Sunteți pe pagina 1din 12

1

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANłA


FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE
SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERłULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

CAIET DE PRACTICĂ

Numele cadrului didactic


Supervizor:

Numele studentului:

2010

1
2

CUPRINSUL CAIETULUI DE PRACTICĂ

Pag:

1. Prezentarea de ansamblu a unităŃii economice……………………………………….


1.1. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităŃii (număr de
salariaŃi, capacitatea de producŃie/desfacere, unităŃi proprii, activităŃi desfăşurate, venituri
realizate)……………………………………………………………………………
1.2. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităŃii economice……………………
1.3. Studiul sistemului actual de management………………………………………….
1.4. Fluxul tehnologic pentru produsele şi/sau serviciile obŃinute……………………...
1.5. TendinŃele evolutive ale activităŃii unităŃii economice…………………………….
2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităŃi şi unităŃi componente………………..
2.1. Structura organizatorică de ansamblu a firmei. Organigrama……………………….
2.2. Principalele organe şi posturi de conducere…………………………………………
2.3. Principalele interdependenŃe dintre activităŃi, compartimente şi posturi……………
2.4. Rolul funcŃional al fiecărui compartiment şi post de conducere, obiectivele şi
limitele sale………………………………………………………………………….
2.5. Principalii indicatori de performanŃă ai firmei (cifra de afaceri, număr de angajaŃi,
productivitatea muncii, rentabilitatea comercială, profit, cȃştigul mediu) ȃn ultimii
3 ani………………………………………………………………………………...
3. Studierea principalelor domenii şi problemele de specialitate……………………….
3.1. Urmărirea exercitării procesului de management ȃn cadrul firmei…………………
o Previziunea şi planificarea
o Organizarea
o Coordonarea
o Motivarea
o Controlul şi adoptarea deciziilor

2
3

3.2. Conducerea activităŃii de marketing şi politicile de marketing………………………


o Politica de preŃ
o Politica de produs
o Politica de distribuŃie
o Politica promoŃională
3.3. Probleme financiare………………………………………………………………….
o Bugetul de venituri şi cheltuieli
o Calculul salariilor, impozitelor şi taxelor
3.4. Probleme de contabilitate
o ȃntocmirea bilanŃului contabil
o EvidenŃa fondurilor proprii
o Contabilitatea mijloacelor fixe şi calculul amortizării

3
4

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANłA


FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE

CADRU GENERAL
de organizare a stagiului de practică

1. ȃn sensul Ordinului M.E.C. nr.3955/12.06.2008, termenii şi noŃiunile folosite au următoarele


semnificaŃii:
a) Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de studenŃi şi masteranzi, ȃn conformitate
cu planul de ȃnvăŃămȃnt.
b) Organizator de practică – Facultatea de ŞtiinŃe Economice din cadrul UniversităŃii
„Ovidius” ConstanŃa.
c) Partener de practică – firma economică sau instituŃia care desfăşoară o activitate ȃn
corelaŃie cu specializările cuprinse ȃn planul de ȃnvăŃămȃnt şi poate asigura procesul
de instruire practică a studenŃilor şi masteranzilor.
d) Practicant – studentul sau masterandul care desfăşoară activităŃile practice.
e) Cadru didactic supervizor – persoana desemnată de organizatorul de practică, care
asigură planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică.
f) Tutore – persoana desemnată de partenerul de practică să asigure condiŃiile de
desfăşurare a stagiului de practică.
g) ConvenŃie-cadru privind efectuarea stagiului de practică este- acordul ȃncheiat ȃntre
Facultatea de ŞtiinŃe Economice, partenerul de practică şi practicant.
h) Portofoliu de practică – element ataşat ConvenŃiei-cadru.
2. Stagiul de practică a studenŃilor se va desfăşura pe durata a trei săptămȃni (15 zile lucrătoare)
ȃn perioada 14.06 – 02.07.2010.
3. Practica se va desfăşura ȃn cadrul unor firme economice, care să corespundă specializării
studenŃilor şi să permită acestora o documentare corespunzătoare ȃn domeniile precizate ȃn
programa analitică de practică.

4
5

4. Instructajul de practică pentru studenŃii de la cursurile de zi va avea loc ȃn data de 14.06.2010


astfel:
Ora 9.00
E.C.T.S. (10 grupe) – seria A (grupele A1, A2, A3, A4, A5);
- seria B (grupele B1, B2, B3, B4, B5)
Ora 10.00
C.I.G. (3 grupe) – Gr.1, Gr.2, Gr.3
A.I. (8 grupe) – seria A (grupele A1, A2, A3, A4);
- seria B (grupele B1, B2, B3, B4)
Ora 11.00
F.B. (9 grupe) - seria A (grupele A1, A2, A3, A4, A5);
- seria B (grupele B1, B2, B3, B4)
Ora 12.00
Management (4 grupe) - Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4
Marketing (4 grupe) - Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4

Sălile ȃn care se va desfăşura instructajul vor fi comunicate la avizier vineri, 11.06.2010.


Instructajul de practică pentru studenŃii de la I.D. va avea loc ȃn aceeaşi zi la ora 17.00.
Sălile ȃn care se va desfăşura instructajul sunt afişate la avizier.
5. StudenŃii străini sau cei din alte localităŃi pot efectua practica ȃn unităŃi economice din
localitatea ȃn care ȃşi au domiciliul.
6. StudenŃii ȃncadraŃi (salariaŃi) ȃntr-o unitate economică lucrativă vor efectua stagiul de
practică ȃn ȃntreprinderea ȃn care lucrează. Dacă unităŃile unde lucrează nu au profil
economic lucrativ (unităŃi şcolare, instituŃii sanitare, administraŃie publică, armată) şi nu permit
documentarea conform tematicii, studenŃii vor efectua documentarea ȃn firme economice de
profilul specializării respective.
7. Fiecare grupă de studenŃi va fi sub ȃndrumarea unui cadru didactic supervizor şi a unui tutore
(din partea firmei-partener de practică).
8. Programul zilnic de desfăşurare a practicii este de 6 ore (ȃntre orele 8.00-14.00) ȃn fiecare zi
lucrătoare.
9. ȃn urma documentării practice, studenŃii vor ȃntocmi un caiet de practică, cuprinzȃnd
tratarea problemelor cuprinse ȃn programa analitică de practică.

5
6

10. La ȃncheierea practicii studenŃii vor solicita semnătura directorului, ştampila, semnătura şi
calificativul acordat de tutore. Acestea vor fi ȃnscrise ȃn documentul intitulat
portofoliu de practică.
11. Colocviul de practică va consta ȃn susŃinerea şi argumentarea informaŃiilor cuprinse ȃn
caietul de practică şi prezentarea portofoliului de practică semnat şi completat, pe baza căruia
se acordă calificativul de către cadrul didactic supervizor.
SusŃinerea colocviului de practică pentru studenŃii de la studiile de zi va avea loc ȃn data de
27.09.2010 la aceleaşi ore şi ȃn aceleaşi săli ȃn care s-a desfăşurat instructajul de practică (din
14.06.2010).
Pentru studenŃii de la I.D. colocviul se va desfăşura la ora 17.00, ȃn aceeaşi zi pentru toate
specializările.
Sălile de de desfăşurare vor fi aceleaşi ȃn care s-a desfăşurat instructajul de practică (din ziua
de 14.06.2010).
12. Prezentele prevederi, cȃt şi tematica de practică şi conŃinutul caietului de practică vor fi
comunicate ȃn detaliu studenŃilor la instructajul de practică, fiecare cadru didactic supervizor
urmȃnd să urmărească respectarea lor.

6
7

CONVENłIE CADRU
privind efectuarea stagiului de practică

Prezenta convenŃie-cadru se ȃncheie ȃntre:

1. Facultatea de ŞtiinŃe Economice din cadrul UniversităŃii „Ovidius” ConstanŃa – organizator


de practică reprezentată de decan – dl. prof.univ.dr. Epure DănuŃ Tiberius
adresa: Aleea UniversităŃii nr.1, tel: 0241.511.040
2. Societatea comercială …………………………………………(partener de practică)
reprezentată de (numele şi funcŃia)……………………………………………………...
Adresa…………………………………………………….Telefon:……………………
3. Student/masterand (practicant)
C.N.P………………………………..Locul naşterii…………………………………….
Data naşterii………………………………
Adresa de domiciliu……………………………………………………………………..
ȃnscris la Facultatea de StiinŃe Economice, Anul II,
Specializarea …………………………………………………grupa…………………..
Telefon……………………………….
Art.1. Obiectul convenŃiei-cadru: stabileşte cadrul de desfăşurare a stagiului de practică ȃn
vederea consolidării cunoştinŃelor teoretice, formării abilităŃilor practice şi a competenŃelor
profesionale.
Art.2. Statutul practicantului
Practicantul rămȃne, pe toată durata stagiului de practică student/masterand al FacultăŃii de
ŞtiinŃe Economice.
Art.3. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică
Stagiul de practică va avea durata de 3 săptămȃni (15 zile lucrătoare) de la 14.06.-02.07.2010.
Art.4 Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepŃia
situaŃiei ȃn care practicantul are statut de angajat.
Art.5 ResponsabilităŃile practicantului pe durata stagiului de practică:
- să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităŃile specificate de tutore.
- să respecte regulamentul de ordine interioară al firmei
- să nu folosească informaŃiile la care are acces ȃn perioada stagiului pentru a le transmite
unui terŃ sau a le publica, decȃt dacă are acordul partenerului de practică.
Art.6 ResponsabilităŃile partenerului de practică:

7
8

- să aibă amabilitatea de a stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre


salariaŃii proprii
- să permită accesul practicantului la mijloacele necesare pentru dobȃndirea cunoştinŃelor
urmărite.
Art.7. ObligaŃiile FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice:
- să desemneze un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea şi
supravegherea desfăşurării pregătirii practice.
- să acorde practicantului numărul de credite alocat
Art.8. Persoanele desemnate de Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi de organizator de practică
(Societatea comercială………………………………………………………………)
Tutorele Cadrul didactic supervizor
Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
……………………………………… ……………………………………
FuncŃia:…………………………….. FuncŃia:…………………………...
Telefon:……………………………. Telefon:…………………………..
E-mail:…………………………….. E-mail:……………………………

Art.9. Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile


Numărul de credite transferabile ce vor fi obŃinute ȃn urma desfăşurării stagiului de practică este
cel prevăzut ȃn planul de ȃnvăŃămȃnt.
Art.10. Raportul privind stagiul de pregătire practică
ȃn timpul derulării stagiului de practică, tutorele ȃmpreună cu cadrul didactic supervizor vor
urmări nivelul de dobȃndire a competenŃelor profesionale cȃt şi modalitatea de integrare a
practicantului ȃn activitatea firmei economice (disciplină, punctualitate, responsabilitate ȃn
pregătire, respectarea regulamentului de ordine interioară al unităŃii etc).
La finalul stagiului de practică tutorele acordă un calificativ, pe baza aprecierii nivelului de
dobȃndire a competenŃelor de către practicant. Calificativul se ȃnscrie ȃn portofoliul de practică şi
va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic supervizor.

8
9

Dupa încheierea stagiului de practică se susŃine colocviu de practică la care


practicantul prezintă caietul de practică (cuprinzând în jur de 20 pagini,caractere de 12 la 1 rând şi
jumătate).Caietul de practică va include elementele înscrise în cuprinsul caietului.Practicantul va
face şi o prezentare verbală privind:
- modul în care a decurs pregatirea;
- competenŃele exersate;
- activităŃile desfăşurate în perioada stagiului de practică;
- observaŃii personale privitoare la activitatea depusă.

Decanul FacultăŃii de ŞtiinŃe Director Societate Student/Masterand


Economice comercială sau (practicant)
instituŃie
Numele şi Prof.univ.dr. Epure DănuŃ
prenumele Tiberius
................................... .................................
Semnătura ................................... .................................

Ştampila

Au luat cunoştinŃă:

Nume şi prenume FuncŃia Semnătura


Cadru didactic
supervizor
Tutore
Data:

9
10

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ
Anexă la ConvenŃia –cadru privind efectuarea stagiului de practică

1. Durata totală a pregătirii pratice: 3 săptămȃni

2. Perioada stagiului: 14.06. – 02.07.2010 (15 zile lucrătoare)

3. Programul zilnic: 6 ore pe zi ȃntre orele 9.00- 15.00

4. Adresa unităŃii unde se va desfăşura stagiul de practică:

…………………………………………………………..

5. Numele şi prenumele cadrului didactic supervizor:


………………………………………………………….
6. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de ȃntreprindere, care să asigure condiŃiile şi
pregătirea necesare practicantului ȃn perioada stagiului de practică
…………………………………………………………..
7. CompetenŃele care vor fi dobȃndite:
- formarea abilităŃilor spre a aplica cunoştinŃele teoretice ȃnsuşite ȃn concordanŃă
cu specializarea pentru care se instruieşte.
8. Evaluarea pregătirii profesionale dobȃndite de practicant ȃn perioada stagiului de
pregătire practică:

Nume şi prenume FuncŃia Calificativul Semnătura


Cadrul didactic
supervizor
Tutore

10
11

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANłA


FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE

PROGRAMA ANALITICĂ DE PRACTICĂ


pentru studenŃii anului II specializarea Economia ComerŃului Turismului şi Serviciilor

Activitatea de practică este o componentă importantă a procesului de învăŃământ al facultăŃii şi


are drept obiectiv completarea cunoştinŃelor teoretice (acumulate în perioada anterioară) cu informaŃii
şi probleme concrete din realitatea economică a firmelor.
Prin efectuarea activităŃii de practică studenŃii vor avea posibilitatea:
• să cunoască activităŃille şi procesele de muncă din cadrul firmei în care îşi desfăşoară
practica;
• să-şi însuşească metodologiile specifice de analiză şi fundamentare a deciziilor
economice în cadrul diferitelor sectoare de producŃie sau administrative;
• să conştientizeze modul în care se pot aplica în activităŃile firmei procedeele şi
cunoştinŃele teoretice asimilate în cadrul procesului de învăŃământ.
Aprecierea finală asupra activităŃii depuse de studenŃi în perioada de practică se face prin
susŃinerea colocviului de practică.
Promovarea colocviului de practică este condiŃionată de prezentarea unui caiet de practică în
care să se trateze problemele incluse în tematica de practică prezentată în continuare.

CUPRINSUL PROGRAMEI DE PRACTICĂ

1. Prezentarea de ansamblu a unităŃii economice în care se efectuează practica

- Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităŃii (capacitatea de


producŃie şi/sau desfacere, unităŃi proprii, număr de salariaŃi, activităŃi desfăşurate, venituri realizate,
etc.).
- Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităŃii economice.
- Studiul sistemului actual de management.
- Fluxul tehnologic pentru produsele şi/ sau serviciile obŃinute.
- TendinŃele evolutive ale activităŃii unităŃii economice.

2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităŃi şi unităŃi componente

- Structura organizatorică de ansamblu a firmei. Organigrama.


- Principalele organe şi posturi de conducere.
- Principalele interdependenŃe dintre activităŃi, compartimente şi posturi.
- Rolul funcŃional al fiecărui compartiment şi post de conducere, obiectivele şi limitele sale.
- Principalii indicatori de performanŃă (cifra de afaceri, număr de angajaŃi, productivitatea muncii,
profitul, rentabilitatea comercială, câştigul mediu) în ultimii 3 ani.

11
12

3. Studierea principalelor domenii şi probleme de specialitate economicã :

- Urmãrirea exercitãrii procesului de management în cadrul firmei : previziunea şi planificarea,


organizarea, coordonarea, motivarea, controlul şi adoptarea deciziilor de management.
- Conducerea activitãŃii de marketing şi politicile de marketing (politica de produs, de preŃ, de
distribuŃie şi promoŃionalã).
- Probleme financiare : bugetul de venituri şi cheltuieli, calculul salariilor, impozitelor şi taxelor.
- Probleme de contabilitate : întocmirea bilanŃului contabil ; evidenŃa fondurilor proprii şi
contabilitatea mijloacelor fixe şi calculul amortizãrii.

Notã :
Problemele înscrise în tematica de practicã vor fi abordate şi tratate potrivit specificului
firmei în care se efectueazã practica.

12