Sunteți pe pagina 1din 2

Nota obținută.............................. Nume prenume........................................................................

Clasa ................................
Prof. Tinc Luminița Test
Cap. I Introducere în studiul chimiei organice

SUBIECTUL A_______________________________________________2,5 p (0,5p*5=2,5)


 Scrieţi, pe spațiul punctat, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
afirmaţiile următoare:
1. Catenele de carbon se clasifică după natura legăturilor covalente dintre atomi astfel: .....................
........................................................ catene ciclice și aciclice sau catene saturate și nesaturate)
2. Gruparea funcțională -COOH, se găsește în structura .......................................(compușilor carboxilici sau
carbonilici)
3. Substanțele organice izomere au aceeași .......................................(formulă moleculară sau formulă
strcturală)
4. Formula brută a unei substanțe organice indică...........................................................................(raportul de
combinare a atomilor componenți sau natura legăturilor chimice dintre atomi)
5. Formula moleculară corespunzătoare hidrocarburii a cărei catenă aciclică saturată conține un atom de
carbon cuaternar este........................ (C5H12 sau C5H10)

SUBIECTUL B. ______________________________________________2p (0,5*4=2p)


 Se dă catena de mai jos. Se cere:
1. Completați valențele libere ale atomilor
de carbon cu atomi de hidrogen pe catena
dată (în caseta alăturată)

2. Precizați pe catena dată, tipul atomilor de


carbon din structura compusului, cu
notațiile studiate; nr legăturilor π

3. Notați formula moleculară a substanței și calculați masa molară a acesteia


.............................................................................................................................................
4. Care este formula procentuală a hidrocarburii obținute mai sus?
.............................................................................................................................................

SUBIECTUL C. ________________________________________3,5p (1p/1p/1,5p=3,5p)


 Rezolvați următoarele cerințe:
1. Substanța A are formula brută (C3H2NO3)n. Știind că are masa moleculară 200, determină formula sa
moleculară.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
2. Scrieți 2 formule plane(formulă structurală restrânsă) pentru derivatul cu formula moleculară C5H11Cl;
precizați categoria de compuși din care face parte.
............................................................................................................
3. Stabiliți pentu fiecare substanță organică prezentată mai jos: categoria de substanță organică, tipul
catenei, formula moleculară.

TIMP DE LUCRU 45 MIN; 2p din oficiu+8p test=10; SUCCES! AC=12; AO=16; AH=1; AN=14
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

Cap. I Introducere în studiul chimiei organice

SUBIECTUL A___________________________________________2,5 p (0,5*5=2,5)

Nr. item Răspuns corect Punctaj acordat


1. catene saturate și nesaturate 0,5p
2. compușilor carboxilici 0,5p
3. formulă moleculară 0,5p
4. raportul de combinare a atomilor componenți 0,5p
5. C5H12 0,5p

´ SUBIECTUL B___________________________________________2p (0,5p*4=2p)

Nr. item Răspuns corect Punctaj acordat


1. Se completează catena dată cu 14 at de hidrogen 0,5p
2. 0,5p

- 4 leg.π
3. C11H14; μ C11H14 =146g/mol 0,5p
4. 90,41%C și 9,59%H 0,5p

SUBIECTUL C. _______________________________________3,5 p (1p/1p/1,5p=3,5)

1. FM=(FB)n; n=2; FM= (C3H2NO3)2=C6H4N2O6 1p


2. Orice formule plane corecte se notează 0,75 p 1p
- compuși/derivați halogenați/clorurați 0,25 p
3. Hidrocarbură, catenă aciclică Derivat clorurat/halogenat, 1,5 p
ramificată nesaturată, C7H14 Catenă ciclică saturată,
0,75p C5H8Cl2
0,75p

- Se acordă 2 puncte din oficiu, rezolvarea corectă a itemilor reprezintă 8 puncte=10puncte