Sunteți pe pagina 1din 8
Eleanor Estes O suta d,e r o c h i i IlustraEii de Louis Slobodkin

Eleanor Estes

O suta d,e rochii

IlustraEii de Louis Slobodkin

Tiaducere din englezi de Lavinia Braniste

AIIf,IR

'Wanda J o c u l rochiilor O zi senin1, Concursut Cele o sutl de

'Wanda

Jocul rochiilor

O zi senin1,

Concursut Cele o sutl de rochii Sus, pe Boggins Heights

Scrisoarea pentru sala 13

Cuu,int c,itre cititori

Cuprins

6

Lz

Zl,

33,

38

48

59

75

Wanda Astizi, luni, \fanda Petronski nu era la locul ei. D a r n i

Wanda

Astizi, luni, \fanda Petronski nu era la locul ei.

Dar nimeni, nici micar P.ggy;i Madeline, fetele

care porniseri toati distracgia, nu observaseri c5. ITanda nu venise.

De obicei Wanda stitea in penultima banci de

pe ultimul rAnd din sala 13. Stitea in colgul clasei,

I

!

l

h

t_

I ! l h t_ unde s t e t e a u sl baletlr necloplltl,

unde steteau sl baletlr necloplltl, care nu aveau note

-

-.

.

.

I

.l

l.

bune in catalog. Colgul clasei eralocul in care picioa- rele n-aveau deloc linigte; aici se rAdea cel mai tare

cAnd se spunea ceva amuzant, iar podeaua era mereu

plini de plmAnt gi noroi. $7anda nu stitea acolo pentru cLeraneciopliti gi

giligioasi. Dimpotrivi, erafoarte linistitl si rareori zicea ceya. $i nimeni n-o auzise niciodati ritzind

tare. CAteodati i;i schimonosea buzele intr-un fel de zAmbet strAmb, dar asta era tot. Nimeni nu gtia exact de ce sti \7anda pe locul

acela. Singurul motiv pirea afi cS,yenea tocmai din

Boggins Heights gi de obicei avea incilgirile pline

de noroi uscat, pe care-l aduna de pe drumurile de

gari. Poate ci lnviEltoarei ii plicea si-i puni pe togi

copiii care ar fi putut veni cu lnciltimintea murdari

in acela;i colg al clasei. Dar de \7anda Petronski nu-i

prea pisa nimi.nui, atdtavreme cdtfataera in clasi.

./: t i' i !t, .l : .r ' :;ii/ -,:.t.-.*- S e g A

./:

t

i' i

!t,

.l

:

.r

'

:;ii/

-,:.t.-.*-

Se gAndeau la ea in afara orelor de gcoall, la

prdnz, cAnd se intorceau in clasi, ori dimineala devreme, inainte si inceapl scoala, cAnd grupuri

de doi sau trei sau chiar mai mulgi vorbeau gi rAdeau in drum spre curtea gcolii.

CAteodati o agteptau pe \7anda, dar numai ca si

se distreze pe seama ei. W'anda n-a apirut la gcoali nici a doua zi, margi. $i, din nou, nimeni nu i-a remarcat absenEa, in afari

de inviqitoare qi poate de Blll Byron, biiatul inalt

'

.t

care stiteape scaunul din spatele'Wandei ;i care Putea

acum si-gi intinde picioarele lungi de-o parte gi de

ahta a bincii ei goale ;i si stea acolo ca o broasci,

spre amuzamentul celor din colEul lui.

Dar miercuri, Peggy gi Maddie, care stiteau ln

primele blnci, impreuni cu alEi copii care aveau note

bune pi nu aduceau o mulqime de noroi pe incilEiri,

8

a u o b s e r v a t cd,\7anda nu era acolo. P.ggy

au observat cd,\7anda nu era acolo. P.ggy era cea

mai populard,fatSdin gcoali. Era drigutl., aveamulte

haine frumoase gi plrul castaniu-rogcat si cirlion-

gat. Maddie era cea mai bunl prietenl a ei.

P.ggy gi Maddie observaseri ci\7anda era absenti

penrru cI din cauzaei intirziaserl la gcoall. O tot

agteptaseripe \7anda - si se distreze un pic pe seama

ei -, iar ea pur gi simplu nu venise. $i-au tot zis ci

trebuia si aparl dintr-un moment in altul. L-au vilzut pe Jack Beggles alergind inspre ;coali, cu cravata

strimbl gi cu gapca aproape cizAndu-i de pe cap. $i-au dat seama ci probabil era tdrzia, pentru ci

biiatul reu;ea tntotdeauna si se ageze pe scaun exact

cind suna clopoqelul, de parci tocmai inscria un eseu

1r 11 "r fffir wg i r? &* F l a f o t b

1r

11

"r

fffir

wg

i r?

&*

F

la fotbal. Dar ele au mai agteptat un minut, apoi inci

unul pi inci unul, sperind cI'S7'anda o si aparl. in

1.

iin urmi au fost nevoite s-o rupi la fugi fbri

s-o ft vizut.

Cele doui fete au ajuns in clasi dupi ce se inchi-

seseri ugile. Copiii recitau la unison din discursul

IO

de la G e t t y s b u r g l , cici

de la Gettysburgl, cici aga incepea domnigoara Mason

intotdeauna lecgia. P.ggy gi Maddie s-au strecurat [a locurile lor chiar cAnd colegii lor recitau ultimele

ranouft

,, cLgarava renagte intnr libertate, cu voia lui Dum-

nezeu, iar cirmuirea poporului de cltre popor gi

pentru popor nu rra pieri de pe pimint."

^l

-

clcei

care au murit nu vor fi murit in van;

l Discurs ginut de pregedintele american Abraham Lincoln,

la data de 19 noiembrie 1863, in timpul Rizboiului Civil, intr-o

ceremonie care a avut loc la Cimitirul Militar Nagional din Gettys- burg, Pennsylvania.

II