Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ CADRU DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC

Numele Promotorului de Proiect (PP):


Promotorul de proiect este public privat
Numele proiectului:
Codul proiectului:
Numărul și data contractului de finanţare:
Data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor:
Procent finanțare nerambursabilă per proiect:

Numărul și data primirii Raportului intermediar financiar (RF):


Perioada aferentă Raportului intermediar:

NR. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU NU OBSERVAŢII


CRT. ESTE
CAZUL
1. Proiectul cuprinde părți scrise şi părți desenate?
Părțile scrise
2. Partea scrisă cuprinde foaia de titlu în care sunt
prezentate titlul proiectului, faza de proiectare,
beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării
proiectului?
3. Partea scrisă conține lista cu semnături ale
reprezentantului legal, proiectantului, şefului de proiect,
colaboratorilor pe specialități?
4. Există o corespondență între obiectele de investiție din
cadrul PT şi cele din SF/DALI (a fost luat în calcul
scenariul recomandat de către elaboratorul
studiului/documentației de avizare/expertizei tehnice)?
5. Există memorii tehnice pentru specialitățile: arhitectură,
rezistență, instalații interioare, rețele edilitare, tehnologie
– după caz?
6. Memoriile tehnice pe specialități conțin (pe prima și
ultima pagină) semnătura și ștampila verificatorilor
atestați (atestat MC în cazul monumentelor istorice) și a
expertului tehnic atestat (atestat MC în cazul
monumentelor istorice) care a întocmit expertiza
tehnică?
7. Este întocmit centralizatorul de costuri pe obiect de
investiție?
8. Este elaborat centralizatorul cheltuielilor pe categorii de
lucrări pe obiecte?
9. Există liste de cantități lucrări pe categorii de lucrări?
10. Există listele cuprinzând cantitățile de utilaje și
echipamente tehnologice, inclusiv dotările?
11. Există fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor
tehnologice?
12. Graficul general de realizare a lucrării este inclus în
documentație și respectă termenele de execuție din
contractul de finanțare?
13. PT cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier cu
descrierea sumară, demolări, devieri de rețele, căi de
NR. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU NU OBSERVAŢII
CRT. ESTE
CAZUL
acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică,
termică, telecomunicații?
14. Caietele de sarcini conțin breviare de calcul pentru
dimensionarea elementelor de construcție şi a
instalațiilor?
15. Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele
prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în
parte?
16. Caietele de sarcini conțin instrucțiuni de execuție,
montaj, specificații tehnice referitoare la folosirea
materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea
standardelor, normativelor și a prescripțiilor tehnice ce
trebuiesc respectate?
17. Au fost elaborate instrucțiuni privind exploatarea,
întreținerea, reparațiile, utilajele, echipamentele?
18. Au fost elaborate proiectele de urmărire privind
comportarea în timp a construcțiilor și documentația
privind post-utilizarea construcțiilor, după caz?
Părțile desenate
19. Există planșe generale privind amplasamentul (plan de
încadrare în zonă, plan de situație) şi trasarea obiectelor
de investiție?
20. Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş (cu
format şi conținut conform standardelor) şi semnăturile
proiectanților?
21. Există planşe pentru toate obiectele de investiție, pentru
toate specialitățile?
22. Planşele de specialități sunt corelate cu memoriile
tehnice pentru specialități?
23. Planșele sunt verificate și ștampilate de verificatori
atestați (atestat MC în cazul monumentelor istorice) și de
expertul tehnic (atestat MC în cazul monumentelor
istorice) care a întocmit expertiza tehnică?
Avize, acorduri, autorizații
24. Avizul MC pentru proiectul tehnic este obținut și
corespunde cerințelor
25. Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare
de la proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul?
26. Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, autorizația de
construire, agremente tehnice - după caz?

CLARIFICĂRI SOLICITATE DA NU

CONCLUZII:

Întocmit: Data:

Nume și prenume : Semnătura:

S-ar putea să vă placă și