Sunteți pe pagina 1din 3

MIJLOACELE DE PROTECŢIE COLECTIVE

Generalităţi

Pentru protecţia cetăţenilor în caz de dezastre (în special în cazul contaminării


radioactive şi chimice rezultate din accidentele nucleare şi chimice) şi război ( în cazul
folosirii armelor de nimicire în masă şi obişnuite), se pot utiliza pentru o perioadă, mijloacele
de protecţie colectivă, care constă în următoarele spaţii de adăpostire:
a. adăposturi de protecţie civilă special construite;
b. adăposturi simple în subsolurile construcţiilor, în tranşee, în bordeie;
c. adăposturi naturale de adăpostire.

a. Adăposturi de protecţie civilă special construite


In timp de pace se proiectează şi se execută în subsolurile noilor construcţii,
adăposturi de protecţie civilă, în unele localităţi sau agenţi economici, conform actelor
normative în vigoare.
Adăposturile de protecţie civilă se execută de regulă, la subsolul:
- construcţiilor industriale şi anexelor acestora;
- construcţiilor social-culturale, administrative, sălilor de toate gradele,
spitalelor, complexelor comerciale, etc.;
- clădirilor de locuit;
- construcţiilor destinate unităţilor, instituţiilor militare.
De asemenea, se mai construiesc adăposturi de mare capacitate în staţiile de metrou,
garaje, pasaje, unele depozite şi tuneluri etc.
Tot în categoria adăposturilor de protecţie civilă special construite intră şi adăposturile
construite din prefabricate din beton armat. Acestea se construiesc la ordin şi din timp de pace
se întocmesc documentaţiile tehnice, iar pe bază de plan, se repartizează materiale, utilaje,
instalaţiile şi forţa de muncă, astfel ca în termen de 20-30 de zile de la primirea ordinului,
acestea să fie terminate.
Adăposturile de protecţie civilă special construite, se amplasează în imediata apropiere
a locurilor de muncă sau locuinţelor, la o distanţă care să nu depăşească 300 m şi sunt în
general complet îngropate în pământ, cu nivelul inferior al planşeului la nivelul terenului.
Aceste adăposturi nu se amplasează la secţiile de fabricaţie cu pericol de incendiu sau
explozie , în apropierea depozitelor sau rezervoarelor cu materiale toxice sau explozive
precum şi a conductelor de transport a acestora, care în caz de avarie sau incendiere ar putea
periclita viaţa celor adăpostiţi.
In pereţii exteriori ai adăposturilor nu sunt goluri sau ferestre, iar dacă există acestea
se zidesc, de regulă cu beton armat.
Prin adăposturi, de regulă, nu trec conducte de apă sau canalizare.
In timp de pace, adăposturile de protecţie civilă special construite, se dau în folosinţă
ca spaţii de depozitare sau pentru alte nevoi cu acordul organelor locale de protecţie civilă, cu
obligaţia de a fi menţinute permanent în stare de funcţionare şi de a fi eliberate în caz de
nevoie, în maximum 24 ore. In acest sens se pot adăuga compartimentări executate din
materiale uşoare care se demontează şi se efectuează odată cu eliberarea acestora.
Adăposturile de protecţie civilă special construite sunt compartimentate în: încăperi
de adăpostit, grup sanitar şi ieşire de salvare. Intrările şi ieşirile de salvare se prevăd cu
tâmplărie metalică şi etanşeizate cu garnituri de cauciuc care asigură un grad de protecţie
corespunzător adăposturilor.
In scopul asigurării de microclimat în adăposturile de protecţie civilă, se prevăd
instalaţii de filtroventilaţie, care să funcţioneze atât în regim normal, cât şi în regim de
reţinere prin filtrare a substanţelor toxice, radioactive sau a agenţilor patogeni.

b. Adăposturi simple
Adăposturile simple se iau în evidenţă de organele de protecţie civilă şi se amenajează
numai la ordin, în unele subsoluri ale clădirilor de locuit, clădirilor social-culturale,
administraţie, industriale, comerciale, garaje, pasaje, depozite etc. De asemenea, se întocmesc
din timp de pace documentaţiile tehnice pentru construirea de adăposturi simple în tranşee,
bordeie, etc. şi numai la ordin se trece la execuţia lor.
Adăposturile simple, indiferent de tipul lor asigură adăpostirea personalului împotriva
schijelor, suflului, dărămăturilor şi radiaţiei penetrante.
Protecţia împotriva substanţelor toxice, prafului radioactiv şi a agenţilor patogeni se
realizează intrând în aceste adăposturi simple dar folosind, pe timpul adăpostirii, masca contra
gazelor.
Depistarea şi amenajarea subsolurilor se realizează de către organele locale de
protecţie civilă creată cu personal de specialitate.
Amenajarea adăposturilor simple din subsolurile construcţiilor se execută numai la
ordin, pe baza documentelor întocmite în timp de pace de către organele de specialitate de
protecţie civilă.
In categoria adăposturilor simple intră şi tipul de adăposturi realizate prin tranşee sau
bordeie. Aceste adăposturi se execută, la fel ca şi cele din subsoluri, numai la ordin, pe
terenuri virane, în parcuri, în curţi, spaţii verzi, etc. respectându-se prevederile stabilite prin
actele normative, elaborate de inspectoratele de protecţie civilă

c.Adăposturi (spaţii) naturale de adăpostire


Pentru protecţia prin adăpostire a populaţiei şi bunurilor materiale se mai pot folosi şi
spaţiile naturale de adăpostire ca: galeriile, peşterile, salinele, tunelurile părăsite etc.
De regulă, în spaţiile de adăpostire naturale, se adăpostesc în primul rând oamenii,
dacă acestea se află în apropiere.
De asemenea, în aceste spaţii se pot adăposti bunuri materiale, ca: obiecte de valoare,
documentaţii tehnice, instalaţii şi utilaje unicat sau cu valoare mare, materii prime, alimente,
arhivă, etc.
Spaţiile naturale de adăpostire, la fel ca şi adăposturile simple, se iau în evidenţă de
organele de specialitate de protecţie civilă şi se întocmesc documentaţiile tehnice de
amenajare în raport cu destinaţia fiecăruia, pentru oameni sau pentru bunuri materiale şi
numai la ordin se trece la realizarea lor.

Reguli de folosire a adăposturilor


Populaţia şi salariaţii agenţilor economici, trebuie să cunoască locul celor mai
apropiate adăposturi de locuinţă şi respectiv locul de muncă. Dacă nu sunt construite
adăposturi, trebuie cunoscute locurile de răspândire şi locurile unde urmează ca la ordin, să se
construiască adăposturi simple. Locurile adăposturilor trebuie marcate cu ajutorul
indicatoarelor de protecţie civilă imprimate pe pereţii clădirilor şi a altor suprafeţe verticale,
pe baza dispoziţiilor date de organele locale de protecţie civilă.
La darea semnalului de „alarmă aeriană”, toţi cetăţenii şi salariaţii (mai puţin cei care
au în supraveghere instalaţii şi utilaje), se îndreaptă în grabă spre adăpostul cel mai apropiat,
după ce au luat următoarele măsuri :
- ridică mijloacele de protecţie individuală;
- la părăsirea locuinţei se închide apa, lumina electrică, gazele. Se
îmbracă corespunzător şederii în adăpost, se iau obiectele de valoare
(actele de identitate), hrană, apă, mijloace proprii de iluminat., etc. de
asemenea, se iau măsuri de închidere cât mai bună a uşilor de la intrare;
- este bine ca cetăţenii să aibă asupra lor un radio cu alimentarte la curent
continuu (cu baterii);
- la părăsirea locului de muncă în societăţile economice, se opreşte
utilajul sau instalaţia pe care o deserveşte, anunţă colegii care n-au aflat
despre alarmă din cauza zgomotului sau alte cauze, se închide apa,
lumina, gazele, aburul etc. Dacă face parte din formaţiunile de protecţie
civilă, execută ordinele cunoscute pe această linie.
Intrarea în adăpost se face în linişte şi în mod organizat, în primul rând
femeile, copii, bătrânii şi invalizii.
Menţinerea ordinii, disciplinei, curăţeniei, precum şi funcţionarea instalaţiei de
filtroventilaţie la adăposturile speciale cad în sarcina echipei de adăpostire.
Toate persoanele care se adăpostesc trebuie să respecte următoarele reguli de
comportare în timpul şederii în adăpost :
- să execute toate dispoziţiile şefului de adăpost (şefului echipei de
adăpostire) şi ale personalului echipei de adăpostire;
- să menţină curăţenia şi ordinea în încăperile adăpostului pe timpul
şederii;
- să respecte ordinea interioară stabilită;
- să nu fumeze şi să nu aprindă fără aprobare lumânări, lămpi sau
felinare;
- să nu părăsească locul de adăpostire şi să nu circule prin adăpost decât
în caz de neapărată nevoie;
- să nu intre în adăpost cu îmbrăcăminte contaminată;
- să nu deschidă uşile sau obloanele adăpostului fără avizul şefului
echipei de adăpostire;
- să nu părăsească adăpostul decât la ordin ;
- să păstreze mijloacele individuale de protecţie pregătite pentru folosire;
- în caz de nevoie să acorde ajutor personalului din echipa de adăpostire
şi ajutorul medical când situaţia impune acest lucru.
Persoanele adăpostite în adăposturile simple şi care nu dispune de filtre şi nu
au bună etanşeitate la atacul chimic sau la auzul exploziei nucleare, trebuie să-şi
aplice pe figură masca contra gazelor sau a mijloacelor improvizate.
După semnalul „încetarea alarmei aeriene” la ordinul şefului echipei de
adăpostire personalul adăpostit părăseşte în ordine adăpostul. In cazul când terenul din
jurul adăpostului a fost contaminat cu substanţe toxice de luptă, substanţe radioactive,
sau dacă în apropiere s-a descoperit o bombă neexplodată, şeful echipei de adăpostire
nu permite ieşirea cetăţenilor din adăpost până nu primeşte dispoziţiile în acest sens.
Adăpostul poate fi părăsit numai în cazul când şederea cetăţenilor este periclitată de
incendii, inundaţii, adăpostul a fost lovit.