Sunteți pe pagina 1din 21

Nume………….

Prenume……..
VARIANTA I

1.Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt:


a)Redactarea nomenclatorului arhivistic,
b) Informarea corecta,completa si in timp util a factorilor de decizie
c) Incheie contracte cu prestatori de servicii

2.Definitia arhivei:
a) Totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul si metoda de inscriptionare,
create si detinute de-a lungul timpului de catre orice persoana juridica de drept public sau
privat, in exercitiul activitatii sale, precum si de orice persoana fizica, in decursul existentei
acesteia; o arhiva poate fi formata din unul sau mai multe fonduri arhivistice
b) Conversia documentelor din format de hartie in format digital
c) Totalitatea documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare respective expirarea
termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu

3.Creator de arhiva:
a)Institutie care incheie contracte cu prestatori de servicii care dispun de conditii corespunzatoare
pentru arhivarea documentelor
b)Proces –Verbal de selectionare referitoare la Arhivele Nationale
c) Persoana fizica ori persoana juridica de drept public sau privat care, in decursul
existentei sale sau, dupa caz, a activitatii sale, a creat sau creeaza arhiva;

4.Depozit de arhiva :
a)Totalitatea documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare respective expirarea
termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu
b)Spatiu special amenajat pentru pastrarea, conservarea si protejarea arhivelor;
c)Conversia documentelor din format de hartie in format digital

5.Detinator de arhiva:
a)Ansamblul de date, informaţii conţinute în documente, circuite informaţionale,
fluxuri informaţionale şi mijloace de tratare a informaţiilor implicate în procesul de
fundamentare a deciziilor elaborate în domeniul serviciilor publice şi care, prin conţinutul
lor, conduc la satisfacerea necesităţilor generale ale populaţiei.
b)Tehnologii, mijloace şi metode cu ajutorul cărora organizaţiile îşi creează, gestionează,
stochează, caută, transmit şi, după expirarea lor, casează documentele, oferind control asupra
ciclului complet de viaţă al acestora
c) Persoana juridica de drept public sau privat, precum si persoana fizica care are in
pastrare documente rezultate din activitatea proprie ori preluate prin desfiintarea,
comasarea sau reprofilarea unor creatori de arhive;

6.Document:
a)Orice informaţie scrisă care defineşte,specifică, raportează sau certifică activităţi, cerinţe
sau rezultate associate elaborării precum şi cele associate documentaţiilor de referinţă care
au stat la baza elaborării acestora.
b) Informatie inregistrata pe orice fel de suport, creata sau primita si pastrata de catre un
creator/detinator de arhive;
c)Activităţile care sunt realizate pentru pregătirea, predarea, preluarea, înregistrarea, păstrarea,
accesarea şi scoaterea de la arhivă a documentelor.

7.Fond arhivistic :
a)Ansamblul documentelor de orice natura create si primite de catre un creator de arhive
pe parcursul existentei sale
b)Spatiul destinat arhivării atât la nivel central cât şi la nivel regional
c)Proces-verbal de predare-primire a documentelor (anexa 3 din Legea nr.16/1996 referitoare la
Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare)

8.Instrument de evidenta a documentelor :


a)Registrul de evidenţă curentă a documentelor (anexa nr. 5 din Legea nr.16/1996 referitoare la
Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare)
b) Document de sinteza care ofera informatii pentru controlul fizic si de continut al
documentelor, cu scopul de a facilita administrarea si utilizarea informatiilor cuprinse in
fondurile arhivistice;
c) Nomenclatorul dosarelor (anexa nr. 1 din Legea nr. 16/1996 referitoare la Arhivele Naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare)

9.Inventariere:
a) Operatiune de luare in evidenta a documentelor si unitatilor arhivistice dintr-un fond
arhivistic, dupa ordonarea lor conform unor criterii stabilite prin nomenclatorul
arhivistic;
b) Metodologia intocmirii Nomenclatorului Arhivistic
c)Implementarea si utilizarea Nomenclatorului Arhivistic in constituirea arhivei curente.

10.Metru liniar
a)Unitatile care au suferit numeroase transformari in decursul activitatii
b)Fondurile ale caror unitati au avut aceeasi forma de organizare sau au suferit putine modificari
de-a lungul timpului
c) Unitate-etalon definita prin cantitatea de arhiva de pe o polita raft cu lungimea de un
metru care serveste la aprecierea cantitatii de arhiva existenta intr-un depozit, la
dimensionarea spatiilor de depozitare, la calcularea necesitatilor de rafturi si mijloacelor
de transport
11.Ordonare
a) Verificarea continutului dosarului
b)Operatiune de grupare a untiatilor arhivistice din cadrul unui fond arhivistic dupa un
anumit criteriu: cronologic, cronologic-structural, structural-cronologic, alfabetic, pe
probleme;
c)Constituirea dosarelor

12.Prelucrare arhivistica
a)Este operatiunea care are drept scop sa determine locul documentelor in dosar si sa asigure
integritatea lui
b)Luarea in evidenta a fiecarei unitati arhivistice in parte, prin completarea rubricilor
c) Ansamblul operatiunilor efectuate asupra unei arhive sau unei parti a acesteia, in ceea ce
priveste fondarea, ordonarea, inventarierea si selectionarea, cu scopul de a asigura
evidenta si utilizarea documentelor;

13.Operator economic autorizat


a)Persoana fizica sau persoana juridica care detine o autorizatie de functionare valabila;
b) Clasificator de tip structural
c)Detinator de arhiva

14.Arhivar
a)Serviciile Judetene ale Arhivelor Nationale
b)Tabel sistematic in care se inscriu pe structura schemei de organizare a institutiei unitatile
arhivistice concepute pe probleme si termene de pastrare
c)Angajatcare administreaza, prelucreaza si gestioneaza documentele unui
creator/detinator de arhiva, ce detine o diploma de bacalaureat si un atestat/certificat
specific activitatilor pe care le desfasoara;

15.Arhivist
a) Specialist care isi desfasoara activitatea la un creator/detinator de arhiva avand ca
sarcina prelucrarea, administrarea, pastrarea, utilizarea si protejarea arhivelor,
care detine o diploma de studii univesitare prevazute in standardul ocupational;
b) Persoana fizica sau persoana juridica care detine o autorizatie de functionare valabila
c) Responsabilul de arhivare pe bază de inventor

16.Nomenclator arhivistic
a)Documente legate de proiecte cu care se lucrează la nivelul CRPOP vor fi păstrate pe timpul
cât se lucrează cu ele într-un birou securizat,
b)Listă cu documentele elaborate intern şi acelor primite care, potrivit legii se impun a fi
arhivate;
c)Este un clasificator de tip structural, un tabel sistematic al denumirilor sau titlurilor de
dosare care ajută direcţiile la gruparea corectă a documentelor.
17.Obiectivul arhivării documentelor este
a)De a asigura un sistem unitar deevidenţă, inventariere şi selecţionare a documentelor
create confidenţialitatea şi securitatea documentelor arhivate până la momentul predării
acestora către firma specializată în domeniul arhivării.
b)Identificarea documentelor respective in depozit
c)Verificarea concordantei(datele din dosar cu datele de pe inventor)

18.Spatiul destinat arhivăriiatât la nivel central cât şi la nivel regional trebuie săasigure:
a)Gratii împotriva furtului, iar în interiorul încăperilor se asigură o temperatură de 15 – 25 grade
C şi o umiditate de 40 – 65%.
b)Rafturi conform codurilor pentru a fi verificate de organele de control ale Arhivelor Naţionale
sau în vederea confirmării lucrării de selecţionare.
c)Păstrarea tuturor documentelor în condiţii optime de temperatură,umiditate, securitate

19. Metodologia intocmirii Nomenclatorului Arhivistic are urmatoarele etape:


a) Actul decisional,dispozitia de numire a comisiei de selectionare,listarea documentelor
si centralizarea propunerilor,aprobarea proiectului de Nomenclator Arhivistic la
creator,avizarea Nomenclatorului Arhivistic de directorul Arhivelor Nationale sau
Serviciilor Judetene ale Arhivelor Nationale,implementarea si utilizarea Nomenclatorului
Arhivistic in constituirea arhivei curente
b) Dispozitia de numire a comisiei de selectionare,listarea documentelor si centralizarea
propunerilor,aprobarea proiectului de Nomenclator Arhivistic la creator
c) Avizarea Nomenclatorului Arhivistic de directorul Arhivelor Nationale sau Serviciilor
Judetene ale Arhivelor Nationale ,implementarea si utilizarea Nomenclatorului Arhivistic in
constituirea arhivei curente.

20. Fondarea
a) Operatiunea arhivistica de delimitare a documentelor apartinand unui creator
b) Aducerea documentelor la forma initiala de constituire la creator
c) Schema de organizare a institutiei
Nume :………..
Prenume………

VARIANTA II

1.Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt:


a) Gestionarea fondului documentar
b) Informarea corecta,completa si in timp util a factorilor de decizie
c) Incheie contracte cu prestatori de servicii

2. Securitatea datelor:
a) Obtinerea informatiilor reale,concrete, completate cu imaginile documentelor gazda din arhiva
fizica
b) Solutia ideala pentru a va prelungi durata de viata a documentelor originale, pentru a proteja
aceste documente contra degradarii fizice,
c) Securitatea datelor din sistemele de management al documentelor trebuie sa fie realizata
in corcordanţă cu prevederile Legii nr. 182/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si ale Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania.

3. Arhivarea electronica
a) Reprezinta conversia documentelor din format de hartie in format digital
b) Necesar minim de dotări în vederea garantării şi păstrării tuturor documentelor
c)Identificarea conform inventarelor a documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare
respectiv expirarea termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu si lipsa
oricarei importante documentare sau practice a documentelor

4.Nomenclator arhivistic
a)Documente legate de proiecte cu care se lucrează la nivelul CRPOP vor fi păstrate pe timpul
cât se lucrează cu ele într-un birou securizat,
b)Listă cu documentele elaborate intern şi acelor primite care, potrivit legii se impun a fi
arhivate;
c)Este un clasificator de tip structural, un tabel sistematic al denumirilor sau titlurilor de
dosare care ajută direcţiile la gruparea corectă a documentelor.
5.Obiectivul arhivării documentelor este
a)De a asigura un sistem unitar deevidenţă, inventariere şi selecţionare a documentelor
create confidenţialitatea şi securitatea documentelor arhivate până la momentul predării
acestora către firma specializată în domeniul arhivării.
b)Identificarea documentelor respective in depozit
c)Verificarea concordantei(datele din dosar cu datele de pe inventar)

6.Arhivist
d) Specialist care isi desfasoara activitatea la un creator/detinator de arhiva avand ca
sarcina prelucrarea, administrarea, pastrarea, utilizarea si protejarea arhivelor,
care detine o diploma de studii univesitare prevazute in standardul ocupational;
e) Persoana fizica sau persoana juridica care detine o autorizatie de functionare valabila
f) Responsabilul de arhivare pe bază de inventor

7.Prelucrare arhivistica
a)Este operatiunea care are drept scop sa determine locul documentelor in dosar si sa asigure
integritatea lui
b)Luarea in evidenta a fiecarei unitati arhivistice in parte, prin completarea rubricilor
c) Ansamblul operatiunilor efectuate asupra unei arhive sau unei parti a acesteia, in ceea
ce priveste fondarea, ordonarea, inventarierea si selectionarea, cu scopul de a asigura
evidenta si utilizarea documentelor;

8.Definitia arhivei:
a) Totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul si metoda de inscriptionare,
create si detinute de-a lungul timpului de catre orice persoana juridica de drept public sau
privat, in exercitiul activitatii sale, precum si de orice persoana fizica, in decursul existentei
acesteia; o arhiva poate fi formata din unul sau mai multe fonduri arhivistice
b) Conversia documentelor din format de hartie in format digital
c) Totalitatea documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare respective expirarea
termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu

9.Creator de arhiva:
a)Institutie care incheie contracte cu prestatori de servicii care dispun de conditii corespunzatoare
pentru arhivarea documentelor
b)Proces –Verbal de selectionare referitoare la Arhivele Nationale
c) Persoana fizica ori persoana juridica de drept public sau privat care, in decursul
existentei sale sau, dupa caz, a activitatii sale, a creat sau creeaza arhiva;
10.Depozit de arhiva :
a)Totalitatea documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare respective expirarea
termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu
b)Spatiu special amenajat pentru pastrarea, conservarea si protejarea arhivelor;
c)Conversia documentelor din format de hartie in format digital
11.Metodologia intocmirii Nomenclatorului Arhivistic are urmatoarele etape:
a) Actul decisional,dispozitia de numire a comisiei de selectionare,listarea documentelor
si centralizarea propunerilor,aprobarea proiectului de Nomenclator Arhivistic la
creator,avizarea Nomenclatorului Arhivistic de directorul Arhivelor Nationale sau
Serviciilor Judetene ale Arhivelor Nationale,implementarea si utilizarea Nomenclatorului
Arhivistic in constituirea arhivei curente
b) Dispozitia de numire a comisiei de selectionare,listarea documentelor si centralizarea
propunerilor,aprobarea proiectului de Nomenclator Arhivistic la creator
c) Avizarea Nomenclatorului Arhivistic de directorul Arhivelor Nationale sau Serviciilor
Judetene ale Arhivelor Nationale ,implementarea si utilizarea Nomenclatorului Arhivistic in
constituirea arhivei curente.

12. Fondarea
a) Operatiunea arhivistica de delimitare a documentelor apartinand unui creator
b) Aducerea documentelor la forma initiala de constituire la creator
c) Schema de organizare a institutiei

13.Spatiul destinat arhivăriiatât la nivel central cât şi la nivel regional trebuie săasigure:
a)Gratii împotriva furtului, iar în interiorul încăperilor se asigură o temperatură de 15 – 25 grade
C şi o umiditate de 40 – 65%.
b)Rafturi conform codurilor pentru a fi verificate de organele de control ale Arhivelor Naţionale
sau în vederea confirmării lucrării de selecţionare.
c)Păstrarea tuturor documentelor în condiţii optime de temperatură,umiditate, securitate

14.Inventariere:
a) Operatiune de luare in evidenta a documentelor si unitatilor arhivistice dintr-un fond
arhivistic, dupa ordonarea lor conform unor criterii stabilite prin nomenclatorul
arhivistic;
b) Metodologia intocmirii Nomenclatorului Arhivistic
c)Implementarea si utilizarea Nomenclatorului Arhivistic in constituirea arhivei curente.

15.Metru liniar
a)Unitatile care au suferit numeroase transformari in decursul activitatii
b)Fondurile ale caror unitati au avut aceeasi forma de organizare sau au suferit putine modificari
de-a lungul timpului
c) Unitate-etalon definita prin cantitatea de arhiva de pe o polita raft cu lungimea de un
metru care serveste la aprecierea cantitatii de arhiva existenta intr-un depozit, la
dimensionarea spatiilor de depozitare, la calcularea necesitatilor de rafturi si mijloacelor
de transport

16.Ordonare
a) Verificarea continutului dosarului
b) Operatiune de grupare a untiatilor arhivistice din cadrul unui fond arhivistic dupa un
anumit criteriu: cronologic, cronologic-structural, structural-cronologic, alfabetic, pe
probleme;
c)Constituirea dosarelor

17.Detinator de arhiva:
a)Ansamblul de date, informaţii conţinute în documente, circuite informaţionale,
fluxuri informaţionale şi mijloace de tratare a informaţiilor implicate în procesul de
fundamentare a deciziilor elaborate în domeniul serviciilor publice şi care, prin conţinutul
lor, conduc la satisfacerea necesităţilor generale ale populaţiei.
b)Tehnologii, mijloace şi metode cu ajutorul cărora organizaţiile îşi creează, gestionează,
stochează, caută, transmit şi, după expirarea lor, casează documentele, oferind control asupra
ciclului complet de viaţă al acestora
c) Persoana juridica de drept public sau privat, precum si persoana fizica care are in
pastrare documente rezultate din activitatea proprie ori preluate prin desfiintarea,
comasarea sau reprofilarea unor creatori de arhive;

18.Document:
a)Orice informaţie scrisă care defineşte,specifică, raportează sau certifică activităţi, cerinţe
sau rezultate associate elaborării precum şi cele associate documentaţiilor de referinţă care
au stat la baza elaborării acestora.
b) Informatie inregistrata pe orice fel de suport, creata sau primita si pastrata de catre un
creator/detinator de arhive;
c)Activităţile care sunt realizate pentru pregătirea, predarea, preluarea, înregistrarea, păstrarea,
accesarea şi scoaterea de la arhivă a documentelor.

19.Instrument de evidenta a documentelor :


a)Registrul de evidenţă curentă a documentelor (anexa nr. 5 din Legea nr.16/1996 referitoare la
Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare)
b) Document de sinteza care ofera informatii pentru controlul fizic si de continut al
documentelor, cu scopul de a facilita administrarea si utilizarea informatiilor cuprinse in
fondurile arhivistice;
c) Nomenclatorul dosarelor (anexa nr. 1 din Legea nr. 16/1996 referitoare la Arhivele Naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare)

20.Operator economic autorizat


a)Persoana fizica sau persoana juridica care detine o autorizatie de functionare valabila;
b) Clasificator de tip structural
c)Detinator de arhiva
Nume………..
Prenume……..
VARIANTA III

1.Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt:


a) Prelucrarea documentelor,
b) Informarea corecta,completa si in timp util a factorilor de decizie
c) Incheie contracte cu prestatori de servicii

2.Inventariere:
a) Operatiune de luare in evidenta a documentelor si unitatilor arhivistice dintr-un fond
arhivistic, dupa ordonarea lor conform unor criterii stabilite prin nomenclatorul
arhivistic;
b) Metodologia intocmirii Nomenclatorului Arhivistic
c)Implementarea si utilizarea Nomenclatorului Arhivistic in constituirea arhivei curente.

3.Metru liniar
a)Unitatile care au suferit numeroase transformari in decursul activitatii
b)Fondurile ale caror unitati au avut aceeasi forma de organizare sau au suferit putine modificari
de-a lungul timpului
c) Unitate-etalon definita prin cantitatea de arhiva de pe o polita raft cu lungimea de un
metru care serveste la aprecierea cantitatii de arhiva existenta intr-un depozit, la
dimensionarea spatiilor de depozitare, la calcularea necesitatilor de rafturi si mijloacelor
de transport

4.Ordonare
a) Verificarea continutului dosarului
b) Operatiune de grupare a untiatilor arhivistice din cadrul unui fond arhivistic dupa un
anumit criteriu: cronologic, cronologic-structural, structural-cronologic, alfabetic, pe
probleme;
c)Constituirea dosarelor
5.Detinator de arhiva:
a)Ansamblul de date, informaţii conţinute în documente, circuite informaţionale,
fluxuri informaţionale şi mijloace de tratare a informaţiilor implicate în procesul de
fundamentare a deciziilor elaborate în domeniul serviciilor publice şi care, prin conţinutul
lor, conduc la satisfacerea necesităţilor generale ale populaţiei.
b)Tehnologii, mijloace şi metode cu ajutorul cărora organizaţiile îşi creează, gestionează,
stochează, caută, transmit şi, după expirarea lor, casează documentele, oferind control asupra
ciclului complet de viaţă al acestora
c) Persoana juridica de drept public sau privat, precum si persoana fizica care are in
pastrare documente rezultate din activitatea proprie ori preluate prin desfiintarea,
comasarea sau reprofilarea unor creatori de arhive;

6.Document:
a)Orice informaţie scrisă care defineşte,specifică, raportează sau certifică activităţi, cerinţe
sau rezultate associate elaborării precum şi cele associate documentaţiilor de referinţă care
au stat la baza elaborării acestora.
b) Informatie inregistrata pe orice fel de suport, creata sau primita si pastrata de catre un
creator/detinator de arhive;
c)Activităţile care sunt realizate pentru pregătirea, predarea, preluarea, înregistrarea, păstrarea,
accesarea şi scoaterea de la arhivă a documentelor.

7.Instrument de evidenta a documentelor :


a)Registrul de evidenţă curentă a documentelor (anexa nr. 5 din Legea nr.16/1996 referitoare la
Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare)
b) Document de sinteza care ofera informatii pentru controlul fizic si de continut al
documentelor, cu scopul de a facilita administrarea si utilizarea informatiilor cuprinse in
fondurile arhivistice;
c) Nomenclatorul dosarelor (anexa nr. 1 din Legea nr. 16/1996 referitoare la Arhivele Naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare)

8.Operator economic autorizat


a)Persoana fizica sau persoana juridica care detine o autorizatie de functionare valabila;
b) Clasificator de tip structural
c)Detinator de arhiva

9. Securitatea datelor:
a) Obtinerea informatiilor reale,concrete, completate cu imaginile documentelor gazda din arhiva
fizica
b) Solutia ideala pentru a va prelungi durata de viata a documentelor originale, pentru a proteja
aceste documente contra degradarii fizice,
c) Securitatea datelor din sistemele de management al documentelor trebuie sa fie realizata
in corcordanţă cu prevederile Legii nr. 182/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si ale Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania.

10. Arhivarea electronica


a) Reprezinta conversia documentelor din format de hartie in format digital
b) Necesar minim de dotări în vederea garantării şi păstrării tuturor documentelor
c)Identificarea conform inventarelor a documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare
respectiv expirarea termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu si lipsa
oricarei importante documentare sau practice a documentelor

11.Nomenclator arhivistic
a)Documente legate de proiecte cu care se lucrează la nivelul CRPOP vor fi păstrate pe timpul
cât se lucrează cu ele într-un birou securizat,
b)Listă cu documentele elaborate intern şi acelor primite care, potrivit legii se impun a fi
arhivate;
c)Este un clasificator de tip structural, un tabel sistematic al denumirilor sau titlurilor de
dosare care ajută direcţiile la gruparea corectă a documentelor.

12.Obiectivul arhivării documentelor este


a)De a asigura un sistem unitar deevidenţă, inventariere şi selecţionare a documentelor
create confidenţialitatea şi securitatea documentelor arhivate până la momentul predării
acestora către firma specializată în domeniul arhivării.
b)Identificarea documentelor respective in depozit
c)Verificarea concordantei(datele din dosar cu datele de pe inventar)

13.Arhivist
a)Specialist care isi desfasoara activitatea la un creator/detinator de arhiva avand ca
sarcina prelucrarea, administrarea, pastrarea, utilizarea si protejarea arhivelor, care
detine o diploma de studii univesitare prevazute in standardul ocupational;
d) Persoana fizica sau persoana juridica care detine o autorizatie de functionare valabila
e) Responsabilul de arhivare pe bază de inventor

14.Prelucrare arhivistica
a)Este operatiunea care are drept scop sa determine locul documentelor in dosar si sa asigure
integritatea lui
b)Luarea in evidenta a fiecarei unitati arhivistice in parte, prin completarea rubricilor
c) Ansamblul operatiunilor efectuate asupra unei arhive sau unei parti a acesteia, in ceea
ce priveste fondarea, ordonarea, inventarierea si selectionarea, cu scopul de a asigura
evidenta si utilizarea documentelor;

15.Definitia arhivei:
a) Totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul si metoda de inscriptionare,
create si detinute de-a lungul timpului de catre orice persoana juridica de drept public sau
privat, in exercitiul activitatii sale, precum si de orice persoana fizica, in decursul existentei
acesteia; o arhiva poate fi formata din unul sau mai multe fonduri arhivistice
b) Conversia documentelor din format de hartie in format digital
c) Totalitatea documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare respective expirarea
termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu

16.Creator de arhiva:
a)Institutie care incheie contracte cu prestatori de servicii care dispun de conditii corespunzatoare
pentru arhivarea documentelor
b)Proces –Verbal de selectionare referitoare la Arhivele Nationale
c) Persoana fizica ori persoana juridica de drept public sau privat care, in decursul
existentei sale sau, dupa caz, a activitatii sale, a creat sau creeaza arhiva;

17.Depozit de arhiva :
a)Totalitatea documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare respective expirarea
termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu
b)Spatiu special amenajat pentru pastrarea, conservarea si protejarea arhivelor;
c)Conversia documentelor din format de hartie in format digital

18.Metodologia intocmirii Nomenclatorului Arhivistic are urmatoarele etape:


a) Actul decisional,dispozitia de numire a comisiei de selectionare,listarea documentelor
si centralizarea propunerilor,aprobarea proiectului de Nomenclator Arhivistic la
creator,avizarea Nomenclatorului Arhivistic de directorul Arhivelor Nationale sau
Serviciilor Judetene ale Arhivelor Nationale,implementarea si utilizarea Nomenclatorului
Arhivistic in constituirea arhivei curente
b) Dispozitia de numire a comisiei de selectionare,listarea documentelor si centralizarea
propunerilor,aprobarea proiectului de Nomenclator Arhivistic la creator
c) Avizarea Nomenclatorului Arhivistic de directorul Arhivelor Nationale sau Serviciilor
Judetene ale Arhivelor Nationale ,implementarea si utilizarea Nomenclatorului Arhivistic in
constituirea arhivei curente.

19. Fondarea
a) Operatiunea arhivistica de delimitare a documentelor apartinand unui creator
b) Aducerea documentelor la forma initiala de constituire la creator
c) Schema de organizare a institutiei

20.Spatiul destinat arhivăriiatât la nivel central cât şi la nivel regional trebuie săasigure:
a)Gratii împotriva furtului, iar în interiorul încăperilor se asigură o temperatură de 15 – 25 grade
C şi o umiditate de 40 – 65%.
b)Rafturi conform codurilor pentru a fi verificate de organele de control ale Arhivelor Naţionale
sau în vederea confirmării lucrării de selecţionare.
c)Păstrarea tuturor documentelor în condiţii optime de temperatură,umiditate, securitate
Nume………..
Prenume……..
VARIANTA IV

1.Nomenclator arhivistic :
a)Documente legate de proiecte cu care se lucrează la nivelul CRPOP vor fi păstrate pe timpul
cât se lucrează cu ele într-un birou securizat,
b)Listă cu documentele elaborate intern şi acelor primite care, potrivit legii se impun a fi
arhivate;
c)Este un clasificator de tip structural, un tabel sistematic al denumirilor sau titlurilor de
dosare care ajută direcţiile la gruparea corectă a documentelor.

2.Obiectivul arhivării documentelor este:


a)De a asigura un sistem unitar deevidenţă, inventariere şi selecţionare a documentelor
create confidenţialitatea şi securitatea documentelor arhivate până la momentul predării
acestora către firma specializată în domeniul arhivării.
b)Identificarea documentelor respective in depozit
c)Verificarea concordantei(datele din dosar cu datele de pe inventar)

3.Arhivist
a)Specialist care isi desfasoara activitatea la un creator/detinator de arhiva avand ca
sarcina prelucrarea, administrarea, pastrarea, utilizarea si protejarea arhivelor, care
detine o diploma de studii univesitare prevazute in standardul ocupational;
f) Persoana fizica sau persoana juridica care detine o autorizatie de functionare valabila
g) Responsabilul de arhivare pe bază de inventor

4.Prelucrare arhivistica
a)Este operatiunea care are drept scop sa determine locul documentelor in dosar si sa asigure
integritatea lui
b)Luarea in evidenta a fiecarei unitati arhivistice in parte, prin completarea rubricilor
c) Ansamblul operatiunilor efectuate asupra unei arhive sau unei parti a acesteia, in ceea
ce priveste fondarea, ordonarea, inventarierea si selectionarea, cu scopul de a asigura
evidenta si utilizarea documentelor;

5.Definitia arhivei:
a) Totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul si metoda de inscriptionare,
create si detinute de-a lungul timpului de catre orice persoana juridica de drept public sau
privat, in exercitiul activitatii sale, precum si de orice persoana fizica, in decursul existentei
acesteia; o arhiva poate fi formata din unul sau mai multe fonduri arhivistice
b) Conversia documentelor din format de hartie in format digital
c) Totalitatea documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare respective expirarea
termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu

6.Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt:


a)Prelucrarea documentelor,
b)Informarea corecta,completa si in timp util a factorilor de decizie
c)Incheie contracte cu prestatori de servicii

7.Inventariere:
a) Operatiune de luare in evidenta a documentelor si unitatilor arhivistice dintr-un fond
arhivistic, dupa ordonarea lor conform unor criterii stabilite prin nomenclatorul
arhivistic;
b) Metodologia intocmirii Nomenclatorului Arhivistic
c)Implementarea si utilizarea Nomenclatorului Arhivistic in constituirea arhivei curente.

8.Metru liniar
a)Unitatile care au suferit numeroase transformari in decursul activitatii
b)Fondurile ale caror unitati au avut aceeasi forma de organizare sau au suferit putine modificari
de-a lungul timpului
c) Unitate-etalon definita prin cantitatea de arhiva de pe o polita raft cu lungimea de un
metru care serveste la aprecierea cantitatii de arhiva existenta intr-un depozit, la
dimensionarea spatiilor de depozitare, la calcularea necesitatilor de rafturi si mijloacelor
de transport

9.Ordonare
a) Verificarea continutului dosarului
b) Operatiune de grupare a untiatilor arhivistice din cadrul unui fond arhivistic dupa un
anumit criteriu: cronologic, cronologic-structural, structural-cronologic, alfabetic, pe
probleme;
c)Constituirea dosarelor
10.Detinator de arhiva:
a)Ansamblul de date, informaţii conţinute în documente, circuite informaţionale,
fluxuri informaţionale şi mijloace de tratare a informaţiilor implicate în procesul de
fundamentare a deciziilor elaborate în domeniul serviciilor publice şi care, prin conţinutul
lor, conduc la satisfacerea necesităţilor generale ale populaţiei.
b)Tehnologii, mijloace şi metode cu ajutorul cărora organizaţiile îşi creează, gestionează,
stochează, caută, transmit şi, după expirarea lor, casează documentele, oferind control asupra
ciclului complet de viaţă al acestora
c) Persoana juridica de drept public sau privat, precum si persoana fizica care are in
pastrare documente rezultate din activitatea proprie ori preluate prin desfiintarea,
comasarea sau reprofilarea unor creatori de arhive;
11.Document:
a)Orice informaţie scrisă care defineşte,specifică, raportează sau certifică activităţi, cerinţe
sau rezultate associate elaborării precum şi cele associate documentaţiilor de referinţă care
au stat la baza elaborării acestora.
b) Informatie inregistrata pe orice fel de suport, creata sau primita si pastrata de catre un
creator/detinator de arhive;
c)Activităţile care sunt realizate pentru pregătirea, predarea, preluarea, înregistrarea, păstrarea,
accesarea şi scoaterea de la arhivă a documentelor.

12.Instrument de evidenta a documentelor :


a)Registrul de evidenţă curentă a documentelor (anexa nr. 5 din Legea nr.16/1996 referitoare la
Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare)
b) Document de sinteza care ofera informatii pentru controlul fizic si de continut al
documentelor, cu scopul de a facilita administrarea si utilizarea informatiilor cuprinse in
fondurile arhivistice;
c) Nomenclatorul dosarelor (anexa nr. 1 din Legea nr. 16/1996 referitoare la Arhivele Naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare)

13.Operator economic autorizat


a)Persoana fizica sau persoana juridica care detine o autorizatie de functionare valabila;
b) Clasificator de tip structural
c)Detinator de arhiva

14. Securitatea datelor:


a) Obtinerea informatiilor reale,concrete, completate cu imaginile documentelor gazda din arhiva
fizica
b) Solutia ideala pentru a va prelungi durata de viata a documentelor originale, pentru a proteja
aceste documente contra degradarii fizice,
c) Securitatea datelor din sistemele de management al documentelor trebuie sa fie realizata
in corcordanţă cu prevederile Legii nr. 182/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si ale Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania.

15. Arhivarea electronica


a) Reprezinta conversia documentelor din format de hartie in format digital
b) Necesar minim de dotări în vederea garantării şi păstrării tuturor documentelor
c)Identificarea conform inventarelor a documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare
respectiv expirarea termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu si lipsa
oricarei importante documentare sau practice a documentelor

16.Creator de arhiva:
a)Institutie care incheie contracte cu prestatori de servicii care dispun de conditii corespunzatoare
pentru arhivarea documentelor
b)Proces –Verbal de selectionare referitoare la Arhivele Nationale
c) Persoana fizica ori persoana juridica de drept public sau privat care, in decursul
existentei sale sau, dupa caz, a activitatii sale, a creat sau creeaza arhiva;

17.Depozit de arhiva :
a)Totalitatea documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare respective expirarea
termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu
b)Spatiu special amenajat pentru pastrarea, conservarea si protejarea arhivelor;
c)Conversia documentelor din format de hartie in format digital

18.Metodologia intocmirii Nomenclatorului Arhivistic are urmatoarele etape:


a) Actul decisional,dispozitia de numire a comisiei de selectionare,listarea documentelor
si centralizarea propunerilor,aprobarea proiectului de Nomenclator Arhivistic la
creator,avizarea Nomenclatorului Arhivistic de directorul Arhivelor Nationale sau
Serviciilor Judetene ale Arhivelor Nationale,implementarea si utilizarea Nomenclatorului
Arhivistic in constituirea arhivei curente
b) Dispozitia de numire a comisiei de selectionare,listarea documentelor si centralizarea
propunerilor,aprobarea proiectului de Nomenclator Arhivistic la creator
c) Avizarea Nomenclatorului Arhivistic de directorul Arhivelor Nationale sau Serviciilor
Judetene ale Arhivelor Nationale ,implementarea si utilizarea Nomenclatorului Arhivistic in
constituirea arhivei curente.

19. Fondarea
a) Operatiunea arhivistica de delimitare a documentelor apartinand unui creator
b) Aducerea documentelor la forma initiala de constituire la creator
c) Schema de organizare a institutiei

20.Spatiul destinat arhivăriiatât la nivel central cât şi la nivel regional trebuie săasigure:
a)Gratii împotriva furtului, iar în interiorul încăperilor se asigură o temperatură de 15 – 25 grade
C şi o umiditate de 40 – 65%.
b)Rafturi conform codurilor pentru a fi verificate de organele de control ale Arhivelor Naţionale
sau în vederea confirmării lucrării de selecţionare.
c)Păstrarea tuturor documentelor în condiţii optime de temperatură,umiditate, securitate

Nume……….
Prenume…….
VARIANTA V

1.Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt:


a)Utilizarea documentelor
b) Certificarea si completarea datelor
c) Prelungirea duratei de viata a documentelor originale

2.Depozit de arhiva :
a)Totalitatea documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare respective expirarea
termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu
b)Spatiu special amenajat pentru pastrarea, conservarea si protejarea arhivelor;
c)Conversia documentelor din format de hartie in format digital

3.Detinator de arhiva:
a)Ansamblul de date, informaţii conţinute în documente, circuite informaţionale,
fluxuri informaţionale şi mijloace de tratare a informaţiilor implicate în procesul de
fundamentare a deciziilor elaborate în domeniul serviciilor publice şi care, prin conţinutul
lor, conduc la satisfacerea necesităţilor generale ale populaţiei.
b)Tehnologii, mijloace şi metode cu ajutorul cărora organizaţiile îşi creează, gestionează,
stochează, caută, transmit şi, după expirarea lor, casează documentele, oferind control asupra
ciclului complet de viaţă al acestora
c) Persoana juridica de drept public sau privat, precum si persoana fizica care are in
pastrare documente rezultate din activitatea proprie ori preluate prin desfiintarea,
comasarea sau reprofilarea unor creatori de arhive;

4.Document:
a)Orice informaţie scrisă care defineşte,specifică, raportează sau certifică activităţi, cerinţe
sau rezultate associate elaborării precum şi cele associate documentaţiilor de referinţă care
au stat la baza elaborării acestora.
b) Informatie inregistrata pe orice fel de suport, creata sau primita si pastrata de catre un
creator/detinator de arhive;
c)Activităţile care sunt realizate pentru pregătirea, predarea, preluarea, înregistrarea, păstrarea,
accesarea şi scoaterea de la arhivă a documentelor.

5.Ordonare
a) Verificarea continutului dosarului
b) Operatiune de grupare a untiatilor arhivistice din cadrul unui fond arhivistic dupa un
anumit criteriu: cronologic, cronologic-structural, structural-cronologic, alfabetic, pe
probleme;
c)Constituirea dosarelor

6.Prelucrare arhivistica
a)Este operatiunea care are drept scop sa determine locul documentelor in dosar si sa asigure
integritatea lui
b)Luarea in evidenta a fiecarei unitati arhivistice in parte, prin completarea rubricilor
c) Ansamblul operatiunilor efectuate asupra unei arhive sau unei parti a acesteia, in ceea
ce priveste fondarea, ordonarea, inventarierea si selectionarea, cu scopul de a asigura
evidenta si utilizarea documentelor;

7.Operator economic autorizat


a)Persoana fizica sau persoana juridica care detine o autorizatie de functionare valabila;
b) Clasificator de tip structural
c)Detinator de arhiva

8.Arhivar
a)Serviciile Judetene ale Arhivelor Nationale
b)Tabel sistematic in care se inscriu pe structura schemei de organizare a institutiei unitatile
arhivistice concepute pe probleme si termene de pastrare
c)Angajatcare administreaza, prelucreaza si gestioneaza documentele unui
creator/detinator de arhiva, ce detine o diploma de bacalaureat si un atestat/certificat
specific activitatilor pe care le desfasoara;

9.Spatiul destinat arhivăriiatât la nivel central cât şi la nivel regional trebuie săasigure:
a)Gratii împotriva furtului, iar în interiorul încăperilor se asigură o temperatură de 15 – 25 grade
C şi o umiditate de 40 – 65%.
b)Rafturi conform codurilor pentru a fi verificate de organele de control ale Arhivelor Naţionale
sau în vederea confirmării lucrării de selecţionare.
c)Păstrarea tuturor documentelor în condiţii optime de temperatură,umiditate, securitate
10. Metodologia intocmirii Nomenclatorului Arhivistic are urmatoarele etape:
a) Actul decisional,dispozitia de numire a comisiei de selectionare,listarea documentelor
si centralizarea propunerilor,aprobarea proiectului de Nomenclator Arhivistic la
creator,avizarea Nomenclatorului Arhivistic de directorul Arhivelor Nationale sau
Serviciilor Judetene ale Arhivelor Nationale,implementarea si utilizarea Nomenclatorului
Arhivistic in constituirea arhivei curente
b) Dispozitia de numire a comisiei de selectionare,listarea documentelor si centralizarea
propunerilor,aprobarea proiectului de Nomenclator Arhivistic la creator
c) Avizarea Nomenclatorului Arhivistic de directorul Arhivelor Nationale sau Serviciilor
Judetene ale Arhivelor Nationale ,implementarea si utilizarea Nomenclatorului Arhivistic in
constituirea arhivei curente.

11. Fondarea
a) Operatiunea arhivistica de delimitare a documentelor apartinand unui creator
b) Aducerea documentelor la forma initiala de constituire la creator
c) Schema de organizare a institutiei

12.Fond arhivistic :
a)Ansamblul documentelor de orice natura create si primite de catre un creator de arhive
pe parcursul existentei sale
b)Spatiul destinat arhivării atât la nivel central cât şi la nivel regional
c)Proces-verbal de predare-primire a documentelor (anexa 3 din Legea nr.16/1996 referitoare la
Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare)

13.Instrument de evidenta a documentelor :


a)Registrul de evidenţă curentă a documentelor (anexa nr. 5 din Legea nr.16/1996 referitoare la
Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare)
b) Document de sinteza care ofera informatii pentru controlul fizic si de continut al
documentelor, cu scopul de a facilita administrarea si utilizarea informatiilor cuprinse in
fondurile arhivistice;
c) Nomenclatorul dosarelor (anexa nr. 1 din Legea nr. 16/1996 referitoare la Arhivele Naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare)

14.Inventariere:
a) Operatiune de luare in evidenta a documentelor si unitatilor arhivistice dintr-un fond
arhivistic, dupa ordonarea lor conform unor criterii stabilite prin nomenclatorul
arhivistic;
b) Metodologia intocmirii Nomenclatorului Arhivistic
c)Implementarea si utilizarea Nomenclatorului Arhivistic in constituirea arhivei curente.
15.Metru liniar
a)Unitatile care au suferit numeroase transformari in decursul activitatii
b)Fondurile ale caror unitati au avut aceeasi forma de organizare sau au suferit putine modificari
de-a lungul timpului
c) Unitate-etalon definita prin cantitatea de arhiva de pe o polita raft cu lungimea de un
metru care serveste la aprecierea cantitatii de arhiva existenta intr-un depozit, la
dimensionarea spatiilor de depozitare, la calcularea necesitatilor de rafturi si mijloacelor
de transport

16.Arhivist
a)Specialist care isi desfasoara activitatea la un creator/detinator de arhiva avand ca
sarcina prelucrarea, administrarea, pastrarea, utilizarea si protejarea arhivelor, care
detine o diploma de studii univesitare prevazute in standardul ocupational;
b)Persoana fizica sau persoana juridica care detine o autorizatie de functionare valabila
c)Responsabilul de arhivare pe bază de inventor

17.Nomenclator arhivistic
a)Documente legate de proiecte cu care se lucrează la nivelul CRPOP vor fi păstrate pe timpul
cât se lucrează cu ele într-un birou securizat,
b)Listă cu documentele elaborate intern şi acelor primite care, potrivit legii se impun a fi
arhivate;
c)Este un clasificator de tip structural, un tabel sistematic al denumirilor sau titlurilor de
dosare care ajută direcţiile la gruparea corectă a documentelor.

18.Obiectivul arhivării documentelor este


a)De a asigura un sistem unitar deevidenţă, inventariere şi selecţionare a documentelor
create confidenţialitatea şi securitatea documentelor arhivate până la momentul predării
acestora către firma specializată în domeniul arhivării.
b)Identificarea documentelor respective in depozit
c)Verificarea concordantei(datele din dosar cu datele de pe inventor)

19.Definitia arhivei:
a) Totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul si metoda de inscriptionare,
create si detinute de-a lungul timpului de catre orice persoana juridica de drept public sau
privat, in exercitiul activitatii sale, precum si de orice persoana fizica, in decursul existentei
acesteia; o arhiva poate fi formata din unul sau mai multe fonduri arhivistice
b) Conversia documentelor din format de hartie in format digital
c) Totalitatea documentelor care intrunesc conditiile pentru eliminare respective expirarea
termenelor de pastrare prevazute in nomenclatorul arhivistic propriu

20.Creator de arhiva:
a)Institutie care incheie contracte cu prestatori de servicii care dispun de conditii corespunzatoare
pentru arhivarea documentelor
b)Proces –Verbal de selectionare referitoare la Arhivele Nationale
c) Persoana fizica ori persoana juridica de drept public sau privat care, in decursul
existentei sale sau, dupa caz, a activitatii sale, a creat sau creeaza arhiva;

S-ar putea să vă placă și