Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraţie pe proprie răspundere

Subsemnatul ......................................................., legitimat cu B.I./C.I. seria ......, nr.


........................,
eliberat (ă) de ................................................, la data de ......................................., domiciliat în
............judeţ
..............................................localitate .............................str.....................................nr. .......bloc. ..........
scara
...........etaj .......... ap. ......... sector .......... cod poştal ...................... telefon......................................... fax
.............................................

Prin prezenta declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul
penal, că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu am mai deţinut şi nu deţin
calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
Declar, totodată, că am luat cunoştinţă de prevederile O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea
înfiinţarea şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobată, cu modificări și
completări, prin Legea nr. 301/2011, prevederi pe care mă oblig să le respect întocmai, în caz contrar
urmând a fi angajată răspunderea mea în condiţiile prevăzute mai sus.

DATA .............................
NUMELE ŞI PRENUMELE,

SEMNĂTURA,