Sunteți pe pagina 1din 23
STUDIU GEOVERNIC Beneficiar: [.Vol.0, CONSULTING GROUP S.RsLe ‘Amplasament: Ciregoaia, DN 128 la km 7+506, Judejul Bacau Proiect nr: C-18-01 2018 Numele i prenumetevrtiatorl Ing. RADUINEA NICOLAE REFERAT Privind verifcarea de calitate la cerita Aa proiectului Studiu geotehnic ~reabilitare pod ‘Amplasament: DN 126 la km 7+506, udu Bacdu DATE DE IDENTIFICARE: Vericarea s-a facut la solicitarea: S.C. HIDROGEOROM TESTARI SR. Proiectant de specialtate: S.C. HIDROGEOROM TESTARIS.R.L. ‘Amplasament: ON 128 la km 7506, judetul Bacau ‘Beneficar. H.V.LD. CONSULTING GROUPS.R.L. Data prezentiri proiectului pentru verfeare: 2018, 1. CARACTERISTICI Ph E ALE PROJECTULU! SI AL UCTIE! Condit de amplasament Din punct de vedere al riscului geotehric definit conform NP 0742014 ‘amplasamentul se incadreazd in categoria geotehniea "2" cu rise madera, Din punct de vedere seismic conform normative P-100-1/2013 amplasamentul coresopunde acceleratiel terenului 3y=0.35 $1 pelioadel de contiol a spectrlur de rispuns To=0,7s. Prevederie SR 111/1-1983 Incadveazé amplasamentul in zona seismic’ 0,30; Conform STAS 6054-77 adancimea de inghe} este de 0.9m: Terenul din zona activa este alcatut dup depagirea unui strat de 2,55m de Pietrg si fragmente de gresii din pamanturi mamcase prafoase, plastic vartoase, cu Plasticitate medie-»mare, cu compresibiltate medie, cu tasari In timp Indelungat. ‘Apa subterand Apa subterand nu a fost inant in tmpul execu forajull: pot ‘aparea eroziuni ale versantior in perioadele cu apot suplimeniar de apa meteorica ce '8e scurge din deal pe valcelultraversat de pod Presiune conventionala de predimensionars de hava (Ia adAncimea de 2m de a cola terenuiui natural) este de 280KPa (2,8¢aNicm) la Incdreari centrice din gruparea fundamental sistem fundare existent: funda speciale pentu ple de pod DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFI Studiu geotehnic. plan de situati, figs forajul, anexe laborator, RECOMANDARI PRIVIND CONDITILE DE FUNDARE Se va tine cont de recomandarile prezentate ih studi geotehnic CONCLUZIASUPRA VERIFICARI! In urma verficai prezentului studlu se considera corespunzatr si poate f folost In proectare pentru elaborarea fazelor de proiectare ‘Am print (pat) exemplare i S.C. HIDROGEOROM TESTARI S. FOAIE DE PREZENTARE Denumire proiect: Studi geotehnic amplasament: comuna Ciresoaia, DN 128 la km 7506, j-detul Bacau, Proiectant: ‘S.C. HIDROGEOROM TESTARI S.R.L. Beneficiar: H.V.LD. CONSULTING GROUP S.! Intocmit: ing, Draganescu Liviu esentiala, dom. Af. Tp seaw S.C. HIDROGEOROM TESTARI S.R.L STUDIU GEOTEHNIC 1. DATE GENERALE. 1.1. Denumire obiectiv si amplasarea lucrarii: Studiul geotehnic prezinta conaitile geotehnice pe amplasamentul situat in Ciresoaia, DN 128 la km 7+506, judetul Bacau, unde se proiecteaza reabilitarea podului din foto de mai jos: Foto nr 1: vedere dinspre amonte a podulul 1.2, Beneficiar: H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. 1.3,Proiectant_de_specialitate pentru teh: MOROGEOROM TESTARIS Fi. cian SSRN Peo IS AMIN SA 1.4 Lista documentelortehnice furnizate/° oe ae plan de situatie sc. 1:500 ee ‘Studia gootehnic = comune Ciepoaia, DN TB Tak . OROM TESTARI SLL 1.5. Numele si unitatii_care_a ficut investigarea terenulul de fundare: S.C. HIDROGEOROM TESTARI S.R.L. B-dul Muncii nr 30, Slanic Prahova. 1.6. Date tehnice furnizate de ben: i/sau proiectant pri sistemele constructive: + se proiecteaza reabilitarea unui pod. 2. DATE PRIVIND TERENUL DE AMPLASAMENT. 2.1. Date privind zonarea seismic&: Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, amplasamentul studiat se incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum). Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismic - Partea | prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenuiui pentru proiectare a = 0,359, Pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% Probabilitate de depasire in 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns este Te ‘sec. 2.2. Date geologice generale: Depozitele intalnite in arealul studiat sunt incadrate in zona fligului extem- Panza de Tareau. Flisul Carpatilor Orientali se extinde de la rontiera de nord spre sud pana in zona de curbura a Carpatiior, continuand apoisi in zona Carpatilor Meridional Depozitele fisului reprezinta o serie sedimentara marina, pelagica (roci pelitce), intrerupta ritmic de depozite arenitice (risipoase). Depozitele provin din erodarea uscaturilor vestice, carpatice si ale celor-c=m este, lavomies.Fomarea saps: rmce coi cle egal o.oo) curentilor de turbiditate, care iau nastere prin dezechilibrul gravitaljonaloat' maselor de sedimente depuse pe marginile continentale, mai. ales If, z6na taluzului, Acestea alunecd pe lungimi de sute de kilometr, rezultand curenti. de turbidtate gi au ca. rezultat © sedimentarea gravitajionala,_formandi-se secventele rtmice de fli a TT Studia geotehnie~ comune Crepoaia, ON TB Tan 7506, SC. HIDROGEOROM TeSTARI SRL fe i — pos conan eatin 2.3. Cadrul geomorfologie, hidrograti si hidrogeologic: ‘Amplasamentul studiat se afla la iesirsa din Slanic Moldova, zona Ciresoaia, si se alla in partea de sud-vest a judetului, la limita cu judetul Covasna, In bazinul raului Slénic (un afluent al Trotusului), la poalele Muntilor Nemira din Carpatii Orientali, la 0 altitudine de circa 530m. Accesul este deservit de soseaua nationald DN12B, care duce spre nord-est la Targu Ocna, Unde se termina in ON12A.. a Amplasamentul studiat apartine din punct de vedere geomorfolog" de zona deluroasa cu diferente mari de nivel. eso +) oes 2.3.1 In prezent, terenul studiat in comuna Ciresoaia, DN 12B\a, ki 74506, judelul ‘Bacdu' este in panté si prezint& caraceristci topogealies dezavantajoase ‘Amplasamentul stuciat din comuna DN 128 ta km 74506, judetl temperat "continental. ‘Temperaturile minime si maxime (medi inregistrate in ultimil ani se regasese In tabelul umator: Temperatura) tan Feb | Mar | Apr | Mai tun lul_ Aug | Sep | Oct | No! | Dec MAXIMA 405°C 502 12 10°C 1807°C25 90°C27 a9'CSOTEC2RRE'C23 15017 90°C0 78 LaTC MINIMA soc pape 16°C B98 12OFCISTECI7SECIZ BOO I2SKO 798"C 2erc - adancimea maxima de inghet: 0,9m + precipitatii medii multianuale: 380mm vvanturile dominante bat din diractile SE(15%) si E (23°) = zapada (CR 1-1-3/2012) - gz=2,0KNim? = vant - valori caracteristice ale vitezel vantului ~ 35m/s - valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului= 0,SKPa La proiectare se vor respecta prevederile indicativelor: CR-1-1-4/2012 ” Cod de proiectare ~Evaluarea actiunii vantului asupra constructilor* CR-1-1-3/2012:" Cod de proiectare —Evaluarea actiunii zApezii asupra construsctilor” 3. DATE GEOTEHNICE: 3.1. Prezentarea lucrarilor de teren efectuate: 3.1.1. Foraje geotehnice: s-a executat 1 foraj a diametrul de 160mm, cu adancimea de 10,00m(F:), in regim uscat, din care s-au recoltat probe netulburate si tulburate. 3.1.3. Datele calendaristice intre care s-au efectuat lucrarile de teren si laborator: -ianuarie 2018. 4, STRATIFICATIA PUSA IN EVIDENTA: In_forajul Fs executat conform planului arexat, s-a observat in coloana/ litologica urmatoarea succesiune: 0,30m sol vegetal, 2,25m pietrig cu bolovainis si fragmente de gresii cu nisip fin cafeniu, 3,75m’ mama prafoasa nisipoasa ,/ Cenusie cu fragmente de gresii si cuart $i continua pana la adancime 10,00m cu 0 marna prfoasa cenusie cu fragmente de gresil si cuart. Sta ‘ntainita este conforma tabelului urmator: nase GEOROM TESTARI Tae ie eal | Fi | 0100-0;30 | Sot vegetal 7 oro2ss |b g fatace Pow es ot sssso vais]. Spang - Penne gels szor00 ian picasa Sore ) | susan NIVELUL APE! SUBTERANE 1 ERUL_STRATULUL FREATIC: ‘Apa subterana nu a fost intalnita in timpul executaril forajulul; pot aparea eroziuni ale versant ilor in perioadele cu aport suplimentar de apa meteorica ce se scurge din deal pe valcelul traversat de pod. 6. INCADRARI SCTIVULUL IN_“Zor La intocmirea studiului s-a avut in vedere si_Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct’, indicaliv NP 122-2014. Conforn *Normativulul privind documentatile geotehnice pentru constructi” NP 074/2014 punctajul definirii riscului geotehnic este 13, risc moderat-categoria geotehnica 2 sia ) fost stabilt conform urmatorului punctaj condi de teren -terenuri bune apa subterana - f8r epuismente Clasificarea constructor ‘dupa categoria de importanta — normal vecinatati + tise major zona seismicdi as=0, TOTAL 7. ADANCIMEA DE INGHET: STARI S.RLL. Gonform STAS 6054/1977 adancimea maxima de inghet in zona terenulul aft in studiu din comuna Ciresoaia, DN 128 la km 7+506, judetul Bacau, este de -0,9 m fata de cota terenului natural sau decapat, 8. INCADRAREA IN CATEGORII DE TEREN: Conform indicatorului_ de norme de deviz Ts/95 se vor considera urmatoarele categori de teren: -Pietris = cat 1/43, slab coeziv, manual mijlociu, mecanizat categoria(!) 9. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE Din datele obtinute de la laborator, a reiesit c& parametrii geomecanici se incadreaza intre limitele urmatoare: Pache mare prfoase: “compozitia granulometric&: pietris: 2,0-57,0%, nisip: 19,0-36,0%, prat: 5.0- 76,0%, argila: 2,0-3,0% -indicele de plasticitate:|,= 20,0-23,0% -indicele de consistenta: |.=0,98-0,99% -indici de structura: greutatea volumetricd: 20,10-20,42KN/mo; -porozitatea n= 32,0-33,0% -indicele de porozitate: 0,48-0,51 -gradul de umiditate: 0,70-0,87 Valorile determinairilor mecanice. “modulul edometric: 100,00daN/em*(10000KPa) - tasarea specifica la 200 KPa —rep.=4,2-4,5%(crn/m). Caracteristicile geotehnice prezente ma sus sunt tipice pamanturilor ‘mamoase prafoase nisipoase cenusii cu fragmente de gresil si cuart. 10. CONCLUZII SI RECOMANDARI: 10.1.Terenul din zona activa a construcfei propuse, din amplasamentul cercetat este alcatuit dupa depasirea unui strat de cca 2,55m de piettis cu bolovanig i fragmente de gresii, din pamanturi marnoase oe sti vartoase, cu plasticitate medie—mare, cu comoresibilitats medie, cust@sBri’ timp indelungat. .) 1022 Terenul de fundare existent: Din cercetarea efectuata ata io fz ps ele Tada he stall marion pris ros cog 6d Famers do gst sua i S.C. HIDROGEOR —___S. WIDROGEOROM TESTARI SRL determinate in laborator. de 4,2%(4,2cm/m) si estimate la cea 4.5-5,0%(4,5- 5,0cm/m). Se constaté c& pe una dintre laturi, a existat o erodare acentuaté a stratului de pietr lovanis ce a dus la deco, lementelor de sustinere(t 3). 10.3. Identificarea straturilor, precum si gresimea lor se regaseste in tabelul urmaitor: ‘Dascriore sat Danumie | — Fy oc _& Srat | arose Wa | aatlom® Pots qi ragrionie de gresi cu] 0) 225] 23a | 0 | aoa risip fn cateniu = ‘Mama prafoasi —nispoasé | i | —a75— | weae | E17 | apae enue cu fragmente de gresi sicuart Mama prifoasa_conage cu] W330 aa | Tee | aea7 fragmente de gresi gi cuart | 10.4, Pentru calculul terenului de fundare se vor considera urmatoarele valori caracteristice: ‘asnd pcflonsSnisipoasd cenusie cunghiul de frecare intern = = 82" -coeziunea ce -greutatea volumica -modulul de deformare liniaré 12000-12500KPa; -coeficientul de pat Ks = 4,5daN/em® -coeficientul presiunii laterale Ko= 0,50-0,53 -coeficientul lui Poisson (cueficientul de delormatie laterala) 0 = 0,30-0,35 -indice de consistent c= 0,99(0,84 valori derivate) -coeficient de permeabilitate: k= 10om/s(putin permeabil) 10.5. Recomandari privind conditiile de fundare. in raport ou ‘objinute’ i condiile geotehnice din amplasament se fac urfh recomandarprivind conditile de fundare: mance = _pe vertical aledtuirea geologica, descrisa mai sus, conform plevedait lor STAS 3300/2-85, tabelul 1, reglementérilor tehy ectars” seismicé-partea I- Prevederi de proiectare pentru cladin’-ndicativ P100-1/2013 si NP. 122:2014, poate accepta calculul defintv al undatilor pe seama presiunilor ‘conventionale de bazéi; fundarea in amplasament pentru reabiitarea podului se poate face in stratul de mama prafoasé nisipoasa fagmente de gresii si cuart, pamanturi cu plasticitate medie cu compéibililate ‘Stale geatohnie comuna Ciregoaa, ON 12 S.C. HIDROGEOROM TESTAR! S.A, Pentru calculul de dimensionare a fundatilor se va considera 0 presiune conventionala de predimensionare de baz (la adancimea de 2m de la cota terenului natural) dé a (2,SdaN/em?) la incarcari centrice din gruparea fundamentals, pentru ineareari excentrice se vor respecta recomandarile din STAS '3300/2-85; - se va respecta actul normativ NP ~ 112-2014; - sistem fundare existent: fundatti speciale pentru pile de pod; = se propune ca un proiectant de specialitate "rezistenté poduri’, sa analizeze datele gotehnice din prezentul referat si eventual sa stabileasca masuri de interventie necesare; + se recomanda ca in amonte gi aval de pod sa se betoneze perelil vali $i 8 se realizeze praguri, - de-a lungul drumului, inainte si dupa pod sa se realizeze rigole betonate care sé indeparteze apele meteorice cat mai departe de pod; :podul abilitat trebuie ferit in timpul i si al utilizar d ‘surse de apa(meteorica sau menajerd) si se va {in faptul ca tasarile se vor consuma in timp indelungat, 11. Recomandaii finale -figiditatea fundatiilor va fi suficienté pentu a transmite la teren, cat mai Uniform, eforturie prmite la baza suprastructui: -calculul structural va fi bazat pe un mode! adecvat al structurii si va lua in considerare interactiunea cu terenul de fundare cu elemente structurale sau cu clad invecinate; -se va lua in calcul influenfa condijifor locale ale amplasamentului asupra corinjelor seismice §\ asupra raspunsului structural, “In exploatarea construct proiectate se vor adopta masuri de functionare ‘si de intretinere, care sa asigure pastrarea nediminuaté a capacifatii de rezistenta a structuri; -starea construciei va fi urmarté continu. in timp pentru a detecta promt eventualele degradari ga elimina cauzele acestora: -sapaturile adanci cu H>1m se vor executa in paralel(acelasi timp) cy. / tumarea betoanelor; excavatile sate un timp Indelungat libere duc la oar taster neunfome “luraile do ifastructurd se vor execula Tn rm alert gn on a scazut in precipitatii a or rua lisa tip indlungt- mal mute ict inghot-dezghel ste deschise. Ce pean” "frcielarcasépSturor pe tmpul exec! 4e pros u signe anu de seurgore)- care asgure Th | Stualu geotehnie~ comune Ciropona, ON T2B S.c.uon TAAL S.A. “acd Tn sipiura la cota de fundare apar crépatur in Teren, 6@ vor Sabi masurle necesare de catre proiectantul general “in azul unel Umezin supercale, dalorté precpitailor_atrmosterice Neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sA se zvante Inainte de Inceperea lucrérior de executaro a fundatiel(betonare), iar daca umezirea este ulmi, se va indepartastratul de nor ~ CU TITLU “NOTA” PE PLANSELE DE FUNDATII se va specifica in mod obligatoru urmatoarele: -b) la executarea sApaturilor va fi chemat la fata locului atat autorul studiului_geotehnic_cat_si de rezistent, pentru Intocmi rocesului_verbal caltativa—a_terenului_de fun: confirmarea cotei de fundare a constructiel pe: lor precizate mai ‘sus; Pentru suplimentarea datelor de proiectare se vor avea in vedere si caracteristicile fizico-mecanice, medit de calcul, reprezentative pentru natura $i starea terenului prezentate in anexele la studi in contextul celor prezentate mai sus, se poate concluziona ca din punct de vedere geologo-tehnic, terenul aflat in studiu, amplasat in comuna Ciresoaia, DN 12B la km 74506, judetul Bacau, indeplinesie conditile pentru reabiltarea podului doar pe amplasamentul forajului executat, Conform dreptului de autor, studiul nu poate fi instrainat, ardtat sau ‘copiat fara acordul scris al autorului studiului, ‘Acest studiu se va folosi si la obtinerea autorizatiel de reabiltare pentru terenul flat in studiu, numai pe amplasameniul forajulul executat in comuna Ciresoaia, DN 128 la km 7+506, judetul Bacau, de céitre H.V.LD. CONSULTING. GROUP S.RLL. S.C. HIDROGEOROM TESTARIS.R.L. intoomit ing, Draganesoy(iviu |) SP) eas x 2 is Veriicator de proiecte: ing. Hau atestat MTCT cerinja \ esentiald, dom. At —__.C. HiDROGEOROM _TESTARI S.R.L S.C. HIDROGEOROM TESTARI S.R.L = b [flaw des Legenda Fi doy sveeiat ‘SC. Hidrogeorom Testari SRL] Sey Siodiu | Scara — Cod unic de inregisvare 20703108 | | seo | Tinoemit [ing Draganeseu Liviu Desenat — [ing. Daganeseu Liviu |" Director | ing. Daganescu Liviu yeno 1615018 ‘vend & 1516 ae oze| se | o | ev| com {oro lero | oze | cous |ocee| cx | 0] om |ow |oxe | ote ov | ar one | eseoied ewer on) wy oeu ees| | [a 9p aquawubey wet esl lar| bes z si eens é sofale| [lets | Tslals : al) FEET z felt) F) exe PEPPY |]! i ae F | ccara : H GH = i sro a EE] steams fF BE Bos] inept s05+2 we a2s NOL +4 OINH3L039 INTINTYUO ¥ VOLLBINIS VSI 8402 owenuel e129 “TY'S dNOYO ONILINSNOD “O'T/H :berououeR MyOSaulo wowese|dule a1449}008 MIPS, w er a : = of aE af 5 ees *% °F cone ce eel cemeetema * Hoy rs eno (00 voudoads vauyses wo0s varwonvay ‘L rvdos \lvosauio VaLWirvo01 I 3OINHLO3O 3ZrTeNY 'BUYSVA BNISFAMOD 30 VEEN amt wn eereae 7 7 7 (eon vonnveaue ol baa [o§ e a woos vantonvay ‘bryos ‘vlvosauo VBLVLIT¥901 NI 3OINH3LO30 3ZTIVNY [YS ANNISaWANOD 3a vEUND ee eurwoey (ea coe oe o woe vanonvay 'b myo Yyivosauro VaLVLIWO01 NI3OINHaL09 azrTwNy {nn} ¥i938i0 3vORsUOS 30 VEAVORION!