Sunteți pe pagina 1din 6

C@RIX}NAT APROBAT

$ef sedie AsigurareaCiFte|ii $edintadepartamentuluiICG


TEHNICA
U]'IIVERSITATEA
din O6.12.2017(proces-verbal
Nr. 2)
A TOLDOVEI
conf. univ.dr. $ef departament,conf.univ.dr.

l. Tutunaru <u%Lot ..* A Taranenco


/4.a'4a te
SUBIECTE PE|{TRUHTAMETSI,L ItE TICENTA
la proba cu crftrcter de sintezii .hlgineria mnstruc[iilor/,
Programul de Strdiu -582.1 - Consbuclii gi Inginerie Civili',
anul universitar 2Ol7 l20l8

Compartimentul -Consftrrctii met4lice"


1. Caracteristicile fizicemecanice ale o[elurilor. Comportarea otelului la intindere.
Tratamentetermice ale ofelurilor. Fabricareaolelurilor. Clasificareacileluritor.Alegerea
otelurilor pentru construdii metalice.Coroziuneaotelufui.Tipurile de coroziune.Factorii
caredeterminSvitezacoroziunii.Metodede prote4ie anticorozivi.
2. Metode de calcul a construdiilor metalice.lncirciri gi adiuni. incirciri normate gi de
calcul,coeficientiide siguranli a incircirilor, grupiri de incirc5ri- Rezistenfenonmategi de
calcul.Coeficientiide siguranfEa materialelor.Coeficientulconddiilorde lucru.
3. Comportareagi calculul elementelor incovoiatein domeniul elastic $i elasto-plastical
materialului.Determinareatensiunilorinsediuniletranwersale.Conditiide rezistentS.
4. Comportareabarelorde olel la compresiuneaiiali. Flambajulplan al barelorcomprimate
centric. Notiunede tensiunicritice, lungimide flambaj,coeficientide flambaj.Verfficarea
stabilit5tii.
5. Flambajulplanal barelorcomprimateexcentric.Verificiri de stabilitate.
6, imbindri sudate.Tipuri de imbiniri. Cordoanede suduri gi caracteristicilelor. Calculul
imbinirilor capla cap.
7. Comportareagi calcululimbinirilor sudatecu cordoanelaterale.
8. Tipuri de guruburi gi caracteristicilelor. Comportareaimbinirilor cu guruburi: Calculul
guruburilorla forfecare,presiunepe gauri giintindere. Calculul?mbinirilorcu 5uruburide
inalti rezistentS.Tipuride imbiniri.
9. Platformeindustriale-Tipuri de platfiorme.Platelajemetalicepentru platformeindustriale.
Calcululplatelajelordin otel.
10.Grinzi laminate. Predimensionareagi verificarea rezistentei, stabilitiitii generale gi
rigiditilii.
11. Dimensionareagrinzilor compuse.DeterminareainSllimii optime gi minime. Stabilirea
grosimiiinimii.Stabilireadimensiunilortilpilor.Variagiasecliuniiin lungulgrinziicompuse.
L2.Verificarea gi asigurarea stabilitSliilocalea tdlpilor grinzii.Verificarea
gi asigurarea
stabilit;tiilocalea inimiigrinzii.
L3.Rezemarea9i imbinareagrinzilor,legitura grinzilorcu st6lpii.Calculul5i alcituirea
grinzilor.
reazemelor
14.Tipuride sectiuni cu inimaplin5.Alegerea
alestSlpilor sectiunii
stdlpului
comprimat
centric
cu inimaplini gialcdtuirea globaligilocalS.
lui.Verificiride stabilitate
15.Tipuride sectiunialest6lpilorcu zbbrele,
{legereasectiunii
stSlpului
comprimat
centriccu
zibr.ele.
Verificareala stabilitate. plScutelor
Calculul gizibrelelor.
gicalculul
L6.Structura bazelor comprimali
st6lpilor centirc.
17.Ferme.
Domeniul Tipurideferme,alcituireafermelor,
de aplicare. dispunerea
zdbrelelor.
18.Calculul
eforturilorin barelefermelor.Lungimide flambaj.Tipuride secliuniale barelor
fermelor.
Predimensionarea giverificarea
barelorla rezistentigistabilitate.
L9.Prinderea nodurilor.
barelorfermelorinnoduri.Calculul
20.Componenla gischeme
carcasei aleei.Amplasarea
constructive in plan.Rosturi
st6lpilor de
dilatare.
21.Alcdtuireacadrelortransversale. structuriide rezistentS.
Elementele intre
Contrav6ntuiri
stdlpiihalelor. acoperigului.
Contrav6ntuirile
22.incdrciripermanente giincirciri provenite
alehalelorindustriale dinacliuniclimatice.
23.incirciri provenite podurilor
dinacliunile rulante.
24.incdrciriprovenite asuprahalelorgideterminarea
dinacliuniseismice lor.
25.Stdlpiihalelor. deflambajalestdlpilor.
Lungimi
Tipuridesectiuni.
26.Calculul stilpilorcu inimaplindcomprimati
gialcdtuirea excentric.
gi alcdtuirea
27.Calculul stdlpilor excentric
comprimati din elementedepirtatesolidarizate
cu
zibrele.
28.Bazele
st6lpilor
cu sectiune alcituireagicalculul
plini alehalelorindustriale, lor.
29.CEide rulare.Alcituireaciilor de rulare.Tipuride sectiunialegrinzilor
de rulare.Acliuni,
eforturilor
caresoliciticiile de rulare.Determinarea de calcul.
30.Predimensionarea rigidititii gi
sectiunilorgrinzilorde rulare.Verificarearezistentei,
grinziide rulare.
stabilitdtii
Aplicafii practice incluse in figele de examinare:

in stadiulelasticde comportarea materialului.


1. Calcululelementelorincovoiate
de comportarea materialului.
in stadiulelasto-plasic
2. Calcululelementelorincovoiate
3. Calcululelementelorstructuralesolicitatela comprimareaxialS.
4. CalcululstAlpilorcomprimaliexcentric.
5 . C a l c u l u l i n m b i n l r i l sour d a t ec a p - l a - c a p .
l
in
imbinirilor sudatecu cordoane
6. Calculul relief.
imbindrilorcu guruburinormale.
7. Calculul
8. Determinarea (saua eforturilor)incadre(sauin grinzilede rulare)din actiunea
incdrcSrilor
podurilorrulantefolosindliniilede influentS.

BIBTIOGRAFICE
REFERINTE
L. DalbanC.$,a.Construcliimetalice.- Bucuregti: 1983.,868 p
Edituradidacticdgi pedagogicS,
metalice.- Bucuregti:
2. SimineaP. Constructii 1982.
3. Moraru Gh.Construcliimetalice(curselectronic),
ChiSindu,2006.
halelorindustrialecu structuri metalici.RotaprintulU.T.M.,Chigindu,
4. Moraru Gh. Proiectarea
1999.
5. Moraru Gh. Construcliimetalice.imbiniri sudategi cu guruburi.EdituraInstitutuluiPolitehnic
Chisinau,L992.
5. CotorobaiV. Construcliimetalice.Calitatilematerialelorgi metodelegeneralede calcul.Ciclu
de prelegeri,Ed.l.P.C.,1993. .. -:
7. Gh. Moraru, V. ]ibichi, A. Taranenco.Calcululelementelorde rezistenti ale platformelor
industrialeinexemple.RotaprintU.T.M.,Chigindu, 2003.
8. A. Ungureanu.Calcululgi asamblarea elementelordin otel ale platformelormetalice(lndicalii
Chiginiu,1991.
metodice).RotaprintulInstitutuluiPolitehnic
- M.: Crpoi'tuzgat,1986,
9. EenennE. ta Ap. Meranrh,{ecKheKoHcrpyKl-1h1,1. 560 c.
L0./fraxrapHltKoBa.nAp.Pacq6rcra.nbHbrxKoHcrpyKr-lvtu.Kuee;5y4reenuHwx,t986,366c.
Mangphxoe A. Il. llprannepur
1-1.. M.: Crpoilrtgar, L99L,
pacv6raMeranrhqecKhxKoHcrpyxr-1lfi.
43L c.
12.Vnrypnny A.H. Pacqdr h Kocrpyhpo6anraecranbHbrx g/reMeHroB6aaoqnofi K.nerKh
(Mero4ra.recKhe
yKa3aHr,rn). 1990.
Chigindu,
RotaprintulInstitutuluiPolitehnic,
13. ********CHull 2.Ot.O7-85.Harpyaxra
r eoa4eficrenaffoccrpoil CCCP.
14.********CHrJl ll-23-81..Hopnnur KoHcrpyKqnnf
CraruHute
npoeKrupoBaHhn. focctpofiCCCP.
15. ***'k{<{'**CHr,rtl
L-7-8L.Hopnnur CrponrenucrBo
npoeKThpoBaHhR. pafioHax/
B ceficnnn.{ecxnx
FoccrpofiCCCP.
16. ********[OCT 27751-88.Ha,qexHocrb OcHoeHute
h ocHoBaHnfi.
KoHclpyxr{rafi
crpohrenbHbrx
no pacqery.
nonolKeHHf
1. Pregitirea inginereascia Santierului.Scopul gi componenta lucririlor pregititoare.
ingridirea provizoriea $antierului,creareacdilor de acces,devierearelelelor,crearea
releleitopometricede gantier,defrigareastratuluivegetal.Evacuarea
apelorde suprafati
gi denivelarea
p6nzeifreatice.
Epuismente directegi indirecte.
2. Executarea mecanizatda sipirurilor cu exavatoaredotate cu diferit echipamentde lucru
cupi dreaptS,draglini,graifdr);sprepereSibuldozerein functiede conditiile
(cupi inversS,
hidrogeologiceale amplasamentului gi parametriiconstructiilor.
3. Executarea pimdnturilorumpluturilor.
umpluturilor(in spaliilargigiinguste).Compactarea
malurilorsdpiturilor(in spatiilargigiinguste).
Sprijinirea
4. Tehnologiide realizarea pilotilordin betonarmat monolitexecutalipe loc:prin indesaregi
prin dezlocuire(forati).
5. Tehnologiide realizarea fundaliilorindirecteprin introducereapilofilor prefabrica]iin
terenulde fundare:prin batere;cu ajutorulvibrafiilor;prininfigere.
6. Tehnologiide realizarea edificiilorsubteraneadAncidin beton armat monolit gi din
elementeprefabricatedin betonarmatprin metoda,,peretimulati".
7. Tehnologiade realizarea edificiilorsubteraneprin metoda ciminelor afundate(cheson
deschisgi chesoninschis).
zidiriilor. Regulilede bazd de alcituire a zidiriilor. Executarea
8. Clasificarea zidbriilordin
materialenaturale5i artificialegi a zidiriilorcomplexe.Particularititileexecutiriizidiriilor
pe timp frigurosgi metodelede executie.
9. Tehnologiarealiziriihalelorindustrialede tip partercu carcasSdin prefabricate
de beton
armatgi a halelorcu carcasS din elementeprefabricate de otel.
de inillimi sporite(metodele:rotireain jurul
10.Tehnologiide realizarea edificiiloringineregti
liftareaconstrucliilor;
ar.ticulaliilor, constructiilor
edificarea de jos in sus).
cilindricegi sfericedin otel.
11.Tehnologiide realizarea rezervoarelor
12.TehnologiarealizdriiclSdirilorgi edificiilordin beton armat monolit in cofrajeglisantegi
pneumatice.
L3.TehnologiarealiziriiclSdirilordin beton armat monolit in cofrajedemontabile(plane)gi
pierdute.
L4.Tehnologiarealizirii cl5dirilordin beton armat monolit in cofrajespatialemobile (tunel
orizontal)giin cofrajedin blocurispaliale(tunelvertical).
cu scheletdin elemente
15.Tehnologiarealizdriiclidirilor multietajatecu schemaconstructivd
din betonarmat (seriilellS).
prefabricate
L6.Prepararea,transportareagi punereain operd a amesteculuide beton la realizarea
diferitelor tipuri de elemente monolite. Metodele traditionale de compactare a
amestecurilor rosturilorde lucru.Mdsuride protejaregiintretinerea
de beton.Executarea
betonuluiincursde priz5.Decofrarea
elementelormonolite.
monolitegi metodelede protejaregi intrelinerea
betondriiconstructriilor
17.ParticularitSlile
betonuluiincursde prizi pe timp friguros.
18.Tencuieli.Clasificarea5i tehnologiilede executarea tencuielilor.VerificareacalitSlii
tencuielilor.
l-9.Tehnologiide executarea pardoselilorturnate (din beton, mozaice),din materiale
parchet)gi din linoleum.
lemnoase(cherestea,
20.Tehnologiide realizarea acoperigurilor de tip teras5cu invelitoriturnategi din membrane
calitetiilucririlor.
rulante.Verificarea
21.Tehnologiide realizarea acoperigurilor $arpantecu invelitoridin tigl5, foi ondulatesau
tabldcutatSgi din gindrilibitumatS.Verificarea
calititii lucririlor.
22.Clasificareahidroizola!ilor.Executareahidroizolatilor:prin vopsire, prin incleiere,prin
tencuire,din foi de masi plasticigifoi de metal.Verificarea
calititii lucrdrilor.
termoizola!iilor.Executareatermoizolatiilor:din prefabricate,monolite,de
23.Clasificarea
umpluturS,prin infigurare.Sistemeperformantede reabilitaretermicda clidirilor.
24.Demolareaconstrucliilor:cauzele demolSrii constructiilor,particularititile executirii
lucrdrilorde demol6ri, etapele demol6rii unei constructii.Tehnologiide demolare a
diferitelortipuri de constructii.
25.Carteatehnici a construcliei:destinatia,continutul,modul de completaregi pdstrare.
recepliala terminarealucrdrilorgi recepliafinalS.
Receptiaconstrucliilor:
26.Obligaliilegi responsabilitSlile beneficiarului (investitorului). Verificareacalitdtiide citre
i cb. l i g a f i i lgei r e s p o n s a b i l i t 5 triel es p o n s a b i l u lt ue ih n i c .
r e s p o n s a b i l u l t e h nO
27.Oblieatiilegi responsabilitSlile
antreprenorului. AsigurareacalitSliide cdtre dirigintelede
gantier.Obligaliilegi responsabilitilile de Santier.
dirigintetiri
28.Planul general de constructie(PGC):destinatie,tipuri PGC,principii de proiectare5i
elabordriiplanuluicalendaristic
conlinutulPGC.Principiilegi succesiunea in componenta
a gantieruluicu materiale, magini5i utilaje de
POCgi PEL.Graficelede aprovizionare
constructiigi cu fo4d de muncd.
29.Proiectulde organizarea construcliilor(POC)gi proiectul executirii lucririlor (PEL):
conlinutul gi indiciitehnico-economici.
dateleinilialepentruelaborare,
destina!ie,
30. Proceduralegali de concepere,executategi desfiinlarea unei constructii.Cerificatulde
urbanismpentruproiectare(CUP),autorizatiade construire(AC),autorizaliade desfiintare
(AD):destinalie,procedurade emiteregi continutulCUP,AC9iAD.
Aplicalii practice incluse in figele de examinare:

t. Pregitireainginereascd
a 5antierului: pdnzeifreatice.
denivelarea
2. Lucriri de terasamente:calcululvolumelorsipiturilor gi umpluturilor,verificareacalitdtii
lucririlor.
3. Realizarea structurilordin beton armat monolit: reguli de armare,cofrare,betonaregi
intretinerea betonuluiin cursde prizi.
4. intrelinereabetonuluiin condiliide temp€ratb'rinegativeale mediuluiambiant:criteriide
alegerea metodei optime de intretinerea betonuluiin curs de priz5, determinarea
criticegi a termenelorde decofrare.
rezistentei
5. Mecanizarea calcululparametrilortehniciai macaralei.
lucririlorde constructii:
6. Proiectarea de agdlarea sarciniiinc6rligulmacaralei.
dispozitivelor

BIBLIOGRAFICE
REFERINTE
L. TreleaA. $.a.Tehnologia Vol.1.- Clij-Napoca:
construcfiilor. EdituraDacia,L997,355p.
2. DinduV., GheorghiuV. Fundaliide adAncimein condiliide teren dificile.Vol.1. - Bucuregti:
EdituraTehnic5,L997.
3. CucuO. Tehnologiaproceselorde construcfie.Ghid de proiectare.- Chiginiu,U.T.M.,2006,
4op.
4. CucuO. Tehnologia
edificiriiconstrucliilor. - Chiginiu,U.T.M.,2006,42p.
Ghidde proiectare.
5. Cucu O. Tehnologiaedificdriiconstrucliilor.indrumar pentru lucrdri practice.- Chi5indu,
u.T.M.,2009,36p.
6. AQaxacueeA. Bosae,4eure zgannit n coopyxeuuil, A3 MoHo.nhrHoro )Ke.ne3o6eroHa.
Mocxea:Crpoilrr4at, L99O,380p.
rexHo/rorhhB crpohrelbcrBe.- Chigindu:EdituraTehnica
7. flugexxya A., Kyxy O. Cner-paa/rbHbre
-uTM, 20L3,188p.
8. 'r****{"F*NCMF.03.03-2004. Executareagi recerlialucrdrilorde zidirie.- Chiginiu,M.E.C.D.T.,
2004.
9. *!r*{'i'!r*'rNCMF.02.03-2005.
Executarea,controlulcalitilii 5i recer}ialucririlor din beton pi
betonarmatmonolit.- Chiginiu,M.E.C.D.T.,
2005.
10. ********CP F.01.0L-20O7. gi construcliafundaliilorpe piloli.- Chiginiu,M.C.D.R.,
Proiectarea
2009.
11.**'***<***CPF.01.02-2008. gi construcliaterneliilor9i fundaliilorpentru cl5dirigi
Proiectarea
- Chi5iniu,M.C.D.R.,
instalalii. 2009.
12. **{'**{'**NCM F.01.03-2009.Regulide execulie,controlulcalitd}iigi recep}iaterenurilorde
fundaregifundafiilor.- Chiginiu,M.C.D.R.
,2009.