Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ GIMNAZIUL „ M. SADOVEANU „ S.

ZACON
12 сен.

INFORMATICA CLASA VIII


Repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp

Nr. de Total
Clasa Temele
ore

1. Calcul Tabelar 17

VIII 2. Algoritmi şi executanţi 17


34

Nr.

Observaţii
Indicatori Nr.
de
Competenţe Subcompetenţe
crt Conţinuturi Data
or
Specifice (CS ) (SC ) .
e
1 Calcul tabelar 17

1.1 Păstrarea informaţiei în foile de calcul.


- identificarea elementelor unei foi de Elementele unei foi de calcul:
calcul; - celulă; 1
- adresă/referinţă de celulă; 1
- valori şi formule;
- calcul tabelar;
- formatare;
- formate de coloană, rând, celulă.

6
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ GIMNAZIUL „ M. SADOVEANU „ S. ZACON
12 сен.

Efectuarea Introducerea, editarea şi formatarea datelor în foile de calcul:


experimentelor virtuale, - definirea tipurilor de date şi - tipuri de date;
rezolvarea problemelor de introducerea valorilor în foile de - introducerea valorilor; 1 2
1.2
activitate cotidiană şi calcul; - introducerea formulelor;
- crearea în foile de calcul a seriilor de - operaţii de editare;
elaborarea de modele ale
valori - operaţii de formatare.
fenomenelor studiate,
folosind aplicaţii, - identificarea operatorilor şi Formule şi calcule.
operanzilor; 1.3 3
laboratoare şi medii - Operatori. 2
- utilizarea operatorilor şi operanzilor 1.4 4
digitale educaţionale; - Operanzi
la prelucrarea datelor;
interpretarea rezultatelor
Formule şi utilizarea lor.
obţinute
Conversia tipurilor de date.
Copierea formulelor. 5
1.5
- formulă; 2 6
- utilizarea formulelor pentru efectuarea 1.6
- conversia tipurilor de date;
calculelor necesare la prelucrarea datelor;
- precedente de celulă;
- dependente de celulă.
Lecţie de evaluare 7
1.7 1

1.8 Funcţii: 2
- utilizarea funcţiilor predefinite pentru 1.9 - categorii de funcţii;
rezolvarea problemelor din matematică, - argument;
fizică, prelucrare a textelor; - valoare returnată. 8
- dispozitivele de intrare; 9
- dispozitivele de ieşire;
- memoria externă.

6
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ GIMNAZIUL „ M. SADOVEANU „ S. ZACON
12 сен.

Diagrame.
- identificarea elementelor unei
Elementele unei diagrame:
diagrame
- stabilirea legăturii între datele 1.1 - indicator de date;
- serie de date; 10
selectate şi elementele diagramei 0
- categorie de date; 2 11
respective; 1.1
- utilizarea diagramelor pentru - axa categoriilor;
1
prezentarea datelor; - axa valorilor;
- titlu;
- legendă
Baze de date în formă de liste.
Noţiuni elementare de baze de date:
- date elementare;
- utilizarea bazelor de date în formă de - date compuse; 12
1.1
liste pentru organizarea informaţiilor - bază de date; 2
2
personale; - listă de date;
- înregistrare;
- câmp;
- formular de date.
Gestionarea listelor:
- utilizarea operaţiilor destinate - inserarea înregistrărilor;
1.1 - eliminarea înregistrărilor; 13
gestionării listelor;
3 - căutarea înregistrărilor; 1
- editarea înregistrărilor.

- stabilirea ordinii de sortare a 1.1 Sortarea înregistrărilor:


înregistrărilor ; 4 - sortare;
- cheie de sortare; 14
- ordine de sortare; 1
- ordine ascendentă;
- ordine descendentă.

6
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ GIMNAZIUL „ M. SADOVEANU „ S. ZACON
12 сен.

Selectarea înregistrărilor:
1.1
5 - selectarea înregistrărilor; 15
- crearea listelor în foile de calcul
1.1 - filtrarea înregistrărilor; 2 16
6 - condiţii de selectare;
- copierea înregistrărilor selectate.
1.1 Lecţie de evaluare 1 17
7
2 ALGORITMI ŞI EXECUTANŢI 17

- utilizarea metodelor de algoritmizare Noţiune de algoritm.


pentru soluţionarea problemelor Algoritmi şi executanţi:
Aplicarea metodelor
frecvent întâlnite în activitatea 18
de algoritmizare, de
cotidiană; - algoritm;
formalizare, de 2.1 19
- descrierea şi utilizarea repertoriului - executant; 2
analiză, de sinteză şi 2.2
de instrucţiuni ale executantului; - comandă manuală;
de programare pentru
- elaborarea algoritmilor pentru - comandă prin program;
soluţionarea
executant; - program;
problemelor legate de
prelucrarea digitală a - limbaj de programare.
informaţiei. - utilizarea metodelor de reprezentare a Metode de reprezentare a algoritmilor:
algoritmilor; 2.3 - limbaj uman;
2
2.4 - limbaje algoritmice; 20
- scheme logice 21
- identificare a subalgoritmilor Subalgoritmi:
soluţionarea cărora necesită utilizarea - subprogram;
subalgoritmilor; 2.5 - program principal; 22
2
- elaborare a subalgoritmilor pentru 2.6 - procedură; 23
executanţi; - apel de procedură;
- rafinare succesivă.
- 2.7 Lecţie de evaluare 1 24

6
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ GIMNAZIUL „ M. SADOVEANU „ S. ZACON
12 сен.

- Instrucţiunile limbajului algoritmic .


- definirea formatului general şi Algoritmi repetitivi.
utilizarea instrucţiunilor de ciclu; Ciclu cu contor.
- elaborarea algoritmilor utilizând 2.8 Ciclu cu condiţie. 25
instrucţiunile de ciclu; 2.9
3 26
2.1 - condiţie; 27
0 - ciclu cu condiţie;
- algoritm cu conexiune inversă;
- eroare de execuţie.

- elaborarea algoritmilor utilizând 2.1 Algoritm cu ramificări.


instrucţiunea de ramificare 1 Instrucţiunea de ramificare. 28
2.1 29
3
2 30
2.1
3
- cunoaşterea proprietăţilor Generalităţi despre algoritmi.
fundamentale ale algoritmilor; Proprietăţile algoritmilor
- evidenţiere a proprietăţilor 2.1 - determinismul; 31
algoritmilor pe baza exemplelor 4 - universalitatea; 32
2
propuse; 2.1 - finitudinea.
- observare şi înţelegere a legăturilor 5 Noţiunea de gândire algoritmică.
între proprietăţile algoritmului şi Algoritmul de funcţionare a calculatorului.
modul de execuţie pe calculator.
- efectuarea operaţiilor asupra 2.1 Clasificarea algoritmilor după: 1
ferestrelor din componenţa 6 - modul de reprezentare;
interfeţelor grafice; - proprietăţi; 33
- structură
- structură arborescentă

6
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ GIMNAZIUL „ M. SADOVEANU „ S. ZACON
12 сен.

2.1 Lecţie de evaluare


1 34
7

6
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ GIMNAZIUL „ M. SADOVEANU „ S. ZACON
12 сен.

S-ar putea să vă placă și