Sunteți pe pagina 1din 4

TEST I – BALADA POPULARĂ

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citeste, cu atenție, textul următor:
În oraş, în Bucureşti, Iată Calea,
La casele mari, domneşti, Surioara Miului,
În curte la Ştefan Vodă, Ce slujeşte domnului,
Mare masă mi-e întinsă Ea, pe dată ce-auzea,
Şi de mari boieri coprinsă, Printre slugi se furişea,
De boierii La picior că mi-o lua
Sfatului Şi din fugă potrivea
Stâlpii Câte-un deal, câte-o vălcea,
Ţarigradului, Pân' la codru d-ajungea;
Sfetnicii Iar în codru când intra,
'Mpăratului. Mâna dreaptă ridica,
Ei la masă ce mănâncă? Frunză de la fag rupea
Numai ştiucă Şi-n guriţă c-o punea,
Şi păstrungă, De şuiera voiniceşte,
Şi galbenă caracudă, Ca s-o-nţeleagă frăţeşte.
Cu peşte dă-l mărunţel, Miul, unde o auzea,
Mor boierii după el. Înainte că-i ieşea
Din pahare ce-mi înghit? Şi din gură mi-i grăia:
Vinul alb şi rumenit - Dar tu, surioara mea?
De la vii Neica nu te aştepta!
Moldoveneşti, La mine de ce-ai venit?
Din podgorii Au haine ţi-ai ponosit,
Munteneşti Au vodă mi te-a gonit,
Şi din pivniţe domneşti. Au ţie ţi-o fi sosit
Dacă vorba Vremea de căsătorit?
Conteneşte, Calea vreme nu pierdea,
Foamea Ci din gură mi-i grăia:
Se mai potoleşte - Nici haine n-am ponosit,
Şi mâncarea Nici vodă nu m-a gonit,
Se sfârşeşte, Nici mie nu mi-a sosit
Iară vodă ce-mi grăieşte? Vremea de căsătorit.
- Beţi, boieri, vă ospătaţi! Ascultă de ce-am venit:
Mâine-zori să vă sculaţi Aseară, la Ştefan Vodă,
Şi frumos să vă armaţi, Fost-a sfat cu mare vorbă.
Pe la brâne cu pistoale, Masă mare-a fost întinsă
După mâini cu iatagane, Şi de mari boieri coprinsă,
La picior cu sulicioare, De boierii
C-o să facem vânătoare Sfatului,
D-un voinic ce seamăn n-are: Stâlpii
Pân' la fagul Miului Ţarigradului,
Din codrii Cobiului. Sfetnicii
Să-i vedem fagu-ncărcat 'Mpăratului,
Şi de arme-mbrebenat, Trimişi la domn cu solie
Cu suliţi şi cu pistoale De la nalta-mpărăţie:
Ce lucesc frumos la soare, Ş-au să facă vânătoare
Iar pe Miul spânzurat Pân' la fagul dumitale,
Unde-o fi fagul mai nalt, D-un voinic ce seamăn n-are,
Că-mi bate poterile Să-ţi vază fagu-ncărcat
Şi-mi scurtează zilele. Şi de arme-mbrebenat,
Beţi, boieri, vă ospătaţi, Iar pe tine spânzurat
Mâine-aici să vă aflaţi! Unde-o fi fagul mai nalt!
Foicică salbă moale,
(Ștefan Vodă, text cules de Gh. Dem. Teodorescu)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Extrage un cuvânt care conține diftong, respectiv un cuvânt care conține hiat din versurile: Trimişi la
domn cu solie/De la nalta-mpărăţie: / Ş-au să facă vânătoare /Pân' la fagul dumitale. 4 puncte
2. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin
compunere din secvența: În curte la Ştefan Vodă,/Mare masă mi-e întinsă. 4 puncte
3. Explică folosirea virgulei în secvența: Beţi, boieri, vă ospătaţi. 4 puncte
4. Precizează două moduri de expunere folosite în text. 4 puncte
5. Extrage, din text, două figuri de stil diferite, precizând felul acestora. 4 puncte
6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care se pregătesc boierii. 4 puncte
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să motivezi apartenenţa la specie a
baladei populare Ștefan Vodă. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi patru trăsături ale baladei populare;
– să prezinți detaliat două trăsături ale baladei populare, valorificând fragmentul dat;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeste, cu atenție, textul următor:
Prima şcoală românească se află în interiorul curţii Bisericii „Sfântul Nicolae” din cartierul
istoric Şchei, în Braşov. Primele cursuri în limba română au avut loc aici în 1583. În prezent, clădirea
adăposteşte muzeul cu acelaşi nume, sub conducerea filologului Vasile Oltean.
Cronologie
Mai jos este redată cronologia şcolii care reiese din istoricul afişat în interiorul ei:
 secolele al XI-lea - al XII-lea se scrie „Omiliarul”, manual şcolar ;
 15 decembrie 1399 Papa Bonifaciu al IX-lea aminteşte lăcaşul de cult şi învăţătură ;
 1556 - 1583 diaconul Coresi tipăreşte în Şchei primele cărţi de circulaţie în limba română ;
 1731 dascălul Petcu Soanul editează în Şchei primul almanah (calendar) din ţară ;
 1757 dascălul braşovean Dimitrie Eustatievici scrie prima „Gramatică” în limba română ;
 1797 protopopul Radu Tempea V tipăreşte „Gramatica Românească” ;
 1821 - 1828 - 1850 popasurile lui Anton Pann în Şchei .
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Prima școală românească)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Formulează câte un enunț în care să indici următoarele elemente referitoare la textul dat:
- anul primului almanah (calendar) din țară;
- două personalități ale acestei școli. 4 puncte
2. Scrie titlul articolului și sursa din care a fost extras. 4 puncte
3. Menționează modul și diateza verbelor subliniate în text. 4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se
exprimă: Prima şcoală românească se află în interiorul curţii Bisericii „Sfântul Nicolae”. 4 puncte
5. Transcrie propoziţia principală şi propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul
subordonatei: Mai jos este redată cronologia şcolii care reiese din istoricul afişat în interiorul ei.
4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată
completivă indirectă introdusă prin pronumele relativ cine . 4 puncte
B. Redactează o compunere de 150 - 300 de cuvinte în care să relatezi o întâmplare reală sau imaginară
petrecută într-un muzeu. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compozi_iei – 2 p.; coerenţa textului
– 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.;
punctuaţia – 3 p.; asezarea corectă a textului în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.).
TEST II – BALADA POPULARĂ

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citeste, cu atenție, textul următor:
Foaie verde lemn dubit,
Vestea-n ţară a ieşit
De-un viteaz nebiruit
Care Pintea e numit,
De-un viteaz afar' din seamă
Pe care Pintea mi-l cheamă.
Ţine calea la strămtori
Şi opreşte negustori,
De-i scapă de gălbiori.
El izbânzi tot face nouă,
Cu ortaci o sută nouă,
Şi din ţară-n ţară trece,
Cu ortaci o sută zece.
Mers-a vestea să se ştie,
Până sus, la-mpărăţie,
Şi cei domni, când auzeau,
Oaste mare pregăteau,
Oaste mare,-mpărătească,
Pe Pintea să-l oblicească
Şi viaţa să-i sfârşească: …
Cine însă cuteza,
Cine oare se-ncerca
Pe Pintea să-l prăpădească,
De el lumea s-o lipsească,
De-un viteaz aşa fălos
Şi la inimă milos,
De-un viteaz aşa de mare,
La sărmani d-ajutorare?...
Pintea mult mai vitejea,
Mulţi duşmani el mai culca
Şi nimica nu-i păsa,
Glonţ pe el nu-l vătăma,
Sabia nu mi-l tăia,
C-aşa mi l-a fost vrăjit
Maică-sa, când a fost mic; …
(*** Pintea Viteazul)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Extrage un cuvânt care conține diftong, respectiv un cuvânt care conține hiat din versurile: Foaie
verde lemn dubit,/Vestea-n ţară a ieşit/De-un viteaz nebiruit/Care Pintea e numit. 4 puncte
2. Selectează, din text, o formă de dativ etic și precizează valoarea lui stilistică. 4 puncte
3. Explică modul de formare a unui cuvânt obţinut prin conversiune şi a unui cuvânt obţinut prin
derivare din versurile: Cine oare se-ncerca/Pe Pintea să-l prăpădească /De el lumea s-o lipsească,/De-
un viteaz aşa fălos/Şi la inimă milos. 4 puncte
4. Precizează rima și măsura primelor patru versuri. 4 puncte
5. Transcrie, din textul propus, o repetiție și un epitet. 4 puncte
6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care domnii doreau să-l pedepsească pe Pintea. 4 puncte
B. Redactează o compunere de minimum150 de cuvinte în care să motivezi apartenenţa la specie a
baladei populare Pintea Viteazul. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi patru trăsături ale baladei populare;
– să prezinți detaliat două trăsături ale baladei populare, valorificând fragmentul dat;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)


Citeste, cu atenție, textul următor:
În doar un minut, pe internet, se petrec o groază de lucruri. Intel, compania americană de
microprocesoare, a estimat care sunt acţiunile majore ce se petrec în 60 de secunde pe cea mai mare
reţea de pe Pământ.
Mai mult de 204 milioane de email-uri sunt trimise, iar Amazon încasează aproximativ 83.000
de dolari din vânzări pe minut.
Aproximativ 20 de milioane de fotografii sunt încărcate şi vizualizate pe Flickr în acelaşi minut,
iar Facebook dispune de peste 6 milioane de vizualizari ale paginilor sale în acelaşi timp. Tot în acelaşi
minut, sunt vizionate 3,1 milioane de videoclipuri pe YouTube, iar pe Pandora sunt ascultate peste
61.000 de ore de muzică simultan.
Se pare că în spatele acestor cifre extraordinare se află dezvoltarea rapidă a dispozitivelor
mobile ce au reuşit să schimbe total obiceiurile de consum ale utilizatorilor.
Astăzi, numărul de dispozitive conectate la Internet este egal cu populaţia lumii. Până în 2015
însă, numărul de dispozitive conectate la Internet se va dubla. Conform calculelor Intel, tot în 2015,
vom avea nevoie de cinci ani pentru a vizualiza tot conţinutul video care este vizionat doar într-o
secundă pe internet.
(Alexandra Postelnicu, „Ce se întâmplă pe internet într-un minut?”, în ziarul Evenimentul zilei)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:


1. Formulează câte un enunț în care să indici următoarele elemente referitoare la textul dat:
− numele companiei care a făcut estimările;
− numărul de videoclipuri vizualizate pe YouTube. 4 puncte
2. Scrie numele autorului şi titlul articolului din care este extras fragmentul. 4 puncte
3. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în text. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte subliniate, menționând partea de vorbire prin care
se exprimă: ...vom avea nevoie de cinci ani pentru a vizualiza tot conţinutul video. 4 puncte
5. Transcrie două propoziții subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: „Se pare
că în spatele acestor cifre extraordinare se află dezvoltarea rapidă a dispozitivelor mobile ce au reuşit
să schimbe total obiceiurile de consum ale utilizatorilor. 4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată atributivă,
introdusă prin adverbul relativ când. 4 puncte

B. Redactează o compunere de 150 - 300 de cuvinte în care să relatezi o întâmplare reală sau imaginară
petrecută în timpul unui spectacol. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compozi_iei – 2 p.; coerenţa textului
– 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.;
punctuaţia – 3 p.; asezarea corectă a textului în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.).