Sunteți pe pagina 1din 1

Subsemnatul/Subscrisa,............................................................... cu domiciliul/sediul în .......................

,
str......................................., nr......, bl. ........, sc. ....., et. ...., ap....., sectorul/judeţul.........................., având
adresa electronică ............................................................. şi nr. de telefon/fax ........................................, în
calitate de creditor, prin reprezentant convenţional/delegat ..........................................................., cu sediul
în .............................................................................................., la care îmi aleg domiciliul profesional, in baza
procurii/delegatiei..................................................., formulez

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ

împotriva debitorului ..................................................................................................... cu domiciliul/sediu


în ....................................., str.................................., nr......., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap......,
sectorul/judeţul ..........................................., având adresa electronică ............................................. şi nr. de
telefon/mobil/fax ........................................................ , prin evacuarea acestuia
din .................................................................. .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................., în baza titlului executoriu reprezentat
de .................................................................................................................................................... .....................
.................................................................................................................................. și recuperarea în toate
formele de executare prevăzute de lege a sumei de .........................................,
reprezentand .........................................................................................................................................................
.................... .

Solicit recuperarea tuturor cheltuielilor de executare silită.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art.663 şi 628 alin.3 C.pr.civ.

Anexez la prezenta cerere titlul executoriu în copie legalizată şi următoarele înscrisuri:


-
-

DATA SEMNATURA