Sunteți pe pagina 1din 6

Instituţia Publică Liceul Teoretic „Ioan Vodă” din Cahul

Nr. 14 Din 30. 11.2017

Director, Director,
Petru Hadârcă Chiciuc Constantin

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL


ŞCOALĂ- TEATRU

TITLU PROIECTULUI:
ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR CU EGALITATE DE ŞANSE!!!

TIPUL DE EDUCAŢIE: EDUCAŢIE PENTRU TOLERANŢĂ


TIPUL DE PROIECT: Municipal
APLICANTUL : Liceul Teoretic Ioan Vodă din Cahul, Structura cu clasele
VIII- IX.
Coordonator proiect: Livizoru Larisa, psiholog.
e-mail: larisa.livizoru@mail.ru
numărul de telefon: 078220071
Argumentarea proiectului: Toleranţa, ca atitudine şi comportament, se învaţă, se însuşeşte pe
bază de modele de la cea mai fragedă vîrstă, dat fiind faptul că în şcoli nu se predă disciplina
educaţie pentru toleranţă, şi elevii nu prea cunosc în ce constă aceasta, am hotarit ca şcoala de
astăzi să devenă laboratorul principal pentru practicarea / exersarea acesteia, dar şi un agent de
integrare socială şi un centru cultural al comunităţii. Crearea unei societăţi, cu adevărat tolerante
constituie un ideal educaţional internaţional. Şcoala este mica societate, unde ar fi bine să se
conştientizeze fenomenul şi să se înveţe a se practica în multiple împrejurări şi relaţii. Sentimentul
dat nu se moşteneşte prin naştere, el se dobîndeşte prin educaţie, dar pentru aceasta avem nevoie
de un arsenal impunător de cunoştinţe şi de formarea unei mentalităţi noi.
Colaboratorii: actorii teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chişinău, elevi, profesori,
psiholog.
Descrierea proiectului: prin derularea acestui proiect, dorim să informăm elevii despre educaţia
pentru toleranţă şi să le cultivăm spiritual de acceptare, cooperare, să le oferim posibilitatea să
vorbeasca, să se asculte unii pe alţii , să caute ei înşişi soluţii şi alternative, acceptînd comunicarea
ca sursă de intreţinere a relaţiei pozitive cu sine şi cu ceilalţi. Prin acest proiect, tindem să învăţăm
elevii, cît este de important să refuze violenţa şi să adopte mijloace paşnice de soluţionare a
conflictelor.
Proiectul urmăreşte atingerea scopurilor:
 Informarea elevilor cu privire la termenii de toleranţă, nondiscriminare
 Reprezentarea prin piese de teatru a scenelor cotidiene în care se demonstrează princiipiile
şi regulile de aur pentru toleranţă
 Integrarea educaţiei culturale şi interculturale în şcoală
 Combaterea naţionalismului şi a rasismului  crearea unei atmosfere pozitive şi cooperante
în şcoală
 Asumarea de către şcoală a responsabilităţii de a educa prin şi pentru toleranţă
Scopul: Dezvoltarea capacităţii elevilor de a dialoga şi de a coopera cu ceilalţi în condiţiile
acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor ;
Obiective generale:
 Să informăm elevii despre ceea ce reprezintă educaţia pentru toleranţă
 Exersarea de către elevi a atitudinilor şi comportamentelor tolerante;
 Cultivarea spiritului de acceptare, cooperare, toleranta.
 Acceptarea diferentelor si constientizarea asemănărilor;
 Să sensibilizăm elevii pentru a accepta diversitatea
Obiective operaţionale:
 Să familiarizăm pe elevi cu teatru şi cu conţinuturile artistice
 Să învăţăm elevii, cît este de important să refuze violenţa şi să adopte mijloace paşnice de
soluţionare a conflictelor
 Să cultivăm la elevi valorile de preţ demne de o personalitate multicultural
dezvoltată(bunătate, sinceritate, frumosul, adevărul, onoarea, prietenia, credinţa)
 Să educăm elevilor sentimente de altruism, de deschidere şi de respect, faţă de celălalt, de
solidaritate şi de participare, bazate pe încrederea în propria lor identitate şi pe capacitatea
de a recunoaşte multiplele aspecte ale personalităţii umane în contexte culturale şi sociale
diferite
 Să incurajăm talentul de actor al elevilor pentru a prelua rolurile diferitor indivizi din
diferite pături sociale
Metode/tehnici de lucru: piese de teatru, teatru social, mese rotunde, dezbateri, joc de rol
consiliere, seminar, lucrul in echipa, expoziţie poto cu lucrări ale elevilor.

Grupul ţintă: Total 30 de elevi, din clasa VIII- IX dintre care:


 5 elevi din clasa VIII –A –au dat dovadă de comportament agresiv
 5 elevi din clasa VIII- B- sunt de diferite etnii
 10 elevi din clasa IX – A- provin din familii social vulnerabile
 10 elevi din clasa IX- B -au dat dovadă de comportament intolerant

Repere temporale: Proiectul se derulează pe perioada anului şcolar 2017-2018, cu posibilitatea


de a se continua în anul şcolar 2018- 2019.

Locaţia: În incinta şcolii şi a teatrului.

Resurse:
 Resurse umane: 30 elevi, 6 actori, psihologul, 4 profesori.
 Resurse materiale: spaţii de învăţământ, decoruri teatrale, aparat video, foto, fişe de lucru,
expoziţii ale elevilor,internet, hirtie colorata.
 Resurse financiare: contribuţia teatrului, a psihologului, profesorilor şi direcţia şcolii.
 Resurse de informare: secvente de teatru, scene informative, postere, pliante,, filmuleţe,
bannere.
Etapele proiectului:
1. Realizarea unui sondaj de opinie Ce culoare credeţi că se potriveşte toleranţei? (de la ora
8:00 la 10:00 data de 01.09.2017)
2. Prezentarea spectacolului multicultural
3. Desfăşurarea trainingului - “Ziua Internaţională a Toleranţei.”
4. Realizarea teatrului social
5. Realizarea jocului de rol
6. Organizarea mesei torunde, dezbateri.
7. Consiliere psihopedagogică.
8. Desfaşurarea calendarului de activităţi stabilit pentru proiect.
Rezultatele aşteptate:
1. Schimbarea comportamentului şi atitudinii elevilor faţă de colegii lor de clasă ce provin
din familii social vulnerabile, sau sunt de diferite etnii
2. Corectarea comportamentului agresiv şi intolerant într-unul tolerant
3. Schimbarea premizelor relaţiei elev-elev, elev-şcoală.
4. Cultivarea elevilor sentimentul de altruism
5. Sporirea legării unor prietenii adevarate între colegi
6. Aparitia sentimentului de coeziune a grupului

Tehnici de monitorizare: tabel de prezență, înregistrare video, fotografii, notiţe în agendă.


Evaluare: sondaj de opinie, postere, pliante, filmuleţe , bannere, acordarea de diplome,
convorbire.
Mediatizarea: avizierul şcolii, ziarul şcoli, saituri de socializare(facebook, instagram, e-mail).
Diseminarea rezultatelor: expuneri in consiliul pedagogic, masă rotundă cu psihologul,
publicarea în ziar, seminare, TVC, training, publicare TV.
Calendarul activităţilor
Nr.crt. Data/tema Mijloace de Conţinutul acţiunii Cine Evaluare de
realizare participă parcurs
1. Septembrie Seminar Chestionarea elevilor: Profesorii Tabel de
2017 Elevii
Ce culoare credeţi că se prezență,
“Culoarea
Toleranţei” potriveşte toleranţei? când Sondaj de
intervievarea se va încheia, se opinie
vor număra voturile atribuite
culorilor, iar cea care va avea
mai multe voturi va fi
desemnată culoarea toleranţei
la nivelul unitatii de
învăţământ .
2. Octombrie Spectacol Familiarizarea elevilor cu Profesori Înregistrare
2017 multicultural Psiholog video
diversităţile culturale, etnice
Diferiţi, dar Elevi
la fel şi religioase. Actori

16 Noiembrie Training Informarea elevilor despre Profesori Postere,


2017 Elevi
“Ziua Internaţională a Pliante,
“Ziua Actori
Internaţională Toleranţei, simbolul Filmuleţe
a Toleranţei.”
tolerantei, deviza tolerantei, Bannere
personalităţi care s-au ilustrat pentru
în atitudinea lor faţă de promovarea
toleranţă. proiectului
“Ziua Internaţională a
Toleranţei a fost proclamată
la 16 noiembrie 1995, în
cadrul Conferinței generale a
ONU de la Paris, adoptând
''Declarația principiilor
toleranței'.
3. Decembrie Teatru social Implicarea elevilor în scenă, Profesori Fotografii
2017 Psiholog
prin improvizarea unor
„Aşa e bine , Elevi
aşa nu!” situații, elevii vor determina Actori
care sunt regulile de aur a
toleranţei.
4. Ianuarie Joc de rol Implicarea elevilor în joc Profesori Fotografii
2018 Psiholog Înregistrare
pentru a inscena rolurile
“Nu mă Elevi video
judeca fără să persoanelor discriminate. Actori
mă cunoşti”.
5. Februarie Masă torundă Impartirea elevilor in 4 Elevi Notiţe în
2018 dezbatere echipe, iar sarcina de baza Psiholog agendă,
“Toleranţa este: care sunt etapele, pe Actori Expoziții ale
începe cu care le putem parcurge elevilor
noi” pentru a deveni (postere)
toleranti?elevii lucreaza in fotografii.
echipe, apoi fiecare echipa
prezinta care sunt etapele
corecte in viziunea alor.
Asimilarea cunoştinţelor
acumulate şi punerea lor în
aplicare.
6. Martie Consiliere Consilierea elevilor, Elevi Înregistrări
2018 psihopedagogică efectuarea unui plan cu Psiholog Foto, video,
„Fii tolerant, acţiuni pe care ar dori să le notiţe.
pentru a fi îndeplinească elevii ,pentru a
tolerat”. dezvolta spiritul de altruism,
acceptare, cooperare ,
toleranţă şi de formare a
noilor relaţii de prietenie.
7. Aprilie Atelier de lucru Partenerii vor realiza un mini Partenerii Popularizarea
2018 ghid in care vor evidenţia ce proiectului prin : afişare
“Cum a fost s-a realizat. pe avizierul
impreună” şcolii, ziarul
liceului,
publicare la
TV.
FOLLOW-UP:
Există posibilitatea ca teatrul să se implice în proiectele următoare:
1. ,,Sport-sănătate-prietenie”.
2. „A te mulţumi cu ceea ce eşti”.
3. “Dragostea dă naştere la toleranţă, toleranţa dă naştere la pace”.
4. “Prin dans, pentru toleranţă”.
5. “Puterea stă în toleranţă”.
Instituţia Publică Liceul Teoretic „Ioan Vodă” din Cahul
Nr. 14 Din 30. 11.2017

Acord de parteneriat educaţional


Încheiat astăzi 01. 12. 2017 între următoarele instituţii:
1. Instituţia Publică Liceul Teoretic Ioan Vodă din Cahul, structura cu clasele VIII- IX,
reprezentat de Chiciuc Constantin- directorul liceului şi iniţiatorul proiectului, Livizoru
Larisa- psiholog.
2. Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chişinău, reprezentat de Petru Hadârcă-
directorul teatrului.
Scopul: Dezvoltarea capacităţii elevilor de a dialoga şi de a coopera cu ceilalţi în condiţiile
acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor ;
Obiectivele comune:
 Să informăm elevii despre ceea ce reprezintă educaţia pentru toleranţă
 Exersarea de către elevi a atitudinilor şi comportamentelor tolerante
 Cultivarea spiritului de acceptare, cooperare, toleranta
 Acceptarea diferentelor si constientizarea asemănărilor
 Să sensibilizăm elevii pentru a accepta diversitatea
Durata proiectului:
Proiectul se derulează pe perioada anului şcolar 2017-2018, cu posibilitatea de a se
continua în anul şcolar 2018- 2019.
Director

Chiciuc Constantin

Director
Petru Hadârcă

S-ar putea să vă placă și