Sunteți pe pagina 1din 16

CAPITOLUL 5.

COMBINAREA
FACTORILOR DE PRODUCŢIE ŞI
EFICIENŢA ECONOMICĂ

PROBLEME DE SEMINAR
1. Combinarea optimă a factorilor de producţie. Limite;
Legea randamentelor neproporţionale;
2. Eficienţa economică şi principalii indicatori de
exprimare. Productivitatea muncii;
3. Costul de producţie: definiţie, funcţii, tipuri;
4. Obiectivele producătorului (întreprinderii) şi
comportamentul economic al acestora;
5. Impactul progresului tehnic şi tehnologic în economie.

TERMENI CHEIE
Capital tehnic Legea randamentelor
neproporţionale
Coeficientul capitalului Munca
Combinarea factorilor de Productivitate globală
producţie
Dezeconomii de scară Produs marginal
Economii de scară Produs mediu
Elasticitatea substituirii Productivitate globală
Factor de producţie Productivitatea muncii
Funcţia de producţie Randamentul capitalului
Informaţie Randamente factoriale
Izocuantă Randamente de scară

73
GRILE
1. Procesul complex de unire al factorilor în procesul de
producţie a bunurilor şi serviciilor în scopul obţinerii
unei eficienţe economice optime reprezintă:
b) Combinarea factorilor de producţie;

2. Funcţiile de producţie:
c) Au în vedere combinarea factorilor de producţie;

3. Raportul dintre factorii de producţie utilizaţi şi


rezultatele obţinute reflectă:
d) Eficienţa combinării factorilor de producţie.

4. Identificaţi funcţia de producţie, ştiind că Q este


nivelul producţiei, K reprezintă cantitatea din factorul de
producţie capital utilizată, L reprezintă cantitatea din
factorul de producţie muncă utilizată, iar α şi β reprezintă
elasticitatea factorilor de producţie respectivi:
c) Q = f(K,L) ;

5. Înzestrarea tehnică a muncii sau raportul dintre capital


şi muncă (K/L) reprezintă:

74
a) Capitalul ce revine în medie pe un lucrător;

6. Posibilitatea de a înlocui ocantitate dintr-un factor de


producţie cu o anumită cantitate din alt factor de
producţie în condiţiile realizării unui anumit nivel al
producţiei se numeşte:
a) Substituibilitatea factorilor de producţie;

7. Izocuanta reprezintă ansamblul combinaţiilor factorilor


de producţie care permit menţinerea constantă a
volumului producţiei şi rezultă prin:
d) Substituirea factorilor de producţie.

8. Conform legii randamentelor descrescătoare, atunci


când un factor de producţie creşte progresiv, iar ceilalţi
rămân constanţi:
c) Producţia creşte într-o proporţie mai mare decât
factorul crescător, iar apoi mai încet decât acesta;

9. Randamentul factorilor de producţie se calculează ca


raport între:

75
b) Veniturile realizate şi consumul de factori de
producţie;

10. Un factor hotărâtor de care depinde eficienţa


combinării factorilor de producţie este:
b) Abilitatea întreprinzătorului;

11. Rentabilitatea exprimă capacitatea întreprinderii de a:


b) Obţine profit;

12. Cuvântul “marginal” este sinonim în economie cu:


a) Suplimentar;

13. Productivitatea marginală a unui factor de producţie


reprezintă:
a) Sporul de producţie care se obţine prin folosirea unei
unităţi suplimentare dintr-un factor când ceilalţi rămân
constanţi;

14. Optimul paretian al alocării resurselor se realizează


atunci când:

76
c) O anumită alocare a resurselor care conduce la
creşterea bunăstării unui individ presupune
dezavantajarea celorlalţi;

15. Totalitatea cheltuielilor ocazionate de producerea


bunurilor şi serviciilor reprezintă:
b) Costul total de producţie;

16. Costurile directe:


c) Se repartizează direct pe unitatea de produs;
.

17. Costul contabil exprimă cheltuielile:


c) De producţie înregistrate în contabilitate;

18. Plăţile întreprinderii pentru factorii de producţie


utilizaţi şi achiziţionaţi de la alţi agenţi economici
reprezintă:
b) Costul explicit;

19. Identificaţi funcţia costului:

77
b) C = f(Q) , unde C este costul total iar Q este cantitatea
de bunuri;

20. Atunci când pe termen lung, costul mediu creşte pe


măsură ce creşte producţia, se
realizează:
a) Dezeconomii de scară;

21. Pe termen scurt, nivelul producţiei poate fi ajustat


prin modificarea:
c) Numărului de ore lucrate;

22.Creşterea intensităţii capitalului (K reprezintă factorul


de producţie capital, iar L reprezintă factorul de producţie
muncă) se realizează când:
b) K creşte mai repede decât L;

23. Pe măsură ce creşte volumul fizic al producţiei,


creşte:
b) Costul variabil;

78
24. Pe termen scurt, costurile independente de volumul
producţiei se mai numesc costuri:
a) Fixe;

25. Pentru acel nivel al Q la care Cmg<CTM, producerea


unei unităţi suplimentare conduce la:
b) Scăderea CTM;

26. Pentru un Cmg>CTM, creşterea Q determină:


d) Creşterea CTM.

27. Cmg trece prin minimul:


c) CTM;

28. Distanţa pe verticală între curbele CTM şi CFM este:


c) CVM;

29. Costul total mediu scade când:


b) Costului marginal este în creştere;

79
30. Principiul conform căruia nicio cheltuială nu trebuie
inclusă în cost dacă nu a contribuit la obţinerea
produsului respectiv se numeşte proncipiul:
b) Cauzalităţii;

31. Exprimă eficienţa cu care sunt utilizaţi factorii de


producţie în procesul de producţie:
a) Productivitatea;

32. Productivitatea globală a factorilor de producţie


reprezintă:
c) Eficienţa combinării şi consumării factorilor de
producţie;

33. Curba productivităţii marginale este deasupra curbei


productivităţii medii atunci când:
b) Productivitatea medie creşte;

34. Curba productivităţii marginale intersectează curba


productivităţii medii în:

80
a) Punctul de maxim al curbei productivităţii medii;

35. Când productivitatea medie a muncii este egală cu


productivitatea marginală a muncii, atunci productivitatea
medie va fi:
a) Maximă;

36. Productivitatea medie a 6 muncitori este de 20 unităţi.


Dacă productivitatea marginală corespunzătoare celui de-
al 7-lea muncitor este de 15 unităţi atunci:
c) Productivitatea medie se reduce;

37. Productivitatea medie a 10 lucrători este de 100


unităţi. Dacă productivitatea marginală corespunzătoare
celei de-al 11-lea lucrător este de 120 unităţi atunci:
b) Productivitatea medie creşte;

38. Pragul de rentabilitate reprezintă nivelul producţiei


pentru care:
a) Profitul este nul;

39. Profitul este maxim când:

81
d) Vmg = Cmg.

40. Preţul de vânzare estimat al unui televizor este de 100


u.m. Costurile fixe sunt de 600 u.m. iar costul variabil
unitar este de 70 u.m. Care este pragul de rentabilitate
pentru întreprinderea producătoare de televizoare?
b) 20 de televizoare;

41. Întreprinzătorul continuă să producă atât timp cât


preţul acoperă:
b) Costul variabil mediu;

42. O întreprindere produce 200 de unităţi având


angajaţi 50 muncitori. Câţi muncitori trebuie să mai
angajeze această întreprindere pentru a-şi dubla
producţia, în condiţiile creşterii productivităţii medii a
muncii cu 25%?
c) 30 de muncitori;

43. O întreprindere angajează succesiv 3 muncitori. Cu


cât va spori producţia realizată de cei 3 muncitori, dacă

82
productivitatea marginală corespunzătoare acestora este
de 10, 12, 17?
a) 39;

44. În anul 2007 sunt produse în cadrul unei întreprinderi 300


de unităţi dintr-un bun oarecare, la un cost total de 40.000 lei.
În anul 2008, volumul producţiei sporeşte la 800 de unităţi,
iar costul total creşte la 50.000 lei. Costul marginal este:
c) 20 lei / buc.;

45. Costurile variabile totale cresc cu 44% în t1 faţă de t0,


iar indicele producţiei pentru această perioadă este de
120%. Indicele costului variabil mediu pentru perioada
respectivă este:
b) 120%;

46. În anul 2007 costul fix deţine o pondere de 20% din


costul total, iar costul variabil este în sumă de 6.400 lei.
Care va fi costul total al producţiei în anul 2008, dacă
indicele său de creştere va fi de 150%?
d) 12.000 lei.

83
47. Producţia unei firme creşte cu 80% în anul 2006 faţă
de anul 2005, dar în acelaşi interval de timp, numărul
orelor lucrate se reduce cu 10%. Productivitatea muncii:
b) Creşte cu 100%;

48. În perioada t0-t1, producţia sporeşte de 2,5 ori, iar


numărul orelor lucrate creşte cu 25%. Indicele
productivităţii medii a muncii este în t1:
d) 200%.

49. În anul 2008, productivitatea marginală este de 10


produse / muncitor. În intervalul 2007-2008 producţia
creşte cu 20%, iar numărul muncitorilor angajaţi sporeşte
cu 40%. Care a fost productivitatea medie a muncii în
2007?
a) 20 produse / lucrător;
ALEGEŢI COMBINAŢIA CORECTĂ DE
RĂSPUNSURI:
1. Sunt false cu privire la costul fix pe termen scurt:
b) Creşte atunci când producţia creşte;

2. Combinarea factorilor de producţie este favorizată de:

84
d) Complexitate.
A=a+b; B=a+d; C=c+d; D=a+c.

3. Sunt căi de reducere a costurilor de producţie:


b) Creşterea consumurilor specifice;

4. Costurile de producţie directe:


a) Includ costuri materiale;

5. Productivitatea reală poate fi:


b) Medie;

6. Costurile salariale fixe cuprind:


d) Amortizarea şi chiriile.
A=a+b; B=a+d; C=a+c+d; D=a+c.

7. Se includ în categoria costurilor materiale cheltuielile


cu:
a) Materiile prime;

8. Productivitatea marginală a muncii:


b) Este în continuă creştere în timp;

85
9. Identificaţi câteva din căile de creştere a productivităţii
muncii:
d) Îmbunătăţirea climatului de muncă.
A=a+d; B=a+b+c; C=a+c; D=a+c+d.

10. Costul total mediu:


c) Cuprinde şi salariile personalului administrativ;

11. Întreprinderile urmăresc:


a) Maximizarea profitului;

CARE DINTRE URMĂTOARELE PROPOZIŢII


SUNT A/F
1. Funcţiile de producţie au în vedere combinarea
factorilor de producţie.A
2. În ştiinţa economică sunt sinonime cuvintele: marginal
şi suplimentar. A
3. Dezconomiile de scară sunt rezultatul creşterii
eficienţei în producţie.F
4. Funcţiile de producţie reprezintă corelaţia cantitativă
dintre factorii utilizaţi şi cantitatea produsă.A

86
5. Complementaritatea şi substituibilitatea sunt două
dintre condiţiile combinării factorilor de producţie.A
6. Caracterul limitat al resurselor determină agenţii
economici să menţină constantă producţia în vederea
obţinerii unor venituri sigure.F
7. Calitatea al factorilor de producţie reprezintă un factor
care influienţează nivelul producţiei.A
8. Eficienţa economică directă reflectă raportul dintre
valoarea producţiei rezultate şi valoarea factorilor de
producţie.A
9. Rentabilitatea exprimă posibilitatea întreprinderii de a
spori costurile.F
10. Randamentul factorilor de producţie reprezintă un
indicator al eficienţei economice al întreprinderii.A
11. Costul total = costuri fixe + costuri variabile.A
12. Pe termen scurt, când creşte dimensiunea firmei se
reduc costurile fixe ale acesteia.F
13. Costul de oportunitate este atât un cost explicit, cât şi
un cost implicit.A
14. Curba costului marginal intersectează curba costului
fix mediu în punctul de minim al acesteia.F

87
15. Dacă o firmă dublează cantitatea de factori de
producţie iar producţia firmei creşte cu 20%, atunci firma
obţine randamente de scară.F
16. Când costul marginal creşte, creşte şi productivitatea
marginală.F
17. Costul variabil mediu creşte după ce a atins un punct
de minim.A
18. În condiţiile în care producţia s-a dublat iar costurile
totale au crescut cu 500%, atunci costul total mediu va
creşte.A
19. Când creşterea costului marginal este mai mare decât
creşterea venitului marginal, firma înregistrează profit
maxim.F
20. Când costul variabil scade mai repede decât
producţia, costul total mediu scade.F

88