Sunteți pe pagina 1din 118

Angelo Mitchievici UBI SUNT? AMAZONIADA.

O ODISEE 54
*** CU ADRIANA BABEÞI DESPRE AMAZOANE 56
revistã lunarã editatã de Virgil Stanciu – 75
Uniunea Scriitorilor din România Virgil Stanciu IUBIRILE ÎMPÃRÃTESEI 61
Apare cu sprijinul Ministerului Culturii Sanda Berce LOCUIREA ÎN ALTÃ LIMBÃ –
anul LXV nr. 1 - 2 (783-784) ianuarie - februarie 2014 FIINÞARE ÎNTRE ARTÃ ªI MEªTEªUG 63
Dan Dãnilã POEME 66
Adrian Popescu EMINESCU, IARNA 3
Mihail Vakulovski POEMUL CA STARE DE
Ancheta revistei: DECLIC CREATOR SPIRIT. TRAIAN T. COªOVEI; INTERVIU CU
Participã: Andrei Codrescu, T.O.Bobe, Lucian Dan TRAIAN T.COªOVEI 67
Teodorovici, Emilian Galaicu-Pãun, Mariana Codruþ,
Ioana Bot, Ana Blandiana, Romulus Rusan, Robert Elena Butuºinã DRUMUL CA DESTINAÞIE ÎN
ªerban, Veronica D. Niculescu, Ioana Nicolaie, Radu SCHIMBARE 72
Aldulescu, Florin Lãzãrescu, Andra Rotaru, Marius Chivu,
Lavinia Rogojinã EXPERIMENTUL NARATIV
Simona Popescu, Radu Vancu 4-13 ÎN PROZA LUI JEFFREY EUGENIDES 73
Ion Pop ANA BLANDIANA ªI „MINORITATEA Gavril Moldovan PETRU POANTÃ: O JUMÃTATE
GÂNDITOARE“ 14 DE AN DE ABSENÞÃ 76
Echinox 45 Ana Ionesei UN PERIPLU PAIDEIC 78
Poeme de: Ion Mircea, Dinu Flãmând, Ion Pop, T. Tihan „AICEA, PRINTRE ARDELENI...“ 79
Virgil Mihaiu, Adrian Popescu, Ruxandra Cesereanu,
Ioan Moldovan, Traian ªtef, Adrian Suciu, Horia Adrian Matus O CARTE DE CREDIT, O CARTE
Bãdescu, Cosmina Moroºan, Aurel ªorobetea, DE UMBRE 80
Vlad Moldovan, Mariana Bojan 16
Felix Nicolau LARS VON TRIER ARE BUNICI
Corin Braga ACEDIA. JURNAL DE VISE 22 VICTORIENI 81
Gheorghe Schwartz ENIGMELE INFINITE 83
Florin Balotescu DADA, TRISTAN TZARA ªI
PRINCIPIUL NEMURIRII 26 Rãzvan Câmpean NARATORUL-COPIL:
PERSPECTIVE ªI INTERPRETÃRI 84
ªtefan Manasia ANATOMIA, FIZIOLOGIA ªI
SPIRITUL FEDEREULUI; “NU TE AJUT IAU Arina Neagu PROTOCRONISMUL -
CAMERA ªI FILMEZ” 27 REABILITARE CRITICÃ ªI CONªTIINÞÃ CIVICÃ 87
Ruxandra Cesereanu POST-DOSTOIEVSKIANISM 29 Gheroghe Mocuþa POETUL CRITIC 89
Andreea Heller-Ivancenko ALICE MUNRO - PREA Mircea Opriþã CHINEZII DIN LUNÃ 90
MULTÃ FERICIRE 30 Gabriela Lungu POVESTIRI PENTRU POEÞI,
Marius Popa FOLCLORUL URBAN LA MIRCEA FILOSOFI ªI ERUDIÞI 92
CÃRTÃRESCU 32 Flavia Teoc SINGURÃTATEA VINE PE FACEBOOK 93
Mircea Muthu 70 Ion Cristofor UN POET AL DISCREÞIEI 94
Iulian Boldea ORIZONTUL SINTEZEI 34
Dana Bizuleanu SPAÞIUL ÎN MEMORIA Raul Popescu HOBBITUL PE ÎNÞELESUL
EUROPEANÃ 34 TUTUROR 95
Mircea Muthu SCRISORI, AUTOBIOGRAFII, Titu Popescu “LOCURILE PUSTII” ALE LUI
JURNALE (I) 35 VASILE IGNA 97
Cosmin Perþa POEZIA DIN INTERIORUL POEZIEI 38 Claudiu Komartin PENTRU SUSÞINEREA
REVISTEI POESIS INTERNATIONAL 98
ªtefan Borbély 60
Adriana Teodorescu PORNIND DE LA STICLÃ, CÃRÞI: Cora Stãnescu, Luminiþa Popa, Andra
AJUNGÂND LA OPACIZARE 41 Felea, Alexandra-Maria Cristea, Simina Rãchiþeanu 99
Cãlina Bora STICLÃ, TRANSPARENÞÃ ªI GNOSTIC 42
Iacob Mârza „URCUª SPRE UN MUNTE ÎNALT“ 103
Ioan Pop-Curºeu CHARLES BAUDELAIRE,
AMŒNITAS BELGICAE 43 Eugenia Sarvari FESTIVALUL NAÞIONAL DE
TEATRU 2013 105
Simboliºti francezi traduceri de Aurel Rãu 44 Georgiana Fodor FARMECUL
Florin Mihãilescu URMELE VIEÞII 46 ROMANTISMULUI GERMAN TÂRZIU 108
Cronica literarã Daniel Iftene PROVOCÃRILE LUI LUCIAN PINTILIE 109
Irina Petraº MATEI VIªNIEC
SAU EFECTUL BABEL 48 George Dan Istrate TRAVERTINE “VECHI
Alex Goldiº BIOGRAFIA SENTIMENTALÃ A ªI NOI” ÎN POARTA SÃRUTULUI 111
UNUI UCIGAª 49 Titu Popescu PICTORUL VASILE POPESCU 113
Ovidiu Pecican MAI JOS DE FLUTURI 50
Marius Conkan LÃCENI EXPERIENCE; Ioan Pavel Azap PRIMUL DICÞIONAR CRITIC AL
AMERICAN EXPERIENCE 51 REGIZORILOR DE FILM ROMÂNI 114 1
Ioan Pop-Curºeu UN DICÞIONAR DEZLÃNÞUIT 115 Victor Andrieº CÂTEVA COMENTARII LA
CUMPÃNA DINTRE 2013 -14 117
Virgil Mihaiu ÎNTÂIA REVISTÃ DE JAZZ
TIPÃRITÃ ÎN LIMBA ROMÂNÃ: JAZZ COMPAS 116 Ion Cristofor GEAMANTANUL DE PÃMÂNT 118

Coperta ºi ilustraþia numãrului: Angela Tomaselli

Redactor ºef: Adrian Popescu Redactor ºef adjunct: Ruxandra Cesereanu


Secretar general de redacþie: Octavian Bour
Redactori: Victor Cubleºan, Alex Goldiº, Ioan Pop-Curºeu, Vlad Moldovan,
Redactor asociat: Virgil Mihaiu
Consiliul consultativ: Aurel Rãu, Ion Pop, Petru Poantã, Titu Popescu, Nicolae Prelipceanu,
Camil Mureºanu, Ion Vlad
Comitetul ºtiinþifiic: Corin Braga (Universitatea Babeº-Bolyai), Miruna Runcan (Universitatea Babeº-
Bolyai), Cãlin Andrei Mihãilescu, (Universitatea Western Ontario, Canada), Giovanni Magliocco
(Universitatea din Bari, Italia), Basarab Nicolescu (Preºedintele Centrului Internaþional de Cercetãri
Transdisciplinare, Paris), Ovidiu Pecican (Universitatea Babeº-Bolyai)
steauacj@gmail.com; www.revisteaua.ro
Revista se gãseºte de vânzare la sediul redacþiei din Cluj, str. Universitãþii nr.1,
ºi la Librãria Muzeului Literaturii Române din Bucureºti.
Abonamente se pot face la Uniunea Scriitorilor din România, Calea Victoriei nr.133, Bucureºti
(contact: steluta.pahontu@gmail.ro ºi Dl. Eugen Criºan tel. 0212127988 sau 0727872276)
Revista Steaua încurajeazã dezbaterile de idei, polemicile principiale, dar nu se identificã
neapãrat cu opiniile exprimate de acestea.
Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolelor aparþine autorilor.
2 ISSN 0039 - 0852
Eminescu, iarna

EDITORIAL
Adrian Popescu

Dacã e 15 ianuarie la Botoºani e sãrbãtoare Nicolae Manolescu, pe scena Teatrului naþional din
mare. Ziua culturii naþionale are ca figurã emblematicã Botoºani, elogiul criticului remarcând unanimitatea
pe cel nãscut aici, sau la Ipoteºti, dupã cum crede judecãþilor critice favorabile pronunþate în legãturã cu
majoritatea istoricilor literari în frunte cu G. Cãlinescu. poezia laureatului pe 2013 (distincþie acordatã, cum e
Sigur este cã în Biserica Uspenia, unde, de 23 de regula, în ianuarie 2014) ºi, mai ales, recitalul poetului,
ani, poetului i se face pomenirea în mijlocul oficialilor sau scurtul, dar caldul sãu discurs au cucerit spontan
ºi al scriitorilor invitaþi din toatã þara, fiul cãminarului a publicul. Pe Ion Mureºan, spunea cineva, îl admiri sau
fost botezat. Am vãzut cristelniþa, în formã de clopot, nu, aºa cum este el, unic, imprevizibil, fantast, în scris ºi
din1770,unde a fost afundat, ritualic, poetul, donatã în comportamentul neoromantic, abundând în gesturile
de preotul de la Uspenia muzeului de la Ipoteºti. simbolice, dar nu-l poþi pricepe, ca personalitate literarã,
Cristelniþa de bronz se aflã, acum, în bisericuþa- pe segmente. Nici tânãrul ªtefan Baghiu, prezentat
muzeu a familiei Eminovici, alãturi de potire sau cãrþi de Mircea A. Diaconu, nu este un poet comod, dar
bisericeºti din acea vreme.Dacã e mijlocul lunii care poet este comod? Bine cã nu-i altfel, premiul primit
ianuarie, toatã grija-i revine lui Gellu Dorian ºi echipei rãsplãteºte o voce liricã oarecum asemãnãtoare cu
sale ca totul sã fie de ziua poetului aºa cum se cuvine. cea a maturului Ion Mureºan, ambii cautã adevãrul
Lucru care cere eforturi organizatorice serioase ºi stupefiant al expresiei poetice nãucitoare, brutale, pe
dãruire personalã. Poate numai la Struga,un festival alocuri, antiestetizante, ºocante, chiar, favorizând
apare la fel de bine dinainte gândit, sprijinit de autoritãþi experienþele riscante, existenþial ºi literar, spãrgând
naþionale ºi locale, ºi pus în funcþie, cu eficienþã tabuu-uri ºi sondând zone de obicei trecute sub o
culturalã. pudicã tãcere. Extinderea registrului liric va fi, cred,
Sarbãtoriþii acestei ediþii, a 23-a, sunt Ion urmãtorul pas al poeziei lui ªtefan Baghiu.
Mureºan, pentru Opera Omnia ºi ªtefan Baghiu O noutate, binevenitã, a actualei ediþii a Zilelor
pentru Opus Primum. La Primãria municipiului, aleºii Eminescu de la Botoºani (ºi Vorona) a fost lansarea
locali, în frunte cu primarul, au votat acordarea titlului volumului Fantomateca de Nicolae Prelipceanu, cel
de cetãþean de onoare al oraºului celui care va fi de al 22-lea titlu din colecþia poeþilor laureaþi, scoasã
fericitul laureat din acest an. Numele lui e încã secret, de Editura Paralela 45, director Cãlin Vlasie. Portretul
dar e bãnuit de mulþi (pe surse)… O singurã datã, în creionat lui Nicolae Prelipceanu de Ion Pop, vechi
cazul lui Mircea Dinescu, voturile negative era cât pe membru al juriului, critic ºi poet, nume care nu mai
ce sã ruineze ceremonia, dar, în final, sprijinul unei are nevoie de prezentãri, apoi recitalul dezinvolt al
formaþii politice a contrabalansat voturile împotrivã. autorului, câºtigãtorul anterioarei ediþii, au fost
Acum, în 2014, laureatul din Transilvania n-a avut nicio memorabile.
emoþie de acest fel. Un val de simpatie l-a înconjurat,
de la început, din momentul jurizãrii, pe poetul Ion Dacã ne mai gândim la discursul lui Varujan
Mureºan, merituosul câºtigãtor al unui premiu Vosganian, din partea Uniunii Scriitorilor, despre cât
prestigios. Poezia lui a convins mai mult, se vede, de naþional este pentru noi Eminescu, sau la
decât cea a unor nume respectabile ºi respectate ºi prezentãrile unor volume la Centrul de studii
ele, ca Ovidiu Genaru sau Constantin Abãluþã, sau eminesciene, de la Ipoteºti, la intervenþia unui
cele ale congenerilor optzeciºti. O noutate, din acest academician, Valeriu D. Cotea, la recitalul poetic din
an, care nu trebuie sã ne scape, nominalizãrile îi sala Laurenþiu Ulici, a nominalizaþilor sau premianþilor
promoveazã pe cei ajunºi în jurul vârstei de 60 de de la Botoºani, sau la expoziþia artiºtilor veneþieni din
ani, autori cu timbru liric recognoscibil, deplin maturi, grupul Materia Prima, sau la recitalurile muzicale de
cu numeroase titluri la activ. la Teatrul Naþional, vom avea tabloul unor acte
Ion Mureºan a ºtiut sã capteze seducãtor atenþia culturale netocite, departe de mediocra înþelegere
publicului ºi a criticii literare, de la debut, celelalte mumificatã a poeziei eminesciene. Recitând
volume, parcimonios oferite cititorilor, consacrând de Luceafãrul, în întregime, cu sensibilitate realã, nu
fapt un vizionar postmodernist, dacã nu e vreo factice, în cadrul ceremoniilor de la Primãria din
contradicþie în termeni, cred cã nu, unde postmo- Botoºani (acolo unde fusese, copist, demult, junele
dernismul, expresionismul ºi umorul candid dau un Eminovici) eleva unei ºcoli din localitate, dar nu numai
aliaj cuceritor. Alternarea registrului grav cu o inocenþã ea, desigur, ne-a dat speranþe cã lectura lui Eminescu
simulatã, jucatã, impecabil artistic, drept infantilism, poate provoca uimiri proaspete încã. Poezia lui are
dau tonul alert, quasi-epic ºi conferã autenticitate ºi energia inepuizabilã a marilor autori universali,
originalitate textelor. ªi laudatio, fãcutã, atipic, de intepretabilã mereu ºi vie. 3
DECLIC ancheta revistei
Care este declicul (psihologic, sufletesc, artistic, tehnic) care decide încheierea unei
cãrþi? Care ºi cum este momentul când un autor ºtie în mod cert cã ºi-a finalizat manuscrisul
ºi cã acesta este, deja (fie ºi numai teoretic vorbind) dincolo de autor (id est - orice fel de
intervenþie nu mai este posibilã, manuscrisul funcþioneazã deja de sine stãtãtor, este o
carte aruncatã în lume, cu destinul ei). (R.C.)
Din secolul 20 poeþi, dulapul e echipat cu acum, dacã mã gîndesc mai bine,
ortografie ºi vederi turistice, dar îmi dau seama cã o astfel de
Andrei Codrescu ºi cuvinte “grele” ca “tace,” definiþie a cãrþii e parþialã, pentru
Unele cãrþi “ochi,” “grevã”, “val.” Aceste cã din ea lipseºte elementul
se sinucid prin cuvinte-terminus pentru poezie esenþial, ºi anume viaþa. ªi nu
sufocare sau au sunt þinute în sertare înscrise cu viaþa aºa cum e înþeleasã de
fost asasinate respectivele greutãþi. De ex: comentatorii care cautã în cãrþi
de autor(i). Cãr- “ochi” cîntãreºte un kilogram. “personaje rotunde” implicate în
þile care se su- Poetul ºtie, exact cum ºtie “intrigi complexe” ºi care dau
focã dinãuntrul dulapul, cã toate cuvintele au astfel naºtere unor “cãrþi puter-
subiectelor proprii sunt ca oame- aceeaºi greutate, altfel zis, nu au nice”, nu viaþa în sensul “hãlcilor
nii care se simt vinovaþi din nicio greutate. Filozofii au o cutie- de realitate”. Ci viaþa mea ºi a ta,
naºtere: eventual fiecare detaliu n dulap care-i sau plinã sau goalã acea viaþã care ne face sã
al vieþii lor este supus unei ana- sau umplutã de un singur semn miºcãm, sa evoluãm, sã avem
lize nimicitoare care sfîrºeºte de întrebare în care punctul e calitãþi ºi defecte, sã putem
prin a epuiza autorul. Acest fel de ontologia ºi linia încîlcitã e logica. comunica între noi, sã fim diferiþi
cãrþi se cheamã manuale, ghiduri, Fãrã dulapul preaplin de termi- în funcþie de unghiul ºi de
istorii, enciclopedii sau dicþio- nusuri comode nu s-ar termina momentul în care sîntem priviþi de
nare: referinþele care încrus- nicio carte. Subiectivitatea unui altcineva, viaþa care ne face sã
teazã fiecare cuvînt storc viaþa autor nu are decît limitele impuse fim iubiþi, detestaþi sau uitaþi. Însã
din ceea ce potenþial voia autorul de contractul editorial care o carte nu e un om.
sã spunã. Cãrþile sufocate dau vizeazã grãsimea cãrþii. În O carte e un monstru. Nu în
mare ajutor povestitorilor, poeþilor concluzie, declicul descris a sensul de vietate hidoasã ori
ºi filozofilor, pentru cã beletristul aparþinut unei epoci cu rafturi ºi maleficã, ci în acela de arãtare
se-mbatã de iluzia eliberãrii dulap. Acum, în secolul 21, noi nemaivãzutã, capabilã sã
cuvîntului într-o propoziþie care cei care insistãm sã mai scriem stîrneascã uimire ºi, deci, demnã
creºte într-o poveste. Din pãcate, cãrþi, auzim declicul înainte de a de arãtat ºi altora, demnã de de-
propoziþiile se acumuleazã în pune degetul pe tastaturã. În era monstrat. Nu ºtiu cum funcþio-
exact acelaºi mod ca materia noastrã, cãrþile se terminã înainte neazã alþi scriitori, dar puþinii
sufocatã din care provin. Departe de a fi scrise. Scriitorul cu monºtri pe care i-am publicat mie
de a þine legãtura cu optimismul ureche bunã aude declicul ºi se mi s-au arãtat, dintru început ºi
vieþii promise de descãtuºare din duce la culcare. încã înainte de a fi scriºi, în
dicþionar, cuvîntul se revarsã în întregime. De aceea pentru mine
propoziþii care recreeazã sursa 24 decembrie 2013 declicul final coincide cu declicul
înmulþitã de energia scriitorului. iniþial. Am ºtiut de fiecare datã
Aºadar, toate cãrþile traseazã cum trebuie sã arate cartea pe
cercuri cu cilindrul limbii care-i care vreau s-o scriu, care îi sînt
învîrte. Beletristul are iluzia unei O carte e un monstru sensurile ºi cum trebuie sã se
liniaritãþi sau a unui “realism,” dar modifice, sã evolueze de la prima
sfîrºeºte prin a-ºi asasina
T. O. Bobe pînã la ultima paginã. Restul a
odrasla lingvisticã în mod cît se Multã vreme însemnat un proces de recreare,
poate de crud: cu un tren, un am crezut cã o de transcriere a monstrului din
pistol, un punct, puncte... carte seamãnã epurã în spaþiu. Iar de-a lungul
Dulapul literaturii furnizeazã cu o clãdire, cã acestui proces au existat o
arme diferite romancierilor, trebuie sã aibã mulþime de mini-declicuri, atunci
poeþilor, ºi filozofilor. Pentru temelii, piloni de cînd constatam cã, etapã dupã
terminarea unui roman, dulapul susþinere, etapã, sisemul muscular al
este bine dotat cu arme de foc, grinzi, o poartã de acces, arãtãrii de pe hîrtie e în acord cu
cadavre, sau (la postmoderniºti) coridoare care sã ducã de la o sistemul osos, cã sistemul
o praºtie narativã care-i trage în încãpere la alta, bolþi, ferestre, nervos o face sã miºte, cã vasele
4 povestea urmãtoare. Pentru sisteme de aerisire º.a.m.d. Însã de sînge îi irigã þesuturile, cã, în
DECLIC
sfîrºit, se apropie de forma ºi de simplã, în sensul cã pot ieºi cu ea foarte grea cea de la care am
consistenþa celei care mi s-a din nebuloasã, cãci am ºtiut de la pornit, la care mã strãduiesc de
arãtat încã dinainte sã desenez bun început unde vreau sã-mi duc prea mulþi ani sã gãsesc un
prima literã. personajele, de cîte situaþii am rãspuns. Aºa cã eram convins de
Bineînþeles, cartea scrisã nu nevoie pentru fiecare, unde se la bun început, cînd m-am apucat
a coincis ºi nici nu poate sfîrºesc relaþiile dintre ele ºi care sã scriu aceastã formã de
coincide niciodatã cu arãtarea e momentul cînd toatã aceastã rãspuns, cã n-o sã reuºesc sã pun
iniþialã. Ãsta e deja un truism. Tot „aritmeticã” literarã e suficientã în cuvinte nimic mai mult decît o
ce am fãcut de fiecare datã a fost pentru a spune tot ce simt cã am prea preþioasã ridicare din umeri.
sã mã apropii de ea cît mai mult. de spus cu acea poveste. Mai
M-am oprit atunci cînd am complicatã, pentru cã lucrînd în La întrecere, cu linia
constatat cã monstrul e coerent felul ãsta a trebuit sã dezvolt ºi sã
cu sine însuºi ºi, în pofida finalizez o sumedenie de „ecuaþii”.
de orizont
rescrierilor succesive, am Sunã foarte tehnic ce spun, dar Emilian Galaicu-Pãun
încercat pe cît mi-a stat în vorbim totuºi despre un moment, Când plasam
putinþã sã nu cad în capcana de acel declic, care cere un rãspuns la p. 342 a ro-
a þine morþiº ca vietatea apãrutã tehnic. Literatura se construieºte manului Þesut
sã fie identicã imaginii sale de în afara ecuaþiilor ºi a aritmeticii, viu. 10 x 10,
la început. Nu cred cã o carte dar, din punctul meu de vedere, Cartier, 2011 –
poate fi terminatã vreodatã folosindu-se de ele. Cel puþin asta dupã Cuprins
definitiv, fãrã rest. Coerenþa e concluzia la care am ajuns în (sic!) – AVER-
înseamnã altceva decît ultimii ani. Sigur însã cã nici mãcar TISMENT-ul: „Pur ºi simplu,
completitudinea. atunci cînd ai impresia cã ai aceastã nevoie de perfecþiune
rezolvat toate acele lucruri ce þin constã în faptul cã o carte se
O sumedenie de de structurã ºi de personaje nu ai publicã la un moment dat, dar lucrul
certitudinea cã romanul tãu e la ea nu se sfârºeºte niciodatã.
„ecuaþii“… numai bun de tipar. Dacã ar fi sã Niciodatã atât timp cât autorul
Lucian Dan Teodorovici mã ghideze strict raþiunea, cred cã trãieºte” (Mario Vargas Llosa,
Matei Brunul aº þine o carte ani buni dupã Orgia perpetuã. Flaubert ºi
ºi Celelalte po- finalizarea ei înainte de a o oferi „Doamna Bovary”), încã nu ºtiam
veºti de drago- editurii. Din fericire, nu-s numai cum mi se va întoarce verba
ste le-am scris raþional, reacþionez ºi la impulsuri. volant-ul, mai exact scripta
abia dupã fi- Aºa încît ne întoarcem la ce manent-ul. ªi asta dupã ce, preþ de
nalizarea unui spuneam la început: o ofer editurii 14 ani, tot scriind la roman, am
treatment, în atunci cînd simt nevoia s-o fac. amânat în câteva rânduri sã pun
care am urmãrit punct cu punct Niciodatã n-am fost însã mulþumit punctul final, inclusiv pe ultima sutã
desfãºurarea poveºtii personajelor de o carte deja apãrutã. De fiecare de metri. Plus que ça, în iunie 2011,
mele – sigur, pe parcursul scrierii datã am gãsit erori, mai mici sau cartea gata paginatã a „plecat” ºi
multe s-au modificat, însã în mare mai mari. De fiecare datã am gîndit ea în vacanþa de varã, mai puþin
am respectat planul iniþial. Primele cã, dacã-mi mai lãsam ceva timp, autorul ei, care a mai revãzut-o o
douã cãrþi, mã refer aici la romane, aº fi scris altfel un capitol, aº fi oferit datã cap-coadã. În septembrie,
le-am scris fãrã un asemenea plan mai multã culoare unui personaj, eram cât pe ce sã-i dau bun-ul de
de lucru, am lãsat povestea sã aº fi pus accent pe anumite situaþii tipar, când mi-a venit ideea plasãrii
curgã ºi „m-am þinut” dupã ea. Aºa ºi aº fi oferit în felul ãsta o mai mare unui text oarecum simetric „Mic-
încît declicul despre care vorbim vizibilitate mizei. Concluzia? Din ului îndreptar de lecturã”, ºi anume
s-a produs în mod uºor diferit. În pãcate, una singurã: e o întrebare „Summary [dressed]”, ca sã închid
cazul cãrþilor mele de tinereþe, totul
a fost empiric: am simþit, fãrã a mai
ºti sã explic cum, cã lucrurile-s în
regulã. Apoi, dupã ce au fost
publicate acele cãrþi, am simþit cã
nu sînt în regulã. Aºa cã am
revenit cu ediþii secunde, dupã un
alt declic. ªi, ca s-o scurtez, nici
azi nu-s foarte convins cã acele
cãrþi sînt cu adevãrat încheiate. În
ceea ce priveºte însã cele mai
recente douã cãrþi ale mele, pe
care le-am amintit la început,
povestea declicului este mai simplã
ºi mai complicatã totodatã. Mai Din ciclul „Mitologii subiective“ 5
astfel paranteza. Odatã redactat & tiraj –, ºi pânã mai ieri (suntem în gîndului clarificat în mare dinainte,
DECLIC

pus în paginã, am vrut sã strig, primele zile ale lui 2014!), am chiar dacã valorific ºi drumuri
faustian: „Opreºte-te, clipã…!”; umplut paginile cãrþii cu un secundare apãrute în timpul
dacã nu am fãcut-o totuºi este adevãrat pãienjeniº de note, lucrului. De aceea cred – dar e
fiindcã tot atunci mi-a venit ºi amintind harta cãilor ferate din posibil sã mã iluzionez! – cã nu s-
ideea celor douã pagini finale, SUA, am operat câteva modificãri ar putea elimina hãlci din ceva
ale cititorului, TABULA GRA- structurale („Summary…” trece în semnat de mine, fãrã a nu afecta
TULATORIA ºi TABULA RASA. faþã!), am schimbat titlul unui întregul. Apoi: unele texte ies relativ
Aºadar, abia dupã ultima punere capitol, am pus alte accente repede, adicã în cîteva zile, o
în paginã de la sfârºitul lui oc- „tonale” (o jumãtate de frazã din sãptãmînã, trei, cinci (vorbesc
tombrie, când s-au reglat ultimele finalul Cap. 4 deschide o cu totul despre lucrãri de mici dimensiuni,
detalii, s-au uns încheieturile, s-a altã perspectivã asupra întregului) nu mã numãr printre fericiþii care
ciocãnit totul cu de-amânuntul, etc., etc., astfel încât cea de-a doua dau gata un roman în timpul
Þesut viu. 10 x 10 s-a desprins de mi- ediþie a Þesut-ului sã arate nu doar concediului). Altele, nu. Asupra
ne, luând calea tiparului. Am trãit diferit, ci ºi aparþinând unei noi celor din urmã revin de nenumãrate
efectiv 14 ani (+ alþii vreo zece, cât generaþii (de produse high tech, ori: dacã e poezie sau un text
îl purtam în cap) în aºteptarea cum altfel, de vreme ce s-a tot scurt, tot scotocindu-le, fãrã sã
acelei clipe de Despãrþire, iar vorbit despre un „roman în 3D”). vreau le învãþ pe de rost ºi nu scap
peste doar câteva sãptãmâni Spre deosebire însã de lucrul la de ele nici în somn! Ajung sã
bucuria întâlnirii cu romanul meu ediþia princeps, acum nu mai am procedez cu cuvintele cum
„repovestit” mie, autorului, de cãtre iluzia cã m-aº „despãrþi” de ea proceda mama cu ouãle pentru
primii mei cititori profesioniºti – mã vreodatã, totodatã ºtiu cã a urmãri cloºcã: ridica fiecare ou cu o mînã,
refer la lansarea din 13 decembrie „perfecþiunea” de care vorbeºte încropea un paravan cu palma
2011, de la Librãria din Centru din Mario Vargas Llosa e totuna cu a celeilalte mîini ºi se uita lung în
Chiºinãu (a se vedea: http:// alerga dupã/la întrecere cu linia de luminã la el, ca sã se asigure cã e
www.youtube.com/ orizont. Ei bine, eu trãiesc în fertil. Uneori, treaba asta îmi ia ºi
watch?v=dEwp45LRbIA) – a avut orizontul acestei urmãriri – alerg! ani (timp în care, desigur, mai fac
darul dacã nu sã „arunce cartea
ºi altceva).
în lume”, cel puþin sã mã facã sã-i
întrevãd „un destin, al ei”. N-aº putea sã scriu În fine, cînd consider, dupã
Toate bune ºi frumoase, doar cã mintea mea, cã am verificat tot ce
foarte curând au început primele despre chiparoºi, mi se pãrea în neregulã ºi cã am
„intervenþii” în text – ºi nu-i vorba cînd eu vãd toatã reuºit sã prind în cuvinte exact
numai de corectarea foarte ziua salcîmi... ceea ce gîndeam despre subiect,
puþinelor greºeli de tipar (mulþam pun punct.
redactorilor!), ci ºi de continuarea Mariana Codruþ
unor fraze manu propria, în fiecare În ce mã Cam ca o casã, cred
exemplar dãruit cu autograf (un priveºte, nu sînt Ioana Bot
singur exemplu: la „Cã doar nu voi sigurã cã e vor-
fi o rãsadniþã de himene?!”, din ba de un declic, Întrucît nu
Cap. 1, se adaugã: „…ºi nici eu termen care îmi scriu, îndeobºte,
Himengway”, scris de mânã). sugereazã un cãrþi „inspirate”,
Apoi, am simþit nevoia sã dezvolt fapt brusc, spon- ci cãrþi „de
unele secvenþe, sã umplu niºte tan, ca o revelaþie. meserie”, ele
goluri, sã trag niºte fire înãuntru Scriu numai despre lucrurile în sunt rezultatul
º.a.m.d. În mod cert, cartea nu voia care sînt, ca sã zic aºa, unei construcþii
încã sã mã lase, de parcã nu-i competentã: n-aº putea sã scriu preliminare, cam ca o casã – cred.
dãdusem tot „calciul” (o reverenþã despre chiparoºi, cînd eu vãd Adicã au un eºafodaj prim, o
cãtre regretatul Gheorghe Crãciun, toatã ziua salcîmi... Asta înseamnã schelãrie ideaticã, pe care vin de
care scria în Pupa russa: „Cu cã materialele mele sînt, în se adaugã pãrþi componente ºi
literatura mi-am pierdut dantura”). proporþie covîrºitoare, cele trãite de detalii, pînã cînd sunt convinsã cã
În paralel, multã lume mi-a spus mine. Dacã s-a întîmplat ºi se am construit ceea ce voiam. Cã
cã, odatã încheiatã lectura întîmplã sã construiesc ºi pe cele am demonstrat ceea ce avusesem
romanului, a simþit nevoia unei a auzite ori vãzute la alþii, mã în gînd. Atunci mã opresc, pentru
doua lecturi, pentru a nu mai urmãri gîndesc mult la ele ºi încerc sã le prima oarã. De fapt, dacã am noroc
„subiectul”, ci chiar – cu un termen interiorizez. Cu alte cuvinte, nu pun ºi nu mã preseazã obligaþia de a o
barthian – plãcerea textului. „Este nimic din burtã, tot ce scriu trece preda editorului (încerc – cel mai
un roman de recitit, mi-am dat prin... inima ºi creierul meu (ºtiu cã adesea reuºesc – sã îmi anticipez
seama eu, aºadar musai sã-l… sunã patetic, dar nu-mi pasã, ãsta- deadline-urile, tocmai pentru ca
rescriu!” Zis ºi fãcut, din i adevãrul). sã am timp de rescrierile ur-
septembrie 2013 – în acest mãtoare…), fiecare carte a mea se
6 rãstimp, practic s-a epuizat un prim Scriu „strîns”, þinîndu-mã de firul mai scrie, dupã ce am încheiat-o,
de încã „aproape” douã ori. Pentru urgentissim, tot felul de lucruri care cãrþii, nu întotdeauna, e mai

DECLIC
cã, în intensitatea scrierii ei, cartea mã înstrãineazã de meseria mea degrabã o vînãtoare de detalii pe
devine un fel de carapace a mea, propriu-zisã… ); aºa aºtept sã care, pe mãsurã ce aleg sã le
pe care mi-am fãcut-o în aºa fel cadã carapacea ei cea frumoasã, îndrept sau sã le ignor, cartea se
încît sã îmi fie, mie, bine, acolo: armura de vorbe a cãrþii celei noi, rupe de mine de-a binelea. La
cartea îmi vorbeºte pe-nþeles, mie, de pe mine. Sã mã îndepãrtez de sfîrºit, nici nu mai imprim varianta
mã face sã mã simt fericitã, ea, de starea de fericire a construirii definitivã. Trec, fãrã emoþii, la
împlinitã, cartea gîndeºte în ritmul ºi locuirii ei. Uneori dureazã cîteva finisajele de tehnoredactare, o
meu, de fapt – ea gîndeºte cu zile, alteori – cîteva sãptãmîni. O pregãtesc pentru expedierea cãtre
gîndurile mele, ceea ce îmi poate imprim, la începutul acestei editor, cartea aceasta nu sunt eu,
crea senzaþia (care nu e o perioade de dezvrãjire, ºi o las deºi vorbeºte despre mine. Gata,
certitudine obiectivã, tocmai, e o deoparte. Ocolesc chiar ºi raftul din am încheiat-o, s-a dus.
senzaþie) cã e bunã – adicã: birou unde stã, teanc în teasc de
elocventã, pe-nþeles, limpede, pagini de ciornã inegale ºi îndoite ªi ªeherezada, ºi
„naltã ºi clarã” (vorba unui poet la colþuri. Faptul cã, dupã ce am
nedemascat aici), capabilã sã îi scris-o la computer, o pregãtesc Sultanul
fericeascã ºi pe alþii aºa cum mã pentru a o reciti pe hîrtie face parte, Ana Blandiana
mulþumeºte pe mine. E foarte veþi fi înþeles, din acest ritual de Întâmplarea a
tentant sã o dau editorului în înstrãinare. Mã ajut, cu alte fãcut ca invita-
aceastã formã – de fapt, în aceastã cuvinte, cum ºtiu eu mai bine, ca þia Ruxandrei
stare a mea, de „autoare fericitã în sã ajung sã o citesc cu alþi ochi. Cesereanu de
(cu) cartea ei”. Dupã aceastã lecturã a participa la
Dar nu o fac, ºtiind cã – oricît „înstrãinatã”, urmeazã rescrierea. aceastã anche-
de mulþumitã aº fi eu însãmi Nu e o rescriere integralã, uneori tã sã cadã într-
locuindu-mi cartea (construcþia, e vorba de turnuri ale frazelor, de un moment când tema ei repre-
eºafodajul, castelul, turnul de fildeº, îmblînziri ale sintaxei, alteori – mai zenta pentru mine o obsesie
ghiocul de pe-un fund de ocean…) rar – de reluarea vreunei cãreia tocmai mã hotãrâsem sã-i
– eu nu scriu pentru mine, ci pentru demonstraþii, de amplificãri sau pun punct. Timp de mai mulþi ani
alþii. Cãrþile mele, cum spuneam, concentrãri, purtîndu-mi în gînd, scrisesem la o carte pe care o
sunt cãrþile meseriei mele (de de-acum, cititorul care nu sunt eu. simþeam ca pe un blocaj. Nu-mi
profesor de literaturã, de teoretician Seamãn ºi frate al meu, lui îi fãcea plãcere sã o scriu, dar ºtiam
literar), ele sunt destinate unor vorbesc, de-acum. Tai din text, mai cã trebuie sã o scriu, pentru cã
cititori care nu sunt eu însãmi ºi degrabã decît adaug. Limpezesc. altfel nu puteam trece mai depar-
una din cele mai mari greºeli ar fi Spãl. Pun virgule ºi scot gerunzii. te spre cãrþile pe care abia le
sã mã las pradã iluziei cã aceºti ªi încep sã simt cã mã apropii de aºteptam. De fapt, a spune cã
cititori îmi seamãnã întru totul. Da, un sfîrºit al scrierii. Declicul, cum lucram la aceastã carte de mai
cititorul îmi este (vorba altui poet, îl numiþi dvs., e aproape. Noua mulþi ani este o afirmaþie extrem de
vãd cã azi îmi tot umblã vorbe de versiune electronicã, astfel exageratã ºi aproximativã, pentru
poeþi prin cap ºi pe hard-disk) „mon rescrisã, apoi printul acestei noi cã nu scriam decât douã luni pe
semblable, mon frère”, dar nu e nici ciorne, toate încep sã se înºire mai an: în august ºi în ianuarie. În
fratele meu geamãn, nici clona grãbit, mai simplu, cu mai puþine august, pentru cã eram în vacanþã
mea, nici imaginea în oglindã a „stãri de spirit”. Cartea mea ºi depindea doar de mine sã tai
mea, însãmi. Simplu spus: dupã ce continuã sã se îndepãrteze de legãturile cu lumea, ºi în ianuarie,
am senzaþia cã am terminat de mine, dar încã nu a ieºit de pe orbita pentru cã îmi permiteam sã
scris o carte ºi cã „mi-a ieºit”, fac mea; încã o mai þin aproape. Ceea prelungesc vidul dintre ani, care
un exerciþiu de onestitate – îmi ce încep sã simt e sfîrºitul (hai sã urma suspendãrii în timp a
amintesc cã scriu pentru alþii, cã fim poetici fãrã sã citãm din poeþi Crãciunului, cu un No man‘s land
ei, cititorii mei ipotetici, trebuie sã nedivulgaþi) misterioasei legãturi care putea fi sustras uzului public.
ajungã sã locuiascã (fericiþi, dacã dintre noi douã. În rest, viaþa mi se desfãºura ca
se poate) castelul construit de ªi atunci o dau la citit celor din într-un mixer, care pãrea cã se
mine, din idei ºi cuvinte. Aºa cã las jurul meu. Am norocul de a fi învârte din ce în ce mai repede ºi
cartea deoparte, mã iau cu orice înconjuratã de cititori împãtimiþi într- ameninþa sã se opreascã prin
alte treburi (cu cît mai depãrtate de ale literaturii: familie, prieteni explozie. ªi, bineînþeles, scriam
carte, cu atît mai bine: nici nu e aºa apropiaþi, chiar dacã nu au aceeaºi versuri, dar – pentru a folosi o
de dificil, întrucît universitatea – ca meserie cu mine, în sens strict – formulã care îmi devenise clasicã
instituþie ºi ca sistem – are grijã sã ei citesc primii ceea ce scriu. Sunt – versurile nu le scriam eu, ci
mã bombardeze cu cerinþe primii mei critici (subiectivismul lor Dumnezeu. Oricum, nu de mine
manageriale vizînd eficientizarea poate fi la fel de necruþãtor ca depindea sã nu le scriu. În timp ce
impactului activitãþii didactice/de obiectivitatea altora, deºi e, poate, felul în care trãgeam de timp între
cercetare asupra procesului mai greu de înþeles pentru cine nu august ºi ianuarie ºi între ianuarie
educaþional/evaluativ/clasificator, a trãit experienþe similare). Nu þin ºi august, uitând de la un soroc la
adicã sã mã punã sã fac, în ritm cont de tot ceea ce îi reproºeazã altul ce am scris ºi pierzând o bunã 7
parte din rãgaz pentru a mã fãcându-le corectura tot eu ). Doar
DECLIC

refamiliariza cu propria carte, era ,


Fatalitate de ordin câteva – importante, e adevãrat,
în mod evident, o autosabotare, un civic prin caracterul lor de sintezã –
fel de a amâna sau chiar de a Romulus Rusan scrise de mine. Dar nu cãrþi literare,
renunþa la analiza unei realitãþi care ci de istorie. În orice caz, istoricii
îmi fãcea aproape tot atâta rãu cât Pânã în de- m-au primit în rândul lor cu aceeaºi
realitatea însãºi. cembrie 1989 colegialitate ca ºi scriitorii.
Declicul de început nu fusese am scris doar ªi totuºi, acumulãrile literare n-
un impuls artistic, ci mai curând o proze scurte au încetat. Materia primã a cãrþii
hotãrâre, într-o anumitã mãsurã (unde nu este ar avea multe mii de pagini, dar
masochistã, de întrerupere a nevoie de declic declicul ei final este departe de a
fluxului artistic, pentru a demonta final, datoritã se declanºa. Tocmai pentru cã au
legile care mi-au guvernat, fãrã sã asemãnãrii lor mai degrabã cu fost notate necronologic ºi neor-
mã întrebe, devenirea. Încet, încet, niºte ecuaþii estetice) ºi reportaje ganizat, în puþinele ore libere pe
însã, scriind ºi exemplificând cu de cãlãtorie (cu o structurã fixã care mi le-a îngãduit neprevãzutul
scene din viaþa mea ideile pe care dictatã de itinerarul de pe hartã). istoriei noastre publice ºi
le descopeream pe parcurs, Publicam o carte la doi ani. Dupã personale.
paginile au devenit fragmente de decembrie 1989, am publicat Dacã mã gândesc la lungimea
prozã, cu personaje, portrete, volumul 3, despre Egipt, al acestui sacrificiu al carierei literare,
replici, psihologie, acþiune, „Cãlãtoriei spre marea interioarã” mã cuprinde revolta. Totuºi, sper
suspans, fragmente de prozã pe (oprit de cenzurã, din cauza cã, o datã cu încheierea celor douã
care, desigur, le trãisem, care contextului faraonic prea bãtãtor la decenii de la crearea Memorialului,
fuseserã chiar viaþa mea, ochi...). Volumul 4 (despre mã voi întoarce la destinul literar,
fragmente reale, dar care se dramaticul Israel ºi sublima iar libertatea dobânditã îmi va da
aºezau acum într-un puzzle diferit Veneþie) urma sã-l scriu. În nopþile forþa ºi rigoarea capabile sã
ºi care, chiar continuând sã-mi periculoase din decembrie 1989 extragã din aceastã magmã trupul
slujeascã ideile, începeau sã umblam cu geamantanul burduºit suplu al cãrþii pe care visez sã o
capete o autonomie artisticã din de note prin oraºul sfâºiat de (trans)scriu...
afara demonstraþiei, sã existe pe gloanþe ºi împânzit de morþi,
întrucât locuinþa de lângã Radio
cont propriu ºi sã încerce sã se
putea fi oricând incendiatã. Plus cã,
Simple bãnuieli
înmulþeascã. Alte ºi alte întâmplãri
îmi veneau în minte ºi, înainte chiar în acelaºi geamantan, purtam Robert ªerban
de a trece pe hârtie, trezeau din jurnalul ultimilor ani de dictaturã. Îmi Cum scriu
amintire altele ºi altele, care îºi imaginam cã voi termina, dacã puþin, îmi cam
aºteptau rândul la paginã. Eu, care scãpam de moarte,”Amurgul cunosc fiecare
o viaþã întreagã fãcusem Bizanþului” ºi apoi povestea mai poezie ce ar
economie de cuvinte ºi scrisesem prozaicã a vieþii mele. urma sã com-
cãrþi atât de subþiri, încât numai N-a fost sã fie aºa... Declicul punã o viitoare
grosimea hârtiei reuºea sã ridice despre care chestioneazã ancheta carte, ºtiu ce
demnitatea formei la cea a prezentã s-a întins, printr-o fibrã are sau nu în ea. ªi tot scriind
conþinutului, m-am descoperit fatalitate de ordin civic, pe douãzeci rar ºi în salturi, la un moment dat
deodatã în situaþia de a fi scris o ºi patru de ani: Piaþa Universitãþii, îmi dau seama cã poezia pe care
carte prea groasã, o carte altfel, din Alianþa Civicã, Memorialul Sighet. tocmai am terminat-o de aºternut
toate punctele de vedere, decât Malaxorul în care am intrat in 1990 pe hârtie e… ultima. Cã orice aº
celelalte cãrþi ale mele. mi-a pecetluit soarta. Nu sunt omul mai scrie „peste” ea ar fi altceva,
ªi atunci s-a produs acel declic care sã mã ºtiu împãrþi. M-am ar fi dintr-o altã poveste, dintr-o altã
care dã tema acestei anchete. Era transformat într-un „doctor fãrã carte, dintr-un alt… poet. ªi e foarte
la începutul lunii septembrie anul arginþi” al societãþii ºi într-un posibil ca acel text sã nu fie cel cu
trecut ºi aveam deja o listã de detectiv al istoriei. Privind îndãrãt care se va încheia viitoarea carte,
episoade pe care trebuia sã le la viaþa mea de scriitor, „îmi pare ba chiar ar putea nici sã nu facã
adaug cãrþii ce refuza sã se cã ea curã/ încet repovestitã de o parte din ea, fiindcã deja e dintr-o
termine, în zilele viitorului Crãciun strãinã gurã”: mitinguri, proteste, alta.
ºi an nou. ªi deodatã am avut campanii, declaraþii, statute...Viaþã Acest moment al declicului þine
revelaþia cã trebuie sã închei chiar de doicã a unei societãþi care abia – la mine, cel puþin – de intuiþie, de
atunci aceastã Halima, în care se nãºtea, sub nu prea bune instinct, de o voce interioarã care
eram ºi ªeherazada, ºi Sultanul, auspicii. Iar în privinþa Memorialului, îmi spune „gata, domn’e, gata!”. Nu
cã indiferent dacã mi se va tãia sau cãrþi ale altora, editate ca niºte e nimic premeditat, conºtient. Nu-
nu capul, trebuie sã depãºesc materiale de construcþie. La mi propun sã închid o carte de
blocajul manipulãrilor fãrã sfârºit, început fãrã acces la arhive, cu poezie niciodatã. Dar, cum am zis,
începând o nouã carte, o nouã doar câþiva colaboratori. Cãrþi ale apare un text care dã cu cheia: clic!
obsesie ºi poate chiar o nouã altora (35 000 de pagini, uneori La prozã, bãnuiesc, e altfel. De
8 viaþã. tipãrite direct din manuscris, unde asta? Fiindcã am început în
urmã cu câþiva ani un roman. Am Cum ºtiu cã am

DECLIC
reciti? Rîdem o vreme ºi
scris vreo 40 de pagini, primele, iar continuãm. Da, împãnarea
în acel timp am „vãzut” finalul. Pur textului deloc liniar cu detalii terminat un volum?
ºi simplu ºtiu cum se terminã, ºtim care au sens numai la o recitire Ioana Nicolaie
cam care este story-ul, cine ºi cum este lecþia – lecþie frumoasã ca
îi sunt personajele principale, ce o dragoste – învãþatã numai Încã nu împli-
fac ele. ªtiu cam tot! Dar nu-l scriu. lucrînd la traduceri, prin nisem nouã ani
ªi-ar fi chestiune de douã luni. Oare numeroasele recitiri care când a trebuit sã
de ce n-o fac? Fiindcã s-a produs dezvãluie, scot dintr-o datã la plec pentru un an
„declicul”? Sau fiindcã îl aºtept pe ivealã ceea ce sigur cã a fost la Mãgura Ilvei,
cel de la cartea de poezie la care de neînþeles la prima lecturã. satul bunicilor
scriu încet, încet, încet ºi în salturi? Se aplicã, dupã puteri, la scrisul mei dinspre ma-
propriu, cu riscul de a pãrea mã. În cãuºul uriaº prin mijlocul
nebuni. Nebuni: noi, adicã, noi cãruia trecea un râu fuseserã
“Raiul face roata” sã fim recitiþi? Dar fãrã nebunie, tãiate, ca niºte linii ale vieþii, uliþi ºi
Veronica D. Niculescu fãrã purã nebunie, scrisul în ulicioare. Sub o stâncã se afla casa
Existã un sine ar mai fi posibil, de la bun în care am descoperit merele
moment foarte început? Pentru acel un unic þigãneºti, dar ºi valurile de muºcate,
precis când cititor care ne-ar reciti ºi ar podul plin de “linguroaie” ºi cele
simþi cã noua scoate mãcar un icnet de câteva ”flori de minã” de pe poliþe.
carte face clic – încîntare pe canapeaua lui Pe pereþi, bunica avea înrãmate
este expresia descoperind detaliul ascuns, dreptunghiuri de pânzã pe care
pe care o folo- aparent fãrã sens, deodatã cususe citate din Biblie. Citeam tot
sesc de mult fiindcã exact aºa sclipind ca o nestematã în nisip timpul versetele care sunau altfel,
aud: face clic. Dacã e sã facã. – o repetiþie, o asemãnare de parcã ar fi venit de foarte departe
Scrisul meu este circular. fugarã, un obiect pe o masã, un sã ciocãneascã în ferestrele lumii
Rescrierea face scrisul sã fie trecãtor pe o stradã umbritã – mele.
circular. Tehnic, totul seamãnã pentru acest cititor imaginar ne Într-o bunã zi, bunica mi-a pus
foarte mult cu ce se întîmplã ºi dãm în roatã iar ºi iar. ªi în mânã o fîºie lungã de etaminã ºi
cînd traduc. Nu poate exista o deodatã, cînd toate lucrurile par un ac cu urechi mari. Ghemul
singurã trecere – asta ar face sã fie aºezate la locul lor, colorat de ”silon” (firul ornamental)
cartea liniarã. Sînt, inevitabil, mai cartea ºlefuitã face clic. E avea sã se deºire ca sã modifice
multe treceri, reveniri. Mersul rotundã, s-a închis. mai apoi, dupã multe miºcãri
acesta iar ºi iar de la sfîrºit la Imaginaþi-vã încîntarea mea sinuoase, realitatea. Dar înainte de
început ºi de la început la sfîrºit cînd, anul trecut, traducînd asta, trebuia sã exersez, sã învãþ
face scrisul sã fie o roatã. Vorba Darul lui Nabokov, am dat de diverse feluri de cusãturã (în
unei biete femei fãrã minte dintr- un capitol întreg care repre- cruciþe, în linie sau, mult mai
o prozã scurtã de Beckett, “Raiul zintã un volum, o biografie complicat, în chelin), sã urmez cât
face roata, face roata, roata, scrisã de personajul principal – mai îndeaproape modelul. La
roata, roata, roata”. o carte circularã închisã cu sfârºit, dupã zile întregi de
Cu traducerile, apropierea de agrafa unui sonet! Primele opt împunsãturi migãloase, aveam sã
final e mult mai vizibilã: de la o versuri ale sonetului se aflã la þin pe palme primul meu ºtergar.
trecere la alta, sînt tot mai puþine finalul capitolului. Ultimele ºase Vãd ºi acum surâsul bunicii, o
modificãri. Traducerea e gata sînt la început. Bineînþeles cã femeie gravã altfel, care decupa tot
atunci cînd, la a cincea, a ºasea, urmeazã, în capitolul urmãtor, felul de detalii ca sã le reordoneze
a ºaptea trecere, deja cu cronicile grãbite ºi apãsate care sub privirea ei lungã, printre gene.
originalul pus deoparte, retuºurile fac praf cartea. Ce sonet este Acum, cã mã descurcasem bine,
se subþiazã pînã dispar. Cînd acesta, din ºase versuri? putea sã mã înveþe ºi altele fãrã de
pagini în ºir se citesc fãrã nici o Sigur cã între momentul cînd care n-aveam cum s-o scot la
modificare, cartea e gata. cartea se închide ºi al unei capãt în viaþã: torsul, rãsucitul,
Ce se întîmplã la scris, la eventuale publicãri urmeazã o tricotatul etc.
rescris? Primele recitiri înseamnã prãpastie. Cartea se aºazã La nouã ani, dupã festivitatea
la mine urmãrirea firului logic prin pentru o vreme nedefinitã în de premiere de la ºcoalã, le ºtiam
întregul volum, adãugarea de raft. E gata. Cînd ºi dacã o sã pe toate, mai puþin croºetatul ºi
detalii ºi mai cu seamã ºtergerea plece mai departe, spre vreun þesutul. Acestea trebuiau deprinse
de detalii, simplificarea, curãþirea editor, asta-i cu totul altceva. puþin mai târziu, doar sã aibã timp
întregului. ªi înseamnã mai ales Îþi trebuie un alt fel de motivaþie, mama. Doar cã timpul mamei, cel
aducerea în zona de început de îþi trebuie rãbdare cu carul, puþin pe atunci, când era mereu
indicii care au sens doar odatã dispoziþie, încredere, speranþã înconjuratã de fraþii mei mici, s-a
ce ajungi la final, acelea despre – un întreg evantai cît o coadã dovedit atât de condensat încât a
care speri cã vor fi deliciul celor de pãun, care tot mai adesea fost imposibil sã mai încapã ceva
care vor reciti. Stop. Reluare. Vor ne va lipsi. înãuntru. Prin urmare, n-am þesut 9
niciodatã covoare de întins pe lucruri de spus. În cãutarea unei romancier apãrut dupã revoluþie.
DECLIC

podea, nici cergi de lânã, dar am formule ºi a unui ton potrivite, între Alain Paruit a contactat editura
încercat, în cãrþile mele, sã 30 ºi 34 de ani (între anii 1984 ºi Nemira cu intenþia de a traduce
migãlesc covoraºe din cuvinte, cât 1988) am elaborat în jur de 600 de „Amantul Colivãresei” pentru o
mai confortabile ºi mai bine lucrate. pagini, conþinînd variantele a douã editurã importantã din Franþa.
Fiecare carte e, aºadar, un romane diferite, din care aveau sã Traducerea avea sã se înfãp-
ºtergar – sau o faþã de masã – , se nascã primele mele douã tuiascã însã peste aproape
unde mai întâi e vorba de ceva ce romane, plus cîteva zeci de pagini douãzeci de ani, cînd depãºisem de
nu se vede, adicã modelul de de scene, descrieri, povestiri, de mulþi ani iluzia indusã de acel dublu
adâncime. Pe acesta se lipesc la care aveau sã porneascã debut, ºi anume cã voi avea acces
frunzele, petalele, tijele verzi care, urmãtoarele romane. A fost o mun- liber la ceea ce s-ar fi putut numi o
puse unele lîngã altele, formeazã cã sisificã, un soi de traversare a carierã literarã. În sfîrºit, succesul
– sau doar sugereazã – întreaga deºertulului inducîndu-mi adesea acelui dublu debut, dupã cum era de
grãdinã. Cum aºezi laolaltã senzaþia cã bat pasul pe loc. Cele aºteptat, s-a întors împotriva mea,
materialul þine de exerciþiu, 600 de pagini nu însemnau însã datoritã unor circumstanþe pe care
mãiestrie, dar ºi de ceva în plus: mare lucru, eram perfect conºtient le scãpasem din vedere. În primul
nevoia de-a schimba, prin cã ele ar fi putut încheia aventura rînd, eram un scriitor apãrut de
imaginaþie, schema iniþialã. mea literarã. S-a întîmplat însã ca nicãieri, de vîrsta optzeciºtilor ºi
Volumele mele sunt gata când în cursul anului 1988, într-o neavînd nici o legãturã cu respectiva
sunt convinsã cã am reparat conjuncturã beneficã, pilduitoare generaþie literarã, care fãcuse totuºi
greºelile – uneori, pentru cã nu mai pentru evoluþia mea ulterioarã, pe niºte investiþii pentru a prelua puterea
am aceeaºi stare la îndemânã sau care n-aº avea loc s-o descriu aici, în culturã. Nu trecusem prin
pentru cã nu sunt destul de atentã, sã trãiesc vreme de douã sau trei facultatea de Litere, nu învãþasem
pot dezechilibra o scenã folosind luni minunea ºi bucuria definitivãrii sã scriu în Cenaclul de Luni,
nuanþe diferite -, când structurile primului meu roman. Dupã patru Junimea, Universitas sau altele.
mari au fost ajustate în aºa fel încât ani de tatonãri, opintiri ºi bîjbîieli am Scriam oricum altfel decît vede-
sã fie cât mai puþin echivoce, când simþit în sfîrºit c-am gãsit tonul ºi tele prozei optzeciste ºi aveam
amãnuntele sunt ordonate formula cerute de temã. Aº putea mari obiecþii asupra scrisului
adecvat, fãrã noduri de aþã care spune cã greutatea temei a atras respectivelor vedete, pe care mi
sã strice ansamblul. Rareori arãt formula ºi tonul. Se cuvine de le exprimam în articole, iar la o
textele când încã nu înseamnã asemenea spus cã am lucrat fãrã adicã asta nu se iartã. În sfîrºit, sînt
nimic, când mã aflu la prea mare nici o speranþã cã-mi voi vedea multe de spus ºi le-am tot spus cu
depãrtare de capãtul lor. Doar în vreodatã romanul publicat. diverse prilejuri, drept pentru care,
câteva rânduri am acceptat sã am Obsesia aceea mã þinea în stare dupã primele mele douã romane,
lecturi din ele înainte de-a le de funcþionare, deºi dupã aceea, primite cu o solicitudine pe care nu
publica. Dar nu-mi place imposibilitatea de a publica mi-a m-am învrednicit s-o preþuiesc,
nedesãvârºirea de tranziþie, mã lãsat un gust amar. Dupã revoluþie, lumea bunã a literaturii ºi-a cam
stânjeneºte sã arãt un petec când cînd în sfîrºit romanul („Sonata luat seama în ce mã priveºte. Aºa
nici mãcar eu nu ºtiu cum va arãta pentru acordeon”) putea fi publicat, se face cã urmãtoarele mele
materialul întreg. a mai trebuit sã aºtepte trei ani în romane n-au mai primit premii ºi n-
editura Albatros, la care-l de- au mai fost la fel de bine primite de
Povestea unei pusesem în 1988. Existau alte criticã. Am continuat sã scriu, sã
obsesii – definitivãri prioritãþi ale literaturii române, definitivez romane începute cu
proaspãt intrate în regim de mulþi ani în urmã ºi totuºi vreme de
biobibliografice libertate. Pe la începutul anului ºapte ani (între 1997 ºi 2004) n-am
1993 am vãzut ºpaltul romanului, mai reuºit sã public. Am revenit în
Radu Aldulescu care avea sã aparã în ultima lunã sfîrºit în mediul nostru literar tern,
Încã din co- a aceluiaºi an. ªpaltul acela cred structurat de politici literare special
pilãrie am înce- cã m-a stimulat sã retrãiesc concepute parcã pentru distrugerea
put sã cochetez bucuria din urmã cu circa patru ani, literaturii adevãrate ºi înlocuirea ei cu
cu literatura, pe definitivînd cel de-al doilea roman. surogatele unor filozofi ºi moraliºiti
care multã vre- „Amantul Colivãresei” a apãrut la improvizaþi, ideologi cu veleitãþi
me am consi- editura Nemira la începutul anului artistice, cronicari plastici
derat-o totuºi o 1995. Cam asta ar fi povestea rãstãlmãcitori de parabole biblice,
îndeletnicire minorã. Ca o ironie ºi scrierii primelor douã romane, per- istorici pîrîþi, cronicari sportivi chiar,
rãzbunare a sorþii, în jurul vîrstei petuatã cumva în scrierea celor- deveniþi peste noapte romancieri. Nu
de treizeci de ani a început sã mã laltate. Ambele au primit premii ºtiu ce va mai fi. Viitorul nu sunã prea
obsedeze scrierea unui roman. naþionale importante ºi s-au bine, dar trag nãdejdea (n-am altã
Obsesie care nu m-a slãbit nici bucurat de recenzii entuziaste. O ºansã) cã acest viitor mã va prinde
pînã-n momentul de faþã, iar recenzie în „Le Monde du Livre”, urmîndu-mi obsesia de a scrie
principala ei motivaþie a rãmas semnatã de Edgar Reichmann, romane.
10 aceeaºi: aveam ºi am foarte multe mã numea cel mai important
Scrisul în minte dintre minte ºi corp, îºi induc una

DECLIC
Florian m-a convins cã e oarecum
stîngaci scris (ºi avea dreptate), alteia transformãri ºi fluxuri de bine
Florin Lãzãrescu cã trebuie retuºat, cã pare din altã sau de rãu.
Sincer, n-am carte, iar eu cam m-am repezit ºi Deci, nu ºtiu sã închei o carte
avut niciodatã l-am schimbat în întregime, motiv ºi nici nu am vreun talent special
problema înche- pentru care astãzi nu prea-mi mai sã în-chei ceva. De fiecare datã
ierii unei cãrþi, n- place. Finalul însã a rãmas fix aºa las manuscrisul la un prieten bun,
cum îl scrisesem cu vreo doi-trei acesta îl citeºte, mai vorbim
am resimþit vreo despre el; sunt momentele care
dilemã specialã, ani înainte, dintr-o suflare, fãrã prelungesc un pic ceea ce este
în sensul între- stres, cu bucurie – ceea ce-mi inevitabil, finalul. De când mã ºtiu
bãrilor puse de anchetã. Asta confirmã mãcar parþial metoda îmi place sã plec într-o cãlãtorie,
pentru cã am rezolvat-o cu mult mea de lucru. Nu spun cã e bunã însã nu pot sã mã întorc de unde
timp înainte, firesc, fãrã presiune. sau rea, cã duce neapãrat la am plecat. Lucrurile sunt impre-
Sã mã explic: reuºitã, ci doar o constat. vizibile, schimbãrile apar, eu mã
În ciuda impresiei pe care o au În cazul meu, declicul psihilogic schimb. E imposibil sã mai pre-
despre mine cei care mã cunosc de a scrie ºi a da spre publicare o +++
în viaþa realã – cã-s cam aiurit, cã carte se petrece mult înainte de a 3,lungeºti ceva ce se apropie
sar degrabã de la una la alta; nefiind o face propriu-zis, atît de înainte de o încheiere.
departe de adevãr –, în scris, încît, sincer, nici nu mi-l mai aduc Sunt însã complementare ºi
cumva paradoxal, sînt foarte aminte. asemãnãtoare începuturile ºi
organizat, mã rog, mã concentrez sfârºiturile: multã încãrcãturã
la cel mai înalt nivel de organizare Poþi crede cã nici nu senzorialã, mult dezechilibru, mult
de care-s capabil. Înainte de a mã freamãt, ceva ce te împinge sã mai
apuca de scris o carte, o port multã
mai exiºti induci un final de carte, pentru a
vreme în minte. Mai întîi îmi aleg o Andra Rotaru simþi iar. Iar uneori, în lungile
temã, o poveste, o atmosferã, apoi perioade de liniºte, e odihnitor sã
E aproape nu-þi simþi nici un organ pulsând,
mã gîndesc la personaje ºi insuportabil,
întîmplãri care sã se pupe cu firul sã poþi crede cã nici nu mai exiºti.
pentru cã sunt Gîndirea din spatele
epic de dezvoltat. tot felul de con-
De regulã, mã joc cu toate tradicþii: senzaþia scrisului
acestea în imaginaþie mãcar vreun cã urmeazã sã þii Marius Chivu
an. Apoi, abia dupã ce mã conving un doliu, întrucât
pe mine însumi cã e ceva acolo s-a dus naibii tot ce te mai lega de Eu scriu altfel
care sã merite scris, mã apuc sã- lume ºi de tine; senzaþia cã vei fi decît cei mai
mi construiesc pe foaie o structurã depãºit de propriile capacitãþi mulþi scriitori, în
cu capitole precise (existã puþine exacerbate dintr-o anumitã sensul cã mã
modificãri pe care le mai aduc pe perioadã; senzaþia cã pui punct apuc sã scriu
parcurs acelei structuri). Iar scrisul unei relaþii de iubire cu tine însuþi/ efectiv abia du-
propriu-zis al cãrþii îl încep însãþi; senzaþia cã nu vei mai scrie pã ce am ter-
întotdeauna numai dupã ce am vreodatã; senzaþia cã ai ieºit din minat totul în cap, iar apoi mã ocup
frazele de început ºi cele de final. tine ºi nu percepi în viaþa cui eºti cu rescrierea. Luni de zile scriu în
Teoria mea e cã începutul trebuie º.a.m.d. ªi exact înainte de final, capul meu o povestire, uneori
sã fie jos, banal, ca sã ai unde când simþi cã acesta se apropie, formulez fraze ºi pasaje întregi,
creºte, iar sfîrºitul trebuie sã fie îþi autocenzurezi orice inspiraþie – construiesc zeci de replici de
sus, cît mai sus posibil îþi poþi numai, numai va mai dura un pic dialog, ºi dupã ce am totul gata în
imagina, fãrã însã a fi spectaculos perioada de “gestaþie”. Dacã la cap, inclusiv ultima frazã, abia
în sine, ci doar sã capete valoare primul volum, “Într-un pat sub atunci mã apuc de scris. Fireºte
avînd restul cãrþii în spate. Mã simt cearºaful alb”, am fost într-o stare cã intervin schimbãri, uneori multe
de bucurie continuã, la al doilea, ºi surprinzãtoare chiar pentru
mult mai confortabil când ºtiu exact “Þinuturile sudului”, am avut un soi
de unde pornesc ºi unde trebuie mine, în procesul scrisului, dar nu
de relaþie narcisicã cu mine ºi cu mã apropii de scris fãrã sã ºtiu
sã ajung. Altfel, nici mãcar nu pot alte posibile înfãþiºãri carnale ale
scrie un rînd în plus la carte. mele. “Lemur” a fost cel mai foarte exact despre ce va fi ºi cum
În romanele mele de pînã apãsãtor volum, unul în a cãrui va suna povestirea respectivã cu
acum, am avut mai întîi pe foaie atmosferã am trãit timp de doi ani: mult dinainte. Acolo, în cap,
începutul ºi finalul (mãcar de-o un volum cumva antropomorf ºi povestirea este impecabilã ºi
paginã fiecare). ªi, în toate, crud, care ºi-a lãsat amprenta încerc ca punerea ei pe hîrtie/pe
acestea au rãmas neschimbate, asupra mea ºi dupã finalizarea sa. ecranul laptopului sã nu o
aproape pînã la virgulã. Cu E ciudat când se petrec multe degradeze. Acel ideal din mintea
excepþia romanului Amorþire, la schimbãri în momentul în care mea rãmîne standardul pe tot
care am înlocuit în totalitate crezi cã doar scrii despre acestea; parcursul scrisului ºi nu mã vãd
începutul cu cîteva zile înainte de cred cã aproape orice rãmâne aºezîndu-mã sã scriu ceva la
a preda cartea în editurã. Filip scris face legãtura ºi mai puternicã întîmplare, sã mã pun la cheremul 11
inspiraþiei, sã mã las în voia totul încã o datã ºi dacã nu mi-a Teza de doctorat despre ce este
DECLIC

scrisului sperînd cã mã va duce mai rãmas nimic de reformulat, de un autor, susþinutã în 2002, aºtea-
undeva sau aºteptînd sã mã adãugat sau de scos, abia atunci ptã ºi ea decizia de a fi scoasã la
surprindã. am declicul încheierii scrisului, abia luminã, în altã formã. Are mai multe
Dacã l-aþi întreba pe criticul din atunci simt eliberarea. ªi, de cele începuturi ºi mai multe finaluri – le
mine, v-aº spune cã acest fel de a mai multe ori, atunci dispare ºi voi publica pe toate.
lucra este unul pãgubos pentru cei tentaþia publicãrii a ce am scris.
Cãci, pentru mine, cea mai intensã Dar cãrþile sînt de atîtea feluri!
mai mulþi dintre scriitori români
parte a scrisului, adevãrata Unele, ca niºte obiecte frumoase,
contemporani. Încrederea enormã
experienþã are loc înainte de complicate, necesitã anumite
în hazard, în inspiraþia de moment
publicare. (Am þinut Vîntureasa de materiale, tehnologii, prelucrãri,
ºi în spontaneitatea geniului
plastic închisã în sertar ºase ani.) finisãri pentru ca totul sã fie
creator, lipsa unei gîndiri serioase,
Restul e bonus. Cu plãcerile lui „rotund”, cum se zicea despre cãr-
îndelungi ºi detaliate din spatele
adesea nebãnuite, fireºte. þile studiate la ºcoalã, pe vremea
unei bucãþi literare, aceastea sînt
juneþei mele. Alte cãrþi sînt ca
cauzele fragilitãþii multor proze
fiinþele cele vii, ca plantele (iede-
contemporane care par doar Despre cum se ra, de pildã), ca animalele (ma-
scrise, nu atît ºi gîndite. ascunde dreporii, de pildã), ca oamenii: se
Am terminat în toamna anului
trecut un volum de nouã povestiri autoportretul tot schimbã, au o creºtere im-
previzibilã, se metamorfozeazã
la care m-am gîndit pe parcursul neterminat (cum se întîmplã în unele litografii
ultimilor doi ani, dar scrierea lor
Simona Popescu ale lui Escher) prin aºteptare, prin
efectivã mi-a luat fix o lunã,
lucrarea timpului.
perioada în care am avut ºi o Scriam cînd-
bursã. Erau scrise în cap, doar cã va cã, într-un fel, Genul de carte care se tot
nu erau transpuse pe hîrtie. Din toate cãrþile me- terminã pe mãsurã ce e scrisã ar
toamnã însã am trecut la pasul trei, le sînt netermi- fi jurnalul. Nu mai poþi adãuga,
ºi anume la rescrierea lor, frazã cu nate, cã le-am finalul e chiar scrisul recent, de ieri
frazã: sînt acestea cele mai încheiat numai (cînd te reapuci de continuat azi).
potrivite cuvinte pentru a exprima pentru cã am Nu-mi place sã þin jurnal, e
ce am vrut sã spun?, este aceastã decis la un moment dat sã pun împotriva firii (firii mele). Nu cred
succesiune de replici cea mai punct – ºi ca sã mã eliberez de în avansul liniar. La mine totul e
exactã pentru a se subînþelege ce ele pentru altele. Nici pînã azi n-aº rescriere pe sãrite, pentru cã totul
am vrut sã las pe dinafarã?, este fi terminat Exuviile dacã n-aº fi luat e o reluare continuã a aceloraºi-
aceastã desfãºurare de fapte cea ca un semn faptul cã un copil (cred lucruri-altele! De fapt, am o pasiune
mai bunã pentru a arãta ce am vrut cã era copil) de la un etaj de a revenirii. Nu doar în scris (despre
sã se vadã? Philip Roth, unul din deasupra n-ar fi aruncat picioare, scrisul meu am spus multe, pe
idolii mei, spunea cã îºi rescria mîini, un cap ºi un corp de pãpuºã dedesubt, în prefaþa la Operele lui
complet romanele de trei ori, pe care eu le-am vãzut – cu Gellu Naum). Din când în cînd mã
proces în care elimina sau adãuga stupoare – trecînd prin dreptul uit pe Marele Net sã vãd ce s-a
personaje ºi capitole întregi. ferestrei mele ºi apoi jos, pe iarbã. întîmplat cu unii oameni pe care i-
Întrebat de cineva care a fost Lucrãrile în verde au un final (nu am cunoscut cîndva sau chiar cu
problema pentru care a fost nevoie îmi imaginez un altul), dar, de fapt, unele obiecte pe care le-am întîlnit
ca ultima paginã din Adio, Arme! nu sînt duse pînã la capãt toate cîndva. Re-întîlnirile, în imaginarul
sã fie rescrisã de 39 de ori, firele din urzealã, au rãmas destule cel atît de real – iatã visul! ªi scrisul
Hemingway a spus: „Getting the pagini într-un fiºier pe care l-am – ca reîntîlnire (cu tine, cu tot ce
words right!” numit ªpan, pagini care ar fi putut fost odatã ºi continuã sã fie în
În fine, al patrulea pas din fi, prin prelucrare (prelucrarea mintea ta cumva indeterminat –
întregul proces al scrisului, este prin... aºchiere, ambutisare, cineva ar spune indetermanent).
confruntarea textului cu doi prieteni extrudare sau mai ºtiu eu cum!), Cartea fãrã de sfîrºit, chiar dacã
scriitori care sînt niºte extraordinari parte din (altã?) carte. Am zis cã o terminatã, lãsînd cîte o legãturã cu
cititori ºi care-mi pot spune dacã sã public brut-ul peste 20 de ani. cartea urmãtoare, cu cea de
existã neconcordanþe între ce am Au trecut deja – incredibil! – opt. dinainte – iatã visul! Autocosmosul
vrut sã spun ºi ce am reuºit sã De peste 10 ani tot scriu la CEVA infinit, vorba lui Urmuz (chiar dacã
scriu. Discuþiile pe text, care trebuia sã se termine de ºi inutil). Cartea fãrã cap ºi coadã,
interminabile ºi de multe ori în cîteva ori. Cînd sã-i pun punct (prin „de nisip” (vorba lui Borges).
contradictoriu pe care le am cu ei, 2005, apoi 2007, apoi 2011), se Cartea cu cap ºi coadã de peºte
reprezintã una dintre cele mai întîmpla nu ºtiu ce (fie ºi de impor- (fie el, peºtele, ºi calu de mare).
interesante experienþe legate de tanþa bãtãii unei aripi de fluture – Cartea cu ºapte capete ºi
(propriul) scris pe care le am. altfel, generînd efectul de fluture!, (a)co(l)adã. Cartea Cheshire,
Oricum, iau în calcul aproape toate ce sã-i faci?) care deplasa lu- aparent fãrã cap sau aparent
sugestiile lor. crurile în interior, deºi finalul era fãrã coadã. Cartea fãrã corp din
12 Dupã toþi aceºti paºi, recitesc gata, schimba structura – variabilã! Pãdurea Adormitã etc. etc.
DECLIC
Despre felul în care înþeleg eu a impresionat asta. Autoportretul vreme, de când a primit blueprint-
dinamica unor cuvinte ca terminat/ neterminat, ascuns sub un tablou urile, cum anume va arãta la final.
neterminat am mai scris. Poate mai terminat, are mai multã valoare Ca sã nu vorbesc fãrã sã dau
bine un citat, decît o parafrazã decît Bãtrînul cu barbã (care, exemple: blueprint-urile Frânghiei
doar repetitivã (cãci nu e timp, aici, poate, e tot un autoportret de înflorite mi-au venit la Novi Sad,
pentru re-luãri): „«Du lucrurile pînã bãtrîneþe, pe cînd cel ascuns e unul eram acolo alãturi de Marin
la capãt»”, mi se spunea în copi- de tinereþe). Într-un autoportret Mãlaicu-Hondrari, invitaþi la
lãrie. În adolescenþã. Acum îmi terminat se ascunde întotdeauna festivalul de poezie de acolo;
spun singurã asta. Sînt lucruri care un autoportret neterminat – iatã stãteam în camerã, þin minte ca
trebuie duse pînã la capãt, altele visul! acum cã vorbeam despre niºte
nu. Toatã viaþa noastrã, cea de zi emisiuni literare de la TV ale lui
cu zi, e o reluare de lucruri neduse În ghiciturã Onetti – ºi, fãrã legãturã cu discuþia
pînã la capãt. ªi chiar dacã au fost Radu Vancu noastrã propriu-zisã, am avut
duse pînã la capãt, le putem relua, declicul. Am ºtiut cum va arãta
în amintire, dintr-un punct al lor în Cel mai ade- Frânghia înfloritã, de la primul poem
care ele redevin neterminate. Tare sea, „declicul” în la ultimul. N-aveam titlul încã (urma
mult îmi place asta în ceea ce discuþie s-a pro- sã mi-l dea peste câteva luni Ana
numesc viaþã. Mi-aduc aminte ce dus înainte de Dragu, într-un e-mail inspiraþional),
mult m-a impresionat în copilãrie încheierea scrisesem doar un sfert sau o
un detaliu dintr-o poveste propriu-zisã a treime din carte – însã pur ºi simplu
chinezeascã. Nu mai þin minte cãrþii. Am avut, am ºtiut ce am de fãcut. Restul,
decît finalul legat de un pictor vechi adicã, imaginea ei de ansamblu încã vreo ºase luni, a fost doar
care nu-ºi termina niciodatã când ea era încã în lucru; am ºtiut, muncã de transcriere. Scriam,
picturile cu cocori pentru ca ele sã pur ºi simplu, cum va arãta ea în verificam mereu sã nu depãºesc
nu-ºi ia zborul. De lucrurile neter- final – chiar dacã nu poem cu conturul, sã urmez cât mai fidel
minate rãmîi mereu legat. Nu se poem, ci doar în ghiciturã, însã am planul blueprint-urilor – iar prin
duc în trecut. ªi de scris, scriu cãrþi ºtiut, difuz ca ºi inerant ca albina februarie 2012 contururile au fost
pentru cã sînt atîtea lucruri ne- când îºi face fagurii, cum anume pline. Dar declicul cãrþii, cauza ei
terminate care ar rãmîne în urma va trebui sã arate cartea când e primã, fusese în august, cu un an
mea dacã ar fi terminate ºi la care gata. Într-un fel, e ca ºi când ai în urmã. ªi adevãrul adevãrat e
tot revin. Fãrã sã le ºi termin, cã termina de scris cartea înainte de cã scrii mai mult pentru declicul
niciodatã nu-i nimic de terminat – a o termina; îþi vin, într-o strã- ãla – mai intens decât toatã
doar lucrurile nesemnificative fulgerare nescontatã, blueprint- holongãreala subsecventã a
trebuiesc terminate.” urile ei, iar apoi te comporþi mai transcrierii. Iar apoi aºtepþi sã vezi
degrabã ca un executant care duce dacã cineva va mai uni iar vreodatã
Aº mai adãuga, fãrã sã dezvolt, la capãt un proiect al altcuiva. Cât firele rupte ºi neizolate ale
ideea „neterminatului” ca materie poate mai conºtiincios, dar fãrã sã neuronilor tãi, dacã se va produce
de lucru – la care contribuie din plin mai aibã în final declicul care-i iar scânteia, dacã vei primi alt set
Maestrul Timp. Ce spun eu aici nu spune: „acum e gata, aºa trebuie de blueprint-uri. Despre asta,
are legãturã cu ceea ce e aban- sã arate” – fiindcã ºtia de ceva numai despre asta e vorba.
donat, cu zidul pãrãsit ºi neisprã-
vit, cu ceea ce numim ruine. Nu e
vorba aici nici despre cãrþile ne-
terminate din cauza sfîrºitului
autorilor lor. Dimpotrivã! (înþele-
geþi cum vreþi acest dimpotrivã).
Am încercat sã vorbesc despre
neterminarea ca veºnic declic ºi
nu accident.
Cît despre acel declic care te
face sã pui punct? Iatã cum
funcþioneazã! Musai sã pun punct
aici acestui mic text. Trebuie pre-
dat azi. E ultima zi. Finalul e încã
imprevizibil, n-am pus nici titlul.
Clic!
Zilele trecute am citit ca s-a
descoperit sub o picturã a lui
Rembrandt, Bãtrîn cu barbã, un
autoportret neterminat. Pe mine m- Politi-chiens
13
Ana Blandiana si
ale poetei cu ecouri semnificative
în afara României, pe care puþini
dintre confraþi le-au avut, fiind

,,minoritatea ganditoare ,, invitatã în consecinþã în mai multe


þãri ºi continente, prezentã în
importante organisme internaþionale
ale breslei ; « documente » apoi, de
mare preþ, despre implicarea sa
Ion Pop cetãþeneascã dupã evenimentele
din Decembrie 1989, în primul rând
Sub titlul Fals tratat de « moralã a acþiunii », ce calcã în fruntea Alianþei Civice, cu energii
manipulare (Ed. Humanitas, 2013), uneori (prea frecvent) în picioare neoromantice repede decepþionate,
Ana Blandiana publicã o amplã tocmai atributul moralitãþii, în apoi, pânã astãzi, în întemeierea,
suitã de texte cu caracter confesiv, numele unui aºa-zis « realism alãturi de Romulus Rusan, a
situabile între memorialisticã ºi politic ». Ana Blandiana îºi poate Memorialului Sighet, instituþie unicã
confesiune, fiºe de comentariu permite ºi aceastã extindere a în Euopa postcomunistã, în
jurnalistic ale unor evenimente ale spaþiului de reflecþie, fiindcã a fost serviciul unei memorii active,
zilei, mici eseuri cu marcate ºi rãmâne - e de recunoscut - una lustrale, - recompensã târzie,
accente etice, cugetãri ajunse dintre figurile proeminente ale simbolicã, a tragediilor suferite de
adesea la condiþia aforismului. Ele miºcãrii democratice româneºti elitele societãþii româneºti victime
se aºazã organic în suita mai postdecembriste, militantã pa- ale dictaturii comuniste, de la cei mai
veche a tabletelor din Calitatea de sionatã pentru eliberarea socie- de seamã intelectuali ºi oameni
martor (1970), Coridoare de tãþii lumii noastre de tarele comu- politici, la cei mai luminaþi dintre
oglinzi, (1983) Oraºe de silabe nismului, dupã ce se exprimase nu þãranii persecutaþi necruþãtor de
(1987), Ghicitul în mulþimi (2000) o datã, ºi sub regimul dictatorial ca noua orânduire.
ºi mai ales Cine sunt eu (2001), un spirit liber. Ana Blandiana evocã toate
care participã, toate, la o definiþie Un « tratat » în sensul propriu al aceste momente cu condeiul sigur
cumva clasicã intelectualului ca cuvântului cartea nici nu e, neavând ºi matur al scriitorului în stare sã
fiinþã ºi conºtiinþã interogativã, care nimic din rigiditatea unei perspective înscrie în emblema unui episod
se simte mereu obligatã sã « sistematice » ºi « complete » aparent anodin ale vieþii semnificaþii
chestioneze lumea prin care trece, asupra lumii. Coerenþa e asiguratã majore, sã descifreze în chipuri de
autointerogându-se totodatã, în aici de coloana vertebralã, în toate oameni simpli, þãrani, muncitori,
cãutarea înfriguratã a unui sens sensurile, a autoarei, care efigii ale unor mentalitãþi, sã reþinã
coagulant. « De ce scriu ? », dar defineºte, alãturi de o « viziune » expresiv un decor de naturã vie sau
mai ales « În ce cred ? » ar putea unitarã asupra « împrejurimilor » ºi moartã, sã concentreze în mici
rezuma acest regim proble- « împrejurãrilor », ºi o impunãtoare nuclee epice episoade de istorie
matizant al paginilor din Falsul verticalitate eticã. Cât despre trãitã care vor rãmâne. În aceste
tratat, cãci cel ce se exprimã în el « manipulare », cuvântul apare sub variate ipostaze de evocator
apare de douã ori angajat : într-o diversele sale accepþiuni : cel ce secvenþial al lumii prin care a trecut,
operã pe care nu conteneºte s-o scrie e « manevrat » în fel ºi chip, scriitoarea gãseºte însã mereu
simtã ºi defineascã în funcþie de condiþionat de cele mai diferite numitorul comun al unei viziuni
timpul scrierii ei, ºi într-o reflecþie, circumstanþe, obiective ºi despre viaþã ºi istorie modelatã de
care trece ºi în concretul acþiunii subiective, abandonându-se unor principii etice de maximã exigenþã,
civice, sociale, de interes general. miºcãri ideale, dovedite mai apoi chiar dacã poate înþelege unele
ªi vreau sã spun de la început cã iluzorii, ori descoperind maºinaþiuni compromisuri conjuncturale. I s-a
rareori am citit o carte în care exterioare sieºi, pe un parcurs chiar reproºat, în glosele unor mai
tensiunea, aproape incompa- accidentat al vieþii, cu tentaþii, tineri comentatori ai actualitãþii
tibilitatea, dintre ceea ce mult capcane, fundãturi ; nu lipseºte nici noastre, acest « romantism »
citatul Max Weber numea, încercarea de a influenþa, la rân- neopaºoptist, un idealism greu de
completat apoi de Paul Ricoeur, o du-i, forþe crezute pozitive, în folosul înþeles, se pare, de cãtre cei care,
« moralã a convingerii », un unor cauze. Amintiri din copilãrie ºi cu pretenþii de echilibru ºi
optimum etic, caracteristic an- adolescenþã, cu dramaticul, între echidistanþã reflexivã, par ispitiþi sã
gajamentului civic al intelec- altele, episod al arestãrii ºi morþii cedeze numitului « realism politic ».
tualului, prin definiþie « idealist », tatãlui, apoi ecouri rãmase foarte vii Dar Ana Blandiana e departe –
ºi « realismul » rece, dictat de o din primii ani ai uceniciei de scriitor, se vede acum foarte bine – de
« moralã a responsabilitãþii », cu constrângerile caracteristice exaltãrile necontrolate ale unui
accentuat adesea pânã la cinism, epocii încã staliniste în esenþã ; spirit naiv-idealist. A trecut prin prea
al omului politic, care aduce mereu accidente de parcurs ale carierei de multe experienþe foarte concrete ºi
în faþã interesul imediat, de partid, scriitor aflat în raporturi de tensiune acute pentru ca sã-ºi permitã
dependent de conjuncturi ºi cu tot soiul de cenzuri, cu momente evaziuni ºi « levitaþii » în sfera purã
circumstanþe foarte concrete, în de interdicþie ºi de supraveghere a reveriilor desprinse orice pãmânt
14 care e privilegiatã aºa-numita poliþieneascã, dar ºi mari succese ferm. Ea se exprimã însã cu o
pasiune alimentatã substanþial de la trivialitatea extremã de care a « arta de a îmbãtrâni frumos »,
o înaltã conºtiinþã moralã, avut parte din partea “poporului,” despre o singurãtate fertilã, care
edificatoare, constructivã, cu spune de asemenea mult despre nu e decât – cum scrie – « un
adevãrat sensibilã la ceea ce se o capacitate de rezistenþã deloc pseudonim al scrisului », dar
tot invocã drept « interes naþional ». comunã în faþa degradãrii societãþii acompaniat constant, adaugã
Observarea nemediatã a lumii ca româneºti. imediat, de « spaima cã, lipsind
ºi intuiþiile unui scriitor ºi intelectual « Nu existã mândrie mai mare din lume, s-ar putea prãbuºi tot ce
de mare format o fac sã descopere decât aceea de a fi mândru de construis(e) acolo ». Ana
repede prãpastia dintre idealul ceilalþi » scrie poeta la o paginã, ââ Blandiana a construit mult, n-a
« optimum etic » despre care - ºi a avut confirmãri ºi încurajãri lipsit ºi nu lipseºte din lume, iar
vorbeam ºi realitatea asprã ce se pe aceastã linie -, însã decepþiile scrisul ei – o dovedesc ºi aceste
oferã, vorba lui Rimbaud, îmbrã- nu sunt nici ele puþine ºi dureroase, vibrante pagini ale Falsului tratat
þiºãrii noastre dureroase. Are lãsând loc reflecþiilor amare despre de manipulare - e edificator în
destulã experienþã de viaþã trãitã rãul care maculeazã ºi altereazã înþelesul cel mai înalt moral al
sub regim comunist ca sã poatã pânã ºi cele mai sãnãtoase acestui atribut. Aº zice cã
detecta rapid sechelele lui în lumea structuri ale lumii noastre. « Datoria aceastã carte apare tocmai la timp
de dupã 1989, camuflãrile de tot de a înlocui cuvintele cu fapte » o pentru a încuraja, cât se mai
soiul, agresivitatea greu de mai þine în picioare – ºi ceea ce a poate, acea « minoritate gân-
reprimat a unor impulsuri totalitare fãcut pentru Memorialul Sighet se ditoare » care începe sã dea
tregãsibile la «emanaþii » din acel înscrie în ordinea unor asemenea semne de trezire salutare, într-o
Decembrie însângerat, deturnat în fapte exemplare. lume a politicianismului cinic,
chip cinic de la scopurile sale înalt- În ultimã instanþã, Ana iresponsabil ºi incompetent, ce
purificatoare ºi reformatoare. Blandiana poate vorbi ºi despre nu mai poate fi acceptat.
Relateazã într-un loc chiar
confesiunea brutalã a unui fost
securist privind atotputernicia
sistemului poiliþienesc ieºit la
suprafaþa « economiei de piaþã »
dupã ce acaparase mai toate
poziþiile ce decid mersul economiei
ºi polºitici româneºti ; îºi dã seama
foarte devreme de sforile trase de
puterea FSN-istã imediat dupã
rãsturnarea lui Ceauºescu ºi
refuzã cu demnitate sã se afiºeze
în vitrina noilor conducãtori, ca
faþadã democraticã formalã ;
descoperã tot atât de repede ºi cu
o mare amãrãciune jocul politic ce
ia treptat locul angajamentului
cu adevãrat novator al Alianþei
Civice, înregistrând reacþiile unor
intelectuali în care crezuse, gata
acum de compromisuri ºi interesaþi
mai mult de putere decât de
autentica schimbare a societãþii
româneºti. Ceea ce comunicã
despre episodul naºterii Partidului
Alianþei Civice, apoi despre relaþia
cu primul preºedinte câºtigãtor al
Convenþiei Democratice, este
extrem de important ca document
istoric, dar e exemplar ºi sub
unghiul acelei morale superioare
pentru care ar fi trebuit sã lupte
orice intelectual de dupã De-
cembrie 1989. Refuzul demni-
tãþilor, al posturilor profitabile de
care putea beneficia poeta lup-
tãtoare, e edificator, iar reme-
morarea numeroaselor atacuri
nedemne, a insultelor duse pânã Din ciclul "Arhitecturi" 8 15
Ion Mircea
ECHINOX 45

Mecanismul e de fiecare datã acelaºi: ea-mi spune un vis


iar eu îl preiau ºi-l prelucrez pânã în ultimele lui detalii

Claudia a visat o fetiþã


care avea în locul mâinilor doi clopoþei
când i-au turnat sã se spele
a vãzut cu ochii ei cum palmele fetiþei
pãstrau apa ºi apa nu mai cãdea.

era o zi cu desãvârºire seninã în vis


Dumnezeu a îmbrãcat Pãmântul
într-un clopot de sticlã
ºi-acum îl privea contrejour.

dar vântul s-a înteþit


ºi fetiþa a început sã-ºi scuture braþele deasupra capului
copiii din toate timpurile ºi de pretutindeni
au început sã-ºi scuture braþele deasupra capului

toþi aveau în locul mâinilor clopoþei


unii au început sã scrie-n vãzduh
alþii au sãpat în vãzduh gropi ºi în gropi alte gropi ºi gropiþe
pe care le înnodau între ele ca-ntr-un lanþ din cozi verzi de pãpãdie
alþii pictau copii în vãzduh ºi copiii pictaþi la rândul lor pictau alþi copii
alþii fãceau baloane de sãpun alþii oglinzi cu mai multe pagini.

mecanismul e de fiecare datã acelaºi: ea-mi spune un vis


iar eu adorm ºi-l visez pânã în ultimele lui detalii.

Dinu Flãmând
Debarcader

va fi chiar momentul când ea nu se mai mulþumeºte


cu firimituri de timp rãmase în palma ta
ºi trage linie
face socoteala

purici de luminiþe sãltând pe întinsul mãrii ar mai


putea o clipã sã-þi întoarcã atenþia de la fuga
zilelor ce se aglomereazã
spre infinit
dar din acea clipã –zice-se – nici pleoapele umflate ale norilor
împinºi spre marginile vizibilului ºi nici restul speranþei
rãmasã în tine nu vor mai avea lacrimi

iar spaima ta vibratilã va deveni privirea lãuntricã


ce pipãie ezitantã coroana stejarului pe colina întoarsã
deja cu capul
în jos
în abisul inexplicabil
ºi cum lumina doar altceva þi-a arãtat totdeauna
dar niciodatã pe sine ea
aceastã inundaþie din lãuntrul ei va fi
ca o epidemie hilariantã
gãlãgioasã nãvalã de contabili alcoolici
16 pe coastele abrupte ale Olimpului
ECHINOX 45
spre cârciumile din vale
dupã ce ºi-au închis catastifele
grãbiþi sã profite de week-end
e târziu
sibilelele trag obloanele la dughene
Pythia stinge gazul
numerologii ºi astrologii ºi-au strâns tarabele
psihopompii
se aflã deja instalaþi confortabil în trenul lor
de navetã cãtre periferia realitãþii
dupã o sãptâmânã de asfixie prin subteranele
cu pucioasã ºi alte larvare forme de viaþã
ale întunericului
de dincolo
iar sacrificatorii ºi-au spãlat deja mâiinile
la ciºmele
sigur cã mai întârzie magii orientali prin pieþe
ºi ºarlatanii ce vând praf de cãrãmidã
cot la cot cu mãsluitorii de zaruri
precum ºi bãtrânele pline de negi pretinzând cã adulmecã
paºii rarefiaþi ai destinului pe drumul oblic
din palmã
bãtând la o uºã ieftin deschisã
în adâncul misterelor
nimeni demult nu mai ia în seamã liota
celor ce te îndeamnã sã dai bacºiº destinului
deºi...cine ºtie?
ºi poate poate...
tu trebuie sã pleci
nu mai e vreme pentru detalii
câteva din ele þi-au fost dãruite ºi vine momentul
sã restitui numeroasele alte zile care þi-au fost
doar împrumutate
dar era numai o prost înþeleasã de tine vânzare ceea ce
tu credeai cã þi-e dãruit
evident cã tristeþea continuã sã-þi facã pe suflet
bãtãturi
ca uneltele prea strâns þinute în palma þãranului
cum se întâmplã prin munci ºi zile
în tautologia cotidianã

dar vei gãsi din instinct drum spre debarcaderul


ce are doar îmbarcare
ºi vei începe sã faci agitat
semne cu mâinile spre malul cu bãlãrii
de dincolo

( zadarnic ai încerca sã strigi dupã luntre


prin gãlãgia ce dã nãvalã din cârciumi odatã cu fumul
ºi transpiraþia atâtor singurãtãþi care tocmai încep
sã negocieze cine intrã în patul cui
mai spre miezul nopþii)

iar între timp


aºteptând
vei privi tâmp o veche inscripþie
spãlatã de ploaie pe panoul de lângã ponton:
tisin didonai 17
Ion Pop Adrian Popescu
ECHINOX 45

Vreme în schimbare Primii poeþi echinoxiºti


Tu, pãºind, Ei n-au fost nici Ginsberg, nici Snyder,
aproape orb, aproape nici Corso,sau Ferlinghetti,
în vârful degetelor, pipãind ori Kerouac.
cu bastonul tãu nevãzut,
un fel de drum, Americanii visau Orientul extrem,
gândindu-te în ºoaptã, beatitudinea budistã,
ca nu cumva sã ciobeºti Lotusul iluminând zgârie-norii,
vreun cristal uitat în aer, vreun pãtrat noi cotele secret ale mirajului
abia nãscut livresc al Occidentului.
din limpezimea zilei. Satori unii, litania Trandafirului
tainic, alþii.
Pe când pe scena din piaþa mare,
se aude clipind teribil, Alcoolul nostru,
ca din douã talere de fanfarã, (marijuana voastrã)
ochiul Cicloapei ne deschidea în cer
de sub rochiþa aceeaºi fereastrã?
balerinei spartane. ,,Deschidem, deschidem !’’
Non idem est si duo dicunt idem.
Virgil Mihaiu
Constantin Tonegaru în puºcãrie,
echinoxist întâmpinã stelist la Lisboa Ezra Pound în cuºcã lângã Pisa.
ºaizeci de ani Nu suntem rude
prefãcuþi în pagini de revistã dar ceva ne înrudeºte,
încercarea de-a aprinde
omul identificat cu steaua literarã dintr-o cutie de chibrite
atinge limanul portughez Pan Am 474 beþele ude,
în 2008 sã ne ilumineze chipul.
aurel rãu Memoria tinereþii noastre:
nãscut în ’930 lângã bistriþa desele treziri dimineaþa,
la poale de carpaþi în braþele poeziei,
primeºte permisie de la comisie într-un pat îngust.
sã vorbeascã despre blaga
la institutul Un pat de campanie,
din metropola universalã unde dorm eroii
lisabona visându-ºi gloria
în bãtãlia din zori.
trei zile din ºaizeci de ani
permisie de la comisie
dupã care
þuºti la cutiuþã
înapoi la revistã
la paginile stelei
domnul rãu este cazat la hotelul
dom manuel I
cât timp îl aºteaptã ºoferul
(adicã eu)
alt tip cu alurã de ºofer
(sau/ºi director)
vorbeºte intens la telefonul mobil
calmul duminicii lisboete
rãsunã de fraze ruseºti
de parcã fundalul sonor
ar fi copiat
18 dintr’un vechi film sovietic Din ciclul Muzicieni 1
Ruxandra Cesereanu

ECHINOX 45
este aici ceva

este aici ceva care nu mai funcþioneazã omeneºte


tristeþea iute ca o brânzã de caprã
singurãtatea lovitã în gât cu un baston
mãsurãtoarea dintre înãlþare ºi cãdere cu umflãturi de tifos
fiecare cu geamantanul de pieliþe psihice dispãrute
cu bulinele de confetti ºi cu piuliþele din inimã
dar poate cã în sfârºit bucãþile de materie se vor lipi laolaltã
ca trupul lui hristos fugit nestricat din giulgiu
(glorie celor îngropaþi în smirnã).

Ioan Moldovan
frate-meu ºi cu mine

Nimic n-avem de fãcut. Suntem doi domniºori pe care s-au uscat


ªi-s scame creierii tatãlui. Ne punem pe visat ºi nu vedem cã
Vara acum se pregãteºte din timp: sã ne împrumutãm
Sã facem cereri
Sã ne rãmânã ºi nouã ceva cât de cât. Ce bine-ar fi sã fie acum aici
Un filosof ca lumea sã ne explice
Ce care-va-sã-zicã un bici de melancolie
Stârnind muzicuþele dionisiace
ªi mai târziu
Sã ne întoarcem acasã îngheþaþi ºi cu toþi dinþii la locul lor
Cu mama râzând la vederea noastrã ºi nimic sã nu ne spunã
Ci doar sã ne cuprindã ºi sã ne vâre la loc în gãoace.
Poliptic

Traian ªtef Parfumul trece


Era de vanilie
Gata ºi sãrbãtorile Semn cã e momentul
Sã ne întoarcem la ale noastre
Gata ºi sãrbãtorile
În casã mirosuri amestecate
Cu dulce acru amãrui Adrian Suciu
ªi un pulovãr care parcã nu e
Al nimãnui N-am scris nimic
Aruncat neglijent pe un spãtar
De scaun N-am scris nimic. Am aºezat pe hîrtie o mie
de generaþii de fum de þigarã ºi cãruþele copilãriei.
Mai pe searã Am mîzgãlit oameni îngenuncheaþi din vreo pricinã.
Un parfum nedefinit Am lãsat urme adînci pe hîrtie cãrînd cadavre
Dar tare de la un cimitir la altul.
Se simte
Pîinea mea se teme de mine ºi fuge.
ªi privim miraþi unul spre celãlalt
Pe icoane nici un fir de praf Înger, îngeraºul meu, dã-mi mie cuvîntul care ucide
Nici o lacrimã ºi învie! Îl voi scrijeli cu unghiile pe ziduri 19
ºi nu-l va vedea nimeni. Îl voi aºeza în pîntecele din autocare
femeilor mele ºi ele nu vor ºti. Îl voi lãsa râd peste lãtratul telefonului

în intersecþii aglomerate ºi va zîmbi prafului.


Aurel ªorobetea
N-am scris nimic. Am fotografiat porþi pe care
n-am intrat niciodatã ºi rãzboaie care n-au fost. cu noi
Rareori, o scînteie scapãrã-n beznã,
dar numai ca s-o facã mai neagrã. (9 tuturor)

N-am scris nimic. Numai Dumnezeu ºtie sã scrie În case, gunoi ...
ºi a scris o singurã datã. afarã, gunoi ...
pe drumuri, gunoi ...
în rîuri, gunoi ...
Horia Bãdescu pe maluri ºi-n larg de oceane, gunoi ...
pe vârfuri de munþi ºi pe ºesuri, gunoi
Rugã ...
roind pe orbite, în ceruri, gunoi ...
Iartã-i, Doamne, pe ei, pãcãtoºii, întruna cu noi, pretutindeni cu noi,
damnaþii, poeþii, gunoaie-nãvalã, gunoaie-puhoi.
ucigaºii de timp,
fiare cu labele sângerând Avem monopol absolut pe gunoi,
în cleºtele cursei, doar specia noastrã produce gunoi,
vizuina lor e plinã de îngeri! din genele noastre emanã gunoi,
Ca o ploaie de primãvarã natura umanã emanã gunoi,
sângele lor, întreaga istorie-i scrisã-n gunoi,
ca un urlet de toamnã târzie întregul pãmânt l-am umplut de gunoi,
dinaintea îngheþului. dar nu ºi abisul gheenei din noi,
Fie-le amintirea tãcerii nesãtul de pofte ºi false nevoi,
ca o piatrã murind, acolo mereu mai încape gunoi ...
ca o piersicã jupuitã
din care se scurge sudoarea ºi tare mã tem c-o sã-l ducem cu noi
luminii! în tot Universul ºi-n Lumea de-apoi.

Vlad Moldovan
Cosmina Moroºan
Limitele excrescenþelor / Remisii spontane
facultatea experimentalã
Ieºi din ceþuri
sã caut unghi bun de haznale
te energizez ele atârnã fãrã sorginte
pânã nu mai ºtii de happy enduri pe pâraie captatoare
cu iubirea curcubee chemicale.
pentru puii în luminã Întreschimburi -
dealurile pe unde cuºuie doi chihlimbar ºi azot în
nimburi.
ºi muzica în criniletã
pe francezã eu nu ºtiu ce Curentul trebuie sã treacã
despre cum te lauzi nu ne-mbufnãm sã inunde
asculþi un trib cu nume infinit prãvãliile ºi
eventualii lor rastafarieni
oamenii au vãzut cã înfloresc uitaþi la tejghele.
copacii au cerut au rãsturnat
intrã vara ne pictãm gheretele pãhãruþe
au isprãvit au strãnutat
scutur harbuzul scrumiere.
fetele se dezleagã la adidaºi rapid
aleg un obiect îl învârt în tãviþã Pe vechi trasee
ºi pleacã semi-rurale
sau poate
20 la scuar niºte ciorapi rupþi, se dãdeau jos copiii de-a lungul depoului
unde tot a doua casã Mariana Bojan
e pentru amantlâc.
Te uitã Dimineaþa sunt bine
ºi înþelege
cum toate- Dimineaþa sunt bine...
de neatins adastã Seara doar un corp jefuit.
doar pentru a se ascunde Cineva îmi consumã zilnic
în cel mai bun pãmânt. Rezervele de miracol
Durerea nu robeºte
paloarea iese castã Fiinþele pe care le-am iubit
cu irizãri plãpânde ªi-au fãcut pãdure în mine.
spre sufletul cel frânt. Am sprijinit aceastã iluzie
Comorile din lujeri, Pânã a devenit timp.
brânduºe de pe dealuri
electric luminate’s Mi-au cãzut aripile
de-a fulgerului valuri Am nãscut copii mânioºi
strãjeri d’eternã moarte Cineva le consumã zilnic
ºi clipe ferecate Rezervele de miracol
din când în când în cânt.
Pe neauzitã gurã Nu sunt decât un înger bãtrân
Spre centru se pãtrund. Dimineaþa sunt bine...

Mitologii subiective

21
CORIN BRAGA

Acedia. Jurnal de vise (fragment)


4 august 2000 – Bunã dimineaþa! i-am spus cu o voce
Din nou (am visat cã) era sã mor azi-noapte. catifelatã.
Probabil dormisem strâmb, îmi schilodisem cine ºtie Bunicul s-a ridicat dând la o parte cearºafurile,
cum pieptul pe saltea ºi pernã, fiindcã o ghearã de aruncându-le pe umflãtura parchetului.
oþel mi-a cuprins inima. De fapt, nu ºtiu dacã – E aproape opt dimineaþa, l-am anunþat eu
durerea a fost realã sau visatã. Dar eu navigam oarecum încurcat, dar voind sã par dezinvolt.
între douã ape. Pe de o parte, în vis, simþeam cã – Nu e opt, e ºapte ºi un sfert, a spus bunicul.
devenisem palid, cã trupul îmi era un sloi de gheaþã L-am întrebat de ce doarme pe podea ºi nu pe
scãldat în sudoare, ºi o rugam pe Ruxandra sã îmi saltea. Mi-a rãspuns cã se culcase de fapt pe
maseze pieptul pe banda inferioarã a coastelor. De saltea dar, din cauza denivelãrii parchetului,
cealaltã parte, teroarea cã sunt pe cale de a muri alunecase spre perete, pe locul unde altãdatã se
mã fãcea sã traversez mâlurile somnului ºi, ca prin aflase patul sãu. Goalã, fãrã mobile, albã de praf,
ceaþã, sã mã învârt pe o parte în pat, în încercarea cu pereþii decoloraþi ºi coºcoviþi, camera arãta
de a gãsi o altã poziþie, care sã destindã arcul de mizerabil, încât am început sã mã întreb cum voi
oþel al ghearei, sub lumina fiartã, cadavericã, a reuºi sã locuiesc acolo. Pentru a mã încuraja,
zorilor ce se prelingeau prin dreptunghiul fãrã roletã bunicul mi-a fãcut semn sã trec, prin uºa de la capul
al ferestrei. sãu, spre o încãpere unde altãdatã fusese magazia
Dar nu departe, undeva în þesãtura de vise de pâine. Înãuntru era beznã, camera nu avea
înghesuite care îmi umplu gobelinul somnului de ferestre sau acestea erau închise cu o roletã grea
câteva sãptãmâni încoace, începusem ºi sã zbor. de fier.
Eram într-o camerã îngustã ºi foarte înaltã, – Am instalat un felinar pentru voi, aºa cum v-
împreunã cu câþiva fantomatici colegi de ºcoalã, aþi dorit, m-a anunþat bunicul, fãcând aluzie la nu
maturi acum, când m-am pomenit cã pot rãmâne ºtiu ce dorinþã romanticã a Ruxandrei de a sta la
suspendat în aer. Era suficient sã îmi doresc sã lumina unui lampadar pe cheiurile Senei sau în
nu ating pãmântul. Am început sã înconjor în zbor grãdina interioarã a Foyerului catolic unde locuim
camera, lovindu-mã destul de neîndemânatic când acum.
de un perete, când de o mobilã. Oarecum mirat eu În lumina de oþel a unui felinar de metal ruginit
însumi (din nou uitasem cã nu sunt în realitate ºi ºi mâncat, am descoperit cã unul din pereþii
mã întrebam cum de e posibil sã zbor fãrã sã visez), camerei era ocupat de un raft cu stinghii de
îmi prelungeam zborul, aºteptând ca ceilalþi sã scândurã, plin cu borcane de dulceaþã. Tixitã de
observe ce mi se întâmplã. Apoi, dupã mai multe pânzã de paianjeni ºi de alge de praf cum era
înconjoruri destul de nesigure, m-am oprit în mijlocul încãperea, nu mi-am putut imagina dulceaþa decât
camerei, am decis cã pot înceta ºi imediat am cãzut fiind ºi ea acoperitã de mucegai, sub capacele de
ca un sac de nisip pe parchet. celofan umflat de fermentaþie.
E adevãrat cã bunicul meu, deºi a fãcut douã Apoi m-am trezit, m-am dus sã beau apã, iar
infarcturi, nu a murit de inimã, ci de o combinaþie când m-am întors în pat, pe noptierã, am observat
de pneumonie ºi alte atacuri, care l-au surpat brusc cã ceasul electronic arãta cu precizie ora 7.15.
pe dinãuntru, l-au fãcut sã se prãbuºeascã în
moarte ca un bloc gigantic distrus prin implozie. 25 august
Acum câteva zile am visat cã am murit, dar,
8 august fiindcã nu eram convins de lucrul acesta,
Mã certasem cu toatã lumea, aºa cã m-am rãmãsesem închis într-o camerã ca o hrubã
pomenit întorcându-mã sã dorm în casa de la Alba- întunecatã ºi rece, chircit într-un colþ. Nu mai ºtiu
Iulia. Am intrat în camera din faþã ºi am descoperit dacã personajul care mi s-a alãturat dupã un timp,
cã bunicul dormea pe jos, acoperit cu niºte pãturi, trecând prin pereþi, peste spaþii, a venit sã-mi
lângã o saltea aºezatã între mijlocul încãperii ºi explice cã voi rãmâne în starea aceea de
peretele din spate. Planºeul de lemn tocit ºi albit singurãtate ºi dezolare tocmai fiindcã nu cred în
de vreme fãcea un val, ca o umflãturã de cremã faptul cã am murit, sau a apãrut dupã ce devenisem
într-o pungã de plastic. Nu mai erau alte mobile în în sfârºit conºtient de faptul cã moartea e chiar asta
camerã, casa era abandonatã, ca înainte de a fi ce trãiam, reuºind astfel, paradoxal, sã mã eliberez.
vândutã dupã moartea bunicilor. Vechea tichie a Dar visul m-a învãþat totuºi un lucru. Cã
becului ce atârna lung din tavan era însã la locul moartea este a patra experienþã în care intervine
ei. L-am aprins ºi m-am aºezat în mijlocul camerei, mirarea descoperirii ºi incredulitatea cã ceea ce
22 aºteptând ca bunicul sã se scoale. pãþeºti e chiar ceea ce se numeºte moarte,
neaºteptat de diferit de ceea ce îþi imaginai, încât tulbure, neclarã, delirantã, chiar percepþiile acestea
nu reuºeºti sã faci legãtura între aºteptãrile tale ºi flue, de vis, sunt noua ta stare, conºtiinþa ta de mort.
ceea ce þi se întâmplã. Celelalte trei lecþii sunt prima ªi fiindcã nu ajungi sã-þi confirmi: Asta e moartea!,
beþie, apoi intoxicaþia ºi cele douã operaþii în care rãmâi prizonierul unei atmosfere disociate, în care
am fost anesteziat, ºi în sfârºit visul. Prima oarã, nu poþi face nimic fiindcã nu îþi închipui cã despre
elev, în excursie la munte, m-am îmbãtat aproape tine e vorba ºi nu simþi nevoia de a lua decizii. Oare
experimental, întrebându-mã mereu: Oare asta sã existã exerciþii de antrenament al luciditãþii, în aºa
fie? Asta e beþia? Fiindcã era o stare atât de fel încât sã-þi poþi aduce aminte cã tu eºti cel cãruia
obiºnuitã, în imediatã continuitate cu ceea ce eram i se întâmplã povestea, sã rãzbaþi afarã din marea
de obicei. Nu simþisem nici un salt, nici o rupturã, de gelatinã psihicã în care altfel ai rãmâne încleiat
trupul mi se îngreunase, miºcãrile mi se spaþii nedefinite de timp? Sunt mort, chiar eu sunt
împleticeau, limba mi se încleiase, dar eram tot eu, cel care a murit, chiar asta e moartea! Aceasta e
în mod surprinzãtor, deºi, privind din afarã, cu mica revelaþie fãrã de care rãmâi mort, nu te mai
siguranþã cã m-aº fi vãzut drept ceea ce trezeºti din hruba întunecatã în care stai chircit,
considerãm de obicei cã e un om beat. Dar mie nu sperând cu un rest izolat de conºtiinþã cã poate nu
îmi venea sã cred cã asta e chiar beþia (drept ai murit totuºi, ceea ce te condamnã la o nãucã
urmare am ºi început sã fac un exerciþiu de rãtãcire în lumea nimãnui.
concentrare yoga, sã vãd dacã mã pot – nu trezi,
fiindcã mã simþeam treaz, cel puþin pe dinãuntru – 9 septembrie
ci extrage din tunelul corpului în care fusesem Când am ajuns la casa organizaþiei noastre
scufundat), aºa cum, prin clasa a ºaptea, la ascunse, care era casa celei mai îndepãrtate
sãrbãtoarea zilei de naºtere a lui Carmen (prima copilãrii a mele, înfundatã în cremenea de cretã a
mea iubire!), un coleg de clasã, Marius cred cã îl amintirilor mele circulare, spre care pãtrundeam pe
chema, s-a îmbãtat, a cãzut sub masã, a urinat vortexul spiralat deschis de vis, am descoperit cã
udându-ºi pantalonii, iar mie nu îmi venea sã cred eram urmãrit de poliþia secretã. Ceilalþi fuseserã
cã e beat, eram convins cã se preface. poate prinºi deja, sediul tãinuit era pe cale de a fi
A doua experienþã e legatã de minutele pe infiltrat ºi desfãcut în bucãþi. Uºa de intrare se afla
masa de operaþie, când aºteptam aproape excitat sus, pe un perete lateral al unei strãzi înguste, la
ca somniferul sã-ºi facã efectul, aveam impresia nivelul etajului doi sau trei. Se urca acolo pe o scarã
cã nu se întâmplã nimic, cã toate merg mai departe de fier prinsã cu piroane în cãrãmizile zidului.
aºa cum le ºtiu, pânã când, într-o strãfulgerare Ajunsesem în dreptul ei în momentul în care jos, în
latentã ºi mult în afara mea, am înþeles (dar cu o stradã, ºi-a fãcut apariþia unul din ºefii agenþilor
conºtiinþã tardivã, pe care am recuperat-o abia care ne urmãreau. Nu a reuºit sã urce pe scara de
dupã trezire) cã sala de operaþie îngheþase în jurul incendiu, fiindcã, vãzându-l, am desprins-o grãbit
ochilor mei, ca o imagine de film încremenitã pe din tencuialã (era foarte ºubred prinsã de zid) ºi
ecran fãrã ca eu sã bag de seamã, cã asta, chiar am fãcut-o sã cadã zgomotos. Ce e drept, agentul
senzaþia asta tulbure ºi coagulatã e starea mea. În nu s-a lãsat descurajat, a aruncat un cablu de oþel
cazul intoxicaþiei nu am mai fost aºa de surprins, peste unul din suporþii rãmaºi înfipþi în perete,
probabil ºi din cauza vocii care îmi spunea: Ai mai construind un fel de scripete cu ajutorul cãruia
fost pe aici! Dar ºi atunci, în ciuda faptului cã intenþiona sã urce dupã mine. Nu am aºteptat sã o
simþeam arsura pârjolindu-mi stomacul (sau facã, am prins de capãtul corzii un fotoliu aflat în
plexul?), cã vedeam culorile (draperiile de la holul de la intrarea în apartamentul secret, i-am dat
fereastrã mai ales) mult mai vii ºi reliefate, cã drumul în vid, lãsându-l atârnat ca o greutate, am
tavanul începuse sã se roteascã (precum la prins un alt capãt al cablului de un cârlig în ieºindul
anestezia primei operaþii, de apendice), cã jerbe lateral al acoperiºului, creând astfel o structurã
de sfere de artificii neonice explodau în mine luminiº tensionatã, în aºa fel încât atunci când individul a
dintr-o parte ºi alta, totuºi mã miram, nevenindu-mi încercat sã se agaþe ºi sã urce pe cablu, nu doar
sã cred: Asta sã fie halucinaþia? fotoliul suspendat a cãzut înspre el (fãrã sã-l
ªi la fel pãþesc uneori în vise, mai ales atunci striveascã, fiindcã s-a ascuns la timp), ci un întreg
când zbor, devin conºtient de bucuria de a zbura copan al acoperiºului s-a desprins cãzând cu
ºi, îngrijorat, temãtor, încep sã mã întreb în vis: Oare zgomot ºi mult praf pe caldarâmul îngust mãrginit
chiar zbor? Sã fie adevãrat? Sã fie în sfârºit de case.
adevãrat? (întrebãri care au efectul, tocmai din Pentru moment, nu mai puteam fi urmãrit, dar
cauza dorinþei de a le rãspunde afirmativ, de a mã ºtiam cã în mai puþin de zece minute agenþii vor
trezi). ajunge totuºi la mine. Am trecut în camera
ªi dacã atunci când murim se întâmplã acelaºi urmãtoare a acestei case în care locuisem cândva,
lucru? Te aºtepþi ca moartea sã fie o mulþime de ce devenise loc de refugiu ºi ascunziº pentru
lucruri: sã intri într-un nimic negru, sau sã te vezi vremurile când vom fi urmãriþi. Acum locuinþa
din afarã, sã pluteºti deasupra clãdirilor, sã te fusese descoperitã. Am privit împrejur la rafturile
îndrepþi spre o sferã de luminã, sã întâlneºti alþi morþi înalte, cu caiete, cãrþi, manuale de ºcoalã, sertare
etc. Dar când þi se întâmplã nu mai ºtii unde eºti, cu hârtii, înãlþându-se pline de praf pânã la tavan,
nu reuºeºti sã înþelegi cã asta, chiar starea asta într-o atmosferã încleiatã. În mijloc, pe un caiet ca 23
o lumînare, am vãzut scris fostul meu nume ºi fosta minuscul). Prin tunelul acesta din perete, mi-era
mea adresã. Le-am recunoscut imediat, chiar dacã limpede, trecusem de nenumãrate ori, atunci când
nu am apucat sã citesc literele ºi cuvintele scrise eram urmãrit sau pur ºi simplu când mã sãturam
parcã într-o altã limbã. de lumea aceasta ºi voiam sã ies dincolo. Dar acum
Nu-i pot lãsa sã le confiºte! mi-am spus. Chiar nu ºtiam dacã voi mai reuºi sã mã micºorez ºi sã-
dacã sediul fusese descoperit, nu aº fi vrut ca viaþa mi mulez trupul pe conducta din perete. Intuiam
mea ascunsã, identitatea cealaltã sub care trãisem însã cã, aºa cum intrarea se lãrgise lãsând sã-mi
în trecut, sã fie înþelese de agenþii poliþiei secrete. pãtrundã întâi mâna, apoi întreg braþul, la fel mã
Am aprins fitilul din vârful caietului ºi l-am lãsat sã voi putea chirci instinctiv pe forma tunelului, încât
ardã pânã când, eticheta de cearã încãlzindu-se, sã alunec absorbit dincolo.
marginile inscripþiei cu numele meu (de copil?) au Fratele meu, ºi încã cineva aflat în camerã,
început sã se ºteargã topite. Am mai ars în foc alte nu pãrea fericit de faptul cã voiam sã reiau vechiul
douã cãrþi de vizitã ale trecutului, apoi mi-am spus drum, sau cã îi adusesem imprudent pe agenþii
cã nu mai pot pierde vremea, locuinþa fusese între poliþiei pânã aici, dezvãluindu-le sediul nostru
timp desigur încercuitã ºi nu avea sã treacã multã ascuns. Tunelul din perete se termina cu o gratie
vreme pânã când vor urca la mine. de sârmã ce trebuia ridicatã pentru a trece dincolo,
Ca orice sãlaº de tainã, trebuie sã fie ºi apoi trasã la loc, pentru a închide intrarea. L-am
prevãzutã ºi cu o ieºire secretã, sau mãcar cu un chemat pe fratele meu sã urce ºi el pe canapea,
ascunziº, mi-am spus. ªi, încet, pe mãsurã ce sã aºeze la loc gratia dupã ce eu voi fi trecut ºi, în
treceam în camera cealaltã, ºi ea cu rafturi de speranþa cã tunelul se va resorbi suficient de repede
bibliotecã pe pereþi, mi-am adus aminte de ciudatul încât sã disparã pânã la venirea agenþilor, l-am
tunel prin care circulam când eram copil. (Amintirea sfãtuit sã le spunã acestora cã trecusem într-
aceasta era atât de stranie ºi atât de puternic adevãr pe acasã, dar plecasem în urmã cu ceva
impregnatã pe ceara de vis a sufletului încât, când vreme.
m-am trezit, mi-a rãmas vreo zece minute viu ªi încã nu reuºesc (tot mai puþin, de altfel) nu
prezentã în adâncul pieptului. Deºi treaz, mã doar sã formulez, ci nici mãcar sã înþeleg de ce,
întrebam cum de am putut sã o uit ºi în acelaºi trezindu-mã, devenind conºtient cã tunelul din vis
timp unde s-o fi aflând ea în realitate? Era mai nu existã cu adevãrat, am rãmas într-o asemenea
adevãratã, mai realã decât alte amintiri din stare de perplexitate, întrebându-mã nu de ce sã
nebuloasa copilãriei, fusese acolo tot timpul, o nu fi existat, ci cum e posibil sã fi uitat sau ignorat
folosisem de atâtea ori, chiar dacã nu mai exista în cã existã acest tunel, traversând ca un laser toate
realitatea trecutului...) imaginile ºi reprezentãrile mele asupra realitãþii.
În stânga, dupã uºã, pe peretele pe care dorm
acum în cãminul de la Cité Universitaire, se afla o 8 octombrie
canapea (corespunzând patului în care dorm), iar Conduceam (pentru prima oarã în viaþã,
deasupra rafturi încãrcate cu cãrþi. Un ºir lucios desigur fãrã permis) o motocicletã între Sibiu ºi
de caiete roºii, albastre, verzi, cu coperþi cerate, Alba-Iulia, pe un drum complicat, cu denivelãri ºi
aºa cum sunt cele în care îmi notez citatele din curbe periculoase. Pe scaunul din spate, ca într-
cãrþile pe care le înghit la Biblioteca Naþionalã, dar un ataº, se aflã doi bãtrâni, unul fiind bunicul meu
de patru-cinci ori mai multe, au dezvelit, date la o din Sibiu. Deºi reuºesc sã ajung pânã la jumãtatea
parte, locul în perete unde se afla gura tunelului. drumului, evitând accidente ºi ciocniri cu maºini
Era bine ascunsã, nimeni, cred, nu ar fi putut-o gãsi, ce trec vijelios pe lângã mine, la coborârea unei
sau nu ºi-ar fi imaginat cã este o ieºire. pante nu mai ajung sã frânez îndeajuns pentru a
Deschizãtura era atât de micã încât putuse fi contrabalansa inerþia cu care cei doi din spate, mult
acoperitã cu o etichetã galbenã colantã, între altele mai grei decât mine, mã poartã înainte. Motocicleta
trei, precum cele pe care îmi fac însemnãri aide- sfârºeºte prin a se rãsturna, aruncându-i pe
mémoire. caldarâm pe cei doi bãtrâni morþi, trezindu-i din
Nici mie nu îmi venea sã cred cã acea somnul în care moþãiserã pânã atunci.
zgârieturã în perete, în care abia puteam introduce
un deget, atât se închisese de tare, va fi fost borta 24 octombrie
tunelului meu de copil. Dar peretele s-a scorojit Eram în casa bunicilor de la Sibiu, nouã, aºa
rapid, tencuiala a început sã cadã, dezvãluind tot cum a renovat-o fratele meu, dar pe vremea când
mai mult o gaurã în zid, mãrginitã în partea cealaltã mai trãia încã bunicul ºi începuse sã vorbeascã ºi
de o plasã din fibre de metal. Da! asta era trecerea sã o audã pe bunica moartã. Tata, care (în realitate)
pe care o folosisem de atâtea ori în copilãrie. Cum ne povestise cum bunicul o certa pe bunica pentru
de o putusem uita!? Era ascunsã în spatele unui cã se întoarce târziu acasã, ne-a atras ºi acum
raft de cãrþi în care se afla o revistã pornograficã, atenþia cã bunicul intrã în transã ºi umblã ca un
ºi continua cu cabinetul minuscul din dulapul de somnambul prin lumea cealaltã. Eram cu toþii în
bucãtãrie al bunicilor de la Alba-Iulia, în care, între bucãtãria de la demisol, nouã ºi luminoasã, când l-
cârpe de învelit pâine, mã ascundeam pe când eram am vãzut pe bunicul trecând prin curte. Ochii i se
oare cât de mic? (când am revãzut, mai târziu, îngustaserã ºi deveniserã alb-transparenþi, de var,
24 dulapul, compartimentul mi s-a pãrut incredibil de privind într-o altã dimensiune. Am ieºit repede dupã
el, convins cã nu are o crizã de senilitate, ci cã revinã în lumea noastrã, albeaþa care îi strãlucea
vorbeºte într-adevãr cu bunica moartã. Se precum varul în pupile s-a stins. Mi-a rãspuns
îndrepta spre poartã, cu un mers sãltat, oarecum dispreþuitor (fiindcã eu îl tratam ca pe
levitaþionar. Apoi s-a întors, am putut sã-i vãd figura un om care halucineazã), rãspunsul a fost ºi mai
absentã. L-am întrebat în gând dacã e treaz ºi complex decât întrebarea, aºa încât nu mi-l mai
dacã mã poate auzi. Nu pãrea sã-mi fi auzit pot reprezenta ºi înþelege (turnatul cerii cãpãta
gândul. Turna dintr-un pahar cearã topitã peste o însã un sens deplin ºi coerent). Apoi, treaz (deºi
lumânare cu muc de fier. L-am întrebat, cu glasul, pãstra însemnele de var ale lumii celeilalte în
dacã e o lumânare pentru cei morþi (sau cei vii? – cutele chipului), bunicul a plecat mai departe.
întrebarea era mai complicatã ºi nu mai reuºesc
sã-i reconstitui logica). Atunci ochii au pãrut sã-i (volum în pregãtire la Editura Polirom)

Îngerulalbastru
25
Dada, Tristan Tzara si Dada cautã o unicã forþã, treazã
ºi purã, chiar dacã aceasta ar
însemna NIMICUL însuºi.

principiul nemuririi
Asemenea miºcãri sunt necesare
tocmai pentru cã „specia” umanã
a dovedit, în destule rânduri ºi de-
a lungul a (prea) multe veacuri cã
nu acceptã decât greu ºi târziu
deplasãrile de perspectivã
Florin Balotescu propuse în primul rând de poeþi.
Ca ºi cuvântul suprarealism, devin emblemele unui discurs Tzara îºi scria manifestul ca sã
cuvântul Dada întruchipeazã o anapoda, repetitiv, fãrã noimã. Nu arate cã poþi face acþiuni contrare
încercare epocalã de renunþare la departe de o voitã rupturã de în acelaºi timp, dintr-o singurã
noþiuni, de gândire în afara lumea subordonãrilor ºi finalitãþilor, suflare. O simultaneitate care
conceptelor. Cu suprarealismul, de de inversare a polilor ºi intuirea justificã poate întregul parcurs al
fapt, Dada are de împãrþit nu doar unei tectonici diferite a stãrilor ºi poetului, mereu aflat în mijlocul unui
niºte nume de poeþi, cât mai ales cuvintelor, se gãsesc colajele lui alt fel de Rezistenþã, la limitele unei
faptul cã amândouã s-au nãscut Baargeld sau Raoul Haussmann, alte utopii, salvatã imediat printr-un
dintr-un fel de nimic. Sigur, rãmâne fotografiilelui Marcel Duchamp ºi gest strãlucitor, acela de a
revolta iniþialã faþã de instituþiile ºi Man Ray, dar, poate înainte de transforma individualitatea poeticã
conflictele vremii, lupta de eliberare toate, acel Ochi cacodilic (L’Oeil într-o colectivitate în aceeaºi
a formelor artei, spontaneitatea cacodylate, 1921) în care Francis mãsurã tragicã, liberã, haoticã,
care, scria Tristan Tzara, Picabia adunã, de fapt, fragmente revelatã, adelficã.
înlocuieºte „fotografia ºi catehismul de discurs, declaraþii, fotografii, Din nou, miraculos este cã
unilateral”, dar, dincolo de asta, se nume; jos, în dreapta, unde stã de putem astãzi vorbi despre Dada ca
gãseºte un spirit care trãieºte fãrã despre un lucru aflat în miºcare,
determinare, care nu are capete ºi la fel ca suprarealismul. Poate fi
nici dependenþe, ci doar intervine. vorba, desigur, ºi despre un exces
Apare. Este pur ºi simplu de subiectivitate, dar pare dificil,
emergent. De aceea, probabil, se dacã nu cumva de neconceput, sã
spunea cã „Dada nu existã pentru asociezi nume ca Brauner, Breton,
nimeni”, cã „nu e nebunie, nici Tzara, Duchamp, Ernst, Naum cu
înþelepciune, nici ironie”. Dupã ideea de istoricizat, clasificat,
aceeaºi lege a emergenþei, dintre canonic. Imaginea lor este, cum
toate se distinge figura lui Tristan ar fi spus suprarealiºtii, prezentã
Tzara (Samuel Rosenstock, 1896- pentru ºi în spirit. În definitiv, Dada
1963), fie ca promotor ºi este o lecþie despre refacerea
descoperitor al „simplitãþii active”, permanentã a realitãþii ºi lumii
fie ca strãmoº al urletelor poetice (tocmai pentru poetul nu poate
postmoderne (în fond, nu de puþine obicei numele autorului, o mânã aºtepta, în cele din urmã, nimic,
ori, artiºtii Dada vorbeau despre (stânga, probabil), aratã numele lui totul venind dinspre gesturile
poetica lor corozivã, despre Tristan Tzara (al cãrui monoclu, compensatorii ale poeticii proprii);
inexistentul, dar implacabilul „acid inevitabil, se leagã ºi de o privire în ea se pãstreazã doar „cioburile”
dadaic”). secundarã, din spatele sau sau „fragmentele” sau „aºchiile”
Fie cã va fi acceptatã definirea derulatã în acelaºi timp cu privirea fiecãrei etape de creaþie-
„teribil de simplã” a lui Hugo Ball, obiºnuitã). În acelaºi spirit al decompoziþie. Probabil cã este
din 1916, fie cã va fi cãutatã în decompoziþiei, „Cacodilat!” este ºi ceva muzical, repetitiv în structurile
Dada atitudinea ludicã sau anti- una dintre replicile doamnei Smith, sale, la care se revine când lumea
conceptualã, împãrtãºitã de Tzara personajul lui Eugen Ionescu. e sãtulã de propriile orori. O intuiþie
pânã la final, gãsim în aceastã Ca orice nucleu revoluþionar, sau mãcar o senzaþie a nemuririi.
miºcare, începând cu sonoritatea Dada îºi gãseºte partea lui/ei Iar din acest „proces” al nemuririi,
primitivã a numelui sãu, un fel de „magicã”, de concentrare a unor dadaist în esenþã (ca ºi în
cãutare a coerenþei în haosul atitudini care urmãresc la rândul lor aparenþã), fac parte în aceeaºi
inevitabil reprezentat de lumea o sigurã mizã – eliberarea ºi având mãsurã, faptul cã vorbim sau cã
modernã. Reproducând repetarea un singur principiu – coagularea ignorãm fenomenul Dada. Iar dupã
în rãspãr a semnului românesc al acelui urlet al „durerilor anti-principiile sale din 1921,
afirmaþiei sau traducând cine ºtie contorsionate, întrepãtrunderea anonim, ambiguu ºi debusolant,
ce silabe sau cuvinte exotice, contrariilor ºi a tuturor nimic nu obligã nici acceptarea, nici
Dada are ceva din etimologia contradicþiilor, ciudãþeniilor ºi respingerea. Cu alte cuvinte, nul
inversatã a unor cuvinte ca a irelevanþelor: VIAA”, cum ar fi scris n’est censé ignorer Dada.
bodogãni sau a blodogori; iniþial Tzara în manifestele lui. Aºa cum
26 formule ale invocaþiei divine, ele a scris, de asemenea, cã poeþii ª
„Stabilizator de aromã” e autorul acestui jurnal de lecturi Daniel 1 ºi 2, Mãndelu 1 ºi 2,

STABILIZATOR DE AROMÃ
(recente) – poezie, prozã, eseu – gãzduit cu atîta prietenie de Petricã, Federiþa 1 ºi 2, Bebe) ºi
revista Steaua, jurnal ce debuteazã în numãrul de faþã. Orice nu întãmplãtor: alcãtuite din cînturi
stabilizare e, chimic, artificialã: sper doar sã alterez cît mai de inspiraþie eschilianã sau
puþin gustul real al cãrþilor aici prezentate. veterotestamentarã, ele se
înrudesc ºi cu vocile monologale,

Anatomia, fiziologia si
obsedante din proza lui Faulkner,
Lowry, Hamsun, Rulfo. Trãiesc
într-un fel de prezent etern,
insuportabile ºi lipicioase ca

spiritul federeului aburul de deasupra mormintelor.


Se poate reproºa stilului acestuia
brutal o anume precipitare,
suprema colocvialitate. Textele-s
nãrãvaºe, de o oralitate lipsitã de
ªtefan Manasia ceremonial (aºa cum gãseam,
De o mare forþã este poezia lui ochii mei:/ te iubesc te iubesc te bunãoarã, în Ieudul fãrã ieºire sau
Nicolae Avram, mai crudã ºi iubesc te iubesc/ mi-ai lipsit foarte Porcec de Ioan Es. Pop). Vocile
neiertãtoare de la o carte la alta. mult, prostule,/ cu tine am trãit acuzã – în cartea aceasta – fãrã
Ea posedã ºtiinþa (atît de rarã bucurii unice/ mi-a zis pe un ton/ în urmã de pudoare, fãrã „esteticã”:
astãzi) integrãrii imaginilor ºocante care am recunoscut preotul/ de la „asta nu-i o soluþie viaþa-i un har/
într-un discurs chatartic, natural. muntele athos/ de parcã pãrintele l-am auzit de atîtea ori/ pe preotul
Am descoperit-o o datã cu acela/ s-ar fi reîncarnat în fata rusu cã-mi spune/ în timp ce
placheta Cîntece de sinucigaº, superbã/ cu pãrul lung/ de lîngã stãtea peste mine transpirat/ ca
apãrutã la editura bistriþeanã mine/ ºi m-am cutremurat din nou.” un gînsac” (Federiþa/2, VII); „tata
Mesagerul, în 2000, revãzutã ºi Federeii sînt locatarii minori ai a fost un gozer nenorocit/ îi plãcea
adãugitã într-o ediþie a doua, orfelinatului ceauºist, numit în sã joace pocher/ într-o noapte a
somptuoasã, la editura Vinea, în argoul lor „federeu”: eufemismul pariat pe mama a pierdut// au
2008. Stãrile-poem ºi tînguirile din atenueazã, în fapt, durerea de a violat-o toþi pe rînd/ pe fratele meu
Cîntece de sinucigaº veneau din exista în spaþiul nonfamilial, unde enciu care s-a nãscut/ jumãtate
Trakl, Benn ºi Rilke, aveau cãldura se identificã cel mai om jumãtate peºte/ l-a vîndut pe
luminiscenþa dîrelor de sînge adesea cu actele de violenþã ºi o sticlã de rachiu/ unor corturari
aproape închegat. Publicate în anii pedofilie. Citite de istorici, sociologi, care vindeau baloane colorate”
scrierii lor (pînã în 1990), nu ar fi antropologi, Federeii ºi All Death (Daniel/2, VI). Ruine ale unor
fost cu nimic mai prejos decît lirica Jazz ar constitui material de prima vaste poeme narative, vieþile
neoexpresionistã a unor Ion mînã în investigarea universului federeilor pulseazã între teatrul
Mureºan, Viorel Mureºan, Ion concentraþionar al orfelinatelor cruzimii (sinucideri, alcoolism,
Cristofor. Sub imaginile delicioase româneºti – expulzate pînã acum prostituþie, pedofilie, necrofilie,
ale dorinþei de moarte, Cîntecele eficient din memoria (vinovatã? vagabondaj, puºcãrie) ºi feerie (ei
de sinucigaº camuflau, însã, ticãloasã?) a tribului. Tactica lui recupereazã ºi recunosc uneori
trauma realã, expiatã abia în Nicolae Avram e, tocmai de aceea, frumuseþea, disimulatã fie ºi sub
deceniul din urmã în (cel puþin pînã sã documenteze vieþile ºi morþile blãniþa unui ºobolan albinos –
acum) dipticul Federeii (2010) ºi All federeilor (mulþi supravieþuind, din „uite, bã, aratã ca o magnolie
Death Jazz (2013), publicat la pãcate, numai în cãrþile lui), sã înfloritã”).
Casa de Editurã Max Blecher, în cartografieze maniacal universul b) Ordonate cu litere precedînd/
condiþii grafice – repet pentru cei acesta paranoic ºi violent, colorînd succedînd numãrul 66, scurte
care pot sã înveþe – de invidiat. pînã ºi ultimele pete albe, peste poeme-psalm sînt inserate în All
Dacã neurologii americani au care pînã de curînd sta scris: hic Death Jazz. Ele reînnoadã cu stilul
descoperit de curînd cã lectura sunt leones. neoexpresionist, oracular, para-
unui roman pasionant activeazã Spuneam, la început, cã poezia bolic al Cîntecelor de sinucigaº:
porþiuni ale cortexului – ca în timpul lui Nicolae Avram este mai crudã „eu cînt dintr-o trîmbiþã/ dacã ridic
alergãrii – pentru minimum cinci ºi mai neiertãtoare de la o carte la mîna o las sã putrezeascã-n aer”
zile, mã vãd silit sã mãrturisesc: alta. All Death Jazz (2013) este, (e/66). Imaginile declanºeazã, aici,
voci ºi tablouri, scenarii „hiero- totodatã, ºi volumul cel mai memoria unor poeme de Cesare
fanice” din poezia lui Nicolae experimental, structurat ºi Pavese ºi Ion Mureºan.
Avram mã bîntuie ani ºi ani. restructurat cu migalã. În acest c) În fine, numerotate cu cifre
Recitesc/ rememorez cîntul X din jam session, poetul convoacã trei arabe de la 1 la 13, sînt intercalate
ciclul Paulin/2 al Federeilor, sedus formule aparent dizarmonice, în All Death Jazz cãrãmizi textuale
de mistica neagrã, ca sã gãsesc derutante: care compun „spovedania”.
acest „portret de fatã” cum nu s-a a) Ciclurile mari, „coloanele” Biografiste ºi cameleonice, crude
mai scris la noi: „a repetat cuvintele cãrþii, poartã numele locatarilor ºi tandre, irigate de capilarele
acestea de cîteva ori/ uitîndu-se în federeului (Moartea, Guºteru, umorului trist, gãsesc poemele din 27
STABILIZATOR DE AROMÃ

secþiunea aceasta în întregime cu gãleata era trei dimineaþa ºi nici/ îndoialã de sine, deºertãciune,
citabile. Ele dau, abia aici, glas þipenie de om m-am suit cu amãrãciune ºi sã aflãm, astfel,
poetului, ascuns pînã acum sub picioarele pe geam am stat/ o clipã justificarea (poate) a întregului
poreclele companionilor de ghemuit ca un mort din neolitic am volum: „sunt puternic am muºchi
federeu: „m-am gîndit ce sã-i spun sãrit direct/ într-o bãltoacã mi-am strivesc foiþe/ de ruginã cu
am învãþat ºi cîteva versuri/ din întins noroiul pe haine ºi pe faþã/ pumnul ce rãmîne cade/ ca un
cîntarea cîntãrilor sãrutã-mã cu am intrat în primul bar deschis apoi terci de sare neagrã în vînt poþi
sãrutãrile gurii tale,/ cãci sãrutãrile mi s-a rupt filmul” (1). sã faci ºi tu aºa mîine/ le topim
tale sunt mai bune ca vinul am Cu nervi oþeliþi ºi ochii larg frumos în cãniþe de tablã facem
scos/ din buzunarul de la piept deschiºi, poetul va mai putea sã plombe/ coroane cu care rîdem
bucheþelul ofilit de trandafiri/ eram plonjeze în lumea teribilã a tare de cei rãmaºi/ singuri printre
atît de mîndru de mine erau federeului, ridicînd dipticul la fiarele unsemaro” (21. activitate
primele flori cumpãrate/ din banii puterea trilogiei ºi documentînd extraºcolarã) sau acest fals koan
mei dintr-o datã s-a fãcut al naibii (poetic) ultimele consecinþe ale (pe care l-ar fi putut scrie doar
de frig m-am/ uitat pe geam ploua unui sistem (social-politic). Romulus Bucur): „nu/ trebuie/
decît/ sã/ dai/ cu/ pumnul/ în/

,,nu te ajut iau camera si musca/ de/ pe/ cealaltã/ parte/ a/


plasei/ astfel/ încît/ sã/ nu/
zboare/ dar/ sã/ ºtie” (putere

filmez ,, gonzo). ªi, aproape de finalul


volumului, ca un spãrgãtor de
apartamente care, la finalul nopþii
de muncã, schimbã iar teniºii
silenþioºi cu pantofii banali, ne
Metode este al doilea volum duminica./ - Lasã, cã mor eu întîmpinã alt poem numit minus
semnat de poetul braºovean Vlad primul.” (minus vlad drãgoi) vlad dr]goi, ciupind aceeaºi
Drãgoi (n.1987, Codlea). Aseme- (Nu minimalist!) minimal, coardã a tristeþii, sapienþial:
nea multor cãrþi grafic dezirabile, incorect politic, discursul lui Vlad „vlãduþe te faci om/ rãu ce se
apare în 2013 la Casa de Editurã Drãgoi paraziteazã, omologheazã întîmplã/.../ cri ºi cu tuºa larisa þi-
Max Blecher ºi are toate ºansele sau face autopsia subculturilor. a zis cã bine/ pt tine ar fi sã te
sã impunã încã un nume în bazinul Atacã, parºiv, minoritãþi (etnice, duci la bucureºti/ departe de ai
– tulbure, aflat în proces de sexuale, culturale, televizuale), tãi// aveau dreptate ºi ai bãgat
decantare – postdouãmiist. Din încît e (relativ) dificil sã descoperi rapid/ glumiþa cu peisajul încã
care reþinusem deja, ca autori ai un poem „decent” în prima fain/ de pe geam la stînga bucegii
cel puþin unui volum notabil, pe secþiune a cãrþii, Micrometode, la dreapta/ mãgura în faþã/
Matei Hutopilã (cel mai coerent poem pe care, la o adicã, sã-l reciþi cimitiru”.
poet al promoþiei), Alex Vãsieº, controlorului în tramvai dacã n-ai Are ºi nu are dreptate Adina
Andrei Dósa, Radu Niþescu, Krista bilet: „tu eºti un porcuºor vesel mã Diniþoiu – în recenzia din România
Szöcz, Anatol Grosu, ªtefan chemi/ sã vãd ce aþi gãsit lîngã rîu literarã, nr. 50/2013 – sã constate
Baghiu. ºi eu stau/ pe loc trasul de mînecã cã „Vlad Drãgoi aduce în poezie
Metode are, însã, cum ar spune nu merge/ la mine þi se face fricã o zonã nouã, a realitãþii «horror»,
SGB, „ºarmecul” lui. Joacã în transpiri/ ºi la ureche îþi ºoptesc te- a realitãþii virtuale, pigmentate de
marginea afectivitãþii dominante, aº mînca/ de viu bucatã de ºuncã umor negru –, dar ºi o dezabuzare
povesteºte – pe vocea insider-ului fututã ce eºti” (25. fricã3 eºti cinicã ºi un soi de manierism, de
– dramele (computer) gamerilor, bucatã). formulã poeticã repetatã la
lunatecilor, sociopaþilor, violatorilor, Personajul predilect al poeziei nesfîrºit” ºi sã avertizeze cã
timizilor, regizorilor de filme Snuff. acesteia face poze, „ia camera ºi „ultimul este riscant în poezie
Anecdota, umorul negru, comicul filmeazã”. E, de fapt, prizonierul pentru cã, de regulã, închide o
de situaþie, comentariul concis ºi aºa-numitei coolness, fãrã de buclã, închide un drum ºi o
mizantrop sînt gurile de oxigen ale care fardurile clovneºti i s-ar formulã poeticã”. Vãd, în Metode-
acestei formule epice. Sã luãm scurge sub ochi. Monologheazã le lui Vlad Drãgoi, semnele unui
primul poem al volumului, ca bãtrînii ramoliþi din romanele (cel mult) manierism mental (pe
observînd împreunã înþelepciunea beckettiene, deseori cu haz care, sînt sigur, poetul îl va pãrãsi
(de bãiat rãu) a poantelor prãvãlite- nebun. Dezvoltã stanþe experi- o datã cu investigarea altor
n cascadã: „aº putea trãi cu un mentale ce reînnoadã cu poetica subculturi) ºi o disponibilitate
happy meal/ pe zi adicã 10 lei atît/ ºi aventurile de juneþe ale unor realã, salutarã de a experimenta
.../ la cãrtureºti nu m-au luat pentru Alexandru Muºina, Andrei Bodiu, ºi îmbrãca mãºtile postmoderne
cã am guºã dar ºi ei/ au guºã ºi Caius Dobrescu, Marius Daniel ale lui Homo ludens.
au ºi þîþe mici// ce spui mai pot sã Popescu, Dumitru Crudu. Lasã la
iau cãrþi de-acolo?/.../ - Cînd o sã îndemîna noastrã douã-trei fante
mor o sã vã parã rãu cã nu aþi venit prin care putem privi în sufletul
28 cu mine la pãdure sîmbãta ºi cameramanului. Ca sã ghicim ª
revistã) se va chema, însã, este un certificat de doliu ºi o
Varietur, tocmai întrucât ea nu ceremonie psihicã de exorcizare:
este fixã ori fixistã, ci implicã ca sã se elibereze de obsesia
posibile schimbãri, nuanþãri, tatãlui sinucigaº, personajul fiului
ramificaþii. Nu este o rubricã din roman comite chiar el
Ne Varietur înseamnã în latinã despre ceva anume, în afara sinuciderea (simbolic vorbind,
sã nu se schimbe ºi e o formulã faptului cã este mai ales despre lucrul acesta s-a ºi întâmplat în
care se referã la caracterul cãrþi (dar ºi despre filme, teatru ori realitate, dupã cum mãrturiseºte
definitiv a ceva. Rubrica mea alte arte). Inclusiv despre gesturi chiar autorul). Când ne mor cei
(iniþiatã din acest numãr de ºi reacþii umane. dragi ne sinucidem ºi noi (cei vii)
mãcar puþin – morala aceasta (sau

Post – dostoievskianism mai degrabã legea) psihicã este


întoarsã pe toate feþele de Davin
Vann.
Am utilizat, raportându-mã la
Ruxandra Cesereanu romanul Legenda unei sinucideri,
termenul de post-dostoievskianism
Nicio carte nu m-a marcat într- produce regãsirea internã a tatãlui, ºi dintr-o aplecare personalã spre
atât în 2013 cât romanul Legenda chiar dacã, exterior, el este ºi descâlcirea ghemurilor ºi nodurilor
unei sinucideri, semnatã de David rãmâne un ratat, un paria, un psihice omeneºti, deprinse de la
Vann (traducere de Justina Bandol, pierdut pentru totdeauna (social cel mai aplicat autor (prozator) în
Editura Litera, 2013). Nu ºtiu dacã vorbind). Cadavrul fiului sinucis domeniu – F. M. Dostoievski.
se cuvine sã vorbesc despre post- este (sau ar putea fi) ºi un simbol David Vann opteazã, la rândul sãu,
dostoievskianism (poate formula pentru chiar statutul cititorului în pentru o echilibristicã a mentalului
este preþioasã), dar romanul lui faþa acestui roman ºi înãuntrul uman (înãuntrul ºi în afara
Vann implicã atât de ramificate acestui roman pe care îl parcurge, acestuia), tocmai ca sã aducã la
nuanþe psihologice abisale (oricât pe anumite secvenþe, ca pe un suprafaþã cordoanele ombilicale
nu ar conveni acest calificativ, thriller. Întrucât, asemenea tãiate sau, dimpotrivã, revigorate
considerat, poate, epuizat ºi cadavrului fiului, cititorul este mutat în schema tatã-fiu care nu este
epuizant, el este intens ºi valabil dintr-o stare psihologicã în alta ºi neapãrat una oedipianã, ci are
datoritã romanului despre care dintr-o percepþie narativã într-alta, bifurcaþii contaminate de epoca
vorbesc acum) încât îl atinge pe într-un crescendo rar întâlnit într-o aliena(n)tã în care trãim. David
cititor, întâi de toate sufleteºte. carte actualã de prozã. Tocmai Vann are meritul spectaculos de a
Impactul estetic este ºi el valid, cu mutarea cadavrului fiului ºi fi un post-dostoievskian fãrã
atât mai mult cu cât aceastã carte raportarea tatãlui la acest cadavru întortocheli, onest cu tema sa, dar
este scrisã relativ simplu, fãrã (devenit de la un punct, “totemic”) viclean în strategii (e o calitate,
alambicãri, fãrã o frazare produce o mutaþie ºi în cititor: sper cã s-a priceput acest lucru),
complicatã. Simplitatea ei este acesta este singurul martor al un autor cu blazon narativ ºi stilistic
cuceritoare ºi pentru cã pãcãleºte: sinuciderii ºi peregrinãrii cada- personalizat.
cititorul este amãgit sã creadã cã vrului.
e o carte oarecare (prin tema David Vann performeazã prin
abordatã fãþiº: relaþia dintre tatã ºi strategiile inteligente de manipulare
fiu, traumatizatã de varii eºecuri în a subiectului: o sinucidere bãnuitã
cãsnicie), ea dovedindu-se la final ºi probabilã devine, de fapt,
a fi o carte cu labirinturi care te sinuciderea altcuiva, care, la final,
direcþioneazã sã o reciteºti, tocmai se dovedeºte a nu fi fost neapãrat
pentru cã, de la jumãtatea ei, o sinucidere (chiar dacã, în plan
aºteptãrile cititorului sunt real, sinuciderea existã fie ºi numai
rãsturnate. ca pretext al unui roman; sau, ºi
Legenda unei sinucideri îl mai acut, ca terapie autobio-
cãlãuzeºte pe cititor spre istoria graficã). Cartea lui Vann se
unui posibil tatã sinucigaº, când, numeºte aºa cum se numeºte
fie ºi doar fantasmatic, cel care se tocmai pentru cã deconstuieºte ºi
sinucide este fiul. Rãsturnarea reconstruieºte mecanismele
aceasta provoacã recitirea legendei, cu tot ce înseamnã
romanului ºi revelaþia unei strategii structura ºi rãspândirea acesteia.
iscusite de manipulare a cititorului, Desigur, conteazã substratul
într-un sens benefic. Cadavrul autobiografic al autorului David
fiului sinucis devine nu doar un Vann, al cãrui tatã s-a sinucis în
“obiect” înfricoºãtor (mutat realitate, atunci când fiul sãu
continuu, resimbolizat), ci ºi unul (viitorul prozator) era copil. Din
Lecþia de muzicã
de medium, de catalizator care acest punct de vedere, romanul 29
Alice Munro – Prea multa
fatalã, un fiu rãtãcitor, o vãduvã
NOBEL2013

bolnavã de cancer, martorã la jaful


din propria casã. Probabil Munro

fericire
simte nevoia de a cuprinde un
eveniment strãin ºi bizar pe
fundalul unui spaþiu familiar,
elemente incongruente care dau
efectul deliberat al tensiunii
Andreea Heller-Ivancenko narative. Imaginea locurilor fiind
insipidã, fãrã o varietate prea mare
Prea multã fericire, colecþia de mãsura în care pune în luminã un în tabloul personajelor, singura
prozã scurtã a autoarei Alice element apt sã contribuie la efectul posibilitate de a stimula firul
Munro, distinsa anului 2013 cu de unitate a tensiunii narative. povestirii rãmâne conexiunea
Premiul Nobel pentru literaturã, mi- Compoziþiile ei au o logicã ºi o dintre personaje prin intermediul
a lãsat impresia unui surâs, în stilul progresie ce înainteazã pas cu evenimentelor din afarã. Aici, în
autoarei, discret ºi în surzinã (sic!), pas. Schimbãrile survenite de-a straturile exterioare ale naraþiunii,
faþã de pretinsa mãreþie umanã. Ea lungul naraþiunii se aranjeazã într- în planul stilistic, sintactic ºi în
însãºi crescând într-un mic oraº un lanþ de efecte care uneori dimensiunea frazelor, gãsim
din provincia canadianã Ontario, o evolueazã din ce în ce mai rãu, claritatea ºi transparenþa limbajului,
zonã puternic industrializatã (acum alteori sunt întrerupte brusc printr- pe când în stratul vitalului (aºa
conduce o librãrie care-i poartã cum ni-l descrie Nicolai Hartman
numele, construitã cu ani în urmã în remarcabila lui Esteticã), prin
împreunã cu soþul ei), are o mimica, gestica ºi acþiunea
predilecþie pentru personaje din personajelor gãsim ceea ce duce
medii comerciale ºi oraºe cãtre efectul de încordare.
industriale, comunitãþi de muncitori Accesibilã multora prin stil,
ºi mici întreprinzãtori. Fãrã construcþie narativã ºi forma de
legãturã între ele, naraþiunile par o prezentare, proza autoarei Alice
suitã de scenarii de film care Munro poate sã rãmânã tributarã
tenteazã genul unor ecranizãri de unei sfere ideale care de obicei ni
tip mystery/drama. Moartea este se oferã sub forma unei idei de
prezentã aproape în fiecare perfecþiune (transmisã de proza lui
poveste, sau dacã nu, atmosfera Mo Yan, autorul distins cu Premiul
creatã, un eveniment sau o Nobel pentru literaturã în anul
întâmplare induce o tensiune 2012), a indeterminãrii ºi a valorii
nervoasã sau sentimentul cã de unei rezerve. Ceea ce ne oferã
undeva poate sã vinã pericolul. proza ei este arãtat pas cu pas,
Limbajul are aerul degajat ºi simplu, iar în final ajunge sã ne fie limpede
chiar o anumitã sfiiciune. Prin pânã în strãfunduri ºi fãrã prea
acest aer discret ºi un gust delicat mult ocol. Aici nu prea mai avem
pentru stilul neîmpodobit, Munro nimic din volutele ºi compoziþiile lui
cultivã o lume clarã ºi realistã, un final ce-ar putea la fel de bine Mo Yan, dar nici stilistica, muzica-
tulburându-ºi personajele, unele sã fie un punct de unde povestea litatea frazei ºi versatilitatea unei
aºezate comod în industria sã continue liniar sau schimbând Elfriede Jelinek, nobelizatã ºi ea în
casnicã, altele trãind într-o veselie direcþia. Munro alege un fundal anul 2004.
maºinalã, prin mici întâmplãri care destul de anost ºi mediocru ca
în cele din urmã se dovedesc arierplan, un mic oraº industrial, o Fericirea este stranie, posacã
maligne. Nimeni nu este prea casã la þarã, plasând aici conflictele ºi prozaicã
special (cu excepþia personajului (cum spuneam, deloc benigne,
feminin Sofia Kovalevski din unele dintre ele se lasã cu crimã) Nu avem oraºe pitoreºti, nici
nuvela Prea multã fericire), toatã ºi erodând planul aparent liniºtit al poveste romanticã (în Dimensiuni,
lumea munceºte, trãieºte ºi se fundalului. Ceea ce se întâmplã nu povestirea cu care se deschide
implicã. Loviturile vin destul de ne e povestit cu gravitatea ºi colecþia de nuvele, îl avem pe
vertiginos (un bãrbat este fulgerat importanþa unor catastrofe, ci a Lloyd, un muncitor care în urma
de gelozie ºi delir paranoic, o unor mici conflicte conjugale, unei crize conjugale îºi sufocã cei
femeie este înºelatã ºi înlocuitã fãrã lasându-ne impresia cã nu s-a trei copii cu perna). Avem,
replicã pe când se credea mai întâmplat mai nimic. Sentimentul eventual, pitorescul obscur ºi
indispensabilã, o fatã cu o formã gravitãþii vine din contrastul dintre bizar, pe alocuri melancolic (în
de retard mintal este ucisã în un stil de naraþiune fãrã accente personajul lui Kent din Râpe-
timpul orei de înot de cãtre douã severe (totul derulat într-un spaþiu adânci gãsim un fiu rãtãcitor, un
colege). Nici unui personaj nu i se fad ºi monoton) ºi evenimentul, de vagabond asumat prin propria
30 atribuie un mister gratuit decât în cele mai multe ori o crimã, o decizie decizie). Singurul personaj cu
NOBEL2013
distincþie intelectualã este Sofia mai poate fi interpretat ºi prin Munro scrie cu conºtiinþa unui
Kovalevski din nuvela Prea multã teoriile receptãrii care mizeazã pe bine final, chiar astfel argumen-
fericire, un geniu în matematicã de desfãtare (analizatã în teoria teazã poziþia romancierului în
la sfârºitului secolului al XIX lea, receptãrii la Jauss ºi critica general, dar ºi propria scriiturã.
dar care sfârºeºte tragic luptând acestuia faþã de estetica negativã Simþul mãsurii, abilitatea
pentru supravieþuire într-o la Adorno, privind praxisul construcþiei, conºtiinþa binelui ºi a
societate încã dominatã de experienþei estetice ºi psihologia fericirii. Atunci când a citit prima
„demnitatea patriarhalã”. afectelor). data Mica sirenã de Hans
Suntem izolaþi într-o civilizaþie Munro ne propune o lume faþã Christian Andersen, a simþit
de muncitori unde ironia este rarã, de care ne simþim legaþi prin nevoia sa-i modifice finalul, mica
iar când existã este ingenuã, realismul ºi posibilul cu care se sirenã va trãi cu prinþul happily
subtilã ºi vine prin vocea petrec evenimentele. Aici se ever after. Ascultând-o în in-
naratorului, mai puþin prin vocea sprijinã pe mãiestria realismului rus terviuri, mi-a plãcut persona-
personajelor. Munro creeazã cu care a ºi fost comparatã proza litatea ei, I guess I am not a
impresia verosimilitãþii personajelor ei. Fãrã prea multe problematizãri, political person spune la un
tocmai prin aceastã abrutizare a fãrã prezenþa evidentã a autorului, moment dat, ºi chiar dacã sunt
lor, lipsa lor de candoare, chiar ºi doar obiectivitatea prezentãrii greu de crezut astfel de afirmaþii
la cele mai evoluate (Joyce ºi Jon detaliului ºi a scenei unde au loc în cazul unei persoane publice sau
aveau cele mai mari coeficiente de întâmplãrile. Imparþialitatea este o al oricãrei persoane (nimic nu
inteligenþã din clasã, din ºcoalã, artã dificil de stãpânit pânã ºi de este nemijlocit, descompunem ºi
chiar din tot oraºul). Relaþia lor se cãtre maeºtrii ruºi care fixeazã un recompunem), am fost tentatã sã
petrece acum în iureºul treburilor peisaj, decor sau personaj prin o vãd în mare mãsurã astfel. ªi
zilnice, dupã ce cu ani în urmã au scoaterea la suprafaþã a unei asta prin rezerva ei de discreþie
abandonat ºcoala ºi au fugit psihologii ºi a gustului delicat în care n-am vãzut niciun fel de
împreunã. Toate personajele sunt pentru observaþia finã. Sub stilul individualizare excesivã. Dacã
absorbite de muncã, se pare cã paºnic ºi amãnunþit al descrierii se opera ei va reuºi sã intre în graþiile
nu-ºi pot duce vieþile decât în instaleazã încet ºi înãbuºit istoriei, rãmâne sã vedem, noi sau
frãmântarea zilnicã, fãrã a-ºi freamãtul ameninþãrii. cei care mai vin.
permite luxul de a gândi prea mult
(poate de aici ºi ironia prea multei
fericiri). Pentru Alice Munro s-ar
pãrea cã fantezia ºi imaginaþia nu
sunt creatoare în sensul creãrii de
lumi ºi structuri narative. Singurul
element aflat dedesubtul planului
narativ liniar este plasarea cu
abilitate a elementului surprizã sau
suspans. Acest element de
tensiune se face prezent pe tot
parcursul naraþiunii ºi aproape în
fiecare nuvelã. În timpul lecturii m-
am gândit la Edgar Allan Poe, care
critica poezia ºi romanul de mari
dimensiuni, pledând pentru proza
scurtã în favoarea captãrii unui
efect de tensiune asupra cititorului.
De altfel el a ºi influenþat teoriile
asupra prozei scurte. Din teoriile
receptãrii mai ºtim cã intenþia
provocãrii impresionabilitãþii
cititorului se bazeazã pe calcul. În
interviul luat cu ocazia acordãrii
Premiului Nobel, Munro insistã
asupra impactului pe care proza
ei ar putea-o avea asupra stãrii de
bine a cititorilor. Accentul pe afecte
poate fi interpretat prin prisma
Muzi-chien

teoriilor psihologice (aºa cum


remarcã Rene Wellek în Istoria
criticii literare moderne printr-o
analizã asupra poeticii lui Edgar
Allan Poe ºi Walt Whitman). Dar 31
Folclorul urban la
rememorare a copilãriei din
Mendebilul. Luþã decide sã batã,
„cu o singurã loviturã de cataroi,

Mircea Cartarescu
un cui în pieptul unei pisici ador-
mite“. Întreaga evoluþie ulterioa-
rã a scenei e urmãritã, cine-
matografic, în toate etapele
devenirii sale („Cuiul îi intrase între
Marius Popa coaste ºi-i atinsese probabil inima,
cãci pisica a înþepenit, a zvîcnit din
Importanþa reconstituirii unui ritualicã (pe care universul copilãriei lãbuþele din spate de cîteva ori,
tablou coerent al reprezentãrilor – subordonat legitãþilor jocului – o chircindu-le spasmodic, ºi a rãmas
folclorului urban în naraþiunile lui reclamã ºi o certificã în repetate nemiºcatã“). Or, aceeaºi dimen-
Mircea Cãrtãrescu se poate rânduri). siune ritualicã e reflectatã, în final,
impune nu doar prin valabilitatea Animalele preiau, într-o primã prin sensul arhetipal pe care copiii
indiscutabilã a unei asemenea instanþã, funcþia obiectualã a îl investesc în propriul sacrificiu
teme de investigaþie (în condiþiile jucãriei, iar o astfel de transformare („Apoi ne-am muiat toþi vîrful
în care în proza cãrtãrescianã – e urmãritã, în Travesti, printr-o sãgeþilor în sîngele ei ºi am tras în
îndeosebi cea de mici dimensiuni înlãnþuire „canonicã“ a unor gesturi sus. Sãgeata lui Mimi a zburat cît
– reia cu obstinaþie, în întreaga sa asumate ºi repetate adeseori, blocul“).
evoluþie, filonul folcloristic de tip dupã mãrturisirea naratorului, la
urban), ci ºi prin necesitatea unei vârsta copilãriei: „Cînd eram mic Folclorul urban muzical
astfel de abordãri (dacã de- prindeam fluturi, codiþa rîndunicii
mersurile criticii literare s-au sau roºioare, ºi le înfigeam în corpul O altã constantã funda-mentalã
îndreptat, în zona eposului vermicular un bold, aºa cum a folclorului urban din aceste
cãrtãrescian, cu predilecþie spre vãzusem cã se face. Înfigeam naraþiuni o reprezintã muzica,
androginie ori spre biografism, boldul într-un dop de plutã ºi îi expusã în legãturã cu majoritatea
avatarii folclorului urban au fost, în priveam cum ore în ºir dupã aceea reconstituirilor eveni-menþiale ale
schimb, prea puþin abordaþi). mai dãdeau încã din aripi, se mai copilãriei. Cu alte cuvinte, orice
Folclorul urban e reprezentat în agãþau cu cele ºase picioruºe recuperare facto-logicã a unui
proza lui Mircea Cãrtãrescu, de filiforme de pluta poroasã“. eveniment major din trecut e
altfel, într-o legãturã fundamentalã În alte rânduri, ritualul e asumat însoþitã de un „fond“ muzical ºi,
cu orizontul copilãriei ºi al de instanþe „exterioare” (mai puþin totodatã, susþinutã de versurile
adolescenþei, aºa cum se semnificative, adeseori, în celebre ale timpului evocat.
organizeazã acesta în naraþiuni economia romanului amintit), ale Aceastã relaþie (copilãrie-muzicã)
precum Travesti, Mendebilul sau cãror gesturi sunt însã recuperate, e exprimabilã printr-un prototip
Gemenii, asupra cãrora ne vom prin vocea naratorialã, în logica reluat, adeseori, în naraþiunile în
îndrepta atenþia în continuare. Vom aceluiaºi tipar narativ (cum se discuþie: personajele îºi manifestã
urmãri, în fond, o sistematizare a întâmplã, de pildã, în cazul sau îºi expliciteazã existenþa prin
actualizãrilor folclorului în personajului episodic Mãgãlie): muzicã.
imaginarul cãrtãrescian al copilãriei „Mãgãlie a înºfãcat sprayul ºi a Folclorul urban muzical e aso-
urbane. Fizionomiile folclorice – în început sã prãjeascã muºtele ºi ciat, înainte de toate, unui mod de
cadrul fiecãrei opere dintre cele þînþarii de pe pereþi”. Evocând o existenþã definitoriu pentru epoca
amintite –, deºi distincte ºi multiple, astfel de secvenþã, naratorul pe care autorul o restituie în
le vom analiza în funcþie de reprezintã – gradual – un întreg Travesti: „Colegii mei, pe care azi
sensurile comune care le tipíc reiterat cu exactitate („Se mi-i amintesc cu amuzament ºi cu
articuleazã în diferitele (dar, în cãþãra prin paturi, se aºeza în patru un pic de nostalgie, cum îmi aduc
acelaºi timp, similarele) lor variante labe sub chiuvetã, se tîra de-a aminte de toatã epoca bizarã a
de existenþã. buºilea pe podea, cu chibritul rock-ului ºi a hipsterilor, a ma-
zornãindu-i în stînga ºi cu tubul de gnetofonului ºi a revoltaþilor fãrã
Ludic ºi animalier metal în dreapta”). O atare scenã motiv, pe atunci mã oripilau“.
premerge ºi anunþã, de fiecare Opþiunile muzicale ale colegilor în
Unul dintre laitmotivele datã, gestul sacrificial: „Unde aºteptarea autocarului sunt
imaginarului cãrtãrescian îl vedea aºezatã vreo muscã, conotate ºi ele negativ („Unii dintre
constituie sacrificiul animalelor ca aprindea un chibrit ºi pulveriza ei cîntau obiºnuitele cîntece
un obicei – considerat definitoriu – spray spre flacãra lui. Izbucnea un porcoase care mi-au umplut
al copilãriei. Episoadele care jet de foc care transforma în fripturã adolescenþa ca un strat gros de jeg
imagineazã asemenea gesturi sfîrîitoare musca martirizatã. în urechi”), inclusiv în menþiunea
sacrificiale se contureazã, în Curînd în tot dormitorul mirosea unor titluri celebre ale vremii („Michi
fiecare dintre cazuri, dupã un tipar greþos a proteinã arsã“. se uita la ei fredonînd Goodbye,
narativ de tipul ceremonialului, Un ritual de torturã similar e papa, don’t cry for me, cu figura ei
32 dezvãluindu-le o certã valoare evocat, de asemenea, într-o de cãprioarã vicioasã“).
Sensurile peiorative ale muzicii ne oferã paginile din Mendebilul, în în esenþã, un avatar ludic al trimi-
sunt valabile, din perspectiva care autorul exploreazã – în sului din gândirea ancestralã.
naratorului, implicit în ritualurile amãnunt – nu doar desfãºurarea Jocul favorit al copiilor, Vrãji-
taberei, însoþind gesturile de propriu-zisã a jocurilor, ci ºi troaca, conservând elemente ale
excluziune din partea colegilor. De toposul, ierarhia sau instanþele dansurilor tribale, „era o combinaþie
pildã, cãlãtoria pe autocar e ludice. Or, aceastã morfologie a de jocuri mai blînde: Hoþii ºi
rememoratã ca un lung ºir de ludicului dezvãluie, în esenþã, gardiºtii, Uliul ºi porumbeii ºi
cântece obscene („Lulu fãcea pe morfologia folclorului urban sub Gardiana zece-zece”. Etapele
solistul în grupul din spate […] «Ieri auspiciile vârstei copilãriei. Vrãjitroacei sunt urmãrite în detaliu
pe drum venea o briºcã/ ªi sub Toposul amintit („În spatele ºi sunt, totodatã, similare ritmurilor
briºcã vãd cã miºcã./ O fi osia de blocului, pãmîntul era rãscolit de ritualice ale primitivilor: „La început
la briºcã?» Iar corul rãspundea în ºanþuri de canalizare, care era doar o vrãjitroacã, pe care o
delir: «Nuu, cã aia nu se miºcã!»“), ajungeau pe alocuri la o adîncime alegeam prin numãrare. Era
care denotã, prin excelenþã, un de peste doi metri. Acesta era singura care purta mascã ºi avea
mental adolescentin în contrast cu terenul nostru de joacã, despãrþit pe deasupra ºi un bãþ cojit în
viziunea protagonistului despre de curtea morii printr-un gard de mînã“. De altminteri, motivul însuºi
lumea descrisã. Muzica nu îºi mai beton”) devine emblematic prin al mãºtii susþine ideea reiterãrii –
asumã funcþia ordonatoare (pe propria sa generalitate, constituind prin joc – a unor ceremoniale
care o are, în genere, în cadrul un spaþiu arhetipal al copilãriei din strãvechi, prin care membrii unei
folclorului rural) nici în activitãþile epocã. Atelierele obiºnuite de comunitãþi erau supuºi actului
consacrate ale taberei în care construcþie din perioada comunistã iniþiatic („Vrãjitroaca îl tîra de mînã
grupul de elevi petrece zece zile. fac parte integrantã din lumea pînã la cuib, unde îi cãra în cap un
Astfel, unul dintre toposurile jocului, instituindu-se astfel drept numãr convenit de «castane» ºi,
esenþiale ale noii lumi este o componentã esenþialã a astfel botezat, cel prins devenea
discoteca, devenitã un spaþiu folclorului urban. ºi el vrãjitroacã. κi lua o mascã ºi
nodal al obscenitãþii („De undeva, Ierarhia jocului pãstreazã urmãrirea continua“).
din altã încãpere, am auzit, pe cînd elemente specifice modului primar Or, toate aceste demonstraþii ale
zãceam în pat cu ochii pe ºirurile de organizare a societãþilor pri- valorilor ritualice originare pe care
de litere, dar ameþit ºi neatent, mitive, reflectând reminiscenþele ºi le asumã jocurile evocate în
explozia bruscã a muzicii. Se unui model macrocosmic, primor- celebra naraþiune a lui Mircea
dãduse drumul la discotecã“). dial, în microcosmosul ludic. În Cãrtãrescu sunt, în ultimã instanþã,
Dansul devine ºi el o imitaþie aceastã ordine de idei, „gaºca dovada apartenenþei lor la folclorul
deformatã a dansului primar („κi avea o ierarhie strictã“, configuratã urban. În calitatea lor de reluãri ale
dãdeau în petic la Rasputin, cînd dupã un principiu caracteristic unor obiceiuri elementare, jocurile
se formau cercuri ºi se mima un lumilor arhaice, fiind „bazatã pe în discuþie alcãtuiesc – ele însele
cazacioc ridicol: Ra-ra-Rasputin, principiul forþei fizice: cine pe cine – un corp de practici folclorice cu
russian special love-machine…”). putea sã batã“. Separatismul în atât mai ofertante cu cât aparþin
În sfârºit, aceleaºi valenþe sunt funcþie de criteriul genurilor – orizontului citadin.
caracteristice pentru muzica din specific ierarhizãrilor originare –
Gemenii, în condiþiile în care ºcoala caracterizeazã, în egalã mãsurã, În cele din urmã…
însãºi se transformã într-un spaþiu jocul copiilor, întrucât „fetiþele de
deteriorat de ritmurile dizarmoni- seama noastrã nu intrau, Fie cã aducem în discuþie sem-
ce ale magnetofoanelor („Se mur- bineînþeles, în gaºcã“. nificaþia gesturilor sacrificiale ale
murau refrene hipnotice ºi se O figurã aparte în acest peisaj copiilor, folclorul muzical urban ori
recitau versuri aspre: «Nu cred în o reprezintã „negustorul de arhitectura universului ludic,
Hitler/ Nu cred în Zimmermann/ Nu jucãrele“, care îndeplineºte o observaþiile finale ne conduc la
cred în Beatles/ Cred doar în mine/ funcþie asemãnãtoare cu cea a ideea cã existã o certã infuzie de
ÎnYoko ºi-n mine/ Asta-i realitatea/ profetului, o apariþie cvasi- folclor urban în naraþiunile cãr-
Visul s-a terminat»”). Astfel de metafizicã ºi inaccesibilã tãresciene abordate, îndeosebi în
„note muzicale“ anuleazã valoarea cunoaºterii empirice („Oricît m-aº raport cu rememorãrile aurorale
echilibrantã a melosului, iar spaþiul strãdui acum, n-aº putea spune ale copilãriei.
invadat de asemenea disonanþe cum arãta la faþã“). Într-un ritual al Fãrã îndoialã, aºadar, cã
devine, la rândul sãu, infernal „instrumentãrii“ copiilor, în palmele tratarea temei în discuþie în
(„Aduceau magnetofoanele în deschise ale negustorului se naraþiuni ca Travesti, Mendebilul
clasã, le cuplau la staþii ºi emiteau „disting pînã în cele mai mici detalii sau Gemenii se dovedeºte mai
niºte modulaþii atît de tãioase de pastilele galbene de chewinggum mult decât ofertantã ºi ar putea
chitarã, încît nu puteam sta sã învelite în celofan, avînd în permite abordãri prolifice ale
ascult nici cinci minute“). pacheþel ºi cîte un mic desen în acestei realitãþi (prea puþin luate
relief, cesuleþele de tablã aurie cu în considerare) a eposului cãr-
Arhitectura universului ludic cureluºe de plastic multicolore, tãrescian.
sfîrlezele la fel de pastelate” etc.
O întreagã arhitecturã a jocului Or, o asemenea instanþã constituie, ª 33
Orizontul sintezei
MIRCEA MUTHU – 70

Proiectul meu de cercetare s-a


nãscut, iniþial, din acele momente
de crizã a conºtiinþei europeanului
din mine ºi pe un soi de dorinþã
Iulian Boldea arzãtoare de a deconspira politici
europene malefice ºi oprimante, cu
Mircea Muthu este, în ciuda fundamentale: spiritul sud-est repercusiuni mai ales asupra
constantelor sale preocupãri de european ºi reflexele sale literare, receptãrii autorilor cu trecut
teorie literarã ºi de esteticã, un raporturile dintre artele plastice ºi migraþionist din spaþiul german.
cercetãtor aplicat, în mãsura în literaturã, meditaþia asupra condiþiei Fãrã sã pot reproduce întregile
care contactul nemijlocit, perma- literaturii ºi a criticii literare etc. Din noastre dezbateri, mã voi limita la
nent, cu textul posedã neîndoiel- aceastã perspectivã, cãrþile sale aspectele care m-au intrigat,
nice virtuþi anteice. Criticul resimte, (Orientãri critice, Literatura românã motivat ºi determinat sã discut, în
astfel, cu o nostalgie secretã sau ºi spiritul sud-est european, La acest volum omagial, una din cele
cu nedisimulatã fervoare, nevoia marginea geometriei, Permanenþe mai recente cãrþi ale lui Mircea
de a-ºi asuma opera literarã în literare româneºti din perspectivã Muthu.
dimensiunile ºi zonele sale cele comparatã, Alchimia mileniului, Panoramic sudest european
mai imper-ceptibile, mai greu de Liviu Rebreanu sau paradoxul alcãtuieºte un set de prolegomene
sesizat, pentru cã, în fond opera e la volumele de Balcanologie.
cea care verificã ºi justificã intu- Acest volum semnaleazã conflu-
iþia exegetului, recursul la enþe metodologice, conceptuale,
concretitudinea textului fiind filosofice ºi culturale, prin felul în
presupus ca o necesitate per- care sistematizeazã ºi clasificã
manent proble-matizatã. Din definiþii care întregesc studiul
aceste motive, pen-tru Mircea fenomenelor culturale sud-est
Muthu conceptul de “balcanism europene. Volumul nu vine doar sã
literar” nu îºi consumã dinamismul clarifice ºi sã completeze lucid
semantic în purã generalitate, ci se aspecte ce þin de fenomene culturale
gãseºte în-corporat sau ilustrat în actuale, ci nuanþeazã acele “inter-
tectonica textului literar, în structura sectãri” care, de obicei, revendicã
intimã a unui anumit fenomen literar, centralitatea în cazul manifestãrilor
în teme ºi motive recurente, cu literare, filosofice ºi culturale, pe
analogii ºi deschideri fecunde. întreg teritoriul european.
Balcanismul românesc e perceput Mircea Muthu schiþeazã
ca un concept-cheie, capabil sã meridianele hãrþii trasate de tuºele
absoarbã în articulaþiile sale unei miºcãri centrifugale, în spaþiul
teoretice specificul culturii ºi organicului, Cântecul lui Leonardo, sud-estic, o miºcare de perpetuare
literaturii noastre. De asemenea, Cãlcâiul lui Delacroix, Balcanismul a stãrilor multiple, contrare,
cercetãtorul a analizat ºi comentat, literar românesc, Balcanologie, dihotomice ºi concomitente, iar nu
cu minuþie ºi rigoare, multiplele Repere culturale transilvane etc.) pe linia centripetalã, vesticã, de
conexiuni, relaþii ºi apropieri între au reuºit sã contureze un profil justificare a existenþei europeanului
Orient ºi Occident care s-au critic cu trãsãturi inconfundabile, în general. Fiºa clinicã a spaþiilor
manifestat în cultura noastrã. de incontestabilã originalitate ºi pe care autorul o desfãºoarã se
Preocupãrile de criticã ºi de distincþie, marcat de austeritate desface pe schema unei scurt-
istorie literarã ale lui Mircea Muthu a ipotezelor ºi de elevaþie a circuitãri provocate de infuzia unui
s-au cristalizat în jurul câtorva teme frazãrii. imaginar al reperelor geografice ºi

Spatiul in memoria
mentale, aflate mereu la limitã ºi în
pragul extincþiei. Mircea Muthu
propune, însã, o redescoperire a
ceea ce modeleazã spaþiile, în

europeana general, dar nu într-un mod pivotal


ºi permanent, ci mai ales con-
textual ºi comun, elemente care
vin þesute, de altfel, în imaginarul
literar pe care autorul îl sondeazã
Dana Bizuleanu în urmãtoarele pãrþi.
În anul 2007, am început Europa, institut aflat sub tutela Desfãºuratã pe verticalã,
colaborarea cu Mircea Muthu. Universitãþii Babeº-Bolyai, Cluj hermeneutica lui Mircea Muthu
Atunci, în calitate de masterand, Napoca, ºi condus de cãtre identificã ºi clarificã noianul de
am petrecut, ca voluntar ºi tânãr domnul profesor. Anul 2010 m-a cãlcâie ale lui Ahile, prezente în
cercetãtor, un an în cadrul regãsit ca proaspãtã doctorandã, cercetãrile etnologice, lingvistice
34 Institutului Culturii Clujene în sub îndrumarea domniei sale. ºi istorice asupra regiunilor sud-
Scrisori, Autobiografii,

MIRCEA MUTHU – 70
corespondenþa, cu întreaga ei
istorie, de la pana de gâscã la pix
este un fenomen simptomatic
început, probabil, dupã anii 60 ai

Jurnale (I) veacului trecut, odatã cu decre-


tarea „morþii subiectului” (Roland
Barthes) ºi care conduce, astãzi,
la fragilizarea mereu mai pro-
Mircea Muthu nunþatã a comunicãrii interper-
sonale. Ceea ce nu împiedicã,
Nu mai vrem ºi poate nu mai fecund în veacurile XVII ºi XVIII ºi fireºte, discursul restitutiv al isto-
ºtim sã scriem scrisori, dupã cum apoi în secolul romantic. Emi- ricului literar, adicã al lectorului post
nu mai avem rãbdare sã le citim namente personalã sau oficialã, festum. Chiar ºi aºa, în era pixelilor,
ºi, eventual, sã rãspundem tot pe destinatã sau nu imprimãrii, sub sunt înconjurat de epistole ºi,
un petec de hârtie ºi tot cu literele formã separatã sau intercalatã în parcurgându-le, mai mult deduc –
aºternute cu mâna. Rotunde sau jurnale, memorii ori în romanele oare cum altfel ? – viaþa dintre ele.
colþuroase, drepte sau înclinate, populare scrisoarea, integrabilã în Altfel spus. încerc sã completez
mai mult sau mai puþin caligrafice genul autobiografic (alãturi de „nedeterminãrile” (R. Ingarden)
ele diversificã l i n i a – aceastã sau „golurile”(W. Iser) avînd, în
legãturã între douã sau o infinita- subsidiar, senzaþia de incompiuto,
te de puncte ºi care, observa eternizatã de suspendarea, din
Kandinsky, câteodatã o ia la diferite pricini, a dialogului episto-
plimbare în pofida voinþei sau lar. Conteazã clepsidra sau numai
dorinþei plasticianului. În actul nisipul? Ca ºi jurnalul intim epis-
scrierii ductul liniei prelungeºte din tola se dovedeºte permisivã,
corpul celui care scrie pulsaþia confesiunea nãzuind, dincolo de
vieþii pe care o reconstituim ºi bavardaj, la detoxifierea eului
poate o resimþim nu altfel decât numit, mai târziu, diaristic. De la
citind. A scrie în acest mod plãcerea de a „corespondarisi” a
înseamnã sã exprimi – pentru tine exilatului Ioan Heliade-Rãdulescu
dar ºi pentru adresant – conºtiinþa cu soaþa acestuia la epistolarum-
timpului, mai exact, fie cã ul, recent imprimat, al lui Mircea
prezentifici o fãrâmã de trecut prin Eliade capilarele istoriei trãite
rememorare, fie, mai ales, cã recapãtã, prin lecturã, palpitul unor
reduci totul, printr-o fenomenologie existenþe individuale mai fasci-
sui-generis, la un acum suprapus nante adesea decât cele ficþionale
peste procesul, atât de intim, de jurnalul intim, de amintiri sau de ºi al unor epoci care s-au
redactare a epistolei cu cernealã autobiografie), reþine ºi mai ales consumat, e adevãrat, irevocabil.
sau creion. Nu sã le fixezi, cum face sensibilã temperatura unei Coloratura prioritar confesivã a
iluzoriu încearcã fotografia, ci sã epoci trecutã sau prezentã prin grupajelor epistolare reconfirmã
le apropriezi, aºa cum se pliazã lentila eului empiric, puternic astfel ºi teza lui Tudor Vianu din
trupul înotãtorului pe val. Iar a citi individualizat începând cu grafia. Arta prozatorilor români despre
ºi a rãspunde tot prin scrisoare era Dacã imaginarul propriu-zis are, caracterul memorialistic al unui
o probã de normalã ºi necesarã din perspectiva receptorului, un segment important din literatura
socializare dar ºi un act, necesar dublu caracter – comunicativ ºi naþionalã. ªi asta pentru cã existã
ºi acesta, de elementarã politeþe. productiv – scrisoarea trimisã nu- încã succedaneul ficþionalitãþii :
Nu întâmplãtor genul epistolar – treºte doar speranþa în ºansa secolul XX continuã sã cultive
formã de elocvenþã scrisã – dialogului efectiv, chiar dacã de romanul epistolar integral (ºi îl
traverseazã toate epocile din la distanþã, pe portativul acelei amintesc pe sovieticul Veniamn
Antichitate, trecînd prin Epistole- pulsaþii vitale preluatã de literã Kaverin cu La oglindã, 1972, dar
le Sfântului Paul din Noul Tes- în grafii diferite. Cã dezvoltarea cu fertile antecedente în
tament, ca sã devinã foarte internetului ºi telefonul mobil ucid Lermontov sau Puºkin) sau prin

estice. Fiecare eseu expune câte “spaþiu pulsatil [...] [prin] demitizare/ legatã de acest spaþiu va deschide,
o problematicã, ipotezele primesc mitizare ce particularizeazã o bunã cu siguranþã, o nouã dezbatere a
consistenþã, dar rãmân deschise. parte din proza modernã a sud- ceea ce semnificã memoria ºi
Or, incursiunile hermeneutice, prin estului” (p. 131). Ceea ce observã cultura europeanã. De aceea,
subtilitate ºi detalii, relevã suportul Mircea Muthu este spaþiul mental Panoramic sudest european este
grav al gândirii mitice prin care într-un statu nascendi continuu. mai ales un proiect al memoriei, o
lumea-ecran a literaturii sud- Felul în care este panoramatã o falie relevare a funcþiei spaþiului în
estice evocã ºi construieºte un atât de fragilã în constiinþa noastrã memoria europeanã. 35
intercalãri în textura epicã, cãruia i-am consacrat o cercetare exemple comentariile laborioase
MIRCEA MUTHU – 70

probându-astfel autentismul (în Paul Zarifopol între fragment ale editorilor la corespondenþa
camilpetrescian din Patul lui ºi construcþie, 1982) are nerv mãcinatã, „tocatã de timp ºi molii”
Procust. Astãzi, la început de epic ºi stilul, pe aceeaºi lungime (Nicolae Gheran) aproximeazã o
mileniu modelul comunicãrii prin de undã meridionalã îºi pãstrea- veritabilã dimeniune t r i a l o g i c ã
scrisoare cunoaºte totuºi revi- zã, nealterat, oralitatea. Alte restituirilor. Sau una d i a l o g i c ã,
talizãri, aºa cum procedeazã – cu exemple, contemporane de astã aºa cum procedase, la Paris, Ioan
vervã de publicist caustic – datã ºi memorabile prin acurateþea Cuºa în voluminosul tom de Co-
Alexandru Muºina în Scrisorile restituirilor aparþin, de pildã, lui respondenþe (1979) trimise din
unui geniu balnear (2006). þarã lui Basil Munteanu ºi unde
Regretatul „copil singuratic al editorul deduce, aproximeazã
Scripturalitãþii”, cum se autode- rãspunsurile absente alãturi de
fineºte, descoperã în „gândemele” informaþiile privitoare la existenþa
unilaterale scrise la bãile din ºi profesiunea emitenþilor. Altfel,
Olãneºti „un sâmbure de egoism când se evocã o ºcoalã sau o per-
ºi o spaimã de neant care numai sonalitate de la naºterea sau
ele explicã de ce nu mã mai dispariþia cãrora timpul e mãsurat
opresc, de ce caut sã fiu cât mai în cifre rotunde se scot la vedere,
deºtept, cît mai interesant posibil”. sub sticlã, înscrisuri îngãlbenite ce
Tristeþea premonitorie se împle- mai pãstreazã gracilitatea sau
teºte cu (auto)ironia corosivã în nevoinþa condeiului dar fãrã sã se
epistolele imprimate, iniþial, în poatã escamota sentimentul de
revista Vatra: „toate scrisorile mele vetuseþe, de perisabil. Câteodatã
nu fac cât zece pagini din Dumas, reflexul de (auto)conservare –
nu zic un sonet de-al lui Petrarca. pentru cã orice scrisoare ne-o
Pãlãvrãgeala mea scripturalã... adresãm, în primul rând, nouã
nu-i decât încã o voce în zgomotul înºine – funcþioneazã cu obstinaþie
jurnalistic în bavardajul generalizat de-a dreptul antologicã. Citabil
al lumii postmoderne”. Sau aceas- rãmâne Radu Petrescu, diaristul ºi
tã dorinþã vãzutã ca „moment prozatorul de excepþie care
paranoic : dacã aceste scrisori au obiºnuia sã-ºi copieze, uneori cu
vreun merit, apoi e cã încearcã sã clasica peniþã, aproape toate
sarã într-un nou moment cultural, scrisorile trimise. Autorul cunos-
comunicaþional” dar, aºa completa, cutelor jurnale colocviazã ºi în
pe aceeaºi cale tradiþionalã, corespondenþã mai mult cu Sine,
scripturalã. scrisorile sale ilustreazã o veri-
Dincolo de anumite convenþii tabilã aristocraþie solilocvialã a
sau procedee retorice specifice dialogului, afinã cu aceea ce se
genului scriitorul, observa G. desprinde din interviurile de tinereþe
Cãlinescu, „ având obiºnuinþa, pe semnate, în presa bucureºteanã,
de o parte, de a transforma totul în de Mircea Eliade. Altãdatã
ficþiune, de a se transporta pe sine scriitorul modern îºi transferã
în plan ideal, iar pe de alta, intuind efortul maºinii de scris, mecanicã
cã scrisorile sale vor cãdea pe apoi electricã – oricum emble-
mâna posteritãþii, el e mai atent ca maticã încã pentru secolul XX ºi
oricare altul la compoziþie” parte integrantã din ritualul exis-
(Scriitori strãini, 1967). Antolo- tenþei cotidiene a polisului. Faþã de
garea lor în culegeri de sine redactarea, preponderent tele-
stãtãtoare transmite câteodatã graficã ori chiar sincopatã la
senzaþia de osuar, mai ales când calculatorul de astãzi maºina de
e vorba de corespondenþa primitã scris mai pãstra ceva, un ecou din
sau doar trimisã ºi în care numai Mircea Curticeanu (în De ami- percepþia fizicã a literei „tradusã”
adnotãrile editorului suplinesc ciþia.Corespondenþã Lucian în dactilogramã. Marguerite
întrucâtva lipsa de facto a dialo- Blaga – Ion Breazu, 1995), Yourcenar de pildã ezita între
gului efectiv sau prezumat. Pre- Nicolae Gheran cu Intimele scrisul de mânã ºi redactarea la
ferabilã este restituþia integralã a (2012) dintre Liviu Rebreanu care maºinã. Cele aproximativ douã mii
acestora, dacã arhiva o permite ; ºtia cã „discreþia scriitorului în viaþã de scrisori trimise ori doar redac-
lectura misivelor schimbate între este inutilã” ºi Fanny Rebreau sau tate în vederea expedierii, adunate
preopinenþi va fi angrenatã atunci masiva Corespondenþã Al. în fondurile Harvard (Houghton
în veritabile spectacole inte- Rosetti – Alf Lombard ( vol. I- Library) ºi Brunswick (Bowdoin
lectuale. Astfel, schimbul epistolar III,2000-2004) datoratã lingvistului College), sunt o mixturã de pagini
36 dintre I.L.Caragiale ºi Paul Zarifopol Nicolae Mocanu. In toate aceste manuscrise ºi dactilografiate. Nu
MIRCEA MUTHU – 70
rare sunt situaþiile în care pro- esenþiale: oferã o imagine polie- epistolarã (1972) iar circumstan-
zatoarea înclinã spre cea de-a dricã despre persoana Yourcenar; þierea, recuperarea universului sãu
doua formulã: „Þi-am scris la ne introduc, alãturi de aceasta, în þine fãrã-ndoialã de persoana care
maºinã toate acestea, îi mãr- labirintul operei; ne familiarizeazã o citeºte. Dacã, fireºte, contextua-
turiseºte unei cunoºtinþe în 1966, cu actul propriu-zis al creaþiei. ªi lizãrile actuale vor mai îngãdui
pentru cã n-am vrut sã te chinui aceasta chiar dacã, îi precizeazã acest gen de comunicare din care,
cu descifratul unei lungi epistole unei traducãtoare în italianã în la meridian românesc, nu lipsesc
scrisã cu mâna”. In plus, dacã între 1965, cã „o scrisoare este, înainte urãrile de sãnãtate ºi nici stereo-
1980 ºi 1987, anul morþii sale a de toate o scrisoare, adicã o tipiile provenite din sfera unei
sortat (în sens de: aruncat sau confidenþã fãcutã unei singure oralitãþi ancestrale, gen „care
distrus) sute de epistole, Grâce persoane, farã gândul de a o sãnãtate v-o doresc ºi Dumnea-
Frick – „sa compagne de vie publica în timpul vieþii”. voastrã...” – veritabilã temã cu
americaine” – a recopiat, rezumat In pofida tipologizãrilor de tot variaþiuni la sclipitorul epistolier
ºi comentat de obicei la maºina de felul – scrisoarea obiºnuitã, scri- I.L.Caragiale: „Fiþi toþi sãnãtoºi ºi
scris acest tezaur, din care Lettres soarea creatorului º. a. – epistola voioºi!”; „ De la toþi tutulor multã
a ses amis et quelques autres ca intermediar al gândului ºi senti- sãnãtate”; „Multã sãnãtate de la
(1997) însumeazã deocamdatã mentului nostru într-un moment toþi ai mei la toþi ai tãi”; sau la
cam patru sute de scrisori trimise. anume are valoarea unui „fragment contemporanul Muºina: „Îþi doresc
Ele au o valoare inestimabilã de umanitate în formã genuinã”, sãnãtate, fericire, exegeze mãreþe
îndeplinind cel puþin trei funcþii scrie Al. Sãndulescu în Literatura ºi sã te apuci de prozã” º.a.

Arhitecturi 6

37
Poezia din interiorul poeziei
racordarea este interpretarea.
Cât despre aceasta din urmã,
intelligere ºi eligere, a înþelege ºi
a alege (acþiuni intrinseci actului
Despre neuro-esteticã, interpretare, interpretativ) provin dintr-o eti-
damnare ºi mesianism la Alexandru Muºina mologie comunã ºi, mai mult de
atât, au în continuare nuanþe
comune: a vedea, a distinge, a
Cosmin Perþa discerne, a elucida. Jean Clair în
Eloge du visible. Fondements
În 1999, în volumul sãu Inner informaþional este cel pe care imaginaires de la science (Editions
vision. An exploration of art and the creierul îl prelucreazã într-o Gallimard, 1996) afirmã: «Tirer
brain (Oxford University Press), manierã asemãnãtoare actului un trait, extraire un fil du fouillis
neurobiologul Semir Zeki propunea interpretãrii pentru a extrage de du visible, c’est faire l’effort
o teorie spectaculoasã a relaþiei acolo esenþialul. d’intellection de ce que l’on a sous
dintre artã ºi creier. Pe scurt ºi „Vision must therefore be an les yeux, élucider, porter a la
foarte simplificat: arta este un active process requiring the brain lumière ce qui n’avait encore
produs realizat prin intermediu to discount the continual changes jamais été vu, c’est-à-dire pas été
neuronal ºi prin urmare trebuie sã and extract from them only that compris: dessin d’observation
respecte legile neuronale, astfel which is necesarry for it to en effet, qui se tourne vers la
funcþia artei ºi funcþiile creierului categorise objects.”, continuã compréhension pure (…) L’œil a
se identificã. S-a dezvoltat de aici besoin a chaque instant de se
o nouã ºtiinþã, neuro-estetica, nourrir de l’épreuve du réel, tout
aceasta afirmând cã operele de comme l’esprit a besoin sans arrêt
artã valoroase înþeleg ºi transmit de vérifier la validité du trait ».
un pattern fundamental al psi- Legând firul cu afirmaþiile de mai
hologiei umane ºi activeazã stimulii sus ale lui Zeki, putem vedea cã
la care creierul uman reacþioneazã de fapt ºi Clair vorbeºte despre
ºi devine automat impresionat. lucruri asemãnãtoare: compre-
Totul se face prin muncã, spune hensiunea purã care rezidã din
Semir Zeki, prin cizelare, ºi dã efortul de a înþelege esenþialul
exemplul picturii în care pictorul subsumat operei de artã, nu acela
lucreazã un tablou pânã când de suprafaþã, ci acela subînþeles
obþine un efect care îl mulþume- ºi care face referire directã la
ºte, care, de fapt, îi mulþumeºte caracteristicile de bazã, netrans-
creierul, iar aceastã mulþumire formabile, ale realitãþii.
are ºanse sã „satisfacã” ºi alte Am fãcut tot acest preambul
creiere deoarece în general teoretic înainte de a vorbi despre
creierul artistului este cel care subiectul principal al articolului
„understands something general deoarece acestei paradigme a
about the neural organization”. În valorii artistice determinate de
felul acesta generalul devine spe- Zeki. Acest „vision”, cel care face observaþia pârghiilor interioare ale
cific, viziunea subiectiv artisticã legãtura între lumea exterioarã ºi realului i se subsumeazã ºi modul
înglobeazã generalitatea, o creier este in sine un act de inter- în care mã raportez la textele lui
personalizeazã ºi o transmite doar pretare deoarece rolul sãu este de Alexandru Muºina.
pentru a fi receptatã ºi asumatã de a selecta, de a identifica patternul Alexandru Muºina este unul
cãtre lector ca valoare generalã. constant ºi elementele esenþiale ºi dintre acei poeþi peste care nu se
„What we see is determined as de a compara informaþia pentru a poate trece cu uºurinþã, una dintre
much by the organisation and laws extrage cunoaºterea despre lume. vocile care, dincolo de jocurile de
of the brain as by the phisycal Creier – realitate / interpretare - artificii stilistice ºi racordarea la
reality of the external world. (…) literaturã este o schemã fiabilã sau impunerea trendului oportun
The brain is consequently only care implicã un proces activ ºi transportã multiple mesaje ale
interested in the constant, non- creativ, sau, mai bine spus, re- realitãþii ascunse, dar permanente.
changing, permanent and creativ. „For art is also an active Aºa cum susþineam, de multe ori,
characteristic properties of objects process, a search for essentials; acestea, mascate în subtext, sunt
and surfaces in the external world, it is thus a creative process whose cele care, mai mult decât stilul ºi
those characteristics which enable function constitutes an extension forma, pot asigura perenitatea unui
it to categorise objects. But the of the function of the brain”. Cla- autor. Lucrurile pe care le-am
information reaching it from that sicitatea unei opere depinde ast- vãzut (1979-1986), Editura Tracus
external world is never constant; it fel, involuntar, de racordarea la Arte, 2013 este ultima antologie pe
is instead in a continual state of reþeaua neuronalã generalã. Iar care Muºina a realizat-o din
38 flux.”, spune Zeki. Fluxul acesta acþiunea liant care faciliteazã propriile texte înainte de regretata
sa dispariþie. Vom credita prin a pãstra subtitlul poemului) în care acela de a transmite ºi de a suscita
urmare acest volum ca fiind o aceastã necesitate se manifestã emoþie.
selecþie optimizatã, care transmite este unul care nu o mai poate În absenþa sentimentului (nu a
cel mai mult din ceea ce Alexandru percepe ca autenticã, vitalã (aºa sentimentalismului) lumina mesa-
Muºina îºi propusese conºtient ºi cum de fapt este), ci doar la un nivel jului poetic este condamnatã la
programatic ºi ne vom raporta doar bãtrânicios, anchilozat al memoriei întuneric: Becul murind în sticla
la el. culturale. „Dicþionarele”, plictisul, adâncã a nopþii, / Muºcãtura
Primul lucru care sare în ochi conformismul ºi inerþia transformã ºacalului murind în sticla rece-a
este cadrul textelor: autobiogra- actul poetic într-unul desuet, lipsit cuvântului, / (…) Umbra mâinii,
fism ficþional care se manifestã de racord la realitate, la noua dumnezeu samforizat, / Divinizat
periferic în interiorul unei societãþi realitate. Mai mult de atât, în acelaºi de sine pe-ncetul, înstrãinat / În
recognoscibile, verosimile, dar a context prãfuit al unei memorii sticla povestei, adîncã. (Oda
cãrei zonã tenebroasã, mizera- culturale uriaºe, sedimentate, a VI-a. Anima). Visceralitatea
bilistã este mult mai reliefatã, osificate, inhibante ºi castratoare, („muºcãtura ºacalului”), absolut
provocând astfel reacþiile unui eu textul poetic pare sã nu mai aibã necesarã pentru a crea efectul de
poetic dezabuzat. mare lucru de oferit. Variaþiile autenticitate, îºi gãseºte un final
Lumea pe care alter-ego-ul viziunii ºi ale experienþei par sã fie asemãnãtor în rãceala sticlei
poetului o exploreazã se aflã de epuizate: Du-te acasã! Experienþa (închise, nu vide, dar separate de
obicei în contrast cu nãzuinþele s-a terminat. / Vei primi o felicitare realitate) a cuvântului, a poveºtii.
acestuia. Din aceastã ciocnire ºi o / Pensie onorificã, mi-au spus, Creator înafara realitãþii, autorul se
între interioritate ºi exterioritate se închizând / Draperiile cãrnoase ºi auto-divinizeazã ºi se auto-
nasc adeseori versuri care fac moi / Ca niºte pleoape. (Întâia înstrãineazã. Totul se întâmplã în
referire directã la viziunea despre experienþã. Omul de celofan). Sau: creier, în modul de percepþie, de
poezie ºi lume a lui Alexandru Stingeþi luminile, au strigat, stingeþi interpretare ºi de redistribuire a
Muºina ºi, în acelaºi timp, oferã o luminile, / Experienþa a eºuat! general-umanului, cum ar spune
posibilã cheie de lecturã. Cu atât (Experienþa a doua. Deflorarea în Semir Zeki. Majoritatea autorilor de
mai mult cu cât pasajele selectate oraº). literaturã par sã perceapã
de mine pentru discuþie se referã Raportul corp fizic – corp textual realitatea la adevãratele ei
la statutul ºi la rolul artistului în se acutizeazã, cele douã se dimensiuni, însã, în fapt, nu o fac.
interiorul unei societãþi ºi a unei identificã tot mai mult, iar formarea Dacã ar face-o mesajul lor ºi-ar
realitãþi, cum ar spune Ihab culturalã devine o deformare: Au avea deja asiguraþi receptorii.
Hassan, post-umane. învârtit planiglobul. Mi-au arãtat / Pentru aceasta însã este nevoie
Într-o astfel de societate, ra- Tomografiile. ªi eram tare urât. / În de o contaminare totalã, de o
porturile valorice se aflã într-o urechea dreaptã mi-au picurat suprapunere absolutã a creierului
continuã schimbare, atât de filosofia, / În stânga iubirea de autorului peste creierul celorlalþi.
substanþã, cât ºi (doar) de opticã. corpul femeilor. / M-au desprins de Creierul meu / E al vostru, al
Astfel, imboldul creativ-artistic la pãmânt ºi am vãzut / Cã sub tuturor. (Oda a XIII-a. Nevrotica),
suferã un proces de minimalizare picioare rãmâne amintirea pi- spune Muºina, în dublu regim, ºi
tocmai pentru a-l re-credibiliza ºi cioarelor, / Care face ciuperci. de apartenenþã (creierul meu vã
relegitima prin distrugere (negare) (Experienþa a opta. Lipirea de aparþine), dar ºi de posesie
ºi reinventare. retinã). Filosofia, iubirea, des- (creierul meu conþine ºi creierele
„Poezia” apare la Alexandru prinderea de pãmânt (realitate), voastre).
Muºina ca o tarã, un defect, o teme lirice, sunt percepute ca De aici de abia, din acest
boalã ruºinoasã, înjositoare ºi dãunãtoare. Odatã cu aceastã moment, renaºterea/reinventarea
corupãtoare: Toþi mã întreabã falsã, livrescã ºi studiatã des- poeziei este posibilã: Totul e clar
despre poezii, toþi mã întreabã / prindere sub picioare rãmâne ºi curat. ªtiþi totul / Despre acest
Cum e noua mea viaþã. / (…) Ei amintirea picioarelor, sedimentul, colþ de univers, calmã / E mâna
mã întreabã despre poezie, acea memoria culturalã care foºgãie de mea senzualã pe pulpa stiloului, o
trebuinþã / Þâfnoasã ºi plinã de paraziþi. Lipseºte vitalitatea, muzicã repede / Curge din geamul
ruºine a adolescenþei, / Despre efervescenþa, noutatea. Asta spart al camioanelor în pãmântul /
poezie, precupeaþã grasã ºi care / deoarece: Tinerii dorm, maºinile Extrem de fertil, plin de furnici roºii.
Ne-a luat pe nimic inimile de funcþioneazã normal, / Nimeni nu (Oda a XVI-a. Thanatica). Odatã
puºtani ºi le-a pus pe aþã, / Despre aºteaptã soluþii rapide, nimeni nu cu integrarea în matrix totul devine
poezie, cuvânt plicticos, / Pe care plânge / Pe umãrul firav al poetului. clar, totul este cunoscut, adicã are
dicþionare-l mai pomenesc / Din (Oda a IV-a. Estetica). Perimetrul referent în mintea cititorului,
conformism ºi vocaþie inerþialã. cultural în care poezia se manifestã sentimentul, emoþia, sunt eliberate,
(Budilla Expres. 3. Context) este unul mecanicizat, uniformizat, mâna devine senzualã, iar poemul
Cu toate acestea „poezia” racordat la o maºinãrie imensã a unei redevine fertil, proaspãt ºi piºcãtor
rãmâne la nivelul de „trebuinþã”, de culturi autofage în care exuberanþa ca furnicile roºii.
necesitate, una seducãtoare, creatoare a tinereþii cade pradã Reinventarea însã este doar
instabilã, înºelãtoare, dar, totuºi, monotoniei adormitoare, iar textul ocazionalã, deoarece totul se
necesitate. Însã „contextul” (pentru poetic îºi pierde atributul principal, întâmplã în cadrul acelui flux 39
discontinuu despre care vorbea eºecului, nu mai este deprimat, ci antologie) care, în ciuda aparentei
Zeki. Nu existã permanenþã în prin asumare devine animat, vital, tente sumbre, vine sã închidã un
crearea noii sensibilitãþi, fiecare luminos ºi esenþial pentru cã destin artistic, un fragment care
nouã sensibilitate se macereazã vorbeºte despre lucruri esenþiale, conþine ºi sugereazã cel mai
doar pentru a se adãuga pentru cã prin asumare nu mai general ºi mai valabil lucru în cazul
compostului cultural, doar pentru conteazã finalitatea actului (la cine umanitãþii, aflarea liniºtii dupã o
a se distila într-o nouã substanþã va ajunge, cine îl va valida, ce va viaþã de lupte ºi cãutãri: Cît despre
culturalã învechitã în butoaiele schimba), ci doar momentul zãpadã ºi despre îngheþ, / Vie,
timpului. Revin aceleaºi obsesii: creativ în sine (faptul de a scrie, dacã e vremea lor! Eu am / Învãþat
rãul autodistructiv din creier, de a propune o viziune asupra a dormi ºi-a tãcea. (Envoi). Rolul
vanitatea absurdã a creaþiei - Ronþ, lumii). Actul scrierii devine o artei, cel mai elementar, este
ronþ, / ªoarecele. Guzganul. În bucurie care se auto-valorizeazã conþinut în versul acesta.
materia cenuºie. (Unu. prin intensitatea ei ºi care automat Atitudinea poeticã a lui
Elementele. Cele amestecate); devine autenticã prin intensitate, Alexandru Muºina oscileazã între
oboseala ºi inutilitatea implicãrii transpare ºi atrage reculul, invidia. damnare (resemnare, margina-
afective ºi existenþiale în substanþa Tot acest proces cu suiºuri ºi lizare, neînþelegere) ºi mesianism
poemului - Seara are cearcãne tot coborâºuri privit de la distanþã (reinventarea poeziei, reinte-
mai mari. Cine ascultã / Bãtaia poate pãrea, cum sugereazã ºi grarea acesteia într-un sistem
inimii, mormolocii din aer? / Muºina, facil, la îndemâna oricui. social care nu mai are acces la
Cancerul, puiul dragonului, Totul pare doar un joc fericit de epifanie). În poezia lui Alexandru
contabilul, cititorul. (Unu. conjuncturi, numai cã în poezie nu Muºina lumea este interpretatã
Elementele. Jocul); absenþa existã conjuncturã fericitã, totul prin prisma unei biografii magice
perspectivei ºi a durabilitãþii actului trebuie construit în minte pas cu care alterneazã stroboscopic
poetic - Poate sîntem doar visãtori pas, la fel ca în cazul pictorului dat nuanþele de dark magic ºi light
ºi placizi, / Incapabili. Cu oase ca exemplu de Semir Zeki, în magic, pãstrând însã constantã
gelatinoase. / Pe sub vergea primul rând pentru a ne auto- senzaþia de nefiresc, ieºit din
treceau dansând / ªi erau liberi. satisface mental. De abia atunci comun, de revelaþie. Totul pentru
Dar unde plecau? (Doi. Mica putem înþelege ºi transmite ceva re-umanizare, pentru reînsu-
elegie.); presiunea deprimantã a despre general-uman. fleþirea unui post-umanism care
memoriei culturale ºi futilitatea Am lãsat la sfârºit un fragment nu mai are nevoie de înþelegere
variaþiunilor – limba noastrã în (de altfel finalul ultimului poem din poeticã.
gurã e nouã cuvintele vechi /
manualele-s noi cuvintele vechi /
aeru-i nou, clasa e noua oamenii-s
noi / cuvintele vechi (Joi. Oamenii
sînt noi).
Lipsa unui orizont de receptare
stabil, a unei ierarhii clare a valorii
estetice, a siguranþei utilitãþii artei,
a unui set de opþiuni artistice viabile
ºi mai ales limitarea posibilitãþii de
manifestare artisticã datoratã
epuizãrii istorice a formelor nu pot
fi rezolvate decât subiectiv,
personal, asumat, în primul rând
la nivel psihic ºi apoi la cel al animei.
ªi atunci se poate produce ºi
declicul: sîntem deºtepþi ºi cinstiþi
ºi puternici ºi scriem / în întuneric
poeme trãznet pe care ei / le citesc
la luminã ºi zic pãi da / sînt aproape
de sînt în tunel în tunel în tunel /
de-aia scriu ºi uºor ºi profund de
am fi / acolo ºi noi asemenea am
scrie (Sâmbãtã. Oamenii se ma-
cinã). Asumarea atrage din nou
dupã sine reintegrarea în matrix.
Contextul nu se schimbã, este tot
întunericul, actul scrierii în schimb
se transformã, nu mai este unul
care vine din necesitate, din
40 constrângere, nu mai este destinat Ritmuri medievale
Pornind de la sticla,

ªTEFAN BORBÉLY - 60
empiricã (transparenþã bunã), dar
ºi imperativ cuantic de
transformare ºi înfrânare

ajungand la opacizare
orgasmaticã (transparenþã deja
cutatã) – , proiectul cinetic al
Internaþionalei a III-a sau
constructivismul rus – eliberare de
materie ºi metamorfozarea pânã la
energia purã (transparentizare),
Adriana Teodorescu dar, de asemenea, ºi contaminare
cu doctrina socialismului
Mult timp dupã ce sfârºesc în acesta, tot ceea îl intereseazã (transparenþã violatã, cãreia i se
ultima carte a lui ªtefan Borbély, pe ªtefan Borbély are o com- impun reflexii) – , filonul maternal-
Civilizaþii de sticlã: utopie, distopie, poziþie-rezultat de sticlã. Cãci material-thanatic al unor opere
urbanism, apãrutã la editura gãsirea implicã eliminarea (Hesse) sau modele estetico-
clujeanã Limes, spre finalul lui balastului ºi semnificarea ne- conceptuale (anti-utopii) – filon
2013, cad pe gânduri. Realizez cã gratuitã. Semnificarea însã – ºi aici structural distopic, cu dublã faþã,
pânã acum am ratat înþelegerea ajungem la cel de-al doilea punct opac social ºi transparent, în mod
articulaþilor gnostice a ceea ce de gnosticism – nu este redevabilã revelatoriu, cãtre sine, apoi
ªtefan Borbély scrie. Faptul cã exclusiv unui dumnezeu bun sau simultan necesar veritabilelor
însuºi modul de raportare la unuia rãu, ci amândurora, ceea ce alchimii interioare ºi totuºi trãgând
obiectul acestei cãrþi (sticla) este genereazã o tensiune intrinsecã inevitabil dupã el, prospectiv, un
unul gnostic. De fapt, am impresia cadavru – , sau fie cã pune sub
cã este vorba despre o lupã lumea utopicã din Noi
caracteristicã mai generalã a (Zamiatin) – transparenþa ºi
modului sãu de a scrie. Spre infiltrarea insidioasã a bio-politicului
exemplu, la capãtul cãrþii Pornind pe filierã eroticã (transparenþa-
de la Nietzsche, nucleul premisei fantoºã).
de lecturã – Nietzsche – se Socializarea obligatorie ºi
tulburã, iar cititorul nu mai este programat arbitrarã a modelelor
sigur cã locul din care a plecat nu utopice, adevãrat fir roºu obsesiv
s-a schimbat în urma drumului al acestora (al lor, al autorului?)
parcurs. Începuturile nu sunt mai obiectului de cercetat ºi o este o formã de transparentizare
sigure decât sfârºiturile, dacã le ambiguitate funciarã. Prin urmare, a individului – prin anularea
priveºti dislocat, ne mai locuind în dacã sticla ºi transparenþa specificitãþii (pragul neutral) – ce
acelaºi trup cu ele. Ambele sunt (socialã, individualã, culturalã, rezoneazã cu cea din Palatul de
puncte pe o hartã a realului dublat esteticã) sunt bune sau rele este Cristal conceput de Paxton (1851),
perceptiv de un complex de indecidabil etic ºi ontologic, altfel dar care fragilizeazã întotdeauna
anticipãri, dorinþe ºi puteri de decât, eventual, parþial, în funcþie incomplet, deoarece existã o
construcþie. de o ocurenþã textualã ºi culturalã carenþã de ontologizare a utopiei.
În acelaºi, fel, sticla este un sau alta. Mai mult, opacizarea pare Transparenþa este, într-adevãr,
element de la care se pleacã, dar a fi o funcþie derivatã din acest tip opresivã la nivel existenþial – chiar
la care nu se mai ajunge niciodatã, de semnificare gnosticã, care moartea este eliminatã prin dez-
sticla fie colorându-se, fie contrabalanseazã uºor, fãrã a istorizare – doar cã acest nivel nu
convertindu-se în altceva sau destabiliza, metodologia gnosticã: se elibereazã niciodatã, pe deplin,
destructurându-se în elementele ambiguizeazã, creeazã multiple de natura sa fantasmaticã –
care a fost odatã. Gnosticismul lui corelaþii ºi re-livreazã secretului autorul precizeazã cã în utopie nu
ªtefan Borbély este detectabil pe obiectul extras din corpul culturii. se poate rãmâne definitiv, iar dacã
douã paliere: cel al metodologiei de Pentru a ilustra cele spuse un outsider se încãpãþâneazã
lucru ºi cel al semantismului de (altfel despre cartea domnului totuºi sã o facã, distopia irupe.
profunzime al obiectelor de interes. Borbély trebuie sã se discute mult Aºadar, nimic nu este simplu sau
Metodologia de lucru presupune mai mult), luãm ca exemplu imediat, transparenþa fiind
pierderea acceptatã – anterioarã transparenþa. Univocitatea se- permanent subminatã ºi niciodatã
examinãrii, pre-auctorialã – a manticã este ultimul pericol care pe deplin constituitã.
obiectului de cercetat într-o lume o pândeºte. Conþinutul general Cititorul Civilizaþiilor de sticlã, la
culturalã extinsã, istoricã, asupra ideatic nu se rãsfrânge ºi rândul sãu, trebuie sã se salveze
cãreia autorul intervine pentru a funcþional, în sensul cã trans- din trupul de carne al semnificaþiilor
descoperi, pentru a elibera parenþa nu indicã cãtre ea însãºi pre-date ºi stereotipe, trebuie sã
(recuperator ºi alchimic) din praful sau cãtre altceva într-un mod le sfâºie prin combustii – interioare,
corporalizant, ce obnubileazã transparent, fie cã autorul ana- oricât de ajutate – pentru a ajunge
vederea celor mulþi, ocurenþele lizeazã falansterul lui Fourier – (nu doar a porni), (cam) în acelaºi
obiectului. În acest sens, ºi numai dezrobire sibaritã ºi dez-limitare punct cu autorul. 41
Sticla, transparenta si
condiþii, „o mulþime de programe
ªTEFAN BORBÉLY - 60

ºi scenarii infinit reproductibile”


(p. 84).

gnostic
Dincolo de aspectul ºtiinþific al
cercetãrii, ceea ce face deliciul
acestui volum nu þine de natura sa
ºtiinþificã, ci þine de natura umanã,
permisã fie-mi formularea, pe care
Cãlina Bora ªtefan Borbély reuºeºte s-o
îmbine cu latura intelectualã a
V-aþi întrebat vreodatã de ce are cu care ªtefan Borbély surprinde cercetãrii sale. Din aceastã cauzã,
Cenuºãreasa pantofi de sticlã? detaliul societãþilor pe care volumul este accesibil nu numai
Provocarea este ridicatã de cãtre discursul sãu le invocã, tratând cercetãtorilor filologi, sau de altã
profesorul ºi cercetãtorul ªtefan utopia ºi distopia din punctul de naturã intelectualã, ci ºi publicului
Borbély, pe coperta patru a vedere al transparenþei. Concluzia larg.
volumului sãu: Civilizaþii de sticlã. la care cercetãtorul ajunge este Prin formulãri de genul: „Iertatã
Utopie, distopie, urbanism, volum aceea cã o societate utopicã este sã-i fie autorului paginilor de faþã
apãrut în 2013 la editura Limes din una transparentã, „de sticlã”, slãbiciunea” (p. 62), „Tot luându-
Cluj. secretul lipsind, câtã vreme o mã cu vorba, am uitat, însã, sã vã
„Ani de-a rândul am tot strâns, societate distopicã este una povestesc” (p. 58), „V-am rãmas
în cutiuþe tematice confecþionate înþesatã de sisteme obscurizante. dator sã vã povestesc ce
pe modelul celor cu care lucra Trecând peste aspectul înseamnã” (p. 24) sau prin mici
Thomas Mann, informaþii ºi trimiteri transparenþei, sticla mai reprezintã comentarii, de genul: „distopiile pot
bibliografice despre lumi trans- ºi „joc combinatoriu infinit”. Punând fi ºi comice, generatoare de
lucide, societãþi transparente, problema combinaþiei infinite, zâmbete” (p. 62), lansate prin
metropole albe, clãdiri, oraºe ºi autorul aduce în discuþie cyborgul. naturaleþe debordantã, cerce-
monumente fãcute de sticlã, Fireºte, nu este neapãrat important tãtorul ªtefan Borbély seduce
sperând ca ele sã se închege, modul în care trupul acestuia este cititorul, acesta cedându-i încã din
cândva, într-o privire de an- protezat (interior sau exterior), ci primile pagini.
samblu”, mãrturiseºte autorul, faptul cã prin intermediul acelei Dimensiunea gnosticã a sticlei,
volumul fiind nu numai prilej de proteze acesta acceseazã intervine în momentul în care
trecere în revistã a reprezentãrilor programe, devine parte din autorul pune astfel problema:
sticlei ºi a funcþiilor cu care programele pe care le acceseazã. „Dacã nu sunt distopii – o societate
aceasta a fost investitã de fiecare Devenind parte din acestea, a transparenþei depline este ºi una
civilizaþie în parte, ci ºi prilej de cyborgul are acces, practic, la a controlului generalizat -, civilizaþiile
analizã a aspectelor ºi a cir- platforma de combinaþii infinite. de sticlã sugereazã fie plãcere
cumstanþelor care au dus la repre- Analizând discursul Donnei solarã, luminoasã, fie – într-un
zentarea sticlei într-un fel sau în Haraway, din „Manifestul cyborg” regim ideatic complementar, utopia
celãlalt. (lãsând la o parte latura lui dematerializãrii complete, prin
Sticla reprezintã pentru ªtefan feministã) ºi modelul lumilor lãsarea în urmã a tot ceea ce este
Borbély, în primul rând, trans- propuse de Karl Popper, ªtefan pãmântesc în noi”. Cu alte cuvinte,
parenþã. Practic, întregul volum Borbély conchide cã prin jocul materia, conchide ªtefan Borbély,
discutã aceastã întâie însem- combinatoriu infinit „mintea se se transformã în sticlã ºi în
nãtate a sticlei, prilej cu care aduce obiectiveazã pe sine ca infinitate” transparenþã. Iatã de ce are
în discuþie, cel puþin în prima parte (p. 83), realizându-se, în aceste Cenuºãreasa pantofi de sticlã.
a volumului, arhitecturi ale oraºelor.
De pildã, oraºul victorian al lui
Dickens, modelul de oraº propus
de Le Corbusier sau oraºul-
grãdinã al lui Ebnezer Howard.
Autorul, dupã cum se poate
observa ºi din exemplele date, nu
trateazã exclusiv literatura, ci are
grijã sã creeze o punte între
aceasta ºi arhitecturã, istorie,
filosofie, religie etc., volumul
voindu-se un eseu inter-
disciplinar.
Însã nu acest aspect rãspunde
pentru complexitatea volumului de
faþã - foarte bine scris, din puntul
Zborul pãsãrii mãiastre
42 meu de vedere -, cât minuþiozitatea
Charles Baudelaire, Poate imortalitatea
Este sinonimã
Amœnitas Belgicae Cu longevitatea.
Diferenþa e minímã!
Puþini ºtiu cã Baudelaire a fost ºi un mare poet Bruxelles (ah, ce grotesc!) pe rege-l declara
satiric, descins în veacul al XIX-lea direct din De-a dreptul „fãr’de moarte”. ªi-a fost
Antichitatea greco-latinã. Pe lângã operele sale capitale, aproape-aºa!
Florile rãului, Mici poeme în prozã ºi Paradisurile
artificiale, Baudelaire a lãsat o seamã de note disparate, Vorba lui Cuvier
redactate la Bruxelles în ultimii ani de viaþã, între 1864- „Unde-n scara de-animalitate
1866, ºi destinate sã constituie o carte incendiarã Sã-l clasãm ºi pe belgian?” O savantã societate
despre Belgia. Pentru cartea respectivã, Baudelaire a Ridicat-a grea problemã,
ezitat între mai multe titluri, în special Belgia dezbrãcatã Iar marele Cuvier a strigat: „E o dilemã.
ºi Sãrmanã Belgie! În notele rãmase, sunt criticate O sã înghiþim gãluºte
metehne ale belgienilor din perioada respectivã, care Colegi, academicieni din vestite-Academii:
au devenit vicii ale modernitãþii înseºi, dar ºi probleme Posibilitãþi sunt mii
ale „construcþiei europene”: mercantilismul, formele fãrã De la maimuþe la moluºte.”
fond, lipsa de interes pentru spirit ºi pentru arta
adevãratã, imoralitatea ascunsã sub discursuri Epitaf pentru Leopold I
zornãitoare sau obtuzitatea. Figurã aparte fac între
notele în cauzã epigramele reunite sub titlul ironic Aici se odihneºte un rege
Amœnitas Belgicae, în care Baudelaire se dezlãnþuie Constituþional (Anume un biet automat
– în versuri musculoase – împotriva belgienilor ºi a Într-un hotel mobilat.)
Belgiei, râzând pentru a corecta, în spiritul adagiului Care credea cã-n veci va face ºi va drege
latin castigat ridendo mores. Poetul experimenteazã Însã din fericire, totul s-a terminat.
atât la nivelul formulei strict literare, cât ºi la nivelul unei
eliberãri a limbajului începutã cu Florile rãului: poante, Moartea lui Leopold I (II)
grosolãnii, rafinamente, mici comedii, toate fac din Leopold asupra morþii
Amœnitas Belgicae o serie pe care publicul român Tare-ºi dorea o victorie,
trebuie s-o cunoascã neapãrat. Ar înþelege astfel cã Însã altfel s-au tras sorþii.
peºtele – ºi azi – de la Bruxelles se-mpute! Iatã câteva Rezistenþa-i meritorie
exemple: Adusu-i-a în itorie
Supranume fulgurant:
Visul belgian „Hoitul cel recalcitrant.”
Belgia se crede de atracþii plinã;
N-o trezi, drumeþe, nu e ea de vinã! Prezentare ºi traducere Ioan Pop-Curºeu

Inviolabilitatea Belgiei
„Nu puneþi mâinile! Sunt stat inviolabil!”
Aºa ne spune Belgia. – Este incontestabil.
Sã pui mâna pe ea? Nu e recomandat,
Fiindcã este un bãþ plin de cãcat.

Epitaf pentru Belgia


Mi se cere-un epitaf
Pentru Belgia. Ce cumplit!
Geaba-mi fac minþile praf –
Am doar unul: „În sfârºit!”

Conformismul (II)
Pe franþuji sã îi imite
Toþi belgienii se-opintesc,
Iar exemplul nu ne minte:
Ei de franþ se-mbolnãvesc.

Panegiricul regelui Léopold I


Prieteni

Toþi vorbesc aici un limbaj ridicol


ªi-l numesc „fãr’de moarte” pe-un biet
principicol. 43
SIMBOLISTI
, FRANCEZI
Paul Verlaine (1844-1896) Singur pe þãrm, ca unul care ar sta de pazã,
Vãd zorii cum Oceanul imens îl arginteazã,
LUI VICTOR HUGO Îngãlbenind în port felinarele, ºi fac
Mai albe casele din oraºu-n somn buimac.
TRIMIÞÂNDU-I VOLUMUL “SAGESSE” Un proaspãt vânt, ce inima parcã o dilatã,
Cutreierã crepusculul trist. ªi dintr-odatã
Nici unul dintre câþi vã flatau n-au încercat Un foc e orizontul. Pãmântul e-mbrãcat
Ca mine fala de-a vã fi admirat mai tare: În pâcle roz ºi-albastre. Soarele pune-un strat
Numele vostru mã îmbãta, într-o splendoare, De purpurã pe-un nor. Într-o vilã, sub roºcate
Opera v-o iubeam cuvios ºi fermecat. Olane, o femeie ce dã larg într-o parte
Obloanele, cu braþele goale, maºinal,
Pe urmã, Adevãrul un vãl a ridicat. ªi poartã-ncruciºat peste piept un negru ºal,
Eu cred în Dumnezeu, ºi sã cred mi-e dat, Priveºte-n depãrtare, într-un adânc de zare,
cu-ardoare, Cum strãluceºte Venus, ca rãsãrind din mare.
În tot ce, vai, lipsit de valoare vi se pare,
ªi-urãsc în versul vostru ªarpele acceptat. (Din volumul L’Homme intérieur, 1905)

Deci, m-am schimbat. Cum ºi voi. Ci-n alt chip,


evident. Saint-Pol Roux (1861-1940)
Oricât de mic sunt, dreptul îl am, ca oriºicine,
Al unei evoluþii, bune, acest prezent. SUB CARIONUL DIN BRUGES

ªtiu lauda, maestre, care vi se cuvine Rugãciune la Sfânta Ursula de Memling


Din vechiul entuziasm; iat-o francã, ne-nfrânatã,
Cãci mi-aþi fost dulce-n ore pustii de altãdatã. Sã spui li on di plan thi ping sã spui lang, surâs,
carion; Mooris Maeterlinck e prinþul din Gand! Sã
1881 spui li an di plon thi pang sã spui ling, muzã, carion;
regele în Bruges, este Memling!
(Din volumul Amour, 1888) - „O, atât de alba zânã a spitalului cu ziduri
vechi, o, atât de blonda fecioarã a raclei în culori
de miracol ºi fine linii de infinit, atât de albastra
Joris-Karl Huismans (1848 – 1907) vecinã a misticei soþii din triptic, o atât de plãpânda
sorã a Melisandei ºi a Maleinei, sfântã Ursula, înger
ROCOCO JAPONEZ pãzitor al cetãþii moarte, un poet în pericol îºi aduce
sufletul încercat de pãcatele lumii, pentru ca, acest
O, tu, care ai ochii negri, cosiþele negre, carnea corb spãlat în mângâierea-þi de porumbiþã, sã poatã,
albã, ascultã-mã, o, lupoaica mea zvãpãiatã! pelerin plãcut, regãsi surâs în cele ale drumului ºi,
Îmi plac ochii tãi ireali, ce se trag în spre tâmple; cu ochi proaspãt, frunte limpede, credinþã tare, sã
îmi place gura ta roºie ca o bacã de sorb, obraji-þi atace lucrarea sãlbaticã ce-l aºteaptã în grotele
galbeni ºi rotunzi, îmi plac picioarele tale strâmbe, sfinte ale Pãdurii roditoare!”
gura ta þeapãnã, marile-þi unghii lanciolate, Sã spui li on di plan thi sã spui pang, surâs,
strãlucitoare ca valve de nacru. carion; Mooris Maeterlick e prinþul din Gand! Sã
Îmi plac, o, drãgãlaºã lupoaicã, enervanta-þi spui li an di plon thi pang sã spui ling, muzã, carion;
nesinchisire, surâsul tãu languros, purtarea ta regele în Bruges, este Memling!
indolentã, gesturile-þi gingaºe. Bruges, 3 iunie 1895
Îmi plac, o, mieroasã lupoaicã, mieunaturile
vocii tale, îmi plac tonurile-i urlãtoare ºi rãguºite, (Dupã Anthologie de la Poésie symboliste et
dar mai presus de toate îmi place, la nebunie, nasul décadente, Paris, 2001)
tãu, micul tãu nas care scapã din undele pãrului,
ca un trandafir galben deschis într-un frunziº negru.
Paul Claudel (1868-1955)
(Din volumul Le Drageoir à Épices, 1874)
MAREEA DE AMIAZÃ

Charles Guérin (1873-1907) Când nu mai poate naviga, marinarul îºi face
patul lângã mare: ºi când ea þipã, ca o doicã ce
E ORA CÂND… aude copilul plângând, în miez de noapte el se va
ridica sã vadã, ne-mai-îndurând somnul. Eu la fel,
E-n ora când puterile nopþii-s spre sfârºit. ºi, ca un oraº prin canalele lui de tainã, spiritul meu,
44 Spre verde cerul. Licãrul stelelor, slãbit. prin harul viu al acestui lichid de care sunt însumi
pãtruns, comunicã cu miºcarea apelor. Când Ori, ore bune, ore bune,
vorbesc, sau când scriu, sau mã odihnesc, ori opriþi eternul împletit,
mãnânc, sunt una cu marea care mã pãrãseºte ori, ore bune, ore bune,
sau care suie. ªi ades la amiazã, cetãþean de o chiar ºi-adormiþi, dacã-i primit:
clipã al unui þãrm de comerþ, vin sã vãd ce ne-aduce
valul: libraþia Oceanului, topitã în acest meat fluvial e-atât de cald în case ºi
într-un vast curent de apã galbenã. ªi asist la petrecerea n-ar mai sfârºi!
urcarea spre mine a întregului norod al Mãrii, Ci iatã, de plecare, cum
procesiunea vaselor remorcate de maree ca de un catargele dau semne-acum,
lanþ de edec; joncile pântecoase întinzând în vântul
pieziº patru vele þepene ca lopeþile, cele din Fu- ºi-i El, ca un matroz, ce iar,
ciu, care poartã prinsã de fiecare ºold o enormã golit clondirul, va pleca;
legãturã de bârne, apoi, prin risipa de sampane1 ºi este el, ºi Cerul doar
tricolore, Giganþii Europei, velierele americane pline mai ºtie când se va-nturna.
de petrol, ºi toate cãmilele din Madian, cargourile
din Hamburg ºi Londra, colportorii coastei ºi (Din Volumul Enluminures,1898)
Insulelor. Totul e luminã; eu intru-ntr-o limpezime
atât de purã, cã nici conºtiinþa-mi, s-ar pãrea, nici
trupu-mi nu-i opun rezistenþã. E un frig plãcut. Cu Jean Royère (1871-1956)
gura închisã respir soare, cu nãrile-n aerul ce te
face sã râzi. În vremea aceasta, amiaza sunã în PRIVESC ÎN ALBELE RAMURI
turnul Vãmii, bula semaforului se stinge, toate
vapoarele bat toaca, tunul bubuie, Clopotul de prânz Lui Theodor Pallady
dãngãne undeva, fluierul manufacturilor se
amestecã îndelung cu vacarmul sirenelor. Toatã Privesc, în albele ramuri,
lumea se adunã sã mãnânce. Sampanierul din Ochii palizi ºi-ncercãnaþi,
spatele nacelei, ridicând capacul de lemn, De amurg ºi de zori langori
supravegheazã c-un ochi foarte mulþumit rumenirea Inimii mele gemeni fraþi.
tocanei lui; marii hamali descãrcãtori împachetaþi
în zdrenþe grele, cu cobiliþa pe umeri precum o Convalescenþã temãtoare
suliþã, asediazã bucãtãriile-n aer liber, ºi cei care Iar veºnicia tot mai rece:
sunt de acum serviþi, aºezaþi pe marginea roabei Dar câtã graþie în ore!
cu o roatã-n mijloc, zâmbitori, cu bulgãrul de orez Melancolia îmi este lege.
aburind între cele douã mâini, îi probeazã cu vârful
limbii lacom fierbinþeala. Cota apelor creºte; toate Dacã viaþa e inversul lucrurilor
vranele Pãmântului pline ochi, fluviile îºi suspendã E firesc, aparent,
cursul, ºi amestecându-ºi sarea cu nisipurile, Ca extazele sã fie îngrãdite
marea-ntâlnindu-le vine sã bea la gurile lor. E ora Cãrora moartea le e ferment.
plinului. Acum canalele întortocheate ce strãbat
oraºul sunt un lung ºarpe de bãrci îngrãmãdite ce (Din volumul Eurythmies, 1904)
înainteazã-n vociferãri, ºi dilatarea apelor în
freamãt dezleagã din nãmol, face uºoare ca niºte Traduceri de Aurel Rãu
dopuri pontoanele ºi geamandurile. 1
sampan, cuvânt din chinezã, substantiv neutru
Decembrie 1898 (sampans - plural - în francezã), denumind o micã
ambarcaþiune din lemn, specificã Extremului Orient
(Din volumul Connaissance de l’Est, 1900)

Max Elskamp (1862 – 1931)

„ªI ESTE EL, CA UN MATROZ...“

ªi este El, ca un matroz,


e el, de nimeni aºteptat,
ºi este el, ca un matroz,
Dealul cu amintiri

ce s-a întors, din zãri picat

spre-a sãruta vreun cunoscut,


spre-a râde cui nu l-a vãzut,
ºi este el, ca un matroz,
c-un sac pe spate, ce s-a-ntors. 45
Urmele vietii
inoportuni, declarã cu nonºalanþã
CONTEXTE CRITICE

contrariul” (Scene din viaþa literarã,


Ideea europeanã, 2007, pp. 6-7).
Dar Ion Lazu a publicat deja ºi
douã jurnale propriu-zise, Scene
Florin Mihãilescu din viaþa literarã, din care tocmai
am citat, ºi Vreme închisã în 2012,
Scriitorii, ca de altminteri toate panoramã a plãcilor ºi adreselor de iar Odiseea..., care ne stã acum
categoriile de artiºti ºi de scriitori din capitalã, ªoaptele urbei în atenþie, este ºi ea o selecþie mai
intelectuali creativi, lasã în urma lor (2011), precedatã în 2009 de un nouã din ansamblul unor confesiuni
o operã care le prelungeºte inde- frumos album de fotografii, „sur le vif”, din ce în ce mai bine
finit prezenþa în posteritate. Ei au Literaturile Bucureºtiului sau organizate, cum încep sã fie de
fost însã, la vremea lor, ºi oameni despre memoria fãrã amintiri, cu o prin 1979 încoace. Aceastã
ca noi toþi, în carne ºi oase, cu introducere de Radu Cãlin Cristea, recentã selecþie este una tematicã,
bucurii ºi suferinþe cît se poate de care este ºi coordonatorul vo- la fel cu Scenele... Autorul nostru
naturale. Amintirea ipostazei lor lumului, apãrut sub auspiciile a reþinut desigur din jurnalul anilor
fizice ºi foarte personale riscã sã Muzeului Naþional al Literaturii 2007-2009 mai cu seamã acele
se estompeze cu trecerea timpului Române. Însã cea mai specta- pagini care descriu avatarurile unei
ºi chiar sã disparã în cea mai mare culoasã ºi mai impresionantã incontestabil nobile întreprinderi
parte. Împotriva acestei triste contribuþie practicã la aducerea la spirituale, concretizatã totuºi prin
eventualitãþi, urmaºii marilor spirite zi a plãcilor memoriale din de-a dreptul penibile eforturi fizice,
au creat plãcile memoriale, Bucureºti îi aparþine poetului ºi materiale, interpersonale ºi
aºezate pe zidurile caselor, în care prozatorului Ion Lazu, a cãrui administrativ-birocratice, care
acestea ºi-au consumat existenþa. acþiune a condus la instalarea, întrec adeseori orice imaginaþie.
Asemenea plãci alcãtuiesc o începînd din 2007 ºi pînã în Ion Lazu se plînge nu o datã de tot
adevãratã istorie, resuscitînd o momentul de faþã, a cca. 160 de felul de dificultãþi, ca ºi, sau poate
lume care nu se cuvine sã piarã plãci, cuprinzînd peste 200 de mai ales de lipsa de ecou a acþiunii
din memoria culturalã a umanitãþii. nume de scriitori. Operaþia n-a fost sale: „oricît ar pãrea de nevero-
Pentru cei care ne-au dãruit o deloc nici simplã, nici uºoarã ºi ne simil, nu am înregistrat nici mãcar
operã demnã de recunoºtinþa este povestitã acum de însuºi o singurã reacþie apreciativã,
noastrã, dincolo de cãrþile înfãptuitorul ei, într-un volum necum vreo consemnare în presa
publicate, dar ºi de pietrele de compact, cu titlul inspirat ºi foarte literarã – nici un gest venit în
mormînt, plãcile memoriale de la potrivit Odiseea plãcilor memoriale întîmpinarea efortului nostru
fostele lor locuinþe sînt urmele (Editura Biblioteca Bucureºtilor, perseverent ºi care, trebuie spus
concrete ale vieþii lor printre noi. A 2012). în acest context, nu este deloc
le aºeza la locuri potrivite este o Autorul a debutat în 1970 cu o lesnicios, cum s-ar putea crede,
formã de omagiu ºi un gest de culegere de schiþe ºi povestiri, cãci totul a trebuit pornit de la zero,
istorie culturalã. Ele pot fi continuînd alternativ cu versuri ºi pentru simplul motiv cã nu mai
considerate deopotrivã ºi un romane, pentru a atinge nivelul cel existã o arhivã a Uniunii” (p. 8). A
atestat al creativitãþii naþionale, iar mai înalt de maturitate ºi talent cu fost nevoie mai întîi de întocmirea
instalarea lor un act de cea mai cel puþin douã dintre acestea din unei liste de nume, fie ºi incompletã,
deplinã normalitate. urmã, Veneticii ºi Sãlbaticul. pe bazã de dicþionare, nici ele
Iatã de ce o preocupare de Caracteristicã întregii creaþii a lui scutite de erori ºi omisiuni. Însã
aceastã naturã trebuia reluatã Ion Lazu este infuzia masivã de cea mai complicatã problemã au
pentru a actualiza situaþia. Cele mai elemente diaristice în desfãºu- reprezentat-o adresele: unii scriitori
numeroase locuinþe de scriitori, rarea ºi coagularea substanþei au avut mai multe locuinþe
artiºti ºi oameni de culturã s-au narative, ceea ce dã textului un aer succesive, ocupate în ani diferiþi ºi
aflat ºi se aflã, cum era ºi de de autenticitate ºi de mãrturie inegali; demolãrile culminînd cu
aºteptat, în Bucureºti ºi în alte documentarã. Pe de altã parte, e „sistematizarea” capitalei au fãcut
cîteva mari oraºe. Ele s-au înmulþit semnificativã ºi observaþia multe zone de nerecunoscut. De
între timp, încît unele n-au mai fost autorului însuºi, în acelaºi sens: aici, necesitatea unei întregi
de lungã vreme marcate, dupã „Credinþa mea (ºi ocupaþia de-o campanii detectivistice, prin apelul
decesul celor care le ocupau. De viaþã, devenitã a doua naturã, vine la rude, la prieteni ºi la colocatari,
cîþiva ani încoace, interesul pentru sã o întãreascã) este cã fiecare nu totdeauna dispuºi sã
aceastã istorie muralã a culturii artist þine un jurnal al sãu, indiferent coopereze, ba uneori chiar
bucureºtene ºi nu numai pare a da sub ce formã l-ar disimula (iar mai refuzînd sã-ºi dea acordul pentru
semne de redeºteptare. Îi datorãm exact ar fi sã spun cã orice creaþie fixarea plãcilor, cu toate cã normal
lui Corneliu Lupeº cîteva volume artisticã este în subsidiar un jurnal ar fi fost sã se mîndreascã
despre unele importante case de idei, o diagramã a stãrilor de recunoscãtori cu ele. Fireºte cã ºi
memoriale (T. Arghezi, G. Bacovia, spirit, chiar a evenimentelor care mulþi alþii l-au ajutat pe inimosul
I. Minulescu, L. Rebreanu, G. marcheazã destinul creatorului), ºi neînduplecatul nostru autor. Dar
46 Cãlinescu), precum ºi o impozantã indiferent cã autorul, încolþit de bineînþeles cã stabilirea adreselor
nu constituia decît o etapã numelui sãu la locuinþa unde „a trãit U. S. R., ce mai conteazã oare,
preliminarã. Urma instalarea ºi a scris între anii...”, cum sunã altfel decît ca un înþelegãtor regret
propriu-zisã a plãcilor în locuri cele mai multe texte de pe plãci. În ºi nu neapãrat reproº, cã volumul
corespunzãtoare, operaþie tehnicã fond, zice I. Lazu, „noi cãutãm sã de care vorbim n-a prea avut parte
ºi desigur manualã, pentru care ne facem datoria, sã ne de o tehnoredactare ºi de o
Ion Lazu a dispus de o micã echipã prenumerãm printre þãrile civilizate, corecturã corespunzãtoare ºi cã
de specialiºti. sã lãsãm unele repere culturale textul lui conþine, în bogãþia
Pînã la a ajunge însã la o atare pentru cei care ne urmeazã...” (p. încãrcãturii sale de informaþii, ºi
fericitã încheiere (finis coronat 45), iar el, ca autor al proiectului, cîteva confuzii sau inexactitãþi? Iar
opus), realizatorul acestei se strãduieºte sã facã tot binele dacã Ion Lazu a adus prin gestul
veritabile opere de culturã a trebuit care depinde de posibilitãþile lui (p. sãu un admirabil ºi foarte necesar
sã rezolve multiple ºi anevoioase 96), cãci, în definitiv, „fixarea de omagiu confratern la adresa
chestiuni de finaþare a proiectului plãci memoriale pentru scriitori nu înaintaºilor sãi, cuvine-se a-i
ºi de aprobare sau redactare de are nevoie de vreo pledoarie, cu aduce ºi noi unul, la fel de colegial,
adrese oficiale ale U. S. R., iar apoi atît mai puþin o justificare. Ele fac pentru acest gest al lui, prin care
sã parcurgã, de cele mai multe ori parte din stricta normalitate” (pp. ºi-a întregit palmaresul acþiunilor
pe jos, zeci ºi zeci de kilometri pe 105-106). sale literare (deloc puþine!) ºi ºi-a
strãzile Bucureºtiului, pentru a Faþã de importanþa indiscuta- onorat o operã autenticã ºi de
depista locuinþele avute în vedere bilã a mãrturiei acestor pagini din realã demnitate intelectualã, care-
ºi, în fine, a le aplica dupã aceea jurnalul lui Ion Lazu ºi faþã de ºi aºteaptã (încã) o recunoaºtere
binecuvenitele ºi pe drept impactul cultural generos al mai dreaptã ºi mai potrivitã cu
meritatele însemne ale preþuirii acþiunii întreprinse de el, în numele valoarea ei.
urmaºilor. Epuizarea fizicã ºi
nervoasã îºi producea adeseori
efectul, dupã nenumãrate ore de
alergãturã, de investigaþii ºi de
discuþii, nu totdeauna dintre cele
mai agreabile. Lazu are de mai
multe ori ocazia sã noteze, la
capãtul unor ameþitoare traiectorii
în zig-zag ºi în totalã necunoaºtere
a locurilor cercetate: „îmi dau
seama cã sînt absolut dãrîmat de
alergãturã” (p. 47), „abia mã tîrãsc
spre casã, dupã ºase ore de mers
continuu” (p. 42), sau „Revin acasã
obosit, dupã drumuri nesfîrºite prin
cele cartiere muncitoreºti, cu
strãzi, grupuri de blocuri ºi
numerotãri complet aiuristice, care
m-au buimãcit, nu alta. Azi, doar
douã adrese!” (p. 51), sau încã: „În
aproape 10 ore de alergãturã
bezmeticã pe strãzi, abia de-am
apucat sã fixãm 7 plãci...” (p. 125).
Se pune însã, printre altele, ºi
problema nivelului de valoare pînã
la care se poate merge cu
includerea unor scriitori în lista
memorialã, ºtiut fiind cã unii, pe
lîngã modicitatea „operei”, n-au
lãsat, ca oameni sau ca persoane
publice, cea mai frumoasã imagine,
demnã cu adevãrat de profesiunea
lor. Opinia lui Lazu este cã valoarea
operei trebuie sã prevaleze, pe ea
o judecãm ºi nu pe omul care a
creat-o. ªi chiar dacã placa îl
aminteºte pe acesta, ea trimite pe
privitor tot cu gîndul la operã.
Înþelegem deci cã fiecare autor ºi- Dialog
ar merita onoarea inscripþionãrii 47
Matei Visniec
Luminilor cu parabola morþii cuvintelor). Îmi vine în
CRONICA LITERARÃ

minte, desigur, Italo Calvino cu excelentul sãu Dacã


într-o noapte de iarnã un cãlãtor, unde „umbrele se-

sau Efectul Babel


ndesesc, într-o reþea de linii ce se leagã, într-o reþea
de linii ce se intersecteazã, pe covorul de frunze
luminate de lunã, în jurul unei gropi goale” în miºun de
poveºti fãrã sfârºit (Michael Ende aruncã ºi el o privire
peste umãrul textului). Dar ºi Umberto Eco cu
Irina Petraº plimbãrile sale în pãdurea narativã.
Cartea despre începuturi celebre de roman e
Cãrþile lui Matei Viºniec scrisã din perspectiva unui bun cunoscãtor al
MATEI VIªNEC stau toate sub Efectul psihologiei lecturii, dar ºi a unuia la fel de bine informat
Babel. Altfel spus, se hrã- în arhitectura romanescã. Începuturile celebre sunt
nesc din rãscrucea bogatã deopotrivã intro-uri ºi caption-uri. Ca o hologramã
NEGUSTORUL a limbilor, a cuvintelor. Într- („Prima frazã a unui roman trebuie sã conþinã ceva
DE un interviu din Tiuk, M.V. din energia unui strigãt inconºtient care provoacã
ÎNCEPUTURI mãrturiseºte: „M-am nãscut o avalanºã… Trebuie sã fie o scânteie care sã
într-un oraº care fremãta de provoace o reacþie în lanþ. Iatã din ce motive prima
DE ROMAN cuvinte ºi de poveºti. Când frazã nu este niciodatã una inocentã. Ea conþine în
am deschis ochii, în târgul sine, în germene, întreaga poveste, întregul conflict“),
Cartea Româneascã, Rãdãuþilor din Bucovina încorporeazã totul fãrã a epuiza farmecul poveºtii ca
2013 mea natalã, în jurul meu se atare. Ele ºtiu sã vândã marfa, lucrând subliminal ºi
vorbea româneºte, nem- aruncând nada. Negustorul deschide înspre un palier
þeºte, în ucraineanã sau în al harului, e, de aceea, misterios ºi imprevizibil.
idiº… Urechile mele au devenit imediat niºte pâlnii Romanul pãstreazã atenþia treazã, adaugã suspans
imense care captau tot: cuvintele misterioase ale ºi legitimeazã incursiunile în istoria negoþului. Fiecare
pãrinþilor, cuvintele ºoptite ale strãzii, cuvintele trimitere la un început de roman e un mic studiu de
sforãitoare ale sãrbãtorilor oficiale. […] Am construit teorie a romanului ºi de redefinire a actului dublu scris-
cu ele, la început, mici castele, poezii ºi povestioare. citit, cu complexele lor intercondiþionãri. Mai mult,
Aºa am înþeles esenþialul ºi anume cã în adâncul lor delicioasa derivaþie a librãriei lui Bernard adaugã o
cuvintele ascundeau pajiºti imense, oceane de aromitoare scenografie, îmbibatã de detalii þinând de
libertate, limbaje neexplorate.” Amestecul de limbi ºi, atmosfera sindrofiilor literare din alte vremuri: „Fãrã
deci, de perspective asupra lumii îl situeazã într-o sã-mi aºtepte rãspunsul el îmi indicã, pe unul din
stare de veghe, de alertã încântatã sã descopere fine rafturile din preajma mesei, o veche cafetierã din argint
irizãri ale valenþelor libere pe suprafaþa textului zilei înconjuratã de ºase ceºti din porþelan de Sèvres. Nu
(vezi ºi „tratatul” despre cuvintele care ne locuiesc ºtiu de ce, dar cafetiera înconjuratã de ceºti mi-a
din Cabaretul cuvintelor). Jocului relativizant îi alãturã evocat imaginea unei reuniuni literare secrete ºi foarte
curând o nouã viziune, una de constructor atent la intime: era ca ºi cum cafetiera, ca un guru
detaliile arhitecturale care fac sens ºi þin în picioare incontestabil, ar fi povestit ceva unor ascultãtori
forfota lor denominatoare. În SemneBune, atrage curioºi, aºezaþi pe mici taburete în jurul autoritãþii
atenþia: „Pentru mine, specificul romanului constã în narative centrale”. Omul de teatru þine aproape, se
construcþie. Fãrã o arhitecturã interesantã un roman uitã „la tot ºi în primul rând la oameni”, cu o privire
devine plat, devine chiar plictisitor.” Construcþia e o creatoare, „atent ºi rãbdãtor”.
formã înaltã a jocului, una lucidã, dominatoare de Cã e o excelentã, voluptuoasã prozã postmodernã
haos, dornicã sã propunã un desen coerent (dar e prea puþin spus. La M.V., jocul intertextual nu e
fantast!) liniilor rebele de forþã ale realului. Real care niciodatã gratuit, nu-ºi ajunge, ci se însoþeºte de grave
se alcãtuieºte din întâmplãri, cuvinte, amintiri, jocuri, meditaþii pe multiple planuri subtextuale. Enciclopedia
din imaginaþie ºi experienþã, din vis ºi trezie. Cãci în personalã nu e simplã demonstraþie de erudiþie ºi
Negustorul de începuturi de roman „se topesc unele saturaþie livrescã. Ea are întotdeauna o þintã moralã,
dintre obsesiile mele mai vechi (raportul dintre text ºi de un fin, insinuant didacticism (vezi ºi Dezordinea
viaþã, în sensul cã textul este viu ºi poate genera viaþã), preventivã, cu omul-mlaºtinã, paralizat de propria
dar ºi multe amintiri devenite materie pentru prozã.” suprainformare, aþipit în iluzia atoateºtiinþei sale).
Pe scurt, M.V. scrie romane din genul eseistic liber Scriitorul nu se aºeazã „la uºa domnului Caragiale”,
(dupã care mã dau în vânt). O prozã dezinvoltã ºi ci înalþã o aripã nouã, un complex de dependinþe care
reflexivã, care emite încheieri imediat deschise în observã totul, înregistreazã asiduu, emanând crochiu
paragraful urmãtor, cu enunþuri apodictice puse la dupã crochiu, provizoriu ºi fãrã astâmpãr.
îndoialã cu un zâmbet maliþios-jucãuº în colþul gurii ºi Constatarea cã „omul contemporan, devenit un mutant
o micã dozã de exasperare fermecatã, cãci plãcerea genetic al societãþii de consum, este însã mai mult
de a explora nisipurile miºcãtoare ale întâlnirii vieþii decât obsedat de începuturi, el are o foame de
cu textul sunt secondate de neliniºtea de a nu afla începuturi” e detaliatã cu trimiteri la începutul continuu
niciun petic de pãmânt ferm pe care sã se înalþe ºi neaºezarea în care, paradoxal, lâncezeºte
48 „adevãrul” (vezi ºi Sindromul de panicã în Oraºul dintotdeauna omul românesc cu acea incapacitate
Biografia
de a vedea/face lucrurile în perspectiva lungã a istoriei

CRONICA LITERARÃ
despre care vorbea Rãdulescu-Motru, dar vede ºi
rãul veacului la nivel global: „nimic ontologic sau

sentimentala a unui
metafizic în goana sa dupã începuturi, ci doar o fugã
de responsabilitate, o evitare a implicãrii în
profunzime, o plãcere de a surfa pe suprafaþa vieþii.
Societatea a uitat sã trãiascã cu rãbdare, înfruntând
dificultãþile iniþierii treptate”.
Istoria lui X, cel rãmas singur într-o lume aglomeratã
de urme omeneºti þese o parabolã a primejdiilor
societãþii contemporane comparabilã cu Eseul despre
orbire al lui José Saramago. „Vrei sã-þi spun ce cred,
ucigas
Spune, Cred ca n-am orbit, cred cã suntem orbi, Orbi Alex Goldiº
care vãd, Orbi care, vãzând, nu vãd” e un enunþ valabil
dacã orbirea e înlocuitã de singurãtate ºi numeºte Într-una dintre ultimele
autismul generalizat al lumii de azi: „Nu e normal sã MARIN MÃLAICU sale intervenþii publice, re-
mã aflu încã aici. «Ce e normalitatea?» Nu ºtiu, dar HONDRARI gretatul Alexandru Muºina
nu e normal sã fiu, în continuare, aici. Ar fi normal sã atrãgea, în stilul sãu mucalit-
fiu cu ei. Ar fi normal sã fiu acolo. «Unde?» Acolo tãios, atenþia asupra unuia
unde sunt ei. «Nu fi idiot. Ei nu sunt nicãieri»”. dintre deficitele principale
Ironica secvenþã a grevei tãcerii la care recurg LUNETISTUL ale prozei româneºti de azi:
scriitorii români vãduviþi de premiul Nobel supralicitarea mizelor. Nu
radiografiazã umori ale zilei literare punând un existã prozator, observa
diagnostic tãios: „Tãcerea de un an a scriitorilor Muºina, care sã nu-ºi do-
români fu o veritabilã dializã culturalã ºi istoricã. Toate reascã o capodoperã (ceea
toxinele acumulate din cauza sentimentului cã Polirom, 2013 ce, trebuie sã recunoaºtem,
România intrase târziu în istorie ºi rãmãsese nici n-ar fi grav) ºi care sã
marginalizatã furã evacuate. Brusc, Occidentul nu-ºi proiecteze, în conse-
dispãru, ca autoritate absolutã, de pe radarul cinþã, fiecare paginã pe ecranul unui proiect vast.
psihologic al creativitãþii româneºti. Un uriaº sentiment Abia aici intervin problemele. Cãci, în loc sã se
colectiv de uºurare se nãscu la capãtul perioadei de rezume la o naraþiune bine scrisã, destui prozatori
grevã: nimeni, dar absolut nimeni, nu mai resimþi de azi ies în decor cu câte un show-off inte-
nevoia de a fi omologat întâi în Occident, pentru a fi lectualist, menit sã demonstreze cã romanul în
apoi recunoscut la el acasã…”. speþã e mult mai decât o poveste ºi cã în spatele
La fiecare pas, se deschide o stradã nouã, lui se pot ghici mize aºa-zis superioare – fie cã ele
incitantã. Cu „Nu este uºor sã ai un frate mai mare þin de filozofia existenþei sau de cea a formulei.
considerat de toatã lumea drept un geniu” se introduce Acest „complex al profunzimii” – explicabil, aº zice,
firesc romanul autobiografic (de pus alãturi de Bãiuþeii din moment ce literatura cu majuscule a supravieþuit
fraþilor Florian) adãugând alte paranteze despre la noi pânã cel puþin în ’90 – face ravagii în scriitura
începuturi, înnãscute ori dobândite. Vezi mica istorie prozatorului din ultimii ani.
a vieþii literare bucureºtene ºi evocarea atmosferei Fapt pe care, de la Cartea micilor intenþii pânã
„romantic-decrepite”, seducãtoare cãci devenitã semn la cel mai recent roman, Lunetistul, Marin Mãlaicu-
memorativ, din jurul casei Monteoru: „Într-un fel sau Hondrari reuºeºte sã-l evite cu graþie. Apropierea,
altul fiecare lãsase acolo o parte din viaþa sa. Toþi acei cea mai de succes carte a scriitorului, stabilea,
pereþi, toate acele stucaturi, tavanele cu casetoane, devine mult mai evident acum, odatã cu apariþia
parchetul din lemn de nuc, pianul dezacordat din hol Lunetistului, o formulã originalã în orizontul prozei
ºi canapelele ºi fotoliile excesiv de confortabile erau de azi. Mãlaicu-Hondrari îmbinã, într-o combinaþie
impregnate de gesturi, de cuvinte, de gânduri, de numai de el ºtiutã, romanul de aventurã – într-o
neputinþe ºi de revolte mute, de ºoapte ºi intrigi, de cronicã din „Apostrof”, Doru Pop zice de-a dreptul
bârfe ºi denunþuri, de glume ºi hohote de râs”. „thriller-policier” – cu romanul autenticist (ba chiar
M.V. observã neobosit „presãrarea” existenþei co- de meditaþie existenþialã) ºi cu scriitura livrescã.
tidiene, individuale ori colective, ºi o întâmpinã cu in- Vorbeam de „combinaþia” bizarã tocmai pentru cã
finite variante ale „reîntregirii”, ale dobândirii unei coe- niciodatã aceste tendinþe centrifuge ale scriiturii lui
renþe ºi a unui rost, scriind, una dupã alta, cãrþi de recitire. Mãlaicu-Hondrari nu alunecã în eclectism ºi nicio
dimensiune nu pare sã scurtcircuiteze mizele ºi
Cãlãtorie imaginarã

desfãºurarea celeilalte. Dimpotrivã. Impresionantã


e, la Mãlaicu-Hondrari, tocmai formula light; ºi nu
mã refer aici doar la uºurinþa lecturii, ci mai ales la
dozajul extrem de nuanþat al ingredientelor. Formula
„câte puþin din fiecare” nu e un eufemism, cãci în
relieful thriller-ului se poate ghici întotdeauna pasa
melancolicã ºi în spatele referinþelor livreºti existã 49
întotdeauna un côté existenþial pronunþat. evadarea din propria viaþã, menite sã punã în act
Lunetistul e povestea ramificatã a unui român ecuaþia subtilã a prozei lui Mãlaicu-Hondrari: o
plecat în Occident (tema imigraþiei serveºte ºi aici prozã care, sub aparenþa suprafeþelor limpezi, face
drept fundal narativ) în urma unei dezamãgiri în apologia rãtãcitorului aventurier (chiar ºi în sensul
dragoste. Pãrãsit de Cristina, Constantin ajunge propriu de „imigrant”) în aceeaºi mãsurã cu a
în scurt timp „lunetist”, un termen soft pentru ascetului bântuit de nostalgiile ºi de fantasmele
meseria de ucigaº plãtit. Scenariul senzaþionalist, recluziunii. Numai cã prin lejeritatea discursului ºi
promis la începutul romanului, e lãsat în paraginã prin lipsa de obligaþii moral-filozofice (mai rar un
de prozator în favoarea tramei sentimentale. elogiu al gratuitãþii literaturii la un prozator român
Cristina ºi Constantin se regãsesc peste ani printr- de azi!), aceastã prozã nu obligã cititorul la nimic,
o coincidenþã cam artificios pusã în paginã: þinta în afara plãcerii pure. „Profunzimile” scriiturii lui
„lunetistului” ajunge chiar fiul adoptiv al Cristinei, Mãlaicu-Hondrari rãmân frumoase ºi trecãtoare ca
tânãrul scriitor Carlos Murillo Ponti. Acest pretext niºte rafale de ploaie de varã.
narativ cusut cu aþã albã e acoperit însã de
arabescurile naraþiunii lui Mãlaicu-Hondrari. Cãci
povestea, imposibil de redat aici, n-are doar un fir
cronologic ºi nici un singur cadru de referinþã.
Lunetistul e o colecþie de „fotografii miºcate”, un
Mai jos de fluturi
permenant du-te-vino între istoria ºi prezentul
personajelor, un zig-zag de perspective care se Ovidiu Pecican
întretaie acolo te aºtepþi mai puþin. Surpriza e sã Dupã debutul cu
constaþi cã acest roman ramificat, ce îºi refuzã DRAGOª VOICU romanul Coada (2009),
fixarea într-un cadru stabil de referinþã, se citeºte promiþãtor artistic dar nu ºi
totuºi extrem de uºor. foarte convingãtor etic,
În fond, instabilitatea narativã nu face decât Dragoº Voicu a revenit în
sã simuleze, la nivel stilistic, neliniºtea de fond a ÞARA DE atenþie cu romanul Þara de
personajelor centrale. Departe de a fi un „lunetist” SUB sub fluturi (Sibiu, Ed. A.T.U.,
pur ºi dur, Constantin e un sentimentalist mãcinat FLUTURI 2012, 114 p.). Mult mai
de melancolii ºi de angoase. Nu fãrã o dozã de recompensant la lecturã,
autosuperbie (în mãsura în care îºi conºtientizeazã deºi cu un statut la fel de
ingeniozitatea), prozatorul scrie biografia incert precum naraþiunea
sentimentalã a unui ucigaº. Sub pretextul unui joc A.T.U., 2012 precedentã printre speciile
de-a „fotografiile imaginate”, Constantin îºi literare… În pofida încãpã-
rememoreazã istoria, cu episoade care de care mai þânãrii cu care se recoman-
viu colorate: copilãria nefericitã cu un tatã beþiv, dã romancier, autorul rãmâne un povestitor prin
brusc iluminatã de tovãrãºia Ofeliei, prima prietenã excelenþã. Nu cã ar fi rãu aºa. Proza românã a fost,
a copilului; adolescenþa zurlie însã plinã de multã vreme, una în care genul scurt a deþinut
imaginaþie a Clubului Trimbulinzilor ºi dragostea întâietatea. Nu cred cã acest lucru s-a întâmplat
naivã, dar totalã pentru Cristina; vizita subitã la cea datoritã grabei talentaþilor autori de a încheia ºi a
din urmã ca mesager al copilului adoptat etc. Printre publica ceea ce scriau, ºi nici pentru cã incultura
ochiurile acestor scene mai mult sau mai puþin publicului ar fi fãcut mai prietenoase textele
frivole, combinate cu confesiunile pline de referinþe concentrate, care nu supuneau la eforturi prea mari.
livreºti ale Cristinei (în „Caietul Constantin”), În acelaºi timp în care romancierii începuturilor îºi
prozatorul începe sã brodeze – iertate-mi fie întrerupeau naraþiunile, plictisiþi de efortul imaginativ
metaforele textiliste! – supratema „dispariþiei” sau ori intraþi în alte feluri de impas, damicelele ºi berbanþii
a „evaziunii” din vârtejul ameþitor al întâmplãrilor. români citeau pe rupte romane franþuzeºti ample, direct
Constantin e, pe de o parte, un rãtãcitor cu program: în limba în care fuseserã ele scrise. La mijloc trebuie
„nu avea cum sã nu remarce cã îi cãlcase tatãlui sã fie, aºadar, ceva din aplecarea naturalã a
sãu pe urme, cã dacã se asemãnau în ceva, atunci prozatorilor români, iar trãsãturi temperamentale ori
era tocmai în incapacitatea de a sta locului, de a adicþiuni culturale secrete – în mãsura în care mie îmi
prinde rãdãcini, de a-ºi aºeza viaþa. Bãnuia cã scapã – ar putea fi vinovate de caracterul succint al
exact ceea ce îl purtase pe tatãl sãu dintr-un loc în anumitor proze care îºi spun, nu se ºtie de ce, romane.
altul îl purta ºi pe el; o nevoie primarã de a merge În ce priveºte Coada ºi Þara de sub fluturi, ambele
mai departe, o inapetenþã distructivã pentru lucrurile sunt naraþiuni liniare, cu un singur fir pe care se deºirã
aºezate, o cãutare bezmeticã a ceva mereu acþiunea, nemizând pe construcþie ºi neetalând mari
întrezãrit, niciodatã atins. «Nu ai stare», îi zicea complexitãþi. Cele o sutã ºapte pagini de text
maicã-sa, ºi asta însemna cã nu putea sta locului”. marcheazã curgerea unei povestiri bine articulate, ºi
Pe de altã parte, însã, wanderer-ii lui Hondrari nimic mai mult.
sunt absolut dependenþi de câte un loc – sau de În 2009 notam cã „Dragoº Voicu nu scrie rãu
câte un „moment” – de recul, echivalent cu o auto- deloc ºi dacã vreodatã va îndrãzni sã practice
anamnezã. Privite mai îndeaproape, istoriile din libertatea pe cont propriu, nu la ordin, scriitura lui l-ar
50 Lunetistul sunt, în fond, „microstudii” despre putea ajuta sã se salveze. Sau e deja salvat?”
(Tribuna). Ca ºi cum m-ar fi auzit, prozatorul ºi-a luat atras atenþia asupra acestei curioase proprietãþi a
inima în dinþi ºi, de astã datã, a sãrit de la atitudinea ficþiunii, de a se confunda, pe ici, pe colo, cu realitatea,
conformist-zeflemitoare la una opusã. Cu ara de sub autorul a ricanat: „Credeþi cã vorbesc despre România
fluturi cititorul aterizeazã într-o utopie neagrã din în cartea mea? Interesant!// Probabil cã am fost
familia celor orwelliene (nu degeaba fluturii provin influenþat de mediul înconjurãtor ºi am preluat anumite
chiar din… Orwellia). Principala particularitate a elemente, dar cred cã distopia mea se aplicã oricãrei
universului prozastic pus în paginã acum este aceea þãri smulse dintr-un sistem ºi aruncatã într-altul, într-
cã evenimentele ºi atmosfera nu reprezintã decât o tranziþie nesfârºitã. Eu am dus totul la extrem, am
potenþarea stilisticã ºi îngroºarea – nu foarte mult – a învãluit personajele ºi o þarã ipoteticã într-o
realitãþilor ºi senzaþiilor de care românul timpului nostru apocalipsã.// Începe deja sã semene cu realitatea?
nu este deloc ferit. Se poate astfel spune cã, în timp Asta nu e bine!” Singurul model pe care ºi-l recunoaºte
ce în planul macro se contureazã o ficþiune, la nivelul aici este altul: „… la Þara de sub fluturi cred cã
micro, al detaliilor, se poate regãsi un realism feroce, Saramago m-a influenþat puþin, cu Eseu despre orbire”.
aproape un neorealism, datoritã mizerabilismului cu Metafora titlului indicã ceea ce se petrece sub
care se confruntã tânãrul erou-narator ºi familia lui. fluturi – indicând inferioritatea unui nivel ori caracterul
ªerban Tomºa o recomandã pe bunã dreptate ca fiind ºi mai efemer ºi pestriþ al evenimentelor ºi peisajelor
„Parabolã ºi distopie, [cãci – n. O.P.] cartea lui Dragoº invocate de pana care aleargã pe hârtie decât al
Voicu este o ontologie a destrãmãrii pline de cruzime, frumoaselor ºi prea puþin durabilelor zburãtoare –,
o evocare durã a celui mai negru Infern, o Apocalipsã încifrând, sub aparenþa sa liricã, un regn ºi o topologie
a societãþii moderne”. inferioare, o viermuialã deplorabilã. Dar poate cã prin
Mihai Curtean balanseazã însã, în interpretarea fluturi trebuie înþeleºi doar „funigeii” pe care, trosnind
pe care o propune, cãtre lectura în cheie avangardistã ºi pocnind, focul din finalul textului îi înalþã aleatoriu
a textului, cãci, dupã cum formuleazã el, „pornind de peste locul de unde a pornit. Þara de sub fluturi ar
la realitatea socialã, Dragoº Voicu metaforizeazã ºi putea fi, deci, în cele din urmã, ceea ce rãmâne
hiperbolizeazã, în liniile paranoiei instituite ca metodã nemistuit de flacãra purificatoare a revoltei unei
în artã de suprarealistul Dalí”. Nu trebuie însã populaþii care a traversat prea îndelung infernul.
confundatã paranoia socialã din Þara de sub fluturi De fapt, însã, Dragoº Voicu pare sã fi conspectat
cu vreo metodã creativã de felul celei teoretizate atent romanul 1984 ºi sã fi ilustrat acelaºi filon corosiv
odinioarã de numitul pictor suprarealist. Naraþiunea pe care l-au ilustrat, printre români I.L. Caragiale,
lui Dragoº Voicu rãmâne liniarã ºi continuã, fãrã rupturi, ªtefan Zeletin – cu a sa „Þarã a mãgarilor” –, autorii
juxtapuneri tensionale, neverosimilitãþi ori ºocuri, de gulliveriade (cel mai recent fiind Mircea Opriþã) ºi,
ororile ºi promiscuitatea survenind în fluxuri care nu cu voia cititorului, subsemnatul (în Bokia).
tulburã logica întregului. Tocmai aici se observã În felul ei, ºi Þara de sub fluturi este un manifest
talentul scriitorului. Sã scrii astfel, contrapunând împotriva resemnãrii, în pofida tonului sãu sumbru ºi
atrocitatea viziunii modelului unei naraþiuni de facturã al materiei mâzgoase aduse în prim-plan. Mai
aºa-zicând „clasicã”, necontorsionatã, nu este tocmai important mi se pare însã cã ea confirmã vocaþia de
la îndemâna oricui, mai ales atunci când, în plus, stilul prozator a autorului premiat odinioarã pentru debutul
este expresiv ºi, totodatã, decantat. sãu de Ed. Cartea Româneascã. Al doilea volum este
Iatã o mostrã de realism distopic de felul celui superior ca scriiturã ºi consistenþã primului,
practicat de autor: „Apoi au fost schimbate toate semnalând o evoluþie a conºtiinþei civice ºi artistice a
bordurile. Au fost plantate milioane de flori în toate celui care îl semneazã.
parcurile. Au fost schimbate vechile coºuri de gunoi

Laceni experience
cu coºuri complicate, inscripþionate cu numele
oraºului. Au fost aduse din Elveþia uriaºe ceasuri
aurite, cu cadrane din cristal, cu precizia de o secundã
la un milion de ani. În fiecare parc au fost amplasate
plasme TV uriaºe pe care rulau programe de
divertisment, iar la fiecare trei ore erau prezentate Marius Conkan
mãsurile luate de Stat pentru combaterea Crizei. ªi
populaþia era sfãtuitã sã stea liniºtitã, cãci lucrurile Poezia multor debu-
aveau sã îºi revinã ºi, în acest timp, banii se rãreau ªTEFAN BAGHIU tanþi ºi tineri poeþi din ultimii
tot mai mult, companiile falimentau, oamenii erau daþi ani suferã de un „sindrom“
afarã sau li se micºora din ce în ce mai mult salariul, pe care, fãrã sã-l conotez
pocneau din ce în ce mai mulþi pe stradã pufãindu-ºi neapãrat negativ, l-aº
ultimul fum, iar Statul a început sã se gândeascã ºi SPRE SUD, sintetiza astfel: punerea
mai intens la mãsurile care trebuiau adoptate ºi a LA LÃCENI accentului pe tehnicã ºi pe
instituit taxa pe aer” (p. 47). Tabloul crizei, aºa cum o ambalajul stilistic care o
cunoaºtem, se înfãþiºeazã cu toatã fenomenologia ºi însoþeºte (de la rupturi ºi
psihologia pe care le presupune. Dacã i-ar veni cuiva fragmentãri discursive, la
sã înlocuiascã ultimul cuvânt al citatului cu altul, de Cartea Romneascã, aluzii, subtilitãþi ºi intricaþii
pildã stâlp, din distopie s-ar coborî pe terenul foarte 2013 de naturi diferite) în
ferm al realitãþii imediate româneºti. Când cineva i-a detrimentul unui puternic 51
conþinut ideatic ºi imaginar, care ar trebui sã susþinã ca „singurãtatea”, „viaþa”, „fericirea” etc., fãrã ca
schela înãlþatã în jurul unui poem. Prin aceastã ele sã fie integrate constructiv. Ceea ce conferã,
putere a conþinutului nu mã refer nicidecum la un însã, acestui volum o notã specificã în rândul
imaginar high-class, marcat de sobrietatea ºi poeziei tinere actuale este, pe lângã atmosfera ºi
adâncimea marilor teme (se poate la fel de bine ritmul pe care pedaleazã, privirea netrucatã ºi
scrie despre dragoste ºi suferinþã, folosind o resemnatã, inspectând dinãuntru, de la un nivel
tehnicã deficitarã sau învechitã), ci la umplerea acut senzorial, lumea tinerilor non-conformiºti,
suportului stilistic cu stãri ºi experienþe (fie ele care denunþã marile proiecte, indiferent de ce
mãrunte) care dau forþã unui poem ºi naturã ar fi ele („Marea evoluþie se vede doar dupã
individualizeazã poetul. Or, câþiva dintre aceºti cãderea nopþii/ în halele pãrãsite, în pãdurile
debutanþi sunt „specialiºti“ în tehnicã, dar pun în electrice./ Acidul va pune stãpânire pe platane,/
umbrã conþinutul, întrucât fie nu constituie pentru vor compune ultima muzicã/ pe care se mai poate
ei o prioritate (ºi atunci intrãm într-o altã discuþie, dansa”, p. 13).
privind artificiul ºi lipsa intenþionatã de substanþã Dacã în cazul altor debutanþi, tehnica ºi
poeticã), fie nu este încã sedimentat prin lucrãtura poemelor au prevalat în faþa umplerii lor
experienþã. de conþinut (aºa încât, structurile ingenios fabricate
au rãmas la stadiul de limbaje fãrã un imaginar
Din acest punct de vedere, ªtefan Baghiu, în propriu), în ce-l priveºte pe ªtefan Baghiu problema
Spre Sud, la Lãceni, volumul sãu de debut, este o se aflã la polul opus, poemele din Spre Sud, la
excepþie. Fãrã sã punã accent pe o mecanicã Lãceni fiind, mai degrabã, construcþii de conþinut,
formalã complexã ºi fãrã sã facã din tehnicism care evitã jocul tehnic ºi sunt inconfundabile nu prin
singurul vehicul de propulsie poeticã, el creeazã o stil, ci prin imaginar. Structural privind lucrurile,
lume ºi o voce menite sã reflecte generaþia rave, volumul continuã pe de o parte tradiþia poemelor
cu toate manifestãrile ei – (subiect care nu este o ample ºi narative, chiar dacã aici avem de-a face
noutate, asupra lui „mixând“ ºi Dan Sociu cu ani în cu o narativitate meditativ-nostalgicã, a unei voci
urmã). De altfel, marca ineditã a volumului Spre Sud, care îºi propune sã vorbeascã în numele unei
la Lãceni priveºte tonusul ºi tonalitatea acestei voci generaþii (ºi pe fragmente reuºeºte), fãrã sã o facã
(uneori melancolicã, alteori revoltatã), care îºi strident ºi revoluþionar. Pe de altã parte, în mod
povesteºte/actualizeazã leneº ºi detaºat previzibil, maniera acestor poeme pluseazã, de la
exprerienþele, fãrã sã comitã hiperbole sau sã-ºi un capãt la altul al cãrþii, pe repetiþia unor structuri
alimenteze retoric angoasa, care oricum se ºi versuri cu efect incantatoriu, care în lipsa unui
profileazã în fundal (în acest sens, poemul Unde registru tehnic alternativ, riscã sã fie de la un punct
PETRA este unul dintre cele mai bune ale redundantã. Dacã incantaþia de fond, practicatã cu
volumului). Nimic, deci, din gesticulaþia amplã, de prestigiu ºi de alþi poeþi de facturi diferite, este
expresie noir, nu vine sã acutizeze alienarea ºi întrucâtva necesarã unui demers programatic ºi
scepticismul unei lumi în care orizontul este redus persuasiv, întinderile explicative din unele poeme,
la atitudini ºi miºcãri de minimã subzistenþã, precum lipsa de supleþe a unor versuri care ajung sã spunã
consumul de alcool, droguri ºi sex, în spaþii electro mai mult decât ar trebui ºi controlul insuficient
ºi electrizante. Este vorba, în fond, de o voce care calibrat al sintaxei sunt o constanþã a volumului.
nu se grãbeºte sã-ºi epuizeze experienþele Cu toate acestea, Spre Sud, la Lãceni este o carte
marginale (câte ºi cum ar fi ele) sau sã le caute bunã de poezie, chiar dacã tocmai omogenitatea
înþelesuri metafizice, ci cu lentoarea ºi cadenþa ei (tehnicã ºi nu imaginarã) ruleazã, pe alocuri, în
nostalgicã a unui poet-povestitor, ªtefan Baghiu îºi gol.
întinde discursul pânã la limita în care cititorul nu *
are aproape nimic de adãugat sau interpretat („Fac Speculând notorie-
lucruri, iar unii spun/ cã sunt importante,/ dar ANDREI DÓSA tatea unui subiect care a
lucrurile capãtã importanþã,/ doar când le fac pentru fãcut istorie, ºi anume
mine,/ pentru confort, pentru admiraþia celorlalþi,/ experienþa euro-peanului
pentru recunoaºtere”, p. 21). Chiar ºi cu riscul de în America, Andrei Dósa în
a pãrea vetust ºi aforistic, ªtefan Baghiu foloseºte AMERICAN American experience
cuvinte tari, goale ca semnificaþie, tocmai pentru EXPERIENCE (Cartea Româneascã,
cã le pãstreazã textura tradiþionalã ºi nu le 2013), cel de-al doilea
suprapune peste imagini care le-ar putea resuscita volum al sãu, ilustreazã
sau, cel puþin, le-ar schimba funcþia decorativã cu modul în care este receptat
una poeticã („Nu mai ºtiu cine spunea ºi-avea Cartea Romneascã, ºi demi-stificat „visul
dreptate oricum,/ cã viaþa-i spectaculoasã orice- 2013 american“, din perspectiva
ar fi”, p. 15; „Aºa e vârsta – cã nu trãim mai nimic unui personaj trimis sã
de la o vreme”, p. 20; „speranþa ºi-ar face loc în mun-ceascã într-un
mintea firavã a privitorilor”, p. 47 etc.). Cusurul restaurant din Statele Unite, printr-un program work
acestei voci echilibrat orchestrate intervine atunci & travel. Conºtient de riscurile unui asemenea
când, în respiraþia ei largã, emite constatãri inutil- subiect care ar deschide ºi mai mult evantaiul de
52 reflexive, cum sunt versurile în care apar cuvinte cliºee privind „þara tuturor posibilitãþilor“, Andrei
Dósa îºi de-liricizeazã în aºa mãsurã discursul, anume amploare/vitalitate a limbajului poetic („fumãm
încât poemele lui pot fi citite ca simple file de jurnal ceva/ ei spun cã efectul ierbii seamãnã/ cu efectul
ori pot fi vãzute ca niºte videoclipuri scurte, în care alcoolului/ cautã pe i-pad-ul abia cumpãrat de pe
nicio imixtiune constatativ-reflexivã nu bruiazã amazon/ unde e drumul/ unde e lacul unde e casa
„camera de filmat“. noastrã/ unde sunt ei/ gps-ul aratã un oraº din
Reuºita acestui volum constã, astfel, în românia/ zoom marginea oraºului/ zoom/ cimitirul”,
dexteritatea cu care Andrei Dósa selecteazã, pe pp. 22-23). În cazul acestui volum, raportul liminal
alocuri, imaginile relevante, care compun experienþa dintre tehnicã ºi conþinut priveºte mai ales o oarecare
americanã ºi care oglindesc, mai degrabã, o lume tensiune care intervine între cele douã, aºa încât
obiectificatã, maºinizatã, iar nu una în care tehnica opereazã la limita funcþionalã a imaginarului,
intensitatea stãrilor de crizã, anxietate ºi înstrãinare iar conþinutul este creat la limita productivã a tehnicii.
sã fie un magnet. Mai mult, de-magnetizarea Mai precis, poemele din American experience sunt
acestor zone marginale (trecute prin filtrul muncii fie compilaþii de imagini inedite pe un suport tehnic
zilnice ºi silnice într-un restaurant) de surplusul care cusut cu aþã albã, fie construcþii tehnice care îºi
le-ar da o coloraturã cel puþin dramaticã este vizibilã sufocã din faºã conþinutul sau îl vehiculeazã la un
ºi în construcþia poemelor care evitã, cu orice preþ, nivel cliºeic ºi plat.
retorismul ºi poetica autolatrã (pornind din interiorul Sunt destul de rare poemele din American
unui mod specific de a privi ºi întorcându-se tot la experience, care, în asamblarea lor, sã nu deraieze
el). De altfel, nimic din American experience nu dinspre consistenþa tehnicii spre cea a imaginarului
poate fi ataºat unor pulsiuni egocentrice (sau ºi viceversa (spre exemplu, poemul A treia zi, a
europocentriste), care ar acapara întru totul treia noapte). Din aceastã cauzã, experienþa
imaginarul, ci tehnica de tip videoclip a volumului americanã a anonimatului, pe care volumul o
dozeazã, de multe ori cumpãtat, detaºarea ºi speculeazã, rãmâne la stadiul de proiect insuficient
subiectivismul, jocul subtil cu perspectivele ºi valorizat, în dozajul lui discursiv ºi ideatic. Oricum
integrarea lor într-un discurs unitar ºi omogen. ar sta lucrurile, American experience este un volum
Andrei Dósa este unul dintre puþinii tineri poeþi relativ bun, care nu dã, însã, mãsura valorii unui
capabili sã umple instrumentarul de strategii aduse poet împins în prima linie a poeziei actuale.
la zi cu un conþinut care nu este nici expediat, nici
superfluu ori în disonanþã cu tehnica. Din pãcate,
însã, în American experience acest raport de
echilibru, între un imaginar personalizat ºi maniera
folositã pentru a-l exprima, se transformã într-unul
de liminalitate. Dintr-o fricã, parcã, de a nu pãrea
indezirabil în rândul generaþiei lui, Andrei Dósa îºi
controleazã ºi epureazã în asemenea chip unele
poeme, încât ele ajung sã semnifice mai puþin decât
ar trebui. Densitatea redusã considerabil a acestor
poeme pulverizeazã, sub lipsa ei de greutate,
capacitatea imaginarului de a mai funcþiona original,
fapt care marcheazã limita experienþei americane.
Fãrã sã facã rabat de la poetica minimalistã, pe
care nu o practicã artificial sau neconvigãtor, Andrei
Dósa îºi abandoneazã unele poeme fix în punctul
în care ele rãmân simple enumeraþii de cadre,
gesturi ºi imagini („magazinele îmbâcsite
restaurantele chinezeºti/ care îþi amintesc de
creveþii de pe vremea lui ceaºcã/ dolby digital mute
vãd negru looney tunes/ se proiecteazã pelicula
cu zgârieturi/ o ºosea asfaltatã care te duce înapoi/
în oraºul de carton pe platoul de filmare”, p. 51). În
acest sens, limbajul mai degrabã inventariazã
experienþe, din perspectiva unei voci impermeabile
la sensul blocat sub înveliºul acestora, chiar dacã
pe alocuri Andrei Dósa renunþã sã-ºi mai limiteze
intenþionat privirea ºi elibereazã limbajul de povara
unei contrageri tehnice, pentru a-i redescoperi
amplitudinea ºi curgerea fireascã (vezi poemul
acceptã totul (bonus1)). Astfel, când nu mizeazã
pe decupajul excesiv de imagini, care produce
versuri valide pe porþiuni mici, dar care decupleazã Îngeri 8
structura generalã a unui poem, Andrei Dósa lasã
ermetismul (cât este el) deoparte ºi recupereazã o 53
Ubi sunt? Amazoniada –
Salander toatã numai un piercing din
seria Millenium etc.
O adevãratã operã de istoric

o odisee
literar face Adriana Babeþi când
sapã în dicþionarele vechi româ-
neºti dupã cuvântul amazoanã ºi
identificã în trecutelele vieþi de
doamne ºi domniþe femeile aprige,
Angelo Mitchievici de un voluntarism belicos gen
doamna Chiajna, Maria Putoiana,
Deºi Adriana Babeþi îºi subin- strãlucesc nume exotice, unele conducãtoare de haiduci, sau femei
tituleazã impresionatul volum „o cãzute demult în uitare. Subcapitole revoluþionare precum Ana Ipãtescu.
poveste”, (Amazoanele. O poveste, precum « De neamul amazoa- Subcapitolul constituie o bineveni-
Polirom, Iaºi, 2013, 740 p.) dimen- nelor » sau « Amazon-land » oferã tã ºi ineditã incursiune în cultura
siunile story-ului ating proporþiile o privire asupra acestui redutabil românã cu privire la aceastã
unui roman fluviu sau aº îndrãzni sã adversar, ºi a unei geografii mitice dimensiune amazonicã a femini-
spun, al unei odisei pe care în spiritul care subîntinde acþiunile sale, tãþii, care înscrie un alt tipar com-
ludic al autoarei îl voi intitula revizitând locuri comune cu Félix portamental ºi psihologic. Saltul în
Amazoniada. Nu doar subiectul Buffière, spre exemplu, reactualizate interbelic este ºi unul în ficþiune ºi el
invocã o întreprindere rãzboinicã, ºi recon-textualizate din perspectiva evocã nume precum Ada Razu,
amazoanele fiind cunoscute pentru story-ului personal. Walkirii, Sultana Negoianu, etc. din care se
vocaþia lor belicoasã, ci ºi felul în Brunhilde, Camile, Hipolite, Antiope, construieºte o feminitate altfel.
care autoarea angajeazã subiectul Au fost amazoanele o poveste?
în felul unei strategii militare, rezulta- Contraatacul este pe teritoriul epi-
tul unor proiecte alocate preocu- stemei, ficþiunea fiind momentan
pãrilor „bãrbãteºti”, proiecte care datã deoparte pentru a lãsa loc
s-au transformat în tot atâtea etape discursurilor cu pretenþie ºtiinþificã,
premergãtoare ale cãrþii. Atac, doxei, celor care se aflã în cãutarea
Incursiune, Contraatac, Încercuire, „adevãrului istoric”. Acest excurs odi-
Asalt, Paradã ºi Retragere sunt seic relevã însã potenþialul temei în
titlurile principalelor secvenþe ale ochii celui pentru care cunoaºterea
acestui rãzboi al amazoanelor, vine ca un proces de raþionalizare
condus de o autoare care asumã a scandalului pe care-l instituie
rosturile ºi rolurile unei amazoane- luptãtoa-rele din Boemia Vlastei, existenþa amazoanelor. Toate
strateg pregãtitã sã asedieze ºi sã Clorinde, Pentesilei, domniºoare de teoriile invocate au ca punct de
cucereascã o citadelã. De ce Maupin etc. cu care ar putea fi convergenþã tema amazoanelor
Adraina Babeþi asumã rolul stra-- configurat un fabulos repertoriu însã privit cu atenþie acest versatil
tegului ºi nu pe cel al rãzboinicului villonesc al lui Ubi sunt, constituie obiect de cunoaºtere reflectã
implicat? În primul rând pentru cã fragmentele care refac þesutul unui asemeni unei lentile toate aceste
„rãzboiul“ a migrat dinspre arme mit originar ca mit latent care forme de cunoaºtere aplicatã în aºa
spre litere, este un mind game, iar activeazã un imaginar arborescent, fel încât le supune unui
subiectul este silit sã rãspundã unor fastuos. Cu toate acestea, Adriana autoexaminãri. Aceastã polisemie
multiple manevre din partea unui Babeþi impune o ordine ºi o disciplinã derutantã nu poate fi decât
adversar echipat cu toate gadge- militarã aceste armii de amazoane încercuitã, nu ºi prinsã prin
turile unui Modern Warfare. În al revãrsându-se de pe toate pãrþile unificarea sensului, de aceea
doilea rând, pentru cã autoarea îºi globului, de la cele mai diverse inevitabil readucerea temei în
propune rolul de coordonator stãpâ- culturi. Incursiunea care urmeazã discuþie dintr-un nou unghi are
nind o claviaturã epistemologicã atacului constã în continuarea istoriei valenþele unei digresiuni, ironie pe
copleºitoare: istoria mentalitãþilor, pe un palier al reevalurãilor temei care autoarea extrem de inteligentã
istoria ideilor, studii de gen, studii amazoanelor în Evul Mediu, o capteazã prin titluri ludice.
culturale, istoria religiilor, istoria artei, Renaºtere, Baroc, Iluminism,
mitologie, literaturã comparatã, Romantism, Decaden-tism, în fapt Condiþia feminitãþii
istoria imaginarului, etnologie etc. o relecturã care se îndreptã cãtre
Atacul este relativ convenþional, modernitate ºi dincolo de ea, cãtre Au existat amazoanele?
echivalentul unei istorii a ama- pop-art, pulp fiction ºi, în genere, Adresatã unui istoric, întrebarea
zoanelor cu episoade revelatorii, consumerismul care reinvesteºte genereazã rãspunsuri precum cele
plasate la confiniile cu mitul ºi lite- tipul amazoanei cu noi valenþe. Aici grupate în primul capitol. Istoricul
ratura, prefaþat de un onomastikon. se ivesc pentru contemporan figuri îºi construieºte rãspunsul pe baza
De unde vin aceste neînfricate femei de o notorietate indiscutabilã, agentul unor mãrturii, a unor izvoare cât
pare sã fie întrebarea capitalã ºi special Nikita, Beatrix Kiddo femeia- mai creditabile, punând în cumpãnã
atacul oferã mereu contraforþii unor samurai din Kill Bill-ul lui Tarantino, propria sa incredulitate, propria
54 alte ºi alte istorii particulare în care Lara Croft din Tomb Raider, Lisbeth reticenþã. Însã miza se aflã nu în
ºtiinþã, ci în felul de a înþelege mitul, societãþi bine organizate chiar sub culturale, ale unui angajament etic.
Paul Veyne pomenit strategic cu „Au raportul ficþiunii, ceea ce dã seama Chiar dacã prin numeroase trãsã-
crezut grecii în miturle lor?” relevã de un imaginar coerent ºi atent turi amazoana evocã societãþile
întrebarea capcanã. Rãspunsul nu structurat la confiniile cu utopia. arhaice, pasul spre modernitate
prezintã adevãrul despre ama- Travestitã în etnolog, Adriana este pasul spre o stilizare a acestor
zoane, ci adevãrul despre o Babeþi se intereseazã de tot, de comportamente ºi resemnificarea
societate în care credinþa în exis- dieta amazoanelor, de sexualitatea lor. Canibalismul, spre exemplu,
tenþa amazoanelor este viabilã, lor, de formele de socializare, de cunoaºte o sublimare eroticã în
puternicã, ºi care modeleazã riturile ºi aria cultualã în care erau ceea ce genereazã numeroase
imaginarul colectiv. În oglinda integrate etc. Efortul ºi reuºita cãrþii femmes fatales, tipul dominatrix,
condiþiei amazonice se reflectã o reprezintã analiza felului în care libertatea sexualã aflându-se la
epoci, se întrevãd matrici culturale, aceastã moºtenire culturalã confiniile cu libertinajul ºi cu marile
reflexe mentalitare, sensibilitãþi modeleazã modernitatea ºi ritualuri orgiastice. Abordarea
estetice, gesticulaþii publice, postmodernitatea, atât sub raport însemnelor celuilalt sex, compor-
filosofeme ºi miteme concurente, etic, cât ºi estetic. Într-un fel, tamentul viril, travestiul fecioarelor
un metabolism cultural care provocarea lansatã de amazoana în rãzboinici îºi are semnificaþia
prelucreazã tema fãrã s-o digere modernã este similarã aceleia pe ritualã, dar ºi pe aceea a unui
pânã la capãt etc. Istoria culturii ºi care o lanseazã un dandy, temã deziderat ideologic întru eman-
civilizaþiei constituie domeniul vast îndelung analizatã de cãtre Adriana ciparea femeii în secolul XX. Pri-
al acestei impresionante aventuri de Babeþi. Cartea despre amazoane mele amazoane moderne trec de la
cunoaºtere. Cea care poartã rãz- devine complementul avenit ºi fustã la pantaloni, fumeazã ºi beau
boiul ºtie cã-l va pierde, însã într-un edificator pentru cartea anterioarã, alcool, se bucurã de prerogativele
mod fertil, generând premisele unei Dandysmul. O istorie.Ambele masculine ºi anume utilizarea
pax amazonica. În fond, a gândi ipostaze reprezintã o provocare a limbajului licenþios, preiau iniþia-
aceastã condiþie excentricã a societãþii, ambele þin de ecuaþia tiva eroticã etc. ªi aº îndrãzni sã
femeii pe care amazoana o în- modernitãþii, iar ceea ce leagã spun cã ºi noi (bãrbaþii) alãturi de
truchipeazã exemplar, înseamnã a dandy-ul ºi amazoana este o ele. Cartea Adrianei Babeþi este
reflecta la ideea de feminitate ºi la anumitã propensiune pentru stil, un regal, se cuvine a fi cititã
resorturile ei sociale. Aici cartea ceea ce Adriana Babeþi numeºte în asemeni Odiseei, savurând
Adrianei Babeþi continuã studiile cel de-al doilea caz, amazonstyle. fiecare aventurã, fiecare episod,
excelente ale Ioanei Pârvulescu Stilul este aici un modus vivendi, o fiecare luptã prin care amazoana
despre „alfabetul doamnelor”, formã de gesticulaþie care redevine una dintre figurile
circum-scierea inteligentã a depãºeºte dimensiunea vesti- centrale ale culturii ºi civilizaþiei
conceptului de intimitate la Simona mentarului sau a conduitei ajungând occidentale ºi a unui imaginar
Sora sau demersul istorico-literar sã cuprindã toate datele unei matrici prodigios.
al Biancãi Burþa-Cernat despre
conceptul de feminism la scrii-
toarele române. Mi se pare cã
autoarea îºi aproprie acelaºi punct
de vedere prin care situaþiile unei
feminitãþi contrariante din tragedia
greacã (Electra, Medeea etc) nu
constituie cazuri monstruoase, ci
limite care traseazã ideea de
umanitate, o repun în discuþie ºi o
definesc nu prin excepþie, ci prin
forþarea limitei. Cartea Adrianei
Babeþi este una despre condiþia
feminitãþii, dar nu a uneia deviante,
cum e cazul adesea invocat în
variile manuale de patologie de la
finele secolului XIX, nici cea
rãscumpãratã politic, de pe poziþii
civic-militante, din diferitele queer
studies, ci a uneia care doar
aparent invocã excepþionalismul.
Sã nu uitãm cã proximitatea în care
se aflã societãþile de amazoane
este cea a societãþilor matriarhale,
Muzicieni

ºi doar atributul rãzboinic le asigurã


o publicitate fãrã precedent. Prin
urmare, nu monºtri, nu excepþii, ci 55
Dezbaterile Phantasma capitolelor sunt belicoase, îm-
prumutate din repertoriul militar.

Cu Adriana Babeti, despre Începutul e, normal, o „Îmbãr-


bãtare”. Acest prim capitol, cu ma-
nevrele ºi comenzile lui, spune

amazoane
Corin Braga: ºi în minunatele lor pagini, m-am
foarte pe scurt povestea cãrþii în
sine. Dupã care, un capitol masiv,
„Atac”, desfãºoarã subcapitol
dupã subcapitol, pe baza unei
bibliografii care – mãrturisesc –
Dragi prieteni, am plãcerea sã dezbãrbãtat complet. În schimb, la un moment dat m-a covârºit.
v-o prezint pe Adriana Babeþi, mi-a venit ideea de a-mi cãuta un Se poate afla de acolo, din
venitã de la Timiºoara, care, ca o alt model pentru a prinde curaj. ªi „Onomastikon” câte poveºti s-au
bravã urmaºã a strãmoaºelor sale aºa am ajuns la amazoane. nãscocit pe seama numelui ama-
amazoane, ne va vorbi despre M-am documentat câþiva ani, zoanelor, cu toate cele 16 variante
uriaºul sãu proiect în lucru, de apoi a venit Revoluþia, am intrat în etimologice. Dupã ce am lãmurit
abordare comparatistã a figurii învãþãmântul superior ºi interesul problema numelui, am trecut la
mitice ºi literare a amazoanelor. academic m-a purtat spre alte genealogia amazoanelor, înce-
Adriana, îþi dau cuvântul (ºi spada zone: un doctorat despre Dimitrie pând cu „tata Rãzboilã”, adicã zeul
– adicã microfonul, sau stiloul). Cantemir, apoi un studiu sistematic Ares, cu o mamã incertã ºi în-
al culturilor central-europene ºi, în cheind cu zeiþa-cult a rãzboini-
Adriana Babeþi: cele din urmã, o comandã editorialã celor, Artemis. Urmeazã apoi „De
Maestre, vã mulþumesc pentru pentru un volum dedicat bãrbaþilor neamul amazoanelor”, care, pe
invitaþie ºi sã încep prin a vã efeminaþi, dandy-i. Dupã care mi- baza ipotezelor formulate de
adresa întrebarea sub al cãrei a venit ideea de a mã reapuca sã istoricii ºi de poeþii antichitãþii
semn stã toatã cartea scriu despre acele femei virilizate, greco-romane, încearcã sã ofere
Amazoanele. O poveste: armele ºi amazoanele. În consecinþã, cam variante despre obârºia ama-
literele, strategia ºi retorica, sunt de doi-trei ani lucrez întins la ele, zoanelor: cum au apãrut ele ca
unul ºi acelaºi meºteºug sau sunt „neam”. Iar în „Amazonland”, un
douã meºteºuguri diferite? De la capitol foarte întins, la care am
acest topos literar inaugurat de lucrat mult, am încercat o
antici ºi trecut apoi prin poeticile sistematizare cât se poate de
Evului Mediu, dar mai ales ale riguroasã a topografiei amazo-
Renaºterii ºi Barocului, am pornit nice. Deci unde sunt plasate
iniþial studiul despre amazoane. amazoanele pe glob: din nordul
Am ales drept unul din motto-uri Turciei, în Caucaz, din nordul
vorbele pe care Don Quijote le Africii, în stepele Donului ºi în
adreseazã unor tinere femei, pe Tracia, din America de Sud, în
care vrea sã le cucereascã. insulele Oceanului Indian… Ar
Rezultã de acolo cã Cervantes dã urma un capitol care cred cã s-ar
întâietate armelor. Aºa cã am citi cu plãcere: se cheamã
plecat pe urmele lui, într-o etapã fireºte, printre alte teme de „Încercuire” ºi face un bilanþ al
de început a redactãrii cãrþii mele, cercetare, impuse de viaþa isprãvilor amazonice, al faptele lor
de acum vreo 25 de ani. Pornind academicã. Amazoanele sunt un de glorie: o „Amazonsaga”. Sunt
de la invitaþia revistei Secolul 20 fel de bonus, la care scriu din purã enumerate acolo toate marile bãtãlii
de a scrie un eseu despre cetãþile plãcere. În momentul de faþã, care le-au adus pe amazoane faþã
asediate, despre fortãreþe, am cartea, pe care o pregãtesc pentru în faþã cu atlanþii, cu gorgonele ºi
ajuns sã imaginez un fel de editura Polirom, fãrã sã fie încã menadele, cu Hercale, Dionysos,
Pseudostrategikos, un fals tratat încheiatã, are cam un milion cinci Belerofon, cu aheii, cu Alexandru
de strategie, pentru care, evident, sute de mii de semne. Deci presimt Macedon ºi cu câþi alþii…Dupã ce
trebuia sã mã îmbãrbãtez. ªi am cã, în cele din urmã, o sã fie un am descris marile campanii, deci
demarat aceastã acþiune de volum de vreo cinci-ºase sute de amazonomahiile, am trecut la
exortare urmãrindu-i, în istorie, pe pagini, cu tot cu bibliografie. Am acele înfruntãri care aºazã faþã în
acei bravi militari care au fost ºi însã o problemã: e vorba despre faþã o amazoanã, de obicei,
mari scriitori. Aºadar, am întocmit ton ºi asta aº dori sã discut mai la reginã, ºi un erou. Sunt – cele mai
un catalog al scriitorilor-oºteni, sfârºit cu dumneavoastrã. multe – dueluri amoroase. Nu am
începând cu Alceu ºi terminând cu omis nici faptele de vitejie ale
Zwingli. De totului tot, peste 100 de Îmbãrbãtãri, dezbãrbãtãri luptãtoare-lor pe puntea unor
scriitori, bãrbaþi de bãrbaþi. Au corãbii, în „La cârmã, pe valuri”.
rezultat cam 150 de pagini, dar ºi, Cartea are urmãtoarea Sunt fabuloase poveºtile (reale!)
în ce mã priveºte, o mare inhibiþie. structurã, care în acest moment ale femeilor-amiral sau ale
56 Vãzându-i pe câmpurile de bãtaie îmi pare a fi bãtutã în cuie. Titlurile femeilor-pirat. Cine mai ºtie azi
de incredibilaperformanþã într-o amazoanelor. ªi acum sã spun aº remarca faptul cã istoria
bãtãlie pe mare, la Salamina, a câteva cuvinte despre secþiunea amazoanelor, cel puþin aºa cum
Artemisiei, guvernatoarea din care am extras acest fragment rezultã din prezentarea ta,
Halicarnasului, concitadina lui pe care îl supun dezbaterii d- coincide parþial cu A History of
Herodot? Ar urma subcapitole voastrã: „Incursiunea”, care are Women, o istorie a emancipãrii
dedicate vânãtorii ºi unor competiþii, cam 100 de pagini ºi care, dupã femeilor, coordonatã de Georges
sã le spunem, sportive. Un alt ºtiinþa mea, e primul excurs, Duby ºi Michelle Perrot, publicatã
subcapitol se referã la treburile evident, în galop evident, prin toatã în anii 2000, în cinci volume, la
paºnice ale amazoanelor, cum ar literatura ºi arta lumii, de la Belknap Harvard.
fi întemeierea de cetãþi ºi regate, începuturi ºi pânã la ultimele jocuri
de sisteme legislative º.a.m.d. Am video care le tematizeazã într-un Adriana Babeþi:
adãugat în încheierea „Încercuirii”, fel sau altul pe amazoanele A apãrut iniþial în italianã...
pentru cã, deocamdatã, n-am ºtiut propriu-zise ºi variantele lor
unde sã le plasez mai bine, printr- restilizate, remitizate, din Monºtri-femei ºi spaime
o „Breºã”, o sumedenie de istorii contemporaneitate. Le urmãreºte masculine
reale despre marile rãzboinice din în toate marile epoci. A fost partea
istorie. Ar urma un capitol care, care a antrenat cea mai amplã ºi Corin Braga:
dupã pãrerea mea, e cel mai diversã documentare. Materialul Eu am citit-o în varianta
ofertant pentru un public larg: se este imens, iar detectivistica fãcutã americanã, tradusã în englezã.
numeºte „Asalt” ºi e dedicat sti- în proporþie de 80% pe cont Rezultã din pentalogie cã
lului amazonic, începând cu propriu a fost pe cât de plãcutã, pe amazoanele sunt o figurã, cum sã
bodybuilding-ul, deci cu toate atât de istovitoare. Incursiunea e spun eu, cu rol de hârtie de turnesol,
formele de pregãtire rãzboinicã ºi un fel de timeline: „Înapoi la antici”, pentru reacþia unei societãþi, pentru
întreþinere a corpului. Cum e „Creºtinism contra amazoane”, atitudinea unei societãþi faþã de
reprezentat acel corp? ªi cât de „Renaºterea ºi noile virago”, „Pe imaginea ºi identitatea femininã ºi
reale sunt poveºtile cu amputarea graniþã, barocul”, „La umbra cu rolul social acordat personajului
(arderea) sânilor? Ce mâncau luminilor”, „ªocul romantic”, feminin. Sigur cã istoria este
amazoanele? Cum le erau armele? „Femeile virile: Balzac, Stendhal extraordinar de lungã ºi ea are o
Dar caii? Am studiat atent ºi linia et co”, „Dar amazoanele de- serie de nuanþe, care toate meritã
modei ºi am intitulat subcapitolul cadenþilor?”, „Trei dandy ºi toþi trei”. sã li se acorde un interes aparte,
acesta „Casa Dior”. Cum vedeþi, ªi, ceea ce v-am oferit cu inima de la miturile Antichitãþii, homerice
titlurile nu sunã foarte academic, strânsã de îndoialã, mã rog, chiar ºi tragice, pânã la Antichitatea
ci mai degrabã lejer, publicistic. de emoþie: „Secolul XX ºi ama- târzie, când, pornind de la Herodot
Lucru ciudat pentru o carte cu zeci zoanele pentru toþi”. Urmat de un ºi trecând prin toþi marii erudiþi,
de subsoluri, înþesatã de biblio- capitol la care am lucrat ºase luni, Pliniu, Solinus, Martianus Capella,
grafie. M-am gândit însã cã ea ar dar cu o plãcere nebunã, „Zoe, fii se constituie deja o materie a unei
trebui cititã ºi cu plãcere, fãrã sã bãrbatã sau amazoneritul la Asii fabuloase în care amazoanele
aþipeºti de plictisealã pe paginã. români”. Nu vã ascund, sunt foarte ocupã un rol de neignorat.
Cred cã se poate face ºtiinþã mândrã de aceastã detectivisticã Posibilele modele istorice sunt
serioasã ºi cu bunã dispoziþie. a mea în spaþiul românesc. Ultimul luate din Sciþia, din Sarmaþia, din
Sper sã nu cad în facil sau într-un roman – un SF – pe care l-am zonele cât de cât în contact cu
stil excesiv de relaxat, de dibuit este al unei doamne din Cluj, Europa sau cu Orientul apropiat,
dezbumbat, spre a nu-i dezamãgi apãrut în 2008 la editura Dacia. dând naºtere unei tipologii extrem
(de tot) pe cei care þin la corsetul de persistente, plasate între
academic. Deci „Casa Dior”, Corin Braga: monºtrii ºi rasele umane ciudate
despre vestimentaþia amazoanelor, Îþi mulþumim, Adriana, cã ne-ai din Indiile fabuloase, din Asia
despre încãlþãminte ºi bijuterii….. dezvãluit fragmente din laboratorul necunoscutã. Aceastã moºtenire
tãu de creaþie ºi de concepþie. va fi pe urmã preluatã, prin Isidor
Corin Braga: Subiectul tãu este o temã de de Sevilla cu Etimologiile sale, de
.. paraphernalia... comparatism clasic, de tematism, cãtre întreg Evul mediu. Toþi marii
care are pretenþii de exhaustivi- enciclopediºti, de la Brunetto Latini
Amazoanele pentru toþi tate, chiar dacã câteodatã la Vincent de Beauvais, au
exhaustivitatea e nevoitã sã lase transmis o imagine stereotipizatã
Adriana Babeþi: locul cazurilor reprezentative. a amazoanelor, stereotipizatã chiar
Da. ªi acum vine cel mai Sigur cã nu ai putut trece în revistã la nivel de emblemã, în sensul în
palpitant capitol, cu un titlu de toate figurile de amazoane, mai care desenele care însoþeau
telenovelã, „Numai iubirea”, ºi care ales din secolul XX... De exemplu, aceste enciclopedii adeseori se
are urmãtoarele subcapitole: eu unul sunt frustrat cã n-ai copiau unele dupã altele,
„Bãrbaþii, mod de întrebuinþare”, menþionat-o pe Jessica Alba în permiþând un studiu de iconologie
„Sex and Death”, „Suratele”, Îngerul întunecat... (Râsete) Ce sã în genul celor fãcute de Erwin
„Mame ºi fiice”, „Mame ºi fii”. Deci fac, am ºi eu preferinþele mele... ªi, Panofsky. Pentru ca dupã aceea,
zeci de pagini despre amorul ca sã înaintez cãtre un comentariu, prin creºtinism, deci prin cultul 57
marianic, figura femeii sã ajungã la inversã, printr-o oglindã deformatã, abisale, deci ale psihanalizei, vom
Renaºtere, apoi la Romantism, la a societãþii locale, deci a societãþii gãsi o explicaþie în procesul
Decadentism, la modernism... europene, care punea foarte bine fantasmatic masculin: de la
în evidenþã fantasmele vinovate spaima ancestralã în faþa sexului
Adriana Babeþi: ale unui inconºtient colectiv care feminin, la nevoiea de
Da, da, da... lucreazã în contrapartidã cu compensare. Dar ºi aici avem ºcoli
conºtiinþa. Deci, ca sã-mi închei tot ºi ºcoli. Într-un fel vor vorbi Freud
Corin Braga: excursul, întrebarea era: crezi cã ºi freudienii despre aceastã
Putem aºadar urmãri felul în amazoanele sunt o imagine chestiune, ºi altfel Jung, cu teoria
care diverse culturi, dominant compensatorie din partea arhetipurilor animus/ anima. ªi altfel
masculine, s-au raportat la figura publicului feminin sau una fobicã Adler, de pildã. Deºi niciunul dintre
femeii. ªi aici mã apropiu de din partea unor scriitori ºi a unui ei nu se referã explicit la mitul
comentariul-întrebare pe care public preponderent masculin? amazonic. În cu totul alþi termeni
voiam sã þi-l fac. Spuneai chiar în va explica apariþia mitului
introducerea prezentãrii tale cã, Adriana Babeþi: antropologia.
dacã în volumul despre Dandysm Primul text care se referã la
te-ai ocupat de bãrbaþi efeminaþi, amazoane ºi e datorat unei femei Niºte barbare
aici te ocupi de imaginea femeilor este La Cité des Dames/ Cetatea
masculinizate sau virilizate. femeilor, al Christinei de Pizan, E de citat aici teoria (nu
Întrebarea mea este: aceastã unde e realizatã (la începutul neapãrat nouã, dar extrem de
imagine a femeilor virile este o veacului al XV-lea) un fel de sintetic formulatã) a unei reputate
imagine compensatorie a femeilor paradare a eroinelor din Antichitate. savante franceze Jeannie Carlier-
despre ele însele sau este o Acesta e un text absolut formidabil Détienne. Grecii le-au reprezentat
imagine impusã de un public mai pentru epoca în care a fost scris. pe amazoane drept Diferitul însuºi,
degrabã masculin, care proiec- Pânã atunci, amazoanele apar ridicat la puterea a treia: întâi,
teazã în figura amazoanelor, cel doar în opere semnate de bãrbaþi pentru cã erau femei, apoi, pentru
puþin în Antichitate ºi în Evul Mediu, (vorbim despre textele istorice ºi cã erau rãzboinice ºi urau bãrbaþii
anxietãþile sale legate de imagoul literare, dar ºi despre toate ºi în al treilea rând, extrem de
feminin? Fie cã este vorba de reprezentãrile în imagine: picturi pe important, pentru cã erau barbare.
lumea homericã, sau de cea iudeo- obiecte de utilitate cotidianã, plus Toate aceste femei erau proiectate
creºtinã, putem spune cã acestea fragmente de basoreliefuri ºi în þinuturi îndepãrtate, la periferie,
proiecteazã în figura amazoanelor statui). Toate, aºadar, rezultat al dincolo de graniþele lumii civilizate
un fel de culpabilitate faþã de femei, unei elaborãri artistice masculine, greceºti. Iar acele tãrâmuri erau
þinute undeva în marginea produse ale unui imaginar al rezervate prin excelenþã Celuilalt,
societãþii? Aºadar, vezi în bãrbaþilor. Evident, amazoana e o diferitul monstruos ºi sãlbatic.
amazoane o imagine compen- fantasmã masculinã, iar grecii sunt
satorie pentru femeile care doresc primii care elaboreazã un mit ºi Corin Braga:
un statut social superior într-o care pun de fapt în scenã, la Inventeazã ºi insule de femei ºi
societate falocraticã, sau o propriu ºi la figurat, ceea ce un de bãrbaþi, Feminie la Grant,
expresie a spaimei bãrbaþilor de a amazonolog francez, Alain Amazonia...
nu se vedea la un moment dat Bertrand, numeºte arhe-mitul
concuraþi – o spaimã desigur amazonic. El este formulat pentru Adriana Babeþi:
inconºtientã – de cele pe care le prima datã în cel puþin în 10-15 Acesta e Marco Polo, care vine
marginalizeazã în viaþa de zi cu zi. variabile de cãtre greci ºi preluat cu prima reprezentare a acestor
Aici imaginea care-mi vine cel mai parþial de romani. Numai cã, o Femenii, lumi locuite exclusiv de
rapid în minte ºi cea mai matrice de tip amazonic, deci femei, insule plasate în Extremul
emblematicã în sensul acesta este femei belicoase care trãiesc Orient, în zone nerecuperabile pe
cea a lumii pe dos. La sfârºitul singure, poate fi regãsitã ºi în hartã sau în zona Sumatrei. Dar
Evului Mediu ºi în Renaºtere, în mitologia caucazianã sau în cea grecii le proiectau fie în sãlbãticia
momentul în care au fost extrem-orientalã. Deci ama- barbarã a þinuturilor sauromate sau
descoperiþi antipozii, au apãrut o zonismul ar avea o extensie scite, diu stepele Donului de azi
serie de poveºti despre locuri unde geograficã imensã, cu câteva sau pe teritoriul actualelor republici
oamenii stau cu capul în jos ºi invariante structurale, fapt care caucaziene. Aceste lumi sunt
toate lucrurile sunt rãsturnate. În iese, dupã spusa specialiºtilor din radical diferite de modelul greco-
Renaºtere au fost publicate o mit, din fabulaþie ºi intrã în cea mai roman, un model patriarhal,
serie de caricaturi în care profesorii concretã realitate istoricã. La androcrat cât nu cuprinde. Sau
sunt bãtuþi de elevi, mãgarii întrebarea ce anume ar fi generat falocrat, cum doriþi. Cu toate
cãlãresc oamenii ºi, iatã, bãrbaþii mitul grecesc al amazoanelor e nuanþãrile posibile, grecii erau
cos ºi stau la cratiþã, în timp ce greu de dat un singur rãspuns. foarte macho. Oricum, toate
femeile îmbrãcate în armuri pleacã Conteazã din perspectiva cãrei invariantele tematizate ale
la rãzboi. Lumea aceasta pe dos ºtiinþe te aºezi. Dacã ar fi sã amazoanelor reprezintã un feminin
58 era într-adevãr o formã de criticã operãm cu mijloacele psihologiei monstruos, ca abatere sãlbaticã de
la normele femininului, aºa cum le inspirate fie din repertoriul propriu- niºte doctori care erau cunoscãtori
valorizau grecii. O femeie trebuia zis amazonic, fie stilizate, doar ai organismului feminin atunci când
sã treacã integral la diateza pasivã, câteva sunt de calibru estetic fãceau aceste controale de
sã se comporte ca un obiect de mare. În secolul XX, de pildã, aº verificare a presupusei “copulãri cu
care bãrbaþii se serveau pentru semnala-o pe Virginia Woolf, cu diavolul”. Aceºti doctori (sau
felurite trebuinþe; de fapt, pentru trei, Orlando ºi pe Marguerite controlori de vagin) se ghidau dupã
cum spune ºi Demostene într-un Yourcenar, cu Focuri. ªi în anumite semne, dacã, de pildã,
celebru discurs împotriva curte- perioada postbelicã, o autoare organismul respectiv avea niºte
zanei Neera: desfãtare, treburi americanã, Maxine Hong denivelãri sau mãrci; ºi indiferent
zilnice ºi naºterea urmaºilor. Tot ce Kingstone, cu Femeia rãzboinic, ce gãseau, orice era considerat ca
poate fi mai opus unei firi de tradusã ºi la noi. Dar ºi Hélène fiind o dovadã a “copulãrii cu
amazoanã! Cixous sau Monique Wittig. Iar diavolul” la nivel fantasmatic de-
dintre regizoare, e chiar laureata sigur, iar femeile erau considerate
Mihaela Ursa: cu Oscar pentru filmul Hurt Locker, vinovate. Deci nu atât bolboroselile
Oare te-a interesat, de pildã, sã Kathryn Bigelow. Ea e prima sau vrãjile lor sau ceea ce se atesta
urmãreºti ºi cazuri ale unor regizoare care realizeazã un thriller despre ele la nivel oral, la nivel de
amazoane „concrete”, istorice? Mã despre o femeie-poliþist. În rest, limbaj, la nivel de incantaþie conta
refer la femeile-conducãtor sau la toate producþiile sunt masculine, iar neapãrat, ci verificarea extremã a
piratesele din secolul XVI, de proiecþia asupra femininului e organelor intime pentru a fi doveditã
exemplu. În ce mãsurã, cum au modificatã de la o epocã la alta. E atingerea lor sexualã de cãtre
fost istoriile lor concrete, atât cât foarte interesant. diavol, concretizatã prin gãsirea în
sunt accesibile prin documente, organismul acelor femei a orice ar
mobilizate ºi transformate ulterior Alte fantasme, acelaºi sex fi fost considerat atipic sau anormal.
în reprezentãri literare sau în
reprezentãri ficþionale. Pentru cã Ruxandra Cesereanu: Ovidiu Pecican:
una e istoria nu ºtiu cãrei piratese Vroiam sã te întreb ºi, într-un Adriana, negi sau admiþi chestii
care moare la 67 de ani cu arma anumit fel, chestiunea pe care o din astea?
în mânã, dupã ce tovarãºii ei au pun eu la nivel de mentalitate cred
crezut-o toatã viaþa bãrbat, ºi alta cã are legãturã ºi cu întrebarea lui Ruxandra Cesereanu:
e reprezentarea ficþionalizatã în Corin ºi a Mihaelei. Faci vreo Iar dacã femeia acuzatã avea
producþii gen Piraþii din Caraibe a relaþie, vreo legãturã când încerci o problemã intimã (o boalã) sau o
unei piratese voluptuoase, ultra- sã interpretezi ºi la nivel de malformaþie, aceasta era din start
feminine, care adaugã ºi sen- mentalitate, faci vreo legãturã între pusã în contul diavolului, iar
zualitate, ºi sexualitate la toate amazoane ºi variatele proiecþii femeia cu pricina era automat
atributele acelea rãzboinice. Cred asupra vrãjitoarelor, în special în arsã pe rug, indiferent dacã ea
cã aici, în detalierea ºi analiza Evul Mediu ºi din perspectiva mãrturisea sau nu vreo atingere
mecanismului de ficþionalizare a Inchiziþiei? De ce te întreb din partea diavolului. Mã întrebam
unei realitãþi istorice intervine într- aceasta? Sunt amazoanele o dacã faci sau nu la nivel de
adevãr ceea ce spuneai, adicã fantasmã a mentalului masculin mentalitate cumva o legãturã între
suprapunerea ºi impunerea unei care resimte o anumitã proiecþiile fantasmale asupra
proiecþii care þine mai degrabã de culpabilitate gender (ºi socio- amazoanelor, ºi, iatã, proiecþiile
un imaginar masculin, de ceea ce politicã) ºi atunci construieºte construite de Inchiziþie asupra
aºteptãrile masculine dicteazã acest tip de fantasmã? E foarte vrãjitoarelor.
amazoanei (în apariþie, compor- interesant felul în care, în timpul
tament etc.). Inchiziþiei de pildã, existã o serie Adriana Babeþi:
de documente atestate cum cã Nu prea fac, fiindcã repertoriul medi-
Adriana Babeþi: schingiuirile la care erau supuse eval e din start ostil acestui tip de
Sigur cã reprezentãrile diferã aºa-numitele vrãjitoare, înainte de reprezentare: cultul marial intrã în directã
semnificativ de la o epocã la alta, a fi arse pe rug, implicau ºi un coliziune cu tot ceea ce propune
dar dacã fac bilanþul scrierilor control al vaginului prin care se amazoana ca model de comportament,
propriu-zise, fie cã ne referim la verifica presupusa “copulare cu profil moral º.a.m.d. Cultul Fecioarei este,
texte literare de primã mãrime, fie diavolul” a acestor femei. Fac în fond, expresia unei legi a Tatãlui, a
la producþii de raftul doi sau trei, legãtura cu felul în care unei religii monoteiste, iudeo-creºtine,
dacã avem în vedere producþiile amazoanele sunt proiectate, în care nu are cum sã facã parte acestui tip
plastice sau filmele, trebuie spus acest mental masculin, ca fiind de feminitate rãzboinicã. Nu evit
cã autorii sunt în proporþie de 90 la desexualizate ºi, totuºi, ele îºi rãspunsul, dar aº aduce câteva nuanþãri
sutã bãrbaþi, dacã asta e problema. pãstreazã în acelaºi timp un alt tip
legate de Evul Mediu, care îmi par
Deci chestiunea e chiar foarte de sexualitate (exotic) în care
interesante. În zonele târziu creºtinate,
interesantã. Între puþinele autoare bãrbatul e supus, inferior. Or, în
pe care le-am recuperat, autoare mod fantasmatic, presupusele cum ar fi Nordul european sau chiar
care cad perpendicular pe temã, vrãjitoare erau controlate, iar vaste teritorii din centrul Europei,
nu oblic, deci au personaje schingiuitorii erau secondaþi de modelul femeii rãzboinice de tip
59
amazonic a înflorit oarecum liber, Ovidiu Pecican: o amazoanã împlãtoºatã ºi un brav
chiar dacã cu multe nuanþe Ana Ipãtescu e ºi mai tare, cã erou. Armurile ascund formele
modificate. ªi asta, deoarece ea nu se mai deghizeazã în bãrbat, feminine, iar gesturile luptãtoarelor
politeismul ºi anumite culte la 1848 sunt extrem de bãrbãteºti, fãrã a
matriarhale au fãcut permisiv mai vorbi despre curaj. Ama-
acest model. Sã ne gândim doar Adriana Babeþi: zoanele sunt în genere „mari”,
la walkirii sau la legendarele Travestiul e una din modalitãþile puternice, agile, ca niºte tineri
eroine ale Cehiei, la Libuºe ºi predilecte prin care femeile intrã rãzboinici. Aºa apar Camila, în
Vlasta ºi la fecioarele rãzboinice pe câmpul de luptã. De altfel, în Eneida lui Vergiliu, Pentesileea lui
din Boemia. În ce priveºte „Casa Dior” am un întreg Quintus din Smyrna ºi toate
sugestia ta, s-ar putea sã aparã subcapitol dedicat travestiului, amazoanele lui Boiardo, Ariosto
similitudini, dar pentru asta ar care e mult mai mult decât o sau Tasso. Iat-o de pildã pe
trebui sã mã documentez mai chestiune de þinutã vestimentarã. Clorinda, eroina din Ierusalimul
mult, sã iau la purecat vechile Încã în imaginile ºi textele eliberat al acestuia din urmã. Între
cronici, cu textele, dar ºi cu antichitãþii greceºti echipamentul ea ºi Tancredi au loc dueluri pe
anluminurile lor… de rãzboi al unei amazoane, viaþã ºi pe moarte, cu un scor nul,
indiferent dacã ea e scitã, nedecis, pentru cã ei sunt egal
Ovidiu Pecican: caucazianã sau de pe Termodon, de viteji. Urmeazã o scenã de –
Philippe de Commynes, dacã e tracã sau libianã, lasã în sã-i zic – refriºare, unde, într-o
Ansberbus Alberic, Henry de proporþie de 50% sã i se identifice poeniþã cu un izvorel, vajnica
Valencennes, Villehardouin, Rob- acesteia sexul. Echipamentul luptãtoare îºi dã jos coiful ºi parte
ert de Clars ºi toþi aceia... standard ar fi asemãnãtor celui din zale ca sã se rãcoreascã.
hoplit, cu niºte armuri care sigur Cavalerul o surprinde în întreaga
Adriana Babeþi: cã teºesc sânii, cu un coif care ei splendoare ºi avem, în ce-l
Exact. Parte le cunosc, am ascunde capelura. Dar amazoa- priveºte, un coup de foudre ca la
scris despre ele, parte ar mai nele antice nu se travestesc, nu carte. Asta li se va întâmpla destul
trebui studiate. În unele miniaturi premediteazã aceastã ascundere, de des tinerilor eroi. Amazoanele,
amazoanele apar fãcând cele pentru cã îºi asumã rolul ca atare însã, se vor îndrãgosti mai greu.
mai incredibile atrocitãþi. Se vede ºi sunt, în consecinþã, înfruntate ca Dar ºi când o vor face….
clar cã acolo e un fel de eºapator, niºte egali. Mult mai târziu, în
de mecanism defulator. Ele apar realitate, dar ºi în ficþiuni, femeile se (fragment dintr-o dezbatere
echipate în zale, înarmate pânã travestesc pentru a putea intra în Phantasma din 2011, transcriere de
Andrei Simuþ)
în dinþi mutilându-ºi fetele, niºte roluri sociale interzise lor. Cum
torturându-ºi prizonierii, de parcã ar fi cariera de militar sau de navi- Notã. Între proiectul cãrþii anunþat
am fi într-o Liber monstrorum. gator. κi taie pletele, se îmbracã în de autoare în 2011 ºi sumarul cãrþii
Oricum, Evul Mediu creºtin e haine bãrbãteºti ºi intrã aºa în luptã apãrute în 2013 la editura Polirom
destul de sãrãcuþ în reprezen- sau urcã pe puntea corãbiilor. E existã numeroase diferenþe, dovadã
tarea amazoanei. drept cã se pot naºte confuzii între cã volumul se afla în plin ºantier.

Ovidiu Pecican:
ªi hipercenzurat; în Occident
cel puþin...

Adriana Babeþi:
ªi hipercenzurat, în mare, cu
excepþia zonelor la care m-am
referit.

Travestiuri dupã travestiuri

Anca Haþiegan:
În ce mãsurã disimularea este
o tacticã specificã amazoanelor?
Mã gândesc la un film, Albert
Nobbs cu Glenn Close, în care am
înþeles cã e vorba despre o
femeie care se travesteºe în
bãrbat ca sã aibã acces la un stil
de viaþã interzis femeilor – mã rog,
nu ºtiu dacã povestea e spusã
într-un context din acesta eroic...
Mitologii subiective
60
Iubirile imparatesei

PUNCTE CARDINALE
Ecaterina a II-a doar o „Messalinã
a Rusiei”, ahtiatã dupã sex ºi
onoruri, sau o femeie delicatã ºi
sensibilã, destul de inteligentã ca
sã se ocupe simultan de cârmuirea
Virgil Stanciu imperiului ºi de cãutarea iubirii
Romancierul francez de origine Romanul la care ne referim a adevãrate? Înþelegând-o pe
rusã Andreï Makine a fost introdus apãrut în original în 2013, fiind suverana iubitã brutal ºi influenþatã
pe piaþa literarã româneascã de tradus cu remarcabilã prompti- de curtezani ºi nobili aroganþi, dar
cãtre regretata uiversitarã clujeanã tudine, în ultimul timp caracteristicã care a ºi modernizat în mare
Virginia Baciu, conferenþiar la editurilor serioase. Cartea amal- mãsurã retrograda Rusie, el
Catedra de Francezã a UBB. Ea gameazã istoria cu viaþa cotidianã, doreºte sã-i gãseascã o
a tãlmãcit atât romanul cu care fiind nu atât o investigaþie în viaþa dimensiune purã a sufletului, în
Makine ºi-a câºtigat notorietatea, amoroasã a þarinei Ecaterina a II- care sã i se reveleze femeia
Testamentul francez (Premiul a, cât mai degrabã un fel de the obiºnuitã. Acesta ar trebui sã fie
Goncourt, Premiul Médicis, making of... a unui film pe aceastã adevãratul sfârºit al filmului sãu, nu,
Premiul Goncourt des Lycéens), temã, pe un scenariu scris de un cum i-o cer promotorii artei vulgare
cât ºi, ulterior, mai puþin izbutitul cetãþean sovietic, ulterior rus, de din perioada capitalismului de
Crima Olgãi Arbelina (Polirom, origine germanã (ca ºi împã- rãzboi (pentru care Erdmann
2001). Dupã acest început de bun rãteasa), Oleg Erdmann, aflat ºi el, confecþioneazã din materialul sãu
un serial TV fluviu, de mare
succes), împreunarea femeii cu
un armãsar. „Vorbesc despre
Ecaterina ºi despre Lanskoi, care
probabil voiau sã plece pentru a
se elibera; sã nu mai fie þarina ºi
favoritul, sã nu mai aibã vârsta pe
care o aveau, nici titlurile, nici ceea
ce timpul ºi ceilalþi oameni
fãcuserã din ei. Sã nu mai existe
augur, versiunile româneºti ale în planul al doilea al romanului, în decât acea dimineaþã, într-o piaþã
romanelor makiniene au apãrut cu cãutarea originilor ºi a identitãþii. pustie, la câþiva paºi de o bisericã
o ritmicitate invidiabilã, dovadã ºi Odiseea documentãrii, a scrierii în care stã închisã chintesenþa
a „prizei” pe care proza scrisã de scenariului ºi a turnãrii filmului, vieþii omeneºti, a suferinþelor,
el a fãcut-o la amatorii de literaturã ulterior a serialului, este foarte spaimelor ºi speranþelor lor. Sã se
bunã de la noi. lungã: ea strãbate epocile Brejnev cufunde pentru ultima oarã în ceea
Cu prilejul târgului „Gaudea- ºi Andropov ºi se încheie în Rusia ce lumea aceasta are esenþial ºi
mus” din noiembrie 2013, a fost post-sovieticã a lui Ielþîn. Pentru sã iasã de acolo sub o altã
lansatã cea mai recentã traducere Erdmann, Ecaterina a II-a ºi curtea identitate, într-o altã viaþã.” (p. 268)
din opera ruso-francezului, O ei constituie mai mult decât un Cititorii vor constata, cu
femeie iubitã, realizatã de cãtre subiect de film: o ºaradã a istoriei siguranþã, cã soarta ºi tribulaþiile
Daniel Nicolescu pentru „Polirom”. ºi o problemã psihologicã. protagonistului Erdmann îi
Makine a venit la Bucureºti, a Potenþial senzaþional, subiectul intereseazã mai mult decât
participat la lansare ºi a oferit iubirilor þarinei îi oferã prilejul de a escapadele amoroase ale þarinei,
interviuri câtorva reviste culturale pune întrebãri ce depãºesc acest iar fundalul politic pe care prinde
ºi cotidiene. Nu insistãm, întrucât cadru istoric: despre fascinaþia formã scenariul e mai palpitant
prezenþa lui a fost insistent puterii, despre corupþia moralã decât Rusia secolului XVIII, cu
mediatizatã. Vom reaminti, doar, din trena acesteia, despre asasinatele ei (e. g. al lui Petru III,
cã aceasta nu a fost prima vizitã a sentimentele pe care le are o soþul Ecaterinei), cu „potemkinia-
lui Andreï Makine în România: el a persoanã desþãratã ajunsã la dele” ºi cu rãscoala lui Pugaciov
mai fost aici o datã, chiar la Cluj, cârma unui vast imperiu. Erdmann cu tot. Erdmann a absolvit o
adus de Virginia Baciu, imediat se documenteazã minuþios, facultate de cinematografie ºi a
dupã publicarea Testamentului crezând încã în fantasma realizat un scurt metraj despre
francez, când un amfiteatru înþesat „adevãrului istoric”: întocmeºte rãzboi apreciat de Politburo; ar fi
de studenþi ºi profesori de pe cronologii, liste cu amanþi ºi putut deveni un regizor sovietic
Horea a avut prilejul sã-l asculte curteni, studiazã documente în înregimentat, dar a preferat
vorbind despre arta sa într-o arhive, citeºte vechi volume de libertatea în viaþã ºi creaþie.
impecabilã francezã. istoria Rusiei. Ceea ce îl Trãieºte la Leningrad (ulterior
intereseazã cu adevãrat, însã, Sankt Petersburg) într-un
Andreï Makine, O femeie iubitã, este omul din spatele portretului apartament în comun, situaþie
traducere din limba francezã de Daniel þarinei perpetrat de o istorie care cunoscutã nouã din filmele
Nicolescu, Editura “Polirom”, 2013. cautã senzaþionalul: a fost sovietice, gen Cinci seri. Pentru a 61
subzista, lucreazã la un abator, vizita lui Erdmann în þara [...], prin frumuseþea imaginilor
documentându-se pentru sce- strãbunilor sãi, Germania, de unde occidentale ºi orientale, prin stilul
nariul filmului sãu. Femeile intrã ºi veniserã în Rusia atât þarina cât ºi poetic ºi insolita osmozã dintre
ies din viaþa sa: Lesia, Tania, Nina, strãbunicul lui, cu reîntâlnirea cu rusã ºi francezã ºi nu în ultimul
actriþa germanã Eva Sander, care Eva Sander ºi cu ultimele secvenþe rând prin vraja muzicalitãþii
o va interpreta pe împãrãteasã. Cu de film interior, în care Ecaterina a romanelor sale [...] unul dintre cei
simpatie este portretizat fostul sãu II-a fuge în Italia cu Lanskoi. mai originali, mai profunzi ºi mai
profesor, Basov. Pentru a-i fi Dorinþa lui Makine, declaratã renumiþi scriitori francezi
acceptat, scenariul trebuie sã într-un interviu, a fost aceeaºi cu contemporani”, scria Virginia
treacã prin furcile cenzurii; norocul a scenaristului-protagonist: „a nu Baciu în postfaþa la Testamentul
lui Erdmann este cã încape pe lãsa sã moarã o epocã”. Romanul francez (ediþia „Polirom”, 2002,
mâna unui cenzor rutinat, Lurie, este inteligent construit: sec- p. 295).
care ºtie cum sã sublinieze venþele ce evocã trecutul sunt Romanul lui Makine trateazã
devierile minore, pentru a abate integrate organic în prezent, teme majore – istoria, dependenþa
atenþia vechilor jdanoviºti de la istoria fiind perceputã nu ca o de ea a destinelor individuale,
adevãratele chestiuni delicate din însãilare de tablouri vivante, ci la efectele ei asupra prezentului,
punct de vedere ideologic. Filmul nivel personal. posibilitatea de a accede la
este realizat în cele din urmã ºi are „European convins, francofil ºi „adevãrul istoric” prin documen-
o primire controversatã. Dupã francofon ca Puºkin ºi Turgheniev, tare sau prin creaþie. În plus, nici
demantelarea Uniunii Sovietice, critic, ca ºi Tolstoi, al superfi- aici autorul nu se abate prea mult
o întâlnire întâmplãtoare cu fos- cialitãþii, frivolitãþii saloanelor de la tema sa preferatã:
tul sãu tovar㺠de muncã de la mondene franþuzeºti, dar, în plus, intrepãtrunderea culturilor, con-
abator, Jurbin, devenit un prosper ºi al intelighenþiei pariziene diþia creatorului ce penduleazã
ºi corupt om de afaceri, îi dã lui oportuniste, avide de notorietate ºi între douã seturi de valori
Erdmann posibilitatea financiarã de bani, Andreï Makine, deºi foarte naþionale. Ca în toate romanele
de a realiza un serial în multe tânãr, a devenit prin gravitatea – sale, Makine se dovedeºte un
episoade, în care, însã, trebuie sã atât de ruseascã – ºi actualitatea excelent povestitor ºi un bun
facã nenumãrate concesii gustului temelor abordate, prin pledoaria stilist, calitãþi ce rãmân intacte în
unui public semi-educat, avid de pentru valorile spirituale, prin traducerea exactã ºi curgãtoare
senzaþional. Cartea se încheie cu diversitatea structurilor narative a lui Daniel Nicolescu.

Politi-chiens

62
Locuirea in alta limba –
ºcolarizare ºi prin practicã – care
permit celui care le posedã sã
execute anumite operaþii de

fiintare intre arta si


transformare ºi de prelucrare”. Sã
fie, oare, actul traducerii literare ºi
nu numai, atît ºi nimic mai mult?
Am recitit ºi mã întorc, mãr-

mestesug turisesc, tot mai frecvent la eseurile


lui T.S.Eliot. Expresie a conser-
vatorismului lui Eliot dacã acesta
este citit în spiritul ºi litera epocii
sale, a paradoxului, dacã îl citim
Sanda Berce pe Eliot acum, din perspectiva
În timp-spaþiul contemporanei- înþeles despre o meserie fãcutã cu timpurilor pe care le trãim – un Eliot
tãþii Aventura lecturii este tot mai artã ºi înaltã conºtiinþã a lucrului vizionar, atît de contemporan cu
dificilã chiar ºi pentru cei care bine fãcut. noi în modul în care a citit ºi a
citesc susþinut, din interes profe- Sã ne explicãm, aºadar, în înþeles evoluþia lumii moderne în
sional ºi plãcere intelectualã. primul rînd apelînd la DEX ºi la care trãia. Mã opresc acum asupra
Supusã, mai mult ca oricînd, cîteva cuvinte cheie: profesiune textului publicat numai în 1969, prin
alegerii personale, selecþiei Cãrþii de credinþã, limba maternã, grija soþiei ºi executorului sãu
ºi nu a cãrþilor, Lectura chiar complex de cunoºtinþe, operaþii testamentar, Esme Valerie Eliot.
devine o Aventurã personalã prin de transformare, operaþii de Un text, printre alte cîteva,
cartea electronicã, cea „scrisã” ºi prelucrare. niciodatã publicat în timpul vieþii
„cititã” pe suport electronic (sau Nefolosit în limba românã, poetului nãscut american ºi
chiar accesatã pe internet). Prin înainte de secolul al nouãspre- devenit „ a loyal British subject”, la
tentaþia oferitã de link-uri, cartea zecelea, substantivul „meserie, cererea sa expresã, în anul 1927.
stimuleazã diavoleºte dorinþa de „a Aceste ‘cîteva alte texte’ sunt
afla”, transformînd umanitatea conferinþele þinute de Eliot
dorinþei într-un spectacol spec- studenþilor de la Universitãþile din
tacular ºi specular. Sublimul Cambridge ºi Berlin între 1940 ºi
omenesc, pus la grea încercare, 1949. Un text din 1943 ne-a atras
îºi regãseºte (nu fãrã dificultate) atenþia. Tulburãtoare asociere în
abilitatea de a supravieþui – fiinþînd Europa distrusã de un rãzboi
(ºi nu mimînd docil) – prin creaþie, nedemn, aflat în plinã desfãºurare,
prin imaginarul care este un atribut impresionant demers! În timpul
al omului ºi nu al maºinii/maºinilor ºi dupã una dintre cele mai de-
create de el, prin Cuvîntul scris – vastatoare conflagraþii mondiale
simþit ºi tipãrit pe o carte – din epoca modernã, el – con-
valoroasã interfaþã între imaginarul servatorul ºi aristocratul care
unei epoci, imaginaþia celui care revoluþionase poezia, moderni-
scrie ºi fantastica disponibilitate a zînd-o în expresia ei modernistã –
cititorului. Aici, credem noi, se susþinea demersul „paºilor facuþi
înscrie memorabil, tenace ºi cu grijã” prin cultura Celuilalt,
versatil în aceeaºi masurã, de ce definea rolul ºi funcþia comunicãrii
nu „oximoronic” – mãsurã datã de meseriaº” ºi derivatele indicã interculturale: „Un popor este
noua sensibilitate contemporanã, transformarea unor profesiuni în judecat de istorie”, spunea Eliot în
„locuirea” în altã limbã pe care capital social - cultural, cãci anul 1943, „ în funcþie de contribuþia
traducerea literaturii strãine în limba diferenþa dintre „a meseri = a fi pe care o aduce la dezvoltarea
românã o presupune. Sau sãrac”, aflat – la acea datã – în uz culturii altor popoare care trãiesc
traducerile, în general, ca forme ale ºi „serviciu, nevoie”, sensuri deri- în acelaºi timp cu el ºi în funcþie
locuirii cu „celãlalt”, mai aproape vate din italienescul „mestiere” pe de contribuþia sa la dezvoltarea
sau mai departe de spiritul limbii în care, simbolic fireºte, le asociem culturilor care apar dupa el.
care vieþuieºti. activitãþii traducãtorului de litera- Îmbunãtãþirea ºi transmiterea
La o astfel de sãrbãtoare a turã strãinã în limba românã este culturii nu poate fi obiect direct al
„locuirii” participãm cu bucurie, cu acoperitã numai de tipologia niciuneia dintre activitãþile noa-
sprijinul ºi acordul Filialei Cluj a acestei întreprinderi, cu valoare stre practice: tot ceea ce putem
USR, ºi încercãm sã descifrãm noi asumatã, definibilã prin expresia „a face este sã încercãm a þine minte
sau mai vechi înþelesuri ale muncii face [ceva] la meserie”. Prin cã orice am face ne va afecta
de traducãtor cãreia i s-a dedicat urmare, gãsim în DEX cã „o propria culturã precum ºi cultura
Virgil Stanciu, profesor de Lite- meserie” este o profesiune „cu altor popoare”(trad. S.B).
ratura englezã ºi americanã, îndeletnicire bazatã pe un complex Într-o Europa care, din punct de
Profesorul mai multor generaþii. Un de cunoºtinþe obþinute prin vedere lingvistic, prezintã un 63
pluralism ireductibil ce se cele de mai sus. Sunt exprimarea, ºi coþcari, o lume fãrã urmã de
doreºte protejat în continuare, pe scurt, a celor de mai sus. Vom respect pentru demnitatea umanã,
importanþa traducerilor dintr-o limbã scrie doar atît: Virgil Stanciu a lumea romanului picaresc englez,
în alta asigurã europenitatea invitat în casa proprie, cea a limbii instalatã în secolul luminilor,
culturii înseºi în care, aºa cum ºi culturii române, aproximativ 40 vedere criticã ºi auto-criticã ce
indica Paul Ricoeur încã din 1992, de texte din spaþiul cultural anglo- anunþã modernitatea auto-
„nu se poate pune problema im- irlandez ºi american. Cîteva, reflexivã. Apoi, la sfîrºitul anilor ‘80
punerii unei mari limbi sau a unei înainte de anul 1989, foarte multe Virgil Stanciu alege sã traducã
mari culturi”, ca singur instrument ºi diverse dupã: traduceri din douã dintre romanele scriitorului
de comunicare si, respectiv, nego- literatura britanicã modernã ºi modernist englez, de origine
ciere. Cãci, înþelegem din ce în ce contemporanã (englezã ºi irlan- polonezã, Joseph Conrad, medi-
mai bine, ºi o prefigura Eliot în dezã); traduceri din literatura taþie asupra consecinþelor colonia-
conferinþele academice din 1943, americanã ºi canadianã; traduceri lismului, romane care marcheazã
cealaltã variantã, ameninþãtoare, de roman; traduceri de texte de începuturile romanului psihologic.
de altfel, ar fi pericolul incomuni- criticã ºi teorie literarã; traduceri Cele douã traduceri publicate în
cabilitãþii prin retragerea, auto- din limba românã în limba engle- anul 1988, Corsarul. Falk ºi
protectoare, a fiecãrei culturi în zã. Ospitalier, dar selectiv, Virgil Trãsnaia lui Almayer sunt renumite
propria sa limbã. Europa este ºi va Stanciu a fãcut tot ceea ce se pentru forþa caracterului perso-
rãmîne poliglotã. De aceea, putea face în a traduce o culturã najelor independente care se luptã
modelul integrãrii identitare euro- strãinã în care el ºi alþii ca dînsul în singurãtate cu destinul. Mesaje
pene presupune pe cel al co- care lucreazã la Departamentul subliminale transmise de apariþia
municãrii implicite cu celãlalt ºi, de limba ºi literatura englezã a pe piaþa cãrþii a acestor traduceri,
de aici decurge ºi rolul cultural – Facultãþii de Litere „locuiesc” zilnic citite acum, într-un alt registru, cel
negociator fabulos ºi funcþia – cîteva ore bune – o altã culturã, al „rãdãcinilor narative ale identitãþii
indestructibilã a traducerii textului generatoare de o altã limbã decît personale”.
literar sau non-literar. cea românã. Virgil Stanciu a tradus ªi – înþelegem mai bine acum
În al treilea rînd, traducerea ca – traduce o culturã strãinã în – demersul lui Virgil Stanciu, prin
formã de comunicare presupune categorii specifice celei proprii, întreaga sa alcãtuire ºi varietatea
traducerea textelor fãrã pierderi transfer preliminar înspre, sã îl performantã a traducerilor sale,
semantice ireparabile. Modelul citãm din nou pe Ricoeur, „mediul cele de dinainte de 1989 ºi cele de
practicat este acela sugerat de cultural guvernat de categoriile dupã 1989, îmbogãþite de carac-
Humboldt conform cãruia spiritul etice ºi spirituale ale Celuilalt”. terul plurivocal al romanului anglo-
caracteristic propriei limbi se înalþã Traducerile sale, un recurs la american ºi canadian, de cel al
la nivelul celei strãine devenind, memorie, în mod concret la nivelul romancierilor proveniþi din þãrile
astfel, o „problemã a convieþuirii cu obiceiurilor, regulilor, credinþelor ºi Commonwealth-ului sau din
celãlalt, în sensul invitãrii celuilalt convingerilor care constituie fostele colonii, a însemnat nu
ca oaspete în casa ta” (Ricoeur, identitatea unei culturi (cea anglo- numai o cale de a lua pulsul unei
1999). La nivel spiritual, aceastã irlandezã ºi americanã) în raport dinamici, al unui proces (cel
idee a „invitãrii celuilalt în casa ta” cu cultura sa (cea românã). Din- romanesc) aflat ca toate celelalte
(prin traducere) duce la extinderea colo de dificultãþile ridicate de în desfãºurare sub chiar ochii
traducerii asupra relaþiilor între cenzura regimului, astãzi înþe- curioºi ai spectatorilor/cititorilor,
culturile propriu-zise: scopul tra- legem altfel – în complexitatea ºi actori ei înºiºi fiind, procesul
ducerii este acela de a repeta, la adînca semnificaþie – opþiunea lui devenirii unei literaturi ca cea
nivel spiritual ºi cultural, prin limbã Virgil Stanciu de a traduce, înain- americanã ºi englezã. Ea mai
(o alta decit aceea în care s-a te de 1989: Povestiri dupã reprezintã ceva din perspectiva
scris), ceea ce filozoful francez Shakespeare de Charles ºi Mary unui viitor – trecut ce ar trebui
înþelegea prin „gestul ospitalitãþii Lamb (1977), în ritmul cãrora copiii consemnat: preocuparea axio-
lingvistice” ca model al instituirii români au crescut, Aventurile lui logicã pentru formã ºi pentru
unui nou etos european („linguistic Peregrine Pickle (1751), romanul substanþa cognitivã a judecãþii de
hospitality as a model of a new scoþian a lui Tobias Smollett sau valoare, cea care aduce în prim
European ethos”, 1999). De aceea, romane ale anglo-irlandezilor plan esteticul, valabilitatea,
traducerea textului literar ºi non- Lawrence Sterne ºi O. Goldsmith. valoarea de adevãr ºi posibilitatea
literar înseamnã, în primul rînd, Ce, oare, ofereau aceºtia publi- celor transmise de textul literar.
cunoaºterea aproape de per- cului cititor din România anilor 80? Citite retrospectiv ºi retroactiv ele
fecþiune a limbii în care te-ai nãscut O imagine în oglindã, sub pavãza semnificã – dincolo de culturã ºi
ºi ai crescut ºi invitarea – în acest reflecþiilor caustice despre secolul atitudine intelectualã – un model al
spaþiu de zicere trãitã –simþitã a al 18-lea englez, o imagine pre- dinamicii evaluãrii literaturii prin
celuilalt, a creatorului de literaturã. zentatã într-un registru comic- „momente semnificative”, alese
De aceea traducerea este artã: satiric asupra unei societãþi în care spre a li se oferi „ospitalitate” în
arta de a trãi în acord cu simþirea cruzimea, prostia, stupiditatea ºi limba românã, dar ºi un „model
celuilalt. lãcomia erau comandamentele al schimbului de amintiri” prin
64 Statisticile nu spun totul despre zilei: o lume de potlogari, pungaºi intermediul cãruia povestirile care
ni se spun despre alþii, sau cele pe social, ce a depãºit prin anvergurã Tremain, Angela Carter, Kazuo
care le spunem despre noi înºine, graniþele Britaniei, cunoscut prin Ishiguro, Jan McEwan, Julian
genereazã alte povestiri prin care desfãºurarea mediatizatã anual Barnes, Malcolm Bradbury, David
„povestea vieþii mele este un de premiul Man Booker, a însoþit Lodge, Salman Rushdie. Dintre
segment din povestea vieþii tale”. schimbãrile din societatea brita- acestea, Virgil Stanciu a tradus
Este ceea ce învãþãm sã facem nicã, începînd cu mijlocul anilor 70, David Lodge (Schimb de dame,
atunci cînd avem de a face cu dar anunþatã de romancieri pre- 1995; Gînduri ascunse, 2003);
personaje ficþionale cu care ne cum John Fowles, Dorris Lessing Julian Barnes, Papagalul lui
identificãm provizoriu prin lecturã: ºi Iris Murdoch începînd cu anii Flaubert (1997); Jan McEwan,
ne reconfigurãm propriul trecut, 60: schimbãri sociale post rãzboi, Cîinii negri (1999); Amsterdam
prin trecutul celorlalþi. Un act de de reconsiderare a clasei, genului, (1997); Ispãºire (2003), Inocentul
înaltã conºtiinþã ºi responsabilitate etnicitãþii ºi a istoriei. Marile teme (2004), Arthur and George (2007);
aceastã selecþie a textelor care, cum ar fi explorarea naturii schim- Antonya S.Byatt, Pasiune /
mai întîi de toate, trebuiesc ºi pot fi bãtoare a identitãþii britanice, re- Possession(2007), Cartea co-
traduse! prezentarea identitãþilor urbane piilor(2012); William Trevor (irlan-
În acest registru am înþeles ºi ºi a spaþiului urban; reprezentarea dez) Calãtoria Feliciei (1998),
am citit traduceri mãiestrite de perspectivei noi asupra clasei de Tãcerea din grãdinã (2008).
criticã ºi teorie literarã, istoria artei mijloc; înãlþarea ºi decãdera Toate sau aproape toate cãrþile
moderne ºi contemporane, istorie middle-class; aspectele identitãþii traduse sunt însoþite de postfeþe ºi
ºi psihologie: Matei Cãlinescu, A multirasiale ºi multiculturale, dar note.
citi, a reciti (2003); Georg Steiner ºi romanul experimental postmo- Servind instituþia literaturii, la
Maeºtrii ºi discipoli (2005); Tierry dern: noul roman istoric, romanul confluenþa între douã culturi ºi
de Duve, Kant dupã Duchamp ca expresie a compresiunii spatio- literaturi, Virgil Stanciu lasã mai
(2003); Adrian Marino, The temporale; romanul autobiografic bogatã atît cultura românã cît ºi
Biography of the Idea of Literature (auto-ficþiunea, psiho-biografia, cea englezã. Dincolo de premii ºi
(1996, The Sunny Press N.Y.); memoriile); jocul intertextual cu distincþii primite, cum ar fi: Premiul
Larry Watts, O Casandrã a literatura trecutului ºi, mai nou, Consiliului Britanic pentru tradu-
României (1993), episod de istorie romanul digital, new media lite- cere din romanul britanic (2000);
româneascã insuficient analizatã rature ºi autobiografia virtualã, Premiul Uniunii Scriitorilor (2001);
de istorici; Wilfred Bion Seminarii romanul postapocaliptic asociat Premiul pentru traduceri al Filialei
braziliene, text despre dinamica unei estetici post- 9/11 (11 sep- Cluj a Uniunii Scriitorilor (2003,
grupurilor, projective identification tembrie 2001) cu scriitorii ultimu- 2007, 2009); Premiul Eta Boeriu
ºi psihoterapia de grup. lui val, fac din acest roman unul (2012); Premiul pentru traducere
ªi, iarãºi, romanul american vizibil în Europa contemporanã. la Salonul Cãrþii (1998), accesul la
(canadian) ºi al Americii de Nord: Editurile româneºti Univers, lecturã facilitat de traducerea
William Styron, Sophie a ales, Polirom, Nemira, Art sunt cele care memorabiliã a unor texte funda-
roman care ºi-a aºteptat publi- au preluat drepturi de traducere mentale pentru ceea ce înseamnã –
carea timp de cinci ani (din 1989 (aproape programatic) a romanului azi – contactul cu o altã culturã ºi
pînã în anul 1994, republicat în britanic contemporan, cuprinzînd, literaturã pentru cunoaºterea ºi ra-
2007; F.S.Fitzgerald, Dincolo de acum – la mijloc de deceniu doi al finarea gustului estetic este con-
paradis (2005, 2013); Un diamant secolului 21, majoritatea celor strucþia unui pasionat de literaturã,
cît Hotelul Ritz (2006); Margaret semnificative, semnate de Martin artã ºi a unei înalte conºtiinþe,
Atwood (Ochi de pisicã, 2007), Amis, Graham Swift, Pat Barker, dãruitã limbii ºi culturii în care s-a
scriitoarea canadianã premiatã A.S. Byatt, Jonathan Coe, Hanif nãscut ºi a crescut.
Booker în anul 2001 pentru The Kureishi, Arundhati Roy, Rose
Blind Assassin, selectata Booker
de cinci ori, autoare de roman
istoric, SF ºi distopii; E.L.
Doctorow (Cartea lui Daniel, 2000)
reprezentant al romanului evre-
iesc american, de origine rusã,
profesor de literaturã englezã ºi
americanã la Universitãþile Utah,
Princeton, Yale School of Drama,
Mitologii subiective

Los Angeles, Irvine, New York.


Romanul britanic (englez ºi
irlandez) modern ºi contemporan
ocupã un spaþiu aparte în galeria
traducerilor de dupa 1989 ale
Profesorului Virgil Stanciu. De
altfel, romanul britanic contem-
poran, fenomen literar-cultural- 65
DAN DÃNILÃ poliþistul cãlare trimis sã repare liniºtea,
scoate din buzunar o pungã boþitã de hârtie
ABATORUL ºi soarbe suspinând din sticla de poºircã.

Abator pãrãsit, cu miros de coridã


ºi obscenitãþi pe plãcile de faianþã, SETEA
cu ecouri de mugete, lanþuri ruginite
din smoalã lucioasã – muzeu al sângelui În crâºmã, sub tabloul lui Hemingway
dar fãrã vizitatori – clasele de liceu e cel mai uºor lucru sã te vezi harponier
se perindã prin lagãre de concentrare prin solzul acela enorm, cât o farfurie,
sau prin marile galerii de artã modernã, cu lancea din mãtase argintatã de lunã
învaþã estetica urâtului la faþa locului sau înecat, cu lanþul putred al algelor la gât:
sau despre soarta tristã a lui Rembrandt nu e nici o filosofie sã-þi bei minþile
de mila tuturor pescarilor fãrã noroc
Doar un grup de toreadori pensionari,
ºchiopãtând, cu cicatrice urâte pe faþã, Masa se clatinã ca un barcaz în furtunã,
au apãrut chiar în ziua foarte ceþoasã, paharele se revarsã – nimeni nu înþelege
în ultima zi dinaintea demolãrii amnezia matrozului ajuns pe pãmânt
(pentru momente de reculegere) ce îºi ia adio în fiecare zi de la viaþã,
culoarea de absint a oceanului în aprilie,
Studiau balustradele lustruite de trupuri setea legatã de catarg ca o caracatiþã
cu câteva fire nãclãite, cheaguri
lipite pentru eternitate, Frenezia nopþilor din port, libertatea
mai ales în locul cel mai îngust are gust de sare ºi iod, se îmbatã devreme,
unde se aplica lovitura mortalã în frunte. deseneazã urme în nisipul miºcãtor,
gâtul uscat e plin de acelaºi nisipuri:
pe o mare de alcool se leagãnã vaporul,
NEW YORK se roteºte în jurul ancorei ca un dop,
se viseazã balon, balenã cu aripi
Poetul concret din umbra zgârienorilor,
acum anonim ºi el, ca oricare alcoolic, Ce poþi sã faci cu un marinar beat
ascultã foºnetul pneurilor pe macadam în zori de zi, de ocean legãnat?
trãgând cu nesaþ aerul cu miros de benzinã
care uneori þine de foame ºi sete – în parc
o mierlã cântã de parcã ar fi în pãdure
dar nimeni nu mai face diferenþa – suit
pe o bancã el recitã un poem pesimist
despre ziua de mâine – privind tremurul
trecãtorilor în aerul încins i se pare
cã oamenii încã se mai tem de cuvinte,
ca de apocalipsa de napalm, de uraganul
care va veni cu siguranþã – mult mai sigur
decât o investiþie în petrol sau gaze,
decât racheta aceea urcând dinspre ocean
spre purgatoriul final al arderii de tot

Acum chiar regretã cã nu a recitat altceva,


una din poeziile lui timpurii de dragoste,
cu hippy ºi flowerpower – dar armonia aceea
nu mai are reverberaþii iar urletul vechi
Îngerul albastru

ºi inconfundabil, o ºtie prea bine, s-ar stinge


acum în barba-i încãrunþitã, în gura ºtirbã

Se ascunde dupã un copac zãrind de


departe

66
Poemul ca stare de spirit:
simplu nu mai conteazã.
Dacã Mircea Cãrtãrescu sau
Florin Iaru au reuºit sã iasã pînã la
urmã de sub tirania liricului liric, ca

Traian T. Cosovei sã zic aºa, Traian T. Coºovei s-a


dovedit a fi prea poet, în sensul
tradiþional, poezia sa, oricît de
teribilistã, pãstrînd un fir, o frînghie
care-l leagã direct de istoria
Mihail Vakulovski poeziei sensibilitãþii de pînã la ei,
s-o numim sensibilitate metaforicã,
„La colþul de stradã fumez tatãl meu mã lãsa sã pictez chiar dacã tot Traian T. Coºovei
munþii: Carpaþi ºi Bucegi – nestingherit pe pereþii enormei este autorul sintagmei „o nouã
moartea vine pe schiuri” mele camere (35 m pãtraþi) în care sensibilitate poeticã”, sensibilitate
„Strig, dar nu vine decît iarna…” pe care aº numi-o metonimicã
Traian T. Coºovei este o figurã sau, cum i-a zis William Totok,
foarte interesantã în cadrul ge- „noua subiectivitate”. Dacã, atunci
neraþiei „optzeci”. Deºi ºcoala cu cînd „ies în stradã”, Florin Iaru,
cea mai mare densitate de Mircea Cãrtãrescu sau Ioan Flora
personalitãþi pe metru pãtrat, foºtii trãiesc sincer ceea ce trãieºte
membri ai Cenaclului de Luni, de strada, pulsul strãzii, Traian T.
la Muºina la Mircea Cãrtãrescu, îºi Coºovei, deºi „iese” ºi el, chiar în
amintesc de Traian T. Coºovei ca gaºcã, la braþ cu aceºtia, e tot cu
de „unul dintre factorii dinamici” gîndul „în palat”, la dormitorul roz
(Alexandru Muºina, În materie de al iubitei cu Mercedes sau al iubitei
poezie nu poþi sã ºtii ce vei scrie lui Ion Barbu ori Jack Kerouac.
peste o sãptãmînã, dacã vei mai „Caseta video, reclama
scrie (interviu), „Contrafort”, nr. 1- luminoasã, masa de biliard fac o
2, 2001), un fel de lider, Cãrtãrescu „preselecþie” a publicului de poezie.
spunînd la un curs de „Postmo- Ceea ce este interesant este cã ºi
dernism românesc” cã ºi acum cînd poezia ultimilor ani ºi-a acordat
se întîlneºte cu Traian T. Coºovei vocea ºi ºi-a adaptat mijloacele
se transformã în „puºtiul” care pentru a mai cuceri ce se mai
mergea la Cenaclul de Luni, unde, am locuit pînã dupã cutremurul din poate cuceri din acest public
fie cã citeau, fie cã nu, Coºovei, Iaru 1977. Pictam tot felul de compoziþii „ezitant”. Aceastã luptã de cucerire
ºi Stratan erau în centrul atenþiei, pe care numai naivitatea ºi a cititorului nu trebuie împinsã însã
impunîndu-se prin comentariile imaginaþia unui copil le putea pînã la ultimele consecinþe (ºi aici
tãioase ºi directe sau prin alte produce”. sînt în dezacord amical cu ideea
acþiuni, mai mult sau mai puþin Privitã acum, ierarhia generaþiei de poezie coborîtã în stradã),
extravagante. În afara poeziilor sale „optzeci”, cel puþin în ceea ce pentru cã, cred eu, poezia trebuie
spectaculoase, Coºovei avea un stil priveºte popularitatea, s-a cam sã pãstreze o þinutã, o eleganþã a
de viaþã, care-l evidenþia imediat, schimbat, Traian T. Coºovei ideii, un fast al rostirii care sã o facã
începînd cu costumaþia, imitatã de cãzînd în umbra lui Florin Iaru ºi nu temutã, ci respectatã (Mã refer
mulþi colegi deveniþi astãzi celebri mai ales a lui Mircea Cãrtãrescu aici la cititorul de poezie mediu,
(pe plan literar, se înþelege), ºi (Ghinionul lui Traian T. Coºovei – neprofesionalizat, care citeºte
terminînd cu afiºele cenaclului, Al. Cistelecan în Carnavalul sporadic versuri)”, spunea Traian
fãcute cu multã pricepere de amorului ºi al angoaselor, Vatra, nr. T. Coºovei în 1983 (Ancheta
acelaºi Coºovei, care avea 7, 1997), stilurile cãrora se Caietelor critice, nr. 3-4, 1983),
antrenament de picturã de pe la aseamãnã destul de mult, asta dupã cum bine ºtim, Traian T.
începutul vieþii, aflãm din ancheta vãzîndu-se mai ales în antologia Coºovei-ul din 2000 fiind în „uºor”
lui Marin Mincu publicatã sub titlul prieteneascã Aer cu diamante dezacord cu TTC-ul de atunci ºi,
De ce scriu poezie… (Editura (Florin Iaru, Mircea Cãrtãrescu, dacã în ultimele lor cãrþi colegii ºi
Pontica, 1996, Constanþa): „Copil Traian T. Coºovei ºi Ion Stratan). prietenii lui mai sus amintiþi ºi-au
fiind, obiºnuiam sã-i terorizez pe Chiar dacã autorul stilului pare a fi pãstrat þinuta avangardistã,
musafirii familiei noastre cu un fel Traian T. Coºovei, primul poet aristocraticã, în ultimele volume
de „dicteuri”. Le întrerupeam important al generaþiei care s-a Traian T. Coºovei scrie tocmai
convorbirile, rugîndu-i sã noteze (la vãzut cu carte, debutul sãu, versuri pentru ºi în cinstea unui
trei, patru ani nu ºtiam decît sã Ninsoare electricã, avînd loc în public „mediu” ºi cel puþin
mîzgãlesc hîrtiile pe care 1979 în urma unui concurs la „neprofesionalizat”.
imprudent, tatãl meu le lãsa la editura Cartea Româneascã, Din „Portret de grup cu generaþia
îndemîna mea, un fel de istorioare pentru cititorii de acum asta „optzeci” (Poezia)”, Tracus Arte,
poetice. Am mai avut un avantaj: conteazã mai puþin, sau pur ºi Bucureºti, 2010 67
,,Am scris tot atitea carti
cuminte, sã zicem, ca în Înhãitarea
fripþilor sã ajungeþi la un fel de
poezie de poezie (de la „bãieþi de

cite «probleme» am avut


bãieþi”). Ce vã face sã fiþi mereu în
,, prizã, în cãutare?
Cele douã cãrþi la care vã
referiþi, Ninsoarea electricã ºi 1,2,3,
sau... au dat tonul unei alternative
poetice: ori stilul „simfonic”,
Interviu cu Traian T. COªOVEI, profund, elegiac-agresiv,
provocator ºi retoric... ori stilul tragi-
realizat de Mihail Vakulovski comico-eroic, ludic ºi ironic pînã la
Domnule Traian T. Coºovei, ce- Mai ales cã pusesem mîna ºi pe o sfîrºitul staþiei de tramvai a elegiei.
a însemnat pentru dvs. cartea de carte despre Beat Generation: Pentru cã tot acolo se ajungea: la
debut, Ninsoarea electricã, debutul Ginsberg, Ferlinghetti, Kerouac ºi elegie ca expresie a reflexivitãþii.
dvs. însemnînd practic ºi debutul Gregori Corso. Ideea era cam aºa: În mod paradoxal, eu nu sunt un
unei generaþii întregi, generaþia uite, mã, ãºtia au o librãrie de bun „exeget” al demersurilor mele
„optzeci” sau, cum aþi numit-o, „a doiºpe metri pãtraþi la San poetice... în anii de început, noi
noii sensibilitãþi”? Francisco, pun ban de la ban ca mãrºãluiam prin niºte mlaºtini ale
Cel mai bine au spus-o criticii sã-ºi cumpere ceva de pilealã, de speranþei ºi ale deznãdejdii! Veniþi
literari care se puteau face auziþi fumat, împart banii de taxi ºi proaspãt din armatã, aveam ºi
atunci... Erau vremuri confuze, anii publicã pe cont propriu! útia sunt mentalitatea celor ce trebuie sã
’70 ºi toate discursurile care liberi, nu ca noi! ocupe, rapid, capetele de pod ale
„direcþionau” pînã ºi apa Dîm- ªi am devenit liberi... în mintea unei „acþiuni” poetice pe care eu
boviþei... Ca studenþi, frecventam noastrã. Ne beleau ãia pe unde am numit-o „o nouã sensibilitate”.
cenaclul Junimea al profesorului apucau, rãu de tot... Da, aveau În ce mã priveºte, nu am vãzut
Crohmãlniceanu. Era un cenaclu rubricã specialã, în Sãptãmîna, în necesitatea unei demolãri a tradiþiei
de prozã. Veneau Mircea Nedelciu, Scînteia Tineretului... am acasã – în spiritul aripei vulgarizate a
Gh. Ene, Gheorghe Iova, Ioan toatã colecþia de înjurãturi... avangardismului – ci o nevoie de
Iovan, Constantin Stan, Crãciun, Cartea la care vã referiþi dvs., a instaura „insurecþia” spiritului nou:
Ioan Flora... Se uitau la noi cu Ninsoarea electricã, a apãrut, chiar ca pe o aripã creativã a spiritului
condescendenþã. Profesorul dacã cu o întîrziere de un an, la avangardist, cel care a mers mai
Crohmãlniceanu ne-a fãcut o timpul potrivit ºi la momentul literar departe, cel pe care îl regãsim
surprizã: l-a invitat pe Ion Caraion potrivit. Era o carte bunã – cum a acum în cãrþile generaþiei din care
la o ºedinþã de poezie... citeam eu afirmat ºi critica de specialitate – o faceþi parte ºi dvs.
ºi Florin Iaru... Maestrul ne-a carte maturã, o carte care exprima Noi nu am vrut sã contestãm
ascultat cu un calm compãtimitor o stare de spirit... destul de pe nimeni. Eram conºtienþi cã
ºi, la final, ne-a spus cã ar fi mai revoltatã... Dacã nu era o carte „de miºcarea avangardistã avea un
bine sã scriem prozã... cã, oricum, impact”, poate cã nu mai vorbeam spate ideologic puternic, de
ce citisem era mai bun decît tot ce acum despre Generaþia ’80! Nu stînga... apele pe care navigam
se publica în revistele literare... este mai puþin adevãrat cã, dacã erau ºi tulburi ºi adînci...
Trec niºte ani ºi se înfiinþeazã aceastã carte nu era urmatã de Cît priveºte volumul Bãtrîneþile
Cenaclul de luni condus de apariþiile colegilor mei de generaþie unui bãiat cuminte – cel care a
Nicolae Manolescu. Acolo am din toatã þara, poate nu s-ar mai fi obþinut Premiul Academiei
simþit cã se întîmplã ceva... o vorbit niciodatã despre ea... Române –, el este rezultatul unei
miºcare. Dar, între timp, noi Cît despre ceea ce dvs. numiþi, aºteptãri de opt ani. Sunt poeme
continuam sã ne lipim poeziile la cu sintagma mea, „o nouã la care am scris gîndindu-mã ce e
gazeta de perete a facultãþii... sensibilitate”, reprezenta dorinþa de fãcut cu poezia mea ºi cu viaþa
parcã eram sortiþi sã rãmînem manifestã a unei schimbãri... mea... Cartea începe în 1986. A
acolo... Locuiam în fostul imobil în venit ºi a trecut Revoluþia, au venit
care fusese Cartea Rusã. Camera Deºi vã gãsiserãþi un stil propriu ºi au trecut prieteni prin viaþa mea,
mea avea 35 de metri pãtraþi ºi era care vã reprezenta chiar din prima au venit ºi au plecat cîteva femei
înaltã de vreo patru metri. Aveam carte publicatã – poezia stufoasã, din viaþa mea... pînã ºi muzica s-a
cîteva uºi de stejar pe care fixam cu o aglomerare de imagini, schimbat în anii ãºtia. Adevãrul e
cu pioneze cîte un poem: eu, Florin expresii aforistice ºi stãri, cã nu am vrut s-o public în ‘90, ’91,
Iaru, Ion Stratan. Dupã niºte luni evenimente, impresii care cînd lumea era preocupatã sã-i
de zile a apãrut ºi Mircea formeazã un carnaval liric colorat descopere pe cei care trãseserã
Cãrtãrescu, pe care îl consider ºi –, aþi trecut repede la alte registre; în acel decembrie însîngerat.
acum un bun prieten de poezie. în cea de-a doua carte, 1, 2, 3 Insurgenþa mea a rãmas în plan
ªi, cum se întîmplã în momentele sau..., venind cu un hedonism literar... apoi a venit perioada de
de inconºtienþã studenþeascã, am ludic, apoi aþi încercat o poezie mai restauraþie în care trãim ºi acum.
68 zis: „Gata! Suntem o generaþie!”. directã, în Bãtrîneþile unui bãiat Abia dupã cîþiva ani a venit
Mahalaua de azi pe mîine – carte socialã deveniserã insuportabile... numai pe mine. Cînd scriu despre
scrisã împreunã cu Dan Mircea la chioºcurile de ziare nu mai cartea unui coleg care s-a
Cipariu – din care dvs. amintiþi gãseai nici amãrîta aia de revistã prãpãdit, eu mai ºi plîng... ºi nu mi-
capitolul meu, Înhãitarea cu fripþii. comunistã francezã, L’Humanite, e ruºine de asta... oricum, nu mã
Cartea a apãrut în anul 2000, ca ºi sau Pif... La Sala Palatului era un vede nimeni cînd scriu. Conteazã
o altã carte, prozã de data chioºc unde bãgaserã ziarul ce se citeºte!
aceasta, scrisã împreunã cu Pravda ºi oficiosul Partidului
ªtefania Coºovei, Les annés folles Comunist Chinez. Cine se plîngea Deºi scrieþi mult, apãreþi mereu
du socialisme... era o stare de pe la vreo ambasadã ori încerca pe piaþa literarã ºi cu antologii. Cum
revoltã... sã scrie la rudele din strãinãtate se ºi de ce se întîmplã asta? Ce e
expunea la mari probleme. Parcã pentru dvs. o antologie?
Spuneaþi la un moment dat cã eram închiºi în aceeaºi cuºcã: Nu am publicat decît o
„bãieþii ãºtia mã învaþã ce e poezia” porumbei ºi crocodili. antologie (în adevãratul sens al
sau aºa ceva, fiind vorba de trupele Am scris tot atîtea cãrþi cîte cuvîntului) pînã acum, Institutul de
de rap. Cum influenþeazã muzica „probleme” de viaþã am avut. Unele glasuri la Cartea Româneascã. ªi
poezia dvs.? Ce formaþii româneºti „probleme” evadau din social- aia e fãcutã de ªtefania... muncã
vã plac, le ascultaþi? politicul mãrunt ºi vulgar al acelor silnicã... note bio-bibliografice, dar
Mie îmi plac Beatles-ii. Dar, în vremuri... mai aveam ºi eu cîte o mai ales „repere” critice.
acel context, mã refeream la iubitã, îmi fãceam un vis, o iluzie... Unele cãrþi conþin ºi poeme mai
miºcarea muzicalã liberã de Cît despre „imensa popularitate”, vechi, unele re-aºezate textual...
prejudecãþi... care militeazã sã fim serioºi. Am vrut sã fiu lãsat îmi trebuiau în construcþia cãrþii...
„explicit” pentru libertatea de sã scriu ceea ce simt. Or, multe mai pui ºi cîte o cãrãmidã veche
expresie. Aºa, ca în primul din cãrþile mele erau legate de la un zid nou. De fapt, cãrþile
amendament al Constituþiei prezenþa (chiar ºi trecãtoare) unei noastre aveau tiraje foarte mici...
americane. Mã refeream la trupa femei în viaþa mea. Þin minte, difuzarea, self managementul,
mea preferatã de hip-hop, Paraziþii. acum, la bãtrîneþe, i-am citit într-o expediþia, mediatizarea – le fãceam
Eu nu am gîndire vulgarã, deci nu noapte ªtefaniei un vers recent: tot noi... Ca ºi acum!
pot înþelege „tonalitatea” vulgarã a „Datoritã þie o rochie a trecut prin
cuvintelor. Cuvintele sunt niºte viaþa mea!” ªi versul acesta nu Sînteþi considerat copilul teribil
„vehicole” cu numãr de Olt sau de avea nici o legãturã cu ªtefania. al generaþiei dvs. Vã amintiþi cîteva
Prahova. Trec pe lîngã noi ºi – cînd Dar ªtefania e un om înþelept ºi a cazuri (publice) care vã apãrã
eºti mort – þin cîteva secunde înþeles cã este vorba despre o acest titlu, sã zic aºa?
farurile aprinse. metaforã din copilãria metaforelor Nu m-am considerat niciodatã
Paraziþii sunt o trupã bunã ºi mele. Uneori, îl citez pe Warhol: un „copil teribil”. Cînd eram copil,
adevãrurile lor, ale textelor lor, sunt „Viaþa mea e ca un reportofon cu eram considerat „copil problemã”
irefutabile. Altminteri, dacã ai un singur buton: ºtergere!” la ªcoala nr. 19, „Clemenþa” sau,
gîndire vulgarã, ºi cuvîntul pîine cum îi spun eu, „închisoarea de
miroase a cãcat. În Cenaclul de Luni eraþi maximã securitate nr. 19”. Am avut
recunoscut ca un lider. Cum aþi ºi nota 6 la purtare. Ãia au pus
Nicolae Manolescu spunea cã cîºtigat încrederea colegilor? ochii pe mine din prima! Îmi
sînteþi ºi un foarte bun desenator Nu ºtiu dacã am fost un lider în amintesc (ºi am o memorie
ºi cã fãceaþi niºte afiºe foarte generaþia mea. Am fost unul dintre asasinã, nu uit pe nimeni) cã era
frumoase pentru Cenaclul de Luni, ei... printre cei mai credibili. Dacã prima zi de ºcoalã... clasa întîi...
atunci, la începuturile miºcãrii. nu exista grupul nostru de prieteni abecedare cu cîte o floare pe ele
Cum aþi ajuns la poezie, vã mai (ºi aici mã refer la Iaºi, Timiºoara, (plãtite de pãrinþi)... ºi eu, ascuns
amintiþi cum aþi scris primele poezii, Cluj, Sibiu, Constanþa, Braºov, în ultimul rînd, am fluierat.
acum, dupã ce aþi publicat atîtea Oradea etc.), generaþia ’80 nu ar fi Învãþãtoarea a întrebat: „Cine a
cãrþi ºi aveþi o popularitate imensã? existat. Ne cam sãturasem de fluierat?” Eu, nimic... dar m-a turnat
Da, imi amintesc: era în generaþiile cu lider... am fost printre un coleg, cã era ºcoalã de viitori
perioada studenþiei si eu trãiam primii care am sesizat acest oameni cu vocaþie în domeniu...
încã din nostalgia de a mã fi înscris pericol. Am fost un copil rãu, mã
la Facultatea de Arhitecturã, care înhãitasem cu fripþii... unii, care la
era o facultate de elite... nu eram Aþi publicat ºi cãrþi de criticã 10-12 ani bãteau cartierele, se
destul de pregãtit la matematicã... literarã, Pornind de la un verb ºi cafteau în parcul Icoanei, unul a
la „Teatru” erau vreo 12-14 locuri, Hotel Urmuz. Ce înseamnã pentru spart Biserica Italianã ºi a furat
aºa cã am ales Filologia. Primele dvs. critica literarã? În ce relaþii icoane, altul a trecut Dunãrea înot
versuri le-am scris pentru cã sînteþi cu criticii? Cum citiþi cronicile în Iugoslavia ºi, de foame, s-a
„locuiam” un mediu universitar în la cãrþile dvs, mai ales la cele de întors ºi l-au ºi prins... tãiam firele
care mulþi practicau ºi exerciþiul poezie? de la antenele vecinilor din
poetic fãrã nici o speranþã. Îmi citesc colegii încercînd sã rãzbunare cã nu ne lãsau sã ne
Nu vreau sã fac pe bãtrînul mã regãsesc pe mine. Apoi, nu îmi facem corturi (sic) pe acoperiº,
nostalgic, dar presiunea politicã ºi place sã mã citesc ºi sã mã citez dãdeam cu carbid în borcane de 69
sticlã, pînã l-au dus pe unul la Anii nebuni ai socialismului a Unite ale Americii la Bucureºti... la
spital cã i-a explodat proiectilul în fost un pariu cu ªtefania. M-a adus o sutã de metri era Asociaþia de
faþã, jucam tenis cu mingi de în faþa unor adevãruri ºi a unor Prietenie Româno-Sovieticã
nãmol, cã alea normale nu spãr- întrebãri. Pariul l-a cîºtigat (celebra ARLUS)... în „tensiunea”
geau destul de bine geamurile... ªtefania, care acum scrie romane: asta am trãit 23 de ani! ªi pãrinþii
schimbam ciunga din gurã în gurã, Deziluziiiluzii (nominalizatã la lui Paul ãsta închiriaserã, prin anii
bãteam mingea pînã seara tîrziu premiile USR), Diferenþa de a fi, ’70, o camerã unor italieni care
ºi mai treceam ºi pe la magazinul veneau acolo sã reguleze curve...
Unic, de unde furam leii de plastic îl trimiteau pe copil pe strãzi, sã nu
de la sticlele de Gin Gordon’s. vadã ce se petrece în casã... cã
ªtiam toate subteranele ºi ãia luau dublã, triplã chirie. Paul a
acoperiºurile din Blocul Roºu (la traversat un sezon sau douã de
subsol era un garaj al securitãþii), curvãsãrealã legalã (nici sec-
Blocul Verde, Blocul Scala. Un joc toristul carterului nu era strãin de
de-a „hoþii ºi vardiºtii” începea la situaþie...), învãþînd sã joace table
opt dimineaþa ºi se termina la zece cu golanii cartierului. A învãþat ºi
seara! Aº mai juca ºi acum un „hoþii niºte vorbe în limba englezã (?!)
ºi vardiºtii”... dacã n-au sudat ãºtia pe care le repeta cînd pierdea la
capacele de canal. table... Mi le amintesc ºi acum
(fonetic): „Ai no ºans!”
Într-o anchetã a lui Marin Mincu, Era bãiat de treabã Paul. Ne
despre „de ce scriu poezie?”, aducea cutii goale de bere sã
spuneaþi cã poezia „te expune unor punem ºi noi în bufet... ori pachete
pericole mortale”... Puteþi detalia – goale de Marlboro... sau tuburi de
pentru cititorii dvs. care nu scriu spray Rexona...
poezie – aceastã idee?
Aveam dreptate. Dacã te expui, Naratoarea romanului spune
crezi. Dacã ai credinþã, te expui. despre dvs. cã „era expert în a se
La un moment dat, m-am „rãtãcit” Golful porcilor (publicat iniþial în autoculpabiliza”. Ce vã reproºaþi cel
prin alte preocupãri ca sã scap de foileton în revista Tomis). Domnule mai des ºi ce credeþi cã aþi ratat?
aceste pericole. Mulþi comentatori Vakulovski, e greu sã spun dacã Da, da... nu doresc sã
au remarcat „uºurinþa” cu care eu am pierdut un pariu ºi ªtefania accentuez acest amãnunt... dar vã
scriu versuri. Pãi, sã le dau eu l-a cîºtigat. A spus-o ºi Nicolae promit, domnule Vakulovski, cã
vreo trei luni de „uºurinþã” din viaþa Breban, a spus-o ºi ªtefan dacã împlinesc 70 de ani o sã vã
mea ºi sã vedem care se aruncã Agopian, aþi spus-o ºi dvs. ºi spun toate faptele pentru care mã
primul în puþul liftului, care la fratele dvs., Alexandru autoculpabilizez. Deocamdatã, în
stãvilar, care în faþa metroului... ºi Vakulovski... au spus-o ºi alþii... ce mã priveºte, acele lucruri sunt
mai vedem noi atunci... De nervi, m-am apucat sã scriu minore... ºi personale... adicã þin
În manualele de criminalisticã ºi eu un fel de roman împreunã cu de niºte persoane feminine pe care
sunt prezentate patru feluri de tînãra noastrã vecinã, domniºoara nu vreau sã le ofensez. M-aþi
sinucidere... ultima se numeºte Ioana Mãnescu, Motocicliºtii întrebat mai devreme de un
punitivã... Manualul era vechi, îl Spaþiali, mi-am jurat sã „spargem” „jurnal”. De aproape treizeci de ani
aveam de la Florin Iaru... nu ºtiu ºi Stãpînul inelelor ºi porcãria aia nu mai þin nici un jurnal (era sã zic
cum dracu’ a pus mîna pe el, cã comercialã Harry Potter... Ne dosar), nu mai port nici o
era pentru „circuit închis”! Era oribil fãceam curaj, un curaj nebun... am corespondenþã, mi-am pus
ce-am vãzut acolo: unii îºi bãteau ºi publicat ample fragmente în mai telefonul la „secret”, foºnesc din
cuie în cap, alþii se dezbrãcau în toatã presa literarã. Interesant ar fi ziare cînd comentez cu ªtefania o
zãpadã. Acuma, fiecare cu romanul acestui roman care se ºtire de la tv, ºterg amprentele de
metoda lui. Numai cã existã ºi dorea ºi umoristic. Mie mi se pare pe pahare, cînd se fac poze mã
sinuciderea prin poezie. Prin darul ºi acum genial, dar poate o sã ascund dupã copaci, mã aplec pe
ce þi-a fost hãrãzit. Dupã mine, aparã postum, ceea ce m-ar scuza sub mese, pe sub scrumiere, nu
este o tîmpenie. Asta nu înseamnã de niºte explicaþii. scriu bilete, nu accept sã fiu
cã nici eu... E o ispitã... imprimat, am ºase sisteme de
De ce aþi ales numele „Paul” alarmã pe casã, deºi numai pisica
În Anii nebuni ai socialismului pentru personajul dvs. autobio- ºi frigiderul ei ar fi de apãrat în caz
(roman scris împreunã cu soþia grafic? de ceva... am un pitic pe acoperiº,
dvs., ªtefania Coºovei), naratoa- Nu ºtiu. ªi chiar dacã ºtiu, nu doi în pivniþã, unul de la Poliþie ºi
rea cãrþii aminteºte de un jurnal vã spun. Am sã vã spun altceva: unul de la o firmã de pazã, mi-am
intim al personajului care vã aveam un prieten, Paul. Stãtea pe pus drugi de fier la uºã, iar la
reprezintã pe dvs. De ce nu o stradã perpendicularã cu a sonerie e un ºoricel care... sper cã
publicaþi din acest jurnal, dacã noastrã... strãzile astea amãrîte v-aþi pãstrat simþul umorului!
70 existã? înconjurau Ambasada Statelor Jurnale scriu cei care vor sã se
punã bine cu posteritatea. marxist-leniniste, cînd alea dar el era acolo pentru o expoziþie
aºteptau tremurînd sã ne ofere de carte Euromedia ºi mi-a spus cã
Naratoarea mai zice cã personajul dragoste dezinteresatã pe acorduri nu prea are timp sã cãutãm bere...
care vã reprezintã „era un ratat al ideii Beatles. Aia, da, revoluþie culturalã! cã vrea sã aranjeze cu mîna lui
de marxism-leninism”... standurile... pavilionul...
Vrea sã mã minimalizeze. Ca Spuneaþi (tot în Anii nebuni...) cã Era un om de o curãþenie
ºi chestia cu douãjdouã de Mircea Nedelciu v-a oferit cu prie- sufleteascã rar întîlnitã.
contacte sexuale... pe zi... haida tenie cea mai frumoasã cãlãtorie: la
de! E un complot, neîndoielnic... Chiºinãu. Ce v-a impresionat mai Cum vã pare literatura mai
piticul de pe acoperiº... mafia mult în cãlãtoria aia? Aþi mai fost, tînãrã, sã zic aºa, literatura de dupã
piticilor din subsolul blocului... nu dupã aceea, la Chiºinãu? dvs.? Ce tineri scriitori vã plac? Aþi
vedeþi ce vremuri trãim? Mircea Nedelciu este, neîndoiel- avut surprize în acest sens?
Acum, lãsînd gluma, este nic, un lider al generaþiei sale de Cred foarte mult în literatura
evident cã generaþia din care fac prozatori. Gheorghe Iova era ideo- tînãrã. Este evident cã vine cu alte
parte (aþi observat cã nu zic logul... dar generaþia lor are multe mijloace de expresie, cu alte
„generaþia mea”) nu a avut „prizã” ramificaþii. Revenind la prozatorul ºi experimente ºi, cu siguranþã, cu o
la ideile alea... Promisiunile politice omul Mircea Nedelciu... cu toate altã aºezare în alte rame textuale
din anii ’70 erau nimica toatã pe strãzile alea micuþe ale Chiºinãului ale aceleiaºi vieþi trãite. Numai cã,
lîngã promisiunile calde ale fetelor mi-a dãruit cea mai frumoasã de aceastã datã, ei, tinerii scriitori
de la discoteca Facultãþii de cãlãtorie într-o þarã prea puþin au acces la Europa.
Filologie – promisiuni fãcute în cunoscutã. Mircea – Dumnezeu
plinã perioadã „Flower Power”. sã-l odihneascã – avea la bani pe (2001)
Erau concrete, pe cînd marxism- el de putea sã cumpere ºi Palatul Din „Portret de grup cu generatia
leninismul putea sã mai aºtepte... Parlamentului. Am cãutat vreo trei „optzeci” (Interviuri)”, Tracus Arte,
Ne cãcam pe ele de promisiuni ore un loc unde sã putem bea o bere, Bucuresti, 2011

Cãlãtorie imaginarã

71
Drumul ca destinatie in
Întregul traseu este contaminat de
arhetipurile cinematografiei
mondiale, dar ºi de cele ale muzicii

schimbare
rock al cãrei axis mundi a fost,
vreme de câteva decenii, spaþiul
himalayan. Cântecele ºi jocul
actoricesc al lui Raj Kapoor, filmele
pentru adulþi occidentale, rock-ul
Elena Butuºinã românesc, supa de urzici ºi
mãmãliga, basmele ºi poveºtile
Aflat la graniþa dintre jurnal de animat de reflecþii New Age, de locale înrudite cu cele ale lui
cãlãtorie ºi ghid turistic alternativ, ritmuri psihedelice ºi de mitologia Ispirescu sau Creangã, devin
volumul publicat de Editura eroicã a propriei copilãrii, Marius elemente care îi apropie pe
Humanitas în 2012 (Marius Chivu Chivu pleacã în Nepal pentru a-ºi trekkeri/ backpackeri/ hikeri de
– Trei sãptãmâni în Himalaya) este testa propriile limite, dar ºi pentru localnici, de ºerpaºii care le carã
o prezentare neconvenþionalã a a aduce înapoi, cu sine, dincolo de bagajele sau de alþi cãlãtori din
traseului nepalez întreprins de experienþa inefabilã a propriei munþi, dar prietenia lor rãmâne sub
autor. Ilustrat cu fotografiile transformãri, relatarea primei zodia efemerului. Efemerul pe care
realizate de Marius Chivu în cele expediþii himalayene întreprinse de îl surprinde Marius Chivu, între
trei sãptãmâni de expediþie un critic literar român. Exerciþiu instantaneele sale fotografice ºi
himalayanã, volumul-album se deci, antrenament, luptã cu narative, este însã unul aparte,
îndepãrteazã de tiparul cãrþilor de propriile prejudecãþi ºi inerþii, înrudit poate cu detaºarea
popularizare de tip National camaraderie ºi curaj – acestea propovãduitã de tehnicile orientale
Geographic printr-o problema- sunt ingredientele cu care autorul drept exerciþiu spiritual necesar
tizare discretã a experienþelor îºi pregãteºte traseul. („mergi ºi transpiri toate gândurile
narate în textul care completeazã Alãturi de un prieten din ce-þi prisosesc… De-aia nici nu
partea vizualã. De altfel, impul- copilãrie, fãrã de care aceastã vorbeºti, de-aia nici nu mai ai ce
sionat în iniþiativa de a strãbate cãlãtorie iniþiaticã nu ar fi fost sã gândeºti, mergi ºi te eliberezi,
lanþul muntos nepalez ºi de gândul deplinã, Marius Chivu aterizeazã devii gol, uºor ºi tot mai tãcut. Urci
realizãrii acestei cãrþi, Marius în Kathmandu-ul (asemuit muntele coborând în tine. (…) sã
Chivu mãrturiseºte perseverenþa „hotelului sindical al unei staþiuni nu ai un loc al tãu pe care sã-l
cu care a notat, zilnic, expe- montane din anii 80" – „jumãtate posezi ºi cãruia sã-i aparþii, sã nu
rienþele, întâlnirile, situaþiile dificile templu, jumãtate mahala”) anului ai datorii ºi responsabilitãþi, sã nu
trãite de-a lungul celor „peste 400 2068 al calendarului hindus. te blochezi în promisiuni, sã nu fii
de kilometri strãbãtuþi, 4576 metri Aceastã simbiozã a sacrului cu legat de nimic în afara propriei
urcaþi ºi 4303 metri coborâþi”. profanul caracterizeazã majo- indisponibilitãþi de a te ataºa de
Cu o evidentã componentã de ritatea experienþelor consemnate ceva sortit sã se schimbe, sã se
popularizare, mizând ºi pe în jurnal – tablou iniþial al unui „haos destrame, sã disparã”). Experienþa
spectaculosul inerent al expediþiei al mizeriei” pe care cei doi îl interumanã este dublatã, într-o
(secvenþa trecerii prin filtrul de la privesc „deopotrivã fascinaþi ºi atentã desfãºurare narativã, de
aeroport cu haºiºul primit cadou dezgustaþi”. O lume fãrã reguli de experienþa ascezei inevitabile, a
ascuns în bagaj sau arderile rituale circulaþie, în care mai toate lucrurile introspecþiei ºi a golului existenþial
ale cadavrelor, observate spre se întâmplã la vedere, în care resimþit dupã atingerea þelului
finalul cãlãtoriei) cartea de faþã este falsul ºi autenticul se pun reciproc propus („Cunoaºtem oameni,
însã mai mult decât atât. Criticul în valoare (pânã ºi ziarele vorbim ºi râdem cu ei, împãrþim
literar ºi scriitorul Marius Chivu internaþionale se vând în Nepal în mâncarea ºi bãutura, le strângem
dozeazã bine naraþiunea, ocultând, varianta contrafãcutã, xeroxate ºi mâinile, pentru ei suntem unul ºi
în acelaºi timp, unele elemente pe capsate în format A4), relicvele acelaºi strãin, multiplicat în fiecare
care doar le menþioneazã rapid, erei hippie întâmpinã la tot pasul zi”, „aici mai e încã trecutul ºi uneori
pãstrând în zona indeterminãrii turiºtii, iar marijuana sãlbaticã poate doar trecutul mai e nou pentru noi,
întâlniri al cãror efect este profund fi achiziþionatã în schimbul unei iar noi vrem sã pãstrãm ºi facem
personal ºi, poate, incomunicabil. sume modice. Memorabile sunt cópii chipurilor lor cu mecanismele
Pornind cu aforisme de Laozi, secvenþele în care ni se dezvãluie noastre digitale de multiplicat
Sfântul Augustin, Mahomed ºi felul în care ºocul cultural este lumea”).
Martin Buber în minte, el decide sã atenuat graþie unui imaginar pop
lase în urmã ghidul Lonely Planet comun din Occident pânã în Nepal, High Altitude Sickness
(rãmas necitit, dupã cum trecând prin România ex- Vestea morþii lui Bin Laden
mãrturiseºte în carte) în favoarea comunistã. Astfel, legendele rock- (ironic, transmisã americanilor
descoperirii directe a tot ceea ce ului mondial ºi ale cinema-ului chiar de cãtre cei doi români),
ascensiunea, dublatã de o mainstream, filtrate prin grila de rezultatul meciului Barcelona -
coborâre în sine, aduce propriei percepþie a fiecãrei culturi, par a fi Real Madrid, sloganurile sepa-
72 sale evoluþii spirituale. Jovial, lianþi adecvaþi unui dialog necesar. ratiste ºi manipularea maoistã,
Internetul ºi simulacrele interco- acesta din urmã, transformat ºi dupã atingerea cotei maxime se
nectãrii trec în plan secund, folosind, autoironic însã, aceleaºi remarcã prin naturaleþe ºi printr-un
aproape golite de semnificaþie instrumente de ordonare a alt tip de abordare a vulnerabilitãþii
(„Cãci aºa cum GPS-ul te experienþei: mise-en-abyme pe umane în faþa efortului ºi a
transformã într-un analfabet dpdv care o întrevede în verificarea experienþei copleºitoare a naturii.
geografic, care nu mai ºtie cum sã- aparatelor foto de la ambasada Nu lipsesc nici experienþele stranii
ºi foloseascã simþul orientãrii ºi al americanã, suprapunerea imaginilor cum sunt capcanele memoriei,
spaþiului, FB-ul riscã sã-þi labirintice ale lui Escher peste candoarea tragicomicã a bucuriei
perverteascã, paradoxal, nu doar propriile trasee montane, resimþite dupã victorie (descrierea
simþul socializãrii, dar ºi pe cel al decupajele care marcheazã ºosetelor bunicului pe care
solitudinii”), adevãratele probleme dezvrãjirea lumii de abia autorul le poartã cu mândrie în
fiind cele imediate, concrete, între descoperite („Uneori mi se pare cã ultima zi a urcuºului) ºi hipnoza
care se distinge High Altitude privirea turiºtilor a pervertit magia cãreia, înainte de decolarea din
Sickness, boalã ale cãrei acestor sate unde localnicii au pus Nepal, autorul îi cade victimã într-
simptome nu întârzie sã aparã deja un preþ pe orice”). un magazin de covoare artizanale.
dupã o anumitã înãlþime Printre fragmentele în care Pentru elementele evocate mai
(„instalarea în primar ºi imediat, suspansul ºi experienþa alternativã sus, pentru dozajul fin dintre
mersul continuu ca reverenþã, sunt elementele centrale destãinuire ºi mister, pentru
rugãciune, ritual al austerului, (secvenþele consumului de suspans, fluenþã, umor ºi
meditaþie ºi interogaþie în miºcare marijuana sau haºiº pentru intrarea introspecþie, dar ºi pentru o calitate
supusã ciclurilor naturii ºi, mai ritualicã în starea de comuniune cu graficã de excepþie, lectura cãrþii
ales, capriciilor ei”). Pentru divinitatea, precum ºi descrierea lui Marius Chivu este o evadare
anumite intervale, trekker-ul ia altor personaje care cautã necesarã atât trekkerilor autentici,
locul scriitorului, pentru a-l creºterea adrenalinei pe crestele cât ºi visãtorilor captivi în rutina
readuce ulterior în prim-plan pe munþilor), episodul depresiei de vieþii de zi cu zi.

Sfântul gheorghe cu balauri

73
Experimentul narativ in

CONFLUENÞE
supravieþuiesc contextului narativ
- maturizarea se întâmplã pe cont
propriu ºi, într-o mare mãsurã,

proza lui Jeffrey Eugenides


finalul romanului e în afara intrigii
matrimoniale.
Subversiv ºi cameleonic
Eugenides experimenteazã ºi
în romanul Middlesex cu un narator
Lavinia Rogojinã mai puþin obiºnuit – un hermafrodit,
Jeffrey Eugenides a publicat narativã nu cade în niciun caz pe ceea ce îi dã o notã de originalitate
pânã acum trei romane, intrigã, ci pe naraþiune ºi tehnica ºi bizarerie. Dar acesta e doar un
experimente narative îndrãzneþe, scriiturii la persoana I plural. În prim pretext, perspectiva narativã
un fel de mãrturie despre primã fazã, romanul pare unul noir, este, de fapt, cea a unui bãrbat aflat
încrederea în literaturã, scrise dar nu e tocmai aºa. De fapt, la vârsta de 40 de ani care spune
minuþios de-a lungul mai multor ani, despre fecioarele care se sinucid povestea familiei sale ºi ulterior
aºa cum scrie ºi colegul sãu de aflãm prea puþine detalii sau o propria poveste. Eugenides e mai
generaþie, Jonathan Franzen. istorie certã, tot ce rãmâne este degrabã subversiv la adresa
Cei mai mulþi cititori au auzit de prologul ºi discursul incertitudinii al prozei feminine sau masculine,
Middlesex (Polirom, 2005), naratorului „noi”. Fiecare punct de scriitorul trebuie sã fie cameleonic
jumãtate dintre ei l-au ºi citit. Sã fie sprijin, mai puþin cerul ºi ºi sã stãpâneascã ambele voci/
oare de vinã naratorul schimbãrile anotimpurilor, casele ºi perspective narative. Middlesex
hermafrodit? Middlesex, romanul drumurile, copacii bântuiþi, e unul surprinde postura ex-centricã,
la care Eugenides a lucrat opt sau casant narativ – personajele problemele psihologice, cele legate
nouã ani, i-a adus în 2003 premiul centrale sunt un fel de fantome care de identitatea sexualã ºi de cea de
Pulitzer. E un roman complex care alunecã în faþa interpretãrii. E un gen, moºtenire geneticã etc. - toate
nu poate fi redus tematic, conþine prim experiment narativ al lui sunt disecate, folosite narativ, dar
atât de multe disecþii narative cã e Eugenides: cum sã povesteºti de nicio teorie nu este validatã pânã
imposibil sã nu-i fascineze chiar ºi fiecare datã diferit despre un oraº la capãt – întotdeauna existã ideea
pe cei mai retractili cititori. a cãrui coerenþã devine imposibilã, insuficienþei punctului de vedere
Naraþiunea ºi personajele nu despre personaje cocon care se absolut. Cal (personajul cheie) nu
(mai) sunt o „fraudã”, aºa cum aflã de la început ºi pânã la sfârºit îºi acceptã diagnosticul ºi nici
declarã Eugenides într-un dialog într-un înveliº protector. reluarea rolului de fatã, fuge din
cu Jonathan Safran Foer (Bomb Subiectivitatea nu este atinsã spaþiul sigur al familiei protectoare
Magazine) ºi lucrul acesta se vede niciodatã în îmbinarea descrierilor ºi ajunge în San Francisco unde
poate cel mai mult în ultimele douã celorlalþi. Chiar ºi jurnalul uneia trece printr-un proces de
romane publicate de scriitorul dintre surori ajunge sã dezvãluie maturizare forþatã. Middlesex e un
american. Postmoderne sau un „eu neîmplinit” („unformed ego”, roman al fugilor, mai degrabã, ºi nu
moderne, clasice sau inovatoare? aºa cum apare în roman). În al cãlãtoriilor.
Experimente narative sau poveºti Sinuciderea fecioarelor persistã Subiectivitatea dominã
despre lumea contemporanã? universul narativ dens, acvativ, constelaþia narativã a romanului
Romanele lui Eugenides se care forþeazã naufragiul fiecãrui fir Middlesex, aºa cum experienþa
regãsesc undeva la graniþa acestor narativ cauzã-efect. directã dominã constelaþia narativã
catalogãri, iar rãspunsurile sunt Pe de altã parte, în Intriga din Intringa matrimonialã, nu doar
similare unor bâjbâieli pe întuneric. matrimonialã (Polirom, 2011), a personajelor centrale, ci ºi a
Middlesex a marcat istoria recentã fiecare personaj central are propria celor secundare. În Middlesex,
a romanului american contempo- partiturã narativã, vociile ºi privirile fisiunea în cadrul nucleului narativ
ran, alãturi de Corecþii, Totul e fiecãruia construiesc viziuni diferite e plasatã chiar la jumãtatea
iluminat sau Pata umanã. Toate despre lume ºi alteritate, dublate romanului, în capitolele “Filme de
sunt scrise la începutul secolului de un discurs contrapunctic amator”, “Opa!”, “Middlesex”:
XXI. Fiecare dintre ele recupe- despre literaturã ºi teorie literarã, „Din câte ºtiu eu, sentimentele
reazã un discurs plurivalent despre în special în prima parte a nu sunt redate de câte un singur
familie, clasã, istorie, comunicare romanului. Ideea epuizãrii discuþiei cuvânt. Nu cred în tristeþe, bucurie
ºi spectrul larg al umanitãþii – aºa teoretice ajunge sã izoleze sau regret. Poate cã dovada cea
numitele adevãruri întunecate ale argumentul livresc (lecturile pe mai bunã cã limba e patriarhalã
noului realism american. intriga matrimonialã narativã, este faptul cã simplificã peste
Primul roman, Sinuciderea studiul textelor lui Jane, Eliot sau mãsurã simþãmintele. Aº vrea sã
fecioarelor (publicat în 1996) este James) într-un spaþiu neutru, iar în am la dispoziþie sentimente
povestea a cinci surori Cecilia, relaþiile dintre cele trei personaje hibride, complicate, construcþii stil
Lux, Bonnie, Mary ºi Therese care predominã ideea unui haos de prea vagon, cum ar fi, de exemplu:
se sinucid. Dar lucrul acesta e puþine ori îmblânzit. În final, „fericirea dinaintea dezastrului” (...)
74 devoalat încã din titlu, aºa cã miza Madeline, Leonard ºi Mitchell N-am gãsit niciodatã cuvintele
potrivite pentru a-mi descrie viaþa dintre copiii lor (strã-strã-strã-moºii construitã atât de minuþios este
ºi acum, cã m-am apucat de mei etc.), pânã când a ajuns în derulatã înapoi, retrãitã ºi apoi
povestea mea, îmi trebuie mai mult cele din urmã în corpurile bunicilor uitatã:
ca niciodatã. Nu mai pot sã stau mei. Fãcând autostopul, gena
retras ºi sã privesc totul de la coborâse de pe un munte ºi Poveºtile lui Lefty ºi
distanþã. De acum înainte tot ce vã lãsase în urmã un sat. Cãzuse în Desdemona/ Milton ºi Tessie
voi spune este colorat de capcanã într-un oraº în flãcãri ºi încep sã se destrame, sunt supuse
experienþa subiectivã datã de scãpase vorbind francezã pocitã. ºtergerii ºi uitãrii, într-o lume
participarea la evenimente. Aici se Traversând oceanul, mimase o circularã. Rãmâne doar povestea
despicã povestea mea, se divide, poveste de dragoste, dãduse apropierii incipiente dintre Cal ºi
trece prin meiozã. (p. 247).” ocol punþii unui vas ºi fãcuse Kristy, din care lipsesc detalii,
Din acest punct începe sã se dragoste într-o barcã de salvare. diviziunile ºi explicaþii. Teritoriul e
contureze consistenþa unei I se tãiaserã codiþele. Luã un tren altul. În cadrul narativ intern,
subiectivitãþi autentice, în care se spre Detroit ºi se mutã într-o casã povestea mutaþiei genetice se
regãseºte un grad zero al de pe strada Huribut; consultã terminã odatã cu apariþia lui Cal ºi
expunerii, într-un univers narativ cãrþi de vise ºi deschise o bodegã cu dispariþia lui Lefty. Singura
expansiv, bazat pe experienþa subteranã; primi o slujbã la poveste protejatã, cãreia nu i se
personalã : „Credeþi ce vreþi. Eu Templul nr. 1...” (p. 240). impune o direcþie e tocmai relaþia
aveam ºapte ani ºi am urmãrit un E un fel de poveste de mijloc a lui Cal cu Kristy, aceasta nu devine
teanc într-o bãtãlie ºi am vãzut ce- literaturii contemporane care o istorie de familie, ci o istorie
am vãzut. Pânã la urmã, când chiar radiazã în atât de multe fire alternativã, în desfãºurare.
s-a întâmplat, revoluþia n-a fost narative, unul dintre ele fiind chiar Aºa cum spune ºi în dialogul cu
televizatã. La televizor nu i-au spus firul poveºtii lui Milton ºi a Foer din Bomb Magazine,
decât revoltã.” (p. 286). Totul e Desdemonei – poate cel mai Eugenides considerã cã proza
întârziat ºi descrierile devin mult mai omogen. ficþionalã experimentalã a ajuns
alerte, senzoriale. Dar rãmâne la fel Pe de altã parte, povestea lui într-un punct mort, însã naraþiunea,
de valid ºi dubiul narativ ºi Cal e una dispersivã, în vocea umanã ºi posibilitatatea
imposibilitatea izolãrii unor trãiri sau desfãºurare, e istoria unui experimentãrii se fixeazã de
a unor experienþe la care personajul personaj care alege o zonã neutrã fiecare datã în altã schemã
Cal nu mai are acces direct. a existenþei pânã la un punct. Ar fi narativã interativã sau inovativã, iar
putut fi activist, ar fi putut sã se romanul rãmâne mai mult ca
Supravieþuirea romanului implice politic, ar fi putut alege sã oricând naraþiunea sensului
Middlesex mai poate fi citit ºi ca fie în continuare fetiþa tatãlui sãu, incomplet despre care vorbea
un roman saga despre familie ºi ar fi putut alege numeroase ieºiri. Bahtin secolul trecut.
despre lumea contemporanã, un Identitatea lui nu se schimbã, se În cele din urmã, Eugenides
roman despre subiectivitate ºi dezvoltã diferit. Cal nu are curajul pare un scriitor absent în
acceptare, despre evitare ºi sã spunã în faþa medicului (Luce) romanele sale, nu biografic, ci ca
cãutare, despre fuga în toate ce simte sau ce a trãit cu adevãrat, stil sau pretenþie de validare a
direcþiile, despre ficþiune ºi poveste, singurul care ºtie cumva întreaga unui stil, stilul Eugenides nu
dar ºi despre supravieþuirea poveste este cititorul: („Acesta e prea existã, cel puþin nu aºa
romanului. ªi în acelaºi timp poate singurul soi de intimitate cu care cum existã stilul García
fi un roman despre experienþa mã simt bine. Doar noi doi aici, pe Márquez sau Faulkner –
ineditã a unui hermafrodit sau întuneric, p. 365"). De aici vine Eugenides încearcã sã modifice
despre istoria recentã a Americii, acceptarea ºi diferenþierea ceva în scriitura sa cu fiecare
despre spaþiul atât de imprevizibil nivelurilor de ficþiune din roman – a roman, iar în prima linie rãmân
al familiei, despre evoluþia lumii gradelor de autenticitate. Cal cere esenþiale povestea ca naraþiune
moderne, dar ºi despre ritualuri ºi de nenumãrate ori sã fie crezut. E ºi din nou, personajele.
credinþe adaptare la alte lumi. ªi de romanul unui univers dens narativ,
fiecare datã când ajungi într-o zonã al unei subiectivitãþi din nou în
sigurã, în care aduni sens, eºti formarea ºi a unui spaþiu intim
redirecþionat automat la un alt nivel, recuperat ºi asumat, chiar dacã
ca într-o încercare de reconstituire existã întotdeauna pericolul
a unei imagini de fiecare datã atacului incredulitãþii.
incompletã. Existã ºi o dozã de fragilitate
„Firul începe într-o zi de acum care iese în afara poveºtii
douã sute cincizeci de ani, când ficþionalizate despre viaþa bunicilor
zeii biologiei, ca sã se amuze, s- sau a pãrinþilor, care vine odatã cu
au jucat cu o genã de pe al cincilea asumarea vocii ºi a poveºtii spusã
cromozom al unui bebeluº. Fetiþa din experienþa lui Cal. Povestea lui
aceea îi transmisese mutaþia fiului evolueazã ºi, în paralel, cea iniþialã
ei, care o transmisese celor douã se degradeazã ºi dispare treptat,
fiice, care o transmiseserã la trei ca ºi cum povestea bunicilor, Muzicieni 75
Petru Poanta: O jumatate
închiderea contelui Ugolino cu cei
patru copii ai sãi în turn ºi lãsat
acolo pradã deznãdejdii, pedep-
sirea Piei Dei Tolomei de cãtre

de an de absenta propriul soþ care o credea ne-


credincioasã º.a.) ca sã ajungem
tot noi la concluzia cã autorul Divinei
Comedii îºi manifesta prin aceste
Gavril Moldovan scene de violenþã compasiunea
pentru cei nãpãstuiþi din diferite
17 sept. 2013 din prima generaþie încãlþatã ºi motive, el însuºi fiind într-o ase-
Tristã zi pentru lumea literarã purta într-un colþ al sufletului o ranã menea ipostazã ce a culminat cu
clujeanã. Dispariþia dintre cele mereu nevindecatã, aceea a morþii exilul sãu.
lumeºti a lui Petru Poantã a premature a tatãlui sãu, eveniment Petru avea o uºurinþã în a reþine
surprins pentru cã nimeni nu-l ce a lãsat prea devreme pe umerii aproape tot ce citea. Frecventam
credea atât de aproape de sãi grija gospodãriei din satul cu cursurile facultative de Istoria
trecerea Styxului, cu atât mai mult nume atât de frumos, Ceriºor. artei, proaspãt înfiinþate la facul-
cu cât îºi purta în mod firesc fiinþa, Locul acela din þinutul Hunedoarei, tatea noastrã, precum ºi ºedinþele
nedând nimãnui de bãnuit cã e unde printre dealuri pitoresc cercului de literaturã în aceeaºi
încolþit, ca ºi cum nimic nu l-ar fi orânduite, se vede un colþ de rai, locaþie, distrându-ne de frumoasa
clintit din preocupãrile lui cotidiene. de cer plutind deasupra unor case disputã de idei ce a intervenit aici
Nãscut la 7 aprilie 1947, el s-a stins româneºti. Fãrã-ndoialã, aceastã la un moment dat între Mircea
la 7 sept. 2013 ºi, numai vreun tragedie a adus cu sine ºi i-a Muthu, ajuns ulterior decan, ºi
astrolog cercetãtor al Evului Mediu inoculat un surplus de maturitate, Vladimir Udrescu, alias Uºurelu,
ne-ar putea descifra, aplecându-se de severitate, o disciplinare a acum poet pe undeva prin
asupra unor îngãlbenite terfeloage, muncii ºi un simþ al datoriei pe care Bucureºti. Concertele de muzicã
ce-ar putea însemna coincidenþa, ceilalþi colegi de vârsta lui abia-l simfonicã pe care le frecventa
repetabila prezenþã a celor trei cifre frãgezeau. Copilãria îngreunatã ºi împreunã cu Franz Hodjak îi pro-
7 din biografia sa. În primii ani ai adolescenþa sever retuºatã i-au curau reverii iar propunerea ce i-a
„Filologiei” clujene, eram unul dintre trezit ºi stârnit nu numai orgoliul ci fãcut-o profesorului nostru de filo-
apropiaþii lui ºi pot spune cã l-am ºi întreaga combustie interioarã, zofie Achim Mihu, la un revelion
înþeles în toatã structura sa. Abia inducându-l spre acele porniri care studenþesc, de a bea un pahar de
însã dupã ce i-am citit cãrþile, rod sã se statorniceascã în ceva vin împreunã cu studenþii, în
al unor acumulãri culturale subtil, durabil. Cartea era plãcerea cinstea lui Kant, i-a adus o uºoarã
succesive, bogate, am observat cã lui cea mai mare ºi-mi amintesc aurã de simpatie, întâmplarea
ceea ce eu cunoºteam despre el cum comentam, seara, la reîn- fãcând carierã ºi prin rãspunsul
nu este suficient, nu este totul. toarcerea în camera 79 (altã dat de profesor: „Mã temeam sã
Modest, discret din fire, el nu-ºi prezenþã a cifrei amintite) a nu-mi propuneþi sã beau încã un
divulga în dialoguri sterile, colegial- Cãminului studenþesc „Avram pahar ºi-n cinstea lui Marx ºi sã
amicale întregul lui potenþial Iancu”, dupã tradiþionala raitã prin fiu nevoit sã vã refuz”. Pe lângã
intelectual, preaplinul unei existenþe Biblioteca universitarã, lecturile lecturile de bunã calitate pe care
chinuite, muncite în fervoarea proaspete ce le aveam la activ fie- un filolog nu le poate ocoli, Petru,
datoriei studenþeºti, care sã-l facã care: „Don Quijotte de la Mancha”, aºa cum mãrturiseºte singur, se
repede receptat ºi acceptat. Aºa „Gargantua ºi Pantagruel”, sonete- hrãnea cu „Istoria civilizaþiei
cum spunea ºi Ion Pop, el „a le lui Shakespeare, scrisorile de române moderne” (vol. I – III – 1924
pãstrat întotdeauna un spaþiu de dragoste ale Marianei Alcoforado – 25) sau „Istoria literaturii române
penumbre sufleteºti, un loc al º.a. Pe Dante Alighieri, Petre îl contemporane” (vol. I-VI – 1929-
retragerii în sine, o rezervã uºor degusta prin „Divina Comedie” ºi 36), de Eugen Lovinescu, care i-
coloratã sceptic, ironic ºi adeseori îl auzeam scandând: au fixat reperele evoluþiei în
relativizant. Era partea liricã a Oraºul a pierdut pe Beatrice domeniul criticii literare, nelãsându-
sufletului sãu”. Abia mai târziu avea Cuvântul care despre ea se zice l sã rãtãceascã în facile idealizãri
sã se destãinuie plenar în cãrþile Putere dã ºi altora sã plângã? mitizante. Prin anul I, când aproape
publicate, sã-ºi expunã pe tavã, într- Numele fiicei sale Laura, fiecare student al „filologiei” scria
un limbaj ce frizeazã erudiþia, plasticianã în plinã afirmare, se aflã în tainã poezii sau prozã, fãrã sã
întreaga epopee absconsã a aici, în lecturile umaniºtilor italieni, se deconspire, l-am surprins ºi pe
formãrii ºi devenirii sale. în Petrarca mai precis, cel care a el o datã scriind poezii, pe care nu
Petru Poatã era o fire orgolios închinat 366 sonete ºi terþine Laurei le-a publicat niciodatã. Era
– dubitativã, un amestec de bunã- sale. Ne întrebam pe vremea admirator al sonetelor lui
creºtere ruralã ºi îndrãzneala aceea dacã Dante avea predilecþie Shakespeare ºi re-cita, cu mare
ezitantã a puiului de þãran venit la pentru scenele de cruzime, participare sufle-teascã, o strofã
oraº, fãrã complexe, ºtiind bine cã violenþe (vezi episoadele Paolo despre o disputã amoroasã între
76 ceea ce e a lui, e a lui. Fãcea parte Malatesta – Francesca Da Rimini, prieteni, pe care tot auzind-o de la
el, am învãþat-o ºi eu pe de rost: românesc, apoi „RadiografiiI” ºi civilizaþie urbanã ºi culturã, chiar
„Dragi vinovaþi tot eu vreau sã „Radiografii II” (1978-1983), dacã n-au conlucrat întotdeauna
vã scuz demers continuat în „Scriitori fratern, au creat un cadru al
Tu o iubeºti doar pentru cã mi- contemporani” (1994), ce cu- devenirii peste decenii ºi secole.
e dragã prindeau cronici publicate în revista Nu ne-am propus o dezbatere
Iar ea vãzând cât mi-eºti de drag „Steaua”. Ele instituiau o voce lãrgitã asupra a tot ceea ce a scris
ºi-a zis credibilã, certã, care supunea P. P., dar nici nu putem omite cartea
Cã m-ar jigni nedându-þi-se- opera literarã unui examen sever, dragã nouã, tuturor echinoxiºtilor,
ntreagã”. obiectiv ºi nuanþat. A colaborat la care este „Efectul Echonix sau
Anii studenþiei au trecut, „Dicþionarul scriitorilor români” despre echilibru” (2003), lucrare
drumurile ni s-au despãrþit, nu de coordonat de Mircea Zaciu, Marian pitoreascã a genezei grupãrii ºi
tot însã, cãci, în calitate de Papahagi ºi Aurel Sasu, alãturi de motivaþiei perenitãþii sale. E scrisã
frecventator al redacþiilor literare Nicolae Manolescu, Dan C. cu mare dãruire, din interior, P. P.
clujene, îl reîntâlneam adeseori la Mihãilescu, Cornel Moraru, Ion fiind, dupã cum se ºtie, promotorul
revista „Steaua”, unde a fost Simuþ º.a., realizând portrete ale grupãrii alãturi de Ion Pop, Eugen
cooptat dupã terminarea studiilor. unor scriitori cum sunt George Uricariu, Ion Vartic.
De multe ori el venea ºi la Bistriþa Coºbuc, Geo Dumitrescu, Bazil Desigur, timpul ce va veni va
ca invitat al „Colocviilor George Gruia, Alexandru Cãprariu º.a. deschide, probabil, noi pârtii de
Coºbuc”, manifestare în conþinutul Eseul „Cercul literar de la Sibiu” receptare a vieþii ºi activitãþii
cãreia cãrþile intitulate „Poezia lui (1997) este o altã sinteticã lucrare unui scriitor care ºi-a consacrat
George Coºbuc” ºi „George ce va cunoaºte o a doua ediþie în cei mai frumoºi ani literelor
Coºbuc – poetul” erau receptate ca 2006, dovedind un critic de române, înþelegerii fenomenului
valoroase ºi originale contribuþii la referinþã ale cãrui judecãþi de cultural românesc în contextul
actualizarea operei poetului ºi la valoare ingenioase ºi pertinente nu cosmopolit al Clujului ºi al
înlãturarea unor cliºee ce-au pot sã nu atragã atenþia prin Transilvaniei noastre revenite
însoþit-o nepermis de mult. Acum acurateþea limbajului ºi profe- acasã. Lucrul acesta va depinde
a sosit momentul sã-l percep pe sionalismul enunþului. ºi de felul cum noi îi vom pãstra
P. P. nu prin prisma colegului, a Anii petrecuþi în oraºul Cluj- posteritatea. În încheiere, nu-mi
studentului comunicativ ºi veºnic Napoca, oraºul studiilor ºi al revine decât sã regret moartea
cu o carte în mânã, ci ºi prin cea vieþuirii în el mai mult timp, s-a prematurã, la 66 ani, a unui om
a autorului. cristalizat în apariþia volumelor care încã mai putea scrie cãrþi de
În anul 1973 apare „Modalitãþi „Clujul meu” ºi „Clujul interbelic – valoare, mai putea sã ne bucure
lirice contemporane”, un impunãtor anatomia unui miracol”, cãrþi de o cu scrisul sãu elegant ºi elevat,
debut ce reprezenta o amplã finã observaþie, intuiþie ºi erudiþie cu prezenþa sa austerã ºi
investigaþie a teritoriului liric în care cele trei etnii fondatoare de prietenoasã.

Arhitecturi transilvane

77

scrieþi un mail pe una


Pentru susþinerea revistei „Poesis internaþional” poesisinternational
Un periplu paideic
specifice “imaginarului etnicist”
legate de tipul psihologic german,
respectiv de binecunoscutul mit al
resemnãrii mioritice, ca ulterior sã
traseze o sumã de repere
Ana Ionesei analogice recurente în Cântarea lui
În pofida rigorii de etichetã, puncte nevralgice ale societãþii Roland ºi Mioriþa.
formula interviului prezintã virtuþi româneºti, cu precãdere instructive Florin Mihãilescu se reclamã de
dialogice care faciliteazã accesul pentru cititorii unor alte generaþii. la anumite diferenþieri între artã ºi
la istoria trãitã, astfel cã antologia În acest sens, printre cele mai politicã, generatoare ale unui statut
coordonatã de Teodor Tihan, Prin relevante demersuri pigmentate aparte al scriitorului ºi al criticului
anotimpurile lumii de azi. nostalgic figureazã relatãrile lui literar, iar Ion ‘euleanu îºi exprimã
Întrebãri-Reacþii. Atitudini (Eikon, Dimitrie Vatamaniuc despre cu mult optimism crezul în climatul
Cluj-Napoca, 2013) conservã dascãlii aprigi de la ªcoala Norma- favorabil apariþiei unor noi creaþii
savoa-rea instantaneului lã din Cernãuþii secolului nouã- folclorice, în ciuda distanþei
experienþei umane împãrtãºite sprezece, respectiv schiþele de semnificative dintre operele
prin viu grai. profil prin care Marius Sala îºi tradiþionalizate ºi cele aflate în
Dacã taifasului îi lipseºte de elogiazã maeºtrii spirituali (Al. cursul acestui proces.
regulã spiritul sistematic, interviul Rosetti ºi Iorgu Iordan), fãcând Volumul de faþã include ºi o aºa-
provoacã atât concizia spontanã transparent aspectul triadic al zisã loviturã de teatru, dat fiind cã
a subiectului, cât ºi arta alegerii unei raporturilor respective (prieten- reluarea discuþiei dintre Teodor
tematici universaliste ºi actuale, maestru-tatã). Tihan ºi Marius Sala se transformã
care cã transforme suita de Camil Mureºanu ne introduce într-o polemicã aprinsã despre
întrebãri ºi rãspunsuri într-o în ºcoala istoriograficã modernã aspectul normativ sau descriptiv
sesiune paideicã. ºi, detaºându-se deopotrivã de al reformei ortografice înfãptuite de
Astfel, Teodor Tihan a convocat polemismul politic ºi de viziunea cãtre Academia Românã.
paisprezece personalitãþi clujene univocã hegelianã, propune o Dat fiind cã antologia angajeazã
sã-ºi expunã opiniile privind abordare cartezianã flexibilã a conþinuturi tematice incitante
activitatea profesionalã ºi maniera inerþiei de tranziþie care încã (comunismul, exodul universitar,
concretã în care se practicã astãzi împiedicã istoriografia reformele educaþiei, curiozitãþile
lingvistica, folclorul, medicina ºi româneascã sã-ºi dovedeascã livreºti), dar într-o anumitã mãsurã
politica. Inevitabil, informaþiile spiritul creator. pretenþioase, dacã se sperã la
traversând unul sau douã secole Rememorând atmosfera unitatea speculaþiilor, demersul lui
în urmã (în special despre universitãþii din Köln, Ion Taloº Teodor Tihan este echilibrat ºi
perioada comunistã) au atins multe dizolvã câteva prejudecãþi instructiv.

Politi-chiens

78
,,Aicea, printre ardeleni... ,, existenþial, „ca izvorând din propria
fiinþã”.
Un alt nume, pe care îl are la
suflet Iuliu Pârvu, este Aron Cotruº,
care rãmâne ºi pentru el „o voce
T. Tihan distinctã în lirica româneascã”. Cu
atât mai mult, cu cât creaþia sa „îºi
Printre trãsãturile proprii nu doar acele permanenþe apte sã le asumã curajos libertãþile poeziei
generaþiei sale, ci ºi istoriei în care, proiecteze fãrã prea mare dificultate moderniste a timpului”, particu-
timp de aproape o jumãtate de pe ecranul unei reale modernitãþi larizându-se , totodatã, ºi la nivel
secol, ne-am circumscris, Iuliu sau postmodernitãþi. Asemenea stilistic ºi expresiv.
Pârvu reþine, pe bunã dreptate, un pagini au intrat, de altminteri, ºi în O analizã amplã, dedicatã liricii
paradox care ºi-a pus, indiscutabil, cuprinsul mai multor volume. lui Radu Stanca, ne pune în faþa unui
amprenta asupra formãrii noastre Primul dintre acestea va reþine „modernist clasic”, care, în tinereþe
ca oameni, atât în plan individual, Studii ºi cronici literare apãrute în „adoptã gesticulaþia largã a unui
cât ºi în plan social. Cãci, în anii care anii anteriori intrãrii noastre într-o actor care actualizeazã conflictul
i-au marcat ºi lui adolescenþa ºi nouã istorie, ani în care a fost ,la unei drame istorice”. În opinia
maturitatea, se vorbea, într-adevãr, insistenþele noastre, ºi un mai criticului, „Cavalerul de altãdatã
mult de un tip de om nou. Era, de frecvent colaborator al revistei ascunde sub pelerinã un poem cu
fapt, un experiment care urma sã-l „Steaua”. care vrea sã cucereascã lumea”.
supunã pe individ unui „proces de Acestui volum i-a urmat, apoi, un ªi tot el se întreabã : „Oare n-am
îndoctrinare”, care avea sã re- altul despre Lucian Blaga, care putea recunoaºte în aceastã
suscite, însã, cu totul alte reacþii aduce în discuþie „Poezii esenþiale” atitudine [ a poetului] mai puþin o
decât cele pe care se scontase precum „ºi alte texte” ale poetului , trãire poeticã originarã ºi mai mult
atunci. Fiindcã, în faþa acestei siluiri ºi unde se fac evidente deopotri- un dialog, din perspectiva actua-
spirituale, generaþia în care se vã calitãþile sale de critic ºi istoric litãþii, cu un trecut cultural care nu
încadreazã ºi criticul nostru, „a literar. Atribute pe care le vom re- se lasã istovit ?” Iar întrebarea are
reacþionat – într-adevãr – printr-o gãsi ºi în paginile intrate mai de o noimã, cãci, dacã aºa ar sta
uluitoare sete de culturã”, care i-a curând în sumarul unei alte cãrþi, lucrurile,atunci putem identifica în
ºi permis, de altfel, sã se regã- intitulatã, nu fãrã tâlc, „Aicea, printre Radu Stanca „un precursor al
seascã în limitele unui luminat ardeleni…” postmodernismului zilelor noastre”.
patriotism, apt sã-i conserve, fãrã ªi spunem asta, întrucât avem În „Aicea, printre ardeleni…” ,
mari compromisuri, ºi conºtiinþa , ºi impresia cã Iuliu Pârvu se simte în figureazã ºi Emil Giurgiuca –
credinþa. Încât, dintr-o generaþie largul lui mai cu seamã în spaþiul „Poetul Podiºului Transilvan”,dar ºi
menitã sã fie doar una de roboþi „în valorilor pe care Transilvania le-a scriitori mai apropiaþi în timp de noi.
uniformã”, destinul a ales ca ea sã dat culturii române. Cãci criticul se Iar printre ei se numãrã Teofil
treacã drept „o generaþie pedantã”, simte, neîndoielnic, solidar cu toþi cei Rãchiþeanu – „Poetul absolut al
dar având, parcã în compensaþie, care l-au precedat în timp. Cu atât Munþilor Apusului” ,dar ºi un critic
ºi un dezvoltat simþ al umorului. mai mult, cu cât ºtie câte eforturi au ºi istoric literar precum Ironim
Definind, astfel, anii în care i-a fãcut ilustrele figuri ale neamului sãu Muntean, cu toate cã ºi-a des-
fost dat a se forma ca om ºi pentru a-i pãstra acestuia neºtirbite coperit destul de târziu vocaþia. Lor
intelectual, Iuliu Pârvu a ales, iniþial, istoria ºi memoria. De aceea, li s-ar putea adãuga filologul ºi
sã fie un îndrumãtor al celor care probabil, ºi este încredinþat cã Ioan literatul Vistian Goia sau câteva
aveau sã devinã, mai târziu, ºi Slavici, de pildã, rãmâne „primul nume din spaþiul filozofiei (Ion
publicul sãu. Un public în stare a mare prozator român cu rãdãcini Maxim Danciu ; Vianu Mureºan) ºi
sesiza ºi valorile intrate mai demult ardeleneºti” îndreptãþit a se situa istoriei literare (Liviu Grãsoiu).
în patrimoniul nostru spiritual, dar ºi cu certitudine „între primii cinci Numai cã din dorinþa de a umple
creaþiile apãrute în imediata scriitori ardeleni din toate timpurile,” acest spaþiu transilvan cu cât mai
actualitate ºi care ascultã ,în mod în pofida faptului cã a fost adesea multe figuri, criticul uitã, uneori ,cã
firesc, de criteriile ºi crezurile ar- controversat. Iar pentru a-ºi proba unele nu prea pot sta în compania
tistice specifice unei postmoder- o asemenea afirmaþie, nu ezitã sã- scriitorilor cu adevãrat reprezen-
nitãþi, care a modificat sensibil ºi ºi aducã în sprijin ºi lecturile tativi, pe care cu atâta pricepere i-a
felul de a recepta operele înscrise întreprinse de-a lungul anilor de comentat. Cãci, cãrþile unor L.
în sfera acesteia. Magdalena Popescu, George Fumurescu, V. Farago, G. D. Piteº
Aºa se face cã publicul pe care Munteanu, D. Vatamaniuc, Eugen nu sporesc câtuºi de puþin valoarea
criticul l-a avut în vedere a putut Todoran sau Nicolae Manolescu. unui spaþiu cultural care are, într-
gãsi în cronicile ºi articolele sale un Din exegezele acestora va ºi adevãr, distincþia sa. I-o spunem ºi
comentator avizat al literaturii culege, cum singur recunoaºte, pe aceastã cale, Iuliu Pârvu are pu-
contemporane. Publicate cu „câte o idee”, menitã a-l ajuta sã terea de a se debarasa de propriile
precãdere în „Steaua” ºi „Tribuna”, explice ºi „un episod parabolã” din accese de sentimentalism. De altfel,
demersurile sale critice ne pun în romanul „Mara”. O parabolã „nu numai procedând astfel va putea sã
faþa unui analist exersat, capabil sã numai moralã, ci ºi politicã” pe care rãmânã ºi în acord cu dezideratele
regãseascã în operele trecutului ªirianul ºi-a asumat-o, la modul proprii deontologiei sale critice. 79
O carte de credit, o carte
la varianta aforisticã: „sufletul e o
bisericã/ plinã de cãrucioare goale”
(p. 46). Un alt truc cu care reuºeºte

de umbre
sã captiveze lectorul este utilizarea
gradualã a imaginilor, într-un mod
arborescent. În mare, mecanismul
de lucru este urmãtorul: porneºte
de la un element în primul vers, pe
Adrian Matus care îl dilueazã într-o imagine tot mai
Cardul de credit încearcã sã fie demiurg ºi individ, regãsim în mare în versurile urmãtoare. La
un volum care sã explice modali- poeme o spaimã faþã de timp. aceastã reþetã, mai trebuie precizat
tatea de funcþionare a vieþii printr-un Timpul trece, poetul îºi dã seama, cã poetul se joacã foarte mult cu
soi de contract între Dumnezeu nostradamic, de faptul cã într-un motivul umbrei, prin diversele ava-
ºi individ. Cartea, scrisã de Traian final, cardul va expira: „am citit în taruri ale sale: fumul sau ceasor-
ªtef, a apãrut la editura Tracus lunã ºi-n stele/ Adicã în spaþiul nicul. Acestea sunt micile pretexte
Arte în 2013, într-o perioadã în cibernetic/ cã timpul trece mai pe care se dezvoltã într-un mod
care temele economice ar oferi o repede” (p. 26). În cele ce urmeazã, suplu, pe alocuri barochizant.
prizã facilã la public. Traian ªtef ni se prezintã descrieri ale acþiunilor Poemul „Salonul de toamnã”
însã nu ne aruncã în ecuaþii ciclice pe care poetul le pune în scenã un discurs când
economice, ci încearcã, simplu ºi înfãptuieºte. În cazul acestui poem jucãuº, când grav ºi greoi. Ultimul
liniar, sã ne ofere soluþii referitoare („cum trece timpul mai repede”) vers, în care se invocã o imagine a
chiar la problema mai acutã a narativitatea ajutã la eliberarea de Veronicãi Micle pare un minus într-
vieþii. Prin poezie, desigur. angoasã. un poem, de altfel, foarte bine
Titlul se integreazã perfect În situaþia în care poezia construit, atât ca mesaj, cât ºi ca
într-o temã care depãºeºte sfera abordeazã tematica generoasã ºi imagisticã. Desigur, în spatele
dialogului contemporan: criza largã de contemplare a vieþii, rareori versurilor planeazã o idealizare a
economicã. Poemele sunt expuse se poate evita o formã de angoasã. spaþiului rural, cãruia i se atribuie
pe o singurã voce, calmã, decla- În acest caz, stratul arhaic al poeziei felurite roluri („soarele ne intrã în
mativã, mereu cu o instigaþie spre se structureazã direct pe aceastã casã ca un surdomut în haine de
rãspuns. Utilizarea apelativului fundaþie. Traian ªtef intuieºte prin doliu” (p.75). Imaginile sunt
„domnule” instigã la un rãspuns, ce avataruri se manifestã aceastã revendicate uneori din zona
probabil cãtre un lector moleºit. spaimã azi: nedisocierea corectã a suprarealistã: „sã (...) topeascã
Riscul utilizãrii acestei tehnici este realitãþii, imposibilitatea de a atinge biserici de gheaþã/ în ochii unui cal”
de a pãrea mult prea epistolar în ferici-rea sau comercialismul (p. 11). Ne întrebãm dacã poeziile
exprimare („Nu am domnule coº- decadent. Din pãcate, acest capãtã o voitã nuanþã de
maruri”, p. 9, „Domnule/ Lucrurile fundament, trecut printr-un discurs infantilizare, precum în cazul „în
acestea s-au mai întâmplat”, p. 7). minima-listo-declarativ, pierde mult plinã amiazã/ un fluture zboarã
Pe alocuri, discursul alunecã în- din încãrcãtura iniþialã. peste colinã” (p.18) sau sunt utilizate
spre o zonã a parabolelor: „Iar în modul cel mai serios, poetic.
veºnicia nu ºtiu/ La ce e bunã acolo În poemul „riduri pe faþa lui
în ceruri/ Dacã nu are numele meu”
(p. 88). Mai pe scurt, Traian ªtef ne
*
Volumul Salonul de toamnã al lui
Beckett”, Viorel Mureºan propune
un interesant joc „de-a arta”: poetul
dovedeºte cã veºnicia nu se mai Viorel Mureºan, apãrut în 2013 la deseneazã „crud” pe asfalt chipul
naºte la sat dupã momentul editura Tracus Arte propune niºte lui Beckett, care este lãsat la
fenomenologiei, ci în interiorul poeme pe care Cosmin Perþa le maturizare. Cineva îi va ºterge
fiecãruia dintre noi. identificã drept singulare în lite- ridurile, îi va contamina acea
Tranziþia dinspre realitate ºi ratura românã, din prisma temei imperfecþiune datoratã vârstei.
discurs preia câteva din meca- aparenþelor. Poemele sunt grupate Ceea ce se întâmplã în continuare,
nismele acestui mod de gândire în trei pãrþi (Riduri pe faþa lui Beckett, deºi se desfãºoarã pe câteva
filosofic, pe care poetul ºi-l asumã. Jazz printre veveriþe ºi Lumânãrile rânduri, ne aminteºte de Balada
Se poate intui cu uºurinþã o voce lui Kavafis). Nu lipsesc câteva Bãtrânului Pescar a lui Doinaº, mai
textualã ce mediteazã scurt ºi referinþe literare plasate cu tact, fãrã exact acele imagini dominate de
incisiv la realitatea ce îl înconjoarã sã poticneascã lectura. pestilenþialitate („soarele e un cuib
în zona imediatã. În poemul „Ceea În poeme au loc tranziþii foarte de viespi care urcã spre noi”).
ce mã îngrijoreazã” au loc chiar interesante, de la elemente Chiar dacã pe alocuri utilizeazã
inserþii folclorice, cu rime jucãuºe, religioase („treptele troiþei”) la spaþii o formulare ce într-o primã fazã
ce adaugã un plus de exotism local urbane anoste, fãrã a cãdea în poate pãrea greoaie, imaginile
volumului, însã fãrã a apela la o capcana mizerabilismului douã- condensate reuºesc sã transmitã
gândire specificã acestui text. În miist. Viorel Mureºan pariazã în o tranziþie înspre un spaþiu non-
acest caz, el apeleazã la un joc versurile sale întotdeauna pe linear, desigur ficþional, construit cu
formal, pe alocuri gratuit. Pe de altã varianta esteticã, bine închegatã, multã delicateþe ºi prin care, odatã
80 parte, în optica de contract între mergând pe principiul distilãrii pânã obiºnuit, este uºor de umblat.
Lars von Trier are bunici
consistentã este receptarea criti-
cã a operei lui Swinburne, încât
autoarea o împarte în trei categorii

victorieni
istorice. Începutul ar fi odatã cu anii
’30, când criticii (nu redau numele
lor aici, pentru cã rezonanþa lor în
spaþiul românesc este strict
incantatorie), cuceriþi de Noul
Felix Nicolau Criticism, lasã deoparte biografia
ºi nuanþãrile psihologice pentru a
Ideile noastre fixate, confor- pe „<<monstrul>> erudit ºi studia monografic opera. Acum ar
tabilizate, mai sunt uneori degenerat” (Rikky Rooksby). fi surprinse pentru prima oarã
„deranjate” de anumiþi oameni cu Roxana Patraº este, aºadar, legãturile cu literatura Marchizului
spirit neastâmpãrat. Aºa se „pe val” când reia analiza operei de Sade. A doua etapã prinde
întâmplã, spre pildã, cu perioada victorianului ce ºi-a scandalizat contur în jurul tipãririi ediþiei de
victorianã, despre care ºtim cã era epoca datoritã „senzualitãþii scrisori ºi documente cu caracter
ipocritã, conformistã, familistã, perverse, ambiguu-masochiste, a intim, deci este îmbibatã cu
religioasã ºi utilitaristã. Deja câteva versurilor sale” (13). Înainte de a senzaþionalism personalist. Al
trãsãturi care se bat cap în cap. se cuminþi, roºcatul teribilist a treilea „moment revoluþionar în
Despre orice curent de gândire se cântat-o ºi el pe Salomeea, aºa exegeza postumã” este fixat în anii
poate afirma, cu argumente, cum avea sã o facã ºi Oscar Wilde, ’70, când sunt repuse în discuþie
opusul celor care s-au spus ºi precum ºi alþi romantici decadenþi. texte considerate pânã atunci
repetat pânã la saþietate. Frumuseþea criminalã constituie un încercãri ratate sau joculeþe, cu
În aceastã direcþie se depla- ajutorul abordãrii computerizate.
seazã ºi cercetarea necruþãtor- Cercetãtorii care au luat parte la
academicã a traducãtoarei ºi proiectele virtuale The Swinburne
eseistei Roxana Patraº. Cântece Project, de la Universitatea din
dinaintea decadenþei: A.C. Indiana, ºi NINES (Networked
Swinburne ºi declinul Occidentului Infrastructure for Nineteenth-
(Editura Timpul, 2012) este rodul Century Electronic Scholarship)
unei intreprinderi doctorale au recurs la studiul reþelelor
devenitã, între timp, o carte conceptuale (parcurgând axa de
spectaculoasã prin exhaustivitate la conceptul de „hipertext” pânã la
ºi multiplu perspectivism. Propriu- ideea de „hiper-personalitate” ori de
zis, volumul se apropie de condiþia „hiper-om”) ºi al nodurilor
unei monografii, informaþia informaþionale.
meticuloasã fiind dublatã de Pãtrunzând, carevasãzicã, în
fabuloase ilustraþii ºi caricaturi meandrele fiinþei sociale ºi artistice
victoriene. Swinburne este un autor care a fost Swinburne, mai întâi
faimos în epoca lui, rebel ºi apoi aflãm despre republicanismul lui,
„clasicizat” (propus la Nobel), în sens centralizator-imperialist, iar
feroce contestat de contemporanii nu federalist, ca la americani.
lui mai tineri ºi, în cele din urmã, Democraþia actualã nu are niciun
cam uitat. Tema cãrþii pare lait-motiv al dandysmului ºi ea este sens pentru gânditorii secolului al
obositoare la prima vedere, dar una dintre cauzele pentru care XIX-lea, ea fiind înþeleasã ca
dacã ne aducem aminte de teri- Swinburne a fost numit „tatãl vitreg” ierarhie a celor buni. Doar natura
bilismele scriitorului performer, al poeziei moderne (Cecil Y. Lang). ar fi esenþialmente democraticã,
romantic decadent ºi cu o con- Vitreg ºi pentru cã recunoaºterea oricât de nedreaptã în aparenþã. În
stituþie fizicã ºubredã, ne dãm lui s-a produs mai ales pe tãrâm fond, viziunea politicã este una
seama ce minã de aur se aflã aici american, în sens invers recu- sincreticã – precum la Ioan Budai-
pentru cercetãtori. Caracterul noaºterii europene a lui E. A. Poe. Deleanu –, în descendenþa pro-
„performativ-histrionic” al lui Cu alte cuvinte, nu ne plac „de- iectului politic platonician, unde
Algernon, cum evidenþiazã în pre- monizaþii” noºtri, dar îi adoptãm pe monarhia, aristocraþia ºi demo-
faþã Angelo Mitchievici, justificã cei de dincolo de ocean... craþia se substituiau ºi se împle-
pe deplin abordarea personalist- Evident, avem de-a face cu o teau. Amuzant este cã Swinburne
criticã a cercetãtoarei. Sarcina monografie înclinatã cãtre spec- nu-i suporta pe monarhi, dar res-
este complicatã de „un secol de taculosul personei poetice ce pecta regalitatea reginelor (the
exegezã swinburneanã”, cum înglobeazã o personalitate „multi- queenliness). Poate ºi pentru cã
este intitulat primul capitol. O faþetarã” (multifarious). Fãrã nicvio „sinele [lui] difuz” (43) conþinea o
avalanºã de consideraþii dina- ezitare îºi croieºte potecã cerce- importantã „cantitate” de anima.
mizatã de swinburnologia tãtoarea printre swinburnologi, iar Iatã, însã, cã existã texte de
contemporanã, care îl relanseazã numãrul lor este legiune. Atât de tinereþe cu aspiraþii sado- 81
masochiste, în care se vorbeºte Victoria cu versurile lui provocatoa- veneraþie se desfãºura în serie,
despre autoflagelare, reminis- re. Scriitorul respectabil de peste cãci ºi doamnele care frecventau
cenþã, pare-se, a regimului punitiv câteva decenii este acum un ado- atelierele prerafaeliþilor i se pro-
de la Eton (The Flogging Block; lescent roºcovan, poreclit „Morco- sternau tânãrului poet, oferindu-i
Reginald’s Flogging etc). Imaginile veaþã”, fascinat de performance- coroane de lauri.
nu mai sunt edulcorate în vreun fel, urile ºi happening-urile prerafaeliþi- Studiul Roxanei Patraº ne
ci de un verism cu inflexiuni bufe: lor. Efeminarea acestui tip de artã i lãmureºte cã Swinburne a avut
„”Now loosen your braces,/And se potriveºte de minune junelui fragil mai mult succes ca personaj
lower your breeks,/And show your cu cap mare. Într-o caricaturã de (literar) decât ca scriitor. Figura lui
companions/Your bare nether Max Beerbohm Swinburne este apare sub masca unor personaje
cheecks/Make haste to the closet/ înfãþiºat la scarã redusã îngenun- în scrieri de George Meredith,
And bring a good rod,/Or I’ll cut your cheat în faþa unui Dante Gabriel Edmond Goncourt ºi alþii. Neºansa
ribands/You shuffler, by God!//O Rossetti dolofan ºi supradimen- lui a fost aceea de a fi evoluat
Master! Dear Master!/Have pity for sionat. Ironia este muºcãtoare ºi mereu pe graniþa dintre victo-
once!/<<What, pity for a truant,/A depune mãrturie despre persona- rianism ºi decadentism. Niciodatã
thief and a dunce!>>” (Frank Fane. litatea ºtearsã ºi influenþabilã a adoptat de vreo parte ori alta. O
A Ballad). Geniul comic ºi parodic tânãrului. Acelaºi caricaturist îl mai figurã fascinantã care avea
al lui Swinburne se va rãsfrânge, ia o datã peste picior pe poet pla- nevoie de o abordare criticã ver-
mai târziu, ºi asupra venerabilului sându-l, tot minuscul, la picioarele lui satilã pentru a fi redatã cititorilor
Wordsworth, prezentat într-o Rossetti în timp ce îi citeºte poezii de astãzi, care jinduiesc dupã
scriere dramaticã precum un poet în ipostazã umil-înfriguratã, ca un decadentism într-o lume
ce vexeazã sensibilitatea reginei „dear little Carrots”. Procesul de decãzutã.

Arhitecturi transilvane

82
GHEORGHE SCHWARTZ

Enigmele infinite
Enigmele nu sunt niciodatã cuprinse în murit fericit – visul i s-a împlinit.
acþiune, ci doar în explicaþia acþiunii. Numai cã, râdea Julius Zimberlan, dupã ce a murit
Hary, soþia i s-a recãsãtorit ºi cei doi copii au preluat
1. Volumul blestemat numele noului lor tatã. Pe urmã, s-au mutat cu toþii în
O veche legendã din Orania povesteºte despre o capitalã ºi au vândut vila. Acum toatã lumea o
carte groasã pe care, când o deschideai, nu o mai numeºte dupã proaspãtul ei stãpân: VILA EDUARD.
puteai lãsa la o parte. Aºa cã cititorul se rãtãcea în ªi nici mãcar pomii sãdiþi de Hary nu i-au supravieþuit
text ºi dispãrea în el. Se spune cã însuºi Julius prea multã vreme, întrucât acel Eduard i-a tãiat când
Zimberlan ar fi încercat sã dezlege enigma celor astfel a reamenajat întregul areal, schimbând tot decorul.
dispãruþi, însã pentru asta a trebuit sã deschidã ºi el „Bietul veriºor Hary! Un bãrbat nu ºi-a fãcut datoria
voluminosul op: a pãtruns în el ºi l-a colindat vreme decât dacã are un copil, planteazã un copac ºi ridicã
de mulþi ani. Când a revenit printre vechile sale o casã. Doar aºa rãmâne numele sãu neºters din
cunoºtinþe, a scris, la rândul sãu, o carte în care a memorie!” se tot amuzã Julius Zimberlan.
istorisit întâmplãrile prin care a trecut printre paginile
volumului blestemat. (Unde ar fi întâlnit ºi multe dintre 3. De ce se spânzurã oamenii?
persoanele dispãrute în timpul lecturii, întâlniri ce i-ar Robert von Schaumberg a cinat la ROYAL: un
fi produs, desigur, reale satisfacþii.) aperitiv pe bazã de icre negre ºi ficat de gâscã, apoi
Din pãcate, nu multã lume a fost dispusã sã-l un pãstrãv cu trufe în sos tartar à la Rovigniac, precum
creadã, deºi Julius Zimberlan avea un dar înnãscut ºi un desert opulent din clãtite rococo flambate. Nici
al povestirii. Dar astea toate n-au ieºit din sfera bãutura nu era de ici de acolo: coniac de ºapte stele
legendelor, întrucât nici cei ce s-au aventurat sã ºi merlot vechi de doisprezece ani. Apoi s-a dus acasã
deschidã cartea intitulatã Uluitoarele peripeþii ale lui ºi s-a spânzurat.
J. Z. în desiºurile volumului blestemat, cu cine s-a Luis Dumbert a petrecut toatã noaptea la BLACK
întâlnit el acolo ºi la ce minuni a fost martor nemijlocit, AND WHITE, iar martorii au declarat cã a cam întrecut
nici cei ce au început sã citeascã primele pagini din mãsura cu Mitzi. A plecat acasã spre dimineaþã, iar
cartea lui Julius Zimberlan n-au mai apãrut vreodatã soþia l-a gãsit spânzurat în baie.
spre a da mãrturie. Vernon Avakian s-a spânzurat abia dupã ce i-a
Aºa cã, pânã astãzi, nu se ºtie dacã Julius curãþat pe toþi prietenii sãi la poker. (Dar, în cazul lui,
Zimberlan a fost cu adevãrat în volumul blestemat, poliþia nu este nici astãzi chiar sigurã dacã a fost
cât este legendã ºi cât este adevãr. sinucidere sau crimã.)
Monica Stark s-a spânzurat în apartamentul
2. VILA EDUARD cumnatei, unde, cicã, a venit sã-ºi petreacã
Doamne, cu ce se pot amuza unii! De pildã, Julius sãptãmâna de concediu. („Sã comiþi aºa ceva în
Zimberlan nu obosea sã râdã de veriºorul sãu Hary, locuinþa cuiva care te-a primit cu atâta bunãvoinþã
de fapt, veriºor de-al doilea: Hary spunea mereu cã nu se face!”, au spus, pe bunã dreptate, vecinii
un bãrbat nu ºi-a fãcut datoria decât dacã are un copil, dezolaþi.)
planteazã un copac ºi ridicã o casã. Veriºorul acesta Toate astea s-au întâmplat în sãptãmâna 2 – 9
provenea din ramura sãracã a familiei, mai ales dupã septembrie. Dr. Julius Zimberlan, psihologul poliþiei, a
ce taicã-sãu a dat faliment. Aºa cã întreaga-i familie prezentat comisarului Sohn un raport amãnunþit.
a trãit într-un apartament modest („cea mai micã Astfel, Zimberlan a specificat cã proporþia statisticã
locuinþã posibilã”) ºi întreaga copilãrie a lui Hary s-a oficialã de trei la unu de sinucideri a bãrbaþilor faþã de
derulat într-o lipsã de confort vecinã cu mizeria. Aºa femei a fost respectatã, cã în toate cele patru cazuri
cã dorinþa lui de a-ºi construi o casã unde sã fie subiecþii se aflau dupã momente de mare satisfacþie
suficiente încãperi pentru a nu se cãlca pe picioare ºi cã evenimentele s-au petrecut toate dimineaþa –
unii cu alþii era absolut justificatã. Plus cã veriºorul conform raportului medicului legist – între orele ºase
Hary a fost un bãrbat harnic ºi a reuºit prin forþe proprii ºi opt. (Ceea ce, da asemenea se încadreazã în
sã-ºi facã o situaþie absolut respectabilã, sã-ºi statistici.)
înjghebeze o familie ºi sã ridice nu o simplã casã, ci – Dar de ce ºi-au luat viaþa acei oameni? s-a
chiar o coºcogeamite vilã. A lucrat ani grei numai ºi întrebat comisarul Sohn, cãutând în dosarul
numai pentru acest þel ºi când ºi pomii plantaþi de el conºtiincios alcãtuit de cãtre psihologul Julius
în curte au început sã dea rod, ºi-a chemat rudele ºi Zimberlan. Deocamdatã, acesta se ocupã doar de
prietenii ºi le-a repetat: „Un bãrbat nu ºi-a fãcut datoria partea statisticã. (Mai ales cã în sãptãmâna urmãtoare,
decât dacã are un copil, planteazã un copac ºi ridicã 10-17 septembrie, urmãtorii sinucigaºi nu au mai
o casã. Doar aºa rãmâne numele sãu neºters din respectat câtuºi de puþin proporþia oficialã de trei la
memorie! Toatã viaþa pentru asta am lucrat. ªi numai unu bãrbaþi faþã de femei. Ciudat! Iatã o realitate care
Dumnezeu ºtie cât m-am strãduit!” Veriºorul Hary a chiar cã ar trebui studiatã mai atent!) 83
Naratorul-copil:
CONFLUENÞE

naraþiunea homodiegeticã, (...) unul


ºi acelaºi personaj îndeplineºte o
funcþie dublã: în calitate de narator

perspective si interpretari
(eu-narant) el îºi asumã nararea
povestirii, iar în calitate de actor (eu-
narat), el joacã un rol în istorie
(personaj-narator = personaj
actor).” (p. 47) Pe lângã rolurile pe
care deja Lintvelt i le atribuie
Rãzvan Câmpean naratorului la persoana întâi, acesta
Problema naratorului-copil, deci confundate: spre exemplu, Insula subliniazã ideea, esenþialã în
problema unui tip distinct de lui Artur, de Elsa Morante, are ca înþelegerea celor trei subcategorii
narator, cu mijloace perceptive ºi subiect copilãria, dar evenimentele de naratori-copil, cã nu putem
de reprezentare diferite, nu e prea sunt narate din perspectiva separa interpretarea propriu-zisã de
des pusã în discuþie de studiile adultului, ceea ce îl plaseazã doar nici o naraþiune homodiegeticã,
naratologice, poate din cauza în zona de roman al copilãriei. aceasta excluzând tipul narativ
faptului cã textele de acest tip sunt În încercarea de a depista neutru: „Chiar dacã personajul
mai curând o chestiune de datã subcategoriile naratorului-copil, încearcã sã se limiteze la o
relativ recentã, care þine de o trebuie avute în vedere doar marile înregistrare pur ºi simplu a lumii
schimbare de paradigmã, în diferenþe de perspectivã; astfel, am exterioare, percepþia va fi una
principiu, de trecerea la modernism ajuns la trei subcategorii: naratorul- individualã (...).” (p. 48)
(afirmaþia aceasta are în vedere copil propriu-zis, naratorul-copil de
faptul cã textele cu narator-copil, geniu ºi naratorul-copil traumatizat. Subcategoriile naratorului-
pe care construiesc subcategoriile Cele trei subcategorii înglobeazã copil
acestuia, au fost scrise toate fie în principalele trãsãturi (ºi, deci, Naratorul-copil propriu-zis:
modernism, fie în postmodernism; diferenþe) ale naratorului-copil, ºi aceastã subcategorie a
în schimb, aceasta nu însemnã cã sunt gândite în aºa fel încât sã naratorului-copil e aceea în care se
depistarea punctului de origine reuºeascã sã fie reprezentative încadreazã personaje-narator
e posibilã). Cu toate acestea, oricãrui text cu un astfel de narator care, în definitiv, nu sunt nici mai
naratologia furnizeazã o consis- (vom vedea faptul cã nu inteligente decât celelalte, nici nu
tentã bazã de înþelegere, tocmai întotdeauna naratorul unui text trec printr-un eveniment traumatic
prin faptul cã se ocupã îndea- poate fi încadrat doar într-o singurã care le schimbã percepþia asupra
proape de probleme care þin, în subcategorie, dar alegerea e lumii. Pentru a înþelege viziunea
primul rând, de instanþele textului fãcutã în funcþie de cea care apare asupra lumii a acestei subcategorii
narativ, dar ºi de perspective dominantã). a naratorului-copil, vom analiza
narative ºi de o tipologie (in- Pentru cã toate textele discutate acþiunea romanelor Cum mi-am
completã, înþelegem) a discur- aici sunt narate la persoana întâi, petrecut vacanþa de varã, T.O.
sului narativ. e important sã vedem felul în care Bobe ºi Strada, Adrian Chivu.
Înainte de încercarea de a naratologia pune, din acest punct Principala asemãnare între
distinge între diferitele tipuri de de vedere, problema. Jaap personajele-narator din cele douã
naratori-copil, o explicaþie e Lintvelt, în Încercare de tipologie romane are legãturã cu felul în care
necesarã: cu toate cã nu existã o narativã. Punctul de vedere reacþioneazã în relaþie cu moartea
înþelegere de profunzime a propune, pornind de la opinia lui cuiva apropiat, sau, mai corect
termenului, naratorul-copil nu e Lubomír Dole•el, potrivit cãreia spus, felul în care nu reacþioneazã.
menþionat pentru prima datã aici, „se produce o asimilare funcþionalã Ambele personaje au o formã de
aceasta e o privire în detaliu între narator ºi personaj în pasivitate inocentã în aceastã
asupra conceptului. Tocmai fiindcã povestirea la persoana întâi, privinþã, neînþelegând ceea ce se
nu existã delimitãri clare în ceea deoarece un personaj îndeplineºte întâmplã. În plus, o altã trãsãturã
ce priveºte termenul, ele se impun: aici funcþia de reprezentare dar ºi comunã e faptul cã amândoi se
naratorul-copil trebuie, fãrã o funcþie de acþiune.” (p. 39), afirmã concentreazã pe detaliile mundane
excepþie, din punctul de vedere al cã dihotomia narator – personaj nu ale vieþii, cã se plictisesc uºor,
vârstei, sã nu se apropie de este definitiv rezolvatã de drept care încep sã inventeze (sau
adolescenþã, sau, ca abordare, sã problematizarea lui Dole•el, fiindcã acceptã) aberaþii referitoare la
rãmânã în parametri copilãriei; „înlãuntrul personajului va trebui sã întâmplãrile din viaþa lor. Dar, mai
problemele cu care se confruntã facem o distincþie între personajul- mult decât atât, ºi Luca ºi Traian
pot sã nu fie întotdeauna specifice narator, asumându-ºi funcþia preiau vorbe folosite de adulþii din
copilãriei, dar ele sunt întotdeauna narativã ºi personajul-actor, jur, fãrã sã parã a înþelege de
vãzute prin perspectiva limitatã a îndeplinind funcþia de acþiune.” (p. fiecare datã exact ce înseamnã
copilului; în plus, e nevoie de o 39-40) Mai mult decât atât, Lintvelt, ele, lucru care face evidentã, în
delimitare ºi în ceea ce priveºte în încercarea de a stabili o tipologie primul rând, latura lor socialã,
romanul sau proza copilãriei, în narativã pornind de la opoziþia fiindcã sunt atât de bine integraþi,
84 sensul în care cele douã pot fi uºor narator – actor, afirmã cã „în încât, la un alt nivel ºi doar pânã la
CONFLUENÞE
un punct, se transformã în copia Naratorul-copil de geniu se luciditatea (sau chiar lipsa ei)
adulþilor; în al doilea rând, aceastã referã la acel narator care, pentru reprezintã un aspect esenþial în
preluare automatã ne indicã faptul vârsta sa, ºtie multe lucruri ºi prozele copilãriei: observãm faptul
cã cele douã personaje sunt înþelege ceea ce (i) se întâmplã, cã aici are loc reformularea unui
extrem de influenþabile, dar, din tocmai prin intermediul acestui cliºeu care predominã în textele de
nou, nu în totalitate, pentru cã cumul de cunoºtinþe. Pentru a acest gen (nu neapãrat cele cu
încearcã sã-ºi impunã un limbaj ilustra aceastã teorie, am selectat narator-copil, dar în cele care pun
propriu. romanele Extrem de tare ºi în discuþie copilãria), ºi anume
Putem observa ºi o serie de incredibil de aproape, Jonathan accentul care se pune pe naivitate.
deosebiri între cei doi protagoniºti: Safran Foer, ºi Eleganþa ariciului, Ceea ce se petrece, în cazul celor
în ceea ce priveºte impactul Muriel Barbery. douã texte, e încadrarea copilului
cercului de prieteni, sesizãm cã Principala deosebire dintre cele într-o categorie apropiatã
diferenþele sunt de context, dar douã instanþe ale naratorului-copil adolescentului sau adultului: îi este
efectele sunt evidente; în vreme ce de geniu e urmãtoarea: câtã recunoscutã luciditatea, iar, în
Traian ascultã cu încredere naivã, vreme, în cazul personajului- anumite cazuri, este comparabilã
dar obiºnuitã pentru un copil, narator din Eleganþa ariciului putem cu cea a adulþilor. Aceasta e una
sfaturile ºi exagerãrile prietenilor, vorbi despre existenþa unui dintre modificãrile majore de
Luca trãieºte oarecum într-o formã veritabil narator-copil de geniu, perspectivã, pe care cele douã
de izolare, fiindcã, deºi are un pentru cã înþelegerea de care dã proze (ºi altele cu narator-copil
prieten apropiat, manifestã, dovadã o depãºeºte, de fiecare similar) le propun: caracteristicile
înþelegem din finalul romanului, datã, pe cea a celorlalþi copii, dar copilului nu se rezumã strict la o
când protagonistul se simte trãdat ºi pe cea a unora dintre adulþi, în formã de inocenþã, inclusiv în
de faptul cã prietenul sãu vorbeºte schimb, în ceea ce-l priveºte pe viziunea asupra lumii, ci în
cu Miruna, aceeaºi pasivitate ºi în naratorul din Extrem de tare ºi construcþia sa intrã anumite
ceea ce îl priveºte, alegând sã se incredibil de aproape, lucrurile sunt trãsãturi pe care ne-am obiºnuit sã
distanþeze de acesta. puþin mai complicate: din cauza le întâlnim doar în textele despre
Se poate afirma despre contextului din care vorbeºte, alte categorii de vârstã.
personajul-narator al Cum mi-am moartea tatãlui (care-l face nu în Naratorul-copil traumatizat e
petrecut vacanþa de varã cã puþine momente sã aibã atitudinea acel tip de narator despre care, în
suferã o transformare din punct de ºi comportamentul unui narator- diferite momente ale prozei, aflãm,
vedere patologic în momentul în copil traumatizat), dar ºi faptul cã direct sau indirect, cã a trãit sau a
care începe sã imagineze nu are decât nouã ani, perspectiva luat parte la un eveniment sau o
extratereºtrii sau piraþi, sau în sa nu este, sub nici o formã, una serie de evenimente care-i
momentul în care are impresia cã nealteratã. Existã lucruri pe care schimbã perspectiva asupra lumii.
este urmãrit de diverse persoane, nu le cunoaºte, dar pentru care Evenimentele nu sunt dintre cele
sau când vede conspiraþii peste exprimã o incredibilã sete de obiºnuite, sunt, în fiecare dintre
tot, însã o astfel de catalogare ar cunoaºtere, manifestã o formã de cazuri, extrem de violente, genul
fi una eronatã, pentru simplul ataºament în relaþie cu familia, de situaþii în care personajele sunt
motiv cã ceea ce face Luca aici e care-l situeazã în vecinãtatea lipsite de apãrare sau nu au habar
sã intre într-un joc copilãresc al naratorului-copil propriu-zis, nu în cum sã reacþioneze. Pentru a
imaginaþiei, în care aventura sensul în care naratorul-copil de dovedi aceastã teorie, am selectat
cântãreºte mai greu decât geniu nu e capabil de ataºament, pentru interpretare romanele De ce
verosimilul. Jocul e provocat de dar nu cautã aici confirmare. Mai fierbe copilul în mãmãligã, Aglaja
competiþia cu Miruna, competiþie mult decât atât, observãm cã Veteranyi ºi Fetiþa care iubea prea
pe care copilul o imagineazã ºi o Paloma dã dovadã de o luciditate mult chibriturile, Gaétan Soucy.
susþine pe tot parcursul cãrþii. sclipitoare, care ne e confirmatã de Existã o serie de deosebiri între
Tocmai din acest motiv, susþin cã momentele în care întâlneºte alte cei doi exponenþi ai naratorului-
nu putem vorbi despre un caz personaje cu o gândire similarã copil traumatizat, diferenþe care þin,
patologic ºi continui sã încadrez (noul locatar ºi nepoata acestuia); în primul rând, de contextul fiecãrui
personajul-narator al romanului în în ceea ce-l priveºte pe Oskar, personaj în parte; de acest context
subcategoria naratorului-copil pentru el, luciditatea funcþioneazã se leagã gradul impactului pe care
propriu-zis, fiindcã nu manifestã la nivel de intuiþie: nu e capabil sã evenimentele îl au asupra fiecãrui
decât o plictisealã acutã, care-l înþeleagã toate alegerile pe care le narator: protagonista din De ce
determinã sã exagereze în face ºi ce anume vor însemna ele fierbe copilul în mãmãligã are o
punctele în care înþelege, din pe termen lung (exemplul cel mai viziune modificatã total, care-i
discuþia cu colega lui, Miruna, elocvent e cel al interpretãrii rolului limiteazã înþelegerea lumii. Din
despre compunerea sa cã devine lui Yorick), dar aceasta nu-i cauza faptului cã, de micã, este
mult prea monotonã. De aceea, anuleazã luciditatea, ci doar o obligatã sã se mute din România,
orice încercare de catalogare a clasificã diferit. Aglaja face trimiteri repetate la þara
personajului-narator ca fiind Dincolo de discuþia propriu-zisã natalã. Vorbim de o fugã din
patologic, e, din acest punct de despre naratorul-copil de geniu, România, cea a pãrinþilor, dar care
vedere, strict o suprainterpretare. trebuie subliniat faptul cã aminteºte constant de România, 85
ca ºi cum spaþiul pe care cã, dupã accidentul Arianei, sora construieºte vocea naratorului-
CONFLUENÞE

personajul-narator îl ocupã e cel geamãnã a personajului-narator, copil, delimitãrile necesare pentru


despre care continuã sã tatãl începe sã fie neobiºnuit de a înþelege corect acest tip de
vorbeascã. Dar evenimentul autoritar ºi nepotrivit de protectiv, narator, dar, mai mult decât atât,
acesta nu e singurul traumatic din reuºeºte inclusiv s-o convingã pe subcategoriile care pot fi dezvoltate
viaþa fetei, fiindcã traiul la circ protagonistã cã este, de fapt, un pornind de la felul în care naratorul-
creeazã contextul pentru multele bãiat, dintr-o raþiune care nu e clar copil apare în diferite texte. Astfel,
întâmplãri care o marcheazã, evidentã niciodatã pe parcursul mizând pe interpretarea romanelor
dintre care se remarcã unul cãrþii. Mai mult decât atât, mai sus amintite, am ajuns la
aparte: faptul cã mama atârnã de naratorul-copil, deja vizibil influenþat concluzia cã, în ceea ce priveºte
pãr de cupola circului ºi cã, în orice de întâmplãrile de acasã ºi de naratorul-copil, existã urmãtoarele
moment, ar putea cãdea. Teama importanþa pe care i-o atribuie subcategorii: narator-copil propriu-
aceasta o paralizeazã ºi o face sã tatãlui (despre care fratele zis, narator-copil de geniu ºi
nu se poatã gândi la nimic altceva. vorbeºte în termeni care-l narator-copil traumatizat. Având în
În ceea ce priveºte naratorul aseamãnã lui Dumnezeu, iar vedere întreg demersul demon-
romanului Fetiþa care iubea prea personajul-narator nu obiecteazã strativ, putem concluziona prin
mult chibriturile, impactul eve- absolut deloc), ajunge sã se faptul cã subcategoriile naratorului-
nimentelor traumatice e mai mult acomodeze cu aceastã imagine a copil propuse ºi dezvoltate aici au
decât evident: protagonista lumii, acceptând-o ca fiind normalã. capacitatea de a fi reprezentative
trãieºte separat de restul lumii, De aceea, atunci când merge în pentru toate prozele cu un astfel
împreunã cu tatãl, care moare la oraº dupã sicriu pentru tatã, nu de narator, însã atenþia trebuie
începutul romanului, cu fratele ºi înþelege reacþia celorlalþi, fiindcã, din întotdeauna sã fixeze imaginea de
sora geamãnã (legatã ºi închisã punctul sãu de vedere, singurul ansamblu, niciodatã momente
într-o cuºcã, dupã ce ºi-a omorât, mod în care lucrurile funcþioneazã particulare ale textului. Astfel,
involuntar, mama; aceasta din e cel defectuos, învãþat acasã. În naratorul-copil primeºte în acest
urmã e pãstratã într-o cutie de plus, cu toate cã încearcã sã moment o înþelegere diferitã, care
sticlã; interesant aici e faptul cã imagineze scenarii compensatorii, se referã nu doar la ce presupune
protagonista nu apare capabilã sã în momentul în care acestea sunt vocea copilului ca narator (lipsa
facã legãturile logice necesare distruse (inspectorul de mine este totalã a omniscienþei), dar ºi o
pentru a înþelege gravitatea ucis de fratele protagonistei), se structurã de organizare a diferitelor
lucrurilor întâmplate ºi continuã sã izoleazã ºi se mulþumeºte cu noua tipuri de naratori-copil, în funcþie de
vorbeascã despre ele cu o formã viaþã pe care ºi-o alege. ceea ce modificã substanþial
ciudatã de detaºare). Problema e Am urmãrit aici felul în care se perspectiva narativã.

Gama

86
Protocronismul–
rind revelarea unei „adevãrate
comprehensiuni” a termenului.
Aºadar, lucrarea reconstituie pas

reabilitare critica si
cu pas fizionomia controversatului
fenomen, pe mai multe paliere.
Unul dintre cele interesante ni se
pare a fi chiar capitolul ce deschide

constiinta civica volumul (dedicat problematizãrii ºi


analizei conceptului de „Lume” sau
de „Lume româneascã”), constituit
ca termen de referinþã „neutral
pentru teoriile analizate”; atent
Arina Neagu gestionat, acest ansamblu de
Privit în compensaþie cu Marian Popa, 2001, Vladimir aspecte faciliteazã compre-
triumfalismul oficial care îi Tismãneanu, 2008). hensiunea cititorului avizat sau
întovãrãºea manifestãrile Apãrutã în cursul acestui an, o neavizat, situându-l echidistant
patriotice în ultima decadã a substanþialã cercetare dedicatã faþã de sistemele argumentative
comunismului, dupã 1989, protocronismului aparþine – deloc aflate în discuþie ºi oferind, de fapt,
protocronismul a fost eliminat de simptomatic – unui literat cu sugestia unui cadru epistemologic
lumea bunã a literelor autohtone, preocupãri mai vechi în domeniul general al studiului.
punându-i-se pecete ºi redus fiind studiului ideilor ºi al protocroniilor Articulat în aria literaturii vechi
la câteva consideraþii deloc – Decebal Lionel Roºca. Scrisã ºi a specialiºtilor sãi, protocro-
reconfortante. E adevãrat cã în limpede, cu rigoare academicã ºi nismul e, în esenþã, o teorie a
deceniul zece rãnile confruntãrilor cu persuasiune didactico- anticipãrii, a primei iniþiative în
nu erau încã cicatrizate, iar ºtiinþificã, lucrarea reprezintã, de culturã (inclusiv în ºtiinþã ºi în
distanþa utilã unui examen „la rece” altfel, teza de doctorat a tânãrului tehnicã), o concepþie a lui avant la
era absentã. Poate deloc universitar clujean (Crizã ºi lettre. Lansat ca „termen ºi apoi
întâmplãtor, primul studiu serios identitate în cultura românã idee” de cãtre Edgar Papu, în 1974,
asupra temei în cauzã va apãrea modernã: un avatar contemporan transformat apoi, din 1977, în
doar în 1996, semnat de o – protocronismul, 2011), aspect ce ideologie culturalã a Puterii
cercetãtoare strãinã (Katherine îi crediteazã, o datã în plus, naþional-comuniste, protocronis-
Verdery, Compromis ºi rezistenþã. apariþia. Absolvent al Facultãþii de mul oferea o mitologie voluntarist-
Cultura românã sub Ceauºescu, Litere a Universitãþii Babeº-Bolyai naþionalistã ºi „instructivã” menitã
volum ce are ca obiect „ideologia (1996), Decebal Lionel Roºca sã compenseze complexele
naþionalã“ sub ceauºism). este, în prezent, lector al aceleiaºi identitare tradiþionale (acea
Dupã 2000, problematica în facultãþi, în cadrul Departamentului „conºtiinþã retardatarã”, cum o
speþã a fost examinatã mai de Literaturã Românã ºi Teoria numea E. Papu). Doar cã, în loc
îndeaproape, dar abordãrile au Literaturii; s-a fãcut remarcat în sã fortifice comunismul, el va
rãmas, totuºi, insuficiente. Practic, spaþiul literar ca ºi colaborator la sfârºi prin delegitimarea dis-
în afara primului „dosar” sub- Dictionarul analitic de opere literare cursului naþionalist, nereuºind sã
stanþial dedicat conceptului de româneºti, vol. I-IV, 1998-2002 supravieþuiascã epocii care l-a
protocronism românesc, publicat (coord. Ion Pop), dar ºi prin produs.
abia în 2007 de Alexandra Tomiþã semnarea unor studii ºi articole de Pe bunã dreptate, o abordare
- O istorie „glorioasã“. Dosarul specialitate. precum cea a criticului clujean
protocronismului românesc, sau a Spre deosebire de toate evidenþiazã existenþa unor
volumului-panoramã a ideologiilor contribuþiile anterioare (unele dintre dimensiuni multiple ale feno-
literare postbelice De la prolet- ele marcate de vizibile parti-pris- menului investigat, dintre care
cultism la postmodernism de Florin uri ideologice), care urmãresc cu unele foarte concrete. Fãrã a fi
Mihãilescu (2002), cât ºi a precãdere dimensiunea politicã a redusã la acest aspect, dez-
fragmentelor dintr-un studiu încã fenomenului protocronist, cerce- baterea protocronistã à la
nepublicat în volum, Cultura tarea de faþã þinteºte depãºirea Decebal Lionel Roºca e fidelã
românã sub ceauºism, de Mircea acestei facile abordãri, pentru a cauzei: miza majorã a studiului o
Martin (2003), am putea cita un accede la nivelul constuirii ºi constituie faptul cã discuþia
numãr infim de articole ºi de deconstruirii ideilor: literare, ideaticã, rãmasã în istoria literarã
secvenþe, desprinse din sinteze, sociologice, istorice, culturale, în ºi culturalã sub numele de
despre literatura românã sensul cel mai larg. „protocronism”, nu este doar o
postbelicã (Eugen Negrici, 2001, Reuºind sã desluºeascã simplã diversiune imaginatã de
pertinent generoasele postúri ideologia comunistã din perioada
1
Decebal Lionel Roºca, La umbra eronate (în întrebuinþare, în ceauºistã. Protocronismul ar
timpului în floare. Protocronismul – receptare, în analizã) cãrora acest reprezenta atunci un episod din
Prolegomene la monografia unei idei
(Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã, concept le-a fost obiect, autorul lunga dezbatere privind „spe-
2013, 360 pag.). ridicã miza cercetãrii sale, urmã- cificul românesc”, aspect bine 87
aºezat ºi analizat în capitolele de protocronismului este, de fapt, protocroniste ºi de Concluzii,
început ale cãrþii. Lovinescu”. Acesta crease, pe lucrarea e surprinzãtoare, în primul
O importantã motivaþie în de-o parte, premisele sistemice rând, prin încãrcãtura semanticã a
elaborarea studiului, pe lângã ale argumentului, iar, pe de alta, titlului, ce provoacã la o lecturã
armãtura ºtiinþificã ºi academicã, arãtase explicit cã „existã idei ce integralã, dar ºi la o reflecþie
o reprezintã (explicit ºi asumat) anticipeazã stãri de spirit mult ulterioarã acesteia, înspre a-l
statutul autorului de „membru al ulterioare”, care, inadecvate descifra.
acestei societãþi” româneºti, „timpului lor”, rãmân fãrã ecou. Curajos ºi bine documentat, de
adesea tulburate de efervescenþa Minuþios gânditã (într-un stil o rigoare ce nu exclude
unor idei/concepte autohtoniste. punctual ºi echilibrat, care-i conferã expresivitatea criticã, volumul de
Aºadar, criticul doreºte, pe de-o aura unei „gramatici a ideilor” – fapt debut al lui Decebal Lionel Roºca
parte, „rãzbunarea” destinului ce poate fi util unui cititor reuºeºte sã transforme „povestea
nemeritat pe care lumea culturalã profesionist, dar ºi unuia ingenuu), eºecului unui dialog” într-o victorie,
româneascã „a înþeles sã i-l cartea e structuratã în cinci capitole câºtigându-ºi, astfel, ºansa de a
rezerve lui Edgar Papu”. Cu o ample, intitulate original ºi adaptate, deveni o carte-reper pentru
tehnicã impecabilã ºi o acribie potrivit necesitãþiilor proprii, unor exegeza viitoare a protocronis-
impresionantã, Roºca demon- formulãri proustiene: În cãutarea mului autohton. Putem spune cã
streazã cã, în ce priveºte geneza timpului pierdut – „Du côté de chez volumul de faþã contribuie, în chip
protocronistã, Papu a vehiculat un nous”, „În cãutarea timpilor pierduþi”, categoric, la monografierea ideii
termen, o idee, ºi nu o teorie. „În cãutarea timpurilor pierdute” sau protocroniste, dar ºi a realitãþilor
Autorul trage concluzii ferme cã „Sîntem umbra timpului”. Insoþitã de politice ºi culturale pe care aceasta
„adevãratul pãrinte al ideii un Tablou sintetic al problematicii le acoperã.

Arhitecturi

88
Poetul critic
principiului sine ira et studio. Cititor
versat se vede în co-mentariul sãu
simþul mãsurii, al nuanþei ºi al
identificãrii noului:
„Toate poemele – spune el cu
Gheorghe Mocuþa referire la Ioan Moldovan – reuºesc
sã surprindã nu poezia existenþei,
Vasile Dan a aºteptat multã curent cu ideile venite pe calea nu frumosul desfoliat vederii, nici
vreme pânã sã-ºi publice culegerea undelor ºi era în legãturã cu spiritul
mãcar întâmplarea rarisimã ce-þi
de cronici literare sub un pseudo- ªcolii de la Pãltiniº, dupã ce îl
deschide revelaþia spre Adevãr, ci
titlu: Cronici de serviciu. cunoscuse pe Noica însuºi. Cum
tocmai ne-poeticul vieþii (care nu-i
Fondatorului revistei „Arca” nu-i îºi petrecea concediile la Casa de
totuna cu dezgustul ei, ci cu drama
lipseºte spiritul critic, e poate odihnã de la Valea Vinului era în
lui „a fi”), urâtul, (care însã nu-i
principala calitate dupã cea a legãturã directã cu ideile lui Andrei
talentului de poet. Cã este aºa o Pleºu ºi Gabriel Liiceanu, dar ºi cu niciodatã în relaþie de autonomie cu
dovedeºte prestanþa pe care a dat- ale scriitorilor clujeni. Era apoi într- „esteticul”, ci în una de tensiune
o revistei arãdene, prin forþa cu care o strânsã legãturã cu mediul tectonicã cu viaþa), nu rãul (care nu-
s-a opus în faþa invaziei textelor ºi timiºorean prin Daniel Vighi, Cornel i nici adversarul binelui, nici mãcar
a diletanþilor. Dupã revoluþie ºi dupã Ungureanu, Marcel Pop Corniº ºi lipsa acestuia, ci o formã continuã
cãderea cenzurii multe reviste, Mircea Mihãieº. ªi, alãturi de de provocare de a continua, mai
unele importante, au avut de pierdut Gheorghe Schwartz, Florin departe ºi mai departe, pe a fi)”.
datoritã lipsei de exigenþã ºi de Bãnescu ºi Horia Ungureanu, era Redactorul ºef sau directorul
criterii în activitatea editorialã. promotorul unei culturi locale de unei reviste nu trebuie sã-i uite pe
Acelaºi lucru se întâmplã ºi cu bunã calitate. S-a remarcat de tineri. Vasile Dan îi citeºte, îi
editurile, care în goana dupã câºtig ceilalþi prin spiritul critic, polemic, preþuieºte ºi îi admirã în felul lui, pe
facil ºi datoritã crizei tot mai bazat strict pe criterii estetice. La Miruna Vlada, pe Lia Faur, pe Vasile
accentuate a editorilor, publicã ºedinþele cenacului Vasile Dan Leac ºi pe T. S. Khasis. Ceea ce
aproape orice ºi oricum. avea aproape întotdeauna un nu-l împiedicã sã pãstreze distanþa
Vasile Dan este un cititor exigent reproº, o observaþie privitoare la stil ºi sã le tempereze, tinerilor literatori,
care ºi-a format gustul în Clujul sau la conþinut, la idei sau la formã. euforia:
echinoxist, în Oradea revistei Se evidenþia clar prin judecãþi de „Unii publicã euforic, posedaþi par-
„Familia” ºi în împrejurarea valoare ºi nu doar prin ocoluri cã de propria vocaþie în faþa cãreia
favorabilã de redactor al revistei eseistice ºi paradã de culturã. A fost dezarmeazã fericiþi. Cartea ºi anul!
„Vatra”. Expresia limpede ºi ideile ºi a rãmas un perfecþionist Pentru ei ticãie ceasul. Au timpul
clare fac deliciul unui stil pe care intransigent, încurajându-i cu mãsurat. Alþii, dimpotrivã, lacºi tem-
fondatorul revistei de culturã mãsurã pe tinerii condeieri, chiar poral, introvertiþi, cultivã deopotrivã
arãdene l-a folosit ºi în articolele de dacã uneori a mai stârnit reacþii sau solitudinea propriei persoane ºi
opinie ºi în cele de atitudine civicã nemulþumiri. parcimonia cuvântului scris.
din revista „22”. Tânãrul intelectual Nu mai e pentru nimeni un Chiar dacã scrie din solidaritate,
sosit la Arad din inima Ardealului a secret faptul cã revista „Arca” e poetul-critic practicã o lecturã de
ajuns dupã o scurtã perioadã de viaþa sa, pentru cã, aºa cum scrie identificare, rece, obiectivã,
profesorat, bibliotecar la o pe prima paginã a cãrþii de cronici esteticã. (A se vedea articolele sale
importantã instituþie de pe malul literare, aici s-a calificat, la locul de despre poetul Aurel Pantea). În
Mureºului. Sediul Bibliotecii muncã. Editorialele îl obligau la sfârºit, scrie fãrã complexe despre
medicilor a devenit pentru multã cunoaºterea perfectã a actualitãþii cãrþile importante ale scriitorilor
vreme un loc al discuþiilor literare, iar critica „de serviciu” la importanþi: Mircea Cãrtãrescu,
prieteneºti, al proiectelor literare, al lectura unor cãrþi ºi idei onorabile. Marta Petreu, Matei Viºniec, Cornel
ecourilor unor evenimente politice Exerciþiul de lecturã s-a transformat Ungureanu, Nichita Danilov. ªi nu
ºi culturale ºi al rezistenþei prin într-un exerciþiu de stil. Un stil al în ultimul rând clarificã pentru sine
culturã. Mulþi scriitori, unii debutanþi, corectitudinii ºi eleganþei pentru cã ºi pentru alþii episoadele obscure din
ºi-au încredinþat manuscrisele niciodatã critica sa de serviciu nu viaþa unor scriitori (ªtefan Aug.
poetice sau eseurile lui Vasile Dan ºi-a propus sã aducã servicii sau Doinaº) sau artiºti (Lucian Pintilie).
cu speranþa de a ieºi din anonimat sã susþinã vreo campanie. Ceea ce Iar efortul sãu de a scrie admirativ
prin publicarea în paginile unor nu l-a împiedicat sã înveþe ceva: despre poeþii maghiari din
reviste literare. Era înainte de ’89 „uneori e mai greu sã comentezi o Transilvania izvorãºte din
când manifestãrile culturale ºi carte decât sã o scrii tu însuþi.” generozitatea ºi toleranþa unui spirit
cenaclurile erau strict supra- Pentru a aduce o revistã de culturã critic constructiv. Un spirit critic
vegheate de activiºti culturali ºi din provincie la rangul de instituþie obiºnuit sã modereze emisiuni ºi
chiar de organele securitatãþii. criticã, aºa cum a nãzuit ºi – fãrã dialoguri, cum l-am vãzut în
Vasile Dan ºi nu numai el era la îndoialã – a reuºit, trebuia sã dea el emisiunile culturale pe care le
însuºi exemplu. Într-o perioadã coordona la posturi de televiziune
* Vasile Dan, Critica de serviciu, când, pânã ºi instituþia criticã a intrat din Arad. Spiritul critic al unui poet
Editura Mirador, 2013 în crizã, Vasile Dan rãmâne fidel important de azi. 89
Chinezii din luna
aflatã iniþial în situaþia de a-ºi
descrie propriile emoþii, uimiri,
admiraþii la primele contacte
directe cu imaginea contemporanã
a Chinei ºi cu câteva dintre
Mircea Opriþã monumentele clasice ale istoriei
imperiului: Palatul de varã, Oraºul
Cãrþile publicate pânã acum de Bo (Li Tai Pe), ajunºi chiar într-o interzis, Templul Cerului, Marele
Camelia Pantazi Tudor sunt rodul relaþie de emoþionantã prietenie ºi Zid. Ceea ce împiedicã, totuºi,
unei mari pasiuni pentru limba ºi hãrãziþi sã strãbatã secolele scrierea sã se transforme într-un
cultura chinezã, pentru civilizaþia viitoare umãr la umãr. Acestora li simplu reportaj turistic este, pe de-
multimilenarã a spaþiului asiatic se adaugã poeþii Bai Juyi, Wang o parte, tocmai acest înveliº
dintre Himalaia ºi Oceanul Pacific. Wei (important ºi pentru grafica sentimental în care se ambaleazã
Apãrut în 2010, volumul intitulat universalã), Chen Ziang ºi Du Mu informaþia culturalã, iar pe de alta
Atingerea unui ideal – Literaþii din (considerat „al doilea Du Fu”), disponibilitatea personajului de a
perioada dinastiei chineze Tang cãrturarii, prozatori ºi filozofi, Han se proiecta frecvent în vecinãtatea
reprezintã o primã incursiune, Yu ºi Liu Zongyuan, deschizãtori unor figuri mitologice chemate în
parþial savantã, parþial senti- de drumuri în literatura chinezã realitatea curentã din larga panoplie
mentalã, în acest imens domeniu pentru numeroase generaþii de de figuri simbolice ale legendelor
de informaþie culturalã. E de scriitori ce le-au urmat. Camelia strãvechi. Creaturi hibride precum
apreciat faptul cã autoarea s-a Pantazi Tudor le reconstituie în linii Qinlin-ul cu cap de dragon, coarne
decis sã-ºi lanseze cãlãtoria convingãtoare portretele, le de cerb ºi coamã de leu, ori
iniþiaticã prin chiar secolele de vârf ilustreazã creaþia prin texte lirice Fenixul cu gât de ºarpe ºi coadã
ale culturii chineze clasice. extrase din culegeri precum de peºte par sã întretaie la propriu
Perioada dinastiei Tang (618-917) Antologia poeziei chineze clasice calea femeii lansate în explorare
este consideratã, atât de istorici, (editor Romulus Vulpescu), Trepte culturalã, sublimându-i momentele
cât ºi de cãtre oamenii de litere, de jad (antologie de Florentina de admiraþie sincerã. Din punctul
drept o veritabilã „epocã de aur” a Viºan), precum ºi din traducerile de vedere al spiritului occidental,
imperiului chinez. Mãsurile de care s-au bucurat în chip asemenea soluþii ar putea fi
administrative luate de suveranii special în cultura românã Li Tai Pe, considerate naive ºi inadecvate
trãitori în intervalul amintit au Wang Wei ºi Du Fu. Folosindu-se prozei contemporane, însã
contribuit efectiv la instaurarea de surse istorice esenþiale, precum presupun cã autoarea ºi-a dorit
ordinii într-un stat pe cât de imens, Analectele lui Confucius, Cartea personajul integrat în universul
pe atât de zguduit, periodic, de despre Tao ºi virtute de Lao Zi, fabulos al realitãþilor mitice cu care
tulburãri politice ºi sociale. Iar dacã Miturile Chinei antice de Ke Yuan implicit ia contact. Gesturile ei din
e sã admirãm o mãsurã mai rar ºi de lucrãrile unor renumiþi registrul „realist” interfereazã astfel
întâlnitã în istoria omenirii, ea specialiºti ai domeniului, precum cu un registru fantastic de
priveºte interesul major ºi constant Anne Cheng (Istoria gândirii coloraturã asiaticã, având în
de a crea funcþionari de stat din chineze), Marcel Granet acelaºi timp girul unei tradiþii
oamenii de culturã, înzestraþi din (Civilizaþia chinezã), Max milenare.
punct de vedere intelectual ºi Kaltenmark (Filozofia chinezã), Virajul spre fantastic devine ºi
moral, dar ºi selectaþi în mod Feng Yuan-Chun (Scurtã istorie a mai evident în ultimele trei texte ale
riguros (conform doctrinei taoiste) literaturii clasice chineze) etc., acestei cãrþi insolite, toate fiind
printr-un sistem de examene bine autoarea îºi dezvoltã competent ºi redactate din, sau în perspectiva
pus la punct. agreabil subiectul, conturând unei prelungiri extraterestre a
O asemenea orientare nu putea pentru noi o mare epocã ºi figurile patrimoniului clasic chinez. Locul
rãmâne fãrã rãspunsuri pe pregnante ale cadrului ei cultural. unei previzibile expansiuni
mãsurã, iar eflorescenþa actelor Pasiunea de care vorbeam în „imediate” a omenirii este Luna –
culturale din epocã este o primele rânduri ale acestui articol ºi nu doar în literatura SF, ci chiar
convingãtoare dovadã de se regãseºte ºi în cea de-a doua ºi în calculele futurologilor. Camelia
mobilizare spontanã ºi de acþiune carte a Cameliei Pantazi Tudor, Pantazi Tudor îºi imagineazã
concertatã a spiritului creator New Beijing (2012). Aceasta este aceastã situaþie deja realizatã,
chinez. Nicicând ºi niciunde n-au o carte de prozã, sugerând for- încât satelitul natural al Pãmântului
rãsãrit atâtea genii literare precum mula romanului modular, întrucât are implantate pe suprafaþa lui
cele hrãnite de substratul mãnos capitolele sale au o vizibilã inde- colonii („state Terra-Lunare”)
al epocii Tang, poeþi contemporani pendenþã ºi nu þin sã construiascã organizate de SUA, Rusia,
unul cu altul, bunãoarã Du Fu ºi Li un ansamblu epic bine organizat. Japonia, þãrile „din fosta Uniune
Camelia Pantazi Tudor, Atingerea Legãtura dintre ele ºi, totodatã, Europeanã”, Brazilia, „Statele
unui ideal – Literaþii din perioada coerenþa întregului se aºteaptã de Unite ale Africii” ºi Australia.
dinastiei chineze Tang, Editura Rawex
Coms, Bucureºti, 2010; New Beijing, la unul ºi acelaºi personaj feminin, Bineînþeles, ºi China, cu New
Editura Virtualã, un imprimat al Eagle o prezenþã confundabilã sub Shanghai ºi New Beijing, unde
90 Publishing House, Bucureºti, 2012. anumite aspecte cu autoarea, ºi personajul de referinþã al cãrþii îºi
vede împlinitã aspiraþia care îl instalaþii de redare holograficã a gloriosului trecut cultural chinez,
animase încã de la primele pagini. peisajelor dorite, „cluburi de cât ºi ca proiecþie a acestei
Femeia fãrã nume în care autoarea relaxare” amenajate în stilul civilizaþii copleºitoare în orizontul
ºi-a proiectat propriile pasiuni vechilor grãdini chinezeºti; în fine, cosmic al viitorului. Or, utopiile, ca
culturale ºi aspiraþii, descoperã diverse alte gadgeturi futuristice specii literare, funcþioneazã dupã
astfel o Lunã terraformatã, dar într- menite sã conecteze chinezii din alte criterii decât cele ale romanului
un chip diferit totuºi de ceea ce Lunã la trecutul legendar al patriei modern. Prototipul lor uman este
cunoaºtem despre Pãmânt. Pe lor de origine. de regulã un abstract personaj-
Marea Liniºtii circulã vapoare de Ceea ce lipseºte complet martor, iar scopul sãu se limiteazã
lux, dar atât apa, cât ºi aerul acestui roman modular, fiindcã la prezentarea unei lumi admirate,
produse pentru uzul locului sunt lipseºte ºi în „povestirile” lui lipsitã de stãrile conflictuale ale
dense ºi gelatinoase, pline de componente, este consistenþa societãþii obiºnuite. Dacã admit cã
„hidrocarburi aromatice coloidale”, epicã, personajele capabile sã o asemenea viziune poate fi
cu proprietãþi menite sã împiedice susþinã o acþiune, conflictul. ªi în formulatã ºi astãzi, mã grãbesc
risipirea acestor medii artificiale în proza aparþinãtoare literaturii sã-i atrag autoarei atenþia cã
spaþiul cosmic. Interioarele fac generale, ºi în SF, asemenea transformarea actualei soluþii în
parte din arhitecturi spectaculoase elemente sunt necesare ºi chiar le cliºeu i-ar prejudicia ansamblul
ºi conþin tot ce ºi-a imaginat hard- întâlnim. Camelia Pantazi Tudor îºi creaþiei. Formula trebuie vãzutã
SF-ul pentru comoditatea ºi trateazã eminamente poetic doar ca o treaptã, de care
bunãstarea oamenilor viitorului: subiectul, dintr-o perspectivã imaginaþia creatoare e cazul,
pereþi de jad ºi cristal, portaluri deliberat utopicã. Iar New Beijing totuºi, sã se desprindã, apropiindu-
ornamentate cu flori ºi dragoni, chiar este o utopie, atât ca se de formule romaneºti proprii
mobilier retractil, „fotolii-lotus”, modalitate de abordare a modernitãþii literare.
Pasãre mãiastrã 3

91
Povestiri pentru poeti,
personaje, întâmplãri, relaþii
ciudate se lumineazã rând pe rând,
dându-ne prilejul unei lecturi extrem
de incitante ºi plãcute. E suficientã

filosofi si eruditi o înºiruire de titluri pentru a avea o


idee despre lumea fantasticului
papinian: Demonul mi-a spus,
Cerºetorul de suflete, Omul care
s-a pierdut pe sine, Geniul satanic,
Gabriela Lungu fantastic a cãrui stranietate e
provocatã, aºa cum îºi dorea
Giovanni Papini (1881-1956) a carte nu este niciodatã fãcutã
autorul, de ceea ce se întâmplã nu
fost multã vreme cunoscut de pentru un singur om sau pentru o
în „exteriorul fiinþei personajelor”, ci
publicul larg din România doar prin singurã categorie de oameni. Într-
în interiorul lor.
douã (e drept foarte importante) Exemplarã pentru ºtiinþa
opere ale sale: Viaþa lui Isus ºi Un construcþiei epice, în care, aºa
om sfârºit, ambele volume traduse cum afirmã traducãtorul în
de admirabilul italienist care a fost Postfaþã, „povestirea curge alert,
Alexandru Marcu, în 1928 ºi, þinând cititorul cu sufletul la gurã”,
respectiv, în 1943. Lucrurile, din mi se pare Momentul lui nu,
fericire, s-au schimbat ºi din 1990 povestea a doi prieteni cum nu se
încoace multe din operele poate mai diferiþi unul de celãlalt:
papiniene au apãrut în traducerea Piero, „bãrbatul-prostituat” gata în
româneascã: Gog, Amurgul orice moment „sã ofere, sã
filozofilor, Martorii patimilor, Chipuri cedeze, sã spunã da, sã accepte,
de oameni, Diavolul, Dante viu, iar sã sufere, sã fie victimã,
la sfârºitul lui 2013 volumul de instrument supus ºi pasiv – numai
prozã scurtã Povestiri stranii, în sã fie plãtit” ºi Alessandro care
traducerea lui Mihai Banciu, „þinea numai la el însuºi ºi la nimic
propunere editorialã binevenitã altceva” ºi pentru care „iubirea de
care întregeºte în chip fericit sine, inclusiv de propriul trup, avea
portretul unui scriitor complex, al ceva de nebunie”. În doar cinci
unui om de culturã controversat, pagini Papini închide douã destine
al unui spirit neliniºtit într-o perenã exemplare ºi un sfârºit a cãrui
cãutare a propriului drum. „moralã” scapã cu siguranþã
Fiu al unui republican ateu, locurilor comune.
declarându-se el însuºi ateu, Se cuvine a spune un cuvânt
Papini ajunge la plinã maturitate sã despre traducerea impecabila, ca
se converteascã la catolicism, ba ºi despre Postfaþa cât se poate de
o carte pot fi zece cãrþi ºi fiecare
chiar sã se cãlugãreascã. bine venitã pentru lãmurirea
se poate adresa unui public de
Bucurându-se de oarecare zece ori diferit, care o va aprecia destinului literar al unui scriitor ºi a
privilegii în timpul regimului fascist, sau o va detesta pentru o sutã de operei sale, postfaþã ce se încheie
va fi din ce în ce mai mult felurite motive”, pare a ilustra cu mãrturisirea unei adevãrate
emarginat dupã cel de-al doilea perfect o idee atribuitã lui Picasso, profesiuni de credinþã a exce-
rãzboi mondial. Întemeietor al aceea cã „artistul îºi poate exersa lentului traducãtor care este Mihai
câtorva reviste (Il Leonardo, talentul în toate încercãrile noilor Banciu.
L’anima saggi e giudizi, Lacerba) formule, în toate capriciile
ºi colaborator la multe altele (cea fanteziei”. Cãci cu siguranþã Papini
mai importantã La voce, al cãrei este un scriitor de talent, poate unul
director devine în 1912). Autor de dintre cei mai prolifici ºi mai
prozã, poezie, eseuri, filozofie, interesanþi autori italieni, pe nedrept
Papini înseamnã mult mai mult uitat o vreme, dar, iatã, prezentat
pentru literatura italianã decât se acum cititorului român într-o nouã
poate spune în câteva rânduri. ipostazã, aceea de povestitor care
Volumul de Povestiri stranii îºi propune, cum spune el însuºi,
(traducere din italianã Mihai sã provoace „uimirea ºi spaima”,
Banciu, Ed. Humanitas Fiction, dar într-o altã manierã decât o
Bucureºti, 2013.), introdus de nici fãcuse Poe sau alþi „naratori
mai mult nici mai puþin decât trei fantastici”. ªi astfel, povestite
prefeþe ale autorului: una dedicatã uneori cu ironie, alteori cu
poeþilor, alta filozofilor ºi ultima nedumerire, cu neîncredere, cu
92 erudiþilor, pentru cã, spune el: „O oroare sau spaimã, o serie de vieþi, Portret
Singuratatea vine pe
un pahar de vin roºu/nu am fãcut
skandenberg/nu am jucat poker/nu
am dansat twist/nu ne-am fãcut
tandru cu ochiul/nu am fost

facebook niciodatã împreunã la bisericã sã


luãm din Sfânta Împãrtãºanie/
suntem tot mai mulþi ºi tot mai
singuri/savurãm dezastrele de
lângã noi/de parcã ele nu ar putea
Flavia Teoc sã ne atingã/de parcã noi/prietenii
În cartea de poezie Sin- Formele pe care poetul le alege de pe facebook/am fi o castã ce
gurãtatea vine pe facebook atunci când construieºte o va supravieþui/sfârºitului/
(Tracus Arte, 2012), Dan Mircea explicaþie, în scopul de a transmite „salveazã ºi ieºi” îmi scrie în acest
Cipariu reuºeºte sinteza unicã a o cunoaºtere, constau în principal vers îngerul” (Scrisoarea a IV-a)
unei poetici interculturale create de în definiþii, descriere de acþiuni, Aflat în mijlocul unei istorii
diversele strategii discursive a auto-referenþialitate: „calitatea nu mimetice, care vinde iluzia
postãrilor pe facebook. Gen de poate stãpâni cantitatea“ apare perenitãþii într-o existenþã virtualã,
discurs în care contextul mare pe ecran, „am nevoie de un dezlegatã de asprele determinãri
extraverbal se construieºte din singur like“,„cerºesc ºi strigã spaþio-temporale, Dan Mircea
aluziile implicite ale mesajului disperaþi naufragiagiaþii de pe net“, Cipariu izbuteºte prin singurãtãþile
postat pe facebook, acest tip de „sunt ºi eu un dezrãdãcinat“ îmi sale o fuziune credibilã între cultura
comunicare presupune o nouã scrie cineva (Facebook dreams textelor postate pe facebook ºi cea
modalitate de cunoaºtere, ducând VI). La acestea se adaugã citatele înaltã a poeziei. Pe deplin conºtient
la forme inedite de reprezentare a din autorii celebrii, a cãror cã Logos-ul îºi desãvârºeºte
lumii: lumea-creier, formã de notorietate repudiazã orice formã asprimea ºi frumuseþea doar „sub
reprezentare a cosmosului de explicaþie a mesajului, ca de vremi”, în susbstanþa ireversibilã
stãpânit de binele absolut, ca exemplu în acest vers din ºi devoratoare a dimensiunii
alternativã la o lume ambiguã ºi facebook dreams I: „citesc pe temporale, poetul îºi asumã
plurisemanticã „aici în noul meu peretele lui octavian soviany:/ ritmicitatea ciclicã a devenirii,
creier/nimeni nu spintecã pe sfârºitul unei lumi nu este refuzând uitãrile de sine care prin
nimeni/aici în noul meu creier/nu niciodatã, ºi nu poate fi niciodatã, efemeritatea lor nu fac decât sã
mai existã nici suferinþã/nici altceva decât/sfârºitul unei iluzii celebreze neantul: „nu acum!” – le-
aºteptare” (Scrisoarea a III-a); rené guénon”. am rãspuns celor ce îmi vâneazã
lumea ca mimetism total care Þesãtura aproape mecanicã a prietenia/„nu acum!” – am atâtea
exclude individuaþia ºi postãrilor pe facebook nu poate sã ºi atâtea limite de trecut pentru a fi
simplificarea, „o lume din oglinzi ºteargã în întregime valoarea în sfârºit liber/„nu acum!” – sunt ºi
vorbitoare era gata de apãrare ºi metaforicã iniþialã a semnului- eu un cuvânt de carne ºi sânge/
de atac/o lume din spaþii de imagine: „întunericul se lasã peste lãsaþi-mi sufletul sã stea la o masã
reclamã vindea ºi cumpãra” trup/ca o blanã din 1000 de iepuri plinã de dragoste ºi curãþenie”.
(Scrisoarea a IV-a); ºi lumea- împuºcaþi în cap fãrã sã afle 1
sâmbure, metaforã a morþii ºi vreodatã cã liberul/arbitru nu Va r g a , C r i s t i n a ( 2 0 11 )
Knowledge transmission in
învierii în care se ordoneazã apasã pe trãgaci” (Facebook cyberspace, Discourse Analysis of
imaginea unei lumi viitoare „totul e dreams II), unde poetul gliseazã pe Professional Web Forums as Internet
un sâmbure de adevãr din care se marginea unei expresii conectate Subgenre, teza de doctorat, URL http:/
va naºte o lume nouã” (Facebook la un fragment de cunoaºtere a /www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/
dreams VII). lumii, codificatã în etimologia 24900/tcv.pdf?sequence=1 (accesat
Într-un foarte interesant studiu termenilor care desemneazã in 23.09.2013)
dedicat cunoaºterii transmise prin învelitoarea ca ascunziº.
intermediul forumurilor de Acelaºi tipar dual, hibrid,
socializare1, explicaþia pare sã fie schizoid se amplificã atunci când
procedura principalã utilizatã în copia (lumea virtualã) îºi
scopul transmiterii de noi regãseºte modelul. Matricea dualã
cunoºtinþe pe diversele forumuri ºi a lumii intrã într-un vârtej simbolic
site-uri. În volumul lui Dan Mircea prin dezvãluirea gesturilor care
Cipariu, explicaþia se camufleazã valideazã existenþa autenticã: „am
într-o varietate de forme ºi strategii, tot mai mulþi prieteni ºi admiratori/
combinate în metafore care pe facebook/pe care nu i-am vãzut
încapsuleazã un puternic niciodatã/ochi în ochi/pupilã în
mecanism cognitiv. De-aici ºi pupilã/de parcã feþele lor nu ar fi
vocile hibride, într-o diversitate fãcute din carne ºi din sânge/ci
aproape excentricã din poemele numai ºi numai din electricitate ºi
autoreflexive, paradoxale, ironice. din pixeli/nu am ciocnit cu ei nici- Portret 93
Un poet al discretiei licte…// În filmul acesta. // Despre
sãrmani, / Nicio veste.”
Lumea în care se miºcã
sensibilul poet e una în care
puritatea e ameninþatã, poetul fiind
Ion Cristofor atât de apropiat de mentalitatea
autorului Stanþelor burgheze, cu
Vasile Mic e, indiscutabil, unul decât sã distileze esenþe. Ceva din care împarte tentaþia versului
din cei mai interesanþi poeþi iviþi în gravitatea porþilor de lemn ale auster. Adeseori viziunea poeticã
nordul þãrii. Oºan autentic, poetul Nordului, cu câteva simboluri se deschide spre o fantã prin care
s-a nãscut la 15 august 1947, în solare, s-a mutat ºi în lirismul se zãreºte un univers al mizeriei
satul Coca, din comuna Cãlineºti- acestui poet ce refuzã sã-ºi piardã ºi pauperitãþii: „Câini / Copii / ªi
Oaº. A debutat cu poezie în inocenþa într-o lume coruptã ºi ºobolani / Se bat / Pentru o coajã
revista „Familia”, în 1974. Vreme dominatã de o brutalã goanã de pâine. / Se întâmplã în odãi /
de câþiva ani, a practicat ziaristica dupã bunuri materiale. În ciuda Unde / Locuiesc oameni./ Dum-
la cotidianul „Gazeta de Nord- legãturilor profunde cu satul pri- nezeu / Nu trece pe acolo. / Trec
Vest”, o profesie ce pare sã nu-i mordial, Vasile Mic nu este un poet doar îngeri de rang inferior.”(Câini
mai surâdã poetului, retras tot mai al ruralitãþii. El exaltã elementarul ºi ºobolani).Sau în aceastã
mult în domeniul inefabil al muzelor. ºi puritatea în numele unei estetici secvenþã, în care revine, din nou,
S-a exersat, cu bun gust ºi minimaliste. Poezia lui este prin imaginea unui univers familial, în
mãsurã, în calitate de autor de excelenþã una meditativã, cu care tristeþea ºi sãrãcia îºi lasã
recenzii ºi cronici literare, în reviste versuri în care reflecþia coagu- umbrele lor: „E o cruzime / Sã le
din þarã ºi strãinãtate. Este autorul leazã în versuri ce au adeseori o ceri / Celor flãmânzi / Sã zâm-
mai multor volume de poezie: Vis sicitate aforisticã. beascã. / Copiii / Oricum / Râd / ªi
în pãdurea de mesteceni (1991), Intim legatã de existenþã, poezia atunci / Când mamele lor / Plâng /
Fereastra din vis ( 2007), Scara de sa evitã confesiunea brutã ºi Pe ascuns…”(E o cruzime). Poe-
luminã (2009), Dispariþia din con- avalanºa unei sinceritãþi neor- tul denunþã, în versuri aforistice,
text (2010), Copacul de argint donate. Chiar ºi când transcrie un secol al dezumanizãrii, al
(2011), Povara comorilor / Burden mici secvenþe de viaþã cotidianã, maºinismului ºi singurãtãþii în
of treasurs (2011). tonul e relativ neutru, rostirea poezii cum ar fi cea intitulatã În
În haosul editorial de la noi, poeticã fiind supravegheatã de lumea aceasta, dar caligrafia finã
poezia sa discretã, scrisã de un prudenþa unei sensibilitãþi tipice pãstreazã mereu ceva din
om el însuºi discret ºi timid, s-a omului discret cu care poetul se cutremurul fiinþei. Regretatul critic
bucurat de prea puþine ecouri. E confundã. Când se iveºte, sfios Petru Poantã a surprins, cu
unul din pãcatele vieþii culturale pânã la retractilitate, sentimen- fineþea-i caracteristicã, trãsãturile
actuale, iar situaþia sa nu e nici pe talismul din anumite fragmente acestui lirism: “De la celebrarea
departe o excepþie. Ultimul sãu confesive e încãrcat de un abur solemnã, uºor emfaticã, a iubirii
volum, Naºterea Aurorei (2013), nostalgic, ca ºi în aceastã amintire pânã la evocarea cantabilã ºi
prevãzut cu ilustraþiile poetului a unui timp fabulos al copilãriei: „Pe luminoasã a unui fel de procesiune
însuºi, este o apariþie ce nu face vremea aceea / Zãpada / Era / Una funebrã, poetul parcurge un itinerar
decât sã reconfirme calitãþile cu albul,/ Era una cu umerii,/ Cu mereu imprevizibil, cu alternanþe
întrevãzute în volumele anterioare. cerul,/ Cu copacul de argint,/ Cu între un fantezism jubilant ºi unul
Poetul se exprimã în poeme scurte opincile mele./ Pe vremea aceea,/ ironic sau, în ordine stilisticã, între
ºi concise, mizând pe sugestie, pe Zãpada / Era cât gardul, / Pânã la imaginea plasticã ºi limbajul
o eticã a simplitãþii. Sobru ºi straºina casei, / Pânã la ºcoala din abstractizant. Poeziile au în
elegant, stilul sãu refuzã retorica sat, / Pânã la primãvarã, / Pânã în general o respiraþie scurtã, cu un
ºi podoabele, iar gesturile sunt viitor. / Pe vremea aceea, / Zãpada discurs mai degrabã miniaturizant
reduse la o ceremonie sumarã, / Chiar era albã”.(Atunci, zãpada). decât concentrat. Laconismul
esenþializatã la extrem. Acest gen Nu mai puþin discret ni se aratã expresiei este, totuºi, consecinþa
de poezie solicitã un lector atent ºi poetul în postura sa de moralist, unei elaborãri lucide ºi nu a spon-
cultivat, capabil sã adauge el ce priveºte anomaliile sociale ºi taneitãþii «naturale», ºi asta se
însuºi ceva din memoria sa politice din jur cu un ochi incle- vede în special în piesele compuse
culturalã acolo unde poetul se ment, dar care refuzã mereu în manierã epigramaticã”.
opreºte în marginea sugestiei. inflamãrile retorice. Abia enunþate, Confirmând întrutotul obser-
Poemele lui Vasile Mic, scãldate unele reflecþii ni-l descoperã pe vaþiile criticului, noul volum adaugã
într-o transparenþã totalã, lãsând Vasile Mic ca pe un lucid ob- valenþe noi universului liric al
foarte puþine zone de umbrã, servator al realitãþilor putrede din poetului din Nord. Cãldura vocii
amintesc oarecum de sculpturile jur, solicitând oarecum compli- umane, simplitatea ºi discreþia
intens ºlefuite ale lui C. Brâncuºi. citatea ºi înþelegerea omului acestui discurs sunt convin-
Ca ºi marele gorjean, poetul din comun. El rezumã „filmul” vieþii gãtoare ºi în aceastã ultimã apariþie,
Nord vine dintr-o lume ancestralã, prin câteva sintagme revelatoare, Naºterea Aurorei (Editura Eikon,
în care vorbele sunt cântãrite cu ca în poemul intitulat În filmul Cluj-Napoca, 20113), o carte ce
94 mare atenþie, iar tãcerile nu fac acesta: „Strãzi, / Femei, / De- sperãm sã nu treacã neobservatã.
Hobbitul pe intelesul
repet, de un proces de remito-
logizare. În The Hobbit, deºi aerul
de poveste pentru copii poate

tuturor
induce în eroare, mai ales la
începutul cãrþii, aventura lui Bilbo
Baggins, aventurã cu iz iniþiatic,
este o reinterpretare a unor mituri
strãvechi. O reluare, adicã, a
Raul Popescu acestora în notã tolkieneascã.
Bilbo Baggins pare un hobbit ca
„In a hole in the ground there remitologizare, iar procesul pare a toþi hobbiþii: fidel unor tabieturi,
lived a hobbit...” Aºa începe una funcþiona perfect. Mai mult, la autori comod, punctual la cele trei mese
dintre cele mai cunoscute poveºti ca Roger Zelazny, de exemplu, se ale zilei, deloc amator de cãlãtorii
ale secolului al XX-lea. The Hobbit poate chiar vorbi ºi de o care sã-l îndepãrteze prea mult de
este titlul poveºtii, iar autorul se demitologizare, în mãsura în care vizuina sa. Într-o bunã zi, tihna îi
numeºte J.R.R. Tolkien. zei omnipotenþã ºi veneraþi în va fi preschimbatã de o apariþie
The Hobbit nu este o poveste diverse religii ale lumii se stranie. Vrãjitorul Gandalf, cãci
oarecare. Printre altele, ea dovedesc, în cele din urmã, niºte despre el este vorba, îi vorbeºte
marcheazã impunerea unui gen ºarlatani (la scarã mare, ce-i drept). despre o aventurã, despre o
literar marginalizat, cu origini în La George R.R. Martin, mitologia cãlãtorie într-un þinut îndepãrtat.
vechile mitologii, ºi anume fantasy- are mai degrabã un rol de fundal, Bilbo refuzã oferta: „-...Noi cei de-
ul. Dupã Tolkien, genul a fost de coloraturã, în ciuda faptului cã aici, suntem mai simpli de felul
consolidat de nume ca Ursula K. existã fiinþe mitologice cu puteri nostru ºi aºezaþi, nu ne trage aþa
Le Guin, Roger Zelazny, Robert supranaturale. Istoria e fãcutã, în spre aventuri. Astea-s treburi
Jordan sau George R.R. Martin. cele din urmã, de oameni. Unii nesuferite, îþi dau bãtãi de cap ºi-s
Bineînþeles, enumerarea poate autori au rãmas, însã, ºi în zilele tare neplãcute! Pierzi cina din
continua cu uºurinþã. noastre fideli genului fantasy pricina lor! Nu pot pricepe de ce
În 1937, la insistenþele originar, high fantasy (sau epic se dau unii în vânt dupã aºa ceva!
prietenilor – mai ales la cele ale lui fantasy), aºa cum este cazul lui mai spuse domnul Baggins al
C.S. Lewis, membru, ca ºi Tolkien, Robert Jordan, care a inventat în nostru, vârându-ºi degetul mare de
al grupului oxfordian „The Inklings” The Wheel of Time o lume unde la o mânã pe sub bretea ºi dând
ºi autor al Cronicilor din Narnia –, coexistã elemente din buddhism, afarã pe gurã un inel de fum încã
Tolkien acceptã sã publice The hinduism, creºtinism ºi islamism. ºi mai mare...”1. Gandalf, nume
Hobbit. Romanul a fost un În cazul lui Tolkien, împrumutat din Edda, o culegere
bestseller. În atare condiþii, Tolkien remitologizarea este încã una islandezã (sec. al XIII-lea) de
a scris, între 1937 ºi 1949, ºi o respectuoasã. Zeii sunt zei, puterile cântece despre eroi ºi zei, nu se
continuare, trilogia The Lord of the lor le depãºesc pe cele ale fiinþelor lasã intimidat de refuzul hobbitului.
Rings. obiºnuite ºi îºi impun cu uºurinþã Tiparul, clasic, al aventurii lui Bilbo
Se cunoaºte povestea din voinþa. Cu toate acestea, ei pot fi este semnalat ºi de Joseph
spatele cãrþilor lui J.R.R. Tolkien. înfrânþi de creaturi mai firave, deºi Campbell în The Hero with a
Profesor la Oxford, filolog de în aceste victorii ajutorul venit din Thousand Faces. Astfel, eroul
prestigiu, specialist în diverse limbi partea divinitãþilor aflate de partea trãieºte într-o lume în care nu iese
vechi, în special nordice, a inventat binelui are un rol deloc neglijabil. cu nimic în evidenþã. În cazul de
diverse popoare care sã Gandalf, de exemplu, este un faþã, lumea lui Bilbo este Hobbiton.
vorbeascã câteva dintre limbile pe personaj decisiv, atât în aventura Acolo, în acea lume, el este
care le crease în joacã. Un simplu din The Hobbit, cât ºi în rãzboiul considerat un personaj obiºnuit.
joc lingvistic a stat, aºadar, la baza apocaliptic din The Lord of the Bilbo provine dintr-un „neam foarte
textelor tolkiene. Poate cã inventat Rings. respectabil, nu numai pentru cã
e prea mult spus, în mãsura în Conotaþiile creºtine din proza lui erau bogaþi – cei mai mulþi dintre ei
care lumile lui J.R.R. Tolkien au la Tolkien au fost din plin analizate. –, ci ºi pentru cã niciodatã nu
bazã mitologiile nordice sau celtice. La noi, Robert Lazu a scris mult avuseserã vreo aventurã în viaþa
Astfel, în The Hobbit probabil cã pe marginea subiectului (vezi lor ºi nimic din ce fãceau nu
singurul neam imaginat în întregime Lumea lui Tolkien, Editura surprindea: ºtiai dinainte ce va
de autorul englez este cel al Hartmann PH, Arad, 2004, sau rãspunde un Baggins la indiferent
hobbiþilor. J.R.R. Tolkien: Credinþã ºi ce întrebare, încât nici nu te mai
Tolkien, asemenea autorilor Imaginaþie, volum coordonat de osteneai sã-l întrebi ceva”.
care l-au urmat, s-a inspirat din Virgil Nemoianu ºi Robert Lazu). Deodatã, ceva survine în viaþa
diverse mitologii. Cuvântul-cheie Aºijderea, s-a vorbit ºi s-a scris acestui personaj care e atras într-
aici ar fi „inspirat”, cãci mitologiile îndestulãtor despre sursele o aventurã, într-o questa.
cu pricina sunt re-interpretate, re- pãgâne – aka mitologice – din 1
Citatele sunt din ediþia J.R.R.
aranjate, re-investite cu noi cãrþile aceluiaºi Tolkien. Acest Tolkien, Hobbitul, trad. Irina Horea,
semnificaþii. Este vorba de o amalgam pagâno-creºtinesc þine, Editura RAO, 2012, 320 p. 95
Aventura, însã, trebuie sã se ajutor nelumesc, iar în acest caz supranaturale, vor fi umanizaþi.
desfãºoare pe alte tãrâmuri. Într-o ajutorul vine de la Gandalf. Eroii vor deveni ceva mai cinici,
astfel de situaþie este pus ºi Bilbo Cu toate cã tiparul clasic al mai ireverenþioºi, mai umani, iar zeii
Baggins de cãtre Gandalf. Eroul questei mai este prezent încã în se vor dovedi doar niºte mânuitori
poate refuza aventura, ceea ce povestea lui Tolkien, ideea de de iluzii, ca Vrãjitorul din Oz.
încearcã ºi Bilbo. Gandlaf, însã, îi remitologizare rãmâne, ºi în acest Datoritã acestui proces de
va aduce în vizuina hobbitului pe caz, valabilã. Preluate din felurite remitologizare/ demitologizare,
cei doisprezece gnomi cu care mitologii, personajele mitice sunt fantasy-ul este un gen literar
trebuie sã porneascã în questa sa, revalorizate, integrate lumii tolkiene. aparte, înrudit cu vechile mituri, cu
iar povestirile acestora despre O nouã lume, cu o nouã mitologie, basmele – fie ele culte sau nu –,
þinuturi îndepãrtate, comori pãzite iatã reuºita lui J.R.R. Tolkien. The populat de personaje care
de dragoni, vor deºtepta interesul Hobbit este, în fond, ºi un basm seamãnã mult unele cu altele, în
lui Bilbo. Sau, dupã cum pentru adulþi, la fel ca prozele cu ciuda excepþionalitãþii lor. De reþinut,
formuleazã Campbell, are loc Alice ale lui Lewis Carroll sau ca în acest sens, vorbele lui Gandalf
„trezirea sinelui”, întrucât Bilbo The Wizard of Oz, ºi deschide de la finalul aventurii cu Bilbo
trebuie sã treacã într-o altã etapã drumul fantasy-ului modern. Baggins: „-...Eºti o persoanã tare
a vieþii sale. El este diferit de ceilalþi Procesul de remitologizare va fi, de treabã, domnule Baggins, ºi þin
hobbiþi ºi are un destin aparte. În dupã Tolkien, din ce în ce mai mult la mãtãluþã; dar, la urma
questa sa, eroul primeºte – îndrãzneþ. Zeii vor fi deposedaþi, în urmei, nu eºti decât o fãpturã
conform schemei lui Campbell – un mare parte, de puterile lor mititicã într-o lume foarte mare!”.

Mitologii subiective

96
,,Locurile pustii ,, murmurul demonic/ al viitorului:
nicãieri viitorul nu miroase a
pãmînt”), descifrarea filosoficã îl
face mai apt (“abia dacã ne mai

ale lui Vasile Igna rãmîn puteri/ sã vedem cã drumul


dinainte e drumul înapoi”); uneori,
ia forma colocvialitãþii (“putea fi o
micã diversiune a timpului/ a
timpului pur ºi simplu, cel ce ne face
Titu Popescu sã/ ne purtãm paltonul”). Poetul
Scriind despre volumul anterior unui soare abulic”. Poetul se simte plonjeazã în mijlocul cuvintelor
al lui Vasile Igna, Animale într-o imposibilitate funciarã (“mi-e compromise, cãutînd sã le restituie
domestice, remarcasem îmbi- greu sã înþeleg”) de a pricepe sensul lor genuin, curat, de sub
narea tandreþii cu înþelepciunea, “ritmul abulic” al evenimentelor. poleiala falsã care li s-a dat: aºa
aducînd lucrurile la explicaþia lor Amurgul însuºi – un topos poetic cuvîntul Patrie (“acum mi se pare
poeticã, adicã redîndu-le prin prin excelenþã – vorbeºte “o limbã cã aceste cuvinte/ n-au fost spuse
impresiile produse. El se dedica miraculoasã”, doar “frica e liberã” niciodatã, într-atît/ ele aparþin
descoperirii frumuseþii lucrurilor pentru a tulbura pe cei care o viitorului/ unei guri ce nu s-a
înconjurãtoare, în care simte o observã. Recursul la propria nãscut”), cuvîntul Concordie (“o
încãrcãturã esteticã neperisabilã. biografie îi dã certitudinea cã limbã în care pãtrunzi/ ca într-un
E un proces de “îmblînzire” pe “tinereþea a trecut încet” ºi este tunel al cãrui capãt nu se zãreºte”).
care-l oficiazã ca un sacerdot aflat înconjurat de nesiguranþe (“bate Setul poemelor pastorale
în garanþia unor puteri nebãnuite. aici o orã ambiguã/ o orã ce sa va (Egloge) foloseºte elementele
Emotivitatea sa reticentã, care prãbuºi în/ memoria secolelor”). naturii ca pretext pentru desfolierea
îmbracã gesturile diurne cu aura Poetului îi rãmîne schimbarea (“mã situaþiei individului (“Dar tu mã
sensibilitãþii poetului, îi deschide o mut în provinciile umbrite ale cunoºti dupã surîs/ dupã mirosul
ºansã spre profunditatea firii, pe cãi tinereþii/ acolo unde pe bulevardele acru al apei din baltã/ o poartã
populate de instruirea metaforicã. asfaltate/ creºte iarba ca un strîmtã/ de puþinã vreme vopsitã/
Locurile pustii (Ed. Cartea început de promisiune”), pentru a pe unde ieºeau diavolii ºi intrau/
românescã, 2013), din ordinea firii, putea scrie “un vers ca ºi cum/ ai zilele anotimpurilor viitoare”). Doar
sunt completate cu ceea ce ºtie vrea sã populezi cu respiraþia ta/ gîndul poate visa la situaþia lor
sã vadã poetul. Vorba toamnei lasã pustiul ce se întinde între douã imuabilã ºi decentã, încît
urme “cum mai tîrziu în puful puncte”. El rãmîne ataºat de raportarea la ele este abstractã ºi
zãpezii/ cãrãri ºerpuind în pustiile gesturile simple ale afecþiunii: convenþionalã (“stele mici licãresc
sensului/ mereu mai obscure”, “Dãruieºte-mi surîsul tãu cum mi- peste fruntariile gerului/ ele nu
paznicii “erau locuitorii solitari ai ai dãrui/ o casã cu pereþii de sticlã”, cunosc fericirea nici nefericirea/
poemelor/ ucenicii funambuli pentru a pricepe “drumul în sus al deseori poþi visa sã le atingi cu
odihnind sub un cort/ înãlþat în extazului” ºi a se împãrtãºi de mãna/ sã le acoperi viclenia cu
podgorii cu rodul cules”. “înþelepciunea recîºtigatã/ a palma/ sã le sufoci singurãtatea”).
Deriziunea veacului este imaginatã luminii”. Privind prin ele, prietenii îi apar la
printr-un scenariu imposibil (“mîini Autorul este dezamãgit de fel de absurzi ºi utopici (“prietenii
dibace braconeazã apa/ tulbure a ceea ce-i oferã prezentul mei încep anul cu/ cãlãtorii prin
rîului de munte/ în cuibul strãin (“antenele prezentului rupte”), chiar culoarele morþii/ fac reverenþe
sturzul pustnic/ se împreuneazã în inventarul lui de poet, unde se utopiei/ sunt cinstiþi ºi cinici cu ei
cu mierla cenuºie a/ sfîrºitului de aude “osia ruginitã a lumii”, cu grija înºiºi./ Ei sunt mesagerii bine
veac”), cînd poezia nu mai totuºi de a-ºi pãstra distincþiile dispuºi/ ai absurdului”). Poetul
conteazã ºi istoria e “scrisã pe poetice (“Doar melancolia e de viþã prizeazã estetic efluviile materiei,
întuneric”. Timpul alertat face, nobilã/ ºi cîntã singurã/ pe o ipostaziindu-ºi vedeniile (“o
selectiv, sã nu mai fie “timp pentru singurã coardã”). Aceasta dulceaþã elegiacã încarcã ora cu/
ipoteze”, poetul doar constatã ºi ne îndeamnã la supraveghere ºi mirosul fructelor putrede/ tu
spune, în felul lui, “locurile pustii”, meditaþie (“cã nu se face totul pe pãºeºti lent ca o reginã/ ce tocmai
fiindcã e timpul cînd “nimeni nu îndelete/ ca ºi cum ai desface o ºi-a cîºtigat coroana pierdutã:/
doarme”, ci se agitã bezmetic ºi cutie de conserve,/ cum ai aprinde absent el însuºi urcã trecutul ºi/
ineficient, cînd “locurile sunt pustii” focul în sobã,/ cum ai culege secerã ierburile uscate ale
ºi toate stau “învelite într-o liniºte zmeura,/ totul la vedere, cu mîini viitorului”). Proiecþia inversã duce
vicleanã”. În aceste vremuri, sigure/ ºi ochii mai deschiºi decît la amînarea fragmentelor de
experienþa poeticã este “un reziduu orizontul”). naturã (“se face tîrziu, atît de tîrziu
urît mirositor/ un bãlegar de hrãnit Adresarea directã îi procurã o încît/ viitorul e un copac cu
rãdãcinile morþii”, cãci “mereu am satisfacþie de scriitor (“O, Ora- rãdãcinile în cer./ Insule de
crezut cã cei ce treceau pe/ torule, Iscoditorule, Cãrturarule,/ întuneric plutesc ºi dezleagã/ noi
cãrarea îngustã dintre nopþi/ sunt pe oricare þãrm te-ai opri/ ascultã astenii ºi depresii de primãvarã”),
figuri ale închipuirii/ raze frînte ale tulburarea glasurilor, ascultã (continuare în pag. 104) 97
poesisinternational@yahoo.com
Pentru susþinerea revistei „Poesis internaþional” sau ckomartin@yahoo.com, în care
anunþãm cã intenþia noastrã e ca, în sã vã exprimaþi dorinþa de a primi, în
luna martie, sã publicãm un numãr maxim douã luni, când va ieºi din
13 care sã continue construcþia tipar, primul numãr al noii serii. Costul
începutã. Suntem destul de lucizi ca unui exemplar este 20 de lei, iar dacã
sã ºtim când un lucru a ieºit din vom primi în urmãtoarele sãptãmâni
termenul de garanþie, când un proiect mãcar 100 de (pre)comenzi, am
literar ºi-a trãit viaþa – nu este cazul putea porni de aici, având garanþia
revistei „Poesis internaþional”. cã o parte din costurile de tipar vor fi
Întrucât nu dorim (ºi nu ne putem astfel acoperite. Ne încredem în
baza pe) un sprijin instituþional, aceastã soluþie ce ne-ar putea da
singura ºansã ca „Poesis încrederea de a reporni motoarele
internaþional” sã aparã în continuare unei publicaþii de vârf, care a
(ºi nu doar în format electronic) este demonstrat pânã acum, prin
sã strângem de unde ºi cum putem, excelentele contribuþii pe care le-a
pentru fiecare numãr, banii pentru adunat, cã are o viziune ºi o direcþie
supravieþuirea proiectului. De aceea, pe care poate sã meargã încã o
fãrã a fi pe deplin încrezãtori în vreme în folosul tuturor, poeþi,
colecte publice sau donaþii, le cerem traducãtori, cititori cu dorinþa de a
cititorilor noºtri un simplu gest de rãmâne conectaþi la literatura care
solidaritate care ne-ar da încredere continuã se fie scrisã în întreaga
La mai bine de opt luni de la în posibilitãþile de a merge mai lume.
apariþia ultimului numãr al revistei departe cu P.I. Ar însemna enorm pentru noi sã
„Poesis internaþional”, credem cã e Astfel, începând de azi, 19 primim confirmarea interesului
vremea sã facem acest apel public ianuarie, deschidem o listã de dumneavoastrã pentru continuitatea
care ar putea fi decisiv în subscripþii, care presupune o simplã ºi constanþa pe care am încercat sã
continuarea unui proiect publicistic precomandã a numãrului 13, pe le promovãm ºi impunem prin
pe care nu vrem sã-l abandonãm. care l-am putea lansa în primãvarã, „Poesis internaþional” în exotica
„Poesis internaþional” a reuºit, în cei cu sprijinul cititorilor. E de ajuns sã literaturã românã contemporanã.
trei ani de existenþã (2010-2013) sã scrieþi un mail pe una dintre adresele Claudiu Komartin
adune scriitori ºi traducãtori care au
participat cu entuziasm la crearea
uneia dintre cele mai vii ºi mai
iar prof. univ. Ilie Rad scrie despre
constante reviste de literaturã de la
noi. Traducerile atât de necesare din
literatura mai veche ºi mai nouã din
Revista ORAªUL Viitorul presei. Este prezentatã
Tabãra de varã de la Vãlenii
Cu un conþinut bogat ºi ªomcuþei, cu reproduceri dupã
întreaga lume, debuturile câtorva diversificat la fiecare apariþie a sa, în lucrãrile de picturã ºi modelaje
tineri poeþi care între timp au publicat funcþie de anotimpuri, cu semnãturi realizate acolo.
volume foarte promiþãtoare, prestigioase care dau greutate Despre relaþia dintre spaþiul
recuperarea unor poeþi ºi teme ce materialelor, revista Oraºul, editatã construit ºi comportamentul urban
meritau reconsiderarea sau de Fundaþia culturalã “Carpatica” scrie Gheorghe Cordoº, iar despre
relansarea în spaþiul public (preºedinte arh. Ionel Vitoc), se Constantin Brâncuºi, Anita
românesc, legãturile stabilite cu impune în peisajul revuistic al þãrii. Zãrnescu Leguay. Sunt prezentate
autori, grupuri ºi organizaþii literare Numãrul recent apãrut (varã – ultimele expoziþii de la “Casa Artelor”
din peste 20 de þãri sunt reuºite pe toamnã 2013) debuteazã cu articolul din Cluj-Napoca, se continuã seria
care oricine le-a putut remarca în de fond Aeroportul internaþional de Monede ºi monade de Marcel
cele douãsprezece numere “Avram Iancu” din Cluj-Napoca de Mureºeanu, este publicatã prozã de
publicate. Criza a lovit, ca peste tot, Ionel Vitoc, dupã care citim contra- Leon-Iosif Grapini ºi prozã
ºi aici, sprijinul (exclusiv privat, fondul România furatã de Mircea umoristicã de Cornel Udrea, poezie
datorat directorului-fondator Dumitru Popa, un grapaj dedicat regretatului de Octavian Sergentu, dupã care
Pãcuraru) devenind, de la mijlocul critic Petru Poantã, purtînd urmeazã cîteva prezentãri din
anului trecut, imposibil. semnãturile lui Ion Cristofor, acad. “Raftul cu cãrþi” (Estetica urbanã de
Regretul pentru aceastã lungã Ioan-Aurel Pop, dupã care urmeazã Titu Popescu, Fãrã ideal de Henryk
pauzã (în condiþiile în care gândisem interviul lui Ionel Vitoc, realizat cu Sienkiewicz, Hidra de Mircea
o publicaþie cu apariþie trimestrialã) Dragoº Leordean (Studenþi români Ionescu, Carte cu Ilie Boca de
nu este doar al nostru, al redactorilor în strãinãtate). Continuã, din Carmen Mihalache, Carte cu vise
ºi al colaboratorilor consecvenþi, ci numãrul precedent, istoricul Clujul ºi Monede ºi monade de Marcel
ºi al multor cititori, poeþi, traducãtori vãzut de cãlãtori strãini, completat Mureºeanu, Lumina ºi umbra de
care au deplâns dispariþia revistei. cu file din Enciclopedia Clujului. Sunt Codrina Bran) ºi aniversarea
În speranþa cã nu s-au resemnat, marcaþi 90 de ani de la Marea Unire, scriitorului Marcel Mureºeanu, la 75
98 cum nu am fãcut-o nici noi, îi prin studii semnat de Silviu Nistor, de ani. T.P.
CÃRÞI
lungul întâmplãrilor-metaforã,
Alienare ºi fantasme nuvelele au o puternicã încãrcãturã
eroticã valorificatã variat. Fie este
catârilor. Deºi, în genere, opera sa
nu s-a bucurat de prea multã
atenþie în epocã, totuºi, acest
criza cuplului adamic într-o roman, scris între anii 1978 – 1980,
În spiritul clasicilor Ion Barbu ºi ipostazã cât se poate de
Sebaastian Bach, Florin Toma ne la Atena, a avut parte de un
contemporanã ºi romanticã succes deosebit la data apariþiei
vorbeºte în Ca la vecinul bine
(Camera 407), fie o posibilã ºi primei ediþii ( „Editura Eminescu”,
temperat (Brumar, Timiºoara, 2013)
aparent banalã crizã a bãrbatului Bucureºti, 1980 ), apãrînd într-un
despre alienarea omului tuturor
de vârstã mijlocie, fie este relaþia tiraj de 80.000 de exemplare.
timpurilor, dar într-o manierã
optzecistã. Alienarea este, de aproape incestuoasã a domnului Titlului iniþial autorul îi adaugã,
fiecare datã, aceeaºi, în esenþã, dar Jouissac cu fiica adoptivã. la îndemnul unui „coleg de lite-
ascunsã în varietãþi multiple. Omul Fantasmele erotice (sau eretice) raturã” ºi pe acela de Ambasador
se înde-pãrteazã de sine, iar devin identice cu visul-coºmar ºi la Sfântul Munte, renunþînd la
conºtientiza-rea acestei distanþãri cu moartea. În O dimineaþã subtitlul de roman al primei ediþii cu
îl salveazã de patologic, dar nu ºi vrãjmaºã eroului îi cresc aripi rolul de a sublinia calitatea de
de durere. Personajele din cele dureroase imediat dupã moartea ficþiune a operei, pentru care optase
zece nuvele ale sale sunt prinse mamei ºi toate acestea pe fondul în 1980 din raþiuni politice ºi
într-un joc delirant ºi aparent absurd unei crize social-politice comu- diplomatice. Alegerea titlului este
jucat de Realitate ºi Vis ce devin, la niste. Viziunea-coºmar este cea a justificatã de faptul cã aceste
rândul lor, personaje. Prima dintre oraºului deposedat de fiinþe reale, animale sfinte au contribuit la
nuvele este pusã sub semnul devenit doar piaþã de luptã între fiinþarea Veºniciei, înãlþînd Sfîntul
plânsului valeryan: Je plains les Înger ºi ºerpii ce ies din clopotele Munte, aºa cum va afirma unul
hommes qui n’accomplissent pas ce anunþã discursul dictatorului/ dintre personaje. Cea de a doua
leur destin (Paul Valery) ºi vorbeºte rãzboiul apocaliptic. titulaturã se referã pe de o parte la
despre una dintre obsesiile cãrþii: Ultima dintre nuvele este Dupã- narator, cãci, strãduindu-se sã
complex-ul oedipian. Este pretextul amiaza unui claun, veritabilã cunoascã ºi sã rezolve problemele
livresc de cãutare a sinelui cu confesiune narativã a creatorului. cãlugãrilor aghioriþi, acesta se
disperarea celui care ºtie absurdul Jocul paronimic cu referiri la Dupã- dovedeºte a fi un bun ambasador
dezno-dãmântului. Protagonistul amiaza unui faun a lui Mallarmé al Sfîntului Munte. Pe de altã parte,
intrã într-un compartiment de tren oferã cititorului o meta-mascã. Pe un bun ambasador pare a fi ºi
(imagine modernã trecutã în de ----
o parte este cea explicitã, a fratele Tifoen, anagramã pentru
postmoder-nism a luntrei lui claunului care trebuie sã îi facã pe Neofit, care, atît în ficþiune cît ºi în
Charon) ºi acolo începe o poveste ceilalþi sã râdã, iar pe de altã parte, realitate este un cãlugãr deosebit
susþinutã, la început, de un delir cea implicitã, a naratorului care se de iscusit ºi descurcãreþ, care
verbal, iar apoi de cãtre firul olfactiv pregãteºte sã moarã, aºteptând toate le ºtie ºi le învîrteºte cu scopul
al unui parfum strãvechi, mascã tramvaiul, altã mascã a luntrei de a face viaþa mai uºoarã fraþilor
subtilã a orbirii. Doamna cãreia i mitice, dar ºi a trenului de la sãi întru cãlugãrie, rãtãciþi de
se adreseazã cu destule începutul volumului. Masca veacuri pe Muntele Vrãjit.
subînþelesuri erotice se dovedeºte implicitã este cea a creatorului Plecat în cãutarea propriei
a fi propria mamã, dar dezvãluirea obosit care ºi-a terminat opera ºi identitãþi ºi considerîndu-se doar
nu e vulgarizatã prin senzaþional, care preferã un sfârºit identic cu o conºtiinþã, eroul romanului
pentru cã este conºtientã, începutul. O moarte care sã îl acceptã sã i se spunã Filozof.
intenþionatã ºi pe-trecutã „între readucã în stadiul pur ºi total al Rãspunzînd la îndemnul cãlugã-
timpuri”, într-o falie temporalã androginismului, capabilã sã rului-magistru, drumul intreprins de
posibilã numai în conºtiinþã. Este refacã totalitatea prin iubire. erou devine prilej de a-ºi etala
dezvãluirea unui narator post- Cãutarea, însã, alieneazã, propriile cunoºtinþe despre lume ºi
modern care vrea cu orice preþ întocmai Ca la nebunul rigã Crypto/ de a dobîndi altele noi, condiþie
sã-ºi dovedeascã omnipotenþa. Ce focul inima i-a fript-o/ De a absolut necesarã accederii la
Aceeaºi obsesie a dovedirii rãmas sã rãtãceascã/ Cu altã faþã, sacru.
omnipotenþei narative este vizibilã mai crãiascã, dar ºi conform Aºadar, Muntele Catârilor sau
ºi în a doua nuvelã, construitã pe Clave-cinului bine temperat al lui Ambasador la Sfântul Munte este
schema absurdului unui vis Bach. mai mult decît un jurnal de
artificial, în stilul su-prarealist ºi Cora Stãnescu cãlãtorie, el reprezintã de fapt o
pictural al lui Dali. Distrugerea unui cãlãtorie iniþiaticã, aproape
oraº de cãtre un galion spaniol din
secolul al XVII-lea care coboarã
din munte este sinonimã cu
Drumul spre centru fantasticã, intreprinsã de eroul
nostru, ajutat de Tifoen precum
Mefisto îl ghidase pe Faust. Copi-
fantasma eroticã ºi oedipianã a La iniþiativa unui editor bucu- lul Divin îºi cere drepturile la
cãlãtoriei cãtre ipostaza ”ab uterum”, reºtean, Ion Brad a publicat la cunoaºtere ºi autocunoaºtere:
cãtre pântecul mãrii-mamã. Editura „Fundaþia Europeanã „Dacã vrea Tifoen, mã voi lãsa
Marcate de complexul oedipian Titulescu”, Bucureºti, 2013, o dus chiar ºi cu barca înapoi
strecurat ofidian ºi obsesiv de-a nouã ediþie a romanului Muntele acasã, numai sã-l pot cunoaºte cu 99
CÃRÞI

adevãrat. Cine era? Ce voia de la de muncã (Editura Tact, Cluj-Na- de desfacere.


mine? De ce mã chemase acolo? poca, 2013) compileazã eseuri Majoritatea participanþilor sociali
ªi cum mã convinsese, oare, sã publicate pe Voxpublica, pe aleg drogul lucrurilor frumoase, al
vin? Nu cumva plînsetele lui de CriticAtac, în Esquire, Bookmag tehnologiei, utopia e formulatã în
pe platoul Stagiriei erau doar etc. al cãror þel e sã punã întrebãri termenii exclusiviºti, fasciºti, ai
iluziile ºi plînsetele mele de om incomode status-quo-ului autohton idealurilor interbelice retrograde, iar
dornic sã cunosc faþa nevãzutã a ºi european. liderii de opinie sunt intelectuali
lumii?”, tinzînd spre o reîntregire Cartea e valoroasã deoarece refugiaþi în cetatea dintre nori, care
a Sinelui. Aceastã cãlãtorie oferã o analizã alternativã a crizei preferã sã dezbatã Platon decât sã
echivaleazã cu o coborîre în economice ºi spirituale româneºti se implice în probleme imediate.
inconºtient, în care eul se ºi propune ca urgente probleme Motivul? Sunt rentieri ai puterii
întîlneºte cu dublii sãi, cu per- pe cât de concrete, pe atât de hegemonice ºi conformiºti. Marii
sonalitãþile sale necunoscute evitate de discursul mainstream. idoli ai vieþii noastre publice apar
spre a le scoate la suprafaþã. Unghiul de analizã diferit poate într-o luminã diferitã de cea
„Dar mai bine lasã, frate, sã mai furniza soluþii la blocajele care nu obiºnuitã (Liiceanu, Pleºu, Herta
afli cîte ceva ºi de la ceilalþi patru: au fost depãºite prin strategia Muller, de exemplu).
Scriitorul, Ceasornicarul, Lingu- democraþiei actuale (autorul face Cartea e organizatã tematic, pe
rarul, Bibliotecarul... Da, nu te uita o clasificare a mai multor tipuri de capitole: Est/Vest; NetWork;
aºa chiondorîº, unul din noi s-a democraþii în subcapitolul Primitivi Burghezie etc. Autorul apeleazã la
ales scriitor...”. Întîlnirea mult ºi civilizaþi). Apariþia cãrþii a stârnit metafore pop (zombie pentru cei
rîvnitã cu Scriitorul, acea mare controverse, se poate intui de ce, bãgaþi sub preº, mix de lumpen ºi
întîlnire, nu are loc în planul fizic, dacã se are în vedere percepþia proletar, muncitorul estic, imigrat,
ci doar în cel spiritual. Moartea generalã asupra comunismului ºi þãranul) deoarece apreciazã
Sciitorului este una simbolicã, ea vânãtoarea de vrãjitoare roºii de capacitatea acestora de a soli-
echivaleazã cu o renaºtere a dupã ’90. Aici e un atu al cãrþii: dariza. Verdictele sale pot fi
eroului la o condiþie superioarã, el percepþii stereotipe sunt destruc- ambigue dacã nu eºti la curent cu
atingînd cunoa-ºterea supremã, turate ºi cititorul are surpriza sã situaþia politicã (p. 7 „Mai departe
pragul deplin al autocunoaºterii; afle cã mai existã ºi altceva ºtim cu toþii, Estul a fost folosit
scriitorul „era în mine încã de la dincolo de poziþia oficialã. Costi pentru a pune ºi mai mare presiune
început...”. Asemenea lui Moise Rogozanu susþine argumentat cã pe formele de rezistenþã a anga-
care cobora de pe Horeb cu suflet discursul puterii a manipulat ºi a jaþilor vestici”), dar majoritatea se
plin, tot astfel Muntele nu mai are creat simulacre de þapi ispãºitori lãmuresc pe mãsurã ce lectura
secrete pentru erou, i s-a pentru a monopoliza capitalul ºi a înainteazã.
dezvãluit în întregime, ºi acesta asigura privilegii. Poziþia lui Marx asupra recentei
este pregãtit pentru o reîntoarcere În introducere autorul anunþã cã problematizãri a pirateriei, de
în contingent, încãrcat cu sufletele va discuta cum s-a acomodat exemplu, sau asupra cultului lui
celor patru cãlugãri, adicã discursul elitei anterevoluþionare la Steve Jobs, poate pune proble-
reîntregit ºi pregãtit pentru o viaþã piaþa capitalistã, cum au fost mele curente în alþi termeni sau
nouã. reciclate obsesii interbelice în poate chiar elimina piste false.
discursul aristocraþiei vestice Rogozanu nu e un extremist,
Luminiþa Popa despre democraþia nou-nãscutã ºi revoluþia pe care o propune e una
relaþiile cu SUA ºi UE. a cuvintelor, a discuþiilor purtate pe
Ce-ar spune Marx despre Timpul e unul al crizei ºi al de-
presiei. Spaþiul pe care îl circum-
orizontalã, transparent, despre
probleme elementare ºi imediate,
România postrevoluþionarã? scrie e un „Cernobîl ideologic”. Fic-
þiunile neoliberale ºi neocon-
servatoare sunt disfuncþionale
despre abuzul economic, despre
statutul muncitorului în mediul
privat, despre relaþiile bãnci-clienþi
Costi Rogozanu e coordonator deoarece servesc intereselor etc., dar cu argumente care nu se
al platformei web CriticAtac, o financiare ale câtorva, iar supapa închinã sistemului ºi cu consecinþe
grupare care comenteazã viaþa se materializeazã într-o masã de practice.
politicã, culturalã ºi socialã actualã zombie ameninþãtoare. Piaþa
prin prisma ideologiei de stânga. În muncii e descrisã ca fiind gu- Andra Felea
calitate de ziarist a scris pentru
reviste literare, economice ºi
politice specializate. Editura
vernatã de politica binefacerii sau
a talentului, iar viaþa într-o orga-
nizaþie e de tip reality-show. El
Timbrul autentic
Polirom a publicat primele sale 2 anunþã o „viitoare înfrângere oribilã” Gellu Dorian, poet, prozator ºi
cãrþi, o compilaþie de comentarii a României în cadrul Uniunii dramaturg, autor a numeroase
literare Agresiuni, digresiuni ºi un Europene. Ce e inedit în acest volume de versuri, a publicat în
volum de povestiri. În 2008 a pronostic e faptul cã sursa 2013 volumul ªaizeci de pahare la
apãrut la editura Cartier un volum problemei e intrinsecã sistemului- o masã (Cartea Româneascã,
colectiv pe care l-a semnat: Iluziile cadru capitalist. România a ajuns Bucureºti), care porneºte de la o
100 anti-comunismului. Ultima sa Carte sã fie tratatã drept colonie ºi piaþã mizã curajoasã, aceea a conturãrii
CÃRÞI
unei microbiografii lirice ca o posibilitãþi interpretative atât din industriaºilor, morala, moartea,
perpetuã perindare într-o serie de punct de vedere tematic, dar ºi din patriotismul, iubirea ºi arta, toate
cadre care-ºi relevã paradoxalele punct de vedere estetic. Timbrul sunt ilustrate prin membrii unei
legãturi abia în întregul bine autentic ºi îndemnul indirect pe familii pe nume Riva. Fiecare
conturat, o clasicã întâlnire între care îl lanseazã volumul, acela de personaj e individualizat, are o
autor ºi lectori care, în ipostaza de a ne lãrgi exploatarea gesturilor psihologie proprie, ilustrativã
veritabile receptacole, în baza unui mãrunte, de a ne adânci privirea pentru spiritului italian. Autorul îºi
pact nescris, capteazã informaþii, întrucât rezultatul va fi unul care proiecteazã propria viaþã în
trãiesc stãri ºi filtreazã cu un ochi va varia întotdeauna, sunt atri- construcþia lui Ambrogio Riva
detaºat acest univers ofertant. butele de marcã ale acestor shot- (industriaºul practic ºi curajos) ºi
Poeziile, adevãrate file de jurnal uri care trec dincolo de empiric ºi a lui Michele Tintori (scriitorul cu
aranjate în versuri, înþesate cu opereazã schimbãri la niveluri conºtiinþã problematizantã).
imagini expresive ºi adeseori superioare. Acest întreg complot Marile teme pe care Eugenio
frapante, oferã tablourile unei auctorial schiþeazã necesitatea Corti le pune în joc sunt declanºate
existenþe marcate de amãrãciunea intrinsecã a unui individ care are de absurditatea ºi tragismul celui
experienþelor edificatoare, a anilor nevoia stringentã de a se de-al Doilea Rãzboi Mondial.
a cãror amintire vine mai mult sau descoperi, de a-ºi analiza me- Factorul care declanºeazã ºi
mai puþin spontan, dar cu iz de canismele de funcþionare, de a se alimenteazã naraþiunea e impli-
melancolie neforþatã. Structura pune pe un portativ ºi a se carea armatei italiene într-o serie
clarã pe care autorul o impune transforma în ceea ce adeseori se de crime, de-a lungul a nesfârºite
volumului încã de la început nu se crede cã oferã perenitate – artã. zile de masacru ºi teroare pe
relevã, aºa cum probabil ar intui-o Alexandra-Maria Cristea frontul rusesc, un infern al zãpezii
orizontul de aºteptare al fiecãruia, ºi al foametei, al groazei de a fi
într-un refren care sã se repete redus la un stadiu subuman.
supãrãtor, fãrã nicio urmã de fineþe.
Ba dimpotrivã, existã spaþii care Un rãzboi al utopiilor Talentul pentru a surprinde imagini
pline de sensibilitate dã naºtere
multor scene memorabile. Dupã
trãdeazã mâna antrenatã a unui
poet care transmite fãrã a pãrea Amintirea rãzboiului nu este, nici teribilele marºuri davai (tr. înainte)
închistat de un ºablon. acum, atât de departe de conºtiinþa ale deportaþilor (figuri obosite ale
De la proiectul de viaþã enunþat europeanã. Un roman italian cu unor oameni îndelung maltrataþi),
în primul poem („ºi atunci, în acea peste douãzeci de ediþii este în universul concentraþionar
primãvarã,/am simþit cã este voie considerat de critica fran-cezã ca comunist cititorul descoperã
sã þipi prin gura pãrinþilor/ care-ºi fiind cel mai important din ultimii îngrozit cã oamenii mor în condiþii
îngropau în mine orgasmul ca pe douãzeci-treizeci de ani. Acesta, mizere, iar cei ce scapã cu viaþã,
o avere/ la care nu ºtiau dacã vor intitulat Calul roºu, e opera care l- odatã întorºi acasã îºi gãsesc cu
ajunge vreodatã”), care poate fi citit a consacrat pe scrii-torul Eugenio greu cuvintele pentru a vorbi
într-o cheie hedonistã, se ajunge, Corti. Traducerea în limba românã, despre o realitate prea macabrã
treptat, la nuanþarea propriilor semnatã de Ion Pãtraºcu ºi pentru a pãrea adevãratã.
experienþe amoroase ºi nu numai, publicatã la editura Clusium, Obsesia morþii se încadreazã
însã totul sub auspiciile unei note readuce în scenã o istorie ce firesc într-un context de religio
confesive accentuate ºi, în acelaºi continuã sã ascundã enigme. depopulata; e un semn cã pãcatele
timp, dozate cu o sensibilitate Pe baza experienþei sale de oamenilor au ajuns pânã la acel
expresivã, o complexitate a unei rãzboi, Corti demascã ºirul punct când nu mai pot fi iertate. Dar
priviri care cade acolo unde nu a nesfârºit de suferinþe, traume ºi în aceste locuri sângeroase ºi
mai cãzut ºi a altui om pânã atunci. crime lãsate în urmã atunci când atee rãsare mãreþ sacrul, validat
Dualitatea, reflectãrile cu echi- titanii totalitarismului, lipsiþi de prin mecanismul salvator al
valenþe predictive, uºurãtatea unui Dumnezeu, îºi confruntã utopiile, societãþii sfinþilor. În timp ce pe front
spirit fluid, capabil sã se strecoare iar oamenii sunt folosiþi pe post de numai cine moare poate sã sã
în zone inaccesibile alteritãþii, carne de tun. Scriitorul de opreascã din drum, în Italia viaþa
explorãrile atât interioare, cât ºi convingere catolicã a împãrþit continuã; toþi acei bãieþi muriserã,
exterioare ºi sarcasmul sunt doar simbolic textul în trei volume, iar dar viaþa continuã. Ultimele capitole
câteva dintre atributele care titlurile acestora - Calul roºu, Calul ne prezintã o þarã divizatã ºi o
confirmã afirmaþia lui Mircea Martin ºarg ºi Arborele vieþii sunt de populaþie materialistã, decreº-
conform cãreia „Gellu Dorian a facturã biblicã (Apocalipsã 6.4, 6.8 tinatã; totuºi mai este speranþa –
atins, cred, maturitatea deplinã a ºi 22.2). Detaliile spaþio-temporale, ºi, în final, îngerul pãzitor al lui
talentului sãu” în cadrul acestui ca ºi multe evenimente ºi Michele se avântã din nou în
volum. personaje respectã realitatea tragica lume a oamenilor.
Volumul se dã pe gât cu plãce- istoricã. Corti îmbinã propria Calul roºu nu e o lecturã de o
re, dintr-odatã, însã formeazã o biografie cu ficþiunea, construind searã, ci e una din cãrþile care te
adicþie inevitabilã: necesitatea eroii ce înfãþiºeazã concepþia sa absorb cu totul în universul lor
revenirii ºi fascinaþia descoperirii despre rãzboi, sisteme ideologice narativ. Prima sutã de pagini pune
zonelor deschise unor largi ºi credinþã. Viaþa þãranilor ºi a la încercare rãbdarea cititorului, 101
CÃRÞI

dar textul captiveazã datoritã acþiunile sale ºi atitudinea în faþa creºtinã transferatã de autor
calitãþii poetice a limbajului, unei lumi schimbate radical ar veni naratorului nu distorsioneazã nici
fluiditãþii ºi conflictelor bine sã întãreascã rolul sãu din cen- textul ºi nici istoria relatatã.
dezvoltate. Totuºi, Corti lasã în aer trul romanului. Iar Colomba, fru- Romanul nu îºi pierde din farmec
câteva destine, nerezolvate, moasa, fascinanta vãduvã de care sau substanþã, ci, din contrã, te
dispersate de-a lungul vastei Ambrogio se îndrãgostise în tine- invitã la o nouã lecturã. E o
naraþiuni, fãrã alte indicii. În acest reþe, este lãsatã de asemenea sã incursiune într-o istorie tragicã,
sens se resimte lipsa unor repere se estompeze cãtre final. Nici de dar ºi în lumea unor personaje
ale sorþii lui Ambrogio Riva, Pino ºi Rodolfo, fraþii care îºi dedicã destinate sã fie mãreþe.
industriaºul inventiv care, între viaþa unui scop umanitar, nu primim Nãscut în 1921, prozatorul ita-
pasiunea pentru muncã ºi detalii. Plecaþi amândoi în Africa, lian comparat de unii critici cu
dezvoltare economicã ºi iubirea unul în calitate de medic ºi celãlalt Tolstoi a decedat la începutul lui
refuzatã în tinereþe, dovedeºte o de preot, ei rãmân departe de ochii februarie a.c. Rãmâne o operãde
forþã interioarã extraordinarã, cititorului. romancier ºi eseist , care va fi, sun-
atât pe câmpul de luptã, cât ºi în În schimb, dimensiunea teolo- tem siguri, descoperitã de noile
context social. Fiind un posibil gicã sugereazã mersul unei noi generaþii.
model al unei generaþii postbelice, epoci; cu toate acestea, ipostaza Simina Rãchiþeanu

102 Pasãre mãiastrã


Urcus spre un munte inalt
„ Biserica Românã Unitã între cele

„ douã rãzboaie mondiale (pp. 194-


331); Biserica Românã Unitã ºi
problema naþionalã. La 30 de ani
de la suprimarea libertãþii acestei
Iacob Mârza Biserici (pp. 332-354).
N-are sens, în cadrul prezentãrii
În luna iulie din anul 1991, când care a fost Director de la secþia cãrþii ºi în contextul atmosferei
am participat la Al VIII-lea Congres Românã de la Radio Vatican, preot sãrbãtoririi lui Octavian Bârlea, sã
Internaþional de Iluminism de la paroh la Biserica Românã Unitã discutãm în detaliu problematica
Bristol1, cãlãtorind cu trenul spre din München ºi a întemeiat abordatã de autor în cuprinsul
Anglia, prin Germania ºi Franþa, cunoscuta publicaþie Perspective, volumului. Chiar dacã douã dintre
am fost obligat sã schimb legãtura întâlnirea cu teologul ºi istoricul texte incluse acum sunt inedite,
în Gara Centralã din München. Octavian Bârlea (1913-2005)3 este adicã: Ecoul Marii Adunãri
Primisem din þarã, de la o bunã prilejuitã de apariþia volumului IV Naþionale de la Blaj în viaþa
cunoºtinþã, telefonul Monseniorului din Opera Omnia, Biserica româneascã: 1 Decembrie 1918
Dr. Octavian Bârlea, motiv pentru Românã Unitã ºi problema (text rãmas în manuscris, pregãtit
care l-am sunat din garã. Spre naþionalã, ediþie pregãtitã prin spre publicare în Perspective,
surprinderea mea, a ºi rãspuns, cu strãdania Pr. Drd. Ioan-Irineu XXVII, 76, 2005); Contribuþia
o voce firavã dar demnã, Fãrcaº ºi tipãritã la Târgu-Lãpuº, Bisericii Române Unite la Unirea
confirmând primirea volumului în Editura „Galaxia Gutenberg”4. de la 1 Decembrie 1918
trimis, reprezentând de fapt fosta Dintr-o Notã asupra ediþiei (pp. 5- (conferinþã rostitã la Radio „Europa
tezã de doctorat consacratã 9) lectorul poate sã afle concepþia Liberã”, 1 decembrie 1968, text
ºcolilor blãjene*. Mi-a urat sãnãtate ºi metoda îngrijitorului ei, care ne needitat pânã acum). Volumul
ºi spor la treabã întru continuarea propune o ediþie dupã 8 texte, dintre discutat aici trebuie consultat,
cercetãrilor începute asupra care 2 texte inedite. Redactate de- respectiv parcurs de iubitorii
dialogului din-tre ºcoalã ºi naþiune, a lungul a peste trei decenii de istoriei naþionale, interesaþi sincer
cu aplicaþii asupra instituþiilor intensã activitate bisericeascã, de trecutul, prezentului ºi viitorul
naþionale de la Blaj, considerat, se naþionalã ºi culturalã, pusã în slujba Bisericii Române Unite! Din punct
ºtie, „urbs scholarum”! românilor de pretutindeni, studiile de vedere al operei ºi concepþiei
Acea întâlnire de la capãtul din volum corespund - din punct istorice, aºa cum rezultã ºi din
firului de telefon a fost urmatã de de vedere al problematicii - cuprinsul cãrþii, vom întâlni douã
altele, de-a lungul anilor, însã doar binomului Bisericã - Naþiune. idei cardinale ale scrisului istoric
cu ajutorul cãrþilor Monseniorului, Octavian Bârlea, ilustru elev al onorat o viaþã întreagã de omul,
pe care le-am întrebuinþat la mai Liceului „Mihai Viteazul” din Alba slujitorul altarului ºi istoricul
multe cercetãri. Dintre aceste Iulia (promoþia 1930), a cercetat ºi Octavian Bârlea, surprinse deja în
cãrþi amintim: Ex historia valorificat acest binom, încãrcat de istoriografia naþionalã5. Acestea
romena: Ioannes Bob episcopus semnificaþii naþionale ºi politice, în sunt: analiza ºi interpretarea
Fogarasiensis (1783-1830), toate scrierile sale - ªi n-au fost contextului ºi subtextului - aºa-
Frankfurt/Main, 1948; Die Union puþine! -, nu numai în cuprinsul zisele mecanisme nevãzute! -
der Rumänen, în W. De Vries, Rom textelor din aceastã ediþie. Din istoriei bisericeºti a românilor, cu
und die Patriarchate des Ostens, acest punct de vedere ni se par precãdere a celor uniþi cu Biserica
Freiburg, 1963; Ostkirchliche sugestive, chiar de la o primã Romei; cultivarea cu încãpãþânare
Tradition und westlicher lecturã, titlurile articolelor ºi studiilor - cãci istoricul a fost moþ din Munþii
Katholizismus. Die rumänische incluse în volum, care se remarcã Apuseni ai Ardealului! - a idelului
unierte Kirche zwischen 1713 und printr-o congruenþã ideaticã de unitate religioasã a românilor,
1727 [Societas Academica fireascã: Istoria ªcolilor Blajului sub cupola Bisericii occidentale, cu
Dacoromana, Acta Historica VI], (pp. 10-39); Rolul naþional al condiþia respectãrii ritului bizantin.
München, 1966; Biserica Românã ªcolilor Blajului (pp. 40-92); Naþiune In raport direct cu mai vechile
Unitã ºi ecumenismul Corifeilor ºi Ecumenism. Pastoralã la ºi constantele noastre preocupãri
Renaºterii culturale, în Pers- Inscãunarea Episcopului asupra istoriei învãþãmântului
pective, München, 3-4, V, 1983; Alexandru Sterca ªuluþiu (1851- românesc în epoca Luminilor ºi în
Unirea Românilor (1697-1701) - 1852) (pp. 93-157); Înfiinþarea Vormärz ºi pentru cã reprezentãm
Die Union der Rumänen (1697- Mitropoliei Române Unite la o instituþie universitarã din Alba
1701), în Îndreptar, XIII, 49-50, iulie jumãtatea secolului al XIX-lea ºi Iulia, care poartã numele Zilei
- decembrie 1990 º. a. politica orientalã de atunci a Austriei Naþionale a României, ne
De data aceasta, cu ocazia (pp. 158-182); Ecoul Marii Adunãri permitem, sã atragem atenþia doar
serbãrii centenarul naºterii celui Naþionale de la Blaj în viaþa asupra a doua mari segmente din
*
Iacob Mârza, ªcoala ºi naþiune româneascã: 1 Decembrie 1918 (onorate de Petru Pavel Aron, Grigo-
(ªcolile de la Blaj în epoca renaºterii (pp. 183-189); Contribuþia Bisericii re Maior, Ioan Lemeni, Alexandru
naþionale), Cluj-Napoca, „ Dacia”, Române Unite la Unirea de la 1 Sterca ªuluþiu ºi Vasile Suciu) ºi,
1987, 238 p. Decembrie 1918 (pp. 189-193); implicit, din dezvoltarea culturalã a 103
aºezãrii de la confluenþa Târna- mânilor, au beneficiat de un Transilvaniei, prin eroismul
velor. În mod concret, este vorba de: „factor sufletesc catalizator” ostaºilor, rãsplata pentru darul
I. Ascensiunea culturalã a Blajului; oferit cu generozitate de „[...] naþionalismului. Dar ea a fost ºi un
II. Universitatea din Blaj; III/1. Fa- ªcoala naþionalistã transil- dar al Transilvaniei fãcut vechii
cultatea de Filosofie; III/2. Acade- \vãneanã, al cãrei centru vital a Românii. Acest dar al Transilvaniei
mia de Teologie; III. Rolul pre- fost Blajul”. Aici trebuie identificat – adicã decretarea Unirii cu
ponderent al Liceului; IV. Cetatea rostul cultural, naþional ºi politic România – a fost dus la Bucureºti
ºcolilor secundare; V. Viaþa ªcolilor al ºcolilor blãjene! de o delegaþie, din care fãceau
din Blaj. Cu o putere de sintezã Cât priveºte conferinþa Con- parte ºi reprezentanþii celor douã
specificã unui aplicat discurs tribuþia Bisericii Române Unite la Biserici româneºti: Miron Cristea ºi
istoric, rãmânând înainte de toate Unirea de la 1 Decembrie 1918 Iuliu Hossu. La încruciºarea
un bun român, chiar în afara gra- aceasta îi oferã lui Octavian darurilor ºi la trãirea bucuriilor,
niþelor þãrii, Octavian Bârlea Bârlea, ºansa de-a sintetiza, la alãturi de Biserica Ortodoxã a avut
subliniazã fizionomia inconfunda- cunoscutul post de Radio „Europa deci parte ºi Biserica Unitã”.
bilã a instituþiilor din Blaj, care au Liberã”, la 1 decembrie 1968, reala Nu încercãm, sã forþãm uºi
îndeplinit în epocã o misiune importanþã naþionalã ºi politicã a deschise, într-o etapã în care
culturalã ºi politicã, destinatã Bi- „Unirii de la Alba Iulia”, la împlinirea bibliografia, respectiv istoriogra-
sericii ºi slujirii idealului naþional. cãreia ºi-au adus obolul, prin fia româneascã asupra problemei
Orizontul istoriografic întâlnit în ierarhi, preoþi ºi credincioºi, ºi naþionale înregistreazã numeroa-
acest articol (George Bariþiu, Biserica Românã Unitã. Cuvântul, se ºi variate contribuþii, cu puncte
Octavian Bârlea, Theodor argumentat ºi inspirat al preotu- de vedere convergente ºi
Bodogae, Nicolae Brânzeu, lui, era rostit într-un climat politic divergente. Ediþia asupra cãreia
Augustin Bunea, Augustin Caliani, european aparte. Aºadar, ne ne-am permis, sã vã atragem
Timotei Cipariu, Onisifor Ghibu, gãseam într-un an, în care asupra atenþia, aºadar volumul IV din
Nicolae Iorga, ªtefan Manciulea, României se abãtuse atenþia ºi Opera Omnia, Biserica Românã
Alexandru Nicolescu, Alexandru interesul opiniei publice interna- Unitã ºi problema naþionalã, într-
Papiu Ilarian, Constantin Pavel, S. þionale, din cauza atitudinii faþã de un cadru pe cât de solemn, pe atât
Raicevich, Ioan Raþiu, Coriolan invadarea Cehoslovaciei de cãtre de încãrcat de emoþii, cãci
Suciu, Lazãr ªãineanu º. a.) poate o parte a trupelor þãrilor membre sãrbãtorim centenarul naºterii
fi identificat, parþial desigur, ºi în ale Tratatului de la Varºovia. Dacã autorului, ne apare drept o „vera
acoperirera documentarã a celuilalt suntem de acord cu afirmaþia lui academica restitutio”. Volumul
text, în care este dezbãtut Rolul Octavian Bârlea, conform cãreia ilustreazã, cu forþa de persuasiune
naþional al ªcolilor Blajului. Pornind „Unirea de la Alba Iulia”, „[...] a fost a cuvântului rostit ori scris cu
de la o sintagmã asupra o faptã a întregii suflãri româ- demnitate de Octavian Bârlea,
importanþei naþionalitãþii în istoria neºti”, atunci se cuvine sã agreem acel „[...] urcuº spre un vârf de
unei naþii, preluatã de la Simion argumentaþia istoricã ºi verbul munte înalt”, onorat de un cãrturar,
Bãrnuþiu prin filiera Al. Papiu Ilarian, inspirat al oratorului: „Unirea de la cu o desagã de cãrþi, cu douã
à propos de „naþiunalitatea pentru 1 Decembrie 1918, dacã e privitã doctorate, exilat departe de þarã,
vercare poporu”, Octavian Bârlea prin prizma primului rãzboi care n-a uitat niciodatã cã era
discutã, cu ajutorul documentaþiei mondial, a fost un dar al vechii român, cã aparþinea Bisericii
avutã la dispoziþie în exil (Simion Românii fãcut Transilvaniei, Române Unite ºi, în ultimã
Bãrnuþiu, Octavian Bârlea, întrucât aceasta a restituit instanþã, Blajului.
Johannes Benko, George Bogdan-
Duicã, Radu Brateº, Nicolae
Brânzeu, Augustin Bunea, Augustin
Caliani, Eduard I. Gãvãnescu, Ioan
Georgescu, Dinicu Golescu, (urmare din pag. 97) texte barbiene pentru dans, care
Dumitru Murãraºu, Ioan Muºlea, astenii ºi depresii de primãvarã”), sacrificã înþelesul – ca în cazul
Nicolae Iorga, ªtefan Manciulea, iar prizarea esteticã i se marelui sãu înaintaº – de dragul
Alexandru Papiu Ilarian, Eftimie disemineazã în simþuri (“noi ritmului alert ºi a rimei hazoase.
Murgu, Zenovie Pâcliºanu, Vasile respirãm pãdurea ca/ pe un aer plin Iatã un exemplu de reuºitã poeticã:
Pârvan, Nicolae Pop, ªtefan Pop, de subînþelesuri/ un aer plin de “Viu viu/ pustiu pustiu/ foc pirpiriu/
Iacob Radu, Ioan Raþiu, Ioan Rusu, miresme de care abia ne amintim”). în ceas tîrziu// dans dans/ în fals
Lazãr ªãineanu, Coriolan Suciu, A. În egloga consacratã lunii balans/ mãrunt avans/ în cercul
D. Xenopol), rãspândirea ideii octombrie, declinul firii spre iarnã trans// joc joc/ pînã-n mijloc/ de
naþionale la români prin interme- îi apare somptuos, prefigurat fiind rece foc/ fãrã noroc// ºi peste toate/
diul ºcolilor blãjene. Concluzia, cu de “desfigurarea prudentã a sã dai din coate.// Cine socoate/
care-ºi încheie autorul articolul, pãdurii”, pentru ca, în cea dedicatã aceste toate?”. Prin aceste
este fireascã ºi de bun simþ: lunii noiembrie, sã constate exerciþii, poetul se detaºeazã în
elementele sentimentului naþional, personalizarea anotimpului plin al empireul lui, unde este de neatins
care sunt înregistrate în diferite verii (“vara e în toate”). ºi suveran, purtînd un zîmbet
104 etape ºi momente din istoria ro- În Muzici ºi dansuri sunt reunite dispreþuitor, care-l prinde.
Festivalul National de
spiritualitãþii. Troienele ne sînt
cãlãuze. Trecutul invadeazã
prezentul ºi ne ajutã sã trecem

Teatru 2013
pragul. Doar de noi depinde sã ne
lãsãm fricile la intrare.
Centrul de Proiecte Culturale
al Municipiului Bucureºti (ArCUB)
a fost prezent în festival cu
Eugenia Sarvari spectacolul lui Felix Alexa
Însemnãrile unui nebun de N.V.
A 23-a ediþie a Festivalului modului în care trebuie „muºcat” Gogol, inclus în secþiunea „Actori
Naþional de Teatru de la Bucureºti din anumite sunete, altfel „ele nu în plim-plan”. Marius Manole,
(25 octombrie – 3 noiembrie 2013) vor rezona potrivit în sufletul secondat de vioara lui Alexander
a adus în acest an în faþa spectatorului”, ci vor fi simple Bãlãnescu, joacã infernul
spectatorilor patruzeci ºi patru de tînguiri ºi nu bocet-blestem- singurãtãþii ºi al nemulþumirii
reprezentaþii. Au avut loc douã- rãzvrãtire a unor fiinþe captive. generatoare de uriaºe frustrãri,
sprezece evenimente conexe: Erau indicaþii „trãite” de regizoare care, treptat vor ajunge sã-i
vernisaje de expoziþii, lansãri de pe vremea cînd ea însãºi fãcea cotropeascã mintea. Normalitatea
carte, un atelier susþinut de Gigi parte din corul femeilor captive în va fi înlocuitã de o lume în care
Cãciuleanu, transmisii radio, întîl- spectacolul Naþionalului bucu- „ºoareci îi joacã sub þeastã”. Tot
niri cu directori de teatre în cadrul
Divanelor FNT. Spectacolele selec-
tate de criticul Alice Georgescu,
selecþioner unic al festivalului, au
constituit un eºantion concentrat
al teatrului românesc de la
aceastã datã. Au existat cinci
secþiuni, dar, din pãcate a lipsit
chiar secþiunea principalã – Focus
Arta Actorului Mariana Mihuþ.
Pentru seara festivã a
deschiderii au fost alese Troienele
dupã Euripide, pe muzica lui Liz
Swados, de la Opera Românã din
Iaºi, ale regizorului Andrei ªerban.
Aº numi acest spectacol prin alþi
termeni decît cei obiºnuiþi:
cãlãtorie iniþiaticã, incursiune în
strãfundurile fiinþei menitã a ne
scoate din rutina cotidianã ºi a
produce un cutremur real în urma reºtean al anilor ’90. Omul Marius Manole îl întrupeazã pe Ion
cãruia, în pustiul purificator sã tragediei greceºti trãia în spiritual. nebunul din Nãpasta de I.L.
poatã rãsãri o viaþã întrematã, Dialoga firesc cu zeii. Era un Caragiale a lui Radu Afrim,
viguroasã, curãþatã de aluviuni. amestec între lumi. Azi, pentru a spectacol inclus în secþiunea
Este un spectacol-stare, un exprima adevãruri spirituale e „Caragiale, inevitabilul”. Talentul
spectacol-ritual iniþiatic, un nevoie de un limbaj special, de o vizual de excepþie al regizorului
spectacol-cutremurare. Am scris reinventare sau topire ºi explodeazã în imagini luxuriante.
despre premiera ieºeanã din luna remodelare a cuvintelor. Andrei Astfel, albul imaculat al decorului
decembrie a anului trecut aºa încît ªerban a gãsit cheia acestui limbaj ajunge, treptat, sã fie mînjit de
nu mai revin cu amãnunte. Ceea ºi ne-a demonstrat cã aceastã negrul pãmîntului în care trupuri
ce vreau sã remarc însã acum lume chiar existã, cã putem sã semi-dezgolite se zvîrcolesc,
este munca exemplarã, minu- pãtrundem în ea, iatã, cu mijloace cuprinse de patimi telurice,
þioasã, riguroasã a regizorului omeneºti, dar doar în condiþiile instinctuale, stihiale, sub imediata
secund, Daniela Dima. Am unei curãþãri energetice a fiinþei, a privire a unui Christ cu coroanã
surprins-o într-o scurtã secvenþã unei purificãri de prejudecãþi, de spini, asistent mut ºi
de repetiþii, care a avut loc dupã rutinã, falsitate, convenineþe. neputincios, imobil, sîngeriu.
prima reprezentaþie (spectacolul Intelectul nu ne ajutã aici, ci numai Muzica live (Valentin Luca ºi Luiza
a avut cîte douã reprezentaþii în ºi numai sufletul. Regizorul ne Zan) acompaniazã / creeazã o
primele trei zile ale festivalului), atenþioneazã cã a sosit momentul scenografie sonorã în care
cînd cu o severitate caldã fãcea sã ne deschidem canalele, secvenþele de tensiune maximã
„notele” cu artiºtii. Urmãrind-o despre care vorbesc toate sînt accentuate, mergînd pînã la
cum le atrãgea atenþia asupra învãþãturile esoterice, înspre cerul paroxism. Radu Afrim a fost 105
prezent cu un spectacol ºi în pentru debut la Galele UNITER Doar din dorinþa de a fi originali cu
secþiunea „evenimente conexe” – pentru piesa-epopee Peer Gynt, orice preþ? Oare chiar ne
remix-ul Maria Tãnase Hai iu iu nu a fost selectat în festival cu piesa intereseazã sã vedem exhibatã
hey you you ca sãrbãtorire a marii lui Mayenburg. Urîtul este ceea ce pe scenã violenþa din familie?
artiste. Prelucrarea cîntecelor spune titlul: un urît, adicã un om Chiar ne intereseazã sã vedem
Mariei Tãnase este realizatã de obiºnuit, care, fiind sãtul de mar- etalatã pe scenã viaþa strãzii?
Vlaicu Golcea, iar imaginarea lor ginalizare, se hotãrãºte sã-ºi Poate cã aceastã problemã ar
se face într-o zvîrcolire de trupuri schimbe viaþa. ªi dintr-odatã, în merita o discuþie în cadrul unui
tinere pe o tonalitate menitã sã urma unei operaþii estetice, intrã viitor festival. ªi poate cã ar merita
descãtuºeze instincte primare/ în rînd cu lumea: devine frumos. inserat ºi un cuvînt despre felul
bazale. Se pierde pe sine, adicã. Este dus în care preluãm modelele
În secþiunea „teatrul de mîine” de val, lucru sugerat prin spaþiul- occidentale. O masterandã venitã
am vãzut A douãsprezecea fluviu pe care regizorul l-a con- din Occident sã-ºi facã studiile la
noapte de Shakespeare, în regia ceput ca loc al jocului. Tribulaþiile noi observa cã nici noi nu mai
lui Alex Mîzgãreanu de la Teatrul sufleteºti ale urîtului acompaniat facem teatru adevãrat. Cã ne-am
„Regina Maria” din Oradea, Urîtul de celelalte personaje (soþia, pierdut sufletul. În prelungirea
de Marius von Mayenburg în regia ºeful, colegul de serviciu) sînt acestei idei, îmi amintesc de
lui Vlad Cristache al Teatrului de susþinute actoriceºte de la un cîteva lucruri pe care Andrei
Comedie din Bucureºti ºi capãt la altul al spectacolului. Un ªerban le semnala în Atelierul
Solitaritate, o co-producþie a lucru pe care l-aº semnala, totuºi: teatral de la Naþionalul clujean,
din anul 2005: „Dacã te uiþi doar
în jos, e foarte trist. La ce-i
interesant sã te uiþi la un om de
la periferie, sã mergi sã-i iei un
interviu pentru a copia banalitatea
vieþii lui? N-are nici un interes,
pentru cã dacã teatrul reveleazã
doar realitatea pe care o ºtim, e
realitatea ziarului de ieri (...) Cînd
cãutãm ceva, cãutãm o altã
realitate, pe care n-o ºtim. E tot
timpul o altã realitate posibilã, care
e undeva, deasupra noastrã. Nu
are importanþã ce vîrstã ai. Nu
are importanþã ce modalitate
foloseºti.”
În ciclul „Creatori ºi teatre în
spectacol”, Bocsárdi László a fost
prezent în festival cu Avarul de
Molière de la Teatrul „Tamási
Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu a fost, oare, Alexandru Pãsat Áron” din Sfîntu Gheorghe, Silviu
problema
ºi Théâtre National de la transformãrii rezolvatã? Purcãrete cu Pãlãria florentinã de
Communauté Française de Solitaritatea teatrului sibian Eugène Labische de la Teatrul
Belgique, spectacol realizat în ne-a azvîrlit într-un imperiu al con- Naþional „Vasile Alecsandri” din
cadrul Proiectului „Oraºe pe troverselor. Am înþeles trimiterile Iaºi, iar Yuri Kordonsky cu
scenã”. Alex Mîzgãreanu a con- transparente la societatea de azi Pescãruºul de A.P. Cehov
ceput „noaptea de la spartul în care asistãm la un proces de alTeatrului German de Stat din
tîrgului” ca pe un timp al accen- terfelire al valorilor, în care nimic Timiºoara.
tuãrii teribilelor încurcãturi din nu mai este respectat, o societate Precum bogatul din Evanghelia
piesã. Cînd spun asta mã gîndesc în care bonele filipineze au devenit lui Luca, Avarul este „nebunul”
la introducerea în plus a unor problemã naþionalã (oare chiar aºa care-ºi construieºte un hambar
confuzii, cum ar fi travesti-ul lui o fi?), locuri de veci bine plasate mai mare pentru a-i încãpea
Malvolio sau dansul pantomimic în cimitire sînt vîndute de copiii recolta. Harpagon gîndit de
al personajelor, prilej de schim- celor plecaþi pentru un garaj, Bocsárdi László este un ins
bare a partenerilor astfel încît nu violenþa domesticã este un mod oarecum modern, îmbrãcat într-
se mai ºtie cine cu cine este, cine de a trãi / a devenit un modus un trening ponosit/costum cu
cu cine se iubeºte, cine de cine vivendi etc. Cu alte cuvinte, un cravatã roºie ºi ochelari negri,
se îndrãgosteºte. Conceput ca spectacol-demascare. Bune înconjurat de o puzderie de pungi
musical, spectacolul cîºtigã în toate, dar o întrebare apare firesc, cu medicamente, deci bolnav, dar
artificialitate ºi teatralitate, dar þine cred: ºi totuºi, de ce sîntem / am cu gîndul la tînãra ºi frumoasa
(destul de) la distanþã spectatorul. devenit atît de nostalgici dupã Marianne. Spectacolul ne face
106 Vlad Cristache, nominalizat brigãzile artistice de agitaþie? pãrtaºi la aceastã „nepotrivealã”
ºi ne invitã sã-l pãgubim ºi mai pãtrat de scîndurã înãlþat puþin de edituri Nemira: Academia
mult pe hrãpãreþul Harpagon, la scenã (un soi de loc sacru pe Itinerantã Andrei ªerban – Cartea
actorii, gentili, oferindu-ne bãuturi care se pãºea doar desculþ) - Atelierelor, volum coordonat de
ºi gustãri în cele douã pauze ale aºezaþi printre spectatori. Ei Monica Andronescu ºi Cristiana
spectacolului. Personajele pã- comenteazã, precum un public Gavrilã, lansatã în prezenþa
trund mereu printre spectatori, necivilizat, apostrofeazã, voci- regizorului Andrei ªerban ºi a
ne împresoarã, iar atunci cînd fereazã. O altã trimitere la iniþiatoarei proiectului, Corina
Harpagon cheamã un comisar de povestea în ramã este/devine ªuteu. Tot Nemira a scos pe piaþã
poliþie care sã cerceteze dis- explicitã, atunci cînd Arkadina ºi o nouã traducere a uneia din cãrþile
pariþia casetei-comoarã, cei doi Maºa, cu capetele lipite în pozã de cãpãtîi ale teatrului: K.S.
se pogoarã în groapa/trapa din de familie se aºeazã în cadrul unei Stanislavski, Munca actorului cu
mijlocul scenei. „Nu mai pot, mor”, rame de tablou goale. Mulþimea sine însuºi, vol.I (traducerea:
spune Harpagon ºi se ascunde în imensã de obiecte de recuzitã – Raluca Rãdulescu). Evenimen-
mormîntul improvizat. Moare de chiar ºi o caleaºcã venitã parcã tele au avut loc la Fundaþia
grija comorii, moare de grija din basmul Cenuºãresei, cu pereþi Löwendal, spaþiu generos care a
bunurilor. Dezumanizat, perso- tapetaþi în roºu, apoi multe gãzduit ºi expoziþia amintitã mai
najul molieresc nu mai poate sã- geamantane achiziþionate din sus. La cîþiva paºi de aceastã
ºi gãseascã fericirea decît la numeroasele cãlãtorii ale marii clãdire ºi de Teatrul „Bulandra”,
vederea banilor. Cînd la final sala „Toma Caragiu”, pe o strãduþã
Harpagon rãmîne gol este lãturalnicã se aflã ceainãria
semnificativ gestul lui de a-ºi þine Serendipity, loc de taifas... pe
strîns la piept caseta: a fost divane al Divanelor FNT. Am avut
deposedat de ceea ce-i conferea prilejul sã ne întîlnim cu
statutul social – haina, dar ºi-a conducãtori de teatre, care ne-au
regãsit inima – comoara pierdutã. împãrtãºit în Reþete de succes în
Dorinþa acaparatoare de a poseda dialog – managementul teatral felul
îi ocupã avarului întregul univers, în care ei reuºesc sã facã posibil
întreaga viaþã. ªi, poate cã succesul în condiþii de crizã.
regizorul s-a gîndit sã-l „salveze” Invitaþi au fost Ion Caramitru,
pe posedantul posedat, directorul TNB, Cristian Hadji-
prezentîndu-l gol în faþa judecãþii Culea, directorul Teatrului
divine þinîndu-ºi cu religiozitate la Naþional „Vasile Alecsandri” din
piept cutia cu bogãþii. Însã Iaºi, Mircea Corniºteanu,
Dumnezeu toate le înþelege ºi directorul Teatrului Naþional „Marin
iartã. Mai ales nebunii de acest Sorescu” din Craiova, Constantin
soi. Chiriac, director al Teatrului „Radu
Vodevilul Pãlãria florentinã de Stanca” din Sibiu º.a. La aceste
Eugène Labiche este un pretext discuþii neprotocolare, de „divan”,
pentru Silviu Purcãrete de a face cu ceaiuri sofisticate ºi fursecuri
încã o datã dovada spiritului sãu asortate directorii invitaþi au
ludic nãucitor. Viziunea cu dezvãluit o parte din metodele pe
adevãrat de ansamblu – am vãzut care le aplicã pentru ca trupele lor
reprezentaþia de la balconul artiste, pãlãrii, scaune, douã sã devinã cît mai performante.
Operei Române –, ne-a dezvãluit schele – creeazã sentimentul Managerii invitaþi au vorbit, fiecare,
un spectacol construit printr-o înãbuºitor al unei lumi care se despre problemele pe care le
ingenioasã combinaþie de panouri surpã sub propriile simboluri. traverseazã în teatrele lor precum
mobile ºi miºcãri ample de mase Aceastã acumulare uriaºã de ºi despre succesele obþinute.
de oameni – fapt extrem de la obiecte duce la o nevoie impe- Aceastã ultimã ediþie a
îndemîna regizorului. Muzica rioasã de „descotorosire”, de Festivalului Naþional de Teatru a
încîntãtoare a lui Vasile ªirli, eliberare a personajelor. O nevoie, reunit spectacole de niveluri
interpretatã admirabil de actorii- de fapt, de limpiditate, de trasare diferite. Închei, amintindu-mi, ceea
cîntãreþi fãcea ca decorul mai clarã a desenului perso- ce spunea undeva Thomas
conceput de Dragoº Buhagiar sã najelor. Bernhard: „Atît sporovãiesc
„joace” de o manierã neaºteptatã Dimineþile festivalului au fost istoricii de artã despre artã pînã
în compoziþia imaginatã ingenios ocupate cu diferite evenimente
ce-o omoarã”. Poate ar merita sã
de Silviu Purcãrete. conexe: vernisajul expoziþiei Spaþii
luãm aminte.
Convenþia de teatru în teatru imaginare (machete-schiþe-video)
am întîlnit-o în Pescãruºul a artistului Helmut Stürmer în care
timiºorean. Arkadina, Trigorin, se putea vedea, printre altele
Maºa, Dorn urmãresc spectacolul multe, cabinetul de lucru în
lui Treplev ºi al Ninei – plasat în miniaturã al scenografului. Au fost
centrul spaþiului de joc, pe un lansãri de carte ale foarte activei ª 107
Farmecul romantismului
secþiunea finalã a lucrãrii.
CRONICA MUZICALÃ

Dupã aceastã luptã neisprãvitã


se instaleazã din nou tãcerea. În

german tarziu
partea a III-a (Meno mosso ma
sempre alla breve), omul îºi
rememoreazã viaþa parcursã,
momentele fericite ºi idealurile
neîmplinite ale tinereþii. Dintr-o datã
Georgiana Fodor însã lovitura morþii rãsunã ºi ochii
sãi sunt acoperiþi de noaptea
În seara de 29 noiembrie 2013, caracteristicã lucrãrilor brahms- eternã. Partea a IV-a (Moderato)
dirijorul olandez Theo Wolters a iene. O interpretare inteligentã surprinde momentul în care sufletul
revenit pe scena clujeanã cu un însã, cum a fost ºi a dirijorului Theo pãtrunde în Rai, unde primeºte
program unitar, reprezentativ Wolters, vizeazã transparenþa, nu Mântuirea. Tema transfiguraþiei,
pentru romantismul german târziu: în sensul unei nuanþe mici, ci din intonatã iniþial în pianissimo, se
Concertul pentru vioarã ºi punct de vedere al construcþiei îmbogãþeºte ºi sugereazã
orchestrã de Johannes Brahms, sonore, în care rolului fiecãrei înãlþarea înspre empireu prin
urmat de Moarte ºi transfiguraþie partide instrumentale devine foarte acordurile celeste ale celor douã
ºi Don Juan de Richard Strauss. clar. harpe.
Violonistul coreean Edwin Kim A doua parte a concertului a Datoritã inteligenþei sale
a interpretat concertul într-un stil adus în atenþia publicului douã muzicale ºi a manierei dirijorale
autentic brahmsian. Prima in- lucrãri de tinereþe ale lui Richard precise ºi sugestive, Theo Wolters
tervenþie solisticã a demonstrat o Strauss: Moarte ºi transfiguraþie ºi a reuºit sã obþinã culorile orches-
forþã deosebitã ºi o impresionantã Don Juan. În þara noastrã lucrãrile trale ºi intensitatea emoþionalã atât
energie interioarã. Am admirat lui Strauss figureazã prea rar în de necesare muzicii lui Richard
modul în care acesta a reuºit sã programele de concert, probabil Strauss. Orchestra a reacþionat cu
redea contrastul între momentele din cauza complexitãþii si dificultãþii promptitudine, investind energie ºi
dramatice, pe alocuri tragice, ºi partiturii orchestrale. Acestea sunt sensibilitate în fiecare sunet, do-
cele lirice, luminoase. Totuºi, prima însã opere de mare sensibilitate ºi vedind din nou cã existã potenþial
temã ar fi avut poate nevoie de mai profunzime, de dimensiuni pentru realizarea unor interpretãri
mult calm, în special la început, filosofice. Richard Strauss s-a deosebite. Am reþinut în mod
unde, dupã înflãcãrata introducere, format într-o perioadã în care special pianissimo-ul misterios al
apare ca o sublimã confesiune. valorile romantice erau încã primelor mãsuri (în care coardele
Brahms a compus acest concert predominante, astfel încât stilul sãu ºi timpanii sugereazã bãtãile unei
pentru marele violonist Joseph componistic se caracterizeazã inimi suferinde), intervenþiile solo
Joachim, cu care s-a consultat ºi prin bogãþia paletei armonice, ale concert-maestrului Paul Sârbu,
în ceea ce priveºte scriitura intensitatea emoþionalã a melodiilor contribuþia alãmurilor pe întreg par-
violonisticã, dificilã ºi pe alocuri ºi orchestraþia opulentã. Poemul cursul lucrãrii, dar mai ales tema
incomodã. Edwin Kim a controlat simfonic Moarte ºi transfiguraþie, transfiguraþiei în interpretarea
în mod ireproºabil elementele de deºi scris la vârsta de doar 24-25 partidei de corni, în ultima parte.
virtuozitate, graþie abilitãþilor sale de ani, trateazã tema transfigurãrii Poemul simfonic Don Juan, al
tehnice deosebite: calitatea sufletului dupã moarte. Pentru cãrui personaj principal este
sunetului, stãpânirea extrem de premiera lucrãrii, care a avut loc la înfãþiºat de Strauss ca un visãtor
precisã a arcuºului, capacitatea Eisenach în 1890, poetul romantic în cãutarea frumuseþii
de a trece dintr-un registru în altul Alexander von Ritter a scris, la ideale, a fost, de asemenea, foarte
ºi de la un tip de scriiturã la altul cu rugãmintea compozitorului, un reuºit, plin de vitalitate ºi de
multã naturaleþe. În Adagio, scurt poem ce avea sã devinã eleganþã. Viorile au interpretat
intrarea viorii pe acordul de fa major programul acestei lucrãri în patru partitura deosebit de dificilã în mod
a fost pur ºi simplu sublimã. pãrþi. Partea I (Largo) înfãþiºeazã admirabil, performanþa fiind ºi mai
Calitatea timbrului ºi vibrato-ul un muribund într-o încãpere mult de apreciat în contextul în
foarte expresiv ºi cald, însã întunecoasã ºi pãrãginitã. Tãcerea care numeroºii instrumentiºti tineri
niciodatã excesiv, au oferit mult este întreruptã doar de bãtãile întâlneau aceastã lucrare pentru
farmec pãrþii a doua. Partea a treia, orologiului ºi de bãtãile inimii
prima datã.
cu particularitãþile sale ritmice, cu invalidului, pe al cãrui chip se
Voi încheia urând Filarmonicii
accentele specifice, a fost foarte deseneazã un zâmbet melancolic,
multe concerte de þinuta acestuia!
bine realizatã, solistul, dirijorul ºi visele purtându-l înspre copilãria
Aºteptãm cu nerãbdare ºi alte
orchestra colaborând în fericitã.
opusuri ale lui Richard Strauss...
permanenþã. Se întâmplã adesea Partea a II-a (Allegro molto
ca în simfoniile sau concertele de agitato) ilustreazã o bãtãlie
Brahms sonoritatea orchestrei sã furioasã între viaþã ºi moarte, în al
devinã prea densã ºi îngroºatã, din cãrei climax îºi face apariþia, scurt,
108 dorinþa de a obþine acea „greutate” tema transfiguraþiei, ce va domina ª
Provocarile

LUCIAN PINTILIE – 80
istoricã, socialã, politicã, esteticã.
Nu e deloc întâmplãtor cã una
dintre secvenþele preferate ale lui

lui Lucian Pintilie


Pintilie din întregul Nou Val - dupã
cum spunea în urmã cu câþiva ani
- este cea a discuþiilor despre
conºtiinþã de la finalul „Poliþist…”-
ului lui Porumboiu. Dincolo de a
Daniel Iftene simþi, personajele din filmele lui
Pintilie îºi asumã o menire eroicã,
Rãnitã în amor ºi orgoliu, agresivã, absurdã ºi pervertitã, cu deseori sacrificialã: restaurarea
vitriolanta Miþa Baston se cocoaþã atât eroii lui se vor ridica mai mult. umanismului prin intermediul
pe acoperiºul unor acareturi ca sã Sentimentele vor deveni mãrci ale adevãrului ºi demascarea formelor
priveascã „rãzboiul” pornit în umanului - a nu se confunda cu de agresiune cotidianã, ceea ce l-
mahalaua desfundatã, de cãtre normalul -, punct central în toate a fãcut pe regizor un stigmatizat.
onorabilii Crãcãnel ºi Pampon filmele regizorului. În formele lor tari „… ºi vãz monstruos.”
împotriva prea-cinstitului frizer le vom gãsi în Nicu, plângând la Totul începuse cu mult înainte
Nae, cel de reuºise sã îi traducã capul lui Vuicã în „Reconstituirea” de debutul în cinematografie, când,
pe toþi. Într-un moment de liniºte, (1968), în Nela, care-ºi îngroapã în Televiziunea Românã, se
cuvintele lui Caragiale, care des- „genialii” ºi pe acel „tatã bun, tatã deruleazã un micro-proces cu iz
chiseserã cutremurãtorul „De ce tiran, tatã fricos” în „Balanþa” stalinist, în care colegii îi re-
trag clopotele, Miticã?” (1981), (1992), în procurorul Costa ce proºeazã indiferenþa faþã de
prind consistenþã. „Simþ enorm ºi încearcã sã-l scoatã la luminã pe realizarea emisiunii dedicate
vãz monstruos” pare sã gândeas- nefericitul criminal prins în minã în zilei de 7 noiembrie (ziua care
cã ºi republicana în ale cãrei vine „Prea târziu” (1996), la Mitu ºi consfinþea victoria Revoluþiei
curge sângele martirilor de la 11
Fevruarie, lansând una din cheile Pintilie la masa
care pot deschide un drum prin de montaj
universul lui Lucian Pintilie.
„Simþ enorm…”
Totul începuse cu un deceniu
ºi jumãtate mai devreme cu o
poveste al cãrei sentimentalism
regizorul ºi-l asumase cu preaplin.
În anii care stãteau sub semnul
„Pãdurii…” lui Ciulei - a cãrui
prietenie o va purta de-a lungul
vremii -, „Duminicã la ora 6” (1965)
devenea promisiunea unei voci
care sã susþinã trâmbiþata
maturitate a cinematografiei locale. Norica, nuntiþi într-o bisericã de la bolºevice), lipsa de atenþie faþã de
Încã de atunci, Pintilie anunþa jocul capãtul lumii în „Terminus paradis” obligaþiile ideologice, barba,
puternic al sentimentelor, care va (1998) sau la colonelul Ardelean, aroganþa, lipsa de politeþe,
marca toate filmele pe care le va prins grotesc într-un costum de obrãznicia, pasiunea prea mare
face. Radu ºi Anca se întâlnesc la Mickey Mouse în „Niki Ardelean, pentru teatru, subiectul fiind evident
un bal ºi încep o poveste de colonel în rezervã” (2003). obligat la auto-criticã. Dacã
dragoste de câteva zile. Tineri, A simþi într-o lume viciatã e un „Duminicã la ora 6” a fãcut sã se
îndrãgostiþi, obiºnuiþi, prinºi în act de curaj, par sã strige ºteargã ceva din acest episod,
ingrat-eroica poziþie de a face parte personajele lui Pintilie. A arãta cã „Reconstituirea” i-a pus din nou în
dintr-o miºcare ilegalã, cu un simþi e o datorie încãrcatã de gardã pe cenzorii de serviciu. Un
eroism anti-declamativ, desprins eroism într-o lume care s-a înglodat film care vorbeºte despre privarea
din condiþia lor romanticã. Un în zãdãrnicia rãutãþii, falsitãþii, de libertate personalã ºi artisticã
demers „când riguros, când agresiunii ºi opresiunii. De aceea, ºi cultivarea fratricidului în scop
poematic într-un echilibru propriu în universul lui Pintilie, nu se poate politic nu putea sã treacã
acestui film sentimental, repet fãrã rezista decât cu aceastã nebunie neobservat. „Birocraþii au hotãrât
ruºine, sentimental”, cum spunea a sentimentelor ºi a adevãrului. sã mã ºteargã definitiv din
regizorul într-un interviu din epocã. Pentru cã, lucrând împotriva acelui cinematografia româneascã”, scria
ªi Pintilie îºi va pãstra excesul „lasã-i sã moarã proºti” ce închide regizorul într-un articol redat în
asumat de sentimentalism, dar va tratarea comediei lui Caragiale, consistentul sãu „Bricabrac”. Însã
crea întotdeauna o contrapondere pentru Pintilie scopul rãmâne tot totul va culmina cu „Revizorul”,
în realitatea contextualã. Cu cât timpul aflarea unui adevãr pentru ca apoi Pintilie sã mai fie
aceasta va fi mai murdarã, personal, fie cã îmbracã hainã interzis de pe ecranele româneºti 109
LUCIAN PINTILIE – 80

încã un deceniu dupã „De ce trag spre spectatori de Miticã la finalul tratarea cvasi-neo-realistã a unor
clopotele, Miticã?”. O sete de „Balanþei”. subiecte, nu poþi sã treci cu
libertate ºi de adevãr care îl va Universul lui Pintilie, în încer- vederea faptul cã, în nebunia lor
costa pe regizorul român aproape carea sa de a reda cruzimea bufonescã, eroii lui Pintilie nu vor fi
douã decenii de creaþie. realului, e plin de mãºti „monstru- niciodatã mânjiþi de context,
De cele mai multe ori, oase”, dar puternic umanizate: urlându-ºi umanitatea ºi libertatea,
adevãrurile cuprinse în filmele lui securiºti agresivi, procurori corupþi, chiar cu preþul vieþii. La ospãþul
Pintilie lovesc cu forþa unei oglinzi militari ran-chiunoºi, vecini abuzivi, pantagruelic de dupã sãvârºirea
puse în faþa unui corp diform. amanþi impotenþi, amici adulte- datoriei de onoare - înmormântarea
Arãtat în toatã hidoºenia lui, acesta rini, patroni manipulatori, surori apostolului unei noi religii - Miticã,
- fie cã e individual sau colectiv - ranchiunoase, executanþi robo- doctorul transbordat în „Balanþa”
tizaþi, idealiºti opresivi. O grãdinã din nuvela lui Bãieºu „38 de grade
a plãcerilor meschine, a fricii ºi cu 2”, divulgã fãrã sfialã identitatea
compromisului, care au nevoie de securiºtilor pe care preotul ºi
sacrificiul unui erou cu o osaturã primarul au încercat sã o ignore
moralã solidã pentru a-ºi restaura întreaga searã. În mahalalele
starea de graþie. Pentru cã fiecare Bucureºtiului, Nae Girimea
dintre eroii creaþi de Pintilie poartã improvizeazã o comedie cu
în el profeþia unei lumi noi: „Dacã cocoºi ºi câini de circ pentru a
iese normal, îl omor cu mâna mea” iscodi onoarea nereperatã a
(„Balanþa”), „Mã doare, mã, mã doamnelor ºi masculinitatea
doare-n cur” („Reconstituirea”), frustratã a domnilor. Mitu ia peste
„Într-o zi n-o sã mai fie nimic din picior jandarmii care vin sã îl
toate astea. Dar, ºtii cum, nimic. supunã, iar, în ultimul lungmetraj
Ce-i nimicul pe lume?” („Terminus semnat de Pintilie, Niki Ardelean
Paradis”), „O, ce bunic tâmpit, o, îneacã în sânge lumea grotescã în
ce bunic hidos! Þãndãricã ia vino- care îl târâse Flo.
ncoa! Ia stai tu în patru labe, cãþel Privind înapoi, toate momentele
tâmpit! Mare lucru dacã nu m-o din filmografia celui mai mare regizor
se revoltã ºi devine din ce în ce pune sã dorm la coteþ” („Dupã- român par sã compunã o singurã
mai agresiv, atât pe ecran, cât ºi amiaza unui torþionar”), „Zâmbeºte imagine: cea a libertãþii ºi demnitãþii,
în salã, acolo unde publicul, ca o Pumfi, deschide ochii, nu le cãutate cu poftã, practicate cu
„redutã care trebuie cuceritã”, rãspunde, închide ochii Pumfi, nebunie ºi împinse pânã la gesturi
trebuie sã fie „violentat”, dupã cum lasã-i sã moarã proºti” („De ce trag extreme. Dupã chipul ºi asemã-
susþine regizorul. E, de fapt, clopotele, Miticã?”), „Nici n-am narea Regizorului.
adevãrul esenþializat într-una din spus cã sunt vinovaþi” („Duminicã „Eugène Ionesco mã poreclise
ultimele scene din „Reconstituirea”, la ora 6”), „Acest film e dedicat „Le Sauvage”. Eu am fost un astfel
în care mulþimea de microbiºti tuturor acelora care mai cred cã de provocator în adolescenþa mea.
aglomeraþi pe un pod - viitori nu e prea târziu” („Prea târziu”). Un provocator solitar, un fel de
consumatori ai poveºtii orchestrate Fraze care, chiar ºi în negaþie, Puck, din „Visul unei nopþi de
despre efectele alcoolului - e anunþã o posibilã lume mai bunã, varã”. Mã strecuram noaptea prin
smulsã din apatia spectatorialã care vine deseori în contradicþie cu casele oamenilor ºi le schimbam
plinã de prejudecãþi doar printr-un ceea ce unii, simplificând brutal, obiectele de la unii la alþii. Dimi-
pumn în plinã figurã. Iar Pintilie îºi considerã a fi moºtenirea neaþa contemplam isprãvile de
construieºte filmele ca sã doarã, „mizerabilistã” pe care Pintilie ar fi noapte, uriaºa perplexitate a
asemenea unei lovituri, sau sã lãsat-o noii generaþii de cineaºti. oamenilor” (Lucian Pintilie,
ameninþe precum revolverul întors Ignorând similaritãþile date de Bricabrac).

Duminicã la ora 6 Dupã-amiaza-unui-torþionaar

110
Travertine „vechi si noi in
cu muºchi, praf ºi smog, iar culoarea
“ travertinului va reveni la gri, adicã
diferenþa cromaticã va fi mai puþin

Poarta sarutului
evidentã.
Trebuie amintit, în aceeaºi ordine
de idei, cã a fost spãlatã ºi Masa
Tãcerii. Doar cã aceasta, deºi este
realizatã din acelaºi material, extras
George Dan Istrate din aceeaºi carierã, nu are, în
momentul de faþã, o culoare identicã
În urmã cu câtva timp televiziunile udatã si cã trebuie avut în vedere un cu aceea a Porþii sãrutului. Pentru
din România anunþau un eveniment coeficient de absorbþie a apei pentru orice privitor este evident cã aceasta
care nu putea lãsa opinia publicã a face diferenþa între virtuþile nu s-a îngãlbenit. Dar nu devine
indiferentã: Poarta sãrutului s-a materialului uscat ºi cele ale necesarã prezenþa unei comisii de
îngãlbenit dupã restaurare! Nu era materialul umed. În plus, blocurile de experþi internaþionali pentru a motiva
pentru prima oarã când veºti legate travertin din care poarta a fost respectiva stare de lucruri. Explicaþia
de Constantin Brâncuºi tulburau construitã se prezintã într-adevãr rãmâne la îndemâna oricãrui pietrar
apele mass-mediei româneºti ºi într-o luminã nouã ºi pentru cã a fost profesionist ºi nu trebuie cãutatã la
internaþionale, mai ales în contextul înlãturatã patina de culoare gri care Bucureºti sau la Târgu Jiu, de cãtre
în care acest ansamblu sculptural s-a depus de-a lungul anilor, cea care experþi, ci în carierele de travertin din
fusese ales pentru a intra pe lista ascundea adevãrata culoare caldã judeþul Hunedoara. Pornim de la
patrimoniului UNESCO. Imaginile a materialului, printr-o peliculã care a constatarea cã blocurile din care au
prezentate de televiziunile ce rezultat în urma acþiunii smogului ºi fost cioplite scaunele au mult mai
deþineau maximul de rating mi s-au a oxidãrii. În acelaºi context, puþine formaþiuni cavernoase decât
pãrut de la bun început insuficiente caracterul cavernos al travertinului a acelea din care a fost cioplitã masa.
ºi superficiale, în raport cu gravitatea fãcut ca apa sã se impregneze în Tot aºa, masa prezintã mai puþine
evenimentului anunþat. Aºadar, o mod neuniform în masa blocurilor, din goluri interne faþã de poartã.
deplasare la Târgu Jiu devenise o acelaºi motiv materialul trebuind sã Respectiva stare de lucruri se
datorie pentru cineva care, cândva, rãmânã încã ud acolo unde faldele datoreazã faptului cã numãrul
într-o academie de arte frumoase din spongioase îi traverseazã masa, de acestor formaþiuni în masa blocului
România, a desenat ºi a modelat unde ºi culoarea mai intensã, de travertin este inevitabil mai mare
studiind ecorºeul maestrului, pentru înclinând spre galben. Acolo unde atunci când avem de-a face cu
ca mai apoi sã rãmânã marcat de materialul a fost însã compact, blocuri de dimensiuni considerabile.
opera acestuia, mândru atunci când culoarea este atenuatã, deoarece Într-adevãr, pietrarii care au furnizat
viziteazã Parisul ºi poposeºte în apa a penetrat mai puþin. În plus, travertinul necesar monumentului
atelierul care odinioarã se afla în procentul de aragonit ºi de oxid de s-au strãduit sã extragã blocuri cu
Impasse Ronsin. De remarcat, în fier este mai mic în aceste zone, iar cât mai puþine defecte. Prin defecte
acestã ordine de idei, ºi cã atelierul materia rãmâne, în chip firesc, mai numim formaþiunile spongioase unde
maestrului, reconstruit în faþa deschisã la culoare. cioplirea devine problematicã pentru
centrului Pompidou, este lipsit de Realitatea care se admite cu cã adesea materialul lipseºte tocmai
patinã, adicã de urmele pe care uºurinþã este aceea cã orice material acolo unde ar trebui sã fie fãcutã o
sculptorul le lasã prin activitatea sa. expus intemperiilor îºi va schimba muchie, un detaliu. În carierã
Au dispãrut praful, cioburile aspectul de la an la an, iar acest blocurile mici pot fi însã gãsite mult
desprinse din blocurile de piatrã, care proces nu este controlabil, adesea mai uºor, situaþie care nu rãmâne
odinioarã aglomerau atelierul, a nici mãcar sesizabil cu ochiul liber. valabilã în cazul celor de mari
dispãrut acea plãcutã dezordine Deºi nu sunt un expert în dimensiuni, cum sunt acelea din care
vizibilã în pozele pe care însuºi ”sãpunirea” sculpturilor, înclin însã a este alcãtuitã poarta, caz în care
sculptorul ni le-a lãsat ca mãrturie. fi de acord cu opinia dupã care posibilitatea de a alege blocul potrivit
Spaþiul a devenit oarecum aseptic, spãlarea cu jet de apã sub presiune scade simþitor.
impersonal, bine întreþinut, aºa cum nu reprezintã soluþia idealã de Mai puþine formaþiuni spongioase
doar un muzeu occidental poate sã curãþare a unui monument de o înseamnã, deci, mai puþinã apã
fie atunci când este vorba de o atare importanþã. Lucrul pe care absorbitã, de unde ºi mai puþinã
reconstrucþie de o asemenea doresc sã-l subliniez, de asemenea, culoare, în cazul blocurilor mai mici.
importanþã. Aºadar, patina a dispãrut, este cã, din fericire, în cazul de faþã, Iar cine se lasã cu greu convins de
odatã cu Brâncuºi... nu s-a întâmplat nimic grav sau adevãrul acestor afirmaþii poate sã
Ajuns la Târgu Jiu am putut ireversibil. Oxizii de fier prezenþi în analizeze la faþa locului culoarea
constata cã Poarta sãrutului avea o mod neuniform în masa travertinului celor douã monumente, raportând-o
culoare mai intensã faþã de anul vor continua sã se dizolve în apã prin la gãurile descoperite în piatrã.
2012, când am vãzut-o ultima oarã, simpla acþiune a condensului ºi roca Constatarea existenþei lor a impus
însã acest lucru nu m-a surprins va continua ”sã transpire” prin ºi depãºirea unui impas tehnologic,
deloc. Orice meºter ºtie cã piatra îºi suprafaþa spongioasã. Însã într-un apãrut din chiar clipa în care
schimbã culoarea atunci când este final gãurile se vor acoperi din nou monumentul a fost degroºat, pentru 111
cã fãceau dificilã cioplirea unor detalii, neuniformã atât datoritã unicitãþii Academiei de Arte Frumoase din
mai ales a muchiilor care se blocurilor de travertin din care a fost Florenþa, nu pot sã nu mã întreb cât
întrerupeau acolo unde materialul construitã lucrarea, cât ºi datoritã vor aºtepta românii ca autoritãþile
lipsea. Nu deþin informaþii despre faptului cã pãrþile spongioase ale noastre sã ia o decizie similarã. Într-
momentul în care au fost aplicate acestora au un coeficient variabil de adevãr, se poate presupune cã
numeroasele plombe din ciment absorbþie a apei. Dacã cineva ansamblul de la Târgu-Jiu reprezintã
pigmentat pe suprafaþa Porþii doreºte sã se convingã ºi pe alte cãi o excelentã sursã de venit, dacã nu
sãrutului, însã prezenþa acestora în de aceastã realitate evidentã, este chiar raþiunea de a exista a unor firme
zonele de muchie ºi a unor detalii suficient sã aibã în vedere animate, prin patronii lor, de un
esenþiale mã determinã sã cred cã descrierea pe care o fac acestui exemplar patriotism românesc, motiv
au reprezentat o soluþie tehnicã material cei care îl comercializeazã: pentru care trebuie, la fiecare cinci
necesarã, întrezãritã din chiar rocã de culoare alb-galbuie ºi gãlbui- ani, sã capete ºi de lucru. Apelul la
momentul în care poarta a început roºcatã. specialiºti internaþionali este însã o
sã fie cioplitã. Adicã este foarte Rãmâne însã greu de imaginat o idee buclucaºã, care umple de uimire
posibil ca unele dintre aceste plombe scenã cum ar fi aceea în care, la pe acei puþini ºi demodaþi sculptori
sã fie originale, fiind executate chiar Florenþa, David al lui Michelangelo români care iubesc piatra ºi o
de pietrarii lui Brâncuºi, deoarece ar fi spãlat de reprezentanþii primãriei sculpteazã. România are excelenþi
tehnica stucaturii a reprezentat cu un jet de apã sub presiune, prin specialiºti în domeniul sculpturii în
întotdeauna singura soluþie realã în intervenþia unui muncitor purtând acest material, care nu sunt
cazul lucrãrilor din travertin. Iar salopetã ºi cizme de cauciuc, convocaþi la asemenea acþiuni,
aceste defecte au constituit o angajat al unei firme oarecare. Este deoarece, nu-i aºa, la piatrã ne
problemã cu care Constantin greu de crezut ºi cã Poarta sãrutului, pricepem cu toþii, de la arhitecþi la
Brâncuºi s-a confruntat de la bun care este a eroilor noºtri, a trecut directori de muzee. ‘i, ca sã nu se
început. Adicã la fel cum a trebuit sã printr-un asemenea tratament, spunã cã vorbesc din perspectiva
o facã ºi Michelangelo cãutându-ºi superficial, grãbit ºi nechibzuit. Din unei opoziþii cârcotaºe, invidioase,
propriile blocuri, motiv pentru care, fericire, cum am mai spus, nu s-a care nu oferã ºi soluþii, doresc sã
în corespondenþa sculptorului întâmplat nimic grav, doar cã una aduc la cunoºtinþa publicului larg cã
Renaºterii cu pietrarii din Carrara dintre cele mai preþioase opere de unul din numele la care s-ar fi putut
problematica defectelor rãmâne o artã ale românilor a fost tratatã ca un apela ar fi acela al sculptorului Virgiliu
constantã. Ceea ce mai înseamnã paviment oarecare. O altã veste bunã Petre Mogosanu, absolvent al
ºi cã travertinul poate fi comparat cu rãmâne aceea cã travertinul este un Academiei de Arte Frumoase din
marmura din perspectiva defectelor material care se comportã foarte bine Carrara. Sculptor care, datoritã
interne ale materialului, câtã vreme în contact cu apa, deoarece experienþei vaste în domeniul
aceste defecte nu pot fi anticipate nici respectiva varietate a carbonatului restaurãrilor în piatrã, dobânditã pe
de sculptor, nici de pietrar. de calciu s-a format în izvoare cele mai mari ºantiere de restaurare
Un alt fapt care se cuvine iarãºi minerale. La fel, ne poate liniºti ºi conservare europene ( Acropolis,
amintit se referã la observaþia cã nu constatarea cã travertinul, atunci la Atena ºi Domul din Milano) ar fi
existã douã blocuri de marmurã sau când este ud iar temperaturile scad putut fi un excelent sfãtuitor ºi un
de travertin care sã fie perfect sub zero grade, nu suferã fracturi, foarte priceput rezolvator al
identice. Brâncuºi s-a confruntat ºi deoarece structura sa poroasã problemelor concrete, avizat în ceea
cu aceastã problemã atunci când a permite dilatarea apei prin îngheþ. Din ce priveºte respectiva tematicã, a
ales materialul în care a lucrat, filmãrile ce pot fi urmãrite pe Youtube travertinelor “vechi ºi noi”.
deoarece a trebuit sã urmãreascã o am putut constata ºi cã spãlarea cu Dar dacã România a refuzat
unitatea cromaticã de ansamblu. Or, jet de apã a fost fãcutã într-un chip dorinþa celui mai important sculptor
aceastã unitate cromaticã este destul de blând. Angajatul cu cizme român de a-ºi vedea sculpturile în
relativã pentru cã nu existã douã ºi salopetã a avut instinctiv grijã sã þarã, iar acum ne uitãm cu jind cum
blocuri identice din punct de vedere pãstreze o distanþã de cca 50-70 de Brâncuºi a devenit Brancusi, e de
structural ºi cromatic. De bunã centimetri faþã de suprafaþa pietrei pe bãnuit cã vom continua sã ne
seamã cã blocurile de travertin au care o spãla. La o analizã mai atentã, desconsiderãm posibilitãþile ºi sã ne
fost selectate în Poarta sãrutului de se poate observa ºi cã în unele gãuri încãpãþânãm, cum am fãcut-o de
aºa manierã încât sã nu distoneze mai existã muºchi vegetal ºi praf, atâtea ori, sã ne cãutãm, pentru a ne
prin structura lor naturalã. Numai cã ceea ce demonstreazã cã jetul de rezolva problemele, specialiºti strãini.
alãturarea lor nu poate înlãtura apã a fost aplicat de la o distanþã Toate acestea pentru cã, s-o spunem
deosebirile de culoare, realitate care suficient de mare ºi cã acesta nu a cât se poate de limpede, românul
a devenit vizibilã atunci când produs eroziuni. În sprijinul ultimei
este cu greu apreciat de cãtre ai sãi,
travertinul a fost curãþat, iar patina afirmaþii vine ºi faptul cã urmele de
cu atât mai puþin la el acasã.
care estompa aceste diferenþe a fost ºpiþ, de gradinã ºi de buciardã au
îndepãrtatã. rãmas nealterate.
În momentul de faþã Poarta Dacã primãria din Florenþa a avut
sãrutului are culoarea pe care a avut- însã grijã sã înlocuiascã originalul
o travertinul când a fost scos din statuii lui David cu o copie ºi sã mute
112 carierã. Iar acestã culoare este uºor faimoasa lucrare în galeriile ª
Pictorul Vasile Popescu
densificarea simbolurilor. Naturalul

ARTE VIZUALE
este înfãþiºat mai amplu, intervin
vederi panoramice, culoarea
invadeazã tabloul. O stare de
creaþie de o anume febrilitate pare
Titu Popescu a conduce penelul artistului. Peste
Evoluþia artisticã a pictorului a picturii lui se consumã înainte de simplificarea iniþialã, decurgînd
Vasile Popescu este în mãsurã sã pictarea propriu-zisã. Cînd se dintr-o logicã reductivã, se adaugã
demonstreze caducitatea vechii aºeazã la lucru, figuraþia este bine un temperament ºi o dispoziþie
împãrþiri între profesioniºti ºi aleasã iar mîna lasã pe hîrtie doar ludic-visãtoare.
amatori, legitimînd în spiritul epocii ductul esenþial. Din aceastã ultimã categorie
pe care o trãim cã, din punct de Reperele culturale cele mai face parte ºi ciclul reprezentãrilor
vedere estetic, existã artiºti apropiate picturii lui sunt douã Mediaºului, al înfãþiºãrii castelelor
împliniþi ºi artiºti neîmpliniþi în obsesii literare (vãdind încã o datã din þarã ºi a bisericilor de lemn din
cerinþele de artã ale înzestrãrii lor. înrudirea picturii cu poezia): Maramureº. Tonurile sunt pline,
Aceastã categorisire trebuie sã o Eminescu ºi Bacovia. De la cel aproape palpabile, vechimea ne
înlocuiascã definitiv ºi peste tot pe dintîi, a învãþat lecþia îndrãgirii izbeºte cu adevãrurile ei
cea comunistã, care þinea cont de codrului ºi a misterelor lui, a implacabile. Frumuseþea acestor
dosarul diplomelor ºi nu de puterea pierderii nostalgice în pãdure, a tabouri fascineazã privirea ºi o
înzestrãrii personale. pierde în detaliile care rãsar pe
Dacã ne imaginãm acel contur mãsura contemplãrii lor, ca mici
de orizont care urma ºi traseul izvoare de poezie pe care le
reprezentãrii unui copac, cu care descopri pe parcurs. Dintr-o piaþã
Geo Bogza îºi însoþea odinioarã medievalã, în interiorul unei curþi
tabletele pe care le publica în vechi treci cu acea reculegere
România literarã, vom avea lãuntricã pe care o încerci la
modulul picturii lui Vasile Popescu: rãsfoirea unei cãrþi cu poezii.
o simplitate cuceritoare, redusã la Imaginea lor te subjugã, Vasile
elementele ei importante, plasate Popescu fiind un pictor modern
într-o viziune blagianã a spaþiului, care ºtie ieºi din alambicãrile
cu doar cîteva figuri care vor modernismului prin pregnanþa
conþine întregul. Lucrînd exclusiv imaginii, care rãmîne unic
în acuarelã, pictorul surprinde document de artã. Rezerva lui de
fragmente de realitate cãrora creativitate este ritualicã, în sensul
înãlþimea le dã un farmec aparte, cã serveºte pictura ca picturã ºi
toate fiind vãzute pe înãlþimile ca nimic altceva.
dealurilor ºi munþilor din jurul Ultima expoziþie, deschisã
Sibiului. El vede simboluri de viaþã anul trecut la Mediaº, vãdeºte
româneascã la o altitudine ex-pandarea planurilor locale,
paradisiacã, reducîndu-le la o spre o viziune de ansamblu ºi o
maximã sugestivitate: un arbore, sondare în adîncime. Pentru
cîteva coline, o cabanã, un zbor aceasta, el face din runele vãzute
de pãsãri, o potecã. în diverse inscripþii (din peºtera
Cu totul pe neaºteptate, pictorul Ialomicioara, în templul Ursitoa-
a ajuns de la început la aceastã relor din ªinca Veche, pe
simplificare a cadrului, la elocvenþa lacului singuratic, a regretului sfinxurile egiptene etc.) mijloace
cãreia se accede de obicei dupã subsidiar nãscut de raportul dintre de expresie picturalã, care
cîºtigarea ºtiinþei eliminãrii, permanenþa naturii ºi perisabilitatea dezvãluie mai mult decît aratã: o
ulterioarã. Cînd a debutat ca pictor, vieþii omului. De la al doilea – gîndire strãveche, þinutã în
el era deja matur. Douã avantaje singurãtatea abãtutã, decorurile de curãþenie, ºi preþuirea însuºirilor
cred cã l-au îndreptãþit la aceasta: toamnã ºi iarnã, pãsãrile care îºi divine ale omului. Caracterele
îndemînarea privirii ºi reperele urmeazã ritualurile migraþiilor, iar în grafice ale runelor sugereazã
culturale dupã care se conduce. subsidiar înrudirea dintre expansiunea în timp a bunelor
Debutul unui tablou se sprijinã pe provincialism ºi solitudine. De la impresii despre vechii locuitori
gãsirea punctului celui mai amîndoi a deprins renunþarea la daci dobîndite în urma lecturilor
favorabil al privirii. Cum el este un neesenþial ºi concentrarea de gen (de ex., Dacia preistoricã
pictor al naturii, un plein-air-ist, intensivã a privirii. de N.Densusianu) ºi a între-
naºterea unui tablou este Dar am spune prea puþin dacã bãrilor pe care mintea sa le-a
precedatã de o atentã scrutare a ne-am rezuma numai la atît. Deºi iscat.
orizontului, de o evaluare a lui sub de la început simplificatã, pictura Pictorul Vasile Popescu ºtie sã
semnul ºanselor afective ºi sa îºi complicã demersul prin vadã ºi se ne facã pãrtaºi afectivi
picturale pe care le oferã. O parte îmbogãþirea reprezentãrii, prin la datele asupra cãrora s-a oprit. 113
Câteva cuvinte despre plãcea lecturii.
Tudor Caranfil îºi asumã pe

Primul dictionar critic deplin subiectivitatea din titlul


cãrþii, dar asta nu înseamnã cã,
atunci când simpatia lui pentru un

al regizorilor de film romani


realizator este evidentã, acest
fapt îi întunecã judecata criticã.
Am sã dau un singur exemplu.
Faptul cã prietenia domniei sale
cu Sergiu Nicolaescu este de
Ioan-Pavel Azap notorietate nu îl împiedicã sã
tranºeze: „Cã realizatorul era un
O r i c e grãbesc sã precizez cã ambele ambiþios care abia aºtepta prilej
nouã carte ipostaze auctoriale îºi au sã dovedeascã cât e de autor, o
semnatã de sorgintea în dezideratul lui Tudor ºtiam. Cu Ultima noapte de
Tudor Caranfil Caranfil de a avea, în România, dragoste (1979), tocmai ambiþia
este un eve- o cinematografie valoroasã. ªi îl pierde.” (p. 182), sau: „Pri-
niment. Nu nu atât eºecurile îl iritã, cât vindu-i distanþat opera, constaþi
face excepþie conformismul ºi gãunoºenia a nu cã declinul cineastului începe
nici recentul puþine filme româneºti, ºi implicit încã din anii ’80. Dacã s-ar fi
Dicþionar a autorilor acestora. Dicþiona- retras pe atunci, imaginea lãsatã
subiectiv al rul… este structurat alfabetic posteritãþii ar fi fost scutitã de
realizatorilor (deºi ideea unui dicþionar destule compromisuri ºi
filmului ro- cronologic se pare cã l-a îmbiat compromiteri.” (p. 186). Este de
mânesc (Iaºi, Editura Polirom, pe autor, dupã cum mãrturiseºte remarcat ºi tonul echilibrat,
2013, colecþia Cinema). Termenul în „Argument”), ceea ce nu analiza corectã ºi lucidã pe care
de realizator este mai potrivit, în înseamnã însã cã avem în faþã o o face operei (minore, sã zicem,
contextul de faþã, decât cel de simplã înºiruire de nume. Este dar nu inexistente!), a unor
regizor, dat fiind faptul cã, în primii evidentã, de pildã, simpatia regizori uitaþi de majoritatea
ani de existenþã ai cinemato- pentru ºi susþinerea de cãtre covârºitoare a criticii sau, în cel
grafului, regizorul nu prea exista: Tudor Caranfil a Noului Cinema mai fericit caz, expediaþi în
persoana care coordona pro- Românesc, deºi nu se fereºte câteva rânduri nu neapãrat
cesul de producþie al unui film era sã-i amendeze critic, când mãgulitoare. Doar douã exem-
un „funcþionar”, omis cel mai considerã cã e cazul, pe (unii ple, lãsându-vã pe dumnea-
adesea de pe generic. (În dintre) reprezentanþii acestuia. voastrã sã descoperiþi ce mai e
România, unde, la începuturile Mare parte a portretelor regi- de descoperit, ºi anume: Andrei
celei de-a ºaptea arte, producþia zorale sunt adevãrate schiþe ale Cãtãlin Bãleanu ºi Cornel
de film a fost extrem de sãracã, unor posibile micromonografii, iar Diaconu. Cam atât cu laudele, sã
sunt foarte puþine filmele aflate dacã autorul ºi-ar propune, cred trecem la reproºuri.
într-o astfel de situaþie, dar totuºi cã ar putea relativ uºor sã le De fapt, i-aº reproºa domnului
existã.) Cititorului avizat, Dic- dezvolte ºi sã lanseze o „serie Tudor Caranfil un singur lucru
þionarul... îi oferã, deopotrivã, de autor” vizându-i, spre exem- major: cã a introdus o seamã de
satisfacþii ºi nedumeriri. plu, pe: Andrei Blaier, Sergiu regizori de film strãini, care nu au
Începem cu satisfacþiile, lã- Nicolaescu, Alexandru Tatos, nicio legãturã cu cinematografia
sând reproºurile pentru final (cine Dan Piþa, Mircea Daneliuc, românã, dar „au fãcut film de
se va plictisi pe parcursul lecturii Lucian Pintilie, Mircea Drãgan, ficþiune inspiraþi de þara noastrã
acestui text se va alege numai Elisabeta Bostan, Lucian Bratu, sau [...] au cãutat ambianþele
cu partea plinã a paharului!). În Ioan Cãrmãzan, Liviu Ciulei, naturale spectaculoase pe care
primul rând, ca întotdeauna, este Manole Marcus, Nicolae le ascunde România” (p. 7). A-i
de remarcat stilul autorului, Mãrgineanu º.a. (Evident, nu e încadra cinematografiei române
cãrþile lui Tudor Caranfil citindu- vorba în toate cazurile de niºte pe Theo Angelopoulos, René
se cu plãcere, dincolo de inte- portrete retuºate, eminamente Clair sau Francis Ford Coppola
resul ºi importanþa lor ca literaturã pozitive.) Dar ºi autorii care sunt este uºor exagerat. Dar sunt ºi
de specialitate. Subiectivitatea analizaþi mai succint se bucurã prezenþe care, la limitã, prin ceea
asumatã nu sufocã judecãþile de (sau, ei înºiºi, nu!), în majoritatea ce au fãcut în/pentru filmul/
valoare ºi nu transformã cartea cazurilor, de o frazã sau o cinematografia românesc/
într-un clasor enconmiastic ori, expresie memorabile, care românã, dincolo de valoarea
dimpotrivã, resentimentar, chiar definesc opera (sau lipsa operei) intrinsecã a filmelor lor, îºi
dacã, pe alocuri, de sub pojghiþa realizatorului respectiv. Nu dau justificã prezenþa într-o istorie
textului rãzbate simpatia sau niciun exemplu pentru a nu fi sau un dicþionar al cinema-
antipatia criticului pentru un acuzat de partizanat, dar ºi tografiei noastre, cum ar fi, de
114 „personaj” sau altul al cãrþii. Mã pentru a nu-i strica cititorului pildã, Martin Berger [regizor
german (1892-1969), a ecranizat menea, câteva absenþe, Nicolas atât Mason cât ºi Berenyi sunt
Venea o moarã pe Siret (1929) ºi Mason sau Antoniu Vasile prezenþi, iar Rãdescu ºi Ciobanu
Ciuleandra (1930)] sau Henri Berenyi, ori inadvertenþe: nu sunt la locul lor. Aceste
Colpi [elveþian naturalizat francez Alexandru Repan l-a interpretat neajunsuri puteau fi evitate relativ
(1921-2006), a turnat în pe Ciprian Porumbescu în filmul uºor dacã redactorul de carte ar
România, în coproducþie cu omonim al lui Gheorghe Vitanidis fi fost mai implicat în elaborarea
Franþa, Codin (1963) ºi Steaua din 1972, ci Vlad Rãdescu, dupã formei finale a Dicþionarului
fãrã nume (1967), adaptãri cum nu ªtefan Ciobotãraºu este subiectiv al rea-lizatorilor filmului
cinematografice dupã Panait protagonistul lui Manole Marcus românesc.
Istrati ºi Mihail Sebastian]. în Omul care ne trebuie (1979), Dincolo de neajunsurile sem-
Problema putea fi rezolvatã foarte ci Ilarion Ciobanu. De fapt, avem nalate, remediabile la o nouã
simplu, prin „alocarea” unui capitol de-a face cu scãpãri în redac- posibilã ediþie, Dicþionarul
separat pentru aceºti regizori tarea textului, pentru cã în subiectiv al realizatorilor filmului
strãini, aºa cum, de altfel, autorul amintitul Dicþionar de filme românesc este o carte importantã
a procedat în Dicþionarul de filme româneºti, al cãrui material este ºi necesarã în literatura de
româneºti (2002, ed. a II-a 2004). prelucrat, adus la zi ºi completat specialitate dedicatã filmului
Sunt de semnalat, de ase- cu nume noi în cartea de faþã, românesc.

Un Dicþionar ne face sã-i trecem cu vederea


injustiþiile ºi prejudecãþile.
acelaºi mod în care executã
Rocker de Marian Criºan (2013),

dezlãnþuit Caranfil are, fãrã îndoialã, la fel


ca Nietzsche, „nesuferiþii” lui. Este
vorba despre cineaºti în cazul
„aceastã fãcãturã insuportabilã prin
gratuitate ºi patetism gestual” (p.
63). Pãrerea lui Caranfil nu este, de
Sigur cã se pot spune multe – ºi cãrora, deºi le recunoaºte niºte fapt, foarte bunã, nici despre primul
în multe feluri – despre Dicþionarul merite, autorul nu poate ascunde Urs de Aur din istoria filmului
subiectiv al realizatorilor filmului faptul cã nu-i suportã, cã nu le românesc, Poziþia copilului!
românesc al lui Tudor Caranfil... I iubeºte filmele ºi cã-i include în Partea cea mai fascinantã din
se pot imputa lipsurile, i se poate panorama sa din simplu scrupul Dicþionarul lui Caranfil este
critica perspectiva, însã nu se profesional. Pe primele douã locuri constituitã de înºiruirea cineaºtilor
poate nega extraordinara energie între nesuferiþi stau Dan Piþa ºi strãini care au fãcut filme în
pe care o resimte cititorul pe Mircea Daneliuc. Filmele lui România, au plecat de aici, s-au
parcursul lecturii, cu condiþia sã nu Daneliuc, cu precãdere cele inspirat din realitãþi româneºti sau
caute obiectivitate ºtiinþificã în notele realizate dupã afirmarea Noului Val, au lucrat cu actori de-ai noºtri. În
consacrate zecilor de regizori care îi apar lui Caranfil ca „o plagã felul acesta, „realizatori ai filmului
au fãcut istoria filmului din România. dezgustãtoare pe corpul mai viu ca românesc” sunt ºi Francis Ford
Lipsa obiectivitãþii, asumatã de oricând al cinematografiei noastre” Coppola, René Clair, Costa-
altfel, este compensatã de o (p. 73). Mai sunt, apoi, Aurel Gavras, Jean Negulesco, Henri
descriere extrem de clarã a fiecãrei Miheleº, Gheorghe Naghi sau Iulian Verneuil, precum ºi numeroºi autori
opere pe care-o pune în discuþie Mihu, care au suferit de pe urma americani de serie B care s-au
autorul. Caranfil are puterea de a laudelor excesive ale criticilor, lucru inspirat din bogata noastrã mitologie
corobora într-o singurã frazã care i-a împins sã facã filme fãrã vampiricã sau au profitat de dotãrile
prezentarea acþiunii unui film ºi niciun fel de discernãmânt. de la Buftea. Avem, în fapt, de-a
judecata esteticã, de cele mai multe Ca mulþi critici venerabili, striviþi face nu cu protocronisme rãsuflate,
ori necruþãtoare, asupra filmului de propria lor autoritate, Tudor ci cu o zonã a cinematografiei (sã
respectiv. Dicþionarul este în sensul Caranfil îºi îndreaptã preferinþele nu spunem „româneºti”!), care ar
acesta o înºiruire de formulãri critice cãtre tineri, dovedind o deschidere merita sã fie mai bine cunoscutã.
memorabile, prezente în corpul deosebitã cãtre schemele propuse Având în vedere toate cele spuse
textului cam cu aceeaºi densitate de regizorii Noului Val contemporan mai sus, e clar cã Dicþionarul
cu care apar în Istoria literaturii (Cristian Mungiu, Corneliu subiectiv al realizatorilor filmului
române a lui George Cãlinescu. Porumboiu, Florin ªerban). Nici românesc nu poate fi un instrument
Asemãnarea cu Cãlinescu merge aici, el nu laudã însã excesiv, ci îi de ºcoalã... Nu pentru cã e exagerat
ºi pe linia geniului citãrii, cãci sunt rade cu eficienþa sa caracteristicã de „subiectiv”, ci pentru cã subiectiv
reþinute ºi transcrise, din istoria pe Radu Jude sau pe Cãtãlin e sinonim ºi cu „viu”, „pasional”,
cinematografiei noastre, doar Mitulescu, în vreme ce lui Cristi Puiu „burlesc”, dar mai ales „dezlãnþuit”.
replicile memorabile, în sublim, îi rezolvã Aurora (2010) într-o Dacã nu poate fi un instrument de
ridicol sau banal. Tudor Caranfil are jumãtate de rând: „cât despre lucru, Dicþionarul lui Caranfil rãmâne
vervã, umor, supleþe în scriiturã, articularea poveºtii, în ea domneºte cel puþin o lecturã delectabilã!
ºtiinþã a punerii în scenã, ceea ce nu misterul, ci confuzia” (p. 221), în Ioan Pop-Curºeu 115
Întaia revista de jazz tiparita interviuri” mi s-a pãrut a reprezenta
JAZZ CONTEXT

centrul de greutate al revistei. Pe


lângã veteranul Gondi, mai sunt

in limba romana: JAZZ COMPAS


chestionaþi (cu folos pentru cititori)
Evan Parker, Kurt Elling, Lucian
Ban, Mat Maneri, Alex Sipiagin,
Mihai Iordache, grupul DumiTrio,
liderul Festivalului Garâna, Marius
Virgil Mihaiu Giura, artista vizualã Elisabeth
La ediþia din vara anului 2013 a Miron, Maria Balabaº ºi Iulia Sur. Ochsenfeld... Notez dezinvoltura
Festivalului de Jazz de la Gãrâna Prezentarea graficã, foarte ºi lipsa de complexe a realizatorilor
a fost lansatã prima revistã de jazz atractivã, poartã girul tandemului de interviuri, ipostazã în care îi
scrisã în limba românã ºi tipãritã Alexandru Milea / Ioana Bejenaru. putem (re)descoperi cu agreabilã
„în format clasic”: Jazz Compas La rândul lor, fotografiile – surprindere pe Cãtãlin Milea ºi pe
(nr.1 / ediþie specialã „princeps” / integralmente alb/negru – denotã vocalista Luiza Zan, dar ºi pe
iulie 2013, România). Un pasiune ºi talent din partea unor Diana Miron, Emilian Lacãt, Costin
eveniment pe care îl aºteptasem artiºti pe deplin dedicaþi artei Sandu, Iulia Sur. Nu putea lipsi
de-o viaþã, dar care pãrea sã-ºi fi jazzului (existã o asemenea semnãtura lui Florian Lungu – cel
pierdut definitiv ºansele de categorie ºi, din pãcate, ea rãmâne mai titrat realizator de emisiuni
materializare – având în vedere mult subevaluatã). radiofonice de jazz în limba
criza de care suntem împresuraþi, Majoritatea celor 50 de pagini românã –, cu o sintezã referitoare
vertiginoasa dezvoltare a ale revistei sunt demne de interesul la Festivalul de la Gãrâna (pe
telecomunicaþiilor, declinul presei cititorilor de limba românã. care îl considerã, încã din titlul
tipãrite º.a.m.d. ªi totuºi, Aserþiunea trebuie înþeleasã ca un articolului, a fi Raiul Jazzului).
multitudinea impedimentelor fu elogiu, dacã þinem cont de tradiþiile Lui i se alãturã, în acest numãr
surclasatã, în primul rând, graþie ºi prestigiul presei culturale în þara cu caracter festiv, colega sa de
spiritului de iniþiativã ºi abilitãþii noastrã (unde continuã sã aparã la Radio România Cultural,
manageriale demonstrate de zeci de reviste specializate pe Maria Balabaº, autoarea unui
Cãtãlin Milea. El însuºi un sfera culturii). Douã dintre materiale eseu liric, intitulat Ce se aude?
jazzman în plinã ascensiune, Milea meritã chiar atributul de Am apreciat recenzia la albumul
a ºtiut sã catalizeze eforturile memorabile: interviul cu marele formaþiei Sebastian Spanache
creative ale unei potenþiale echipe percuþionist ºi om de culturã Eugen Trio, Humanized, deºi nu ºtiu
redacþionale, a cãrei activitate s’a Gondi ºi editorialul semnat de cui sã-i adresez felicitãrile,
desfãºurat quasi-exclusiv în Mircea Tiberian, un jazzman de întrucât pare-se cã numele
spaþiul virtual al internet-ului. Pe referinþã, capabil sã se exprime în autorului s-a volatilizat din
lângã iniþiatorul publicaþiei, din scris cu aceeaºi competenþã ca pe pagina tipãritã.
nucleul redacþional fac parte Diana claviaturã. De altfel, „sectorul Demnã de toatã atenþia este ºi

La finele anului 2013 a avut loc la Cluj concertul de lansare al primului album cu protagonist român aparut la cea mai
titrata casa de jazz din Europa, ECM: Transylvanian Concert <Lucian Ban/pian & Mat Maneri/viola>.
Alaturi de cei doi, pe scena Teatrului Maghiar din Cluj a evoluat si cvartetul Romanian Jazz Collective <lider Catalin
Milea>, avându-l ca invitat special pe legendarul baterist Eugen Gondi.La final, numerosul public a participat la lansarea
sus-amintitului album, precum si a noului numar al revistei Jazz Compas, initiata de acelasi Catalin Milea. n imagine <de
la stânga la dreapta>: bateristul Eugen Gondi, violistul american Mat Maneri, pianistul Lucian Ban, saxofonsitul &
redactorul-sef al J.C. Catalin Milea, moderatorul si editorialistul J.C. Virgil Mihaiu, ghitaristul George Dumitriu &
116 contrabasistul Michael Acker. Foto: Mircea Sorin Albutiu
colaborarea scriitorului Ioan cuvintele nu pot spune. De pildã, Milea, avându-l ca invitat pe cel

JAZZ CONTEXT
Groºan, care comenteazã când am auzit prima datã cuvântul mai notoriu baterist din istoria
volumul Jazz Inside Out publicat jazz n’am ºtiut ce înseamnã, însã jazzului românesc, Eugen
de Mircea Tiberian la editura îmi amintesc cã prima oarã când Gondi. Am constatat cu bucurie
Tracus Arte ºi încununat de am ascultat aºa ceva totul s’a cã publicaþia îºi menþine
Premiul pentru Jazz al Uniunii schimbat pentru mine. Duke standardele înalte de exigenþã,
Compozitorilor ºi Muzicologilor din Ellington ºi John Coltrane mi-au autoimpuse de la primul numãr,
România ºi trofeul Cartea anului, povestit – de pe o casetã audio adãugându-le ºi oportune pagini
acordat de Fundaþia Muzza, pe care am ascultat-o acasã la un referitoare la istoria jazzului
ambele pe anul 2012. prieten apropiat – cã jazzul e ceva autohton – în speþã, evocarea
Dincolo de scuzabile stângãcii, ce e în noi toþi: libertate.” figurii lui Jancy Kõrõssy, un
inerente oricãrui început, acest La finele anului trecut avui adevãrat „pãrinte” al genului
„numãr pilot” se situeazã peste plãcuta misiune de a modera o muzical-improvizatoric în þara
aºteptãri. Încã de la primele lansare a numãrului 2 al revistei noastrã.
rânduri, semnate de Cãtãlin Milea, Jazz Compas, cu ocazia Sper, din suflet, ca frumosul
se vede cã Jazz Compas e concertului dat la Cluj de duo-ul debut al revistei Jazz Compas sã
conceput într-o cheie libertarã, Lucian Ban/Mat Maneri ºi de fie continuat pe aceeaºi linie, cu
unica adecvatã acestui gen Romanian Jazz Collective, ameliorãrile ºi progresele de
muzical: „Muzica spune ceea ce formaþia condusã de Cãtãlin rigoare. Gaudeamus igitur!

Câteva alãturi de ghitaristul Gyan Riley,


fiul compozitorului “guru” minimalist
Terry Riley ... ºi de clarinetistul Evan
(Tzadik, 2013), citiþi pe blogul
VicTim of Jazz al subsemnatului:
Henry Kaiser...cu-adevãrat un
comentarii la Zyporin, de 25 de ani, component
al colectivului de improvizaþie Bang
“împãrat” al ghitarei ºi pe Requia,
la urmãtorul link: http://
cumpãna on a Can.
* Geri Allen - Grand River
Crossings: Motown & Motor City
victimofjazz.blogspot.ro/

Exoticul Hadouk Trio a devenit


dintre2013-14 Inspirations (Motéma, 2013) ...
ultima parte a unei trilogii cu piese
Quartet pentru noul Hadoukly Yours
(Naïve Records, 2013), cu aceiaºi doi
Reflectare quasi-inexistentã în clasice provenite - cum uºor se fondatori Didier Malherbe (doudouk,
presa româneascã, tipãritã sau deduce din subtitlu - din Detroit-ul flaute) ºi Loy Ehrlich (hajouj,
virtualã, a atâtor apariþii disco- natal motorizat al pianistei. gumbass, yayli tanbur), acum alãturi
grafice valoroase din ultima * Samo Salamon (de fapt ºi de Eric Löhrer (ghitare, lapsteel,
perioadã ... între care: Šalamon) Quartets - Stretching Out banjo, cavaquinho) ºi Jean-Luc Di
* Skadedyr (Anja Lauvdal, Heiða -2CD- (Samo Records, 2013)... Fraya (baterie, percuþii, voce).
Karine Jóhannesdóttir Mobeck) - ultima realizare a ghitaristului “Fidèle à son esprit world, Hadouk
Kongekrabbe (Hubro, 2013) ... un sloven, elev a lui John Scofield, aici nous revient dans sa nouvelle ver-
excelent grup norvegiano-islandez, cu douã cvartete diferite, unul
în frunte cu douã tinere talentate, american iar celãlalt european. O
ce au efectuat turnura spre jazz nouã confirmare ºi o consolidare a
dupã experienþe în alternativ pop & reputaþiei dobândite anii trecuþi de
folk (de exemplu, cu formula Your Samo (35 ani). Spicuiri din
Headlights Are On pe autointitulatul comentarii: “Samo Salamon meritã
album - Dayladore Collective, 2011). a fi considerat în acelaºi flux cu
* Iva Bittová, Gyan Riley, Evan ghitariºti inovatori de calibrul unor
Ziporyn (Cz/USA) - Eviyan Live Kurt Rosenwinkel, Ben Monder ºi
(Les Disques Victo, 2013)... noul Adam Rogers.” (John Kelman, All
proiect canadian la Ivei anticipat About Jazz 2007)
încã de anul trecut, un mix de “Unul dintre cei mai hot noi zece
cameral contemporan ºi folk fictiv... ghitariºti ai lumii de azi.” (Guitar
o muzicã pe cât de sensibilã pe Player, iunie 2008). O prezentare
atât de accesibilã, deºi dintr’o a noului album ºi alte descrieri
perspectivã avangardistã. Promo- mãgulitoare referitoare la artist, aici: sion en quartet et un nouvel album
vatã de Centrul Cultural Ceh din “//www.youtube.com/embed/ attendu avec impatience. Palette
România, Iva a cântat în aceastã dzC1LHMRY_8” sonore exotique, climats planants,
toamnã în arhiplina Sinagogã din depuis plus de 15 ans Hadouk
Cetate la Timiºoara, dar presa Despre Henry Kaiser in general, sillonne le monde.” Pânã la o proximã
localã a prezentat-o extrem de palid ºi in particular despre noul sãu colaborare la Jazz Context - À
atât pe artistã cât ºi concertul în album Requia and Other bientot!
sine... Pe albumul Eviyan, Iva apare Improvisations for Guitar Solo Victor Andrieº 117
JAZZ CONTEXT

Ion Cristofor

GEAMANTANUL DE PÃMÂNT
Se dedicã lui Virgil Mihaiu
Peste tot pe unde rãtãcesc
prin Spania Belgia Þãrile de Jos
sau þãrile de sus
car cu mine pretutindeni un geamantan cu
pãmânt
cum preacuvioasa cãlugãriþã îºi carã biblia
ºi statueta ei de plastic în pioase singurãtãþi
cum domnul general duce cu el pretutindeni
capul retezat al unui copil vietnamez

un cap de copil ce zâmbeºte tocmai în clipa


Ion Cristofor (stânga) si Virgil Mihaiu, la Academia aceasta
de Muzica G. Dima din Cluj. Foto: Mihai Chiselita în care poetul dã foc tuturor dicþionarelor
în care grevele încep ca o veselã chermezã
popularã
Poet’s Corner iar violonistul duce în cutia viorii o micã negresã
Selectei liste de invitaþi speciali ai Cursului de e ceasul în care foamea intrã pe uºã ºi nu dã nici
Estetica Jazzului (pe care subsemnatul îl susþine mãcar bunã ziua
la Academia de Muzicã G. Dima din Cluj) i s’a încerc sã-mi înºfac în grabã geamantanul cu
adãugat în 2013 numele remarcabilului poet Ion pãmânt ºi s’o ºterg
Cristofor. Cu acea ocazie, distinsul reprezentant pe când cineva mototoleºte istoria ca pe un
al ºcolii literare „echinoxiste” ºi-a lansat volumul bandaj
purtând semnificativul titlu Orchestra de jazz. ca pe o cârpã plinã de sânge
Parcã spre a adãuga un plus de interes incitantului bunul Dumnezeu mulge o vacã lângã Sagrada
sãu recital poetic, Ion Cristofor a mãrturisit cã printre Familia
creaþiile sale recente se numãrã o serie de blues- ne agãþãm cu disperare de þâþele întunecate ale
uri. Salutara sa orientare ne-a determinat sã reluãm eventualului
rubrica de faþã, ce fusese o prezenþã constantã în facem pioase, grãbite plecãciuni
paginile Jazz Context, pe când dispuneam de spaþii o orchestrã de jazz
ºi timpuri mai generoase. <V. Mihaiu> face lumea din nou
Mitologii subiective

118

S-ar putea să vă placă și