Sunteți pe pagina 1din 3

USAMVB TIMIŞOARA

Facultatea de Medicină Veterinară CAP. 3. SCOPUL LUCRĂRII - font de 12, LITERE MARI
Nr................/...................... CAP. 4. MATERIALE ŞI METODE - font de 12, LITERE MARI
CAP. 5. REZULTATE ŞI DISCUŢII - font de 12, LITERE
MARI
CAP. 6. CONCLUZII - font de 12, LITERE MARI
III. BIBLIOGRAFIE - font de 14, LITERE MARI
Anexă la Regulamentul privind organizarea examenului de licenţă
NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR DE Titlurile şi subtitlurile se scriu centrat.
DIPLOMĂ Trimiterile bibliografice se fac în paranteză, menţionându-se
numărul de ordine din lista bibliografică. Exemplu: (4, 5, 12).
Când citarea autorilor în text este indispensabilă, aceasta se va
Lucrările de diplomă vor fi tehnoredactate în limba română, pe face scriind numele cu litere mari, fără prenume, urmat de numărul
max 40 de pagini, Se va folosi fontul Times New Roman, de 12, la un lucrării din lista bibliografică. În cazul în care sunt doi autori se vor
rând (single), cu ortografia actuală în vigoare. Formatul paginii va fi A4 cita: BUIUC şi NEGUŢ (1). Dacă sunt trei sau mai mulţi autori se va
(210/297) cu marginile: top (sus) – 2,5 cm, bottom (jos) – 2,5 cm, left cita primul, restul trecându-se colaboratori: CHANDRAN şi col. (4).
(stânga) – 3 cm, right (dreapta) – 2 cm. Dacă autorii sunt citaţi într-o lucrare, se va preciza numele
autorilor (în paranteză se va trece anul în care au publicat) şi apoi
Lucrarea va fi structurată după cum urmează numele celor care i-au citat, urmat de numărul lucrării din lista
bibliografică. Exemplu: IONESCU şi col., (1996) cit. de MOGA şi col.
PARTEA I. STUDIUL BIBLIOGRAFIC –Bold, font de 14, (6).
LITERE MARI Lista bibliografică se întocmeşte în ordinea alfabetică a primilor
autori. În cazul unui singur autor, sau a aceluiaş grup de autori, care au
CAP. 1. ...AAAAAAA... ....BOLD, font de 12, LITERE MARI mai multe lucrări, acestea se vor ordona în ordinea descrescătoare a
2.1. Aaaaaaaaaaa........BOLD, font de 12, litere mici anului de apariţie, primele menţionate fiind lucrările cu singur autor.
1.1.1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.. font de 12, litere mici
CAP. 2. ..... Lista bibliografică se va edita respectând următoarele instrucţiuni,
........ se numerotează în continuarea, câte capitole sunt necesare în funcţie de tipul lucrării:
Pentru cărţi se va trece numele autorului sau autorilor, anul
PARTEA A II-A. CERCETĂRI PROPRII – Bold, font de apariţiei, denumirea cărţii, editura, şi localitatea. Exemplu:
1. BUIUC, D., NEGUŢ, M. (1999) - Tratat de microbiologie clinică, Ed.
14, LITERE MARI Medicală, Bucureşti.
2. PERIANU, T. (1997) - Bolile infecţioase ale animalelor - viroze, vol.II Ed.
....numerotarea capitolelor se face în continuarea celor de la prima Fundaţiei Chemarea, Iaşi.
parte

1
În cazul în care sursa constituie un capitol de sine stătător într-o Tabelele, graficele, desenele, fotografiile vor avea referire în text,
carte se va trece în ordine: numele autorului sau autorilor, anul apariţiei, recomandându-se includerea acestora sub paragraful unde sunt
denumirea capitolului, şi apoi cartea în care apare capitolul respectiv, menţionate prima dată. În cazul tabelelor foarte mari se va admite
numele cordonatorilor (editori), editura, localitatea sau ţara publicării şi poziţionarea lor la sfârşitul capitolului de cercetări proprii. Tabelele vor
paginile citate. Exemplu: fi numerotate, cu orientarea numărului în dreapta paginii şi cu titlul
3. GRAY, D., HOVI, M. (2001) – Animal health and welfare on organic farms. amplasat centrat, sub numărul respectiv. Exemplu:
În: Organic Livestock Farming, Edit. YOUNIE, D., WILKINSON, J. M., Tabelul 1
Chalcombe Publications, United Kingdom, p. 45–74.
Titlul..................
Articolele din reviste se vor cita trecând numele autorului sau
autorilor, anul apariţie titlul articolului, denumirea revistei, , volumul,
nr revistei în cadrul volumului (dacă este cazul) şi paginile, conform
exemplelor.
4. CHANDRAN, M., MASSILAMONY, P. R., VENKATESAN R. A. (1989) - A
modified modern method for cultivation of anaerobes, Indian Vet. Journal, 66, 7, Graficele şi fotografiile vor fi de asemenea numerotate, dar
675-676. numărul şi titlul vor fi puse sub acestea, fiind scrise cu font de 10 şi cu
5. ROTARU ELENA., DANEŞ DOINA., CÂMPEANU, M. V., POPP MIHAELA., Bold pentru titlu.
BENGA L., BĂRĂITĂREANU, S., COBZARIU, D., (2001) - Sindromul tulburărilor
de reproducţie şi respirator porcin, Lucr. Şt. Med. Vet. Timişoara, XXXIV, 197-206.
Exemplu:
Articolele din volumele unor manifestări ştiinţifice se vor cita
trecând numele autorului sau autorilor, titlul articolului, denumirea
volumului dedicat manifestării, locul şi data manifestării (inclusiv
anul), şi paginile din volum unde se regăseşte articolul. Exemplu.
6. MOGA MÂNZAT R., HERMAN V., ZECHERU LOREDANA, SARACUT
N., FLOREA D. - Etiological and Epidemiological Researches in Cows Fig. 1. Titlul ............
Mastitis, Proceedings of 3rd International Symposium Interdisplinary
Regional Research (Hungary, Romania, Yugoslavia), Novi Sad, Yugoslavia, Numerotarea tabelelor şi figurilor din partea a II a „Cercetări
24-25.IX.1998, 703—706. proprii” se va face (dacă este cazul) în continuarea celor din partea I
Sursele bibliografice preluate de pe Internet, dacă materialul nu „Studiul bibliografic”.
are autor, se citează punând trei asteriscuri urmate de titlu, sursa editării Concluziile nu se numerotează. Nu constituie concluzie ce şi cum
materialului şi apoi adresa de web, data concultării, conform s-a cercetat, ci ce s-a constatat. Concluziile se vor referi doar la
exemplului, şi vor fi ordonate la sfârşitul listei bibliografice. cercetările proprii.
7. *** - European Union Legislation, World Animal Net: European Union
Legislation. http://worldanimal.net/eu_legis.html (accesat în 20.10.2004). Lucrarea de diplomă va avea trecut pe copertă:
În cazul unui material, preluat de pe Internet, care are autor (- ri),
se va include în listă, la litera corespunzătoare primului autor, citarea se
face conform modelului.
8. EUZÉBY, J.P. - Dictionnaire de bactériologie vétérinaire,
http://www.bacterio.cict.fr/bacdico/garde.html (accesat în 20.10.2004).

1
De asemenea, se va specifica, cu orientare spre stânga,
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI TIMIŞOARA CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC
(Font Times New Roman, 10, centrat) TITLUL DIDACTIC AL ÎNDRUMĂTORULUI, PRENUMELE ŞI
NUMELE (majuscule, Times New Roman , 12, bold)
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ Disciplina: litere mici, Times New Roman , 12
(Font Times New Roman, 12, bold, centrat)

Sigla facultăţii Pe pagina următoare se va trece în josul pagini


Comisia pentru susţinerea
lucrării de diplomă la FMV Timişoara: (Times New Roman , 12, bold)

1. Grad didactic Nume Prenume (Decanul FMV) - preşedinte


2. Grad didactic Nume Prenume - membru
TITLUL LUCRĂRII 3. - membru
(litere mari, Font Times New Roman, de 16, bold, centrat) 4. - membru
5. - membru
6. Grad didactic Nume Prenume (Decanul de an) - secretar
LUCRARE DE DIPLOMĂ Membrii comisiei se scriu cu (Times New Roman , 12, bold) conform
(Litere mari, Font Times New Roman, de 12, bold, centrat) modelului.
Predarea lucrării de diplomă se va face cu 5 zile înainte de
începerea examenului de licenţă, în două exemplare, însoţită de
PRENUMELE ŞI NUMELE CANDIDATULUI referatul conducătorului ştiinţific. În acest interval, comisia verifică
(litere mari, Font orientat dreapta, bold) lucrările şi respinge acele lucrări care nu respectă prezentele norme de
redactare.
Referatul conducătorului ştiinţific, va avea cel mult o pagină
Anul tehnoredacatată şi va reliefa numai cota de participare a candidatului la
(Times New Roman, 12 ,bold, centrat) realizarea cercetărilor şi importanţa temei abordate, pe baza cărora va
propune o notă. Un exemplar se va putea restitui candidatului, după
Pe pagina de sub copertă vor fi prezente aceleaşi elemente, dar în susţinerea licenţei.
plus, sub LUCRARE DE DIPLOMĂ se va scrie, cu litere mici (Times
New Roman, font 12, bold), următoarele: DECAN,
pentru obţinerea titlului de doctor medic veterinar Prof. dr. Gheorghe Dărăbuş