Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

OLIMPIADA DE RELIGIE
CULTUL ORTODOX
ETAPA LOCALA, BRĂILA 2012
CLASA A X-A

Toate subiectele sunt obligatorii


Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item


are un singur răspuns corect.

1. Părticele din Sfintele Moaşte, nu sunt aşezate:


a. la piciorul Sfintei Mese din Sfântul Altar;
b. în Sfântul Antimis;
c. în peretele de la proscomidiar.

2. Iconoclasmul a fost combătut la:


a. sinodul III ecumenic (Efes, 431);
b. sinodul V ecumenic (Constantinopol, 553);
c. sinodul VII ecumenic (Niceea, 787).

3. În icoana Schimbării la Faţă, Sfântul Duh este reprezentat, analogic, sub forma:
a. unui porumbel;
b. unor limbi de foc;
c. unui nor luminos.

4. Care dintre următorii sfinţi, nu au sfintele moaşte întregi, la noi în ţară:


a. Sf. Ioan Gură de Aur;
b. Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov;
c. Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip.

5. În Vechiul Testament, Sfânta Cruce este prefigurată prin binecuvântarea lui:


a. Melchisedec asupra lui Avraam.
b. Iacov asupra fiilor lui Iosif;
c. Isaac asupra lui Iacov;

6. Una dintre sărbătorile închinate Sfintei Cruci este:


a. A treia Duminică din Postul Sfintelor Paşti;
b. Vinerea Patimilor;
c. Prima Duminică de după Rusalii.

7. Eutanasia încalcă aceeaşi poruncă din Decalog precum:


a. adulterul;
b. apostazia;
c. avortul.

8. Conform Fericirilor, răsplata pentru cei care ajung la virtutea concilierii va fi:
a. „vor moşteni pământul”;
b. „vor vedea pe Dumnezeu”;
c. „fii lui Dumnezeu se vor chema”.

9. Lipsa de cinste şi de mulţumire faţă de părinţi este considerată un păcat:


a. capital;
b. strigător la cer;
c. împotriva dragostei.

10. Biserica „Neagră” din Braşov a fost construită în stil:


a. bizantin;
b. romanic;
c. gotic;

SUBIECTUL II 30 puncte

Citiţi cu atenţie următorul fragment, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:

Şi luând seama cum (fariseii) îşi alegeau la masă cele dintâi locuri, (Iisus) a spus
celor chemaţi o pildă, zicând între ei: Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te aşeza
în locul cel dintâi, ca nu cumva să fie chemat de el altul mai de cinste decât tine. Şi
venind cel care te-a chemat pe tine şi pe el, îţi va zice: Dă acestuia locul. Şi atunci, cu
ruşine, te vei duce să te aşezi pe locul cel mai de pe urmă. Ci, când vei fi chemat,
mergând aşează-te în cel din urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te-a chemat, el să-ţi
zică: Prietene, mută-te mai sus. Atunci vei avea cinstea în faţa tuturor celor care vor
şedea împreună cu tine. Căci, oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte
pe sine se va înălţa. Zis-a şi celui ce-L chemase: Când faci prânz sau cină, nu chema pe
prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te
cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată. Ci, când faci un ospăţ, cheamă
pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, Şi fericit vei fi că nu pot să-ţi
răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor. (Luca 14, 7-14)

1. a. Scrieţi pe foaia de concurs denumirea a două virtuţi evidenţiate de Mântuitorul


Iisus Hristos în textul de mai sus, regăsite şi în Cele nouă Fericiri.
b. Precizaţi răsplata promisă – în Fericiri - pentru fiecare din cele două virtuţi
descoperite la punctul 1.a.
2. Scrieţi pe foaia de concurs următoarea frază (extrasă din textul de mai sus): „ oricine
se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa”.
a. Subliniaţi în această frază expresia ce semnifică un păcat.
b. Denumiţi păcatul descoperit la punctul 2.a.
c. Precizaţi categoria din care face parte păcatul denumit la punctul 2.b.
c. Explicaţi sensul expresiei „cel ce se smereşte pe sine se va înălţa”.
3. Explicaţi sensul îndemnului Mântuitorului (din Predica de pe munte): „... când faci
milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta ...”. (Matei 6, 3-4).

SUBIECTUL III 40 puncte

Alcătuiţi un eseu în care să arătaţi, pe baza învăţăturilor din Predica de pe munte, cum
poate un tânăr din zilele noastre să lupte împotriva celor 7 păcate capitale. Daţi eseului un
tilu potrivit. Structural, eseul va urmări:

 definirea păcatului;
 precizarea celor 7 păcate capitale;
 cum poate fi învins păcatul: mijloacele clasice de luptă împotriva
păcatului;
 modul de aplicare corectă a acestor mijloace, conform
îndemnurilor din Predica de pe munte ;
 asocieri inedite, dar corecte, între: păcat capital – virtute
opusă
se vor puncta şi:
- claritatea ideilor, originalitatea, utilizarea corectă a limbajului religios;
- respectarea structurii unui eseu;
- aspectul estetic al lucrării.
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

OLIMPIADA DE RELIGIE
CULTUL ORTODOX
ETAPA LOCALA, BRĂILA 2012
CLASA A X-A

Toate subiectele sunt obligatorii


Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item


are un singur răspuns corect.

1. c
2. c
3. c
4. a
5. b
6. a
7. c
8. c
9. b
10. c

SUBIECTUL II 30 puncte

1. a. Smerenia - 2 p ,
Milostenia - 2 p
b. Împărăţia Cerurilor - 3 p ,
Milostivirea divină - 3 p

2. a. oricine se înalţă pe sine - 2 p


b. mândria - 2 p
c. păcat capital - 2 p
d. omul smerit, modest este bine-plăcut Domnului; smerenia este prima treaptă ce
condiţionează accesul spre celelalte Fericiri - 7 p

3. „...să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta”. - milostenia trebuie săvârşită cu mare
discreţie; ideal ar fi ca beneficiarul să nu ştie cine este dăruitorul - 7 p
SUBIECTUL III 40 puncte

Alcătuiţi un eseu în care să arătaţi, pe baza învăţăturilor din Predica de pe munte, cum
poate un tânăr din zilele noastre să lupte împotriva celor 7 păcate capitale. Daţi eseului un
tilu potrivit. Structural, eseul va urmări:

 definirea păcatului: călcarea cu bună ştiinţă şi voinţă a voii lui


Dumnezeu: 2 p
 precizarea celor 7 păcate capitale 7 x 1p = 7 p
 cum poate fi învins păcatul: prin voinţă proprie şi cu ajutorul lui
Dumnezeu: 1 + 1 = 2 p
 mijloacele clasice de luptă împotriva păcatului: = 12 p
o rugăciunea: 1 p + 2 p (cum trebuie făcută, cf.
Învăţăturii Mântuitorului)
o postul: 1 p + 2 p (cum trebuie ţinut, cf. Învăţăturii
Mântuitorului)
o faptele bune 1 p + 2 p (cum trebuie făcute, cf.
Învăţăturii Mântuitorului)
o pocăinţa, urmată de mărturisirea păcatelor 1+ 2 p
 7 virtuţi opuse celor 7 păcate capitale: 1p x 7 = 7 p

- claritatea ideilor 3 p,
- originalitate 3 p,
- limbaj religios folosit corect 1 p
- respectarea structurii unui eseu 1 p
- aspectul estetic 1 p