Sunteți pe pagina 1din 3
Procuratura Anticoruptie DENUNT Subsernata, Maia Sandu, cetdtean at Republic! Moldove, niscuts in 1972 in satu Risipeni, ‘alonul Falest, Presedinte al Partdull Politic "Partidul Aciune si Soidartate” (adresa: mun, Chisin’u, ‘tr. A. Mateevic 31), solicit pornirea urmiriei penale pe semnele componentel de infractiune Prevzute de articolele 190 alin(5), 324, 325, 326, 327, 328, 329 din Codul penal al Republicii Moldova impotriva persoanelor cu functil de rspundere din cadrul Agente Nationale de Reglementare in Energetic (ANRE), pe faptulneajustrtarfelor pentru gaele naturale in periada ardor 2016, 2017 2018, In prezen, consuatori casnicl ahi gazele naturale conform unui arf de 6,138 lel pentru 1 13 pentru voluml ce deplseste consul de 30 mS si 5,892 le pentru vlumul ce nu depBgeste 30 13. Aceste tare au fost aprobate prin Hokréea Cosi de Adminktrape al ANRE ne. 100 din 26.01.2016. Tatfleaprobate prin Hotirrea Consul de Administratie al ANRE ne 100 din 26.01.2016 av a baz un pre caculat de import al gazelor naturale de 4194 ll. Totodats, petul de foto achitat de S.A. .Moldovagaz” a fost de 3887 le in 2016 (sau cu 7,386 mal ifn) 512987 lel in prmele 6 huni in 2017 (sau cu 285% mat etn. Tn a dou jumtate @ ani 2017, pre este i mai mic. Reiesnd din consumul medi anual de gaze de cca 1 mird m3, zu c® eonsumatortl au Aachitat in anil 2016, 2017 2018 peste 1.5 millarde lel in plus faté de costurile real. ale furizorulul de gaze. Suma respect (devere tartar) repreant, de fat, plat in avans din parte consumatorir. Potrvt prevederior pat. 9 lit: 9) din Reguamentul de organzare $ funcjonare @ Agen Natonale pentru Reglementare in Energetic, aprobat prin Hotirérea Palamentulul nr. 238 din 26 ‘ctombrie 2012, ANRE “promoveaza o politics tarifars adecvat3, care corespunde principillor ‘economiel de plats, astfel incit si fle aslqurats in egal misuri protectia drepturilor ‘consumatorilor fall sl profitablltatea intreprinderilor din sectorul eneroetic | a seviclut Dic de aimentare cu ap 3 de canaizae”. ‘Aceleasiobligatunileistorl lea preva si in Legea nr. 108/2016 cu pie la gaze rtrd. Desexemply, art.99 ain(2) it. ) din actu! legilativ mentionat stabieste cB unul dntre Brincipile metodolgilor de calcula, aprobare si aplicare a prerlor sa tarfelor reglementate este “asigurares feptulll cé preturile si tarfele reglementate sunt justificate, rezonabile, verificabile, nediscriminatori,transparente, bazate pe performants si pe crteri objective si includ o raté rezonabili de rentabilitate’. {In pus, potrivt art. Ita) ic) din Legea nr. 105/200 privind proteia consumatoror, orice ‘consumator are dreptul la protectia drepturilor sale de citre stat, precum sila reducerea Ccorespunzitoare a prefulul. De asemenea, art.10'alin(1) din aceeasi lege interzice practcile ‘comerciale incorecte. {In poida prevederior acestor act legislative, ANRE nu a prevzu in Metodoogia de calcula si aplicare a tafelorreglementate la gazele naturale, aprobatS prin Hotrérea Consul de Administrate al ANRE ne, 678 din 22 august 2014, posiiitatea de 2 interven din propre inat in vederea ‘ecalcuitarfelor la gazele naturale semestrial sau smal frecvent (de exemplu, trimestrial) in cazu In care exist factor oblectv care duc la devien mar ale chettuitlor Furizorul de gaze naturale, in vedereaproteiriintereselor consumatoror(pc.61 din Metodologe canlioneaz8 acest crept al ANRE {de depunerea unei solic in acest sens din parteafurizorulu de gaze naturale). Mai mult decdt att, desi devierle tanfare erau evidente 5, totodat, legisla nu interzicee requlatoruus5interving in sensul modfici prevederor pc.61 din Metodologie, astfel inc 58 foc ost interventia sa cin offi, ANRE nu si-a indeplinit atributile legale, iar, din aceasté cauré, 5-2 admis 0 supraplaté pentru gazele naturale din partea consumatorilor de circa 1,5 miliarde ll De asemenea, este de mentonat 3, potrvt pc.60 din Metodologa de calculare sapiare & tanfelorreglementate la gazele naturale, S.A. .Moldovagaz" urma 8 prezinte la inceputul anului 2017 ‘alulele necesare pentru revizirea tarflu de cltre ANRE, ar ANRE, la rnd su, trebuia 8 aprobe fnolle tarfe. Contrar acestor preveder|, nici S.A. .Moldovagaz”, nicl ANRE, nu gi-au indeplinit obligatiunile prescrise de cadrul normativ, tariful pentru 2017 neflind ajustat ‘corespunzitor. {In ceea ce priveste anul 2018, solctarea S.A. .Moldovagaz” cre ANRE in vederea aust tanfulut a venit doar dup8 oe Partidul Acne si Soidartate a organizat un flashmob fa sediulANRE Ia 22.01.2018, Dupé cum se poate retine din corespondenta oficial dinte S.A. .Moldovagaz” i ANRE®, abia la 24.01.2018, adic la dou’ ile dupa flashmobul mentionat, ANRE a expedlat o solictare cite SSA. .Moldovagaz” prin care a cerut prezentarea prefurors tarifelor la gazele naturale pentru 2018, SSA. eMoldovanaz” prezentnd informatia solicit la 31.01.2018. Prin urmare, In condi in care nu ‘exista 0 presune public, stuatia nveoistrat in anul 2017 putea si se repete sin anu 2018. fn concuzie, prin neajutarea tanllor la gazele naturale, determinati, pe de o parte, de Inactiunea ANRE in ceea ce prvesteindeplinirea atrbutior legale cu prive la ajustarea anualé 2 ‘antler, iar, pe de alt parte, de inactiunea ANRE in ceea ce priveste nemodicarea Metodologie! de Calculare si apicare a tarfelor reglementate la gazele naturale care ar fl facut postbilé ajustarea tarfelor in cursul anuiui 2016 $1 2017 din intiativa reguatorui, avéndu-se tn vedere devierle ‘semniicative ale prefuli de procuare a gazeor naturale, populail | sa adus un prejdiciy de orca 4,5 milarde dele Din aceste motive, exist 0 bSnualSrezonabid privind comiterea de cre persoanele cu func ‘de rispundere din cacrul ANRE a unoracte de corupie sinfractun conexe, Anexe: + Copia Note) Anaitice ‘De ce trebuie redus tant pentru gazele naturale” din 17.01.2018 elaborate Comunitates pentru advocacy pole pubce “WatehDog. MD" ‘+ Comunicatee depress ale ANRE din 22.01.2018 sf dn 01.02.2018. hh voly — Malnsandu 5 februare 2017 Confirm c& cunosc dispozitile cu privie la rispunderea penal8 pentru denunt Intentionat ‘calomnios ce 0 pot purta potrivit prevederiior art-311 din Codu! penal al Repubiicil Moldova. Mala Sandu 5 februarie 201%