Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA UNITĂŢII DE CURS

MD-2004, CHIŞINĂU, BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÎNT, 168, TEL: 022 23-78-61 | FAX: 022 23-85-04, www.utm.md

CONSTRUCŢII METALICE

1. Date despre unitatea de curs


Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii
Catedra Construcţii şi Mecanica Structurilor
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu 582.5-Inginerie antiincendii şi protecţie civilă
Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria Categoria de Credite
evaluare formativă opţionalitate ECTS
II (învăţământ cu frecvenţă); 4; S – unitate de O - unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă 5 E curs de curs 4
redusă) specialitate obligatorie

2. Timpul total estimat


Din care
Total ore în
Ore auditoriale Lucrul individual
planul de
Lecţii practice/ Lucrare de Studiul materialului
învăţământ Curs Pregătire aplicaţii
lucrări de laborator an teoretic
120 30 30/0 30 15 15

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs


Conform planului de învăţământ Desen tehnic şi infografică, Arhitectura clădirilor I, Rezistenţa
materialelor I, Rezistenţa materialelor II, Statica construcţiilor I
Conform competenţelor Posesia cunoştinţelor privind cotarea desenelor de construcţie şi
determinarea stării de tensiune-deformaţie în elemente structurale

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru


Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector şi
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în
timpul cursului.
Lecţii practice Studenţii vor perfecta breviare de calcul ale elementelor structurale conform condiţiilor
impuse de indicaţiile metodice.

5. Competenţe specifice acumulate


Competenţe CP1. Utilizarea cadrului normativ-legislativ la proiectarea, execuţia şi asigurarea
profesionale mentenanţei sistemelor domeniului de securitate.
 Identificarea şi definirea principiilor, normelor şi regulilor, folosite în domeniul ingineriei de
securitate.
 Utilizarea aparatului logic pentru explicarea şi interpreta-rea tehnicilor şi metodelor specifice
de proiectare, execuţie şi monitorizarea sistemelor domeniului ingineriei de securitate.
 Aplicarea unor principii, metode şi programe în proiectarea, execuţia şi monitoringul
sistemelor din domeniul ingineriei de securitate.
 Evaluarea metodologiei utilizate şi a corectitudinii calculelor inginereşti specifice sistemelor
domeniului ingineriei de securitate.
 Elaborarea de proiecte tehnice specifice domeniului ingineriei de securitate cu utilizarea
programelor/tehnologiilor informaţionale.

Competenţe CP2. Identificarea, evaluarea riscurilor şi expertizarea consecinţelor situaţiilor excepţionale.


FI Ş A UN IT Ă ŢI I D E CU RS

profesionale  Definirea şi descrierea metodologiei de identificare, evaluare a riscurilor şi de expertizare


 Explicarea şi interpretarea metodelor de identificare, evaluare şi expertizare specifice
domeniului ingineriei de securitate
 Aplicarea unor principii şi metode de identificare şi evaluare a riscurilor, expertizare a
consecinţelor situaţiilor excepţionale
 Studierea comparativă şi evaluarea metodologiei de identificare, evaluare şi expertizare a
consecinţelor situaţiilor excepţionale
 Elaborarea unor metodologii de identificare, evaluare a riscurilor şi expertizare
CP3. Inspectarea, controlul şi supravegherea asupra realizării măsurilor în domeniul
ingineriei antiincendiu şi protecţiei civile.
 Definirea şi descrierea activităţilor desfăşurate în cadrul organelor ierarhice de control
 Utilizarea cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea metodelor de organizare şi
desfăşurare inspectării, controlului şi supravegherii tehnice
 Aplicarea unor metode eficiente privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul
prevenirii
 Evaluarea critică a nivelului calitativ de organizare a activităţii de inspecţie, control şi
supraveghere tehnică
 Elaborarea planurilor de organizare şi desfăşurare a activităţii de control şi supraveghere
tehnică
Competenţe CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa
transversale muncii, a adaptării la dinamica cerinţelor acestea, pentru dezvoltarea personală şi
profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice în comunicarea profesională
şi interpersonală.

6. Obiectivele unităţii de curs


Obiectivul general Asigurarea studenţilor cu cunoştinţe privind calculul elementelor structurilor metalice.
Obiectivele specifice Studierea caracteristicilor fizico–mecanice ale oţelurilor de construcţii.
Proiectarea construcţiilor conform exigenţelor normative, selectarea soluţiilor optime.
Dimensionarea elementelor întinse, încovoiate, comprimate axial.
Studierea fenomenelor de stabilitate globală şi locală.

7. Conţinutul unităţii de curs


Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica prelegerilor
T1. Introducere. Avantajele şi dezavantajele construcţiilor metalice. Forme 2 0,5
constructive moderne; proprietăţi fundamentale şi posibilităţile
construcţiilor metalice.
T2. Structura oţelului şi proprietăţile fizico-mecanice. Tratamente termice ale 4 0,5
oţelului. Clasificarea oţelurilor. Comportarea elementelor metalice la
coroziune. Prevenirea şi protecţia anticorosivă ale structurilor metalice.
T3. Comportarea oţelului la solicitări. Comportarea elastică şi plastică, la 2 0,5
concentrări de tensiuni, la solicitări repetate.
T4. Metode de calcul ale construcţiilor metalice. Metoda stărilor limită. Sarcini şi 2 0,5
acţiuni. Rezistenţe normate şi de calcul. Coeficienţii condiţiilor de lucru.
Coeficienţii de siguranţă după destinaţie.
T5. Proiectarea elementelor supuse la încovoiere. Calculul elementelor supuse la 6 2
întindere axială. Calculul elementelor solicitate la întindere axială şi
FI Ş A UN IT Ă ŢI I D E CU RS

încovoiere. Flambajul barelor comprimate axial. Calculul elementelor


metalice la oboseală.
T6. Îmbinări sudate. Tipuri de îmbinări sudate. Calculul îmbinărilor sudate cap la 4 2
cap. Îmbinări cu cusături de colţ. Calculul îmbinărilor combinate. Îmbinări cu
şuruburi. Calculul şuruburilor la forfecare, presiune pe pereţii găurii, la
întindere. Calculul îmbinărilor cu şuruburi solicitate de moment încovoietor,
forţa de forfecare şi forţa axială. Calculul şuruburilor de înaltă rezistenţă.
T7. Grinzi şi structuri metalice cu grinzi. Platforme industriale. Proiectarea 6 2
platelajului din tablă din oţel. Dimensionarea şi verificarea grinzilor
laminate. Proiectarea grinzilor compuse cu inimă plină. Stabilitatea generală
şi locală a grinzilor compuse – procedee de asigurare. Rezemări şi prinderi.
Îmbinarea grinzilor. Grinzi cu goluri în inimă. Grinzi hibride.
T8. Stâlpi şi bare comprimate centric. Dimensionarea, verificarea, alcătuirea 4 2
stâlpilor cu secţiune plină şi cu elemente depărtate. Alcătuirea şi calculul
bazelor stâlpilor comprimaţi centric. Alcătuirea şi calculul capului stâlpilor
comprimaţi centric.
Total prelegeri: 30 12
Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica lucrărilor practice
LP1. Calculul elementelor supuse la întindere centrică. 2 1
LP2. Calculul elementelor supuse la încovoere în domeniul elastic. 2 2
LP3. Calculul elementelor supuse la încovoere în domeniul elasto-plastic. 2 2
LP4. Calculul și construirea îmbinărilor sudate cap la cap. 2
LP5. Calculul și construirea îmbinărilor sudate cu cordoane în relief. 2
LP6. Calculul șuruburilor la forfecare și presiune pe gaură. 2
LP7. Alcătuirea platformelor industriale. Dimensionarea platelajului din oțel. 2 1
LP8. Dimensionarea grinzii laminate. 2 1
LP9. Dimensionarea grinzilor compuse prin sudare. 2 1
LP10. Verificarea stabilităţii locale a elementelor grinzilor compuse. 2 1
LP11. Calculul prinderilor şi reazemelor grinzilor. 2 1
LP12. Verificarea stabilităţii stâlpilor comprimaţi centric cu inima plină. 2
LP13. Dimensionarea şi construirea stâlpilor cu elementele depărtate comprimaţi 2
centric.
LP14. Calculul plăcuţelor şi zăbrelelor stâlpilor cu elemente depărtate. 2
LP15. Calculul bazelor stâlpilor comprimaţi centric. Calculul capului stâlpilor 2
comprimaţi centric.
Total lucrări practice: 30 10

8. Referinţe bibliografice
Principale 1. DALBAN, C., JUNCAN, N. et al. Construcţii metalice. Bucureşti: Editura didactică şi
pedagogică, 1983, 868 p.
2. DALBAN, C., DIMA, Ş. et al. Construcţii cu structură metalică. Bucureşti: Editura didactică şi
pedagogică, 1997, 780 p. ISBN 973-30-2950-5.
3. SIMINEA, P., NEGREI, L. Construcţii metalice. Calcul prin metoda stărilor limită. Bucureşti:
Editura didactică şi pedagogică, 1982, 372 p.
FI Ş A UN IT Ă ŢI I D E CU RS

4. TARANENCO, A. Construcţii metalice. Partea I (curs electronic). Chişinău: UTM, 2014.


5. MORARU, Gh., ŢIBICHI, V., TARANENCO, A. Calculul elementelor de rezistenţă ale
platformelor industriale în exemple. Chişinău: Secţia de redactare, editare şi multiplicare a
UTM, 2003, 80 p.
6. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1988, 36 с.
7. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования. Москва: ЦИТП
Госстроя СССР, 1990, 94 с.
Suplimentare 8. MORARU, Gh. Construcţii metalice (curs electronic). Chişinău: UTM, 2006.
9. MORARU, Gh. Construcţii metalice. Îmbinări sudate şi cu şuruburi. Chişinău: Editura
Institutului Politehnic Chisinau, 1992, 70 p.
10. COTOROBAI, V. Construcţii metalice. Calitatile materialelor şi metodele generale de calcul.
Ciclu de prelegeri. Chişinău: Editura Institutului Politehnic Chisinau, 1993, 78 p.
11. БЕЛЕНЯ, Е. et al. Металлические конструкции. Москва: Стройиздат, 1986, 560 с.
12. ЛИХТАРНИКОВ, И. et al. Расчёт стальных конструкции. Киев: Будивельник, 1986, 366
с.
13. МАНДРИКОВ, А. П. Примеры расчёта металлических конструкций. Москва:
Стройиздат, 1991, 431 с.
14. УНГУРЯНУ, А.Н. Расчёт и коструирование стальных элементов балочной клетки
(Методические указания). Chişinău: Editura Institutului Politehnic Chisinau, 1990, 76 c.

9. Evaluare
Curentă
Lucrare de an Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2
15% 15% 30% 40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare
constructivă.