Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ L1

ANUL ȘCOLAR 2017–2018


Programa aprobată cu O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017

Unitatea de învățământ:
Clasa: a V-a
Profesor:
Manual: Limba modernă 1 – Limba engleză pentru clasa a V-a,
Ana Magdalena Iordăchescu – Mariana Stoenescu, Editura Litera, 2017

Modulul și
Teme și elemente de Nr.
unitatea de Competențe specifice Săptămâna Observații
construcție a comunicării ore
învățare
1. Starter Introductions 1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, 2 S1
module Demonstrative pronouns clar articulate
The alphabet and spelling 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi verbale uzuale și clar 11–15. 09
Times articulate, în situația în care interlocutorul oferă ajutor pentru
Classroom objects a facilita înțelegerea
Colours 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui personaj
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule
conversaționale simple (salut, bun rămas, prezentare,
mulțumire, instrucțiuni)
2.4. Manifestarea disponibilității pentru participarea la dialog
2. Module 1 Vocabulary Countries and 1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, 6 S 2–4
My World nationalities clar articulate
Families 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi verbale uzuale și clar 18.09–06.10
Grammar be: present simple articulate, în situația în care interlocutorul oferă ajutor pentru
Subject pronouns and a facilita înțelegerea
possesssive adjectives

1
Unit 1a – Possessive ’s 1.3. Manifestarea curiozității față de unele elemente specifice
Countries and Question words spațiului cultural al limbii studiate
Speaking Giving personal information 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui personaj
nationalities Making friends 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule
Writing A personal profile conversaționale simple (salut, bun rămas, prezentare,
Culture After-school clubs mulțumire, instrucțiuni)
Unit 1b – CLIL Literature 2.3. Exprimarea preferințelor
Families 2.4. Manifestarea disponibilității pentru participarea la dialog
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
3. Module 2 Vocabulary Parts of the body 1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, 6 S 5–7
Appearance Adjectives of physical clar articulate
description 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi verbale uzuale și clar 09-27.10
Grammar have got articulate, în situația în care interlocutorul oferă ajutor pentru
Unit 2a – Singular and plural a facilita înțelegerea
Parts of the nouns 1.3. Manifestarea curiozității față de unele elemente specifice
body Speaking Looking after pets spațiului cultural al limbii studiate
Giving instructions 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui personaj
Writing Describing people 2.3. Exprimarea preferințelor
Unit 2b – Culture Pets 2.4. Manifestarea disponibilității pentru participarea la dialog
Adjectives CLIL Science 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
of physical 3.3. Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple de la
description prieteni sau de la colegi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind propoziții scurte
4. Class Group Project – 1 S8
portfolio 1 Our favourite singer or group 30.10 – 01.11

5. Progress Revision – Modules 1–2 2 S 8-9


check 1 Modular assessment test 2 – 8.11
6. Module 3 1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, 5 S 9-11
Places in town Vocabulary Places in town clar articulate 09 – 29.11
Landscape features 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi verbale
Grammar there is / there are uzuale și clar articulate, în situația în care
Unit 3a – Prepositions of place interlocutorul oferă ajutor pentru
Places in town Prepositions of a facilita înțelegerea
movement 1.3. Manifestarea curiozității față de unele elemente specifice
a / an, some, any spațiului cultural al limbii studiate
Question words

2
Unit 3b – Speaking A day out 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule
Landscape Giving directions conversaționale simple (salut, bun rămas, prezentare,
Writing Describing places – mulțumire, instrucțiuni)
features A city guide 2.3. Exprimarea preferințelor
Culture New Year’s Eve 2.4. Manifestarea disponibilității pentru participarea la dialog
CLIL History 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri
publice pentru facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
3.4. Manifestarea curiozității pentru lectura de orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul de mesaje scrise
simple
7. Class Group Project – 1 S 12
portfolio 2 Nature in our area 04–06.12
8. Module 4 Vocabulary Food 1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, 6 S 12–14
Healthy Free-time activities clar articulate
Grammar Countable – 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi verbale uzuale și clar 6–20.12
living Uncountable nouns articulate, în situația în care interlocutorul oferă ajutor pentru
Present simple a facilita înțelegerea
S 13–14
Unit 4a – Expressing likes and 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui personaj
dislikes 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule 08–17.01
Food
Speaking At the café conversaționale simple (salut, bun rămas, prezentare,
Ordering food mulțumire, instrucțiuni)
Unit 4b – Writing Writing a blog 2.3. Exprimarea preferințelor
Free-time Culture British food 2.4. Manifestarea disponibilității pentru participarea la dialog
activities CLIL Physical Education 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri
publice pentru facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul de mesaje scrise
simple
9. Progress Revision – Modules 3–4 3 S 15–17
check 2 End of term revision 18–23.01
10. Let’s have Sketch 1 – class performance 2 S 18–19
fun! Tongue twisters and jokes 25.01–02.02
11. Module 5 1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, 6 S 20–22
School life clar articulate 12.O2– 02.03

3
1.2. Identificarea semnificației unor schimburi verbale uzuale și clar
Unit 5a – articulate, în situația în care interlocutorul oferă ajutor pentru
Vocabulary Daily routines a facilita înțelegerea
Daily routines School subjects 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui personaj
Grammar Adverbs of frequency 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule
Word order: questions conversaționale simple (salut, bun rămas, prezentare,
Unit 5b – Expressing ability – can mulțumire, instrucțiuni)
School subjects Speaking Buying a ticket 2.3. Exprimarea preferințelor
Writing A magazine article 2.4. Manifestarea disponibilității pentru participarea la dialog
Culture Performing arts 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri
CLIL Maths publice pentru facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul de mesaje scrise
simple
12. Module 6 1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, 6 S 23–25
Sport for all clar articulate 05–23.03
1.2. Identificarea semnificației unor schimburi verbale uzuale și clar
articulate, în situația în care interlocutorul oferă ajutor pentru
Unit 6a – Sport Vocabulary Sport a facilita înțelegerea
Adjectives of opinion 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui personaj
Unit 6b – Grammar Present continuous 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule
Adjectives Present simple and conversaționale simple (salut, bun rămas, prezentare,
present continuous mulțumire, instrucțiuni)
of opinion Speaking Going out 2.3. Exprimarea preferințelor
Making arrangements 2.4. Manifestarea disponibilității pentru participarea la dialog
Writing Writing an e-mail 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice
Culture Traditional sports pentru facilitarea orientării
CLIL Language 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
3.3. Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul de mesaje scrise
simple

13. Class Group Project – 1 S 26


portfolio 3 Sport is fun and Healthy 26–28.03

4
14. Progress Revision – Modules 5–6 3 S 26–27
Check 3 Modular assessment test 29.03–6.04

15. Module 7 1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, 6 S 27–29
House Vocabulary Rooms and furniture clar articulate
Gadgets 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi verbale uzuale și clar 23.04–11.O5
and home Grammar Defi nite and articulate, în situația în care interlocutorul oferă ajutor pentru
indefinite articles a facilita înțelegerea
Imperative 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui personaj
Unit 7a – Speaking Asking for information 2.4. Manifestarea disponibilității pentru participarea la dialog
Rooms and Giving instructions 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri
and performing publice pentru facilitarea orientării
furniture commands 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
Writing Telling a story starting 4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul de mesaje scrise
Unit 7b – from pictures simple
Gadgets Culture The White House
CLIL Art
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, 6 S 30–32
16. Module 8 Vocabulary Clothes and accessories clar articulate 14–31.05
Weather and seasons 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi verbale uzuale și clar
Celebrate! Grammar Asking for permission – articulate, în situația în care interlocutorul oferă ajutor pentru
may / may not a facilita înțelegerea
Present simple and 1.3. Manifestarea curiozității față de unele elemente specifice
Unit 8a – present continuous spațiului cultural al limbii studiate
Clothes and (extensive practice) 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule
Speaking Going to a party conversaționale simple (salut, bun rămas, prezentare,
accessories Making and accepting mulțumire, instrucțiuni)
invitations 2.3. Exprimarea preferințelor
Unit 8b – Writing Writing an e-message 2.4. Manifestarea disponibilității pentru participarea la dialog
Weather and Culture Festivals around the 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri
seasons world publice pentru facilitarea orientării
CLIL Music 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul de mesaje scrise
simple
17. Class Group Project – 1 31.05–01.06
portfolio 4 Festivals around the world

5
18. Progress Revision – Modules 7–8 2 S 34
Check 4 04–08.06

19. Final Vocabulary and grammar 1 S 35


Revision 1 assessment 1 11.06

20. Final Vocabulary and grammar 1 S 35


Revision 2 assessment 2 14.06

21. Final Vocabulary and grammar 1 S 36


Revision 3 assessment 3 18.06

22. Let’s have Sketch 2 – class performance 1 S 36


fun! Tongue twisters and jokes 21.06

Notă: Această planificare anuală este orientativă și este proiectată conform noii programe școlare pentru limba engleză L1, clasa a V-a.
Ea urmărește structura anului școlar 2017–2018, programul național Școala altfel, zilele libere/sărbătorile legale și este în concordanță
cu ghidurile metodologice de curriculum și proiectare didactică.