

- ȋnființarea de heleşteie

- ȋnființarea unei unități de abatorizare

- comerț cu produse animaliere sau produse obținute din prelucrarea acestora

- o combinație alcătuită din mai multe variante expuse mai anterior

Puncte tari: - gama largă de produse; calitatea ridicată a produselor firmei; cota de
piață relativ ridicată;

- condițiile igienice deosebite ȋn care se desfăşoară procesul tehnologic

- verificarea calității produselor ȋn fiecare etapă a fluxului tehnologic

- tehnologie superioară; imagine mai bună a produsului

- parametri ridicați la materia primă utilizată


- tradiția deținută de firmă ȋn domeniu

- costuri şi prețuri mai scăzute

- poziție de lider pe piața de desfacere a anumitor produse

- nivelul ȋnalt al exporturilor

- stabilirea prețurilor la produsele finite, ținȃnd cont de cererea şi oferta de pe piață

- acces la materiile prime principale cu costuri mai mici

- existența unei rețele propi de desfacere a produsului

- selecția şi experiența personalului ȋn domeniul de activitate al societăți

- rețea de distribuție puternică

- protecția socială a salariațiilor de către societate; localizare centrală

Puncte slabe: - lipsa de flexibilitate

- utilaje uzate moral

- gradul scăzut de informatizare a societăți

- lipsa unor metode de monitorizare a succesului şi eşecului

- gradul ridicat de uzură a mijloacelor de transport

- lipsa unor relații de afaceri anterioare (pentru afacerile noi)

- nivelul scăzut al vȃnzărilor

- comercializarea unor produse mai puțin solicitate

- lipsa activități de marketing

- insuficiența resurselor financiare

- designul neatractiv al unor ambalaje, cu efect nevativ ȋn prezentarea şi promovarea


produselor firmei

- comunicarea defectuoasă ȋntre firme şi clienți

- acțiunile publicitare insuficiente

- management insuficient pregătit, motivat sau fără experiență, ineficientă delegare a


atribuților

Opțiunile posibile pentru inițierea unei afaceri: - lansarea unei afaceri de la zero
- cumpărarea unei afaceri deja existente

- cumpărarea unei francize

Lansarea unei afaceri de la zero: - alegerea amplasamentului afaceri: clădirile pot fi


construite, procurate sau ȋnchiriate

- pregătirea spațiilor; procurarea sau ȋnchirierea echipamentului şi instalarea acestuia

- stabilirea relațiilor cu furnizorii

- recrutarea şi selectarea personalului

- promovarea afacerii

Avantajele unei afaceri de la zero: - libertatea maximă de acțiune pentru


ȋntreprindere

- satisfacție personală

- potențial nelimitat pentru cȃştig

- responsabilitate unică

- provocarea de a realiza propriul produs sau serviciu pe piață

- posibilitatea de a selecta, motiva şi dezvolta independent personalul

- oportunitatea de a dezvolta propriile practici de afacere

Dezavantaje: - interval de timp mai ȋndelungat pentru lansarea produsului sau


serviciului

- costuri mari, credibilitate redusă din partea clienților,furnizorilor

- dificultăți ȋn atragerea surselor de finanțare şi credibilitate redusă din partea


finanțatorilor

- lipsă de suport, investiție financiară inițială mai redusă

- riscul alegerii unei afaceri nepotrivite

- resursele limitate, ȋn unele cazuri resurse şi eforturi necesare subevaluate

- adesea, timp insuficient pentru marketing, necesitatea unor resurse adiționale

Posibilitatea de cumpărare a unei afaceri existente: - cumpărarea afacerii, ȋn calitate


de asociat unic

- schimbarea fondurilor şi dobȃndirea calității de asociat


- ȋnregistrarea unei afaceri noi şi transmiterea activelor afacerii scoase la vȃnzare, noi
afaceri

Avantaje: - afacerea este deja creată şi activează

- posibilitatea de a activa şi a plăti salarii chiar din prima lună

- reputația bună a ȋntreprinderi şi moştenirea situației anterioare favorabile

- echipamente şi utilaje deja existente şi angajati instruiți

- posibilitatea planificări ȋn baza unor date reale

- oportunitatea semnificativă de cercetare, pentru identificarea şi evaluarea viabilități


afaceri

Dezavantaje: - afacerea poate avea o imagine sau situație nefavorabilă

- valoarea afacerii poate fi dificilă de determinat

- activele pot fi supra-evaluate

- sentiment redus al satisfacției personale

- probabilitatea moşteniri unor angajați cu altă viziune şi opune rezistență la


schimbare

- modificarea practici anterioare de afaceri poate duce la pirderea clienților firmei

Franciza: - sistem de comercializare, bazat pe o colaborare continuă, ȋn bază de


contract ȋntre persoanele fizice sau juridice independente d p d v financiar, prin care, o
persoană denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizar, dreptul de a
exploata un produs, serviciu, afacere, o tehnologie

Avantaje: - preluarea unei afaceri viabile

- posibilitatea a accesa mai uşor finanțare

- investiția inițială mai redusă ar putea spori posibilitatea de obținere mai rapidă a
profitului

- imagine foarte bună şi acces la publicitate

- folosirea unei mărci comerciale cunoscute

Acces la instruire de calitate

- asistență tehică şi managerială

Dezavantaje: - costuri ȋnalte pentru franciză şi alte taxe


- inflexibilitatea din cauza restricțiilor impuse de francizor

- libertatea redusă ȋn dezvoltarea afaceri

S-ar putea să vă placă și