Sunteți pe pagina 1din 56

Explica�ii detaliate ale Regulilor de Arbitraj ale Federa�iei

Interna�ionale de Judo valabile �ncep�nd cu 1 Ianuarie 2018 (Versiunea 26


Octombrie 2017)
REGULI IJF 2018-2020 NOU � Textul de culoare neagr� este la fel ca �n
versiunea din 9 iunie 2017 � Slide-urile cu noul text au iconi�a de culoare
albastr� in col�ul din dreapta sus 2
REGULI IJF 2018-2020 Distin�i membri ai comut��ii interna�ionale de judo, NOU
Sunt �nc�ntat s� v� prezint noul ghid explicativ detaliat cu regulile ce intr� �n
vigoare �ncep�nd cu 1 ianuarie 2018. Pentru dezvoltarea sportului nostru este
foarte important s� ne d�m silin�a, �n primul r�nd pentru con�inutul �i imaginea
sportului nostru, pentru o mai u�oar� in�elegere a regulilor de c�tre judoka �i de
c�tre to�i iubitorii de judo din lume. Noi revizuim continuu strategia �n toate
sectoarele Federa�iei Interna�ionale de Judo pentru a face din sportul nostru unul
modern, remarcabil �i u�or de �n�eles de c�tre toat� lumea. Sunt convins c� noile
elemente introduse in reguli precum �i �n metodica judo-ului vor fi de bun augur �i
vor aduce un beneficiu enorm familiei judo-ului, spectatorilor, partenerilor �i
mass-media. Marius L. Vizer Pre�edinte Federa�ia Interna�ional� de Judo 3
REGULI IJF 2018-2020 Puncte principale din partea Comitetului Executiv de
Lucru (18/10/2017) NOU � Defini�ia waza-ari �i ippon, amplificarea
evalu�rii cu ippon, acum i se va da o valoare mai mare. � Defini�ia podului �i a
evit�rii c�derii pe spate folosind capul �i toate urm�rile ce deriv� din acestea.
� Hansoku-make dublu pentru judo negativ. � Acordarea posibilit��ii arbitrului
central de pe tatami s� ��i desf��oare activitatea iar supervizorii �i Comisia de
Arbitrii va interveni doar �n cazul unor gre�eli grave. � Continua promovare a
judo-ului pozitiv. 4
REGULI IJF 2018-2020 Durata meciului � Masculin �i feminin patru (4)
minute. 5
REGULI IJF 2018-2020 Evaluarea tehnicilor �n tachi-waza NOU � Se va acorda
acum doar ippon �i waza-ari. � Ippon se va acorda atunci c�nd un sportiv ��i
proiecteaz� adversarul pe spate, aplic�nd o tehnic� sau o contr� tehnicii
adversarului, cu abilitate considerabil� �i eficien߾ maxim� (*). (*) �ikioi� =
calit��ile motrice for߾ �i vitez�. �hazumi� = m�iestrie cu dinamism, precizie sau
tempo. � Criterii pentru a acorda ippon: 1. Vitez�; 2. For߾; 3. C�dere pe
spate; 4. Controlul abil p�n� la finalizarea tehnicii. � Rularea poate fi
considerat� ippon doar dac� nu are �ntrerupere. 6
REGULI IJF 2018-2020 Evaluation of the points NOU � Waza-ari se va
acorda atunci c�nd nu se �ndeplinesc �n �ntregime cele patru criterii pentru
acordarea ippon. � Se va acorda waza-ari �i la tehnicile punctate �n trecut cu
yuko. � Doi waza-ari echivaleaz� cu ippon (waza-ari-awasete-ippon) �i �nseamn�
terminarea meciului. 7
REGULI IJF 2018-2020 Waza-ari � Se va acorda waza-ari �i la tehnicile punctate
�n trecut cu yuko. � Aterizarea pe ambele coate sau bra�e este
considerat� valabil� �i trebuie acordat waza-ari. � Aterizarea pe un cot, fes� sau
genunchi cu rulare imediat� pe spate va fi punctat� cu waza-ari. NOU 8
REGULI IJF 2018-2020 Nu se acord� waza-ari 9
REGULI IJF 2018-2020 Pod � Toate situa�iile de c�dere voluntar� �n pod vor fi
considerate ippon. Ap�rarea cu capul � Folosirea in mod voluntar a capului
pentru a evita c�derea sau acordarea de scor va fi hansoku-make. NOU
10
REGULI IJF 2018-2020 Folosirea involuntar� a capului pentru ap�rare � nu se
penalizeaz� tori sau uke NOU � Se va acorda aten�ie deosebit�
urm�toarelor situa�ii �n care tori �ncearc� s� ��i proiecteze adversarul din tachi-
waza: - Seoi-otoshi (seoi-nage pe genunchi) - Sode-tsurikomi-goshi cu prize pe
ambele m�neci. - Koshi-guruma cu ambele prize pe guler. 11
REGULI IJF 2018-2020 Folosirea involuntar� a capului pentru ap�rare � nu se
penalizeaz� tori sau uke Exemplu 1: Seoi-otoshi (seoi-nage pe genunchi)
NOU 12
REGULI IJF 2018-2020 Folosirea involuntar� a capului pentru ap�rare � nu se
penalizeaz� tori sau uke Exemplu 2: Sode-tsurikomi-goshi cu prize pe
ambele m�neci NOU 13
REGULI IJF 2018-2020 Folosirea involuntar� a capului pentru ap�rare � nu se
penalizeaz� tori sau uke Exemplu 3: Koshi-guruma cu ambele prize pe
guler NOU 14
REGULI IJF 2018-2020 Atac �i contraatac � �n caz de atac sau contraatac
primul sportiv care aterizeaz� pe lateral� (yoko-sutemi-waza) sau pe spate (ma-
sutemi-waza) nu poate puncta dec�t dac� preia �n mod clar controlul asupra mi�c�rii
�ntr-o pozi�ie de tachi-waza �i finalizeaz� ac�iunea. � Dac� se poate acorda
scor, atunci acesta va fi repartizat. � Dac� ambii sportivi aterizeaz� �mpreun�,
niciunul neav�nd control clar asupra adversarului, atunci nu se va acorda niciun
scor. � Orice ac�iune desf��urat� dup� aterizare va fi considerat� ca o ac�iune
de newaza. 15
REGULI IJF 2018-2020 Imobiliz�rile (osaekomi) � Waza-ari: 10 secunde �
Ippon: 20 secunde 16
REGULI IJF 2018-2020 Imobiliz�rile (osaekomi) � Pozi�ia �ura� este acum
valabil�. 17
REGULI IJF 2018-2020 Imobiliz�rile (osaekomi) � Acest tip de osaekomi este
acum valabil. NEW 18
REGULI IJF 2018-2020 Imobiliz�rile (osaekomi) � Osaekomi va continua de
asemenea �n afara suprafe�ei de lupt� daca acesta a fost declarat �n interiorul
acesteia. � Dac� �n timpul luptei �n newaza desf��urat� �n afara suprafe�ei de
lupt�, uke preia controlul folosind una din tehnicile de mai jos, av�nd
continuitate, ac�iunea va fi de asemenea valabil�. 19
REGULI IJF 2018-2020 Scoruri tehnice � �n timpul regulamentar de lupt� (4
minute), lupta poate fi c��tigat� doar av�nd unul sau mai multe scoruri tehnice (un
waza-ari sau ippon). � Una sau mai multe penaliz�ri nu pot decide �nving�torul,
cu excep�ia lui hansoku-make (direct sau prin acumulare). � O penalizare nu poate
fi considerat� scor. � Exist� acum 2 de shido iar al treilea devine hansoku-make.
20
REGULI IJF 2018-2020 Punctul de aur(Golden score) NOU . C�nd ambii
sportivi nu au niciun scor technic sau au scoruri technice egale la sf�r�itul
timpului regulamentar de lupt�, lupta va continua �n Golden Score indiferent de
num�rul de shido acordat. � Orice scor existent �i/sau shido din timpul
regulamentar de lupt�, va fi preluat �n Golden Score �i va r�m�ne pe tabel�. �
Golden score poate fi c��tigat doar printr-un scor tehnic (waza-ari sau ippon) sau
hansoku-make (direct sau prin acumulare de shido). � O penalizare nu este
considerat� niciodat� scor. 21
REGULI IJF 2018-2020 Aplicarea kumikata � Timpul scurs �ntre kumikata
clasic �i efectuarea unui atac se extinde la 45 de secunde at�ta timp c�t exist� un
progres evident. 22
REGULI IJF 2018-2020 Shido � Ruperea prizei adversarului cu ambele m�ini.
23
REGULI IJF 2018-2020 Shido Ruperea prizei adversarului lovindu-l peste bra�
sau m�n�. Deranjarea inten�ionat� a judogi.
Acoperirea reverului judogi propriu in scopul de a evita priza adversarului.
24
REGULI IJF 2018-2020 Shido Blocarea m�inii adversarului.
25
REGULI IJF 2018-2020 Shido A se ajuta cu picioarele pentru ruperea prizei
adversarului. 26
REGULI IJF 2018-2020 Judogi � Pentru o mai buna eficien߾ �i pentru a avea o
priz� bun� este necesar ca jacketa s� fie bine a�ezat� �n centur�, iar centura s�
fie str�ns legat�. � Pentru aceasta sportivii ��i vor aranja rapid judogi �i
centura �ntre anun�ul de Mate! �i Hajime! al arbitrului. � Dac� un sportiv pierde
timp inten�ionat aranj�ndu-�i judogi �i centura, acesta va primi shido. 27
REGULI IJF 2018-2020 Kumikata neconven�ionale � Pentru a simplifica
arbitrajul �i �n�elegerea acestuia referitoare la prize, toate kumikata
neconven�ionale (prize pistol, prize buzunar, prize pe centur�, prize pe o parte,
prize �n cruce...) sunt premise doar dac� urmeaz� un atac imediat. � �n cazul �n
care nu se execut� atac imediat aceste prize vor fi penalizate cu shido.
28
REGULI IJF 2018-2020 Kumikata neconven�ionale � Prizele neclasice vor fi
penalizate cu shido doar dac� nu se execut� atac imediat.
29
REGULI IJF 2018-2020 Kumikata neconven�ionale � Prizele neclasice vor fi
penalizate cu shido doar dac� nu se execut� atac imediat.
30
REGULI IJF 2018-2020 Kumikata neconven�ionale � Prizele neclasice vor fi
penalizate cu shido doar dac� nu se execut� atac imediat.
31
REGULI IJF 2018-2020 Kumikata neconven�ionale � Prizele neclasice vor fi
penalizate cu shido doar dac� nu se execut� atac imediat.
32
REGULI IJF 2018-2020 Pozi�ia aplecat � Ap�sarea adversarului cu ambele m�ini
for ߉ndu-l pe acesta s� adopte o pozi�ie aplecat� f�r� a executa un atac imediat se
va penalize cu shido pentru atitudine defensiv�. 33
REGULI IJF 2018-2020 Unul sau ambele picioare �n afara suprafe�ei de lupt�
Pentru ie�irea cu un picior �n afara suprafe�ei de lupt� f�r� atac imediat sau f�r�
a se �ntoarce imediat �n interiorul suprafe�ei de lupt� se va acorda shido.
Este shido: dac� sportivul �n albastru nu se �ntoarce imediat �n suprafa�a galben�
sau nu atac� imediat. Shido 34
REGULI IJF 2018-2020 Priza ursului � Cel ce dore�te s� atace av�nd priza
ursului trebuie s� aib� minim o priz�. � Nu este valabil�
apucarea simultan� a celei de a doua prize. Simpla atingere a judogi nu este
considerat� kumikata, este necesar� apucarea prizei. 35
REGULI IJF 2018-2020 Priza ursului Prize valabile
36
REGULI IJF 2018-2020 Priza ursului � puncte duble � Dac� sportivul �n
kimono albastru execut� priza ursului sau apuc� prize sub centur� pentru prima
dat�, iar sportivul �n alb ��i proiecteaz� adversarul ob�in�nd waza-ari; atunci
scorul (waza-ari alb) �i penalizarea (shido albastru) vor fi acordate.
37
REGULI IJF 2018-2020 Pozi�ia de c�rlig asupra piciorului adversarului �
Pozi�ia de c�rlig asupra piciorului adversarului f�r� executarea unui atac imediat
trebuie s� fie penalizat� cu shido. 38
REGULI IJF 2018-2020 Kawazu-gake - hansokumake
39
REGULI IJF 2018-2020 Apucarea piciorului � interzis� � Pentru apucarea
piciorului sau a pantalonilor se va acorda shido, de fiecare dat�. � Pentru
hansoku-make sunt necesare 3 shido. NOU 40
REGULI IJF 2018-2020 Apucarea piciorului � interzis� NOU
41
REGULI IJF 2018-2020 Apucarea piciorului - permis� � Ac�iuni valabile, nu este
shido NOU 42
REGULI IJF 2018-2020 Shime-waza - interzis� � Shime-waza nu este permis�
folosind centura proprie sau a adversarului, capetele bluzei sau doar degetele. �
Aceast� ac�iune se va penalize cu shido. 43
REGULI IJF 2018-2020 Shime-waza � interzis� � Shime-waza �n timp ce se
supra-�ntinde piciorul adversarului este interzis�. � Aten�ie deosebit� se va
acorda acestor situa�ii: c�nd tori, �n timp ce aplic� shime-waza, supra-�ntinde �i
�ndreapt� piciorul lui uke. � Mate! trebuie acordat imediat. NOU
44
REGULI IJF 2018-2020 Ac�iuni valabile, nu este shido NOU � Este posibil�
apucarea piciorului doar atunci c�nd cei doi sportivi sunt �ntr-o pozi�ie clar� de
newaza �i ac�iunea din tachi-waza s-a finalizat. 45
REGULI IJF 2018-2020 Ac�iuni valabile, nu este mate - kansetsu-waza
46
REGULI IJF 2018-2020 Ac�iuni valabile, nu este mate - shime-waza
47
REGULI IJF 2018-2020 Ac�iuni valabile, nu este mate � Situa�ii in care este
permis� continuarea ac�iunii �nceput� �n suprafa�a de lupt�.
48
REGULI IJF 2018-2020 Ac�iuni valabile, nu este mate � Situa�ii in care este
permis� continuarea ac�iunii �nceput� �n suprafa�a de lupt�.
49
REGULI IJF 2018-2020 Priza Kata-sankaku Este permis� folosirea Kata-sankaku
�n ne- Priza Kata-sankaku prizei kata-sankaku �n waza este interzis� �n tachi-waza
este ac�iuni de newaza. pentru blocarea corpului mate. adversarului cu picioarele
�i se acord� mate. 50
REGULI IJF 2018-2020 C�nd este ne-waza ? Ambii sportivi Niciun contact �ederea
pe trebuie s� aib� �ntre adversari burt� �ntins pe ambii genunchi pe este Mate!
saltea, sportivul saltea, pentru a fi �n kimono albastru considerat� este �n
newaza. newaza. Men�inerea prizei de c�tre sportivul �n picioare (alb):
consider�m c� sportivul care st� �n genunchi (albastru) este �nc� �n tachi-waza �i
�n consecin߾ se aplic� regulile din tachi-waza. Totu�i, dac� sportivul �n alb nu
atac� imediat, atunci arbitrul trebuie s� anun�e Mate! Sportivul �n genunchi
(albastru) nu poate apuca picioarele adversarului pentru a se ap�ra, dac� se
�nt�mpl� acest lucru se va acorda shido. 5151
REGULI IJF 2018-2020 Judo negativ (Revenire articolul 23) NOU �
߾n caz de hansoku-make dublu ca o consecin߾ a celui de-al treilea shido se
consider� �mpotriva spiritului judo-ului �i ambii sportivi vor fi descalifica�i din
competi�ie. � �n caz de hansoku-make direct acordat ambilor sportivi, datorit�
unor ac�iuni �mpotriva spiritului judo-ului decizia apar�ine Federa�iei
Interna�ionale de Judo. � �n caz de abatere disciplinar� a unui sportiv, care
merit� s� fie descalificat, atunci Federa�ia Interna�ional� de Judo �l poate
exclude din competi�ie. 52
REGULI IJF 2018-2020 FOARTE IMPORTANT Dac� nu este extrem de clar
cine trebuie s� primeasc� scorul sau penalizarea, atunci �n spirit de fair play
este mai bine s� nu se ia nicio decizie �i s� se permit� continuarea luptei. 53
REGULI IJF 2018-2020 54
REGULI IJF 2018-2020 Clasamentul mondial al echipelor � Clasamentul mondial
al echipelor const� �n puncte ob�inute la Campionatele Continentale �i la
Campionatele Mondiale. Loc Campionate Campionate Continentale Mondiale puncte
puncte Locul 1 700 2000 Locul 2 490 1400 3 Locul 3 350 1000 Locul 5 252
720 Locul 7 182 520 Primii 16 112 320 Primii 32 84 240 55

S-ar putea să vă placă și