Sunteți pe pagina 1din 20

Evaluarea calităţii şi expertizarea 

materialelor de construcţii
Prof.dr.ing. Alina BADANOIU

• Evaluarea calitatii materialelor de constructii
evaluarea si verificare constantei
performantei produselor
• Expertizarea in domeniul constructiilor
expertize tehnice pentru constructii noi
(verificarea structurii de rezistenta, fundatii la calcanul vecin, 
fundatii speciale) si pentru constructii existente
(consolidari, supraetajari, modernizari, modificari, demolari) –
se realizeaza de EXPERTI atestati si recunoscuti
de catre forurul competent in domeniu ‐
Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuintei
Scopul evaluarii conformitatii este de a oferi 
încredere utilizatorilor ca sunt îndeplinite 
cerintele aplicabile produselor, serviciilor si 
sistemelor. Aceasta încredere, la rândul sau, 
contribuie la acceptarea pe piata a acelor 
produse, servicii si sisteme.

Lista standerdelor relevante pentru evaluarea conformitatii produselor


Nr.Crt.  Indicativ Titlu română 
Linii directoare pentru acţiunile corective pe care trebuie să le întreprindă un organism de 
1 SR GHID ISO 27:2006
certificare în caz de utilizare abuzivă a mărcii sale de conformitate 
2 SR GHID ISO/CEI 23:2006 Metode pentru indicarea conformităţii cu standardele în sistemele de certificare de terţă parte
Evaluarea conformităţii. Îndrumări referitoare la sistemul de certificare de terţă parte a 
3 SR GHID ISO/CEI 28:2007
produselor
Încercări de competenţă prin comparări interlaboratoare. Partea 1: Dezvoltarea şi funcţionarea 
4 SR GHID ISO/CEI 43‐1:2007
schemelor de încercări de competenţă
Încercări de competenţă prin comparări interlaboratoare. Partea 2: Selectarea şi utilizarea 
5 SR GHID ISO/CEI 43‐2:2007 schemelor de încercări de competenţă de către organismele de acreditare a 
laboratoarelor
Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru utilizarea unui sistem de management al calităţii al 
6 SR GHID ISO/CEI 53:2007
unei organizaţii în certificarea de produs
7 SR GHID ISO/CEI 60:2007 Evaluarea conformităţii. Cod de bună practică
8 SR GHID ISO/CEI 67:2006 Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor
9 SR GHID ISO/CEI 68:2007 Acorduri pentru recunoaşterea şi acceptarea rezultatelor evaluării conformităţii
10 SR GHID ISO/CEI 7:2006 Linii directoare pentru redactarea standardelor utilizabile pentru evaluarea conformităţii
11 SR EN ISO/CEI 17000:2005 Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale
Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele de acreditare care acreditează 
12 SR EN ISO/CEI 17011:2005
organisme de evaluare a conformităţii
13 SR EN ISO/CEI 17020:2005 Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare de sisteme 
14 SR EN ISO/CEI 17021:2007
de management
Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele care efectuează certificarea 
15 SR EN ISO/CEI 17024:2004
persoanelor
16 SR EN ISO/CEI 17025:2005 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări
ATESTAREA CONFORMITATII 
PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII 
• LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (republicată) privind
evaluarea conformitatii produselor care transpune directiva
89/106/CEE 
• HG 622 din 21 aprilie 2004 privind stabilirea conditiilor de 
introducere pe piata a produselor pentru constructii

De la 1 iulie 2013,
2013, produsele pentru constructii acoperite
de specificatii tehnice armonizate se comercializeaza
comercializeaza in
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.
305/2011.

Regulamentului (UE) nr. 305/2011

• Art. 1 – Obiectul
• Prezentul regulament stabilește condițiile de 
introducere pe piață sau punere la dispoziție pe
piață a produselor pentru construcții stabilind
dispoziții armonizate privind modul de exprimare a 
performanței produselor pentru construcții referitor
la caracteristicile lor esențiale și privind utilizarea
marcajului CE aplicat pe respectivele produse. 
Art. 3 – Cerinţe fundamentale aplicabile
construcțiilor și caracteristici esențiale ale 
produselor pentru construcții
• Cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute în
anexa I constituie baza pentru pregătirea mandatelor de 
standardizare și a specificațiilor tehnice armonizate.
• Caracteristicile esențiale ale produselor pentru construcții se 
stabilesc în specificațiile tehnice armonizate în ceea ce
privește cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor.
• Pentru anumite familii de produse pentru construcții care fac
obiectul unui standard armonizat, Comisia stabilește, acele
caracteristici esențiale referitor la care fabricantul trebuie să
declare performanța produsului în momentul în care acesta
este introdus pe piață. După caz, Comisia stabilește de 
asemenea, nivelurile‐prag pentru performanță referitoare la 
caracteristicile esențiale care trebuie declarate.

Anexa I‐ Cerințele fundamentale


aplicabile construcțiilor
1) Rezistență mecanică și stabilitate astfel incat sa se 
evite:
a) prăbușirea întregii construcții sau a unei părți a acesteia; 
b) deformații de o mărime inadmisibilă; 
c) deteriorarea altor părți ale construcției sau a instalațiilor
sau a echipamentelor instalate ca urmare a unor 
deformații majore ale elementelor portante; 
d) deteriorare disproporționată față de evenimentul 
cauzator inițial. 
Anexa I‐ Cerințele fundamentale
aplicabile construcțiilor (cont.)
2) Securitatea la incendiu – sa asigure:
a) stabilitatea elementelor portante ale construcției să 
poată fi asumată pe o perioadă determinată; 
b) apariția și propagarea focului și a fumului în interiorul 
construcției să fie limitate; 
c) extinderea focului către construcțiile învecinate să fie 
limitată; 
d) ocupanții să poată părăsi construcția sau să poată fi 
salvați prin alte mijloace; 
e) să fie luată în considerare siguranța echipelor de 
intervenție. 

Anexa I‐ Cerințele fundamentale aplicabile


construcțiilor (cont.)
3) Igienă, sănătate și mediu înconjurător – sa se 
evite :
a) emanații de gaze toxice; 
b) emisii de substanțe periculoase, de compuși organici volatili (COV), de gaze 
care produc efect de seră sau de particule periculoase în aerul din 
interior sau în atmosferă; 
c) emisie de radiații periculoase; 
d) scurgerea de substanțe periculoase în apa freatică, apa marină, apa de 
suprafață sau în sol;
e) scurgerea de substanțe periculoase în apa potabilă sau substanțe care au 
un impact negativ diferit asupra apei potabile; 
f) evacuarea defectuoasă a apelor reziduale, a fumului sau a deșeurilor solide
sau lichide; 
g) prezența umidității în anumite părți ale construcției sau pe suprafețe din 
interiorul acesteia.
Anexa I‐ Cerințele fundamentale
aplicabile construcțiilor (cont.)
4) Siguranță și accesibilitate în exploatare:
• să nu prezinte riscuri inacceptabile de accidente
sau pagube în cursul funcționării sau al utilizării, 
cum ar fi alunecări, căderi, loviri, arsuri, 
electrocutări, leziuni cauzate de explozii și tâlhării. 
• În special, construcțiile trebuie să fie proiectate și 
executate astfel încât să fie accesibile și utilizabile
pentru persoanele cu dizabilități. 

Anexa I‐ Cerințele fundamentale aplicabile


construcțiilor (cont.)
5) Protecție împotriva zgomotului ‐ zgomotul perceput de 
către ocupanți sau de către persoane aflate în apropiere să fie 
menținut la un nivel la care să nu fie periclitată sănătatea 
acestora și să le permită să doarmă, să se odihnească și să 
lucreze în condiții satisfăcătoare. 
6) Economie de energie și izolare termic:
‐ instalațiile lor de încălzire, răcire, iluminare și ventilare trebuie 
astfel proiectate și executate încât consumul de energie 
necesar funcționării să fie mic, ținând cont de ocupanți și de
condițiile locale de climă. 
‐ construcțiile trebuie, de asemenea, să fie eficiente din punct 
de vedere energetic, consumând cât mai puțină energie pe 
parcursul construirii și demontării lor. 
Anexa I‐ Cerințele fundamentale aplicabile
construcțiilor (cont.)
7) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea
construcțiilor, a materialelor și părților 
componente, după demolare; 
(b) durabilitatea construcțiilor; 
(c) utilizarea la construcții a unor materii prime 
și secundare compatibile cu mediul. 

Produse pentru constructii in Romania

1. Produse care detin marcajul european de 


conformitate CE – se pot introduce pe piata
fara restrictii
2. Produse care nu detin marcajul european de 
conformitate CE 
Art. 4 – Declarația de performanță
(REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 )
• Atunci când un produs pentru construcții face 
obiectul unui standard armonizat sau este
conform cu o evaluare tehnică europeană
care a fost eliberată pentru acesta, fabricantul
întocmește o declarație de performanță
pentru acesta în momentul în care este
introdus pe piață.
Art. 6 ‐ Conținutul declarației de performanță

• Declarația de performanță exprimă performanța produselor


pentru construcții în ceea ce privește caracteristicile lor
esențiale, conform specificațiilor tehnice armonizate
relevante. 
• Declarația de performanță conține în special următoarele
informații: 
– referința produsului‐tip; 
– sistemul sau sistemele de evaluare și de verificare a constanței
performanței produsului pentru construcții, astfel cum se prevede în
anexa V;
– numărul de referință și data eliberării standardului armonizat sau a 
evaluării tehnice europene care a fost utilizată pentru evaluarea
fiecărei caracteristici esențiale; 
– după caz, numărul de referință al documentației tehnice specifice
utilizate și cerințele pe care fabricantul susține că produsul le respectă. 
Art. 6 ‐ Conținutul declarației de 
performanță (cont.)
În plus, declarația de performanță cuprinde: 
• utilizarea preconizată sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, 
în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă; 
• lista caracteristicilor esențiale, astfel cum sunt stabilite în specificația tehnică
armonizată pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate declarate;
• performanța cel puțin a uneia dintre caracteristicile esențiale ale produsului
pentru construcții, relevante pentru utilizarea preconizată sau utilizările
preconizate declarate; 
• după caz, performanța produsului pentru construcții, pe niveluri sau clase, sau sub 
formă descriptivă, dacă este necesar pe baza unui calcul, în ceea ce privește
caracteristicile esențiale stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (3); 
• performanța acelor caracteristici esențiale ale produsului pentru construcții care 
sunt legate de utilizarea sau utilizările preconizate, luând în considerare
dispozițiile legate de utilizarea sau utilizările preconizate acolo unde fabricantul
intenționează să pună la dispoziție pe piață produsul pentru construcții; 
• pentru caracteristicile esențiale enumerate, pentru care nu este declarată niciun fel
de performanță, acronimul „NPD” (nicio performanță determinată); 
(…)

• Prin întocmirea declarației de conformitate, 


fabricantul își asumă responsabilitatea
pentru conformitatea produsului pentru
construcții cu performanța declarată. În lipsa
unor indicii obiective în sens contrar, statele
membre presupun că declarația de 
performanță întocmită de fabricant este
exactă și fiabilă.
• Marcajul CE se aplică pe acele produse pentru
construcții pentru care fabricantul a întocmit o 
declarație de performanță în conformitate cu articolele
4 și 6. 
• Pentru orice produs pentru construcții care face 
obiectul unui standard armonizat,sau pentru care a fost
emisă o evaluare tehnică europeană marcajul CE este
singurul marcaj care atestă conformitatea produsului
pentru construcții respectiv cu performanța declarată, 
în ceea ce privește caracteristicile esențiale, care face 
obiectul respectivului standard armonizat, sau pentru
care a fost emisă o evaluare tehnică europeană. 

• Standardele armonizate definesc metodele și 


criteriile de evaluare a performanței produselor
pentru construcții în ceea ce privește
caracteristicile lor esențiale.
• Evaluare tehnică europeană – document elaborat
și adopt de  Organizatia Organismelor de 
Evaluare Tehnica (OET) pentru orice produs
pentru construcții care nu este acoperit (total sau
partial) de un standard armonizat, pentru care 
performanța în ceea ce privește caracteristicile
sale esențiale nu poate fi evaluată integral în
funcție de un standard armonizat existent.
Producator

Produs pentru constructii

Exista standard armonizat sau specificatie tehnica recunoscuta

Producatorul trebuie sa dea o DECLARATIE DE PERFORMANTA


si sa aplice marcajul

Identifica sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei

Sisteme 1+ , 1, 2+, 3
Sistem 4
Organism de evaluare şi verificare a
constanţei performanţei produselor Producatorul raspunde
pentru construcţii (EVCP) singur de aplicarea
sistemului de evaluare si
EVCP realizeaza o serie de activitati verificare a constantei
de control in urma carora elibereaza performantei
Certificatul de conformitate europeana

ORGANISMELE IMPLICATE ÎN EVALUAREA ȘI 
VERIFICAREA CONSTANȚEI PERFORMANȚEI
(EVCP)
1) organismul de certificare a produselor: un organism notificat 
guvernamental sau neguvernamental, având competența și
responsabilitatea necesare pentru a efectua o certificare a 
produselor în conformitate cu norme procedurale și de 
administrare prestabilite; 
2) organismul de certificare a controlului producției în fabrică: 
un organism notificat, guvernamental sau neguvernamental, 
având competența și responsabilitatea necesare pentru a 
efectua o certificare a controlului în fabrică al producției în 
conformitate cu norme procedurale și de administrare 
prestabilite; 
3) laboratorul de încercări: un laborator notificat care măsoară, 
examinează, încearcă, calibrează sau determină în orice alt 
mod caracteristicile sau performanțele materialelor sau 
produselor pentru construcții. 
ORGANISMELE IMPLICATE ÎN EVALUAREA ȘI 
VERIFICAREA CONSTANȚEI PERFORMANȚEI

• Organismele EVCP sunt evaluate de organismul


national de acreditare (RENAR) 
• Dupa obtinerea acreditarii EVCP depun
documentatia necesara notificarii la CE si inscrierea
in NANDO (New Approach Notified and Designated 
Organisations Information System) ‐
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

Procedura privind desemnarea organismelor


EVCP‐ publicata in Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 396 din 1 iulie 2013
Art. 11. ‐ (1) Desemnarea se acordă pe baza propunerilor formulate de către
comisiile de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a 
constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică
europeană a produselor pentru construcţii, denumite în continuare
comisii de evaluare, (..)de către una din cele două autorităţi responsabile
cu desemnarea, după cum urmează:
a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru oricare
familie de produse pentru construcţii şi oricare funcţie specifică, cu 
excepţia celor prevăzute la lit. b);
b) Ministerul Afacerilor Interne, pentru familiile de produse pentru construcţii
din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor
(echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea
incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru protecţie la 
explozii), precum şi pentru laboratoarele de încercări care efectuează
încercări pentru evaluarea comportării la foc/rezistenţei la 
foc/performanţei la foc exterior pentru oricare dintre familiile de produse
pentru construcţii.
Procedura privind desemnarea organismelor
EVCP‐ publicata in Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 396 din 1 iulie 2013

• (2) Desemnarea în vederea notificării organismelor


EVCP de către autoritatea responsabilă cu 
desemnarea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin
ordin al ministrului de resort, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
• (3) Perioada de valabilitate a desemnării este
nelimitată, cu condiţia îndeplinirii continue a 
cerinţelor care au stat la baza desemnării.

Art. 5 – Derogări de la întocmirea unei


declarații de performanță
• Fabricanții nu sunt obligați să întocmească o declarație de performanță în
cazul în care: 
• produsul pentru construcții este fabricat în mod individual sau la comandă, 
nefiind realizat într‐un proces de producție în serie, ca răspuns la o comandă
specifică și este instalat într‐o singură construcție identificată, de către un 
fabricant care răspunde de încorporarea în condiții de siguranță a produsului
în construcții;
• produsul pentru construcții este fabricat pe șantier pentru a fi încorporat în
construcția respectivă, în conformitate cu normele naționale aplicabile și pe
răspunderea persoanelor însărcinate cu executarea în condiții de siguranță a 
construcțiilor, desemnate în temeiul normelor naționale aplicabile; sau
• produsul pentru construcții este fabricat în mod tradițional sau de o manieră
adecvată pentru a asigura conservarea patrimoniului, printr‐un proces de 
fabricare neindustrial, pentru renovarea adecvată a construcțiilor protejate în
mod oficial ca făcând parte dintr‐un sit protejat sau datorită valorii lor
arhitecturale sau istorice deosebite, cu respectarea normelor naționale
aplicabile.
Sisteme de evaluare si verificare a 
constantei performantei
anexa 5, Regulamentului (UE) nr. 305/2011

• Sistemele de evaluare si verificare a 


constantei performantei produselor se 
definesc în funcţie de repartizarea sarcinilor
între producător şi organismele certificare
notificate şi se codifică într‐o notaţie numerică
de la 1 la 4, exprimând nivelul de exigenţă în
ordine descrescătoare, după cum urmează:

Sistem 1+
Declarația de performanță din partea fabricantului referitoare la 
performanța caracteristicilor esențiale ale produsului pentru
construcții pe baza următoarelor elemente :
1) Fabricantul
(i) controlul producţiei în fabrică;
(ii) încercarea suplimentară a eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un 
plan de încercări prestabilit ;
2) Organismul notificat de certificare a produselor emite
certificatul de constanță a performanței produsului pe baza: 
(i)  determinarea produsului‐tip pe baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a 
calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a 
produsului; 
(ii) inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică; 
(iii) supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică; 
(iv) încercării prin sondaj a unor eșantioane prelevate înaintea introducerii
produsului pe piață.
Sistem 11+
Sistem
Declarația de performanță din partea fabricantului referitoare la 
performanța caracteristicilor esențiale ale produsului pentru
construcții pe baza următoarelor elemente :
1) Fabricantul
(i) controlul producţiei în fabrică;
(ii) încercarea suplimentară a eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un 
plan de încercări prestabilit ;
2) Organismul notificat de certificare a produselor emite
certificatul de constanță a performanței produsului pe baza: 
(i)  determinarea produsului‐tip pe baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a 
calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a 
produsului; 
(ii) inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică; 
(iii) supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică; 

Sistem 2+
• Declaraţia de performanță din partea fabricantului referitoare la 
performanța caracteristicilor esențiale ale produsului pentru
construcții pe baza următoarelor elemente:
1) Fabricant
(i) determinarea produsului‐tip pe baza încercării de tip (inclusiv
eșantionarea), a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a 
documentației descriptive a produsului; 
(ii) efectuează controlul producției în fabrică; 
(iii) încercarea eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un 
plan de încercări prestabilit.
2) Organism certificare notificat
(i) determinarea produsului‐tip pe baza încercării de tip (inclusiv
eșantionarea), a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a 
documentației descriptive a produsului; 
(ii) efectuează controlul producției în fabrică; 
Sistem 3

• Declarația de performanță din partea fabricantului


referitoare la performanța caracteristicilor esențiale ale 
produsului pentru construcții pe baza următoarelor
elemente
(i) fabricantul efectuează controlul producției în fabrică; 
(ii) laboratorul de încercări notificat efectuează determinarea
produsului‐tip pe baza încercării de tip (pe baza eșantionării
efectuate de fabricant), a calculării de tip, pe baza valorilor
tabulare sau a documentației descriptive a produsului. 

Sistem 4
• Declarația de performanță din partea fabricantului
referitoare la performanța caracteristicilor
esențiale ale produsului pentru construcții pe baza
următoarelor elemente: 
(a) fabricantul: 
(i) efectuează determinarea produsului‐tip pe baza încercării de tip, a 
calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației
descriptive a produsului; 
(ii) efectuează controlul producției în fabrică.
(b) nicio sarcină pentru organismul notificat. 
Pentru sistemele Pentru sistemul 3,
1+, 1, 2+ , producatorul se Pentru sistemul 4
producatorul se adreseaza unui producatorul da o
adreseaza unui laborator de incercari declaratie de
organism desemnat notificat performanta pe baza
pentru evaluarea si unor determinari
verificarea constantei efectuate de el insusi
performantelor Laboratorul efectueaza
produsului (OET) efectueaza determinari ale
produsului tip si emnite Incercari initiale de tip
OET isi desfasoara buletine de analiza in baza ale produsului
activitatea de evaluare si carora producatorul poate
verificare a constantei emite declaratia de
performantelor produsului performanta si aplica Controlul productiei in
conform procedurilor proprii marcajul CE fabrica
si emit documente in baza
carora producatorul poate
emite declaratia de
performanta si aplica
marcajul CE

Produsele pentru care se aplica marcajul CE de catre furnizor se


pot inscrise in Registrul Unic al produselor pentru constructii
atestate detinut de catre CTPC (VOLUNTAR)

Tabelul 3.1.1 Familia de produse: CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ŞI ALŢI LIANŢI HIDRAULICI (1/1)
Utilizare(ări) preconizată(e) Nivel(uri) sau Sistem(e) de atestare
Produs(e) clasă(e) a conformităţii
Cimenturi obişnuite, incluzând : Prepararea betonului, mortarului, pastei de  1+
Ciment Portland ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii
Cimenturi Portland compozite: şi pentru fabricarea produselor pentru
-ciment Portland de zgură construcţii
-ciment Portland cu praf de silice
-ciment Portland cu puzzolană naturală
-ciment Portland cu cenuşă zburătoare
-ciment Portland cu şist argilos calcinat
-ciment Portland cu adaos de calcar
-ciment Portland compozit
Cimenturi de furnal
Cimenturi puzzolanice
Cimenturi compozite
Cimenturi speciale incluzând :  1+
cimenturi cu căldură de hidratare limitată
ciment rezistent la agresivitatea apelor cu conţinut de
sulfaţi
ciment alb
ciment rezistent la apa de mare
ciment slab alcalin
Cimenturi calciu-aluminoase  1+

Cimenturi de zidărie  1+

Varuri pentru construcţii, incluzind :  2


-varuri calcice
-varuri dolomitice
-varuri hidraulice
Lianti rutieri hidraulici Prepararea betonului, mortarului, pastei de  2+
ciment şi a altor amestecuri pentru stabilizarea
bazei drumurilor
Tabel 3.10.2 Familia de produse: PANOURI PE BAZĂ DE LEMN (2/2)
Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt
specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele
europene de standardizare CEN/CENELEC:

Utilizare(ări) preconizată(e) Nivel(uri) Sistem(e) de


Produs(e) sau clasă(e) atestare a
pentru conformităţii
reacţia la
foc
Panouri pe bază de lemn nefinisate sau Pentru elemente nestructurale în A1(4), 1
finisate cu placaj, furnir, vopsea aplicaţii interne sau externe A2(4), B(4),
C(4)
3
A1(2),
A2(2), B(2),
C(2), D, E
(de la A1 la 4
E) (3), F