Sunteți pe pagina 1din 8

Eleanor Estes

O suta d,e rochii


IlustraEii de Louis Slobodkin

Tiaducere din englezi


de Lavinia Braniste

AIIf,IR
Cuprins

'Wanda 6

Jocul rochiilor Lz

O zi senin1, ... Zl,

Concursut.... 33,
Cele o sutl de rochii 38

Sus, pe Boggins Heights 48

Scrisoarea pentru sala 13 59

Cuu,int c,itre cititori 75


Wanda

Astizi, luni, \fanda Petronski nu era la locul ei.


Dar nimeni, nici micar P.ggy;i Madeline, fetele
care porniseri toati distracgia, nu observaseri c5.
ITanda nu venise.
De obicei Wanda stitea in penultima banci de
pe ultimul rAnd din sala 13. Stitea in colgul clasei,
I - .l
-. . l. .
unde steteau sl baletlr necloplltl, care nu aveau note
bune in catalog. Colgul clasei eralocul in care picioa-
rele n-aveau deloc linigte; aici se rAdea cel mai tare
cAnd se spunea ceva amuzant, iar podeaua era mereu
plini de plmAnt gi noroi.
$7anda nu stitea acolo pentru cLeraneciopliti gi
giligioasi. Dimpotrivi, erafoarte linistitl si rareori
zicea ceya. $i nimeni n-o auzise niciodati ritzind
tare. CAteodati i;i schimonosea buzele intr-un fel
de zAmbet strAmb, dar asta era tot.
Nimeni nu gtia exact de ce sti \7anda pe locul
acela. Singurul motiv pirea afi cS,yenea tocmai din
Boggins Heights gi de obicei avea incilgirile pline
de noroi uscat, pe care-l aduna de pe drumurile de
I
gari. Poate ci lnviEltoarei ii plicea si-i puni pe togi
copiii care ar fi putut veni cu lnciltimintea murdari
in acela;i colg al clasei. Dar de \7anda Petronski nu-i

! prea pisa nimi.nui, atdtavreme cdtfataera in clasi.

l
h

t_
./: .l :
t
!t,

i .r..'
i' ....-,:.t.-.*-

..:;ii/

in afara orelor de gcoall, la


Se gAndeau la ea
prdnz, cAnd se intorceau in clasi, ori dimineala
devreme, inainte si inceapl scoala, cAnd grupuri
de doi sau trei sau chiar mai mulgi vorbeau gi rAdeau
in drum spre curtea gcolii.
CAteodati o agteptau pe \7anda, dar numai ca si
se distreze pe seama ei.
W'anda n-aapirut la gcoali nici a doua zi, margi.
$i, din nou, nimeni nu i-a remarcat absenEa, in afari
de inviqitoare qi poate de Blll Byron, biiatul inalt
'
.t
care stiteape scaunul din spatele'Wandei ;i care Putea
acum si-gi intinde picioarele lungi de-o parte gi de
ahta a bincii ei goale ;i si stea acolo ca o broasci,
spre amuzamentul celor din colEul lui.
Dar miercuri, Peggy gi Maddie, care stiteau ln
primele blnci, impreuni cu alEi copii care aveau note
bune pi nu aduceau o mulqime de noroi pe incilEiri,

8
au observat cd,\7anda nu era acolo. P.ggy era cea
mai populard,fatSdin gcoali. Era drigutl., aveamulte
haine frumoase gi plrul castaniu-rogcat si cirlion-
gat. Maddie era cea mai bunl prietenl a ei.
P.ggy gi Maddie observaseri ci\7anda era absenti
penrru cI din cauzaei intirziaserl la gcoall. O tot
agteptaseripe \7anda - si se distreze un pic pe seama
ei -, iar ea pur gi simplu nu venise. $i-au tot zis ci
trebuia si aparl dintr-un moment in altul. L-au vilzut
pe Jack Beggles alergind inspre ;coali, cu cravata
strimbl gi cu gapca aproape cizAndu-i de pe cap.
$i-au dat seama ci probabil era tdrzia, pentru ci
biiatul reu;ea tntotdeauna si se ageze pe scaun exact
cind suna clopoqelul, de parci tocmai inscria un eseu
"r
fffir
wg
1r
11

&*
i r?
F

inci
la fotbal. Dar ele au mai agteptat un minut, apoi
unul pi inci unul, sperind cI'S7'anda o si aparl. in
..1. iin urmi au fost nevoite s-o rupi la fugi fbri
s-o ft vizut.
Cele doui fete au ajuns in clasi dupi ce se inchi-
seseri ugile. Copiii recitau la unison din discursul

IO
de la Gettysburgl, cici aga incepea domnigoara Mason
intotdeauna lecgia. P.ggy gi Maddie s-au strecurat
[a locurile lor chiar cAnd colegii lor recitau ultimele
ranouft...
^l

,,...clcei care au murit nu vor fi murit in van;


-
cLgarava renagte intnr libertate, cu voia lui Dum-
nezeu, iar cirmuirea poporului de cltre popor gi
pentru popor nu rra pieri de pe pimint."

l Discurs ginut de pregedintele american Abraham Lincoln,


la data de 19 noiembrie 1863, in timpul Rizboiului Civil, intr-o
ceremonie care a avut loc la Cimitirul Militar Nagional din Gettys-
burg, Pennsylvania.

II