Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Anul şcolar 2016-2017 Disciplina Istorie Clasa a IX-a

Numele şi prenumele elevului:

Data susţinerii testului:

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. PARTEA I (40 de puncte)

A. Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:

I. “Înainte de a ajunge la Istru, (Darius) birui mai întâi pe geţi, care se cred nemuritori. Căci tracii, locuitorii din Salmydessos şi cei care ocupă ţinutul aşezat mai sus de oraşele Apollonia şi

Mesembria s-au predat lui Darius fără luptă. Geţii însă, fiindcă s-au purtat nechibzuit , au fost îndată

înrobiţi, măcar că ei sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”.

priceput în ale războiului şi iscusit la faptă, ştiind când să năvălească şi când să se

retragă la timp, meşter a întinde curse, viteaz în luptă, ştiind a se folosi cu dibăcie de o victorie şi de a

scăpa cu bine dintr-o înfrângere”.

III.”Ceea ce s-a petrecut în noile provincii, unite cu imperiul la începutul secolului al II-lea, a

fost

(Gh. I.Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român) IV. “Solia lui Basarab i-a spus regelui: <Fiindcă voi, rege şi stăpân al meu, v-aţi ostenit cu

auzind aceasta, cu

strângerea oştirii, eu voi răsplăti osteneala voastră cu 7000 mărci de argint

mintea trufaşă, a izbucnit faţă de soli cu următoarele vorbe, zicându-le :<”Să spuneţi aşa lui Bazarad, că el e păstorul oilor mele şi eu, din ascunzişurile sale de barbă îl voi scoate>”.

(Herodot, Istorii, IV, 93)

II. “

era

(Cassius Dio, Istoria romană)

creşterea

influenţei latine, limbă a unei civilizaţii superioare şi a stăpânirii”.

>.Regele,

(Cronica pictată de la Viena) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaţiile din surse:

1. Primele informaţii despre daco-geţi ne-au fost oferite de :

a)

Herodot;

b) Strabon;

c) Suetonius.

6 puncte

2. Unitatea statului dac s-a refăcut şi consolidat în timpul lui:

a)

Deceneu;

b) Scorilo;

c) Decebal.

6 puncte

3. Lupta de la Posada, din anul 1330, este relatată de :

a) Cronica lui Ioan de Tarnave;

b)Cronica pictată de la Viena;

c)Diploma Cavalerilor Ioaniţi

6 puncte

4. Instituţie politică în Ţara Românească şi Moldova care exercită puterea:

a) sfatul domnesc;

b) adunarea ţării;

c) domnia;

6 puncte

B. Realizaţi corespondenţa cronologică a evenimentelor de pe cele trei coloane:

1. Mircea cel Bătrân A.1595 a. Vaslui 2. Iancu de Hunedoara B.1475 b. Belgrad 3.
1. Mircea cel Bătrân
A.1595
a. Vaslui
2. Iancu de Hunedoara
B.1475
b. Belgrad
3. Ştefan cel Mare
C.1456
c. Călugăreni
4. Mihai Viteazul
D.1394/1395
d. Rovine
A
B
C

PARTEA a II-a (50 de puncte)

4X4 puncte = 16 puncte

Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:

A. De la începutul anilor ’80 balanţa forţelor între URSS şi SUA a înclinat în favoarea democraţiilor occidentale. Sistemul socialist totalitar a intrat într-o criză profundă, în primul rând

economică[

Nicolae Ceauşescu, deoarece groparul sistemului se afla chiar la Kremlin. Pe acest fond s-a înregistrat o activizare a mişcărilor reformatoare din ţările socialiste europene, fapt ce a permis preluarea puterii de către eşalonul doi al partidelor comuniste, care au asigurat trecerea la un regim democratic. În România, s-a trecut direct, printr-o amplă mişcare de masă , dublată de o misterioasă reacţie violentă a teroriştilor, la noul regim democratic, pluripartidist”. (I.Scurtu, G.M.Scurtu, Evoluţia situaţiei din Balcani în a doua jumătate a secolului al XX-

lea)

B.”Cum să refletez eu, sau colegii mei, chiar şi cei plecaţi de curând din ţară, realitatea acestui petic de hârtie cu care un locuitor al unui oraş (Braşov), odinioară atât de înfloritor şi bogat, poate cumpăra, pe zi, 300 grame de pâine? Cum să putem noi înţelege un stat care se pretinde responsabil, dar care, după 40 de ani de pace, tipăreşte în josul cartelei avertismentul :<pierderea ei anulează dreptul de a

mai ridica pâinea>

În aceste condiţii, occidentul nu mai avea nevoie de disidenţi precum Iosip Broz Tito sau

].

?”

(Vlad Georgescu, într-un editorial citit la Radio “Europa Liberă”, ianuarie 1987) C.”Cea mai puternică afirmare de independenţă faţă de ordinele sovietice a constituit-o refuzul lui Ceauşescu de a participa la intervenţia Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia în 1968 şi

condamnarea acestei invazii

( Dennis Deletant, despre regimul Ceauşescu) D. Art.30.Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea

creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de

comunicare în public sunt inviolabile

zboi de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică”. (Constituţia României, 1991) Pornind de la sursele date, răspundeţi cerinţelor de mai jos:

interzise prin lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la

Sunt

1. Prezentaţi un motiv al crizei economice a statelor comuniste;

2. Argumentaţi motivul pentru care Occidentul îl caracteriza pe Nicolae Ceauşescu drept

10 puncte

“disident”;

10 puncte

3. Exprimati-vă opinia faţă de prăbuşirea comunismului în decembrie 1989, susţinând-o cu două

informaţii din sursa A;

4. Analizaţi, în aproximativ 20 de rânduri, respectarea drepurilor şi libertăţilor cetăţeneşti în perioada regimului comunist şi după prăbuşirea comunismului, în 1989,utilizând trei informaţii din sursele date.

12 puncte

18 puncte