Sunteți pe pagina 1din 12

Nr. inreg. ................./...........................

Autoritarea contractantă: APROBAT,


................................ PRIMAR,
Emis de: .....................................
Data: ...........
Aprobat de: ..............................................
Data: .................

Referat de necesitate
Persoana de contact în legatură cu informaţiile din acest Referat de necesitate

Nume şi Prenume: ...........................


Persoana de contact din compartimentul de Funcţia: Referent
specialitate beneficiar al achiziţiei din cadrul Denumirea compartimentului:
autorităţii contractante pentru acest Referat Departament ....................
de necesitate Email:
Telefon: .......................................

Informaţiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:


Planificării portofoliului de procese de achiziţii publică pentru anul X
2017 și elaborării Strategiei Anuale de Achiziţie Publică
Planificării unui proces de achiziţie publică și elaborării Strategiei de X
contractare și a Documentaţiei de atribuire

Forma documentului:

Iniţială X
Revizuită
Numărul revizuirii

Elemente privind operaţiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adăugare, suprimare


sau altele asemenea - în perioada planificării portofoliului de procese de achiziţie publică sau a
procesului de achiziţie publică:

Nr rev. Persoana Semnătura Data


Persoana
care aprobă persoanei aprobării
Data realizării Capitolul Motivul care
Tipul revizuirea care revizuirii
revizuirii revizuit revizuirii realizează
revizuirii aprobă
revizuirea
revizuire

Referatul de necesitate
Are atașat: X
NU are alte documente atașate

Următoarele:

Caietul de sarcini, poate fi inclus ca atare în Documentaţia de X


care în opinia atribuire
compartimentului necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.
ce emite
Referatul de
necesitate
Documentul poate fi inclus ca atare în Documentaţia de
descriptiv, care în atribuire
opinia necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.
compartimentului
ce emite
Referatul de
necesitate
Definirea caracteristicilor solicitate privind lucrările, serviciile sau
produsele, care fac obiectul achiziţiei 1 și care trebuie incluse în
Caietul de sarcini/Documentaţia descriptivă pentru realizarea
achiziţiei

Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziţionate

Introduceţi achiziţia care face obiectul Servicii de cadastru sistematic si Servicii de cadastru si
acestui Referat de necesitate topografie

Realizarea unui interes sau Asigurarea funcţionării


public autorităţii
contractante, în
Precizaţi destinaţia achiziţiei prin care
vederea îndeplinirii
urmează a fi satisfacută necesitatea
misiunii/obiectivelor
pentru care aceasta a
fost înfiinţată
X

A. Fundamentarea necesităţii

a. De ce urmează să se achiziţioneze serviciul descris ca necesitate?


Servicii de cadastru sistematic si Servicii de cadastru si topografie sunt necesare pentru desfasurarea in
conditii optime a activitatii din cadrul institutiei Comuna ............................
b. Toate celelalte posibilităţi de a satisface nevoia au fost evaluate și analizate?

1
Art. 156 din Legea 98/2016
Alte posibilitati de a satisface necesitatea de „Servicii de cadastru sistematic si Servicii de cadastru si
topografie” au fost evaluate: Servicii de cadastru sistematic si Servicii de cadastru si topografie asigura
desfasurarea in conditii optime a activitatii din cadrul institutiei Comuna ........................ si respectarea
legislatia in vigoare pentru serviciile ...............................(descriere Legislatie)
c. Ce factor interesat (persoană) susţine că este nevoie de acest produs/serviciu/lucrare?
Persoana care sustine ca este nevoie de „serviciile de cadastru sistematic si Servicii de cadastru si
topografie” este domnul ....................
d. Care este motivaţia faptului pentru care se consideră că această nevoie este o necesitate?

Autoritatea contractanta are obligativitatea semnarii contractul de „Servicii de cadastru sistematic si


Servicii de cadastru si topografie” pentru a respectarea legislatiei in vigoare ........................................
(descriere legislatie)

B. Contribuţia satisfacerii necesităţii la îndeplinirea obiectivelor autorităţii contractante sau la


funcţionarea acesteia
Utilizaţi structura prezentată în continuare pentru organizarea informaţiilor:]
Necesitatea identificată Autoritatea contractanta are obligativitatea semnari contractul de sursa
„Servicii de cadastru sistematic si Servicii de cadastru si topografie”
pentru respectarea legislatiei in vigoare ...........................

Obiectivul/obiectivele Eficienţa în desfăşurarea activităţilor prin .....................


autorităţii contractante la care
contribuie satisfacerea
necesităţii și cum se realizează
Obiectivul/obiectivele Nu este cazul
proiectului la îndeplinirea
căruia/cărora contribuie
satisfacerea necesităţii și
legătura cu activitatea
autorităţii contractante

Obiectivul/obiectivele din Nu este cazul


strategia
locală/regională/naţională la a
cărei realizare contribuie
satisfacerea necesităţii și cum
Beneficii care urmează a fi Eficienţa în desfăşurarea activităţilor prin reducerea
obţinute după satisfacerea riscului ...................s
necesităţii sau problemele care
vor fi rezolvate după
satisfacerea necesităţii ca
urmare a atingerii obiectivelor
propuse

C. Justificarea alegerii modalităţii de satisfacerea necesităţii


Obligativitatea respectari legislatei invigoare.......................

D. Necesitatea în contextul legislaţiei în achiziţii publice

1. Pentru necesitatea identificată sub forma serviciilor, unde opţiunea pentru satisfacerea
acestora este achiziţia de servicii:
Descrierea obiectului „Servicii de cadastru sistematic si Servicii de cadastru si topografie”
contractului și precizarea
rezultatelor serviciilor la sfârșitul
contractului
Cod CPV pentru descrierea CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
obiectului contractului CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie (Rev.2)
Cantitatea și unitatea de măsură bucata
corespunzătoare

E. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziţionate

1. Pentru servicii - valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit:

Valoarea estimată a serviciilor care urmează să fie


achiziţionate de pe piaţă și care constituie, ca atare, 80.000 lei
obiectul contractului de achiziţie de servicii
Documentele suport/informaţiile care au fost In urma activitatii de testare a pietei
consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate autoritatea a primit oferte pentru
estimarea valorii achizitiei – respectiv
tarif/ora. Calculul valorii estimate s-a
realizat astfel: Model de calcul (.....
lei/km X ...... km= 1800 lei

F. Calendarul procesului de achiziţie publică în vederea satisfacerii necesităţii

(Datele din calendar sunt estimative sunt completate drept model)

Perioada estimată pentru: martie 2017 Martie 2018 Martie 2018 Martie 2018

Semnarea
contractului/semnarea
acordului-cadru
Finalizarea implementării
contractului (recepţie la
terminarea lucrărilor/punerea în
funcţiune/finalizarea prestării
serviciilor sau finalizarea livrării
produselor)
Realizarea evaluării îndeplinirii
obligaţiilor contractuale de către
contractor
Realizarea evaluării modului în
care se vor materializa
beneficiile planificate, la
finalizarea
contractului/acordului-cadru

Următoarele elemente au fost avute în vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre
aceste etape:
Perioada estimată pentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Avand in vedere faptul ca perioada de prestare a „Servicii de cadastru
Semnarea sistematic si Servicii de cadastru si topografie” contractate in anul 2016
contractului/semnarea este pana in luna martie 2017, s-a considerat necesara semnarea
acordului-cadru contractului cel tarziu in luna martie, pentru a asigura „Servicii de
cadastru sistematic si Servicii de cadastru si topografie”
Semnarea primului contract
subsecvent - nu este cazul
Finalizarea implementării
contractului (recepţie la
Implementarea contractului va fi finalizata la expirarea termenului de
terminarea lucrărilor/punerea
prestare – martie 2018. Termenul de prestare poate fi prelungit cu 4
în funcţiune/finalizarea
luni, conform Legii.
prestării serviciilor sau
finalizarea livrării produselor)

G. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii şi poziţia bugetară a
acestora

Fondurile alocate pentru 80.000 lei


satisfacerea necesităţii
Sursa de finantare și, după caz,
poziţia în buget/propunerea de Bugetul propriu
buget
H. Perspectiva pe termen lung: accesul la toate şi fiecare dintre resursele complementare - inclusiv
resurse financiare - pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a
satisfacerii necesităţii
- Nu este cazul

I. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii (conform art. 156, alin.(1) din
Legea 98/2016)

1. Modalitatea utilizată pentru descrierea caracteristicilor


Caracteristicile care descriu serviciile care urmează să fie achiziţionate, sunt stabilite în cadrul
Caietului de sarcini prin modalitatea selectată dintre opţiunile disponibile în continuare și pe
baza justificării asociate:
Modalitatea utilizată pentru descrierea
Decizie
caracteristicilor solicitate
Opţiunea
Opţiuni conform art. 156, alin. (1) din
selectată Justificarea opţiunii selectate
Legea 98/2016
prin raportare la cerinţe de X Avand in vedere specificul serviciilor
performanţă/funcţionale care urmeaza a fi achizitionate, caietul
prin trimitere la specificaţii tehnice însoţită de sarcini a fost realizat prin raportare la
de menţiunea "sau echivalent" cerinte de performanta a operatorilor
prin raportare la cerinţe de economici si a personalului acestuia.
performanţă/funcţionale și prin trimitere la
specificaţii
prin trimitere la specificaţiile pentru unele
caracteristici și prin raportare la cerinţe de
performanţă/funcţionale pentru alte
caracteristici

Caietul de sarcini include trimiteri la următoarele categorii de Opţiunea selectată


standarde (ordinea de prioritate a standardelor astfel cum este [Marcaţi cu x]
stabilită la art. 156 alin.(1), lit b) din Legea 98/2016):
SR EN ISO Nu este cazul

Evaluări tehnice europene [acolo unde este aplicabil] Nu este cazul

Specificaţii tehnice comune [acolo unde este aplicabil] Nu este cazul

Standarde internaţionale Nu este cazul

Sisteme de referinţă tehnice instituite de organisme de standardizare Nu este cazul


europene [acolo unde este aplicabil]
Alte norme la nivel naţional care reglementează aspecte tehnice ..........................
/specificaţii tehnice naţionale
2. Aspecte legate de ciclul de viaţă al produselor/serviciilor/lucrărilor ale căror caracteristici sunt
descrise în Caietul de sarcini
Caracteristicile, care descriu „Servicii transport material msc si azot” incluse în Caietul de sarcini nu fac
referire la etape ale ciclului de viaţă, după cum urmează:
Caietul de sarcini vizează, conform Opţiunea
Justificarea opţiunii selectate în contextul
prevederilor art. 155, alin (2) din selectată
achiziţiei
Legea 98/2016
Proces/metodă specifică de
execuţie a lucrărilor/de fabricaţie a
produselor/de prestare a serviciilor
Un proces specific pentru un alt
stadiu al ciclului de viaţă

3. Caracteristici incluse în Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau
eliminarea unor operatori economici sau a anumitor produse

Caietul de sarcini nu include următoarele precizări:

Precizarea
Caracteristicile din Caietul de Justificarea precizării selectate în contextul
selectată
sarcini: achiziţiei

Precizează un anumit producător


Precizează o anumită origine
Precizează un anumit procedeu
Se referă la o marcă specifică
Se referă la un brevet specific
Se referă la un tip specific
Se referă la o origine specifică
Se referă la o producţie specifică
Vizează un proces specific pentru
un alt stadiu al ciclului de viaţă

4. Transferul drepturilor de proprietate intelectuală


a. Prin Caietul de sarcini se solicită transferul drepturilor de proprietate intelectuală, întrucât
b. Prin Caietul de sarcini nu se solicită transferul drepturilor de proprietate intelectuală,
întrucât obiectul contractului nu presupune transferul de drepturi de proprietati intelectuale.

5. Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori


Conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori a fost luat în calcul la momentul elaborării
Caietului de sarcini, după cum urmează:
Conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori NU a fost luat în calcul la momentul
elaborării Caietului de sarcini, întrucât obiectul achizitiei nu presupune prestarea de servicii de
proiectare.

6. Reglementări obligatorii în domenii precum cel al mediului, cel social şi cel al relaţiilor de muncă
care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind ......................

7. Instituţiile competente de la care se pot obţine informaţii detaliate privind reglementările în


domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării
contractului de achiziţie publică

Inspectoratul Teritorial de Munca

J. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziţie publică şi satisfacerea necesităţii

Factori cheie care influenţează succesul Rezultatul contractului de achiziţii să fie recepţionat
lunar, începând cu data de 30 martie 2017?
Modalitatea de măsurare a succesului 1. durata de timp planificată cuprinsă între
momentul considerat de către compartimentul
de specialitate beneficiar al achiziţiei ca relevant
pentru satisfacerea necesităţii și momentul
lansării procedurii de atribuire versus durata de
timp reală cuprinsă între momentul lansării
procedurii de achiziţie și momentul în care
rezultatul contractului este
recepţionat/funcţional (PLANIFICAT versus
REALIZAT).
Planificat pentru lansarea procedurii– 20 Ianuarie
2017?

Indicator de performanţă cantitativ/calitativ deviaţie - planificat versus realizat (maximum 15 zile)


utilizat pentru măsurarea succesului

K. Factori interesaţi relevanţi pentru succesul rezultatului procesului de achiziţie publică

Sursa Factori interesați Interese

Referat de necesitate Beneficiar final al rezultatului Succesul rezultatului procesului de


procesului de achiziție achiziție
........................................
Regulamentul de Departamentul juridic, Control Trebuie să fie informați, să avizeze,
organizare și financiar preventiv, Administrativ să aprobe documentele procedurii
funcționare pe perioada derulării procedurii
Obiectul contractului Companii care prestează Servicii Participarea la procedura de
– Servicii de cadastru de cadastru sistematic si Servicii achiziție, obținerea de autorizatii.
sistematic si Servicii de cadastru si topografie
de cadastru si
topografie
L. Competenţe necesare şi disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziţie
publică

Competenţe care
trebuie atrase -
Forma de acces
din alte
Etapa din procesul de Compentenţe Competenţe la
compartimente
achiziţie publică necesare disponibile competenţele
ale AC sau din
disponibile
exteriorul
acesteia
Participarea la Competente Competente Prin dispozitie Capacitatea de
elaborarea (Caietului de digitale, digitale, emisa de descriere in
sarcini)/Documentaţiei capacitate de capacitate de reprezentantul detaliu a
Descriptive, cum ar fi, descriere a descriere legal serviciilor
dar fără a se limita la, serviciilor sumara a necesare,
transmiterea de necesare, serviciilor, corelarea
specificaţii tehnice cunoasterea cunoastere cerintelor cu
legislatiei in sumara a legislatia din
domeniul legislatiei in domeniul
contractului. domeniul contractului. –
contractului. Expert extern.
Participarea la evaluarea Capacitatea de Capacitate de Prin dispozitie Capacitatea de
ofertelor, după caz intelegere in intelegere emisa de intelegere in
detaliu a limitata a reprezentantul detaliu a
mecanismelor mecanismelor legal mecanismelor
care stau la care stau la care stau la baza
baza serviciilor baza serviciilor serviciilor
necesare. necesare. necesare. –
Competente in Competente in expert extern
matematica, matematica, cooptat in
interpersonale interpersonale comisia de
si sociale. si sociale. evaluare a
ofertelor.
Managementul Competenţe Competenţe Prin dispozitie Nu este cazxul
contractului interpersonale, interpersonale, emisa de
interculturale, interculturale, reprezentantul
sociale, și civice; sociale, și civice; legal
Competenţe Competenţe
antreprenoriale; antreprenoriale;
Organizarea procedurii Competente in Competente Prin dispozitie Competente in
de achizitie domeniul limitate in emisa de domeniul
achizitiilor domeniul reprezentantul achizitiilor
publice; achizitiilor legal publice;
Capacitatea de publice; Capacitatea de
intelegere in Capacitatea de intelegere in
detaliu a intelegere detaliu a
mecanismelor sumara a mecanismelor
proceselor de mecanismelor proceselor de
achizitie. proceselor de achizitie. –
achizitie. consultant in
achizitii publice

M. Anexe:
La Referatul de necesitate se anexează:
1. Caiet de sarcini – daca este cazul.
2. Propuneri de condiţii contractuale relevante corelate cu continutul Caietului de
sarcini/Documentaţia descriptivă – în special prin legătura cu factorii cheie pentru satisfacerea
necesităţii
3. Propuneri pentru forma criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare incluși, respectiv a
elementelor ciclului de viaţă relevante în raport cu achiziţia propusă
4. Informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi obţinute în urma
unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică
5. Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică în baza
acestui Referat de necesitate

Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică în baza
acestui Referat de necesitate.

# Element DA/NU
1. Este evidenţiată legătura dintre necesitate și obiectivele autorităţii contractante DA
2. Este evidenţiată legătura dintre necesitate și strategia locală/naţională, după cum NU
este aplicabil
3. Caietul de sarcini este atașat în forma completă DA
4. Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesităţii și modalitatea de măsurare a DA
acestora
5. Factorii interesaţi relevanţi sunt identificaţi DA
6. Necesitatea a fost stabilită cu analiza opţiunilor de satisfacere a nevoii DA
7. Necesitatea inclusă în acest Referat de necesitate nu poate fi satisfacută prin DA
contractele de achiziţie publică existente sau acordurile cadru în derulare, după caz
8. Fondurile necesare pentru realizarea achiziţiei și satisfacerea necesităţii sunt DA
identificate în Referatul de necesitate
9. Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca DA
urmare a satisfacerii necesităţii sunt conștientizate și este posibil accesul la acestea

Avizat
Compartiment Juridic

Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit

Anexa nr 2 la referatul de necesitate nr…


Departament 1
(Datele din tabel sunt doar model.
Nu sunt informatii verificate din punct de vedere financiar)

Nr. Denumire Pret unitar Pret total Caracteristici/nivele


U/M Cantitate Cod CPV
Crt produs fara TVA fara TVA minime de calitate*
SERVICII DE CPV: 71354300-
1 CADASTRU BUC. 1.000,00 60 60.000,00 7 - Servicii de
SISTEMATIC cadastru (Rev.2)

SERVICII DE CPV: 71351810-


CADASTRU 4 - Servicii de
2 BUC. 1 20.000,00 20.000,00
SI topografie
TOPOGRAFIE (Rev.2)

Total 80.000,00

Avizat
Compartiment Juridic\

Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit