Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Anexa nr. 1
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SUCEAVA
COMISIA DE CONCURS

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
recomandate candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a posturilor de execuţie
vacante prin încadrare din sursă externă, OFIȚER şi AGENT
în cadrul structurii FINANCIAR

I. OFIȚER SPECIALIST III - FINANCIAR


TEMATICA
pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor de
ofiţeri de poliţie (specialişti) din cadrul structurilor financiare

1. Dispoziţii generale. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor


drepturi sau libertăţi ale poliţistului. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni
(Legea nr. 360/2002);
2. Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. Asigurarea logistică, materială şi
financiară. Atribuţiile Poliţiei Române (Legea nr. 218/2002);
3. Dispoziţii generale. Organizarea şi conducerea contabilităţii. Registrele de
contabilitate. Situaţii financiare. Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor
publice (Legea nr. 82/1991);
4. Dispoziţii generale. Principii, reguli şi responsabilităţi. Procesul Bugetar.
Finanţele instituţiilor publice (Legea nr. 500/2002);
5. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal. Definiţii ale termenilor comuni.
Amortizarea fiscală. Impozitul pe venit. Dispoziţii generale. Venituri din salarii şi
asimilate salariilor. Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi
independente. Contribuţii sociale obligatorii (Legea nr. 227/2015 şi H.G. nr. 1/2016);
6. Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (Legea
nr. 15/1994, H.G. nr. 909/1997, O.G. nr.54/1997);
7. Obiectul, scopul şi principiile achizițiilor publice. Definiţii. Modalităţi de
atribuire (Legea nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016);
8. Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (O.U.G. nr. 148/2005, O.U.G. nr.
111/2010);
9. Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (O.U.G. nr.
146/2002);
10. Definiţii. Recompensarea poliţiştilor. Răspunderea disciplinară a poliţiştilor
(H.G. nr. 725/2015);
11. Codul de etică şi deontologie al poliţistului (H.G. nr. 991/2005);
12. Dispoziţii generale privind protecţia informaţiilor clasificate. Informaţiile
secrete de stat şi informaţiile secrete de serviciu. Clasificarea şi declasificarea
informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor şi nivelurilor de secretizare.
Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea,
manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informațiilor clasificate. Protecția
1
informațiilor secrete de stat. Protecţia informaţiilor secrete de serviciu (Legea nr.
182/2002, H.G. nr. 585/2002, H.G. nr. 781/2002);
13. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe
perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul
localităţii, în interesul serviciului (H.G. nr. 1.860/2006 şi O.M.F.P. nr. 60/2015);
14. Condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii
de studii şi învoiri plătite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
(H.G. nr. 1.578/2002, O.M.A.I. nr. 438/2003);
15. Drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de
învăţământ pentru formarea poliţiştilor. Normele metodologice privind decontarea
cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul
civil se deplasează la şi de la locul de muncă (H.G. nr. 1.292/2003, O.M.A.I. nr
51/2014, O.M.A.I. nr. 42/2015; O.M.A.I. nr. 52/2015);
16. Stabilirea cuantumului şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru
chirie cuvenite poliţiştilor (H.G. nr. 284/2005);
17. Condițiile de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul
mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum
şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor
poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în alta localitate (H.G. nr.
125/2003);
18. Norme generale și specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-
contabile (O.M.F.P. nr. 2.634/2015);
19. Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice. Clasificaţia funcţională şi
clasificaţia economică (O.M.F.P. nr. 1954/2005);
20. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de
aplicare a acestuia. Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv
a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare,
gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a
acestora. (O.M.F.P. nr. 1.917/2005, O.M.F.P. nr. 2.021/2013 şi O.M.F.P. nr.
720/2014);
21. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale (O.M.F.P. nr. 1.792/2002);
22. Controlul intern şi controlul financiar preventiv. Dispoziţii generale privind
controlul financiar preventiv. Dispoziţii privind controlul financiar preventiv propriu.
Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de
control financiar preventiv propriu. Norme metodologice privind organizarea şi
exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul M.A.I. (O.G. nr. 119/1999,
O.M.F.P. nr. 923/2014, O.M.A.I. nr. 187/2014);
23. Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Normele metodologice privind organizarea şi
efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I. (O.M.F.P. nr. 2.861/2009,
O.M.A.I. nr. 231/2012);
2
24. Regulamentul operaţiunilor de casă (Decret nr. 209/1976);
25. Reguli şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (O.M.A.I. nr.
126/2016);
26. Regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate
internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare (O.M.A.I. nr. 76/2015);
27. Prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (O.U.G. nr.
66/2011);
28. Gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului
financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-
2021 (O.U.G. nr. 34/2017);
29. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Dispoziții generale, Salarizarea,
Alte dispoziții, ANEXA nr. VI (Legea-cadru nr. 153/2017);
30. Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001).

3
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor de
ofiţeri de poliţie (specialişti) din cadrul structurilor financiare

1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;


2. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare;
9. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările
şi completările ulterioare;
11. O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare;
12. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului, cu modificările şi completările ulterioare;
13. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,
cu modificările și completările ulterioare;
14. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare;
15. O.U.G. nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului
financiar norvegian 2014-2021,cu modificările și completările ulterioare;
16. O.G. nr. 54/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale cu modificările şi
completările ulterioare;
17. O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;
18. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
19. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
20. H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu
modificările şi completările ulterioare;

4
21. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr.
360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea
disciplinară a poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
22. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, cu
modificările şi completările ulterioare;
23. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
24. H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi
completările ulterioare;
25. H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările
ulterioare;
26. H.G. nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de
odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi
recuperare, cu modificările şi completările ulterioare;
27. H.G. nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor
din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
28. H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a
compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
29. H.G. nr. 125/2003 pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport
ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului
de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor
familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate, cu
modificările şi completările ulterioare;
30. O.M.F.P. nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi
completările ulterioare;
31. O.M.F.P. nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
32. O.M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiuni de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
33. O.M.F.P. nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
34. O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri
proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor
fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea
de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi
finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
5
35. O.M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările
ulterioare;
36. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările
şi completările ulterioare;
37. O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu
modificările şi completările ulterioare;
38. O.M.F.P. nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizației zilnice de delegare
și detașare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale
personalului aflat în delegare în situația în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de
primire turistică, prevăzute în anexa la H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă
localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu
modificările şi completările ulterioare;
39. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
40. O.M.A.I. nr. 438/2003 pentru aplicarea Normelor metodologice privind condiţiile în care
poliţistul are dreptul la concediu de odihnă, concediu de studii, învoiri plătite, concediu fără
plată, bilete de odihnă şi tratament, cu modificările şi completările ulterioare;
41. O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările
ulterioare;
42. O.M.A.I. nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
cu modificările şi completările ulterioare;
43. O.M.A.I. nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea
cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil
se deplasează la şi de la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
44. O.M.A.I. nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi
personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
45. O.M.A.I. nr. 52/2015 pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice
privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii
şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
46. O.M.A.I. nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
47. O.M.A.I. nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul
Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, cu
modificările şi completările ulterioare;

6
PRECIZĂRI:
1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaţilor vor fi studiate în forma actualizată la
data publicării anunţului de concurs;
2. Actele normative menţionate în bibliografie şi pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi
studiate în totalitate.

NOTĂ: Actele normative vor fi studiate în formă actualizată, la data de 04.01.2018.

7
II. AGENT I - FINANCIAR

TEMATICA
pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor de
agenți de poliţie din cadrul structurilor financiare

31. Dispoziţii generale. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi


sau libertăţi ale poliţistului. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni (Legea nr.
360/2002);
32. Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. Asigurarea logistică, materială şi
financiară. Atribuţiile Poliţiei Române (Legea nr. 218/2002);
33. Dispoziţii generale. Organizarea şi conducerea contabilităţii. Registrele de
contabilitate. Situaţii financiare. Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice
(Legea nr. 82/1991);
34. Dispoziţii generale. Principii, reguli şi responsabilităţi. Procesul Bugetar. Finanţele
instituţiilor publice (Legea nr. 500/2002);
35. Obiectul, scopul şi principiile achizițiilor publice. Definiţii. Modalităţi de
atribuire (Legea nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016);
36. Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (O.U.G. nr. 148/2005);
37. Definiţii şi operaţiuni derulate prin trezoreria statului (O.U.G. nr. 146/2002);
38. Recompensarea poliţiştilor. Răspunderea disciplinară a poliţiştilor (H.G. nr.
725/2015);
39. Principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului. Normele de conduită
profesională a poliţistului (H.G. nr. 991/2005);
40. Dispozitii generale privind Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România. Clasificarea şi declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție
specifice claselor şi nivelurilor de secretizare. Reguli generale privind evidența, întocmirea,
păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea
informațiilor clasificate. Protecția informațiilor secrete de stat (H.G. nr. 585/2002);
41. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada
delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în
interesul serviciului (H.G. nr. 1.860/2006 şi O.M.F.P. nr. 60/2015);
42. Condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de
studii şi învoiri plătite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament şi recuperare (H.G. nr.
1.578/2002);
43. Drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de
învăţământ pentru formarea poliţiştilor. Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor
de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează
la şi de la locul de muncă (H.G. nr. 1.292/2003, O.M.A.I. nr 51/2014, O.M.A.I. nr. 42/2015;
O.M.A.I. nr. 52/2015);
44. Stabilirea cuantumului şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie
cuvenite poliţiştilor (H.G. nr. 284/2005);
45. Condițiile de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării în
alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de
decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor poliţiştilor în situaţia mutării
acestora în interesul serviciului în alta localitate (H.G. nr. 125/2003);
46. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile (O.M.F.P.
nr. 2634/2015);
8
47. Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice - clasificaţia funcţională şi
clasificaţia economică (O.M.F.P. nr. 1954/2005);
48. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor
publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne,
bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului
de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice,
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora. (O.M.F.P. nr. 1.917/2005,
O.M.F.P. nr. 2.021/2013 şi O.M.F.P. nr. 720/2014);
49. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale (O.M.F.P. nr. 1.792/2002);
50. Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (O.M.F.P. nr. 2861/2009);
51. Normele metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului
în unităţile M.A.I. (O.M.A.I. nr. 231/2012);
52. Regulamentul operaţiunilor de casă (Decret nr. 209/1976);
53. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Dispoziții generale, Salarizarea,
Alte dispoziții, ANEXA nr. VI (Legea-cadru nr. 153/2017);
54. Reguli şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (O.M.A.I. nr.
126/2016);
55. Regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate
internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare (O.M.A.I. nr. 76/2015);
56. Prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (O.U.G. nr.
66/2011);
57. Gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului
financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-
2021 (O.U.G. nr. 34/2017);
58. Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001).

9
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor de
agenți de poliţie din cadrul structurilor financiare

48. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările


ulterioare;
49. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările
şi completările ulterioare;
50. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
51. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
52. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
53. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
54. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările
şi completările ulterioare;
55. O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare;
56. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului, cu modificările şi completările ulterioare;
57. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare;
58. O.U.G. nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului
financiar norvegian 2014-2021,cu modificările și completările ulterioare;
59. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
60. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr.
360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea
disciplinară a poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
61. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, cu
modificările şi completările ulterioare;
62. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
63. H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările
ulterioare;
64. H.G. nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de
odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi
recuperare, cu modificările şi completările ulterioare;
65. H.G. nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor
din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
66. H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a
compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
67. H.G. nr. 125/2003 pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport
ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului
de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor

10
familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate, cu
modificările şi completările ulterioare;
68. O.M.F.P. nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi
completările ulterioare;
69. O.M.F.P. nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
70. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiuni de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
71. O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri
proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor
fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea
de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi
finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
72. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările
ulterioare;
73. O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu
modificările şi completările ulterioare;
74. O.M.F.P. nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizației zilnice de delegare
și detașare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale
personalului aflat în delegare în situația în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de
primire turistică, prevăzute în anexa la H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă
localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu
modificările şi completările ulterioare;
75. O.M.F.P. nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
76. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
77. O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările
ulterioare;
78. O.M.A.I. nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea
cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil
se deplasează la şi de la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
79. O.M.A.I. nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi
personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
80. O.M.A.I. nr. 52/2015 pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice
privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii
şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
81. O.M.A.I. nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;

11
82. O.M.A.I. nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul
Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, cu
modificările şi completările ulterioare;

PRECIZĂRI:
3. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaţilor vor fi studiate în
forma actualizată la data publicării anunţului de concurs;
4. Actele normative menţionate în bibliografie şi pentru care nu sunt specificate capitole sau
titluri, vor fi studiate în totalitate.

12

S-ar putea să vă placă și