Sunteți pe pagina 1din 12

GRĂDINIȚA „CĂSUȚA PITICILOR” VIZAT:

TURDA DIRECTOR: SUCIU LUCICA IOANA

PROIECT TEMATIC

„PRIMĂVARA NE ZÂMBEȘTE”
TEMA ANUALĂ: „ CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”

GRUPA:

„PITICILOR” (GRUPA MICĂ)


AN ȘCOLAR: 2013-2014
EDUCATOARE: ILEANA CRIȘAN, IUȘCA VIOLETA

Argument

Primăvara este timpul revenirii la viaţă a naturii. Ghioceii îşi clatină clopoţelul sub
razele călduţe ale soarelui şi-n curând, pe crengile pomilor apar muguraşi, apoi frunzuliţe şi
flori. Păsările revin voioase la cuiburile lor, bucurându-se de vremea frumoasă şi însorită.
Copiii aşteaptă cu nerăbdare să zburde veseli prin curte să observe gâze şi flori. Întrebările
adresate de preşcolari, precum: Ce se întâmplă cu vieţuitoarele?, Dar cu mediul
înconjurător?, Care sunt vestitorii primăverii?, Cum se trezeşte natura la viaţă?, Care sunt
activităţile omului?, au constituit un motiv în plus să propun copiilor studierea primăverii în
cadrul unui proiect tematic intitulat „Primăvara ne zâmbește”, ce urmează să se desfăşoare pe
parcursul a 4 săptămâni, perioadă în care sperăm să dezvăluim cât mai mult din secretele
acestui anotimp.

Scrisoare către părinţi

0
Dragi părinţi,

În săptămânile ce vin…
Cu primăvara vrem să ne-ntâlnim
Şi multe lucruri noi vom învăţa
Dacă cu primăvara de vorbă vom sta…

Zâna Primăvara a făcut natura să renască, a presărat un curcubeu de culori peste tot ce
ne înconjoară şi ne-a umplut de bucurie. În săptămânile ce urmează vom sărbători împreună
acest anotimp printr-o serie de jocuri şi activităţi. Şi dumneavoastră sunteţi invitaţi să vă
implicaţi în desfăşurarea proiectului prin ajutorul oferit, sub forma unor discuţii purtate cu
copiii dumneavoastră pe baza anumitor aspecte referitoare la anotimpul primăvara,
împrumutându-ne cât mai multe materiale specifice acestei teme, cum ar fi: imagini, jetoane,
casete, CD-uri, DVD-uri, cărţi, atlase, enciclopedii, poveşti sau orice alt material care credeţi
că ne-ar fi de ajutor şi le-ar plăcea. Fiţi alături de noi şi de copiii dumneavoastră pentru a le
îmbogăţi cunoştinţele legate de această temă şi pentru a trăi o experienţă plăcută.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor,


Educatoarele grupei

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

PROIECT: ,,PRIMĂVARA NE ZÂMBEȘTE”

SUBTEMELE ABORDATE:
1. „Primul ghiocel apare!”: 10.03 – 14.03.2014
2. „Vestitorii au sosit!”: 17.03 – 21.03.2014
3. „Primăvara – anotimpul hărniciei”: 24.03 - 28.03.2014
4. „Legume timpurii de primăvară”: 31.03. – 04.04.2014

GRUPUL ŢINTĂ: Grupa mică

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI: 4 săptămâni ( 10.03 - 04.04.2014 )

RESURSE UMANE: copii, educatoare, pãrinţi, bunici, asistent medical, psiholog;

1
RESURSE MATERIALE: culegeri cu texte literare, cărţi ilustrate pentru copii, legume
timpurii de primăvară, planşe cu imagini specifice anotimpului, fişe individuale de lucru,
caiete speciale pentru activităţi, jetoane, CD, calculator.

RESURSE BIBLIOGRAFICE:

• Revista învăţământul preşcolar 1-2/2012;


• „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” Ed. DPH, 2008;
• „Activitatea integrată din grădiniță” DPH, 2008, Filofteia Grama și colaboratorii;
• „Ghid pentru proiecte tematice abordate în manieră integrată a activităților din
grădiniță” Ed. Humanitas, București, 2005;
• „Aplicații ale metodei proiectelor” Ed. CD Press, București, 2008.

METODE: observaţia, conversaţia, explicaţia, experimentul, problematizarea, învãţarea prin


descoperire, brainstorming-ul, munca pe grupe, joc de rol.

ACTIVITǍŢI PREGǍTITOARE:
 Printr-un anunţ afişat, pǎrinţii au fost informaţi despre derularea acestui proiect
tematic şi despre faptul cǎ li se solicitǎ sprijinul pentru achiziţionarea unor materiale
necesare.
 Au fost amenajate centrele de interes cu materiale specifice proiectului tematic şi s-au
etichetat;
 Au fost pregǎtite materialele pentru experienţe şi activitǎţi de cercetare a mediului;
 Alegerea locului pentru studiul mediului concret;

EVENIMENT DE DESCHIDERE:
Anotimpul primăvara îşi dezvăluie în faţa noastră treptat toate minunăţiile şi
frumuseţile naturii.
CREAREA CENTRULUI TEMATIC:
Centrul tematic va fi realizat în sala de grupă, astfel încât copiii să poată privi şi mânui
materialele, să se poată juca cu ele, să vorbească, să „citească” şi să li se citească, să poată
adăuga altele noi, produse sau procurate de ei. Datorită perioadei îndelungate a proiectului -
patru săptămâni - fiecărei săptămâni i-am alocat o subtemă derivată din tema principală.
Astfel, centrul tematic va fi completat la începutul fiecărei săptămâni cu elemente referitoare
la subtema săptămânii.

EVALUAREA PROIECTULUI
Cu lucrările făcute de copii de-a lungul proiectului se va realiza o expoziţie la care vor
fi invitaţi să participe colegii din alte grupe, cadrele didactice ale grădiniţei precum şi părinţii
copiilor.

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE:

Domeniul Limbã şi comunicare:


 Dezvoltarea capacitãţii de exprimare oralã, de înţelegere şi utilizare corectã a
semnificaţiei structurilor verbale orale;

2
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.

Domeniul Ştiinţelor:
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, întrebuinţând un
vocabular adecvat;
 Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare;
 Dezvoltarea capacitãţi de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurãtor, precum şi
stimularea curiozitãţii pentru investigarea acestuia;
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul
înconjurător;
 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător,
în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.

Domeniul Om şi societate:
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică;
 Formarea unei atitudini pozitive faţã de mediul înconjurãtor;
 Formarea deprinderilor practic-gospodãreşti şi utilizarea vocabularului specific.

Domeniul Estetic şi creativ:


 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea de desene, picturi, modelaje;
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
 Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;

Domeniul Psihomotric:
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;
 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite;
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

OBIECTIVE DE REFERINŢÃ PE DOMENII EXPERENŢIALE:

Domeniul Limbã şi comunicare:


 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 Să răspundă adecvat verbal sau comportamental unei sarcini primite.

Domeniul Ştiinţe:
 Să numere de la 1 la 3 recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;

3
 Să observe, să recunoască și să enumere părțile componente ale unor fructe și legume
specifice anotimpului primăvara, arătând totodată și utilitatea acestora;
 Să identifice unele caracteristici specifice anotimpului primăvara;
 Să recunoască şi să descrie verbal anumite schimbări şi transformări din mediul
înconjurător specifice anotimpului primăvara.

Domeniul Om şi societate:
 Să cunoască şi să respecte reguli de protecţie a naturii;
 Să manifeste prietenie, toleranţă, armonie şi să trăiască stări afective pozitive faţă de
natură;
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice;
 Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană,
valorificând deprinderile de lucru însuşite.

Domeniu Estetic şi creativ:


 Să redea teme plastice specifice desenului;
 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici
diverse alese de el;
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale;
 Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale;
 Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale, corespunzătoare specificului
de vârstă al copilului preşcolar;
 Să intoneze cântece şi să le acompanieze ritmic;
 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

Domeniul Psihomotric:
 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri,
căţărări;
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
 Să fie disciplinați;
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie,
fair-play.

INVENTAR DE PROBLEME

4
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
- Primăvara, soarele topeşte zăpada. - Ce se întâmplă în natură primăvara (iarba,
- Este din ce în ce mai cald. flori, pomi, insecte)
- Ne îmbrăcăm mai subţire. - Ce flori înfloresc primăvara?
- Apar ghioceii. - De ce trebuie să muncească oamenii
- Se întorc păsările călătoare. primăvara în grădini, livezi şi parcuri?
- Sunt flori în grădini şi parcuri. - De ce înfloresc pomii?
- Au un miros plăcut. - De ce primăvara reînvie natura la viaţă?
- De ce se întorc păsările călătoare?
- Care sunt legumele primăverii?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor

BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL


- Cărţi, reviste, planşe; - Creioane colorate - Căsuţa păpuşilor,
- Jetoane cu fenomene - Acuarele, pensule - Truse diverse
specifice anotimpului - Hârtie glasată, hârtie - Jucării
primăvara, păsări creponată
- Caiete individuale, fişe de - Lipici, foarfeci
lucru, instrumente de scris - Plastelină, planşete
- Fişe de lucru
CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ JOCURI DE MASĂ
- Lego - Planşe, jetoane - Jetoane cu imagini
- Cuburi din lemn - Fişe individuale, caiete - Cifre
- Jucării diverse tip - Puzzle
- Materiale din natură - Enciclopedii, Atlase CD - Jocuri tip loto
– uri, PC

HARTA PROIECTULUI

Săptămâna I: Primul ghiocel apare! Săptămâna II: Vestitorii au sosit!

5
Primăvara ne zâmbește!

Săptămâna III: Primăvara, anotimpul hărniciei

Săptămâna IV: Legume timpurii de primăvară

6
Săptămâna 1: „Primul ghiocel apare”: 10.03 – 14.03.2014

Ziua/Data Activităţi de învăţare Tura I Activităţi de învăţare Tura II


ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Zâna Primăvară” (convorbiri, intuire ALA+ADE ADP
de imagini); Ordine, disciplină, pregătirea materialelor pentru activităţi.
ALA: Bibliotecă: „Primăvara a sosit.”- citire de imagini cu aspecte specifice Construcții: „Vază pentru ghiocei”
Luni
anotimpului primăvara; Construcţii: „Piața de flori” – cu materiale la alegere. DȘ: „Ghiocelul” – observare „Telefonul fără fir”
10.03.
Jocuri distractive în sala de grupă: „Batista”. DPM: „Dansul ghiocelului” „Mergem la florărie” – tranziție
2014
ADE: Activitate integrată – „Dansând primăvara”
DŞ + DPM: „Ghiocelul” – observare, „Dansând primăvara”- învățarea pașilor de
vals;
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Ghiocelul zâmbitor” ALA+ADE ADP
ALA: Ştiinţă: „Găsește perechea”; Artă: „Ghiocel” - colorare; Joc de rol: „De-a
Marţi ghioceii”; Joc distractiv – „Joacă fetița”, „Ursul doarme”; Joc de rol: „La florărie”
11.03. ADE: „Doi ghiocei = 2” DȘ: „Numărăm ghioceii”- exercițiu cu „Cald-rece”
2014 DŞ; „Doi ghiocei = 2” – predarea cifrei 2; material individual (consolidarea cifrei „Cine știe mai bine?”
2)

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ce mi-a povestit un ghiocel?”; ALA+ADE ADP


ALA: Joc de rol: „De-a florăresele”, Construcții: „Lădițe pentru ghiocei”
Miercuri ADE: Activitate integrată – „Legenda ghiocelului” Bibliotecă: „Primăvară, bine ai venit”
12.03. DLC + DEC: „Legenda ghiocelului” – povestea educatoarei , Buchet de ghiocei” – – prezentare ppt „Ghicește ce am mimat?” – joc
2014 desen; DLC: „Legenda ghiocelului” – distractiv
repovestire
DEC: „Buchet de ghiocei” – pictură
(finalizarea lucrărilor)
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ghiocelul și razele soarelui” – citire de imagini. ALA+ADE ADP
Joi Facem ordine şi ne pregătim pentru activităţi;
13.03. ALA: Ştiinţă: „Labirint”, Artă: „Ghiocel”- modelaj; Artă: „Ghiocelul” – colorare „Prinde-mă” – joc de mișcare
2013 ADE: Activitate integrată – „Ghiocei, clopoței” DOS: „Ghiocelul” – activitate practică
DOS + ALA: „Ghiocelul” – activitate practică; „Ghiocelul”- modelaj; (finalizarea lucrărilor)
Vineri ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Curajosul ghiocel” ALA+ADE ADP
14.03. ALA: Bibliotecă: „Poezii despre ghiocel”; „Imită după imaginea sugerată” – joc
2014 distractiv Știință: „Ce floare este vestitorul „Luați seama bine”

7
ADE: „E zvon de primăvară” primăverii?” „Culegem ghiocei” – tranziție
DEC: „E zvon de primăvară” – „Vine, vine primăvara” – predare cântec + DEC: „Vine, vine primăvara” –
„Primăvara a sosit!” – joc muzical ; repetare cântec

Săptămâna II: „Vestitorii au sosit!”, 17.03 – 21.03.2014

Ziua/Data Activităţi de învăţare Tura I Activităţi de învăţare Tura II


ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Barza a sosit” (convorbiri, intuire de imagini); ALA+ADE ADP
Ordine, disciplină, pregătirea materialelor pentru activităţi.
Luni ALA: Bibliotecă: „Vreau să știu despre păsările călătoare” (prezentare ppt despre Construcții: „Cuibul berzei”
17.03. păsările călătoare); Construcţii: „Cuibul păsărelelor” – cu materiale la alegere. DȘ: „Barza” – observare „Telefonul fără fir”
2014 Jocuri distractive în sala de grupă: „Păsărică, mută-ți cuibul”. DEC: „Barza” – pictură
ADE: Activitate integrată – „Bun venit, dragi păsărele” (Finalizarea lucrărilor)
DŞ + DEC: „Barza” – observare, „Barza”- pictură;
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Dacă aș fi o pasăre?” ALA+ADE ADP
ALA: Ştiinţă: „De ce se întorc păsările călătoare?”; Artă: „ Rândunica” - desen;
Marţi Joc de rol: „De-a păsările”; Joc distractiv – „Telefonul fără fir”; Joc de rol: „De-a berzele” „Cald-rece”
18.03. ADE: „Numărăm berzele și alte păsări călătoare” DȘ: „Două berze = 2”- exercițiu cu „Cine știe mai bine?”
2014 DŞ; „Numărăm berzele și alte păsări călătoare” – consolidarea cifrei 2; material individual (consolidarea
cifrei 2)

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineața, dragi păsărele”; ALA+ADE ADP


ALA: Ştiinţă: „Ce este un ornitolog?”, Joc de rol: „De-a ornitologii”,
Miercuri ADE: Activitate integrată – „Bucuroși de oaspeți” Bibliotecă: „Păsările călătoare din
19.03. DLC + DPM: „Povestea rândunicii” – lectura educatoarei; „Barza și broaștele” – țara noastră” – prezentare ppt „Ghicește ce am mimat?” – joc
2014 diverse sărituri; DLC: „Povestea rândunicii” – distractiv
repovestire
DPM: „De-a rațele și vânătorii” –
Joc sportiv
Joi ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,, Dacă aș fi o pasăre călătoare, aș vrea să fiu...”. ALA+ADE ADP
20.03. Facem ordine şi ne pregătim pentru activităţi;
2013 ALA: Construcții: „Căsuța rândunicii” Artă: „ Mâncare pentru păsărele” – Artă: „Cuibul rândunicii” – modelaj
modelaj; DEC: „Vine, vine primăvara” – „Prinde-mă” – joc de mișcare

8
ADE: Activitate integrată – „Vine, vine primăvara” repetare cântec
DEC: „Vine, vine primăvara” – predare cântec + joc muzical: „Câte unul pe cărare”
+ ALA: „Mâncare pentru păsărele”- modelaj
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Dacă le iubim, cum le îngrijim?” ALA+ADE ADP
Vineri ALA: Bibliotecă: „Păsări mari și mici” – citire de imagini;
21.03. ADE: „O faptă bună” Știință: „Cu ce este acoperit corpul „Luați seama bine”
2014 DOS: „O faptă bună” de G. Zarafu păsărilor?”
DOS: „Cum avem grijă de înaripate?”

Săptămâna III: „Primăvara, anotimpul hărniciei”, 24.03 – 28.03. 2014

Ziua/Data Activităţi de învăţare Tura I Activităţi de învăţare Tura II


ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineața, dragi grădinari” (convorbiri, ALA+ADE ADP
intuire de imagini); Ordine, disciplină, pregătirea materialelor pentru activităţi.
ALA: Bibliotecă: „Munci de primăvară” (citire de imagini); Construcţii: „Lădițe Construcții: „Îngrădim livada”
Luni
pentru semănat” – cu materiale la alegere. Jocuri distractive în sala de grupă: DȘ: „Munci specifice primăverii” – „Ghicește-mi numele” – joc
17.03.
„Țăranul e pe câmp”. observare distractiv
2014
ADE: Activitate integrată – „Copiii harnici” DEC: „Livada de pomi înfloriți” –
DŞ + DEC: „Munci de primăvară” – lectură după imagini, „Livadă de pomi modelaj (Finalizarea lucrărilor)
înfloriți”- modelaj;
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Pot fi și eu de folos” ALA+ADE ADP
ALA: Ştiinţă: „De ce semănăm primăvara?”; Artă: „Grădina mea cu straturi” -
Marţi
desen; Joc de rol: „De-a legumicultorii”; Joc distractiv – „Batista”; Joc de rol: „De-a grădinarii” „Ce culoare are?” – joc senzorial
18.03.
ADE: „Legumicultorii” DLC: „Legumicultorii” de Dimitrie „Vrăbiuța și copacul” – joc de
2014
DLC + DPM: „Legumicultorii” de Dimitrie Rachici – predare și învățare poezie; Rachici – repetarea poeziei exersare a pronunției corecte
„La semănat” – Aplecare și revenire la poziția inițială; DPM: „Mingea la coș” – Joc sportiv
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „În grădină sunt harnic”; ALA+ADE ADP
ALA: Ştiinţă: „De ce are nevoie o plantă?”, Joc de rol: „La semănat”,
Miercuri
ADE: Activitate integrată – „O pereche = 2” Bibliotecă: „Munci de primăvară în
19.03.
DŞ; „O pereche = 2” – evaluarea cifrei 2; grădini și livezi ” – prezentare ppt „Ghicește ce am mimat?” – joc
2014
DȘ: „O pereche = 2”- exercițiu cu distractiv
material individual (evaluarea
cifrei 2)

9
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,, Învățăm să fim grădinari”. Facem ordine şi ne ALA+ADE ADP
pregătim pentru activităţi;
Joi
ALA: Construcții: „Împrejmuim grădina” Artă: „ Unelte de grădină” – modelaj; Artă: „Semințe pentru semănat” –
20.03.
ADE: Activitate integrată – „Livada înflorită” modelaj „Prinde-mă” – joc de mișcare
2013
DEC: „Copăcelul” – predare cântec + joc muzical: „Primăvara a sosit!” DEC: „Copăcelul” – repetare cântec
+ ALA: „Unelte de grădină”- modelaj
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Facem curat în grădină” ALA+ADE ADP
Vineri ALA: Bibliotecă: „Sortare jetoane”;
21.03. ADE: „Curățenia de primăvară în curtea grădiniței” Știință: „De ce lucrăm pământul?” „Luați seama bine”
2014 DOS: „Curățenia de primăvară în curtea grădiniței” DOS: „Cum îi ajut pe părinți și pe
Bunici în grădină ”

Săptămâna IV: „Legume timpurii de primăvară”: 31.03. – 04.04.2013

Ziua/Data Activităţi de învăţare Tura I Activităţi de învăţare Tura II


ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Săptămâna legumelor” (convorbiri, intuire de ALA+ADE ADP
imagini); Ordine, disciplină, pregătirea materialelor pentru activităţi.
Luni ALA: Bibliotecă: „Legume de primăvară” (prezentare ppt); Construcţii: Construcții: „Coșuri pentru legume”
31.03. „Gard pentru grădina de zarzavat” – cu materiale la alegere. Jocuri distractive în DȘ: „Ridichea” – observare „Unde a sunat clopoțelul?”
2014 sala de grupă: „Iepurașii isteți”. DEC: „Ridichea” – desen
ADE: Activitate integrată – „Un izvor de sănătate” (Finalizarea lucrărilor)
DŞ + DEC: „Ridichea” – observare, „Ridichea”- desen;
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt ridiche roşioară, azi voi lucra pe-afară” ALA+ADE ADP
ALA: Ştiinţă: „Să cunoaștem și alte legume de sezon”; Artă: „Ridichea” - pictură;
Marţi
Joc de rol: „În grădina de zarzavat”; Joc senzorial – „Moale-tare”; Joc de rol: „De-a agricultorii” „Șarpele și albinuța” – joc
01.04.
ADE: „1-2 Ridichi” DȘ: „1-2 Ridichi”- fișă matematică pentru exersarea pronunției
2014
DŞ; „1-2 Ridichi” – numărăm în limitele 1-2 (exerciții cu material individual); corecte

10
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea unei seminţe”; ALA+ADE ADP
ALA: Ştiinţă: „Să îngrijim legumele din grădină”, Joc de rol: „La piață”,
Miercuri
ADE: Activitate integrată – „În grădina de legume” Bibliotecă: „Legume de primăvară” –
02.04.
DLC + DPM: „Ridichea uriașă” – povestire; „Suntem mici, dar voinici” – transport citire de imagini „Mingea prin tunel” – joc
2014
de greutăți; DLC: „Ridichea uriașă” – repovestire distractiv
DPM: „Iepurașii și grădinarul” – Joc
sportiv
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Vitamine, vitamine de la cine?”. Facem ordine şi ne pregătim
ALA+ADE ADP
pentru activităţi;
Joi
ALA: Construcții: „Lădițe pentru legume” Artă: „Ridichea” – modelaj; Artă: „Ridichea” – pictură
03.04.
ADE: Activitate integrată – „Legume hazlii” DEC: „Copăcelul” – „Să scape cine poate” – joc de mișcare
2013
DEC: „Copăcelul” – consolidare cântec + joc muzical: „Vreau să fiu”+ ALA: repetare cântec
„Ridichea”- modelaj
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea unei legume” ALA+ADE ADP
ALA: Bibliotecă: „În grădina de legume” – lectura tabloului;
Vineri
ADE: „Salata de legume de primăvară” Știință: „Ne jucăm cu figurile „Mergi cum bat”
04.04.
DOS: „Salata de legume de primăvară” geometrice”
2014
DOS: „De ce spălăm legumele înainte
de a le mânca?”

11