Sunteți pe pagina 1din 27

0 1 7 1 8 0 4 1 D E 3 7 5 6 8 6 1

CERERE DE EMITERE A CARDULUI


DE CREDIT UNICREDIT
Alegerea Tipului de Card
V rug m s specifica i ce tip de card dori i:
UniCreditCard Partener - comision de administrare lunar X UniCreditCard Partener - comision de administrare anual
Valoare Prima Tranzactie: 5046.99 RON Numar rate Prima Tranzactie: 18

Limita de Credit :5100 RON


Prenumele si numele asa cum vor fi inscrise pe card: Data scadentei de plata:
CHELARIU ELISAVETA 15
Adresa de livrare a cardului: Strada: Nr: Bl: Sc: Ap: Cod postal: Localitate: Judet/sector:

Informatii privind datele personale ale Solicitantului


Nume: Prenume: Nume purtat anterior: Pseudonim: Numele mamei inainte de Cod numeric personal:
CHELARIU ELISAVETA casatorie: CHELARIU 2540910334990
Act de identitate (BI/CI/Pasaport) Eliberat de: La data: Data expirarii: Cetatenie: Locul nasterii:
Tip Carte identitate Serie si Nr. XV178196 SPCLEP SUCEAVA 07/11/2016 10/09/2076 Roman / Stroiesti
Rezident: Data nasterii: Stare civila: necasatorit concubinaj Stare civila curenta incepand cu: Persoana de contact: *
X DA - NU 10/09/1954 casatorit divortat X vaduv SBIRJA ANCA
Relatia cu solicitantul: sot/sotie X ruda gr I vecin Telefon persoana de contact (fix sau mobil): De ine i autoturism proprietate
colocatar partener ruda coleg altele ______ Prefix 0753 Telefon 288804 personala: Da X Nu

Adresa e-mail:
Solicit vizualizare Contului de Card în Online B@nking 1234@YAHOO.COM
*Informa iile referitoare la persoana de contact nu sunt obligatorii de furnizat.

Informatii privind adresa Solicitantului

Domiciliu (adresa din actul de identitate):


Tip locuinta : X Proprietate personala Chirie particular Chirie stat Cu parintii Strada: Nr: Bl: Sc: Ap:
Cu proprietarul De serviciu Altele JEAN BART 4 80 D 12

Cod Postal: Localitate: Judet/ Sector: Tara:


720123 Suceava Suceava Romania
Telefon fix: Telefon mobil: Tip abonament telefon mobil Vechime numar: Vechime numar:
Pref 0749 Tel 808038 0749808038 Abonament 18 ani 0 luni

Adresa de corespondenta (a se completa daca este diferita de adresa de domiciliu):


Strada: Nr: Bl: Sc: Ap: Cod Postal: Localitate:
JEAN BART 4 80 D 12 720123 Suceava
Judet/ Sector: Tara: Mijloc de comunicare cu Imprumutatorul (pentru comunicarea deciziei Locuiesc la ultima adresa din
Suceava Romania de creditare): E-mail Scrisoare recomandata X SMS data de 10/09/1954

Date referitoare la ocupa ia Solicitantului


Profesia/ Categoria profesionala: Functia actuala: Studii: scoala liceu
Pensionar X studii postliceale universitate
Situatie angajare: Data ultimei angajari: Modalitate de plata a salariului: Vechime totala in munca:
angajat X pensionar - altele lunar chenzinal 32 ani 0 luni
Tip contract munca perioada nedeterminata X perioada determinata Vechime la locul de munca actual: luni
<6 luni 6-12 luni 12-18 luni 18-24 luni 24-36 luni 36-48 luni

Date referitoare la angajator


Denumire angajator:
Tip companie:
SRL SA capital privat SA capital integral de stat SA capital mixt Multinationala
Institutie publica Banca Asociatie familiala Persoana fizica autorizata Altele

Adresa angajator:
Strada: Nr: Bl: Sc: Ap: Cod Postal: Localitate: Judet/ Sector:

Tara: Telefon angajator 1: Telefon angajator 2: Nr. angajati: Sector de activitate: Tip pensie:
Romania Pref Tel Prefix Telefon Pensie limita de varsta

Date referitoare la venit


Venit net lunar: Alte cheltuieli: Nr. persoane in intretinere:
802 0 numar copii minori 0 numar persoane0
Depozite, suma totala economii: Cont salariu UC: Nr. cont bancar: Denumire Banca / Sucursala:
0 X Da Nu BRD
Tip card asociat contului: Venituri codebitor vor fi luate in considerare: Da X Nu Tip pensie: Pensie limita de varsta
Debit Credit Niciunul Nedeclerat

Destina ie Card de Credit Partener : (i) pentru achizi ionarea Bunului de la Furnizor, în cadrul Programului „Prima tranzac ie” i (ii) pentru nevoi personale, cu acces prin
intermediul Cardului de credit.

Date referitoare la sot/ sotie


Nume si prenume sot/sotie (se va completa manual):

Venit lunar net (lei): Situatie angajare: CNP:


angajat pensionar altele

1 VPC_13.03_07_2017_ Cererea de Credit Card Partener anual CPI


Angajamente de plata Solicitant

Nr. Tip angajament Suma lunara de plata Nume Creditor Numar de rate ramase

1 Credite bunuri de larg consum

2 Credite nevoi personale


3 Credite ipotecare

4 Credite auto

5 Overdraft si card de credit 37.25 Banc Post / Euroline

6 Alte imprumuturi

Litigii Solicitant si Sotie/ Sot


Nr. Instanta de judecata Calitate in cadrul litigiului Obiectul litigiului Parte adversa Valoarea litigiului

Raportul de activitate
Mijloc de transmitere a raportului de activitate: X Posta simpla E-mail X Online Card / Online B@nking X Mobile B@nking

Solicitarea de a primi raportul de activitate prin E-mail, OnlineCard / Online Banking sau Mobile Banking reprezint acordul solicitantului ca Împrumut torul s poat folosi
acest mijloc de comunicare în vederea transmiterii în mod gratuit a Raportului de activitate lunar. Solicitantul renun în mod expres, începând cu aceast dat , la dreptul
de a primi, lunar, gratuit Raportul de activitate pe suport de hârtie. În cazul în care opta i pentru primirea raportului de activitate pe e-mail, îns adresa de e-mail furnizat nu
este valid , acesta va putea fi vizualizat prin OnlineCard / Online B@nking sau Mobile B@nking.

Alte servicii
Dac de ine i Online B@nking oferit de UniCredit Bank S.A, pute i opta pentru a vizualiza în Online B@nking soldul Contului de Card i istoricul tranzac iilor efectuate din
Limita de Credit.
SMS Alert
Imprumutatorul va poate oferi serviciul SMS Alert. Descrierea si costul acestui serviciu sunt stipulate in Contractul pentru emitere de carduri de credit.
Doresc serviciul SMS Alert Da X Nu

Rambursarea limitei de credit utilizate


Doresc serviciul de rambursare prin debitarea automata a conturilor curente deschise la UniCredit Bank S.A.
Da X Nu

Din contul de derulare a limitei de credit

Din toate conturile


Prin selectarea acestui serviciu, Împrumutatul mandatez UniCredit Bank S.A. (“Banca”) la solicitarea UniCredit Consumer Financing IFN S.A, s debiteze în vederea pl ii
sumelor datorate în baza Contractului (inclusiv în cazul ramburs rilor anticipate) fie contul curent indicat mai jos,fie oricare dintre conturile mele curente deschise la Banc
(in functie de alegerea de mai sus), dac în Cont nu se g sesc fonduri suficiente, la Data scaden ei i oricând pe Durata Contractului.
Contul curent:

Suma ce va fi debitata lunar prin serviciul de rambursare prin debitare automata a conturilor:
Suma minima de rambursat Soldul debitor aferent raportului de activitate
Frecventa: Lunar

Refinantarea cardurilor de credit si/sau liniilor de credit de la alte B nci:

Nr. Tip angajament Suma totala de plata Denumire creditor

1 Credite nevoi personale

2 Overdraft si card de credit 37.25 Banc Post / Euroline

Asigurari

Asigurarea creditului utilizat

Informa iile cuprinse în prezenta Cerere de emitere a Cardului de Credit fac parte integrant din prezentul formular. Detaliile complete ale termenilor i condi iilor acestei
asigur ri se reg sesc în documentul "Not de informare privind Condi iile de Asigurare i Declara ie Includere în asigurare" atasat Contractelor de card de credit Partener (cu
sau fara Programul “Prima Tranzactie”), ata at acestei cereri, pe care v rug m s il citi i înainte de a bifa op iunea dumneavoastr în una dintre c su ele de mai jos.
Asigurarea ofer protec ie financiar în cazul unor evenimente dificile (pierderea involuntar a locului de munc , invaliditate total si permanenta,incapacitate temporara de
munca, deces din orice cauz ) pentru o prim lunar de 0.50% din suma utilizat din limita de credit la finalul ciclului de tranzac ionare (in cazul cardurilor Partener fara
Programul « Prima Tranzactie ») sau pentru o prima unica de 0.50% din valoarea Primei Tranzactii de inmultit cu numarul de rate de rambursare a Primei Tranzactii (in cazul
cardurilor Partener care beneficiaza de Programul « Prima Tranzactie »). Asigurarea este op ional i nu influen eaz decizia de creditare.

Doresc asigurarea creditului utilizat: X Da Nu

De acord cu prelucrarea in scop de marketing direct a datelor mele, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin mijloace de comunicare electronice:

Solicitant: Da X Nu

UniCredit Consumer Financing IFN S.A confirmam prin prezenta, ca documentele necesare analizarii solicitarii de acordare a creditului au fost furnizate, respectiv:
|_| Adeverinta de salariu |_| Fluturas de salariu |_| Talon de pensie |_| Decizie de impunere
|_| Decizia de pensionare |_| Copie CI/BI |_| Factura de utilitati
|_| Altele ___________________________________________

2 VPC_13.03_07_2017_ Cererea de Credit Card Partener anual CPI


Solicitantul i Codebitorul, declar c au primit la data semn rii prezentei câte un exemplar din urm toarele documente (v rug m s bifa i op iunile aplicabile):
|_| Cererea de emitere a Cardului de Credit,
|_| Informa ii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori.
|_| Termeni i Condi ii de emiterea Cardului de Credit incluzând Lista de Dobânzi i Comisioane.
|_| Cererea de emitere a Cardului de Credit Suplimentar.
|_| Cererea de aderare la Asigurare, Certificat de Asigurare.
|_|"Not de informare privind Condi iile de Asigurare i Declara ie Includere în asigurare" ata at Contractelor de card de credit Partener (cu sau f r Programul “Prima
Tranzac ie”), Certificat de Asigurare.

Informa ii privind datele personale ale Codebitorului


Nume: Prenume: Nume purtat anterior: Pseudonim: Numele mamei inainte de CNP:
casatorie:
Act de identitate (BI/CI/Pasaport) Eliberat de: La data: Data expirarii: Cetatenie:
Tip Serie si Nr.
Locul nasterii: Rezident: Data nasterii: Stare civila: necasatorit concubinaj
/ DA X NU casatorit divortat vaduv
Relatia cu solicitantul: sot/sotie ruda gr I vecin De ine i autoturism proprietate Adresa e-mail:
colocatar partener ruda coleg altele ______ personala: Da Nu

Informa ii privind adresa Codebitorului

Domiciliu (adresa din actul de identitate):


Tip locuinta : Proprietate personala Chirie particular Chirie stat Cu parintii Strada: Nr: Bl: Sc: Ap:
Cu proprietarul De serviciu Altele 12
Cod Postal: Localitate: Judet/ Sector: Tara:

Telefon fix: Telefon mobil: Tip abonament telefon mobil Vechime numar: Vechime numar:
Pref Tel ani luni

Date referitoare la ocupa ia Codebitorului


Profesia/ Categoria profesionala: Functia actuala: Studii: scoala liceu
studii postliceale universitate
Situatie angajare: Data ultimei angajari: Modalitate de plata a salariului: Vechime totala in munca:
angajat pensionar - altele lunar chenzinal ani luni
Tip contract munca perioada nedeterminata X perioada determinata Vechime la locul de munca actual: luni
<6 luni 6-12 luni 12-18 luni 18-24 luni 24-36 luni 36-48 luni

Date referitoare la angajatorul Codebitorului

Denumire angajator:

Tip companie:
SRL SA capital privat SA capital integral de stat SA capital mixt Multinationala
Institutie publica Banca Asociatie familiala Persoana fizica autorizata Altele

Adresa angajator:

Strada: Nr: Bl: Sc: Ap: Cod Postal: Localitate: Judet/ Sector:

Tara: Telefon angajator 1: Telefon angajator 2: Nr. angajati: Sector de activitate:


Romania Prefix Telefon Interior Prefix Telefon

Date referitoare la venitul Codebitorului


Venit net lunar: Alte cheltuieli: Numar persoane in intretinere
0 Numar copii minori
Depozite, suma totala economii: Cont salariu UC: Nr. cont bancar: Denumire Banca / Sucursala:
0 Da Nu
Tip card asociat contului: Tip pensie:
Debit Credit Niciunul Nedeclerat

Angajamente de plat Codebitor

Nr. Tip angajament Suma lunara de plata Nume Creditor Numar de rate ramase

1 Credite bunuri de larg consum


2 Credite nevoi personale

3 Credite ipotecare

4 Credite auto

5 Overdraft si card de credit

6 Alte imprumuturi

Litigii Solicitant si Sotie/ Sot

Nr. Instanta de judecata Calitate in cadrul litigiului Obiectul litigiului Parte adversa Valoarea litigiului

2
De acord cu prelucrarea în scop de marketing direct a datelor mele, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin mijloace de comunicare electronice:

Co-debitor: Da Nu

3 VPC_13.03_07_2017_ Cererea de Credit Card Partener anual CPI


ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL I DE TRANSMITERE,
PRELUCRARE I CONSULTARE A INFORMA IILOR LA S.C. BIROUL DE CREDIT S.A.
AVÂND ÎN VEDERE C :
a) angajamentul Grupului UniCredit (în continuare denumit “Grupul”) este de a oferi clien ilor s i servicii de
înalt calitate care s înglobeze întreaga experien a Grupului, prin „Grup" în elegându-se compania mam
UniCredit S.p.A (Italia) împreun cu toate companiile controlate direct sau indirect de aceasta, incluzând
companiile din România ale Grupului (UniCredit Bank S.A., UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.,
UniCredit Leasing Romania S.A., UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L., Ani Leasing IFN S.A.,
UniCredit Insurance Broker S.A., UniCredit Consumer Financing IFN S.A. etc.), precum i, dup caz,
succesorii juridici ai acestor entit i;
b) pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de coordonarea activit ilor la nivelul tuturor entit ilor din
cadrul Grupului i deci, implicit, de accesul entit ilor din cadrul Grupului la informa iile rezultate din rela iile
de afaceri prezente i viitoare cu clien ii acestora, prin prezenta, fiecare dintre (1) solicitantul, titular al
Cererii de emitere Card de Credit („Clientul”) i (2) codebitorul Clientului potrivit Cererii De emitere Card
de Credit („Codebitorul”), declar cu bun -credin , în mod expres si neechivoc, urm toarele:
1) eliberez UniCredit Consumer Financing IFN S.A., în calitate de creditor al serviciului financiar (în
continuare „Împrumut torul”) de obliga ia p str rii secretului profesional în rela ia cu clientela, în vederea
transmiterii i/sau transferului c tre orice entit i care la data utiliz rii acestor informa ii fac/vor face parte din
Grup, pentru scopurile precizate la sec iunea 2 de mai jos, a faptelor, datelor i informa iilor aflate la dispozi ia
Împrumut torului care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, rela iile personale sau de afaceri ale
Clientului ori a informa iilor referitoare la opera iunile derulate, la serviciile prestate sau contractele încheiate
cu Clientul, precum i a oric ror alte informa ii care ar putea fi interpretate ca fiind de natura secretului
profesional;
2) sunt de acord ca Împrumut torul i UniCredit Bank S.A. (“Banca”), înregistrate la ANSPDCP cu
notificarea nr. 10964, s prelucreze prin orice opera iuni ori set de opera iuni prev zute de lege i s transmit
i/sau s transfere entit ilor din Grup, persoanelor împuternicite, partenerilor contractuali, furnizorilor de
servicii i bunuri, agen iilor de colectare a debitelor / recuperare a crean elor, societ ilor de asigurare i
reasigurare, organiza iilor profesionale, organiza iilor de cercetare a pie ei, birourilor de credit, autorit ilor
publice, datele mele cu caracter personal, ale so ului / so iei mele (dac e cazul), persoanei de contact, al c ror
consim mânt prealabil expres l-am ob inut, potrivit art. 5 din Legea 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date, cu modific rile i
complet rile ulterioare („Legea nr. 677/2001”), în scopul realiz rii de c tre Împrumut tor a serviciului
financiar i anume: (i) activit ii de creditare (verific rii identit ii datelor personale furnizate, acord rii i
administr rii creditului, în scopuri statistice, alc tuirii i asigur rii bazei de date proprii, întocmirii rapoartelor
de credit, (ii) activit ii de asigurare, colect rii debitelor i/sau recuper rii crean elor, activit ii de prevenire a
fraudelor, prest rii serviciilor de internet, a transferului de date în str in tate în scopul stoc rii acestora, (iii)
colect rii, administr rii, prelucr rii datelor i informa- iilor privind portofoliul de clien i al institu iilor
financiar-nebancare, identific rii i cuantific rii riscului de credit, diminu rii riscului de fraud i protej rii
creditorilor, monitoriz rii incidentelor de plat a creditelor i al comportamentului comercial al debitorilor; (iv)
activit ii de marketing, inclusiv marketing direct cum ar fi: promo ii realizate prin orice mijloace în vederea
acord rii de noi credite / produse financiare, transmiterii de oferte / coresponden e comerciale prin care sunt
promovate produsele financiare ale Împrumut torului, ale societ ilor din Grup, ale partenerilor s i de afaceri,
campanii, cum ar fi campanii de sondaj de opinie, în vederea îmbun t irii serviciilor / produselor oferite,
confom op iunii exprimate în Cererea de Emitere Card de Credit, precum i pentru urm toarele scopuri
precizate mai jos: (v) monitorizarea satisfac iei Clientului i a calit ii serviciilor i produselor oferite de
Împrumut tor sau de entit ile din Grup; (vi) intermedierea reciproc între entit ile din Grup, inclusiv prin
promovarea oric ror produse i servicii ale acestora (de finan are / creditare / alte tipuri); (vii) evaluarea
eligibilit ii Clientului în vederea acord rii unor produse i servicii standard sau personalizate din portofoliul
Împrumut torului sau al entit ilor din Grup, inclusiv prin calcularea unor indicatori în evaluarea solvabilit ii,
a riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare etc.; (viii) monitorizarea adecvat a tuturor
obliga iilor asumate de Client fa de Grup i entit ile acestuia, incluzând transmiterea i / sau transferul de
informa ii necesare în determinarea capacit ii de plat , a comportamentului de plat i altele; (ix) prest rii de
c tre Banc a serviciilor de plat aferente instrumentului de plat de tip card de credit;

4 VPC_13.03_07_2017_ Cererea de Credit Card Partener anual CPI


3) distinct de cele de mai sus, îmi exprim expres i neechivoc consim mântul ca Împrumut torul s
prelucreze prin orice opera iuni ori set de opera iuni prev zute de lege, informa iile indicate în c su a de la
punctul 3.1. de mai jos, înregistrate pe numele meu în eviden ele proprii i s transmit c tre S.C. Biroul de
Credit S.A., în vederea prelucr rii acestor informa ii de c tre Biroul de Credit i consult rii informa iilor
înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de c tre oricare participant la Sistemul
Biroului de Credit (institu iile de credit, institu ii financiar-nebancare i de asigur ri) în scopul ini ierii sau
derul rii unei rela ii de creditare i de asigurare a produselor de tip credit cu participantul;
3.1. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: a) date de identificare a persoanei fizice / persoanei fizice
autorizate / persoanei fizice cu profesie liberal * b) date i informa ii legate de produsele de tip credit,
similar sau de asigur ri** c) date referitoare la fraudulen i *** d) date referitoare la inadverten e
constatate de UniCredit Consumer Financing IFN S.A .****
* cuprinde informa ii legate de: numele, prenumele, ini iala tat lui / mamei, adresa de domiciliu / re edin a,
num rul de telefon fix / mobil, codul numeric personal, cod, ara i serie / num r pa aport în cazul persoanelor
nerezidente (dac e cazul); ** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acord rii,
data scaden ei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, num rul de rate restante, data scadent a
restan ei, num rul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de
produs, termenul de acordare, data acord rii, data scaden ei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului,
indicarea numelui creditorului dac acesta este UniCredit Bank S.A., data închiderii contului, valuta creditului,
frecven a pl ilor, suma pl tit , rata lunar , denumirea i adresa angajatorului) i informa ii legate de calitatea
de girant, codebitor sau beneficiar de poli de asigurare a persoanei fizice în leg tur cu produsul acordat;
informa ia referitoare la indicarea numelui creditorului se transmite numai c tre UniCredit Consumer
Financing IFN S.A. referitor la creditele acordate de UniCredit Bank S.A. i UniCredit Bank S.A. referitor la
creditele acordate de UniCredit Consumer Financing IFN S.A.; *** cuprinde informa ii legate de: s vâr irea
de infrac iuni sau contraven ii în domeniul financiar-bancar, în rela ia direct cu Împrumut torul, constatate
prin hot râri judec tore ti definitive sau irevocabile, dup caz, ori prin acte administrative necontestate; ****
cuprinde informa ii legate de: date i informa ii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data
solicit rii creditului, din culpa subsemnatului; am luat la cuno tin faptul c datele cu caracter personal
sunt stocate în baza de date a S.C. Biroul de Credit S.A. timp de 4 ani de la data ultimei actualiz ri;
4) sunt de acord c , în vederea efectu rii prelucr rilor men ionate în prezenta, Împrumut torul i / sau
orice eventual împuternicit al acestuia s utilizeze sisteme automate de apelare care necesit sau nu necesit
interven ia unui operator uman, prin fax ori po t electronic sau orice alt metod care folose te serviciile de
comunica ii electronice destinate publicului;
5) am fost informat i sunt de acord cu dreptul Împrumut torului de a înregistra unele conversa ii
telefonice legate de prezenta cerere i contractul de credit, dup cum mi se va aduce la cuno tin punctual
de c tre Împrumut tor. Astfel, îmi exprim expres i neechivoc acordul cu privire la înregistrarea de c tre
Împrumut tor i / sau orice eventual împuternicit al acestuia a eventualelor conversa ii telefonice i
prelucrarea datelor cu caracter personal i a altor date în leg tur cu creditul ce rezult în urma acestor
conversa ii telefonice i înregistr ri. În caz de discrepan e între datele ini ial furnizate pe Cererea De
Credit i datele comunicate telefonic ulterior introducerii Cererii De Credit i oricând pe durata
contractului de credit, sunt de acord ca Împrumut torul s le prelucreze pe acestea din urm f r a mai
fi nevoie de introducerea unei noi cereri de credit sau adrese scrise. În m sura permis de lege, sunt de
acord cu folosirea înregistr rilor ca mijloc de prob în instan sau în fa a autorit ilor publice, în cadrul unui
eventual litigiu, disput sau diferend;
6) am fost informat în leg tur cu dreptul de a solicita modificarea datelor cu caracter personal prezentate
Împrumut torului i dreptul de a solicita încetarea prelucr rii datelor cu caracter personal în scop
publicitar i de marketing direct sau dezv luiri c tre ter i în acest scop, potrivit paragrafului 8) de mai
jos;
7) am fost informat c furnizarea datelor personale indicate în prezentele dispozi ii este obligatorie, în
absen a acestora Împrumut torul neputând furniza serviciile sale;
8) am fost informat c beneficiez de i pot exercita toate drepturile prev zute de Legea nr. 677/2001, ce
includ drepturile principale ale persoanei vizate în contextul prelucr rii datelor cu caracter personal i anume:
a) dreptul de informare (cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor,

5 VPC_13.03_07_2017_ Cererea de Credit Card Partener anual CPI


destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor);
b) dreptul de acces la date (de a ob ine de la Împrumut tor i / sau Biroul de Credit S.A. la cerere i în mod
gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c datele în leg tur cu mine sunt sau nu prelucrate de
c tre acesta);
c) dreptul de interven ie (de a ob ine, la cerere i în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, tergerea
sau transformarea în date anonime a datelor a c ror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor
incomplete sau inexacte);
d) dreptul de opozi ie (de a m opune în orice moment, din motive întemeiate i legitime legate de situa ia
mea particular , ca datele care m vizeaz s fac obiectul unei prelucr ri, cu excep ia cazurilor în care exist
dispozi ii legale contrare, inclusiv prelucr ri în scop de marketing direct sau dezv luiri c tre ter i în acest scop);
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (dreptul de a cere i de a ob ine retragerea, anularea sau
reevaluarea oric rei decizii care produce efecte juridice în privin a persoanei vizate, adoptat exclusiv pe baza
unei prelucr ri de date cu caracter personal, efectuat prin mijloace automate, destinat s evalueze unele
aspecte ale personalit ii sale, precum competen a profesional , credibilitatea, comportamentul ori alte
asemenea aspecte, ori situa ia economico-financiar ) i
f) dreptul de a m adresa Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter
Personal sau justi iei dac drepturile garantate de Legea 677/2001 au fost înc lcate. Aceste drepturi pot fi
exercitate în limitele legale, trimi ând o adres scris , datat i semnat , în care s se comunice datele personale
ale persoanei vizate (inclusiv un num r de telefon), c tre UniCredit Consumer Financing IFN S.A., Bucure ti,
sector 1, Str. Ghe arilor nr. 23 - 25, etaje 1 i 3, - Departamentul Rela ii Clien i - Opera iuni iar, în cazul
dreptului de la lit. (b) c tre S.C. Biroul de Credit S.A. Bucure ti, Str. Sfânta Vineri, nr. 29, sector 3 sau
prin e-mail: situa ie@birouldecredit.ro; în cazul dreptului de la lit. (c), în adres se vor men iona i datele
asupra c rora se solicit interven ia, motivul justificat i modul de interven ie.
9) SEC IUNE CE SE APLIC DOAR CLIENTULUI. i) Am adus la cuno tin so ului / so iei mele (dup
caz) ale c ror date cu caracter personal, eventuale angajamente de plat , litigii i alte informa ii necesare le
furnizez, precum i persoanei de contact al c rei nume i telefon transmit, ca urmare a depunerii prezentei cereri
i ca urmare a derul rii contractului de credit, dup caz, prezentele dispozi ii i inform ri cu privire la
prelucrarea datelor personale, precum i drepturile de care ace tia beneficiaz în baza Legii nr. 677/2001,
mai sus enumerate, i am ob inut consim mântul prealabil expres i neechivoc al acestora la prelucr rile
men ionate în prezenta cu privire la datele lor personale furnizate de c tre mine, inclusiv împuternicirea
i acordul expres i neechivoc ca Împrumut torul s înregistreze conversa iile telefonice potrivit sec iunii 5
i, dac e cazul, s transfere datele personale ale acestora, potrivit sec iunii 2. ii) Declar pe propria
r spundere c : 1. ...............m aflu..............nu m aflu în niciuna dintre urm toarele situa ii: A) de in o func ie
public important ........Nu..........Da, func ia: („func ii publice importante” în conformitate cu Legea 656/2002
pentru prevenirea i sanc ionarea sp l rii banilor, precum i pentru instituirea unor m suri de prevenire i
combatere a finan rii actelor de terorism: a) efii de stat, efii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii
europeni, membrii guvernelor, consilierii preziden iali, consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii cur ii
constitu ionale, membrii cur ilor supreme sau ai altor înalte instan e judec tore ti ale c ror hot râri nu pot fi
atacate decât prin intermediul unor c i extraordinare de atac; c) membrii cur ilor de conturi sau asimilate
acestora, membrii consiliilor de administra ie ale b ncilor centrale; d) ambasadorii, îns rcina i cu afaceri,
ofi erii de rang înalt din cadrul for elor armate; e) conduc torii institu iilor i autorit ilor publice; f) membrii
consiliilor de administra ie i ai consiliilor de supraveghere i persoanelor care de in func ii de conducere ale
regiilor autonome, ale societ ilor comerciale cu capital majoritar de stat i ale companiilor na ionale.); B)
sunt membru de familie cu o persoan care de ine o func ie public important : ..........Nu ..............Da
(„membrii de familie” sunt: so , so ie, copii i so ii / so iile acestora, p rin i); .................nu fac parte
................... fac parte dintr-un grup* format din urm toarele companii / pers.fizice:
……………………………………………................. 2. |_| am |_| nu am calitatea de membru al familiilor
persoanelor fizice (so ii, rudele i afinii de gradul întâi):
|_| Membru al Consiliului de Supraveghere sau Directoratului Împrumut torului, reprezentant al auditorului
financiar al Împrumut torului;
|_| Administrator al unei persoane juridice care exercit control asupra Împrumut torului;
|_| Ac ionar semnificativ al UniCredit Consumer Financing IFN S.A.; *“Grup / Un singur debitor” -
reprezint , conform Regulamentului 20/2009 privind institu iile financiare, orice persoan / entitate sau grup

6 VPC_13.03_07_2017_ Cererea de Credit Card Partener anual CPI


de persoane fizice i / sau juridice i / sau entit i, cu sau f r personalitate juridic fa de care institu ia
financiar-nebancar are o expunere i care constituie: un singur risc de credit, deoarece una dintre ele de ine,
direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau între care nu exist o rela ie de control în
sensul exprimat la prima liniu , dar care trebuie s fie considerate ca reprezentând un singur risc, deoarece
între ele exist asemenea leg turi încât, dac una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, exist o
probabilitate considerabil ca cealalt sau toate celelalte s se confrunte cu dificult i de rambursare a
creditului.
10) Am luat la cuno tin c Împrumut torul are dreptul de a respinge Cererea de Card de Credit în urma
evalu rii bonit ii de credit i a condi iilor de acordare a creditului potrivit normelor sale interne. În acest sens,
decizia de respingere a Cererii De Card De Credit. Prezentul consim mânt este valabil de la data semn rii
Cererii De Credit, pe întreaga durat a activit ii Împrumut torului în ceea ce prive te desf urarea activit ilor
de creditare (sec iunea 2 punctele (i)-(iv)), respectiv pân la revocarea scris a acestuia în ceea ce prive te
scopurile enumerate la sec iunea 2 punctele (v)-(viii) de mai sus, cu respectarea prevederilor legale.
Subsemna ii, solicitantul i codebitorul,
a) iau la cuno tin c am dreptul de a primi formularul “Informa ii standard la nivel european privind creditul
pentru consumatori” cu cel pu in 15 zile înainte de a încheia contractul de credit. În acest context, potrivit legii:
sunt de acord cu reducerea termenului de 15 zile mai sus men ionat i, în consecin , doresc s semnez
contractul de credit la momentul solicit rii creditului;
nu sunt de acord cu reducerea termenului de 15 zile;
b) iau la cuno tin dreptul de a solicita i primi în scris l muriri privind termenii tehnici utiliza i în “Informa ii
standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, precum i dreptul de a solicita i primi în scris
detalieri sau explica ii suplimentare cu privire la contractul de credit, înainte de semnarea acestuia;
c) înteleg i sunt de acord c , independent de acordul meu cu privire la elementele prezentei oferte, contractul
de credit se încheie numai la data semn rii sale formale i intr în vigoare doar dup : (i) aprobarea finan rii
solicitate prin semnarea scrisorii de Aprobare de c tre Împrumut tor pentru valoarea din Limita de credit
reprezentând “Prima tranzac ie”, i (ii) în momentul în care Împrumutatul prime te Cardul i Codul PIN i
activeaz Cardul pentru diferen a din Limita de Credit accesat prin intermediul Cardului de Credit;
d) declar m pe proprie r spundere c toate datele men ionate în Cererea de Credit i prezentul document sunt
reale, exacte i complete la data prezentei;
e) în cazul în care, la solicitarea noastr expres , se furnizeaz informa ii / documente prin mijloace electronice,
ne asum m riscul rezultând din utilizarea unui astfel de mijloc de comunicare, precum i riscul folosirii
frauduloase, neautorizate a adresei de e-mail personale i / sau a oric rui echipament utilizat de mine / noi,
în elegând c Împrumut torul nu va fi r spunz tor pentru eventuale prejudicii rezultate într-o astfel de situa ie;
f) În cazul în care am oferit detaliile aferente persoanei de contact, în eleg i sunt de acord c aceasta va putea fi
contactat de c tre Împrumut tor, cu respectarea legii, în scopul inform rii mele asupra necesit ii de a contacta
Împrumut torul, oricând pe durata derul rii creditului. Sunt de acord ca Împrumut torul s m contacteze,
utilizând orice date de contact furnizate prin cerere / alt document, în leg tur cu analiza i / sau derularea
creditului. De asemenea, sunt de acord ca Împrumut torul s solicite angajatorului declarat, în scopul analizei
Cererii de emitere Card de credit, informa ii cu privire rela ia de munc . În cazul în care am indicat o adres de
coresponden , sunt de acord c Împrumut torul poate transmite orice comunicare, informare sau notificare la
aceasta adres , fiind valabil transmis .
g) Iau la cuno tin faptul c Împrumut torul raporteaz la Centrala Riscului de Credit informa iile de risc de
credit, informa iile despre fraudele cu carduri, precum i restan ele înregistrate pe numele meu, în condi iile
prev zute de lege. Perioada de raportare este intervalul cuprins între datele de 1 i 17 ale lunii în care se
raporteaz informa ia de risc de credit aferent lunii anterioare. În cazul în care data de 17 nu este o zi bancar ,
perioada de raportare se încheie în urm toarea zi bancar .
Am citit i primit prezenta Cerere de emitere Card de credit.

În eleg i sunt de acord cu transmiterea Certificatului de Asigurare ulterior ader rii la asigurare.

Societate administrat în sistem dualist; J40/13865/2008, CUI 24332910, RG-PJR-41-110247/ 24.10.2008, RS-PJR-4110065/09.02.2010, nr. prelucrare date caracter personal ANSPDCP 10243,
IP-RO-0009/02.03.2015. Sediul social: Bucure ti, Str. Ghe arilor nr .23-25, sector 1, etaje 1 i 3; Capital social subscris i v rsat 103.269.200 Lei.

7 VPC_13.03_07_2017_ Cererea de Credit Card Partener anual CPI


În eleg i sunt de acord c , în cazul respingerii cererii de acordare a cardului de credit, asigurarea de via nu
intr în vigoare, iar documenta ia de asigurare înmânat / semnat este lipsit de efecte juridice.

Semnat în 2 exemplare originale, respectiv 3 exemplare originale, de aceea i for juridic , acolo unde exist
Codebitor, câte unul pentru fiecare semnatar.

Data semn rii: 17/01/2018 Creditor: UniCredit Consumer Financing IFN SA,
Imprumutat: ELISAVETA CHELARIU prin:
Semn tura: __________ Alberto Garbarino Vlad Radutu
Co-debitor (daca este cazul):
Semn tura: __________

Document semnat în prezen a mea, de c tre


Împrumutat i dup caz, Codebitor, identificat(i) de
c tre mine personal Suhani Ramona Oana
tampila (dac exist ) i semn tura persoanei care a
identificat Împrumutatul i Codebitorul (dac e cazul).

Intermediar de Credit: Dedeman Suceava

UniCredit Consumer Financing IFN SA


Agent de Asigurare Subordonat

Societate administrat în sistem dualist; J40/13865/2008, CUI 24332910, RG-PJR-41-110247/ 24.10.2008, RS-PJR-4110065/09.02.2010, nr. prelucrare date caracter personal ANSPDCP 10243,
IP-RO-0009/02.03.2015. Sediul social: Bucure ti, Str. Ghe arilor nr .23-25, sector 1, etaje 1 i 3; Capital social subscris i v rsat 103.269.200 Lei.

8 VPC_13.03_07_2017_ Cererea de Credit Card Partener anual CPI


Cerere Pre-scoring. Acord de transmitere, prelucrare i consultare a informa iilor la S.C. Biroul de
Credit S.A i de prelucrare date cu caracter personal
Nume Solicitant CHELARIU ELISAVETA CNP 2540910334990 Semnatura Solicitant...................................................

Nume Codebitor CNP Semnatura Codebitor............................................

Doresc s beneficiez de o ofert pentru un credit de consum. Pentru o analiz având ca scop identificarea celei mai bune solu ii de creditare, dar i o
verificare preliminar a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pe baza celor declarate de mine verbal, declar în mod expres i neechivoc, urm toarele:
Îmi exprim în mod expres consim mântul ca UniCredit Consumer Financing IFN S.A. s prelucreze informa iile indicate mai jos, înregistrate pe
numele meu în eviden ele proprii i s transmit c tre S.C. Biroul de Credit S.A., persoan juridic român cu sediul în Bucure ti, Str. Sfânta Vineri,
nr. 29, sector 3, în vederea prelucr rii acestor informa ii de c tre Biroul de Credit i consult rii informa iilor înregistrate pe numele meu în baza de
date a Biroului de Credit de c tre oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (institu iile de credit, institu ii financiare nebancare i de
asigur ri), în scopul ini ierii sau derul rii unei rela ii de creditare i de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.
Datele cu caracter personal prelucrate sunt:
a) date de identificare a persoanei fizice*
b) date i informa ii legate de produsele de tip credit, similar sau de asigur ri**
c) date referitoare la fraudulen i ***
d) date referitoare la inadverten e constatate de UniCredit Consumer Financing IFN S.A. ****
** cuprinde informa ii legate de: numele, prenumele, ini iala tat lui/mamei, adresa de domiciliu/re edin , num rul de telefon fix/mobil, codul
numeric personal, cod ara i serie/num r pa aport în cazul persoanelor nerezidente;
** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acord rii, data scaden ei, creditele acordate, sumele datorate, sumele
restante, num rul de rate restante, data scadent a restan ei, num rul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului), date pozitive
(tipul de produs, termenul de acordare, data acord rii, data scaden ei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, indicarea numelui
creditorului dac acesta este UniCredit Bank S.A., data închiderii contului, valuta creditului, frecven a pl ilor, suma pl tit , rata lunar ,
denumirea i adresa angajatorului) i informa ii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de poli de asigurare a persoanei fizice în
leg tur cu produsul acordat; informa ia referitoare la indicarea numelui creditorului se transmite numai c tre UniCredit Consumer Financing IFN
S.A. referitor la creditele acordate de UniCredit Bank S.A. i UniCredit Bank S.A. referitor la creditele acordate de UniCredit Consumer Financing
IFN S.A.;
*** cuprinde informatii legate de: s vâr irea de infrac iuni sau contraven ii în domeniul financiar-bancar, în rela ia direct cu UniCredit
Consumer Financing IFN S.A., constatate prin hot râri judec tore ti definitive sau irevocabile, dup caz, ori prin acte administrative necontestate;
**** cuprinde informa ii legate de: date i informa ii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicit rii creditului, din culpa
solicitantului;
„Am luat la cuno tint faptul c datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a SC Biroul de Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei
actualiz ri.”
Am luat la cuno tint faptul c îmi pot exercita toate drepturile prev zute de Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date, publicat în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului i a reprezentantului acestuia, scopul în care se face
prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existen a drepturilor prev zute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizat
i condi iile în care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a ob ine de la Biroul de Credit la cerere i în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c
datele în leg tur cu mine sunt sau nu prelucrate de c tre acesta. Acest drept poate fi exercitat în urm toarele condi ii: se adreseaz o cerere,
întocmit în form scris , datat i semnat c tre S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: „Biroul de Credit SA, Str. Sfânta Vineri, nr. 29, sector 3,
Bucure ti, cod po tal 030023” sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro <mailto:situatie@birouldecredit.ro>, în care s se comunice datele
personale ale persoanei vizate (inclusiv un num r de telefon) i s se ata eze o copie lizibil dup buletinul sau cartea de identitate; dac se dore te
transmiterea informa iilor pe o anumit adres , aceasta va fi indicat în cerere;
(iii) Dreptul de interven ie: dreptul de a ob ine, la cerere i în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, tergerea sau transformarea în date
anonime a datelor a c ror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în urm toarele
condi ii: se adreseaz o cerere c tre institu ia care a înscris datele la Biroul de Credit, întocmit în form scris , datat i semnat , în care se vor
men iona datele asupra c rora se solicit interven ia, motivul justificat i modul de interven ie.; dac se dore te transmiterea informa iilor pe o
anumit adres , aceasta va fi indicat în cerere;
(iv) Dreptul de opozi ie: dreptul de a m opune în orice moment, din motive întemeiate i legitime legate de situa ia mea particular , ca datele care
m vizeaz s fac obiectul unei prelucr ri, cu excep ia cazurilor în care exist dispozi ii legale contrare i dreptul de a m opune în orice moment, în
mod gratuit i f r nicio justificare, ca datele care m vizeaz s fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui ter ,
sau s fie dezv luite unor ter i într-un asemenea scop. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele condi ii: se adreseaz o cerere c tre UniCredit
Consumer Financing IFN S.A. întocmit în form scris , datat i semnat , în care se vor men iona datele asupra c rora se solicit opozi ia i
motivul întemeiat i legitim legat de situa ia particular a persoanei.; dac se dore te transmiterea informa iilor pe o anumit adres , aceasta va fi
indicat în cerere;
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care
produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace
automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte
asemenea aspecte, situatia economico-financiara;
(vi) Dreptul de a se adresa Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal sau justi iei, pentru ap rarea
oric ror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost înc lcate.
Întelegem c acest formular este un formular de pre-analiz bazat pe cele declarate verbal i c , în vederea acord rii unui credit de c tre UniCredit
Consumer Financing IFN S.A, este necesar semnarea cererii de credit i prezentarea documenta iei de credit în vederea analiz rii eligibilit ii
conform criteriilor stabilite prin politicile interne de creditare.

Data: 17-01-2018
VPC_8.30_06_2016_CPSBC

S.C. UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN S.A., societatea administrate in sistem dualist, J40/13865/2008, CUI 24332910,, RG-PJR-41-110247/24.10.2008,
RS-PJR-41-110065/09.02.2010, Nr. operator prelucrare date carcacter personal ANSPDCP 10243, sediu social: Bucuresti, sector 1, str. Ghetarilor nr.23-25, etaj 1 si etaj 3, capital social
subscris si varsat 103.269.200 lei, T. +40 21 200 97 00, F. +40 21 200 97 01

9
INFORMA II STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU
CONSUMATORI
1. Identitatea i datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit
Împrumut tor: S.C. UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN Telefon - 0212002020
S.A., societate administrat în sistem dualist, înregistrat la Registrul E-mail -
Comer ului sub nr. J40/13865/14.08.2008, CUI 24332910, înscris în Fax -
Registrul General al B ncii Na ionale a României sub num rul Adresa internet - www.ucfin.ro
RG-PJR-41-110247/24.10.2008, Registrul Special sub num rul
RS-PJR-41-110065/09.02.2010 si in Registrul Institu iilor de Plat sub
num rul IP-RO-0009/02.03.2015 înscris în registrul de eviden a
prelucr rii datelor cu caracter personal sub num rul 10243, cu sediul
în Bucure ti, sector 1, str. Ghe arilor, nr. 23-25, etaj 1 i 3,
capital social subscris i v rsat: 103.269.200 Lei
Intermediar de credit (se va completaDedeman Suceava
manual) Unirii Nr. 28,, ,Judet Suceava
Adres
Tipul de Credit Card de credit: UniCreditCard Partener
Valoarea total a creditului (Înseamn Limit de credit: 5100 Lei
plafonul sau sumele totale puse la
dispozi ie în temeiul contractului de
credit)
Condi iile care reglementeaz Se asigura accesul la limita Cardului de Credit de tip Partener doar
tragerea creditului (Înseamn moduldupa aprobarea finantarii solicitate prin semnarea scrisorii de aprobare de
i momentul de ob inere a banilor) catre Imprumutator, primirea cardului si a codului PIN si activarea
Cardului de catre Imprumutat.Cardul poate fi utilizat pana la data
expirarii acestuia (ultima zi a lunii inscrise pe fata cardului (LL/AA)).
Durata contractului de credit 36 LUNI
Ratele (Suma minim lunar de plat ) Va trebui s achita i pân la scaden a lunar men ionat în contract o
sum lunar minim astfel:
Card de Credit de tip Partener: 4% din Creditul utilizat pân la finalul
ciclului de tranzac ionare (f r a se lua în calcul valoarea ratelor din
programul PRE cu dobând ) + 100% valoarea sumei ce reprezint
dep ire neautorizat + 100% valoarea sumei ce reprezint dep ire
autorizat + 100% din valoarea comisioanelor aferente + 100% prima de
asigurare + 100% dobânzi + 100% ratele din programul PRE cu dobând ,
dar nu mai pu in de 25 LEI.
În cazul utiliz rilor din limita de credit mai mici sau egale cu 25 LEI,
suma lunar minim de rambursat este egal cu totalul utilizat din
limita de credit .
Dac achizi iona i bunuri/servicii în rate, va trebui s achita i i ratele
respective împreun cu dobânda i comisioanele aferente. Pute i opta
pentru: (i) programul plata în rate cu dobând în care num rul de rate
variaz de la 3 la 36 rate lunare egale (ii) programul plata în rate f r
dobând prin programul plata în rate f r dobând . Mai multe informa ii
despre Programul Plata în rate f r dobând reg si i pe: www.ucfin.ro.
Valoarea total pe care va trebui s oSuma imprumutat plus dobânda i comisioanele aferente creditului:
achita i (Înseamn suma împrumutat 7372.76 Lei
plus dobânda i posibilele costuri
aferente creditului)

10 VPC_11.03_07_2017_ Informatii Standard Card Partener com anual


Creditul este acordat sub forma unei DA, de furnizarea anumitor bunuri alese de Dvs. pentru finan area
amân ri la plat pentru un bun sau acestora.
serviciu sau este legat de furnizarea Denumirea Bunului: potrivit facturii proform : Mobilier (living,dormitor
anumitor bunuri sau prestarea unui etc)
anumit serviciu. Pre ul de achizi ie = 5046.99 Lei, din care avans pl tit de Dvs.
Denumirea bunului/serviciului furnizorului = 0 Lei.
Pre ul de achizi ie

Garan ii necesare. Aceasta este o NU se constituie garan ii.


descriere a garan iei pe care trebuie s
o furniza i în raport cu contractul de
credit.
2. Costurile creditului
Rata dobânzii aferente creditului ,Rata anual a dobânzii:
Rata Dobânzii pentru tranzactii efectuate la comercianti: fix 26.99 % pe
an;
Rata Dobanzii pentru retrageri de numerar: fix 26.99 % pe an;
Rata Dobanzii pentru tranzactii efectuate in cadrul Programului „Plata in
rate egale cu dobanda”: fix 16.99% pe an;
Rata Dobanzii pentru tranzactia efectuata in cadrul Programului „Prima
Tranzactie”: fix 14,00 % pe an,, la care se aplica o reducere de 8%
acordata Împrumutatului in cazul in care acesta a optat pentru Asigurare
de Viata ; In situatia in care, oricand pe perioada contractului de credit,
Împrumutatul isi exercita dreptul de a inceta contractul de asigurare,
Împrumut torul va fi indreptatit sa aplice Rata Dobanzii fara reducerea
mentionata mai sus, fara instiintarea/notificarea prealabila a
Împrumutatului, fara indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

Formula de calcul a dobânzii este: D = (Sxd%x30)/360, unde “D”


reprezint dobânda lunar ;“S” reprezint Sold Total Credit, “d%”
reprezint Rata Dobânzii
Dobânda anual efectiv (DAE) Dobânda Anual Efectiv (DAE) aferenta limitei de credit 33,47 %
Acesta este costul total exprimat caExemplu reprezentativ aferent limitei de credit: Pentru o limit de
procentaj anual din valoarea total acredit de 5100 Lei, acordat pe o perioad de creditare de 36 luni, i o
creditului. DAE v ajut s compara i
rat a dobânzii standard fix de 26.99%, suma lunar de plat este de
diferite oferte.
309.13 Lei, valoarea total pl tibil este de 7372.76 Lei, iar DAE este de
33,47%. Calculul este f cut pentru cazul în care valoarea liniei de credit
se retrage integral la data acord rii 40% în numerar, prin intermediul
ATM-ului altei b nci, i 60% prin pl i la comercian i, Împrumutatul
urmând s ramburseze lunar, pe durata creditului, Suma lunar minim
de rambursat, iar în ultima lun ramburseaz diferen a pentru a acoperi
integral soldul Creditului. Nu se efectueaz nicio tragere pe parcursul
lunilor de rambursare. DAE este calculat conform prevederilor legale în
vigoare i cuprinde dobânda anual , comisionul anual de administrare i
comisionul de utilizare ATM.DAE nu include costurile aferente
Asigur rii de viata facultative.

11 VPC_11.03_07_2017_ Informatii Standard Card Partener com anual


Ob inerea creditului sau ob inereaObtinerea creditului sau obtinerea creditului conform clauzelor si
creditului conform clauzelor iconditiilor convenite NU este conditionata de incheierea unei asigurari
condi iilor convenite este condi ionat pentru garantarea creditului sau a unui contract de servicii accesoriu.
de încheierea: Imprumutatul poate opta insa pentru urmatorul produs de asigurare:
- unei asigur ri pentru garantareaAsigurare de viata cu prima unica pentru limita utilizat prin „Programul
creditului; sau Prima Tranzac ie”, respectiv prima perceputa lunar pentru Cardul de
- unui contract de servicii accesoriu. Credit Partener fara Programul “Prima Tranzactie”;
În cazul în care costurile acestorDe asemenea, in cazul in care detine conturi deschise la UniCredit Bank
servicii nu sunt cunoscute deS.A., Imprumutatul poate opta pentru serviciul de rambursare a creditului
creditor, acestea nu sunt incluse înacordat de UniCredit Consumer Financing IFN S.A prin debitarea
DAE. automata a conturilor sale curente deschise la UniCredit Bank S.A.

3. Costuri aferente
Este necesar s se men in unul sauCont de Card, respectiv contul de eviden iere a tranzac iilor efectuate cu
mai multe conturi pentru înregistrareaCardul de credit, prev zut în Scrisoarea de Aprobare, în care
atât a opera iunilor de plat , cât i aÎmprumut torul pune la dispozi ie Împrumutatului Creditul, a a cum s-a
tragerilor. stabilit în Scrisoarea de Aprobare i în care se ramburseaz Creditul i
orice alte sume datorate contractual de c tre Împrumutat
Valoarea costurilor aferente utiliz riiComision utilizare ATM în re eaua UniCredit Bank (inclusiv cele din
unui mijloc specific de plat : re eaua Grupului UniCredit) : 2% din suma retras ; Comision utilizare
ATM na ional: 2% din suma retras + 4 Lei; Comision utilizare ATM
interna ional/ Comision utilizare ghi eu bancar/ Comision tranzac ii
quasi-cash: 2,5% din suma retras + 7 Lei. Comision pentru tranzac ia
de tip cash back la POS: 1 Leu
Orice alte costuri ce reies din Comision anual de administrare instrument de plata: 48 LEI(Gratuit in
contractul de credit primul an)
Comision pentru emitere instrument de plata: 48 Lei.
Comision de administrare credit - perceput exclusiv pentru dep ire
autorizat limit de credit: 30 Lei
Cost Serviciul „SMS ALERT”: 0,2 EUR/ SMS
Comision interogare sold (la orice ATM): 0,9 Lei
Înlocuire card (pierdut, furat, deteriorat, distrus, demagnetizat etc.):
0 Lei; Prima lunara de asigurare de viata: 0,50% din valoarea
principalului utilizat. Prima unica de Asigurare de viata (in cazul
programului "Prima Tranzactie") : 0.50% din valoarea Primei Tranzactii.
Suma reprezentând contravaloarea primei unice de Asigurare de viata
urmeaz s fie rambursat în cadrul PRE f r dobând , în acela i num r
de rate aferent Primei Tranzac ii efectuate de Imprumutat.
Comision unic pentru fiecare dintre serviciile prestate la cererea
Împrumutatului pe durata Creditului, ca de ex : Emitere card în regim de
urgen , livrare card în str in tate, eliberare diverse adrese altele decât
cele furnizate în mod gratuit, conform legii de c tre Împrumutator,
eliberare extras de cont pentru cicluri de tranzac ionare anterioare mai
vechi de 3 luni, comunic ri solicitate de c tre împrumutat prin alte
mijloace de comunicare decât cele agreate, eliberarea unei adrese în alt
limb decât limba român , expedierea unei adrese în original prin curier
sau Po ta Român cu confirmare de primire sau cu con inut declarat,
eliberarea unuia sau mai multor duplicate dup documentele din dosarul
de credit, eliberare duplicat chitan aferent unei tranzac ii, modificare
tip de card: 50 Lei

12 VPC_11.03_07_2017_ Informatii Standard Card Partener com anual


Condi iile în care costurile privind Costurile pot fi modificate cu acordul scris al Împrumutatului.
contractul de credit prev zute mai sus Modificarile referitoare la serviciile de plat i opera iunile aferente intr
pot fi modificate în vigoare dup expirarea a doua luni de la informarea prealabil a
Împrumutatului asupra modific rilor, prin intermediul mijloacelor de
comunicare agreate contractual, cu excep ia cazului în care, înaintea datei
propuse pentru intrarea în vigoare, acesta a notificat în scris
împrumut torului c nu accept modific rile. În acest caz, De in torul are
dreptul s denun e unilateral prezentul Contract, în mod gratuit, înainte
de data propus pentru aplicarea modific rilor.
In situatia in care, oricand pe perioada contractului de credit,
Împrumutatul isi exercita dreptul de a inceta contractul de asigurare,
Împrumut torul va fi indreptatit sa aplice Rata Dobanzii fara reducerea
mentionata la Sectiunea 3 Rata dobanzii aferente creditului, fara
instiintarea/notificarea prealabila a Împrumutatului, fara indeplinirea
vreunei alte formalitati prealabile.
Costuri în caz de întârziere la plata Împrumut torul î i rezerv dreptul de a aplica la principalul restant o rat
Pl ile neefectuate ar putea sa aib a dobânzii penalizatoare egal cu Rata Dobânzii (la nivelul în vigoare,
consecin e grave pentru când creditul nu înregistreaz restan ) + 3 % pe an, conform
dumneavoastr (de exemplu prevederilor Termeni si Conditii de Emitere Card de Credit. Cuantumul
vânzarea silit ) i s îngreuneze dobânzilor penalizatoare nu va dep i principalul restant.
ob inerea de credite La data semnarii prezentului Contract, Rata Dobânzii Penalizatoare
este de:
- 29.99% pe an, pentru tranzactii efectuate la comercian i;
- 29.99% pe an, pentru retrageri de numerar;
- 29.99% pe an, pentru tranzac ii efectuate în cadrul Programului Plata
în Rate Egale cu Dobând
- 29.99% pe an, pentru tranzac ii prin care se refinan eaz o limit de
card de credit acordat de un alt creditor: Prin excep ie, în anumite
condi ii ( omaj, reducere drastic a salariului, deces) prev zute de lege i
în contract (Termeni si Conditii de Emitere card de Credit) se poate
aplica o Rat a Dobânzii Penalizatoare egal cu Rata Dobânzii (la nivelul
in vigoare când creditul nu înregistreaz restan ) + 2% pe an. In cazul
declar rii scadentei anticipate, Împrumut torul î i rezerv dreptul de a
aplica la intreaga datorie exigibila o rat a dobânzii penalizatoare egal
cu Rata Dobânzii (la nivelul în vigoare, când creditul nu înregistreaz
restan ) + 2 % pe an. Dac Imprumutatul nu ramburseaz Suma lunar
minim de rambursat pân la Data Scaden ei: (i) aceste sume vor fi
considerate credit restant la care se calculeaz Dobânda penalizatoare i
(ii) cardul va fi blocat automat dac în prima zi lucr toare de la Data
Scaden ei, Imprumutatul nu a rambursat creditul restant. Cardul va fi
deblocat automat în termen de maxim o zi lucr toare, dup achitarea
creditului restant.
AVERTISMENT! In cazul in care se inregistreaza un num r de 90 de
zile consecutive de restan , Împrumut torul are dreptul: (i) s declare
scadent anticipat creditul împreun cu dobânda aferent i toate celelalte
sume datorate in baza contractului de credit, cu notificarea prealabila a
Împrumutatului, in conditiile legii; (ii) s blocheze definitiv cardul
De in torului/Utilizatorului i accesul acestuia/ acestora la utilizarea
Creditului. Raportarea la Biroul de Credit si la Centrala Riscului de
Credit: datele cu caracter personal, precum i datele privind creditul
acordat vor fi raportate la Biroul de Credit S.A. i la Centrala Riscului de

13 VPC_11.03_07_2017_ Informatii Standard Card Partener com anual


Credit, în scopul evalu rii solvabilit ii, a reducerii riscului la
creditare i a determin rii gradului de îndatorare a debitorilor
persoane fizice, în conformitate cu prevederile legale din domeniul
protec iei datelor personale si a reglement rilor din domeniul
financiar-bancar. Raportarea datelor negative c tre Biroul de
Credite S.A. se realizeaz în ziua urm toare înregistr rii unor
restan e mai mari de 30 de zile i pentru o valoare mai mare de 30
lei. Perioada de raportare la Centrala Riscului de Credit este
intervalul cuprins între datele de 1 i 17 ale lunii în care se
raporteaz informa ia de risc de credit aferent lunii anterioare. În
cazul în care data de 17 nu este o zi bancar , perioada de raportare
se încheie în urm toarea zi bancar . Întrucât frecven a raport rilor
se poate modifica ulterior, ne pute i contacta pe durata derul rii
contractului pentru informa ii actualizate în acest sens.
4. Alte aspecte juridice importante
Dreptul de retragere Da, notificând în scris creditorul în 14 zile de la data semn rii
Ave i dreptul s renun a i la contractul de contractului. Pentru cardul Partener si exclusiv cu privire la
credit în termen de 14 zile calendaristice valoarea „Primei Tranzactii” sunt aplicabile si prevederile art. 63,
64 i 65 din Ordonan a 50/2010. Odat exercitat acest drept, nu ve i
putea reveni asupra deciziei de retragere.
Rambursare anticipat Da, ave i dreptul, în orice moment, la rambursarea anticipat total
Aveti dreptul, in orice moment, la / par ial a creditului.
rambursarea anticipata totala/partiala a
creditului.
Creditorul are dreptul la compensa ie în caz Pentru acest tip de produs, nu se percepe.
de rambursare anticipat
Consultarea unei baze de date Creditorul evalueaz bonitatea dumneavoastr pe baza unui volum
Creditorul trebuie s v informeze imediat suficient de informa ii ob inute, inclusiv de la Dvs. i potrivit
i gratuit asupra rezultatelor consult rii unei consult rii unei baze de date relevante. V vom informa imediat i
baze de date în cazul în care cererea de gratuit în scris sau, prin acordul Dvs., telefonic, dac cererea de
creditare este respins pe baza acestei creditare este respins în baza unor astfel de consult ri. Acest lucru
consult ri. Acest lucru nu se aplic în cazul nu se aplic dac furnizarea unor astfel de informa ii este interzis
în care furnizarea unor astfel de informa ii de acte normative care transpun sau care creeaz cadrul de aplicare
este interzis de acte normative care pentru legisla ia comunitar ori contravine obiectivelor de ordine
transpun sau care creeaza cadrul de aplicare public sau de securitate public .
pentru legislatia comunitara ori contravine Vor fi consultate urmatoarele baze de date:
obiectivelor de ordine public sau de - Biroul de Credit
securitate public .
Dreptul de a primi proiectul de contract de DA, ave i dreptul ca, la cerere, sa ob ine i gratuit un exemplar al
credit proiectului de contract de credit.
Ave i dreptul ca, la cerere, s ob ine i
gratuit un exemplar al proiectului de
contract de credit. Aceast prevedere nu se
aplic în cazul în care, în momentul cererii,
creditorul nu poate s încheie contractul de
credit cu dumneavoastr conform normelor
sale interne.
Perioada de timp pe parcursul careia Aceast informa ie este valabil de la 17/01/2018 pân la
Imprumutatorul este inut sa respecte 01/02/2018.
obligatiile precontractuale

14 VPC_11.03_07_2017_ Informatii Standard Card Partener com anual


Subsemnatul, titular al cererii de credit,
(a) iau la cuno tin c am dreptul de a primi formularul “Anexa B - Informa ii standard la nivel
european privind creditul pentru consumatori” cu cel pu in 15 zile înainte de a încheia contractul de
credit. În acest context, potrivit legii: sunt de acord/ nu sunt de acord cu reducerea termenului de 15 zile,
astfel încât, s procedez la semnarea contractului de credit dup ce creditorul, urmare evalu rilor sale, îmi va
comunica disponibilitatea în acest sens.
(b) iau la cuno tin dreptul meu de a solicita i primi în scris l muriri privind termenii tehnici utiliza i
în prezenta Anex , precum i dreptul meu de a solicita i primi în scris detalieri sau explica ii
suplimentare cu privire la contractul de credit, înainte de semnarea acestuia;
(c) în eleg i sunt de acord c , independent de acordul meu cu privire la elementele prezentei oferte,
contractul de credit se incheie numai la data semn rii sale formale.

Semnat in 2 exemplare originale, respectiv 3 exemplare originale, de aceea i for juridic , acolo unde exist
Codebitor, câte unul pentru fiecare semnatar.
Data semn rii: 17/01/2018 Împrumut tor:
UniCredit Consumer Financing IFN
Împrumutat: ELISAVETA S.A., prin:
CHELARIU Alberto Garbarino

Semn tura

_____________
Vlad Radutu

Codebitor:

tampil
Semn tura
________________
_____________

Document semnat în prezen a mea, de c tre Împrumutat i dup caz,


Codebitor, identificat(i) de c tre mine personal Suhani Ramona Oana

-----------------------------------------------------------------
tampila (dac exist ) i semn tura persoanei care a identificat Împrumutatul i
Codebitorul (dac e cazul).

Intermediar de Credit: Dedeman Suceava

UniCredit Consumer Financing IFN SA


Agent de Asigurare Subordonat

Societate administrat în sistem dualist; J40/13865/2008, CUI 24332910, RG-PJR-41-110247/


24.10.2008, RS-PJR-4110065/09.02.2010, nr. prelucrare date caracter personal ANSPDCP 10243,
IP-RO-0009/02.03.2015. Sediul social: Bucure ti, Str. Ghe arilor nr .23-25, sector 1, etaje 1 i 3;
Capital social subscris i v rsat 103.269.200 Lei.

15 VPC_11.03_07_2017_ Informatii Standard Card Partener com anual


Numar de inregistrare: 1730143000

ACORD
de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice, Agentia
Nationala de Adminstrare Fiscala

Subsemnatul/a CHELARIU ELISAVETA , cu domiciliul/sediul in strada JEAN BART, nr. 4, bl. 80, sc.D, ap.12 ,
localitate Suceava, judet/sector Suceava,cod postal 720123 ,identificat/a cu BI/CI serie si nr XV178196 emis de
SPCLEP SUCEAVA la data de 07.11.2016,CIF/NIF(CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate
rezidente sau nerezidente) 2540910334990 ,

Sau

Subscrisa _________________ (denumire client persoana juridica sau entitate asimilata), CUI _______________
inregistrata la _______________ (denumirea registrului/autoritatii unde este inregistrat clientul) sub
nr______________/_______________, prin _____________________ in calitate de reprezentant legal , CNP
________________
declar in mod in mod expres urmatoarele:
1. Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca UniCredit Bank S.A. sa consulte pe o durata maxima de 5 zile
lucratoare de la data semnarii prezentului si sa prelucreze informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal
indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidentele Ministerului Finantelor
Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala in scopul (i) initierii sau derularii relatiilor contractuale specifice
activitatii bancare a Destinatarului, (ii) realizarii intereselor legitime ale Destinatarului si/sau (iii) indeplinirii obligatiilor
legale ce ii revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivand din acte
administrative emise de autoritatile competente in aplicarea legii:
· date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizata: numele i prenumele,
ini iala tat lui/mamei, adresa de domiciliu/re edin a, codul numeric personal/cod unic de identificare, num rul de telefon
fix/mobil, serie si numar act de identitate, numar permis de conducere, cod ara i serie/num r pa aport în cazul
persoanelor nerezidente sau alte date avand functia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor
care le contin,
· denumirea formei de exercitare a profesiei /de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscala a formei de
exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
· informatii financiare si fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribu ii i alte sume datorate bugetului de stat
realizate din orice fel de activitati: salariale, autorizate/independente/liberale, pensii, asigurari sociale, inchirieri, etc)
· orice alte informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica).

2. Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în
Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia,
scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor
prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Ministerul Finantelor Publice la cerere si în mod gratuit, in
baza acordului meu expres, confirmarea faptului ca datele în legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre institutia
de credit. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata
si semnata catre Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la adresa: Bucure ti, str.
Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 050471, in care sa se comunice datele personale ale subsemnatului (inclusiv un
numar de telefon) si sa se ataseze o copie lizibila dupa buletinul sau cartea mea de identitate;
(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea,
stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor
incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in
forma scrisa, datata si semnata catre Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala , la
adresa: Bucure ti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 050471, in care sa se comunice datele mele personale
(inclusiv un numar de telefon) si sa se ataseze o copie lizibila dupa buletinul sau cartea mea de identitate (se va adauga
motivul si modul in care se realizeaza interventia).

(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia
mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii
legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre UniCredit Bank S.A.
intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul
intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Cererii i se va atasa o copie lizibila, dupa actul meu de
identitate;
(v) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau
justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost incalcate.
u fost incalcate.

3. Am luat cunostinta de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date si despre drepturile mele in contextul prelucrarii datelor cu caracter
personal de catre institutia de credit UniCredit Bank S.A.; dreptul de acces la date, de informare, de interventie si de
opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, drepturi care pot fi exercitate in limitele legii, trimitand o adresa
scrisa, datata si semnata catre Destinatarul UniCredit Bank S.A., insotita de o copie a actului de identitate, dreptul de a
ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.

Data 17/01/2018 Nume si prenume reprezentanti Banca

Semnatura client Daniel Ghiulea Vlad Radutu

_________________
CONSIMTAMANT

Avand in vedere dorinta grupului UniCredit Bank din Romania (grup din care fac parte in principal UniCredit Bank
S.A., UniCredit Consumer Financing IFN S.A., UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.), de a eficientiza oferta de
servicii si produse financiare din portofoliu,

Avand in vedere posibilitatea UniCredit Bank S.A. de a consulta baza de date a Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala referitor la datele mele financiare, precum si beneficiile ce pot rezulta din aceasta consultare: (i) simplificarea
documentatiei solicitate in vederea obtinerii creditului si/sau leasingului si (ii) reducerea timpului de aprobare a cererii
de credit si/sau leasing.

Subsemnatul CHELARIU ELISAVETA domiciliat in strada JEAN BART, nr. 4, bl. 80, sc.D, ap.12 , localitate Suceava,
judet/sector Suceava,cod postal 720123 , identificat cu Carte identitate, serie si nr XV178196 ,eliberat de SPCLEP
SUCEAVA ,CNP 2540910334990

Declar in mod expres urmatoarele:

1. Imi exprim in mod expres consimtamantul ca UniCredit Bank S.A. sa verifice in baza de date a Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala si sa prelucreze informatiile, inclusiv datele cu caracter personal enumerate mai jos pentru
urmatoarele scopuri:
(i) sa primesc periodic din partea Bancii, cel mult semestrial, fara a fi necesar sa mai depun o solicitare ulterioara in
acest sens, informatii cu privire la:

- cel putin unul din produsele de creditare, conform campaniilor de promovare ale Bancii si/sau ale UniCredit
Consumer Financing IFN S.A. si/sau UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.;
- eligibilitatea si conditiile preliminare pe care trebuie sa le indeplinesc in vederea solicitarii si, in masura aprobarii de
catre Banca, a contractarii produsului/elor de creditare cu privire la care am primit informatii.

(ii) sa transmita datele obtinute de catre banca in urma consultarii, catre UniCredit Consumer Financing IFN S.A.
si/sau UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., dupa caz, in scopul initierii sau derularii relatiilor contractuale specifice
activitatii de creditare si de leasing realizarii intereselor legitime si/sau indeplinirii obligatiilor legale ce le revin,
inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivand din acte administrative emise de autoritatile
competente in aplicarea legii:
- date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizata: numele i prenumele,
ini iala tat lui/mamei, adresa de domiciliu/re edin a, codul numeric personal/cod unic de identificare, num rul de
telefon fix/mobil, serie si numar act de identitate, numar permis de conducere, cod ara i serie/num r pa aport în
cazul persoanelor nerezidente sau alte date avand functia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale
documentelor care le contin,
- denumirea formei de exercitare a profesiei /de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscala a formei de
exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
- informatii financiare si fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribu ii i alte sume datorate bugetului de stat
realizate din orice fel de activitati: salariale, autorizate/independente/liberale, pensii, asigurari sociale, inchirieri etc.).

2. Am luat la cunostinta prevederile Legii nr.677/2001 cu referire la principalele mele drepturi in contextul prelucrarii
datelor cu caracter personal, dreptul de acces la date, de informare, de interventie si de opozitie, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal sau justitiei, drepturi care pot fi exercitate in limitele legale, trimitand o adresa scrisa, datata si
semnata catre UniCredit Bank S.A. in care sa se precizeze numele complet si domiciliul pentru identificare;

3. Am luat la cunostinta si sunt de acord ca grupul UniCredit Bank din Romania nu este raspunzator pentru
corectitudinea si completitudinea informatiilor obtinute prin interogarea bazei de date a Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala:

4. Am luat la cunostinta faptul ca UniCredit Bank S.A, UniCredit Consumer Financing IFN S.A. sau, dupa caz,
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A isi rezerva dreptul de a solicita, dupa caz, informatii si documente
suplimentare, avand dreptul de a analiza i de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului si/sau
leasingului, în conformitate cu normele interne i reglement rile legale aplicabile.

CHELARIU ELISAVETA

Semnatura.........................................
Numar de inregistrare:

ACORD
de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice, Agentia
Nationala de Adminstrare Fiscala

Subsemnatul/a , cu domiciliul/sediul in strada , nr. , bl. , sc., ap. , localitate , judet/sector ,cod postal ,identificat/a cu
BI/CI serie si nr emis de la data de ,CIF/NIF(CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente
sau nerezidente) ,

Sau

Subscrisa _________________ (denumire client persoana juridica sau entitate asimilata), CUI _______________
inregistrata la _______________ (denumirea registrului/autoritatii unde este inregistrat clientul) sub
nr______________/_______________, prin _____________________ in calitate de reprezentant legal , CNP
________________
declar in mod in mod expres urmatoarele:

1. Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca UniCredit Bank S.A. sa consulte pe o durata maxima de 5 zile
lucratoare de la data semnarii prezentului si sa prelucreze informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal
indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidentele Ministerului Finantelor
Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala in scopul (i) initierii sau derularii relatiilor contractuale specifice
activitatii bancare a Destinatarului, (ii) realizarii intereselor legitime ale Destinatarului si/sau (iii) indeplinirii obligatiilor
legale ce ii revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivand din acte
administrative emise de autoritatile competente in aplicarea legii:
· date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizata: numele i prenumele,
ini iala tat lui/mamei, adresa de domiciliu/re edin a, codul numeric personal/cod unic de identificare, num rul de telefon
fix/mobil, serie si numar act de identitate, numar permis de conducere, cod ara i serie/num r pa aport în cazul
persoanelor nerezidente sau alte date avand functia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor
care le contin,
· denumirea formei de exercitare a profesiei /de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscala a formei de
exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
· informatii financiare si fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribu ii i alte sume datorate bugetului de stat
realizate din orice fel de activitati: salariale, autorizate/independente/liberale, pensii, asigurari sociale, inchirieri, etc)
· orice alte informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica).

2. Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în
Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia,
scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor
prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Ministerul Finantelor Publice la cerere si în mod gratuit, in
baza acordului meu expres, confirmarea faptului ca datele în legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre institutia
de credit. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata
si semnata catre Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la adresa: Bucure ti, str.
Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 050471, in care sa se comunice datele personale ale subsemnatului (inclusiv un
numar de telefon) si sa se ataseze o copie lizibila dupa buletinul sau cartea mea de identitate;
(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea,
stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor
incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in
forma scrisa, datata si semnata catre Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala , la
adresa: Bucure ti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 050471, in care sa se comunice datele mele personale
(inclusiv un numar de telefon) si sa se ataseze o copie lizibila dupa buletinul sau cartea mea de identitate (se va adauga
motivul si modul in care se realizeaza interventia).
(i) Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia
mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii
legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre UniCredit Bank S.A.
intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul
intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Cererii i se va atasa o copie lizibila, dupa actul meu de
identitate;
(ii) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau
justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost incalcate.

3. Am luat cunostinta de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date si despre drepturile mele in contextul prelucrarii datelor cu caracter
personal de catre institutia de credit UniCredit Bank S.A.; dreptul de acces la date, de informare, de interventie si de
opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, drepturi care pot fi exercitate in limitele legii, trimitand o adresa
scrisa, datata si semnata catre Destinatarul UniCredit Bank S.A., insotita de o copie a actului de identitate, dreptul de a
ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.

Data Nume si prenume reprezentant Banca

Daniel Ghiulea Vlad Radutu

Semnatura client

_________________
CONSIMTAMANT

Avand in vedere dorinta grupului UniCredit Bank din Romania (grup din care fac parte in principal UniCredit Bank
S.A., UniCredit Consumer Financing IFN S.A., UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.), de a eficientiza oferta de
servicii si produse financiare din portofoliu,

Avand in vedere posibilitatea UniCredit Bank S.A. de a consulta baza de date a Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala referitor la datele mele financiare, precum si beneficiile ce pot rezulta din aceasta consultare: (i) simplificarea
documentatiei solicitate in vederea obtinerii creditului si/sau leasingului si (ii) reducerea timpului de aprobare a cererii
de credit si/sau leasing.

Subsemnatul domiciliat in strada , nr. , bl. , sc., ap. , localitate , judet/sector ,cod postal , identificat cu , serie si nr
,eliberat de ,CNP

Declar in mod expres urmatoarele:

1. Imi exprim in mod expres consimtamantul ca UniCredit Bank S.A. sa verifice in baza de date a Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala si sa prelucreze informatiile, inclusiv datele cu caracter personal enumerate mai jos pentru
urmatoarele scopuri:
(i) sa primesc periodic din partea Bancii, cel mult semestrial, fara a fi necesar sa mai depun o solicitare ulterioara in
acest sens, informatii cu privire la:

- cel putin unul din produsele de creditare, conform campaniilor de promovare ale Bancii si/sau ale UniCredit
Consumer Financing IFN S.A. si/sau UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.;
- eligibilitatea si conditiile preliminare pe care trebuie sa le indeplinesc in vederea solicitarii si, in masura aprobarii de
catre Banca, a contractarii produsului/elor de creditare cu privire la care am primit informatii.

(ii) sa transmita datele obtinute de catre banca in urma consultarii, catre UniCredit Consumer Financing IFN S.A.
si/sau UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., dupa caz, in scopul initierii sau derularii relatiilor contractuale specifice
activitatii de creditare si de leasing realizarii intereselor legitime si/sau indeplinirii obligatiilor legale ce le revin,
inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivand din acte administrative emise de autoritatile
competente in aplicarea legii:
- date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizata: numele i prenumele,
ini iala tat lui/mamei, adresa de domiciliu/re edin a, codul numeric personal/cod unic de identificare, num rul de
telefon fix/mobil, serie si numar act de identitate, numar permis de conducere, cod ara i serie/num r pa aport în
cazul persoanelor nerezidente sau alte date avand functia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale
documentelor care le contin,
- denumirea formei de exercitare a profesiei /de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscala a formei de
exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
- informatii financiare si fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribu ii i alte sume datorate bugetului de stat
realizate din orice fel de activitati: salariale, autorizate/independente/liberale, pensii, asigurari sociale, inchirieri etc.).

2. Am luat la cunostinta prevederile Legii nr.677/2001 cu referire la principalele mele drepturi in contextul prelucrarii
datelor cu caracter personal, dreptul de acces la date, de informare, de interventie si de opozitie, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal sau justitiei, drepturi care pot fi exercitate in limitele legale, trimitand o adresa scrisa, datata si
semnata catre UniCredit Bank S.A. in care sa se precizeze numele complet si domiciliul pentru identificare;

3. Am luat la cunostinta si sunt de acord ca grupul UniCredit Bank din Romania nu este raspunzator pentru
corectitudinea si completitudinea informatiilor obtinute prin interogarea bazei de date a Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala:

4. Am luat la cunostinta faptul ca UniCredit Bank S.A, UniCredit Consumer Financing IFN S.A. sau, dupa caz,
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A isi rezerva dreptul de a solicita, dupa caz, informatii si documente
suplimentare, avand dreptul de a analiza i de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului si/sau
leasingului, în conformitate cu normele interne i reglement rile legale aplicabile.

Semnatura.........................................
0 1 7 1 8 0 4 1 D E 3 7 5 6 8 6 1

CONTRACT DE CREDIT – Card de Credit 2.1.2. Procentul anual al dobânzii aplicat la suma
NR. 01718041DE3756861 utilizat din Limita de Credit (pentru retragerile de
(denumit în continuare „Contractul”) numerar): 26.99%
2.1.3. Procentul anual al dobânzii pentru pl i la
P r ile: comercian i (în cazul ramburs rii integrale a sumelor
S.C. UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN utilizate pân la Data Scaden ei de Plat + valoarea
S.A., societate administrat în sistem dualist, ratei lunare corespunz toare Programului Plata în
înregistrat la Registrul Comer ului sub nr. Rate cu 0% dobând la comercian ii parteneri): 0%
J40/13865/14.08.2008, CUI 24332910, înscris în 2.1.4. Rata dobânzii penalizatoare (la data semnarii
Registrul General al B ncii Na ionale a României sub Contractului): 29.99%
num rul RG-PJR-41-110247/24.10.2008 ,Registrul 2.1.5. Rata lunar a dobânzii Programul „Prima
Special sub num rul RS-PJR-41-110065/09.02.2010 i Tranzac ie” : fix 14,00 % pe an , formata din: Rata
în Registrul Institu iilor de plat sub num rul Dobanzii fixa 22,00% la care se aplica o reducere de
IP-RO-0009/02.03.2015 înscris în registrul de 8 % acordata Imprumutatului in cazul in care acesta a
eviden a prelucr rii datelor cu caracter personal sub optat pentru Asigurare de Viata. In situatia in care,
num rul 10243, cu sediul în Bucure ti, sector 1, str. oricand pe perioada contractului de credit,
Ghe arilor, nr. 23-25, etaj 1 i 3, capital social subscris Imprumutatul isi exercita dreptul de a inceta
i v rsat: 103.269.200 Lei, reprezentat legal prin contractul de asigurare,Imprumutatorul va fi
Alberto Garbarino în calitate de Pre edinte Directorat indreptatit sa aplice Rata Dobanzii fara reducerea
i Vlad Radutu în calitate de Director Vânz ri Canal mentionata mai sus, fara instiintarea/notificarea
Nebancar, în calitate de împrumut tor, denumit în prealabila a Imprumutatului, fara indeplinirea vreunei
Contract „Împrumut tor” i Dna ELISAVETA alte formalitati prealabile.
CHELARIU, cet ean Roman i rezident în România, Art. 2.2. Comisioane:
având CNP 2540910334990, cu domiciliul în Suceava, 2.2.1. Comision anual de administrare instrument de
Strada JEAN BART 4, bl. 80, scara D, ap. 12, plat pentru:
jude /sector Suceava, , telefon 0749 808038, posesor a) Card primar: 48 Lei anual
al Carte identitate seria i nr. XV178196, eliberat( ) b) Card suplimentar: 0 LEI
de SPCLEP SUCEAVA, la data de 07/11/2016, 2.2.2. Comision pentru emitere instrument de plat
denumit( ) în Contract “Împrumutat”, care au pentru:
convenit încheierea prezentului contract de credit, a) Card primar: 48 LEI
încheiat prin Banca actionând ca intermediar de credit b) Card suplimentar: 0 LEI
cu titlu auxiliar, dupa cum urmeaza: 2.2.3. Comision de administrare credit - perceput
exclusiv pentru dep ire autorizat limit de credit:
DISPOZI II SPECIFICE 30 LEI
2.2.4. Comisioane tranzac ii:
Art. 1 Tipul de Card de credit: Card de credit a) Comision utilizare ATM în re eaua UniCredit Bank
Partener/Partener cu Programul Prima Tranzactie. (inclusiv cele din re eaua Grupului UniCredit): 2%
Art. 2. LISTA DE DOBÂNZI, COMISOANE I b) Comision utilizare ATM na ional: 2% + 4 LEI
ALTE COSTURI c) Comision utilizare ATM interna ional: 2,5% + 7
2.1. Rata dobânzii LEI
2.1.1. Procentul anual al dobânzii aplicat la suma d) Comision ghi eu bancar: 2,5% + 7 LEI
utilizat din Limita de Credit (în cazul ramburs rii e) Comision tranzac ii quasi-cash: 2,5% + 7 LEI
par iale a sumelor utilizate pentru achizi ia de bunuri f) Înlocuire card (pierdut, furat, deteriorat, distrus,
sau servicii): 26.99% demagnetizat): 25 LEI g) Tranzac ie cash back la
POS: 1 LEU
h) Cost Serviciul „SMS ALERT”: 0,2 EURO/SMS
i) Comision unic pentru: emitere card în regim de
urgen : 50 LEI
j) Comision interogare sold (la orice ATM): 0.9 LEI

Art. 2.3. Asigurare: Da


2.3.1. Prima asigurare de viata: [0.5% X valoarea
Primei Tranzactii X durata PRE (prima unica)/0.5%
din valoarea principalului utilizat (prima lunara)]

DS CC Partener_1_ 01.09.2017
2.4. Program plata în rate egale cu dobând : Data s emn r ii: ____________
2.4.1. Valoarea minim a tranzac iilor pentru a fi
înscrise în PRE: 300 LEI
2.4.2. Procentul anual al dobânzii pentru PRE: 16.99% Împrumutat: Împrumut tor:
2.4.3. Num rul de rate lunare pentru PRE: 3, 6, 9, 12, UniCredit Consumer
ELISAVETA CHELARIU Financing IFN SA,
18, 24, 30, 36
2.4.4. Comision pentru rambursare anticipat pentru prin,
PRE: 0% din valoarea rambursat anticipat Semn tura Alberto Garbarino
2.5. Program plata în rate egale f r dobând : __________________
Posibilitatea de a rambursa tranzac iile efecutate la
comercian ii cu cardul de credit în rate egale cu 0%
dobând , conform contractului.

Art. 3. Dispozi ii finale:


Vlad Radutu:
3.1 Prezentul Contract este format din Cererea De
Emitere Card de Credit, Dispozi iile Specifice,
Termeni i Condi ii de Emitere Card de Credit,
Scrisoarea de Aprobare, împreuna cu Notific rile
transmise Împrumutatului de c tre Creditor pe
parcursul derul rii Contractului, precum i
eventualele amendamente la cele de mai sus sau tampil
acte adi ionale încheiate pe Durata Contractului cu
privire la acestea si Notele explicative furnizate de
c tre Împrumut tor (dac e cazul).
3.2 Termenii cu majuscul folosi i în prezentele
Dispozi ii Specifice i in Contract vor fi interpreta i
potrivit defini iilor date acestora în Termeni si Conditii Certific datele din prezentul Contract i c acesta a
de Emitere Card de Credit i, dup caz, în Condi iile de fost semnat, în prezen a mea Suhani Ramona Oana
Asigurare. de c tre Împrumutat i Codebitor, dupa caz,
identifica (i) de c tre mine personal.
Prin semnarea prezentului Contract, Împrumutatul Semnatura i tampila persoanei care a întocmit
i Codebitorul (acolo unde e cazul), declara c au Contractul: _________________
citit i acceptat expres, în integralitate, prezentul Agentie/Sucursala Intermediar de credit:
Contract, fiecare parte primind un exemplar Verificat: Director Sucursal /Agen ie Banc
original.
Contractul intr în vigoare dup aprobarea
finan rii solicitate, prin semnarea Scrisorii de
Aprobare de c tre Împrumut tor, primirea
Cardului i activarea Cardului de catre
Împrumutat.

DS CC Partener_1_ 01.09.2017

S-ar putea să vă placă și