Sunteți pe pagina 1din 41

Cititi pe www.arenaconstruct.

ro stirile din constructii si piata imobiliara

Lista indicativelor de referință ale standardelor române care


transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor
pentru construcții

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează
condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu
modificările ulterioare, precum și cu prevederile art. 3 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr.
1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011
de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de
abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
emite prezentul ordin.

Art. 1.
Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun
standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții, prevăzută în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3.
La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene, nr. 5.744/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând
indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate
din domeniul produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 704 din 31 august 2017, se abrogă.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,


Paul Stănescu

București, 17 ianuarie 2018.


Nr. 126.

1
ANEXĂ

LISTA*)
cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde
europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții

*) Lista cuprinde indicativele de referință ale standardelor române din domeniul produselor
pentru construcții care au fost adoptate de Asociația de Standardizare din România (ASRO)
până la data de 20.12.2017 și care reprezintă versiunile naționale ale standardelor europene
armonizate cuprinse în lista actualizată și publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 435 din 15.12.2017.

Data la
Data
care
punerii în
Indicativul încetează
aplicare a
Nr. crt. Indicativ Denumirea standardului perioada
standardul
armonizat înlocuit de
ui
coexistenț
armonizat
ă**)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SR EN 1:2001 Sobe cu combustibil lichid 01.01.2008
cu arzătoare cu vaporizare,
1. racordate la o conductă de
SR EN 1:2001/A1:2007 evacuare a produselor de 01.01.2008
ardere
SR EN 40-4:2006 Stâlpi pentru iluminatul 01.10.2006
public. Partea 4: Cerințe
2. pentru stâlpii pentru
SR EN 40-4:2006/AC:2007 iluminatul public de beton 01.01.2007
armat și beton precomprimat
Stâlpi pentru iluminat public.
3. SR EN 40-5:2002 Partea 5: Cerințe pentru 01.02.2003
stâlpi de oțel
Stâlpi pentru iluminat public.
Partea 6: Cerințe pentru
4. SR EN 40-6:2002 01.02.2003
stâlpi de iluminat de
aluminiu
Stâlpi pentru iluminat public.
Partea 7: Cerințe pentru
5. SR EN 40-7:2003 stâlpi de iluminat din 01.10.2003
materiale compozite pe bază
de polimeri armate cu fibre
SR EN 54-2+AC:2000 Sisteme de detectare și de 01.01.2008
alarmă la incendiu. Partea 2:
6.
SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007 Echipament de control și 01.01.2008
semnalizare
SR EN 54-3:2002 Sisteme de detectare și de 01.04.2003
alarmă la incendiu. Partea 3:
7. SR EN 54-3:2002/A1:2003 01.04.2003
Dispozitive de alarmare la
SR EN 54-3:2002/A2:2006 incendiu. Sonerii 01.03.2007
SR EN 54-4+AC:2000 Sisteme de detectare și de 01.06.2005
8. alarmă la incendiu. Partea 4:
SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003 Echipament de alimentare 01.10.2003

2
electrică
SR EN 54-4+AC:2000/A2:2007 01.06.2007

SR EN 54-5:2002 Sisteme de detectare și de 01.04.2003


alarmă la incendiu. Partea 5:
9.
SR EN 54-5:2002/A1:2003 Detectoare de căldură. 01.04.2003
Detectoare punctuale
SR EN 54-7:2002 Sisteme de detectare și de 01.04.2003
alarmă la incendiu. Partea 7:
SR EN 54-7:2002/A1:2003 Detectoare de fum. 01.04.2003
10. Detectoare punctuale care
utilizează dispersia luminii,
SR EN 54-7:2002/A2:2007 01.05.2007
transmisia luminii sau
ionizarea
SR EN 54-10:2002 Sisteme de detectare și de 01.09.2006
alarmă la incendiu. Partea
11.
SR EN 54-10:2002/A1:2006 10: Detectoare de flacără. 01.09.2006
Detectoare punctuale
SR EN 54-11:2002 Sisteme de detectare și de 01.09.2006
alarmă la incendiu. Partea
12.
SR EN 54-11:2002/A1:2006 11: Butoane de semnalizare 01.09.2006
manuală
Sisteme de detectare și de
alarmă la incendiu. Partea
12: Detectoare de fum.
13. SR EN 54-12:2015 Detectoare liniare care SR EN 54-12:2003 08.04.2016 08.04.2019
utilizează principiul
transmisiei unui fascicul de
unde optice
Sisteme de detectare și de
alarmă la incendiu. Partea
14. SR EN 54-16:2008 16: Echipamente de control 01.01.2009
și semnalizare vocală a
alarmei
SR EN 54-17:2006 Sisteme de detectare și de 01.10.2006
15. alarmă la incendiu. Partea
SR EN 54-17:2006/AC:2008 17: Izolatori de scurtcircuit 01.01.2009
SR EN 54-18:2006 Sisteme de detectare și de 01.10.2006
alarmă la incendiu. Partea
16.
SR EN 54-18:2006/AC:2007 18: Dispozitive de 01.01.2008
intrare/ieșire
SR EN 54-20:2006 Sisteme de detectare și de 01.04.2007
alarmă la incendiu. Partea
17.
SR EN 54-20:2006/AC:2009 20: Detectoare de fum prin 01.08.2009
aspirație
Sisteme de detectare și de
alarmă la incendiu. Partea
21: Echipamente de
18. SR EN 54-21:2006 01.03.2007
transmitere a alarmei de
incendiu și a semnalului de
deranjament
Sisteme de detectare și de
alarmă la incendiu. Partea
19. SR EN 54-23:2010 23: Dispozitive de alarmare 01.12.2010
la incendiu - Dispozitive de
alarmare optică
Sisteme de detectare și de
alarmă la incendiu. Partea
20. SR EN 54-24:2008 01.01.2009
24: Componente ale
sistemului de alarmare
3
vocală. Difuzoare

SR EN 54-25:2008 Sisteme de detectare și de 01.01.2009


alarmă la incendiu. Partea
21. 25: Componente care
SR EN 54-25:2008/AC:2012 utilizează căi de comunicație 01.07.2012
radio
Feronerie pentru clădiri.
Dispozitive pentru ieșiri de
urgență acționate printr-un
mâner sau o placă de
22. SR EN 179:2008 SR EN 179:2004 01.01.2009
împingere destinate utilizării
pe căile de evacuare.
Cerințe și metode de
încercare
Ciment. Partea 1: SR EN 197-1:2002
Compoziție, specificații și
23. SR EN 197-1:2011 01.07.2012
criterii de conformitate ale SR EN 197-4:2004
cimenturilor uzuale
Tuburi și accesorii de gresie
și îmbinarea acestora la
racorduri și rețele de
24. SR EN 295-1:2013 SR EN 295-10:2005 01.11.2013
canalizare. Partea 1: Cerințe
pentru tuburi, accesorii și
îmbinări
Tuburi și accesorii de gresie
și îmbinarea acestora la
racorduri și rețele de
25. SR EN 295-4:2013 canalizare. Partea 4: Cerințe SR EN 295-10:2005 01.11.2013
pentru piese de adaptare,
piese de legătură și îmbinări
flexibile
Tuburi și accesorii de gresie
și îmbinarea acestora la
racorduri și rețele de
26. SR EN 295-5:2013 SR EN 295-10:2005 01.11.2013
canalizare. Partea 5: Cerințe
pentru tuburi perforate și
accesorii
Tuburi și accesorii de gresie
și îmbinarea acestora la
racorduri și rețele de
27. SR EN 295-6:2013 canalizare. Partea 6: Cerințe SR EN 295-10:2005 01.11.2013
pentru componentele
căminelor de vizitare și de
inspecție
Tuburi și accesorii de gresie
și îmbinarea acestora la
racorduri și rețele de
28. SR EN 295-7:2013 canalizare. Partea 7: Cerințe SR EN 295-10:2005 01.11.2013
pentru tuburile și îmbinările
lor destinate execuției prin
împingere
SR EN 331:2002 Robinete cu sferă și robinete 01.09.2011
cu cep cu fund plat cu
29. acționare manuală utilizate
SR EN 331:2002/A1:2011 la instalațiile de gaz din 01.09.2011
construcții

4
Ciment pentru zidărie.
Partea 1: Compoziție,
30. SR EN 413-1:2011 SR EN 413-1:2004 01.02.2012
specificații și criterii de
conformitate
Tuburi radiante suspendate
echipate cu un singur
arzător care utilizează
31. SR EN 416-1:2009 01.12.2009
combustibili gazoși, pentru
alte utilizări decât cele
casnice. Partea 1: Securitate
Stratificate decorative de
înaltă presiune (HPL). Plăci
pe bază de rășini
termorigide (denumite,
uzual, stratificate). Partea 7:
32. SR EN 438-7:2005 01.11.2005
Panouri stratificate
compacte și compozite HPL
pentru finisarea pereților și
tavanelor interioare și
exterioare
Radiatoare și convectoare. SR EN 442-1:2000
33. SR EN 442-1:2015 Partea 1: Specificații și SR EN 442- 13.11.2015
condiții tehnice 1:2000/A1:2004
Cenușă zburătoare pentru
beton. Partea 1: Definiții, SR EN 450-
34. SR EN 450-1:2012 01.05.2013
condiții și criterii de 1+A1:2008
conformitate
Var pentru construcții.
Partea 1: Definiții,
35. SR EN 459-1: 2011 SR EN 459-1:2003 01.06.2011
caracteristici și criterii de
conformitate
Țigle și accesorii de beton
pentru învelitori de acoperiș
36. SR EN 490:2012 SR EN 490:2005 01.08.2012
și placări de pereți.
Specificații de produse
Plăci și accesorii de SR EN 492:2005
fibrociment de tip ardezie SR EN
37. SR EN 492:2012 pentru acoperiș. Specificație 492:2005/A1:2006 01.07.2013
de produs și metode de SR EN
încercare 492:2005/A2:2007
Plăci profilate și accesorii de
fibrociment pentru acoperiș.
38. SR EN 494:2012+A1:2015 SR EN 494:2012 08.04.2016
Specificații de produs și
metode de încercare
Accesorii prefabricate pentru
învelitori de acoperiș.
39. SR EN 516:2006 Instalații pentru acces pe 01.11.2006
acoperiș. Pasarele, podine
și trepte
Accesorii prefabricate pentru
40. SR EN 517:2006 învelitori de acoperiș. 01.12.2006
Cârlige de siguranță
Plăci de gips-carton.
41. SR EN 520+A1:2010 Definiții, specificații și SR EN 520:2005 01.06.2010
metode de încercări

5
Teci de bandă de oțel pentru
cabluri de precomprimare.
42. SR EN 523:2004 01.06.2004
Terminologie, condiții,
control de calitate
Foi bitumate ondulate.
43. SR EN 534+A1:2010 Specificații de produse și SR EN 534:2006 01.01.2011
metode de încercări
Șindrile bituminoase cu
armături minerale și/sau
44. SR EN 544:2011 sintetice. Specificație de SR EN 544:2006 01.04.2012
produs și metode de
încercare
Sticlă pentru construcții.
Produse de bază. Sticlă
silico-calco-sodică. Partea 9:
45. SR EN 572-9:2004 01.09.2005
Evaluarea
conformității/Standard de
produs
Tuburi de fibrociment pentru
racorduri și rețele de
46. SR EN 588-2:2002 canalizare. Partea 2: 01.10.2002
Cămine de vizitare și cămine
de inspecție
Tuburi, racorduri și accesorii
din fontă ductilă și îmbinările
47. SR EN 598+A1:2009 lor pentru lucrări de SR EN 598:2008 01.04.2010
canalizare. Condiții și
metode de încercare
Generatoare de aer cald cu
convecție forțată, care
utilizează combustibili
gazoși pentru încălzirea
spațiilor, altele decât
48. SR EN 621:2010 locuințele, pentru o putere 01.08.2010
calorică mai mică sau egală
cu 300 kW, fără ventilator
pentru transportul aerului de
ardere și/sau evacuarea
produselor de ardere
Sisteme fixe de luptă SR EN 671-1:2002
împotriva incendiilor.
Sisteme echipate cu furtun.
49. SR EN 671-1:2012 01.03.2013
Partea 1: Hidranți interiori SR EN 671-
echipați cu furtunuri 1:2002/AC:2003
semirigide
Sisteme fixe de luptă SR EN 671-2:2002
împotriva incendiilor. Partea
50. SR EN 671-2:2012 01.03.2013
2: Hidranți interiori echipați SR EN 671-
cu furtunuri plate 2:2002/A1:2004
SR EN 681-1:2002 Garnituri de etanșare de 01.01.2003
cauciuc. Cerințe de material
SR EN 681-1:2002/A1:2002 pentru garnituri de etanșare 01.01.2003
51. SR EN 681-1:2002/A2:2003 a îmbinărilor de țevi utilizate 01.01.2003
în domeniul apei și
SR EN 681-1:2002/A3:2006 canalizării. Partea 1: 01.01.2008
Cauciuc vulcanizat
SR EN 681-2:2002 Garnituri de etanșare de 01.01.2003
52. cauciuc. Cerințe de material
SR EN 681-2:2002/A1:2003 pentru garnituri de etanșare 01.01.2003

6
a îmbinărilor de țevi utilizate
în domeniul apei și
SR EN 681-2:2002/A2:2006 01.01.2010
canalizării. Partea 2:
Elastomeri termoplastici
EN 681-3:2002 Garnituri de etanșare de 01.01.2003
cauciuc. Cerințe de material
EN 681-3:2002/A1:2003 pentru garnituri de etanșare 01.01.2003
a îmbinărilor de țevi utilizate
53.
în domeniul apei și
EN 681-3:2002/A2:2006 canalizării. Partea 3: 01.07.2012
Materiale celulare de
cauciuc vulcanizat
EN 681-4:2002 Garnituri de etanșare de 01.01.2003
cauciuc. Cerințe de material
EN 681-4:2002/A1:2003 pentru garnituri de etanșare 01.01.2003
a îmbinărilor de țevi utilizate
54.
în domeniul apei și
EN 681-4:2002/A2:2006 canalizării. Partea 4: 01.07.2012
Garnituri de etanșare de
poliuretan turnat
Garnituri de etanșare de
EN 682:2002 cauciuc. Condiții tehnice ale 01.10.2002
materialelor pentru garnituri
de etanșare utilizate la
55.
etanșarea conductelor de
EN 682:2002/A1:2006 canalizare și a racordurilor 01.07.2012
prin care se transportă gaze
și hidrocarburi fluide
Specificații ale elementelor
pentru zidărie. Partea 1:
56. SR EN 771-1+A1:2015 SR EN 771-1:2011 10.06.2016
Elemente pentru zidărie de
argilă arsă
Specificații ale elementelor
pentru zidărie. Partea 2:
57. SR EN 771-2+A1:2015 SR EN 771-2:2011 10.06.2016
Elemente pentru zidărie de
silico- calcar
Specificații ale elementelor
pentru zidărie. Partea 3:
58. SR EN 771-3+A1:2015 Elemente pentru zidărie de SR EN 771-3:2011 10.06.2016
beton cu agregate (agregate
grele și ușoare)
Specificații ale elementelor
pentru zidărie. Partea 4:
59. SR EN 771-4+A1:2015 SR EN 771-4:2011 10.06.2016
Elemente pentru zidărie de
beton celular autoclavizat
Specificații ale elementelor
pentru zidărie. Partea 5:
60. SR EN 771-5+A1:2015 SR EN 771-5:2011 10.06.2016
Elemente pentru zidărie de
piatră artificială
Specificații ale elementelor
pentru zidărie. Partea 6:
61. SR EN 771-6+A1:2015 SR EN 771-6:2011 08.04.2016
Elemente pentru zidărie de
piatră naturală
Tuburi radiante suspendate
echipate cu mai multe
arzătoare care utilizează
62. SR EN 777-1:2009 01.11.2009
combustibili gazoși, pentru
alte utilizări decât cele
casnice. Partea 1: Sistem D

7
-Securitate

Tuburi radiante suspendate


echipate cu mai multe
arzătoare care utilizează
63. SR EN 777-2:2009 combustibili gazoși, pentru 01.11.2009
alte utilizări decât cele
casnice. Partea 2: Sistem E
- Securitate
Tuburi radiante suspendate
echipate cu mai multe
arzătoare care utilizează
64. SR EN 777-3:2009 combustibili gazoși, pentru 01.11.2009
alte utilizări decât cele
casnice. Partea 3: Sistem F
- Securitate
Tuburi radiante suspendate
echipate cu mai multe
arzătoare care utilizează
65. SR EN 777-4:2009 combustibili gazoși, pentru 01.11.2009
alte utilizări decât cele
casnice. Partea 4: Sistem H
- Securitate
Generatoare de aer cald cu
convecție forțată, care
utilizează combustibili
gazoși pentru încălzirea
spațiilor de locuit, care au
66. SR EN 778:2010 01.08.2010
putere calorică mai mică sau
egală cu 70 kW, fără
ventilator pentru transportul
aerului de ardere și/sau al
produselor de ardere
Specificație a
componentelor auxiliare
67. SR EN 845-1+A1:2016 pentru zidărie. Partea 1: SR EN 845-1:2013 10.03.2017 10.03.2018
Agrafe, bride de fixare,
etriere-suport și console
Specificație a
componentelor auxiliare
68. SR EN 845-2+A1:2016 SR EN 845-2:2013 10.03.2017 10.03.2018
pentru zidărie. Partea 2:
Buiandrugi
Specificație a
componentelor auxiliare
pentru zidărie. Partea 3:
69. SR EN 845-3+A1:2016 SR EN 845-3:2013 10.03.2017 10.03.2018
Plase de oțel pentru
armarea îmbinărilor
orizontale
Separatoare de lichide
SR EN 858-1:2002 ușoare (de exemplu, 01.09.2005
hidrocarburi). Partea 1:
70.
Principii pentru proiectare,
SR EN 858-1:2002/A1:2005 performanțe și încercări, 01.09.2005
marcare și controlul calității
SR EN 877:2004 Tuburi și racorduri de fontă, 01.01.2008
71. elemente de legătură și
SR EN 877:2004/A1:2007 accesorii destinate evacuării 01.01.2008

8
apelor din clădiri. Condiții,
SR EN
metode de încercare și 01.01.2009
877:2004/A1:2007/AC:2008
asigurarea calității
Aditivi pentru beton, mortar
și pastă. Partea 2: Aditivi
72. SR EN 934-2+A1:2012 pentru beton. Definiții, SR EN 934-2:2009 01.03.2013
condiții, conformitate,
marcare și etichetare
Aditivi pentru beton, mortar
și pastă. Partea 3: Aditivi
pentru mortar de zidărie.
73. SR EN 934-3+A1:2012 SR EN 934-3:2010 01.03.2013
Definiții, condiții,
conformitate, marcare și
etichetare
Aditivi pentru beton, mortar
și pastă. Partea 4: Aditivi
pentru paste pentru cabluri
74. SR EN 934-4:2009 SR EN 934-4:2002 01.03.2010
pretensionate. Definiții,
condiții, conformitate,
marcare și etichetare
Aditivi pentru beton, mortar
și pastă. Partea 5: Aditivi
pentru beton aplicat prin
75. SR EN 934-5:2008 01.01.2009
pulverizare. Definiții, condiții,
conformitate, marcare și
etichetare
Tuburi, racorduri și accesorii
de fontă ductilă și îmbinările
76. SR EN 969:2009 lor pentru conducte de gaz. 01.01.2010
Cerințe și metode de
încercare
SR EN 997:2012 Vase WC și vase WC cu 01.12.2012
77. rezervor alăturat, cu sifon SR EN 997:2004
SR EN 997/AC:2012 integrat 01.03.2013
Specificație a mortarelor
pentru zidărie. Partea 1:
78. SR EN 998-1:2016 SR EN 998-1:2011 11.08.2017
Mortare pentru tencuire și
gletuire
Specificație a mortarelor
79. SR EN 998-2: 2016 pentru zidărie. Partea 2: SR EN 998-2:2011 11.08.2017
Mortare pentru zidărie
Plăci profilate monostrat
transparente de material
plastic, pentru acoperișuri,
80. SR EN 1013+A1:2015 SR EN 1013:2013 10.07.2015
pereți și tavane interioare și
exterioare. Cerințe generale
și metode de încercare
Generatoare de aer cald cu
încălzire directă și convecție
forțată, care utilizează
combustibili gazoși pentru
încălzirea spațiilor, altele
decât cele casnice, cu o
81. SR EN 1020:2010 01.08.2010
putere calorică mai mică sau
egală cu 300 kW, care au
încorporate ventilatoare
pentru asigurarea aerului de
ardere și/sau evacuarea
produselor de ardere

9
Sticlă pentru construcții -
Oglinzi din geam float
argintat folosite în interior.
82. SR EN 1036-2:2008 01.01.2009
Partea 2: Evaluarea
conformității/Standard de
produs
Sticlă pentru construcții.
Cărămizi de sticlă și dale de
83. SR EN 1051-2:2008 sticlă. Partea 2: Evaluarea 01.01.2009
conformității/Standard de
produs
Cupru și aliaje de cupru.
Țevi rotunde fără sudură de
84. SR EN 1057+A1:2010 cupru pentru apă și gaz SR EN 1057:2006 01.12.2010
utilizate la instalații sanitare
și de încălzire
Executarea structurilor de
oțel și structurilor de
aluminiu. Partea 1: Cerințe
85. SR EN 1090-1+A1:2012 SR EN 1090-1:2009 01.09.2012
pentru evaluarea
conformității elementelor
structurale
Sticlă pentru construcții.
Geam peliculizat. Partea 4:
86. SR EN 1096-4:2004 Evaluarea 01.09.2005
conformității/Standard de
produs
Tuburi și racorduri de tub
SR EN 1123-1:2002 pentru rețele de canalizare 01.06.2005
de oțel galvanizat la cald,
87. sudate longitudinal, cu mufă
SR EN 1123-1:2002/A1:2005 și capăt drept. Partea 1: 01.06.2005
Cerințe, încercări, control de
calitate
Tuburi și racorduri de tub
SR EN 1124-1:2002 pentru rețele de canalizare 01.06.2005
de oțel inoxidabil, sudate
88. longitudinal, cu mufă și
SR EN 1124-1:2002/A1:2005 capăt drept. Partea 1: 01.06.2005
Cerințe, încercări, control de
calitate
Feronerie pentru clădiri.
Dispozitive de ieșire
antipanică acționate printr-o
89. SR EN 1125:2008 bară orizontală destinate SR EN 1125:2001 01.01.2009
utilizării pe căile de
evacuare. Cerințe și metode
de încercare
SR EN 1154:2001 Feronerie pentru clădiri. 01.10.2003
Dispozitiv pentru închidere
SR EN 1154:2001/A1:2003 01.10.2003
90. controlată pentru uși.
SR EN Cerințe și metode de
încercare 01.01.2010
1154:2001/A1:2003/AC:2006
SR EN 1155:2001 Feronerie pentru clădiri. 01.10.2003
Dispozitive de oprire-
SR EN 1155:2001/A1:2003 01.10.2003
91. deschidere acționate electric
SR EN pentru uși batante. Cerințe și
01.01.2010
1155:2001/A1:2003/AC:2006 metode de încercare

10
SR EN 1158:2001 01.10.2003
Feronerie pentru clădiri.
SR EN 1158:2001/A1:2003 Dispozitive de coordonare a 01.10.2003
92.
canatelor. Cerințe și metode
SR EN
de încercare 01.06.2006
1158:2001/A1:2003/AC:2006
Produse prefabricate de SR EN 1168+
93. SR EN 1168+ A3:2011 01.07.2012
beton. Fâșii cu goluri A2:2009
Sticlă pentru construcții.
Elemente de vitraje izolante. SR EN 1279-5 +
94. SR EN 1279-5+A2:2010 01.02.2011
Partea 5: Evaluarea A1:2009
conformității
Țigle și accesorii de argilă
95. SR EN 1304:2005 arsă. Definiții și specificații 01.02.2006
de produs
Dispozitive de protecție la
SR EN 1317-5:+A2:2012 drumuri. Partea 5: Cerințe 01.01.2013
referitoare la produse și SR EN 1317-
96.
evaluarea conformității 5+A1:2008
SR EN 1317-5+A2/AC:2013 pentru dispozitivele de 01.03.2013
retenție a autovehiculelor
Generatoare de aer cald cu
convecție forțată care
utilizează combustibili
gazoși pentru încălzirea
97. SR EN 1319:2010 01.10.2010
locuințelor, prevăzute cu
arzătoare cu ventilator, cu
putere calorică mai mică sau
egală cu 70 kW
Aparate de reazem pentru
98. SR EN 1337-3:2005 structuri. Partea 3: Aparate 01.01.2006
de reazem din elastomeri
SR EN 1337-4:2004 Aparate de reazem pentru 01.02.2005
99. structuri. Partea 4: Aparate
SR EN 1337-4:2004/AC:2007 de reazem cu rulouri 01.01.2008
Aparate de reazem pentru
100. SR EN 1337-5:2005 structuri. Partea 5: Aparate 01.01.2006
de reazem tip oală
Aparate de reazem pentru
101. SR EN 1337-6:2004 structuri. Partea 6: Aparate 01.02.2005
de reazem cu balansiere
Aparate de reazem pentru
structuri. Partea 7: Aparate
102. SR EN 1337-7:2004 SR EN 1337-7:2003 01.12.2004
de reazem sferice și
cilindrice din PTFE
Aparate de reazem pentru
structuri. Partea 8: Aparate
103. SR EN 1337-8:2008 01.01.2009
de reazem ghidate și
aparate de reazem blocate
SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Condiții și 01.03.2004
104.
SR EN 1338:2004/AC:2006 metode de încercări 01.01.2007
SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiții și 01.03.2004
105.
SR EN 1339:2004/AC:2006 metode de încercări 01.01.2007
SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de 01.02.2004
106. beton. Condiții și metode de
SR EN 1340:2004/AC:2006 încercări 01.01.2007

11
Dale de piatră naturală
pentru pavări exterioare.
107. SR EN 1341:2012 SR EN 1341:2002 01.09.2013
Condiții și metode de
încercare
Pavele de piatră naturală
pentru pavări exterioare.
108. SR EN 1342:2013 SR EN 1342:2002 01.09.2013
Condiții și metode de
încercare
Borduri de piatră naturală
pentru pavări exterioare.
109. SR EN 1343:2012 SR EN 1343:2002 01.09.2013
Condiții și metode de
încercare
SR EN 1344:2013 Pavele de argilă arsă. 08.08.2014
110. Condiții și metode de SR EN 1344:2003
SR EN 1344:2013/AC:2015 încercare
Produse pentru marcare
SR EN 1423:2012 rutieră. Produse de 01.11.2012
pulverizare. Microbile de
111. SR EN 1423:1999
sticlă, granule antiderapante
SR EN 1423:2012/AC:2013 și amestecul celor două 01.07.2013
componente
Canale de evacuare a
SR EN 1433:2003 apelor uzate din zone 01.08.2003
circulabile utilizate de pietoni
112. și vehicule. Clasificare,
SR EN 1433:2003/A1:2006 cerințe pentru proiectare și 01.01.2006
încercare, marcare și
evaluarea conformității
Coșuri de fum. Canale
interioare de
argilă/ceramice. Partea 1:
113. SR EN 1457-1:2012 Canale interioare care SR EN 1457:2003 01.11.2012
funcționează în condiții
uscate. Condiții și metode
de încercare
Coșuri de fum. Canale
interioare de
argilă/ceramice. Partea 2:
114. SR EN 1457-2:2012 Canale interioare care SR EN 1457:2003 01.11.2012
funcționează în condiții
umede. Condiții și metode
de încercare
Produse pentru marcare
rutieră. Butoane
115. SR EN 1463-1:2009 retroreflectorizante. Partea SR EN 1463- 1:1999 01.01.2010
1: Condiții inițiale de
performanță
Produse de piatră naturală.
116. SR EN 1469:2015 SR EN 1469:2005 08.04.2016
Plăci pentru pereți. Condiții
Produse și sisteme pentru
protecția și repararea
structurilor de beton.
Definiții, condiții, controlul
117. SR EN 1504-2:2005 01.09.2005
calității și evaluarea
conformității. Partea 2:
Sisteme de protecție de
suprafață pentru beton

12
Produse și sisteme pentru
protecția și repararea
structurilor de beton.
Definiții, condiții, controlul
118. SR EN 1504-3:2006 01.10.2006
calității și evaluarea
conformității. Partea 3:
Reparație structurală și
nestructurală
Produse și sisteme pentru
protecția și repararea
structurilor de beton.
119. SR EN 1504-4:2005 Definiții, condiții, controlul 01.09.2005
calității și evaluarea
conformității. Partea 4: Lipire
structurală
Produse și sisteme pentru
protecția și repararea
structurilor de beton.
120. SR EN 1504-5:2005 Definiții, condiții, controlul 01.10.2005
calității și evaluarea
conformității. Partea 5:
Produse de injecție în beton
Produse și sisteme pentru
protecția și repararea
structurilor de beton.
121. SR EN 1504-6:2007 Definiții, condiții, controlul 01.06.2007
calității și evaluarea
conformității. Partea 6:
Ancorarea armăturii
Produse și sisteme pentru
protecția și repararea
structurilor de beton.
Definiții, condiții, controlul
122. SR EN 1504-7:2007 01.06.2007
calității și evaluarea
conformității. Partea 7:
Protecția armăturii împotriva
coroziunii
Elemente prefabricate
armate de beton cu
123. SR EN 1520:2011 agregate ușoare cu structură SR EN 1520:2003 01.01.2012
deschisă cu armături
structurale și nestructurale
Sticlă pentru construcții.
Produse de bază speciale.
Sticlă borosilicatică. Partea
124. SR EN 1748-1-2:2004 01.09.2005
1-2: Evaluarea
conformității/Standard de
produs
Sticlă pentru construcții.
Produse de bază speciale -
Vitroceram. Partea 2-2:
125. SR EN 1748-2-2:2004 01.09.2005
Evaluarea
conformității/Standard de
produs
Coșuri de fum. Blocuri canal
(olane) de argilă/ceramică
126. SR EN 1806:2007 pentru coșuri de fum cu 01.05.2007
perete simplu. Condiții și
metode de încercare

13
SR EN 1825-1:2005 Separatoare de grăsimi. 01.09.2005
Partea 1: Principii pentru
127. proiectare, performanțe și
SR EN 1825-1:2005/AC:2006 încercări, marcare și 01.01.2007
controlul calității
Coșuri de fum. Condiții
pentru coșuri de fum
128. SR EN 1856-1:2009 metalice. Partea 1: SR EN 1856-1:2004 01.03.2010
Componente ale sistemelor
coșurilor de fum
Coșuri de fum. Condiții
pentru coșuri de fum
129. SR EN 1856-2:2009 metalice. Partea 2: SR EN 1856- 2:2004 01.03.2010
Tubulaturi și elemente de
racordare metalice
Coșuri de fum. Componente. SR EN
130. SR EN 1857:2010 01.01.2011
Canale interioare de beton 1857+A1:2008
Coșuri de fum. Componente.
Blocuri canal de beton cu
131. SR EN 1858+A1:2011 SR EN 1858:2009 01.04.2012
pereți simpli sau cu mai
mulți pereți
Sticlă pentru construcții.
Geam de sticlă silico-calco-
sodică călit termic. Partea 2:
132. SR EN 1863-2:2004 01.09.2005
Evaluarea
conformității/Standard de
produs
Accesorii prefabricate pentru
acoperiș. Luminatoare de
133. SR EN 1873:2006 plafon de material plastic. 01.10.2006
Specificație de produs și
metode de încercare
SR EN 1916:2003 Tuburi și accesorii din beton 01.08.2003
134. simplu, beton slab armat și
SR EN 1916:2003/AC:2008 beton armat 01.01.2009
SR EN 1917:2003 Cămine de vizitare și cămine 01.08.2003
de racord din beton simplu,
135.
SR EN 1917:2003/AC:2008 beton slab armat și beton 01.01.2009
armat
SR EN 1935:2003 Accesorii pentru construcții. 01.10.2002
Balama cu ax simplu.
136.
SR EN 1935:2003/AC:2004 Cerințe și metode de 01.01.2007
încercare
Produse laminate la cald din
oțeluri pentru construcții.
137. SR EN 10025-1:2005 01.09.2005
Partea 1: Condiții tehnice
generale de livrare
Oțeluri inoxidabile. Partea 4:
Condiții tehnice de livrare
pentru table și benzi din
138. SR EN 10088-4:2009 01.02.2010
oțeluri rezistente la
coroziune pentru utilizări la
construcții
Oțeluri inoxidabile. Partea 5:
Condiții tehnice de livrare
pentru bare, sârme laminate,
139. SR EN 10088-5:2009 01.01.2010
sârme trase, profile și
produse formate la rece din
oțeluri rezistente la
14
coroziune pentru utilizări la
construcții

Profile cave finisate la cald


pentru construcții, din oțeluri
140. SR EN 10210-1:2006 de construcție nealiate și cu 01.02.2007
granulație fină. Partea 1:
Condiții tehnice de livrare
Profile cave deformate la
rece pentru construcții, din
oțeluri de construcție
141. SR EN 10219-1:2006 01.02.2007
nealiate și cu granulație fină.
Partea 1: Condiții tehnice de
livrare
SR EN 10224:2003 Țevi și racorduri de oțel 01.04.2006
nealiat pentru transportul
142. lichidelor apoase, inclusiv
SR EN 10224:2003/A1:2005 apă potabilă. Condiții 01.04.2006
tehnice de livrare
Țevi din oțel nealiat pentru
143. SR EN 10255+A1:2007 sudare și filetare. Condiții 01.01.2010
tehnice de livrare
Asamblări pentru racordarea
țevilor de oțel și racorduri
144. SR EN 10311:2005 pentru transportul lichidelor 01.03.2006
apoase, inclusiv apei
potabile
SR EN 10312:2003 Țevi de oțel inoxidabil 01.04.2006
sudate pentru transportul
145. lichidelor apoase, inclusiv
SR EN 10312:2003/A1:2005 apă potabilă. Condiții 01.04.2006
tehnice de livrare
SR EN 10340:2008 Oțeluri turnate pentru 01.01.2010
146.
SR EN 10340:2008/AC:2009 construcții 01.01.2010
Oțeluri pentru călire și
revenire utilizate în
147. SR EN 10343:2009 01.01.2010
construcții. Condiții tehnice
de livrare
Adezivi pentru plăci
ceramice. Cerințe, evaluarea
148. SR EN 12004+A1:2012 SR EN 12004:2008 01.04.2013
conformității, clasificare și
notare
Stații de pompare a apelor
uzate pentru clădiri și
terenuri. Principii de
149. SR EN 12050-1:2002 construcție și încercare. 01.11.2001
Partea 1: Stații de pompare
pentru ape uzate cu materii
fecale
Stații de pompare a apelor
uzate pentru clădiri și
terenuri. Principii de
150. SR EN 12050-2:2002 construcție și încercare. 01.10.2001
Partea 2: Stații de pompare
pentru ape uzate fără materii
fecale

15
Stații de pompare a apelor
uzate pentru clădiri și
terenuri. Principii de
151. SR EN 12050-3:2002 construcție și încercare. 01.10.2001
Partea 3: Stații de pompare
cu aplicare limitată pentru
ape uzate cu materii fecale
Stații de pompare a apelor
uzate pentru clădiri și
terenuri. Principii de
construcție și încercare.
152. SR EN 12050-4:2002 01.10.2001
Partea 4: Robinet de
reținere pentru ape uzate cu
materii fecale și fără materii
fecale
Produse de piatră naturală.
153. SR EN 12057:2005 01.09.2005
Plăci modulare. Condiții.
Produse de piatră naturală.
154. SR EN 12058:2005 Plăci pentru pardoseli și 01.09.2005
scări. Condiții
Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
de stingere cu gaz. Partea 1:
155. SR EN 12094-1:2004 01.02.2004
Cerințe și metode de
încercare pentru dispozitive
electrice automate de
comandă și temporizare
Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
de stingere cu gaz. Partea 2:
156. SR EN 12094-2:2004 01.02.2004
Cerințe și metode de
încercare pentru dispozitive
neelectrice automate de
comandă și temporizare
Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
de stingere cu gaz. Partea 3:
157. SR EN 12094-3:2004 01.01.2004
Cerințe și metode de
încercare pentru dispozitive
manuale de declanșare și de
oprire
Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
de stingere cu gaz. Partea 4:
158. SR EN 12094-4:2004 01.05.2005
Cerințe și metode de
încercare pentru ansambluri
de supape și
declanșatoarele lor
Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
159. SR EN 12094-5:2006 de stingere cu gaz. Partea 5: SR EN 12094-5:2002 01.02.2007
Condiții și metode de
încercare pentru
distribuitoare de înaltă și

16
joasă presiune și
declanșatoarele lor

Sisteme fixe de luptă


împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
de stingere cu gaz. Partea 6:
160. SR EN 12094-6:2006 SR EN 12094-6:2002 01.02.2007
Condiții și metode de
încercare pentru
dispozitivele neelectrice de
scoatere din funcțiune
Sisteme fixe de luptă
SR EN 12094-7:2002 împotriva incendiilor. 01.10.2001
Componente pentru sisteme
161. de stingere cu gaz. Partea 7:
SR EN 12094-7:2002/A1:2005 Condiții și metode de 01.11.2005
încercare pentru duzele
sistemelor cu CO2
Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
162. SR EN 12094-8:2006 01.02.2007
de stingere cu gaz. Partea 8:
Condiții și metode de
încercare pentru racorduri
Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
163. SR EN 12094-9:2004 de stingere cu gaz. Partea 9: 01.01.2004
Cerințe și metode de
încercare pentru detectoare
speciale de incendiu
Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
164. SR EN 12094-10:2004 de stingere cu gaz. Partea 01.02.2004
10: Cerințe și metode de
încercare pentru manometre
și presostate
Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
165. SR EN 12094-11:2004 de stingere cu gaz. Partea 01.01.2004
11: Cerințe și metode de
încercare pentru dispozitive
mecanice de cântărire
Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
166. SR EN 12094-12:2004 de stingere cu gaz. Partea 01.01.2004
12: Cerințe și metode de
încercare pentru dispozitive
de alarmare pneumatice
SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de luptă 01.01.2002
împotriva incendiilor.
167. Componente pentru sisteme
SR EN 12094-13:2002/AC:2002 de stingere cu gaz. Partea 01.01.2010
13: Condiții și metode de

17
încercare pentru clapete
antiretur

SR EN 12101-1:2006 Sisteme pentru controlul 01.06.2006


fumului și al gazelor fierbinți.
168.
SR EN 12101-1:2006/A1:2006 Partea 1: Specificație pentru 01.12.2006
barierele de fum
Sisteme pentru controlul
fumului și al gazelor fierbinți.
Partea 2: Specificații pentru
169. SR EN 12101-2:2004 01.04.2004
ventilatoare de evacuare
naturală a fumului și gazelor
fierbinți
Sisteme pentru controlul SR EN 12101-3:2003
fumului și al căldurii. Partea
170. SR EN 12101-3:2015 3: Specificații pentru SR EN 12101- 08.04.2016
ventilarea fumului și a 3:2003/AC:2005
degajărilor de căldură
SR EN 12101-6:2005 Sisteme pentru controlul 01.04.2006
fumului și al gazelor fierbinți.
171. Partea 6: Specificații pentru
SR EN 12101-6:2005/AC:2007 sisteme cu presiune 01.01.2007
diferențială - Kituri
Sisteme pentru controlul
fumului și al gazelor fierbinți.
172. SR EN 12101-7:2011 01.02.2012
Partea 7: Canale (tubulaturi)
de control al fumului
Sisteme pentru controlul
fumului și al gazelor fierbinți.
173. SR EN 12101-8:2011 01.02.2012
Partea 8: Trape de control al
fumului
SR EN 12101-10:2006 Sisteme pentru controlul 01.10.2006
fumului și al gazelor fierbinți.
174.
SR EN 12101-10:2006/AC:2007 Partea 10: Echipament de 01.01.2008
alimentare cu energie
Sticlă pentru construcții.
Geam de securitate de sticlă
silico-calco-sodică securizat
175. SR EN 12150-2:2004 01.09.2005
termic. Partea 2: Evaluarea
conformității/Standard de
produs
SR EN 12209:2004 Feronerie pentru clădiri. 01.12.2004
Broaște îngropate și aplicate
176. și plăci opritor, acționate
SR EN 12209:2004/AC:2006 mecanic. Cerințe și metode 01.06.2006
de încercare
SR EN 12259-1+A1:2002 Sisteme fixe de luptă 01.04.2002
împotriva incendiilor.
SR EN 12259-
Componente pentru sisteme 01.03.2005
177. 1+A1:2002/A2:2004
cu sprinklere și cu apă
SR EN 12259- pulverizată. Partea 1:
01.11.2006
1+A1:2002/A3:2006 Sprinklere
SR EN 12259-2:2002 Sisteme fixe de luptă 01.01.2002
împotriva incendiilor.
SR EN 12259-2:2002/A1:2002 Componente pentru sisteme 01.01.2002
178. SR EN 12259-2:2002/A2:2006 cu sprinklere și cu apă 01.09.2006
pulverizată. Partea 2: Sistem
SR EN 12259-2:2002/AC:2003 de supape de alarmă apă- 01.06.2005
apă

18
SR EN 12259-3:2002 Sisteme fixe de luptă 01.01.2002
împotriva incendiilor.
SR EN 12259-3:2002/A1:2003 Componente pentru sisteme 01.01.2002
179. cu sprinklere și cu apă
pulverizată. Partea 3:
SR EN 12259-3:2002/A2:2006 01.09.2006
Sisteme de supapă de
alarmă apă-aer
Sisteme fixe de luptă
SR EN 12259-4:2002 împotriva incendiilor. 01.01.2002
Componente pentru sisteme
180. cu sprinklere și cu apă
SR EN 12259-4:2002/A1:2003 pulverizată. Partea 4: 01.01.2002
Dispozitive de alarmare cu
motor hidraulic
Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme
181. SR EN 12259-5:2003 cu sprinklere și cu apă 01.07.2003
pulverizată. Partea 5:
Detectoare de curgere a
apei
Tratamente bituminoase.
182. SR EN 12271:2007 01.01.2008
Cerințe
Straturi bituminoase turnate
183. SR EN 12273:2008 01.01.2009
la rece. Cerințe
Rezervoare de oțel
executate în atelier. Partea
2: Rezervoare cilindrice
orizontale cu pereți simpli
184. SR EN 12285-2:2005 01.01.2006
sau dubli pentru depozitarea
deasupra solului a lichidelor
inflamabile și neinflamabile
care poluează apa
Produse de ardezie și piatră
pentru învelitori și placări
185. SR EN 12326-1:2014 SR EN 12326-1:2004 13.02.2015
discontinue. Partea 1:
Specificație de produs
Sticlă pentru construcții.
Geam de sticlă silico-calco-
sodică securizat chimic.
186. SR EN 12337-2:2004 01.09.2005
Partea 2: Evaluarea
conformității/Standard de
produs
Echipament pentru dirijarea
traficului. Dispozitive
187. SR EN 12352:2006 01.02.2007
luminoase de avertizare și
de securitate
Echipament pentru dirijarea
188. SR EN 12368:2006 01.02.2007
traficului. Semafoare
Supape de echilibrare a
presiunii pentru sisteme
interioare de canalizare.
189. SR EN 12380:2003 01.10.2003
Cerințe, metode de
încercare și evaluarea
conformității
Coșuri de fum. Componente.
190. SR EN 12446:2011 Anvelope exterioare de SR EN 12446:2004 01.04.2012
beton
191. SR EN 12467:2012 Plăci plane de fibrociment. SR EN 12467:2006 01.07.2013
19
Specificații de produse și SR EN
metode de încercare 12467:2006/A1:2006
SR EN
12467:2006/A2:2007
SR EN 12566-1:2002 Stații mici de epurare a 01.12.2004
apelor uzate până la 50
192.
SR EN 12566-1:2002/A1:2004 PTE. Partea 1: Fose septice 01.12.2004
prefabricate. Kituri
Stații mici de epurare a
apelor uzate până la 50
PTE. Partea 3: Stații de SR EN 12566-
193. SR EN 12566-3+A2:2013 08.08.2014
epurare a apelor uzate 3+A1:2009
menajere prefabricate și/sau
asamblate in situ
Stații mici de epurare a
apelor uzate până la 50
194. SR EN 12566-4:2008 PTE. Partea 4: Fose septice 01.01.2009
asamblate in situ din
elemente prefabricate
Stații mici de epurare a
apelor uzate până la 50
PTE. Partea 6: Unități
195. SR EN 12566-6:2013 01.11.2013
prefabricate de tratament
pentru efluenții de fose
septice
Stații mici de epurare a
apelor uzate până la 50
196. SR EN 12566-7:2013 08.08.2014
PTE. Partea 7: Unități de
tratare terțiară prefabricate
Bitum și lianți bituminoși.
197. SR EN 12591:2009 Specificații pentru bitumuri 01.01.2010
rutiere
Elemente prefabricate
SR EN
198. SR EN 12602:2016 armate de beton celular 10.03.2017 10.03.2018
12602+A1:2013
autoclavizat
199. SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton SR EN 12620:2003 01.01.2009
SR EN 12676-1:2002 Sisteme rutiere antiorbire. 01.02.2004
200. Partea 1: Performanțe și
SR EN 12676-1:2002/A1:2004 caracteristici 01.02.2004
Produse prefabricate de
beton. Plăci de pardoseală
201. SR EN 12737+A1:2008 01.01.2009
pentru adăposturi de
animale
Obiecte sanitare. Specificații
202. SR EN 12764+A1:2008 pentru băi cu sistem de SR EN 12764:2005 01.01.2009
barbotare a apei
SR EN 12794+A1:2007 01.02.2008
Produse prefabricate de
203. SR EN 12794:2006
SR EN 12794+A1:2007/AC:2009 beton. Piloți de fundație 01.08.2009

SR EN 12809:2003 01.07.2005
Boilere de uz casnic cu
SR EN 12809:2003/A1:2005 combustibil solid. Putere de 01.07.2005
204. SR EN 12809:2003/AC:2006 încălzire nominală până la 01.01.2008
50 kW. Cerințe și metode de
SR EN încercare 01.01.2008
12809:2003/A1:2005/AC:2008
205. SR EN 12815:2003 Aparate de gătit casnice cu 01.07.2005
20
SR EN 12815:2003/A1:2005 combustibil solid. Cerințe și 01.07.2005
metode de încercare
SR EN 12815:2003/AC:2006 01.01.2007
SR EN
01.01.2008
12815:2003/A1:2005/AC:2008
Produse prefabricate de
206. SR EN 12839:2012 beton. Elemente pentru SR EN 12839:2002 01.10.2012
împrejmuiri
Produse prefabricate de
207. SR EN 12843:2005 01.09.2005
beton. Stâlpi
Plăci de ipsos. Definiții,
208. SR EN 12859:2011 condiții și metode de SR EN 12859:2008 01.12.2011
încercare
SR EN 12860:2003 Lianți-adezivi pe bază de 01.04.2002
ipsos pentru plăci de ipsos.
209.
SR EN 12860:2003/AC:2003 Definiții, caracteristici și 01.01.2010
metode de încercare
SR EN 12878:2005 Pigmenți pentru colorarea 01.03.2006
materialelor de construcție
210. pe bază de ciment și/sau
SR EN 12878:2005/AC:2006 var. Specificații și metode de 01.01.2007
încercare
Indicatoare fixe pentru
211. SR EN 12899-1:2007 semnalizare rutieră verticală. 01.01.2009
Partea 1. Panouri fixe
Indicatoare fixe pentru
semnalizare rutieră verticală.
212. SR EN 12899-2:2007 01.01.2009
Partea 2. Borne verticale
luminoase
Indicatoare fixe pentru
semnalizare rutieră verticală.
213. SR EN 12899-3:2007 Partea 3. Stâlpi de dirijare 01.01.2009
pentru balizajul permanent și
dispozitive reflectorizante
Accesorii prefabricate pentru
învelitoare de acoperiș.
Scări de acoperiș fixate
214. SR EN 12951:2005 01.09.2005
permanent. Specificație de
produs și metode de
încercări
Semnalizare rutieră
verticală. Indicatoare rutiere
215. SR EN 12966-1+A1:2010 SR EN 12966-1:2006 01.08.2010
cu mesaj variabil. Partea 1:
Standard de produs
Sticlă pentru construcții.
Geam de securitate
borosilicatic securizat termic.
216. SR EN 13024-2:2004 01.09.2005
Partea 2: Evaluarea
conformității/standard de
produs
SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri 01.07.2003
bituminoase și pentru
finisarea suprafețelor,
217.
SR EN 13043:2003/AC:2004 utilizate la construcția 01.06.2006
șoselelor, a aeroporturilor și
a altor zone cu trafic
SR EN 13055-1:2003 Agregate ușoare. Partea 1: 01.03.2003
218. Agregate ușoare pentru
SR EN 13055-1:2003/AC:2004 betoane, mortare și paste de 01.01.2010
21
ciment
Agregate ușoare. Partea 2:
Agregate ușoare pentru
amestecuri hidrocarbonate,
219. SR EN 13055-2:2004 01.05.2005
tratamente superficiale și
pentru straturi tratate și
netratate
Coșuri de fum. Sisteme de
coșuri de fum cu pereți
interiori de argilă
arsă/ceramică. Partea 1:
220. SR EN 13063-1+A1:2007 SR EN 13063-1:2006 01.05.2008
Condiții și metode de
încercare corespunzătoare
determinării rezistenței la
focul din coș
Coșuri de fum. Sisteme de
coșuri de fum cu pereți
interiori de argilă
221. SR EN 13063-2+A1:2007 SR EN 13063-2:2005 01.05.2008
arsă/ceramică. Partea 2:
Cerințe și metode de
încercare în condiții umede
Coșuri de fum. Sisteme de
coșuri de fum cu pereți
interiori de argilă
arsă/ceramică. Partea 3:
222. SR EN 13063-3:2007 01.05.2008
Condiții și metode de
încercare pentru sisteme de
canale de aer/gaze de
ardere
Coșuri de fum. Anvelope
exterioare de argilă
arsă/ceramice pentru
223. SR EN 13069:2006 01.05.2006
sisteme de coșuri de fum.
Condiții și metode de
încercare
SR EN 13084-5:2005 Coșuri independente. Partea 01.04.2006
5: Materiale pentru canale
224.
SR EN 13084-5:2005/AC:2006 interioare de argilă arsă. 01.01.2007
Specificație de produs
Coșuri independente. Partea SR EN 13084-7:2006
7: Specificații de produs ale
prefabricatelor cilindrice de
225. SR EN 13084-7:2013 01.09.2013
oțel pentru coșuri de oțel cu SR EN 13084-
pereți simpli și canale 7:2006/AC:2009
interioare de oțel
Trepte pentru cămine de
vizitare. Cerințe, marcare,
226. SR EN 13101:2003 01.08.2003
încercări și evaluarea
conformității
SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificații 01.03.2007
227. pentru materiale. Partea 1:
SR EN 13108-1:2006/AC:2008 Betoane asfaltice 01.01.2009
SR EN 13108-2:2006 Mixturi asfaltice. Specificații 01.03.2007
pentru materiale. Partea 2:
228.
SR EN 13108-2:2006/AC:2008 Betoane asfaltice pentru 01.01.2009
straturi foarte subțiri
SR EN 13108-3:2006 Mixturi asfaltice. Specificații 01.03.2007
229. pentru materiale. Partea 3:
SR EN 13108-3:2006/AC:2008 Betoane asfaltice suple 01.01.2009
22
SR EN 13108-4:2006 Mixturi asfaltice. Specificații 01.03.2007
pentru materiale. Partea 4:
230.
SR EN 13108-4:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice tip Hot 01.01.2009
Rolled Asphalt
SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificații 01.03.2007
pentru materiale. Partea 5:
231.
SR EN 13108-5:2006/AC:2008 Beton asfaltic cu conținut 01.01.2009
ridicat de mastic
SR EN 13108-6:2006 Mixturi asfaltice. Specificații 01.03.2007
232. pentru materiale. Partea 6:
SR EN 13108-6:2006/AC:2008 Asfalt rutier turnat 01.01.2009
SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificații 01.03.2007
233. pentru materiale. Partea 7:
SR EN 13108-7:2006/AC:2008 Betoane asfaltice drenante 01.01.2009
SR EN 13139:2003 01.03.2003
234. Agregate pentru mortare
SR EN 13139:2003/AC:2004 01.01.2010
Sisteme de detectare a
235. SR EN 13160-1:2003 scurgerilor. Partea 1: 01.03.2004
Principii generale
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
236. SR EN 13162+A1:2015 SR EN 13162:2012 10.07.2015
fabricate din vată minerală
(MW). Specificație
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
237. SR EN 13163+A1:2015 SR EN 13163:2012 10.07.2015
fabricate din polistiren
expandat (EPS). Specificație
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
238. SR EN 13164+A1:2015 fabricate din spumă de SR EN 13164:2012 10.07.2015
polistiren extrudat (XPS).
Specificație
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
SR EN
239. SR EN 13165+A2:2016 fabricate din spumă rigidă 14.10.2016
13165+A1:2015
de poliuretan (PU).
Specificație
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse SR EN
240. SR EN 13166+A2:2016 14.10.2016
fabricate din spumă fenolică 13166+A1:2015
(PF). Specificație
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
241. SR EN 13167+A1:2015 SR EN 13167:2012 10.07.2015
fabricate din sticlă celulară
(CG). Specificație
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
242. SR EN 13168+A1:2015 SR EN 13168:2012 10.07.2015
fabricate din vată de lemn
(WW). Specificație
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
243. SR EN 13169+A1:2015 SR EN 13169:2012 10.07.2015
fabricate din perlit expandat
(EPB). Specificație
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
244. SR EN 13170+A1:2015 fabricate din plută SR EN 13170:2012 10.07.2015
expandată (ICB).
Specificație
23
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
245. SR EN 13171+A1:2015 SR EN 13171:2012 10.07.2015
fabricate din fibre de lemn
(WF). Specificație
Produse prefabricate de
SR EN
246. SR EN 13224:2012 beton. Elemente de planșeu 01.08.2012
13224+A1:2007
cu nervuri
Produse prefabricate de SR EN 13225:2005
247. SR EN 13225:2013 beton. Elemente liniare de SR EN 08.08.2014
structură 13225:2005/AC:2007
SR EN 13229:2003 01.07.2005
SR EN 13229:2003/A1:2004 01.06.2006
Aparate care includ focare
SR EN 13229:2003/A2:2005 deschise cu combustibili 01.07.2005
248.
solizi. Cerințe și metode de
SR EN 13229:2003/AC:2006 încercare 01.07.2007
SR EN
01.01.2008
13229:2003/A2:2005/AC:2008
SR EN 13240:2003 01.07.2005
SR EN 13240:2003/A2:2005 Sobe cu combustibil solid. 01.07.2005
249. SR EN 13240:2003/AC:2006 Cerințe și metode de 01.01.2007
încercare
SR EN
01.01.2008
13240:2003/A2:2005/AC:2007
Uși pentru uz industrial,
comercial și pentru garaje.
SR EN 13241-
250. SR EN 13241+A2:2016 Standard de produs, 01.11.2016 01.11.2019
1+A1:2011
caracteristici de
performanță.
Agregate din materiale
nelegate sau legate hidraulic
251. SR EN 13242+A1:2008 pentru utilizare în ingineria SR EN 13242:2003 01.01.2009
civilă și în construcții de
drumuri
Materiale plastice. Profile de
SR EN 13245-2:2009 policlorură de vinil 01.07.2010
neplastifiată (PVC-U) pentru
utilizări în construcții. Partea
252.
2: Profile PVC-U și PVC- UE
SR EN 13245-2:2008/AC:2010 pentru finisări de pereți și 01.07.2010
plafoane interioare și
exterioare
Geotextile și produse
înrudite. Caracteristici
impuse pentru utilizarea la
SR EN
253. SR EN 13249:2016 construcția de drumuri și alte 10.03.2017 10.03.2018
13249+A1:2015
zone de circulație (cu
excepția căilor ferate și a
straturilor de uzură)
Geotextile și produse
înrudite. Caracteristici SR EN
254. SR EN 13250:2016 10.03.2017 10.03.2018
impuse pentru utilizarea la 13250+A1:2015
construcția de căi ferate
Geotextile și produse
SR EN
255. SR EN 13251:2016 înrudite. Caracteristici 10.03.2017 10.03.2018
13251+A1:2015
impuse pentru utilizarea în

24
lucrările de terasamente,
fundații și structuri de
susținere
Geotextile și produse
înrudite. Caracteristici SR EN
256. SR EN 13252:2016 10.03.2017 10.03.2018
impuse pentru a fi utilizate în 13252+A1:2015
sistemele de drenaj
Geotextile și produse
înrudite. Caracteristici
impuse pentru utilizarea la SR EN
257. SR EN 13253:2016 10.03.2017 10.03.2018
lucrările de control al 13253+A1:2015
eroziunii (protecții costiere,
apărări de maluri)
Geotextile și produse
înrudite. Caracteristici
SR EN
258. SR EN 13254:2016 impuse pentru utilizarea în 10.03.2017 10.03.2018
13254+A1:2015
construcții de rezervoare și
baraje
Geotextile și produse
înrudite. Caracteristici SR EN
259. SR EN 13255:2016 10.03.2017 10.03.2018
impuse pentru utilizarea la 13255+A1:2015
construcția de canale
Geotextile și produse
înrudite. Caracteristici
SR EN
260. SR EN 13256:2016 impuse pentru utilizarea la 10.03.2017 10.03.2018
13256+A1:2015
construcția de tuneluri și
structuri subterane
Geotextile și produse
înrudite. Caracteristici
SR EN
261. SR EN 13257:2016 impuse pentru utilizarea în 10.03.2017 10.03.2018
13257+A1:2015
lucrările de depozitare a
deșeurilor solide
Silice ultrafină pentru beton.
262. SR EN 13263-1+A1:2009 Partea 1: Definiții, condiții și SR EN 13263-1:2005 01.01.2010
criterii de conformitate
Geotextile și produse
înrudite. Caracteristici cerute
SR EN
263. SR EN 13265:2016 pentru utilizarea în proiecte 10.03.2017 10.03.2018
13265+A1:2015
de depozitare a deșeurilor
lichide
Ipsos și tencuieli pe bază de
264. SR EN 13279-1:2009 ipsos. Partea 1: Definiții și SR EN 13279-1:2005 01.10.2009
condiții
Lianți hidraulici rutieri.
Partea 1: întărirea rapidă a
265. SR EN 13282-1:2013 lianților hidraulici rutieri. 01.11.2013
Compoziție, specificații și
criterii de conformitate
Spălătoare de bucătărie.
266. SR EN 13310:2004 Condiții de funcționare și 01.02.2004
metode de încercare
Rezervoare termoplastice
statice pentru depozitarea
deasupra solului a
combustibililor pentru
267. SR EN 13341+A1:2011 SR EN 13341:2005 01.10.2011
încălzire, a benzinei și a
motorinei pentru uz casnic.
Rezervoare de polietilenă
injectată prin suflare, de
25
polietilenă injectată prin
centrifugare și de poliamidă
6 prin polimerizare anionică.
Cerințe și metode de
încercare

SR EN 13361:2005 Bariere geosintetice. 01.09.2005


Caracteristici impuse pentru
268.
SR EN 13361:2005/A1:2007 utilizarea la construcția de 01.06.2007
rezervoare și baraje
Bariere geosintetice.
Caracteristici impuse pentru
269. SR EN 13362:2005 01.02.2006
utilizarea în construcția de
canale
SR EN 13383-1:2003 Agregate pentru 01.03.2003
270. anrocamente. Partea 1:
SR EN 13383-1:2003/AC:2004 Specificații 01.01.2010
Valoarea minimă a densității stabilită în clauza 5.2 a standardului EN 13383-1:2002 este exclusă din domeniul de
aplicare al referinței, conform Deciziei Comisiei 2016/1610.
Pisoare de perete. Cerințe
271. SR EN 13407:2007 de funcționare și metode de 01.01.2008
încercări
SR EN 13450:2003 Agregate pentru balast de 01.10.2003
272.
SR EN 13450:2003/AC:2004 cale ferată 01.01.2007
Lianți, lianți compoziți și
amestecuri preparate în
273. SR EN 13454-1:2005 fabrică pentru șape pe bază 01.07.2005
de sulfat de calciu. Partea 1:
Definiții și specificații
Materiale pentru sudare.
Standard general de produs
pentru metale de adaos și
274. SR EN 13479:2005 01.10.2005
fluxuri pentru sudarea prin
topire a materialelor
metalice
SR EN 13491:2005 Bariere geosintetice. 01.09.2005
Caracteristici impuse pentru
utilizarea ca bariere
275.
SR EN 13491:2005/A1:2007 hidraulice în construcția de 01.06.2007
tunele și de structuri
subterane
Bariere geosintetice.
SR EN 13492:2005 Caracteristici impuse pentru 01.09.2005
utilizarea la construcția de
276.
depozite de deșeuri lichide,
SR EN 13492:2005/A1:2007 stații de transfer sau lucrări 01.06.2007
secundare de stocare
Bariere geosintetice.
Caracteristici impuse pentru
utilizarea în construcția de
277. SR EN 13493:2005 01.03.2006
depozite de deșeuri solide și
amplasamente de
depozitare
Coșuri de fum. Terminale de
argilă arsă/ ceramice.
278. SR EN 13502:2003 01.08.2003
Condiții și metode de
încercare
26
Jaluzele exterioare. Cerințe
279. SR EN 13561+A1:2009 de performanță, inclusiv de 01.08.2009
securitate
SR EN 13561:2004
Clapete împotriva refulării
280. SR EN 13564-1:2003 pentru clădiri. Partea 01.05.2003
1:Cerințe
SR EN 13616:2004 Dispozitive pentru limitarea 01.05.2005
umplerii rezervoarelor
281.
SR EN 13616:2004/AC:2006 statice pentru combustibili 01.06.2006
petrolieri lichizi
Plase și profiluri metalice.
Definiții, specificații și
282. SR EN 13658-1:2005 01.03.2006
metode de încercare. Partea
1: Tencuieli interioare
Plase și profiluri metalice.
Definiții, specificații și
283. SR EN 13658-2:2005 01.03.2006
metode de încercări. Partea
2: Tencuieli exterioare
Elemente de închidere
pentru goluri echipate cu
284. SR EN 13659+A1:2009 ferestre. Cerințe de SR EN 13659:2004 01.08.2009
performanță, inclusiv de
securitate
Produse prefabricate de
285. SR EN 13693+A1:2009 beton. Elemente speciale de SR EN 13693:2005 01.05.2010
acoperiș
Foi flexibile pentru
hidroizolații. Foi bituminoase
286. SR EN 13707+A2:2009 armate pentru hidroizolarea SR EN 13707:2005 01.04.2010
acoperișului. Definiții și
caracteristici
Produse prefabricate de
SR EN
287. SR EN 13747+A2:2010 beton. Predale pentru 01.01.2011
13747+A1:2009
sisteme de planșee
SR EN 13748-1:2004 01.06.2005
Plăci de mozaic. Partea 1:
288. SR EN 13748-1:2004/A1:2005 Plăci de mozaic pentru 01.04.2006
utilizări la interior
SR EN 13748-1:2004/AC:2005 01.06.2005
Plăci de mozaic. Partea 2:
289. SR EN 13748-2:2004 Plăci de mozaic pentru 01.04.2005
utilizări la exterior
Bitum și lianți bituminoși.
290. SR EN 13808:2013 Cadrul specificațiilor pentru SR EN 13808:2005 08.08.2014
emulsiile cationice de bitum
Materiale pentru șape și
291. SR EN 13813:2003 pardoseli. Materiale pentru 01.08.2003
șape. Caracteristici și cerințe
Produse de ipsos cu fibre.
292. SR EN 13815:2007 Definiții, condiții și metode 01.06.2007
de încercări
Fațade cortină. Standard de
293. SR EN 13830:2004 01.12.2004
produs
Foi flexibile pentru
hidroizolații. Definiții și
caracteristici ale SR EN 13859-
294. SR EN 13859-1:2010 01.04.2011
substraturilor. Partea 1: 1+A1:2009
Substraturi pentru învelitori
de acoperiș discontinue

27
Foi flexibile pentru
hidroizolații. Definiții și
SR EN 13859-
295. SR EN 13859-2:2010 caracteristici ale 01.04.2011
2+A1:2009
substraturilor. Partea 2:
Substraturi pentru pereți
Îmbrăcăminți rutiere de
beton. Partea 3: Specificații
296. SR EN 13877-3:2005 01.09.2005
pentru gujoanele utilizate la
îmbrăcămințile de beton
Plăci prefabricate de gips-
carton cu miez de carton
297. SR EN 13915:2008 01.06.2008
celular. Definiții, condiții și
metode de încercări
SR EN 13924:2006 Bitum și lianți bituminoși. 01.01.2010
298. Specificații pentru bitumuri
SR EN 13924:2006/AC:2007 rutiere dure 01.01.2010
Panouri compozite din plăci
de gips-carton pentru izolare
299. SR EN 13950:2014 termică/acustică. Definiții, SR EN 13950:2006 13.02.2015
condiții și metode de
încercări
Foi flexibile pentru SR EN 13956:2006
hidroizolații. Foi
hidroizolante de material
300. SR EN 13956:2013 01.10.2013
plastic și cauciuc pentru SR EN 13956:2006/
acoperiș. Definiții și AC:2006
caracteristici
SR EN 13963:2005 Materiale de rostuire pentru 01.03.2006
îmbinarea panourilor de
301.
SR EN 13963:2005/AC:2006 gips-carton. Definiții, condiții 01.01.2007
și metode de încercare
Plafoane suspendate.
302. SR EN 13964:2014 Condiții și metode de SR EN 13964:2004 08.04.2016
încercare
Foi flexibile pentru
hidroizolații. Foi de material
plastic și de cauciuc de
etanșare împotriva umezelii,
303. SR EN 13967:2012 SR EN 13967:2005 01.03.2013
inclusiv foi de material
plastic și de cauciuc pentru
etanșarea cuvelajelor.
Definiții și caracteristici
Foi flexibile pentru
SR EN 13969:2005 hidroizolații. Foi bituminoase 01.09.2005
de etanșare împotriva
304. umezelii, inclusiv foi
SR EN 13969:2005/A1:2007 bituminoase pentru 01.01.2008
etanșarea cuvelajelor.
Definiții și caracteristici
SR EN 13970:2005 Foi flexibile pentru 01.09.2005
hidroizolații. Foi bituminoase
305. utilizate ca straturi pentru
SR EN 13970:2005/A1:2007 controlul vaporilor. Definiții și 01.01.2008
caracteristici
Produse prefabricate de
beton. Garaje prefabricate
306. SR EN 13978-1:2005 de beton. Partea 1: Condiții 01.03.2006
pentru garaje de beton
monolit armat sau compuse

28
din elemente individuale de
dimensiunile unei camere

Foi flexibile pentru


hidroizolații. Foi de material
plastic și de cauciuc utilizate
307. SR EN 13984:2013 SR EN 13984:2005 01.11.2013
ca straturi pentru controlul
vaporilor. Definiții și
caracteristici
Plăci pe bază de lemn
destinate construcției.
308. SR EN 13986+A1:2015 SR EN 13986:2005 13.11.2015
Caracteristici, evaluarea
conformității și marcare
Lianți pentru șape pe bază
de magnezită. Magnezita
309. SR EN 14016-1:2004 caustică și clorură de 01.12.2004
magneziu. Partea 1: Definiții,
cerințe
Bitum și lianți bituminoși.
Cadru pentru specificațiile
310. SR EN 14023:2010 01.01.2011
bitumurilor modificate cu
polimeri
Panouri radiante de plafon
alimentate cu apă cu
311. SR EN 14037-1:2016 temperatura sub 120 grade SR EN 14037-1:2004 10.03.2017 10.03.2018
C. Partea 1: Specificații și
condiții tehnice
SR EN 14041:2004 Îmbrăcăminte rezistentă la 01.01.2006
șoc, textilă și stratificată
312.
SR EN 14041:2004/AC:2007 pentru pardoseală. 01.01.2007
Caracteristici esențiale
Rezervoare de spălare cu
313. SR EN 14055:2011 01.09.2011
apă pentru WC-uri și pisoare
Produse termoizolante
SR EN 14063-1:2005 destinate utilizării la clădiri. 01.06.2005
Izolație termică formată in
situ pe bază de agregate
314.
ușoare de argilă expandată
SR EN 14063-1:2005/AC:2007 (LWA). Partea 1: 01.01.2008
Specificație de produse în
vrac înainte de instalare
Produse termoizolante
destinate utilizării la clădiri.
Izolație termică formată in
situ pe bază de vată
315. SR EN 14064-1:2010 01.12.2010
minerală (MW). Partea 1:
Specificație pentru
produsele în vrac înainte de
instalare
Structuri de lemn. Lemn
316. SR EN 14080:2013 SR EN 14080:2005 08.08.2014
lamelat încleiat. Cerințe
Structuri de lemn. Lemn de
construcții cu secțiune
SR EN 14081-
317. SR EN 14081-1+A1:2011 dreptunghiulară clasificat 01.10.2011
1:2006
după rezistență. Partea 1:
Cerințe generale

29
Sticlă pentru construcții.
Produse de bază de sticla
silico-alcalino-pamântoasă.
318. SR EN 14178-2:2004 01.09.2005
Partea 2: Evaluarea
conformității/Standard de
produs
Sticlă pentru construcții.
Geam de securitate de sticlă
silico-calco-sodică securizat
319. SR EN 14179-2:2005 termic și tratat Heat Soak. 01.03.2006
Partea 2: Evaluarea
conformității/Standard de
produs
Produse pentru colmatarea
rosturilor. Partea 1:
320. SR EN 14188-1:2005 01.07.2005
Specificații pentru produsele
de colmatare aplicate la cald
Produse pentru colmatarea
rosturilor. Partea 2:
321. SR EN 14188-2:2005 01.10.2005
Specificații pentru produsele
de colmatare aplicate la rece
Produse pentru colmatarea
rosturilor. Partea 3:
322. SR EN 14188-3:2006 Specificații pentru produse 01.11.2006
prefabricate de colmatare a
rosturilor
Produse realizate prin
prelucrarea secundară a
323. SR EN 14190:2014 plăcilor de gips-carton. SR EN 14190:2005 13.02.2015
Definiții, condiții și metode
de încercare
SR EN 14195:2005 Componentele structurii 01.01.2006
metalice pentru sisteme de
324. plăci de gips-carton. Definiții,
SR EN 14195:2005/AC:2006 condiții și metode de 01.01.2007
încercare
Cornișe din plăci de gips-
carton preformate. Definiții,
325. SR EN 14209:2006 01.09.2006
condiții și metode de
încercare
Ciment. Compoziție,
specificații și criterii de
326. SR EN 14216:2015 conformitate ale cimenturilor SR EN 14216:2004 08.04.2016
speciale cu căldură de
hidratare foarte redusă
Lemn pentru structuri. Stâlpi
327. SR EN 14229:2011 01.09.2011
de lemn pentru linii aeriene
SR EN 14246:2006 Elemente de ipsos pentru 01.04.2007
plafoane suspendate.
328.
SR EN 14246:2006/AC:2007 Definiții, condiții și metode 01.01.2008
de încercare
Structuri de lemn. Cerințe
pentru produse referitoare la
elemente de structură
329. SR EN 14250:2010 SR EN 14250:2005 01.11.2010
prefabricate, asamblate cu
elemente de fixare cu placă
metalică ambutisată
Instalații sanitare. Lavoare
330. SR EN 14296:2005 01.03.2006
colective
30
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
331. SR EN 14303+A1:2013 SR EN 14303:2010 1.11.2013
Produse fabricate industrial
din vată minerală (MW).
Specificație
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
332. SR EN 14304+A1:2013 SR EN 14304:2010 1.11.2013
Produse fabricate industrial
din spumă elastomerică
flexibilă (FEF). Specificație
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
333. SR EN 14305+A1:2013 SR EN 14305:2010 1.11.2013
Produse fabricate industrial
din sticlă celulară (CG).
Specificație
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
334. SR EN 14306+A1:2013 SR EN 14306:2010 1.11.2013
Produse fabricate industrial
din silicat de calciu (CS).
Specificație
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
335. SR EN 14307+A1:2013 SR EN 14307:2010 1.11.2013
Produse fabricate industrial
din spumă de polistiren
extrudat (XPS). Specificație
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
Produse fabricate industrial
336. SR EN 14308+A1:2013 SR EN 14308:2010 1.11.2013
din spumă rigidă de
poliuretan (PUR) și din
spumă de poliizocianurat
(PIR). Specificație
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
337. SR EN 14309+A1:2013 SR EN 14309:2010 1.11.2013
Produse fabricate industrial
din polistiren expandat
(EPS). Specificație
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
338. SR EN 14313+A1:2013 SR EN 14313:2010 1.11.2013
Produse fabricate industrial
din spumă de polietilenă
(PEF). Specificație
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
339. SR EN 14314+A1:2013 SR EN 14314:2010 1.11.2013
Produse fabricate industrial
din spumă fenolică (PF).
Specificație

31
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
formate in situ din spumă
rigidă de poliuretan (PUR) și
340. SR EN 14315-1:2013 din spumă de poliizocianurat 1.11.2013
(PIR). Partea 1: Specificații
pentru sistemele de
pulverizare cu spumă rigidă
înainte de instalare
Produse termoizolante
destinate utilizării la clădiri.
Izolație termică formată in
situ pe bază de produse de
341. SR EN 14316-1:2005 01.06.2005
perlit expandat (EP). Partea
1: Specificație de produse
liate și în vrac înainte de
instalare
Produse termoizolante
destinate utilizării la clădiri.
Izolație termică formată in
342. SR EN 14317-1:2005 situ pe bază de vermiculit 01.06.2005
exfoliat (EV). Partea 1:
Specificație de produse liate
și în vrac înainte de instalare
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
formate in situ injectate din
spumă rigidă de poliuretan
(PUR) și din spumă de
343. SR EN 14318-1:2013 01.11.2013
poliizocianurat (PIR). Partea
1: Specificații pentru
sistemele de injectare cu
spumă rigidă înainte de
instalare
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
Produse formate in
situ injectate din spumă
344. SR EN 14319-1:2013 rigidă de poliuretan (PUR) și 01.11.2013
din spumă de poliizocianurat
(PIR). Partea 1: Specificații
pentru sistemele de injectare
cu spumă rigidă înainte de
instalare
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
Produse formate in
situ pulverizate din spumă
345. SR EN 14320-1:2013 rigidă de poliuretan (PUR) și 01.11.2013
din spumă de poliizocianurat
(PIR). Partea 1: Specificații
pentru sistemele de
pulverizare cu spumă rigidă
înainte de instalare

32
Sticlă pentru construcții.
Geam de securitate de sticlă
silico-alcalino- pământoasă
346. SR EN 14321-2:2006 securizat termic. Partea 2: 01.06.2006
Evaluarea
conformității/Standard de
produs
Hidranți de incendiu
347. SR EN 14339:2006 01.05.2006
subterani
Pardoseli și parchet de
lemn. Caracteristici, SR EN
348. SR EN 14342:2013 08.08.2014
evaluarea conformității și 14342+A1:2008
marcare
Clauza 4.4 din standardul EN 14342:2013 este exclusă din domeniul de aplicare al trimiterii publicate.
Ferestre și uși. Standard de
produs, caracteristici de
SR EN 14351-
349. SR EN 14351-1+A2:2016 performanță. Partea 1: 01.11.2016 01.11.2019
1+A1:2010
Ferestre și uși exterioare
pentru pietoni
Fraza referitoare la "capacitatea de deblocare" din clauza 1 - Domeniul de aplicare a standardului EN 14351-1:2006 +
A2:2016 este exclusă din domeniul de aplicare al referinței.
Profiluri metalice și profile
caracteristice pentru utilizare
350. SR EN 14353 + A1:2010 la plăcile de gips-carton. SR EN 14353:2007 01.11.2010
Definiții, caracteristici și
metode de încercare
Structuri de lemn. LVL
351. SR EN 14374:2005 01.09.2005
(Lemn stratificat). Cerințe
Hidranți de incendiu
352. SR EN 14384:2006 01.05.2006
supraterani
SR EN 14388:2006 Dispozitive de reducere a 01.05.2006
353. zgomotului din traficul rutier.
SR EN 14388:2006/AC:2008 Specificații 01.01.2009
Scări fixe pentru cămine de
354. SR EN 14396:2004 01.12.2004
vizitare
Asamblări de înaltă
rezistență cu șuruburi
355. SR EN 14399-1:2015 pretensionate pentru SR EN 14399-1:2005 08.04.2016
structuri metalice. Partea 1:
Cerințe generale
Plăci și dale ceramice.
356. SR EN 14411:2012 Definiții, clasificare, SR EN 14411:2007 01.07.2013
caracteristici și marcare
Incintă de duș. Condiții de
357. SR EN 14428+A1:2008 funcționare și metode de SR EN 14428:2005 01.01.2009
încercare
SR EN 14449:2005 Sticlă pentru construcții. 01.03.2006
Geam stratificat și geam de
securitate stratificat.
358.
SR EN 14449:2005/AC:2006 Evaluarea 01.06.2006
conformității/Standard de
produs
Coșuri de fum. Sisteme de
coșuri de fum cu canale
359. SR EN 14471+A1:2015 interioare de material plastic. SR EN 14471:2014 10.07.2015
Condiții și metode de
încercare

33
Adezivi pe bază de ipsos
pentru panouri compozite
din plăci de gips-carton
360. SR EN 14496:2006 pentru izolare 01.09.2006
termică/acustică. Definiții,
condiții și metode de
încercare
Panouri sandviș SR EN 14509:2007
autoportante, izolante, cu
361. SR EN 14509:2013 peliculă dublă de acoperire SR EN 08.08.2014
metalică. Produse fabricate. 14509:2007/AC:2009
Specificații
Căzi de baie pentru scopuri
362. SR EN 14516.+A1:2011 01.05.2011
casnice
Căzi de duș pentru scopuri
363. SR EN 14527+A1:2011 01.05.2011
casnice
Bideuri. Condiții de
364. SR EN 14528:2007 funcționare și metode de SR EN 14528:2005 01.01.2008
încercare
Structuri de lemn. Piese de
365. SR EN 14545:2009 01.08.2009
fixare. Cerințe
Prinderi mecanice pentru
sisteme de plăci de gips-
366. SR EN 14566+A1:2010 SR EN 14566:2008 01.05.2010
carton. Definiții, condiții și
metode de încercare
Structuri de lemn. Elemente
367. SR EN 14592+A1:2012 SR EN 14592:2009 01.03.2013
de fixare. Cerințe
SR EN 14604:2006 Dispozitive de alarmă de 01.05.2006
368.
SR EN 14604:2006/AC:2009 fum 01.08.2009
SR EN 14647:2006 Ciment de aluminat de 01.08.2006
calciu. Compoziție,
369.
SR EN 14647:2006/AC:2007 specificații și criterii de 01.01.2008
conformitate
Adezivi pentru sisteme de
canalizare din materiale
370. SR EN 14680:2007 01.01.2008
termoplastice fără presiune.
Specificații
Obiecte sanitare. Lavoare.
371. SR EN 14688:2007 Cerințe de funcționare și 01.01.2008
metode de încercare
Foi flexibile pentru
hidroizolații. Foi
hidroizolante bituminoase
armate pentru hidroizolarea
372. SR EN 14695:2010 01.10.2010
tablierelor de pod de beton
și a altor suprafețe de beton
circulate de autovehicule.
Definiții și caracteristici
Plafoane tensionate. Condiții
373. SR EN 14716:2005 01.10.2005
și metode de încercare
Placă metalică autoportantă
pentru învelitoare de
acoperiș, placări la exterior
374. SR EN 14782:2006 01.11.2006
și căptușiri la interior.
Specificație de produs și
cerințe

34
Foi și benzi metalice
sprijinite complet pentru
375. SR EN 14783:2013 acoperiri, placări la interior și SR EN 14783:2007 08.08.2014
la exterior. Specificație de
produs și cerințe
Aparate de încălzire de uz
casnic cu convecție cu peleți
376. SR EN 14785:2006 01.01.2010
din lemn. Cerințe și metode
de încercare
Racorduri flexibile metalice
ondulate de securitate
pentru conectarea
377. SR EN 14800:2007 01.01.2008
aparatelor de uz casnic care
utilizează combustibili
gazoși
Adezivi pentru sisteme de
canalizare din materiale
378. SR EN 14814:2007 01.01.2008
termoplastice pentru lichide
sub presiune. Specificații
Produse prefabricate de
379. SR EN 14843:2007 01.01.2008
beton. Scări
Produse prefabricate de SR EN
380. SR EN 14844+A2:2012 01.09.2012
beton. Chesoane subterane 14844+A1:2009
Feronerie pentru clădiri.
Broaște și zăvoare. Broaște
381. SR EN 14846:2009 și plăci-opritor acționate 01.09.2011
electromecanic. Cerințe și
metode de încercare
Fibre pentru beton. Partea 1:
382. SR EN 14889-1:2007 Fibre de oțel. Definiții, 01.06.2007
specificații și conformitate
Fibre pentru beton. Partea 2:
383. SR EN 14889-2:2007 Fibre de polimer. Definiții, 01.06.2007
specificații și conformitate
Produse de
SR EN 14891:2012 impermeabilizare față de 01.03.2013
apă utilizate în stare lichidă
pentru lipirea cu adezivi a
384. plăcilor ceramice.
SR EN 14891/AC:2012 Specificații, metode de 01.03.2013
încercare, evaluarea
conformității, clasificare și
notare
Suprafețe pentru activități
sportive. Suprafețe pentru
385. SR EN 14904:2006 01.02.2007
activități multisportive în
sală. Specificație
Nota 1 din anexa ZA.1 la standardul EN 14904:2006 este exclusă din domeniul de aplicare al trimiterii publicate.
Foi flexibile pentru
hidroizolații. Foi
hidroizolante de material
386. SR EN 14909:2012 SR EN 14909:2006 01.03.2013
plastic și cauciuc de
etanșare la umiditate.
Definiții și caracteristici
Lambriuri și placări de lemn SR EN 14915:2007
masiv. Caracteristici,
387. SR EN 14915:2013 SR EN 08.08.2014
evaluarea conformității și
marcare 14915:2007/AC:2007

35
Produse termoizolante și de
rambleiere pentru aplicații
de inginerie civilă. Produse
388. SR EN 14933:2008 01.07.2008
fabricate industrial din
polistiren expandat (EPS).
Specificație
Produse termoizolante și de
rambleiere pentru aplicații
de inginerie civilă. Produse
389. SR EN 14934:2008 01.07.2008
fabricate industrial din
spumă de polistiren extrudat
(XPS). Specificație
Învelitori de acoperiș.
Luminatoare continue de
390. SR EN 14963:2007 material plastic cu sau fără 01.08.2009
montanți. Clasificare, cerințe
și metode de încercare
Substraturi rigide pentru
învelitoare de acoperiș cu
391. SR EN 14964:2007 01.01.2008
montare discontinuă.
Definiții și caracteristici
Foi flexibile pentru
hidroizolații. Foi bituminoase
392. SR EN 14967:2006 01.03.2007
de etanșare la umiditate.
Definiții și caracteristici
Coșuri de fum - condiții și
metode de încercare pentru
coșuri de fum metalice și
canale de alimentare cu aer
393. SR EN 14989-1:2007 din materiale diferite pentru 01.01.2008
aparate de încălzire etanșe.
Partea 1: Terminale verticale
aer/gaze de ardere pentru
aparate tip C6
Coșuri de fum. Condiții și
metode de încercare pentru
coșuri de fum metalice și
canale de alimentare cu aer
din materiale diferite pentru
394. SR EN 14989-2:2008 01.01.2009
aparate de încălzire etanșe.
Partea 2: Canale pentru
gaze de ardere și alimentare
cu aer pentru aparate de
încălzire etanșe
Produse prefabricate de
395. SR EN 14991:2007 01.01.2008
beton. Elemente de fundație
Produse prefabricate de
396. SR EN 14992+A1:2012 SR EN 14992:2007 01.04.2013
beton. Elemente de pereți
Produse prefabricate de
beton. Sisteme de planșee
397. SR EN 15037-1:2008 01.01.2010
din grinzi și blocuri de
umplutură. Partea 1: Grinzi
Produse prefabricate de
beton. Sisteme de planșee
398. SR EN 15037-2+A1:2011 din grinzi și blocuri de 01.12.2011
umplutură. Partea 2: Blocuri
de beton

36
Produse prefabricate de
beton. Sisteme de planșee
399. SR EN 15037-3+A1:2011 din grinzi și blocuri de 01.12.2011
umplutură. Partea 3: Blocuri
de argilă
Produse prefabricate de
beton. Sisteme de planșee
400. SR EN 15037-4+A1:2013 din grinzi și blocuri de SR EN 15037-4:2010 08.08.2014
umplutură. Partea 4: Blocuri
de polistiren expandat
Produse prefabricate de
beton. Sisteme de planșee
401. SR EN 15037-5:2013 din grinzi și blocuri de 08.08.2014
umplutură. Partea 5: Blocuri
ușoare pentru cofraje simple
Asamblări cu șuruburi
nepretensionate pentru
402. SR EN 15048-1:2007 01.01.2008
structuri metalice. Partea 1:
Cerințe generale
Produse prefabricate de
403. SR EN 15050+A1:2012 beton. Elemente pentru SR EN 15050:2007 01.12.2012
poduri
Racorduri cu conexiune de
securitate pentru furtunuri
flexibile metalice utilizate la
404. SR EN 15069:2008 01.01.2009
conectarea aparatelor de uz
casnic care utilizează
combustibili gazoși
Aluminiu și aliaje de
aluminiu. Produse pentru
405. SR EN 15088:2006 structuri în construcții. 01.10.2006
Condiții tehnice pentru
inspecție și livrare
Tapete decorative. Tapete în
406. SR EN 15102+A1:2011 SR EN 15102:2008 01.07.2012
rulouri și panouri
407. SR EN 15129:2010 Dispozitive antiseismice 01.08.2010
Zgură granulată de furnal
înalt măcinată pentru
utilizare în beton, mortar și
408. SR EN 15167-1:2007 01.01.2008
pastă. Partea 1: Definiții,
specificații și criterii de
conformitate
Aparate de încălzire de uz
casnic cu combustibil solid
409. SR EN 15250:2007 cu degajare lentă a căldurii. 01.01.2008
Cerințe și metode de
încercare
Produse prefabricate din
410. SR EN 15258:2009 beton. Elemente pentru 01.01.2010
ziduri de sprijin
Adezivi structurali pentru
411. SR EN 15274:2015 aplicații generale. Cerințe și SR EN 15274:2008 13.11.2015
metode de încercare
Adezivi structurali.
Caracterizarea adezivilor
anaerobi pentru asamblări
412. SR EN 15275:2015 SR EN 15275:2008 13.11.2015
metalice coaxiale în structuri
de clădiri și în construcții
civile
37
Plăci de ipsos armate cu
fibre - Definiții, condiții și
413. SR EN 15283-1+ A1:2010 metode de încercări - Partea SR EN 15283-1:2008 01.06.2010
1 - Plăci de ipsos armate cu
țesătură sau împâslitură
Plăci de ipsos armate cu
fibre - Definiții, condiții și
414. SR EN 15283-2 + A1:2010 metode de încercări - Partea SR EN 15283-2:2008 01.06.2010
2 - Plăci de ipsos armare cu
fibre
SR EN 15285:2008 Piatră aglomerată - Plăci 01.01.2009
modulare pentru pardoseli și
415.
SR EN 15285:2008/AC:2008 scări (interioare și 01.01.2009
exterioare)
Piatră aglomerată - Dale și
416. SR EN 15286:2013 plăci pentru finisări de pereți 08.08.2014
(interioare și exterioare)
Bitum și lianți bituminoși.
Specificații-cadru pentru
417. SR EN 15322:2013 SR EN 15322:2010 08.08.2014
lianți bituminoși fluidificați și
fluxați
Liant hidraulic pentru
aplicații nestructurale.
418. SR EN 15368 + A1:2010 01.09.2011
Definiție, specificații și criterii
de conformitate
Geotextile și produse
înrudite. Caracteristici
419. SR EN 15381:2009 impuse pentru utilizarea la 01.01.2010
lucrări de drumuri și pentru
straturi de uzură asfaltice
Bariere geosintetice.
Caracteristici impuse pentru
420. SR EN 15382:2013 SR EN 15382:2009 08.08.2014
utilizarea la lucrări de
infrastructură în transporturi
Produse prefabricate de
beton. Blocuri de cofraj din
421. SR EN 15435:2008 beton normal și ușor. 01.02.2009
Proprietăți și performanțe
ale produsului
Îmbinări cu dinți multipli în
lemn masiv de construcție.
422. SR EN 15497:2014 10.10.2014
Cerințe de performanță și
cerințe minime de producție
Produse prefabricate de
beton. Blocuri de cofraj de
423. SR EN 15498:2008 beton cu așchii de lemn. 01.02.2009
Proprietăți și performanțe
ale produsului
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
424. SR EN 15501:2013 Produse fabricate din perlit 08.08.2014
expandat (EP) și din
vermiculit exfoliat (EV).
Specificație

38
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
Izolație termică in
425. SR EN 15599-1:2010 situ formată din produse de 01.04.2011
perlit expandat (EP). Partea
1: Specificație pentru
produse liate și în vrac
înainte de instalare
Produse termoizolante
pentru echipamente din
clădiri și instalații industriale.
Izolație termică in
426. SR EN 15600-1:2010 situ formată din produse de 01.04.2011
vermiculit exfoliat (EV).
Partea 1: Specificație pentru
produse liate și în vrac
înainte de instalare
Ventilarea în clădiri. Clapete
427. SR EN 15650:2010 01.09.2011
antifoc
Chituri de etanșare a
rosturilor în utilizări
nestructurale pentru
428. SR EN 15651-1:2012 construcții imobiliare și 01.07.2013
trasee pietonale. Partea 1:
chituri de etanșare pentru
fațade
Chituri de etanșare a
rosturilor în utilizări
nestructurale pentru
429. SR EN 15651-2:2012 construcții imobiliare și 01.07.2013
trasee pietonale. Partea 2:
chituri de etanșare pentru
vitraje
Chituri de etanșare a
rosturilor în utilizări
nestructurale pentru
430. SR EN 15651-3:2012 construcții imobiliare și 01.07.2013
trasee pietonale. Partea 3:
chituri de etanșare pentru
rosturi sanitare
Chituri de etanșare a
rosturilor în utilizări
nestructurale pentru
431. SR EN 15651-4:2012 construcții imobiliare și 01.07.2013
trasee pietonale. Partea 4:
chituri de etanșare pentru
trasee pietonale
Sticlă pentru construcții.
Produse pe bază de sticlă
de aluminosilicat. Partea 2:
432. SR EN 15681-2:2017 11.08.2017 11.08.2018
Evaluarea
conformității/Standard de
produs
A treia frază din clauza 4.2.2.10 este exclusă din domeniul de aplicare al referinței publicate.
Sticlă pentru construcții.
Sticlă de siguranță alcalino-
433. SR EN 15682-2:2013 08.08.2014
pământoasă securizată
termic și tratată Heat Soak.
39
Partea 2: Evaluarea
conformității/Standard de
produs

Sticlă pentru construcții.


Profil de sticlă de siguranță
silico-calcio-sodică,
434. SR EN 15683-2:2014 securizată termic. Partea 2: 08.08.2014
Evaluarea
conformității/Standard de
produs
Materiale de umplere ușoare
și produse termoizolante
destinate utilizării la clădiri
435. SR EN 15732:2012 01.08.2013
civile. Produse pe bază de
agregate ușoare de argilă
expandată (LWA)
Ciment supersulfatat.
436. SR EN 15743+A1:2015 Compoziție, specificații și SR EN 15743:2010 13.11.2015
criterii de conformitate
Acoperiri groase din bitum
modificat cu polimeri pentru SR EN
437. SR EN 15814+A2:2014 10.07.2015
hidroizolații. Definiții și 15814+A1:2012
cerințe
Sobe cu aprindere multiplă,
438. SR EN 15821:2011 pentru saună, cu combustibil 01.07.2011
solid
Specificații pentru tencuieli
439. SR EN 15824:2009 exterioare și interioare pe 01.04.2010
bază de lianți organici
Uși pentru pietoni, uși și
ferestre, pentru uz industrial,
comercial și pentru garaje.
Standard de produs,
440. SR EN 16034:2014 01.11.2016 01.11.2019
caracteristici de
performanță. Caracteristici
de rezistență la foc și/sau
etanșeitate la fum
EN 16034:2014 se aplică numai împreună cu EN 13241 + A2:2016 sau EN 14351-1:2006 + A2:2016.
Produse termoizolante
pentru clădiri. Produse
441. SR EN 16069+A1:2015 SR EN 16069:2013 10.07.2015
fabricate din spumă
polietilenică (PEF)
Plăci multistrat plane
transparente de policarbonat
(PC), utilizate pentru
442. SR EN 16153+A1:2015 acoperișuri, pereți și tavane SR EN 16153:2013 10.07.2015
interioare și exterioare.
Cerințe și metode de
încercare
Plăci solide plane
transparente de policarbonat
(PC) utilizate pentru
443. SR EN 16240:2014 acoperișuri, pereți și tavane 10.03.2017 10.03.2018
interioare și exterioare.
Cerințe și metode de
încercare

40
Cabluri de energie,
comandă și de comunicații.
Cabluri pentru aplicații
10.06.2016
SR EN 50575:2015 generale în lucrări de
construcții care sunt
conforme cu prescripțiile
privind reacția la foc
444.
Cabluri de energie,
comandă și de comunicații.
Cabluri pentru aplicații
SR EN 50575:2015/A1:2016 generale în lucrări de 10.06.2016
construcții care sunt
conforme cu prescripțiile
privind reacția la foc

**) Data la care încetează perioada de coexistență reprezintă data la care încetează coexistența standardului
european armonizat cu specificațiile tehnice naționale existente referitoare la același produs.
NOTĂ:
După această dată, pentru evaluarea performanței produsului se vor aplica prevederile standardului armonizat
prevăzut în coloana a 2-a.
În cazul în care un standard armonizat este înlocuit cu o nouă versiune, ambele versiuni ale standardului pot fi
utilizate pentru evaluarea performanței produsului, până la data la care încetează perioada de coexistență
prevăzută în coloana a 6-a.

Publicat in Monitorul Oficial 92/ 31 ianuarie 2018

Cititi pe www.arenaconstruct.ro stirile din constructii si piata imobiliara

41