Sunteți pe pagina 1din 8

STUDIU DE CAZ

1
STUDIU DE CAZ

STUDIU DE CAZ: DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE


PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

DATE PERSONALE:
Numele şi prenumele copilului: Tomoşoiu Daniel
Vârsta: 10 ani
Şcoala nr. 3 Pasărea
Clasa: a III a

Motivul întocmirii prezentului studio de caz: În primul semestru, elevul Tomoşoiu Daniel a
prezentat lacune în pregătirea lecţiilor.

Obiective:
- identificarea problemei care influenţează rezultatele scăzute la învăţătură;
- alegerea unei strategii corespunzătoare pentru valorificarea potenţialului intellectual al elevului.

DATE FAMILIALE:
Structura şi componenţa familiei:
Elevul Tomoşoiu Daniel s-a născut în anul 2006. Elevul provine dintr-o familie
dezorganizată, de condiţie socio-profesională medie: tatăl este şofer, acesta fiind plecat pe
perioade mai mari de timp, mama este vânzătoare. Familia mai are în întreţinere încă doi elevi
minori. Aceste date fac ca familia să deţină condiţii materiale medii.

Condiţii de viaţă şi învăţare:


Elevul locuieşte împreună cu familia într-o casă modestă.

DATE MEDICALE:
Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.
Tipul de deficienţă: Deficienţă mental uşoară
Tulburări de limbaj
Starea actuală a elevului: Întârziere în dezvoltarea limbajului.

2
STUDIU DE CAZ

EVALUARE INIŢIALĂ
Instrumente folosite în evaluare: fişă psihopedagogică, probe pentru cunoaşterea vârstei
psihologice a limbajului, chestionare pentru familie, convorbire individuală şi în grup, observaţia
permanentă, observaţie spontană şi dirijată, metoda biografică.

Diagnostic:
- din punct de vedere medical: clinic sănătos;
- din punct de vedere psihologic: întârziere în apariţia şi dezvoltarea limbajului;
- din punct de vedere psihopedagogic: prezintă nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio
umane şi de sprijin permanent din partea celorlalţi;
- din punct de vedere pedagogic: adaptare inferioară la cerinţele programelor pentru preşcolari.

Capacităţi – competenţe – abilităţi – lacune – nevoi:


- capacităţi de învăţare comportamentală prin imitaţie relativ bune;
- competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice (respect cu stricteţe regulile jocului);
- posibilităţi relativ bune de comunicare orală, gestuală, expresivă;
- nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat;
- identifică cu uşurinţă situaţiile sociale care îi pot aduce beneficii.

Domeniu de intervenţie: Limba Română


Data elaborării: 21.09.2008

DOMENIU DE INTERVENŢIE
a) Domeniul cognitiv
- vocabular sărac şi inadecvat;
- comunicare slabă;
- citire şi scriere pe litere;
- confuzii între litere;
- incapacitatea folosirii semnelor de punctuaţie;
- incapacitate de scriere după dictare;
- incapacitate rezolvare de probleme.

3
STUDIU DE CAZ

b) Domeniul psihomotor
- percepţia temporalităţii deficitară;
- incapacitate de respectare a orizontalei rândului foii de scris.

c) Domeniul psiho-afectiv
- este neglijat de părinţi.

Comportament cognitiv:
- limbaj şi comunicare: vocabular sărac, tulburări semantic reduse, dificultăţi de analiză
accentuate;
- matematică: dificultăţi de însuşire a conceptului de număr.

Autonomie personală şi socială:


- aria de socializare: stări de afectivitate contradictorii în conduit şi atitudini, posibilităţi bune
pentru dezvoltarea atitudinilor de relaţionare;
- aria de autoservire: schemă corporal relative slabă, deprinderi de igienă şi de păstrare a sănătăţii
parţial dezvoltate.

Psihomotricitate: dificultăţi de orientare, organizare şi structurare spaţială şi temporală.

4
STUDIU DE CAZ

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Domeniu de intervenţie: Terapia tulburărilor de limbaj


Scopul programului de intervenţie: Efectuarea unei game variate de exerciţii prin intermediul
unor acţiuni simple, accesibile şi în ritm propriu atât la grupă cât şi individual în cadrul orelor de
terapie pentru îmbogăţirea limbajului.

Obiective pe termen lung:


- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;
- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;
- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;
- dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.

Obiective pe termen scurt:


- să se înţeleagă semnificaţia global a mesajului oral;
- să distingă cuvintele într-o propoziţie;
- să distingă sunetele şi silabele dintr-un cuvânt dat;
- să construiască enunţuri logice simple;
- să identifice litere, silabe, cuvinte şi enunţuri în textul tipărit;
- să asocieze forma grafică a cuvântului cu sensul acestuia;
- să citească în ritm propriu cuvinte monosilabice şi bisilabice;
- să scrie, cu ajutor, litere, silabe, cuvinte scurte;
- să scrie, cu ajutor, folosind semnele de punctuaţie: punctual, semnul întrebării.

Criterii de evaluare:
- minimale: îmbogăţirea şi activizarea vocabularului; folosirea cuvintelor care exprimă însuşirile
sau raporturile dintre obiecte şi fenomene;
- maximale: dezvoltarea capacităţilor de a povesti în succesiune logică ceea ce a auzit.

5
STUDIU DE CAZ

Obiective pe Obiective pe Activităţi de învăţare Criterii Metode şi


termen lung termen scurt minimale pentru instrumente
evaluarea de evaluare
progresului
1. Dezvoltarea - să se înţeleagă - exerciţii de ascultare - Ascultă un Evaluare
capacităţii de semnificaţia şi confirmare a mesaj şi confirmă orală şi scrisă
receptare a globală a mesajului ascultat; întelegerea lui.
mesajului oral mesajului oral; - exerciţii de - Delimitează Aprecieri
- să distingă delimitare a cuvintelor cuvintele într-o stimulative
cuvintele într-o într-o propoziţie dată; propoziţie dată.
proproziţie; - exerciţii de - Identifică Evaluare cu
- să distingă identificare a sunetelor sunetele în mai multe
sunetele şi din structura silabei; structura silabei. reveniri
silabele dintr-un
cuvânt dat.
2. Dezvoltarea - să construiască - exerciţii de - Identifică Evaluări
capacităţii de enunţuri logice identificare a silabelor silabele dintr-un curente
exprimare simple; dintr-un cuvânt; cuvânt dat, formative
orală precizând
numărul lor. Probe scrise,
- Construieşte fişe de lucru
oral enunţuri
logice simple cu
cuvinte date.
3. Dezvoltarea - să identifice - exerciţii de asociere - Asociază sunetul Evaluare
capacităţii de litere,silabe, a sunetului cu litera; cu litera în citirea orală şi scrisă
receptare a cuvinte şi - exerciţii de şi scriere
mesajului scris enunţuri în textul identificare a literelor cuvintelor.
tipărit; mari şi mici, de tipar - Asociază textul
- să asocieze sau de mână; cu imaginea şi
forma grafică a - exerciţii de asociere forma grafică a
cuvântului cu a textului cu imaginea; cuvântului cu

6
STUDIU DE CAZ

sensul acestuia; - exerciţii de sensul acestuia.


- să citească în exprimare a înţelesului - Citeşte în ritm
ritm propriu unor cuvinte dintr-un propriu cuvinte
cuvinte text citit; monosilabice şi
monosilabice şi - exerciţii de citire a bisilabice şi
bisilabice; cuvintelor pe silabe; propoziţii scurte.
4. Dezvoltarea - să scrie, cu - exerciţii de scriere - Scrie după Evaluare
capacităţii de ajutor, litere, corectă a literelor, dictare cu scrisă
exprimare silabe, cuvinte silabelor, cuvintelor sprijinul
scrisă scurte; scurte; învăţătorului Aprecieri
- să scrie, cu - exerciţii de alcătuirea litere, silabe, stimulative
ajutor, folosind a propoziţiilor simple cuvinte scurte şi
semnele de pe baza de imagini sau propoziţii.
punctuaţie: cu cuvinte date; - Copiază şi
punctual, semnul - exerciţii de scriere transcrie singur,
întrebării. folosind semnele de fără sprijinul
punctuaţie învăţate; învăţătorului
- jocuri. litere, silabe,
cuvinte şi
propoziţii.
- Participă activ la
desfăşurarea
activităţilor de
joc.

Concluzii: În urma intervenţiilor educative am reuşit să realizez un progres favorabil prin


ameliorarea tulburărilor de limbaj.

Recomandări: Elevul să fie pus în situaţii reale, să se dea sarcini gospodăreşti în clasă şi în
familie. În cadrul tuturor activităţilor el trebuie să fie stimulat pozitiv pentru dezvoltarea
motivaţiei intrinseci.

7
STUDIU DE CAZ

Prin acest program s-a urmărit:


- recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce priveşte citirea conştientă;
- antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimuli;
- dezvoltarea abilităţilor de citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
- îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;
- dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
- dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu.