Sunteți pe pagina 1din 223

Liceul Teoretic « Dante Alighieri »

Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com

DECIZIA nr. ......

Directorul Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, prof. Dan Maria, numit prin Decizia
nr...... a ISMB;
Având în vedere prevederile art.3 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.946/2005
pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control
intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat şi
completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1386/2006 , Ordinul Ministerului
Finanţelor Publice nr.1649/2011 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1423/2012 ;
În conformitate cu prevederile art.3 şi 4 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern;
În temeiul art. 93 si 97 alin.(1) si (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,

DECIDE:

Art. 1 - În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice cu privire la


sistemele proprii de control managerial se constituie Comisia de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, formată din:
1. Prof. Chioveanu Mihaela responsabil
2. Şapera Vangheliţa secretar şef
3. Sain Victoria administrator financiar
4. Crivăţu Iuliana administrator de patrimoniu
5. prof.Ionescu Zinica - Comisia metodică lb.şi literatura română, lb.latină
6. prof. Mircescu Iunia - Catedra de lb.italiană
7. prof. Vladu Claudia - Catedra de limba engleză şi limba franceză
8. prof.Căruţaşu Ana Maria - Catedra de matematică
9. prof.Druţă Doina - Catedra de informatică
10. prof. Turcu Marta - Bogdana - Catedra de fizică
11. prof.Toma Amalia - Comisia metodică de chimie şi biologie
12. prof.Buliga Laura - Comisia metodică de istorie şi geografie
13. prof Negulescu Ana - Comisia metodică de ştiinţe socio-umane şi religie
14. prof.Suciu Daniela - Comisia metodică de ed.fizică, arte şi tehnologii
15. prof.Dinică Florentina - Comisia metodică a profesorilor pentru învăţământul
primar

Art. 2 - Comisia are, în principal, urmatoarele atribuţii:


a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Liceului Teoretic
„Dante Alighieri”, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilitate, termene,
precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea
procedurilor formalizate pe actîvităţi, perfecţionarea profesională etc. La elaborarea
programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conţinute in
standardele de control intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
946/2005, particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale Liceului Teoretic
„Dante Alighieri”, personalul şi structura acesteia, alte reglementări şi condiţii specifice;
b) supune aprobării directorului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al
Liceului Teoretic „Dante Alighieri”;
c) urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului;
d) prezintă directorului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, ori de cate ori consideră necesar,
dar cel puţin o dată pe semestru, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la
dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, atât la nivelul
Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute in legătură cu acest domeniu;

Art.3 - Modul de organizare şi de lucru al comisiei se stabileşte de către aceasta, prin


regulament, emis în termen de 15 zile lucratoare de la data prezentei decizii.

Art.4 - Cu privire la sistemul de control managerial, în exercitarea atribuţiilor ce le revin


în calitatea de conducători de structuri, şefii compartimentelor din cadrul Liceului Teoretic
„Dante Alighieri”au, fără a se limita la acestea, urmatoarele obligaţii:
a) stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate, în vederea realizării sarcinilor de serviciu de
către executanţi, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din
atribuţiile compartimentelor respective;
b) identifica riscurile inerente activităţilor din compartiment şi întreprind acţiuni care să
menţină riscurile în limite acceptabile;
c) monitorizează activităţile ce se desfăşoara în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară
şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică abaterile, aplică măsuri
corective etc.);
d) informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate
în cadrul compartimentului.

Art 5 - Prezenta decizie se transmite membrilor Comisiei care vor acţiona pentru
realizarea prevederilor Deciziei.

DIRECTOR,

PROF.DAN MARIA
Liceul Teoretic « Dante Alighieri »
Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com

DECIZIA nr. ..............................

Directorui Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, Prof.Dan Maria, numit prin Decizia
nr................................ a ISMB,
Având în vedere prevederile art.3 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial, modificat şi completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1386/2006
, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1649/2011 şi Ordinul Ministerului Finanţelor
Publice nr.1423/2012 ;
În conformitate cu prevederile art.3 şi 4 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern;
În temeiul art. 93 si 97 alin.(1) si (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,

DECIDE

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de


monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial al Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, anexă la prezenta decizie.
Art. 2 - Prezenta decizie se transmite secretariatului Comisiei de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al
Liceului Teoretic „Dante Alighieri”

.
DIRECTOR,

PROF. DAN MARIA

Liceul Teoretic « Dante Alighieri »


Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com

APROBAT,

DIRECTOR

Regulament de organizare şi funcţionare al


Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică
a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial

Capitolul I. - Dispoziţii generale


Art.l. Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control managerial, denumită în continuare Comisie, îl constituie
crearea şi implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat în cadrul Liceului
Teoretic „Dante Alighieri”, care să asigure atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod
eficient, eficace şi economic.
Art2. Activitatea Comisiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului finanţelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemelor de control intern/managerial modificat şi completat prin Ordinul Ministerului
Finanţelor Publice nr.1386/2006 , Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1649/2011 şi
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1423/2012 şi a prezentului Regulament.
Art.3. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare şi funcţionare
a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial.

Capitolul II. - Structura organizatorică a Comisiei


Art4. (1) Comisia este formată din preşedinte şi membrii Comisiei. Coordonarea
Comisiei este asigurată de către ...................................., care asigură continuitatea lucrărilor
Comisiei. Secretariatul este asigurat de .......................................................

Capitolul III. - Organizarea şedinţelor şi mecanismul de luare a deciziilor


Art.5 (1) Comisia se întruneşte, la convocarea preşedintelui, transmisă cu cel puţin 2
zile înainte de data şedinţei, trimestrial sau ori de câte ori se consideră necesar pentru atingerea
scopului pentru care a luat fiinţă, în urma transmiterii invitaţiei scrise de către secretariatul
Comisiei. Lucrările Comisiei sunt conduse de către preşedintele Comisiei. Absenţa de la
şedinţa Comisei se motivează în scris către preşedintele Comisiei. In situaţiile prevăzute la alin.
(3), membrul Comisiei are obligaţia de a delega, în scris, un înlocuitor din compartimentul său.
Art.6(1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa tuturor membrilor săi. Hotărârile
Comisiei se iau prin consens. În situaţia în care consensul nu poate fi obţinut, hotărârea se ia
prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei. În cazul în care se constată
egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. Desfăşurarea şedinţei se consemnează în
minuta care este redactată de către secretariatul Comisiei şi transmisă în scris membrilor
acesteia în termen de 2 zile lucrătoare de la data şedinţei.
Art.7. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puţin jumătate plus
unu dintre membrii Comisiei. Orice modificare a Regulamentului se aprobă prin Decizie a
conducătorului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”.

Capitolul IV. - Atribuţiile Comisiei


Art.8. (1) Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
al instituţiei, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte
măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate
pe activităţi, perfecţionarea profesională. La elaborarea programului se vor avea în vedere
regulile minimale de management, conţinute în standardele de control intern, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005, modificat şi completat prin Ordinul
Ministerului Finanţelor Publice nr.1386/2006 , Ordinul Ministerului Finanţelor Publice
nr.1649/2011 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1423/2012, particularităţile
organizatorice şi funcţionale ale instituţiei, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi
condiţii specifice.
(2) Supune aprobării conducătorului Scolii Liceului Teoretic Dante Alighieri Programul de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei.
(3) Urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de
control intern/ managerial ori de căte ori este nevoie.
(4) Monitorizează şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituţiei.
(5) Primeşte, trimestrial, de la compartimentele instituţiei informări referitoare la progresele
înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial intern, în raport cu
programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite observate şi la acţiunile de
monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora.
(6) Evaluează şi avizează procedurile operaţionale elaborate în cadrul instituţiei.
(7) Prezintă conducătorului instituţiei, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin trimestrial,
informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control
intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest
domeniu.
Capitolul V. - Atribuţiile preşedintelui Comisiei
Art.9. (1) Conduce şi coordonează şedinţele Comisiei şi activitatea secretariatului.
(2) Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor
care se impun pentru respectarea lor.
(3) Propune ordinea de zi şi acordă cuvântul în şedinţe, în vederea asigurării disciplinei şi
bunei desfăşurări a şedinţelor.
(4) Decide asupra participării la şedinţele Comisiei a altor reprezentanţi din
compartimentele instituţiei, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea
problemelor specifice.
(5) Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru
desfăşurarea de activităţi cu caracter specific din cadrul Comisiei.
(6) Acordă avizul de conformitate pentru hotărârile Comisiei, informările, evaluările şi
raportările întocmite de Comisie.
(7) Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite în
cadrul Comisiei către părţile interesate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 946/2005, modificat şi completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor
Publice nr.1386/2006 , Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1649/2011 şi Ordinul
Ministerului Finanţelor Publice nr.1423/2012 .
(8) In lipsa preşedintelui, din motive întemeiate, atribuţiile acestuia sunt asigurate de
către un alt membru al Comisiei, numit şi mandatat în scris în acest sens de către preşedintele
Comisiei.

Capitolul VI - Atribuţiile secretariatului Comisiei


Art. 10. (1) Asigură, din punct de vedere tehnic şi metodologic, monitorizarea,
organizarea şi îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
(2) Asigură diseminarea dispoziţiilor Comisiei şi serveşte drept punct de legătură în
vederea bunei comunicări dintre compartimentele instituţiei şi Comisie. Secretariatul ţine
legătura permanent cu persoanele de contact desemnate de membrii Comisiei din cadrul
compartimentelor instituţiei.
(3) Duce la îndeplinire dispoziţiile preşedintelui Comisiei.
(4) Pregăteşte documentele necesare desfăşurării şedinţei şi le transmite în format scris
sau electronic membrilor cu cel puţin 2 zile înainte de şedinţele Comisiei.
(5) Întocmeşte minutele şedinţelor pe care le transmite în format scris sau electronic
membrilor Comisiei în termen de 2 zile de la data şedinţei.
(6) Organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei din dispoziţia preşedintelui Comisiei.
Semnalează Comisiei situaţiile de nerespectare a hotărârilor acesteia.
(7) Asigură redactarea documentelor.
(8) Realizează evidenţa şi păstrarea documentelor Comisiei.

Capitolul VII - Atribuţiile conducătorilor de compartimente


Art.11. Cu privire la sistemele de control intern/managerial, în exercitarea atribuţiilor ce
le revin, conducătorii de compartimente din cadrul instituţiei au, fara a se limita la acestea,
următoarele atribuţii:
a) identifică obiectivele specifice ale compartimentelor instituţiei derivate din obiectivele
generale ale instituţiei;
b) identifică acţiunile şi activităţile pentru realizarea obiectivelor specifice;
c) stabilesc procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de
către executanţi, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg
din atribuţiile compartimentului respectiv;
d) identifică, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor
specifice şi stabilirea acţiunilor care să menţină riscurile în limite acceptabile;
e) inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din compartimente,
respectiv instituţie, a procesărilor care au loc, a destinaţiilor documentelor, a fluxurilor
de comunicare între compartimentele din instituţie, cu nivelele ierarhic superioare de
management şi cu alte entităţi publice;
f) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activităţile ce se desfăşoară în
cadrul compartimentului (măsurarea şi înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu
obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);
g) evaluează realizarea obiectivelor specifice;
h) informează prompt Comisia cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate
în cadrul compartimentului;
i) iau măsurile pentru îmbunătăţirea sistemului de control intern/managerial din cadrul
compartimentelor pe care le coordonează;
j) participă la şedinţele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în
cadrul acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite;
k) asigură aprobarea şi transmiterea la termenele de timp stabilite a
informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea
sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul
compartimentului pe care îl conduce.

Capitolul VIII - Dispoziţii finale


Art. 12. (1) Comisia cooperează cu compartimentele din cadrul instituţiei în vederea
creării unui sistem integrat de control intern/managerial.
Art. 13. (1) Calitatea de membru ai Comisiei încetează în următoarele situaţii:
a) încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile legii;
b) revocare, prin decizie a conducătorului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, atunci când
persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în
imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile.
(2) In situaţia în care un membru al Comisei absentează nemotivat de la trei şedinţe
consecutive, Comisia propune prin vot revocarea sa. În cazul în care unul dintre membrii
Comsiei pierde această calitate, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin (1) şi (2), conducătorul
Liceului Teoretic „Dante Alighieri” numeşte un nou membru al Comisiei în termen de 5 zile
lucrătoare, la propunerea compartimentului pe care îl reprezintă.
Art. 14. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuţie de
serviciu pentru membrii Comisiei.

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică


a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial
1. Prof. Chioveanu Mihaela
2. Şapera Vangheliţa
3. Sain Victoria
4. Crivăţu Iuliana
5. prof.Ionescu Zinica
6. prof. Mircescu Iunia
7. prof. Vladu Claudia
8. prof.Căruţaşu Ana Maria
9. prof.Druţă Doina
10. prof. Turcu Marta - Bogdana
11. prof.Toma Amalia
12. prof.Buliga Laura
13. prof Negulescu Ana
14. prof.Suciu Daniela
15. prof.Dinică Florentina

Liceul Teoretic « Dante Alighieri »


Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com

DECIZIA nr. 72/06.12,2012

Directorui Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, Prof.Dan Maria, numit prin Decizia
nr................................ a ISMB,
Având în vedere prevederile art.3 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial, modificat şi completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1386/2006
, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1649/2011 şi Ordinul Ministerului Finanţelor
Publice nr.1423/2012 ;
În conformitate cu prevederile art.3 şi 4 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern;
În temeiul art. 93 si 97 alin.(1) si (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,

DECIDE

Art. 1 - Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, anexa la


prezenta decizie.
Art. 2 - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control managerial intern si conducătorii compartimentelor Liceului Teoretic
„Dante Alighieri” vor duce la îndeplinire măsurile dispuse la termenele prevăzute în Programul
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
Art. 3 - Prezenta decizie se transmite tuturor membrilor Comisiei şi conducătorilor
compartimentelor Liceului Teoretic „Dante Alighieri”.

DIRECTOR,

PROF. DAN MARIA


Liceul Teoretic « Dante Alighieri »
Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com

PROGRAMUL
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pe anul 2013-2014

Nr. Standard Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabil Termen

1. MEDIUL DE CONTROL

1. Etica, integritatea Asigurarea condiţiilor necesare  Desemnarea consilierului etic  directorul unităţii 14.10.2013
cunoaşterii de către salariaţi a  Desfăşurarea de activităţi de consiliere  consilierul de etică 31.10.2013
prevederilor actelor normative care etică a personalului din partea  conducătorii
reglementează comportamentul consilierului etic. compartimentelor
acestora ia locul de muncă, precum  Monitorizarea respectării normelor de  conducătorii 31.10.2013
şi prevenirea şi raportarea conduită de către toţi angajaţii compartimentelor
fraudelor şi neregulilor  Elaborarea şi comunicarea Codului de  consiliul profesoral 14.10.2013
conduită către toţi angajaţii  comisia de
monitorizare,
coordonare şi
îndrumare
metodologică a
dezvoltării sistemului
de control managerial
intern ( SCMI)
 conducătorii
compartimentelor
2. Atribuţii, funcţii, Actualizarea permanentă a RI şi a  Stabilirea atribuţiilor asociate fiecărui  conducătorii 30.09.2013
sarcini fişelor de post, pentru menţinerea post, în concordanţă cu competenţele compartimentelor
concordanţei între atribuţiile decizionale necesare realizării acestora
instituţiei şi cele ale angajaţilor şi  Actualizarea fişelor de post şi  conducătorii Ori de câte
pentru asigurarea cunoaşterii informarea angajaţilor cu privire ta compartimentelor ori este
acestora de către angajaţi acestea, In concordanţă cu misiunea necesar
instituţiei şi prevederile RI.
3. Competenţa, Asigurarea ocupării posturilor cu  Efectuarea de analize pentru stabilirea  conducătorii Anual cu
performanţa personal competent, cu pregătire de cunoştinţelor şi abilităţilor necesare în compartimentelor ocazia
specialitate necesară îndeplinirii vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor evaluării
atribuţiilor prevăzute în fişa fiecărui post salariaţilor
postului; asigurarea continuă a  Identificarea nevoilor de perfecţionare a  conducătorii Periodic, în
pregătirii profesionale a pregătirii profesionale a personalului compartimentelor funcţie de
personalului angajat mediul de
lucru
 Elaborarea planului de pregătire  conducătorii Anual
profesională a personalului din compartimentelor
compartimentele instituţiei, conform
nevoilor identificate
4. Funcţii sensibile Identificarea funcţiilor considerate  Întocmirea inventarului funcţiilor  comisia de 31.11.2013
ca fiind sensibile şi stabilirea unei sensibile şi a listei cu salariaţii care monitorizare,
politici adecvate de rotaţie a ocupă funcţii sensibile coordonare şi
personalului care ocupă aceste îndrumare
funcţii metodologică a
dezvoltării SCMI
 Întocmirea unui plan şi a unor criterii  comisia de 31.11.2013
pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor care monitorizare,
deţin funcţii sensibile coordonare şi
îndrumare
metodologică a
dezvoltării SCMI
5. Delegarea Stabilirea şi comunicarea, în scris, a  Întocmirea documentelor prin care se  conducătorii Laîntocmirea
limitelor competenţelor şi efectuează delegarea competenţelor şi compartimentelor fişei postului
responsabilităţilor pe care responsabilităţilor, precum şi a limitelor
managerul le delegă acestora
 Comunicarea, în scris, către cei în drept,  conducătorii Periodic
a documentelor privind efectuarea compartimentelor
delegării competenţelor/
responsabilităţilor şi a limitelor acestora
6. Structura Stabilirea structurii organizatorice,  Efectuarea de analize, la nivelul  conducătorii Anual cu
organizatorică a competenţelor, a principalelor activităţi, în scopul compartimentelor ocazia
responsabilităţilor şi a sarcinilor identificării eventualelor evaluării
asociate postului, precum şi disfuncţionalităţi în fixarea sarcinilor de salariaţilor
obligaţia de a raporta pentru fiecare lucru individuale prin fişele posturilor şi
componentă structurală, astfe! încât în stabilirea atribuţiilor compartimentelor
să se asigure realizarea obiectivelor instituţiei
instituţiei  Asigurarea funcţionării circuitelor şi  conducătorii Anual cu
fluxurilor informaţionale necesare compartimentelor ocazia
supravegherii şi realizării activităţilor evaluării
proprii ale structurii organizatorice a salariaţilor
institutiei

2. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI

7. Obiective Definirea obiectivelor generale, în  Stabilirea obiectivelor ale  comisia de monitorizare, 31.09.2013
generale
concordanţă cu misiunea instituţiei coordonare şi îndrumare
instituţiei, precum şi a celor metodologică a dezvoltării
specifice, în conformitate cu SCMI
legile, regulamentele şi politicile  Stabilirea/actualizarea obiectivelor  conducătorii 31.10.2013
elaborate specifice, astfel încât să răspundă compartimentelor
pachetului de cerinţe SMART, ia nivelul
fiecărui compartiment din cadrul
organigramei instituţiei
 Stabilirea activităţilor individuale, pentru  conducătorii 31.10.2013
fiecare angajat, care să conducă la compartimentelor
atingerea obiectivelor specifice fiecărui
compartiment din cadrul organigramei
institutiei
8. Planificarea Întocmirea planurilor prin care se  Alocarea resurselor, astfel încât să se  conducătorii La termenele
pun în concordanţă activităţile asigure efectuarea activităţilor necesare compartimentelor prevăzute
necesare pentru realizarea realizării obiectivelor fiecărui  comisia de monitorizare, pentu
obiectivelor cu resursele alocate, compartiment din cadrul organigramei coordonare şi îndrumare stabilirea
astfel încât riscurile de a nu realiza instituţiei metodologică a dezvoltării bugetului
obiectivele să fie minime SCMI institutiei
 Stabilirea măsurilor necesare pentru  conducătorii Permanent
încadrarea în resursele repartizate, în compartimentelor
situaţia modificării obiectivelor specifice
9. Coordonarea Asigurarea coordonării deciziilor  Adoptarea măsurilor de coordonare a  conducătorii Permanent
adoptate şi a acţiunilor întreprinse, deciziilor şi activităţilor fiecărui compartimentelor
în vederea realizării convergenţei compartiment cu cele ale altor
şi coerentei acestora pentru compartimente, în scopul asigurării
atingerea obiectivelor stabilite convergenţei şi coerenţei acestora
 Realizarea de consultări prealabile, în  conducătorii
vederea coordonării activitătilor compartimentelor
10. Monitorizarea Monitorizarea performanţelor  Elaborarea unor indicatori de  conducătorii 31.11.2013
performanţelor pentru fiecare activitate, utilizând rezultat/performanţă asociaţi obiectivelor compartimentelor
indicatori cantitativi şi calitativi, specifice  comisia de monitorizare,
inclusiv cu privire la coordonare şi îndrumare
economicitate, eficienţă şi metodologică a dezvoltării
eficacitate SCMI
 Instituirea unui sistem de monitorizare şi  conducătorii 31.11.2013
raportare a performanţelor, pe baza compartimentelor
indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice  comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării
SCMI
 Efectuarea reevaluării relevanţei  conducătorii Permanent
indicatorilor asociaţi obiectivelor compartimentelor
specifice, atunci când situaţia o impune, în  comisia de monitorizare,
vederea operării ajustărilor cuvenite coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării
SCMI
11. Managementul Analiza sistematică a riscurilor  Identificarea şi evaluarea principalelor  conducătorii 31.11.2013
riscului asociate obiectivelor specifice, riscuri proprii activităţilor din cadrul compartimentelor
legate de desfăşurarea activităţilor, compartimentelor, asociate obiectivelor
elaborarea planurilor specifice ale acestora
corespunzătoare, în direcţia  Stabilirea măsurilor de gestionare a  conducătorii 31.11.2013
limitării posibilelor consecinţe riscurilor identificate şi evaluate la nivelul compartimentelor
negative ale acestor riscuri şi activităţilor din cadrul compartimentelor
desemnarea persoanelor cu  Completarea/actualizarea registrului  conducătorii 31.11.2013
responsabilităţi în aplicarea acestor riscurilor compartimentelor
planuri  Centralizarea principalelor riscuri şi  comisia de monitorizare, 31.11.2013
elaborarea registrului riscurilor la nivelul coordonare şi îndrumare
instituiţiei care afectează atingerea metodologică a dezvoltării
obiectivelor generale ale şi a celor SCMI
specifice
15 Ipoteze, reevaluări Reevaluarea obiectivelor, în  Formularea de ipoteze/ premise acceptate  conducătorii Permanent
contextul modificării ipotezelor, ca prin consens, necesare pentru stabilirea compartimentelor
urmare a transformării mediului obiectivelor specifice
organizaţional  Reevalurea obiectivelor specifice, când se  conducătorii Ori de ori
constată modificări ale ipotezelor/ compartimentelor este
compartimentelor premiselor care au stat necesar
la baza formufării acestora.
3. INFORMAREA Şl COMUNICAREA

12. Informarea Asigurarea unui flux ai  Stabilirea documentelor şi a fluxurilor de  conducătorii 31.11.2013
informaţiilor atât în interior, cât şi date şi informaţii care intră şi ies din compartimentelor
în/din exterior, stabilirea tipurilor fiecare compartiment din cadrul
de informaţii, a conţinutului, instituţiei, a destinatarilor documentelor, a
calităţii, frecvenţei, surselor şi raportărilor către nivelurile ierarhic
destinatarilor acestora, care să superioare şi către alte instituţii din afară
permită îndeplinirea  Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme  conducătorii 31.11.2013
corespunzătoare a sarcinilor de de colectare, stocare, prelucrare, compartimentelor
serviciu actualizare şi difuzare a datelor şi
informaţiilor financiare, precum şi
îmbunătăţirea mijloacelor de informare
între compartimentele din cadrul
instituţiei
13. Comunicarea Dezvoltarea unui sistem eficient de  Întreprinderea măsurilor necesare astfel  conducătorii 31.11.2013
comunicare internă şi externă, care încât circuitele informaţionale să asigure o compartimentelor
să asigure difuzarea rapidă, fluentă difuzare rapidă, fluentă, practică şi
şi precisă a informaţiilor, astfel oportună a informaţiilor
încât acestea să ajungă complete şi  Stabilirea canalelor adecvate de  conducătorii 31.11.2013
la timp la utilizatori comunicare, prin care managerii şi compartimentelor
personalul de execuţie din cadrul
compartimentelor să fie informaţi cu
privire ia proiectele de decizii sau
iniţiative, adoptate la nivelul altor
compartimente, care le-ar putea afecta
sarcinile şi responsabilităţile
14. Corespondenţa şi Organizarea primirii/ expedierii,  Elaborarea şi comunicarea procedurii de  comisia de monitorizare, 31.11.2013
arhivarea înregistrării şi arhivării sistem pentru primirea/expedierea, coordonare şi îndrumare
corespondenţei, astfel încât înregistrarea şi arhivarea corespondenţei metodologică a dezvoltării
sistemul să fie accesibil neclasificate SCMI
managerului, angajaţilor şi terţilor
interesaţi cu abilitare în domeniu
16. Semnalarea Crearea unui cadru formal pentru  Elaborarea şi comunicarea unei proceduri  comisia de monitorizare, 31.11.2013
neregularităţilor semnalarea de către angajaţi, a privind semnalarea neregularităţilor coordonare şi îndrumare
nereguiarităţilor apărute, pe baza metodologică a dezvoltării
unei proceduri, fără ca astfel de SCMI
semnalări să atragă un tratament  Întreprinderea, de către conducătorul  conducătorii Permanent
inechitabil sau discriminatoriu faţă compartimentului, de cercetări adecvate, compartimentelor
de salariatul care se conformează în scopul elucidării neregularităţilor
unei astfel de proceduri semnalate şi aplicării măsurilor corective

4. ACTIVITĂŢI DE CONTROL

17. Proceduri Elaborarea de proceduri privind  Elaborarea/actualizarea şi comunicarea  conducătorii 31.11.2013


desfăşurarea activităţilor în cadrul procedurilor pentru activitatea proprie compartimentelor
compartimentelor din structura  comisia de monitorizare,
instituţiei şi comunicarea lor coordonare şi îndrumare
tuturor angajaţilor implicaţi metodologică a dezvoltării
SCMI
 Monitorizarea aplicării procedurilor  conducătorii Periodic
comunicate angajaţilor compartimentelor
18. Separarea Asigurarea separării atribuţiilor şi  Urmărirea de către conducerea  conducătorii Periodic
atribuţiilor responsabilităţilor în privinţa compartimentelor a aplicării principiului compartimentelor
elementelor operaţionale şi separării funcţiilor de iniţiere, verificare şi
financiare ale fiecărei acţiuni, aprobare a operaţiunilor
respectiv separarea funcţiilor de
iniţiere faţă de cele de verificare,
 Monitorizarea respectării separării  conducătorii Periodic
astfel încât nicio persoană sau
atribuţiilor în conceperea şi aplicarea compartimentelor
compartiment să nu poată controla
procedurilor elaborate pentru activităţile
toate etapele importante ale unei
proprii.
operaţiuni sau ale unui eveniment
19. Supravegherea Asigurarea măsurilor adecvate de  Adoptarea, de către conducerea  conducătorii Periodic
supraveghere a operaţiunilor, pe compartimentelor din institutie, a compartimentelor
baza unor proceduri prestabilite, măsurilor de supraveghere şi supervizare a
inclusiv de control ex-post, în activităţilor care intră în responsabilitatea
lor directă
scopul realizării, în mod eficace, a  Urmărirea includerii în proceduri a unor  conducătorii 31.11.2013
acestora menţiuni cu privire la supervizarea compartimentelor
activităţilor care implică un grad ridicat de  comisia de monitorizare,
expunere la risc coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării
SCMI
20. Gestionarea Urmărirea ca, la apariţia unor  Întocmirea documentelor adecvate,  conducătorii La
abaterilor abateri faţă de politicile sau aprobate la nivelul corespunzător, anterior compartimentelor apariţia
procedurile stabilite, ca urmare a efectuării operaţiunilor, în situaţia în care, abaterii
unor circumstanţe deosebite, sâ fie ca urmare a apariţiei unor circumstanţe
întocmite documente adecvate, deosebite, apar abateri fată de procedurile
aprobate ia un nivel corespunzător, stabilite
înainte de efectuarea operaţiunilor  Efectuarea unei analize periodice a  conducătorii După
circumstanţelor şi a modului cum au fost compartimentelor apariţia
gestionate abaterile în vederea stabilirii, abaterii
pentru viitor, a unor reguli de bună
practică.
21. Continuitatea Asigurarea măsurilor  Inventarierea situaţiilor generatoare de  conducătorii 31.11.2013
activităţii corespunzătoare pentru ca întreruperi în derularea unor activităti compartimentelor
activitatea instituţiei să poată  Stabilirea şi aplicarea măsurilor adecvate  conducătorii 31.11.2013
continua în orice moment, în toate pentru asigurarea continuităţii activităţii, compartimentelor
împrejurările şi în toate planurile în cazul apariţiei unor situaţii generatoare
de întreruperi
22. Strategii de control Elaborarea de politici adecvate  Elaborarea de strategii de control adecvate  conducătorii 31.11.2013
strategiilor de control şi pentru atingerea obiectivelor specifice compartimentelor
programelor concepute pentru
 Urmărirea aplicării strategiilor de control  conducătorii 31.11.2013
atingerea obiectivelor, prin care să
şi a furnizării, de către acestea, a asigurării compartimentelor
se urmărească îndeplinirea
rezonabile cu privire la atingerea
responsabilităţilor şi atingerea
obiectivelor specifice
obiectivelor
23. Accesul la resurse Stabilirea persoanelor care au  Emiterea/actualizarea şi comunicarea  conducătorii 31.11.2013
acces la resursele materiale, actelor administrative de reglementare compartimentelor
financiare şi informaţionale ale Şi/sau a procedurilor necesare accesului
instituşiei şi numirea salariaţilor din cadrul compartimentelor la
responsabililor pentru protejarea şi resursele materiale, financiare şi
folosirea corectă a acestor resurse informaţionale
 Monitorizarea accesului la resursele  conducătorii Permanent
materiale, financiare şi informaţionale ale compartimentelor
instituţiei, conform actelor administrative
de reglementare în domeniu.

5. AUDITAREA ŞI EVALUAREA

24. Verificarea şi Instituirea funcţiei de autoevaluare  Pregătirea şi realizarea autoevaluării  conducătorii 31.11.2013
evaluarea a controlului intern/managerial, ia subsistemului de control intern/managerial compartimentelor
controlului nivelul fiecărui compartiment, la nivel de compartiment.  Comisia de monitorizare,
precum şi ia nivelul instituţiei coordonare şi îndrumare
 Utilizarea datelor, informaţiilor şi  conducătorii 31.11.2013
constatărilor autoevaluării subsistemului compartimentelor
de control intern/managerial la nivelul  comisia de monitorizare,
compartimentelor, precum şi la nivelul coordonare şi îndrumare
instituţiei, prin asumarea Raportului metodologică a dezvoltării
asupra sistemului de control SCMI
intern/managerial la 31 decembrie, de
către ordonatorul de credite.
25. Auditul intern Acest standard nu se aplică
Liceului Teoretic „Dante
Alighieri”

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică


a dezvoltării sistemului de control managerial
Liceul Teoretic « Dante Alighieri »
Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com

DECIZIA nr. ................................

Directorul Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, prof. Dan Maria, numit prin Decizia nr...... a
ISMB;
Având în vedere prevederile art.3 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.946/2005
pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat şi completat prin
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1386/2006 , Ordinul Ministerului Finanţelor Publice
nr.1649/2011 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1423/2012 ;
În conformitate cu prevederile art.3 şi 4 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern;
În temeiul art. 93 si 97 alin.(1) si (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,

DECIDE

Art.l Se aproba Codul de conduită a personalului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”,, anexă la
prezenta decizie.
Art.2. Codul de conduită a personalului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, intră în vigoare
începând cu data de ......................... şi va fi adus la cunoştinţa întregului personal,

DIRECTOR,

PROF.DAN MARIA
Liceul Teoretic « Dante Alighieri »
Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com

DECIZIA nr. .................................

Directorul Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, prof. Dan Maria, numit prin Decizia nr...... a
ISMB;
Având în vedere prevederile art.3 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.946/2005
pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat şi completat prin
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1386/2006 , Ordinul Ministerului Finanţelor Publice
nr.1649/2011 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1423/2012 ;
În conformitate cu prevederile art.3 şi 4 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern;
În temeiul art. 93 si 97 alin.(1) si (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,

DECIDE

Art. 1 - Cu data prezentei se numeşte responsabil privind consilierea etica si monitorizarea


respectării normelor de conduita a personalului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”,
dna .................................................. – Profesor;

Art. 2 - Atribuţiile şi responsabilităţile consilierului etic sunt:


a) acordarea de consultanţă şi asistenţă personalului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, cu
privire la respectarea normelor de conduită;
b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrul Liceului Teoretic
„Dante Alighieri”;
c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către personalul
Liceului Teoretic „Dante Alighieri”.

Art. 3 – Atribuţiile d-nei ..................................... - profesor, prevăzute în fişa postului, vor fi


actualizate cu atribuţiile prevăzute la art.2 al prezentei decizii.

DIRECTOR ,

PROF.DAN MARIA
APROBAT,

DIRECTOR,

CODUL DE CONDUITĂ
a personalului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”

CAPITOLUL 1: Domeniul de aplicare şi principii generale

Domeniul de aplicare:
Art. 1. (1) Codul de conduită a personalului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, denumit în
continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională a personalului.
(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt
obligatorii pentru personalul instituţiei

Obiective:
Art. 2. Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciilor
oferite de instituţie, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea
birocraţiei şi a faptelor de corupţie prin:
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale
şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei şi
ai personalului acesteia;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se
aştepte din partea personalului instituţiei în exercitarea funcţiei;
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între public şi personalul instituţiei.

Principii generale:
Art. 3. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului instituţiei sunt
următoarele:
a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a
considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor
funcţiei;
b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice -
principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în
situaţii identice sau similare;
c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul are obligaţia de a îndeplini
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi
conştiinciozitate;
d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii sunt obligaţi să aibă
o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă
natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să
accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau
material;
f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul poate să-şi exprime
şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru
îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii
în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării
cetăţenilor.

Termeni
Art. 4. În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) personalul instituţiei - persoanele angajate în cadrul Liceului Teoretic „Dante
Alighieri”;
b) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de instituţia publică, în
temeiul legii, în fişa postului;
c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi
autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor,
recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România
este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor
eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod
direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul instituţiei prin
folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca
urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei:
e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori
indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea
afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu
obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
f) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă
din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
g) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată
sau identificabilă.

CAPITOLUL II : Norme generale de conduită profesională a personalului instituţiei

Asigurarea unui serviciu public de calitate


Art. 5. - (1) Personalul instituţiei are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate
prin participarea activă la luarea deciziilor şi ia transpunerea lor în practică, în scopul realizării
competenţelor instituţiei, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(2) În exercitarea funcţiei personalul instituţiei are obligaţia de a avea un comportament
profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a
câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea
instituţiei.

Respectarea Constituţiei şi a legilor


Art. 6 (1) Angajaţii au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia,
legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu
atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul instituţiei trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind
restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.
Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
Art. 7. (1) Personalul instituţiei are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul instituţiei
în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate
produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajaţilor instituţiei le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia;
b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia în
care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute
de lege;
d) să dezvăluie informaţiile ta care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire
este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile
instituţiei ori ale unor angajaţi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării
de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei în
care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) !it a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o
perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la
obligaţia legală a personalului instituţiei de a furniza informaţii de interes public celor
interesaţi, în condiţiile legii.
Art. 8. (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii instituţiei au obligaţia de a
respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) În activitatea lor angajaţii instituţiei au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi
de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul instituţiei trebuie să aibă o atitudine conciliantă
şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Activitatea publică
Art. 9. (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele
desemnate în acest sens de conducătorul instituţiei publice, în condiţiile legii.
(2) Angajaţii instituţiei desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în
calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de
conducătorul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea .
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii instituţiei pot participa ia
activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată
nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei.

Activitatea politică
Art. 10. - In exercitarea funcţiei deţinute, personalului instituţiei îi este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele
fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze în cadrul instituţiei publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau
denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Folosirea imaginii proprii
Art. 11.Luând în considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul instituţiei are
obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru
promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei


Art. 12. (1) În relaţiile cu personalul instituţiei, precum şi cu persoanele fizice sau
juridice, angajaţii instituţiei sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-
credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Personalul instituţiei are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi
demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice, precum şi ale persoanelor cu care intră în
legătură în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul instituţiei trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru
rezolvarea clară şi eficientă a problemelor beneficiarilor serviciilor oferite de instituţie.
Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii în faţa legii, prin:
a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului
nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea,
convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte
aspecte.

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale


Art. 13. (1) Personalul instituţiei care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii
internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter
internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei pe care o
reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii instituţiei au obligaţia de a nu
exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările în afara ţării, personalul instituţiei este obligat să aibă o conduită
corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor


Art. 14. Angajaţii instituţiei nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii,
favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot
influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în
raport cu aceste funcţii.

Participarea la procesul de luare a deciziilor


Art. 15. (1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii instituţiei instituţiei au obligaţia să
îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Angajaţii instituţiei au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către de către
alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Obiectivitate în evaluare
Art. 16. (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii
instituţiei au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea
carierei pentru personalul din subordine.
(2) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când
propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori
acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori
discriminare.
(3) Personalul de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori
promovarea în funcţii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii
neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.
Art. 17. (1) Personalul instituţiei are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute
în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de evaluare sau de participare la anchete ori
acţiuni de control, personalul instituţiei nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Angajaţii instituţiei au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice
natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
(4) Angajaţii instituţiei au obligaţia de a nu impune altor angajaţi să se înscrie în
organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru,
promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Utilizarea resurselor publice


Art. 18. (1) Personalul instituţiei este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi
private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu,
acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Personalul instituţiei are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile
aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3) Personalul instituţiei trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi
revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalului instituţiei care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau
activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei publice
pentru realizarea acestora.
(5) Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri.
Art. 19. (1) Orice angajat poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului
sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia
următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu,
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ia organizarea vânzării bunului
respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau
închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale.
(3) Angajaţilor instituţiei le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, supuse
operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de
lege.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor
prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

CAPITOLUL III : Sancţiuni. Modul de soluţionare a reclamaţiilor

Art. 20. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea
disciplinară a personalului instituţiei, în condiţiile legii.
(2) Organul însărcinat cu supravegherea aplicării dispoziţiilor prezentului Cod, este
Comisia de disciplina a Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, care are, în acest sens,
următoarele atribuţii:
a) propune Consiliului Profesoral al instituţiei modificarea şi/sau completarea Codul de
conduită a personalului instituţiei;
b) cercetează încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi propune aplicarea
sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii;
c) prezintă rapoarte anuale către conducerea institutiei.
(3) Comisia de disciplina poate fi sesizată în scris de orice persoană fizică, organ sau
organism care a constatat încălcarea normelor de conduită de către un angajat al instituţiei.
(4) Comisia se poate sesiza şi din oficiu.
(5) Sesizarea va indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de
încălcare, numele celui care face sesizarea şi faptele imputate acestuia.
(6) Sesizările se înregistrează la registratura instituţiei.
(7) Comisia de disciplina poate decide să nu ia în considerare sesizările anonime.
Art. 21. Orice persoană cu funcţie de conducere din cadrul instituţiei care primeşte o
sesizare privind încălcarea regulilor de etică are obligaţia de a o înainta Comisiei de disciplina
spre analiză.
Art. 22. (1) După înregistrarea sesizării, comisia citează pentru audiere persoana sau
reprezentantul entităţii care a formulat sesizarea şi persoana învinuită.
(2) Comisia poate decide să citeze pentru audiere, ta cererea părţilor sau din oficiu,
orice persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cauzei. Identitatea persoanelor va fi
păstrată confidenţială la cererea acestora.
(3) Audierile au loc în şedinţă secretă iar membrii comisiei sunt ţinuţi să păstreze
secretul audierilor şi deliberărilor până la redactarea raportului final.
Art. 23. (1) În urma cercetărilor efectuate, comisia elaborează un raport.
(2) Atunci când cele sesizate se confirmă în tot sau în parte, raportul se înaintează
Directorului cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi luate.
(3) Atunci când cele semnalate nu se confirmă, raportul se păstrează la Comisie. O
copie a acestui raport se poate înmâna celui învinuit la cererea acestuia.
(4) În toate situaţiile, persoana care a formulat sesizarea va fi înştiinţată de rezultatul
cercetărilor, prin comunicarea unei copii a raportului.
(5) Personalul instituţiei nu poate fi sancţionat sau prejudiciat în niciun fel pentru
sesizarea cu bună-credintă a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii, cu privire la
cazurile de încălcare a normelor de conduită.
(6) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor
infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
(7) Angajaţii instituţiei răspund, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite
cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau
juridice.
CAPITOLUL IV: Dispoziţie finale

Art. 24. Prezentul cod se completeaza cu prevederile privind etica emise în aplicarea
Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale.
Art. 25. Prezentul Cod de conduită va fi afişat la avizierul instituţiei, în vederea
informării persoanelor interesate.
Art, 26. - Codul de conduită a personalului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, intră în
vigoare începând cu data de ................................ şi va fi adus ia cunoştinţa întregului personal
al instituţiei.

CONSILIUL PROFESORAL AL Liceului Teoretic „Dante Alighieri”


Proces verbal

de luare la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului intern al Liceului Teoretic „Dante


Alighieri”, de către angajaţii Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, încheiat astăzi .....................

Prin prezenta confirmăm faptul că ni s-a pus la dispoziţie Regulamentul Intern al


Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al Liceului
Teoretic „Dante Alighieri” din data de ..................................... şi că înţelegem faptul că acesta
conţine informaţii importante legate de regulile de organizare şi funcţionare ale instituţiei,
reguli care sunt obligatorii şi pe care ne angajăm să le respectăm.

Nr. Numele şi prenumele Funcţia Semnătura


crt.

1 DAN MARIA DIRECTOR

2 STANCU IULIAN DIRECTOR


ADJUNCT
3 PROFESOR

4 PROFESOR

5 PROFESOR

6 PROFESOR

7 PROFESOR

8 PROFESOR

9 PROFESOR

10 PROFESOR

11 PROFESOR

12 PROFESOR

13 PROFESOR

14 PROFESOR

15 PROFESOR

16 PROFESOR

17 PROFESOR

18 PROFESOR
19 PROFESOR

20 PROFESOR

21 PROFESOR

22 PROFESOR

23 PROFESOR

24 PROFESOR

25 PROFESOR

26 PROFESOR

27 PROFESOR

28 PROFESOR

29 PROFESOR

30 PROFESOR

31 PROFESOR

32 PROFESOR

33 PROFESOR

34 PROFESOR

35 PROFESOR

36 PROFESOR

37 PROFESOR

38 PROFESOR

39 PROFESOR

40 PROFESOR

41 PROFESOR

42 PROFESOR

43 PROFESOR

INSTITUTOR
45 PROFESOR

46 INVATATOR

47 PROFESOR

48 PROFESOR

49 INVATATOR

50 INVATATOR

51 PROFESOR

52 PROFESOR

53 PROFESOR

54 PROFESOR

55 PROFESOR

56 PROFESOR

57 PROFESOR

58 PROFESOR

59 PROFESOR

60 PROFESOR

61 PROFESOR

62 PROFESOR

63 PROFESOR

64 PROFESOR

65 PROFESOR

66 PROFESOR

67 PROFESOR

68 PROFESOR

69 INVATATOR

70 INVATATOR
71

72

73

74

75

76

PERSONALUL DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR


Proces verbal

de luare la cunoştinţă a prevederilor Codului de conduită de către angajaţii Liceului Teoretic


„Dante Alighieri”, încheiat astăzi ....................................................

Prin prezenta confirmăm faptul că ni s-a pus la dispoziţie Codul de conduită a


personalului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, aprobat prin Decizia Directorului Liceului
Teoretic „Dante Alighieri”, nr................................... şi că înţelegem faptul că acesta conţine
informaţii importante legate de regulile de comportament etic aplicabile în realizarea
atribuţiilor de serviciu, reguli pe care ne angajăm să le respectăm:

Numele şi prenumele Funcţia Semnătura


Nr. crt.

1 DAN MARIA DIRECTOR

2 STANCU IULIAN DIRECTOR


ADJUNCT
3 PROFESOR

4 PROFESOR

5 PROFESOR

6 PROFESOR

7 PROFESOR

8 PROFESOR

9 PROFESOR

10 PROFESOR

11 PROFESOR

12 PROFESOR

13 PROFESOR

35 PROFESOR

36 PROFESOR

37 PROFESOR
38 PROFESOR

39 PROFESOR

40 PROFESOR

41 PROFESOR

42 PROFESOR

43 PROFESOR

44 INSTITUTOR

45 PROFESOR

46 INVATATOR

47 PROFESOR

48 PROFESOR

49 INVATATOR

50 INVATATOR

51 PROFESOR

52 PROFESOR

53 PROFESOR

54 PROFESOR

55 PROFESOR

56 PROFESOR

57 PROFESOR

58 PROFESOR

59 PROFESOR

60 PROFESOR

61 PROFESOR

62 PROFESOR
63 PROFESOR

64 PROFESOR

65 PROFESOR

66 PROFESOR

67 PROFESOR

68 PROFESOR

69 INVATATOR

70 INVATATOR

71 PROFESOR

72 PROFESOR

73 SECRETAR SEF

74 INFORMATICIAN

75 BIBLIOTECAR

76 MUNCITOR

77 ÎNGRIJITOR

78 ÎNGRIJITOR

79 ÎNGRIJITOR

80 ÎNGRIJITOR

81 ÎNGRIJITOR

82 ÎNGRIJITOR

83 PAZNIC

84 PAZNIC

Liceul Teoretic « Dante Alighieri »


Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com
DECIZIA nr. ......

Directorul Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, prof. Dan Maria, numit prin Decizia
nr...... a ISMB;
Având în vedere prevederile art.3 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial, modificat şi completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1386/2006
, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1649/2011 şi Ordinul Ministerului Finanţelor
Publice nr.1423/2012 ;
În conformitate cu prevederile art.3 şi 4 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern;
În temeiul art. 93 si 97 alin.(1) si (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,

DECIDE

Art. 1 - Se constituie Echipa de Gestionare a Riscurilor (EGR), în următoarea


componenţă:
a) ;
b) ..................................... - Secretar sef;
c) ..................................... - Informatician.
Art.2 - Echipa de gestionare a riscurilor va analiza in cadrul şedinţelor sale riscurile
majore identificate de membrii acesteia, respectiv acele riscuri care pot conduce la nerealizarea
obiectivelor generale ale unitatii şi va propune acţiuni preventive de diminuare a efectelor
manifestării riscurilor.
Art.3 - Prezenta decizie se transmite tuturor membrilor Echipei de Gestionare a
Riscurilor şi secretariatului Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de contro! managerial.

DIRECTOR ,

PROF. DAN MARIA


Liceul Teoretic « Dante Alighieri »
Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com

Compartimentul:
Registrul procedurilor operaţionale scrise

Nr. Data
Cod PO Denumire PO
crt. aprobării
Liceul Teoretic « Dante Alighieri »
Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de


control intern/managerial

Registrul procedurilor de sistem scrise la nivelul Liceului Teoretic „Dante Alighieri”

Nr. Cod PS Denumire PS Elaborat Data


crt. aprobării
Liceul Teoretic « Dante Alighieri »
Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de


control intern/managerial

PROCEDURA DE SISTEM pentru realizarea procedurilor pe activităţi

COD: P.S. 01

Ediţia: 1
Revizia: 0
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 2 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea


şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătură


privind
responsabilii/
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Secretar
Comisie
SCMI
1.2. Verificat Preşedinte
Comisie
SCMI
1.3. Aprobat Director
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 3 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii


operaţionale

Ediţia sau, după Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se aplică


caz, reviziei prevederile ediţiei sau
revizia în reviziei ediţiei
cadrul ediţiei

1 2 3 4
2.1. Ediţia l X X
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
2.4. Ediţia a II-a
Revizia 1
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex......
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex......
dezvoltării sistemului de control Pagina 4 din
intern/managerial Exemplar nr
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia
sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul Ex. Compartiment Funcţia Nume şi prenume Data Semnătură


difuzării nr. primirii
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare

3.2. Aplicare

Informare

Evidenţă

Arhivare

Alte scopuri
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 5 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........

4. Scopul procedurii operaţionale

4.1. Procedura stabileşte un mod unic de iniţiere, elaborare, verificare, avizare, aprobare
şi revizie al oricărei proceduri utilizate la nivelul Liceului Teoretic Dante Alighieri

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar
pe manager, în luarea deciziei
4.5. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale.
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 6 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

5.1. Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Liceului Teoretic
Dante Alighieri în vederea elaborării procedurilor de sistem şi a procedurilor
operaţionale.
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 7 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii


procedurale

6.1. Reglementări internaţionale


6.2. Legislaţie primară
 Ordonanţa Guvernului nr, 119/1999, republicată, privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv
6.3. Legislaţie secundară
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005, republicat, pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control
intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
 Decizia directorului Liceului Teoretic Dante Alighieri nr................... privind
constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/managerial
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 8 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura


operaţională

7.1. Definiţii ale termenilor

Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
1. Procedură de sistem Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi,
a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea
realizării unei activităţi care se desfăşoară la nivelul tuturor
compartimetelor Liceul Teoretic Dante Alighieri
2. Procedură Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi,
operaţională a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea
realizării activităţii unuia sau mai multor compartimente din Liceul
Teoretic Dante Alighieri
3. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată
şi difuzată
4. Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, surpimare sau altele asemenea,
ediţii după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a
procedurii, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
5. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/managerial

7.2. Abrevieri a!e termenilor

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


cri
1 P.S. Procedură de sistem
2. P.O. Procedură operaţională
3. E Elaborare
4. V Verificare
5. A Aprobare
6. Ap. Aplicare
7. Ah. Arhivare
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 9 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1. Generalităţi
Controlul intern/managerial reprezintă un nou tip de management adoptat şi implementat
la nivelul administraţiei publice europene. Carta Albă a reformei maangeriale în cadrul
serviciilor Comisiei Europene defineşte Controlul Intern ca fiind „totalitatea politicilor şi
procedurilor” concepute şi implementate de managementul instituţiei, pentru a asigura:
 atingerea obiectivelor organizaţiei în mod eficient şi eficace;
 respectarea regulamentelor externe, a politicilor interne şi a principiilor de management.
Potrivit O.G. nr. 119/1999, republicată, controlul intern este definit ca „ansamblul
formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de
conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea
asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de
asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile”.
Fiecare entitate publica trebuie să asigure perfecţionarea managementului pentru
utilizarea, în conformitate cu interesul public, a banilor contribuabililor, dar şi pentru propria ei
funcţionare, pentru a putea să-şi fundamenteze deciziile în concordanţă cu cerinţele de
eficacitate, eficienţă, economicitate şi cu luarea în considerare a unui număr tot mai mare de
factori interni şi externi entităţii, între care s-ar putea menţiona: amplificarea şi diversificarea
riscurilor în mediul său ambiant; complexitatea crescândă a organizării entităţii; frecvenţa
deficienţelor în funcţionarea acesteia, dezvoltarea continuă, dar şi înăsprirea cadrului legal, ce
trebuie respectate, în aceste condiţii, se folosesc, cu precădere, proceduri de sistem şi
operaţionale, care includ separarea sarcinilor, ca instrument de management. Este, aşadar,
important ca obiectivele, regulile, structura organizaţională şi mandatele, procedurife să fie
formalizate în scris, pentru ca activităţile din entitatea publica sa poată fi
controlate/monitorizate.
Gradul de eficacitate a sistemului de control intern/managerial existent în cadrul entităţii
publice şi stadiul în care se află procesul de informatizare al activităţii determină, în mare parte,
aria de acoperire pentru proceduri. Nevoia de a îmbunătăţi esenţial calitatea sistemului de
control intern/managerial, în condiţiile unei fluctuaţii mari de personal atrage, după sine,
cerinţa de a detalia descrierea procedurilor. Pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea
unui sistem de control intern/managerial, responsabilii din orice entitate publică au la dispoziţie
un instrumentar de control intern ce cuprinde următoarele elemente: obiectivele, mijloacele,
sistemul informaţional, organizarea, controlul şi procedurile.
Etapele necesare realizării unei proceduri formalizate sunt:
 Iniţierea
Procedurile de sistem (PS) se iniţiază la propunerea Comisiei, cu scopul de a gestiona riscurile
ce pot pune în pericol funcţionarea de ansamblu şi/sau atingerea obiectivelor generale ale
Liceul Teoretic Dante Alighieri. În acest sens Comisia identifică, evaluează şi prioritizează
riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi funcţionarea de ansamblu a Liceul
Teoretic Dante Alighieri având în vedere şi reglementările aplicabile (legi, hotărâri de guvern,
ordine, standarde, etc.) şi stabileşte lista procedurilor de sistem necesare, compartimentele
responsabile şî termenele la care acestea vor finaliza realizarea PS.
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 10 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........

Procedurile operaţionale (PO) se iniţiază de către conducătorul oricărui compartiment din


cadrul Liceul Teoretic Dante Alighieri pentru a descrie activităţile în vederea eficientizării şi
standardizării acestora şi pentru a gestiona unul sau mai multe riscuri ce pot pune în pericol
atingerea unui obiectiv specific stabilit. Conducătorul compartimentului preia lista obiectivelor
specifice şi a activităţilor precum şi lista riscurilor, elaborate în cadrul sistemului de control
managerial; prioritizează obiectivele specifice, activităţile şi riscurile; stabileşte lista
procedurilor operaţionale necesare, persoana/persoanele responsabile pentru elaborarea PO şi
termenele la care acestea vor finaliza realizarea PO.
 Elaborarea
Conţinutul unei proceduri formalizate:
Scop - identifică şi descrie obiectivul general al procedurii elaborate, ţinând cont de
rolul, locul, importanţa precum şi de alte elemente privind activitatea procedurată; Domeniul de
aplicare » defineşte activităţile în care se va aplica procedura, delimitează explicit activitatea
procedurată în cadrul portofoliului de activităţi şî precizează compartimentele care vor
implementa această procedură;
Documente de referinţa - evidenţiază: documentele care au stat la baza elaborării
procedurii formalizate, inclusiv documentele cu caracter informativ; lista tuturor documentelor,
a codurilor de identificare. în listă, pe lângă actele normative se vor regăsi şi documentele
interne de această natură, emise şi utilizate în cadrul compartimentelor;
Definiţii şi abrevieri - dezvoltă acei termeni care sunt folosiţi cu cea mai mare frecvenţă
în textul procedurii formalizate şi care, conform definiţiilor (din standarde, documentaţii
tehnice) sunt necesari pentru înţelegerea conţinutului procedurii formalizate precum şi pentru
explicitarea prescurtărilor utilizate ;
Descrierea procedurii - descrie modul cum trebuie desfăşurată activitatea în succesiune
logică, atribuţiile şi sarcinile factorilor implicaţi, resursele utilizate (după caz; ...
Responsabilităţi - se precizează funcţiile responsabile pentru realizarea etapelor
prezentate, activităţile pentru care răspund, termenele limită pentru realizarea operaţiunilor,
acţiunilor, activităţilor (în condiţiile în care acestea nu au fost precizate în descrierea
procedurii);
Anexe - tabele, scheme logice (sunt necesare pentru o mai bună înţelegere şi descriere a
procesului).
 Avizare
După elaborare, PS se transmit de către conducătorul compartimentului responsabil
secretariatului Comisiei, care le înregistrează în registrul propriu de intrări-ieşiri aferent
procedurilor.
Secretariatul Comisiei verifică dacă PS elaborată respectă prevederile PS-01 şi semnează
pagina de gardă a PS dacă aceasta respectă prevederile PS-01. Dacă nu sunt respectate
prevederile PS-01, secretariatul Comisiei transmite observaţiile sale compartimentului care a
elaborat PS, în termen de maxim 5 zile lucrătoare. După ce a efectuat modificările
corespunzătoare, compartimentul responsabil retransmite secretariatului Comisiei PS
modificată, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea observaţiilor.
După ce a obţinut avizul secretariatului Comisiei, compartimentul responsabil transmite
PS tuturor membrilor Comisiei, în vederea formulării de observaţii. Membrii Comisiei au la
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 11 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........
dispoziţie maxim 5 zile lucrătoare pentru formularea observaţiilor. Dacă se depăşeşte acest
termen şi un membru al Comisiei nu a transmis nicio observaţie, se consideră că acesta nu are
observaţii şi va vota pentru avizarea PS. Dacă există observaţii asupra unor aspecte prezentate
în procedură, acestea sunt transmise secretariatului Comisiei care le va analiza în termen de 5
zile de la expirarea termenului limită pentru formularea observaţiilor, în cadrul unor întâlniri la
care vor participa conducătorii compartimentelor sau reprezentanţii acestora, în baza unei
împuterniciri. Dacă nu se ajunge la un consens în ceea ce priveşte observaţiile, decizia privind
forma finală a PS aparţine preşedintelui Comisiei. După ce compartimentul responsabil a
elaborat varianta finală a PS, secretariatul Comisiei convoacă în termen de maxim 10 zile
lucrătoare Comisia, care va decide printr-o hotărâre avizarea PS.
După realizare, PO se transmit de către conducătorul compartimentului iniţiator
secretariatului Comisiei pentru a verifica daca PO elaborată respectă prevederile PS-01.
Secretariatul Comisiei verifică dacă PO elaborată respectă prevederile PS-01 şi semnează
pagina de gardă a PO dacă aceasta respectă prevederile PS-01. Dacă nu sunt respectate
prevederile PS-01, secretariatul Comisiei transmite observaţiile sale compartimentului care a
elaborat PO, în termen de maxim 5 zile lucrătoare. După ce a efectuat modificările
corespunzătoare, compartimentul responsabil retransmite secretariatului Comisiei PO
modificată, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea observaţiilor.
După ce a obţinut avizul secretariatului Comisiei, compartimentul iniţiator transmite PO
compartimentelor afectate de procedura respectivă pentru obţinerea avizului conducătorilor
acestora. Fiecare conducător de compartiment afectat de prevederile procedurii are la dispoziţie
5 zile lucrătoare pentru avizarea PO. Dacă se depăşeşte acest termen şi conducătorul de
compartiment nu a avizat procedura, se consideră că acesta nu are observaţii. Dacă există
observaţii asupra unor aspecte prezentate în procedură şi acestea nu sunt însuşite de către
persoana/persoanele responsabile cu realizarea PO, decizia finală aparţine preşedintelui
Comisiei. Toate procedurile clarificate şi avizate de către cei în drept vor fi transmise
secretariatului Comisiei, care le va înregistra în Registrul procedurilor şi le va prezenta
preşedintelui Comisiei pentru avizare.
 Aprobare
După avizarea de către preşedintele Comisiei, atât PS cât şi PO se aprobă de către directorul
Liceului Teoretic Dante Alighieri
 Difuzare
După aprobare, originalul PS se păstrează la secretariatul Comisiei, care va efectua copii şi
le va distribui în regim controlat în conformitate cu lista de difuzare a procedurii. Când se
distribuie o copie a PS, secretariatul Comisiei completează corespunzător pagina de gardă a
copiei PS distribuite, cu numărul exemplarului distribuit. Acest număr trebuie să corespundă cu
numărul de ordine din lista de difuzare a procedurii.
Originalul PO se păstrează de către compartimentul care a elaborat PO şi se difuzează
conform listei de difuzare a procedurii întocmită de către persoana/persoanele responsabile din
cadrul compartimentelor care au iniţiat PO, acestea înaintând o copie a PO şi a listei de difuzare
a PO secretariatului Comisiei. Când se distribuie copii ale PO, persoana/persoanele
responsabile pentru difuzarea procedurii va completa pagina de gardă a PO cu numărul
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 12 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........
exemplarului distribuit. Acest număr trebuie să corespundă cu numărul de ordine din lista de
difuzare a PO.
 Revizie
Revizia PS: atunci când un compartiment din cadrul Liceului Teoretic Dante Alighieri
constată că o PS necesită îmbunătăţiri sau că au avut loc modificări ale riscurilor sau ale
cadrului normativ care afectează întreaga instituţie se solicită revizia unei PS. În acest scop,
compartimentul respectiv înaintează o solicitare de revizie spre analiza secretariatului Comisiei.
Solicitarea va conţine codul PS la care se face referire, motivaţia solicitării reviziei şi
propunerea de modificare a PS. Secretariatul Comisiei include pe ordinea de zi a primei şedinţe
analiza oportunităţii reviziei propuse. în condiţiile în care se consideră de către Comisie
oportună propunerea prezentată, aceasta solicită, conducătorului compartimentului responsabil
cu elaborarea, efectuarea amendării PS.
Revizia PO: atunci când o persoană din cadrul compartimentelor, care aplică sau sunt
interesate de o PO, constată că PO necesită îmbunătăţiri, sau când se constată că au avut loc
modificări ale riscurilor specifice sau ale cadrului normativ, ce pot afecta activitatea
compartimentului respectiv, se solicită revizia PO. în acest scop, persoana respectivă înaintează
o solicitare de revizie conducătorului compartimentului care a elaborat PO.
 Arhivare
Originalele PS retrase/revizuite se clasează şî se păstrează timp de 5 ani de către
secretariatul Comisiei într-un spaţiu special amenajat,
Originalele PO retrase/revizuite se clasează şi se păstrează timp de 5 ani de către
compartimentele care le-au elaborat.
După această perioadă, atât PS cât şi PO sunt transmise la arhiva Liceului Teoretic Dante
Alighieri, cu respectarea reglementărilor specifice arhivării.

8.3. Resurse necesare


8.3.1. Resurse materiale
 tehnica de calcul ~ birou
 acces la internet
 mijloace de comunicare (telefon, fax)
8.3.2. Resurse umane
 personalul implicat în elaborarea, avizarea sau aprobare PS sau PO
8.3.3. Resurse financiare
 nu sunt necesare resurse financiare suplimentare
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 13 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........

Conducătorul de compartiment:
 preia lista obiectivelor specifice şi a activităţilor, lista riscurilor care pot afecta atingerea
obiectivelor specifice/elaborate în cadrul sistemului de control managerial;
 prioritîzează obiectivele specifice, activităţile şi riscurile din cadrul compartimentului
pe care îl conduce;
 stabileşte lista procedurilor operaţionale necesare a fi elaborate în propriul
compartiment;
 desemnează persoanele responsabile pentru realizarea procedurilor şi termenele la care
acestea le vor finaliza;
 formulează observaţii referitoare la procedurile primite spre avizare în termenul stabilit;
 avizează procedurile primite spre avizare de la alte compartimente sau de la
secretariatul Comisiei în termenul stabilit;
 transmite PS, realizate de compartimentul propriu secretariatului Comisiei;
 transmite PO, realizate de compartimentul propriu spre avizare altor compartimente;
 analizează oportunitatea propunerilor de revizie a PO sau a PS;
 coordonează realizarea la termen a PS stabilite de Comisie pentru compartimentul pe
care îl conduce;
 contribuie la identificarea şi prioritizarea obiectivelor generale ale Liceului Teoretic
Dante Alighieri
 şi la identificarea, evaluarea şi prioritizarea riscurilor care pot afecta obiectivele
generale ale Liceului Teoretic Dante Alighieri;
 contribuie la stabilirea de către Comisie a listei cu PS necesare a fi realizate în cadrul
Liceului Teoretic Dante Alighieri;
 participă la consultările care au loc în vederea analizei observaţiilor formulate de alte
compartimente, în cazul PS;
Persoana desemnată pentru realizarea unei proceduri:
 realizează procedurile în conformitate cu prevederile PS-01 la termenele stabilite;
 prezintă procedura finalizată conducătorului compartimentului în vederea avizării;
 formulează observaţii în legătură cu PS sau PO primite în cadru! compartimentului
pentru avizare;
 transmite PS sau PO elaborate altor compartimente pentru formulare de observaţii şi
analizează observaţiile formulate de acestea;
 participă la consultările care au loc pentru armonizarea observaţiilor şi/sau reprezintă
conducătorul compartimentului ia consultările privind analizarea observaţiilor formulate
de alte compartimente în vederea avizării PS, în baza împuternicirii primite;
 stabileşte în cazul PO, împreună cu conducătorul compartimentului respectiv,
compartimentele care vor trebui să avizeze PO;
 urmăreşte obţinerea avizelor în termenul stabilit, informând în cazul unor întârzieri
conducătorui compartimentului;
 păstrează (clasează) originalele PO emise în cadrul compartimentului din care face
parte;
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 14 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........
 completează lista de difuzare a PO şi distribuie copii ale PO tuturor celor afectaţi de PO
respectivă;
Membrii Comisiei:
 identifică şi prioritizează obiectivele generale ale Liceului Teoretic Dante Alighieri şi
identifica, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor
generale şi funcţionarea de ansamblu a Liceului Teoretic Dante Alighieri;
 stabilesc lista PS necesare, compartimentele responsabile şi termenele la care acestea
vor finaliza elaborarea;
 avizează PS realizate, în termenul prevăzut;
Secretarul Comisiei:
 întocmeşte, actualizează şi modifică registrul riscurilor identificate în cadrul Liceului
Teoretic Dante Alighieri pe baza propunerilor membrilor Comisiei;
 păstrează (clasează) originalele PS realizate;
 verifică modul de respectare a prevederilor PS-01 la realizarea PS şi PO, formulează
observaţii dacă este cazul şi semnează pagina de gardă a PS şi PO;
 distribuie PS;
 distribuie procedura cu paginile modificate ale reviziei în cazul PS;
 transmite la arhivă ediţiile PS retrase;
 primeşte şi înregistrează în registrul propriu aferent procedurilor, PS transmise pentru
avizare şi PO avizate de conducătorii compartimentelor;
 supune spre avizare membrilor Comisiei PS şi redactează hotărârea Comisiei privind
avizarea PS;
 alocă codul unei PS;
 analizează observaţiile formulate de alte compartimente şi participă ia consultările
organizate pentru analiza observaţiilor, în cazul PS ;
 înaintează spre avizare directorului Liceului Teoretic Dante Alighieri PS realizate;
 analizează şi pune pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei solicitările de revizie a PS;
 retrage din circulaţie vechile variante ale PS şi distribuie PS cu paginile modificate ale
reviziei, conform listei de difuzare a procedurilor;
 păstrează copiile PO
Preşedintele Comisiei:
 avizează PS şi PO realizate;
 conciliază aspecte neclare în relaţia realizator - avizator şi ia decizia finală în cazul
lipsei consensului dintre realizator - avizatori;
Directorul institutiei:
 aprobă procedurile sistemului de control intern/managerial (PS şi PO)
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 15 din 16
intern/managerial
10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Denumirea Elaborator Aproba Număr Difu Arhivare Alte


anexă anexei de zare Loc Peri ele
exem oadă mente
plare
1. Registrul Secretarul Preşedintele 1 Nu Secreta- 5
procedurilor Comisiei Comisiei riatul ani
de sistem Comisiei
scrise la
nivelul
institutiei
2. Registrul Conducătorul Preşedintele 1 Nu Com- 5
operaţionale compartimen Comisiei parti ani
scrise tului mente
Liceul Teoretic Dante Alighieri PROCEDURA DE SISTEM pentru Ediţia: 1
realizarea procedurilor pe activităţi Nr.de ex.........
Comisia de monitorizare, coordonare Revizia: 0
şi îndrumare metodologică a COD: P.S. 01 Nr.de ex..........
dezvoltării sistemului de control Pagina 16 din 16
intern/managerial Exemplar nr..........
Numărul componentei în Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
cadrul procedurii operaţionale
operaţionale
Coperta 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi 2
aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor 3
procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele ia care se difuzează 4
ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale 5
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 6

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 7


activităţii procedurate
7- Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în 8
procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale 9
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea 13
activităţii
10. Anexe, înregistrări, arhivări 15
11. Cuprins 16

Str.Vatra Luminoasa, nr,99 Sector 2, Bucureşti


Te!./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodoiogică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
PROCEDURA DE SISTEM
privind delegarea competenţelor şi responsabilităţilor
COD: P.S. 03
Ediţia; 1 Revizia; 0
WVVkVI UUUUI Wşp U ^9 i v anvi ■'b-s w b 'fer Xp| ^ a w v* |
Tei./Fax:021.250.24.44 competentelor şi j
Comisia de monitorizare, responsabilităţilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S, 03 Pagina 2 din 14 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial
Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale

i Comisia de monitorizare,
| coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control l intern/manageriai
competentelor şi Nr.de ex. -
responsabilităţilor
Pagina 3 din 14
Cod: P.S. 03 Exemplar nr. 1
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia sau, după Componenta revizuită Modalitatea Data de ia care se
caz, revizia în reviziei aplică prevederile
cadrul ediţiei ediţiei sau
reviziei ediţiei

1 2 3 4
2.1. Ediţia I X X

Cod: P.S. 03
Pagina 4 din 14 Exemplar nr, 1
Tel-/Fax:Q21.250.24.44 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodoiogică a
dezvoltării sistemului de control intern/managerial
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
Scopul Ex. Compar Funcţia Nume şi Data Semnătură
difuzării nr. timent 1 prenume primirii
1 2 3 4 5 8 7
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Pagina 5 din 14 Exemplar nr. 1
Cod: P.S. 03
Scopul procedurii operaţionale
Procedura are scopul de a stabili mecanismul metodologic al utilizării delegării, stabilirii şi
comunicăriisarciniior delegate In cadrul Scolii Gimnaziale nr.49,
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului
(
Sprijină auditu! şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/manageriai
Pagina 6 din 14 Exemplar nr, 1
Cod: P.S. 03
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
{
v
Procedura se aplică de către toţi conducătorii de compartimente din cadrul Scolii
Gimnaziale nr.49 atunci când se deleagă competenţe.
Tel./Fax: 021.250*24.44 9 ------ - -
competenţelor şi
Comisia de monitorizare, responsabilităţilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 03 Pagina 7 din 14 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
Reglementări internaţionale
Legislaţie primară
Legea nr.1/2011, legea educaţiei naţionale
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr, 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr, 119/1999 privind controlul intern/managerial şi
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legislaţie secundară
Ordinul ministrului finanţelor publice nr,946/2005, republicat, pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control
intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial
» Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de învăţământ
Preuniversitar, aprobat prin OMEC nr,4955/2005
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
Fişa postului
Cod: P,S, 03
Pagina 8 din 14 Exemplar nr, 1
Tei./Fax:Q21.250.24.44 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/manageriai
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr. crt

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte


termenul

1. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare


metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial
2. Delegarea Procesul de atribuire de către un manager, pe o perioada
limitata, a unora dintre sarcinile sale, unui subordonat,
împreuna cu competentele si responsabilitatile aferente.

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.S. Procedură de sistem
2. P.O. Procedură operaţională
3. E Elaborare
4. V Verificare
5. A Aprobare
6. Ap. Aplicare
7. Ah. Arhivare
Tel./Fax:021.250.24.44 competenţelor şi
Comisia de monitorizare, responsabilităţilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 03 Pagina 9 din 14 Exemplar nr
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial
8. Descrierea procedurii operaţionale
Generalităţi
Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a neregularităţilor are la bază OMFP nr.
946/2005, respectiv Standardul nr, 4 privind delegarea, element important al mediului de
control şi reprezintă modul în care sunt delegate autoritatea şi responsabilitatea In cadrul Scolii
Gimnaziale nr.49 pentru desfăşurarea activităţilor. Delegarea constă în atribuirea temporară a
exercitării unor sarcini de către manager, subordonatului său nemijlocit.
Delegarea unei sarcini trebuie să fie însoţită întotdeauna de acordarea competenţei/autorităţii
(dreptului de a decide) persoanei delegate, precum şi a responsabilităţii..
Conform Manualului de control financiar preventiv, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice,
pot fi definite două forme de delegare, astfel:
delegarea calităţii de ordonator principal de credite unor persoane împuternicite în acest scop,
enunţată la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
delegarea stabilită prin acte de organizare ale conducătorului entităţii, care reprezintă, în fapt,
principala forma de delegare. Astfel, pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor stabilite,
conducătorul acesteia stabileşte persoanele împuternicite să ia decizii şi să execute anumite
activităţi în numele entităţii, in acest sens, sunt întocmite acte de delegare ale atribuţiilor prin
care se desemnează persoanele din cadrul entităţii care sunt împuternicite să semneze pentru şi
în numele conducătorului.
Buna practică recomandă ca delegarea să se facă în scris, să fie revizuită periodic (cei puţin
anual şi la plecarea persoanei delegate) şi să se facă către persoană şi nu către funcţie.
Delegarea presupune întocmirea unui act de delegare, în care trebuie să se menţioneze cel puţin
următoarele elemente:
limitele delegării;
condiţiile delegării;
termenul de valabilitate a delegării (perioada delegării);
specimen de semnătură etc.
Actele de delegare trebuie comunicate tuturor persoanelor care iau parte la activităţile care fac
obiectul delegării de atribuţii.
Delegarea se realizează prin structura organizatorică, raporturi ierarhice şi de colaborare,
sarcini şi competenţe.
Actul de delegare îl reprezintă Regulamentul Intern al Scolii Gimnaziale nr.49 împreună cu
fişele posturilor.
Un element al delegării îl reprezintă autorizarea, care reprezintă în fapt delegarea de autoritate.
Tel./Fax:021.250.24.44 competenţelor şi
Comisia de monitorizare, responsabilităţilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 03 Pagina 10 din 14 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr. 1
sistemului de control
intern/managerial
Modul de lucru
Mecanismul metodologic al utilizării delegării, structurat in mai muite etape si faze, dupa cum
urmeaza:
Pregatirea delegării in sensul de:
identificarea sarcinilor delegabile. Sarcinile delegabile sunt cele care in momentul in care se
doreşte folosirea metodei pot fi delegate unor subordonaţi, care dispun de toate cunoştinţele si
calitatile necesare îndeplinirii lor.
nominalizarea persoanei delegate. Selecţia subordonaţilor care vor prelua sarcini prin delegare
se va face printr-o selecţie pe baza unor criterii de evaluare, intre care:
natura pregătirii subordonaţilor;
~ vechime in munca si in cadrul organizaţiei respective;
»rezultatele in munca obtinute in ultima perioada;
» obţinerea acordului de voinţa ai persoanei delegate, pentru delegare;
informarea colectivului din care face parte persoana delegata in legătură cu statutul dubiu al
acesteia - de subordonat, dar si de persoana desemnata sa preia, prin delegare, unele sarcini,
competente si responsabiiitati ce revin managerului; -informarea si obţinerea acordului de
principiu al managerului amplasat pe un nivel ierarhic superior celui care deleaga,
Transmiterea, in scris, către persoana delegata, atat a sarcinilor, competentelor si
responsabilităţilor delegate, cat si a rezultatelor ce se asteapta si a criteriilor de evaluare, O
asemenea modalitate este necesara pentru a se evita interpretarea unor aspecte ce definesc
delegarea ori neînţelegerea, de către persoana delegata a unora dintre acestea,
Derularea efectiva a delegării, in sensul de exercitare a sarcinilor, competentelor si
responsabilităţilor delegate,
Controlul sarcinilor delegate
Delegarea către subordonat a responsabilitatii, odata cu sarcinile si competentele
corespunzătoare, nu inseamna ca persoana cu funcţie de conducere care efectueaza delegarea
nu mai răspunde pentru îndeplinirea respectivelor sarcini, Este necesar sa se asigure in
continuare un control din partea persoanei cu funcţie de conducere care efectueaza delegarea
asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către delegat.
Pentru reuşita folosirii acestei metode a delegării se recomanda sa se urmareasca asigurarea
unui echilibru adecvat intre încredere si control, avand in vedere ca "suma acestora este
permanent egala". Adică, pe masura ce creste încrederea in subordonat se reduce controlul si
invers.
Resurse necesare
Resurse materiale
Nu sunt necesare resurse suplimentare
Cod; P.S. 03
Nr.de ex. - Pagina 11 din 14
Exemplar nr. 1
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Resurse umane
Nu sunt necesare resurse suplimentare
Resurse financiare
Nu sunt necesare resurse suplimentare
WWW! wyu
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
competenţelor şi responsabilităţilor
Cod: P.S. 03
Pagina 12 din 14
Exemplar nr. 1
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Conducerea Scolii Gimnaziale nr.49
aprobă delegarea de sarcini ■
Personalul de conducere
efectueaza delegarea sarcinilor în funcţie de natura pregătirii subordonaţilor, de vechime in
munca si in cadrul Scolii Gimnaziale nr.49, de rezultatele in munca obtinute in ultima
perioada;
nu va deleagă sarcini de importanta strategica, de importanta deosebita, sarcini cu impact
uman deosebit ori saricini ce definesc postul de manager.
transmiterea sarcinilor, competentelor si responsabilităţilor ce fac obiectul delegării se va
realiza in scris.
întretine un climat propice manifestării persoanei delegate pe tot parcursul delegării.
evalueaza modul de îndeplinire a sarcinilor delegate.
Personalul către care se face delegarea
asigura indeplinirea sarcinile delegate de persoana cu funcţie de conducere in condiţii de
eficienta economica.
Te!./Fax:021.250.24.44 r '-''■-o
competenţefor şi
Comisia de monitorizare, responsabiiitătiSor Cod: P.S. Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare 03 Pagina 13 din 14 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr, 1
sistemului de control
intern/managerial
Anexe, înregistrări, arhivări
Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Număr Difu Arhivare Alte
anexă anexei de zare Loc Peri ele
exem oadă mente
plare

Cod: P.S. 03
Nr.de ex.
Pagina 14 din 14
Exemplar nr. 1
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Cuprins
Numărul componentei în Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
cadrul procedurii operaţionale
operaţionale
Coperta 1
1, Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi
aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadru! ediţiilor
procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează
ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
4, Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii
operaţionale
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile
activităţii procedurale
7' Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în
procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea
activitătii
10. Anexe, înregistrări, arhivări
11. Cuprins
Str.Vatra Luminoasa, nr.99 Sector 2, Bucureşti
TeS./Fax:021.250,24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
PROCEDURA DE SISTEM privind liberul acces la informaţiile de interes
public
COD: P.S. 04
Ediţia: 1 Revizia: 0
Tel./Fax:021.250.24.44 r
la informaţiile de
Comisia de monitorizare, interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 2 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 04 Exempiar nr. 1
intern/managerial
Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătură
responsabilii/ prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Zanfir Nicoîeta Secretar Comisie
SCMI
12. Verificat Sin Aurelian Preşedinte
Valentin Comisie SCMI
13. Aprobat Prof.Baibarac Director
Viorica
Tei./Fax:021.250.24.44 la informaţiile de
Comisia de monitorizare, interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 3 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 04 Exemplar nr. 1
intern/managerial
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia sau, după Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se
caz, revizia în reviziei aplică prevederile
cadrul ediţiei ediţiei sau
reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1. Ediţia I X X

Tel./Fax:021.250.24.44 la informaţiile de
Comisia de monitorizare, interes public Cod: P,S. 04 Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 4 din 20 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
Scopul Ex. Compar Funcţia Nume şl . Data Semnătură
difuzării nr. timent prenume primirii
1 2 3 4 5 6 7

UUVMl Vyu
TeS./Fax:021.250.24.44
Cod: P.S. 04
Pagina 5 din 20 Exemplar nr. 1
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Scopul procedurii operaţionale
Procedura stabileşte modalităţile de primire şi de înregistrare a solicitărilor de informaţii de
interes public, precum şi circuitul şi modul de soluţionare a acestor documente în cadrul Scolii
Gimnaziale nr.49.
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului
Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei
Cod: P.S. 04
Pagina 6 din 20
Exemplar nr, 1
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Procedura se aplică în cadrul întregii instituţii şi vizează fluxul solicitărilor de informaţii de
interes public, Aplicarea procedurii este urmărită de către persoana împuternicită, prin decizie a
Directorului Scolii Gimnaziale nr.49,
Cod: P.S. 04
Nr.de ex.
Pagina 7 din 20
Exemplar nr. 1
Tei./Fax:021.250.24.44 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/managerial
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii proced urate
Reglementări internaţionale
Legislaţie primară
Constituţia României, republicată, art. 31
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare
Legea nr.1/2011, iegea educaţiei nationaie
Ordonanţa Guvernului nr, 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legislaţie secundară
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Ordinul ministrului finanţelor publice nr,946/2005, republicat, pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control
intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de învăţământ
Preuniversitar, aprobat prin OMEC nr,4955/2005
Alte documente, inclusiv reglementări Interne ale entităţii publice
Sector 2, bucureşu f” - —-
Tel./Fax:021.250.24.44 la informaţiile de
Comisia de monitorizare.. interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 8 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 04 Exemplar nr. 1
intern/managerial
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1, Definiţii ale termenilor
t£ Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
o termenul
mm.

1. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare


metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial
2. Informaţie de interes orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din
public activităţile instituţiei, indiferent de suportul ori de forma
sau de modul de’exprimare a informaţiei.
3. Persoană desemnată să Angajatul numit de conducerea Scolii Gimnaziale nr.49 să
gestioneze informaţii de primească, să înregistreze, să distribuie solicitări de
interes public şi informaţii de interes public şi să transmită răspunsul către
solicitări de informaţii solicitanţi
de interes public
4. Solicitare de informaţii Acţiunea verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau
de interes public electronic) prin care o persoană (fizică sau juridică, română
ori străină) poate cere informaţii considerate ca fiind de
interes public (conform art. 20, alin. 2 din H.G. nr,
123/2002).
5, Solicitant de informaţii Orice persoană fizică ori juridică, indiferent de cetăţenie şi
de interes public de rezidenţă (conform art. 1 din legea nr. 544/2001), care
formulează o solicitare de informaţii de interes public
6. Registru special Registru de intrări-ieşiri în care sunt evidenţiate exclusiv
intrările de solicitări de informaţii de interes public
formulate în scris şi ieşirile de răspunsuri ia solicitările de
informaţii publice

Sector 'ix Kucureşxi |yi i v hivi


Tel./Fax:021.250.24.44 la informaţiile de
Comisia de monitorizare, interes public Cod: P.S. 04 Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 9 din 20 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1 P.S. Procedură de sistem
2. E■ Elaborare
3. Verificare
4: A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
(
**} WMVVI! vyvi i
Tel,/Fax:021.250.24.44 la informaţiile de
Comisia de monitorizare, interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 10 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S, 04 Exemplar nr. 1
intern/manageria!
8. Descrierea procedurii operaţionale
Generalităţi
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin
prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi
autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale
ratificate de Parlamentul României.
Asigurarea de către autoritatile si instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public
se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate in acest scop de către
conducerea Scolii Gimnaziale nr.49.
Şcoala Gimnaziala nr,49 are obligaţia sa comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes
public;
actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea Scolii Gimnaziale nr,49;
structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de
audiente al Scolii Gimnaziale nr.49;
numele si prenumele persoanelor din conducerea Scolii Gimnaziale nr,49 si a personalului
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
coordonatele de contact ale Scolii Gimnaziale nr.49, respectiv: denumirea, sediul, numerele de
telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;
programele si strategiile proprii;
lista cuprinzând documentele de interes public;
lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
modalitatile de contestare a deciziei Scolii Gimnaziale nr,49 in situatia in care persoana se
considera vatamata in privinţa dreptului de acces ia informaţiile de interes public solicitate.
Modul de lucru
Etapele procedurii sunt: primirea solicitărilor, înregistrarea cererilor, verificarea şi analiza
acestora, transmiterea confirmărilor, repartizarea solicitărilor, circuitul solicitărilor în Şcoala
Gimnaziala nr.49, formularea răspunsului, verificarea şi redactarea răspunsului de către
persoana împuternicită, transmiterea răspunsului către solicitant şi arhivarea.
Primirea şi înregistrarea solicitărilor de informaţii de interes public Având în vedere prevederile
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitările de
informaţii de interes public trebuie tratate pe un circuit separat, urmând a fi înregistrate şi
urmărite în regim special.
Activitatea, de gestionare a cererilor de informaţii de interes public este independentă de
activitatea de registratură şi de cea a soluţionării petiţiilor, conform prevederilor
WWV'VW'i te, Sh/WV.» la informaţiile de
Tei./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 11 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 04 Exemplar nr, 1
intern/managerial
legale menţionate, în consecinţă, numărul de înregistrare al acestor cereri este acordat dintr-o
plajă de numere atribuită exclusiv solicitărilor de informaţii de interes public, cereri care sunt
evidenţiate într-un registru special.
Persoana desemnată să gestioneze informaţii publice întocmeşte un registru special în care sunt
înregistrate exclusiv solicitările de informaţii de interes public formulate în scris;
Toate solicitările de informaţii de interes public adresate Scolii Gimnaziale nr.49, indiferent .de
canalul de comunicare prin care sunt intrate (depuse la registratură, prin poştă, fax, mail) sunt
direcţionate către persoana desemnată să gestioneze informaţii publice.
Solicitările înaintate Scolii Gimnaziale .nr.49 personal de către persoane sunt depuse şi
înregistrate în registrul special direct de către persoana desemnată să gestioneze informaţii
publice, care înregistrează solicitarea în registrul special.
Termenele legale curg de la data înregistrării cererii în registrul special
Numărul de înregistrare după care va fi urmărită cererea de informaţii de interes
public este cel din registrul special
Sunt înregistrate în registrul special toate solicitările care sunt formulate "în baza Legii nr
544/2001" sau "conform Legii nr. 544/2001”, chiar dacă informaţiile nu se supun prevederilor
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare, în ultimul caz fiind procedată redirecţionarea cererii pe circuitul
petiţiilor urmată de informarea solicitantului asupra acestui fapt.
Sunt înregistrate în registrul special solicitările în care nu este invocată Legea nr,544/2001, dar
al căror conţinut se încadrează prevederilor acestei legi. Această operaţiune se face cu avizul
conducătorului Scolii Gimnaziale nr.49.
Solicitările formulate "în baza Legii nr, 544/2001" sau "conform Legii nr, 544/2001" de către
organizaţiile media sunt înregistrate în registrul special, intră în circuitul cererilor de informaţii
de interes public
Verificarea şl repartizarea solicitărilor de informaţii de Intern® public Persoanele desemnate să
gestioneze solicitările de informaţii de interes public verifică la data primirii dacă în cererea
scrisă sunt prezente cel puţin următoarele
elemente, conform art, 6, alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes publice, cu modificările şi completările ulterioare:
instituţia publică la care se adresează solicitarea;
cererea este formulată în limbaj civilizat, este coerentă şi suficient de clară pentru ca informaţia
de interes public să poată fi identificată;
numele, prenumele şi adresa (poştală sau e-mail) la care se solicită primirea
răspunsului; :
dacă informaţiile solicitate se încadrează la categoria "de interes public;
~ dacă informaţiile solicitate intră în sfera de competenţă a instituţiei.
După verificarea primară efectuată de persoana desemnată să gestioneze cereri de informaţii de
interes public, solicitările sunt supuse evaluării de către directorul Scolii
Sector z, bucureşti
Tel./Fax: 021.250.24.44 ia informaţiile de
Comisia de monitorizare, interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 12 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de controi Cod: PS. 04 Exemplar nr. 1
intern/managerial
Gimnaziale nr.49, urmând ca solicitarea să fie repartizată în acord cu rezoluţia dată de către
acesta.
în cazul în care solicitarea nu cuprinde elementele prevăzute la alineatul precedent, solicitarea
este returnata fără a fi înregistrată tar solicitantului sau instituţiei expeditoare i se recomandă
reformularea acesteia şi îi sunt cerute completări şi/sau precizări în ziua înregistrării solicitării
sau cel târziu în ziua următoare. Cererea conţinând toate elementele prevăzute este considerată
o nouă cerere, este înregistrată în registrul special iar termenul legal decurge de la data
înregistrării, în cazul în care se constată că informaţiile solicitate nu sunt de interes public se
procedează, în funcţie de situaţie, la formularea refuzului de răspuns pentru informaţiile
exceptate sau la redirecţionarea cererii către persoana responsabilă cu petiţiile, pentru
introducerea ei în circuitul petiţiilor. Solicitantul este înştiinţat asupra faptului că cererea sa este
soluţionată în baza altui temei legal, fiind totodată motivată această decizie. Refuzul motivat de
a răspunde sau înştiinţarea privind redirecţionarea cererii se comunică solicitantului în termen
de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul special, respectându-se termenul prevăzut
în H.G, nr. 123/2002 la art. 16, fit. d). O copie după această adresă este comunicată, dacă este
cazul, instituţiilor care au redirecţionat respectiva cerere în termen de 5 zile lucrătoare de la
data înregistrării în registrul special.
în cazul în care se constată că informaţiile solicitate nu intră în sfera de competenţă a Scolii
Gimnaziale nr.49, se procedează la redirecţionarea solicitării către instituţia competentă sau la
returnarea solicitării către instituţia care a expediat-o. Operaţiunea de redirecţionare sau de
returnare se produce în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul special.
Solicitantul este înştiinţat asupra acestui lucru în termen de 5 zile lucrătoare de la data
înregistrării în registrul special; în cazul în care se constată că informaţiile solicitate nu intră în
sfera de competenţă a instituţiei, dar din datele prezentate de către solicitant nu poate fi
identificată competenţa unei alte instituţii, se comunică solicitantului în termen de maxim 5 zile
lucrătoare de la data înregistrării în registrul special că informaţiile cerute de acesta nu sunt
deţinute de instituţie.
Redirecţionarea sau returnarea solicitărilor către alte instituţii este menţionată în registrul
special.
Expedierea cererilor către compartimentele de specialitate se face cu adresă de
înaintare în care sunt prezente următoarele elemente;
antetul Scolii Gimnaziale nr.49;
datele de contact ale personeî desemnate să gestioneze informaţii publice;
numărul de înregistrare din registrul special şi data înregistrării;
numele solicitantului;
termenele de răspuns ;
canalul de comunicare dorit pentru primirea răspunsului;
semnătura conducătorului Scolii Gimnaziale nr.49.
Copii după cerere şi adresa de înaintare se păstrează într-un dosar special denumit "Solicitări în
curs de soluţionare".
Sector z, bucureşn 1IMVI W.
Tel./Fax:021.250.24.44 la informaţiile de
Comisia de monitorizare, interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 13 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 04 Exemplar nr. 1
intern/managerial
Circuitul solicitărilor de informaţii de interes public
Solicitările de informaţii de interes public circulă între compartimentele Scolii Gimnaziale
nr.49 pe bază de semnătură. In cazul în care există posibilitatea transmiterii prin e-mail,
comunicarea se face pe acest canal, adresa de înaintare şi cererea fiind expediate după scanare.
In acest caz persoana desemnată să gestioneze informaţii publice solicită prin mail sau telefonic
confirmarea de primire cu număr de înregistrare . de ia compartimentele de specialitate, în
adresele de corespondenţă este menţionat obligatoriu numărul de înregistrare din registru!
special, acesta fiind evidenţiat şt în registrele proprii ale fiecărui compartiment. Solicitarea de
informaţii de interes public al cărei răspuns intră în competenţa mai multor compartimente este
repartizată la toate compartimentele implicate. Persoana desemnată să gestioneze informaţii de
interes public centralizează informaţiile transmise de compartimentele de specialitate implicate
şi formulează un singur răspuns.
Corespondenţa între compartimentele de specialitate pentru consultare sau avizare se face pe
bază de semnătură. Compartimentele de specialitate înştiinţează persoana desemnată să
gestioneze informaţii de interes public în termen de 2 zile lucrătoare că a fost solicitat un aviz
sau consultarea altui compartiment de specilalitate. Acesta din urmă furnizează avizul sau
punctul de vedere compartimentului solicitant în termen de 3 zile lucrătoare sau în termen de
maximum 12 zile lucrătoare, dacă solicitantul a fost informat asupra prelungirii termenului la
30 de zile
Dacă compartimentul de spcialitate consideră că informaţiile solicitate nu sunt de competenţa
acesteia, returnează cererea persoanei desemnată să gestioneze informaţii de interes public în
termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării la compartimentul de specialitate,
cu indicarea compartimentului competent pentru a putea fi redirecţionată. Persoana desemnată
să gestioneze informaţii de interes public redirecţionează solicitarea indicând termenul de
răspuns necesar respectării termenului legal şi informează solicitantul dacă este cazul asupra
prelungirii termenului iniţial la 30 zile.
în cazul în care, pentru formularea răspunsului este necesar şi avizul sau punctul de vedere al
unei alte instituţii, compartimentul de specialitate înştiinţează persoana desemnată să
gestioneze informaţii de interes public asupra necesităţii solicitării unui aviz/punct de vedere al
unei alte instituţii în termen de 2 zile lucrătoare de ia data înregistrării şi, implicit, asupra
posibilităţii prelungirii termenului de răspuns.
Termene de răspuns către persoana desemnată să gestioneze informaţii publice
Pentru a putea fi asigurată transmiterea răspunsurilor către solicitanţi în termenele
legale, compartimentul de specialitate trebuie să respecte termenele de răspuns prevăzute la
acest punct.
Răspunsul compartimentului de specialitate este transmis persoanei desemnate să gestioneze
informaţii de interes public în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data înregistrării ia
compartimentul de specialitate, în acest termen sunt incluse şi
sector z, oucurwşu r.,,.— —
Tel./Fax:021.250.24.44 la informaţiile de
Comisia de monitorizare, interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 14 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod; P,S. 04 Exemplar nr. 1
intern/managerial
eventualele termene necesare avizării sau obţinerii unui punct de vedere de ia un alt
compartiment.
Constatarea faptului că întocmirea răspunsului necesită o perioadă mai mare de 7 zile este
comunicată persoanei desemnate să gestioneze informaţii de interes public în termen de 7 zile
lucrătoare de ia data înregistrării la compartimentul de specialitate, fiind menţionată
prelungirea termenului de răspuns până ia 26 de zile lucrătoare.
Răspunsul compartimentul de specialitate este transmis persoanei desemnate să gestioneze
informaţii de interes public în termen de 26 zile lucrătoare de la data înregistrării la
compartimentul de specialitate, dacă activităţile^ necesare întocmirii răspunsului necesită o
perioadă mai mare de 7 zile lucrătoare. în acest termen sunt incluse şi eventualele termene
necesare avizării sau obţinerii unui punct de vedere de la un alt compartiment.
Compartimentul de specialitate căruia i-a fost distribuită o solicitare de informaţii de interes
public şi care constată că soluţionarea cererii intră în sfera de competenţă a altui compartiment,
o transmite persoanei desemnate să gestioneze informaţii de interes public, cu un punct de
vedere justificat în termen de maximum 24 ore . Aceasta la rândul ei redirecţionează cererea
către compartimentul în a cărei sferă de competenţă intră soluţionarea, conform punctului de
vedere mai sus menţionat, în termen de maximum 24 ore de la data returnării solicitării.
Termenele de răspuns ale celui de-al doilea compartiment vor curge de la data primirii
solicitării, dar fară a depăşi 24 zile lucrătoare, iar din punctul de vedere al persoanei desemnate
să gestioneze informaţii de interes public, termenul de răspuns către solicitant se prelungeşte
automat la 30 de zile lucrătoare.
Verificarea răspunsului de către persoana desemnată să gestioneze
Informaţii de interes public
Persoana desemnată să gestioneze solicitări de informaţii de interes public verifică dacă;.
răspunsul compartimentului de specialitate se referă la toate informaţiile solicitate;
~ este refuzată furnizarea unor informaţii care sunt, conform legii, de interes public;
sunt furnizate informaţii care, conform legii, sunt exceptate de la liberul acces ai
cetăţenilor.
Dacă nu este întrunită prima condiţie, persoana desemnată să gestioneze cereri de informaţii de
interes public solicită compartimentului de specialitate completarea răspunsului cu informaţiile
care lipsesc sau cu motivarea refuzului de a furniza informaţiile omise în răspunsul iniţial.
Solicitarea de completare a răspunsului se
face în scris în ziua primirii răspunsului de Ta. compartimentul de specialîtet sau în ziua
lucrătoare imediat următoare, dacă ora de primire nu permite evaluarea şi efectuarea
operaţiunilor de expediere. Campartimentul de specialitate trebuie să răspundă cererii de
completare a răspunsului în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării.
Dacă nu este întrunită a doua condiţie, persoana desemnată să gestioneze cereri de informaţii de
interes public înştiinţează respectivul compartiment asupra acestui lucru
sector z, t>ucureşu Te!./Fax:021.250.24.44
Cod: P.S. 04
Pagina 15 din 20 Exemplar nr. 1
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
contro! intern/managerial
şi solicită furnizarea informaţiilor, fiind precizat fundamentul legal pentru furnizarea
respectivelor informaţii. Termenul de răspuns în acest caz este de până ta 20 de zile lucrătoare
de la data înregistrări.
Dacă nu este întrunită a treia condiţie, persoana desemnată să gestioneze cereri de informaţii
de interes public va omite, la întocmirea răspunsului, informaţiile care sunt exceptate de la
liberul acces, dacă respectivele informaţii nu au fost solicitate ca atare, ci au fost furnizate de
compartimentul de specialitate în formularea răspunsului la o întrebare, cu .caracter general
sau vor motiva refuzul furnizării informaţiilor exceptate, dacă acestea au fost cerute în forma
furnizată de compartimentul de specialitate.
Transmiterea răspunsului către solicitant
Răspunsurile către solicitanţi se transmit numai de către persoana desemnată să gestioneze
cereri de informaţii de interes public.
La solicitările formulate verbal, fie direct la sediul Scolii Gimnaziale nr.49, fie prin
telefon, se răspunde imediat dacă informaţiile sunt deja disponibile, fară ca
solicitarea să primească număr de înregistrare. Dacă informaţiile solicitate nu sunt
disponibile, solicitanţii sunt îndrumaţi să formuleze o cerere în scris şi 11 se indică
variantele de transmitere a cererii (fax, e-mail, poştă, personal).
informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în
masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore, dacă
informaţiile solicitate sunt disponibile sau pot fi uşor identificate.
în cazul în care o persoană formulează mai multe solicitări de informaţii de interes
public având acelaşi conţinut, acestea se conexează, urmând ca solicitantul să
primească un singur răspuns;
Dacă după trimiterea răspunsului se mai primeşte o solicitare având acelaşi conţinut, aceasta
se clasează la numărul iniţial, menţionându-se faptul că s-a răspuns, iar solicitantul este
înştiinţat în termen de 5 zile lucrătoare că s-a răspuns solicitării sale printr-o adresă anterioară
(se va indica numărul de înregistrare şi data transmiterii răspunsului). Dacă solicitantul
continuă să transmită solicitări cu aceiaşi conţinut şi după ce a fost înştiinţat asupra faptului că
i s-a răspuns printr-o adresă anterioară, acestea vor fi clasate la numărul iniţial menţionându-
se faptul că solicitantul a luat cunoştinţă că i s-a răspuns printr-o adresă anterioară.
O copie a răspunsului către solicitant este transmisă, dacă este cazul, şi instituţiilor care au
redirecţionat solicitări de informaţii de interes public către Şcoala Gimnaziala nr.49, ■
în situaţia în care solicitantul indică mai multe adrese/canale de corespondenţă - poştală,’ fax,
e-mail, persoana desemnată să gestioneze solicitările de informaţii de interes public va utiliza
cea mai rapidă cale; adresa de e-mail sau numărul de fax dacă respectivul cont/număr este
funcţional la data transmiterii răspunsului şi dacă solicitantul nu a cerut în mod expres
transmiterea răspunsului prin poştă. în cazul transmiterii prin fax sau e-mail persoana
desemnată să gestioneze solicitările de informaţii de interes public solicită confirmare de
primire solicitantului, aceasta
sector z, Duuureşu plivind s a
Tel./Fax:021.250.24.44 la informaţiile de
Comisia de monitorizare, interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 04 Pagina 16 din 20 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr. 1
sistemului de controi
intem/manageriai
urmând, în cazul primirii, să fie iisîată şi anexată Ia dosarui de soiuţionare a respectivei
solicitări.
Arhivarea solicitărilor şi răspunsurilor transmise către solicitant Persoana desemnată să
gestioneze solicitările de informaţii de interes public arhivează toate solicitările de informaţii
de interes public, corespondenţa aferentă formulării răspunsurilor precum şi registrele
speciale.
Pe măsură ce solicitările sunt soluţionate, acestea sunt trecute din dosarul "Solicitări în curs de
soiuţionare" în dosarul dedicat de arhivare a cererilor şi răspunsurilor. Arhiva conţine şi
copiile după răspunsurile transmise de instituţiile către care au fost redirecţionate cererile de
informaţii de interes public.
Arhiva conţine întreaga corespondenţă cu compartimentele de specialitate desfăşurată în
perioada scursă de la momentul înregistrării în registrul special şi până la momentul
transmiterii răspunsului către solicitant şi este păstrată la nivelul instituţiei pe o perioadă de 3
ani;
Copii după solicitări şi răspunsurile aferente sunt arhivate şi la nivelul compartimentelor de
specialitate.
Analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor privind nerespectarea prevederilor Legii
nr.544/2001
Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor
Legii nr. 544/2001, la nivelul Scolii Gimnaziale nr49 se va constitui, prin decizie a
directorului Scolii Gimnaziale nr,49, Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces
la informaţiile de interes public.
Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public se
întruneşte ori de câte ori este înregistrată o reclamaţie administrativă:
secretarul comisiei primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor în ziua înregistrării;
~ comisia efectuează cercetarea administrativă în termen de 10 zile de ia înregistrare;
comisia stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la
informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;
în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare
pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate;
secretarul redactează şi trimite răspunsul semnat de preşedintele comisiei solicitantului.
Resurse necesare
Resurse materiale
« acces nemijlocit la mijloace de comunicare; telefon, fax, email
acces nelimitat ia mijloace de editare şi multiplicare documente: sistem de calcul, copiator
Resurse umane
Tel./Fax:021.250.24.44 r- —
fa informaţiile de
Comisia de monitorizare, interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 17 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S, 04 Exemplar nr 1
inîern/manageriai
persoana desemnată să gestioneze informaţii de interes public
Resurse financiare
Nu sunt necesare resurse suplimentare
7 WUVUS *
TeL/Fax:021.250.24.44 la informaţiile de
Comisia de monitorizare, interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 18 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 04 Exemplar nr, 1
intern/managerial
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Conducerea Scolii Gimnaziale nr.49
analizează şi avizează răspunsurile ia solicitările mass-media care conţin informaţii
sau puncte de vedere cu impact mediatic care pot afecta imaginea instituţiei;
asigură prezidiul Comisiei .de'analiză a reclamaţiilor privind refuzul dreptului de
acces la informaţiile de interes public, analizează şi semnează răspunsul către
persoana care a formulat reciamaţia administrativă;
analizează şi semnează rapoartele anuale privind accesul la informaţiile de interes
public
Personalul de conducere
~ desemnează persoana/persoanele care întocmesc răspunsul, în ziua primirii
solicitării de informaţii de interes public sau în ziua imediat următoare, dacă ora la
care a fost primită cererea nu permite evaluarea şi rezoluţiona.rea cererii.
verifică, avizează şi înaintează, în termenul legal, spre aprobarea conducerii Scolii
Gimnaziale nr.49 proiectul de răspuns elaborat de către personalul de execuţie din
subordine;
răspund de organizarea arhivării copiilor după solicitările soluţionate de personalul
din subordine şi după răspunsurile aferente
Personalul desemnată şă gestioneze informaţii de interse public
răspunde pentru înregistrarea cererilor formulate în scris, în termenele şi în condiţiile
prevăzute de prezenta procedură;
are’ obligaţia de a furniza informaţiile publice disponibile dacă acestea sunt solicitate
verbal şi de a îndruma solicitanţii să formuleze cereri în scris, dacă informaţiile
solicitate nu pot fi furnizate imediat;
răspunde pentru respectarea termenelor, dacă este primită în timp util rezoluţia
conducătorului Scolii Gimnaziale nr.49;
răspunde pentru respectarea termenelor legale, dacă răspunsul compartimentelor de
specialitate este furnizat în termenele prevăzute în prezenta procedură şi dacă acesta
este avizat în timp util de către conducătorul Scolii Gimnaziale nr,49;
răspunde de întocmirea raportului anual privind accesul la informaţiile de interes
public;
răspunde pentru ţinerea evidenţei solicitărilor şi arhivarea celor soluţionate în dosare,
în inventarul Scolii Gimnaziale nr.49, pentru o perioadă de 3 ani.
oeuiui <£, guvuicţu la informaţiile de
Tei./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, ^ interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 19 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 04 Exemplar nr. 1
intern/managerial
<
\
Anexe, înregistrări, arhivări
Nr, Denumirea Elaborator Aprobă Număr Difu Arhivare Alte
anexă anexei de zare Loc Peri ele
exem oadă mente
plare

WWWV! > vy >.« la informaţiile de


Tei./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, interes public Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 20 din 20
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 04 Exemplar nr. 1
intern/managerial
11. Cuprins

Numărul componentei în Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina


cadrul procedurii operaţionale
operaţionale
Coperta 1
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi
aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
' 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor
procedurii operaţionale
3, Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează
ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile


activităţii procedurate
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în
procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea
activitătii
10. Anexe, înregistrări, arhivări
11. Cuprins
Scoaîa Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti TeUFâx:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial
PROCEDURA DE SISTEM privind gestionarea abaterilor COD: P.S. 05
Ediţia: 1 Revizia: 0
Şcoala Gimnaziala nr.49 Ediţia: 1
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti Tel ./Fax: privind gestionarea abaterilor
021.250.24.44
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 2 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de controi Cod: P.S. 05 Exemplar nr. 1
intern/managerial
1» Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătură
responsabilii/ prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
11. Elaborat Zanfir Nicoleta Secretar Comisie
SCMI
1.2. Verificat Sin Aureiian Preşedinte
Valentin Comisie SCMI
13. Aprobat Prof.Baibarac Director
Viorica
Şcoala Gimnaziala nr.49 Ediţia: 1

Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1


nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti gestionarea abaterilor
Tel./Fax: 021250.24.44
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 05 Pagina 3 din 15 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/manageri al
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale
Ediţia sau, după Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se
caz, revizia în reviziei aplică prevederile
cadrul ediţiei ediţiei sau
reviziei ediţiei

1 2 3
2.1 Ediţia l X X

Scoaia Gimnaziala nr.49 Ediţia: 1


Str.’Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind gestionarea
Tel./Fax:021.250.24.44
abaterilor
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 4 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 05 Exemplar nr. 1
intern/managerial
Lîsta cuprinzând persoanele la oare se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
Scopul Ex. Compar Funcţia Nume şi Data Semnătură
difuzării nr, timent prenume primirii
1 2 3 4 5 6 Y

|
Şcoala Gimnaziala nr.49 Ediţia: 1
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind gestionarea abaterilor
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 5 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 05 Exemplar nr. 1
intern/managerial
Scopul procedurii operaţionale
Procedura are scopul de a stabili regulilor care asigură identificarea, analiza şi
tratarea abaterilor în cadrul Scolii Gimnaziale nr.49.
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului
Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei
Şcoala Gimnaziala nr.49 Ediţia: 1
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind gestionarea abaterilor
TeI./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. *
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 05 Pagina 6 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Exemplar nr. 1
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Procedura se aplică tuturor compartimentelor Scolii Gimnaziale nr.49 pentru
identificarea, analizarea si tratarea abaterilor.
Şcoala Gimnaziala nr,49 Ediţia: 1
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind gestionarea abaterilor
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 05 Pagina 7 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Exemplar nr. 1
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurale
Reglementări internaţionale
Legislaţie primară
Legea nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale
~ Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legislaţie secundară
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial Ea entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de învăţământ Preuniversitar, aprobat
prin OMEC nr.4955/2005
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax: 021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem
privind gestionarea abaterilor
Cod: P.S. 05
Ediţia: 1 Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 8 din 15
Exemplar nr. 1
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
iz! Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
o termenul
Z

1. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare


metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial
2. Abatere Nesatisfacerea unei cerinţe
3. Corectie/masura Acţiune întreprinsa pentru a elimina abaterea
preventiva

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. Abrevierea Termenul abreviat
cri
1. P.S. Procedură de sistem
3. E Elaborare
4. V Verificare
5. A Aprobare
6. Ap. Aplicare
7. Ah. Arhivare
Scoaia Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr,99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax: 021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control
intern/managerial
Procedura de sistem Revizia: 0 privind gestionarea abaterilor ^
Nr.de ex. -
Pagina 9 din 15 Cod: P.S, 05 Exemplar nr. 1
Descrierea procedurii operaţionale
Generalităţi
Gestionarea abaterilor se referă la cazurile în care anumite aspecte aie unor proceduri nu sunt
respectate/aplicate în totalitate în desfăşurarea operaţiunilor sau activităţilor, ca urmare a
apariţiei unor circumstanţe deosebite.
Conducerea trebuie să analizeze în mod corespunzător cazurile în care nu se respectă/aplică
controalele interne stabilite, în baza următoarelor considerente:
nerespectarea procedurilor instituite de către management sau a unor controale interne poate
determina personalul Scolii Gimnaziale nr.49 să nu mai respecte deciziile şi regulile stabilite de
acesta;
procedurile operaţionale presupun respectarea unor prevederi legale, instrucţiuni, specificaţii
etc.
Nerespectarea unor controale interne sau a procedurilor instituite sunt interzise cu excepţia
situaţiilor de urgenţă, conducerea Scolii Gimnaziale nr.49 va fi imediat notificată în asemenea
cazuri, iar circumstanţele analizate.
Personalul Scolii Gimnaziale nr.49 are autoritatea si responsabilitatea de a asigura detectarea si
tratarea in timp util a abaterilor
Modul de lucru
Gestionarea abaterilor constă în:
“ Elaborarea de îndrumări privind stabilirea circumstanţelor şi frecvenţei cu care se impune
intervenţia managementului, precum şi nivelurile de conducere care pot întreprinde asemenea
acţiuni;
Identificarea abaterilor, care reprezintă modul în care se descoperă o abatere de la procedura
stabilită de către angajaţi, auditul intern şi extern, etc.;
Documentarea abaterilor presupune descrierea completă a fenomenului pentru a fi înţeles şi
stabilite motivele acestuia. Aceasta se poate realiza prin constatările auditului (fişele de
identificare şi analiză a problemei), rapoartele managementului sau ale angajaţilor etc. O astfel
de documentare presupune stabilirea unor date concludente cum ar fi: data şi locul descoperirii,
perioada de manifestare, frecvenţa, cum a fost descoperit, angajaţii implicaţi, consecinţele etc.;
Aplicarea corecţiilor imediate are în vedere corectarea problemei (simptomului) până la
identificarea cauzelor apariţiei, adică luarea unor măsuri urgente;
Analiza circumstanţelor apariţiei are drept scop înţelegerea circumstanţelor care au determinat
apariţia devierii de la procedură. în această etapă se caută principalele cauze care au generat
abaterea;
Stabilirea măsurilor corective presupune reanalizarea activităţii, procedurilor operaţionale, etc.,
pentru a preveni apariţia acestei abateri în viitor. în această etapă se întocmeşte un raport al
abaterii care include principalele elemente menţionate anterior;
Scoaîa Gimnaziala nr.49 Ediţia: 1
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind gestionarea
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, abaterilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 10 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intem/manageriai Cod: P.S. 05 Exemplar nr. 1
Monitorizarea are în vedere analizarea eficacităţii măsurilor corective în prevenirea apariţiei
unei alte abateri similare.
Abaterile care se pot rezolva pe ioc nu se înregistrează in Rapoartui de abateri si nici in
Registrul abaterilor, in acest registru se inregistreaza numai abaterile care nu pot fi remediate
imediat si necesita aplicare unor masuri de remediere ulterioare si
consumuri de resurse suplimentare.
Abaterile identificate pot fi tratate astfel:
atunci cand abaterea nu este repetitiva se actioneaza printr-o corecţie pentru eliminarea
efectului abaterii.
atunci cand abaterea este repetitiva se actioneaza printr-o acţiune corecţi va pentru
eliminare cauzei abaterii
Înregistrările privind abaterile, acţiunile corective întreprinse pentru remedierea
abaterilor se pastreaza in arhiva entitatii.
Periodic se va face o analiza a circumstanţelor care au condus la abateri in scopul indentificarii
de acţiuni corective si a unor acţiuni de buna practica.
Resurse necesare
Resurse materiale
Nu sunt necesare resurse suplimentare
Resurse umane
Nu sunt necesare resurse suplimentare
Resurse financiare
Nu sunt necesare resurse suplimentare
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str. Vatra Luminoasa, nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial _________
Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor
Cod: P.S. 05
! Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 11 din 15 Exemplar nr. 1
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/managerial
analizează abaterile Înregistrate si intocmeste, pentru conducere, rapoarte
supravegheaza modul in care sunt respectate prevederile prezentei proceduri si face propuneri
de imbunatatire
coordoneaza implementarea corecţiilor si masurilor corective pentru eliminarea cauzelor
abaterilor
~ Completeaza Registrul abaterilor
Personalul de conducere şi de execuţie
Completeaza Raportul de abatere la identificarea abaterii si pe perioada implementării
masurilor corective, conform termenelor stabilite
Şcoala Gimnaziala nr.49 Ediţia: 1
Str. Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind gestionarea abaterilor
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 05 Pagina 12 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Exemplar nr. 1
Anexe, înregistrări, arhivări
Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Număr Difuzare Arh va re Alte
anexă anexei de Loc Peri ele
exem oadă mente
plare
1. Raport Personalul Conducătoul 2 Comisia 3 5
de de ierarhic C ani
abatere conducere şi de <
execuţie
2. Registru! Comisia de Preşedintele 1 ra 5
abaterilor monitorizare, Comisiei CD ani
coordonare şi C, 03 CD
îndrumare '43- O Z5
metodologică a HI ^
dezvolatării c^
sistemului de o'
control intern
Şcoala Gimnaziala nr.49 Ediţia: 1
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind gestionarea
TeL/Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, abaterilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 13 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de controi
intern/managerial Cod: P.S. 05 Exemplar nr. 1
11. Cuprins

Numărul componentei în Denumirea componentei din cadrul « > procedurii


cadrul procedurii operaţionale Pag,na
operaţionale
Coperta | 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
operaţionale |
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale [
3. Lista cuprinzând persoanele la care se i difuzează ediţia
sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura
operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale |
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii |

10. Anexe, înregistrări, arhivări |


11 Cuprins |
Scoaia Gimnaziala nr.49 hdiţia: i
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind gestionarea
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, abaterilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 14 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 05 Exemplar nr. 1
Anexa 1
Şcoala Gimnaziala nr.49
Str,Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti TeS./Fax; 021.250.24.44
Compartimentul:
Nr. /Data
RAPORT DE ABATERE
Descrierea abaterii:
identificată de:
Data identificării:
Cauza abaterii:
Descrierea corecţiei/acţiunii corective:
Termen:
1, Responsabil:
8. Verificare eficacitate corecţie/acţiune corectivă
Şcoala Gimnaziala nr.4y taiţia: i i
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0 j
Sector 2, Bucureşti privind gestionarea |
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, abaterilor Nr.de ex. - j
coordonare şi îndrumare Pagina 15 din 15 |
metodologică a dezvoltării
sistemului de control j
intern/managerial Cod: P.S. 05 Exemplar nr. 1 j
Anexa 2
Şcoala Gimnaziala nr,49 Str. Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021,250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern/managerial Nr. /Data
REGISTRUL ABATERILOR
o Descrierea Cauza Data Corecţia Acţiunea Monitorizare
abaterii identificării corectivă

Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa, nr.99 Sector 2, Bucureşti T


eL/Fax:021.2S0.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern/manageria!
PROCEDURA DE SISTEM privind identificarea şi gestionarea funcţiilor
sensibile
COD: P.S. 07
Ediţia: 1 Revizia: 0
Scoaia Gimnaziala nr.49
Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:Q21.250.24.44 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern- managerial
Procedura de sistem privind identificarea
şi gestionarea funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Ediţia: 1 Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex. - Pagina 2 din 16
[ Exemplar nr. 1
Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind Numele şî Funcţia Data Semnătură
responsabilii/ prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Zanfir Nicoleta Secretar
Comisie
SCMI
1.2. Verificat Sin Aurelian Valentin Preşedinte
Comisie
SCMi
1.3. Aprobat Prof.Baibarac Director
Viorica
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str, Ediţia: 1
Vatra Luminoasa, nr.99 Nr.de ex. 1
Sector 2, Bucureşti Procedura de sistem privind Revizia: 0 Nr.de ex. -
Tel./Fax:021.250.24.44 identificarea şi gestionarea
funcţiilor sensibile
Comisia de monitorizare, Cod: P.S. 07
coordonare şi îndrumare Pagina 3 din 16 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control intern-
managerial
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia sau, după Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se
caz, revizia în reviziei aplică prevederile
cadrul ediţiei ediţiei sau
reviziei ediţiei

1 2 3 4
2.1. Ediţia i X X

Şcoala Gimnaziala nr.49 Procedura de sistem privind Ediţia: 1 Nr.de ex. 1


Str.Vatra Luminoasa , nr.99 identificarea şi gestionarea
Sector 2, Bucureşti funcţiilor sensibile Revizia: 0 Nr.de ex. -
Tel./Fax:021.250.24.44 j
Cod: P.S. 07
Comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare Pagina 4 din 16 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control întern-
manageriai
Lista cuprinzând persoanei© la care se difuzează ediţia sau, după caz; revizia din
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopui Ex. Compar Funcţia Nume şi Data Semnătură
difuzării nr. timent 9 prenume primirii
1 2 3 4 5 6 7
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti
TeL/Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern- ..managerial^
Procedura de sistem privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Revizia: 0
Nr.de ex. -
Pagina 5 din 16 Exemplar nr. 1
Scopul procedurii operaţionale
Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate în derularea
procesului de identificare a funcţiilor sensibile ia nivelul fiecărui compartiment al Scolii
Gimnaziale nr.49
Dă asigurări cu privire ia existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului
Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei
Asigurarea unui cadru organizaţional şi procedural unitar pentru desfăşurarea procesului de
stabilire a funcţiilor sensibile la nivelul Scolii Gimnaziale nr.49, întocmirea inventarului
acestora şi a listei salariaţilor care le ocupă, descriind modul în care sunt identificate acestea,
dar şi cum sunt stabilite şi implementate acţiunile/măsurile/dispozitivele de control. Aplicarea
prezentei proceduri trebuie să furnizeze asigurări rezonabile că obiectivele şi misiunea Scolii
Gimnaziale nr.49 vor fi îndeplinite
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Procedura se aplică ia nivelul Scolii Gimnaziale nr.49, respectiv la nivelul tuturor
compartimentelor din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49, pentru identificarea funcţiilor sensibile şi
întreprinderea acţiunilor necesare care să permită implementarea prevederilor standardului de
control intern „Funcţii sensibile”.
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern- managerial
Procedura de sistem privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 6 din 16 Exemplar nr, 1
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa f nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel ./Fax: 021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şî îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern- managerial
Procedura de sistem privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Ediţia: 1 Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex. -
Pagina 7 din 16 Exemplar nr. 1
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurale
Reglementări internaţionale
Legislaţie primară
Legea nr.53/2003, Codul muncii, cu completările şi modificările ulterioare
Legea nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale
Ordonanţa Guvernului nM 19/1999, republicată, privind controlul intern/managerial şi
controlul financiar preventiv
Legislaţie secundară
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
aprobat prin OMEC nr.4925/2005
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
Decizia directorului Scolii Gimnaziale nr.49 nr.70/06.12.2012 privind constituirea Comisiei de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial
Scoaia Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax: 021.250.24.44
7* Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1, Definiţii ale termenilor
tf Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
o termenul
Z

1. Procedură de sistem Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie


urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de
aplicat în vederea realizării unei activităţi care se desfăţoară
ia nivelul tuturor compartimetelor Scolii Gimnaziale nr.49
2. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial
3. Funcţie Sensibilă Funcţia care prezintă risc semnificativ în raport cu
obiectivele
4. Obiectiv Ceea ce se urmăreşte sau spre care se tinde, referitor la
activitatea desfăşurată
5. Risc 0 problemă (situaţie/eveniment) care nu a apărut încă, dar
care poate apărea în viitor, caz în care obţinerea
rezultatelor, prealabil fixate, este ameninţată sau potenţată.
în prima situaţie, riscul reprezintă o ameninţare, iar în cea
de-a doua, riscul reprezintă o oportunitate. Riscul
reprezintă incertitudinea în obţinerea rezultatelor dorite şi
trebuie privit ca o combinaţie între probabilitate şi impact
7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.S. Procedură de sistem
2. P.O. Procedură operaţională
3. E Elaborare
4. V Verificare
5. A Aprobare
6. Ap, Aplicare
7, Ah. Arhivare
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern- manageriai
Procedura de sistem privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 8 din 16 Exemplar nr, 1
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti
Tei./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intem- manageriai
Procedura de sistem privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Ediţia: 1 Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex. -
Pagina 9 din 16 Exemplar nr. 1
(
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str. Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tei./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control întern- managerial
Ediţia: 1
Procedura de sistem Nr.de ex. 1
privind identificarea Revizia: 0
şi gestionarea
funcţiilor sensibile Nr.de ex. ~
Pagina 10 din 16
Cod: P,S. 07 Exemplar nr. 1
Descrierea procedurii operaţionale
Generalităţi
Standardul 4 "Funcţii sensibile" face parte din secţiunea (elementul - cheie) „Mediu! de
control" (cuprinde problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică,
deontologie şi integritate).
în descrierea standardului (regulă definitorie, aplicabilă domeniului de management ia care se
referă standardul, domeniu fixat prin titlul acestuia) se specifică faptul că entitatea publică
identifică funcţiile considerate ca fiind sensibile şi stabileşte o politică adecvată de rotaţie a
salariaţilor care ocupă astfel de funcţii, în cerinţele generale ale standardului (direcţiile
determinante în care trebuie acţionat, în vederea implementării standardului), se precizeza că:
în entitatea publică se întocmesc:
inventarul funcţiilor sensibile;
lista cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile;
planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile, astfel încât un salariat să nu
activeze într-o astfel de funcţie, de regulă, mai mult de 5 ani;
în inventarul funcţiilor sensibile sunt reflectate, de regulă, acele funcţii care prezintă risc
semnificativ în raport cu obiectivele;
Rotaţia personalului se face cu efect minim asupra activităţii entităţii publice şi a salariaţilor.
Descrierea procedurii
identificarea funcţiilor sensibile
Directorul Scolii Gimnaziale nr.49 dispune, anual, realizarea inventarului funcţiilor sensibile
din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49.
în maximum 3 zile de la decizia directorului Scolii Gimnaziale nr.49, Comisia analizează, în
vederea revizuirii atunci când este cazul, categoriile de funcţii care pot prezenta risc
semnificativ pentru realizarea obiectivelor, detaliate în cadrul formularului Inventarul funcţiilor
sensibile.
în analiza categoriilor de funcţii care pot prezenta risc semnificativ pentru realizarea
obiectivelor, Comisia va avea în vedere, după caz:
apariţia/modificarea cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile;
modificarea activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei;
modificarea structurii organizatorice a Scolii Gimnaziale nr.49.
Şefii compartimentelor asigură identificarea şi evaluarea funcţiilor sensibile din cadrul
compartimentelor coordonate, în maximum 3 ziie, pe baza formularului Inventarul funcţiilor
sensibile. Pentru fiecare funcţie sensibilă identificată, atunci când este posibil, şeful de
compartiment precizează şi instrumentul de control implementat sau necesar a fi implementat.
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa, nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:Q21.250.24.44 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern- managerial
Procedura de sistem privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Revizia: 0
Nr.de ex. - Pagina 11 din 16
Exemplar nr. 1
Inventarele sunt verificare de către şeful compartimentului cu atribuţii de resurse umane, în
maximum 3 zile de la primirea acestora, pentru confirmarea/corectarea denumirii funcţiilor
(posturilor) identificate ca fiind sensibiie.
Comisia analizează şi aprobă toate inventarele funcţiilor sensibile, în maximum 3 zile de ia
primirea acestora, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei instrumentelor de control
implementate sau necesare a fi implementate la nivelul Scolii Gimnaziale nr.49.
Eventualele modificări sunt operate de către şeful compartimentului, iar formularul
urmează acelaşi ciclu de verificare şi aprobare.
în funcţie de rezultatele analizei inventarelor funcţiilor sensibile, aprobate de către Comisie, se
acţionează după cum urmează:
în cazul în care nu au fost identificate funcţii sensibile, preşedintele Comisiei asigură
îndosarierea inventarelor funcţiilor sensibile şi comunică directorului Scolii Gimnaziale nr.49,
rezultatele inventarierii funcţiilor sensibile;
-în cazul în care au fost identificate funcţii sensibile pentru care şefii de compartimente au
propus, iar Comisia a aprobat, implementarea instrumentelor de control se va acţiona conform
celor detaliate la punctul 6.2.1 al prezentei proceduri; -în cazul în care au fost identificate
funcţii sensibiie pentru care şefii de compartimente nu au propus, iar comisia SCIM, în urma
analizei inventarelor funcţiilor sensibile, nu a identificat instrumente de control se va acţiona
conform celor detaliate la punctul 8.2.2 al prezentei proceduri.
Elaborarea planului de rotaţie a personalului
în maximum 3 zile de la aprobarea inventarelor, şeful compartimentului cu atribuţii de resurse
umane asigură completarea Listei angajaţilor care ocupă funcţii sensibile pe care o supune
verificării comisiei SCIM şi aprobării directorului Scolii Gimnaziale nr.49.
Comisia, în maximum 5 zile de la aprobarea listei angajaţilor care ocupă funcţii sensibile,
elaborează Planul de rotaţie a personalului din funcţiile sensibile având în vedere:
rotaţia personalului se face numai în cazul în care nu pot fi identificate şi aplicate, alte măsuri
de control eficiente în gestionarea riscurilor generate de funcţii sensibile;
rotaţia personalului se face cu efect minim asupra activităţii Scolii Gimnaziale nr.49 şi a
angajaţilor;
-înregistrarea derogărilor acordate personalului pentru a rămâne în aceleaşi funcţii sensibilei
peste termenul de 5 ani, împreună cu documentaţia analizei de risc şi a controalelor aferente.
Rotaţia din funcţiile sensibile se poate realiza prin:
rotaţia angajaţilor,, mutarea acestora de pe funcţiile sensibile pe care le ocupa pe alte funcţii,
sensibile sau nu, ţinând seama de posibilităţile organizatorice şi cu respectarea cerinţelor legale
şi de reglementare;
sau
rotaţia atribuţiilor care fac ca posturile să devină sensibile, prin permutarea atribuţiilor unor
posturi cu atribuţiile altor posturi.
Şcoala Gimnaziala nr.49
Str.Vatra Luminoasa, nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern- manageriai
Procedura de sistem privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Ediţia: 1 Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 12 din 16 Exemplar nr. 1
După elaborarea planului de rotaţie a personalului din funcţiile sensibile, Comisia îi prezintă
directorului Scolii Gimnaziale nr.49 pentru aprobare.
Resurse necesare
Resurse materiale
tehnica de calcul
birou
acces la internet
mijloace de comunicare (telefon, fax)
Resurse umane
personalul implicat în elaborarea, avizarea sau aprobarea PS
Resurse financiare
nu sunt necesare resurse financiare suplimentare
Şcoala Gimnaziala nr.49
Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel ./Fax: 021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern-
managerial
Procedura de sistem privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 13 din 16 Exemplar nr. 1
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Conducătorul de compartiment
asigură identificarea anuaiă a funcţiilor sensibile şi completarea formularelor cu
inventarul acestora;
verifică lista angajaţilor care ocupă funcţii sensibile în cadrul compartimentelor
coordonate, comunicând în scris obiecţiile;
verifică pianul de rotaţie al angajaţilor care ocupă funcţii sensibile în cadrul compartimentelor
coordonate, comunicând în scris obiecţiile;
asigură reevaluarea anuală a funcţiilor sensibile şi revizuirea inventarului acestora;
propun, ori de câte ori identifică potenţiale de îmbunătăţire, acţiuni corective/preventive pentru
îmbunătăţirea funcţionării procesului de gestionare a funcţiilor sensibile la nivelul
compartimentelor coordonate, dar şi la nivelul INSTITUTIEI, inclusiv privind revizuirea
prezentei proceduri şi teme de instruiri specifice;
Conducătorul compartimentului cu atribuţii de resurse umane
verifică datele completate în formularele cu inventarele privind funcţiile sensibile;
completează şi modifică, ori de câte ori este necesar, lista angajaţilor care ocupă funcţii
sensibile;
propune, ori de câte ori identifică potenţiale de îmbunătăţire, acţiuni corective/preventive
pentru îmbunătăţirea funcţionării procesului de gestionare a funcţiilor sensibile la nivelul
organizaţiei, inclusiv privind revizuirea prezentei proceduri şi teme de instruiri specifice;
asigură instruirea angajaţilor cu privire la gestionarea funcţiilor sensibile, conform
planificărilor;
Membrii Comisiei
» coordonează procesul de gestionare a funcţiilor sensibile;
analizează şi aprobă formularele cu inventarele privind funcţiile sensibile;
analizează şi aprobă formularele cu inventarele privind funcţiile sensibile, precum şi a
instrumentelor de controi intern a acestora, propuse de către şefii compartimentelor pentru a fi
implementate;
verifică şi propune aprobării directorului Scolii Gimnaziale nr.49 lista angajaţilor care ocupă
funcţii sensibile;
elaborează, verifică şi propune spre aprobare directorului Scolii Gimnaziale nr.49 planul de
rotaţie a funcţiilor sensibile;
analizează anual lista angajaţilor care ocupă funcţii sensibile şi planul de rotaţie a funcţiilor
sensibile, îl modifică şi propune aprobare directorului Scolii Gimnaziale nr.49;
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fâx:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intem- manageriai
Procedura de sistem privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 14 din 16 Exemplar nr. 1
propune, ori de câte ori identifică potenţiale de îmbunătăţire, acţiuni corective/preventive
pentru îmbunătăţirea funcţionării procesului de gestionare a funcţiilor sensibile (a nivelul Scolii
Gimnaziale nr.49, inclusiv privind revizuirea prezentei proceduri şi teme de instruiri specifice.
Preşedintele Comisiei
raportează directorului Scolii Gimnaziale nr.49 rezultatele procesului de inventariere a
funcţiilor sensibile, atunci când nu se elaborează planul de rotaţie a
personalului;
menţine înregistrările specifice procesului de gestionare a funcţiilor sensibile;
Directorul INST1TUT1E1
aprobă procedura de gestionare a funcţiilor sensibile;
dispune anual identificarea funcţiilor sensibile şi elaborarea planului de rotaţie, conform
procedurii aprobate;
aprobă lista angajaţilor care ocupă funcţii sensibile şi planul de rotaţie a funcţiilor sensibile,
precum şi modificările ulterioare ale acestor documente;
(
\
analizează informaţiile/datele/aspectele legate de desfăşurarea procesului de gestionare a
funcţiilor sensibile la nivelul Scolii Gimnaziale nr.49, cuprinse în informările periodice,
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Anexe, înregistrări, arhivări
Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Număr Difu Arhivare Alte
anexă anexei de zare Loc Peri ele
exem oadă mente
plare
1 Inventarul Conducătorul Preşedin 1 Nu Secre 5
funcţiilor compartimen tele taria ani
sensibile tului Comisiei tul
Comi
siei
2 Lista Conducătorul Preşedin 1 Nu Com 5
angajaţilor compartimen tele parti ani
care ocupă tului Comisiei mente
funcţiilor
i
sensibile
3 Planul de Comisia de Directorul 1 Nu Secre 5
rotaţie a monitorizare, instituţiei taria ani
personalului coordonare şi tul
din funcţii îndrumare Comi
sensibile metodologică siei
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
controi intern- managerial
Procedura de sistem privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 15 din 16 Exemplar nr. 1
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str,Vatra Luminoasa, nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern- managerial
Procedura de sistem privind identificarea şi gestionarea
funcţiilor sensibile
Cod: P.S. 07
Ediţia: 1 Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 16 din 16 Exemplar nr, 1
11. Cuprins
Numărul componentei în Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
cadrul procedurii operaţionale
operaţionale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi
aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor
procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează
ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile


activităţii procedurate
7' Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în
procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea
activitătii
10. Anexe, înregistrări, arhivări
11. Cuprins
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa, nr.99 Sector 2, Bucureşti TeL/Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
PROCEDURA DE SISTEM privind continuitatea activităţii
COD: P.S. 11
Ediţia: 1 Revizia: 0
Şcoala Gimnaziaia nr.49 Ediţia: 1
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind continuitatea
Tel./Fax:021.250.24.44 activitătii
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 2 din 17
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 11 Exemplar nr. 1
intern/managerial
Lista responsabililor ou elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătură
responsabilii/ prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Zanfir Nicoleta Secretar Comisie
SCMI
12. Verificat Sin Aureiian Preşedinte
Valentin Comisie SCMI
13. Aprobat Prof.Baibarac Director
Viorica
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 3 din 17 Exemplar nr. 1
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
controt intern/managerial
Procedura de sistem privind continuitatea activităţii
Cod: P.S. 11
(
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia sau, după Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se
caz, revizia în reviziei aplică prevederile
cadrul ediţiei ediţiei sau
reviziei ediţiei

1 2 3 4
2.1 Ediţia l X X
Şcoala Gimnaziala nr.49 Ediţia; 1
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind continuitatea
Te!./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, activitătii Nr.de ex. -
f
coordonare şi îndrumare Pagina 4 din 17
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 11 Exemplar nr. 1
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul Ex. Compar Funcţia Nume şi Data Semnătură
difuzării nr. timent prenume primirii
1 2 3 T 5 6 7

Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa,


nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind continuitatea activităţii
Cod: P.S. 11
Revizia: 0
Nr.de ex. -
Pagina 5 din 17 Exemplar nr. 1
Scopul procedurii operaţionale
Procedura descrie modui de gestionare a situaţiilor generatoare de întreruperi ale activitanii,
care ar putea avea un impact substanţial asupra realizării/îndeplinirii obiectivelor Scolii
Gimnaziale nr.49, urmărind:
reluarea activităţilor fără a afecta imaginea Scolii Gimnaziale nr.49
“ reducerea pierderilor
derularea în condiţii de siguranţa a tuturor activităţilor
onorarea obligaţiilor Scolii Gimnaziale nr.49
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului
Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei
Revizia: 0
Nr.de ex. -
Pagina 6 din 17 Exemplar nr. 1
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sisîem privind continuitatea activităţii
Cod: P.S. 11
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
(
Procedura se aplică la nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 şi este valabilă pentru situaţiile
generatoare de întreruperi ale activităOii, identificate la nivelul instituţiei, conform
documentului „Inventarul situaDiilor generatoare de întreruperi ale activităOii în cadrul Scolii
Gimnaziale nr.49”.
Şcoala Gimnaziala nr.49
Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/manageriai
Procedura de sistem privind continuitatea activităţii
Cod: P.S. 11
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 7 din 17 Exemplar nr. 1
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
Reglementări internaţionale
Legislaţie primară
Legea nr.1/2011, legea educaţiei naţionale
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;
~ Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legislaţie secundară
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de învăţământ Preuniversitar, aprobat
prin OMEC nr.4955/2005
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
Şcoala Gimnaziala nr.49 Lama: i
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind continuitatea
Tel./Fax:021.250.24.44 activităţii
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare
Pagina 8 din 17
metodologică a dezvoltării Cod: P.S. 11
sistemului de control
intern/managerial Exemplar nr. 1
Definiţii şi abrevieri aie termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr. crt.

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte


termenul

1. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare


metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial
2. Incident întâmplare neaşteptata şi neplăcută care apare în
desfăşurarea unei acţiuni, activităţi
3. Avarie Deteriorare însemnată asupra unui bun (construcţie,
infrastructura, echipament etc.)
4. Dezastru incident sever (tragedie, calamitate, catastrofă) care
influenţează activitatea unei organizaţii (în contextul
prezentei lucrări) astfel, pentru reluarea activităţii, punerea
în aplicare a unui plan de acţiune fiind ’de maximă
necesitate ’
5. Reluarea activităţii Set de proceduri, strategii, acţiuni având ca obiectiv
minimizarea influenţelor unei întreruperi a activităţii şi
restabilirea condiţiilor iniţiale
6. Echipa de acţiune în caz Echipele (totalitatea echipelor) cărora le revine
de dezastru responsabilitatea implementării şi executării Planului de
continuitate a activitătii
7. Echipa de Aceasta echipa coordoneaza activitatea celorlalte echipe pe
Coordonare a Crizei parcursul procesului de redresare a activităţii

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. Procedură de sistem
2. E-.. . . Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. EA Echipa de acţiune în caz de dezastru
8. ECC Echipa de Coordonare a Crizei
scoaia uimnaziaia nr.^y taiiia: i Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti continuitatea
Tel./Fax:021.250.24.44 activitătii
Comisia de monitorizare, f Nr.de ex. - !
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 11 Pagina 9 din 17 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial
I scoasa Gimnaziala nr.^y Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tei./Fax:02l.250.24.44
Pagina 10 din 17
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control
intern/managerial
Procedura de sistem Revizia: 0 privind continuitatea activităţii Nr,de ex. -
Cod: P.S. 11 [ Exemplar nr. 1
Descrierea procedurii operaţionale
Generalităţi
Necesitatea elaborării procedurii privind continuitatea activităţilor are la bază OMFP nr.
946/2005, respectiv Standardul nr.21 privind continuitatea activităţii şi care vizează asigurarea
îndeplinirii activităţilor de bază de către instituţie în cazul apariţiei unor evenimente majore
(dezastre naturale sau provocate, cum ar fi incendiu, cădere a reţelei de calculatoare, atacuri
teroriste etc.) sau altor evenimente reduse ca intensitate (căderea reţelei de calculatoare,
fluctuaţia personalului-cheie etc.). în' cazul'apariţiei unor dezastre, continuitatea activităţilor
este absolut necesară pentru anumite funcţii, cum ar fi comunicaţiile, îngrijirea medicală,
securitatea cetăţenilor etc. De asemenea, în cazul evenimentelor reduse ca intensitate,
continuitatea activităţilor este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, în acest sens,
Şcoala Gimnaziala nr.49 trebuie să elaboreze un plan de continuitate a operaţiunilor, în care
sunt prezentate etapele ce trebuie parcurse de instituţie în cazul apariţiei unui eveniment care să
conducă la întreruperea activităţilor acesteia..
Modul de lucru
Identificarea funcţiilor critice şi a locaţiilor în care acestea sunt
implementate
Identificarea de locaţii de rezervă (alternative) implicând:
surse alternative pentru alimentarea cu energie electrică
conexiuni noi ale reţelelor de calculatoare »reţele de comunicaţii alternative
suport hardware-software
inventar uzual de hardware şi software, soft aplicativ stocate off-site
stocarea off-site a imaginii desktop pentru fiecare tip de configuraţie (hardware- software, soft
aplicativ)
stocarea într-o bază de date a topologiei şi infrastructurii IT&C pentru fiecare
compartiment în parte
acoperirea cu personal suficient care sa poată asigura preluarea activităţilor desfăşurate în
locaţia de bază
utilizarea la maximum a tehnologiilor de varf - asigurând în felul acesta o dependenţă redusă a
organizaţiei faţă de cunoştinţele personalului;
Asigurarea redundanţei: este critic ca redundanţa sa fie construită în aşa fel încât, dacă locaţiile
Scolii Gimnaziale nr.49 sunt lovite de dezastru, activităţile sa fie repornite într-o alta locaţie
ceea ce înseamnă, că pentru acele sisteme ale căror procese sunt critice pentru supravieţuirea şi
continuitatea activităţii instituţiei, trebuie
bcoaia uimnaziaia nr.4y Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
tuiua. i Nr.de ex. 1
Procedura de sistem Revizia: 0
privind continuitatea
activităţii Nr.de ex. -
Pagina 11 din 17
Cod: P.S. 11 Exemplar nr. 1
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
pregătite sisteme redundante, care să preia activitatea în eventualitatea unui dezastru;
8.1.4 Alte elemente procedurate;
planuri de back-up pentru computerele personale sau dispozitive mobile, întrucât pe acestea
utilizatorii pot stoca o cantitate semnificativa de date critice, expuse riscului de a fi pierdute cu
atât mai mult cu cât, în general nu sunt o parte a planului de recuperare şi nici nu pot fi
controlate
liste uşor accesibile cu numere de telefon/ numere de mobi! privind persoane de contact în
astfel de situaţii, inclusiv furnizori şi parteneri
furnizorii de servicii trebuie să-si construiască planuri de continuitate a activităţii
Elaborarea Planului de continuitate a activităţii
Consideraţii generale cu privire la elaborarea Planului de continuitate a activităţii:
în construcţia unui Plan de continuitate a activităţii trebuie luate în calcul mai multe soluţii,
executabile într-o scurta perioada de timp
copii ale Planului de continuitate a activităţii trebuie stocate în toate locaţiile instituţiei
Planul de continuitate a activităţii trebuie revizuit şi îmbunătăţit, adaptat schimbărilor normale
din organizaţie, resursa umană trebuie sa fie pregătită pentru orice eveniment
supravieţuirea instituţei poate depinde de viteza cu care infrastructura alternativa preia funcţiile
infrastructurii de bază sau infrastructura de baza poate fi reconstruita
un program de continuitate a activităţii bine construit măreşte posibilitatea organizaţiei de a
rezista sau de a atenua orice perturbare, întreruperile putând fi transparente, relaţia cu partenerii
rămânând în limite absolut normale;
succesul unui Plan de continuitate a activităţii ar putea fi afectat de:
costurile pe care le implică implementarea (cuantumul sumelor disponibilizate pentru o astfel
de acţiune);
gradul de actualizare (verificare) şi testare al Planului de continuitate a activităţii (actualizat
permanent cu schimbările care au intervenit în institutie);
membrii Echipei de coordonare a situaţiilor de criză şi şeful acesteia vor
participa efectiv la testarea PS;
responsabilul cu PS are obligaţia de a verifica rezultatele fiecărei
testării a PS şi de a întocmi rapoarte pentru informarea managementului situaţiilor de criză;
la intervale de timp pre-stabilite responsabilul cu PS are obligaţia de a testa procedurile pentru
situaţii de urgenţă;
în cazul în care consideră că este absolut necesar, responsabilul cu PS propune investiţii care să
asigure funcţionarea PS pentru situaţii de urgentă/criză;
după efectuarea unui test al PS sau depăşirea unei situaţii de criză, se evaluează eficienţa
sistemului propus pentru gestionarea situaţiilor de
şcoala ^imnaziaia ih.*+s Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind continuitatea activităţii
Cod: P.S. 11
dumei, i
Nr.de ex. 1
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 12 din 17 Exemplar nr. 1
criză, se reconsideră (dacă este cazul) funcţiile şi responsabilitatile echipei de coordonare a a
situaţiilor de criză luând în considerare experienţa acumulată pe parcursul unui test sau a unei
situaţii de urgentă.
Etapele principale în elaborarea Planului de continuitate a activităţii sunt:
1 Răspunsul în caz de urgenţă:
stabilirea modului de abordare a răspunsului de urgenta în cazul apariţiei unui incident
definirea echipelor cu responsabilitati de asigurare a continuităţii activităţilor
aprobarea procedurilor de alertare a persoanelor implicate
~ aprobarea procedurilor care trebuie puse în execuţie de către echipele cu responsabilitati în
asigurarea continuităţii activităţilor în cazul apariţiei unui incident.
Aplicarea PS:
atributii, obiective ale echipelor cu responsabilitati în aplicarea Planului de continuitate a
activităţii;
~ acţiuni imediate ce trebuie întreprinse pentru restabilirea funcţiilor critice afectate de
producerea unui incident.
Anexe :
informaţii cu referire ia modul de utilizare a procedurii
liste cu persoanele de contact
rapoarte (pentru incidente) intocmite de echipele implicate în aplicarea procedurii
Etapele procesului de reluare a activităţii:
avertizare incident
identificare incident
răspuns de urgenţă asigurare a continuităţii activităţii;
mobilizarea echipelor, revizuirea strategiei:
decizia de relocare
reluarea activităţii în noua locaţie
reluarea activităţii în site-urile de bază
restaurarea activităţilor ia nivelul anterior dezastrului
Resurse necesare
Resurse materiale
Infrastructură I.Î&C corespunzătoare;
Materiale consumabile (hârtie, toner, mape etc.).
Investiţii/ dotări prevăzute în Planurile de continuitate a activităţii
Resurse umane
Salariaţii cu funcţii de execuţie şi de conducere cu atribuţii în situaţiile generatoare de
întreruperi ale activităţii din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49:
echipa de Coordonare a Crizei;
echipa de acţiune în caz de dezastru;
£>coaia uirnriaziaia rn Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind continuitatea activităţii
Cod: P,S. 11
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 13 din 17 Exemplar nr. 1
Resurse financiare
Resursele financiare necesare aplicării Planurilor de continuitate a activităţii
bcoasa uimnaziaia nr.^y cuuia. i
Str.Vatra Luminoasa, Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind continuitatea
Tei./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, activităţii Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 14 din 17
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 11 Exemplar nr. 1
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Conducerea Scolii Gimnaziale nr,49
numeşte prin Decizie, componenţa Echipei de Coordonare a Crizei;
directorul Scolii Gimnaziale nr.49 este Şeful Echipei de Coordonare a Crizei
aprobă documentele analizate/elaborate de Echipa de lucru;
» aprobă delegarea de sarcini
Echipa de Coordonare a Crizei
Componenţa Echipei de Coordonare a Crizei se numeşte prin Decizia Directorului Scolii
Gimnaziale nr.49
întocmeşte documentul Raport de informare - în urma sesizării (documentul "Raport incident");
realizează o prima evaluare a situaţiei create şi notifică echipele (prin documentul "Raport de
informare") care vor fi implicate în procesul de asigurare sau reluare a activităţii.
întocmeşte documentul Raport privind măsurile întreprinse
inventariază situaţiile generatoare de întreruperi ale activităţii
identifică echipele implicate pentru redresarea activităţii (responsabili, membri) care vor fi
notificate şi pentru stabileşte necesarului de resurse
analizează şi aprobă propunerile din Rapoartele de cheltuieli, în vederea redresăreii activităţii
Echipa de acţiune In caz de dezastru
prezintă impactul incidentului asupra resurselor din zona afectată prin întocmirea de către
responsabilul echipei a documentului Raport incident;
asigură aplicarea acţiunilor/activităţilor şi utilizarea resurselor prevăzute în documentul Raport
de informare
întocmeşte documentul Raport de analiza
£>cuaia oirniidz.idid ni.*+» Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Anexe, înregistrări, arhivări
Nr. Denumire Elaborator Aprobă Nr. Difuzare Arhivare Alte
anex a anexei de Loc Peri ele
ă exem oadă ment
plare e
1. Raport Echipa de Director / 1 Echipa de Echipa de Perma
incident acţiune în Echipa de Coordonare Coord. a nent
caz de Coordona a Crizei Crizei
dezastru re a
Crizei
2. Raport de Echipa de Director/ 1 Echipa de Echipa de Perma
informare Coordonar Echipa de Coordonare Coord. a nent
e a Crizei Coordona a Crizei Crizei
re a Crizei
3. Raport de Echipa de Director/ 1 Echipa de Echipa de Perma
anaîiza acţiune în Echipa de Coordonare Coord. a nent
caz de Coordona a Crizei Crizei
dezastru re a Crizei
4. Raport Echipa de Director/ 1 Echipa de Echipa de Perma
privind Coordonar Echipa de Coordonare Coord. a nent
măsurile e a Crizei Coordona a Crizei Crizei
întreprinse re a Crizei
5. Raport de Comparti Director/ 1 Echipa de Echipa de Perma
cheltuieli mentul Echipa de Coordonare Coord. a nent
financiar- Coordona a Crizei Crizei
contabili re a Crizei
tate
6. Lista Comparti- Echipa de 1 Echipa de Echipa de Perma
contactelor mentul cu Coordo- Coordonare Coord. a nent
şi a atribuţii nare a a Crizei Crizei
resurselor privind Crizei Echipa de
gestiunea acţiune în
resurselor caz de
umane : dezastru
! Inventa- Comisia Directorul 1 Echipa de Echipa de Perma
rierea SCMI institutiei Coordonare Coord. a nent
situaţiilor a Crizei Crizei
genera- Comisia
toare de SCMI
întreruperi
aie
activitătii
Sector 2, Bucureşti Tel,/Fax;021.250.24.44 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial
Procedura de sistem privind continuitatea activităţii
Cod: P.S. 11
CZUIlId. I
Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 15 din 17 Exemplar nr. 1 ocoaia ounna^iaia iii-h» Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel,/Fax:021.250.24.44
Cuprins
Numărul componentei In Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
cadrul procedurii operaţionale
operaţionale
Coperta 1.
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare
şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor
procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele ia care se difuzează
ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile


activităţii procedurate
'Ţ Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în
procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea
activitătii
10. Anexe, înregistrări, arhivări
11. Cuprins
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind continuitatea activităţii
Cod: P.S. 11
Revizia: 0
Nr.de ex. -
Pagina 16 din 17 Exemplar nr. 1
OUUdlc* OIM IMcl^IcNdl lit.H-»
Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind continuitatea activitătii
Cod: P.S. 11
uuiua. t
Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex. -
Pagina 17 din 17 Exemplar nr. 1
Şcoala Gimnaziala nr.49
APROBAT,
Director Prof. Baibarac Viorica
Str.Vatra Luminoasa, nr.99
Sector 2, Bucureşti
Tei./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern/managerial
Inventarul situaţiilor generatoare de întreruperi ale activităţii
în cadrul Scolii Gimnaziale nr.49

bilitateaProba

; Impactul
Nr. Situatia AmeninţareaVulnerabilitate Masurile Termen de
cri generatoare de a propuse implementare
întreruperi a / responsabil
activitatii

NOTA
Evaluarea probabilităţii şi a impactului situaţiilor s-a realizat după următoarele criterii:
Probabilitatea a fost evaiuat astfel:
Probabilitate foarte scăzută este foarte puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de
timp; nu s-a întâmplat până în prezent - se înscrie valoarea 1;
Probabilitate scăzută este foarte puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp; s-a
întâmpiat de foarte puţine ori până în prezent - se înscrie valoarea 2;
Probabilitate medie este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp; s-a întâmplat de
câteva ori până în prezent- se înscrie valoarea 3;
Probabilitate mare este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp; s-a
întâmplat de câteva ori - se înscrie valoarea 4;
Probabilitate foarte mare este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp; s-a
întâmplat de multe ori în ultima perioadă - se înscrie valoarea 5;
Impactul a fost evaluat astfel:
pentru impact nesemnificativ - cu impact foarte scăzut asupra activităţilor şi îndeplinirii
obiectivelor şi/sau fără impact financiar se înscrie valoarea 1;
pentru impact minor ~ cu impact scăzut asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor şi/sau cu
impact financiar foarte scăzut se înscrie valoarea 2;
pentru impact moderat - cu impact mediu asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor şi/sau
cu impact financiar mediu se înscrie valoarea 3;
pentru impact major- cu impact major asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor şi/sau cu
impact financiar major se înscrie valoarea 4;
pentru impact critic - cu impact semnificativ asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor
şi/sau cu impact financiar semnificativ se înscrie valoarea 5
Coordonator,
(Numele şi prenumele, semnătura coordonatorului)
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti TeUFax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
PROCEDURA DE SISTEM privind accesul la resurse
COD: P.S. 12
Ediţia: 1 Revizia: 0
Şcoala Gimnaziala nr.49 taiiia: 'i
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind accesul la
Tei./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 12 Pagina 2 din 17
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Exemplar nr. 1
c
Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătură
responsabil ii/ prenumele
operaţiunea
1 2. 3 5
1.1. Elaborat Zanfir Nicoleta Secretar Comisie
SCMI
1.2. Verificat Sin Aurelian Preşedinte
Valentin Comisie SCMI
1.3. Aprobat Prof.Baibarac Director
Viorica
scoaia uimnaziaia nr.4y târna: i
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind accesul la
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 3 din 17
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S, 12 Exemplar nr. 1
c
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia sau, după Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se
caz, revizia în reviziei aplică prevederile
cadru) ediţiei ediţiei sau
reviziei ediţiei

1 2 3 4
2.1. Ediţia i X X
bcoaia uimnaziaia nr.4y târna: i
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti accesul la
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 12 Pagina 4 din 17 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial
(
(
Lista cuprinzând persoanele la oare se difuzează ediţia sau, după caz» revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
Scopul Ex. Compar Funcţia Nume şl Data Semnătură
difuzării nr. timent prenume primirii
1'■ 2 3 4 5 6 y

ooucsid oh i ii ia^.iciict 111


Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare,
Cod: P.S, 12
coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial
cuiua. !
Nr.de ex. 1
Procedura de sistem Revizia: 0 privind accesul la resurse
| Nr.de ex. -
Pagina 5 din 17
Exemplar nr. 1
Scopul procedurii operaţionale
Procedura are scopul de a stabili regulile de bună practică privind accesul la resursele Scolii
Gimnaziale nr.49
Dă asigurări cu privire ia existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului
Sprijină auditulşi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei
ouucaid ou i n ia/Lwta i is .hs
Revizia: 0
Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Procedura de sistem privind accesul la
resurse
Nr.de ex.
Pagina 6 din 17 Exemplar nr. 1
Cod: P.S. 12
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Procedura se aplică tuturor angajaţilor cu drept de acces la o resursă a instituţiei şi
vizitatorilor care au obtinut permisiunea de a accesa o resursă a instituţiei.
ouuaia om n la/uaic* i ii .*+» CUlUd. I
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax: accesul la
021250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 12 Pagina 7 din 17 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
Reglementări internaţionale
Legislaţie primară
Legea nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale
Legea nr, 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şî completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Legislaţie secundară
Ordinul ministrului finanţelor publice nr946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii;
Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de învăţământ
Preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.4955/2005
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
Regulamentul Intern al instituţiei
Codul de conduită etică a personalului Scolii Gimnaziale nr.49
Fişele postului angajaţilor cu drept de acces la resursele instituţiei
owaia \_3iM mcuuaie* ni.no C.UIIIO. 1
Sir.'Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti accesul la
TeL/Fax:02l.250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 12 Pagina 8 din 17 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial
(
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
tf Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actuî care defineşte
o termenul
z

1 Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare


metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.S. Procedură de sistem
2. P.O. Procedură operaţională
3. E Elaborare
4. V Verificare
5. A Aprobare
6. Ap- Apiicare
7 Ah. Arhivare
ouuaia 011111104.1010 i ii I_UIIIC*. I
.*+0 Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti accesul la
Tel,/Fax;021.250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 12 Pagina 9 din 17 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial
Descrierea procedurii operaţionale
Generalităţi
Necesitatea elaborării procedurii privind accesul la resurse are ia bază OMFP nr, 946/2005,
respectiv Standardul nr.23 privind accesul la resurse, element important al activităţilor de
control şi reprezintă modui în care se asigură controlul asupra accesului la resurse, se previne
utilizarea acestora cu altă destinaţie, fără aprobare sau chiar sustragerea lor.
Standardul are un dublu rol: primul este să determine restrângerea accesului la resurse în cadrul
Scolii Gimnaziale nr.49 doar pentru cei autorizaţi, iar al doilea vizează asigurarea resurselor
necesare celor în drept, în scopul îndeplinirii atribuţiilor.
Modul de lucru
Accesul In locaţiile şi la documentele Scolii Gimnaziale nr.49 Obiectiv: să asigure accesul
autorizat al angajaţilor şi vizitatorilor în locaţiile Scolii Gimnaziale nr.49 şi să prevină accesul
neautorizat în aceste locaţii.
Locaţiile Scolii Gimnaziale nr.49 trebuie să fie dotate, acolo unde se considera necesar, cu
bariere fizice, alarmă, în stare bună de funcţionare, acces control şi personal de pază, pentru a
preveni şi proteja accesul fizic neautorizat la resursele instituţiei.
De asemenea, pentru a proteja locaţiile şi conţinutul acestora, locaţiile trebuie echipate cu
mijloace de detecţie şi prevenţie a incendiilor,
Accesul angajaţilor în locaţiile şi la documentele Scolii Gimnaziale nr.49
Accesul angajaţilor în locaţiile Scolii Gimnaziale nr.49 este permis numai pe baza legitimaţiei
de angajat. Angajaţii cărora nu li s-a acordat acces într-o zona din locaţiile Scolii Gimnaziale
nr.49 vor solicita, în interes de serviciu, un însoţitor cu acceptul administratorului de
patrimoniu.
Personalul trebuie autorizat înainte de a i se acorda accesul la resursele Scolii Gimnaziale nr.49,
atât în ceea ce priveşte locaţiile instituţiei, cât şi ta documentele aflate în evidenţele instituţiei.
Autorizarea ţine cont de rolul angajaţilor în instituţie fără să împiedice desfăşurarea normală a
activităţii angajaţilor.
Directorul Scolii Gimnaziale nr.49, la propunerea conducătorului compartimentului, aprobă
nivelul de autorizare pentru fiecare angajat, în urma analizei conform cu Matricea de control
acces şi a rolului angajatului în instituţie.
Toti angajaţii trebuie să respecte regulile de securitate precum şi cele referitoare la protecţia
muncii şi la protecţie împotriva incendiilor din locaţia respectivă.
Accesul vizitatorilor în locaţiile şi la documentele Scolii Gimnaziale nr.49
uuuaia ou i uiatiaia sii.*to L.UIUC). I
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti accesul la
Tel./Fax:021.250.24.44
resurse Nr.de ex. -
Comisia de monitorizare, Cod: P.S. 12 Pagina 10 din 17 Exemplar
coordonare şi îndrumare nr. 1
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial
Persoanele oare nu sunt angajaţii instituţiei nu au acces la reţeaua organizaţiei şi nici acces fizic
în spaţiile instituţiei cu excepţia zonelor considerate publice sau însoţiţi de reprezentantul
instituţiei.
Persoanele care pot vizita locaţiile Scolii Gimnaziale nr.49 sunt reprezentanţii instituţiilor
statului, furnizorii şi potentiali furnizori de servicii şi produse, alte parii
interesate.
La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 vizitele persoanelor se înregistrează la locaţiile
vizitate în registre de evidenţă.
Vizitele furnizorilor de servicii/produse/lucrări, cu care instituţia are încheiate contracte în
derulare, în locaţiile Scolii Gimnaziale nr.49, sunt aprobate de Directorul
Scolii Gimnaziale nr.49.
Vizitatorii trebuie respecte procedurile interne aprobate cu privire la accesul din locaţii şi sâ se
identifice la intrare cu un act de identitate valabil.
Datele de identificare ale vizitatorilor, precum şi alte elemente, cum ar fi ora de intrare şi ieşire
din locaţie, scopul vizitei, vor fi consemnate în documentele aprobate, prin grija şefului
compartimentului.
Fotografierea/ înregistrarea video şi/sau audio sunt interzise în locaţiile Scolii Gimnaziale
nr.49, fără acordul Directorului Scolii Gimnaziale nr.49.
Vizitatorii trebuie să foloseasca întotdeauna numai intrările şi iesirele autorizate şi să respecte
normele şi regulamentele cu privire la siguranţă şi sănătate despre care au
fost instruiţi/informaţi.
Vizitatorii nu au dreptul să acceseze (incluzând: citire, copiere, înlocuire, sau alt proces)
informaţiile conţinând date cu caracter personal, indiferent de modalitatea de stocare a acestora
- tipărite sau electronice, care sunt confidenţiale, conform prevederilor legale în vigoare.
Managementul accesului utilizatorilor la resursele IT & C
Obiectiv: să asigure accesul autorizat al utilizatorilor şi să prevină accesul neautorizat la
sistemele informatice.
Nivelul de accesului utilizatorilor la resursele IT & C este definit în Matricea de control acces,
în Anexa 2.
Managementul accesului la aparatură, echipamente şi alte dotări Obiectiv: să asigure accesul
autorizat al utilizatorilor şi să prevină accesul
neautorizat ia aparatură, echipamente şi alte dotări
Accesul angajaţilor la aparatură, echipamente şi alte dotări ale Scolii Gimnaziale nr.49 este
permis numai pentru desfăşurarea activităţilor care decurg din realizarea
sarcinilor de serviciu.
Angajaţii le este interzisă, pe parcursul derulării proceselor de muncă, utilizarea altor resurse în
interes de serviciu sau personal, indiferent de provenienţa acestora (alocate altor angajaţi, din
gestiunea altor compartimente sau personale), fără
acordul şefului locului de muncă.
Autorizarea ţine cont de rolul angajaţilor în instituţie şi se acordă ţinându-se cont de
desfăşurarea normală a activităţii angajaţilor.
vuuctia r n casa iwvsuc». i
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti accesul la
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 12 Pagina 11 din 17 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr. 1
sistemului de control
intern/managerial
Nivelul de acces la resurse este definit în Matricea de control acces la aparatură, echipamente şi
alte dotări, în Ănexa 3.
Toti angajaţii trebuie să respecte regulile de securitate precum şi cele referitoare la protecţia
muncii şi la protecţie împotriva incendiilor din locaţia respectivă.
Resurse necesare
Resurse materiale
Nu sunt necesare resurse suplimentare
Resurse umane
Nu sunt necesare resurse suplimentare
Resurse financiare
Nu sunt necesare resurse suplimentare
OUUCMOl U I II Nr.de ex. 1
IOA.ICÎICJ 1 II .“Tv/
Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti accesul la
TeL/Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 12 Pagina 12 din 17 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr. 1
sistemului de control
intern/managerial
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Conducerea Scolii Gimnaziale nr.49
aproba procedura de monitorizare a accesului la resurse
“ autorizează nivelul de acces al angajaţilor la resurse conform prezentei proceduri
Personalul de conducere
propune nivelul de acces la resursele instituţiei pentru angajaţii pe care ii
coordoneaza;
supravegheză şi verifică modul de implementare şi de respectare a procedurii la nivelul
subdiviziunii organizatorice.
Personalul de execuţie
işi insuseste prevederile procedura de control acces şi le aplica în activitatea proprie
raportează şefului direct orice încălcare a acestei proceduri.
ouuaia vjii ui ia£.iaid 1 si -“- li a. i
te Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti accesul la
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 12 Pagina 13 din 17 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr. 1
sistemului de control
intern/managerial
Anexe, înregistrări, arhivări
Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Număr Difu Arh livare Alte
anexă anexei de zare Loc Perioadă ele
exem mente
plare

1. Matrice Comisia Directoru 1 Com Comisia Permanent


control SCIM l parti SCIM
acces în instituţiei mente
locaţiile şi la
documentele
2. Matrice de Comisia Directoru 1 Com Comisia Permanent
control SCIM l parti SCIM
acces - instituţiei mente
Resurse !'T
&C
3. Matrice de Comisia Directoru 1 Com Comisia Permanent
control SCIM l parti SCIM
acces - instituţiei mente
aparatură,
echipamente
şi alte dotări

ouuaia v-3iu 11 ia<£.;cna i îi uuiua. i


Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti accesul la
Te)./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 12 Pagina 14 din 17 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr, 1
sistemului de control
intern/managerial
Cuprins
Numărul componentei In Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
cadrul procedurii operaţionale
operaţionale
Coperta 1
1, Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi
aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrurediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadru! ediţiilor
procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează
ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
4, Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile


activităţii procedurate .
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în
procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea
activităţii
10. Anexe, înregistrări, arhivări
11. Cuprins

owaia ou i ii taz.iaia m.nc L~U l UCt. i


Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti accesul la
Tel./Fax:021,250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 12 Pagina 15 din 17 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr. 1
sistemului de control
intern/managerial
Anexa 1
Matrice control acces în locaţiile şi la documentele Scolii Gimnaziale nr.49
Categorie de persoane Accesul în locaţii Accesul la documente

Client intern AP AP

Client extern AP AR

AN - acces şi utilizare fără restricţii


AP - acces şi utilizare cu restricţii ia nivel de loc de muncă şi compartiment, conform activităţii
desfăşurate, în baza sarcinilor de serviciu
AR - acces şi utilizare restricţionate
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti accesul la
Te!./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, resurse Nr.de ex. -
coordonare şi Îndrumare Cod: P.S. 12 Pagina 16 din 17
metodologică a dezvoltării Exemplar nr. 1
sistemului de control
intern/managerial
Anexa 2
Matrice control acces - Resurse !T & C
Resurse IT & C
Software

Internet

electronicăRegistratură
Pagina web
perifericeEchipamente

Reţele iocaie (intranet)


Categorie de £ O cs O
persoane <D O
£ =2 § o
©
10
O
CL

Client intern AP AP AP - AP - _ AP

Client extern AR AR AR - AR - - AR

AN - acces şi utilizare fără restricţii


AP - acces şi utilizare cu restricţii ia nivel de loc de muncă şi compartiment, conform activităţii
desfăşurate, în baza sarcinilor de serviciu
c
AR - acces şi utilizare restricţionate
oujdfa ohmicita su
Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
CU I Ud. 1
Nr.de ex. 1
Procedura de sistem Revizia: 0
privind accesul la
resurse Nr.de ex. -
Pagina 17 din 17
Cod: P.S. 12 Exemplar nr. 1
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intem/manageriai
Anexa 3
Matrice control acces - aparatură, echipamente şi alte dotări
Categorie de persoane Accesul la aparatură, |
echipamente şi aîte | dotări

Client intern | AP

Client extern AR
i

AN - acces şi utilizare fără restricţii


AP ~ acces şi utilizare cu restricţii ia nivel de loc de muncă şi compartiment, conform activităţii
desfăşurate, în baza sarcinilor de serviciu
c
AR ~ acces şi utilizare restricţionate
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti
Te)./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităţilor
COD: P.S. 13
Ediţia: 1 Revizia: 0
Şcoala Gimnaziala nr.49 Ediţia: 1
Str. Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind semnalarea
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, neregularităţilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 2 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de control intem-
managerial Cod: P,S. 13 Exemplar nr. 1
Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătură
responsabilii/ prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Zanfir Nicoleta Secretar Comisie
SCMI
1.2. Verificat Sin Aurelian Preşedinte
Valentin Comisie SCMI
1.3. Aprobat Prof.Baibarac Director
Viorica
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 3 din 15 Exemplar nr. 1
Scoaia Gimnaziala nr.49 StrVatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
controi intern* managerial
Procedura de sistem privind semnalarea neregularităţilor
Cod: P.S. 13
(
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia sau, după Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se
caz, revizia în reviziei aplică prevederile
cadrul ediţiei ediţiei sau
reviziei ediţiei

1 2 3 4
2.1. Ediţia I X X
ScoaSa Gimnaziala nr.49 Procedura de sistem privind Ediţia: 1 Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa , nr.99 semnalarea neregularităţilor
Sector 2, Bucureşti Cod: P.S. 13 Revizia: 0 Nr.de ex. -
Te!./Fax;021.250.24.44
Comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare Pagina 4 din 15 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control intern-
managerial
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul Ex. Compar Funcţia Nume şi Data Semnătură
difuzării nr. timent f prenume primirii
1 2 3 4 5 6 ■7

Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99


Sector 2, Bucureşti Tel./F ax: 021250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern- manageriai
Procedura de sistem privind semnalarea nereguiarităţiior
Cod: P,S. 13
Ediţia: 1 Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 5 din 15 Exemplar nr. 1
Scopul procedurii operaţionale
Procedura are scopul de a reglementa activitatea de semnalare a nereguiarităţiior, precum şi
protecţia persoanelor care reclamă ori semnalează neregularităţi în cadrul Scolii Gimnaziale
nr.49.
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului
Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei
Şcoala Gimnaziala nr.49 Procedura de sistem privind Ediţia: 1 Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa , nr.99 semnalarea neregufantăţilor
Sector 2, Bucureşti Cod: P.S. 13 Revizia: 0 Nr.de ex. -
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare Pagina 6 din 15 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control intern-
managerial
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Procedura se aplică de către toate compartimentele Scolii Gimnaziale nr.49, respectiv de către
persoanele dîn cadrul acestora.
Şcoala Gimnaziala nr.49 Ediţia; 1
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind semnalarea
Tel./Fax:021.250.24.44 nereguiarităţiior
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 13 Pagina 7 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern-
managerial Exemplar nr. 1
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurale
Reglementări internaţionale
Legislaţie primară
Legea nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale
Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi
din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legislaţie secundară
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de învăţământ Preuniversitar, aprobat
prin OMEC nr.4955/2005
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
Codul de conduită etică a personalului Scolii Gimnaziale nr.49
Şcoala Gimnaziala nr.49 Procedura de sistem privind Ediţia: 1 Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa , nr.99 semnalarea neregularităţiior
Sector 2, Bucureşti Cod: P.S. 13 Revizia: 0 Nr.de ex. -
Tel./Fax:02l. 250.24.44

Comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare Pagina 8 din 15 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control intern-
managerial
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţi! aie termenilor
r Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
o termenul
Im
z
1. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial
2. Neregularitate Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a
deontologiei profesionale, a codului de etică sau a
principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii,
economicităţii şi transparenţei
3. Economicitate Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea
rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea
calităţii corespunzătoare a acestor rezultate
4. Eficacitate Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru
fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi
rezultatul efectiv al activităţii respective
5. Eficienţă Maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu
resursele utilizate
6. Buna administrare Instituţia este datoare să îşi desfăşoare activitatea în
realizarea interesului general, cu un grad ridicat de
profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi
economicitate a folosirii resurselor
7. T ransparenţa Instituţia are obligaţia de a-şi desfăşură activitatea într- o
manieră deschisă, în care accesul liber şi neîngrădit la
informaţiile de interes public să constituie regula, iar
limitarea accesului ia informaţie să constituie excepţia, în
condiţiile legii
8. Avertizare în interes Sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă
public care presupune o încălcare a legii, a deontologiei
profesionale sau a principiilor bunei administrări,
eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei
9. Avertizor Persoana care face o sesizare şi care este încadrată într-unui
din compartimentele din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49
10. Comisie de disciplină Organul însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară,
prevăzut de lege şi de regulamentul de organizare şi
funcţionare a Scolii Gimnaziale
Şcoala Gimnaziala nr.49 Procedura de sistem privind Ediţia: 1 Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa , nr.99 semnalarea neregularităţilor
Sector 2, Bucureşti Cod: P.S. 13 Revizia: 0 Nr.de ex. -
Tei./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare Pagina 9 din 15 Exempîar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control intern-
manageriai
nr.49 sau în procedurile interne

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. Abrevierea Termenul abreviat
cri
1. P.S. Procedură de sistem
2. P.O. Procedură operaţională
3. E Elaborare
4. V Verificare
5. A Aprobare
6. Ap. Aplicare
7. Ah. Arhivare
Şcoala Gimnaziala nr.49 Ediţia: 1
Str.Vatra Luminoasa, Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind semnalarea
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, neregulantaţîlor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 10 din 15
metodoiogică a dezvoltării
sistemului de control inîern-
manageria) Cod: P.S. 13 Exemplar nr. 1
Descrierea procedurii operaţionale
Generalităţi
Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a nereguiarităţiior are la bază OMFP nr.
946/2005, respectiv Standardul nr. 16 privind semnalarea nereguiarităţiior. în analiza sesizării
privind presupusa neregularitate, trebuie avute în vedere următoarele principii:
principiul legalităţii, conform căruia persoana/structura care analizează are obligaţia de a
respecta drepturile şi libertăţile angajaţilor Scolii Gimnaziale nr.49, normeie procedurale şi
tratamentul egal potrivit legii;
principiu! responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează neregularităţi este
datoare să susţină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa neregularitate;
principiul echilibrului, conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de prevederile
prezentei proceduri pentru a diminua o sancţiune administrativă sau disciplinară pentru o
neregularitate comisă de acesta;
principiului bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare,
convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare
a legii;
■ principiul prezumţiei de nevinovăţie, conform căruia angajatul Scolii Gimnaziale nr.49
împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată
atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
principiul garantării dreptului la apărare, conform căruia angajatul Scolii Gimnaziale nr.49
împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat şi de a prezenta dovezi în apărarea
sa;
principiul contradictorialităţii, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de
neregularitate are obligaţia de a asigura angajaţilor Scolii Gimnaziale nr.49 aflaţi pe poziţii
divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu
sesizarea;
“ principiul proporţionalităţii, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea
nereg ui a rităţî i, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea propusă să fie aplicată;
> principiul legalităţii sancţiunii, conform căruia persona/structura care analizează sesizarea de
neregularitate nu poate propune decât sancţiuni prevăzute de lege;
principiul unicităţii sancţiunii, conform căruia pentru comiterea unei neregularităţi nu se poate
aplica decât o singură sancţiune.
Semnalarea nereguiarităţiior
Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii, infracţiuni
sau incalcari ale normelor interne constituie avertizare si priveşte:
Şcoala Gimnaziala nr.49
| Str,Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
Pagina 11 din 15
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
Procedura de sistem Revizia; 0 privind semnalarea neregularităţilor Nr.de ex
sistemului de control intern- managerial
Cod: P.S. 13 Exemplar nr. 1
infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni in legătură
directa cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals si infracţiunile de
serviciu sau in legătură cu serviciul;
practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii in exercitarea atribuţiilor unor funcţii
din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49;
incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
pârtizariatul politic in exercitarea prerogativelor postului;
incalcari ale legii in privinţa accesului la informaţii si a transparentei decizionale;
incalcarea prevederilor legale privind achiziţiile;
incompetenta sau neglijenta in serviciu;
evaluars neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare si eliberare din funcţie;
încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea
legii;
emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al Scolii
Gimnaziale nr.49;
incalcarea altor dispoziţii legale, care impun respectarea principiului bunei administrări;
Semnalarea neregularităţilor în cadrul Scolii Gimnaziale nr.49 poate fi făcută:
şefului ierarhic al persoanei care a înfăptuit presupusa neregularitate;
conducerii Scolii Gimnaziale nr.49.
Persoana care a luat Ea cunoştinţă de săvârşirea unor neregularităţi, semnalează aceste
neregularităţi conform prezentei proceduri.
Semnalarea neregularităţilor se formulează în scris şi trebuie să cuprindă
următoarele elemente:
numele, prenumele, funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea şi denumirea
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
numele şi prenumele angajatului instituţiei a cărui presupusă neregularitate este sesizată şi
denumirea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
descrierea presupusei neregularităţi care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;
prezentarea datelor sau indiciilor care susţin presupusa neregularitate;
data;
“ semnătura.
Persoana/structura căreia îi este adresată sesizarea privind semnalarea neregularităţilor o
înregistrează şi dispune analiza acesteia, cu celeritate.
!n situaţia în care sesizarea privind semnalarea neregularităţilor nu cuprinde elementele
prevăzute la alineatul precedent, atunci persoana/structura căreia îi este adresată sesizarea
poate solicita avertizorului elemente suplimentare.
Şcoala Gimnaziala nr.49 Procedura de sistem privind Ediţia; 1 Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa, nr.99 semnalarea neregularităţilor
Sector 2, Bucureşti Cod: P.S. 13 Revizia: 0 Nr.de ex. -
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare Pagina 12 din 15 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr. 1
sistemului de control intern-
managerial
în cazul în care sesizarea privind semnalarea neregularităţilor este adresată şefului ierarhic,
acesta analizează sesizarea şi propune măsuri în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
în cazul în care sesizarea privind semnalarea neregularităţilor este adresată conducerii Scolii
Gimnaziale nr.49, se transmite, după caz, spre soluţionare, superiorului ierarhic a! persoanei
menţionate în sesizare. Persoana/structura căreia i-a fost repartizată sesizarea, analizează
această sesizare şi propune măsuri în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Avertizorii care semnalează neregularităţi sunt supuşi unui tratament echitabil şi
nediscrîminatoriu în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, dacă se conformează procedurii de
semnalare a neregularităţilor.
In situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau
indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului se asigură protecţia
datelor avertizorului.
Protectia angajaţilor care semnaleaza nereguli
Angajatul care a semnalat o neregula, beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza:
respectivul angajat beneficiaza de prezumţia de buna credinţa, pana la proba contrara;
in situatia in care cel reclamat este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control,
inspecţie si evaluare a angajatului care a semnalat neregula, se va asigura protectia
avertizorului, ascunzandu-i identitatea;
in măsura posibilului, Scolii Gimnaziale nr.49 exclude orice consecinţă pentru sesizările
făcute de bună- credinţă.
Resurse necesare
Resurse materiale
Nu sunt necesare resurse suplimentare
Resurse umane
Nu sunt necesare resurse suplimentare
Resurse financiare
Nu sunt necesare resurse suplimentare
Şcoala Gimnaziala nr.49 Procedura de sistem privind Ediţia: 1 Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa , nr.99 semnalarea nereguiarităţiior
Sector 2, Bucureşti Cod: P.S. 13 Revizia: 0 Nr.de ex. -
Tel./Fax:021.250.24.44

Comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare Pagina 13 din 15 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr. 1
sistemului de control intern-
managerial
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Conducerea Scolii Gimnaziale nr.49
transmite sesizarea privind semnalarea nereguiarităţiior, după caz, spre soluţionare,
superiorului ierarhic al persoanei menţionate în această sesizare, comisiei de disciplină sau
oricărei altei structuri din Şcoala Gimnaziala nr.49 cu competenţe în analizarea acesteia;
aprobă măsurile propuse de către persoana/structura care a analizat sesizarea privind
semnalarea de neregularităţi.
Şeful ierarhic
analizează şi verifică sesizarea privind semnalarea nereguiarităţiior;
propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregularităţi.
Comisia de disciplină
analizează şi verifică sesizarea privind semnalarea nereguiarităţiior;
propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregularităţi.
Angajatul Scolii Oimnaziafe nr.49 (Avertizor)
sesizează săvârşirea unor neregularităţi.
Şcoala Gimnaziala nr.49 Procedura de sistem privind Ediţia: 1 Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa, nr.99 semnalarea neregularităţilor
Sector 2, Bucureşti Cod: P.S. 13 Revizia: 0 Nr.de ex. -
TeL/Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare Pagina 14 din 15
metodologică a dezvoltării Exemplar nr. 1
sistemului de control intem-
managerial
Anexe, înregistrări, arhivări
Nr. Denumirea . Elaborator Aprobă Număr Difu Arhivare Alte
anexă anexei . de zare Loc Peri ele
exem oadă mente
plare
Scoaia Gimnaziala nr.49 Ediţia: 1
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind semnalarea
Tel./Fax:021.250.24.44 neregularităţilor
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S, 13 Pagina 15 din 15
metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern-
managerial Exemplar nr. 1
11. Cuprins

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile


activităţii procedurate
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în
procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea
activitătii
10. Anexe, înregistrări, arhivări
11. ■ Cuprins
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
DECIZIA Nr. / .12.2012
Directorul Scolii Gimnaziale nr.49, Prof.Baibarac Viorica, numit prin Decizia nr.
1881/16.08.2012 a ISMB,
Având în vedere prevederile art.3 din OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şî pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial, republicat şi ale OMFP nr.1423/2012 privind
modificarea OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/manageriai,
cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemelor de control intern/managerial;
în conformitate cu prevederile art.3 şi 4 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern;
In temeiul art 93 si 97 alin.(1) si (2) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011;
DECIDE
Art. 1 - în vederea elaborării Raportului asupra sistemului de control intern/manageriai pe anul
2012, se dispune realizarea operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control
intern/managerial în conformitate cu Regulamentul privind autoevaluarea sistemului de control
intern/managerial şi întocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de
control intern/managerial, anexă la prezenta decizie, în perioada 15.12.2012 - 31.12.2012.
- Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control managerial şi conducătorii compartimentelor Scolii Gimnaziale nr.49 vor duce la
îndeplinire prezenta Decizie.
Art. 3 - Prezenta decizie se transmite tuturor membrilor Comisiei şi conducătorilor
compartimentelor Scolii Gimnaziale nr.49.
DIRECTOR 5 PROF.BAIBARAC VIORICA
Str.Vatra Luminoasa , nr.99
APROBAT,
DIRECTOR
Sector 2, Bucureşti
Te!./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial
REGULAMENT
privind autoevaluarea sistemului de controi intern/managerial şi întocmirea, aprobarea sî
prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial
!. Introducere
Regulamentul privind autoevaluarea sistemului de control intern/managerial (denumit în
continuare, Regulament) este elaborat în vederea realizării prevederilor art.4, alin.(3) din
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv,
republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Regulamentul stabileşte modul de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial,
modul de raportare privind organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern/managerial,
precum şi modul de întocmire a Raportului asupra sistemului de
( control intern/managerial.
Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern/managerial este prevăzut în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
Situatia sintetică a rezultatelor autoevaluarii este prevăzută în anexa nr.2 la prezentul
Regulament
Formularul Raportului asupra sistemului de control intern/managerial este expus în anexa nr.3
la prezentul Regulament.
Obiectiv
Obiectivul prezentului Regulament constă în reglementarea modului de autoevaluare a
sistemului de controi intern/managerial al Scolii Gimnaziale nr.49, precum şi modului de
întocmire, a Raportului asupra sistemului de control intern/managerial.
Domeniul de aplicare
Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor compartimentelor din organigrama £
Scolii Gimnaziale nr.49.
Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial
Entitatea publică efectuează autoevaluarea în scopul determinării funcţionalităţii
sistemului de control intern/managerial, aprecierii gradului de conformitate a sistemului propriu
de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, precum şii în vederea
elaborării Raportului asupra sistemului de control intern/managerial.
Responsabilatea coordonării operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control
intern/managerial revine Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control managerial din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49 (denumită în
continuare Comisia).
Comisia repartizează anual, până pe 15 decembrie, către conducătorii fiecărui compartiment al
Scolii Gimnaziale nr.49, Chestionarul de autoevaluare pentru completare.
Chestionarul de autoevaluare include cinci capitole:
Gimnaziale nr.49 prin prisma eticii conducerii şi angajaţilor, competenţei angajaţilor, politicilor
şi practicilor privind resursele umane, structurii organizaţsonale;
Performanţa şi managementul riscului care are drept scop de a evalua dacă Scolii Gimnaziale
nr.49 şi-a stabilit misiunea, obiectivele strategice şi operaţionale, dacă planurile de acţiuni
includ indicatori de performanţă, obiective operaţionale/strategice, riscuri asociate obiectivelor,
dacă Scolii Gimnaziale nr.49 identifică, evaluează, monitorizează, raportează şi reacţionează la
riscurile asociate atingerii obiectivelor;
informarea şi comunicarea, care are drept scop evaluarea sistemele de informare şi comunicare
internă şi externă, precum şi cantitatea, calitatea, periodicitatea şi sursele informaţiei;
Activităţi de control, care are drept scop evaluarea politicilor şi procedurilor care ajută la
asigurarea executării deciziilor conducerii;
-Audîtarea şi evaluarea, care are drept scop evaluarea sistemului propriu de supraveghere a
activităţilor de control.
Comisia poate defini şi include în Chestionarul de autoevaluare alte criterii specifice, în funcţie
de specificul activităţii şi complexităţii proceselor din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49.
Compartimentele din organigrama Scolii Gimnaziale nr.49 vor completa chestionarul de
autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial,
urmărindu-se ca fiecare răspuns la criteriile generale de evaluare din coloana 1 a chestionarului
sa fie motivat în coloana 3 „Explicaţie asociata răspunsului”. In cazul criteriilor generale de
evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit compartiment, în coloana 2 se
precizeaza „neaplicabil", prin acronimul „NA", si se motiveaza în coloana 3 „Explicaţie
asociata răspunsului".
Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se considera a fi;
implementat (I), atunci când pentru toate criteriile generale de evaluare aferente standardului s-
a răspuns cu „Da";
parţial implementat (PI), atunci când la cel puţin unul dintre criteriile generale de evaluare
aferente standardului s-a răspuns cu „Da”;
neimplementat (NI), atunci când pentru toate criteriile generale de evaluare aferente
standardului s-a răspuns cu „Nu".
Chestionarele se vor completa şi transmite Comisiei până pe data de 31 decembrie, după
asumarea de către conducătorul de compartiment, a realitatii datelor, informaţiilor si
constatărilor înscrise în acesta.
Comisia va întocmi Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii prin centralizarea informaţiilor
din chestionarele de autoevaluare, având în vedere termenul de depunere a situaţiilor financiare
anuale, astfel încât ca până la acest termen conducătorul Scolii Gimnaziale nr.49 să poată poată
elabora Raportul asupra sistemului de control intern/managerial.
( 17. Comisia va proceda la aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de
control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, pentru fiecare standard,
astfel:
daca numărul compartimentelor specificat în coloana 3 din Situaţia sintetică a rezultatelor
autoevaluarii, reprezintă cel puţin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana
standardul de consideră implementat (I);
daca numărul compartimentelor specificat în coloana 3 din Situaţia sintetică a rezultatelor
autoevaluarii, reprezintă între 41% şi 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana
2, standardul de consideră parţial implementat (PI);
daca numărul compartimentelor specificat în coloana 3 din Situaţia sintetică a rezultatelor
autoevaluarii, nu depăşeşte 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2,
standardul de consideră neimplementat (NI);
Pentru aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu
standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate,
Comisia apreciază astfel:
sistemul este conform daca sunt implementate toate cele 25 de standarde;
sistemul este neconform daca sunt implementate mai puţin de 13 standarde.
Şcoala Gimnaziala nr.49 are obligaţia să păstreze pe o perioada de cel puţin 5 ani documentaţia,
relevanta cu privire la organizarea si funcţionarea sistemului de controi intern/managerial
propriu si cea referitoare ia operaţiunea de autoevaluare a acestuia.
Raportul asupra sistemului de controi intern/managerial
(1) Raportul constituie forma oficiala de asumare a responsabiiitatii manageriale de către
conducătorul Scolii Gimnaziale nr.49 cu privire ia sistemul de control intern/managerial.
(2) Responsabilitatea manageriala defineşte un raport juridic de obligaţie a îndeplinirii
sarcinilor de către managerul Scolii Gimnaziale nr.49 sau al unei structuri organizatorice a
acesteia, care presupune sa exercite managementul în limitele unor determinări interne si
externe, în scopul realizarii eficace, eficiente si în conformitate cu dispoziţiile legale a
obiectivelor stabilite, sa comunice si sa răspundă pentru neîndeplinirea obligaţiilor manageriale
în conformitate cu raspunderea juridica Raspunderea manageriala deriva din responsabilitatea
managerului pentru toate cele 5 componente ale controlului intern/managerial în sectorul
public: mediul de control; performanta si managementul riscului; informarea si comunicarea;
activitati de control; auditarea si evaluarea.
Raportul cuprinde declaraţii ale conducătorului Scolii Gimnaziale nr.49 cu privire la sistemul
de control intern/managerial al Scolii Gimnaziale nr.49, existent la data închiderii exerciţiului
financiar.
Declaraţiile formulate de conducătorul Scolii Gimnaziale nr.49 se întemeiaza pe datele,
informaţiile si constatările rezultate din operaţiunea de autoevaluare a stării sistemului de
control intern/managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum si din
recomandările rezultate din rapoartele de audit extern.
Continutul raportului
, Formatul de raport cuprinde declaraţiile minimal obligatorii pe care trebuie sa ie
formuleze conducătorul Scolii Gimnaziale nr.49.
. Conducătorul Scolii Gimnaziale nr.49 poate include în raport si alte informaţii
referitoare la anumite elemente ale sistemului de controi intern/managerial propriu, cum ar fi:
informaţii si constatari care sa permită formularea unor aprecieri în legătură cu eficacitatea
sistemului în exerciţiul financiar următor;
stadiul implementării masurilor/actiunilor/etapelor prevăzute în programul de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial;
formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern/managerial, prin
menţionarea uneia sau mai multor slăbiciuni semnificative ale sistemului, existente la data
( închiderii exerciţiului financiar, caz în care este obligatorie prezentarea masurilor
destinate
înlăturării acestora, precum si termenele de realizare aferente;
e) analiza raportului cost/beneficiu la stabilirea si aplicarea masurilor de control
intern/managerial.
Raportul se aproba prin semnarea acestuia de către titularul de drept al competentei sau de către
titularul unei competente delegate în condiţiile legii, în conformitate cu
principiul responsabiiitatii manageriale.
Raportul conducătorului Scolii Gimnaziale nr.49 se transmite odata cu situatia financiara
anuala şi se prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta,
în cadrul termenului prevăzut de lege.
Anexe:
anexa nr.1 - Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern/managerial
anexa nr.2- Situatia sintetică a rezultatelor autoevaluarii
anexa nr.3- Raportul asupra sistemului de control intern/managerial
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str. Vatra Luminoasa, nr.99 Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
Nr. /data
RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 31 decembrie 2012
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, subsemnata/ul Prof.Baibarac Viorica, în calitate de Director al Scolii Gimnaziale
nr.49, declar că Şcoala Gimnaziala nr.49 dispune de un sistem de control intern/managerial ale
cărui concepere şi aplicare permit parţial conducerii şi consiliului de administraţie al Scolii
Gimnaziale nr.49 să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul
îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate,
regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de
încredere asupra sistemului de control intern/managerial al Scolii Gimnaziale nr.49. formulată
în baza autoevaluării acestuia.
Sistemul de control intern/managerial cuprinde parţial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea
măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are/nu are la bază evaluarea riscurilor.
Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea
responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în
documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în cadrul
Scolii Gimnaziale nr.49, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.
Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi
prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările
ulterioare.
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca la data de 31 decembrie 2012 sistemul de control
intern/managerial al Scolii Gimnaziale nr.49 este parţial conform cu standardele cuprinse în
Codul controlului intern/managerial.
Director, Prof.Baibarac Viorica
(semnătura şi ştampila)
Str. Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Preşedintele Comisiei de monitorizare,
Tel/Fax: 021.250.24.44 coorodonare si indrumare metodologica a
dezvoltării sistemului de control managerial
Data:
Prof. Sin Aurelian Valentin Director Adjunct
SITUATIA SINTETICA a rezultatelor autoevaiuarii stadiului de implementare a
standardelor de control intern/managerial
la data de 31.12.2012
Denumirea standardului Numărul din care La nivelul
comparti- compartimente In entitatii publice
mentelor în care standardul standardul este:
care standardul este:
este aplicabil
I PI NI l/PI/NI
1 2 3|4 5 6
Total număr compartimente = 3
1. MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 - Etica, integritatea 3 3 I
Standardul 2 - Atributii, funcţii, sarcini 3 3 I
Standardul 3 - Competenta, performanta 3 3 I
Standardul 4 - Funcţii sensibile 2 2 l
Standardul 5 ~ Delegarea 3 3 1
Standardul 6 - Structura organizatorica 3 3 I
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 7 - Obiective 3 3 PI
Standardul 8 - Planificarea 3 3 I
Standardul 9 - Coordonarea 3 3 î.
Standardul 10 - Monitorizarea 3 3 PI
performantelor
Standardul 11 - Managementul riscului 3 3 PI
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluari 3 3 NI
III. INFORMAREA Sî COMUNICAREA
Standardul 12 - Informarea i I
33
1 j*.
Standardul 14 - Corespondenta si ^ arhivarea 3 I

Standardul 16 - Semnalarea ^ neregularitatilor | . 3 NI

IV. ÂCTIVITATI DE CONTROL


Standardul 17 - Proceduri 3 3 PI
Standardul 18 - Separarea atribuţiilor 3 3 PI
Standardul 19 - Supravegherea 3 3 PI
Standardul 20 - Gestionarea abaterilor 3 3 NI
Standardul 21 - Continuitatea activitatii 3 3 I
Standardul 22 - Strategii de control 3 3 ' NI
Standardul 23 - Accesul la resurse 3 3 I
V. AUDITAREA SI EVALUAREA
Standardul 24 * Verificarea si evaluarea 3 3 PI
controlului
Standardul 25 - Auditul intern NA - NA
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manageria cu standardele:
PARŢIAL CONFORM Masuri de adoptat: cestea sa respecte
stabilirea obiectivelor specifice pentru anul 2013 astfel incat a pachetul iscurilor
de cerinţe SMART Gimnaziale nr.49
instituirea unui sistem de monitorizare a performantelor ale nr.49
stabilirea, printr-o procedura de sistem a masurilor de gestionare a r anul 2013
elaborarea de proceduri operaţionale pentru toate activitatiie Scolii ( funcţiile unde nu se or
elaborarea unei proceduri de sistem privind gestionarea abaterilor cu grad ridicat de
elaborarea unor strategii de control privind activitatiie Scolii Gimnazi ~
formularea de ipoteze/premise la stabilirea obiectivelor specifice pe
instituirea unor instrumente de control intern suplimentare pentru poate
asigura separarea atributiunilor
elaborarea unei proceduri de sistem privind supervizarea activitatii
expunere la risc

Elaborat,
Secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltării
sistemului de control managerial
Zanfir Nicoleta
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa, nr.99 Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Compartimentul secretariat Pata:
Compartimentul secretariat Secretar set, Zanfir Nicoleta
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control
intern/managerial
Criterii generale de evaluare a stadiului Răspuns si explicaţii La nivelul
implementării standardului compartimentului
standardul este:
1 Explicaţie Da/Nu I/PI/NI
asociata 1 răspunsului

23 4
I MEDIUL DE CONTROL
Standardul î - Etica, integritate . I
A fost comunicat personalului un cod de Da în cadrul Scolii Gimnaziale nr.49 se
conduita, care stabiIeste reguli de aplică prevederile Codului de conduită
comportament etic în realizarea atribuţiilor de etică, aprobat cu decizia
serviciu, aplicabil atât personalului de nr.511/06.12.2012, care stabileşte reguli
conducere, cât si celui de execuţie din cadrul de comportament etic în realizarea
compartimentului? atribuţiilor de serviciu, aplicabil atât
personalului de conducere, cât şi celui de
execuţie din cadrul compartimentului
secretariat.
Prevederile codului de conduită au fost
aduse la cunoştinţa întregului personal al
compartimentului pe bază de semnătură
Salariaţii beneficiaza de consiliere etica si li Da Prin decizia nr.511.1/06.12.2012 a fost
se aplica un sistem de monitorizare a desemnat, la nivelul instituţiei, pentru
respectării normelor de conduita? întreg personalul, ca responsabil pentru
consiliere etică şi monitorizarea
respectării normelor de conduită, dna
Stoian Valentina - Profesor.
Fişa postului dnei Stoian Valentina -
Profesor a fost completată cu atribuţii
distincte privind realizarea consilierii
etice şi monitorizarea respectării
normelor de conduită.
Trimestrial se vor întocmi Rapoarte
privind respectarea normelor de conduită
etică de către personalul Scolii
Gimnaziale nr.49. Până la finele anului
2012 nu s-au înregistrat cazuri de
încălcare a normelor de conduită etică.
Standardul 2 -Atributii, funcţii, sarcini | I
Personalului îi sunt aduse la cunostinta Da Misiunea şi aribuţiile entităţii au fost
documentele actualizate privind misiunea definite în Regulamentul intern al Scolii
entitatii, regulamentele interne si fisele Gimnaziale nr.49.
posturilor? Au fost elaborate şi actualizate fişele
posturilor personalului compartimentului
secretariat, în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului educaţiei cercetării,
tineretului şi sportului nr.6143/2011 ui
Codului Muncii.
Personalului i-au fost aduse la cunoştinţă,
pe baza de semnătură prevederile
Regulamentului de ordine internă.
Fişele posturilor au fost semnate de luare
la cunoştinţă de personalul
compartimentului secretariat.
Sarcinile/atributiile asociate posturilor sunt Da Ca urmare a analizării fişelor de post şi
stabilite în concordanta cu competentele Regulamentul Intern s-a constatat că se
decizionale necesare realizarii acestora? asigură concordanţa între sarcinile şi
atribuţiile menţionate în fişele posturilor
şi competenţele decizionale necesare
realizării acestora.
Standardul 3 - Competenta, performanta I
Au fost analizate si stabilite cunostintele si Da în fişele postului au fost completate
aptitudinile necesare a fi deţinute în vederea cunoştinţele şi aptitudinile necesare a fi
îndeplinirii sarcinilor/atributiilor asociate deţinute în vederea îndeplinirii sarcinilor
fiecărui post?
Sunt identificate nevoile de perfecţionare a Da Au fost stabilite nevoile de perfecţionare
pregătirii profesionale a personalului? a pregătirii profesionale pe anul 2012
Sunt elaborate si realizate programe de Da In cadrul compartimentului secretariat a
pregătire fost elaborat programul de pregătire
profesionala a personalului, conform nevoilor profesională pe anul 2012
de perfecţionare identificate anterior?
Standardul 4-Funcţii sensibile | I
A fost întocmit inventarul funcţiilor sensibile? Da S-a transmis Comisiei Lista funcţiilor
sensibile existente în cadrul
compartimentului secretariat, precum şi
Lista cu salariaţii care ocupă funcţii
sensibile
Este stabilita o politica adecvata de rotatie a Da S-au identificat instrumente suplimentare
salariaţilor din funcţiile sensibile? de control în vederea Ginerii sub control
a riscurilor aferente funcţiilor sensibile
identificate la nivelul compartimentului
secretariat
Standardul 5 - Delegarea I
Sunt stabilite si comunicate limitele Da Prin fisele de post si actele de delegare
competentelor si responsabilităţilor care se emise.
deleaga?
Delegarea/subdelegarea de competenta se Da S-a elaborat, îa nivelul Scolii Gimnaziale
realizeaza în baza unor proceduri specifice nr.49, Procedura privind delegarea
aprobate? competenţelor şi responsabilităţilor
Standardul 6 - Structura organizatorica | I
Sunt efectuate analize, ia nivelul principalelor Da Ca urmare a aplicării prevederilor
activitati, în scopul identificării eventualelor Ordinului ministrului educaţiei cercetării,
disfunctionalitati în fixarea sarcinilor de lucru tineretului şi sportului nr.6143/2011 s-a
individuale prin fisele posturilor si în analizat la nivelul întregii instituţii dacă
stabilirea atribuţiilor compartimentului? există cazuri de disfuncţionalităţi în
fixarea sarcinilor prin fişele de post şi în
stabilirea
atribuţiilor compartimentului secretariat j

Structura organizatorica asigura funcţionarea Da Din analiza organigramei şi a


circuitelor si fluxurilor informaţionale Regulamentului Intern a rezultat că
necesare supravegherii si realizarii activitatilor structura organizatorică a
proprii? compartimentului asigură funcţionarea
circuitelor şi fluxurilor informaţionale
necesare supravegherii şi realizării
activităţilor proprii.
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL DISCULUI
Standardul 7- Obiective PI
Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul Da S-a transmis Comisiei Lista privind
compartimentului? obiectivele specifice compartimentului
secretariat.
Obiectivele sunt astfel stabilite încât sa Nu Obiectivele stabilite nu corespund
răspundă pachetului de cerinţe S.M.A.R.T? pachetului de cerinţe S.M.A.R.T.
(Unde: S - precise; M - masurabile si
verificabile; A - necesare; R - realiste; T - cu
termen de realizare.)
Sunt stabilite activitatiie individuale pentru Nu Pentru îndeplinirea acestei cerinDe, în
fiecare salariat, care sa conducă la atingerea cadrul compartimentului secretariat se va
obiectivelor specifice compartimentului? elabora Lista activităţilor pentru
realizarea obiectivelor specifice
compartimentului secretariat.
Standardul 8 - Planificarea I
Resursele alocate sunt astfel repartizate încât Da Prin bugetul de venituri şi cheltuieli al
sa asigure activitatiie necesare realizarii instituţiei s-au asigurat resursele necesare
obiectivelor specifice compartimentului? efectuării activităţilor compartimentului
secretariat.
In cazul modificării obiectivelor specifice, Da S-a elaborat, Ia nivelul Scolii Gimnaziale
sunt stabilite masurile necesare pentru nr.49, Procedura privind întocmirea
încadrarea în resursele repartizate? bugetului de venituri şi cheltuieli al
instituţiei prin care s-au stabilit măsuri
necesare pentru încadrarea în resursele
repartizate în cazul modificării
obiectivelor specifice compartimentului,
precum şi de ajustare a obiectivelor în
cazul redimensionării fondurilor alocate
prin buget.
Standardul 9 - Coordonarea I
Sunt adoptate masuri de coordonare a Da Prin Regulamentul Intern şi procedurile
deciziilor si activitatilor compartimentului cu care reglementează activitatea de
cele ale altor compartimente, în scopul asigur secretariat s-au dispus măsuri de
arii convergentei si coerentei acestora? cordonare a deciziilor şi activităţilor
compartimentului secretariat cu cele ale
celorlalte compartimente, elaborandu-se
"Lista deciziilor şi activităţilor
compartimentului secretariat necesar a fi
coordonate cu ale altor compartimente".
In compartiment se realizeaza consultarea Da In cadrul compartimentului se asigura
prealabila, în vederea coordonării activitatilor? consultarea prealabila în vederea
coordonării activitatilor
Standardul 10 - Monitorizarea performantelor PI
Este instituit un sistem de monitorizare sil raportare a Pentru obiectivele stabilite în Lista
performantelor, pe baza indicatorilor! ^ asociaţi privind obiectivele specifice
obiectivelor specifice? compartimentului secretariat au fost
stabiliţi indicatori de monitorizare a
performanţelor
Atunci când necesitatile o impun, se efectueaza o Pentru realizarea acestei cerinDe, în
reevaluare a relevantei indicatorilor asociaţi ^ cadrul compartimentului secretariat
obiectivelor specifice, în scopul operării corecţiilor urmează a se efectua o analiză a
cuvenite? | relevanDei indicatorilor de performanta
asociaţi obiectivelor
Standardul 11 - Managementul riscului L PI
Sunt identificate si evaluate principalele |Au fost identificate şi evaluate riscurile Da
riscuri, proprii activitatilor din cadrul asociate obiectivelor şi activităţilor din [cadrul
compartimentului? compartimentului secretariat
Sunt stabilite masuri de gestionare a riscurilor jPentru riscurile identificate urmeaza a se Nu
identificate si evaluate la nivelul activitatilor stabili măsuri de gestionare a riscurilor
din cadrul compartimentului?
Este asigurata completarea/actualizarea |La nivelul compartimentului a fost elaborat
registrului riscurilor? [Registrul riscurilor transmis Comisiei
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluari NI
Stabilirea obiectivelor specifice are la baza Nu Pentru obiectivele specifice identificate la
formularea de ipoteze/premise, acceptate prin nivelul compartimentului nu au fost
consens? formulate ipoteze/premise
Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci Nu Pentru obiectivele specifice identificate la
când se constata modificări ale nivelul compartimentului nu au fost
ipotezelor/premiselor care au stat la baza formulate ipoteze/premise
fixării acestora?
IU. INFORMAREA SI COMUNICAREA
Standardul 12 - Informarea I
Au fost stabilite tipurile de informaţii, Da In cadrul compartimentului secretariat a
continutul, calitatea, frecventa, sursele si fost elaborata Lista fluxurilor de
destinatarii acestora, astfel încât personalul de informaţii
conducere si cel de execuţie, prin primirea si
transmiterea informaţiilor, sa îsi poata
îndeplini sarcinile de serviciu?
Colectarea, prelucrarea si centralizarea Da In cadrul compartimentului colectarea,
informaţiilor se realizeaza în sistem prelucrarea si centralizarea informaţiilor
informatizat? se realizeaza în sistem informatizat
Standardul 13 - Comunicarea | I
Circuitele informaţionale (traseele pe care Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-a
circula informaţiile) asigura o difuzare rapida, elaborat Politica privind comunicarea
fluenta si precisa a informaţiilor, astfel încât prin care se stabilesc principii prin care să
acestea sa ajunga la timp la utilizatori? se asigure o difuzare rapidă, fluentă şi
precisă a informaţiilor si s-au identificat
canalele de comunicare pentru
transmiterea informaţiilor
Sunt stabilite canale adecvate de comunicare Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-a
prin care managerii si personalul de execuţie elaborat Politica privind comunicarea
din cadrul unui compartiment sa fie informaţi prin care se stabilesc principii prin care să
cu privire la proiectele de decizii sau se asigure o difuzare rapidă, fluentă şi
initiative, adoptate la nivelul altor precisă a informaţiilor si s-au identificat
compartimente, care le- ar putea afecta canalele de comunicare pentru
sarcinile si responsabilitatile? transmiterea informaţiilor
Standardul 14 - Corespondenta si arhivarea I
Sunt aplicate proceduri pentru Da S-au elaborat, la nivelul Scolii
primirea/expedierea, înregistrarea si arhivarea Gimnaziale nr.49: Procedura privind
corespondentei? primirea/expedierea şi înregistrarea
corespondenţei si Procedura privind
arhivarea documentelor
Reglementările legale în vigoare cu privire la NA Şcoala Gimnaziala nr.49 nu gestionează
manipularea si depozitarea informaţiilor informaţii clasificate
clasificate sunt cunoscute si aplicate în
practica?
Standardul 16 - Semnalarea neregularitatilor NI
A fost comunicata salariaţilor procedura Nu Se va elabora Procedura privind
aplicabila în cazul semnalarii unor semnalarea neregularităţilor
neregularitati?
In cazul semnalarii unor neregularitati, Nu AcDiunile necesare realizării acestei
conducătorul de compartiment a întreprins cerinDe vor fi detaliate în Procedura
cercetările adecvate în scopul elucidării privind semnalarea neregularităţilor
acestora si a aplicat masurile care se impun?
IV. ACTIVITATI DE CONTROL
Standardul 17 - Proceduri j PI
Pentru activitati le proprii au fost Nu La nivelul compartimentului secretariat
elaborate/actualizate proceduri operaţionale? urmează a se inventaria activităţile
desfăşurate şi stabili activităţile
procedurabile.
Nu au fost întocmite proceduri pentru
toate activităOile procedurabile.
Procedurile operaţionale comunicate Da Procedurile operaţionale elaborate au fost
salariaţilor sunt aplicate? comunicate ni aplicate, constituind un
instrument concret de control în
activitatea de secretariat
Standardul 18 - Separarea atribuţiilor PI
Funcţiile de iniţiere, verificare si aprobare a Nu In cadrul compartimentului nu se asigură,
operaţiunilor sunt funcţii separate si exercitate pentru toate operaţiunile, separarea
de persoane diferite? funcţiilor de iniţiere, verificare si
aprobare, urmând a se stabili măsuri
pentru gestionarea riscurilor aferente
operaD lunilor pentru care nu se pot
asigura condiDiile respectării acestei
cerinDe
Conceperea si aplicarea procedurilor asigura Da Procedurile operaţionale asigura
separarea atribuţiilor? separarea atribuţiilor
Standardul 19 - Supravegherea PI
Managerii supravegheaza si supervizează Da Toate activităţile desfăşurate în cadrul
activitati le care intra în responsabilitatea lor compartimentului secretariat sunt
directa? supravegheate de către secretarul sef al
instituţiei, care are aceste responsabilităui
mendio'nâte Di în fi Da postului, dar nu
exista o Procedura privind supravegherea
si supervizarea activitati lor
Supervizarea unor activitati care implica un Nu Se va elabora Procedura privind
grac ridicat de expunere la risc se realizeaza supravegherea si supervizarea activitatilor
pe baza unor proceduri prestabilite?
Standardul 20 - Gestiunea abaterilor NI
In sîtuatia In care, din cauza unor Nu Pentru gestionarea abaterilor, la nivelul
circumstanţe deosebite, apar abateri fata de Scolii Gimnaziale nr.49 se va elabora
procedurile stabilite, se întocmesc documente Procedura privind gestionarea abaterilor,
adecvate, aprobate la nivel corespunzător, care prevede, în aceste cazuri, înainte de
înainte de efectuarea operaţiunilor? efectuarea operaţiunilor, întocmirea de
documente adecvate, precum şi nivelul
corespunzător de aprobare
Se efectueaza o analiza periodica a Nu Măsurile de analiză a circumstanţelor
circumstanţelor si a modului cum au fost apari□ iei abaterilor ui de gestionare a
gestionate abaterile în vederea desprinderii, abaterilor vor fi descrise în Procedura
pentru viitor, a unor concluzii de buna privind gestionarea abaterilor
practica?
Standardul 21 - Continuitatea activitatii I
Sunt inventariate situatiile generatoare de Da In cadrul compartimentului secretariat s-
întreruperi în derularea unor activitati? au inventariat situaţiile care pot genera
întreruperi în desfăşurarea activităţilor.
Aceste situaţii au fost înscrise în Lista
privind situaţiile care pot genera
întreruperi în desfăşurarea activităţii
compartimentului secretariat
Sunt stabilite si aplicate masuri pentru Da ^ n ii ii
asigurarea continuitatii activitatii, în cazul In Lista privind situaţiile care pot genera
apariţiei unor situatii generatoare de întreruperi în desfăşurarea activităţii
întreruperi? compartimentului secretariat s-au stabilit
măsuri pentru asigurarea continuităţii
activităţii, în vederea punerii în aplicare
în caz de manifestare a evenimentelor
generatoare de întreruperi.
Standardul 22 - Strategii de control NI
Au fost elaborate strategii de control adecvate Nu La nivelul compartimentului secretariat
pentru atingerea obiectivelor specifice? urmeaza a se elabora strategii de control
adecvate pentru atingerea obiectivelor
specifice.
Strategiile de control aplicate furnizeaza o Nu Se vor elabora strategii de control care sa
asigurare rezonabila cu privire la atingerea furnizeze o asigurare rezonabila cu
obiectivelor specifice? privire la atingerea obiectivelor specifice
Standardul 23 -Accesul la resurse j I
Sunt emise acte secretariate de reglementare a Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-a
accesului salariaţilor din compartiment la elaborat Procedura privind accesul la
resursele materiale, financiare si resurse
informaţionale?
Accesul personalului la resurse se realizeaza Da Până la sfârDitul anului nu s-au
cu respectarea stricta a normelor cuprinse în înregistrat cazuri de încalcare a
actele secretariate de reglementare cu acest prevederilor Procedurii privind accesul la
obiect? resurse
V.AUDITAREA SI EVALUAREA
Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului PI
Conducătorul compartimentului realizeaza, Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-a
anual, operaţiunea de autoevaluare a elaborat Regulamentul privind
subsistemului de control intern/managerial autoevaluarea sistemului de control
existent la acest nivel? intern/manager ia 1 pe baza caruia se
realizează operaţiunea de autoevaluare
anuala a sistemului de control
intern/managerial la nivelul
compartimentului secretariat
Nu
.Operaţiunile de autoevaluare a subsistemului de control intem/managerial au drept rezultat
date, ^informaţii si constatari pertinente necesare luării de decizii operaţionale, precum si
raportarii?
Regulamentul descrie operaţiunea de realizare a autoevaluării sistemului de controi
intern/managerial in vederea asigurarii de informaţii si constatari pertinente care vor fi luate in
vederea emiterii de decizii operaţionale, precum si raportarii stadiului implementării SCIM
incepand cu anul 2013
NA
Standardul 25 - Auditul intern
Compartimentul de audit intern executa, în afara misiunilor de asigurare, planificate si aprobate
de manager, si misiuni de consiliere privind pregatirea procesului de autoevaluare a sistemului
de control intem/managerial al compartimentului?
Acest standard nu se aplică instituţiei. Auditul intern se realizează prin structuri organizate la
nivelul ordonatorului principal de credite
Compartimentul de audit intern dispune de suficient personal pentru a realiza integra programul
anual de audit?
Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial
In cadrul compartimentului secretariat este organizat şi funcţionează sistemul de control
intem/managerial, astfel:
13 standarde sunt implementate 7 standarde sunt par□ ia! implementate 4 standarde sunt ne
implementate 1 standard este neaplicabil
Masuri de adoptat
definirea obiectivelor compartimentului astfel încât acestea sa răspundă pachetului de cerinţe
S.M.A.R.T
stabilirea activitatilor individuale pentru fiecare salariat, care sa conducă la atingerea
obiectivelor specifice compartimentului secretariat
analiza relevând ei indicatorilor de performanta asociaţi obiectivelor
stabilirea masurilor de gestionare a riscurilor identificate si evaluate la nivelul activitatilor din
cadrul compartimentului secretariat
stabilirea obiectivelor specifice sa aibă la bazaăformularea de ipoteze/premise, acceptate prin
consens reevaluarea obiectivele specifice atunci când se constată modificări ale
ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora
elaborarea procedurilor operaDionale pentru toate activităţile des Durate în cadrul
compartimentului secretariat
elaborarea Procedurii privind semnalarea nereguiarităţiior
stabilirea de măsuri pentru gestionarea riscurilor aferente operaţiunilor pentru care nu se pot
asigura condiuiile respectării ceririOei de separare a atribut]iunilor
elaborarea Procedurii privind supravegherea si supervizarea activitatilor
elaborarea Procedurii privind gestionarea abaterilor
elaborarea de strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice
Şcoala Gimnaziala nr.49
Str.Vatra Luminoasa s nr»99 Compartimentul administrativ Sector 2, Bucureşti
Te)./Fax:021.250,24.44 Administrator de patrimoniu»
Compartimentul administrativ ____________
Data:
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial
— — ■ * — — - ■[ — - -
- —- -P
Criterii generale de evaluare a stadiului Răspuns si explicaţii La nivelul
implementării standardului compartimentului
standardul este:
Da/Nu Explicaţie I/PI/NI
asociata
răspunsului
.1■ 2 3 4
L MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 - Etica, integritate l
A fost comunicat personalului un cod de Da în cadrul Scolii Gimnaziale nr.49 se
conduita, care stabileste reguli de aplică prevederile Codului de conduită
comportament etic în realizarea atribuţiilor de etică, aprobat cu decizia
serviciu, aplicabil atât personalului de nr.511/06.12.2012, care stabileşte reguli
conducere, cât si celui de execuţie din cadrul de comportament etic în realizarea
compartimentului? atribuţiilor de serviciu, aplicabil atât
personalului de conducere, cât şi celui de
execuţie din cadrul compartimentului
administrativ.
Prevederile codului de conduită au fost
aduse la cunoştinţa întregului personal al
compartimentului pe bază de semnătură
Salariaţii beneficiaza de consiliere etica si li Da Prin decizia 511.1/06.12.2012 a fost
se aplica un sistem de monitorizare a desemnat, la nivelul instituţiei, pentru
respectării normelor de conduita? întreg personalul, ca responsabil pentru
consiliere etică şi monitorizarea
respectării normelor de conduită, dna
Stoian Valentina - Profesor.
Fişa postului dnei Stoian Valentina -
Profesor a fost completată cu atribuţii
distincte privind realizarea consilierii
etice şi monitorizarea respectării
normelor de conduită.
Trimestrial se vor întocmi Rapoarte
privind respectarea normelor de conduită
etică de către personalul Scolii
Gimnaziale nr.49. Până la finele anului
2012 nu s-au înregistrat cazuri de
încălcare a normelor de conduită etică.
Standardul 2 -Atribiitii, funcţii, sarcini | I
Personalului îi sunt aduse la cunostinta Da Misiunea şi aribuţiile entităţii au fost
documentele actualizate privind misiunea definite în Regulamentul intem al Scolii
entitatii, regulamentele interne si fisele Gimnaziale nr.49.
posturilor? Au fost elaborate şi actualizate fişele
posturilor personalului compartimentului
administrativ, în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului
educaţiei cercetării, tineretului şi
sportului nr.6143/2011 ui ale Codului
Muncii. Personalului i-au fost aduse la
cunoştinţă, pe bază de semnătură
prevederile Regulamentului de ordine
internă.
Fişele posturilor au fost semnate de luare
ia cunoştinţă de personalul
compartimentului administrativ.
Sarcinile/atributiile asociate posturilor sunt Da Ca urmare a analizării fişelor de post şi a
stabilite în concordanta cu competentele Regulamentului Intern s-a constatat că se
decizionale necesare realizarii acestora? asigură concordanţa între sarcinile şi
atribuţiile menţionate în fişele posturilor
şi competenţele decizionale necesare
realizării acestora.
Standardul 3 - Competenta, performanta 1
Au fost analizate si stabilite cunostintele si Da In fişele postului au fost completate
aptitudinile necesare a fi detinute în vederea cunoştinţele şi aptitudinile necesare a fi
îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor asociate deţinute în vederea îndeplinirii sarcinilor
fiecărui
post?
Sunt identificate nevoile de perfecţionare a Da Au fost stabilite nevoile de perfecţionare
pregătirii profesionale a personalului? a pregătirii profesionale pe anul 2012
Sunt elaborate si realizate programe de Da .a
pregătire profesionala a personalului, conform In cadrul compartimentului administrativ
nevoilor de perfecţionare identificate anterior? a fost elaborat programul de pregătire
profesională pe anul 2012
Standardul 4 - Funcţii sensibile I
A fost întocmit inventarul funcţiilor sensibile? Da S-a transmis Comisiei Lista funcţiilor
sensibile existente în cadrul
compartimentului administrativ, precum
şi Lista cu salariaţii care ocupă funcţii
sensibile
Este stabilita o politica adecvata de rotatie a Da S-au identificat instrumente suplimentare
salariaţilor din funcţiile sensibile? de control în vederea □ inerii sub control
a riscurilor aferente funcu iilor sensibile
identificate la nivelul compartimentului
administrativ
Standardul 5 - Delegarea I
Sunt stabilite si comunicate limitele Da Prin fisele de post si actele de delegare
competentelor si responsabilităţilor care se emise.
deleaga?
Delegarea/subdelegarea de competenta se Da S-a elaborat, la nivelul Scolii Gimnaziale
realizeaza în baza unor proceduri specifice nr,49, Procedura privind delegarea
aprobate? competenţelor şi responsabilităţilor
Standardul 6 - Structura organizatorica I
Sunt efectuate analize, la nivelul principalelor Da Ca urmare a aplicării prevederilor
activitati, în scopul identificării eventualeloi Ordinului ministrului educaţiei cercetării,
disfunctionalitati în fixarea sarcinilor de lucru tineretului şi sportului nr.6143/2011 s-a
individuale prin fisele posturilor si în analizat la nivelul întregii instituţii dacă
stabilirea atribuţiilor compartimentului? există cazuri de disfuncţionalităţi în
fixarea sarcinilor prin fişele de post şi în
stabilirea
atribuţiilor compartimentului
administrativ

Structura organizatorica asigura funcţionarea Da Din analiza organigramei şi a


circuitelor si fluxurilor informaţionale Regulamentului Intern a rezultat că
necesare supravegherii si realizarii activitatilor structura organizatorică a
proprii? compartimentului asigură funcţionarea
circuitelor şi fluxurilor informaţionale
necesare supravegherii şi realizării
activităţilor proprii.
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL DISCULUI
Standardul 7 - Obiective PI
Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul Da S-a transmis Comisiei Lista privind
compartimentului? obiectivele specifice compartimentului
administrativ.
Obiectivele sunt astfel stabilite încât sa Nu Obiectivele stabilite nu corespund
răspundă pachetului de cerinţe S.M.A.R.T? pachetului de cerinţe S.M.A.R.T.
(Unde; S - precise; M - măsurabile si
verificabile; A - necesare; R - realiste; T - cu
termen de realizare.)
Sunt stabilite activitatiie individuale pentru Nu Pentru îndeplinirea acestei cerinDe, în
fiecare salariat, care sa conducă la atingerea cadrul compartimentului administrativ se
obiectivelor specifice compartimentului? va elabora Lista activităţilor pentru
realizarea obiectivelor specifice
compartimentului.
Standardul 8 - Planificarea I
Resursele alocate sunt astfel repartizate încât Da Prin bugetul de venituri şi cheltuieli al
sa asigure activitatiie necesare realizarii instituţiei s-au asigurat resursele necesare
obiectivelor specifice compartimentului? efectuării activităţilor compartimentului
administrativ.
în cazul modificării obiectivelor specifice, Da S-a elaborat, la nivelul Scolii Gimnaziale
sunt stabilite masurile necesare pentru nr.49, Procedura privind întocmirea
încadrarea în resursele repartizate? bugetului de venituri şi cheltuieli al
instituţiei prin care s-au stabilit măsuri
necesare pentru încadrarea în resursele
repartizate în cazul modificării
obiectivelor specifice compartimentului,
precum şi de ajustare a obiectivelor în
cazul redimensionării fondurilor alocate
prin buget.
Standardul 9 - Coordonarea I
Sunt adoptate masuri de coordonare a Da Prin Regulamentul Intern şi procedurile
deciziilor si activitatilor compartimentului cu care reglementează activitatea
cele ale altor compartimente, în scopul administrativă s-au dispus măsuri de
asigurarii convergentei si coerentei acestora? cordonare a deciziilor şi activităţilor
compartimentului administrativ cu cele
ale celorlalte compartimente, elaborandu-
se "Lista deciziilor şi activităţilor
compartimentului administrativ necesar a
fi coordonate cu ale altor
compartimente’’,
In compartiment se realizeaza consultarea Da In cadrul compartimentului se asigura
prealabila, în vederea coordonării activitatilor? consultarea prealabila in vederea
coordonării activitatilor
Standardul 10 - Monitorizarea performantelor PI
Este instituit un sistem de monitorizare si Da 3entru obiectivele stabilite în Lista
raportare a performantelor, pe baza privind obiectivele specifice
indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice? compartimentului administrativ au fost
stabiliţi indicatori de monitorizare a
performanţelor
Atunci când necesitatile o impun, se Nu Pentru realizarea acestei cerinDe, în
efectueaza o reevaluare a relevantei cadrul compartimentului administrativ
indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice, în urmează a efectua o analiză a relevanDei
scopul operării corecţiilor cuvenite? indicatorilor de performanta asociaţi
obiectivelor
Standardul 11 - Managementul riscului PI
Sunt identificate si evaluate principalele Da Au fost identificate şi evaluate riscurile
riscuri, proprii activitatilor din cadrul asociate obiectivelor şi activităţilor din
compartimentului? cadrul compartimentului administrativ
Sunt stabilite masuri de gestionare a riscurilor Nu Pentru riscurile identificate urmeaza a se
identificate si evaluate la nivelul activitatilor stabili măsuri de gestionare a riscurilor
din cadrul compartimentului?
Este asigurata completarea/actualizarea Da La nivelul compartimentului a fost
registrului riscurilor? elaborat Registrul riscurilor transmis
Comisiei
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluari | NI
Stabilirea obiectivelor specifice are la baza Nu Pentru obiectivele specifice identificate la
formularea de ipoteze/premise, acceptate prin nivelul compartimentului nu au fost
consens? formulate ipoteze/premise
Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci Nu Pentru obiectivele specifice identificate la
când se constata modificări ale nivelul compartimentului nu au fost
ipotezelor/premiselor care au stat la baza formulate ipoteze/premise
fixării acestora?
OI. INFORMAREA SI COMUNICAREA
Standardul 12 - Informarea I
Au fost stabilite tipurile de informaţii, Da în cadrul compartimentului administrativ
continutul, calitatea, frecventa, sursele si a fost elaborata Lista fluxurilor de
destinatarii acestora, astfel încât personalul de informaţii
conducere si cel de execuţie, prin primirea si
transmiterea informaţiilor, sa îsi poata
îndeplini sarcinile de serviciu?
Colectarea, prelucrarea si centralizarea Da In cadrul compartimentului colectarea,
informaţiilor se realizeaza în sistem prelucrarea si centralizarea informaţiilor
informatizat? se realizeaza în sistem informatizat
Standardul 13 - Comunicarea î
Circuitele informaţionale (traseele pe care Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-a
circula informaţiile) asigura o difuzare rapida, elaborat Politica privind comunicarea
fluenta si precisa a informaţiilor, astfel încât prin care se stabilesc principii prin care să
acestea sa ajunga la timp la utilizatori? se asigure o difuzare rapidă, fluentă şi
precisă a informaţiilor si s-au identificat
canalele de comunicare pentru
transmiterea informaţiilor
Sunt stabilite canale adecvate de comunicare Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-a
prin care managerii si personalul de execuţie elaborat Politica privind comunicarea
din cadrul unui compartiment sa fie informaţi prin care se stabilesc principii prin care să
cu privire la proiectele de decizii sau iniţiative, se asigure o difuzare rapidă, fluentă şi
adoptate la nivelul altor compartimente, care precisă a informaţiilor si s-au identificat
le- ar putea afecta sarcinile si canalele de comunicare pentru
responsabilitatile? transmiterea informaţiilor
Standardul !4 ~ Corespondenta si arhivarea | I
Sunt aplicate proceduri pentru Ba S-au elaborat, la nivelul Scolii
primirea/expedierea, înregistrarea si arhivarea Gimnaziale nr.49: Procedura privind
corespondentei? primirea/expedierea şi înregistrarea
corespondenţei si Procedura privind
arhivarea documentelor
Reglementările legale în vigoare cu privire la NA Şcoala Gimnaziala nr.49 nu gestionează
manipularea si depozitarea informaţiilor informaţii clasificate
clasificate sunt cunoscute si aplicate în
practica?
Standardul 16 - Semnalarea neregularitatilor NI
A fost comunicata salariaţilor procedura Nu Se va elabora Procedura privind
aplicabila în cazul semnalarii unor semnalarea neregularităţilor
neregularitati?
In cazul semnalarii unor neregularitati, Nu Ac Diurn le necesare realizării acestei
conducătorul de compartiment a întreprins cetini]e vor fi detaliate în Procedura
cercetările adecvate în scopul elucidării privind semnalarea neregularităţilor
acestora si a aplicat masurile care se impun?
IV. ACTÎVITATI m CONTROL . .
Standardul 17 - Proceduri PI
Pentru activitatile proprii au fost Nu La nivelul compartimentului
elaborate/actualizate proceduri operaţionale? administrativ urmează a se inventaria
activităţile desfăşurate şi stabili
activităţile procedurabile.
Nu au fost întocmite proceduri pentru
toate activită'Dile procedurabile.
Procedurile operaţionale comunicate Da Procedurile operaţionale elaborate au fost
salariaţilor sunt aplicate? comunicate ni aplicate, constituind un
instrument concret de control în
activitatea administrativă
Standardul 18 - Separarea atribuţiilor PI
Funcţiile de iniţiere, verificare si aprobare a Nu In cadrul compartimentului nu se asigură,
operaţiunilor sunt funcţii separate si exercitate pentru toate operaţiunile, separarea
de persoane diferite? funcţiilor de iniţiere, verificare si
aprobare, urmând a se stabili măsuri
pentru gestionarea riscurilor aferente
operaţiunilor pentru care nu se pot
asigura condiţiile respectării acestei
cerinţe
Conceperea si aplicarea procedurilor asigura Da Procedurile operaţionale asigura
separarea atribuţiilor? separarea atribuţiilor
Standardul 19 - Supravegherea PI
Managerii supravegheaza si supervizează Da Toate activităţile desfăşurate în cadrul
activitatile care intra în responsabilitatea lor compartimentului administrativ sunt
directa? supravegheate de către administratorul de
patrimoniu al instituţiei, care are aceste
responsabilităţii menţionate Di în fi Da
postului, dar nu exista o Procedura
privind supravegherea si supervizarea
activitatilor
Supervizarea unor activitati care implica un Nu Se va elabora Procedura privind
grac ridicat de expunere la risc se realizeaza supravegherea si supervizarea
pe baza unor proceduri prestabilite? activitatilor
Standardul 20 - Gestiunea abaterilor NI
In situatia în care, din cauza unor circumstanţe Nu Pentru gestionarea abaterilor, la nivelul
deosebite, apar abateri fata de procedurile Scolii Gimnaziale nr.49 se va elabora
stabilite, se întocmesc documente adecvate, Procedura privind gestionarea abaterilor,
aprobate ia nivel corespunzător, înainte de care prevede, în aceste cazuri, înainte de
efectuarea operaţiunilor? efectuarea operaţiunilor, întocmirea de
documente adecvate, precum şi nivelul
corespunzător de aprobare
Se efectueaza o analiza periodica a Nu Măsurile de analiză a circumstanGelor
circumstanţelor si a modului cum au fost apari□ iei abaterilor Di de gestionare a
gestionate abaterile în vederea desprinderii, abaterilor vor fi descrise în Procedura
pentru viitor, a unor concluzii de buna privind gestionarea abaterilor
practica?
Standardul 21 - Continuitatea activitatii | I
Sunt inventariate situatiile generatoare de Da în cadrul compartimentului administrativ
întreruperi în derularea unor activitati? s~ au inventariat situaţiile care pot genera
întreruperi în desfăşurarea activităţilor.
Aceste situaţii au fost înscrise în Lista
privind situaţiile care pot genera
întreruperi în desfăşurarea activităţii
compartimentului administrativ
Sunt stabilite si aplicate masuri pentru Da In Lista privind situaţiile care pot genera
asigurarea continuitatii activitatii, în cazul întreruperi în desfăşurarea activităţii
apariţiei unor situatii generatoare de compartimentului administrativ s-au
întreruperi? stabilit măsuri pentru asigurarea
continuităţii activităţii, în vederea punerii
în aplicare în caz de manifestare a
evenimentelor generatoare de întreruperi.
Standardul 22 - Strategii de control NI
Au fost elaborate strategii de control adecvate Nu La nivelul compartimentului
pentru atingerea obiectivelor specifice? administrativ urmeaza a se elabora
strategii de control adecvate pentru
atingerea obiectivelor specifice.
Strategiile de control aplicate fumizeaza o Nu Se vor elabora strategii de control care sa
asigurare rezonabila cu privire la atingerea furnizeze o asigurare rezonabila cu
obiectivelor specifice? privire la atingerea obiectivelor specifice
Standardul 23 -Accesul Ia resurse I
Sunt emise acte administrative de Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-a
reglementare a accesului salariaţilor din elaborat Procedura privind accesul la
compartiment la resursele materiale, resurse
financiare si informaţionale?
Accesul personalului la resurse se realizeaza Da Până la sfârDitul anului nu s-au
cu respectarea stricta a normelor cuprinse în înregistrat cazuri de încalcare a
actele administrative de reglementare cu acest prevederilor Procedurii privind accesul la
obiect? resurse
V.AUBITAREA SI EVALUAREA
Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului FI
Conducătorul compartimentului realizeaza, Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-a
anual, operaţiunea de autoevaluare a elaborat Regulamentul privind
subsistemului de controi intern/mana ger ia autoevaluarea sistemului de control
existent la acest nivel? intem/managerial pe baza caruia se
realizează operaţiunea de autoevaluare
anuala a sistemului de control
intem/managerial la nivelul
compartimentului administrativ
Nu
Operaţiunile de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial au drept rezultat date
informaţii si constatari pertinente necesare luării de decizii operaţionale, precum si raportării?
Regulamentul descrie operaţiunea de Irealizare a autoevaluării sistemului de control i
ntem/manager i al in vederea asigurarii de informaţii si constatari pertinente care vor fi luate in
vederea emiterii de decizii operaţionale, precum si raportarii stadiului implementării SCIM
iincepand cu anul 2013
NA
Standardul 25 - Auditul intern
Compartimentul de audit intern executa, în afara misiunilor de asigurare, planificate si aprobate
de manager, si misiuni de consiliere privind pregatirea procesului de autoevaluare a sistemului
de control intern/managerial al compartimentului?
Acest standard nu se aplică Scolii Gimnaziale nr.49.
Auditul intem se realizează prin structuri organizate la nivelul ordonatorului principal de
credite
intern dispune de a realiza integrai
Compartimentul de audit suficient personal pentru programul anual de audit?
Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control
intern/managerial
în cadrul compartimentului administrativ este organizat şi funcţionează sistemul de
control intern/managerial, astfel:
-13 standarde sunt implementate
7 standarde sunt parDial implementate
4 standarde sunt neimplementate r 1 standard este neaplicabil
Masuri de adoptat
definirea obiectivelor compartimentului astfel încât acestea sa răspundă pachetului de
cerinţe S.M.A.R.T
stabilirea activitatilor individuale pentru fiecare salariat, care sa conducă la atingerea
obiectivelor specifice compartimentului administrativ analiza relevanDei
indicatorilor de performanta asociaţi obiectivelor stabilirea masurilor de gestionare a
riscurilor identificate si evaluate la nivelul activitatilor din cadrul compartimentului
adminstrativ
stabilirea obiectivelor specifice sa aibă la bazaăformularea de ipoteze/premise,
acceptate prin consens reevaluarea obiectivele specifice atunci când se constată
modificări ale ipotezelor/premiselor care au
stat la baza fixării acestora
elaborarea procedurilor operau ionale pentru toate activităţi ile desfaD urate în cadrul
compartimentului administrativ elaborarea Procedurii privind semnalarea
neregularităţilor
stabilirea de măsuri pentru gestionarea riscurilor aferente operaţiunilor pentru care nu
se pot asigura condiţiile respectării cerîn'Gei de separare a atribu Diurn lor
elaborarea Procedurii privind supravegherea si supervizarea activitatilor elaborarea
Procedurii privind gestionarea abaterilor
elaborarea de strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice
Şcoala Gimnaziala nr,49 Compartimentul educativ Str. Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2S Bucureşti
TeS./Fax:Q2l.250.24.44
Compartimentul educativ
Data:
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
a stadiului de Implementare a standardelor de control intern/managerial
Criterii generale de evaluare a stadiului Răspuns si explicaţii La nivelu
implementării standardului compartimentului
standardul este:
Da/Nu Explicaţie I/PI/NI
asociata
răspunsului
1■ 2 3 4
L MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1» Etica, integritate I
A fost comunicat personalului un cod de Da In cadrul Scolii Gimnaziale nr.49 se
conduita, care stabileste reguli de aplică prevederile Codului de conduită
comportament etic în realizarea atribuţiilor de etică, aprobat cu decizia
serviciu, aplicabil atât personalului de nr.511/06.12.2012, care stabileşte regul
conducere, cât si celui de execuţie din cadrul de comportament etic în realizarea
compartimentului? atribuţiilor de serviciu, aplicabi
întregului personal didactic.
Prevederile codului de conduită au fos
aduse la cunoştinţa întregului persona
didactic pe bază de semnătură
Salariaţii beneficiaza de consiliere etica si li se Da Prin decizia 511.1/06.12.2012 a fos
aplica un sistem de monitorizare a respectării desemnat, la nivelul instituţiei, pentru
normelor de conduita? întreg personalul, ca responsabil pentru
consiliere etică şi monitorizarea
respectării normelor de conduită, dna
Stoian Valentina - Profesor.
Fişa postului dnei Stoian Valentina
Profesor a fost completată cu atribuţi
distincte privind realizarea consilieri
etice şi monitorizarea respectări
normelor de conduită.
Trimestrial se vor întocmi Rapoarte
privind respectarea normelor de conduită
etică de către personalul Scoli
Gimnaziale nr.49. Până la finele anulu
2012 nu s-au înregistrat cazuri de
încălcare a normelor de conduită etică.
Standardul 2 -Atributii, funcţii, sarcini ■I
Personalului îi sunt aduse 1a cunostinta Da Misiunea şi aribuţiile entităţii au fos
documentele actualizate privind misiunea definite în Regulamentul intern al Scoli
entitatii, regulamentele interne si fisele Gimnaziale nr.49.
posturilor? Au fost elaborate şi actualizate fişele
posturilor personalului didactic, în
conformitate cu prevederile Ordinulu
ministrului educaţiei cercetării
tineretului

şi sportului.nr.6143/2011 ■ ui ale Codulu


Muncii.
Personalului i-au fost aduse la cunoştinţă
pe bază de semnătură prevederile
Regulamentului de ordine internă.
Fişele posturilor au fost semnate de luare
la cunoştinţă de personalul didactic.
Sarcinlle/atributiile asociate posturilor sunt Da Ca urmare a analizării fişelor de post ş
stabilite în concordanta cu competentele Regulamentului Intern s-a constatat că se
decizionale necesare realizarii acestora? asigură concordanţa între sarcinile ş
atribuţiile menţionate în fişele posturilo
şi competenţele decizionale necesare
realizării acestora.
Standardul 3 - Competenta, performanta .I
Au fost analizate si stabilite cunostintele si Da In fişele postului au fost completate
aptitudinile necesare a fi detinute în vederea cunoştinţele şi aptitudinile necesare a f
îndeplinirii sarcinilor/atributiilor asociate deţinute în vederea îndeplinirii sarcinilor
fiecărui
post?
Sunt identificate nevoile de perfecţionare a Da Au fost stabilite nevoile de perfecţionare
pregătirii profesionale a personalului? a pregătirii profesionale pe anul 2012
Sunt elaborate si realizate programe de Da Pentru anul 2012 a fost elabora
pregătire profesionala a personalului, conform programul de pregătire profesională a
nevoilor de perfecţionare identificate anterior? personalului didactic
Standardul 4 - Funcţii sensibile . | NA
A fost întocmit inventarul funcţiilor sensibile? NA Acest standard nu este aplicabil
Este stabilita o politica adecvata de rotatie a NA Acest standard nu este aplicabil
salariaţilor din funcţiile sensibile?
Standardul 5 - Delegarea I
Sunt stabilite si comunicate limitele Da Prin fisele de post si actele de delegare
competentelor si responsabilităţilor care se emise.
deleaga?
Delegarea/subdelegarea de competenta se Da S-a elaborat, la nivelul Scolii Gimnaziale
realizeaza în baza unor proceduri specifice nr.49, Procedura privind delegarea
aprobate? competenţelor şi responsabilităţilor
Standardul 6 - Structura organizatorica I
Sunt efectuate analize, la nivelul principalelor DaCa urmare a aplicării prevederilo
activitati, în scopul identificării eventualelor Ordinului ministrului educaţiei cercetării
disfunctionalitati în fixarea sarcinilor de lucru tineretului şi sportului nr.6143/2011 s-a
individuale prin fisele posturilor si în analizat la nivelul întregii instituţii dacă
stabilirea atribuţiilor compartimentului? există cazuri de disfuncţionalităţi în
fixarea sarcinilor prin fişele de post şi în
stabilirea atribuţiilor personalulu
didactic
Structura organizatorica asigura funcţionarea Da Din analiza organigramei şi a
circuitelor si fluxurilor informaţionale Regulamentului Intern a rezultat că
necesare supravegherii si realizarii activitatilor structura organizatorică a
proprii? compartimentului asigură funcţionarea
circuitelor şi fluxurilor informaţionale
necesare supravegherii şi realizări
activităţilor proprii.
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 7> Obiective PI
Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelu Da S-a transmis Comisiei Lista privind
compartimentului? obiectivele specifice activitatii didactice.
Obiectivele sunt astfel stabilite încât sa Nu Obiectivele stabilite nu corespund
răspundă pachetului de cerinţe S.M.A.R.T? pachetului de cerinţe S.M.A.R.T.
(Unde: S - precise; M - măsurabile si
verificabile; A - necesare; R - realiste; T - cu
termen de realizare.)
Sunt stabilite activitatile individuale pentru Da S-a elaborat Lista activităţilor pentru
fiecare salariat, care sa conducă la atingerea realizarea obiectivelor specifice.
obiectivelor specifice compartimentului?
Standardul 8 - Planificarea | I
Resursele alocate sunt astfel repartizate încât Da Prin bugetul de venituri şi cheltuieli a
sa asigure activitatile necesare realizarii instituţiei s-au asigurat resursele necesare
obiectivelor specifice compartimentului? realizării activităţilor didactice.
In cazul modificării obiectivelor specifice, Da S-a elaborat, la nivelul Scolii Gimnaziale
sunt stabilite masurile necesare pentru nr.49, Procedura privind întocmirea
încadrarea în resursele repartizate? bugetului de venituri şi cheltuieli a
instituţiei prin care s-au stabilit măsur
necesare pentru încadrarea în resursele
repartizate în cazul modificări
obiectivelor specifice, precum şi de
ajustare a obiectivelor în cazu
redimensionării fondurilor alocate prin
buget.
Standardul 9 - Coordonarea I
Sunt adoptate masuri de coordonare a Da Prin Regulamentul Intern şi procedurile
deciziilor si activitatilor compartimentului cu care reglementează activitatea educativa
cele ale altor compartimente, în scopul s- au dispus măsuri de cordonare a
asigurarii convergentei si coerentei acestora? deciziilor şi activităţilo
compartimentului educativ cu cele ale
celorlalte compartimente, elaborandu-se
"Lista deciziilor şi activităţilo
compartimentului educativ necesar a f
coordonate cu ale altor compartimente".
In compartiment se realizeaza consultarea Da In cadrul compartimentului se asigura
prealabila, în vederea coordonării activitatilor? consultarea prealabila in vederea
coordonării activitatilor
Standardul 10 - Monitorizarea performantelor | PI
Este instituit un sistem de monitorizare si Da Pentru obiectivele stabilite în Lista
raportare a performantelor, pe baza privind obiectivele specifice au fos
indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice? stabiliţi indicatori de monitorizare a
performanţelor
Atunci când necesitatile o impun, se Nu Pentru realizarea acestei cerinDe urmează
efectueaza o reevaluare a relevantei a efectua o analiză a relevanue
indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice, în indicatorilor de performanta asociaţ
scopul operării corecţiilor cuvenite? obiectivelor
Standardul 11 »Managementul riscului 1 PI
Sunt identificate si evaluate principalele Da Au fost identificate şi evaluate riscurile
riscuri, proprii activitatilor din cadrul asociate obiectivelor şi activităţilor din
compartimentului? cadrul compartimentului educativ
Sunt stabilite masuri de gestionare a riscurilor Nu Pentru riscurile identificate urmeaza a se
identificate si evaluate la nivelul activitatilor stabili măsuri de gestionare a riscurilor
din cadrul compartimentului?
Este asigurata completarea/actualizarea Da La nivelul compartimentului a fos
registrului riscurilor? elaborat Registrul riscurilor transmi
Comisiei
Standardul 15 - Ipoteze, reevatuari NI

Stabilirea obiectivelor specifice are la baza Nu Pentru obiectivele specifice identificate l


formularea de ipoteze/premise, acceptate prin nivelul compartimentului nu au fos
consens? formulate ipoteze/premise
Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci Nu Pentru obiectivele specifice identificate l
când se constata modificări ale nivelul compartimentului nu au fos
ipotezelor/premiselor care au stat la baza formulate ipoteze/premise
fixării acestora?
III. INFORMAREA SI COMUNICAREA
Standardul 12 - Informarea I
Au fost stabilite tipurile de informaţii, Da In cadrul compartimentului educativ
continutul, calitatea, frecventa, sursele si fost elaborata Lista fluxurilor d
destinatarii acestora, astfel încât personalul de informaţii
conducere si cel de execuţie, prin primirea si
transmiterea informaţiilor, sa îsi poata
îndeplini sarcinile de serviciu?
Colectarea, prelucrarea si centralizarea Da In cadrul compartimentului colectarea
informaţiilor se realizeaza în sistem prelucrarea si centralizarea informaţiilo
informatizat? se realizeaza în sistem informatizat
Standardul 13 - Comunicarea I
Circuitele informaţionale (traseele pe care Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-
circula informaţiile) asigura o difuzare rapida, elaborat Politica privind comunicare
fluenta si precisa a informaţiilor, astfel încât prin care se stabilesc principii prin care s
acestea sa ajunga la timp la utilizatori? se asigure o difuzare rapidă, fluentă ş
precisă a informaţiilor si s-au identifica
canalele de comunicare pentru
transmiterea informaţiilor
Sunt stabilite canale adecvate de comunicare Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-
prin care managerii si personalul de execuţie elaborat Politica privind comunicare
din cadrul unui compartiment sa fie informaţi prin care se stabilesc principii prin care s
cu privire la proiectele de decizii sau iniţiative, se asigure o difuzare rapidă, fluentă ş
adoptate la nivelul altor compartimente, care precisă a informaţiilor si s-au identifica
le- ar putea afecta sarcinile si canalele de comunicare pentru
responsabilitatile? transmiterea informaţiilor
Standardul 14 - Corespondenta si arhivarea I
Sunt aplicate proceduri pentru Da S-au elaborat, la nivelul Scoli
primirea/expedierea, înregistrarea si arhivarea Gimnaziale nr.49: Procedura privind
corespondentei? primirea/expedierea şi înregistrare
corespondenţei si Procedura privind
arhivarea documentelor
Reglementările legale în vigoare cu privire la NA Şcoala Gimnaziala nr.49 nu gestioneaz
manipularea si depozitarea informaţiilor informaţii clasificate
clasificate sunt cunoscute si aplicate în
practica?
Standardul 16 - Semnalarea neregularitatilor ■ NI
A fost comunicata salariaţilor procedura Nu Se va elabora Procedura privind
aplicabila în cazul semnalarii unor semnalarea neregularităţilor
neregularitati?
In cazul semnalarii unor neregularitati, Nu AcDiunile necesare realizării aceste
conducătorul de compartiment a întreprins cerinDe vor fi detaliate în Procedur
cercetările adecvate în scopul elucidării privind semnalarea neregularităţilor
acestora si a aplicat masurile care se impun?
IV. ACTIVITATI DE CONTROL
Standardul 17 - Proceduri PI
Pentru activitatile proprii au fost Nu La nivelul compartimentului urmează
elaborate/actualizate proceduri operaţionale? se inventaria activităţile desfăşurate ş
stabili

activităţile procedurabile.
Nu au fost întocmite proceduri pentru
toate activitaDiie procedurabile.
Procedurile operaţionale comunicate Da Procedurile operaţionale elaborate au fos
salariaţilor comunicate Di aplicate, constituind un
sunt aplicate? instrument concret de control
Standardul 18 - Separarea atribuţiilor PI
Funcţiile de iniţiere, verificare si aprobare a Nu In cadrul compartimentului nu se asigură
operaţiunilor sunt funcţii separate si exercitate pentru toate operaţiunile, separarea
de persoane diferite? funcţiilor de iniţiere, verificare s
aprobare, urmând a se stabili măsur
pentru gestionarea riscurilor aferente
operaDiunilor pentru care nu se po
asigura condiDiile respectării aceste
cerinDe
Conceperea si aplicarea procedurilor asigura Ba Procedurile operaţionale asigura
separarea atribuţiilor? separarea atribuţiilor
Standardul 19 - Supravegherea PI
Managerii supravegheaza si supervizează Da Toate activităţile desfăşurate sun
activitatiie care intra în responsabilitatea lor supravegheate în conformitate cu
directa? prevederile legii educaDiei naDionale u
metodologiile elaborate în aplicare legi
educaD iei naDionale, dar nu exista o
Procedura privind supravegherea s
supervizarea activitatilor
Supervizarea unor activitati care implica un Nu Se va elabora Procedura privind
grad ridicat de expunere la risc se realizeaza supravegherea si supervizarea
pe baza unor proceduri prestabilite? activitatilor
Standardul 20 - Gestiunea abaterilor NI
In situatia în care, din cauza unor circumstanţe Nu Pentru gestionarea abaterilor, la nivelu
deosebite, apar abateri fata de procedurile Scolii Gimnaziale nr.49 se va elabora
stabilite, se întocmesc documente adecvate, Procedura privind gestionarea abaterilor
aprobate la nivel corespunzător, înainte de care prevede, în aceste cazuri, înainte de
efectuarea operaţiunilor? efectuarea operaţiunilor, întocmirea de
documente adecvate, precum şi nivelu
corespunzător de aprobare
Se efectueaza o analiza periodica a Nu Măsurile de analiză a circumstanOelo
circumstanţelor si a modului cum au fost apariDiei abaterilor Di de gestionare a
gestionate abaterile în vederea desprinderii, abaterilor vor fi descrise în Procedura
pentru viitor, a unor concluzii de buna privind gestionarea abaterilor
practica?
Standardul 21 - Continuitatea activitatii I
Sunt inventariate situatiile generatoare de Da In cadrul compartimentului s-au
întreruperi în derularea unor activitati? inventariat situaţiile care pot genera
întreruperi în desfăşurarea activităţilor
Aceste situaţii au fost înscrise în Lista
privind situaţiile care pot genera
întreruperi în desfăşurarea activităţi
compartimentului
Sunt stabilite si aplicate masuri pentru Da în Lista privind situaţiile care pot genera
asigurarea continuitatii activitatii, în cazul întreruperi în desfăşurarea activităţi
apariţiei unor situatii generatoare de compartimentului s-au stabilit măsur
întreruperi? pentru asigurarea continuităţii activităţii
în vederea punerii în aplicare în caz de
manifestare a evenimentelor generatoare
de întreruperi.

Standardul 22 - Strategii de control | NI


Au fost elaborate strategii de control adecvate Nu La nivelul compartimentului urmeaza a
pentru atingerea obiectivelor specifice? se elabora strategii de control adecvate
pentru atingerea obiectivelor specifice.
Strategiile de control aplicate fumizeaza o Nu Se vor elabora strategii de control care sa
asigurare rezonabila cu privire la atingerea furnizeze o asigurare rezonabila cu
obiectivelor specifice? privire la atingerea obiectivelor specifice
Standardul 23 -Accesul la resurse I
Sunt emise acte educative de reglementare a Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-a
accesului salariaţilor din compartiment Ia elaborat Procedura privind accesul la
resursele materiale, financiare si resurse
informaţionale?
Accesul personalului la resurse se realizeaza Da Până la sfarG itul anului nu s-au
cu respectarea stricta a normelor cuprinse în înregistrat cazuri de încalcare a
actele educative de reglementare cu acest prevederilor Procedurii privind accesul ia
obiect? resurse
V.AUDITAREA SI EVALUAREA
Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului PI
Conducătorul compartimentului realizeaza, Da La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-a
anual, operaţiunea de autoevaluare a elaborat Regulamentul privind
subsistemului de control intern/managerial autoevaluarea sistemului de contro
existent la acest nivel? intern/managerial pe baza caruia se
realizează operaţiunea de autoevaluare
anuala a sistemului de contro
intern/managerial la nivelu
compartimentului
Operaţiunile de autoevaluare a subsistemului Nu Regulamentul descrie operaţiunea de
de control intern/managerial au drept rezultat realizare a autoevaluării sistemului de
date, informaţii si constatari pertinente control intern/managerial in vederea
necesare luării de decizii operaţionale, precum asigurarii de informaţii si constatar
si raportării? pertinente care vor fi luate in vederea
emiterii de decizii operaţionale, precum
si raportarii stadiului implementări
SCIM incepand cu anul 2013
Standardul 25 - Auditul intern NA
Compartimentul de audit intem executa, în Acest standard nu se aplică instituţiei
afara misiunilor de asigurare, planificate si Auditul intern se realizează prin structur
aprobate de manager, si misiuni de consiliere organizate la nivelul ordonatorulu
privind pregatirea procesului de autoevaluare principal de credite
a sistemului de control intern/managerial al
compartimentului?
Compartimentul de audit intem dispune de
suficient personal pentru a realiza integrai
programul anual de audit?
Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial
în cadrul compartimentului este organizat şi funcţionează sistemul de control intern/managerial
astfel:
12 standarde sunt implementate
7 standarde sunt par Di al implementate
2 standarde sunt neimplementate
1 standard este neaplicabil
Masuri de adoptat

definirea obiectivelor compartimentului astfel încât acestea sa răspundă pachetului de


cerinţe S.M.A.R.T
stabilirea activitatilor individuale pentru fiecare salariat, care sa conducă la atingerea
obiectivelor specifice compartimentului
analiza reîevanDei indicatorilor de performanta asociaţi obiectivelor
stabilirea masurilor de gestionare a riscurilor identificate si evaluate la nivelul
activitatilor din cadrul compartimentului
stabilirea obiectivelor specifice sa aibă la bazaăformularea de ipoteze/premise,
acceptate prin consens
reevaluarea obiectivele specifice atunci când se constată modificări ale
ipotezelor/premiselor care au stat Ia baza fixării acestora
elaborarea procedurilor operauîonale pentru toate activităuile desfăDurate în cadrul
compartimentului
~ elaborarea Procedurii privind semnalarea neregularităţilor
stabilirea de măsuri pentru gestionarea riscurilor aferente operauiunilor pentru care
nu se pot asigura condiDiile respectării cerinDei de separare a atribuDiunilor
elaborarea Procedurii privind supravegherea si supervizarea activitatilor
elaborarea Procedurii privind gestionarea abaterilor
(
(
elaborarea de strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti
Tei./Fax:021.250.24.44
Raport anual privind respectarea normelor de conduită etică de către personalul Scolii
Gimnaziale nr.49 pe anul 2012
Activitatea de consiliere etică ia nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 s-a desfăşurat în conformitate
cu prevederile Codului de conduită a personalului Scolii Gimnaziale nr.49 şi a Regulamentului
Intern.
Prin activitatea de consiliere etică s-a urmărit respectarea Codului de conduită în întreaga
unitate, astfe! încât să se formeze şi să se întărească un climat bazat pe cooperare şi competiţie
corectă, pe profesionalism, competenţă şi exigenţă, care să ducă în timp la întărirea şi creşterea
prestigiului Scolii Gimnaziale nr.49.
De asemenea s-a urmărit diseminarea bunelor practici de aplicare a prevederilor Codului etic al
unităţii. Se impune pentru viitor ca prevederile Codului etic să fie prelucrate şi să fie
diseminate mai activ în rândul personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, astfel încât
acesta să devină un instrument uti! în ghidarea comportamentului etic al personalului unităţii.
Până la sfârşitul anului 2012 nu au fost înregistrate niciun fel de sesizări privind abateri de la
comportamentul etic al personalului Scolii Gimnaziale nr.49.
Consilier etic,
Stoian Valentina - Profesor
Şcoala Gimnaziala nr.49
Str.Vatra Luminoasa 5 nr.99
Sector 2> Bucureşti
Tel./Fax:021 250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului
de control intern/managerial
Aprobat, Preşedintele Comisiei SCMi
Sin Aurelian Valentin
INVENTARUL FUNCŢIILOR SENSIBILE şi a angajaţilor care ocupă aceste funcţii la data de
10.12.2012
Nr. Denumire Funcţia sensibilă Ocupant Observaţii
compartiment funcţie
sensibilă
1. Financiar- Ădmînstrator
contabilitate financiar
2. Administrativ Administrator
patrimoniu
3. Secretariat Secretar şef Zanfir Nîcoleta
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control managerial
Şcoala Gimnaziala nr.49 Aprobat,
Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Preşedintele Comisiei SCMI Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax;021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi Sjn Aurelian Valentin
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial
LISTA FUNCŢIILOR SENSIBILE la data de 10.12.2012
Nr. Funcţia sensibilă Riscuri semnificative Observaţii
v Administrator încălcarea principiului confidentialitâtii
financiar informaţiilor din documentele pe care ie
semnează
elaborarea propunerilor financiare fără a
se avea în vederea necesităţile rea ie ale
institutiei
neorganizarea evidentei angajamentelor
legale si bugetare
evaluarea eronată a activelor ia
înregistrarea în evidenta contabilă a
institutiei
evaluarea eronată la data scoaterii din
funcţiune a activelor
evaluarea eronată a activelor la vânzarea
acestora
exercitarea necorespunzătoare a
Controlului Financiar Preventiv Propriu
2. Administrator încălcarea principiului confidentialitâtii
patrimoniu informaţiilor documentelor pe care le
gestionează si semnează
alocarea de resurse materiale fără a se
avea în vederea necesităţile reale ale
institutiei
neorganizarea evidentei gestiunilor
încălcarea prevederilor legale privind
operaţiunile de casă
încălcarea prevederilor legale privind
achiziţiile publice de bunuri, servicii,
lucrări
3. Secretar şef încălcarea principiului confidentialitâtii
informaţiilor documentelor pe care le
semnează
nerespectarea normelor legale privind
gestionarea documentelor şcolare
nerespectarea prevederilor legale privind
gestionarea dosarelor de personal ale
angajaţilor institutiei
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Şcoala Gimnaziala nr,49 Str.Vatra Luminoasa, nr.99 Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:02'l250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Criterii de analiză funcţii sensibile
Nr. Factori specific? Tipuri de funcţii
crt,
1, Accesul la informaţii confidentiale/ciasificate sau !n cadrul entitătii pot exista
sensibile informaţii confidenţiale care
nu sunt clasificate - personal
implicat în proiecte
importante
» analist care elaborează
sinteze si rapoarte ce conţin
informaţii sensibile »experţi
IT
2, Funcţii implicate în alocarea si gestionarea resurselor contabilitate
gestiune
resurse umane
3. Funcţii legate de evaluarea unor active - funcţii cu atributii în
stabilirea anumitor preturi de
referinţă, a unor valori de
pronire a unor licitatii
4. Funcţii care vizează realizarea achiziţiilor publice de •• funcţii cu atributii în
lucrări, bunuri şi servicii realizarea achiziţiilor publice
de lucrări, bunuri şi servicii
5. Conformitatea cu normele legale - funcţii care vizează
exercitarea controlului
financiar-preventiv
6. Performanţa individului - funcţii cu atributii în
organizarea de concursuri
pentru ocuparea unor posturi,
evaluarea personalului,
acordări de calificative
Preşedintele Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern/managerial
Sin Aurelian Valentin
Şcoala Gimnaziala nr.49
Str.Vatra Luminoasa, nr.99
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului
de control intern/managerial
Analiza funcţiilor sensibile
Compartimentul: Secretariat Data completării: 10.12.201
Denumirea postului: Secretar sef Data ultimei evaluări: _.
întocmit: Secretar C
Factori de risc Descriere riscuri inerente Compartimente/ Domenii Controale
ce pot fi afectate
Accesul la informaţii - încălcarea principiului confidentialitătii Imaginea institutiei Monitoriz
confidenţiale informaţiilor documentelor pe care le respectării
semnează conduită
Actualizar
post pent
sef cu res
privind
confidenti
informaţii
Gestionarea resurselor - nerespectarea normelor legale privind Institutia Elaborarea
materiale si financiare gestionarea documentelor şcolare aprobarea
operaţiona
gestionare
document
- nerespectarea prevederilor iegale institutia Personalul Elaborarea
privind gestionarea dosarelor de personal institutiei aprobarea
ale angajaţilor institutiei operaţiona
gestionare
de pers
angajaţilo
Factori de risc Descriere riscuri inerente Compartimente / Controale
Domenii ce pot fi afectate

Evaluarea activelor - - -
Realizarea achiziţiilor - - -
publice de bunuri, servicii,
lucrări
Conformitatea cu normele - - ~
iegaie
Perfomanta individului - - -
Aprecierea generală privind stabilirea ca funcţie sensibilă DA
Perioada de rotatîe recomandată: 5 ani Data previzionată pentru rotatie: 01.0
Documentul a fost aprobat în şedinţa Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de contf intern/managerial din data de 10,12.2012
Preşedintele Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial
Sin Aurelian Valentin
Şcoala Gimnaziala nr.49
Str.Vatra Luminoasa, nr.99 Sector 2, Bucureşti Te! JFax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Analiza funcţiilor sensibile
Compartimentul: I Administrativ Data completării: 10.12.2012
Denumirea postului: Administrator patrimoniu Data ultimei evaluări:
Întocmit: Secretar C
Factori de risc Descriere riscuri inerente Compartimente / Controale
Domenii ce pot fi afectate
Accesul la informaţii - încălcarea principiului confidenţi alitătii Imaginea institutiei Monitoriza
confidenţiale informaţiilor documentelor pe care le respectării
gestionează si semnează conduită
Actualizar
post
administra
patrimoniu
responsabi
privind
confidenti
informaţiil
Gestionarea resurselor - alocarea de resurse materiale fără a se Toate compartimentele Elaborarea
materiale si financiare avea în vederea necesităţile reale ale aprobarea
institutiei de sistem
resurse
- Reorganizarea evidentei gestiunilor Patrimoniul institutiei Elaborarea
. aprobarea
operaţiona
organizare
conducere
gestiuniior
materiale
Factori de risc Descriere riscuri inerente Compartimente / Controale
Domenii ce pot fi afectate

- încălcarea prevederilor legale privind Patrimoniul institutiei Elaborarea


operaţiunile de casă aprobarea
operaţiona
organizare
conducere
Evaluarea activelor
Realizarea achiziţiilor - încălcarea prevederilor legale privind Imaginea institutiei Elaborarea
publice de bunuri, servicii, achiziţiile publice de bunuri, servicii, Patrimoniul institutiei aprobarea
lucrări lucrări proceduril
operaţiona
activitatea
publice
Conformitatea cu normele - - -
legale
Perfoma )ta individului - - -
r
Aprecfc îrea generală privind stabilirea ca funcţie sensibilă DA
Perioada de rotatie recomandată: 5 ani Data previzională pentru rotatie: | 01
Documentul a fost aprobat în şedinţa Comisiei de monitorizare, coordonare şl îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de contr intern/managerial din data de 10.12.2012
Preşedintele Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de controi
intern/managerial
Sin Aurel ian Valentin
Şcoala Gimnaziala nr.49 Aprobat,
Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Director,
Sector 2, Bucureşti
Te!./Fax:021.250.24.44 Prof.Baibarac Viorica
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Inventarul situatlllor generatoare de întreruperi ale activitătii în cadrul Scolii Gimnaziale nr.49

tatea| Probabili- :
Nr. Situatia Ameninţarea Vulnerabilitatea 3 Masurile propuse
crt generatoare +*>
de o
întreruperi a ro
activitatii a,
£.
1. Afectarea Mobilitatea încetarea raporturilor de munca ale 2 3 Planificarea ocu
activitatii salariaţilor salariaţilor vacante, în condiţi
datorită
lipsei
personalului
2, Afectarea Suspendarea Lipsa personalului din motive 2 1 Delegarea de a
activitatii temporară a planificate sau neplanificate (concedii posturi cheie
datorită raporturilor de de odihnă, medicale, deplasări în conducere, postur
lipsei muncă interesul serviciului, absenţe permanenţă, post
temporare a nemotivate etc.) atribuţii etc.)
personalului
3. Afectarea Pierderea/ ^Nu se realizează backup-uri la 4 Asigurarea perio
activitatii alterarea fişierele instituţiei sau sunt pastrate in uriior pe supo
datorită informaţiilor acceasi locaţie instruirea angajaţi
sistemelor de stocate electronic
calcul
4. Afectarea Atacuri Lipsa unor programe antivirus cu 2 2 Implementarea u
activitatii provocate posibilitate de actualizare zilnica şi a scanare care sa î
datorită de vjrusi/coduri sistemelor de protecţie dinamică împotriva coduril
sistemelor de cu potential dăunător, viermi
calcul dăunător doors şi schimba
parolelor de acces
Impactul |i——

Nr. Situatia Ameninţarea Vulnerabilitatea |i Masurile propuse


crt. generatoare S es
de ce 0
intreruperi a o3
activitatii W
a
5. Consecinţe Sancţiuni Neaplicarea legislaţiei privind datele 2 4 Instruirea legislat
juridice primite/ cu caracter personal (ale angajaţilor şi personalului.
soluţionarea beneficiarilor) sau în domeniul de
nefavorabilă a activitate
unor litigii
6. Defectarea Defectarea Monitorizarea factorilor de mediu nu 3 2 Asigurarea contra
sistemelor de componentelor este efectuata (ex: temperatura,
calcul hardware umezeala)
7. Defectarea Caderea Lipsa unor surse interne de alimentare 2 2 Dotarea cu UPS-
sistemelor de alimentarii cu cu energie electrica de calcul pentru
caicul electricitate. continuarea activi
8. Defectarea Defectarea Nu există o dimensionare a2 2 întocmirea unor
sistemelor de componentelor configuraţiilor pentru sistemele/a pa pentru planificare
calcul/ hardware/ rate le/instalaţii le achiziţionate/ acceptanţei pentru
aparatelor/ aparatelor/ existente şi pentru
instalaţiilor instalaţiilor ahiziţiona
9. Distrugerea Expunerea ia Lipsa unor sisteme de supraveghere 2 4 instalarea un
bunurilor factori de risc permanenta a bunurilor aflate in automatizate de
fizice ale (ex: scurgeri de patrimoniul institutiei. (senzori) şi a
institutiei gaz/ apa/ supravegheri p
incendii) bunurilor.
10. Distrugerea Vizitatorii care Persoanelor care asigura paza 1 3 Identificarea fiec
bunurilor nu sunt institutiei le este dificil sa asigure o monitorizarea ace
fizice ale escortaţi monitorizare permanenta.
institutiei /monitorizaţi
permanent
11. Distrugerea/ Cataclisme Nu sunt definite planuri de criza care 1 5 Elaborarea uno
furtul naturale/ atentate să cuprindă rolurile si responsabiitatile restabilire a activ
bunurilor sau conflicte legate de aceste aspecte. criza care sa inclu
fizice din armate (substante j ajutor către auto
patrimoniul chimice, inclusiv stabilirea
instituţiei substante de legătură c
explozive, Implementarea u
atomice)/ monitorizare şi ala
perturbarea 1
liniştii publice
(indivizi sau
grupuri)/ mişcări
civile/ furturi
tateaProbabili

Impactul

Nr. Situatîa Ameninţarea Vulnerabilitatea Masurile propuse


crt. generatoare
de
întreruperi a
activitatii
12. Frauda Inginerie sociala Angajaţii nu cunosc politica de 1 3 Instruirea angajaţ
externă securitate a prevederile politi
Instituţiei. şi riscurile ce prov
ingineriei sociale.
13. Frauda Eroarea umana şi Angajaţii nu cunosc politica de 1 4 instruirea şi testar
internă/ accesul; securitate a instituţiei. angajaţilor cu
externă nerestrictionat la prevederile politi
informaţiile şi la diseminarea
documentele sensibile.
interne ale
institutiei

14. Frauda Utilizarea Nu sunt definite politici de securitate 1 4 Elaborarea unui


internă frauduloasă de ainformatiilor. (regulament) cu p
către angajaţi a de securitate a inf
informaţiilor
NOTĂ
Evaluarea probabilităţii şi a impactului situaţiilor s-a realizat după următoarele criterii:
Probabilitatea a fost evaluat astfel:
Probabilitate foarte scăzută este foarte puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de
timp; nu s-a întâmplat până în prezent - se înscrie valoarea 1;
Probabilitate scăzută este foarte puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp; s-a
întâmplat de foarte puţine ori până în prezent - se înscrie valoarea 2;
Probabilitate medie este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp; s-a întâmplat de
câteva ori până în prezent- se înscrie valoarea 3;
Probabilitate mare este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp; s-a
întâmplat de câteva ort - se înscrie valoarea 4;
Probabilitate foarte mare este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp; s-a
întâmplat de multe ori în ultima perioadă - se înscrie valoarea 5;
impactul a fost evaluat astfel:
pentru impact nesemnificativ - cu impact foarte scăzut asupra activităţilor şi îndeplinirii
obiectivelor şi/sau fără impact financiar se înscrie valoarea 1;
pentru impact minor - cu impact scăzut asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor şi/sau cu
impact financiar foarte scăzut se înscrie valoarea 2;
pentru impact moderat - cu impact mediu asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor şi/sau
cu impact financiar mediu se înscrie valoarea 3;
pentru impact major - cu impact major asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor şi/sau cu
impact financiar major se înscrie valoarea 4;
pentru impact critic - cu impact semnificativ asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor
şi/sau cu impact financiar semnificativ se înscrie valoarea 5
Coordonator,
POLITICA
DIRECTORULUI SCOLII GIMNAZIALE NR.49 PRIVIND CONTROLUL
INTERN/MANAGERIAL
Controlul intern este o parte importanta a managementului Scolii Gimnaziale nr.49,
reprezentând un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabila câ
obiectivele managementului sunt îndeplinite.
Totodata, controlul intern este un proces implementat de managementul institutiei, avand
scopul de a furniza o asigurare rezonabila cu privire la atingerea obiectivelor, grupate in
următoarele categorii: eficacitatea si eficienta funcţionării; fiabilitatea informaţiilor financiare;
respectarea legilor si regulamentelor.
Controlul intern/managerial este cuprinzător si include sub toate aspectele activitatea institutiei.
Deoarece controlul intern managerial este efectuat de oameni, managementul admite faptul ca
exista limitări inerente si ca acesta poate furniza doar asigurare rezonabila privind îndeplinirea
obiectivelor de control ale institutiei.
Controlul intern este format din cinci elemente-cheie:
Mediul de control
Perfomante si managementul riscului
Informarea si comunicarea
Activitati de control
Auditarea si evaluarea
Managementul institutiei recunoaşte componenta mediul de control ca fiind cea care stabileste
tonul organizaţiei, influenţând constiinta controlului la nivelul personalului. El reprezintă baza
tuturor celorlalte componente ale controlului intern, asigurand o disciplina in cadrul
organizaţiei ce trebuie respectata si o structura a entitatii, astfel incat sa poata fi aplicat in mod
eficace sistemul de control intern. In plus, mediul de control intern este un instrument eficient
in prevenirea corupţiei si a fraudei.
Managementul institutiei asigura cadrul pentru perfomante sî managementul riscului pe o baza
continua si dezvolta obiective de control clar definite, atat operaţionale, cat si de conformitate.
Toate riscurile cu impact asupra îndeplinirii obiectivelor operaţionale sunt evaluate si sunt
stabilite acţiuni corespunzătoare.
Managementul institutiei determina sistemul de control intern sa furnizeze informaţii si
comunicări fa timp si pertinente. Cerinţele privind informaţiile necesare sunt identificate, iar
mecanismele aferente sunt aplicate pentru distribuirea informaţiilor. Managementul
conştientizează faptul ca in lipsa unor informaţii relevante si in cad rate in timp util, nu va fi in
masura sa evalueze si monitorizeze mediul de controi si obiectivele de controi.
In scopul asigurarii faptului ca obiectivele managementului sunt urmate, in cadrul institutiei se
realizeaza activitati de control, Activitatiie de control sunt politicile si procedurile stabilite
pentru abordarea riscurilor in vederea atingerii obiectivelor institutiei. Acestea se desfasoara in
intreaga institutie, la toate nivelurile si funcţiile acesteia. Exista o gama diversa de activitati de
control care pot fi de depistare si de prevenire
Managementul institutiei asigura verificarea si evaluarea in mod continuu a funcţionării
sistemului de control intern si a elementelor sale. Managerul evalueaza eficacitatea controlului
in funcţie de cerinţele specifice sau conjuncturale, la ansamblul obiectivelor institutiei sau la
unele dintre acestea.
Managementul institutiei apreciaza controlul intern ca fiind prima linie de aparare in protejarea
patrimoniului, prevenirea si detectarea erorilor, risipei si fraudelor.
In calitate de director, ma angajez sa asigur resursele necesare pentru realizarea unui sistem de
control intern eficace in cadrul Scolii Gimnaziale nr.49.
DIRECTOR, PROF.BAIBARAC VIORICA
ANGAJAMENTUL CONDUCERII SCOLII GIMNAZIALE NR.49 privind sistemul de
control intern/managerial
Prof.Baibarac Viorica, în calitate de director al Scolii Gimnaziale nr.49, mă angajez şi îmi asum
întreaga responsabilitate privind sistemul de control intern/managerial al instituţiei prin
proiectarea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a acestuia, în
conformitate cu cerinţele standardelor de control intern/managerial.
Pentru realizarea acestor cerinţe mă angajez:
să asigur resursele necesare pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a
eficacităţii sistemului de control intern/managerial;
să mă asigur că politica în domeniul controlului intern/managerial este implementată,
comunicată şi accesibilă întregului personal;
sa analizez periodic politica pentru a se asigura îmbunătăţirea continuă, luând în considerare
modificările cadrului legislativ, propriul cod de conduită şi orice alte cerinţe ale instituţiei;
să fac publică politica de control intern/managerial;
să solicit sprijinul întregului personal al instituţiei în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii
continue a sistemului de control intern/managerial.
Director, PROF.BAIBARAC VIORICA
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
DECIZIA
nr. J[£^joCa3.2013
Directorul Scolii Gimnaziale nr.49, Prof.Baibarac Viorica, numit prin Decizia nr. 1881/1
©.08.2012 a ISMB,
Având în vedere prevederile art.3, din OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de controi managerial;
în conformitate cu prevederile art.3 şi 4 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul
intern;
în temeiul art.97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
DECIDE
Art. 1 - Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru
anul 2013, anexa Ea prezenta decizie.
Art. 2 - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de controi managerial Oi conducătorii compartimentelor Scolii Gimnaziale nr.49 vor
duce la îndeplinire măsurile dispuse la termenele prevăzute în Programul de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial.
Art. 3 - Prezenta decizie se transmite tuturor membrilor Comisiei şi conducătorilor
compartimentelor Scolii Gimnaziale nr.49.
DIRECTOR,
PROF.BAIBARAC VIORICA
Şcoala Gimnaziala nr.49 , APROBAT»
Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti DIRECTOR
Tel./Fax:021.250.24.44
PROGRAMUL
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial ai Scolii Gimnaziale nr,49 pe anul 2013
Nr. Standard I Direcţii de acţiune | Acţiuni | Responsabil
I. Mediul de control
1.. Etica, integritatea Asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii Desfăşurarea de activităţi
de către salariaţi a prevederilor actelor consiliere etică a personalului d
normative care reglementează partea consilierului etic.
comportamentul acestora la locul de muncă, Monitorizarea respectării normelor
precum şi prevenirea şi raportarea fraudelor conduită de către toţi angajaţii
şi neregulilor Elaborarea Codului de Condu
pentru personalul didactic şi didac
auxiliar în conformitate cu Leg
nr.1/2011, Legea educaţiei naţional
Elaborarea Codului de Condu
pentru personalul care are ca atribu
achiziţiile publice
Elaborarea procedură de raport
privind etica şi integritatea
Elaborarea procedură privi
completarea şi depune
declaraţiilor de avere şi de interese

Elaborarea Rapoarte
trimestriale/anuale privi
respectarea normelor de conduită
Elaborarea Regulamentului
Organizare şi Funcţionare a Comis
de disciplină

2. Atribuţii, funcţii, Actualizarea permanentă a ROF, ROI şi a Actualizarea Regulamentului de


fişelor
sarcini de post, pentru menţinerea concordanţei între Organizare si Funcţion
atribuţiile instituţiei şi cele ale angajaţilor şi (Regulamentul
pentru asigurarea cunoaşterii acestora de Intern)
către angajaţi Actualizarea Regulamentul de Ordi
interioara
Actualizarea Fiselor Posturilor

Informarea salariaţilor privi


misiunea şi documentele
organizare a instituţiei, actualizate
Analiza posturilor pentru a se stab
dacă sarcinile/atribuţiile asoci
acestora sunt stabilite In concorda
cu competenţele decizionale neces
realizării acestora
3. Competenţa, Asigurarea ocupării posturilor cu personal Identificarea nevoilor
performanţa competent, cu pregătire de specialitate perfecţionare a pregătirii profesion
necesară îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în a personalului
fişa postului; asigurarea continuă a pregătirii
profesionale a personalului angajat
Elaborarea planului de pregăt
profesională a personalului d
compartimentele instituţiei, confo
nevoilor identificate
Elaborarea Raportului de evalu
privind formarea profesională
Efectuarea de analize pen
stabilirea cunoştinţelor şi abilităţi
necesare în vederea îndeplin
sarcinilor/atribuţiilor fiecărui post
4. Funcţii sensibile Identificarea funcţiilor considerate ca fiind Stabilirea criteriilor de analiza
sensibile şi stabilirea unei politici adecvate funcţiilor sensibile
de rotaţie a personalului care ocupă aceste
funcţii

Efectuarea analizei funcţii


sensibile

Elaborarea raportului de analiza


funcţiilor sensibile

Actualizarea inventarului funcţii


sensibile şi a listei cu salariaţii ca
ocupă funcţii sensibile

Actualizarea planului de măs


privind diminuarea riscurilor afere
funcţiilor
sensibile

5. Delegarea Stabilirea şi comunicarea, în scris, a limitelor întocmirea documentelor prin care


competenţelor şt responsabilităţilor pe care efectuează delegarea competenţe
managerul le delegă şt responsabilităţilor, precum şi
limitelor acestora, confo
procedurii privind delegarea
Comunicarea, în scris, către cei
drept, a documentelor privi
efectuarea delegării competenţel
responsabilităţilor şi a limite
acestora, conform procedurii privi
delegarea
6, Structura Actualizarea structurii organizatorice, a Efectuarea de analize, la nive
organizatorică competenţelor, a responsabilităţilor şt a principalelor activităţi, în scop
sarcinilor asociate postului, precum şi identificării eventuale
obligaţia de a raporta pentru fiecare disfuncţionalităţi în fixarea sarcini
componentă structurală, astfel încât să se de lucru individuale prin fiş
asigure realizarea obiectivelor instituţiei posturilor şi în stabilirea atribuţii
compartimentelor instituţiei
! Asigurarea funcţionării circuitelor ş
fluxurilor informaţionale neces
supravegherii şi realizării activităţi
proprii ale structurii organizatorice
institutiei
Actualizarea Regulamentului
Organizare si Funcţion
(Regulamentul Intern)
li Performanta şi managementul riscului
7. Obiective Definirea obiectivelor generale, în Stabilirea obiectivelor generale
concordanţă cu misiunea instituţiei, precum instituţiei pe anul 2013
şi a celor specifice, în conformitate cu legile,
regulamentele şi politicile elaborate

Stabilirea/actualizarea obiective
specifice, astfel încât să răspun
pachetului de cerinţe SMART,
nivelul fiecărui compartiment d
cadrul organigramei instituţiei
Stabilirea activităţilor individua
pentru fiecare angajat, care
conducă la atingerea obiective
specifice fiecărui compartiment d
cadrul organigramei instituţiei
8. Planificarea întocmirea planurilor prin care se pun în Stabilirea resurselor neces
concordanţă activităţile necesare pentru realizării obiectivelor
realizarea obiectivelor cu resursele alocate, Alocarea resurselor, astfel încât să
astfel încât riscurile de a nu realiza asigure efectuarea activităţi
obiectivele să fie minime necesare realizării obiective
fiecărui compartiment din cad
organigramei instituţiei

Elaborarea bugetelor de venituri


cheltuieli pe anul 2013
Actualizarea programului anual
achiziţii publice pe anul 2013

Stabilirea măsurilor necesare pen


încadrarea în resursele repartizate,
situaţia modificării obiective
specifice
9. Coordonarea Asigurarea coordonării deciziilor adoptate şi Adoptarea măsurilor de coordonar
a acţiunilor întreprinse, în vederea realizării deciziilor şi activităţilor fiecă
convergenţei şi coerenţei acestora pentru compartiment cu cele ale al
atingerea obiectivelor stabilite compartimente, în scopul asigură
convergenţei şi coerenţei acestora
Realizarea de consultări prealabile,
vederea coordonării activităţilor
10. Monitorizarea Monitorizarea performanţelor pentru fiecare Elaborarea unor indicatori
performanţelor activitate, utilizând indicatori cantitativi şi rezultat/performanţă asoci
calitativi, inclusiv cu privire la obiectivelor specifice
economicitate, eficienţă şi eficacitate

Monitorizarea şi raporta
performanţelor pe baza indicatori
asociaţi obiectivelor specifice

Reevaluarea relevanţei indicatori


asociaţi obiectivelor specifice, atu
când situaţia o impune, în vede
operării ajustărilor cuvenite

11. Managementul Analiza sistematică a riscurilor asociate Actualizarea şi evaluarea riscuri


riscului obiectivelor specifice, legate de desfăşurarea proprii activităţilor din cad
activităţilor, elaborarea planurilor compartimentelor, asoci
corespunzătoare, In direcţia limitării obiectivelor specifice ale acesto
posibilelor consecinţe negative ale acestor conform procedurii privi
managementul riscurilor
riscuri şi desemnarea persoanelor cu Stabilirea măsurilor de gestionare
responsabilităţi în aplicarea acestor planuri riscurilor identificate şi evaluate
nivelul activităţilor din cad
compartimentelor, confo
procedurii privind managemen
riscurilor
Actualizarea registrului riscurilor

Actualizarea registrului riscurilor


nivelul instituţiei
15 Ipoteze, reevaluări Reevaluarea obiectivelor, în contextul Formularea de ipoteze/ prem
modificării ipotezelor, ca urmare a acceptate prin consens, necesa
transformării mediului organizaţional pentru stabilirea obiective
specifice
Reevaiurea obiectivelor specifi
când se constată modificări
ipotezelor/ premiselor care au stat
baza formulării acestora.
III. INFORMAREA Şl COMUNICAREA
12, Informarea Asigurarea unui flux al informaţiilor atât în Actualizarea documentelor şi
interior, cât şi în/din exterior, stabilirea fluxurilor de date şi informaţii ca
tipurilor de informaţii, a conţinutului, intră şi ies din fiecare compartime
calităţii, frecvenţei, surselor şi destinatarilor din cadrul instituţiei, a destinatari
acestora, care să permită îndeplinirea documentelor, a raportărilor că
corespunzătoare a sarcinilor de serviciu nivelurile ierarhic superioare şi că
alte instituţii din afară
îmbunătăţirea/întreţinerea sisteme
de colectare, stocare, prelucra
actualizare şl difuzare a datelor
informaţiilor financiare, precum
îmbunătăţirea mijloacelor
informare între compartimentele d
cadrul instituţiei
13. Comunicarea Dezvoltarea unui sistem eficient de întreprinderea măsurilor necesa
comunicare internă şi externă, care să astfel încât circuitele informaţiona
asigure difuzarea rapidă, fluentă şi precisă a să asigure o difuzare rapidă, fluen
informaţiilor, astfel încât acestea să ajungă practică şi oportună a informaţiilor
complete şi la timp la utilizatori Imbunatăţirea/întreţinerea canale
de comunicare, prin care managerii
personalul de execuţie din cad
compartimentelor să fie informaţi
privire la proiectele de decizii s
iniţiative, adoptate la nivelul al
compartimente, care le-ar pu
afecta sarcinile şi responsabilităţile
14. Corespondenţa şi Organizarea primirii/ expedierii, înregistrării Elaborarea unui program de cont
arhivarea şi arhivării corespondenţei, astfei încât privind activitatea de registratura
sistemul să fie accesibil managerului, arhivare
angajaţilor şi terţilor interesaţi cu abilitare în Realizarea programului de control
domeniu

16. Semnalarea Dezvoltarea cadrului formal pentru Aplicarea procedurii privi


neregularităţilor semnalarea de către angajaţi, a semnalarea neregularităţilor
neregularităţilor apărute, pe baza unei
proceduri, fără ca astfel de semnalări să
atragă un tratament inechitabil sau
discriminatoriu faţă de salariatul care se
conformează unei astfel de proceduri
Stabilirea de măsuri adecvate
protecţie a salariatului c
raportează neregularităţi (protec
avertizorului)

întreprinderea, de către conducăto


compartimentului, de cercet
adecvate, în scopul elucidă
neregularităţilor semnalate şi aplică
măsurilor corective
IV. Activităti de control
17. Proceduri Elaborarea de proceduri privind desfăşurarea Actualizarea Listei activităţilor
activităţilor în cadrul compartimentelor din fiecare compartiment
structura instituţiei şi comunicarea lor tuturor Inventarierea procedurilor de sist
angajaţilor implicaţi şi operatţionaie
Elaborarea/actualizarea
comunicarea procedurilor pen
activitatea proprie

Monitorizarea aplicării proceduri


comunicate angajaţilor
18. Separarea Asigurarea separării atribuţiilor şi Identificarea proceselor, activităţi
atribuţiilor responsabilităţilor în privinţa elementelor şi operaţiunilor în care funcţiile
operaţionale şi financiare ale fiecărei acţiuni, iniţiere, verificare şi aprobare
respectiv separarea funcţiilor de iniţiere faţă operaţiunilor nu sunt separate
de cele de verificare, astfel încât nicio exercitate de persoane diferite
persoană sau compartiment să nu poată
controla toate etapele importante ale unei
operaţiuni sau ale unui eveniment
Efectuarea unor analize de risc
căzut în care nu se poate reali
separarea atribuţiilor şi stabilir
unor controale suplimentare pentru
compensa această limitare
Urmărirea de către conducer
compartimentelor a măsuri
stabilite în vederea aplică
principiului separării funcţiilor
iniţiere, verificare şi aprobare
operaţiunilor
Monitorizarea aplicării măsuri
stabilite în vederea aplică
principiului separării atribuţiilor
conceperea şi aplicarea proceduri
elaborate pentru activităţile proprii.
19. Supravegherea Asigurarea măsurilor adecvate de identificarea
supraveghere a operaţiunilor, pe baza unor activităţilor/operaţiunilor având
proceduri prestabilite, inclusiv de control ex- grad ridicat de expunere la risc
post, în scopul realizării, în mod eficace, a
acestora

Adoptarea, de către conduce


compartimentelor din instituise,
măsurilor de supraveghere
supervizare a activităţilor care intră
responsabilitatea lor directă prin
elaborarea planuri de supraveghere
nivel de compartiment
elaborarea de raportaţi period
privind activităţile supravegheate
Urmărirea includerii în proceduri
unor menţiuni cu privire
supervizarea activităţilor care impl
un grad ridicat de expunere la risc
20. Gestionarea Urmărirea ca, la apariţia unor abateri faţă de întocmirea documentelor adecva
abaterilor politicile sau procedurile stabilite, ca urmare aprobate la nivelul corespunzăt
a unor circumstanţe deosebite, să fie anterior efectuării operaţiunilor,
întocmite documente adecvate, aprobate la situaţia în care, ca urmare a apariţ
un nivel corespunzător, înainte de efectuarea unor circumstanţe deosebite, ap
operaţiunilor abateri fată de procedurile stabili
conform procedurii privi
gestionarea abaterilor
Efectuarea unei analize periodice
circumstanţelor şi a modului cum
fost gestionate abaterile în vede
stabilirii, pentru viitor, a unor reg
de bună practică.
21. Continuitatea Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru Stabilirea activităţilor/procesel
activităţii ca activitatea instituţiei să poată continua în funcţiilor esenţiale entităţii
orice moment, în toate împrejurările şi în
toate planurile

Inventarierea situaţiilor generato


de întreruperi în derularea un
activităti
Stabilirea şi aplicarea măsuri
adecvate pentru asigura
continuităţii activităţii, în ca
apariţiei unor situaţii generatoare
întreruperi
instruirea personalului şi testa
periodică a planurilor de continuit
a operaţiunilor cu privire la pune
în
practică
22. Strategii de control Elaborarea de politici adecvate strategiilor de Actualizarea strategiilor de control
control şi programelor concepute pentru
atingerea obiectivelor, prin care să se Elaborarea programelor de control
urmărească îndeplinirea responsabilităţilor şi
atingerea obiectivelor Evaluarea periodică a modului
care prin aplicarea planului
control este furnizată o asigur
rezonabilă cu privire la îndeplini
obiectivelor
23. Accesul la resurse Stabilirea persoanelor care au acces la Actualizarea şi comunicarea acte
resursele materiale, financiare şi administrative de reglementare şi/s
informaţionale ale instituşiei şi numirea a procedurilor necesare accesu
responsabililor pentru protejarea şi folosirea salariaţilor din cad
corectă a acestor resurse compartimentelor la resurs
materiale, financiare
informaţionale
Monitorizarea accesului ia resurs
materiale, financiare
informaţionale ale instituţi
conform actelor administrative
reglementare în domeniu.
V. Auditarea şi evaluarea
24. Verificarea şi Consolidarea funcţiei de autoevaluare a Pregătirea şi realizarea autoevaluă
evaluarea controlului intern/managerial, la nivelul subsistemului de cont
controlului fiecărui compartiment, precum şi la nivelul intern/managerial
instituţiei

Raportarea pe cale ierarhică a


deficienţelor privind contro
intern/managerial
Raportarea măsurilor de remediere
deficienţelor constatate cu privire
sistemul de control intern/manageri
Utilizarea datelor, informaţiilor
constatărilor autoevaluă
subsistemului de cont
intern/manageriai ia nive
compartimentelor, precum şt
nivelul instituţiei, prin asuma
Raportului asupra sistemului
controi intern/managerial ia
decembrie, de către ordonatorul
credite.
25. Auditu! intern Acest standard nu se aplică Scolii
Gimnaziale nr.49
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control managerial
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa, nr.99 Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control
managerial
PROCES VERBAL de instruire încheiat azi 07.12.2012
Instructajul a fost efectuat la data de 07.12.2012, referitor la prevederile O.M.F.P. nr.946/2005,
republicat, pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de controi intern/managerial la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, timp de 3 ore, de către Sin Âurelian
Valentin, preşedintele Comisiei.
Conţinutul materialului predat la instructaj:
-OMFP. nr.946/2005, republicat,
îndrumarul metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice
Metodologia de implementare a standardului de control intern “Managementul riscurilor”,
publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice
La instruire au participat:
Zanfir Nicoleta, Secretar sef
Ionel Ionela, Informatîcian
Semnăturile participanţilor la şedinţa de instruire
Şcoala Gimnaziala nr.49
Str .Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti
PROCES VERBAL de comunicare a atribuţiilor consilierului etic încheiat astăzi 07.12.2012
Sin Aurelian Valentin, în calitate de preşedinte al Comisiei de monitorizare, coordonare si
indrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Scolii
Gimnaziale nr.49, am procedat la comunicarea numelui, funcţiei si atribuţiilor persoanei cu
atributii de consiliere etica in cadrul Scolii Gimnaziale nr.49
Persoana cu atributii si responsabilitati privind consilierea etica, conform Codului de conduita a
personalului Scolii Gimnaziale nr.49 este dl/dna Stoian Valentina - Profesor.
Atributiile dlui/dnei Stoian Valentina - Profesor in ceea ce priveşte conduita etica a personalului
Scolii Gimnaziale nr.49 sunt:
acordarea de consultanţă şi asistenţă personalului Scolii Gimnaziale nr.49 cu privire la
respectarea normelor de conduită;
monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrul Scolii Gimnaziale
nr.49;
întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către personalul
Scolii Gimnaziale nr.49.
Comunicarea a fost făcută în prezenta întregului personal al Scolii Gimnaziale nr.49.
tf Numele şi prenumele Semnătura
o
kJ
Z
1 BA IB ARAC VIORICA

2 SIN AURELIAN VALENTIN

3 DOBRE CRISTINA

4 GATA RAMONA

5 COJOCARU IOANA

6 NENCIULESCU ANA STEFANIA

7 IVASCU ADRIANA
8 DAESCU RAMONA

9 VASS ANGELA

10 OLARU ANDREEA

11 STOIAN VALENTINA

12 CORBU NICOLETA

13 PETRE ECATERINA

14 CALARASU DANIELA

15 PETRESCU NARCISA

16 PRUNES MIRA

17 CALIN SILVIA

18 GHERASIM MIRELA

19 JUGANARU MONICA

20 DELOREANU MARIUS

21 ACSENTE MIHAI

22 MOLDOVEANU MIHAELA

23 ERDELl LUI2A

24 COLEC SINZIANA

25 DUMITRU MIHAELA

26 DUMÎTRASCU RALUCA

27 RASVAN NICOLETA

28 BERBEC RUSU SIMONA

29 FIRU ALIN

30 BURCEA DANIEL
31 IACOBAN CONSTANTIN

32 POPESCU COCA ELENA

33 SILVESTRU FLORENTINA

34 DUMITRU MAR!OARA

35 GHEORGHE IO LAN DA

36 PETRE MADALINA

37 VASILIU CĂTĂLINĂ

38 ALDICA JUSTINiANA

39 ALDEA IRINA

40 COSTACHE MIHAELA

41 OLARU AURORA

42 RADU MIHAELA

43 MANEA ANDA

44 KERI CECILiA

45 DINU DANIELA

46 BUZNOSU VASILICA

47 PISCANU CORNELIA

43 LEONTE MIHAELA

49 POPESCU ELENA

50 IAMBOR ANTONINA

51 ROTARUS GABRIELA

52 PAVEL IU LIANA

53 HAN CU CRISTINA
54 CRUDU LAURA SIFIA

55 IACOBAN MIHAELA

r* a MERDESCU ELENA
56
57 STOICESCU ELEONORA

58 CONSTANTIN MONA

59 DUMITRU MIRANDA

60 LUNGANU CRISTIANA

61 NICOLESCU MAR IA

62 CAVACHI CLARISA IOANA

63 SCHIOPU ELENA

64 NEGREA GABRIELA

65 TUDOSE ANA MARIA

66 CANDEA ADRIANA DORINA

67 NICOLAINA AURORA

68 BANISOR GIGI DANUT

69 SOFICARU MARIA

70 SOVAN ELENA

71 SULEANU IOANA

72 STANESCU VASILICA

73 ZANFIR NICOLETA

74 IONEL IONELA

75 CLISERESCU CORINA

76 VASILE MARIAN
77 ENE NICOLETA

78 CALINA DRAGANA

79 AVARVAREI ELENA

80 POPESCU CARMEN

81 BOCANCEA ANA

82 MARDARE LMA

83 CRISTEA DUMITRU

84 LAIBAR ŞTEFAN

(
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control managerial
MINUTA
şedinţei Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control managerial
Loc de desfasurare: sediul Scolii Gimnaziale nr.49 Data:
Condusă de: preşedintele Comisiei, dl./dna Sin Aurelian Valentin
Participanţi: membrii Comisiei, nominalizaţi prin Decizia directorului Scolii Gimnaziale nr.49,
nr.70/06.12.2012
Obiective:
elaborarea si aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al
Scolii Gimnaziale nr.49.
Ca urmare a analizei situatiei actuale a sistemului de control intern/managerial al Scolii
Gimnaziale nr.49, comisia a elaborat si aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial al Scolii Gimnaziale nr.49.
Programul a fost supus la vot, membrii Comisiei votând în unanimitate în favoarea aprobarii
acestuia.
Secretarul Comisiei a elaborat Hotărârea prin care se propune aprobarea de către conducerea
Scolii Gimnaziale nr.49 a Programului de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial.
Hotărârea Comisiei a fost semnată de toţi membrii Comisiei.
în încheiere preşedintele Comisiei a dat cuvântul membrilor comisiei. întrucât nu s-au
înregistrat cereri de luare a cuvântului, preşedintele Comisiei a declarat şedinţa închisă,
stabilind ca următoarea şedinţă să aibă loc la data de , orele 15,00.
Semnăturile membrilor prezenţi,
Şcoala Gimnaziala nr.49
Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control managerial
M1NUTA
şedinţei Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control managerial
Loc de desfas urare: sediul Scolii Gimnaziale nr.49 Data: ________
Condusă de: preşedintele Comisiei, dl./dna Sin Aurelian Valentin
Participanţi: membrii Comisiei, nominalizaţi prin Decizia directorului Scolii Gimnaziale nr.49
nr.70/06.12.2012
Obiective:
1 elaborarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
managerial.
Preşedintele Comisiei, dl./dna Sin Aurelian Valentin a deschis şedinţa prezentând proiectul de
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.
în continuare, membrii Comisiei au analizat materialul şi au hotărât în unanimitate însuşirea
acestuia în forma prezentată.
Preşedintele a supus la vot propunerea, aceasta fiind votată în unanimitate.
Secretarul Comisiei a elaborat Hotărârea Comisiei de aprobare a Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control managerial.
Hotărârea Comisiei a fost semnată de toţi membrii Comisiei.
în încheiere preşedintele Comisiei a dat cuvântul membrilor comisiei. întrucât nu s-au
înregistrat cereri de luare a cuvântului, preşedintele Comisiei a declarat şedinţa închisă,
stabilind ca următoarea şedinţă să aibă loc la data de , orele 15,00
Semnăturile membrilor prezenţi,
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa, nr.99 Sector 2, Bucureşti
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control managerial
MINUTA
şedinţei Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control managerial
Loc de desfasurare: sediul Scolii Gimnaziale nr.49
Data: _______
Condusă de: preşedintele Comisiei, dl./dna Sin Aurelian Valentin
Participanţi: membrii Comisiei, nominalizaţi prin Decizia directorului Scolii Gimnaziale nr.49
nr.70/06.12.2012
Obiective:
1 prezentarea standardelor de control intern, aprobate prin O.M.F.P. nr.946/2005, republicat,
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control
intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial
efectuarea instruirii în domeniul controlului intern a membrilor comisiei
Preşedintele Comisiei, dl./dna Sin Aurelian Valentin a deschis şedinţa prezentând cerinţele
Deciziei directorului Scolii Gimnaziale nr.49 nr.70/06.12.2012 privind constituirea Comisiei de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
managerial. în continuare a prezentat Politica de control intern a instituţiei şi Angajamentul
conducerii privind susţinerea implementării sistemului de control intern/managerial.
în continuare, preşedintele a prezentat cerinţele O.M.F.P. nr.946/2005, republicat, îndrumarul
metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice şi Metodologia de
implementare a standardului de control intern “Managementul riscurilor”, publicate pe site-ul
Ministerului Finanţelor Publice.
La finele prezentării în scop de instruire, secretarul Comisiei, dl./dna Zanfir Nicoleta a întocmit
Procesul verbal de instruire a membrilor comisiei în domeniul controlului
intern/managerial.
Procesul verbal a fost semnat de toţi membrii Comisiei.
De asemenea, s-au întocmit, de către secretarul Comisiei, Fişele individuale de instruire pentru
toţi membrii comisiei, menţionându-se materialele prelucrate şi data prelucrării. Fişele au fost
semnate de toţi membrii Comisiei.
în încheiere preşedintele Comisiei a dat cuvântul membrilor comisiei.
întrucât nu s-au mai înregistrat cereri de luare a cuvântului, preşedintele Comisiei a declarat
şedinţa închisă, stabilind ca următoarea şedinţă să aibă loc la o dată ce va fi comunicată de
secretariatul Comisiei.
Semnăturile membrilor prezenţi,
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control managerial
Hotărârea nr.1/06.12.2012
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control managerial, constituită în baza Deciziei conducătorului Scolii Gimnaziale nr.49
nr.70/06.12.2012,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Comisiei de monitorizare, coordonare şî îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intem/managerial, regulament cuprins în Anexa 1.
Art.2. Anexa 1 face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Preşedintele Comisiei, Sin Aurelîan Valentin
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa, nr.99 Sector 2, Bucureşti
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control managerial
Hotărârea nr.2/07.12.2012
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control managerial, constituită în baza Deciziei conducătorului Scolii Gimnaziale nr.49,
nr.70/06,12.2012, în conformitate cu art6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare ai
Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial, aprobat prin Decizia conducătorului Scolii Gimnaziale nr.49,
nr.71/06.12.2012
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial al Scolii Gimnaziale nr.49, prevăzut in anexa 1 la prezenta hota rare.
Preşedintele Comisiei, Sin Aurelian Valentin
Şcoala Gimnaziala nr,49
Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial
PROCEDURA DE SISTEM privind arhivarea documentelor
COD: P.S. 06
Ediţia: 1 Revizia: 0
Şcoala Gimnaziala nr.4y taiîia: i
Str,Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind arhivarea
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, documentelor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 2 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intem/managerial Cod: P.S. 06 Exemplar nr. 1
Lista responsabililor ou elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale

bcoaia Gimnaziala nr.4y Str.Vatra Luminoasa,


nr.99
Sector 2, Bucureşti Tei./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
Revizia: 0
Nr.de ex. -
Pagina 3 din 25 Exemplar nr. 1
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia sau, după Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se
caz, revizia în reviziei aplică prevederile
cadrul ediţiei ediţiei sau
reviziei ediţiei

1 A 3 4
<C
2.1. Ediţia I X X

scoaia uimnaziaia nr.4y tatiia: 'i Nr.de ex. 1


Str.Vatra Luminoasa,
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti arhivarea documentelor
Tel./Fax:021.250.24.44
Nr.de ex. -
Comisia de monitorizare, Cod: P.S, 06 Pagina 4 din 25 Exemplar nr.
coordonare şi îndrumare 1
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial
Lista cuprinzând persoanele la car© se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale

bcoaia (iimnaziaia nr.4y haîţsa: i


Str.Vatra Luminoasa, Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind arhivarea
Te!./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, documentelor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 5 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 06 Exemplar nr. 1
Scopul procedurii operaţionale
Procedura are scopul de a reglementa activitatea de arhivare a documentelor ]n cadrul Scolii
Gimnaziale nr.49.
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului
Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei
bcoaia Gimnaziala nr.^y
Str.Vatra Luminoasa, nr.99
Sector 2, Bucureşti TeL/Fax:Q21.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control
intern/manageriai
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
cuma. i Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 6 din 25 Exemplar nr. 1
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Procedura se aplică tuturor compartimentelor Scolii Gimnaziale nr.49, respectiv de către toţi
angajaţii din cadrul acestora.
Şcoala Gimnaziala nr.49 bdiţta: 1 Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99 Procedura de sistem privind Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti arhivarea documentelor
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 06 Pagina 7 din 25 Exemplar nr,
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intem/managerial
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
Reglementări internaţionale
Legislaţie primară
Legea nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale
Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legislaţie secundară
~ Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial ia entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
Instrucţiuni privind activitatea de arhiva la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de
Arhivele Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/1996
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de învăţământ Preuniversitar, aprobat
prin OMEC nr.4955/2005
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
şcoala Gimnaziala nr.4y Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
controi intern/managerial
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 8 din 25 Exemplar nr. 1
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii aie termenilor

Nr, crt.
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
termenul

1 Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare


metodologică a dezvoltării sistemului de controi
intern/managerial
2. Creatori şi deţinători Persoanele fizice şi persoanele juridice, creatoare şi
de documente deţinătoare de documente care fac parte din Fondul
Arhivistic National al României
3. Documente care fac Documentele create de-a lungul timpului de către organele
parte din Fondul de stat, organizaţiile publice sau private economice,
Arhivistic Naţional al sociale, culturale, militare şi religioase, precum şi de către
României persoanele fizice
4. Nomenclator Tabel în care se înscriu, pe compartimente de munca,
categoriile de documente grupate pe probleme şi termene
de păstrare
5. Unitate arhivistică Totalitatea documentelor constituite într-un dosar (maxim
300 de file)
6. Comisia de selecţionare Comisia care efectuează selecţionarea documentelor create
şi care au depăşit termenul de păstrare stabilit prin
nomenclator
7. Compartimentul de Compartimentul care are ca atribuţii preluarea dosarelor de
arhivă la creatorii de documente, selecţionarea periodică a arhivei
generală, evidenţierea tuturor documentelor intrate şi ieşite
din arhivă, actualizarea nomenclatorului ori de câte ori se
impune
8. Persoana Persoana creatoare de documente din cadrul
responsabilă compartimentelor

7.2. Abrevieri ale termenilor


bcoaia uimnaziaia nr.4y toiţia: i
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind arhivarea
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, documentelor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 9 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 06 Exemplar nr. 1

7. Ah. Arhivare
8. UA Unitate arhivistică
9. CS Comisia de selecţionare
- 5 ...
ouuaia oiiiina^iaiai sii.hî? Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/manageriai
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 10 din 25 Exemplar nr. 1
Descrierea procedurii operaţionale
Generalităţi
Arhivarea documentelor create la nivelul compartimentelor din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49
şi predarea acestora la compartimentul de arhivă spre păstrare contribuie la completarea
Fondului Arhivistic Naţional al României şi asigură accesul atât al creatorilor de documente,
care pot consulta dosarele ori de câte ori aceasta se impune, cât şi a compartimentului de arhivă
pentru eliberarea de copii după documentele deţinute în arhivă
Arhivarea documentelor create şi predarea acestora, în al doilea an de la constituire, la
compartimentul de arhivă din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49 este responsabilitatea creatorului
de documente, respectiv a conducătorului compartimentului creator de documente.
Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să păstreze documentele în condiţii
corespunzătoare, conform prevederilor legale în vigoare, asigurându-le împotriva distrugerii,
degradării, sustragerii ori comercializării în alte situaţii decât cele prevăzute de lege.
Documentele de arhivă se păstrează în depozite construite special sau în încăperi amenajate în
acest scop, cu asigurarea condiţiilor necesare pentru păstrarea corespunzătoare a documentelor
şi pentru protecţia lor faţă de acţiunea agenţilor de deteriorare: praf, lumina solară, solicitări la
uzura mecanică, variaţii de temperatură şi umiditate, temperaturi excesive, surse de infecţie sau
întreţinere a agenţilor biologici, pericol de foc, inundaţii sau infiltraţii de apă.
Arhivarea documentelor de către creatorul documentelor se realizează prin parcurgerea
următoarelor etape:
întocmirea nomenclatorului arhivistic al dosarelor
constituirea dosarelor
inventarierea dosarelor şi predarea acestora la compartimentul arhivă al Scolii Gimnaziale nr.49
numirea unui membru în comisia de selecţionare.
întocmirea nomenclatorului arhivistic
Fiecare compartiment creator de documente proprii întocmeşte nomenclator arhivistic al
dosarelor conform modelului din Anexa nr.1\
Conducătorul compartimentului creator de documente este responsabil de întocmirea
nomenclatorului arhivistic pentru documentele specifice
compartimentului respectiv;
Nomenclatorul arhivistic este transmis la compartimentul de arhivă, unde se centralizează de
către conducătorul compartimentului de arhivă şi se dă transmite întâi la Arhivele Naţionale
pentru confirmare şi apoi se înaintează, în două exemplare, spre aprobare conducătorului Scolii
Gimnaziale nr.49.
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa, nr.99
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/manageriai
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
hdiţia: 1 Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 11 din 25 Exemplar nr. 1
în situaţia în care de la Arhivele Naţionale se primesc observaţii asupra nomenclatorului,
compartimentul de arhivă din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49 le transmite creatorilor de
documente pentru a opera modificările.
După primirea confirmării de la Arhivele Naţionale si aprobării de către conducătorul Scolii
Gimnaziale nr.49, nomenclatorul arhivistic va fi difuzat de către conducătorul
compartimentului de arhivă creatorilor de documente în vederea aplicării lui. Nomenclatorul
arhivistic se modifică numai atunci când se produc schimbări în structura creatorului de
documente.
Constituirea dosarelor
Documentele se grupează în dosare, după rezolvarea lor, potrivit nomenclatorului arhivistic şi
se predau la compartimentul de arhivă, în al doilea an de la constituire;
In vederea predării dosarelor ia compartimentul de arhivă, creatorul de documente efectuează
următoarele operaţiuni, în cazul în care instituţia nu are încheiat contract de prestare servicii de
arhivare şi legare documente cu o firmă:
documentele cuprinse în dosar se ordonează cronologic, actele cele mai vechi trebuie să se afle
deasupra şi cele mai noi dedesubt;
se îndepărtează acele, clamele, agrafele metalice, filele nescrise, dubletele;
documentele din fiecare dosar se leagă în coperte de carton, în aşa fel încât să se asigure citirea
completă a textului, datelor şi rezoluţiilor;
dosarele nu trebuie să aibă mai mult de 250-300 file/UA, în cazul depăşirii acestui număr, se
constituie mai multe volume ale aceluiaşi dosar;
filele dosarelor se numerotează în colţul din dreapta sus cu creion negru, iar în cazul dosarelor
compuse din mai multe volume, filele se numerotează începând cu numărul 1 pentru fiecare
volum;
pe coperta dosarului se înscriu: denumirea unităţii şi a compartimentului creator, numărul de
dosar din inventar, anul, indicativul din nomenclatorul arhivistic, datele de început şi de sfârşit,
numărul de file, volumul şi termenul de păstrare;
pe foaia nescrisă, adăugată la sfârşitul dosarului, sau pe prima pagină nescrisă lucrătorul de la
compartimentul creator al dosarului face următoarea certificare: "Prezentul dosar conţine ....
file1’, în cifre şi, între paranteze, în litere, după care semnează şi pune data certificării.
în vederea predării dosarelor la compartimentul de arhivă, creatorul de documente
efectuează următoarele operaţiuni, în cazul în care instituţia are încheiat contract de prestare
servicii de arhivare şi legare documente cu o firmă:
documentele cuprinse în dosar se ordonează cronologic, actele cele mai vechi trebuie să se afle
deasupra şi cele mai noi dedesubt;
dosarele nu trebuie să aibă mai mult de 250-300 file/UA, în cazul depăşirii acestui număr, se
constituie mai multe volume ale aceluiaşi dosar;

1cazul în care compartimentul de arhivă păstrează şi alte fonduri arhivistice, în registrul de


evidenţă curentă se deschide câte o partidă pentru fiecare fond. în registrul de evidenţă curentă,
ia capitolul „Intrări”, se trec, în ordinea preluării, toate inventarele dosarelor preluate, fiecare
inventar se trece separat, sub un alt număr de ordine. Pentru fiecare inventar se notează:
numărul de ordine al inventarului;
data preluării documentelor din inventarul respectiv;
denumirea compartimentului de Ea care provine inventarul;
pe foaia nescrisă, adăugată la sfârşitul dosarului, sau pe prima pagină nescrisă lucrătorul de la
compartimentul creator al dosarului face următoarea certificare: "Prezentul dosar conţine ....
file”, în cifre şi, între paranteze, în litere, după care semnează şi pune data certificării.
Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control
intem/manageriai
Procedura de sistem Rev>zia: 0 privind arhivarea documentelor ^^
Nr.de ex. -
Pagina 12 din 25 Exemplar nr. 1
Cod: P.S. 06
Inventarierea dosarelor şi predarea la compartimentul arhivă
Dosarele se depun Ea compartimentul arhivă pe bază de inventare, întocmite după
modelul prezentat în Anexa nr.2.
Inventarul cuprinde toate dosarele cu acelaşi termen de păstrare, create în cursul unui an, de
către un compartiment de muncă.
Fiecare compartiment întocmeşte atâtea inventare câte termene de păstrare sunt prevăzute în
nomenclatorul arhivistic, la compartimentul respectiv.
In cazul dosarelor formate din mai multe volume, în inventar fiecare volum primeşte
un număr curent distinct
Inventarele se întocmesc în 3 exemplare pentru documentele nepermanente şi în 4 exemplare
pentru documentele permanente, 1 exemplar rămâne la compartimentul care face predarea, iar
celelalte se depun odată cu dosarele la compartimentul de arhivă.
Dosarele neîncheiate în anul respectiv, ca şi cele care, din motive justificate, se opresc la
compartimente, se trec în inventarul anului respectiv, cu menţionarea nepredării lor; în
momentul predării lor ulterioare, în inventar se menţionează acest lucru.
Dosarele care cuprind acte din mai mulţi ani se inventariază la anul de început, menţionându-se
în inventar datele extreme.
In completarea rubricii „conţinutul dosarului” se precizează genurile de documente, emitentul,
destinatarul, problemele conţinute şi perioada la care se referă.
Constituirea dosarelor, inventarierea şi predarea lor intră în obligaţia compartimentelor
creatoare de documente.
Predarea documentelor la compartimentul arhivă se face conform unei programări prealabile
printr-o cerere adresată conducătorului Scolii Gimnaziale nr.49 sub semnătură conducătorii ui
compartimentului creator de documente.
Predarea documentelor Ea compartimentul arhivă se face pe bază de proces verbal de predare-
primire a documentelor conform modelului prezentat în Anexa nr.3.
La preluare, compartimentul de arhivă verifică fiecare dosar, urmărind respectarea modului de
constituire a dosarelor şi concordanţa între conţinutul acestora şi datele înscrise în inventar.
în cazul constatării unor neconcordanţe, ele se aduc la cunoştinţa compartimentului creator,
care efectuează corecturile ce se impun.
Evidenţa dosarelor şi a inventarelor depuse la compartimentul de arhivă se ţine în registrul de
evidenţă a intrărilor—ieşirilor unităţlor arhivistice, conform modelului
revăzut în Anexa nr,4.

Şcoala Gimnaziala nr.4y tcnţia: i


Str.Vatra Luminoasa, Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind arhivarea
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, documentelor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 13 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 06 Exemplar nr. 1
datele extreme ale documentelor;
totalul dosarelor din inventar;
totalul dosarelor primite efectiv în arhivă din inventarul respective;
numărul dosarelor lăsate la compartiment şi depuse ulterior.
Se înscrie numărul din inventar ai fiecărui dosar reţinut de compartiment.
La capitolul „Ieşiri” se trec:
data ieşirii dosarelor din evidenţă;
unde s-a predat;
denumirea, numărul şi data actului pe baza căruia au fost scoase din evidenţă;
totalul dosarelor ieşite.
Scoaterea dosarelor din evidenţa arhivei se face cu aprobarea conducerii Scolii Gimnaziale
nr.49 şi cu confirmarea Arhivelor Naţionale, în urma selecţionării, transferului către altă unitate
deţinătoare sau ca urmare a distrugerii provocate de evenimente neprevăzute.
Dosarele sunt scoase din evidenţa arhivei pe baza unuia din următoarele acte, după caz.:
proces-verbal de selecţionare (conform modelului din Anexa nr.5);
proces-verbal de predare-preluare (conform modelului din Anexa nr.6),
proces-verbal de constatare a deteriorării complete a documentelor sau a lipsei acestora.
Documentele deteriorate sunt scoase din evidenţă în urma propunerii CS, aprobată de
conducerea Scolii Gimnaziale nr.49 şi confirmată de Arhivele Naţionale.
Selecţionarea documentelor
în cadrul MFP funcţionează o CS, numită prin decizie a conducătorului Scolii Gimnaziale
nr.49.
CS este compusă din preşedinte, secretar şi un număr impar de membrii (3-5 membrii)
reprezentând principalele compartimente creatoare de arhivă.
Conducătorii compartimentelor creatoare de documente, la solicitarea compartimentului de
arhivă, desemnează un membru din rândul specialiştilor proprii, care să facă parte din CS.
Secretarul CS este nominalizat de către conducătorul compartimentului de arhivă. Anual sau de
câte ori este nevoie, la sesizarea secretarului, preşedintele convoacă comisia de selecţionare.
Secretarul prezintă comisiei inventarele dosarelor cu termene de păstrare expirate, în aprecierea
importanţei documentelor comisia de selecţionare are în vedere
respectarea termenelor de păstrare a documentelor, prevăzute în nomenclatorul dosarelor, iar
dacă constată greşeli de încadrare a documentelor la termenele de
păstrare, stabileşte alte termene de păstrare.
La încheierea lucrărilor de selecţionare, comisia întocmeşte procesul-verbal de selecţionare
conform modelului prezentat în Anexa nr.5.
Inventarele dosarelor propuse de comisia de selecţionare spre a fi eliminate, însoţite de
procesul-verbal de selecţionare aprobat de conducerea Scolii Gimnaziale nr.49 şi
Şcoala tiimnaziaia nr.4y Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
Revizia: 0
Nr.de ex. -
Pagina 14 din 25 Exemplar nr. 1
de inventarul documentelor permanente create în perioada pentru care se face selecţionarea se
înaintează Arhivelor Naţionale;
Arhivele Naţionale pot hotărî păstrarea permanentă a unor dosare, chiar dacă, potrivit
nomenclatorului, acestea au termene de păstrare temporară.
Operaţiuni arhivistice Ia documentele neconstituite pe probleme şi termene de păstrare
Documentele care se găsesc în arhivă neconstituite conform nomenclatorului se ordonează,
inventariază şi selecţionează de compartimentul de arhivă. în acest sens
se au în vedere:
determinarea apartenenţei la fond (fondarea), ţinându-se seama de denumirea destinatarului,
ştampila de înregistrare, rezoluţie sau note;
ordonarea documentelor în cadrul fondului, după un criteriu stabilit (pe an şi compartimente de
muncă, iar în cadrul compartimentului, pe probleme; pe compartimente şi ani, iar în cadrul
anului pe probleme, alfabetic etc.).
în cazul în care un dosar cuprinde documente din mai mulţi ani se ordonează la anul cel mai
vechi al dosarului, fără a se lua în consideraţie datele documentelor anexate. Numerotarea
dosarelor se face începând cu numărul 1, pe fiecare an. în cazul în care documentele nu sunt
constituite în dosare (foi volante), fondarea se efectuează după criteriile amintite mai sus.
Ordonarea documentelor se execută după criteriul cronologic, iar apoi se grupează pe
probleme, în dosare. Constituirea dosarelor se face conform cu aspectele menţionate la punctul
constituirea dosarelor:
inventarierea dosarelor, registrelor etc. se întocmeşte pe ani, indiferent de termenul de păstrare;
selecţionarea se efectuează de către comisia de selecţionare pe baza inventarului. Comisia de
selecţionare cercetează dosarele, poziţie cu poziţie, stabilind unităţile arhivistice care se elimină
şi cele care se reţin, acestea prezentând importanţă ştiinţifică şi practică.
Pentru UA care se propun a fi eliminate se întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează
anul creării documentului şi numărul curent al UA din inventar.
Pe parcursul ordonării documentelor fără evidenţe, aflate în depozitul de arhivă, se separă
documentele de acelaşi fel, cu termene de păstrare 1 - 5 ani (boniere, chitanţiere, fişe de pontaj,
condici de prezenţă), în vederea eliminării lor globale, cu ocazia selecţionării, la expirarea
termenului de păstrare. Inventarele vor cuprinde: numărul curent, categoria de documente, anii
extremi, cantitatea (în metri lineari sau unităţi arhivistice), poziţia din nomenclatorul arhivistic
şi termenul de păstrare.
Resurse necesare
Resurse materiale
Bunuri necesare desfăşurării activităţii
Resurse umane
Personalul cu atribuţii în domeniul arhivării documentelor
Resurse financiare
ocoaia uimna-ciaia n>.*+» Str.Vatra Luminoasa, nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial
i_ueua. i
Nr.de ex 1
Procedura de sistem Revizia: 0
privind arhivarea
documentelor Nr.de ex. -
Pagina 15 din 25
Cod: P.S. 06 Exemplar nr. 1
Asigurarea fondurilor necesare pentru materialele destinate activităţii de arhivare şi plata
personalului cu atribuţii în domeniul arhivării documentelor sau asigurarea fondurilor necesare
achiziţiei serviciilor de arhivare printr-o firmă de specialitate
scoaia Gimnaziala nr.^y Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:Q21.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 16 din 25 Exemplar nr. 1
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Conducătorul Scolii Gimnaziala nr.49
aprobă nomenclatorul arhivistic
numeşte Comisia de selecţionare
Conducătorul compartimentului de arhivă
solicită compartimentului creator de documente nominalizarea persoanelor pentru CS şi supune
aprobării conducătorului Scolii Gimnaziale nr.49 numirea acesteia;
primeşte adresele privind preluarea documentelor arhivate de către creatorii de documente în
vederea păstrării şi folosirii documentelor, în condiţiile prevederilor Legii Arhivelor Naţionale,
si le soluţionează prin compartimentul de arhivă;
Compartimentul de arhivă:
centralizează proiectele nomenclatorului arhivistic şi le înaintează, în două exemplare, spre
aprobare conducătorului Scolii Gimnaziale nr.49 după primirea confirmării de către Arhivele
Naţionale;
difuzează nomenclatorul arhivistic sub semnătura conducătorului compartimentului arhivă
către creatorii de documente în vederea aplicării lui;
»convoacă preşedintele CS şi întruneşte CS
verifică fiecare dosar, urmărind respectarea modului de constituire a dosarelor şi concordanţa
între conţinutul acestora şi datele înscrise în inventar;
ţine evidenţa dosarelor şi a inventarelor depuse ia compartimentul de arhivă, eliberează copii
după documentele solicitate, pune la dispoziţia creatorilor de documente şi a organelor de
control documentele solicitate a fi cercetate.
Conducătorul compartimentului creator de documente:
răspunde de păstrarea documentelor conform prevederilor legale în vigoare, asigurându-le
împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte situaţii decât cele
prevăzute de lege şi predă la documentele arhivate la compartimentul de arhivă din cadrul
Scolii Gimnaziale nr.49 conform Legii nr. 16/1996
răspunde de întocmirea nomenclatorul arhivistic pentru documentele specifice
compartimentului respectiv şi îl transmite la compartimentul arhivă în vederea
supunerii acestuia pentru confirmare Arhivelor Naţionale;
face modificările la nomenclatorul arhivistic, în situaţia în care se primesc observaţii de ia
Arhivele Naţionale şi le transmite la compartimentul de arhivă;
desemneză un membru din rândul specialiştilor proprii care să facă parte din comisia de
selecţionare;
desemnează o persoană responsabilă cu predarea documentelor la arhivă
şcoala uimnaziaia nr.^y CUllid. i
Str.Vatra Luminoasa, Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind arhivarea
TeL/Fax:021.250.24.44 documentelor
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 06 Pagina 17 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Exemplar nr. 1
Anexe, înregistrări, arhivări
Aprobă Număr Difuzare Arhivare Alte
Nr. Denumirea anexei Elaborator de Loc Peri ele
anexă exem oadă mente
plare

Arhiva instituţiei
1. Nomenclatorul Comisia
arhivistic instituţieiConducerea
2. Inventar pe
anul...pentru
documentele care
se păstrează
....ani(permanent)

3. Proces-verbal de
predare-primire a
documentelor

4. Registru de
evidenţă a
intrărilor- ieşirilor
unităţilor
arhivistice
5. Proces-verbal
Nr

6. Proces-verbal

bcoaia uimnaziaia nr.^y


Str.Vatra Luminoasa, nr.99
Sector 2, Bucureşti Te)./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
controi intem/manageriai
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
Revizia: 0
Nr.de ex. -
Pagina 18 din 25 Exemplar nr, 1
Cuprins
Numărul componentei în Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
cadrul procedurii operaţionale
operaţionale..
Coperta 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi
aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor
procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează
ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile


activităţii procedurate
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în
procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea
activităţii
10. Anexe, înregistrări, arhivări
11. Cuprins
ouudia oimna^ictia 111 ,*+a Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică â dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
Revizia: 0
Nr.de ex,
Pagina 19 din 25 Exemplar nr. 1
Anexa nr.1
Aprob
Director Şcoala Gimnaziala nr.49 Se confirmă
Directorul general al Arhivelor Naţionale
NOMENCLATORUL ARHIVISTIC LA NIVEL DE COMPARTIMENT ÎN CADRUL
Scolii Gimnaziale nr.49
Compartimentul Nr.crt. / Denumirea Termenul de Indicativul Observaţii
dosarului (conţinutul păstrare (ani) dosarului
pe scurt al
documentelor la care
se referă)

A. Compartimentul... 1. P(ermanent) L.A.1


2. 10 ani L.A.2
3. 5 ani L.A.3
B. Compartimentul... 1. P(ermanent) L.B.1
2. ........... 10 ani L.B.2
3. 5 ani L.B.3
C. Compartimentul... 1. P(ermanent) L.C.1
2. . 10 ani L.C.2
3. 5 ani L.C.3
Coloana 1 se completează cu denumirile compartimentelor de muncă, în ordinea în care
figurează în schema de organizare a creatorului
Coloana 2 se completează cu conţinutul, în rezumat, al documentelor ce constituie
dosarul, fiecare dosar numerotându-se cu cifre arabe, începând cu nr. 1 la fiecare compartiment
de muncă.
Coloana 3 se completează cu termenul de păstrare. Stabilirea lui se face în funcţie de legile în
vigoare, de importanţa practică pentru activitatea creatorului de documente şi, în mod deosebit,
de importanţă informaţiilor pe care le conţin documentele.
scoaia Gimnaziala nr.^y Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021,250,24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
Revizia: 0
Nr.de ex. - Pagina 20 din 25
Exemplar nr. 1
c
In dreptul grupelor de documente care se păstrează permanent se trece cuvântul „permanent"
(prescurtat „P"), iar pentru acelea care se păstrează temporar, cifra arabă care reprezintă
numărul anilor cât se păstrează (1, 3, 5, 10,etc.). Dacă termenul de păstrare al unor grupe de
documente nu poate fi stabilit cu certitudine, în momentul întocmirii nomenclatorului, sau dacă
există motive să se presupună că, în anumite conjuncturi, informaţiile documentelor pot avea
importanţă ştiinţifică, lângă termenul de păstrare temporară se menţionează „C.S." (comisie de
selecţionare). La expirarea termenului de păstrare,aceste documente vor fi analizate de comisia
de selecţionare şi, după caz, pot fi propuse pentru eliminare sau reţinute permanent
bcoaia uimnaziaia nr.^y truma. i
Str.Vatra Luminoasa, Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind arhivarea
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, documentelor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 21 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemuiuî de control
intern/manageri ai Cod: P.S. 06 Exemplar nr. 1
Anexa nr.2
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa, nr.99 Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Compartimentul:
INVENTAR pe anul Pentru documentele care se păstrează ..... ani/permanent

Prezentul inventar format dinfile conţine dosare, registre, condici, cartoteci,


etc.
Numerele au fost lăsate la , nefiind încheiate sau
La preluare au lipsit dosarele de ia nr.
Am primit,
Astăzi s-au preluat..... dosare.
Am predat,
Şcoala Gimnaziala nr.4y
Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Te!./Fax:Q21.250,24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
taiiia: i Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 22 din 25
Exemplar nr. 1
Anexa nr.3
PROCES-VERBAL de predare-primire a documentelor
Astăzi, subsemnaţii
delegaţi ai
compartimentului .......... şi arhivarul instituţiei

am procedat primul la predarea şi al doilea la preluarea documentelor create în


perioada de către serviciul menţionat, în cantitate de
dosare.
Am primit,
Predarea-primirea s-a făcut pe baza inventarelor anexate, cuprinzând ................ pagini
dactilografiate, conform dispoziţiilor legale.
Am predat,
scoaia uimnaziaia nr.4y târna; i
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind arhivarea
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, documentelor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 23 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intem/managerial Cod: P.S. 06 Exemplar nr. 1
Anexa nr.4
REGISTRU DE EVIDENTĂ a intrărîlor-ieşîrilor unităţilor arhivistice

Registru de evidenţă a intrârilor-ieşirilor arhivistice


Mod de completare a rubricilor
- numărul curent
- data când se preiau de la compartiment dosarele însoţite de inventariere
- iniţialele compartimentului care predă
- datele extreme ale documentelor, data primului şi ultimului document din dosar, (ex.lan.-
Dec.2010)
- numărul de dosar trecut în inventar
- numărul de dosar primit efectiv, din inventar
- dosarul trecut în inventar, dar din motive justificate de structura organizatorică, acestea nu se
predau, rubrica nu se completează, spaţiul se va completa la data primirii dosarelor rămase în
arhiva proprie
- data ieşirii definitive din arhivă a unui dosar (la cerere sau prin casare de către
CS)
“ Casat/predat la .... conform PV nr..../cerere nr către unitatea .......
bcoaia uimnaziaia nr.^y Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax: 021,250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şî îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
truiLia. i
Nr.de ex. 1 Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 24 din 25 Exemplar nr. 1
Se aprobă,
DIRECTOR Prof.Baibarac Viorica
Anexa nr.5
Şcoala Gimnaziala nr.49 Str.Vatra Luminoasa , nr.99 Sector 2, Bucureşti Tel,/Fax: 021.250.24
44
PROCES-VERBAL Nr. ............
Comisia de selecţionare, numită prin Decizia nr. din .......... selecţionând
în şedinţele din...... documentele din anii*) avizează ca dosarele
din inventarele anexate să fie înlăturate ca nefolositoare, expirându-le termenele de păstrare
prevăzute în nomenclatorul unităţii.
Preşedinte, Membri, Secretar,
(numele şi prenumele) (numele şi prenumele) (numele şi prenumele) Semnătura Semnătura
Semnătura
tocoaia Gimnaziaia nr.^y
Str.Vatra Luminoasa , nr.99
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial
Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
Cod: P.S. 06
Revizia: 0
Nr.de ex.
Pagina 25 din 25 Exemplar nr. 1
Anexa nr,6
PROCES-VERBAL
Predare - preluare documente (ziua, luna, anul).................
Subsemnaţii din partea
şi din partea ....................... am procedat, primul la predarea şi al doilea la preluarea
documentelor create în perioada/anii extremi însumând
............. u.a. şi .m.l.
Totodată s-au predat şi preluat
în timpul verificării nu au fost găsite următoarele u.a.
Am primit,
Prezentul poces-verbal cuprinde file şi s-a încheiat în două exemplare.
Am predat,
WWUIU V^MÎS If Procedura de sistem privind tama: i Nr.de ex. 1
i«<!»SC4ICS 1 !! ,HO managementul riscurilor
Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fâx:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 09 Pagina 1 din 25 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial
PROCEDURA DE SISTEM privind managementul riscurilor
COD: P.S. 09
vuvuiu wiii il 1 H ,*tc? Procedura de sistem privind târna: i Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa, managementul
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021250.24.44
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 09 Pagina 2 din 25
metodologică a dezvoltării Exemplar nr. 1
sistemului de control
intern/managerial
Usta responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătură
responsabilii/ prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
11 Elaborat Zanfir Nicoleta Secretar Comisie
SCMI
12. Verificat Sin Aurelian Preşedinte
Valentin Comisie SCMI
1.3. Aprobat Prof.Baibarac Director
Viorica

Str.Vatra Luminoasa > Procedura de sistem privind tdiţia: 1 Nr.de ex. 1


managementul
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:
021.250.24.44
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 09 Pagina 3 din 25 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intern/managerial
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia sau, Componenta revizuită Modalitatea Data de la care
după caz, . reviziei se'aplică
revizia în prevederile
cadrul ediţiei ediţiei sau
reviziei ediţiei
i~1 3 4
2.1 Ediţia I X X

Şcoala Gimnaziala nr.4y cuma. i


Str.Vatra Luminoasa, Procedura de sistem privind Nr.de ex. 1
nr.99 managementul Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti
Tel./Fax:021.250.24.44
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 09 Pagina 4 din 25 Exemplar nr.
metodologică a dezvoltării 1
sistemului de control
intem/managerial
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale

Şcoala (Jimnaziaia nr.4y cuma. i


Str.Vatra Luminoasa, Procedura de sistem Nr.de ex. 1
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax:021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 5 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
intern/managerial
Scopul procedurii operaţionale
Procedura stabileste Stabileşte un cadru general unitar de identificare, analiză şi gestionare a
riscurilor la nivelul; compartimentelor Scolii Gimnaziale nr.49
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului
Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei
Furnizează personalului şi conducerii Scolii Gimnaziale nr.49 un instrument care facilitează
gestionarea riscurilor într-un mod controlat şi eficient, pentru atingerea obiectivelor prestabilite
ale Scolii Gimnaziale nr.49, atât ale celor generale, cât şi ale celor specifice.
Furnizează o descriere a modului în care sunt stabilite şi implementate acţiunile/ măsurile/
dispozitivele de control menite să prevină apariţia riscurilor.
bcoaia oimnaziaia nr.^a s^uaic!. i
Str.Vatra Luminoasa » Procedura de sistem Nr.de ex. 1
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Te!./Fax:021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 6 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intem/managerial Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Procedura se utilizează de către toate compartimentele Scolii Gimnaziale nr.49 în vederea
gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale Scolii Gimnaziale nr.49
şi ă obiectivelor specifice ale compartimentelor din cadrul intituţiei.
scoaia uimnaziaia nr.^y CUIUct. 1
Str.Vatra Luminoasa, Procedura de sistem Nr.de ex. 1
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax:021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 7 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
intern/managerial
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
Reglementari internaţionale
Legislaţie primară
Legea nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale
Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legislaţie secundară
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005, republicat, pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control
intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial;
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de învăţământ Preuniversitar,
aprobat prin OMEC nr.4955/2005
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
Regulamentul Intern al instituţiei
Metodologia de implementare a standardului de control intern “Managementul
riscului”, publicată pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice
bcoaia Gimnaziala nr.^y ciumei, i
Str.Vatra Luminoasa, Procedura de sistem Nr.de ex. 1
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tei./Fax:021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 8 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
O Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
Im» termenul
z

1. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare


metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial
2. Control intern Orice acţiune/măsură provenită din instituţie, luată în
scopul gestionării riscurilor
3. Gestionarea riscurilor Toate procesele privind identificarea, evaluarea, luarea de
sau managementul măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea
riscurilor periodică şi monitorizarea progresului, stabilirea
responsabilităţilor
4. Risc Posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea
avea un impact asupra îndeplinirii obiectivelor
5. Risc inerent Expunerea la un anumit risc înainte să fie luată vreo
măsură de'atenuare a lui
6. Risc rezidual Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate
măsuri de atenuare a lui, presupunând că măsurile sunt
eficace
7, Probabilitatea de Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se
materializare a riscului realizeze

8. Impactul Consecinţa (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă


riscul s- ar materializa
9. Expunere la risc Consecinţele, ca o combinaţie de probabilitate şi impact, pe
care le poate resimţi o organizaţie în raport cu obiectivele
prestabilite în cazul în care riscul se
materializează
10. Evaluarea riscului Evaluarea consecinţelor materializării riscului în
combinaţie cu evaluarea probabilităţii de materializare a
riscului
11 Registrul riscurilor Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o
sinteză a informaţiilor şi deciziilor luate în urma analizei
riscurilor
7.2. Abrevieri ale termenilor
scoaia uimnaziaia nr.^y cuiucî. \
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Procedura de sistem Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax: 021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 9 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1

Nr. Abrevierea Termenul abreviat |


crt.
1. P.S. Procedură de sistem
2. P.O. Procedură operaţională
3. E■ Elaborare ■
4. V Verificare
5. A Aprobare . . ■
6. Ap. Aplicare
7. Ah. Arhivare
8. EGR Echipa de gestionare a riscurilor. .. |
scoaia Gimnaziala nr.^y c:<jiuct. i
Str.Vatra Luminoasa , Procedura de sistem Nr.de ex. 1
nr.99 Revizia: 0
Sector 2S Bucureşti privind
Tel./Fax:021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 09 Pagina 10 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Exemplar nr. 1
Descrierea procedurii operaţionale
Generalităţi
Modul de lucru
Stabilirea factorilor responsabili
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot
afecta atingerea obiectivelor generale şi funcţionarea de ansamblu a ministerului. Comisia de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial informează conducerea Scolii Gimnaziale nr.49 despre aspectele prezentate
mai sus, în vederea luării unei decizii.
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial întocmeşte, actualizează şi modifică Registrul riscurilor la nivel
centralizat, prin agregarea datelor/informaţiilor cuprinse în
Registrele riscurilor de la nivelul compartimentelor.
La nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 echipa de gestionare a riscurilor (EGR) e formată din
membrii Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologica a dezvoltării
sistemului de controi intern/managerial.
La nivelul fiecărui compartiment din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49, se stabileşte de către
conducătorii acestora, câte un responsabil cu riscurile pe compartiment, ale cărui atribuţiuni
sunt descrise în prezenta procedură (în cazul compartimentelor cu o singură persoană, aceasta
va îndeplini şi funcţia de responsabil cu riscuri).
Identificarea şi evaluarea riscurilor
In această etapa se desfăşoară următoarele activităţi/acţiuni/operaţiuni:
sub coordonarea conducătorilor de compartiment se identifică la nivelul fiecărui compartiment,
toate problemele care au apărut şi se pot repeta în viitor sau care pot
apărea în desfăşurarea activităţilor şi care au ca efect nerealizarea parţială sau totală a
obiectivelor prestabilite;
se completează ia nivelul fiecărui compartiment Anexa nr.1 - "Tabel Obiective Specifice” -
obiectivele trebuie să fie SMART; S = precise; M = măsurabile; A = necesare; R * realiste; T =
cu termen de finalizare. Fiecare obiectiv specific stabilit trebuie să aibă cel puţin un indicator
de rezultat/performanţă;
se identifică cauzele care generează riscurile, se descriu circumstanţele care favorizează apariţia
lor şi se determină consecinţele (impactul) asupra obiectivelor;
se estimează, pe o scală în 5 trepte, probabilitatea de materializare a riscului şi impactul.
Combinarea celor două estimări pe o scală bidimensională reprezintă
ouuctia oiiiiitct^ictici i n Procedura de sistem L^uuia. i
.*+0 Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tei./Fax: 021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 11 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
expunerea la risc, indicator în raport cu care se stabileşte atitudinea faţă de fiecare problemă
identificată ca fiind un risc.
La nivelul fiecărui compartiment pe baza Anexei nr.1 se completează Anexa nr,2 - "Baza de
calcul pentru evaluarea riscurilor’'. Pentru riscurile care depăşesc limita de toleranţă se vor
întocmi de către responsabilul cu riscuri al compartimentului Anexa nr.3 - „Formular Alertă la
risc", pe care le va transmite spre analiză EGR.
Conducătorii compartimentelor şi întreg personalul ce le compun au obligaţia de a identifica
riscurile care afectează atingerea obiectivelor prestabilite, astfel:
Persoana care a identificat un risc efectuează următoarele operaţiuni:
analizează preliminar riscul identificat, prin:
definirea corectă a riscului;
analiza cauzelor sau a circumstanţelor care favorizează apariţia/repetarea riscului.
evaluează expunerea la risc prin:
estimarea şanselor de apariţie/repetare a riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1 rar; 2.
puţin probabil; 3. posibil; 4. foarte probabil; 5. aproape sigur;
estimarea impactului asupra riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1. nesemnificativ; 2.
minor; 3. moderat; 4. major; 5. critic;
estimarea expunerii la risc, prin combinarea pe o scală bidimensională a rezultatelor estimărilor
anterioare;
formulează o opinie cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a controla riscul
identificat; ...
completează Formularul alertă la risc - Anexa nr.3, ataşând la acesta documentaţia riscului, pe
care le va transmite Responsabilului cu riscurile de la nivelul departamentului din care face
parte.
Analiza şi răspunsurile la risc
Responsabilii cu riscurile din compartimente:
colectează formularele de alertă la rise şi documentaţiile aferente de la personale care au
identificat riscurile sau de la responsabilii cu riscurile de la compartimentele
care au decis escaladarea lor;
analizează fiecare formular de alertă la risc şi fac propuneri pentru:
clasarea formularului de alertă la risc, dacă riscul este nerelevant (risc tolerabil valoarea
expunerii cuprinsă între 1 şi 4);
escaladarea riscului la nivelele superioare ale managementului dacă:
~ riscul afectează un obiectiv superior celui stabilit la nivelul compartimentului;
cauzele care generează riscul sunt externe compartimentului în cauză;
măsurile prin care se realizează un control satisfăcător al riscurilor exced
competenţelor compartimentului în cauză;
resursele sunt insuficiente.
monitorizarea riscului (valoarea expunerii între 5 şi 14);
cdcoaia ^imnazjaia l-uiiici. i
Str.Vatra Luminoasa, Procedura de'sistem Nr.de ex. 1
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax:021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 12 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intem/managerial Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
eliminarea circumstanţelor care generează riscul (risc intolerabil - valoarea
expunerii cuprinsă între 15 şi 25).
transmite EGR documentaţia spre analiză cu avizul conducătorului compartimentului.
EGR analizează semestrial riscurile.
EGR analizează toate formularele expuse şi decide care risc este clasat (riscuri tolerabile), care
urmează să fie monitorizat şi care evitat (prin eliminarea/restrângerea activităţilor care
generează riscul respectiv) etc.
Dacă este cazul, pentru lămurirea anumitor aspecte, pot fi invitaţi la şedinţă, pentru consultare,
persoanele responsabile cu riscuri din cadrul compartimentelor.
Riscurile stabilite de către EGR că urmează să fie monitorizate se înregistrează în „Registrului
Riscurilor" de ia nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 şi în registrele riscurilor ale compartimentelor
unde se află riscul respectiv.
La finalul fiecărei şedinţă de analiză a riscurilor, EGR:
consemnează în Procesul-verbal - Anexa nr.4 - al şedinţei toate hotărârile luate în legătură cu
controlarea riscurilor;
transmite conducătorilor compartimentelor vizate, o copie după procesul verbal de şedinţă
împreună cu documentaţia aferentă.
Implementarea acţiunilor de ţinere sub control a riscurilor şi urmărirea
acestora
în cadrul şedinţelor semestriale de analiză a riscurilor, EGR face propuneri cu privire la
acţiunile/măsurile ce trebuie luate pentru atenuarea riscurilor identificate şi termenele limita
pentru implementarea acestora.
Acţiunile/măsurile ce trebuie luate pentru atenuarea riscurilor identificate şi termenele limită
pentru implementarea acestora sunt stabilite de conducătorii de
compartimente care completează Anexa nr.6 - "Plan de acţiuni" care cuprinde toate riscurile
care se monitorizează (din aria lor) şi acţiunile care trebuie efectuate precum şi numele
persoanei/persoanelor responsabile de monitorizarea implementării acţiunilor de ţinere sub
controi a riscului şi termenul limită de implementare a acestor acţiuni.
Pentru fiecare risc care trebuie monitorizat, se completează - Anexa nr.5 „Fişa de urmărire a
riscului". Responsabil de completarea respectivului formular este responsabilul cu riscuri de la
nivelul compartimentului respectiv.
Responsabilul cu riscuri de la nivelul compartimentului, transmite tuturor responsabililor cu
monitorizarea implementării a acţiunilor de ţinere sub control a
ocoaia Gimnaziala UUl Ud . 1
Str.Vatra Luminoasa, Procedura de sistem Nr.de ex. 1
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax:021250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 09 Pagina 13 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/manageriai Exemplar nr. 1
riscurilor, formularele de urmărire a riscurilor, prin care aceştia iau la cunoştinţa de respectivele
acţiuni şi de termenele stabilite.
Responsabilii cu monitorizarea implementării acţiunilor de ţinere sub control a riscurilor,
elaborează semestrial rapoarte cu privire ia stadiul implementării respectivelor acţiuni, pe care
le prezintă responsabilului cu riscurile.
Pe baza acestor date, responsabilul cu riscurile întocmeşte rapoarte - avizate de conducătorul
compartimentului (sau actualizează formularele de urmărire a riscurilor prin completarea la zi
cu toate datele necesare) cu privire la stadiul implementării măsurilor de ţinere sub control,
problemele întâmpinate, măsuri noi propuse etc. şi actualizează ''Registrul Riscurilor*' de la
nivelul compartimentului.
Rapoartele şi/sau Fişele de urmărire a riscurilor se analizează de EGR în cadrul şedinţelor
semestriale de analiză.
EGR îndosariază toate formularele de urmărire a riscurilor analizate în cadrul şedinţei şi
actualizează "Registrul Riscurilor" - Anexa nr.7 - la nivelul Scolii Gimnaziale nr.49 cu stadiul
acţiunilor implementate. Aceeaşi acţiune este desfăşurată şi de responsabilii cu riscuri la nivelul
compartimentelor
Revizuirea şi raportarea riscurilor
In această etapă se desfăşoară activităţi de revizuire a calificativelor riscurilor. Se analizează
expunerea riscurilor după ce au fost implementate măsurile de ţinere sub control a respectivului
risc. Aceste riscuri se numesc "riscuri reziduale". Expunerea riscului rezidual trebuie să fie mai
mică decât expunerea riscului inerent.
In cadrul şedinţelor semestriale, EGR analizează formularele de urmărire a riscurilor
actualizate de responsabilul de riscuri. Se va menţiona obligatoriu şi expunerea riscului
rezidual.
în baza deciziilor luate de EGR, responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului
actualizează ''Registrul riscurilor".
Conducătorii de compartimente menţin actualizat Anexa nr.6 "Planul de acţiuni” prin
consemnarea în coloana "Observaţii" a stadiului implementării acţiunilor de ţinere sub control a
riscurilor identificate şi monitorizate.
Resurse necesare
Resurse materiale
Resursele materiale necesare sunt constituite din elementele de logistică: birouri, scaune,
mobilier pentru păstrarea documentelor, calculatoare, imprimante,
ouuaia oittiitd<ciciict Procedura de sistem privind L.UIUG*. i |
Str.Vatra Luminoasa, I managementul Nr.de ex. 1 I
nr.99 Revizia: 0
Sector 2S Bucureşti
Teî./Fax;021,250.24.44
Comisia de monitorizare, 1 riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 09 Pagina 14 din 25 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr. 1 |
sistemului de control
intem/man agerişi
posibilităţii de stocare a informaţiilor, rechizite, linii telefonice, acces la baze de date, redea,
internet, etc.
Resurse umane
Resursele umane sunt reprezentate de persoanele din cadrul Scolii Gimnaziale nr.49 care sunt
implicate în procesul de gestionare a riscurilor.
Resurse financiare
Resursele financiare se referă la prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de
funcţionare (achiziţionarea materialelor necesare desfăşurării activităţii, plata serviciilor de
întreţinere a logisticii, a utilităţilor necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii, plata
personalului direct implicat în activitatea respectivă).
ouuaia om n icuueua i n ,*tc? Procedura de sistem Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax:021.250.24,44 managementul I
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. - j
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 09 Pagina 15 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Exemplar nr, 1 j
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Conducerea Scolii Gimnaziale nr.49
» analizează informaţille/datele/aspectele legate de desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor ia nivelul Scolii Gimnaziale nr.49, cuprinse în informările
trimestriale privind dezvoltarea sistemului de control managerial;
dispune măsurile ce se impun în vederea implementării şi bunei funcţionări a
procesului de gestionare a riscurilor la nivelul instituţiei.
Preşedintele Comisiei
analizează şi aprobă rapoartele semestriale privind desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor;
dispune măsuri/instrumente de control pentru contracararea riscurilor escaladate la
nivelul acestora de competenţă, precum şi noi termene pentru implementarea măsurilor
de control.
Personalul de conducere
asigură cadrul organizaţional şi procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor de
control intern;
coordonează identificarea ia nivelul compartimentului a obiectivelor specifice (trebuie
să corespundă pachetului SMART), indicatorii asociaţi acestora (cel puţin un indicator
per obiectiv), activităţile corespunzătoare obiectivelor specifice şi riscurile inerente
asociate obiectivelor, conform modelului din Anexa nr.1 si Anexa nr.2;
numeşte responsabilul cu riscurile; în cazul compartimentelor cu personal restrâns,
conducătorul poate îndeplini şi atribuţiile responsabilului cu riscuri;
întocmeşte Anexa nr.6 - Planul de acţiuni, actualizându-l permanent;
avizează propunerile pentru soluţionarea riscurilor propuse de responsabilul cu riscuri;
numeşte responsabilul/responsabilii cu monitorizarea implementării acţiunilor;
avizează raportul trimestrial cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a
riscurilor la nivelul compartimentului.
Echipa de gestionare a riscurilor (formată din membrii Comisiei de monitorsiare,
coordonare şi îndrumare metodologică a dezvolatării sistemului
de control mtern/manageriai:
identifiGă, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea
obiectivelor generale şi funcţionarea de ansamblu a Scolii Gimnaziale nr.49;
întocmeşte, actualizează şi modifică Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin
agregarea datelor/informaţiilor cuprinse în Registrul riscurilor de la nivelul
compartimentelor;
Obuaia V3ii ui la^iaia s is Procedura de sistem UU1 M SA , î |
.~rcr Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa ,

nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind |
Tel./Fax:021.250.24.44 managementul i
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 16 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1 |
intem/manageriai
face propuneri cu privire îa tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc
identificat şi evaluat;
analizează noile riscuri raportate, ca şi modificările apărute la riscurile iniţiale;
revizuieşte calificativele riscurilor şi stabileşte o nouă ierarhizare a riscurilor în funcţie
de priorităţi, reajustând limitele de toleranţă pentru riscurile mai puţin prioritare;
analizează stadiul implementării acţiunilor şi măsurilor de control;
propune măsurî/acţi un i/instrumente de control şi termene-limită;
stabileşte închiderea riscurilor;
analizează şi dezbate conţinutul rapoartelor semestriale cu privire la desfăşurarea
procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor;
realizează o integrare a informaţiilor/datelor/aspectelor cuprinse în rapoartele
semestriale, elaborate de EGR, în informarea trimestrială referitoare la progresele
înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, prezentată
directorului Scolii Gimnaziale nr.49
Responsabilii cu managementul riscurilor şi cu monitorizarea implementării măsurilor
de control la nivelul compartimentelor:
colectează, înregistrează, analizează şi selectează Formularele de alertă la risc;
analizează formulare de alertă la risc şi fac propuneri pentru soluţionarea acestora cu
avizul conducătorului compartimentului;
completează, listează şi îndosariazâ Registrul riscurilor;
~ deschid Fişa de urmărire a riscului pe baza planului de acţiuni;
transmit responsabililor desemnaţi cu implementarea măsurilor de control intern,
formularele de alertă la risc şi documentaţia aferentă;
redactează procesele-verbale ale şedinţelor de analiză, completează, listează şi
îndosariază Registrul riscurilor;
elaborează un raport semestrial cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a
riscurilor Ea nivelul compartimentului avizat de conducătorul acestuia.
transmit Comisiei rapoarte semestriale cu privire la desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor;
~ deschid Fişa de urmărire a riscului;
coordonează activităţile de punere în aplicare a măsurilor de control al riscurilor;
monitorizează aplicarea acţiunilor şi măsurilor de control;
raportează semestrial asupra stadiului implementării acţiunilor şi măsurilor de control;
propune noi acţiuni sau revizuiri de termene, atunci când apar dificultăţi neprevăzute
în implementare;
evaluează expunerea la risc după introducerea măsurilor de control intern.
Personalul Scolii Gimnaziale nr.49:
participă la inventarierea proceselor/activităţi lor/operaţi unii or în relaţie cu
obiectivele generale/specifice;
identifică şi realizează o evaluare preliminară a riscurilor;
ouuaia oiiimozictia i o .‘tcî Procedura de sistem L.U1 UM. i
Str.Vatra Luminoasa , Nr.de ex. 1
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax:021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 17 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
intern/managerial
formulează opinii cu privire la măsuri de control pentru riscurile identificate, pe care le
consemnează în Formularul de alertă la risc;
c
c
implementează instrumentele/masurile de control.
ocoaia Gimnaziala ni .hv i_vjiuc*. i
Str.Vatra Luminoasa s Procedura de sistem Nr.de ex. 1
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax:021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 18 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
intern/managerial
Anexe, înregistrări,
acţiuni arhivări

OUJcua oimnes^jcsica i n Procedura de sistem Nr.de ex. 1


.*tc7
Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax:021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 19 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
Cuprins
Numărul componentei în Denumirea componentei din cadru) procedurii Pagina
cadrul procedurii operaţionale
operaţionale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi
aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor
procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează
ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile
activităţii procedurate
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în
procedura operaţională .
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea
activitătii
10. Anexe, înregistrări, arhivări
11. Cuprins
OUUdlcs Ufiifiia^iaia i n .t^ Procedura de sistem privind Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa , managementul
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti Tel./Fax:
021.250.24.44
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 09 Pagina 20 din 25 Exemplar
metodologică a dezvoltării nr. 1
sistemului de controi .
intern/managerial
Anexa nr.i

TABEL OBIECTIVE SPECIFICE


Compartimentul1:
Obiectiv specific2:
Indicatori de rezultate/ 1
performanţă asociaţi 2.
obiectivului specific^ 3.
Activităţi corespunzătoare 1
obiectivului specific3 2.
3.
4.
5.
6.
7.
Denumirea riscurilor inerente 1.
asociate obiectivelor şi 2.
activităţilor corespunzătoare 3.
acestora4 4.
5.
6.
7.

oouaia V7U t u iai.iaia i n Procedura de sistem Nr.de ex. 1


,-r^
Str.Vatra Luminoasa,
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax:021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 21 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
1Denumirea Compartimentului
2Se menţionează obiectivele - acestea trebuie să corespundă pachetului de cerinţe SMART ’
3Se menţionează/descriu toate activităţile care trebuie derulate pentru realizarea obiectivului
4Se menţionează/descriu toate riscurile care pot apare în derularea activităţii respective
intem/managerial Cod; P.S. 09 Exemplar nr. 1
Anexa nr.Z
BAZA DE CALCUL
pentru evaluarea riscurilor inerente identificate In cadrul compartimentului
■t: Denumirea riscurilor Impactul Probabilitatea Nivelul de risc Expunerea
o inerente1 aferent aferentă inerent raportată la
Z riscului riscului (expunerea) limita de
inerent2 inerent3 (col.2Xcol3)4 tolerantă5
0 1 2 3 4

(
(
ocoaia uimiia^iaia uj.h» i
Str.Vatra Luminoasa , Procedura de sistem Nr.de ex. 1
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax:021,250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 22 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
Anexa nr.3
FORMULAR ALERTĂ LA RISC
Compartimentul:
DETALII PRIVIND UL
RISC
Descrierea riscului Riscul identificat
Cauza
(
Impact/Consecinţe
Evaluarea riscului
Probabilitatea riscului
l||
1 2 13 14 15
t.rat; 2.puţin probabil; 3.posibil; 4.foarte posibil; S.aproape sigur
mpactui riscului

1Descrierea riscului identificat


2Valoarea numerică a impactului aferent riscului inerent identificat
3Valoarea numerică a probabilităţii de materializare a riscului inerent identificat
4Produsul numerelor din col.2 şi 3
5Expunerea raportată la limita de toleranţă (Tolerabil; Tolerare ridicată; Tolerare scăzută;
Intolerabil)
1 2 34 5
1.nesemnificativ; 2.minor; 3.moderat; 4.major; 5.critic Expunere
^ ■ - E ..,,.|
1
Acţiuni preventive recomandate:
Tratatea riscului
Documentaţia utilizată pentru fundamentarea riscului identificat:
Data:
Semnătura:
Nume:
Decizia EGR
Data primirii:
Nr.crt. al riscului:
I relevant
investigaţii
suplimentare
Indosariere
ocoaia vjimndzjaia i n uuiua. î i
Str.Vatra Luminoasa , Procedura de sistem Nr.de ex. 1
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Te!./Fax:G21.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Pagina 23 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
Anexa nr.4
PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI DE ANALIZĂ A RISCULUR1LOR Data şedinţei 1:
Participanţi (membri EGR şi invitaţi)
Nr. Nume, prenume2 Funcţia3 Semnătura4 Adresa email8
crt.
1.
2.
3.

Nr» Probleme dezbătute5 Concluzii, recomandări,


crt. observaţii, etc.6
1. Riscuri analizate
2. Propuneri de acţiuni/măsuri de control
3. Stadiul implementării acţiunilor de control
4. Dificultăţi întâmpinate
5. Alte probleme
1Data la care are loc şedinţa
2Numele.şi prenumele participanţilor la şedinţă
3Funcţia participanţilor la şedinţă
4Semnătura participanţilor la şedinţă
5Problemele dezbătute în cadrul şedinţei
6Concluziile, recomandările şi observaţiile rezultate din cadrul şedinţei
ocoaia ou i h ia/.icnat \ u
.*+»
Str.Vatra Luminoasa , Procedura de sistem Nr.de ex. 1

nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
TeS./Fax:021,250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordonare şi îndrumare Cod: P.S. 09 Pagina 24 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de control
intem/managerial Exemplar nr. 1
Anexa nr.5

FIŞA DE URMĂRIRE A RISCULUI


Compartimentul:2
Responsabilul cu monitorizarea implementării măsurilor^: Semnătura3

Riscul monitorizat:
Denumire1:
Expunere2:
Data Acţiuni preventive Termen de Stadiul implementării
urmăririi propuse4 implementare5 acţiunilor preventive6
riscului3

Dificultăţi întâmpinate 30.

Acţiuni noi propuse7 I Termen de implementare8

2Denumirea compartimentului
3Semnătura persoanei responsabile cu cu monitorizarea implementării măsurilor de control
pentru riscul monitorizat
1Descrierea riscului monitorizat
2Gradul de expunere al riscului monitorizat
3Data când s-a făcut analiza riscului monitorizat
4Descrierea acţiunilor preventive propeuse pentru ţinerea sub controi a riscului monitorizat
5Data limită privind implementarea acţiunilor preventive
6Descrierea stadiului implementării acţiunilor de la pct.7
7Menţionarea acţiunilor noi propuse în urma analizei riscului
8Data limită privind implementarea noilor acţiuni preventive
ouucna v?n ni laz-iaia in.tti Procedura de sistem Nr.de ex. 1
Str.Vatra Luminoasa ,
nr.99 Revizia: 0
Sector 2, Bucureşti privind
Tel./Fax:021.250.24.44 managementul
Comisia de monitorizare, riscurilor Nr.de ex. -
coordo na re şi în drum are Pagina 25 din 25
metodologică a dezvoltării
sistemului de controi Cod: P.S. 09 Exemplar nr. 1
intern/managerial
Anexa nr.6
PLANUL DE ACŢIUNI pentru minimizarea riscurilor inerente identificate în cadrul
compartimentului
Nr. Denumirea riscurilor Denumirea Persoana/ Data limită de Observaţii5
1
crt. inerente acţiunii de persoanele implementare a
minimizare a responsabile acţiunii de
riscului cu minimizare a
inerent2 implementarea riscului inerent4
acţiunii de
minimizare a
riscului inerent3
0 1 2 3 4 5

3 Se menţionează indicatorul de rezultat/performanţă aferente obiectivului specific -


fiecare obiectiv are cel puţin un indicator
1 Numărul curent al riscului inerent identificat
5 Adresa de emal a participanţilor la şedinţă pe care se va face comunicarea procesului
verbal
2 Numele şi prenumele persoanei responsabile cu monitorizarea implementării măsurilor
de control pentru riscul monitorizat
10 Menţionarea dificultăţilor întâmpinate în implementarea acţiunilor preventive

1Descrierea riscului inerent identificat


2Descrierea acţiunilor de minimizare a riscului inerent (de ţinere sub control a respectivului
risc)
3Numele persoanelor responsabile cu implementarea acţiunii de minimizare a
riscului inerent
4Data limită de implementare a acţiunii de minimizare a riscului inerent
5Conducătorul' compartimentului menţionează faptul că s-au implementat acţiunile preventive
până la data specificată în col.4. Se pot menţiona şi alte observaţii utile