Sunteți pe pagina 1din 3

pohrib - actiunea torentilor:Layout 1 5/19/2017 11:22 AM Page 2

Acțiunea apelor curgătoare și a torenților


asupra lucrărilor de sprijin de la terasamentul unui drum
ș.l. dr. ing. Dana Mădălina POHRIB, dr. ing. Elena Irina PLĂTICĂ (CIOBANU),
conf. univ. dr. ing. Dorel PLĂTICĂ, ING. Vlad Mircea GRIGORAȘ -
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași,
Facultatea Construcții și Instalații, Departamentul CCF

Acțiunea apelor curgătoare asupra terasamentelor drumurilor este însoțită, de multe ori, de acți-
unea apelor torențiale pe versanții învecinați. Apele torențiale pot destabiliza ambele maluri ale
unui râu. Efectele combinate impun adoptarea unor soluții de stabilizare care să aibă în vedere atât
terasamentul drumului cât și versantul aflat pe malul opus al acestuia.
Structurile de sprijin executate anterior pentru stabilizarea malului pe care este amplasat dru-
mul au fost afectate (distruse) de fenomenul de afuire. Malul opus celui pe care este amplasat dru-
mul a fost afectat de torenții de pe versant. Acțiunea torenților a condus și la desprinderea și
transportul în albia râului a unor blocuri de piatră, care au redus drastic secțiunea de curgere a
acestuia.
Articolul prezintă un studiu de caz care abordează o asemenea situație și propune soluții pentru
stabilizarea ambelor maluri ale râului.

Torentul [1] sau puhoiul este un cauza pantei mari, curge cu mare Afuirile sunt acțiuni de erodare a
curs de apă temporar și puternic, viteză, antrenând particule de sol albiei provocate de viteza de
cu debit nestatornic, care apare în care favorizează eroziunea acestuia. curgere a apelor. În cazul afuierilor
urma ploilor torențiale de durată Prin extinderea sa în plan, locale apare riscul de cedare la
sau după topirea bruscă a zăpezii și scurgerea torențială depășește li- capacitate portantă a fundațiilor
care curge cu viteză pe povâr- mitele unui versant, prezentând construcțiilor din albie sau de
nișurile versanților, având o mare elementele unui bazin hidrografic cedare prin rotire și/sau translație a
viteză și forță de eroziune. Acesta elementar, în care se pot distinge acestora.
se poate forma [2] și în urma însu- (Fig. 1) bazinul de recepție, cana- Combinarea efectelor scurgerilor
mării de șiroiri și șuvoaie de apă, ce lul de scurgere și conul de dejecție. torențiale și a afuirilor asupra con-
se concentrează într-un singur Energia morfodinamică a toren- strucțiilor aflate la baza versanților
canal de scurgere. tului se consumă prin procesele de și în albia apelor curgătoare nece-
Eroziunea solului [3] este carac- eroziune, transport și acumulare. sită intervenții care să combată
terizată de deplasarea particulelor Întreg bazinul torențial este carac- efectele ambelor procese ce pun în
de solid de la suprafața uscatului terizat de trei forme de bază ale pericol stabilitatea construcțiilor.
prin acțiunea vântului, apelor sau eroziunii, respectiv: eroziunea re- CONSIDERAȚII PRIVIND SITUAȚIA
gheții sau ca urmare a acțiunii unor gresivă, eroziunea laterală și erozi-
DIN TEREN
organisme vii (bio-eroziune). Scurge- unea în adâncime.
Amplasamentul studiat se află
rea torențială [2] reprezintă con- Transportul materialului solid
pe arealul comunei Zemeș din jude-
centrarea unui volum însemnat de consumă o mare parte din forța
țul Bacău, în albia minoră a râului
apă în lungul unui canal în care, din hidrodinamică a torentului.
Tazlăul Sărat, o zonă cunoscută
pentru potențialul ridicat de pro-
ducere a alunecărilor de teren.
Cu ocazia vizitei din amplasa-
ment s-au constatat următoarele:
• s-a identificat o scurgere
torențială cu cele 3 elemente ale
sale, respectiv bazinul de recepție,
canalul de scurgere și conul de
dejecție;
Fig. 1: Elementele unei scurgeri torențiale după [2], în stânga, • prin procesul de transport al
și vedere de sus a amplasamentului studiat, în dreapta materialului solid de pe versant,

2 w Revista Construcþiilor w luna 2017


pohrib - actiunea torentilor:Layout 1 5/19/2017 11:22 AM Page 3

de sprijin, iar prin dispunerea ele-


vației se elimină riscul pierderii
materialului din terasament;
• pentru a preîntâmpina colma-
tarea albiei și degradarea noului zid
de sprijin din cauza producerii unor
scurgeri noroioase pe malul drept al
Tazlăului Sărat, se va executa un
perete de sprijin din piloți forați cu
interspații, dispuși la marginea
Foto 1: Vederi con de dejecție albiei, astfel încât secțiunea de
scurgerea torențială a colmatat, în drept, s-au dispus următoarele scurgere a râului să fie cât mai
proporție de circa 80%, secțiunea lucrări de intervenție: mare; în amonte de peretele de
de scurgere a albiei râului Tazlăul • având în vedere că adâncimea sprijin de pe malul drept se vor face
Sărat; de afuire, necesară conform calcul umpluturi/decapări pentru elimi-
• afuirea albiei, din cauza vitezei hidrologic, este de circa 1,16 m iar narea zonelor de contrapantă și se
apei, a condus la erodarea funda- adâncimea de fundare a zidului de vor executa taluzuri cu panta de
țiilor zidurilor de sprijin existente și sprijin existent în albia Tazlăului circa 2/3;
la prăbușiri de mal, în cazul talu- Sărat este de circa 1,00 m, s-a dis- • s-au dispus lucrări de asanare
zurilor nesprijinite. pus dezafectarea zidului de sprijin a bazinului de recepție prin rea-
SOLUȚII DE INTERVENȚIE existent și înlocuirea sa cu un zid de lizarea de șanțuri de drenare,
PROPUSE sprijin fundat pe micropiloți cu fișă împăduriri, eliminarea zonelor de
Analizând caracteristicile fizico- redusă; piloții vor avea un diametru băltire etc.
mecanice ale stratificației terenului de 40 cm, o lungime de 4,00 m și Având în vedere soluțiile pro-
de pe amplasament și topografia vor fi înglobați la partea superioară, puse, s-au efectuat calcule de
terenului, s-a ajuns la concluzia că pe ultimii 2,00 m, într-o elevație din stabilitate cu programul Plaxis 2D,
alunecările de teren de tip scurgere beton armat, cu rol de Tabelul 1
noroioasă din amplasament au fost perete de sprijin; prin dis-
activate de către următorii factori: punerea piloților se elimi-
• apele râului Tazlăul Sărat au nă pericolul afuirii zidului
erodat (procesul fiind continuu), în
timp, albia minoră a râului Tazlăul
Sărat, ceea ce a condus la dez-
velirea fundației zidului de sprijin
de la marginea părții carosabile;
• se constată, pe zona afectată
de curgerea noroioasă din amonte
de râul Tazlăul Sărat, un procent
Fig. 2: Model de calcul
mic de împădurire, raportat la
zonele adiacente;
• existența bazinului de
recepție, unde apele stagnează pe
perioade îndelungate de timp,
favorizează infiltrarea apelor de
suprafață în straturile de adâncime,
scăzând local valorile parametrilor
rezistenței la forfecare, favorizând Fig. 3: Suprafața de cedare în cazul situației de calcul I
transportul părții solide și chiar
conducând, pe alocuri, la glisarea
deluviului (straturile de suprafață)
pe roca de bază.
Luând în considerare cele pre-
zentate, pentru eliminarea efectelor
afuirii aferente malului stâng și a
curgerii noroioase aferente malului Fig. 4: Suprafața de cedare în cazul situației de calcul II

w Revista Construcþiilor w luna 2017 3


pohrib - actiunea torentilor:Layout 1 5/19/2017 11:22 AM Page 4

folosind modelul constitutiv Mohr- cedare critică prezintă o formă tri- S-a dispus dezafectarea zidului
Coulomb [4] și algoritmul de calcul unghiulară, pe zona platformei dru- de sprijin existent și înlocuirea sa
„Phi-c reduction” [5], pentru deter- mului, indicând o posibilă cedare, cu un zid de sprijin fundat pe
minarea suprafeței critice de cedare de tip translație a corpului drumu- micropiloți cu fișă redusă.
și a factorului minim de stabilitate lui, împreună cu zidul de sprijin pe Pentru a preîntâmpina colma-
al amplasamentului, în următoarele piloți.
tarea albiei și degradarea noului zid
situații posibile de exploatare:
CONCLUZII de sprijin din cauza unor scurgeri
• execuție lucrări de sprijinire pe
Amplasamentul studiat se află
cele două maluri; noroioase pe malul drept al Tazlău-
poziționat pe arealul comunei
• execuție lucrări de sprijinire pe lui Sărat, s-a hotărât executarea
cele două maluri și producere afuiri Zemeș din județul Bacău, în albia
unui perete de sprijin din piloți
și erodări în albie. minoră a râului Tazlăul Sărat.
forați cu interspații, dispuși la mar-
În Tabelul 1 sunt prezentate S-a identificat o scurgere toren-
ginea albiei, astfel încât secțiunea
valorile factorilor de stabilitate, pen- țială cu cele 3 elemente ale sale,
de scurgere a cursului de apă să fie
tru analizele de stabilitate efectuate. respectiv bazinul de recepție, canalul
cât mai mare.
Pe baza calculelor de stabilitate de scurgere și conul de dejecție.
efectuate se pot enunța urmă- Prin procesul de transport al
BIBLIOGRAFIE
toarele concluzii: materialului solid de pe versant, 1. ro.wikipedia.org/wiki/Torent;
• în cazul situației de calcul în scurgerea torențială a colmatat, în 2. Note de curs. Geomorfologie
care nu s-a luat în considerare - semestrul II - Geografia mediului,
proporție de circa 80%, secțiunea
afuirea și erodarea malurilor, supra- Ene M;
de scurgere a albiei râului Tazlăul
fața de cedare critică prezintă o
Sărat. 3. ro.wikipedia.org/wiki/Erozi-
formă circular cilindrică, formân-
Afuirea albiei din cauza vitezei unea _solului;
du-se în aval de zidul de sprijin, în
albia râului Tazlăul Sărat; apei a condus la fenomenul de ero- 4. *** Plaxis Version 8. Mate-
• în cazul situației de calcul, în dare a fundațiilor zidurilor de sprijin rials models manual;
care s-a luat în considerare afuirea existente și la prăbușiri de mal în 5. *** Plaxis Version 8.
și erodarea malurilor, suprafața de cazul taluzurilor nesprijinite. Reference manual. q

4 w Revista Construcþiilor w luna 2017