Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

CATEDRA ŞTIINŢE UMANISTICE

Programa
analitică a cursului

FILOZOFIA ŞI ISTORIA FILOZOFIEI


60 ore

CHIŞINĂU 2004

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA


CATEDRA ŞTIINŢE UMANISTICE

PROGRAMA ANALITICĂ
LA DISCIPLINA „ FILOZOFIA ŞI ISTORIA FILOZOFIEI”

AUTOR: Bobână Gheorghe

ANUL DE STUDII: I BAC

SEMESTRUL: I

NUMĂRUL TOTAL DE ORE: 60 ORE

NUMĂRUL DE ORE DE CONTACT: 79 ORE

DIN ELE PRELEGERI____30____SEMINARE_____30____

CREDITE ECTS___________

PROGRAMA A FOST DISCUTATĂ ŞI APROBATĂ LA ŞEDINŢA CATEDREI PROCES


VERBAL NR_____DIN______________

ŞEF CATEDRĂ__________________M. CERNENCO

PREŞEDINTELE COMISIEI METODICE DEPARTAMENTALE__________--

VICERECTOR STUDII__________________________-
Notă introductivă
Obiectivul acestui curs este de a oferi o iniţiere în filozofie şi de a servi acelora
care aprofundează cunoştinţele în filozofie. Filozofia este prezentată prin studiul gândirii celor
mai importanţi filozofi şi prin concentrarea interesului asupra domeniilor centrale ale filozofiei:
natura filozofiei însăşi, teoria cunoaşterii (gnoseologia), natura fundamentală a existenţei
(ontologia). Pentru a-l ajuta pe student este inclusă o bibliografie care serveşte drept ghid, în
primul rând pentru operele scrise de sau despre filozofii abordaţi în acest curs, deşi ea conţine şi
referinţe la lucrări de filozofie mai generale.
Obiective formative
- Crearea deprinderilor de analiză şi sinteză în cunoaşterea filozofiei.
- Dezvoltarea gândirii critice şi aptitudinilor de exprimare în scris.
- Elaborarea şi consolidarea motivaţiilor participative ale studenţilor în cadrul seminarilor.
- Fundamentarea sistemului de cunoaştere şi oferirei diferitelor metode şi tehnici de cercetare
apărute la intersecţia filozofiei şi altor ştiinţe.
- Consolidarea motivaţiei şi crearea interesului pentru valorile etice.
- Crearea condiţiilor în impulsionarea studenţilor pentru autoformare şi autoinstruire.
- Explicarea caracterului interdisciplinar a filozofiei.
Metodologia de predare prezintă în sine aplicarea cunoştinţelor.
- Schimbarea polilor de predare de la comunicarea pe verticală, spre comunicarea pe
orizontală.
- Crearea atmosferei de studiere a filozofiei prin favorizarea discuţiilor în grup.
- Implementarea noilor paradigme metodologice de predare interactivă prin abordarea
problemelor fundamentale a filozofiei din diferite perspective doctrinare.
- Compararea diferitor stiluri de filozofare.
- Înlocuirea modelului descriptiv (citire, memorizare şi descriere) a materialului prin analiza,
interpretarea şi sinteza cunoştinţelor acumulate.
- Studiul comparat al doctrinelor filozofice prin analiza comprehensivă a textelor filozofice.
- Evaluarea cunoştinţelor pe parcursul desfăşurării seminarelor în formă de testări şi exerciţii
de logica interpretării.
- Folosirea ca material didactic atât texte filozofice cât şi coduri etice, studii de caz.
- Explicarea şi interpretarea teoriilor filozofice cu scopul formării unei gândiri critice şi
motivaţiilor de autoinstruire.
Evaluarea performanţelor studenţilor:
Accentul în evaluare se va pune în special pe aspectul valorizator faţă de cel cognitiv
informaţional.

Grila de ore.
№ Tema prelegeri seminare
1 Filozofia şi problematica ei. 2 ore 2 ore
2 Ontologia şi categoriile ei fundamentale. 4 ore 2 ore
3 Gnoseologia: cunoaştere şi adevăr. 2 ore 4 ore
4 Filozofia omului. 2 ore 4 ore
5 Filozofia culturii. 2 ore 2 ore
6 Filozofia antică. 2 ore 4 ore
7 Filozofia Evului Mediu şi a Renaşterii. 4 ore 2 ore
8 Filozofia epocii moderne. 2 ore 4 ore
9 Filozofia contemporană. 2 ore 2 ore
10 Filozofia contemporană. 4 ore 2 ore
11 Filozofia românească. 4 ore 2 ore
Total ore 30 ore 30 ore
Total credite
Conţinutul programei:
№ Tema şi conţinutul rezumativ Forma Folosirea Forma de Surs
de materialului control ele
realizare didactic direct de
Pre se infor
leg mi maţi
ere nar e
2 3 4 5 6 7
1. Filozofia şi problematica ei. 2 2 Referate 1,4,6
Ce este filozofia. Geneza filozofiei. ore ore discuţii. ,7.
Raportul dintre filozofie, ştiinţă, religie,şi
artă. Criza filozofiei în epoca contemporană

2. Ontologia şi categoriile ei fundamentale. 4 2 Referate 4,6,7


Noţiune de „Ontologie”. Concepte ore ore discuţii .
fundamentale ale ontologiei: categoria de
„existenţă”; spaţiul şi timpul; materia şi
mişcarea. „Element”, „Structura”, „Sistem”
- concepte de bază ale teoriei generale a
sistemelor.
3. Gnoseologia: cunoaştere şi adevăr. 2 4 Referate 4,6,7
Conceptul de „cunoaştere”. Cunoaştere ore ore discuţii .
senzorială şi cunoaşterea raţională. Lucrări de
Conceptul de adevăr. Esenţa adevărului şi control
criteriu de verificare.
4. Filozofia omului. 2 4 Referate 4,6,7
Natura şi esenţa omului. Individ, ore ore discuţii .
individualitate, personalitate. Libertatea şi
necesitatea. Omul şi condiţia umană.
5. Filozofia culturii. 2 2 Referate 4,6,7
Conceptul de cultură. Cultură şi civilizaţie. ore ore discuţii .
Raportul dintre cultură, natură şi societate.
Cultură şi cunoaştere. Cultură şi valoare.
Cultură şi creaţie. Cultură şi comunicare.
6. Filozofia antică. 2 4 Oper.filoz.anti Referate 1, 4,
Curente filozofice în gândirea Chinei Antice ore ore ci, rep.şi discuţii 5
şi Indiei Antice. Filozofia greacă xer.din arta
presocratică. Socrati, Platon, Aristotel. antică
Filozofia epocii elenistice.
7. Filozofia Evului Mediu şi a Renaşterii. 4 2 Operele Referate 1,4,5
Patristica. Filozofia lui Aureliu Augustin. ore ore filozofilor discuţii .
Scolastica. Discuţia despre universalii. medievali şi
Filozofia lui Toma d‘Aquino. Umanismul şi renascentişti.
filozofia naturii în epoca Renaşterii. Reproduceri
şi xerocopii.
8 Filozofia epocii moderne. 2 4 Referate 1,4,5
Empirismul şi sensualismul englez. F. ore ore discuţii .
Bacon, I. Locke, D. Hume, G. Berkely.
Raţionalismul: R. Descartes, B. Spinoza, G.
Leibniz. Filozofia iluministă.
9 Filozofia contemporană. 2 2 Referate 1,4,5
Filozofia critică a lui I. Kant. Sistemul ore ore discuţii .
filozofic şi metoda dialectică a lui Hegel. Lucrări de
„Filozofia vieţii”. A. Schopenhauer, F. control
C.Nietzsche.
10 Filozofia contemporană. 4 2 Referate 1,2,4
Pozitivismul, neopozitivismul. Filozofia ore ore discuţii
marcsistă.Hermeneutica. Existenţialismul.
Pragmatismul. Post-modernitatea.
11 Filozofia românească. 4 2 Referate 1,3.
Umanismul şi iluminismul. Teoria ore ore discuţii
ondulaţiilor universale a lui V. Konta.
Personalismul energetic al lui C. Rădulescu-
Motru. Filozofia culturii a lui L. Blaga.
Filozofia fiinţei a lui C. Noica. Teoria
existenţei la E. Cioran.
Total ore 30 30
Total credite

Literatura
A. Obligatorie
1. Bagdasar N. Antologie filozofică. Ed. Universul Dassi, 1995.
2. Boboc Al. Filozofia contemporană. Orientări şi stiluri de gândire. Bucureşti,
1995.
3. Cazan Gh. Istoria filozofiei româneşti. Bucureşti, 1984.
4. Furst M., Trinks I. Manual de filozofie. Humanitas. 1997.
5. Hersch J, Mirarea filozofică. Istoria filozofiei europene. Bucureşti, 1994.
6. Humă I. Întroducere în filozofie. Iaşi, 1992.
7. Verges A. Huismann D. Curs de filozofie, Humanitas, 1995.
8. Istoria filozofiei moderne şi contemporane. Vol. I. Bucureşti, 1984.
B. Literatura suplimentară va fi indicată în planurile seminarelor.

Teme pentru referate şi lucrări de control.


1. Originea filozofiei. Mitologie şi filozofie.
2. Criza filozofiei în epoca contemporană. Postmodernitatea.
3. Teorii contemporane ale spaţiului şi timpului.
4. Problema materiei şi a substanţei în filozofie.
5. Cunoştinţa şi funcţiile ei
6. Esenţa adevărului şi criteriile de valorificare a lui.
7. Cunoaşterea ştiinţifică, metodele şi funcţiile ei.
8. Omul ca individualitate şi personalitate.
9. Cultura între cunoaştere şi valoare.
10. Creaţia- element imanent al culturii.
11. Principiul fundamental al lumii în filozofia presocratică.
12. Dialectica lui Platon şi teoria sa despre idei.
13. Materia şi forma în filozofia lui Aristotel.
14. Problema esenţei şi existenţei în filozofia medievală.
15. Disputa dintre realism şi nominalism în problema universaliilor.
16. Omul în filozofia Renaşterii.
17. Gândirea ştiinţifică în epoca Renaşterii.
18. Empirismul: de la Bacon la Hume.
19. Raţionalismul: de la Descartes la Leibniz.
20. Conceptul despre om şi societate în iluminism.
21. Filozofia critică a lui Im. Kant.
22. Sistemul filozofic şi metoda dialectică a lui G.W.F. Hegel.
23. Filozofia pozitivistă între cognitiv şi social.
24. Sensul existenţei umane în filozofia existenţialistă.
25. Filozofia vieţii de la Fr. Nietzsche.
26. Pragmatismul între teorie şi practică.
27. Filozofia istoriei la Dimitrie Cantemir.
28. Filozofia culturii la Lucian Blaga.
29. Evidenţă şi disperare în opera lui Emil Cioran.
30. Modelul ontologic al fiinţei la Constantin Noica.

Subiecte pentru colocviu


1. Ce este filozofia.
2. Geneza filozofiei.
3. Raportul dintre filozofie, ştiinţă, religie şi artă.
4. Noţiunea de „ontologie”.
5. Conceptul de „existenţă”.
6. Concepte fundamentale ale ontologiei: Spaţiu şi timpul.
7. Concepte fundamentale ale ontologiei: Materia şi mişcarea.
8. Conceptul de „cunoaştere”.
9. Cunoaşterea senzorială şi raţională.
10. Conceptul de „adevăr”.
11. Existenţa şi esenţa omului.
12. Individul, individualitatea, personalitatea.
13. Libertatea umană şi necesitatea.
14. Omul şi condiţia umană.
15. Conceptul de „cultură”.
16. Cultura şi civilizaţia.
17. Cultura şi cunoaşterea.
18. Cultura şi valoarea.
19. Idei filozofice în gândirea Chinei Antice şi Indiei Antice.
20. Filozofia greacă presocratică. Socrate.
21. Filozofia lui Platon.
22. Filozofia lui Aristotel.
23. Filozofia epocii elinistice.
24. Patristia. Filozofia lui Aureliu Augustin.
25. Scolastica. Filozofia lui Toma D Aquino.
26. Umanismul şi filozofia naturii în Epoca Renaşterii.
27. Sensualismul şi empirismul în filozofia epocii moderne.
28. Raţionalismul şi filozofia epocii moderne.
29. Filozofia iluministă.
30. Filozofia critică a lui Im. Kant.
31. Sistemul filozofic şi metoda dialectică a lui G. Hegel.
32. Filozofia vieţii: A. Schopenhauer, Fr. Nietzsche.
33. Pozitivismul, neopozitivismul, postpozitivismul.
34. Filozofia fiinţei şi existenţialismul.
35. Umanismul şi iluminismul în filozofia românească.
36. Filozofia românească de la Vasile Conta la Constantin Noica.

Literatura suplimentară
Literatura în limba română
1. Antologie filosofică, red. M. Bagdasar, V. Bogdan, C. Narly , Ch. 1996.
2. Boboc Al., Filosofie contemporană.Orientări şi stiluri de gândire.
3. Cazan G., Istoria filosofiei româneşti, Buc. 1994.
4.Diaconu Monica, Filosofie generală, Cluj, 1993.
5. Dicţionar de filosofie. Oxford, Buc. 1999.
6. Dicţionar de filosofie. Larousse, Buc. 1999.
7. Dumitraş T., Filosofia Greciei antice, Ch. 1997.
8. Dumitraş T., Filosofia medievală, Ch. 1997-
9. Filosofie., manual sub red. I. Roşca, I. Stepănescu, S. Codruţa Missbach, E.
Saharneanu, Gh. Bobână, N. Culic, V. Juc.
10. Hersh J. Mirarea filosofică. Istoria filosofiei europene., Buc.1994.
11.Huma Ioan, Introducere în filosofie, Iaşi, 1992.
12.Florea I., Filosofie, Buc.1999.
13. Mariţa Ioan, Prelegeri de filosofie.. Timiş. 1995.
14. Puha E., Introducere în filosofie, Iaşi, 1993.

Literatura în limba rusă


1. Блинников А. Великие философы. М. 1999.
2. Введение в философию, М. 1989.
3. Вундт В., Введение в философию, М. 1998.
4. Гайденко П., История греческой философии в ее связи с наукой, М.2000.
5. Данто Артур Ницше как философ, Moscova, Idea Press, 2000
6. Краткая история философии, ред. Голубков В., М., 1997.
7. Радугин А., Философия, М., 1997.
8. Современная философия. Словарь и хрестоматия, Рост.-на-Дону, 1996
9. Философия, ред. П. Алексеев.
10. Философия, Рост.-на-Дон., 1995.
11. Философский энцклопедический словарь, М.,1999.
12. Ясперс Карл, Всемирная история философии, С. Пб., 2000.