Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

TESTAREA NA IONAL - 2007


Proba scris de limba i literatura român
Varianta 37
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Partea I (48 de puncte)


Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai
jos.
- Iancule, M ria ta, i o frunz întrebai:

când

treceam spre Baia dealul, - Unde-i, soro, Cr i orul?*
i-am v zut sub un gorun* Codrul tot vui din poale
priponit de-o floare - calul. un r spuns ca doina dulce:
Iarba sc p ra sub el - Ia, s-o dus, în jos, spre vale
i în ochii mari cât pruna sub un carpen, s se culce.

i în sc rile de-o el Era sear , calul blând,
se juca, nebun , luna. învelit în neguri sure
Întrebai atunci o stea sta-n uat i a tepta
ce- i ardea, departe, dorul, nechezând c tre p dure...

(Mircea Micu, Balad cu Iancu)
*Cr i orul Mun ilor - nume popular dat conductorului revolu iei de la 1848 din Transilvania, Avram Iancu
*gorun; carpen - nume de arbori

A. Limba român
1. Desparte în silabe cuvintele: ,,treceam”, ,,priponit”, ,,sc p ra”, ,,codrul”. 4 puncte
2. Transcrie, din text, dou cuvinte con inând vocale în hiat. 4 puncte
3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,p dure”. 4 puncte
4. Transcrie, din text, o interjec ie i un adverb relativ. 4 puncte
5. Precizeaz valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,ce-i ardea, departe, dorul ”. 4 puncte
6. Alctuiete un enun în care substantivul ,,frunz” s aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte
7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Codrul tot vui din poale/ un r spuns...”. 4 puncte
8. Transcrie, din text, propozi ia subordonat circumstan ial de timp. 4 puncte
9. Alctuiete o fraz în care s existe i o subordonat subiectiv, având ca regent verbul a (se) juca. 4 puncte
B. În elegerea textului
10. Precizeaz m sura versului ,,- Unde-i, soro, Cr i orul?”. 2 puncte
11. Transcrie din text un vers care s con in o imagine vizual. 2 puncte
12. Men ioneaz o figur de stil identificat în versul ,,un r spuns ca doina dulce”. 2 puncte
13. Precizeaz dou tr sturi care s justifice faptul c , de i în titlu apare termenul ,,Balad ”,
textul apar ine unei opere lirice. 2 puncte
14. Explic semnifica ia versului ,,se juca, nebun , luna”. 4 puncte

Partea a II-a (10 puncte)


Te nume ti Alexandru/ Alexandra Dinu, ai absolvit clasa a VIII-a i î i petreci vacan a de var , într-o zon
de munte, în localitatea Râul Alb.
Redacteaz, pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de rânduri, adresat fostei
tale colege, Miruna, c reia s îi dezv lui planurile de a organiza o excursie de o sptmân, pentru a vizita
Humule tiul, locul natal al lui Ion Creang. În scrisoare, trebuie:
• s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte
• s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte
Aten ie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerin ! Data redact rii scrisorii este
18.06.2007.

Partea a III-a (32 de puncte)


Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, în care s prezin i un personaj dintr-o balad popular , studiat de
tine la coal . În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
• precizarea, înso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului din balada aleas;
• numirea a patru trs turi (fizice i/ sau morale) ale personajului;
• ilustrarea trs turilor, prin referire la întâmplri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate;
• prezentarea rela iilor dintre personajul ales i alt personaj al baladei.

1
Proba scris de limba i literatura român Varianta 37
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Not ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
con inut (câte 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat) i 16 puncte pentru redactare (unitatea 
compozi iei - 1 p.; coeren a textului

- 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului în pagin , lizibilitatea - 2 p.).

În vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin
sau echivalentul a 25 - 30 de rânduri scrise.

2
Proba scris de limba i literatura român Varianta 37